Král je nahý. Jen katolíkům z Institutu svatého Josefa to zapomněli říct.

Autor | 06.08. 2012

Císařovi nové šaty

Na stránkách www.stjoseph.cz vyšel úžasný článek, který skvěle dokumentuje dnešní vztahy křesťanů k Bibli. Všichni jistě znáte příběh krejčího, který podvede krále a ostatní lidi v království. Nechá si zaplatit za drahé šaty a králi nedá nic. Král chodí na veřejnosti nahý a všichni přesto obdivují jeho nádherné šaty. To vše do chvíle, než se najde malý kluk, který vykřikl: „Král je nahý!“ a všichni si uvědomí pošetilost svého počínání.

Představte si ale situaci, kdy i po tomto odhalení existuje skupinka lidí, kteří si myslí, že král má skutečně nádherné šaty. Možná jsou to ti, kteří té davové sugesci natolik podlehli, že ty nádherné šaty dál vidí.Najednou se ocitnou ve světě, který se proti nim spikl.  Ti všichni, kteří si s nimi ještě včera notovali nad nádherou králových nových šatů a vzájemně si líčili detaily krásných výšivek, najednou žádné šaty nevidí. Už nikdo nechválí šaty a krejčí je považován za podvodníka.

Ano lidská povaha je v některých případech velmi zvláštní. Podobné drama jaké jsem vylíčil výše můžete nyní sledovat i tady u nás. Existuje katolický Institiut svatého Josefa, o kterém jsme již psali. Je to sdružení velmi, velmi konzervativních katolíků. Tito lidé ctí katolickou tradici natolik, že se jim zdá současný papež jako liberál. Zároveň to jsou lidé, kteří věří slovům papeže více, než vlastním očím a realitě kolem nich. Na těchto základech potom staví své činy a politické cíle.

Ten článek se zabývá odpovědí paní profesorky Nového zákona pražské Katolické teologické fakulty dr. Mireji Ryškové na otázku nesouladu mezi evangelii podle Lukáše a Matouše v otázce narození Ježíše Krista. ta čtenáři Katolického týdeníku napsala:

Svatá rodina neutíkala přes Jeruzalém, protože příběhy, které nabízí Matoušovo a Lukášovo evangelium, pocházejí z různých tradic. Obě na sobě nezávislé tradice, z nichž evangelisté čerpali, dokreslily historické události…legendárními prvky…

Ono skutečně každý nezaujatý čtenář vidí, že se jedná o dva naprosto odlišné příběhy. Je velmi pravděpodobné, že ani jeden z autorů nevěděl, jak se vlastně ježíš narodil, a proto si ten příběh prostě vymysleli. Ty příběhy jsou nejen odlišné, ale na několik místech si dokonce protiřečí. nakonec si je každý můžete přečíst sám. Je to jen pár stránek na začátku každého evangelia.

To samozřejmě nebrání autorovi článku, aby nenapsal:

Papežská biblická komise 26. 6. 1912 vydala věroučně závazný dokument (výroky Papežské biblické komise jsou na úrovni dogmatu, jak stanovil papež sv. Pius X. v motu proprio „Praestantia Scripturae“ r. 1907) o tom, že evangelia obsahují pravdivé události v plném rozsahu, … Zarážející je ale ještě něco jiného. Zatímco tyto teze, které jsou v diametrálním rozporu s katolickou dogmatikou a jež hlásá prof. Ryšková, se mohou vyučovat na katolické fakultě a publikovat v Katolickém týdeníku s církevním schválením.

 

Shrňme si to, paní Ryšková se prostě vykašlala na sto let stará dogmata,  evangelia si přečetla ap pokusila se svoji víru nějakým způsobem skloubit s realitou. To se těmto ultrakonzervativním katolíkům samozřejmě nelíbí. Nedalo mi to, abych se jich pod článkem nezeptal na pár detailů:

… Přesto by mě zajímala otázka, jak je možné ty dva příběhy dát dohromady. Jak je možné po narození Ježíše utéct do Egypta, před vražděním neviňátek a zároveň jít do Jeruzaléma a tam 40 dnů veřejně plnit všechny náboženské povinnosti při narození syna? Zajímala by mě nějaká verze toho příběhu, která by dávala smysl a zároveň by zachovala smysl všech historických údajů, které v těch evangeliích jsou.

Odpovědí mi bylo:

 Bylo by možné, aby Sv. Rodina s Ježíšem byla v Betlémě až do jeho věku cca 1 až 2 roky (proč jinak by Herodes chtěl vyvraždit děti do 2 let, kdyby se nedomníval, že Ježíš už stojí/chodí). Až potom by utekli do Egypta a vrátili se do Nazareta protože jinak by na ně někdo v Betlémě mohl ukázat jako na „příčinu“ vraždění. Takže se v evangeliích nejedná o 2 příběhy, ale jeden příběh, přičemž každý autor dává důraz na jiné aspekty tohoto příběhu/historie.

Ptal jsem se dál zvědavý, kam až budou ochotni ohýbat logiku textu:

… ale jak je potom možné interpretovat Lukášova slova:
“Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.”

To každoroční cestování Nazaret – Jeruzalém ihned po 40 dnech až do 12 let mi přijde k vaší interpretaci v přímém protikladu.

V odpovědi pak už na osvětlení této záhady Ježíše, který se skrýval v Egyptě a zároveň chodil každý rok do Jeruzaléma autor článku zcela rezignoval:

… odpověď na Vaši otázku je už v tom, že evangelia nechtějí být přímo chronologickým životopisem Ježíšovým, ale katechezí, výběrem událostí ze života Kristova podle katechetického záměru evangelisty. Lukáš na rozdíl od Matouše prostě nevidí důvod psát o útěku Sv. rodiny do Egypta, proto jednoduše píše, že když po obětování v chrámě “vykonali všechno podle zákona Páně, vrátili se do Nazareta”. Nevidí důvod, proč psát o peripetiích pobytu v Egyptě, návratu atd. Jisté je, že mudrci přišli až po obětování Páně v chrámu, poté došlo také k povraždění betlemských neviňátek a útěku Sv. rodiny do Egypta, ale jestli to bylo pár dní po obětování nebo až cca rok po narození Páně, to už nevíme. Nicméně to nic nemění na tom, že vše, co je v evangeliích psáno, je pravdivé do poslední joty.

Chápu to tak, že se rozhodli tu větu o každoroční cestě Ježíše do Jeruzaléma prostě ignorovat. Trvání na tom, že tam ta věta je, pak považují za „hledání rozporů tam kde nejsou“. Celý svět se totiž zbláznil, a najednou vidí nahého krále tam, kde stojí král krásně oděný.

268 thoughts on “Král je nahý. Jen katolíkům z Institutu svatého Josefa to zapomněli říct.

 1. Charly

  Všichni jsou blázni. Jenom já jsem letadlo.

  Double-think dovedený do extrému. Jak smutné.

 2. Myslící katolík

  Radomír Malý je podobnými zkratkami známý, takže jeho obhajoba „katolicismu“ je ve skutečnosti jeho diskreditací.
  Už řadu letu je i pro katolické biblisty samozřejmostí, že bible obsahuje různé tradice i různé formy vyprávění, jejichž vypovídací hodnota je rozmanitá. V evangeliích nejde v první řadě o informativní historickou biografii Ježíše, ale o texty psané z pohledy víry a k víře v Ježíše jako spasitele vedoucí. Biblistika má vypracované různé nástroje, jak odlišit více věrohodné výroky nebo číny pozemského Ježíše a méně důležité, mnohdy spíše legendární zprávy.
  Zatímco k ústředním textům patří zprávy o Ježíšově utrpení, smrti a vzkříšení a sbírky výroků (zřejmě nejstarší vrstvy vyprávění o Ježíšovi), k těm méně podstatným patří právě příběhy o jeho narození a jeho dětství.
  Ostatně typickým příkladem různých tradic zachovaných v bibli je příběh o smrti Jidáše. Zatímco podle Matoušova evangelia spáchal sebevraždu oběšením (Mt 27,5), podle Skutků apoštolských zemřel zřejmě něšťastnou náhodou: pádem, při kterém se jeho tělo roztrhlo a vyhřezly vnitřnosti (Sk 1,18). I přes snahu starších vykladačů a překladatelů o harmonizaci se zřejmě jedná o dvě různé a nezávislé tradice. Podstatou přitom není přesný způsob jeho smrti, nýbrž zpráva, že svůj podle bible bídný život zakončila potupná smrt „bezbožníka“. Ostatně obě smrti mají svůj předobraz ve Starém zákoně (oběšení u smrti Achítofela 2Sam 17,23; pád a roztříštění jako smrt bezbožníka je popsán v knize Moudrosti 4,19).

  Je tedy třeba ocenit novodobé biblické bádání, které nám odhaluje mnohé z bible a neposlouchat pochybné katolíky typu pana Malého.

 3. Slávek

  Myslící katolíku, to je sice všechno pěkné a asi to platí o lidech jako je paní Ryšková zmíněná v článku. Na druhou stranu i tento přístup má z vašeho pohledu dost svých velkých problémů, o kterých tento článek ale nepojednává.

  Spíš jsem to pojal jako takové smutné pojednání o Donu Quijotovi, který bojuje proti realitě větrných mlýnů. Ten rytíř smutné postavy dokáže být ale dost hnusný zmetek, pokud se mu do ruky dostane moc. Viz. třeba u nás Dobeš a Bátora.

  Myslím, že je naopak potřeba na stránky typu stjoseph.cz velmi důsledně upozorňovat a ukazovat, jak katolická víra církev vypadala před několik desítkami let a z části ještě pořád vypadá. Lidé na to mají takovou neblahou schopnost rychle zapomínat. K tomu jsou tyto živé fosílie skvělé.

  Zkuste mi teda říci, proč mám vůbec něčemu v Bibli věřit, když je to kniha v níž jsou prokazatelné lži a autoři si evidentně směle výmýšleli? Jak si vůbec můžeme být něčím jisti? Pokud vím, tak většina informací obsažených v NZ nemá oporu v jiných zdrojích nebo vykopávkách. Nemyslíte si, že na všemocným bohem inspirovanou literaturu je to celkem chabý výsledek?

 4. Myslící katolík

  No nevím, zda je přirovnání Malého k Donu Quijotovi trefné. Mám naopak pocit, že podobné zkratkovité a fundamentalistické postoje dnes nachází stále více sluchu u různých skupin lidí. Současní týpci na Hradě jsou toho důkazem.

  Na druhou stranu i Vaše výroky jsou neméně jednostrannými zkratkami, i když třeba s opačným znaménkem. Nevím o tom, že by byla bible plná „prokazatelných lží“ nebo „evidentních výmyslů autorů“. Co konkrétně máte na mysli? Např. mnou nebo paní Ryškovou uváděné příklady není možné považovat ani za lži ani za výmysly, jsou to prostě zpracování různých existujících tradic, navíc se nejedná o ústřední témata bible.

  Naopak bible byla podrobena zkoumání a kritice snad nejvíce ze všech knih. Přes některá, rádoby senzační odhalení, seriózní badatelé poukazují na relativně vysokou hodnověrnost biblických textů. Jde však o to, abychom si uvědomili charakter těchto textů a jejich vznik (zatímco u NZ se jednalo o několik desetiletí, v případě SZ šlo téměř o tisíciletí).

  Téma věrohodnosti bible tu zřejmě nevyřešíme. Kvalitních knih je dnes k dispozici celá řada. Pokud by Vás třeba zajímalo, jak s biblí, resp. Novým zákonem, pracují novodobí katoličtí (američtí) biblisté, tak mohu doporučit třeba Raymonda E. Browna: Ježíš v pohledu Nového zákona (Vyšehrad 1998) nebo Josepha A. Fitzmeyra: Co říká Nový zákon o Kristu (Karmelitánské nakladatelství 2000). Samozřejmě je k dispozici i kniha Ryškové: Doba Ježíše Nazaretského (Karolinum 2010).

  Samozřejmě jednou věcí je znalost bible po faktografické stránce, jinou věcí je uvěřit křesťanské zvěsti.

 5. Tomas

  Myslici katoliku, vy lupou zkoumate chlupy na slonovi, jehoz celkova podoba je problem. Zkuste se na to podivat trosku z dalky. Neexistuji temer zadne nezavisle zdroje, podle kterych by se biblicka tvrzeni dala overovat, pricemz bible sama obsahuje stovky vnitrnich rozporu (pocinaje dvema stvorenimi, konecnosti/nekonecnosti sveta, moznosti/nemoznosti boha videt atd atd).

  Temer cokoli vnejsiho – porovnatelneho s biblickym obsahem – se objevi, je to v drtivem rozporu. Samo stvoreni, rada popisovanych fyzikalnich jevu, ale i historicke udalosti jako Quiriniovo scitani lidu. V bibli udajne probiha za zivota Heroda a navic je pri nem prikazovano logisticky temer nemozne presunuti vsech lidi do svych rodist. Podle rimskych zaznamu se konalo scitani lidu (bez presouvani lidi) az po smrti Heroda. Obe tyto informace nemohou byt zaroven pravda (i kdyz pro vericiho mozna jo). Co je podle vas spravne? Pokud bible, tak proc Rimane maji neco tak rozsahleho jako scitani lidu zaznamenano zcela spatne. Pokud je to spatne v Bibli, jak muzete veric cemukoli dalsimu?

  Nezda se vam, ze jedna jedina nekonsistence vrha na bibli neprekonatelne tucny stin pochybnosti, protoze bez vnejsi informace nebo bez schopnosti si neco namluvit, neexistuje moznost jak zjistit co je spravne.

  Takhle masivni lidkska nedokonalost udajneho dilo vsemohouciho stvoritele vesmiru je prece drasticky problem problem. Prectete si neco o rozloze a rozmanitosti vesmiru, o dokonalosti fungovani zivych organismu a pak se podivejte na tu velice nekvalitni beletrii, kterou povazujete za dilo te same bytosti.

  Na jedne strane rikate, ze sdeleni prizpusoboval lidem. Ale to se mu taky asi moc nepovedlo. Otrokarstvi zapomel oznacit za spatne, a k tomu v bibli zapomel par prikazani, ktera se stala omluvou pro vrazdeni nevinnych lidi. To jako nevedel k cemu to povede?

  Obsah bible byl po 2000 let vstepovan zcela negramotnym sedlakum a jihoamerickym indianum (vetsinou aniz by jim bylo umozneno si ji precist). Vetsina „odborniku“ na bibli pred tisici lety by na zaklade svych znalosti byla dnes povazaovana za mentalne retardovane.

  Dnes je vyklad bible dramaticky jiny nez kdykoli drive. Je to tak misteriozni a zasifrovane dilo, ze rozumet mu muze jen clovek, ktery chape jak 3=1 v pripade trojjedinosti bohoduchojezise, ktery ma k dispozici archeologicke a historicke poznatky, a je vybavem modernimi nastroji jako je semanticky uklid (rozumej hladeni mezi preklady to nejvhodnejsi), exegeze zamenovana s eisegezi (cili nasazovani vykladu na text) a radu dalsich.

  Prosim napiste az nabozenstvi prinese nejaky, alespoj jeden, uzitecny vysledek. Tam zacina verohodnost.

 6. Slávek Post author

  Myslící katolíku. Já myslím, že musíte uznat, že k Bibli přistupují různí věřící různě. To že kritizuji jeden přístup neznamená, že neznám, nebo souhlasím/nesouhlasím s jiným přístupem.

  Podle mě je to určitě zajímavé téma a chápu, že Bible je slepena z mnoha samostatných a v podstatě nezávislých knih. V podstatě bych zjednodušeně rozlišil tři přístupy:
  1) Fundamentální, ke kterému se blíží třeba Malý – Bible je historicky pravdivá
  2) Nábožensky racionální – ten se snaží Bibli zkoumat racionálně kriticky. Bohužel mu v tom brání právě to „náboženské předpochopení“. Prostě do toho dáváte moc emoce a vycházíte z toho, že Bible je pravdivá, i kdyby na chleba nebylo. A tu pravdu se tam snažíte najít
  3) Katolický přístup, který do toho ještě mocně míchá tradici a v současné době mohutně osciluje mezi 1) a 2). Jak jsem nakonec ilustroval v tomto článku

  Evidentní výmysl jsou třeba příběhy o Ježíšově narození. Oba dva se snaží Ježíšovo narození narafičit tak, aby odpovídalo protoctvím ve SZ. Můžete to nazývat, jako vyprávění s legendárními prvky, nebo zpracování různých tradic. Fakticky ty příběhy ale nemají žádnou oporu v realitě. Nakonec i tvrzení paní Ryškové, že se rodinka nevracela přes Jeruzalém je podle mě čistá spekulace. Skutečně by mě zajímalo, jak k tomu paní Ryšková došla.

  Ad. Prokazatelné lži v Bibli. Za lež považuji tvrzení, kdy se autor snaží úmyslně uvést čtenáře v omyl.Přesně to se dá říci o některých epigrafických textech NZ. Tolik k vysvětlení proč používám slova jako lež a výmysl.

  Díky za tipy. Třeba se k tomu někdy dostanu.

 7. Michal

  Mě by mohl Myslící katolík vysvětlit, proč se Bibličtí autoři systematicky napříč celým Starým zákonem mýlí ve své víře, že jim Bůh schvaloval či přímo nařizoval genocidní a kruté jednání (viz např. Numeri 31 + desítky dalších míst.)

  Nebo to tak Bůh opravdu chtěl?

 8. Michal

  Pokud se ti lidé totiž docela dramaticky mýlili nejen ve svém názoru na vznik světa, na kosmologii, na nebeskou klenbu, na potopu, na původ lidí, na Adama a Evu, ALE I na samotného Boha – jak bychom jim vůbec mohli věřit v jejich kromobyčejných názorech na identitu Ježíše (že to byl Boží Syn) a na jeho význam (že byl zástupnou obětí atd.)?

 9. protestant

  A co když není chyba v tom, co tam napsali, ale v tom, jak tomu my dnes rozumíme?

 10. Petr Tomek

  Největší lží v křesťanství je to, že je jejich učení nazývané Pravda. Podle pravdy s malým „p“ je jisté, že se naprostá většina biblických líčení neodehrála tak jak je popisováno (potopa světa, Sodoma a Gomora), případně se neodehrála vůbec (dobytí Jericha). Největší legrace je ale NZ. Ježíš jednoznačně věští konec světa i s udáním času – nepomine ani jedna generace. Křesťané na ten konec neustále čekají, ale vždycky najdou důvod proč nepřišel. Tolik výkladů obratu „jedna generace (pokolení)“ se snad ani vymyslet nedá 😀

  Mt 24:34 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.

  L 21:32 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.

  Mk 13:30 Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.

  Kromě toho neříká J. vlastně vůbec nic nového, spíše cituje některé staré anekdoty, které se tehdy vyprávěly o filosofech. Například víte komu se stalo tohle:
  Když si kdosi stěžoval, že jej neustále vidí u dveří boháčů, odpověděl mu:
  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  Ne to neřekl Ježíš, řekl to Aristippos z Kyrény zakladatel Kyrénské školy – skutečný praotec hédonismu!
  A podobných výroků pronáší Ježíš v evangeliích dost. Otázka je, jestli vůbec řekl něco co měl z vlastní hlavy!

 11. protestant

  To je obdivuhodné. Objevit Ameriku v roce 2012 vyžaduje velké úsilí… 🙂

 12. Slávek Post author

  Hmm, také mi to protestante není jasné, proč v roce 2012 ještě víc jak miliarda lidí věří Bibli.

 13. protestant

  To že tobě to není jasné není tak důležité.
  Dokonce bych napsal, že ateistovi to programově nesmí být jasné. Jinak by nebyl ateistou. 🙂

 14. Tomas

  ze by to bylo proto, ze ji nikdy necetli a jen veri tomu co jim bylo receno, ze v ni prej je… tedy pravda pravdouci

 15. Michal

  Velmi pěkně napsáno Petře! K tomu Ježíšovu apokalypticismu bych ještě dodal, že v tom kromě něj samotného žila celá generace autorů epištol. A to nejen těch autentických, ale i těch pseudoepigrafických (tedy, řekněme to naplacato, FALZ). Všichni věřili, že svět během jejich života skončí.

