Filosofické okénko: Znásilnil někdy Ježíš muslimku? Pokud chtěl, tak mohl

Autor | 30.05. 2018

Zřejmě nejprimitivnější argument, který zazníval a zaznívá v aktuální debatě o divadelní hře Naše násilí, vaše násilí, ve které Ježíš o víkendu v Brně znásilnil muslimku, spočívá v tvrzení, že Spasitel přece nikdy žádnou muslimku neznásilnil a ani znásilnit nemohl, jelikož každý ví, že islám jakožto finální zjevení a završení abrahámovských náboženství vznikl až zhruba 600 let po Kristu. Zkusme však nyní ponechat stranou, že lidem, kteří této argumentace užívají ve snaze o zákaz a cenzuru, vůbec nedochází, že se jedná o divadelní hru, nikoliv o dokument či biografii. Divadelní hry, filmy, literární romány, počítačové hry – všechny tyto typy umění mají společné to, že jejich příběhy jsou téměř vždy smyšlené, jedná se o fikci, o fantasii a představivost autorů. Kritizovat divadelní hru kvůli tomu, že její příběh stoprocentně neodpovídá realitě, je tedy dobré leda tak v rámci přemýšlení o námětu nového absurdního dramatu. Ponechme stranou i to, že lidé, kteří této argumentace užívají, toho o umění zřejmě moc neví a těžko říct, zdali vůbec někdy byli v divadle. A proto neví, že umění zcela běžně využívá prostředků jako je metafora, nadsázka, symbolismus, analogie, satira, alegorie, personifikace, ironie a mnoho dalších. Chápat znásilnění muslimky Kristem doslovně je tedy jednak projevem nepochopení uměleckého žánru a jednak projevem nepochopení umění a jeho prostředků jako takových. Ponechme však nyní tohle všechno stranou a zkusme se tímto nejrozšířenějším argumentem, tedy že Ježíš nikdy nemohl žádnou muslimku znásilnit i kdyby chtěl, skutečně a vážně zabývat.

Lidé, kteří tvrdí, že hra údajně uráží křesťanství, však projevují pozoruhodnou neznalost svého vlastního náboženství a svého vlastního Boha. Ježíš, pokud by chtěl, muslimku klidně znásilnit mohl. Jak je to možné, když zůstává faktem, že islám skutečně vznikl až zhruba 600 let po Spasiteli? To si vysvětlíme v dnešním filosofickém okénku.

Každý, kdo má o křesťanství alespoň elementární znalosti, zná křesťanské dogma o boží trojjedinosti. Jindy také označovaná jako Nejsvětější trojice či Svatá trojice, představuje „boží trojjedinost“ společné označení pro Boha, respektive jeho třech božských podstat, kterými jsou  Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, kteří sdílejí jediné božství. Křesťanské myšlení bylo ve svých počátcích výrazně ovlivněno (mimo jiné) novoplatonismem a půjdeme-li hlouběji tak samozřejmě i Platónem, především pak jeho teorií idejí a naukou o duši. Až k Platónovi však chodit nemusíme. Ačkoliv mez významnými novoplatoniky byli i kritici křesťanství, jako například Iamblichos nebo Porfyrios, jehož spis Proti křesťanům křesťané spálili a bohužel se nám tak nedochoval, mnoho novoplatoniků inklinovalo ke křesťanství či je můžeme považovat přímo za křesťany.

Křesťanská triáda Otec – Syn – Duch, symbolizující Boha jako jednotu tří osob, nachází paralelu právě v novoplatonismu. Novoplatónský filosofický systém, vycházející z Plótínova učení, pracuje pro změnu s triádou Jedno – Duch – Duše. Mezi klasickou křesťanskou a novoplatónskou triádou samozřejmě existuje mnoho rozdílů, obecně se však vliv Plótínovy filosofie na křesťanství považuje za velký. Novoplatónské Jedno lze chápat synonymně s termíny „Bůh“ a „Dobro“, přičemž Bůh je u Plótína myšlen ještě jako nikoliv křesťanský. „Dobro“ je pak myšleno ve smyslu platónské ideje Dobra, která v Platónově systému představuje nejvyšší ideu, která dává vznik všem ostatním idejím.

Zásadní rozdíl mezi boží trojjediností a novoplatónskou triádou je v její (ne)stupňovitosti. Novoplatónská triáda je totiž kvalitativně sestupná. „Jedno“ představuje nejvyšší princip skutečnosti a závisejí na něm všechny věci, naopak Jedno samotné je zcela nezávislé. Jedno poté zakládá další vrsty jsoucna (skutečnosti). Všechny vrstvy bytí v novoplatónské filosofii vycházejí z Jedna, bez kterého by nemohly existovat, a existují jen v té míře, v jaké mají podíl na Jednom. Duch, druhá část novoplatónské triády, pak vychází z Jedna emanací. Jedná se o stav, kdy je Jedno „přeplněné bytím“, přelévá se přes vlastní okraj, překračuje svou hranici a tím zakládá jiné, nové bytí. Nelze však říct, že Jedno Ducha vytváří, jelikož emanace je činnost Jednu vlastní, a proto veškeré vrstvy skutečnosti – Jedním počínaje a látkou jakožto nejnižším stupněm bytí konče – ze sebe nevznikají, nýbrž na sobě pouze závisejí.

Křesťanská a novoplatónská triáda mají některé společné znaky. U obou je Bůh (Jedno, Dobro) považován za nejvyšší příčinu všech věcí, za někoho, kdo věci tvoří a činí je jsoucími. Křesťanský Bůh i novoplatónské Jedno také stojí nad věcmi i nad jsoucností jako takovou. Důležitým společným aspektem je také společná jednota – každý stupeň novoplatónské hierarchie reality má určitý typ jednoty s Jedním. V dogmatu o boží trojjedidnosti je pak tato jednota všech tří částí v Bohu absolutní. Existuje však samozřejmě i celá řada rozdílů, které od sebe novoplatónskou a křesťanskou triádu odlišují. Ačkoliv jsem napsal, že Jedno je příčinou všech věcí, v novoplatónském universu není nic „stvořené“. Novoplatónská triáda popisuje vztahy nutnosti, závislosti a podřízenosti. Když mluvíme o tom, že Duch vzniká emanací Jedna, nemá se tím na mysli to, že by byl Duch Jedním vytvářen jako něco nového, nýbrž se jedná o vztah daný nutností – Duch „vznikající“ emanací Jedna je neoddělitelnou součástí Jedna. Jinak řečeno, vše existuje věčně a toto „vše“ nese označení Jedno. A jestliže Jedno označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv „nového“. Celý vesmír totiž existuje věčně a tedy všechny vrstvy skutečnosti jsou věčné, nebyly stvořeny a pouze nutně vyplývají z Jedna. To už je nepochybně hodně za hranicemi křesťanství, kde Bůh tvoří svět, který předtím neexistoval.

U křesťanské boží trojjedinosti tedy nemluvíme o kvalitativních stupních, jelikož v Bohu je Otec, Syn i Duch svatý. Novoplatónská triáda je stejná tím, že „vše je Jedno“, avšak jednotlivé části si nejsou rovny a představují odlišné kvalitativní stupně. Naproti tomu křesťanský Bůh je přítomen v Ježíšovi a Ježíš zpřítomňuje Boha. Ježíšovo božství potvrdil roku 431 Efezský koncil, který revidoval tvrzení konstantinopolského patriarchy Nestoria, dle kterého Panna Maria porodila Ježíše jako člověka, nikoliv jako Boha Syna, respektive někoho s božskou podstatou. Dle Nestoria byl Kristus pouze člověkem, který byl „nositelem Boha“. To však odporovalo nauce o boží trojjedinosti a na Efezském koncilu bylo vyhlášeno, že učením církve je, že Panna Maria byla nikoliv „nositelkou Krista“, nýbrž „nositelkou Boha“, tedy „Bohorodičkou“. Bylo také ustanoveno, že Ježíš byl jedinou osobou, tedy nikoliv zčásti člověkem a zčásti Bohem, ale zcela člověkem i Bohem. Ježíš jako Syn Bůh, božkost Ježíše a dogma o boží trojjedinosti je samozřejmě dodnes přijímáno všemi hlavními křesťanskými proudy, katolickou církev nevyjímaje.

Vůbec poprvé se s termínem boží trojjedinosti (trinitas) setkáváme u křesťanského teologa a filosofa Tertulliána, který vycházel především nikoliv z novoplatonismu, nýbrž ze stoicismu, který představoval další antický filosofický systém, ze kterého křesťanství významně čerpalo. Tertulliánovo pojetí boží trojjedinosti však bylo příliš materialistické a bylo brzy odmítnuto – terminologie však zůstala zachována. Problematikou boží trojjedinosti se následně zabývala většina významných křesťanských filosofů a teologů. Například Boëthius, jeden z nejvýznamnějších křesťanských filosofů, který žil na přelomu 5. a 6. století. Dle Boëthia je sice mnohost spojena s materiálním světem, avšak Bůh náleží do sféry imateriální, ve které je tomu jinak. Boëthius tak Boha považoval za pouhou formu bez látky. Mystérium boží trojjedinosti řešil tezí o tom, že v Bohu neexistuje mnohost, a že tři osoby v něm nejsou identické, ale pouze totožné. Boëthius ve svém díle také filosoficky obhajoval spojení božské a lidské přirozenosti v Kristu.

Tuto problematiku pochopitelně řešil i jeden z církevních otců a jedna z nejvýznamnějších postav křesťanské historie, Augustinus Aurelius. Dle Augustina je Bůh absolutně jednoduchý, avšak zároveň trojjediný, z čehož podle Augustina vyplývá, že je zcela totožný se svými atributy, tedy například s všemohoucností, neomylností či vševědoucností. Augustinus považoval Boha za osobu, jej  odlišoval od neosobně pojatého novoplatónského Jedna, přičemž velký důraz kladl na jeho všemohoucnost.

A právě atribut božské všemohoucnosti se stal později ve středověké filosofii významným bodem úvah mnoha filosofů. Přestože hlavním tématem středověké filosofie byla problematika universálií (paradoxně nastolená výše uvedeným novoplatónským filosofem Porfyriem, jehož protikřesťanský spis křesťané zničili), řešil se i tzv. spor o dialektiku, ve kterém šlo o vymezení vztahu konečného lidského rozumu k nekonečné Boží moudrosti. Mimo jiné se řešilo například i to, jak se má využívat logických pravidel při studiu Bible.

Významným křesťanským středověkým myslitelem, který se zabýval jak otázkou vztahu víry a rozumu, tak problematikou božích atributů, specificky božskou všemohoucností, byl filosof a mnich Petr Damián. A právě k otázce božské všemohoucnosti (omnipotence) ústí celý předcházející výklad, počínající novoplatonismem a končící právě u Damiána. Božská omnipotence také představuje jednu z odpovědí na otázku, jak mohl Ježíš znásilnit muslimku, přestože islám vznikl až několik set let po jeho smrti. Veškerý předchozí výklad však považují za nutný, jelikož není možné jen tak napsat „Ježíš mohl znásilnit muslimku, jelikož disponuje atributem všemohoucnosti“. Kontext je důležitý a je důležité vysvětlit si, jak se k určitým věcem dospělo, z čeho vycházely, jak se vyvíjely a jak je pojímali významní křesťanští filosofové a teologové.

Pojďme tedy zpátky k Damiánovi. Damián ve svých texteh upozorňoval na nefunkčnost logiky, což je argument, který dodnes věřící často replikují. Bůh totiž stvořil náš svět i vše v něm, tedy i logiku. Bůh proto může učinit i něco, co z lidského pohledu odporuje zákonům logiky. Ostatně, podobně je tomu u fyzikálních zákonů, jelikož zázraky jsou v podstatě porušením fyzikálních zákonů. Jestliže ale Bůh fyzikální zákony vytvořil, může je i porušovat. Pro pozorovatele – člověka bude něco takového nepochopitelné a bude to „zázrak“, pro entitu, která určuje pravidla hry, tedy pro Boha, to bude zcela přirozené. Dle Damiána se božímu působení nevymyká ani oblast logiky a Bůh může učinit i něco, co z lidského pohledu nedává smysl, například aby se 1+1 rovnalo šesti. To se již týká otázky boží všemohoucnosti. Když mluvíme o všemohoucnosti, máme tím na mysli, že někdo, kdo jí disponuje, může učinit skutečně cokoliv. Naprosto cokoliv.

Damián například položil otázku, zdali Bůh může obnovit panenství u dívky, která již o panenství přišla. Tento problém Damián nahlížel ze dvou rovin – z roviny morální a z roviny tělesné. Zatímco první rovina je neproblematická, jelikož k obnovení mravní čistoty se stačí s modlitbami obrátit k Bohu, druhá rovina, tedy obnovení tělesné neporušenosti, může z lidského hlediska působit problematicky. Damián však argumentuje, že pro Boha jako Stvořitele není problém učinit zázrak, obnovit tělesnou neporušenost a tedy dívce panenství vrátit. Všemohoucnost je jednoduše všemohoucnost a Bůh proto může učinit cokoliv. Z hlediska problematiky tohoto článku je tedy zcela irelevantní, že islám vznikl až několik set let po Kristu. Bůh, disponující atributem všemohoucnosti, mohl a může učinit cokoliv, včetně znásilnění muslimky či kohokoliv jiného.

Není tím řečeno, že tak Syn Bůh skutečně učinil. A i kdyby tak učinil, člověk pochopitelně nemá žádnou možnost a žádný nástroj, pomocí kterého by se toho mohl dopátrat. Je tím však řečeno, že pokud by chtěl, tak tak klidně učinit mohl. Hlasy, které dogmaticky a se stoprocentní přesvědčeností tvrdí, že Ježíš nikdy NEMOHL znásilnit muslimku, tak zcela ignorují a popírají jeden z klíčových božích atributů. Z hlediska křesťanské dogmatiky a atributů křesťanského Boha jednoduše není možné jednoznačně tvrdit, že něco takového nemohl udělat, jelikož tak učinit mohl. Datum vzniku islámu v tom nehraje žádnou roli.

Tím se dostáváme ke druhé, související odpovědi na otázku, proč Ježíš, pokud chtěl, mohl znásilnit muslimku. Zatímco první část odpovědi se týkala božích atributů, druhá část se týká času, respektive rozdílu mezi lidským a božím vnímáním času. Prvně se vrátíme k již zmiňovanému Boëthiovi. Ten se zabýval otázkou svobodné vůle a v knize Filosofie utěšitelka si položil otázku, zdali člověk má svobodnou vůli, pokud všemu vládne božská Prozřetelnost, která všechno předvídá. Kde v takovém světě zbývá prostor pro svobodné rozhodování člověka? Boëthius argumentuje, že jakékoliv poznání závisí na schopnostech poznávajícího, nikoliv na poznávaném předmětu. Například smysly můžeme dojít k jinému poznání, než rozumovou aktivitou. Stejně tak se dle Boëthia odlišuje naše poznání od poznání Prozřetelnosti. Zatímco náš rozum vidí veškeré události v čase a v postupném plynutí, Bůh vidí všechny události na celé časové ose jako přítomné. Bůh totiž neexistuje v čase, nýbrž věčně a věčnost vylučuje plynutí a tím i termíny jako „dříve“ či „později“. Zatímco my vnímáme tří módy času – minulost, přítomnost a budoucnost – Bůh obsahuje veškeré časové plynutí v sobě. Každý bod na časové ose je pro Boha přítomný, nehledě na tom, zdali je to z lidského hlediska rok 10 000 před naším letopočtem, naše současnost, či doba vzdálená 4000 let od dnešního dne.

Boëthius tím vysvětloval, proč člověk disponuje svobodnou vůlí přesto, že všemu vládne Prozřetelnost, která všechno předvídá a „ví“, co se stane v (z lidského hlediska) budoucnosti. Bůh sice zná veškerá rozhodnutí, která každý jednotlivý člověk učiní, avšak ne „předem“, ale jako součást celého časového plynutí. Termín „předem“ je ostatně vlastní lidskému vnímání času. Bůh lidské jednání nepředvídá, protože předvídá se něco, co se stane v budoucnu, avšak pro Boha existuje pouze přítomnost. Lepší je proto říct, že Bůh každé rozhodnutí každého člověka zná, nikoliv, že jej předvídá a determinuje. Bůh tedy jednoduše veškeré naše jednání „zrovna vidí“, i když se z našeho pohledu ještě neuskutečnilo.

Odlišné vnímání času u Boha a člověka můžeme přenést i na námi diskutovaný problém. Tvrzení, že Ježíš nemohl znásilnit muslimku, protože islám tehdy neexistoval, je opět jen demonstrací neznalosti Boha, ke kterému se tito lidé tak ostentativně hlásí. Doba, kdy se Ježíš nacházel na zemi, stejně jako doba, kdy vznikl islám a stejně jako současnost, to vše pro Boha představuje přítomnost. Tvrzení, že islám vzniknul v době budoucí od doby, kdy na Zemi kázal Ježíš, tak reprezentuje snahu napasovat lidské vnímání času na božskou entitu, pro kterou minulost a budoucnost neexistuje. Můžeme v tom spatřovat dvě věci: Jednak to, že lidé hlásící se ke křesťanství mají skutečně mizerné znalosti o svém vlastním náboženství, což ale není tak překvapivé. Dále však také to, že se věřící na celou věc dívají antropocentrickým pohledem. V podstatě Boha stahují „dolů“ na Zemi a myslí si, že když pro ně existuje minulost a přítomnost, že existuje i pro jejich Stvořitele, který stvořil vše včetně času.

Problematika svobodné vůle byla pro křesťanské filosofy velmi lákavá, proto se jí zabýval i již taktéž zmíněný Augustinus Aurelius. Augustinus řešil tento problém nejen s ohledem na svobodnou vůli člověka, ale také s ohledem na ideu predestinace. Jeho argumentací ve prospěch svobodné vůle zde vynechám, jelikož je obsáhlejší, nicméně i Augustinus dospívá k tomu, že boží vševědoucnost není v rozporu se svobodnou vůlí člověka. Vychází při tom z toho, že Bůh dle něj předvídá i ty věci, které mi chceme udělat ze své svobodné vůle. Ve vztahu k predestinaci však Augustinus tvrdí, že Bůh předvídal, kdo z lidí bude volit spravedlivé jednání a stane se svatým, a také je k tomu predestinoval a předem ustanovil, aby tak činili. Pokud zde cítíte určitý rozpor mezi Augustinovou obhajobou svobodné vůle a jeho pojetím predestinace, tak cítíte správně. Obecně se má za to, že Augustinovo pojetí predestinace je v rozporu s tím, jakým způsobem obhajuje svobodnou vůli člověka.

Zajímavější je však Augustinovo pojetí času. Augustinus tvrdí, že čas před stvořením světa Bohem neexistoval. Bůh proto čas vytvořil spolu se všemi ostatními částmi našeho universa. Augustinus také upozorňuje na odlišné vnímání času u člověka a Boha. Pro Boha neexistuje žádné „předtím“ („Ježíš tu byl předtím, než vznikl islám.“), ani „potom“ („Islám vznikl až potom, co na Zemi pobýval Ježíš.“) a zdůrazňuje, že ve světě myšlenek Boha je všechno zároveň najednou a provždy.

Ačkoliv z pohledu člověka islám vzniknul až několik století po Kristu, z pohledu Boha se obě tyto události odehrály v přítomném čase. Zjednodušeně lze říct, že pro Boha je každý okamžik na časové ose – od jeho vzniku až po jeho potenciální konec – aktuální, právě se odehrávající současností. Zatímco vy právě teď čtete tuto větu, z pohledu Boha se „právě teď“ odehrávají všechny okamžiky na časové ose. Bůh jednoduše umí „chodit“ v časové dimenzi tak, jako my umíme chodit v dimenzích prostorových, ovšem s tím rozdílem, že nám, jakožto bytostem pociťujícím minulost a přítomnost, zabere pohyb v prostoru nějaký čas. Tak, jako je pro nás přirozené udělat pár kroků dopředu a poté pár kroků dozadu, Bůh může tyto kroky činit v čase, ale v podstatě je činí všechny zároveň a současně. Ačkoliv to bude znít trošku absurdně, tak lze říct, že Bohu pohyb v čase žádný čas nezabere. My lidé, kteří vnímáme minulost a budoucnost, musíme prvně ujít několik kroků dopředu, abychom  poté v budoucnu, o několik sekund později, mohli učinit několik kroků dozadu. Jednoduše nemůžeme všechny tyto kroky dopředu a dozadu ujít v jeden současný moment – vždy to zabere nějaký čas. Naproti tomu pro Boha, pro kterého minulost a budoucnost neexistuje a vše je přítomné, je vše „právě teď“, vše je jedna velká současnost, jeden dlouhý přítomný moment.

Je tedy zřejmé, že všichni lidé, zaklínající se jednoduchým tvrzením o tom, že Ježíš muslimku znásilnit nemohl, protože islám vzniknul až mnoho let po Ježíši, pouze demonstrují to, jak hluboce neznají aspekty své vlastní víry. Jednak Bohu upírají jeden z jeho hlavních atributů, totiž všemohoucnost, a jednak poměřují konání Boha lidsky vnímaným časem a neuvědomují si, že pro Boha jakožto stvořitele času samotného plyne čas zcela odlišně než pro nás. Možná je však nepřesné tvrdit, že tito lidé něco Bohu „upírají“, nebo že si „neuvědomují“ odlišné vnímání času u Boha a člověka. Tito lidé o tom jednoduše nevědí, nemají o tom žádné znalosti, přesto se však staví do rolí hrdých obhájců tradičních hodnot a svého náboženství. Náboženství, o kterém toho mnoho nevědí.

Pokud jste dočetli až sem, tak gratuluji, protože věřím, že článek byl poměrně náročný a pro mnoho lidí zřejmě nezajímavý. Jestliže jste jej však přečetli celý, věřím, že jste se dozvěděli něco nového.

A závěrem ještě bonusové poselství monsignora Halíka:

135 thoughts on “Filosofické okénko: Znásilnil někdy Ježíš muslimku? Pokud chtěl, tak mohl

 1. ateista

  Podle mne Ježíš muslimku znásilnit nemohl. Všichni, včetně autora článku, vycházejí z předpokladu, že Ježíš existoval a byl bůh.
  1. Jestli Ježíš existoval skutečně nevíme, mimo Bibli je o něm minimum písemných záznamů.
  2. Jestli existoval, existoval jako člověk, nikoliv bůh a nebyl tedy všemohoucí.
  3. Jestli existoval jako člověk, mohl znásilnit libovolný počet žen z jeho a jiných kmenů, ale ne muslimku, protože islám vznikl až po jeho smrti.

  Věřící se nad údajnou urážkou Ježíše pohoršují z prostého důvodu. Ježíš, coby jejich bůh, je nedotknutelný. Bez ohledu na to, že je sporné, zda existoval a že je nevyvratitelné, že nebyl bůh.

 2. Honza Werner Post author

  Tak v tom článku nic netvrdím já, ale popisuju tam pohledy křesťanské filosofie.

 3. A. S. Pergill

  1. Přistoupíme-li na všemohoucnost boží, pak není třeba takovýchto složitých filosofických výkladů. Potom by totiž Kristus mohl slézt z kříže asi jako komtur v Donu Giovanim z pomníku a udělat cokoli.
  Tenhle přístup má ovšem mravní aspekt: Zda by to Kristus skutečně udělal, bez ohledu na to, že technicky mohl (= zda to odpovídá atributům jeho osobnosti), a zde můžeme jednoznačně konstatovat, že nikoli.

  Mimochodem – mohl by do krucifixu „vlézt“ ďábel (třeba Alláh) a manipulovat s postavou na něm? Nebo: dá se krucufix „odsvětit“, třeba satanistickým obřadem, aby tohle bylo možné? Mohli by takovéto „odsvěcení“ krucifixu provést uctívači ďábla Alláha, tj. muslimové?
  (To jsou otázky spíš pro věřící.)

  2. Je třeba si uvědomit, že naprostá většina kritiků této hry náboženskou ideologii nebere, bez ohledu na to, zda jde o ateisty nebo lidi jiných konfesí (včetně neortodoxních křesťanů). Pro ně je v článku uvedený výklad nesmyslný a nepřijatelný, protože pro ně nejsou přijatelné a smysluplné jeho základní premisy ve smyslu existence boha výše popsaných vlastností.
  A, pochopitelně, tato skupina bude „materialisticky“ trvat na časovém míjení se osoby Krista s islámem.

  Mimochodem, nesouhlasím ani se základní premisou „v divadelní hře je vše možné“. Protože to, co v divadelní hře je, musí mít nějakou vnitřní konzistenci a logiku. A pokud ji nemá, vznikne cosi na způsob dortu Pejska a Kočičky. A nebo to odhalí autorovu neznalost (viz např. scéna ve hře „Libuša“ v městském divadle Brno, kde Kosmas předloží návštěvě brambory na loupačku, protože autorovi nedocvaklo, že byly dovezeny do Evropy cca 1/2 tisíciletí po Kosmasově smrti).

  Ony i kurzy „tvůrčího psaní“ jsou prakticky vždy o tom, že představa „všechno je možné, když to píšu já“ je mimo realitu.