  A zase: Jak můžeme věřit Pavlovi ohledně jeho názorů na význam Ježíšovy smrti, když se tak mýlil ohledně svého přesvědčení o nastávajícím konci světa?

  U Ježíše je to ještě mnohem větší problém: Pokud byl Ježíš selhavším apokalyptickým prorokem, pak NEMOHL být Božím synem ani Mesiášem. To dá rozum.

 16. protestant

  Jak můžeme věřit Pavlovi ohledně jeho názorů na význam Ježíšovy smrti, když se tak mýlil ohledně svého přesvědčení o nastávajícím konci světa?…

  protestant:
  Křesťan věří Kristu, ne Pavlovi.

 17. protestant

  Pokud byl Ježíš selhavším apokalyptickým prorokem, pak NEMOHL být Božím synem ani Mesiášem……

  protestant:
  Proč by nemohl být Mesiášem. Vysvětli to.

 18. Michal

  Protože podle Marka, Matouše i Lukáše byla Ježíšova MISE zvěstovat Boží království, jak je taky u všech třech hned na začátku (viz setkání s Janem Křtitelem) deklarováno. Ježíš defacto kázal CO se stane, že se to stane brzo, a co bychom měli udělat aby TO pro nás dopadlo co nejlépe (tedy abychom se do Božího Království dostali).

  Žádné Boží království se ale nekonalo, proto Ježíš nemohl být SKUTEČNÝM vyslancem Boha (tedy Mesiášem).

 19. Michal

  V tomto kontextu se dá velmi dobře vysvětlit i jeho smrt – ale to si chci nechat na článek. Nehodlám tu vyplýtvat veškerou munici 😉

 20. Tomas

  Jenze Jezis nic nenapsal, narozdil od Pavla, ktery (aniz by Jezise za ziva potkal) napsal temer polovinu Noveho zakona.

 21. Michal

  Navíc, oni věří nikoliv Kristu, oni věří tomu co jedna paní povídala 40 a více let po jeho smrti.

 22. protestant

  Slovo Mesiáš má ale jiný význam.

 23. protestant

  Polovinu NZ? To jsou mi novinky.

 24. protestant

  Oni věří vzkříšenému Kristu.

 25. Tomas

  a jak podle vas vzkriseny Jezis predava/l informace, kterym „oni“ veri

 26. protestant

  Pavlovy listy nedosahují ani desetiny NZ.

  A jak vzkříšený Kristus předává informace? No přece takto:

  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
  Matouš 18:20

 27. Slávek Post author

  Tomáši, ještě tě to baví?

  Jak předává informace? – stojí uprostřed nich. WTF?

  Protestantovi nejde o diskuzi ale o zmatení diskuze.

 28. protestant

  No tak Slávku – nedělej se hlůpým 🙂
  Určitě víš co znamená „jsme uprostřed nich“.

 29. Slávek Post author

  Aha, čyři významy, tak to máme s protestantem zábavu na dlouhý měsíce. 🙂

 30. protestant

  Výborně. Ani jeden z těch významů neukazuje, že následující Michalova věta je pravdivá:

  Pokud byl Ježíš selhavším apokalyptickým prorokem, pak NEMOHL být Mesiášem.

 31. Slávek Post author

  Jak to souvisí se způsobem jakým Ježíš předává informace? Buď to trochu rozveď nebo nepiš nic.

  A ne, zrovna toto si moc neumím představit, co to prakticky znamená. Dovedu si naopak představit, že když jsem s lidmi naladěnými „na stejnou vlnu“, tak dojde k určitému souznění a je to příjemné setkání. Nikdo ale nezíská jiné informace, než měli ti lidé, kteří se sešli.

 32. protestant

  Nezískali by, pokud by živý, vzkříšený Kristus nebyl v tom okamžiku s nimi (uprostřed nich).

 33. Tomas

  to ale v prvni rade verite Matousovi, ktery si zejmena o obdobi narozeni Jezise prokazatelne hodne zabasnil… A jsme zpatky na zacatku… komu verite? A to jeste takovy abstraktni zblemc na jehoz vyznamu se nejspis neshodnou ani verici mezi sebou.

  Ty Pavlovy texty si prepocitejte. Objem jemu prisuzovaneho textu se pohybuje kolem 1/2 noveho zakona.

 34. Degas

  to protestant: no ak by existoval nejaky clovek, ktory by o sebe tvrdil, ze je pravdivy mesias teda spasitel sveta a ohlasoval by, ze nastane koniec sveta este za jeho pokolenia a on by neprisiel ani po 2 tisic rokoch, tak myslim, ze ho mozem kludne nazvat „selhavším apokalyptickým prorokem“.

  Ale ako som si vsimol uz si zase v koncoch, kedze zacinas slovickarit ako je to u Teba zvykom.

 35. protestant

  Jenže Ježíš tohle o sobě nikdy neřekl. 🙂

 36. Degas

  Takze, Jezis o sebe nikdy nepovedal, ze je mesias?

  Matouš 24,23-28 – Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.

  A ani to, ze za jeho pokelenia pride koniec sveta?

  Mk 13:30 Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.

 37. protestant

  Kde je tam, že by sebe nazval mesiášem?

 38. protestant

  K těm Pavlovým textům:

  Skutečné Pavlovy listy obsahují 25520 slov tedy 19% obsahu NZ. Pokud vezmeme všechny listy označované za Pavlovy, pak obsahují 39251 slov, tedy 29 % NZ.

  Počty slov:

  NZ celkem 134182
  všechny listy označené jako Pavlovy 39251
  skutečné Pavlovy listy 25520

 39. Degas

  Myslim, ze „Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky…“ jasne hovori to, ze Jezis o sebe hovori, ze je ten pravy mesias.

  Alebo:

  Mat 16, 15-18:
  15 „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
  16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
  17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

  Alebo zrazu bibliu beries doslovne? Proste pokial Jezis nepovedal priamo, ze „Ja som mesias“, tak proste mesiasom nieje? Myslim, ze by som velmi lahko nasiel v nejakej diskusii, kde pises, ze bibliu nieje mozne brat doslovne.

 40. Degas

  to protestant: nerozumiem na co reagujes.

 41. protestant

  Ježíš nikde neřekl, že je mesiášem.

 42. Degas

  Takze beries bibliu doslovne?

  Vysie uvedene citaty ani zdaleka nepotvrdzuju, ze by Jezis nepriamo povedal, ze je mesias?

  Tak vravis, ze Jezis nieje mesias?

 43. protestant

  Ježíš se přímo bránil, aby takto byl označován, protože tehdy v židovském prostředí ten pojem byl svázán s úplně jinými vyhlídkami a jednáním. Mesiáš měl tehdy židy hlavně osvobodit od nadvlády Říma. Mel to být vojenský velitel, který vyžene násilím z Izraele. A k takovému programu se Ježíš nehlásil. Proto tak nechtěl být nazýván.

 44. Tomas

  no tak to kompletne meni situaci 🙂 to neverite jen maximalne 29% noveho zakona.

  Pokud vyjdu ze zdroju, ktere jsem nasel ja, tak Pavel napsal 13 z 27 knih noveho zakona a 31.57 % textu. Zahrneme-li list zidum, mame nadpolovicni podil knih, a ~35% textu.

  ale jako by tohle nebylo prast jak uhod.

 45. Petr Tomek

  Odpověď na toto:
  „protestant (07.08. 2012 | 15:21) napsal:
  To je obdivuhodné. Objevit Ameriku v roce 2012 vyžaduje velké úsilí… :-)“

  Právě že ne! Bavíme se tu o efektu „císařovy nové šaty“. Když Svědkové Jehovovi ohlásili konec světa (hned několikrát- 1914, 1915, 1925, 1941 a 1975) všichni se jim smáli. To že něco takového dělali všichni křesťani pravidelně už necelé dvě tisíciletí se nějak zapomnělo. Prostě křesťané už 19 století vědí, že něco těžce nevyšlo a vymýšlejí okecávky.

 46. Pingback: Čuník Winston: Ježíš není žádný spasitel, nikoho před ničím nezachraňuje | Občanské sdružení ateistů České republiky

 47. protestant

  To víš – biblisté bádají a na určité věci přicházejí.. 🙂

 48. Filip

  Křesťanství NENÍ náboženství knihy, jako např. islám, nebo i judaism. Křesťanství je náboženství evangelia, to jest, dobré zprávy; nejprve Kristus kázal, poté apoštolové předávali evangelium ústně (gramotní byli, z dvanácti, jen dva, leč u israelitů tehdejší doby to byl jev běžný, a anžto od svých třinácti let, po obřadu bar micvah, četli v synagoze z Thory, byli zvyklí lektorovati se dlouhým textům zpaměti), pak měli maximálně nějaká logia, a až pak začala vznikat nějaká evangelia, a než se dogmaticky ustanovilo, která evangelia budou součástí kánonu Posvátných Písem, či-li nic, uběhlo téměř tři sta let od smrti Ježíšovy.

  Existenci Boží lze rozumem a smysly vypozorovat, leč křesťanská víra je dar Ducha Svatého. Křesťanství nelze „vyčíst“ z něčeho.

  Není mi známo, jaký překlad autor článku použil ke svému „bádání“, leč z citací bych presumoval ČEP (Český ekumenický překlad). On ten překlad je určen k modlení lidu (ano, Svaté Písmo se nečte, ale modlí), to jest, je zpěvný, nebo chceme-li, poetický, nikoli přesný, toť prvá věc. Bible Kralická jest plna viklefismů, Sýkorův překlad je na tom jen o kousek lépe, než ČEP, Bibli Svatováclavské autor článku nebude rozumět, anžto jest psána frakturou, a ve střední češtině.

  Historicky „bádat“ na překladu poněkud nejde, toť prvá věc, druhou věcí je, jestli když se „vědecky prokáže“, čistě v rovině theoretické, diarchie mezi Matoušovým a Lukášovým evangeliem, jestli bude na světě méně rakoviny, nebo zlevní chleba, ubude gumokolů, nebo bude v létě menší horko, či v zimě pořádný mráz (napsal bych ještě, jestli zmizí Freimauři, nebo ubude sodomitů, ale to je, arciť, mimo autorův svět)? Asi stěží. Víra je něco, co nelze rozumem obsáhnout, něco, na co nějaká – z pohledu člověka „vně“ – diarchie mezi dvěma evangelii nebude mít absolutně žádný vliv.

 49. Kryšpín

  Neřekl bych, že bádání nemá smysl, pokud se prokáže, že bible neodpovídá realitě, což už hodněkrát se stalo, bude to mít pozitivní vliv na křesťany, že jí nebudou brát tak vážně. Nebo že odpadnou. To samé u koránu a dalších blbinek.

 50. toli

  Jenže je nutné vzít v úvahu že některé křesťany ani tak nezajímá Bůh respektive ty kecy kterými prezentuje Boha jejich vlastní církev ale kopou za křesťanskou morálku a křesťanské vidění světa jak by měla vypadat a fungovat společnost.Jistě,konzervy jsou i mezi nevěřícími avšak křesťané to mají jednodušší že své vlastní ambice na poli morálky a svůj dogmatizmus (což není nic jiného než mentální omezenost-neschopnost hodnotit věci a situace pod různými úhly pohledu) mohou schovat za takzvanou Boží vůli což zase není nic jiného než vůle nějaké náboženské organizace.

 51. Ekklesian

  Boží vůle bude pro věřícího až se postaví nepříteli, libovolně silnému, a bude mu dáno zvítězit. Mohl bych to dále rozvést a okomentovat, ale zatím to nehodlám udělat. Podstatou je, že věřící VÍ CO MÁ UDĚLAT, JAK KONAT, je-li to boží vůle stane se tak.

 52. Lemmy

  Ekklesian, a ty vieš, či veríš v toho správneho boha? Čo ak sa mýliš, a správne je veriť v boha Enlila? Lebo, ak sa mýliš, potom je tvoja viera zbytočná, aj tak budeš zatratený. Uvažuj, ľudia vymysleli tisíce bohov, takže máš problém zistiť, ktorému máš veriť. Rozhodol si sa, ale možno nesprávne.

 53. toli

  Někteří lidé ze sebe budou neustále dělat blbce protože odmítají pochopit že se jedná o pro projekci mozku v autoprotektivním režimu,o živých zářivých barvách a o zjevování mrtvých v tomto režimu se ví už desítky let.Rovněž vidí i svého boha který přísluší jejich víře takže křesťané vidí Krista,muslimové alláha,animisté duchy atd. Jde o klasický kognitivní bias kdy k viděné postavě indentifikujeme osobu která nám je známá.
  Zajímavé je že pokud se do tohoto autoprotektivního režimu dostane mozek dětí kterým ještě nikdo blízký nezemřel tak se jim zjevují jejich zemřelá zvířátka- jejich bývalí domácí mazlíčci.

  https://www.extra.cz/zena-byla-27-minut-mrtva-kdyz-ji-ozivili-nechapala-co-videla-na-druhem-brehu?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-organic&utm_campaign=jen&fbclid=IwAR3YJSIdkDLIlIZmAxgp8EeTobiZnclab_0bObhxbnCxFqef_U2eXlHIVxg

 54. Ekklesian

  Vždyť jsem už říkal, že není potřeba držet se žádného sepsaného souboru vědomostí o Bohu. Je potřeba zabývat se sebou samým a poznat kdo jsi. Najdeš tak i Boha a bude-li to mět být tvoje cesta najdeš i informace od jiných lidí, které správně rozklíčuješ, a mnohem rychleji budeš „dospívat“/poznávat.

  Zůstat dítětem je však nezbytné; Bůh je jen jeden, falešných svodů nekonečné množství – v první řadě je třeba přestat hrát divadlo kde jsi herec i divák a poznat kdo jsi. Až to dokážeš, věz že v Bibli je pravda, ale abys ji našel musíš používat jiný než tělesný rozum.

 55. Ekklesian

  Ještě vám zkusím pomoci…

  I když nevěříte, zkuste pro začátek přijmout „pomůcku“ a představte si, že existuje Bůh kterému nezůstává nic skryto.

  Zkoumejte se, jak a proč jednáte, kde a proč se vzala myšlenka či nápad, proč po něčem toužíte, něco milujete, něco nenávidíte, co má jakou hodnotu a proč,… (kontrolujte a pitvejte se, později kontrolujte až se budete zabývat i svědomím a souladem vašeho života s ním), buďte sami k sobě upřímní a spravedlivý jako byl, je a bude Bůh.

  No má smysl hrát sám před sebou divadlo? Dělat spoluherce v divadelních představeních jiných lidí?

  Poznejte, že jste otroci a osvoboďte se, Ježíš (syn Člověka, syn Boha, Kristus) je právoplatným králem a vykoupil ty kdo mu věří a patří, pomůže ti proti otrokáři, být svobodným, být uzdraven, dojít života. Ježíše teď ale řešit nemusíte, máte-li k němu být přivedeni stane se. Poznejte kdo jste, hledejte pravdu, najdete život.

 56. Ekklesian

  Takže ještě jednou resumé:

  Má smysl hrát sám před sebou divadlo? Lhát sám sobě?
  A kdo jsem to tedy vlastně já? (To až rozpoznáte divadelní představení a pokud unesete pravdu o sobě – nezoufejte vaše poznàní se bude vyvíjet, vy očišťovat/uzdravovat, budete-li chtít).

 57. Lemmy

  Ekklesian, podarilo sa Satanovi oklamať ťa, že máš veriť tomu bohu z biblie.

 58. toli

  A přitom všichni víme že 99ˇ% bible je vycucáno z prstu.Je to kniha mýtů,nic více.Jediná pravda je že Ježíš existoval,jako rebel a buřič a skončil přesně tak jak končí všichni rebelové a buřiči.
  Zbytek knihy jsou pohádky napsané s jednoznačným účelem,blbé udělat ještě blbější a vysát z nich peníze a majetek

 59. Ekklesian

  Tomu satanovi (odpůrci Boha, zlému) co v něj nevěříš a co ho nechápeš, co se o něm zmiňuje pouze „kniha mýtů“ a pár bláznů…?

 60. Lemmy

  Ekklesian, na mojom názore, či tomu verím nezáleží. Ponúkam ti odpoveď šitú pre teba.

 61. Ekklesian

  Já přece vím že se ptáš (Ekklesian, a ty vieš, či veríš …) jen tak zbůhdarma i že odpovídáš „specificky“. Jak vidíš přesto jsem se namáhal reagovat, pomoci pochopit, dojít vlastního poznání. Proč myslíš, že to dělám?

 62. Lemmy

  Ekklesian: Proč myslíš, že to dělám?

  Je možné, že to robíš pod vplyvom Satana, len nemáš možnosť si to uvedomiť.

 63. ind

  Poznání Boha je o interakci.
  Lidé nevěřili v existenci černých děr, dokud jejich poznání nedošlo tak daleko, že jejich existenci nejdříve připustili a pak i pozorovali gravitační působení neviditelných objektů.

  I ateisté v jejich existenci věří – tzn. tvrzení, že černé díry existují, považují za pravdivé.

  Černou díru přitom nikdo nikdy neviděl.

 64. Tonda Vlas

  Bible je mnohovrstevnatá. Vynechám mudrosloví a proroky, ale takzvané dějinné knihy v Bibli nejsou mýty ale jsou to ságy. Ságy jsou též vzdálené historické realitě, jenže mezi mýtem a ságou je podstatný rozdíl. Tím myslím SZ, ten má historickou hodnotu prachmizernou.

 65. Alibaba

  @ind
  Opětně a trvale motáte význam slov „víra“ a „náboženská víra“ !
  Mě nějaký černý díry život neovlivňují na rozdíl od toho vašeho budáka. Podívejte se na zdejšího Ekklesiana, co mu ti vaši bubáci provedli, že není schopen normálního vyšlení.
  A vy se tumu taky pomalu blížíte. Vzhledem k tomu, že je neděle, tak jste si asi byl asi šlehnout v kostele a teď tu v dobré náladě píšete. 🙂

 66. Tonda Vlas

  Tak jsem si přelouskal článek, ale je pracchmizerný. A paní Ryšková, když jsem jeden rok bydlel v Ostravě, tak jsem znal jejího bratra – saloše. Já jsem se po nezávislém studování historie s papismem rozešel zcela a tak vidím, jak všichni papisté žijí v nehorázné schizofrenii.

 67. Petr Pan

  Podle C. S. Lewise jsou biblické příběhy pravdivé mýty 🙂

 68. Petr Pan

  @Tonda Vlas

  ale takzvané dějinné knihy v Bibli nejsou mýty ale jsou to ságy. Ságy jsou též vzdálené historické realitě, jenže mezi mýtem a ságou je podstatný rozdíl.

  I mýtus může mít formu ságy a sága může obsahovat mýty. A slovo „mýtus“ obecně může označovat cokoli vymyšlené.

 69. ind

  @Alibaba

  Opětně a trvale motáte význam slov „víra“ a „náboženská víra“ !

  To těžko. Tvrzení „Bůh existuje“ pokládám za pravdivé, tedy věřím v Boží existenci. Co to má co dělat s náboženstvím?

  K víře v existenci Boha nepotřebuji náboženství, stejně jako nepotřebuji náboženství k víře v to, že jste člověk.

  Vzhledem k tomu, že je neděle, tak jste si asi byl asi šlehnout v kostele a teď tu v dobré náladě píšete.

  Příspěvěk jsem napsal někdy po půlnoci, než jsem šel spát.

 70. Alibaba

  ind: To těžko. Tvrzení „Bůh existuje“ pokládám za pravdivé, tedy věřím v Boží existenci. Co to má co dělat s náboženstvím?
  Pokládat za pravdivé můžete kde-co, kdejakou blbost. To je právě ta „náboženská víra“. Mě jde o to zda tvrzení „Bůh existuje“ je pravdivé? A hodně záleží na tom, co to vlastně ten „bůh“ je?