 4. A. S. Pergill

  Citace z blogu paní Evy Svobodové na idnes:

  >>> Před dvěma lety proběhl precedens, kdy byla zakázána a rozehnána kulturní akce – happening – obsahem o trochu kultivovanější než brněnský tyjátr (jednalo se o happening „konvičkovců“ – se skandálním úředním odůvodněním, že znevažuje náboženství a rozněcuje náboženskou nesnášenlivost. Kulturní fronta jásala nad zažehnáním nebezpečí fašismu. Titíž lidé teď znevažování náboženství hájí jako svobodu. Dvojí metr.

  >>> Rok 2008, Národní divadlo Brno. Na premiéře hry Tajemství Zlatého Draka od Landy byli diváci transparentem přímo v sále označeni za prasata. Studentům JAMU vadila postava autora. Dnes je srovnatelná výtržnost v sále označena za návrat nacismu. Dvojí metr.

  >>> Martin Zapletal vystrčil zadek na konvoj USA a byl odsouzen. Teď se jedná o „svobodu vyjádření“. Dvojí metr.

  >>> Feministky nechaly zrušit výstavu fotografií v Knihovně AVČR, protože prý „objektivizuje ženy“. Tady je na křesťany, žádající stažení hry z městem organizovaného festivalu, lepena nálepka „fašistů“, omezujících svobodu slova umělce. Dvojí metr.

  >>> Vypískání Ortelu zpěvákem Bangou, tedy narušení kulturní akce, adorovala celá progresivní kulturní scéna jako statečný občanský počin. Teď je podáno trestní oznámení za výtržnost. Dvojí metr.

  Zdroj: https://evasvobodova2.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664800

  Čili je nutno brát v potaz i to, že se nám zde jakási bezcenná hov@da prohlašují za „elity“, kterým má projít absolutně vše, včetně aktivit u jiných skupin obyvatel postihovaných (včetně trestního postihu). Pokud tento póvl nedostane včas přes tlamy (myšleno obrazně i doslovně), tak nám přeroste přes hlavy a následovat bude to, co následovalo při podobné příležitosti v nacistickém Německu či komunistickém SSSR.

 5. ateista

  Aspergille, tihle sluníčkoví dementi si neuvědomují, že třeba nedávno byla zastavena dotace na kritický film o muslimech. O tom ale články nepíší, zajímavé…

 6. Ateistický laik

  Je to zajímavý filozofický rozbor boha (božství), ale co si náboženská nauka vymyslela, to má. Jen se divím, že jim ještě financujeme vysoké školy. Nazval bych to mlácení prázdné slámy…

  Z mého pohledu Ježíš může znásilnit kohokoliv a taky to dělá. Jenže to je pohled (přístup), kdy Ježíše považuji za část souboru náboženského učení (idejí), kterýma vám někdo znásilní (vymyje) mozek.
  A takhle chápu většinu náboženství, výjimky asi nejsou. Ideální je „znásilňovat“ mozek od malička 🙁 , což platí u všech náboženstvích.

 7. Jaroslav Štejfa

  Osobně považuji za dobrý happening odvysílání dvou programů na ČT2 hned po sobě. Viz „Poslední útěk Jeronýma Pražského“, kde autoři poměrně výstižně zobrazili zoufalství člověka rozumného, inteligentního a hluboce křesťansky věřícího při konfrontaci se skutečností a vzápětí „Tomáš Halík: Dialogy se světem“ , kde sám pan vědecký páter blábolí nad symbiosou vědy a náboženství (úterý večer 29.5. t.r.). Doufám, že v ČT je alespoň jeden člověk natolik mocný, že tuto klauniádu promyšleně prosadil. Krásně položená otázka: Co se za 600 let změnilo v katolické církvi?
  Jaroslav Štejfa

 8. A-Z

  Argument o časové distanci mezi životem Krista a vznikem islámu je nesprávný. Ježíšův život přece dosud neskončil. Vstal z mrtvých a může se zjevit kdykoli a kdekoli, jak už to, podle bible, minimálně jednou učinil. Třeba i za 600 let po svém ukřižování, nebo i dnes.

 9. ateista

  @A-Z
  „Argument o časové distanci mezi životem Krista a vznikem islámu je nesprávný. Ježíšův život přece dosud neskončil.“

  Argument o Ježíšově zmrtvýchvstání je nesprávný. Žádný mrtvý člověk neožil. Pokud se shodneme na definici, co je smrt. I kdybychom se neshodli a Ježíš po cca 3 hodinovém pobytu na kříži (podle setníka Kornelia na šibenici) se probral z kómatu a někde se ukryl (ne však na nebesích), po x letech by zemřel navždy, jako každý jiný člověk. Pasování Ježíše na součást křesťanského boha mu nedává vlastnosti, které by byly potřebné k jeho údajným činům.

 10. A.S.Pergill

  Aktuálně jsem vložil delší text k tomuto tématu na pod mým jménem citovaný blog.

 11. mulit

  A.S.Pergil – hezký článek I když já mám názor někde mezi. Představení považuji za trapné z toho, co jsem viděl, na druhé straně ti lidi si koupil lístky a nikdo další za ně nemá rozhodovat, na co se budou nebo nebudou dívat. S ostatními věcmi z tvého článku souhlasím.

 12. A. S. Pergill

  Hraniční situace (na níž se asi nejlépe pozná podstata věci):
  Román fantasy „Theatre Macabre“ od Jakuba Hozy. „Kočovná společnost, která pro zábavu zvrhlé šlechty nabízí perverzní představení plná násilí a sexu… Proti nim strážce zákona, který se nedá uplatit. ani jinak přesvědčit… „

 13. toli

  Román fantasy „Theatre Macabre“ od Jakuba Hozy. „Kočovná společnost, která pro zábavu zvrhlé šlechty nabízí perverzní představení plná násilí a sexu… Proti nim strážce zákona, který se nedá uplatit. ani jinak přesvědčit… „

  Velmi dobře vím že posuzování morálky tedy co je dobré a co je špatné vychází z křesťanství.Zajímalo by mne zda si vůbec nevěřící uvědomují jak mnoho jsou formováni právě křesťanstvím i když ho vědomě odmítají.Právě křesťanství formovalo jejich názory a postoje na mnoho věcí a pokud ne vysloveně jejich tak zcela rozhodně názory a postoje jejich předků včetně rodičů,no a výchovou se to (většinou již bez Boha) přeneslo do dalších generací.Přitom si málokdo položí otázku proč má takový názor nebo postoj ? Vlastně veškerý konzervatismus euro americké civilizace vychází z křesťanství.
  Můj názor-ať si každý dělá co chce,když nejde o život tak jde o hovno.Zároveň však platí ono „Co nechceš aby dělali tobě,nedělej druhým“

 14. toli

  BTW,náš oblíbený pozdrav AHOJ
  Býval oblíbeným pozdravem námořníků a byl napsán na každé lodi.
  Jeho skutečný význam je
  Ad HOnorem Jesu (ku cti Ježíše)……………

 15. mulit

  No jo. Základní chyby se stala, jak ten jeden z římských císařů pochopil, že z křesťanství by se dal udělat účinný prostředek na ovládání mas a uzákonil jako státní náboženství. Od té doby se pak podělalo.

 16. xjur

  Ad Toli
  AHOJ mohlo stát jenom na lodích českých trempů
  a nemá s Ježíšem nic společného.
  Uvedená interpretace je to jenom dodatečná, pokus pobožných přiživit se na populárním slově.
  Ve skutečnosti je AHOJ jenom počeštěním anglického AHOY.
  Y tedy nemůže znamenat Jesus ani náhodou.

  Ad Mulit
  Každé náboženství slouží primárně k ovládání mas, křesťanství se tedy nemuselo nijak podělat. Nevyhnutelně došlo jen k vzájemně výhodné spolupráci mezi pobožnými a vládnoucími, tak jak (asi) všude jinde.

 17. toli

  Ve skutečnosti je AHOJ jenom počeštěním anglického AHOY.

  A odkud se vzalo anglické AHOY ? 🙂

  On se totiž v latině také používá tvar Yesus.

 18. A.S.Pergill

  Pan Googel říká:
  hoy = „a small coastal sailing vessel, typically carrying one mast rigged fore-and-aft“

  Tedy s neurčitým členem a hoy (nějaká plachetní lodička). A protože angličtina prvním pádem i volá, tak to bude i volání na posádku takového plavidla.

 19. JD

  Ja myslim, ze filipika v canku je zbytecne slozita.
  Krestansky Jezis je postava, ktera se na zem vrati. Ostatne jednim ze zakladu krestanstvi je ocekavani jeho navratu. Tedy podle krestanu MA schopnost se kdykoli vratit mezi srtelniky. Ciste technicky vzato krestan nemuze poprit moznost popsane akce.
  Argumentace tecnicke nemoznosti kvuli rozdilu pres 600 let je tedy nekrestanska.
  Vic eni treba dodavat. Mimochodem proti vire argumenty nefunguji, naopak ji utvrdi, bohuzel.

 20. xjur

  Jak celý článek shora je zbytečné řečnické cvičení, tak i celá kritizovaná hra je také zbytečné divadlo. Věnujme se raději něčemu užitečnějšímu.

 21. mulit

  JD píše:
  Mimochodem proti vire argumenty nefunguji, naopak ji utvrdi, bohužel.

  Proti náboženské víře argumenty fungují. Jenže ten dotyčný ateista musí znát obsah víry. Tedy bibli, modlení a křesť. sbory a církve. A že to funguje – vím na sobě. Kdo znal bibli, ten mi ukázal věci, které mi časem spolupůsobily erozi víry až dekonverzi. Chápu ovšem, že se do toho ateistům (některým) moc nechce. Tím pádem ovšem tito ateisté (odevždy ateisté) opravdu nemají co věřícím dát.

 22. mulit

  A možná bych to rozdělil. Chápu, že chodit investigativně do církví a předstírat pobožného nebo hledajícího – na to by musela být velká motivace. A kdo by si chtěl kazit dny pobýváním mezi fanatiky. Leda ten, kdo tomu věří. Nebo kdo píše reportáž, třeba novinář. Ale běžný člověk asi nemá ty ambice. Tím pádem ovšem mu některé informace chybí. Ale aspoň tu bibli by měl znát.

  Mně třeba ještě před rokem nějaké informace o bibli dodal i Petr Tomek. Takže i ateista může být nápomocný k dekonverzi. Jen jak říkám, když už nezná sbory, nezná, jak to chodí uvnitř, tak aspoň tu bibli. A pak to funguje. Proti víře tedy argumenty fungují. A funguje to i tak, že když jsem měl argumenty, tak mi moje rodina dala pokoj a už mě na víru nepřesvědčují. Ale musí být člověk vytrvalý, důsledný a mít znalosti té problematiky.

 23. toli

  @Mulit

  Chápu ovšem, že se do toho ateistům (některým) moc nechce. Tím pádem ovšem tito ateisté (odevždy ateisté) opravdu nemají co věřícím dát.

  Jenže oni věřící ani nechtějí aby jim ateisté něco dávali,raději budou věřit nepodloženým pohádkám které jim poskytují naději,a co jim poskytne nevíra ?
  Oni nás vnímají v lepším případě za hloupé či nevědomé v tom horším případě za vědomé sluhy ďábla.
  Ani jeden jejich postoj mi žíly netrhá,i pokud by existoval Bůh tak bude rozhodovat ON,nikoliv nějaký nemocný farář.
  Jinak zkus jim předkládat argumenty,pokud jsi dekonvertita a znáš jejich víru,bibli,způsob jejich přemýšlení tak svými argumenty zasáhneš do černého,háček je však v tom že jim tvé argumenty přinášejí hodně nepříjemné pocity které je nutí přemýšlet a tak se jim hroutí pracně vybudované „filosofické“ tedy teistické konstrukce.Právě díky těm intenzivním nepřijemným pocitům tě odstřihnou,přeruší s tebou kontakt.
  Já měl úplně stejné hnusné pocity když jsem už jako dekonvertita četl Vassulu Ryden. To je fanatička údajně napojená přímo na Krista a její styl víry je hard,ač pravoslavná tak je ještě pravoslavnější a katoličtější než většina pravoslavných i katolíků.Putuje po světě a tím si vydělává,ovce to velmi rády zaplatí………

 24. ateista

  @JD
  „Krestansky Jezis je postava, ktera se na zem vrati.“

  Je správné, že striktně používáte odkaz na křesťanství. Život na Zemi se naštěstí řídí obecně platnými pravidly a zákony.
  Křesťanský Ježíš se na Zemi nevrátí. Můžete si myslet co chcete a věřit čemu chcete. Ježíš, pokud někdy žil, je na věky věků mrtvý.
  Křesťanská pravidla jsou úplně stejná jako kartářská pravidla. Neboli jestliže má Ježíš podle křesťanů schopnost vrátit se kdykoliv na Zemi, je to totéž jako když podle kartářů má křížové eso schopnost přivolat na člověka nějakou nepříjemnost.
  Proti víře argumenty fungují, ale věřící se jimi nedají přesvědčit. Jsou tak silně napadení náboženským virem, že prostě jakýkoliv argument odmítnou. Ale argument platí, bez ohledu na jejich víru.
  Na předmětnou hru je možno nahlížet mnoha způsoby. Já osobně tento styl her za umění nepovažuji. Silně to připomíná umělecký počin jednoho slovenského umělce, který jako svoje dílo představuje pozlacené ho.no.