  K víře v existenci Boha nepotřebuji náboženství, stejně jako nepotřebuji náboženství k víře v to, že jste člověk.
  Zase mícháte z mého pohledu dvě vyjádření (dva významy slova) dohromady. Z toho jak jste to napsal v první čísti jsou slova „víra“ a „náboženství“ ve své podstatě synonyma. V tom druhém je „víra“ založena na skušenosti, že zplravidla na druhém konci kabelu sedí člověk (ale může tam být v současnosti i „umělá inteligence“).
  Když jdu na autobus, tak taky věřím, že pojede včas, a taky o náboženství nemluvím. Tak nechápu, proč too stále mícháte dohromady?
  Příspěvěk jsem napsal někdy po půlnoci, než jsem šel spát.
  To byl jen drobný rejpanec. 🙂

 71. ind

  @Alibaba

  Pokládat za pravdivé můžete kde-co, kdejakou blbost. To je právě ta „náboženská víra“.

  V tom druhém je „víra“ založena na skušenosti, že zplravidla na druhém konci kabelu sedí člověk (ale může tam být v současnosti i „umělá inteligence“).

  Tak vidíte. Moje víra je založena na zkušenosti.
  Máte nějakou zkušenost s tím, že by kód mohlo vytvořit něco, co není inteligentní? Já ne.

 72. toli

  Ježíše Krista lze vnímat jako manipulativního hajzla,on v podstatě nic jiného není.Od příštího pondělí vysílá History serii dokumentů o křesťanství.Mám rád History protože na základě faktů je zdravě kritická.

 73. ind

  @toli

  Ten tvůj vztek a tvá nenávist nic neudělá proti Božím záměrům. Lidé Židy také nenáviděli a přesto vznikl stát Izrael, jak je zaslíbeno u starozákonních proroků.

  Jeruzalém bude znovu patřit Židům, protože to Ježíš řekl.

  … bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky národy, a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. Lk 21,23-24

  …shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi.
  Ez 11,17

  Vztekej se jak chceš, stejně proti tomu nic nezmůžeš.

  Prostuduj si šestidenní válku Izraele s koalicí arabských států – který jiný stát má v historii tak velký vojenský úspěch proti takové převaze?
  197 letadel Izraele vs. 812 letadel arabské koalice

  1. den války
  Bojové akce byly zahájeny operací Moked – leteckým útokem proti Egyptu, Jordánsku a Sýrii. Před sedmou hodinou ranní byla skoro všechna izraelská letadla ve vzduchu (na obranu vlastního území bylo vyčleněno pouhých 12 stíhaček). Letěla nízko nad hladinou Středozemního moře a udržovala úplný rádiový klid. Prvořadé bylo egyptské letectvo překvapit. Po 45 minutách letu se letadla dostala k cíli. Bylo 7.45 místního času. Přesně chvíle, kdy egyptské ranní průzkumné hlídky dokončily své lety a další směna ještě neodstartovala (informace izraelské špionážní služby). Překvapení bylo dokonalé. 419 letadel (90 %) bylo zničeno na zemi. Katastrofa, která potkala arabskou stranu, však měla ještě větší rozsah. Násir totiž podvedl své spojence Jordánsko a Sýrii, kterým oznámil, že útok úspěšně odrazil a že izraelské letectvo utrpělo těžké ztráty. Oba státy se okamžitě rozhodly zapojit do konfliktu a zahájily nálety na Izrael. Ty však byly buď s těžkými ztrátami odraženy, popřípadě mířily na civilní cíle a měly jen minimální význam. Poté následoval zdrcující útok na syrská a jordánská letiště a zničení prakticky všech arabských letadel. Ve 14.30 Izrael ovládl vzdušný prostor nad celým bojištěm.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0estidenn%C3%AD_v%C3%A1lka

  Význam slova Izrael – Bůh zápasí / bojuje.

 74. ind

  @toli

  Izrael čekají ještě větší vojenské úspěchy…

  A toto bude rána, kterou Hospodin postihne všechny národy, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: Jejich tělo bude uhnívat, zatímco budou stát na nohou, jejich oči jim budou zahnívat v důlcích a jejich jazyk jim bude zahnívat v ústech. I stane se v onen den, že bude mezi nimi velký zmatek od Hospodina. Jeden uchopí ruku druhého a ruka jednoho bude vztažena proti ruce druhého.
  Zach 14,12-13

  Hnití zaživa a zmatek je mj. důsledkem velké dávky radioativního záření.

 75. Alibaba

  ind: Moje víra je založena na zkušenosti.
  Takže jste se s bohem fyzicky setkal, tak jako já jsem se setkal s některýma lidma, co přispívali do diskuzí? A i ten autobus jezdí většinou načas…

 76. Petr Pan

  @Ind

  Izrael čekají ještě větší vojenské úspěchy…

  Jo, jo. Právě jsem si vzpomněl na jeden Medein odkaz 🙂

 77. ind

  @Alibaba

  Odpovím, až mi odpovíte vy.

  Ptal jsem se…
  Máte nějakou zkušenost s tím, že by kód mohlo vytvořit něco, co není inteligentní?

 78. toli

  @Alibaba
  To je klasika,každý zažraný pánbíčkář to tvrdí.Nerozšířenější kognitivní bias. Vidí souvislosti tam kde žádné nejsou a naopak přehlíží tam kde jsou.Pochop Alibabo že když budeš mít poruchu mozku ve smyslu vnímání a dedukce tak si to nikdy nemůžeš uvědomit.Lidé podobného postižení ti jednoduše uvěří a ti ostatní tě budou mít za blba..
  Zdejší kněz veřejně prohlásil že mu Bůh ukázal jak to vypadá v nebi. A tak řeči pochybovačů prý od té doby jednoduše ignoruje. Ten kněz si nikdy nemůže uvědomit že mu mozek ve spánku promítal obrazy které chtěl vidět.

 79. ind

  @Petr Pan

  Aneb když docházejí argumenty, nastoupí výsměch…

  Izrael je jediný starověký národ, který dostal zpět své území.

 80. Petr Pan

  @Ind

  Aneb když docházejí argumenty, nastoupí výsměch…

  Nemohly dojít, protože já jsem proti vám ještě žádnou argumentaci nevedl. Jen jsem si dělal srandu 🙂

  Izrael je jediný starověký národ, který dostal zpět své území.

  Číňané, Indové i Japonci mají vlastní mocné státy. A i Číňané, Indové, Řekové, Arméni „dostali zpět (nějaká) svá území“.

 81. ind

  @Petr Pan

  Číňané, Indové i Japonci mají vlastní mocné státy. A i Číňané, Indové, Řekové, Arméni „dostali zpět (nějaká) svá území“.

  Tyto národy snad byly ze svých území vyhnány?

  Stalo se něco takového nějakému národu?
  Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, nýbrž: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům. Jr 16,14-15

  Mimochodem, který stát kromě Izraele má ve svém okolí takové množství nepřátel a obstál?

  Izrael
  vs.
  Arabská koalice (Egypt, Sýrie, Jordánsko, Irák, Saúdská Arábie, Maroko, Alžírsko, Libye, Kuvajt, Tunisko, Sudán, OOP)
  – kdo zvítězil?

 82. Alibaba

  ind: Ptal jsem se…
  Máte nějakou zkušenost s tím, že by kód mohlo vytvořit něco, co není inteligentní?

  Co myslíte tím kódem?
  Jaké blbosti zase (nábožensky) věříte? 🙂
  Proč bych tomu bych tomu měl věřit já? Proč bych se měl zabývat vašima budákama co vám straší v hlavě?

 83. kabát

  @ind
  Bůh zaslíbil Izraelcům zemi, ve které žili lidé jiných kmenů. Tyto kmeny Bůh nařídil vyhladit včetně žen a dětí. Čím se tyto kmeny provinily? Jen tím, že tam žily. Izraelci byli obyčejní agresoři a vrazi. Ale naštěstí to vše stojí jen na vymyšlených příbězích. Pro Exodus, pro dobývání Kenaanu, pro království Davidovo a Šalomounovo nejsou žádné historické ani archeologické doklady. Spíše svědčí o opaku. Proč se vztah Boha a Izraelců prezentuje na vymyšlených příbězích, navíc amorálních a celkově odporných, a ne na skutečných událostech? No proto, že žádný vztah nikdy nebyl. A ty se tu oháníš šestidenní válkou, abys nás poslal do kolen tím , jak Bůh zasáhl ve prospěch Izraele. K čemu to všechno bylo? Co se vyřešilo? Že prý geopolitická situace. A co, když nenávist zůstala a to oboustranná.
  Teď mě nejspíš začneš bombardovat argumenty, že SZ stojí na historickcýh faktech a já ti budu odpovídat jinými fakty, které svědčí o opaku. A stejně to nikam nepovede. Tak šetři munici.

 84. toli

  @kabát
  Podle archeologů se například exodus Židů z Egypta nikdy nekonal,je to jen báje a reálný Mojžíš nikdy nebyl.

 85. ind

  @Alibaba

  Co myslíte tím kódem?

  Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují na různá média. Často se slovem kód označuje také sama zakódovaná informace.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d

 86. ind

  @kabát

  Čím se tyto kmeny provinily? Jen tím, že tam žily.

  Například obětováním dětí.

  Nikoho ze svého potomstva nenecháš provést ohněm Molekovi; neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. … Neboť všechny tyto ohavnosti páchali lidé země, kteří byli před vámi, a země se poskvrnila. Lv 18,21.27

  Plutarch (c. 46–120 nl) zmiňuje tuto praxi, stejně jako Tertullian, Orosius, Diodorus Siculus a Philo. Hebrejská Bible také zmiňuje to, co se zdá být dětskou obětí praktikovanou na místě zvaném Tophet (z hebrejštiny taf nebo toph, k hoření) Kanaánci. Ve 3. století př.nl Kleitarchos, jeden z historiků Alexandra Velikého, popisoval, že se děti se valily do planoucí jámy. Diodorus Siculus napsal, že děti byly pražené na smrt uvnitř hořící jámy boha Baala Hamona, bronzové sochy.
  en_wikipedia_org/wiki/Infanticide

  Baala Hammona v Kartágu reprezentovala bronzová socha s předpaženýma rukama. Na ně se kladly malé děti a odtud se, živé, kutálely do ohně.
  Barbarský zvyk potvrdily archeologické vykopávky v Kartágu. Účel obětování Molochovi? Víra, že bůh zruší kletbu nebo odvrátí neštěstí či blížící se konec, když se mu dá to nejdražší, co obec má.

  www_irozhlas_cz/veda-technologie/historie/rceni-pod-rentgenem-milan-slezak-moloch_1710010708_mls

 87. ind

  @kabát

  Ale naštěstí to vše stojí jen na vymyšlených příbězích.

  Vy se nepoučíte a nepoučíte. Pilát byl pro ateisty vymyšlený do doby, kdy se nalezl kámen s jeho jménem a s jeho funkcí.

  [I killed Jeho]ram son [of Ahab]
  king of Israel, and [I] killed [Ahaz]iahu son of [Jehoram kin-]
  g of the House of David, and I set [their towns into ruins and turned ]
  their land into [desolation ]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan_Stele

  To souhlasí s Biblí.

  V dvanáctém roce vlády izraelského krále Jórama, syna Achabova, se stal judským králem král Achazjáš, syn Jóramův.
  2 Kr 8,25

 88. toli

  Popírání reality nic neřeší,jen mi dává za pravdu když tvrdím že pomatení bohem si nemohou své postižení uvědomit a s nemocnými nemá cenu diskutovat,proč a o čem ? Názorově se nikdy nesejdeme.
  K tomu židovskému exodu,jednak egyptské prameny o exodu Židů mlčí stejně jako mlčí o deseti morových ranách a jednak pokud by spousta lidí putovala 40 let tak by po nich zbyla spousta odpadů,střepů,keramiky a zbyla by po nich i spousta mrtvol,jednoduše nic takového se nestalo.Na Sinaji archeologicky mrtvo z doby kdy mělo k tomu putování dojít.

 89. ind

  @kabát

  K čemu to všechno bylo? Co se vyřešilo? Že prý geopolitická situace. A co, když nenávist zůstala a to oboustranná.

  Problém Izraele nebude vyřešen do Ježíšova příchodu.

  Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v den bitvy. V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne k Ásalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením ve dnech judského krále Uzijáše. Tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. I stane se v onen den, že nebude světlo, hvězdy pohasnou. Nastane jediný den, známý jen Hospodinu; nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo.

  Budou v něm pobývat a klatba již nebude, Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. A toto bude rána, kterou Hospodin postihne všechny národy, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: Jejich tělo bude uhnívat, zatímco budou stát na nohou, jejich oči jim budou zahnívat v důlcích a jejich jazyk jim bude zahnívat v ústech. I stane se v onen den, že bude mezi nimi velký zmatek od Hospodina. Jeden uchopí ruku druhého a ruka jednoho bude vztažena proti ruce druhého.

  Za 14,3-7.11-13

 90. toli

  Příchod Izraelitů do země zaslíbené je úplně ze stejného ranku jako příchod praotce Čecha na horu Říp,rozdíl je jen v tom že z toho prvního si šílení udělali Boží Slovo které tak rádi citují a které světu dosvědčuje jen to že jsou nemocní.

 91. ind

  @toli

  K archeologii …

  Též Jebel el Loz, Džabal al-Lúz (2578 m) v Saudské Arábii. Howard Blum si ve své knize Zlato Exodu vybral Jabal el Lawz. Také Ron Wyatt a další stanovili Jabal el Lawz jako horu Sinaj. Tato lokalizace hory Sinaj splňuje tento biblický popis hory a okolí[6]:
  – je nejvyšší horou v oblasti
  – rozsedlina, přímo vidět na vrchol hory z rozsáhlé roviny v okolí. Toto umožňuje pobyt předpokládaného množství lidí (cca 2 mil.)
  – nachází se tu oltář na západním úpatí hory (Ex.17:15), možné místo Rafidim
  – vyskytuje se tu puklá skála s výraznou vodní erozí (Ex.17:6)
  – vyskytují se tu ohromné bloky na úbočí hory
  – výskyt jeskyně (prorok Eliáš)
  – výskyt velkého oltáře, na kterém jsou vyryty kresby egyptských posvátných býčků (Ex.32.kap.)
  – patrné stopy po pobytu množství lidí: kamenné kruhy, zbytky vztyčených sloupů (Ex.24:4), rytiny a kresby, rozbité nádoby, sošky
  – oblast se nachází v zemi madiánské, velmi blízko místa, kde velmi pravděpodobně žil Jetro
  – patrné vytyčené hranice kolem hory (Ex.19:12)
  Lokality jsou označeny jako archeologická naleziště, oplocené a pod ochranou úřadů Saúdské Arábie. Je obtížné získat do této země vízum a ještě těžší získat povolení k dalšímu archeologickému průzkumu této oblasti.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_(biblick%C3%A1_hora)#Jabal_el_Lawz_(Sa%C3%BAdsk%C3%A1_Ar%C3%A1bie)

 92. kabát

  ind: Problém Izraele nebude vyřešen do Ježíšova příchodu.

  Druhý příchod už sem prosím netahej. To jsme už probrali až na dřeň. To, že má teprve přijít je jen tvoje zbožné přání. A pachole i kojence Izraelité zabíjeli a je úplně jedno, že to byly děti z jiných kmenů. Proboha, vždyť to byly DĚTI!!! A kdo zabíjí děti je úplně stejná verbež.

 93. ind

  @kabát

  A kdo zabíjí děti je úplně stejná verbež.

  A kdo chodí na potraty ze sobeckých důvodů? Snad křesťané?

  V roce 2018 klesl počet umělých potratů na 18 175. Průměrně se tak jedná o 50 nenarozených dětí denně. Z důvodu mimoděložního těhotenství bylo dále provedeno dalších 1300 potratů. V této statistice není zahrnut počet usmrcených několikadenních embryí a tzv. redukcí plodů v rámci procesu asistované reprodukce a dále rané potraty způsobené postkoitální a běžnou hormonální antikoncepcí, která je potenciálně abortivní.
  http://hnutiprozivot.cz/clanky/2780-v-roce-2018-potraty-opet-klesly-vice-deti-se-nerodi-chybi-nam-treti-deti&uid=59249&k=20190322

  To, že má teprve přijít je jen tvoje zbožné přání.

  Návrat Izraelců do jejich země bylo taky zbožné přání, protože bez jejich návratu by se nemohla naplnit proroctví o druhém příchodu JK.
  Jaksi se ta zbožná přání plní a vy tomu nezabráníte.

 94. kabát

  ind: Jaksi se ta zbožná přání plní a vy tomu nezabráníte.

  Ano, to je pravda. Chorým mozkům opravdu nezabráním plkat nesmysly.

 95. ind

  @kabát

  Tvrdit, že neexistovala babylónská věž, je pěkný nesmysl.

  Víte, na jakém základě ateisté tvrdili, že Pilát nežil?
  Na stejném. 🙂

 96. ind

  @kabát

  Chorým mozkům opravdu nezabráním plkat nesmysly.

  Argumentum ad personam: „Pozorujeme-li, že odpůrce nás předčí a že nedostaneme za pravdu, pak buďme osobní, urážliví, hrubí […] přecházíme od předmětu sporu […] k odpůrci a nějak napadneme jeho osobu.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

 97. ind

  K babylónské věži…

  Arizona
  Still another story, attributed to the Tohono O’odham people, holds that Montezuma escaped a great flood, then became wicked and attempted to build a house reaching to heaven, but the Great Spirit destroyed it with thunderbolts.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babel

  Jj, do Arizony přišli židé a řekli jim, že byla potopa a pak přišla snaha postavit stavbu dosahující nebe. Tohono O’odham lidé tomu uvěřili.
  🙂

 98. kabát

  ind: A kdo chodí na potraty ze sobeckých důvodů? Snad křesťané?

  Tvé uvažování je opravdu třeskuté. Na jednu stranu tě vůbec nepohoršuje, že ten tvůj pouštní démon nařizoval zabíjet děti a na straně druhé tě vytáčí potraty, kdy se jedná jen o shluk buněk, které nic nevnímají.

 99. kabát

  ind: Jj, do Arizony přišli židé a řekli jim, že byla potopa a pak přišla snaha postavit stavbu dosahující nebe. Tohono O’odham lidé tomu uvěřili.

  Hmmm, tak proč nezasáhne dneska, když se staví mrakodrapy, proti kterým je babylonská věž dětský komínek z kostiček.

 100. ind

  @kabát

  … nařizoval zabíjet děti

  Šlo o vyhlazení celého národa kvůli jeho hříchu.
  Je podle tebe v pořádku, že děti šly na pekáč?

  … na straně druhé tě vytáčí potraty, kdy se jedná jen o shluk buněk, které nic nevnímají

  Tzn. bylo by podle tebe v pořádku tě zabít, kdybys při tom necítil bolest?

 101. ind

  @kabát

  Hmmm, tak proč nezasáhne dneska, když se staví mrakodrapy

  Co je špatného na stavění mrakodrapu?
  Si ten příběh o babylónské věži přečti, ať víš, v čem byl problém.

 102. ind

  @kabát

  Jestliže se EU bude snažit budovat jednotu na jiném základě, než na Bohu, čeká ji totéž. Dojde ke „zmatení jazyků“ a představitelé členských států se nebudou schopni domluvit.
  A v EU dojde k rozpadu.

 103. Jagoda

  Dobrý deň, myslím, že vyvraždní celého národa kvôli niečiemu hriechu je uplatnenie princípu kolektívnej viny, je to fašistický princíp.

 104. toli

  @Kabát
  Celkem obdivuji tvou schopnost bavit se s debilem,Ind sem chodí už roky a všichni ho známe a všichni ho ignorujeme.
  Evropa kdysi byla celá křesťanská a přesto k rozpadu došlo takže v pohádkové bytosti to zcela jistě nebude.
  Ke zmatení jazyků již došlo,každý evropský národ mluví jinou řečí a k rozpadu dojde protože každý národ má trochu jiné zájmy a občas ty zájmy jsou i na úkor sousedů.
  Jinak jsi srovnal mrakodrapy s babylonskou věží a můžeš srovnat i Sodomu a Gomoru se současným světem.Sodoma a Gomora je slabý odvar současnost a už je to tak minimálně sto let a pohádková bytost na to pořád nic ,nereaguje 😀

  Když natáčeli velkorozpočtový spektákl bible na kterém se podílela i ČT (některé díly vysílají o Vánocích) a byla tam znázorněna Sodoma tak jsem se smál až jsem se za břicho popadal.To by dnes neuspělo ani jako erotický film,natož porno.

 105. toli

  Křesťanství jako státní náboženství nezachránilo ani Řím ani Byzantskou říši a nezachránilo by ani Evropu.Již od dob osvícenství chápou Evropani křesťanství jako mýty,pohádky a čím dál více Evropanů v tom vidí právě ty pohádky ,ty národy které jsou více křesťanské jsou také více zaostalé a chudší.V čem to asi bude ?

 106. ind

  @toli

  ty národy které jsou více křesťanské jsou také více zaostalé a chudší…

  Například USA v době největšího rozkvětu.
  A teď tu o karkulce…

 107. Tonda Vlas

  Jagoda
  02.07. 2019
  Dobrý deň, myslím, že vyvraždní celého národa kvôli niečiemu hriechu je uplatnenie princípu kolektívnej viny, je to fašistický princíp.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Kdo věděl ve starověku o fašismu? Až na pár vyjímek v řecko-římském světě panovaly pouze despocie.

 108. toli

  Už jsme si řekli že bible je pohádková kniha nicméně genocida národa či kmene je velmi reálná vzhledem k mentalitě národů Blízkého Východu.Málokdo v Evropě ví že u Arabů je Hitler dodnes oslavován jako strůjce holokaustu jejich nepřátel tedy Židů.Jaksi jim nedochází že Židé jsou jejich bratranci a pokud by Hitler přišel do těsnějšího kontaktu s Araby tak budou zlikvidováni jako podlidé taky.
  Pokud pohádková kniha označuje genocidu jako Boží přání tak je to to nejlepší řešení nejen pro tehdy ale i pro dnes.
  V striktně náboženské společnosti je totiž Bůh nekritizovatelný a všimněte si že i dnešní pánbíčkáři se snaží ta biblická zvěrstva nějak okecávat. Připustit ta biblická zvěrstva totiž není v souladu s představou jejich údajně dobrého Boha.

 109. toli

  Už jsme si řekli že bible je pohádková kniha nicméně genocida národa či kmene je velmi reálná vzhledem k mentalitě národů Blízkého Východu.Málokdo v Evropě ví že u Arabů je Hitler dodnes oslavován jako strůjce holokaustu jejich nepřátel tedy Židů.Jaksi jim nedochází že Židé jsou jejich bratranci a pokud by Hitler přišel do těsnějšího kontaktu s Araby tak budou zlikvidováni jako podlidé taky.

 110. toli

  Pokud pohádková kniha označuje genocidu jako Boží přání tak je to to nejlepší řešení nejen pro tehdy ale i pro dnes.
  V striktně náboženské společnosti je totiž Bůh nekritizovatelný a všimněte si že i dnešní pánbíčkáři se snaží ta biblická zvěrstva nějak okecávat. Připustit ta biblická zvěrstva totiž není v souladu s představou jejich údajně dobrého Boha.

 111. toli

  Nevím proč se koment zobrazil 2x….

 112. Tonda Vlas

  Ve skutečnosti NZ takové jednání nepřipouští ale židé a Arabové ho mají v krvi. Hlavně, že to tu chtějí pamatení sluníčkáři poarabštit.

 113. ind

  @toli

  Připustit ta biblická zvěrstva totiž není v souladu s představou jejich údajně dobrého Boha.

  To, že máš problém dát věci do souladu, protože je nechápeš, neznamená, že je nedají do souladu alespoň někteří.

  Boží trest za zvěrstva není zvěrstvo.

  Příchozí, který s vámi pobývá jako cizinec, na tom bude jako domorodec mezi vámi. Miluj ho jako sebe Lv 19,34
  Budete mít jedno právo — příchozí bude jako domorodec, neboť já Hospodin jsem váš Bůh. Lv 24,22

  Vždyť my, Češi, jsme z většiny ani nedospěli k tomu, co je napsáno v 3. Mojžíšově – stejné právo pro domorodce i imigranta, v postoji vůči lidem nerozdělování na domorodce a imigranty, žádná pozitivní diskriminace, žádné upřednostňování domorodců.

 114. Tonda Vlas

  Jenže tak jednoznačné to není, ten cizinec musel přimout Zákon. Ale dnešní migranti se nechtějí přispůsobit ani náhodou. Tu v Německu mě omezují. Když to napíšu na xichtáč, tak mi na to nikdo ze sluníčkářů neodpoví. Jako bych to tam vůbec nenapsal.

 115. Hraničář

  toli
  28.06. 2019
  Jediná pravda je že Ježíš existoval,jako rebel a buřič a skončil přesně tak jak končí všichni rebelové a buřiči. ……………………..

  No, ani tohle není jisté! Kde jsi to vycucal??

 116. ind

  @Tonda Vlas

  Jenže tak jednoznačné to není, ten cizinec musel přimout Zákon.

  A domorodec snad ten Zákon přijmout nemusel?

  Co by nemělo být jednoznačné?
  Stejné právo platilo pro domorodce i pro cizince – to je přece jasné, co to znamená.

 117. Lemmy

  Do objavenia kontinentov Amerika a Austrália nikto zo židov ani kresťanov nevedel, že aj tam žijú ľudia. To, o čom sa hovorí, že by to malo platiť pre židov, má nulový význam pre obyvateľov iných kontinentov. Židia boli zaostalí, primitívni ľudia, ktorí nemali žiadne vedomosti o svete.

 118. kabát

  Chorým mozkům opravdu nezabráním plkat nesmysly.

  Argumentum ad personam: „Pozorujeme-li, že odpůrce nás předčí a že nedostaneme za pravdu, pak buďme osobní, urážliví, hrubí […] přecházíme od předmětu sporu […] k odpůrci a nějak napadneme jeho osobu.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

  Psal jsem to v množném čísle, tedy obecně. Není můj problém, že sis to promítl na sebe. Že by potrefená husa…

 119. kabát

  toli: Celkem obdivuji tvou schopnost bavit se s debilem,Ind sem chodí už roky a všichni ho známe a všichni ho ignorujeme.

  Já vím. Už jsem s ním svedl pár přestřelek. Je hrozné vidět, co s člověkem, byť inteligentním, udělá náboženství. Sám jsem tím prošel a jsem rád, že jsem se z toho dokázal vymanit, i když s tou drogou tak trochu stále bojuju. U každého vyléčeného feťáka zůstanou nějaké následky.

 120. kabát

  Lemmy: Do objavenia kontinentov Amerika a Austrália nikto zo židov ani kresťanov nevedel, že aj tam žijú ľudia.

  No a jakmile to křesťané zjistili, tak domorodé obyvatelstvo dopadlo stejně jako ty kmeny, které stály Izraelcům v cestě. Z původního obyvatelstva přežilo setkání z křesťanstvím pouhých 10% a to byli ti, co se nechali ocejchovat křížem.

 121. toli

  @Hraničář
  Někteří historici to tvrdí .A někteří historici dokonce tvrdí že biblický Ježíš Kristus je kompilát více historických postav.Každá ta postava prožila něco z bible a dohromady tvoří obraz jednoho člověka.Pochopitelně nikdo se nenarodil z panny a nikdo nekonal zázraky..
  Nikomu,ani církvi by se nepodařilo počítat letopočet podle zcela fiktivní postavy.

 122. kabát

  toli: Někteří historici to tvrdí .A někteří historici dokonce tvrdí že biblický Ježíš Kristus je kompilát více historických postav.

  Ano a přivlastňoval se myšlenky jiných myslitelů, o čemž již dříve psal Petr Tomek.
  Cituji:
  Když si kdosi stěžoval, že jej neustále vidí u dveří boháčů, odpověděl mu:
  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  Ovšem to neřekl Ježíš, ale řekl to Aristippos z Kyrény několik století před ním. Zakladatel Kyrénské školy – skutečný praotec hédonismu!
  A podobných výroků pronáší Ježíš v evangeliích dost.

 123. toli

  Jinak víra v Ježíše Krista a další bohy se drží tak dlouho protože to je vysoce zisková záležitost pro náboženské organizace.Leč i náboženství prochází evolucí, po expanzi přichází štěpení,rozmělnění a zánik.Favoritem dlouhoživotnosti je hinduismus,který ovlivňuje část lidstva již 5000 let. Důvodem je tradice (víra předků) a nevzdělanost.
  Evropa je již víceméně sekulární protože již prošla fází osvícenství a Evropané mají všeobecně k dispozici špičkové vzdělání na rozdíl třeba od Ameriky kde je vzdělání pouze záležitostí bohatých elit.
  Kristu v Evropě prostě pšenka nekvete a již kvést nebude.

  Proto je Franta z Argentiny .Přednost dostal kontinent kde se křesťanství ještě jakž takž drží.Evropské křesťanství je již v agonii. Přirozený,zákonitý proces

 124. toli

  Pochopitelně máme ještě nějaké nedostatky.Například křesťanští demokraté jsou oxymoron.Co je křesťanské nemůže být demokratické. I když dokáží překvapit.Třeba zrovna včera kandidátka na předsedkyni EK,lidovecká udajně konzervativní Němka se 7 dětmi která pomohla prosadit homomanželství v Německu.To mne docela překvapilo.

 125. ind

  @kabát

  Psal jsem to v množném čísle, tedy obecně. Není můj problém, že sis to promítl na sebe. Že by potrefená husa…

  Když spolu diskutujeme a svůj příspěvek uvádíš slovem „ind“ a píšeš o chorých mozcích, a teď se mi snažíš tvrdit, že se to netýkalo mne, tak si uvědom, že ti takové oblbovačky nepozřu.

  Alternativou by totiž bylo, že trpíš nějakou poruchou, ve vyjadřování nejsi schopen zachovat kontinuitu a psal jsi o někom úplně jiném, čímž bys ovšem spadal do kategorie lidí, o kterých jsi psal. Schválně – napiš mi, jaké skupiny lidí se to tvé tvrzení o chorých mozcích mělo týkat.

  Můžeš se přiznat k neupřímnosti, anebo k poruše, ale k ničemu dalšímu.

 126. ind

  @kabát

  Je hrozné vidět, co s člověkem, byť inteligentním, udělá náboženství.

  Ano, věřící ateisty často neskutečně štvou.

 127. Ekklesian

  Cizinec (který má někde svůj domov) mezi jiným národem/národy může přebývat s jejich souhlasem, ať již jde o pobývání krátkodobé či dlouhodobé (třeba celý život).
  Koho jednou přijmeš za hosta, a on se jako host chová, k tomu se jako hostitel chovej – nechť se tedy mezi hostiteli cítí jako jeden z nich.

 128. ind

  @P. Tomek

  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  Ne to neřekl Ježíš, řekl to Aristippos z Kyrény zakladatel Kyrénské školy – skutečný praotec hédonismu!
  A podobných výroků pronáší Ježíš v evangeliích dost.

  Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem. – tento výrok v evangeliích není. Kde jste ho vzal? Když už někoho citujete, měl byste být schopen i ochoten dodat referenci.

 129. kabát

  …napiš mi, jaké skupiny lidí se to tvé tvrzení o chorých mozcích mělo týkat.

  Samozřejmě to neplatí pro lidi, kteří to mají jako lékařskou diagnózu. Ti za to nemůžou. Mám na mysli např.lidi, kteří jsou fanatičtí jako fotbaloví fanoušci, zastánci nějaké politické strany a samozřejmě sem patří v neposlední řadě i fanatici náboženští. Psal jsem to v množném čísle právě proto, aby to nebylo mířeno přímo na tebe. Kdybych to tak chtěl, napsal bych, že jsi chorý mozek. Platí tedy, co jsem už napsal – bylo to míněno obecně. Nemůžu za to, že ses v tom našel.

 130. kabát

  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných.“ Aristippos
  „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Matouš 9, 13

 131. ind

  @kabát

  ind: Jaksi se ta zbožná přání plní a vy tomu nezabráníte.
  Ano, to je pravda. Chorým mozkům opravdu nezabráním plkat nesmysly.

  Platí tedy, co jsem už napsal – bylo to míněno obecně.

  Takže porucha? Výrok nevztahující se k tomu, co jsem napsal?

 132. ind

  @kabát
  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  ->
  Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
  ?

  První tvrzení je o tom, zda by člověk byl raději zdravým nebo nemocným.
  Druhé tvrzení je o tom, kdo lékaře potřebuje.

  Přijde mi ubohé, že k tomu, abyste na víru nějak zaútočili, potřebujete si pomáhat tak očividnými argumentačními fauly – vložit do úst Ježíše slova, která neřekl a následně tvrdit, že je neřekl.
  🙂

 133. Tonda Vlas

  JK to řekl v jisté souvislosti. Tvrdit, že je to přebraný výrok od někoho jiného je faul.

 134. kabát

  Je úplně očividné, že téma lékař a nemocný není z Ježíšovy hlavy, nebo spíš z hlavy evangelisty, který to vložil Ježíšovi do pusy. Pisatel sázel na to, že lidi nemají vzdělání a nic o Aristippovi neví. Ale OK, inde. Je mi jasné, že tvoje argumenty se řídí nějakou tvojí teologií, kterou má každá sekta odlišnou. A jak pravil klasik – Teologie je pokus člověka vysvětlit něco, čemu sám nerozumí a přitom vůbec nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď. Žij si tedy podle své „uspokojivé odpovědi“ a nepruď lidi, kteří mají všech pět pohromadě. Teď si pro mě za mě zase na sebe vztáhni to, že nemáš všech pět pohromadě.

 135. ind

  @kabát

  Kabáte, nejsi schopen mi říct, na co jsi reagoval, když jsi psal o chorých mozcích?

  Je úplně očividné, že téma lékař a nemocný není z Ježíšovy hlavy, nebo spíš z hlavy evangelisty, který to vložil Ježíšovi do pusy.

  S tímto se u ateistů setkávám zde v diskuzi často – považují se za bohy. Co je z čí hlavy, očividné skutečně nemůže být. Považují to za očividné ti, co jsou přesvědčeni, že vidí do myšlení lidí.

  Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.
  Mt 13,15

  V tomto je také téma lékař a nemocní. Odkud toto Ježíš vzal?

  Kabáte, ukaž se (argumentačně) 🙂

 136. Tonda Vlas

  @kabát

  K tvému poslednímu postu:

  Když myslíš, vyvracet ti to nemíním. Už nevíte, jaký konstrukt vynalézt.

 137. ind

  @kabát

  Pisatel sázel na to, že lidi nemají vzdělání a nic o Aristippovi neví.

  Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji.
  Ex 15,26

  Kdybych použil váš způsob „argumentace“, tak bych tvrdil, že Aristippos svůj výrok neměl ze své hlavy, ale téma lékař a nemocný převzal z Mojžíšových knih. 🙂

 138. ind

  „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných a přece by nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  Ne to neřekl Ježíš, řekl to Aristippos z Kyrény zakladatel Kyrénské školy – skutečný praotec hédonismu!
  A podobných výroků pronáší Ježíš v evangeliích dost.

  Vtipné na tom je, že tento výše citovaný příspěvek je tady od srpna 2012, tedy téměř sedm let, a kdo z vás ateistů za tu dobu odhalil, že jste se nechali oklamat?
  Je vidět, že si neověřujete tvrzení.

  Jako věřící mám před Bohem odpovědnost, abych zkoumal to, co slyším a čtu a ověřoval, zda se jedná o pravdu, či ne.
  Vy ateisté k tomu očividně vedeni nejste, nebo to snad nepokládáte za důležité.
  „Cedíte komára, ale velblouda polykáte.“

 139. Lemmy

  Ind, beriem. Tento výrok povedal Aristippos? Ako si to môžem overiť?

 140. ind

  @Lemmy

  Jedna věc je ověřovat, zda to řekl Aristippos, druhá věc je ověřit, zda to měl řící i Ježíš, když je mu to vkládáno do úst.

  K odmítnutí pravdivosti tvrzení stačí, aby tvrzení selhalo v jednom pravdivostním testu. Jedná se o logický součin. Když v činitelech násobení zjistím 0, pak není potřeba násobit dále.

 141. Kryšpín

  No. Proč by mělo vadit, že bůh vytrestá národ tím, že ho vyhladí, když je podle zdejších ateistů morálka relativní? 🙂

 142. Kryšpín

  Ostatně všecko může být matrix. Jinak pro Opilce: fašisté se opírali o tradici římské říše, takže mezi fašismem a starověkou despocií je i určitá spojitost. Pokud to není matrix! Tak hezké prázdniny a brzy zase přijdu, nenechám tu Mrtvičku bez dohledu! Ahoj a někdy! 🙂

 143. Lemmy

  Morálka je relatívna pre ktorýkoľvek národ, aj pre židov.

 144. Kryšpín

  Morálka být relativní nemusí. Viz. Medeyn a její dotaz na Štejfu. Stačí dohledat. Dobrou a někdy! 🙂

 145. Kryšpín

  Skoro všecko může být matrix, všecko ne, ale skoro všecko. Zatím a někdy, zdravím všecky nosorožce a opilce a mrtvičkoidní invalidy! 🙂

 146. toli

  Teď šel vstupní projev nového předsedy evropského parlamentu.Nadále bude pokračovat integrace EU,nadále bude pokračovat potírání homofobie a potírání diskriminace homosexuálů takže se vůbec nic nemění

 147. toli

  Skromně podotýkám jeden nesporný fakt-Ježíš nikdy nic neřekl,vše mu do úst vložili pisatelé pohádkové knihy.
  Pamatuje si snad někdo z vás co kdo řekl před 40-50 lety ? Právě tento čas totiž dělí od údajného Ježíšova života počátky pohádkové knihy konkrétně nejstaršího svitku NZ ,,Matoušova evangelia. Kde se navíc Sinajský a Syrský kodex obsahově značně liší od těch textů které pomatení používají dnes.

 148. Kryšpín

  A nadále se jim to nebude dařit, protože v jednotlivých státech vládnou jiné typy politiků. A národní politik má víc moci než euroblb. takže Orbán a Kaczynský se nedají. Zatím a někdy! 🙂

 149. Kryšpín

  Koukám, že invalida stále mele své sračky a nic moc se tady nezměnilo, jen další úpadek. Beze mě navíc nuda. Hrůza a děs! Tak zatím a dobrou noc! Nebojte, brzy se zase vrátím po prázdninách někdy tu budu víc, aby si mě Invalida užil 🙂 🙂 🙂 brou 🙂

 150. Hraničář

  toli
  03.07. 2019
  Někteří historici to tvrdí .A někteří historici dokonce tvrdí že biblický Ježíš Kristus je kompilát více historických postav. ………………………

  Zajímavá je v tomto směru postava Učitele spravedlnosti u Essénů, datovaná nějakých 150 let před. Kr. Jeho učení je takřka totožné s učením JK. Bohužel je známý jen ze zlomků z vykopávek v Kumránu.

 151. Hraničář

  kabát
  03.07. 2019

  toli: Někteří historici to tvrdí .A někteří historici dokonce tvrdí že biblický Ježíš Kristus je kompilát více historických postav.

  Ano a přivlastňoval se myšlenky jiných myslitelů, o čemž již dříve psal Petr Tomek. …………………………..