 25. mulit

  Samozřejmě, že početně to vychází tak, že více než 90% pobožných se ještě více utvrdí ve víře. Jen malou menšinu to nahlodá. Ale já se nemohu zabývat situací v celé republice. Zajímá mě nejvíce moje rodina a mí kamarádi. A tam se mi podařilo zjednat respekt. Opravdu mě ani jeden neurguje na náboženství. Kdysi to bylo pořád. Ale poté, co jsem jim vysvětlil důvody své nevíry a ukázal sporná až hrozná místa v bibli ( i pro ně), dali pokoj. Rodina se mnou nepřerušila kontakt. Naopak, vídáme se pravidelně. Ale už si nedovolí ani náznakem mě přesvědčovat na víru. Oni se toho bojí. Nechtějí slyšet, kdybych spustil to svoje. Oni vědí, že mám bibli dobře nastudovanou a že mám zkušenosti z celé rodiny největší z chození do různých sborů a církví. Jasně, že z jejich pohledu jsem odpadlík od víry, jenže i nimi se něco děje. Oni si to neuměli představit. Bylo nepředstavitelné odejít od víry v boha. To by měli strach, že se stane něco hrozného. Třeba nemoc, smrt. Ale já jsem přes 2 roky po dekonverzi a žádný bůh se mi nemstí. Jde žít i bez víry a nic se neděje. To je pro ně mírný šok. Dále pobožní jsou vyučováni, že kdo odpadne, ten se promění ve zlého člověka řízeného pak už jen svými vášněmi, egem, atd. A já nic. Pomáhám jim posekat zahradu, normálně se usmívám, žádný nezřízený život nevedu, v klídku si hraju na svoje klávesy. A měl jsem být v moci satana a dít se mělo kdovíco a nic se neděje. Nemysli si – i v jejich hlavách to začíná vrtat, že třeba v té bibli není všecko pravda a křesťanství není tak geniální.

 26. toli

  @Mulit
  Oni se toho bojí. Nechtějí slyšet, kdybych spustil to svoje.

  Vždyť to říkám,byli by blbí kdyby si vyráběli nepříjemné pocity kontaktem s tvými argumenty…..

  Před chvílí jsem se chvilku díval na cesty víry.Padla tam otázka jak představit bibli člověku který neměl kontakt s náboženstvím ?Názor faráře byl že se nelze bavit o bibli s nevěřícím člověkem,protože to nemá žádný význam.Bůh budˇ je anebo není.Bible je už pro hard věřící a nevěřící automaticky odvrhne vše co předkládá bible,protože myšlení nevěřícího pracuje odlišným způsobem a hlavně pracuje s rozumem. A ROZUM JAK ZNÁMO JE DĚVKA ĎÁBLOVA (Luther)
  Názor pobožného laika byl že bibli je možné představit jen z pozice věřícího a jemu vychází že Bůh prostě je !
  Tak jsem si jen řekl „Bodejť by ti to nevycházelo když jsi nemocný “ a s tím jsem to přepnul.Kraviny mne přestali zajímat.

 27. Hraničář

  toli
  02.06. 2018
  https://www.infoz.cz/ahoj/
  2. verze: ahoj se vyvinulo ze zvolání „a hoy“ – což znamená „loďka“ ……..

  Připomnělo mně to, pravdivou, událost. Když Španělé připluli k popbřeží (budoucího) Mexika, volali na skupinu domorodců na břehu: „Jak se jmenuje tato země?“ A (budoucí) Indiání odpovídali: „Jukatán, jukatán (Yucatán)! “ („Nerozumím, nerozumím!“)

 28. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Proti náboženské víře argumenty fungují…………………….

  Spíše bych se přiklonil na stranu JD. ( Cizí) argumenty začnou fungovat, až když věřící sám začne pochybovat. Dnes jsem prolistoval knihu rozhovorů s Z. Czendlikem Kostel, postel, hospoda. Czendlik je značně nekonformní kněz, ale že by ho to vedlo k nějakým pochybnostem ve víře?

 29. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  když jsem měl argumenty, tak mi moje rodina dala pokoj a už mě na víru nepřesvědčují. …………………….

  Třeba se za tebe (intenzívně) modlí !

 30. Hraničář

  toli
  03.06. 2018
  Jenže oni věřící ani nechtějí aby jim ateisté něco dávali,raději budou věřit nepodloženým pohádkám které jim poskytují naději,a co jim poskytne nevíra ?
  Oni nás vnímají v lepším případě za hloupé či nevědomé v tom horším případě za vědomé sluhy ďábla. ……..

  Přesně, setkal jsem se s tím v diskuzích: „A co mně nabídnete místo mé víry!?“

 31. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Dále pobožní jsou vyučováni, že kdo odpadne, ten se promění ve zlého člověka řízeného pak už jen svými vášněmi, egem, atd. …………………….

  Ano, jedině víra (v pravého, živého, samozřejmě toho našeho Boha) zaručuje, že člověk bude mít (tu pravou) morálku, nebude lhát, krást, násilnit, vraždit ……. !

 32. mulit

  Hraničáři,

  jedna věc je to, co člověk deklaruje svými ústy a druhá věc je to, co se děje v jeho mozku a podvědomí. Moc dobře si pamatuji na to, co psali ateisti nebo skeptici v době, kdy jsem byl pobožným. Ovšem není ateista jako ateista. Na webu Michala Hanka, tam to bylo strašné. Tam mě to vždycky katapultovalo k pobožnosti zpátky. To byly nesmyslné akademické kraviny. Ale na webu krestanske-diskuse.net byli Karel – dekonvertita, Spitfire – pochybovač a deista, Borius – srandista a já si pamatuju skoro slovo od slova, co psali. Mozek má tu schopnost. A po dekonverzi se mi to všecko vybavilo. Takže to v té hlavě sedělo a dělalo podhoubí pro dekonverzi. Všecko se počítá a sčítá. Multiplikační efekt.

  Čili, já beru s rezervou všechna kategorická prohlášení pobožných. Každý z nich je potenciální dekonvertita. Byť za několik i mnoho let. Nebo nikdy. Nebo taky jo. Ale každá rána dobrá. Myslím, že dekonvertité i ateisté mají morální povinnost ukazovat nepravosti bible a judaisticko křesťanské ideologie. Totéž samozřejmě ve vztahu k možná ještě odpornějšímu islámu.

 33. toli

  No to je tedy úcta k Ježíši a p. Marii 🙂 :- ) 🙂
  Ať mi nikdo netvrdí že nejsou jebnutý.

 34. Hraničář

  A my se divíme katolíkům, jako by mezi vědci nebylo dost „úchylů“:

  Podle Karla Janečka, matematika, filantropa, vizionáře a vztahového gymnasty (tak jej představuje v rozhovoru sobotní příloha Práva) je číslem našeho vesmíru číslo 21.
  Proč?
  Zajímavé je podle něj totiž propojení čísel 12, 21 a desítkové soustavy. Dvanácté prvočíslo je 37 (3 +7 je 10, tedy desítková soustava, a 3 x 7 je 21) a jedenadvacáté prvočíslo (otočená dvanáctka) je 73 (otočená třicet sedmička).
  Dále 73 x 12 je 876, 8 + 7 + 6 je 21 a 21 x 37 je 777, 3 x 7 pak 21.
  Další důvod pro výjimečnost 21 souvisejí s platónovskými tělesy – podle Janečkovy filozofie dvanáctistěn symbolizuje naše racionální myšlení, dvacetistěn znamená přechod do kolektivního vědomí a 21 = 20 + 1 je krok do další dimenze. Není náhodou, že žijeme v 21. Století, přičemž v mnoha statích dávných filozofů je právě toto století označováno za přelomové, kdy má přijít takzvaný soudný den.
  Tož tak…
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=139825&menu=0

 35. toli

  Ty považuješ Janečka za vědce ?Možná umí počítat,ale to je asi tak všechno.
  Propojovat matiku s esoterikou může jen magor.

 36. xjur

  Ten Janečkův blábol mi připomíná starý fór:
  Když vezmeš slovo PIVO, přidáš k němu 5 písmen a 4 písmena ubereš,
  tak dostaneš slovo LÁSKA. Takže na tom něco musí být, to nemůže být náhoda!

 37. Hraničář

  toli
  05.06. 2018
  Ty považuješ Janečka za vědce ? ………………….

  Já mám ke vzdělání úctu!

 38. toli

  Být vzdělaný neznamená být vědcem.

 39. mulit

  Taky nechápu, co dělá numerologie na tomto webu.

 40. Hraničář

  Mimořádně silný rezignační dopis prof. Osolsobě kvůli hře „Naše násilí a vaše násilí“
  Hnutí Brno+ 31.5.2018

  Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. po 14 letech rezignoval na členství v Umělecké radě Divadelní fakulty Janáčkovy akademie músických umění. Rezignoval kvůli postojům členů Umělecké rady ke skandální divadelní hře „Naše násilí a vaše násilí“, ve které si herečka ze své vagíny vytahuje českou státní vlajku a ve které Ježíš znásilňuje muslimku.
  http://www.brnoplus.cz/mimoradne-silny-rezignacni-dopis-prof-osolsobe-kvuli-hre-nase-nasili-a-vase-nasili/

  Přečetl jsem si ten dopis a dovolil bych si takovou malou úvahu. Vlastně mně rezonuje v hlavě desítky let, prakticky od doby, kdy jsem se oženil, a najednou jsem musel, jak katolík, řešit praktické otázky s manželským životem, vzájemnou nahotou, se souložením, antikoncepcí, to vše pod tehdy mnou příjímaným učením katolické církve.
  Už tehdy jsem si začal klást otázky, proč tedy Bůh vymyslel pohlavní rozmnožování, když s ním má takové problémy? Ale když už ho vymyslel, a musel k němu stvořit odpovídající orgány, proč je následně přikazuje vnímat jako hříšné, „nečisté“ sprosté, škaredé, za které se máme stydět a skrývat je. Viz třebas také: http://www.christnet.eu/clanky/6072/o_nahote.url https://udoli.wordpress.com/2017/08/05/vira-a-nudismus/

  Během desítek let života mě toto stydění a pocity odporu až hnusu nad sexualitou přešly, ba naopak, po opuštění víry jsem se dostal do módu, kdy ty orgány vnímám jako naprosto normální a v některých (mnoha) případech i jako estetické či přímo krásné. O to více mě zaujmou reakce jako jsou k uvedené hře, kdy herečka vytáhne vlajku z vagíny. Kladu si otázku, jaké asi reakce by vzbudilo, kdyby ji vytáhla z úst. Pravda, pusa je „slušná“ část těla, na rozdíl od vagíny, že? Jenže ani bez té vagíny bychom neexistovali. Připadá mi pokrytecké, zvláště od křesťanů, když opěvují lidské tělo jako „nádherné Boží dílo“, jako „chrám Ducha sv.“ , sexualitu jako „báječný Boží dar lidem“, ale běda začít rozebírat „technické“ detaily toho díla. Já si to vysvětluji tak, že ti opěvovači „Božího díla“ ve skutečnosti nejsou se svojí sexualitou a svým tělesnosti vyrovnaní. Ostatně, sám jsem si to prožíval.

  Váš názor je jaký ?

 41. ind

  @Honza Werner

  „Hlasy, které dogmaticky a se stoprocentní přesvědčeností tvrdí, že Ježíš nikdy NEMOHL znásilnit muslimku, tak zcela ignorují a popírají jeden z klíčových božích atributů.“

  Zvláštní je, že vás ani nenapadne, že tvrzení, že Ježíš muslimku znásilnit mohl, popírá jeden z klíčových Božích atributů.

  Vlastně pro vás ne. Vy tady píšete o jiném Ježíši, než v kterého věří křesťané – ve Svatého.

  Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. Žd 13,8

 42. toli

  Ano to je pravda, svatý nemá šulina a tak nemůže znásilňovat 🙂

  Líbí se mi jak dogmata víry okázale ignorují nekanonizovaná evangelia které tvrdí že Ježíš měl intimní vztah s Maří Magdalenou.Prostě politická ideologie,nic více.
  Navíc jako ideologie velmi vadná,podle církevního koncilu byl Kristus celý Člověk i celý Bůh,jenže bez tělesné složky tedy sexu prostě není člověk celý,je jen zmrzačenou atrapou člověka,což je velmi dobře vidět na chorobném myšlení celibátníků.
  A co je pikantní tak i někteří dnešní teologové tvrdí že bez sexu není člověk celý. Co naplat,jednou si církev odsouhlasila že Kristus byl panic a přesto celý člověk,tak prostě neprcal a přesto byl celý,no a hloupí tomu věří dodnes 🙂
  Jinak zdravím Aleška který se tady opět objevil po dlouhé době 🙂

 43. toli

  Oni se totiž dělí na kostelníky a křesťany.Na to jaký je mezi těmito lidmi rozdíl zcela jistě přijdou i ateisté sami 🙂

 44. xjur

  Todle je totálně zvrácená a zbytečná diskuse. Z pohledu pobožného by Krista mělo nenapadnout někoho znásilňovat, z pohledu ateisty si mohl pan J. Kristus dělat cokoli, mohl i někoho znásilnit, ale já hádám, že (pokud na těch židovskejch letopisech je zrnko pravdy), tak mu asi bližní připravili jinou zábavu než aby měl náladu lítat za holkama. Diskuse o nějaké všemohoucnosti je taky úlet, tak se už bavme o něčem co má hlavu a patu.
  No a pokud jde o tu brněnskou inscenaci, tak nemohu sloužit, neviděl jsem to, ani na to nehodlam jit, i když to mám pod nosem.

 45. Hraničář

  toli
  06.06. 2018
  Navíc jako ideologie velmi vadná,podle církevního koncilu byl Kristus celý Člověk i celý Bůh, jenže bez tělesné složky tedy sexu prostě není člověk celý,je jen zmrzačenou atrapou člověka,což je velmi dobře vidět na chorobném myšlení celibátníků. …………….

  Už jsem o tom vícekrát uvažoval, už kdysi, ještě jako věřící, když jsem „vcucnul“ (oficiální) informaci, že Bůh je bezpohlavní. Navíc „duch“. Jenže v kostelích je zpodobňován jako důstojný stařec, a oblečený, ač by jako bezpohlavní pohoršení budit neměl. Obdobně andělé. Jen ve filmu Dogma andělský hlavní hrdina ukazuje lidské hlavní hrdince, že je vskutku bezpohlavní, že „ho“ nemá.
  Ježíš zjevně byl „celý člověk“, protože důsledně má tu bederní roušku.
  Také mě zajímalo, zda „Milostné Pražské Jezulátko“, což by měl být malý Ježíšek, je chlapeček nebo (bezpohlavní) holčička. Jsem si jist, že se o chlapečka nejedná. Za takovou otázku mně katolíci spílali.
  Takže si myslím, že většina věřících s tím má problém, ale možná zase většina má k tomu podobný postoj jako moje zbožná sestra: „Kdoví, jak to je!“

 46. mulit

  Ježíš se choval asexuálně, protože nebyl na ženy. Považoval za špatné se dívat na ženy chtivě. Tzn. že ženy pro něho nebyly sexuální objekt. Určitě to nebyl klasický heterák. Pro heteráka jsou naopak ženy inspirací, motivem konání. Ježíš si rozuměl s ženami pouze tak, jako si rozumí mnozí gayové. Měl kamarádky na pokec. A často s nimi debatoval jako se sobě rovnými. To je netypické pro tehdejšího heteráka žida, ale je to typické pro mnohé homosexuály. Ježíš vzhlížel k mužům. Mužů se ptal, zda ho milují. Každého z jeho družiny 12 mladíků. Ve filmech se zobrazují apoštolové snad jako ve středním věku, ale to je totální blbost. Apoštolové byli mladíci od 17 – 23 let. A jemu bylo něco málo nad 30. Čili 30 letý chlap, co má ženské jen jako kamarádky na pokec, ale ani jedné se nezeptá, zda ho miluje, ale ptá se mladíků, zda ho milují. Tam směřoval jeho zájem. To je zjevné. Citově byl vázán zcela na muže. Jan, nejmladší, mu léhával na hrudi. Netvrdím, že tam byl sex, možná ani nebyl a možná to fakt bylo jen v rovině platonické. Každopádně Ježíš podle popisu z bible nebyl heterák. Takhle se heterák rozhodně nechová. A nejsem první, kdo si toho všiml. Třeba i Elton John tvrdí totéž, že když četl bibli, tak si myslel, že Ježíš je citlivý gay. Ježíš plakal, když viděl nemocné lidi. Byl emocionálně velmi založený. Racionálně vůbec, jen emocionálně. Čili spíše žensky. A ty kousky abrakdabraka ? Kouzelníci, šamani – to přece skoro vždycky bývají gayové. A nemluvil přímo a rovně, ale spíše v metaforách, jinotajích, hrál si se slovíčky, žongloval. Já jsem gay, ale mám v sobě více maskulinních rysů, než Ježíš. Mluvím přímo, mám radši racionalitu než iracionalitu, Ježíš byl feminnější než já. Ale v něčem mi byl podobný. Taky mi jdou slzy do očí, když vidím utrpení nebo nemoc někoho, nebo nějakou tragédii. Ježíš mi byl vždycky nejbližší postava z bible, páč to nebyl tvrďák heterák jako většina chlapů. Jako třeba Pavel. Ježíšovi taky rozumí hlavně ženy. Byl pacifistický, altruistický. Viděl jsem v církvích, jak macho chlapi raději citovali apoštola Pavla – byl tvrdší a více chlap.

  Ježíš byl pro ně změkčilý.

  Ježíš rozhodně nemohl znásilnit žádnou ženu. Nebyl to heterosexuál.

  A za bezpohlavní nebo asexuály se často vydávají homosexuálové, kteří se pohybují v náboženském prostředí.

 47. mulit

  A Ježíšovi nevyhovoval dualismus muži versus ženy. Jeho ideál byla společnost bez sexuality.

  „Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.“ Pasáž: lukas 20,27-38

  A když byl Ježíš na svatbě, tak tam nesbalil žádnou babu, ale převedl kouzelnický trik z vody víno. To je kompenzace nedostatečnosti. Zase to ukazuje na ne-heteráka.

  Dále Ježíš říká: “ Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu nezpůsobilí od narození, jiní … protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“
  Matouš 19

  To je svým způsobem autoportrét. On hovořil o sobě.

  Mimochodem na granosalis se vyskytuje uživatel Dzehenuti

  Taky se vydává za asexuála. A už jsem ho několikrát „načapal“ na iboysu. Co je iboys – to asi víte…. Heterák nikdy nemá důvod se vydávat za asexuála. Za asexuála se vydávají gayové. A to ti nesmíření s orientací, kteří si myslí, že asexuál je něco neutrálního, možná snad i lepšího.

 48. toli

  Taky se vydává za asexuála. A už jsem ho několikrát „načapal“ na iboysu.

  Jaký tam má nick? Já si z latentního buzíka co dští oheň na homosexuály udělám prču….

 49. toli

  @Mulit
  Já si myslím že bible je tvrdě cenzurována aby splnila svůj účel,jednoduše řečeno aby nemocní byli ještě nemocnější.Uplatňuje se dualismus takže eros patří Satanovi a je opakem agapé,tedy opakem dobra.Kristovi otázky po lásce jsou míněny jako agapé,tedy duchovní splynutí.A nemocní si nemají užívat pozemsky,ale mají si užívat transcedentního spojení s Bohem.Jakákoliv zmínka o Kristově lásce typu eros byla z bible odstraněna,z toho důvodu se mimo jiné do bible nedostala ani apokryfní evangelia,která zmíňují že Ježíš měl děti s Máří Magdalenou a byli manželé.Navíc Ježíš musel nutně být ženatý protože měl titul rabí a ten je dle židovských tradic vyhrazen pouze ženatým mužům. Svatba v Káni byla Ježíšova vlastní svatba o čemž bible cudně mlčí což ale vyplývá z textu.Těžko mohl Ježíš coby pouhý host přikazovat matce ať donese víno.
  Podle starých legend byla spasitelem Máří Magdaléna,ale byla to žena a navíc představitelka gnosticismu.Muži si však chtěli udržet patriarchát a došlo k otevřené válce mezi Máří a Petrem,mezi gnosticismem a katolicismem.Máří šlo o život a tak utekla se svými dětmi (potomky Ježíše ) a dalšími věrnými do jižní Francie,kde v té době byla už židovská diaspora.Dodnes má Máří Magdaléna v jižní Francii spoustu kostelů a je v tamní oblasti v hluboké úctě. A pochopitelně přidružené legendy,uctívaní jejich ostatků a podobně.

 50. mulit

  Tak jestli byl Ježíš formálně ženatý – to nic nedokazuje. Ty jsi taky ženatý a nejsi heterák. Z jeho chování vyvozuji, že heterák nebyl. Nenašel jsem ani jednu indicii, že by byl hetero, naopak několik indicií, že byl gay.

  1. Pacifismus, odpor proti násilí, agresivitě
  2. Holky jako kamarádky na pokec
  3. Byl rád v přítomnosti mladíků, ptal se jich, zda ho milují
  4. Citlivý, emocionálně založený
  5. Šamani, kouzelníci bývají často gayové, Ježíš dělal kouzla
  6. Jako ideál považoval společnost, kde se lidi nežení, viz jako andělé
  7. Vystupoval jako asexuál. Heteráci asexualitu nepředstírají. Gayové ano.

 51. toli

  Já jen řekl že je bible cinknutá
  1,církev je prodchnuta pacifismem 🙂 alespoň verbálně
  2,Text se točí kolem mužů-apoštolů.jedna holka „jaro“ nedělá
  3,Otázky myšleny jako agapé
  4.citlivý nebyl (aféra v chrámu s penězoměnci) a emocionálně založený je kdekdo
  5.Ukaž mi nějakého teplého kouzelníka,žádného neznám,Kožíšek je ženatý,Copperfield kurevník.
  6.Ideály Ježíše neznám,za to znám ideály pisatelů bible……a andělé prý nemají pohlavní ústrojí tak co by se ženili
  Otec je prý mužského rodu tvrdí církev a jak to může vědět když chybí šulin….
  7.Je PSÁNO že vystupoval jako asexuál.Pro mne je postava Ježíše krajně nepřirozená,tak nějak plochá,nereálná.Ale chápu to protože sex je fujky fujky. Prostě tam něco záměrně zamlčeli.A heteráci asexualitu předstírají,viz celibátníci

 52. toli

  Ježíš Kristus je takový židovský Kája Mařík.Nakolik tak kladná postava může být reálná,přímo ze života posuď sám 🙂

 53. mulit

  Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

  Byl jsem mezi heteráky a nikdy jsem si nevšiml, že by řešili, který chlap koho miluje a zda ho miluje více než ostatní.

  Byl pak jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví? A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?

  Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Původní řecký text skutečně uvádí, že učedník ležel v Ježíšově klíně resp. na Ježíšových prsou (viz. Jan 13:23 a Jan 13:25).

  Závěr. Ježíš měl zvláštní vztah ke dvěma učedníkům. Petrovi a Janovi. Jestli bylo v té době normální, že chlap chlapovi lehal v klíně nebo na prsou, to nevím. Ale dneska to heteráci nedělají. A neviděl jsem ani, že by se nějaký heterák ptal jiného chlapa, zda ho miluje více než ostatní.

 54. mulit

  5.Ukaž mi nějakého teplého kouzelníka,žádného neznám

  Derren Brown. Na netu, na youtube máš s ním desítky videí. Měl i seriál na České televizi.

 55. toli

  Byl jsem mezi heteráky a nikdy jsem si nevšiml, že by řešili, který chlap koho miluje a zda ho miluje více než ostatní.

  Antická řečtina rozlišuje 7 druhů lásek.V dnešní přesexualizované době by muž zákonitě špatně pochopil význam slov druhého muže že ho miluje ,obzvláště v češtině.
  Častou chybou bývá že dnešní čtenář bible nezná kontext doby vzniku textů (jak co bylo myšleno) a aplikuje to co zná,tedy kontext 21.století.Druhá věc je že spousta věcí se ztrácí v překladech,obzvláště když je čeština tak chudá na nuance slova láska.

 56. toli

  Ano,Derren Brown je gay,jenže nemohu z jednoho případu odvozovat že kouzelníci jsou teplí 🙂

 57. mulit

  Toli, už jsi ležel nějakému heterosexuálnímu chlapovi , třeba kolegovi z práce v klíně nebo na prsou? Pokud ano, co ti na to říkal?

  Chci se zeptat i jiných uživatelů tohoto diskusního fora, zejména heterosexuálů, leháváte si s jinými muži v klíně nebo na hrudníku?

 58. mulit

  Co se týká šamanů a kouzelníků, ano bývají často transgender nebo gay. Nežení se, mají zvláštní status v kmenu. Viděl jsem několik dokumentů na toto téma v televizi, jestli něco najdu i na youtube, dám odkaz.