  Zajímavá je i úvaha M. Hanka:
  Pavlova teologie je podle mě překvapivě kompaktní, a dává pěkně smysl. Myslím, že chápu, že v Pavlově době tomuto mohla řada lidí uvěřit, a ty myšlenky jim mohly přijít přitažlivé. Na světě je plno zla, bezbožní Římané vítězí nad spravedlivými Izraelci a dlouhodobě je drží v porobě, což svědčí o tom – toto, a spousta dalších věcí svědčí o tom, že svět je pod nadvládou Mocností Zla. Tento stav ale nebude trvat dlouho. Bůh ve prospěch svého lidu co nevidět zasáhne, prostřednictvím svého Syna, Ježíše Krista. Předtím je ale potřeba vypořádat se s hříchem. Všichni jsme hříšní, a zasloužíme smrt (trestem za hřích je smrt!), a Bůh ho nám lidem nemůže a ani nechce prominout. Bůh nás však všechny miluje, a tak nám nabídl novou Smlouvu, a to všem, Židům i Pohanům, smlouvu v krvi svého Syna. Bůh obětuje svého prvorozeného a jednorozeného Syna – oběť nejvyšší! – za hříchy nás všech. Kristus může nést trest za naše hříchy – protože je sám Člověk. Jeho krev je dostatečně cenná, aby naše hříchy splatila – protože je Božské podstaty, je to bytost nesmírného, Kosmického významu. Přijetím našich hříchů se z Krista stal zločinec, ten nejtěžší zločinec – a pro zločince je trest smrti na kříži. Proto kříž. Kristovým vzkříšením (přičemž my budeme vzkříšeni s ním) se řeší problém smrti, Kristus se pak vypořádá se zlými mocnostmi a předá vládu Otci, a my pak budeme s Bohem navždy, a to je konec pohádky. Jak to všechno víme? Z Písma (Žalm 22, Isaiáš 53 a další) a ze zjevení. Proč si toho doposud nikdo nevšiml, resp. nikdo ty pasáže tak nechápal? Inu, bylo to Tajemství, které je po věčné časy skryto, a nyní je zjeveno. Co musíme udělat, abychom byli spaseni? Stačí přijmout Kristovu oběť, a to uděláme tak, že v Něj uvěříme. V Krista lze ostatně jedině věřit, vždyť ho nikdo z nás nikdy neviděl (1 Petr 1:8)!!!
  http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/

 152. Hraničář

  toli
  03.07. 2019
  Kristu v Evropě prostě pšenka nekvete a již kvést nebude. …………………….

  No, já bych tak optimistický nebyl. Určitě nebude to tradiční katolictví, po kterém touží „tradiční“ křesťané. Viz třebas http://www.dušeahvězdy.cz. Ale „modernizované“ katolictví docela kvete, a církev katolická se tomu dovede přizpůsobit. Nevyžaduje žádné projevy zbožnosti a víry, křtí děti i nevěrcům, stačí , když se rodiče zúčastní „školení“, oddá i nevěřící, opět stačí, když snoubenci projdou „přípravou“, samozřejmě pohřbí každého kdo byl pokřtěn, a myslím, že mnohý farář by pohřbil i nevěrce. Faráři se ochotně zúčastňují všelijakých společenských slavností a dodávají jim lesku posvěcením čehokoliv. A spolky si faráře ke svěcení čehokoliv zvou, protože farář a ten obřad tomu dodají ten náležitý lesk.

 153. toli

  No, já bych tak optimistický nebyl. Určitě nebude to tradiční katolictví, po kterém touží „tradiční“ křesťané. Viz třebas http://www.dušeahvězdy.cz. Ale „modernizované“ katolictví docela kvete, a církev katolická se tomu dovede přizpůsobit. Nevyžaduje žádné projevy zbožnosti a víry, křtí děti i nevěrcům, stačí , když se rodiče zúčastní „školení“, oddá i nevěřící, opět stačí, když snoubenci projdou „přípravou“, samozřejmě pohřbí každého kdo byl pokřtěn, a myslím, že mnohý farář by pohřbil i nevěrce. Faráři se ochotně zúčastňují všelijakých společenských slavností a dodávají jim lesku posvěcením čehokoliv. A spolky si faráře ke svěcení čehokoliv zvou, protože farář a ten obřad tomu dodají ten náležitý lesk.

  Jak dalece je to ještě křesťanství ? Ber to tak že člověk si potřebuje hrát za každých okolností.Církve jsou značně přizpůsobivé když jde o jejich existenci.A současní Evropané se neradi podřizují a žijí podle svých vlastních představ,také nemám rád když mi někdo kecá do života. Takže pokud církev po nich nic chtít nebude (kromě penízků) tak jí milostivě dovolí aby jim pokřtila děti,to nezavazuje.Pouze divadýlko,příjemně strávená chvilka.
  A o to jde,nějak se zabavit.

 154. Lemmy

  Toli, myslíš si, že keď dosť často, viackrát do týždňa, niekto chodí do kostola, aby bol účasťou bohoslužby, že sa modlí, a odriekava tie isté slová… že to vníma ako divadielko?

 155. ind

  @toli

  Skromně podotýkám jeden nesporný fakt-Ježíš nikdy nic neřekl,vše mu do úst vložili pisatelé pohádkové knihy.
  Pamatuje si snad někdo z vás co kdo řekl před 40-50 lety ? Právě tento čas totiž dělí od údajného Ježíšova života počátky pohádkové knihy konkrétně nejstaršího svitku NZ ,,Matoušova evangelia.

  Citace Ježíšových výroků jsou obsaženy v 1. Korintským 11,23-25, vznik tohoto listu je datován na r. 54.

  Toli, nemůžeš dokázat, kdy byla napsána evangelia.

  Jiní naopak vychází z předpokladu, že Marek napsal své evangelium později (podle některých badatelů Marek 60-65 n. l. zatímco Matouš asi 41 n. l.)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e

  Ukřižování se datuje do doby 30-33 n.l.

 156. toli

  @Lemmy
  Toli, myslíš si, že keď dosť často, viackrát do týždňa, niekto chodí do kostola, aby bol účasťou bohoslužby, že sa modlí, a odriekava tie isté slová… že to vníma ako divadielko?

  Ne já mluvil o tom co uvedl Hraničář,to co uvádíš ty jsou už nemocní, pomatení lidé s vypěstovanou závislostí.
  Když jsem já jednou týdně chodil do kostela tak mne to po nějaké době začalo vadit protože mi to nic nedávalo.Pořád stejné žvásty a při zachování mozkových funkcí jsem zřetelně vnímal tu nelogičnost,demagogii,manipulativnost,ekvilibristiku,prostě samé sračky.Nakonec jsem to prohlásil za ztrátu času a přestalo mne to zajímat.Já jsem člověk který potřebuje neustále nové podněty,impulsy a ne že se budu neustále točit v kruhu a poslouchat sto krát opakované nudnosti.

 157. Kryšpín

  O nemocných píše člověk, kterému mrtvice zničila mozek už v 35letech. 😀 😀 Buzík který žije se ženou celý život. „Agnostik“, který tvrdí, že bůh není. Jaký to vzor logiky. 🙂 Zatím a dobrou 🙂

 158. Hraničář

  toli
  03.07. 2019
  Jak dalece je to ještě křesťanství ? ………………………

  No, jistě. Ale moderní člověk nezkoumá staré encykliky, rozbory, texty, církevní prohlášení, neporovnává se současností. Pan farář mu řekne, že dnes to je pravé, autentické křesťanství, jak si to Pán Bůh odedávna přál, a že ty předchozí generace jeho úmysly kazily. A když to v TV tvrdí i takové persóny jako Duka, Halík, Vácha, Kašparů ……, kdo by se odvážil, a kdy by vůbec chtěl, tvrdit opak? A je to!

 159. Ekklesian

  Pochopil jsi to správně Hraničáři, ale je třeba jíst jeho tělo a pít jeho krev, tedy pít živou vodu a stát se sám zřídlem vody živé, tedy nechat se uzdravit, rozpoznat pravdu a jít cestou k životu.

 160. Alibaba

  ind: Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. …
  Máte nějakou zkušenost s tím, že by kód mohlo vytvořit něco, co není inteligentní?
  A co si mám představit pod pojmem zkušenost?
  Nejsem biochemik, abych vám byl schopen vysvětlit přesné chemické reakce, které fungují při kopírování, rozmnožování a zpracování genetické informace obsažene v DNA, nacož pravděpodobně asi narážíte. Jestli si myslíte, že vám to v současné době někdo podá, tak o rychlosti „kráva-tele“ jsme se tu už bavili.
  Já nemůžu za to, že si myslíte, že za to (kód v DNA) může ten váš bubák, co vám straší v hlavě. Vy tomu vašemu bubáku totiž připisujete (vymýšlíte si) cokoliv – bůh mezer (to bylo též řečeno).

 161. ind

  @Alibaba

  Pěkně jste si naběhl na vidle.

  Dříve jste napsal toto…
  Pokládat za pravdivé můžete kde-co, kdejakou blbost.

  V tom druhém je „víra“ založena na skušenosti, že zplravidla na druhém konci kabelu sedí člověk (ale může tam být v současnosti i „umělá inteligence“).

  Ateista věří (= pokládá za pravdivé tvrzení), že je možné, aby kód vznikl bez působení inteligence.
  S tím ale nemáme a ani nebudeme mít žádnou zkušenost. 🙂

  Takže tato víra spadá do vaší kategorie – Pokládat za pravdivé můžete kde-co, kdejakou blbost.

  Takže vaše víra je správná, ať s předmětem víry máte zkušenost nebo ne (např. víra v možnost vzniku kódu bez vlivu inteligence). 🙂

 162. Alibaba

  ind: Ateista věří (= pokládá za pravdivé tvrzení), že je možné, aby kód vznikl bez působení inteligence.
  S tím ale nemáme a ani nebudeme mít žádnou zkušenost.

  A jak víte, že tomu věřím? Jaké k tomu mám rituály a náboženské knihy? Motáte dva významy slova „víra“ a „náboženská víra“ dohromady. Informaci o DNA beru jako vědeckou, a dál se s tím nezabývám (není to můj obor a polyhistor nejsem). Obracíte se se svým dotazem na vznik DNA trvale blbě, nechápu proč by odpověď měli znát ateisti?
  Já jsem ateista ve smyslu: „nemám náboženskou víru“. A to této víře se tady celou dobu snažím psát.
  Jaká inteligence? Jste schopen tu inteligenci dokázat, nebo si ji jen vymýšlíte a připisuje te jí věci, které v současné době věda neumí pořádně vysvětlit (bůh mezer)?

 163. ind

  @Alibaba

  ind:
  Ateista věří (= pokládá za pravdivé tvrzení), …

  Alibaba:
  A jak víte, že tomu věřím? Jaké k tomu mám rituály a náboženské knihy? Motáte dva významy slova „víra“ a „náboženská víra“ dohromady.

  Nic nemotám dohromady, jasně jsem napsal, jaký význam slova víra mám na mysli.
  Pokud nechápete smysl tvrzení, slov, které jsem napsal za rovnítkem, pak diskuze s vámi nemá smysl.

 164. ind

  @Alibaba

  Obracíte se se svým dotazem na vznik DNA trvale blbě, nechápu proč by odpověď měli znát ateisti?

  No asi proto, že mi tady jeden ateista argumentuje tou správnou vírou získanou na základě zkušeností.
  Vznik kódu je podle zkušenosti duševní činnost spojená s inteligencí.

  Utřiďte si myšlenky a nemotejte do toho náboženskou víru. Pořád píši o víře jako o přesvědčení o pravdě (všeobecně), nic jiného tím pojmem nemyslím.

 165. Alibaba

  ind: Používám slovo věřit ve smyslu bodu 1.
  Ale chováte se podle bodu 4. Stále tam cpete toho vašeho bubáka, kterého jse ničím nedoložil.

  No asi proto, že mi tady jeden ateista argumentuje tou správnou vírou získanou na základě zkušeností.
  Ale s DNA vám tu neargumentuji, tady zkušenosti nemám a ani tomu nevěřím. S kódem jste začal vy.

  Utřiďte si myšlenky a nemotejte do toho náboženskou víru. Pořád píši o víře jako o přesvědčení o pravdě (všeobecně), nic jiného tím pojmem nemyslím.
  Píšete, ale nepřesvědčujete, že to takhle myslíte…

 166. Petr Pan

  @Ind

  Toli, nemůžeš dokázat, kdy byla napsána evangelia.

  Ind to snad dokázat může? 🙂

  A myslím, že (ze statistického hlediska) je vhodnější hledat v anglické Wikipedii (počet anglicky mluvících přispěvatelů, množství odborných textů v angličtině).

  Dating the Bible (New Testament): https://en.wikipedia.org/wiki/Dating_the_Bible#Table_IV:_New_Testament

  Most scholars believe it was composed between AD 80 and 90, with a range of possibility between AD 70 to 110 (a pre-70 date remains a minority view).[5][6]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew

 167. Petr Pan

  @Ind

  Tyto národy snad byly ze svých území vyhnány?

  Podmínku vyhnanství jste ve vašem původním tvrzení neměl: „Izrael je jediný starověký národ, který dostal zpět své území.“ Např. Řecko bylo nějaký čas součástí Římské i Osmanské říše a dnes je samostatným státem, tedy Řekové vyhovují vaší původní podmínce 🙂

  Kdyby Židé přijali křesťanství a osvobodili se zpod Zákona, tak by zmizeli z dějin a nebyl by ani stát Izrael. Vy se svými tezemi o vítězných Židech snažíte podpořit svou křesťanskou pozici, ale neuvědomujete si, že tyto teze může použít také Žid na podporu judaismu, tedy proti křesťanství 🙂

  Mimochodem, který stát kromě Izraele má ve svém okolí takové množství nepřátela obstál?

  Mimochodem, Irák, Saúdská Arábie, Maroko, Alžírsko, Libye, Kuvajt, Tunisko, Sudán, nejsou v okolí Izraele, jak píšete 🙂

 168. ind

  @Alibaba

  Ale chováte se podle bodu 4.

  Když píšu o vás a používám slovo věřit ve smyslu bodu 1., tak má v tomto případě nějaký smysl řešit, podle jakého bodu se já chovám?

  Vy věříte snad podle bodu 1., nebo snad ne? Když napíšu, že věříte podle bodu 1., tak mi to negujete jen kvůli tomu, jak se podle vás já chovám?

  Promiňte, ale taková diskuze nemá smysl.

 169. Petr Pan

  Inde, a co myslíte „kódem“?

 170. ind

  @Petr Pan

  a pre-70 date remains a minority view

  Samozřejmě. Pokud někdo zastává pohled na vznik evangelií před rokem 70, pak musí připustit skutečné proroctví – způsob potrestání Izraele, o kterém se v evangeliích píše – to je jediný důvod.

  Evangelia jsou však napsána tak, že Jeruzalém v té době ještě zničen nebyl.

  Viz např.
  V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných…
  Jan 5,2-3

  Drobný detail – ale jasně svědčí na dobu, kdy se toto evangelium psalo – sloupořadí tam v době psaní evangelie dosud je, a množství nemocných se ale píše v minulém čase.

  Zkuste najít chybičku v takovýchto detailech, které by zpochybnily dataci na dobu před zánikem Jeruzaléma …

 171. Alibaba

  ind: Vy věříte snad podle bodu 1., nebo snad ne?
  To věřím, ale ne ve vše, co se mi tady snažíte podsunout. Vy ale věříte i podle bodu 4, a nejste schopen to rozlišit od víry podle bodu 1, protože to z mého pohledu motáte dohromady.
  Proč například řešíte nějaký kód? Proč neřešíte konkrétní kód (předpokládám, že máte stále na mysly DNA)? Proč by se DNA nemohla za ty miliony let vyvinout postupně s jednodušších forem? Jaká chemická vazba tomu brání? V čem je ten „zázrak“? To že to nevíme přesně, je jen ve velikosti znalostí? A co to má souvislost s ateismem?

 172. ind

  @Petr Pan

  Izrael je jediný starověký národ, který dostal zpět své území.“ Např. Řecko bylo nějaký čas součástí Římské i Osmanské říše a dnes je samostatným státem, tedy Řekové vyhovují vaší původní podmínce

  Za druhé světové války jsme rovněž jako Češi „ztratili“ své území, ale ve skutečnosti jsme ho neztratili, protože jsme ho mohli stále užívat. Ti, kdo opravdu ztratili svá území, byli Němci v Sudetech, po válce, kdy byli nuceni opustit svůj majetek.
  Je už snad jasné, jak jsem to myslel.

  Mimochodem, Irák, Saúdská Arábie, Maroko, Alžírsko, Libye, Kuvajt, Tunisko, Sudán, nejsou v okolí Izraele, jak píšete

  Myslel jsem širší okolí.

 173. ind

  @Alibaba

  Vy ale věříte i podle bodu 4, a nejste schopen to rozlišit od víry podle bodu 1, protože to z mého pohledu motáte dohromady.

  Ano, jen z vašeho pohledu to motám dohromady. Protože kdybyste mi věřil, když píšu o víře podle bodu 1., že opravdu píšu o víře podle bodu 1., tak s tím nemáte problém a je vám to jasné.
  Nevím, jestli vám došlo, že víra podle bodu 4. je podmnožinou víry podle bodu 1.

  Proč například řešíte nějaký kód?

  Protože jste tvrdil, že považujete za správné věřit jen tomu, co lze získat na základě zkušeností.

 174. Kryšpín

  Aneb když o dogmatismu mluví člověk, který stěží udrží svou stolici a jeho mozek a kognitivní funkce jsou nenávratně poškozeny mtvičkou, například tvrdí jako údajný agnostik, že bůh neexistuje. A bez důkazů. A jako buzerant žil celý život se ženou. Prostě skutečně kriticky myslící osobnost. 😀 😀 Zatím a někdy po prázdninách tu budu více, aby si mě Invalida užil. 🙂

 175. Lemmy

  Toli, vyberám z článku: Satanizmus je smer, ktorý v človeku na prvú dobrú evokuje krvavé rituály a mágiu. V takejto forme však už dávno nie je aktuálny a moderní satanisti majú iné vyhliadky. Aspoň to tvrdí Jakub Jahl, predseda československej Satanovej komunity, ktorá vznikla pred rokom a za tú dobu stihla nazbierať už okolo štyroch stoviek členov. Vymedzuje sa nielen proti tradičným náboženstvám, ale aj proti konzervatívnemu prúdu satanizmu, ktorý na našom území funguje tiež.

  Jakub Jahl sa niekde konkrétne ohradil voči Cirkvi Satanovej? Podľa bude Jakub Jahl neúspešný, aj keď sa chváli, že má okolo seba 400 členov. Už len zmienka o československej komunite je nebezpečná pre úspech. Pokiaľ viem, Česi sú dosť proti Slovákom. Projekty s československým pozadím zaniknú. Nazvať Cirkev Satanovu konzervatívnym prúdom je poriadny nezmysel.

  Česi to majú ťažké, keď musia čítať také bludy.

  Na Slovensku je humanistická Spoločnosť Prometheus, a kto s nimi nesúhlasí, založí si ďalšie občianske združenie. A také potom živoria, a sú prakticky mŕtve. Nemajú žiadnu aktivitu pre humanizmus.

 176. toli

  @Lemmy
  Pokiaľ viem, Česi sú dosť proti Slovákom. Projekty s československým pozadím zaniknú. Nazvať Cirkev Satanovu konzervatívnym prúdom je poriadny nezmysel.

  S tím jsem se tady nesetkal,naopak vím že Slováci mají u Čechů velmi dobré renomé určitě lepší než za dob společného státu.
  No já to vidím tak že Jakub Jahl na rovinu říká že nevěří v existenci Boha ani v existenci Satana,jsou to pouze symboly které jsou vzájemně komplementární.
  Zatímco symbol Bůh chce po člověku spoustu věcí a na jedné straně nabízí (korumpuje člověka) a zároveň vyhrožuje mukami a peklem tak symbol Satan nechce nic a také nic nenabízí.V podstatě chce jen aby člověk žil podle svých představ,svých potřeb a svých přání.
  A to je to pod co by se podepsal každý ateista alespoň myslím.
  Satanismus nikdy nebude masovou záležitostí protože to je o individualismu.
  Zároveň evropské křesťanství přestává být z různých důvodů masovou záležitostí a drží se jen zbytky pomatených a nemocných.

 177. toli

  Satanismus je individualismus a přitom to není sobectví protože je dodržováno zlaté pravidlo.Základním kánonem je že svoboda jednoho člověka končí tam kde začíná svoboda druhého.
  Bůh a Satan je symbolická komplementární dvojice,jeden bez druhého se neobejde.Proti komu nebo čemu by se křesťané vymezovali a bojovali kdyby neměli představu Satana ? Co udržuje církev v chodu ? Křesťané mají permanentně zapnutý bojový mód.
  My co stojíme mimo tyto filosofie už víme že konání přílišného dobra je čiré zlo a představa Božího království je totalitní chiméra plná zla.
  Jedním z obrazů Satana je Prométeus,polobůh který se vzepřel boží vůli a daroval člověku oheň.

 178. Ekklesian

  Největší problém světa je myšlení a jednání, tedy zvrhlost a nemorálnost, lidí jako ty i těch mnohem horších. To je to co v první řadě nenechá kristovce, ale i každého člověka určitých kvalit, v klidu.

  To, že někteří vidí náš svět fungovat jinak než na první pohled vypadá, jsou tedy schopni vnímat různé faktory vedoucí k úpadku člověka či jeho jednání, je z hlediska vymezení se prakticky nepodstatné. Vymezení jim konečně doporučeno, ne bezdůvodně, a jsou k němu puzeni přirozeně. Neznamená to však že mají rezignovat, neukázat na problém, zvrhlost, nelidskost. Mají povinnost troubit na poplach i nést světlo.

 179. Jaroslav Štejfa

  Ke Ktyšpínovi:
  Cituji:
  „No. Proč by mělo vadit, že bůh vytrestá národ tím, že ho vyhladí, když je podle zdejších ateistů morálka relativní?
  Morálka být relativní nemusí. Viz. Medeyn a její dotaz na Štejfu. Stačí dohledat. Dobrou a někdy! “

  Když už jste se o mě otřel, zareaguji. Vaše zmatení nastává v okamžiku, kdy mluvíte o morálce v jednotném čísle. Morálek je na světě nespočet. Kdyby existovala pouze jedna, netřeba debatovat nesmyslně o její relativitě a hodnotit ji jako dobrou či zlou. Ovšem je-li jich více než jedna, můžeme je porovnávat, teda je relativisovat, teda hledat tu lepší. Takže pro vás specielně – boží morálka spočívající ve vyhlazování národů jako trest za kolektivní vinu je pro mne (a mojí morálku) nepřijatelná, protož i vaše názory, jsou nejen zmatené ale i amorální.
  Jediné, s čím s vámi v této chvíli souhlasím, je pokyn k vyhledání mé polemiky s Medeou na téma morálka.
  Nakonec ještě jednu logickou poučku: pokud máte konečný počet prvků s vlastnostmi rozdílnými, pak máte naději najít takovou vlastnost, že prvek, který ji ji vlastní, je jediný a můžete prohlásit jedinečnost tohoto prvku za absolutní vzhledem k této vlastnosti; nicméně se neubráníte při tomto procesu srovnávání, teda relativisaci. Máte-li však počet prvků nekonečný, není vám principielně dáno najít některý z nich a prohlásit ho za absolutní, pokud nejste blbec.
  Jaroslav Štejfa

 180. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Cituji:
  „Ateista věří (= pokládá za pravdivé tvrzení), že je možné, aby kód vznikl bez působení inteligence.“
  dále se odvoláváte na definici kódu dle wikipedie: „Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují na různá média. . . . “

  Sám sebe považuji za ateistu a zásadně s vámi nesouhlasím. Domnívám se, že kód takto definovaný je samozřejmě vždy dílem nějaké inteligence a protože mi není známa jiná vyspělá inteligence, logicky se domnívám, že jakýkoliv nám známý předpis jak převádět informace do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu je dílo lidské. Pokud máte důkazy o něčem jiném, sem s tím. Jinak nekalte vodu.
  Za povšimnutí stojí, že vyšší živočichové jsou vesměs schopni předávat určité informace mezi sebou, hlavně svým potomkům, nicméně že by k tomu měli předpis mi není známo. Vnitřní stavba hmoty, zákonitosti jejího chování, ať už živé či mrtvé není vůbec dáno nějakým předpisem – tedy kódem. Pouze inteligentní lidé (což zdaleka nejsou všichni) dokáží tuto existenci nějak více či méně věrně popsat, tedy nějak kódovat.
  Jaroslav Štejfa

 181. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Ovšem je-li jich více než jedna, můžeme je porovnávat, teda je relativisovat, teda hledat tu lepší.

  Děláte ve své úvaze jednu podstatnou chybu. Pokud existuje pravidlo, které nám umožňuje porovnávat dvě odlišné morálky, pak ono pravidlo je morálním pravidlem, jinými slovy – tvoří morálku.

  Pokud ono pravidlo nelze aplikovat všeobecně na všechny morálky, pak je rovněž ono porovnávání morálek je relativní a tedy nemá smysl.

  Pokud dané pravidlo lze aplikovat na porovnání všech morálek, pak zde máme kandidáta na absolutní morálku, která je schopna morálně kvalifikovat veškeré morálky.

  Napište mi jedno z kritérií, které rozhoduje o tom, která morálka je podle váš lepší.
  Pak se zamyslete, zda ono kritérium lze aplikovat na všechny morálky.

  Přeji vám úspěch při přemýšlení.

 182. ind

  @Jaroslav Štejfa

  logicky se domnívám, že jakýkoliv nám známý předpis jak převádět informace do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu je dílo lidské. Pokud máte důkazy o něčem jiném, sem s tím

  Důkaz, že takový předpis existuje, je snadný.

  Člověk nemohl stvořit sám sebe.
  Přepis DNA -> RNA se specifickým označkováním, aby daná RNA byla použita cíleně, v místě, pro které byla určena.
  Zde je použíto vícenásobné kódóvání.

 183. Petr Pan

  @Jaroslav Štejfa

  Domnívám se, že kód takto definovaný je samozřejmě vždy dílem nějaké inteligence

  Kdybyste měl v tomto pravdu, tak by i pozemské organismy museli být dílem nějaké inteligence.

 184. Petr Pan

  @Ind

  Máte nějakou zkušenost s tím, že by kód mohlo vytvořit něco, co není inteligentní? Já ne.

  Vznik pozemského života může být výsledkem neznámého přírodního procesu. A to, že vy nemáte s nějakým neznámým přírodním procesem zkušenost, neznamená, že takový proces je nemožný. Vědci v 19. století také neměli zkušenost s termonukleárními reakcemi a přesto tyto probíhají v jádrech hvězd i při výbuších vodíkových bomb 🙂

 185. Kryšpín

  To že je víc morálek neznamená, že neexistuje nějaká, která je absolutní a pravdivá, jen vy o ní třeba nevíte.

  Navíc Ind správně namítl, že když chcete morálky porovnávat, potřebujete nezávislé hodnoty, absolutní. Nebo je to jen relativní porovnání.

  Pořád je zde ten problém, že pokud jsou jen relativní morálky, tak dle mé je ta vaše špatná a dle vaší ta moje. A tečka. Ostatní věci, včetně porovnání, jsou také relativní. Žádná tedy není lepší, nacistická nebo humanistická nebo jiná morálka.

  Ale stále jste neodpověděl na Medeyn dotaz, který na vás směřovala.

  Mimochodem, psal jste, že sem budete chodit víc, když tu nebudu a prd. Akorát jsem zde asi měsíc dva nebyl a vy také ne. NIkdo se sem nevrátil, jak jste prorokoval. 🙂

  Zatím a po prázdninách někdy přijdu víc, aby si mě zdejší připodělaná homo-Mrtvice s vývodem ze střeva pěkně užila. 🙂

 186. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  K morálce:
  Takže jsme zajedno, že morálek je více, než jedna. Pak je otázka kolik morálek existuje. Podle mne nespočet, každý člověk prošel během svého života nesčetným počtem změn svých morálních postojů a lidé se stále rodí a umírají, tedy těch morálních nuancí je bezpočet. A každá taková nuance může být (a bývá) prohlášena za pravidlo,které nám umožňuje porovnávat dvě odlišné morálky. Žádné pravidlo nelze aplikovat všeobecně na všechny morálky, protože neznám nikoho. kdo by byl schopen nespočet morálek shromáždit a porovnat. Ani vy ne.
  A proto lituji, že nemohu poskytnout ani absolutní morální kriterium a i kdyby existovalo, neznám všechny minulé, jsoucí i budoucí morálky lidské společnosti.

  Ke kódům:
  Děláte ve své úvaze jednu podstatnou chybu. Považujete elektrochemické procesy způsobující metabolismus, autoreprodukci a vývoj živých organismů apriori za kódované, což je podle mne neopodstatněné. Podobně byste pak musel uvažovat o všech chemických prvkách, že jsou také vybaveny kódy jak a kdy a s čím mají reagovat a o atomech, že jsou kódované jak třeba držet pohromadě atd. atd. Smiřte se prostě s tím, že pokud něco označíte za kód, je to podle definice (na které jsme se shodli)předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Informace, jak se spolu vypořádávají DNA -> RNA, byla lidmi (těmi inteligentními) přepsána do kódu, který byl specifikován po stoleté práci. Možná, že budoucnost ukáže úplně jiný kód téhož procesu jako lepší, pravdivější.
  P.S.
  Jen tak z poťouchlosti. Budiž po vašem, napište mi vy jedno z kritérií, které rozhoduje o tom, která morálka je podle váš lepší. Pak se zamyslete, zda ono kritérium lze aplikovat na všechny morálky.
  Jaroslav Štejfa

 187. Jaroslav Štejfa

  K Petru Panovi:
  „Kdybyste měl v tomto pravdu, tak by i pozemské organismy museli být dílem nějaké inteligence.“
  Asi jste nepochopil předloženou definici stejně jako já. Jestliže něco zkoumám, získávám o tom informaci. Zkoumám-li tedy živé organismy, pro pořádek si informace přepíši do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. A pravidelně v zjednodušené podobě. Např jako kód rodinného domu vnímám projektovou stavební dokumentaci atd.
  Proto nemá ind ani Kryšpín pravdu. Kód atomu podle Bohra je samozřejmě naprosto odlišný od kódu atomu fyziků dnešních. Ale žádný atom, jak předpokládám v sobě žádný kód nemá.
  Jaroslav Štejfa

 188. ind

  @Petr Pan

  Vznik pozemského života může být výsledkem neznámého přírodního procesu. A to, že vy nemáte s nějakým neznámým přírodním procesem zkušenost, neznamená, že takový proces je nemožný.

  Pochopte, že jsem tím svým tvrzením reagoval na Alibabu, který tvrdí, že správná víra je pouze ta, která je založena na zkušenosti.

  To, co jste napsal – že vznik života může být výsledkem neznámého přírodního procesu – s tím nesouhlasím.

  Některé věci nemouhou vzniknout, pokud nejsou vytvořeny pomocí inteligence, protože jsou natolik komplexní, že pravděpodobnost náhodného vzniku je prakticky nulová.

  Žádný přírodní proces nemůže mít schopnost rozlišovat, co není, ale mohlo by být.

  Představte si přepis z DNA do RNA navíc opatřený značkami, které zabezpečí, že přepsaná RNA bude použita správně, v místě pro které je určena.
  Jak mohu přijmout myšlenku postupného vývoje, když jakékoli zjednodušení tohoto procesu tento proces totálně rozbije?

 189. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Tak jaký má smysl, když byste tvrdil, že vaše morálka je lepší, než nacistická, když nacisté by tvrdili, že jejich morálka je lepší než ta vaše.

  Tím vlastně říkáte, že jakékoli porovnání morálek je nesmyslné.

  Informace, jak se spolu vypořádávají DNA -> RNA, byla lidmi (těmi inteligentními) přepsána do kódu, který byl specifikován po stoleté práci.

  DNA i RNA splňují definici kódu, stejně tak „označkování“ RNA splňuje definici kódu.
  Ten předpis, či sama zaznamenaná informace, nejsou závislé na lidské existenci.
  Nezáleží, jak si dané aminokyseliny v DNA nebo RNA jako lidé označíme, protože samotná posloupnost aminokyselin nese informaci a tvoří kód.

 190. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Budiž po vašem, napište mi vy jedno z kritérií, které rozhoduje o tom, která morálka je podle váš lepší.

  Jedno z nutných, nikoli dostačujících kritérií, je vnitřní konzistence. Morálka ve svých tvrzeních musí být vnitřně bezrozporná.

 191. Jaroslav Štejfa

  Ke Kryšpínovi
  „To že je víc morálek neznamená, že neexistuje nějaká, která je absolutní a pravdivá, jen vy o ní třeba nevíte.“
  Tvrzení může být pravdivé pouze u uzavřeném systému. Pokud je počet srovnávaných jevů neomezen je váš výrok nepravdivý. Pokud o nějaké “ absolutní a pravdivé“ víte, sem s ní.

  „Navíc Ind správně namítl, že když chcete morálky porovnávat, potřebujete nezávislé hodnoty, absolutní. Nebo je to jen relativní porovnání.“
  Znova výrok není pravdivý. Mohu zvolit libovolnou hodnotu a porovnávat. Pak platí co jsem řekl výše. Porovnání relativní je tautologie (zdvojení téhož), porovnání absolutní je oxymorón (protimluv).

  „Pořád je zde ten problém, že pokud jsou jen relativní morálky, tak dle mé je ta vaše špatná a dle vaší ta moje. A tečka. Ostatní věci, včetně porovnání, jsou také relativní. Žádná tedy není lepší, nacistická nebo humanistická nebo jiná morálka.“
  To je také špatně usoudit, že porovnáním (tedy relací dvou morálek) musím vždy dojít k výsledku, že obě jsou stejně dobré (zlé), je to je hloupost. Když se budeme my dva přít o rozdílná morální stanoviska, vždy je zde možnost dohody či arbitráže nějakým stanoviskem třetím atd. Protože absolutní morální stanovisko nemáte (jak jsem argumentoval ani neexistuje) musí se hledat východisko v poznání. A výsledek bude ad hoc. Například G. Washington byl jeden z největších demokratů své doby a zároveň otrokář. Musíte si vybrat co posuzujete.

  „Ale stále jste neodpověděl na Medeyn (Medein?) dotaz, který na vás směřovala.“
  Omlouvám se, ale nedokážu si vzpomenout co máte na mysli s otázkou od Medey, prosím nasměrujte mne, rád odpovím.

  „Mimochodem, psal jste, že sem budete chodit víc, když tu nebudu a prd. Akorát jsem zde asi měsíc dva nebyl a vy také ne. NIkdo se sem nevrátil, jak jste prorokoval. “
  Na toto mohu pouze pokrčit rameny.

 192. Petr Pan

  @Ind

  Některé věci nemouhou vzniknout, pokud nejsou vytvořeny pomocí inteligence, protože jsou natolik komplexní, že pravděpodobnost náhodného vzniku je prakticky nulová.

  Nevíte jaká ta pravděpodobnost je a také nevíte kolik udělala příroda v celém našem vesmíru před miliardami let takovýchto pokusů. I kdyby byla pravděpodobnost úspěchu při jednom takovém pokusu velmi malá (ale kladná), pokud by jich bylo velmi mnoho a byly by nezávislé, pak výsledná pravděpodobnost pro celý vesmír by byla velká.

 193. ind

  @Petr Pan

  Problém s tou velmi malou pravděpodobností je v něčem jiném.

  V případě vzniku člověka bez přispění inteligence by se jednalo o opakovanou velmi malou pravděpodobnost (když už uvažujeme, že pravděpodobnost je kladná).

  Představte si případ, že házíte kostkou, začínáte na poli „0“, při hození 6 se posunete o jedno pole vpřed, při hození jiného čísla se vracíte o jedno pole zpět, pokud nejste na výchozí pozici „0“.

  Bez ohledu na množství času se nikam daleko nedostanete a pokud se dostanete dál, velmi brzy postup ztratíte.

  Kdyby mi někdo tvrdil, že je zrovna na pozici „1 000 000“ kvůli nějakému neznámému procesu, pak si hodnověrnost jeho sdělení mohu vyhodnotit z hlediska pravděpodobnosti.

  Řeky netečou do kopce.

  Otázka např. zní: mohou se z nynějších opic stát někdy lidé, když se údajně stali lidé z jejich předků?

  Pokud byste si provedl simulaci genových mutací u člověka, tak dojdete k závěru, že lidé z generace na generaci si nesou čím dál tím větší genové zatížení. Selekce s tím nic nezmůže, protože tyto mutace samy o sobě nezpůsobují problémy, jen zvyšují potenciál problémů do budoucna.

  Selekce není inteligentní, aby věděla, co může v budoucnu nastat.

  Nepíši nic, co by se nedalo nasimulovat.

 194. Petr Pan

  @Ind

  Představte si případ, že házíte kostkou, začínáte na poli „0“, při hození 6 se posunete o jedno pole vpřed, při hození jiného čísla se vracíte o jedno pole zpět, pokud nejste na výchozí pozici „0“.

  Bez ohledu na množství času se nikam daleko nedostanete a pokud se dostanete dál, velmi brzy postup ztratíte.

  Pokud máte neomezený čas, tak se dostanete s pravděpodobností 1 na jakoukoliv pozici. A pokud nemáte neomezený čas, ale máte nekonečně mnoho simultánních milion násobných házení, tak se dostanete s pravděpodobností 1 na jakoukoliv pozici v rozsahu od 0 po milion. Stačí, abyste měl dostatečně mnoho nezávislých pokusů (nemusí jich být nekonečně mnoho) a dostanete se daleko 🙂

  Kdyby mi někdo tvrdil, že je zrovna na pozici „1 000 000“ kvůli nějakému neznámému procesu, pak si hodnověrnost jeho sdělení mohu vyhodnotit z hlediska pravděpodobnosti.

  Pokud máte dobrý pravděpodobnostní model, ale ten nemáte (v případě abiogeneze nebo vzniku člověka).

 195. Petr Pan

  Já jsem silně věřící (ale sekularista, dokud se existence Boha uspokojivě neprokáže a věřím, že i Bůh to tak chce), ale nevidím důvod, proč by život nemohl vzniknout neznámým přírodním procesem, případně díky extrémní náhodě (v rámci jedné planety extrémní).

 196. Petr Pan

  @Jaroslav Štejfa

  Asi jste nepochopil předloženou definici stejně jako já. Jestliže něco zkoumám, získávám o tom informaci. Zkoumám-li tedy živé organismy, pro pořádek si informace přepíši do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. A pravidelně v zjednodušené podobě. Např jako kód rodinného domu vnímám projektovou stavební dokumentaci atd.

  Komplexní mašinerie v živé buňce zpracovává informace i když ji člověk nezkoumá. Molekulární stroje v buňce si dělají svou práci bez ohledu na člověka.

 197. Tonda Vlas

  Ke Kryšpínovi. Toto jsem před chvilinkou na jeho adresu načmáral na šarlatánku:

  Tony (anonym)
  Odpovídám sice na fejk, ale multinick OSACRový nad anakondou, co ho pozřela v brazilském pralese vyzrál. Měl se sebou totiž kudlu, a tak jak ho pomalu trávila ji rozpáral břich a vylezl ven. Tím překonal proroka Jonáše, který v útrobách verliby trávil pouhé tři dny a tři noci. Teď zase řádí na OSACRu pod jménem Kryšpín.

 198. Hraničář

  Ekklesian
  03.07. 2019
  Pochopil jsi to správně Hraničáři, ale je třeba jíst jeho tělo a pít jeho krev, tedy pít živou vodu a stát se sám zřídlem vody živé, tedy nechat se uzdravit, rozpoznat pravdu a jít cestou k životu. ………………..

  Ty jsi poeta?

 199. Hraničář

  ind
  03.07. 2019
  Citace Ježíšových výroků jsou obsaženy v 1. Korintským 11,23-25, vznik tohoto listu je datován na r. 54. ……………….

  Ano – nejrannější spisy – sv. Pavla, který nebyl přímým učedníkem, vše měl jen z doslechu. 20 let po údajné smrti údajného Ježíše. Pavel neví nic o obrovských zázracích kterých jsou evangelia plná – čím později napsaná, tím jsou zázraky velkolepější!
  Viz: http://www.i-ateismus.cz/2014/04/ociti-svedkove/
  http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/

 200. Hraničář

  Alibaba
  04.07. 2019
  Proč by se DNA nemohla za ty miliony let vyvinout postupně s jednodušších forem? …………………………

  Biologové stále „makají“, a o vzniku DNK, RNK a dalších struktur je celá řada hypotéz a teorií, pravidelně zveřejňovaných na http://www.osel.cz. Jenže ty články jsou moc velká „makačka na bednu“!