 59. toli

  Toli, už jsi ležel nějakému heterosexuálnímu chlapovi , třeba kolegovi z práce v klíně nebo na prsou? Pokud ano, co ti na to říkal?

  Dokážeš pochopit že dnes to tady vnímáme jinak než to tehdy vnímali tam na poušti ? Prostě to gesto má pro ně jiný význam.
  Ber to třeba tak že večery na poušti jsou chladné,tak se třeba zahřívali,nelze brát vše tak jak to chápeme my.Dokud není v bibli uvedeno že si něco někam strkali tak to ber s rezervou.
  Ono i taková slova jako přítel,druh mají dnes úplně jiný význam než tenkrát.

 60. mulit

  Přijde mi to úsměvné. Jako když pobožní hájí svoji víru 🙂

  Ježíš pro mě nikdy nebyl mužský hrdina. Tím byl pro mě tvrdý, zásadový a statečný Old Shaterhand. Ježíš byl citlivý esoterik, pacifista. S ženami jen klábosil, s muži chodil. Nepíšu nic o sexu, píšu o citech. Mimochodem vztah Vinnetoua a Old Shaterhanda také není zcela standardní. A Vinnetou je ten feminnější. I když jen trochu. Ani jeden z nich nemá rodinu, ale více času tráví spolu. Ale vždycky jsem je vnímal jako spíše hetero, páč tam měli úlety s ženskýma. Možná byli bi. Páč city tam jsou taky. Je to tak na hraně, proto jsem je taky vždycky žral. Dva pohlední chlapi, co spolu trávili tolik času, tolik si rozuměli. A krásné povahové vlastnosti. To byl můj sen.

  Uvěřit, že byl Ježíš hetero – to fakt ne. Tam není ani náznak hetero myšlení.

  Samozřejmě to jsou literární postavy. Takže spíše by se dalo bavit o těch, co to psali. Jaké byly jejich motivy a orientace. Jinak Pavel byl bigotní heterák zcela. A neměl rád ženy kvůli nějakému svému mindráku. A pořád psal o tom, že ženské jsou překážka ve víře. Takže Pavlovi bych věřil, že na ženské byl. Ale nějaká mu ublížila, tak je i nenáviděl, ačkoli ho rajcovaly. Že by Ježíše přitahovaly ženy – to ani ťuk. Že by ho přitahovali muži – o tom taky nic přímo není, ale nepřímých indicií vidím hodně. A když si tu mozaiku dohromady poskládám, tak si myslím svoje.

 61. Hraničář

  mulit
  07.06. 2018
  Ježíš pro mě nikdy nebyl mužský hrdina. Tím byl pro mě tvrdý, zásadový a statečný Old Shaterhand. Ježíš byl citlivý esoterik, pacifista. …………………………

  Člověče, víš, že jsem to také tak nějak cítil, jen jsem to nedokázal pojmenovat!

 62. ateista

  Vždyť to říkám, chvíli sem nikdo nechodí a ti dva teplí bratři se hned rozhádají. A to o sračkách. Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé. A mimo téma, do toho ten třetí vlezdoprdelka umí jen přetiskávat konspirační weby. A tihle tři tu tvoří „mozkový trust“. 🙁 Smutné, jak to tu dopadlo bez intelektuálů a bez věřících, totální ustrnutí. Články dobré, komenty a web ale upadá. Tak zase za čas. 🙂

 63. toli

  @ateista
  Jednoduché řešení-tak sem ty studený blbečku solitére (ty ani nemáš bratra,protože něco tak blbého nemůže mít bratra,to už by planeta neunesla) ani nelez a tím pádem nebudeš muset ohrnovat nos…..

 64. mulit

  multinick (momentálně pod nickem ateista) píše:
  Vždyť to říkám, chvíli sem nikdo nechodí a ti dva teplí bratři se hned rozhádají.

  Tak ty jsi byl teplý bratr s Aleškem a smutníš, že ti tu už nechodí.

  A to o sračkách.

  Tak to souhlasím. Bible, tedy fantasy žánr i Mayovky nejsou literatura faktu, a můžeme to nazvat sračky. Ale lidi to čtou a někteří tomu dokonce věří, co naděláš.

  Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé.

  Ještě jsi měl napsat Pravdě s velkým P. Jako to dělají pobožní. Ty jsi přece Pravda!

  A mimo téma, do toho ten třetí vlezdoprdelka umí jen přetiskávat konspirační weby. A tihle tři tu tvoří „mozkový trust“. Smutné, jak to tu dopadlo bez intelektuálů a bez věřících, totální ustrnutí. Články dobré, komenty a web ale upadá.

  Však můžeš zase zazářit se svými 10 nicky a začít to tu tapetovat, jak je tvým zvykem . Tomek ti to toleruje. Tak šup, pusť se do toho, ať je ta správná zábava dle tvého gusta.

 65. toli

  @Mulit
  Ateista není multinick nýbrž ateistický důchodce kterému už senilní mozek takže si plete důkazy s kategorickými tvrzeními.

  BTW Pro mne je biblický Ježíš něco jako Babička Boženy Němcové,tedy zidealizovaná ,nereálná ,přikrášlená literární postava.

 66. ind

  @mulit

  Mulite, tvůj mozeček prostě nedokáže některé věci pochopit.

  Lásku redukuješ na sexuální orientaci.

  Asi nedokážeš obejmout muže jako bratra.

  Řekl jsi někdy svému otci, že ho máš rád?
  Znamená to pro tebe sexuální náklonnost?

 67. ateista

  @toli, mulit
  Vy dva byste měli diskutovat někde jinde. To již opravdu je lepší polemizovat s Alešem nebo indem.
  Znovu žádám, aby ateistovi bylo znemožněno používat můj nick.

 68. toli

  Spousta lidí si plete lásku s erotikou,říkám že žijeme v přesexualizované době a obecně se sexu přikládá větší důležitost než ve skutečnosti má.Asi to souvisí s hedonismem a částečně i sobectvím

 69. toli

  A spousta lidí si také plete lásku se zamilovaností,proto je tolik rozvodů.Zamilovanost totiž po pár letech a někdy i dříve vyprchá a co dál ? Budeme hledat novou zamilovanost ?

 70. mulit

  @ind

  Objímaní s heteráky fakt nevedu. Jediné místo, kdo to vedli, byla letniční církev. Ani katolíci to po mně nechtěli. Ani adventisti, ani baptisti, jenom letniční jako ty, Alešku. Nevím, co to máte za trapný zvyk. Asi chcete napodobovat něco z bible. Ano, vy chlapi od letničních, jste mě objímali a mně to bylo vždycky nepříjemné. Spousta z vás i kašle na hygienu, takže jste cítit. Nevím, Alešku, zda zrovna i ty, ale mnoho tvých letničních spolubratrů. To taky neznám odnikud jinud.

  Takže ne, Alešku, já dobrovolně heteráky skutečně neobjímám. Objímám z mé iniciativy ty, které chci a ke kterým něco cítím. Momentálně to je jen můj přítel. Pobožní to nejsou. Oni mi to dělali vždycky při rozloučení. Já to protrpěl. Jestli to znamenalo, Alešku, sexuální náklonnost – jak se mě ptáš – to nevím. To by ses musel zeptat těch křesťanů, co mi to dělali. Já k nim žádnou sexuální náklonnost necítil, mně to bylo nepříjemné.

 71. mulit

  @ Hraničář
  Zajímavý článek od toho Jandourka. Vím o tom, že náboženství je pro někoho opium nebo lék. Pro mě ale nábož. víra opiem ani lékem nebyla. Bylo to trápení. Proč jsem to dělal? Protože jsem žil v omylu, že bible je pravdivá a křesťané jsou nositeli světla. Proč jsem tak dlouho v tom omylu žil? Protože mě o tom přesvědčovali všichni moji nejbližší. Skutečně komplet celá rodina i většina kamarádů. Proti náboženství byl jen můj jeden jediný kamarád. A o něm jsem si myslel, že je chudák, kterého je třeba přesvědčit o tom, že bůh existuje, aby nepřišel do pekla (nebyl zatracený). Můj životní příběh dokazuje, jak absolutně moc záleží na tom, do jakého prostředí se člověk narodí. Mám IQ 130 a to je mi úplně na hovno, když jsem prozřel až ve 43, že křesť. ideologie je fake. Kolik bych musel mít IQ, abych přišel na to třeba už ve 30 letech? IQ 150? Možná kdybych měl IQ 170, že bych na to přišel už ve 20 letech. No holt mi nebylo dáno…. Anebo mít v sobě více vzdoru, nebýt poslušný. Jenže to by šlo těžko, mám velmi dominantního jak otce, tak matku. My (sourozenci) jsme poslouchali na slovo. Neexistoval ani náznak odporu nebo vlastního názoru. To rodiče likvidovali v zárodku. Přesto jsem se časem prosadil. Příroda si časem prosadí svoje. Ale trvá to… Vypadá to, že se hněvám, ale tak to není. Nemám na koho. Neexistuje viník toho, kdo se kam narodí. A taky jsem se mohl narodit ještě hůř, třeba do muslimské fanatické rodiny…

  Tedy já bych upravil závěr z toho článku v odkazu. Náboženství je možná pro někoho opiem, ale především je to důsledek vytrvalé náboženské indoktrinace, tlaků a manipulací.

 72. Hraničář

  Tak takhle drsně jsem to v katolickém prostředí nezažil, no, byl tehdy ten „komunismus“, ale v současnosti, když je ta svoboda a demokracie, zaznamenávám snahy ovlivnit mládež a patřičně ji vystrašit:

  http://www.milujte.se/download.php?soubor=14

  Nepochyboval jsem dobrovolně o některé pravdě víry?*
  Neúčastnil jsem se ze zvědavosti duchovních obřadů nekatolického vyznání? Toužím po jednotě všech křesťanů v lásce, ve víře a v jedné Církvi?
  Neužívala jsem prostředky schopné usmrtit vyvíjející se počaté dítě (hormonální antikoncepci, postkoitální prostředky, nitroděložní tělíska)?*
  Nesváděl jsem druhé k těmto prostředkům?* Varoval jsem před nimi?
  Nepodstoupila jsem vyšetření se záměrem ukončit těhotenství, kdyby se ukázalo, že je dítě postižené?*
  Nepodstoupila jsem umělý potrat?* Ani ze zdravotních důvodů?*
  Nepodílel jsem se na zlu potratů, eutanazie, umělého oplození – výkonem, radou, spoluprací, financováním, nucením či mlčením?*
  Měl jsem možnost vystoupit veřejně na obhajobu lidského života a neučinil tak?

  ……………………………….

  Samozřejmě spousta těch „přikázání“ vychází z kolektivní zkušenosti že jsou dobré a ku prospěchu společnosti a dají se racionálně obhájit, jenže zde je to podáváno jako příkazy Boha, který za jejich neuposlechnutí bude trestat!

 73. xjur

  Opium lidstva? Asi ano.
  Já si myslím, že kdyby kvanta lidí na Zemi (samotného by mě zajímalo kolik vlastně) nebylo v permanentním náboženském rauši, tak by podmínky, v nichž žijí, těžko snášeli. To není obhajoba náboženství, ale poukazání na to, jak dobře se máme, pokud si můžeme dovolit myslet. Není to samosebou, ještě generace našich prarodičů byla podstatně víc zešněrovaná. O to víc bychom měli svůj status hájit. Měli bychom se vzepřít všem, co nejen že hájí středověké právo na onu náboženskou indoktrinaci, tlaky a manipulace, ale pomáhají je propagovat. To do 3. tisíciletí snad již nepatří. Vždyť tím křesťané dělají to samé jako muslimové. Kurz jasně řekl, že Rakousko politický islám nechce.
  Je to správně, ale málo. Musíme se bránit vlivu jakýchkoli náboženských struktur a nepodporovat je už tím, že je považujeme za nějakého partnera. Diplomatický styk s Vatikánem jsou to samé jako vládní styk se spolkem zlodějů a podvodníků, církevní restituce jsou jako navrácení zabaveného nakradeného majetku zpět zlodějům. Považujete to za morální?

 74. toli

  @XJUR
  Není to samosebou, ještě generace našich prarodičů byla podstatně víc zešněrovaná. O to víc bychom měli svůj status hájit. Měli bychom se vzepřít všem, co nejen že hájí středověké právo na onu náboženskou indoktrinaci, tlaky a manipulace, ale pomáhají je propagovat.

  Já myslím že to má hodně společného se vzděláním a životní úrovní.Čím vzdělanější člověk tím hůře ho lze indoktrinovat náboženstvím,což ale neplatí pro ty kteří si v sobě ty bláboly nesou od dětství-lidé typu M.Kašparů,Grygar.
  A životní úroveň ? Bohatý člověk si běžně plní svá přání a potřeby sám a nemá potřebu nějakého šidítka že po smrti se bude mít lépe….Ono je to vidět v Evropě,čím chudší národ tím více religiozní.
  Leč žijeme v čase a prostoru kde a kdy je organizované náboženství nezajímavé pro naprostou většinu lidí.Nevím jestli to je dobře či špatně,ale lidé na jedné straně nemají potřebu věřit v nějakého Krista a na druhé straně nemají ani potřebu proti němu brojit.