 201. Hraničář

  ind
  04.07. 2019
  Izrael je jediný starověký národ, který dostal zpět své území. ………………………..

  Samozřejmě díky Bohu, že? Kterému?? Ježíš přece jasně řekl, že Bůh židy, jako vyvolený národ, zavrhl, protože odmítli jeho Syna jako Mesiáše!
  A jak se na tom „vrácení“ podílely, a podílejí, zbraně, vojenský výzkum a výroba, a odhodlání Izraelců bít se jako lvi??
  Také Bůh??

 202. Hraničář

  Vidím, že když vzpomenu M.ulita, že se příspěvek nezobrazí! Proč??

 203. Hraničář

  Kryšpín
  05.07. 2019
  Zatím a po prázdninách někdy přijdu víc, aby si mě zdejší připodělaná homo-Mrtvice s vývodem ze střeva pěkně užila. ………………………….

  Mám dotaz na správce webu:
  Vyhodili jste z diskuzí M.ulita, který sice psal i dost drsně, ale v podstatě neurážel ostatní tak jak to činíé třebas ten Kryšpín.
  Vám nevadí hrubé urážky nemocného člověka?? Všechny ty sprostoty na diskutéra, který píše dostatečně slušně? A že jako homosexuál žije se ženou? To je jejich problém, který si museli vyřešit a nemůže to být žádný důvod k urážkám a sprostotě!

 204. Hraničář

  ind
  05.07. 2019
  Některé věci nemouhou vzniknout, pokud nejsou vytvořeny pomocí inteligence, protože jsou natolik komplexní, že pravděpodobnost náhodného vzniku je prakticky nulová.
  Žádný přírodní proces nemůže mít schopnost rozlišovat, co není, ale mohlo by být.
  Představte si přepis z DNA do RNA navíc opatřený značkami, které zabezpečí, že přepsaná RNA bude použita správně, v místě pro které je určena.
  Jak mohu přijmout myšlenku postupného vývoje, když jakékoli zjednodušení tohoto procesu tento proces totálně rozbije? …………………………

  Zkuste se trochu vzdělat v moderních evolučních teoriích a neopakujte nevědomosti z doby Darwinovy!

 205. Kryšpín

  1) Všechny vědecké teorie mohou být mylné, navíc to může být matrix. Pravděpodobnost nevíme.

  2) Když porovnáváte morálky jen relativně, tak je výsledek relativní, proč by tedy měla být vaše morálka lepší? Proč vám vadí něčí urážky? V mém morálním systému je to v pořádku, vše je přeci dle vás relativní, ne? 🙂

  3) Mrtvice není slušný, nadává zde věřícím do nemocných a to celé roky.

  Krásný zbytek dne a zase někdy! Časem budu psát víc, aby si mě Mrtvice užila. :))))

 206. Kryšpín

  A abyste neřekli, že jsem na vás zlý, dám vám zde jeden film, který nadzdvihl Polsko, o zkorumpovanosti a zneužívání v polské katolické církvi, ani ne rok starý:

  https://www.csfd.cz/film/650136-kler/komentare/

  Zatím a po prázdninách někdy přijdu. Čus 🙂

 207. ind

  @Petr Pan

  Pokud máte neomezený čas, tak se dostanete s pravděpodobností 1 na jakoukoliv pozici.

  Jak už dříve tvrdil Popper, nemá smysl zabývat se teoriemi, které jsou nevyvratitelné.

  S předpokladem neomezeného času mohu tvrdit dokonce to, že gravitace a ostatní působení hmoty jsou pouhé zdání.
  V takovém případě mám předpoklad, že vše se děje chaoticky, zcela náhodně. Pokud je k dispozici neomezené množství času, tak v něm můžeme najít libovolně dlouhé úseky, kdy se chaos jeví jako řád.
  A ten např. vypadá jako gravitace a další působení.

  Víte, proč odmítám možnost, že by gravitace neměla existovat?
  Ze stejného důvodu, jako odmítám, že by život mohl vzniknout náhodně.

 208. ind

  @Hraničář

  Pavel neví nic o obrovských zázracích kterých jsou evangelia plná

  Ví o zmrtvýchvstání Ježíše a nevíme, o čem všem dalším věděl. Předpoklad, že o čem něco nenapíšu, to nevím, ja skutečně bláznivý.

  Mimochodem, zázraky, které se týkají mesiáše, jsou zmíněny už u proroka Izajáše, a Pavel jako Žid hlásící se původně k farizeům, kteří se nestavěli k Písmu liberálně, o nich věděl dříve, než nastaly.

  Budu tě opatrovat a dám tě za smlouvu lidu a za světlo národů, abys otevřel oči slepé a vyvedl z vězení vězně — z žaláře ty, kdo pobývají v temnotě.
  Iz 42,6b-7

 209. Ekklesian

  Tak jsi to Toljo slyšel/četl doufám, podle Hraničáře jsi diskutér píšící dostatečně slušně. Být tebou tak si to dám zarámovat a zakryji tím diplom, který to trumfne a který by ti měl viset tam kde údajně zneužíváš důvěřivé pacienty.

 210. Hraničář

  ind
  06.07. 2019
  Ví o zmrtvýchvstání Ježíše a nevíme, o čem všem dalším věděl. Předpoklad, že o čem něco nenapíšu, to nevím, ja skutečně bláznivý. ……………………….

  Pavel píše jen o prázdném hrobě, a ač (prý)bal na školení u Jerusalémských apoštolů, nezmiňuje se o žádném jiném zázraku: Kříšení z metvých, uzdravování nemocných, rozmnožení chlebů …….. Podivné – že tyto příklady božské moci nepoužýval k přesvědčování posluchačů!!

  …………..Mimochodem, zázraky, které se týkají mesiáše, jsou zmíněny už u proroka Izajáše, a Pavel jako Žid hlásící se původně k farizeům, kteří se nestavěli k Písmu liberálně, o nich věděl dříve, než nastaly. ………………………..

  Jo, jistě! Moderní výklady starýché bájí! Typické: „Hle panna počne a porodí syna …. „, že? Prof. Halík to moderně nazývá hermeneutikou!
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika

  Mnohem lepší je toto:
  http://www.osel.cz/10634-anaxagoras-jako-astrofyzik.html
  http://www.osel.cz/10632-anaxagoras-a-infinitezimalni-veliciny.html

  A „polopaticky“ to je zde:
  Hermeneutický přístup nevede ke skutečnému, objektivnímu poznání v žádné vědecké oblasti, ani ve fyzice, chemii, biologii, geologii nebo astronomii. Dnes je užitečný snad jen tam, kde nelze pro nedostupnost přesných dat využít vědeckou metodu, tedy např. při studiu historie. Hermeneutické „poznání“ má téměř stejnou povahu jako „poznání“ náboženské, a v hermeneutice by se proto místo termínu „poznání“ mělo používat přiléhavější slovo „výklad“.
  https://www.sisyfos.cz/clanek/1036-hermeneutika

 211. Hraničář

  ind
  06.07. 2019
  Ví o zmrtvýchvstání Ježíše a nevíme, o čem všem dalším věděl. Předpoklad, že o čem něco nenapíšu, to nevím, ja skutečně bláznivý. …………………

  Pavel píše jen o Ježíšově vzkříšení a ač (prý) byl na školení u jerusalémských apoštolů, vůbec se nezmiňuje o dalších zázracích: Chození po vodě, rozmnožení chlebů, uzdravování nemocných, kříšení mrtvých ….. Zajímavé – proč to nepoužíval, aby přesvědčil posluchače, že Ježíš byl Bůh a Mesiáš??
  Možná proto že:
  http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jezisovo-vzkriseni/

  …………. Mimochodem, zázraky, které se týkají mesiáše, jsou zmíněny už u proroka Izajáše, a Pavel jako Žid hlásící se původně k farizeům, kteří se nestavěli k Písmu liberálně, o nich věděl dříve, než nastaly. ……………….

  Jo, aktuální výklad starých bájí! Typické: „Hle panna počne a porodí syna …..“, že?
  Moderně se tomu říká hermeneutika. S oblibou o tom vykládá prof. Halík a tváří se velice tajemně a učeně!
  Ale ve skutečnosti:
  Hermeneutický přístup nevede ke skutečnému, objektivnímu poznání v žádné vědecké oblasti, ani ve fyzice, chemii, biologii, geologii nebo astronomii. Dnes je užitečný snad jen tam, kde nelze pro nedostupnost přesných dat využít vědeckou metodu, tedy např. při studiu historie. Hermeneutické „poznání“ má téměř stejnou povahu jako „poznání“ náboženské, a v hermeneutice by se proto místo termínu „poznání“ mělo používat přiléhavější slovo „výklad“.
  https://www.sisyfos.cz/clanek/1036-hermeneutika

 212. Ekklesian

  Ježíš se mu dal poznat, oslepil ho a opět nechal uzdravit jedním ze svých služebníků, sdělil mu jak má sloužit. Nepotřeboval se ohánět „poudačkama“.

 213. Ekklesian

  Ježíš se mu dal poznat, oslepil ho a opět nechal uzdravit jedním ze svých služebníků, sdělil mu jak má sloužit. Nepotřeboval se ohánět „poudačkama“.

 214. ind

  @Hraničář

  Zajímavé – proč to nepoužíval, aby přesvědčil posluchače, že Ježíš byl Bůh a Mesiáš??

  Co víte o tom, o čem konkrétně Pavel nevěřícím kázal? V knize Skutků je pár jeho kázání a zázraky jsou v nich obsaženy. Už jeho svědectví o obrácení obsahuje zázraky, zmíněni jsou i svědci, kteří zažili část z toho, co on.
  My ale nevíme o čem všem Pavel kázal, když šířil evangelium.

  Jeho listy jsou totiž určeny věřícím v Krista, ne nevěřícím. Psal sborům křesťanů.

 215. Hraničář

  Co je psáno, to je dáno! Pokud není známo, co Pavel kázal, nemůžete si vymýšlet, co kázal! Ovšem věřící to s chutí dělají – jak to vypadá v nebi, co si Pán Blůh myslí, co si myslet bude, co udělá se Světem ……. prostě fantazii se meze nekladou. Jen to nelze předkládat jako PRAVDU!

 216. ind

  @Hraničář

  Pokud není známo, co Pavel kázal, nemůžete si vymýšlet, co kázal!

  Tím asi míříte na sebe. Já si totiž nic o Pavlovi nevymýšlím.

 217. Hraničář

  Zajímavé tvrzení odborníka, evangelíka, Prof. ThDr. Petra pokorného, DrSc. :

  „Zcela jiná situace je u evangelií, řeckých textů o životě Krista, které se našly v knihovnách nebo při vykopávkách.
  …………..Verze jednotlivých autorů se rozcházejí?
  Značně. A především – ukázalo se, že neplatí, co se dřív zdálo naprosto logické. Neexistovala neměnná ústní tradice, kterou pak jednou zapsali, a vznikla evangelia.
  ………………Jak to tedy bylo?
  Vůbec původní žánr, ve kterém se informace o Ježíšovi uchovávaly, byl jakýsi rozhovor se vzkříšeným Kristem. Šířil se ústně, ale šlo o pevnou, přesně uzavřenou sbírku. Podle dochovaných záznamů z ní vycházel i apoštol Pavel. Když se na žádost věřících vyslovoval k různým problémům, říkal obvykle:“K tomuto mám slovo Páně …“Ale pak se ho třeba ptali na něco okrajového, například, jestli se mají holky vůbec vdávat, když má být ten konec světa, a on přiznává:“O nevdaných ženách nemám žádné slovo Páně. Ale mám také Ducha svatého, a tak vám řeknu své mínění …“Z toho plyne, že zdroj byl původně zcela jasný, uzavřený. Pokračováním tohoto žánru byla Sbírka Ježíšových výroků, nedochovala se, ale citace z ní ano. V Nag Hamadí se pak objevila celá další série drobných samostatných textů, v nichž údajně sám Ježíš připomíná apoštolům, co všechno udělal.
  ……………….Co z toho plyne?
  Ústně tradované drobné celky, formálně Ježíšovy výroky a krátké příběhy, byly zpočátku spojovány naprosto primitivně. Zpočátku vystačila slova „a potom“ nebo „druhý den“. Nebo se jednotlivé části spojovaly geograficky. Když šlo o tradici z různých míst, bylo nutno tam Ježíše dopravit. Odtud spojovací věty „a potom šel do Kafarnau a tam se stalo …“.Evangelia byla už něčím docela jiným. Šlo o pokus vyložit smysl Ježíšova příběhu, dát mu pevný řád a strukturu. A také ho konzervovat jako celek, protože předchozí žánry nebyly moc dobře kontrolovatelné. Nebyla tam zpětná vazba. Všechno, co se osvědčilo, přiřklo se do úst Ježíšovi, protože to nabylo rychlé autority. Od Marka, evangelisty, který se jako první rozhodl, že celou věc podá jako existenciální příběh, a zasadil Ježíšova slova pevně do jeho života, to bylo velmi revoluční řešení.
  …………………..Takže v evangeliích jde spíš o literaturu než o nějaká svědectví apoštolů?
  O svědectví apoštolů nešlo nikdy. Žádné evangelium, jehož autorem by byl přímo nějaký Ježíšův učedník, neznáme. Nejstarší, Markovo, vzniklo až čtyřicet let po Ježíšově smrti. A teprve ono spolu se Sbírkou Ježíšových výroků posloužilo o deset let později jako předloha Matoušovi a Lukášovi.

  Můžete porovnat s úvahou M. Hanka:: http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/

 218. Ekklesian

  Hahaha. Že rovnou nedoporučuješ doposud nepublikovaná Mohamedova díla. Také jsou jistě bezduchá jak je to jen možné (asi ještě více než dnes známé hagísy) přitom duch za nimi stojí. A kolik lidí k čemu všemu nepřivedl…

  Poradím ti ateisto. Když budeš poctivě hledat, jistě najdeš i théologa který ti potvrdí, že žádný Ježíš nikdy nebyl, natož aby pak mohl být něčím výjimečný.

  Evangelium je pouze jedno a lidé mu věří i tehdy pokud neznají nic ze života Ježíšova. To jsou věci na tom světě.

 219. Hraničář

  Ekklesian
  07.07. 2019
  Hahaha. ……………………

  Jsi snad profesorem biblistiky??

  Hypotetický stvořitel je prý všemohoucí. Takže má nekonečné možnosti, jak s lidstvem komunikovat jak jako celkem, tak i jednotlivě. Ale ze všech možností si vybere ausgerechnet 2000 let neupgradovanou knihu pastevců orientu s různě sesmoleným textem vzájemně se často vylučujícím. A dívá se ze své lokality s názvem Nebe, jak to ti lidičkové přeberou. Ke komu se vlastně ta knížka dostane a ke komu ne. Tak jim drží pěsti, že jeho šifry z té knihy poberou, páč pokud ne, má pro ně přichystané věčné pohořeníčko…

  Pokud bůh něco potřebuje (aby ho někdo uctíval, miloval, potřebuje něco zkoušet, je zvědavý, cokoliv), pak není dokonalý. Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, a Vesmír by v takovém případě neexistoval.

  Otázka pro věřící: Může Bůh stvořit jiného boha? Proč to neudělal? Jak vůbec víme, že to neudělal? A OPRAVDU to neudělal?

  Vzhledem k tomu, že Bůh je věčný, a měl tedy nekonečně mnoho nápadů a nekonečně mnoho příležitostí je realizovat – není vlastně velmi důvodné předpokládat, že tu máme pěkný Pantheon?
  Já také tvrdím, že kdyby si Pán Bůh (Otec) chtěl stvořit někoho, koho by chtěl milovat, že by si nestvořil nějaké hmotné lidičky kvůli nimž by musel také stvořit nekonečný Vesmír, ale stvořil by si entitu sobě rovnou, nějakou pěknou Matku Bohyni, možná, vzhledem na tu zdůrazňovanou jeho bezpohlavnost, „čistou“, Slečnu Bohyni.

  Představme si sami sebe, co bychom si pro milování stvořili my? Nějaké měňavky někde v kalužince? Ne! Entitu sobě rovnou, pořádnou ženskou!
  Jenže aby z toho věřící nějak „vybruslili“, tak tvrdí, Pán Bůh myslí jinak než člověk! Ale „všetečná“ otázka: „Jak to vědí?“

 220. Alibaba

  @ind: Proč například řešíte nějaký kód?
  Protože jste tvrdil, že považujete za správné věřit jen tomu, co lze získat na základě zkušeností.

  Však taky já na žádný kód nevěřím. Nevěřím, že každý kód musí vytvořit inteligence*, považujeme-li DNA za kód, ve kterém je „zakódován“ život. A DNA není jen kód, od je to zároveň i software a hardware dohromady.

  * To se mě snažíte jen do něčeho vmanipulovat. A už vůbec nepočítám, že by tu inteligenci měl představovat ten váš bubák, co vám straší v hlavě.

  Pochopte, že jsem tím svým tvrzením reagoval na Alibabu, který tvrdí, že správná víra je pouze ta, která je založena na zkušenosti.
  O žádné „správné víře“ nepíši, to si zase něco překrucujete a nechápete význam napsaného.
  Věřím jen tomu, co mám založeno na skušenosti, co si můžu ověřit. (viz autobus, člověk na konci drátu)

  To, co jste napsal – že vznik života může být výsledkem neznámého přírodního procesu – s tím nesouhlasím.
  To je tak asi všechno, co s tím ale můžete dělat. 🙂
  Já vím (z minulých debat), že nerozumíte pravděpodobnosti a nekonečnu. 🙂

  Některé věci nemouhou vzniknout, pokud nejsou vytvořeny pomocí inteligence, protože jsou natolik komplexní, že pravděpodobnost náhodného vzniku je prakticky nulová.
  A kdo říká, že celý kód (celé DNA /RNA/) vzniklo najednou? Za současných podmínek?

 221. ind

  @Hraničář

  Hraničáři, kolik z tvrzení prof. Pokorného je ověřitelných?

  Já žádný argumentum ab auctoritate neuznávám.

 222. ind

  @Alibaba

  Věřím jen tomu, co mám založeno na skušenosti, co si můžu ověřit.

  Takže nevěříte v makroevoluci.

 223. ind

  @Hraničář

  Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, a Vesmír by v takovém případě neexistoval.

  Dokonalý = takový, jenž nemá žádnou chybu.

  Chtění tvořit je projevem chyby, nedokonalosti? Důvodem, proč tady píšete a tedy tvoříte text, je, že nejste dokonalý?

 224. Alibaba

  ind: Takže nevěříte v makroevoluci.
  Ne, proč?
  P.S.: Kategorii věřit/nevěřit pro vědecké informace vůbec nepoužívám. To se mi zase snažite jen něco podsunout.
  A informace o makroevoluci nemá s mým ateismen nic společnýho, můj ateismus není na této informaci založen.

 225. Petr Pan

  @Hraničář

  Otázka pro věřící: Může Bůh stvořit jiného boha?

  Z hlediska tradiční křesťanské teologie si Bůh nemůže stvořit sobě rovného, protože např. věčnost je esenciální atribut Boha a stvoření by tento atribut nemělo. Jinak Akvinského výčet věcí, které Bůh nemůže udělat, už umístila do nějaké diskuze Medea.

  Pokud bůh něco potřebuje (aby ho někdo uctíval, miloval, potřebuje něco zkoušet, je zvědavý, cokoliv), pak není dokonalý. Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, aVesmír by v takovém případě neexistoval.