 75. xjur

  @toli

  Nemám potřebu brojit proti Kristu (to bych musel brojit i proti Červené Karkulce), ale proti oblbovačům a jejich obdivovatelům ano.

 76. toli

  Nemám potřebu brojit proti Kristu (to bych musel brojit i proti Červené Karkulce), ale proti oblbovačům a jejich obdivovatelům ano.

  Jenže oni to mají spojené,dle jejich ideologie založil církev Kristus tím že pověřil Petra pozemským zástupnictvím,takže kdo brojí proti církvi brojí i proti Kristu… A z osobní zkušenosti vím že spoustě ovcí splývá Bůh a církev v jedno a faráři to pochopitelně podporují.Ušetří jim to totiž spoustu práce (manipulace).

 77. xjur

  Mě je jedno, co má kdo s čím spojené. Když je někdo pobožný, škodí sobě a své rodině. Nejde mu poručit, aby myslel, takže pokud dodržuje zákony, nechce extrabuřty, tak by neměl být postihován. Takto chápu náboženskou svobodu. Když se však někdo oblbování a nátlak organizuje ve velkém, tomu by měl být utnut tipec. Nejlépe kvalifikovanou kritikou a přiškrcením penězovodů.

 78. toli

  . Když se však někdo oblbování a nátlak organizuje ve velkém, tomu by měl být utnut tipec. Nejlépe kvalifikovanou kritikou a přiškrcením penězovodů.

  Církev je tady cca 1600 let a zákony po celém „křesťanském“ světě jsou koncipovány tak že tuto skutečnost respektují,například nikde neplatí daně a bývá naopak dotována (kulturní památky) anebo si ovce platí církevní daň.Při počtu věřících v jednotlivých zemích tyto zákony nejde změnit aniž by se spustil celosvětový povyk o totalitě, nesvobodě vyznání a podobně

 79. mulit

  Proti Kristovi se bojovat nedá. Stejně jako se nedá bojovat proti Vinnetouovi, nebo Old Shaterhandovi nebo proti Batmanovi. Dají se ovšem všechny tyto literární nebo filmové postavy porovnat. Pro pobožné je už troufalé (prý rouhání) to, že si vůbec dovoluji srovnávat jejich hrdinu s jinými hrdiny. Páč oni svého hrdinu považují za nesmrtelného a mluví s ním.

  S červenou Karkulkou bych Ježíše nesrovnával. Karkulka nemá žádné vlastnosti, kromě naivity. Ježíše bych srovnával s těmi dospělými hrdiny výše. Páč to musí vypadat reálně a ta osoba musí mít nějaké uvěřitelné vlastnosti. Uvítal bych soupis všech literárních hrdinů, kteří byli doposud vymyšleni, a jejich charakteristiku. To by byl článek, panečku. Seznam všech významných literárních hrdinů, tedy těch, kteří byli zpracováni i filmově a u každého seznam pozitivních a negativních vlastností. Namátkou mě napadá:

  Sherlock Holmes
  Fantomas
  Sandokan
  Švejk
  Robinson Crusoe
  Vinnetou
  Old Shaterhand
  Ježíš
  Sandokan
  Nikola Šuhaj
  Jánošík
  Tarzan
  Zorro
  hrabě Monte Christo

 80. mulit

  Uznávám, že Ježíš a Jánošík mohou mít nějaký reálný základ, takže to nejsou čistě literární postavy. Mimochodem je zajímavé, že Jánošíkovi taky domalovali nadpřirozené schopnosti. Podle slovenského lidového podání byl Juro Jánošík obdařen magickými předměty – kouzelná valaška, čarovný opasek. O Jánošíkovi se toho ví fakticky více, páč to je mladší doba. Ježíš bude postava z větší části vybájená, reálného tam bude menšina.

 81. mulit

  Mimochodem Ježíš, Sandokan, Vinnetou a Conchita Wurst jsou si vizuálně podobní 😀

 82. toli

  @Mulit
  Conchita Wurst je od května blondýna včetně blond vousů 🙂

 83. Hraničář

  toli
  08.06. 2018
  Leč žijeme v čase a prostoru kde a kdy je organizované náboženství nezajímavé pro naprostou většinu lidí.Nevím jestli to je dobře či špatně,ale lidé na jedné straně nemají potřebu věřit v nějakého Krista a na druhé straně nemají ani potřebu proti němu brojit. ………………..

  Podívej se na poslední č. http://www.milujte.se, kolik mladých lidí se účastní třebas národní pouztě na Velehrad. Já vím, že nemám přesné % kolik to dělá z celkového množství mladých, ale přece jenom – ti mladí to nadšení šíří kolem sebe.

  Jak před léty řekl jeden německý student na otázku, zda věří v Boha: „Když o tom všichni mluví, tak na tom asi něco je!“

 84. mulit

  @toli

  já vím, že je teď Conchita odbarvený, ale svoji známost si udělal na podobnosti s Kristem, Sandokanem, Vinnetouem, zkrátka tím typem charismatického „proroka“, exota. Nejvíce imitoval Krista. To taky dráždilo.

 85. Hraničář

  toli
  08.06. 2018
  .Při počtu věřících v jednotlivých zemích tyto zákony nejde změnit aniž by se spustil celosvětový povyk o totalitě, nesvobodě vyznání a podobně ………………………..

  Připomněl bych případ několik let starý (mladý?) z Německa, kde ústavní(?) soud vydal stanovislo, že obřízka chlapců je nezákonná, že to je týraní dětí, s tím, že zájemci se mohou nechat obřezat až dosáhnou dospělosti.
  Židé společně s muslimy – dosud ještě minorité – spustili takový pokřik, že poslanci, většinou tedy křesťané, rychle ucouvli a schválili zákon, že náboženská obřízka (chlapců) je povolena.

 86. sam

  hraničář:
  ———————
  Podívej se na poslední č. http://www.milujte.se, kolik mladých lidí se účastní třebas národní poutě na Velehrad. Já vím, že nemám přesné % kolik to dělá z celkového množství mladých, ale přece jenom – ti mladí to nadšení šíří kolem sebe.
  —————————————–
  Nadšení šíří kolem sebe? Někdy snad ano, ale bude to řídkej jev. Na katolickém gymnáziu jsem toto nezaznamenal. Studenti byli ve víře nenápadní, nevšimnul jsem si, že by šířili nadšení. Pravděpodobně mi nikdy neřekli něco jako:
  „Tys nebyl na mši? To je škoda, bylo to moc zajímavé. Nevadí, příště tě tam rádi uvidíme. O mnoho přicházíš, bude se ti to líbit.“

 87. toli

  Nehledě na to že ti mladí nemocní mohou šířit nadšení a elán tak leda kolem sebe tedy zase mezi křesťany.Lidi kteří nechtějí mít nic společného s církví to nepřesvědčí,tak elán a nadšení naprosto bez efektu.Tak maximálně ti co stojí mimo organizované náboženství si zaťukají na čelo…

 88. Hraničář

  Velmi zajímavé! Sice mímo téma, ale s náboženstvím to souvisí:

  http://www.osel.cz/9953-vetsi-lidske-mozky-uprednostnuji-centra-mysleni.html
  Málokdo si vůbec někdy uvědomí, že je to mozek, který signálům z oka, vybuzeným zvenčí dopadajícími fotony různé energie, přiřazuje příslušný barevný vjem, jenž je naší interpretací reality. A vibracím ušního bubínku příslušný zvuk. Že je to mozek, co má na svědomí city i příjemné pocity z doteku, slova, hlasu…, že v mozku je ukrytý klíč k pojmům krása, štěstí, láska, dobro… ale i k jejich antonymům. Vlastně ke všem pojmům.

  Inspirativní je šestidílná série popularizačních filmů The Brain amerického neurovědce ze Standfordovy university, Davida Eaglemana. Odvysílána poprvé v roce 2015 byla o rok později oceněn cenou Emmy.
  V češtině je dostupná pod názvem Cesta do hlubin mozku:
  1. díl: Co je skutečnost?
  2. díl: Co nás dělá, kým jsme?
  3. díl: Kdo nás ovládá?
  4. díl: Jak se rozhodujeme?
  5. díl: Proč se vzájemně potřebujeme?
  6 díl: Kým budeme?

 89. Ateistický laik

  mulit: Chci se zeptat i jiných uživatelů tohoto diskusního fora, zejména heterosexuálů, leháváte si s jinými muži v klíně nebo na hrudníku?
  Ne. Není proč, není důvod, a i tak nějak se mi to příčí – neočekávám nic pozitivního z obou stran.

  ind: Asi nedokážeš obejmout muže jako bratra.
  Ne. A ani bráchu neobjímám (neobjímal jsem v minulosti).
  Řekl jsi někdy svému otci, že ho máš rád?
  Ne. Nějak mě to postrádá smysl. Připadá mi to kýčovité, po vzoru americkejch happyendů.

 90. Ateistický laik

  fialovej ateista: Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé.
  Jakou „pravdu“ myslíte?

 91. ateista

  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. Ti sem pak nepíší vůbec nebo málokdy. Nakonec všechna témataa totiž skončí nutně u buzeranství. A to se tu řeší pořád víc a dokola Až budu chtít jít řešit Marii Ferynu nebo jestli se objímají dva heteráci, půjdu na nějaký příslušný web nebo k psychatrovi, ne na ateisty. A stále se to tu motá dokola. Zase za čas, třeba přijde někdo nový a neokoukaný, jinak to tu nemá vůbec cenu. Články ano, komenty ne. Ne komenty těchto tří stupidů. To raději jít do kostela než tu být s nimi. Pro ateistu utrpení, ale nejen pro ateistu. Když uvidím nové jméno, možná přijdu. Nebo aspoň někoho kdo neřeší pořád jen to buzeranství.

 92. mulit

  @ fialový ateista
  buzeranství tu řešíš jenom ty, asi jsi latentní homosexuál a tady ti nikdo nepomůže… to si musíš vyřešit sám.

  Pokud jsi heterák, jak dáváš hystericky najevo, tak by sis měl najít holku, aby ses zklidnil. Však tady nemusíš chodit. Brání ti někdo nebo něco najít si holku?

 93. mulit

  A taky je zajímavé jak se změnil pohled na ženy
  Žena, muž a křesťanství
  Svatí Otcové otevřeně zastávali názor, že žena je horší než-li muž. Například Sv. Augustin přirovnává ženu k živočichu, který nemá ani pevnost ani stálost, či Sv. Tomáš Aquinský charakterizuje ženu jakožto nepodařeného muže a nazývá jí bytostí příležitostnou, tato příležitostnost ženy je odvozena z příběhu o stvoření člověka.

 94. Hraničář

  Ženy jsou potvory, což je vědecky dokázáno! Protože když Bůh stvořil muže, jako tvora, tak teprve po něm, po tvoru, stvořil ženu!

 95. Hraničář

  Špetka humoru do tej vážné diskuze:

  Thajska masaz prenasa sily temna..Treba sa jej zrieknut a ocistit sa pokornym vyznanim viny..Spoved je najlepsi exorcizmus !
  https://www.facebook.com/annaskubnikova77?fref=gc&dti=1555948564432558

  Ale fuj, leze tam cosi jiného:
  No a já to neumím spravit. No nic, je to v diskuzi Katolíci na FB a začalo to takto:
  Pochválen buď Ježiš Kristus.Dostala som ako darček poukaz na masáž- thajskú,bez toho,aby som sa nad tým nejak zamýšlala,šla som tam.Zvlaštny pocit ma pojal,keď v miestnosti boli sošky Budhu.Thajka ma masírovala 30 minút,vnímala som to ako masáž.Ale hneď na to došli pochybnosti, že to nebolo správne.Prvý krát a naposledy,keď som si teraz o tom čítala a to som bola pred pár dňami na sv.spovedi. Je mi to ľúto,až mám pocit,že sa z toho zblbnem,že som konala proti Bohu.Píše sa,že to pochádza od zlého,ako sa k tomu postaviť?Srdečná vďaka

  Odpoveď dáva o.Petričko

  Sláva Isusu Christu. Masérstvo nie je zlá vec. Kvôli zdraviu tela to využívajú športovci,artisti i umelci i bežní ľudia ,ktorí nemusia nejako vrcholovo športovať. No kresťan by mal vyhľadávať masáž,ktorá nie je spájaná s nijakou ideológiou či okultnými praktikami alebo s iným náboženstvom.
  Boh dopúšťa niekedy , že padáme do chýb. Nehovorím, že to Boh priamo chce,ale dopúšťa to kvôli našej pokore,alebo niektorí cirkevní Otcovia tomu hovoria- Božia pedagógia. Preto je duchovnou chybou, ked sa človek začína hrýzť pre nejaký hriech, nevie odpustiť sám sebe,veľakrát obviňuje aj iných za svoje chyby. I to svedči o tom, že my seba samých nemáme dostatočne rád. Myslim, tak mať rád seba,ako to chce Boh /Mk 12, 28–34—-/nemáme rád svoju dušu, svoje sdce, svoj večný život, lebo duša je už večnost.Velakrát si človek neváži ani svoje zdravie. Lebo sebaobvinovanie má v sebe myslienky ,ktoré su proti našej duši i proti telesnému zdraviu. Boh chce od nás pokánie. Aby sme sa cez pokánie priblížili k Bohu.Aj sv páter Pio hovorí , že hriešnik, ktorý koná pokánie,je bližšie k Bohu než spravodlivý.
  Pri pokání už odchádza hnev zo srdca, či je to hnev na blížneho, či na seba samého.
  Preto niektorí otcovia duchovného života radia aj dakovat za svoje chyby.Aj sv.Pavol piše –za všetko dakujte. Napriklad Dakujem Otcu i Synu i sv.Duchu.Opakovat si to cez den. Modlitba vdakyvzdania je tou vodou ,ktorá hasí oheň pekla v našom srdci.