  Vy předpokládáte, že Bůh je v nějakém stavu nedostatku, z něhož uniká svým jednáním, ale z hlediska tradiční teologie je Bůh absolutně neměnný, tedy je jen v jediném stavu. Mezi rozhodnutím Boha stvořit a stvořitelským aktem není, z pohledu Boha, žádná mezera. Bůh je svým věčným bytím, v jeho Božském „nyní“, věčně uspokojen – Aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio 🙂

 226. Alibaba

  Petr Pan: …, protože např. věčnost je esenciální atribut Boha a stvoření by tento atribut nemělo.
  Tak samozřejmě můžete bohu připsat (vymyslet si) jakoukoliv vlastnost, a hlavně ono za těch cca 2000 let co s ním křesťanské církve oblbují lidi, tak už maj své vymyšléné a odskoušené.

  Co takhle nějaký důkaz, že si jen blbě nevymýšlíte?

 227. Kryšpín

  1) Věda přímo makro-evoluci nepozorovala.

  2) Některé věci by se daly vysvětlit i jinak. Třeba bůh stvořil několikrát různý druhy a postupně je vylepšoval a zase zničil a takto víckrát. Atd. Proto různé kosterní nálezy. Nebo je tam nastrčil ďábel. I bez jistých důkazů je to možné (i vaše důkazy jsou nejisté). Pravděpodobnost toho neznáme.

  3) Může to být skoro všecko matrix. I bez jistých důkazů je to možné (i vaše důkazy jsou nejisté). Pravděpodobnost toho neznáme.

  4) Vy také věříte ve vědu, věříte vědcům, že skutečně udělali nějaký experiment, že vůbec existují, že to nejsou jen dobré hologramy z hmoty, které ovládá nějaký počítač atd… Není to jisté = je to víra.

  Krásný den všem přeje Kryšpín a zase někdy po prázdninách bude víc času! Ahojky a dobrou 🙂 :)))))

 228. Petr Pan

  @Alibaba

  ind: Takže nevěříte v makroevoluci.
  Ne, proč?
  P.S.: Kategorii věřit/nevěřit pro vědecké informace vůbec nepoužívám. To se mi zase snažite jen něco podsunout.

  S vámi je těžká řeč, Alibabo. Vždyť Ind vám už velmi jasně vysvětlil v jakém významu používá slovo „věřit“. Ind se ptá, zda považujete tezi, že existuje přirozená makroevoluce, za pravdivou.

 229. Alibaba

  @Petr Pan
  Je se mnou těžká řeč. On mě sice vysvětlil, v jakém významu používá slovo věřit, ale já ho v tomto případě takto nepoužívám.
  Ptá se mě, jestli tomu „věřím“. Odpovídám nevěřím. Jestli se mě ptáte, jestli to považuji za pravdivé, tak na to vám nedovedu odpovědět, aniž bych si celý systém makroevoluce nastudoval, protože abych ji považoval za pravdivou, tak na to vím málo. Jedině co vám k tomu můžu říct, tak ji (tezi o evoluci) považuji za možnou.

 230. ind

  @Alibaba

  Můžete zde napsat, v jakém smyslu používáte slovo „věřím“ v tomto vašem tvrzení?:
  Věřím jen tomu, co mám založeno na skušenosti, co si můžu ověřit.

  … když to tedy nemá význam pokládat tvrzení za pravdivé? Viz:
  Ptá se mě, jestli tomu „věřím“. Odpovídám nevěřím. Jestli se mě ptáte, jestli to považuji za pravdivé, tak na to vám nedovedu odpovědět, aniž bych si celý systém makroevoluce nastudoval, protože abych ji považoval za pravdivou, tak na to vím málo.

 231. Alibaba

  ind: Můžete zde napsat, v jakém smyslu používáte slovo „věřím“ v tomto vašem tvrzení?:
  Věřím jen tomu, co mám založeno na skušenosti, co si můžu ověřit.

  Ve smyslu bodu 1. ( https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C4%9B%C5%99it ) a u věcí co si můžu ověřit. (viz autobus a člověk za kabelem)

  … když to tedy nemá význam pokládat tvrzení za pravdivé? Viz:
  Když o tvrzení nemám dost informací, tak z mého pohledu nemá cenu říkat, že dotyčné informaci věřím/nevěřím.

 232. Hraničář

  ind
  07.07. 2019
  Hraničáři, kolik z tvrzení prof. Pokorného je ověřitelných?
  Já žádný argumentum ab auctoritate neuznávám. ……………………

  Uznáváš autoritu biblických textů? Kolik z nich je ověřitelných??

 233. ind

  @Alibaba

  Když o tvrzení nemám dost informací, tak z mého pohledu nemá cenu říkat, že dotyčné informaci věřím/nevěřím.

  Když nemá smysl říkat, zda dané informaci věříte nebo nevěříte, proč jste se vyjádřil, že v pravdivost makroevoluce nevěříte, ale že nemůžete odpovědět, zda ji pokládáte za pravdivou?

 234. Hraničář

  ind
  07.07. 2019
  Chtění tvořit je projevem chyby, nedokonalosti? Důvodem, proč tady píšete a tedy tvoříte text, je, že nejste dokonalý? ……………………….

  Dost častá myšlenka u (vzdělanějších) katolíků. Ti tvrdí, že Bůh (ten katolický, samozřejmě) je Absolutně Dokonalý! Zajímavé, že (si) stvořil nedokonalý, hmotný, Vesmír, do něhož usadil své milované(???) lidi. Ku podivu je neusadil do celého Vesmíru, ale do tenoučké slupičky biosféry na malé planetě u malého Slunce v zastrčném koutě Vesmíru. A občas do té planetky bací nějakým tím kosmickým šutrem! Fakt láska k lidem jako vymalovaná.

  Jak se cítíte být dokonalým, výtvorem z Absolutně Dokonalých rukou Tvůrce? Čuráte, kakáte, prdíte, při rozmnožování produkujete ne moc vábně „voňavé“ sekrety a za to vše se stydíte! Chodíte na nuda pláž? A nebo spíše se svou „mužskou chloubou“ se neodvážíte na veřejnost vylézt? Jak se mazlíte s kundičkou své manželky? Líbí se vám, hrajete si s ní, s potěšením, jak to Pán Bůh nádherně vymyslel a stvořil?? A co vaše manželka s vaším pindíkem??

  Katolíci – jejich názory znám nejvíce – vykládají, jak Dokonalý Bůh stvořil krásný svět, že lidské tělo je nádherný Boží výtvor (i s tím prděním??) a sexualita že je báječný Boží dar lidem (ale až od II. Vaticanu!), ale za to všechno se katolíci stydí. Viděli jste někdy v katolickém tisku ukázky „nádherného Božího výtvoru“? Ćetli jste někdy návod,rady, zkušenosti, sdílení, jak si toho „báječného Božího daru“ užívat co nejlépe? Ne!! Ale to všechno lze nalést v civilním pornu!
  Občas bych s tvrzením, že lidské tělo je nádherný Boží výtvor, i souhlasil. Inde, jaký je tvůj názor?
  https://freevideo.cz/freefoto/galerie-202464.html

 235. ind

  @Hraničář

  Uznáváš autoritu biblických textů? Kolik z nich je ověřitelných??

  S pokračujím vědeckým poznáním a pokračujími archeologickými objevy čím dál více.

  Prof. Pokorný se krásně odhalil tvrzením, že křesťanství nestojí na zmrtvýchvstání Krista.

 236. Hraničář

  Petr Pan
  07.07. 2019
  Vy předpokládáte, že Bůh je v nějakém stavu nedostatku, z něhož uniká svým jednáním, ale z hlediska tradiční teologie je Bůh absolutně neměnný, tedy je jen v jediném stavu. Mezi rozhodnutím Boha stvořit a stvořitelským aktem není, z pohledu Boha, žádná mezera. Bůh je svým věčným bytím, v jeho Božském „nyní“, věčně uspokojen – Aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio …………………..

  Já nic nepředpokládám, nemám k tomu teologické vzdělání. Já jen „chytám“ teology na jejich „špeky“. Viz třebas moji reakci na Indovo tvrzení o dokonalosti Boha.
  Bůh je svým věčným bytím, v jeho Božském „nyní“, věčně uspokojen – ………………. ale přesto nebyl se svým stavem asi uspokojen dost, protože nejprve si stvořil duchovní bytosti, ale ani ty ho neuspopkojily, tak si stvořil hmotný Svět a v něm materiální lidi, které prý děsně miluje. A proto jej naštvala Evula v Ráji, když mu ohlodala ovoce, stvořil na lidi nemoci, cizopasníky, zemětřesení , cunami, občas bací do Země asteroidem. To mají být důkazy jeho absolutní dokonalosti a lásky k lidem?!

  Mezi rozhodnutím Boha stvořit a stvořitelským aktem není, z pohledu Boha, žádná mezera. ………………. Kdysi jsem oponentům položil dotaz, zda by vyšetřovatel Mácha mohl umlátit P. Toufara, zloději P. Kubíčka, zda by pravoslavní Srbové mohli zavraždit 6 drinských mučednic (katolických jeptišek), „bratři v Kristu“, tehdy ale heretici, zavraždit 14 pražských mučedníků, islamisté v Alžíru 6 trapistů ……… kdyby to Pán Bůh nechtěl? Pán Bůh je prý tak Všemocný, že jen pomyslí, a hned se stane! Takže v těchto a dalších a dalších případech, třebas 6 milionů Židů, statisíců c.kánů, Slovanů v Osvětimi ani nepomyslel!

 237. Hraničář

  Kryšpín
  07.07. 2019
  4) Vy také věříte ve vědu, …………………….

  Proč věřím vědě?? Já např. vůbec nerozumím kvantové mechanice. Ale koupím si moderní TV, mobil, tablet …….. a všichni mně říkají – „vidíš, to je výsledek bádání v té kvantové mechanice!“
  Většinu života jsem prožil v katolické víře a církvi. Vyslechl jsem si tam spoustu příkladů a slibů, jak Pán Bůh konkrétně mě miluje. Nakonec jsem si ale musel přiznat to, co chlapci ve škole u J.A. Komenského ve Fulneku: Že náboženství nefunguje!
  https://www.youtube.com/watch?v=zsKsKeyI1KU

  Když jsem před měsícem byl s katolíky na zájezdu v Rumunsku a Moldavsku a diskutovali jsme o víře a náboženství, jeden z nich mně říkal – já se modlím, prosím Pána Boha, ale zároveň říkám – ne má, ale tvá vůle se staň! A já mu na to: „Ano, protože vy dobře víte a máte tu zkušenost, že na prosby Pán Bůh nijak nezareaguje. A proto máte tu berličku, že si říkáte, on Pán Bůh někdy nějak ty prosby splní, tak, aby to pro mě bylo co nejlepší, a po smrti, snad v nebi, se to dozvím – jak vás páni faráři přesvědčují. Ale dosud to nikdo nikdy nepotvrdil!“ Pán zmlky a zjevně přemýšlel.

 238. ind

  @Hraničář

  Ćetli jste někdy návod,rady, zkušenosti, sdílení, jak si toho „báječného Božího daru“ užívat co nejlépe? Ne!!

  Ano četl. Je hloupé odpovědět si na otázku, kterou pokládáte druhému a o jehož možné odpovědi nic nevíte.

  Sex u věřících může být kvalitativně na mnohem vyšší úrovni, než u nevěřících. Máme k dispozici mnohem větší potenciál.

 239. Hraničář

  ind
  08.07. 2019
  S pokračujím vědeckým poznáním a pokračujími archeologickými objevy čím dál více. …………………….

  A co se ověřuje? Že např. existovala města zmiňovaná ve SZ. Že existovali zmiňovaní vládci. Ano, ty příběhy jsou zasazené do konkrétníého prostředí, do konkrétních časů.
  Pro doplnění vědomostí třebas zde: http://ateisti.sk/biblia-ocami-vedy/
  http://ateisti.sk/neverim-v-boha-nie-kvoli-prieskumu/

  Např. moderní výzkumy izraelských archeologů potvrzují, že ještě v dobách, o kterých SZ tvrdí, že Izraelité již byli monoteisté, nacházejí ve vykopávkách sošky bohyně Astary (Ašéry), která byla manželkou boha Jahve.
  A mimochodem – ve starých hebrejských textech má Duch sv. ženskou koncovku – tedy sv. Duchyně, nebo Duška?

 240. Hraničář

  Alibaba
  08.07. 2019
  (tezi o evoluci) považuji za možnou. …………………….

  Věřící by měli předložit lepší teorii než je teorie evoluce a bylo by to! Jenže oni ji už 160 let jen kritizují, ale nic lepšího nepředložili. Tedy kromě biblických textů!

 241. ind

  @Hraničář

  Např. moderní výzkumy izraelských archeologů potvrzují, že ještě v dobách, o kterých SZ tvrdí, že Izraelité již byli monoteisté, nacházejí ve vykopávkách sošky bohyně Astary (Ašéry), která byla manželkou boha Jahve.

  Aštarta žádnou manželkou Jahveho nebyla. Ve snaze něco z Bible vyvrátit ji jen potvrzujete:
  Samuel řekl celému domu izraelskému: Jestliže se celým svým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty.
  1. Sam 7,3

 242. Hraničář

  ind
  08.07. 2019
  Sex u věřících může být kvalitativně na mnohem vyšší úrovni, než u nevěřících. Máme k dispozici mnohem větší potenciál. ……………………

  Doložte! Tvrzení bez dokladů nemá cenu! Na rozdíl od nevěřících, kteří se svěřují jak si sex užívají, od věřících žádné takové sdílení nemáme. Vy něco k dispozici máte??

  Zajímavý byl vývoj sexuální výuky ve školách. Navrhovatelé zdůrazňovali, že všeobecně dostupné porno vyžaduje, aby děti byly s touto problematikou seznámeny dříve, než se k nim to porno dostane. A tak byla zpracována ta známá příručka pro učitele. Rozumíte!? Metodická příručka pro učitele, jak (asi) vyučovat tu sexuální výchovu. U křesťanských rodičů zvedla vlnu odporu, ti ji chápali(!!!) jako učebnici! O sexualitě že mají děti citlivě poučit výhradně rodiče doma!! Když jedna katolička tvrdila, že ona své děti poučila sama, ve vhodnou dobu a vhodným způsobem, požádal jsem ji, aby se o zkušenosti podělila s ostatními diskutujícími. A ona? Že prý je to hrozně citlivé a intimní téma a tak že o tom psát nebude.
  Rozhořčení katolíků vyvolal i pokus jedné školy, že si pozvala studentky z místní zdravotnické škoyly, a ty pak mluvily se žáky 9. třídy.

  Takže – podělte se vy jaký máte sex na kvalitativně na mnohem vyšší úrovni. Ale vy vlastně píšete – může být-! Ale? Skutečně je??? A vůbec – jak si představujte, jak byste definoval, tu „vyšší kvalitu“??

 243. Hraničář

  ind
  08.07. 2019
  Aštarta žádnou manželkou Jahveho nebyla. Ve snaze něco z Bible vyvrátit ji jen potvrzujete:
  Samuel řekl celému domu izraelskému: Jestliže se celým svým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty.
  1. Sam 7,3 ………………………..

  Však přesně tom píšu: Jahve měl manželku, bohyni Aštartu. A archeologické nálezy dokladují, že ještě v době, o níž SZ tvrdí, že Izralité již byli monoteisté.
  Ono je o dost podobné současné době. Mnohý současný katolík má nějaký talisman, „zaklepává“ na dřevo, nevykročil by z domu levou nohou, herci se před premiérou poplivávají, i kartářky uctívají Panenku Marii, atd., atp.!

 244. ind

  @Hraničář

  Kvalita sexu je o hloubce jednoty s protějškem. Kvalita sexu je o schopnosti dávat. Pokud jste při sexu zaměřen na to, kolik z něj můžete získat, nikdy nezískáte tolik, jako když jste zaměřen na to, kolik toho druhému můžete dát.

  V tomto mají věřící větší potenciál než nevěřící.

  Mimochodem opravdové sjednocení při sexu vede mozek k výrobě látek ovlivňujících vědomí v mnohem větší míře, než sex v nedokonalé jednotě.

 245. ind

  @Hraničář

  A za co asi byl v historii Izrael potrestán vyhnanstvím? Za úctívání jiných bohů!

  Co mi tady chcete rozporovat?

  Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče královně nebes. Lijí úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili.
  Jer 7,18

 246. ateista

  Tak věříš, že dané věci pochází z kvantové teorie, opět víra… 🙂 Věříš, co ti všichni říkají…

  Kdyby ti všichni říkali, že mobily pocházejí od církve, věřil bys jim…

  Prostě jen věříš… 🙂

  No a věřící předložili svou teorii, která také nemá 100tně jisté důkazy, což vaše teorie také nemají. Například Inteligentní design.

  Dobrou a někdy! 🙂

 247. Alibaba

  ind: Když nemá smysl říkat, zda dané informaci věříte nebo nevěříte, proč jste se vyjádřil, že v pravdivost makroevoluce nevěříte, ale že nemůžete odpovědět, zda ji pokládáte za pravdivou?
  Tady píšete: Ateista věří…
  https://www.osacr.cz/2012/08/06/kral-je-nahy-jen-katolikum-z-institutu-svateho-josefa-to-zapomneli-rict/#comment-245215
  A já se vám stále snažím vysvětlit, že nevěřím, že vaše věta není pravdivá (alespoň u mě), že mě v této podobě v podstatě manipulujete do nějaké odpovědi, a že na tom můj ateismus vůbec nestojí.

 248. Kryšpín

  Pardon, chyba se vloudila. Hraničář prostě věří, co mu lidé říkají o mobilech = víra. Ostatně můžeš žít v matrixu. JIstotu nemáš, ani tak, ani onak. Pravděpodobnost nevíme, důkazy nedůkazy (jisté nejsou ani pro, ani proti). Zatím a někdy! 🙂

 249. Hraničář

  ind
  08.07. 2019
  Mimochodem opravdové sjednocení při sexu vede mozek k výrobě látek ovlivňujících vědomí v mnohem větší míře, než sex v nedokonalé jednotě. ………………………..

  Chtělo by to nějaký „polopatický“ příklad.

  Já ale osobně si myslím, že věřící buď kašlou na nějaké poučky z pera starých celibátníků a sexu si užívají úplně stejně jako nevěřící (jen o tom nepíší do zbožných tiskovin, možná se, anonymně, pochlubí v civilních erotických, a nebo – řídí se těmi poučkami, nařízeními, výhrůžkami, jsou ne(u)spokojení, ale vedou pak nějaké „moudré“ řeči.

  Moc pěkně to bylo vidět v někdejším pořadu Výměny manželek, když do rodiny ke spořádanému evangelíkovi dali mladou manželku. On sice vykládal, jak je s manželkou spokojený a šťastný, ale bylo zjevné, jak jej ta nová žena v těsné blízkosti rozrušuje. Vedl sice zbožné řeči, ale když spolu popili vína, neudržel se a vyjel po ní. I před TV kamerami!

 250. Hraničář

  ind
  08.07. 2019
  A za co asi byl v historii Izrael potrestán vyhnanstvím? Za úctívání jiných bohů! …………………….

  Staré báje přepracované do náboženské historie! Za co asi byli vyhnáni Slované ze své staré vlasti někde mezi Volhou a Donem? Také bychom to mohli interpretovat jako že je Perun vyhnal!

 251. Hraničář

  Kryšpín
  08.07. 2019
  Hraničář prostě věří, co mu lidé říkají o mobilech = víra. …………………….

  No, já především věřím, že ostatní zde chápou, co jsem napsal!

 252. Kryšpín

  No napsal jsi: „Proč věřím vědě?? Já např. vůbec nerozumím kvantové mechanice. Ale koupím si moderní TV, mobil, tablet …….. a všichni mně říkají – „vidíš, to je výsledek bádání v té kvantové mechanice!““

  Stejně tak by v jiné společnosti mohli říkat: „Proč věřím církvi?? Já např. vůbec nrozumím náboženství/kvantové mechanice. Ale koupím si moderní TV, mobil, tablet ….. a všichni mně říkají – „vidíš, to je výsledek bádání v té kvantové mechanice/náboženství!“

  Jestli na tomto vy ateisté zakládáte své víry=(jakékoliv nejisté, tedy všechny nebo téměř všechny)názory, tak potěš koště. 🙂

  Ahoj a někdy! 🙂

Komentáře nejsou povoleny.