 96. Hraničář

  ateista
  09.06. 2018
  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. …………………..

  No, já když narazím na názor, který mně nějak neosloví, či mně i třebas přímo ekluje, tak si pomyslím, že každý má právo se vyjádřit. A že to nezaujalo mě? Třebas se to líbí jinému . Kdo jsem já, abych posuzoval, kritizova, haněl jiné?

 97. toli

  @ateista
  Zase za čas, třeba přijde někdo nový a neokoukaný, jinak to tu nemá vůbec cenu. Články ano, komenty ne. Ne komenty těchto tří stupidů. To raději jít do kostela než tu být s nimi. Pro ateistu utrpení, ale nejen pro ateistu. Když uvidím nové jméno, možná přijdu

  Nemyslím že by tady někoho zajímalo co budeš nebo nebudeš dělat…….

 98. Hraničář

  Jak jsem zde už několikrát psal, účastním se i diskuzí na FB ve skupině katolíci. Ano, tam to „jede“ veseleji než zde. Tam se věřící stále přidávají, protože vidí to „Katolíci“. Sem věřící nhechtějí, když vidí nadpis „Ateisté“.
  Už jsem sem, dříve i na i-ateismus, zval vícero věřících, i třebas doc. z JTF, který psal, že je zřeba diskutovat s nevěřícími, aby sem občas dal nějaký příspěvek, psal jsem do TV, aby do diskuze mezi kněžími pozvali i nějakého ateistu, a výsledek? Znáte! Halík mně odpověděl, že vlastnbě žádného vzdělaného ateistu nezná, jinde mně odpovídali, že by zbytečně mařili čas, protože ti ateisté by jim stejně neuvěřili! Zavedené tiskoviny i webové stránky už buď vůbec zrušily diskuze, nebo dělají přísný výběr mezi přispěvateli, nebo sice nemají diskuzi omezenou, třebas na http://www.milujte.se, ale na příspěvky nikdo nereaguje – ani redaktor kněz, ani čtenáři (čemuž se divím).
  S tím knězem, to bylo zajímavé, napsal jsem přímo jemu, vyměnili jste si pár mejlů, pak napsal, že nemá čas psát, abych se zastavil u něj na faře, že popovídáme. Já to chápu tak, že on, na rozdíl ode mne, raději káže, protože tak lze těžko „chytat za slovíčka“, snadno lze popřít, co se řeklo dříve, lze se všelijak vytáčet a téma rozmělňovat.

  No a teď vyšel rozhovor s odpadlým knězem: https://video.aktualne.cz/dvtv/utoky-na-novinare-odchazejici-hoste-i-ten-co-v-ruce-pero-ma/r~4541b5d46a4011e8bd55ac1f6b220ee8/

 99. mulit

  Tak křesťané se nemají s ateisty nebo jinověrci vybavovat vůbec.

  matous 10,7-15
  7Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
  8Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
  9Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků;
  10neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘.
  11Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
  12Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘
  13A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.
  14A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
  15Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.

  Tam nevidím žádný prostor pro diskusi s ateisty, naopak mají setřepat prach ze svých nohou a zmizet pryč. Vůči ateistům zná bible jenom pohrdání a výhrůžky.

 100. macycek

  osobně si myslím, žejeto ale ouplně jedno, kdo koho dokázal znásilnit, ze fšeho nejhlavnější je, že vo teďka víme, že existujou „prostí“ a taky „neprostí“ wjěřící … noa tím pádem musí existovat „prostí“ a zároveň „neprostí“ newjěřící, což je docela dobrá zpráva !!! :-):-):-)

 101. Hraničář

  Občas někde narazím na zápis kázání nějakého P. Fuchce. Podle těch textů jsem soudil, že se jedná o cca 100 let staré texty, které nyní „tradiční“ katolíci oprašují z archivu, aby podpořili svoji víru. Až teď, při posledním, jsem četl pozorněji, i hlavičku. A hle, ono kázání se událo před 3(!) dny!
  A tak jsem zapřemýšlel, že potkat toho člověka, jak by asi s ním vypadal rozhovor, pokud tedy umí česky – já neumím německy. A o co by asi byl jiný než řeči, které jsem vedl s adventisty.

  http://rexcz.blogspot.com/2018/06/zakony-duchovniho-zivota-2018.html

 102. Padre

  Hraničář
  10.06. 2018
  ateista
  09.06. 2018
  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. …………………..

  No, já když narazím na názor, který mně nějak neosloví, či mně i třebas přímo ekluje, tak si pomyslím, že každý má právo se vyjádřit. A že to nezaujalo mě? Třebas se to líbí jinému . Kdo jsem já, abych posuzoval, kritizova, haněl jiné?

  ……………………………………

  Nu ano

  kdyz se tu jednou zapropaguje psychopaticky uchyl Feryna jen proto, ze nekde nekdo na ustredi v cizine rozhodl, ze ateiste maji byt s pedofily v jednom siku, tak to hodne lidem ukaze, ze diskuse nema cenu.

  Ono predelavat prirodu, ktera neco ladila miliony let, to jde dost ztuha a spousta lidi si jeste pamatuje, jak dopadli komunisti, kteri chteli predelavat zdrave sobeckeho cloveka na bezbreheho altruistu.

  Promuslimka propaganda taky spoustu lidi odpuzuje. Jestli si neci pribuzna narazi muslima, tak si o tom vetsina lidi bude myslet svy a kdyz to nemuze rict svobodne, tak na co sem chodit a neco predstirat.

  Je hezke, ze ma kazdy pravo se vyjadrit, ale kdyz se to dukladne promysli, tak to nejde. – Co treba ti co se vyjadruji tak, ze by se mel nekdo umlcet. – to jsou sice paradoxy, co se daji vyresit celkem snadno, ale je otazka jestli se to chce tomu, kdo ma moc tohle resit.

  Nektere snahy jsou posetile, jako treba bojovat proti diskriminaci pozitivni diskriminaci, kterazto je jen negativni diskriminaci nekoho jineho. Proste nejde predbihat ve fronte, aniz by nebylo predbehnutych.

  No a kdyz vas nekde moc dlouho predbihaj, tak vas prestane bavit tam stat a cekat a jdete jinam.

  Ne kazdej inteligent ma snahu travit cas tim, ze bude idiotovi vysvetlovat evidence a jeste predstirat, ze si jsou rovni. (klidne budu ten idiot ja a inteligenejsi at mi vysvetlujou jak nemam pravdu).

  Jak prirodni prostredi nakonec zformuje zvirata, co tam zijou, tak nastaveny pravidla diskuse protridi populaci diskutujicich. Pred tim se neda utect.

  Jestli padnu na nazor, kterej me neoslovi nebo se mi ekluje, tak se o nem napred budu chtit bavit, abych zjistil, jak k nemu dotycny dosel, budu chtit vysledovat jeho myslenkove pochody, mozna i zmenit vlastni nazor, jestli vi neco vic, ale kdyz casem zjistim, ze je to jen blazen, ktery se na necem zasekl, tak to vzdam a pujdu diskutovat jinam nebo zit bez diskusi.

  Kdyz budu chtit delat posetile veci, mohu jit treba do blazince a hadat se tam s chovancema a vymlouvat jim jejich silenosti. Nebo si muzu povidat s kamenim u cesty. Vetsinu lidi poetilosti nebavi a tak odchazeji.

 103. Roman Štěpánek

  Tento pán by chtěl podpořit finančně v psaní? gut lak teda

 104. Honza Werner Post author

  To aby se člověk až podivil, že něco takového na ČT běží, pokud z toho křesťané vycházejí nějak negativně.

 105. toli

  @Honza WERNER
  To aby se člověk až podivil, že něco takového na ČT běží, pokud z toho křesťané vycházejí nějak negativně.

  Křesťané z toho nijak negativně nevychází,pouze církev a speciálně katolická církev.Archeologické nálezy jednoduše dokazují že bible je plná vyselektovaných pohádek a na starší evangelia se jaksi nedostalo.Prostě prvotní křesťané věřili trochu jiným věcem než bylo zkompletováno v bibli.

 106. Egon

  ateista ježíš přišel na svět v lidském těle nebyl to jen člověk byl to člověk a bůch nemá takovou moc jako otec bůch nic méně je to bůch a ty stupidní otázky a debaty jak mohla být marije pana jsou fakt ubohé bůch přece tvoří slovem vy prasáci.a ježíš je jediný z trojce co má tělo otec ani duch svatý nemají tělo jsou to duchovní bytosti.někteří ateisti mne fakt serou.

 107. Egon

  mulit:tady někdo študoval bibli neníliž pravda?Ano přesně tak to tam bylo a tam kde vás nepříjmou vyjděte z vesnice a na svědectví proti nim řekněte setřásáme i ten prach z bot.:)

 108. Egon

  stejně je to s tou vírou nějaké divné to dát svůj život ježíši jak to dělají praví křestané je prostě na palici svůj život někomu dávat to jeko vážně?to ho může být schopný jen blb.říká se že kdo hledá boha že má nějakou psychickou poruchu a s tímto bych teda souhlasil.

 109. Medea

  Pán Werner, informovaný kresťan by Vám pravdepodobne povedal, že Ježiš mal moc (ako Syn Boží) znásilniť muslimku, ale nemal vôľu tak učiniť, pretože by to bolo v rozpore s Jeho prirodzenosťou – v Bohu niet hriechu. Boh má moc konať hriešne skutky, ale nemá vôľu k ich konaniu, pretože On je „Svätý“.

 110. Medea

  Vidím, že niektorí z diskutérov už reagovali na Váš článok podobne (Aspergill).

 111. toli

  @Egon
  Bůh se nebude přizpůsobovat křesťanům,křesťané mají splynout s Bohem,tedy ztratit své ego a zcela se ztotožnit s Bohem.Křesťan má napodobovat Krista a tedy se obětovat,obětovat své touhy,svá přání ,své potřeby, prostě obětovat své ego.
  Blahoslavení chudí duchem neboť jejich je království nebeské a život věčný. Chudí duchem znamená lidé bez ega,s kolektivním myšlením a řízením,podobně jako včely nebo mravenci.A královnou je Kristus, na zemi zastoupený matkou církví svatou.

 112. Egon

  dnes je čímdál častější jev že dva muži se spolu přátelí velmi silně a každý z nich zná tajemství toho druhého a nejsou to homo sexuálové říká se tomu bradronce něco jako bradr bratr a romance nebo tak nějak tráví spolu spoustu času a nemají potřebu ženy.ted sem to četl někde na vebu.

 113. Lemmy

  Medea: v Bohu niet hriechu. Boh má moc konať hriešne skutky, ale nemá vôľu k ich konaniu, pretože On je „Svätý“.

  Tomu ťažko uverí rozumný človek, že boh pri potope sveta uznal len Noemovu rodinu za hodnú života, a na ostatných spáchal surovú a krutú genocídu. Akého hriechu sa dopustili všetky tie živočíchy, ktoré nechal uhynúť pri potope? Aj ryby a živočíchy žijúce vo vode?

 114. Egon

  lemmy já nevěřím na svatost,nikdo kdo žije nemůže být svatý svatost je utopie.ani bůch nikdy nebyl svatý jinak by nemohl nasadit strom poznání do ráje.nechci opravdu odmítám s takovým ježíšem splynout.ježíš řekl kdo zachrání svůj život ztratí jej avšak kdo mu ho dá zachrání jej,spíš bych řekl že ho strácí ten kdo mu ho dá jako by jej zahodil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *