Ateistická anabáze Michala Hanka: kdo manipuluje Radou Českého rozhlasu? – Aktualizováno!

Autor | 12.07. 2013

Autor: Michal Hanko
V českých médiích je podivná a nezdravá situace ohledně jejich přístupu k tematice víra – ateismus. Zejména média veřejné služby dělají, jako by žádní ateisté ani nebyli, a když, tak jen v naprosto zanedbatelném počtu, což je podle nich jedině dobře. Pokud v Českém rozhlase nebo České televizi vůbec zazní téma ateismu, tak zpravidla právě v té souvislosti, že redaktor ujišťuje, jak je u nás ateistů málo, a že je jich méně, než se např. ze sčítání zdá.

Česká média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Česká televize, naprosto rezignovaly na jakékoliv pokusy o korektní analýzu společenských fenoménů víry a nevíry. Nesnaží se žádným způsobem zprostředkovat porozumění mezi věřícími a nevěřícími, nesnaží se ani jedné z těch skupin vysvětlit argumenty té druhé. Jsou vytvářeny prakticky výhradně jen pořady pro věřící, předpokládající předporozumění věřícího. Ačkoliv jsem hledal, nenašel jsem žádný pořad, ani v ČT ani v ČRo, který by se pokusil o analýzu z odstupu.

Stížnost Radě Českého rozhlasu

Proto jsem 12.11.2012 napsal Radě Českého rozhlasu tuto stížnost:

Dobrý den,

jsem dlouhodobě nespokojen s neobjektivním přístupem Českého rozhlasu k problematice náboženství, zaměřeném zcela jednostranně jen na prezentování postojů věřících.

Pro mé účely definujme ve společnosti tři skupiny:

1) věřící
2) nevěřící, kterým je náboženství lhostejné, není to pro ně téma
3) nevěřící, kteří se o náboženství zajímají, je to pro ně téma – a nevíra je jejich závěrem. Svou nevíru mají podloženou argumentačně, a mají snahu si své argumenty buď potvrdit, nebo vyvrátit.

Český rozhlas věnuje věřícím (tedy skupině (1)) neuvěřitelných 22 pravidelných pořadů týdně. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/porady.

Informovaným zastáncům opačného názoru (tedy skupině (3)), které přitom problematika zajímá (!), nevěnuje pravidelný pořad vůbec žádný. Jedinkrát během posledních pár let (tedy zcela mimořádně) dostal slovo ateista – letos v létě, pan Slávek Černý.

Podle paragrafu 2 zákona 484/1991 sb. o Českém rozhlasu má ČRo poskytovat vyváženou nabídku pro všechny skupiny obyvatel, se zřetelem na svodobu jejich náboženské víry a přesvědčení. Poměr 22:0 u pravidelných pořadů ale jistě za vyvážený označit nelze, právě naopak: je naprosto nepřijatelně vychýlen ve prospěch věřících, a skupina informovaných nevěřících je naprosto ignorována.

Podle téhož paragrafu má být cílem Českého rozhlasu posilování vzájemného porozumění a tolerance ve společnosti. Žel, ČRo vyvíjí pramalou snahu, aby usnadnil nevěřícím porozumení a pochopení věřících. Nevím o tom, že by se vůbec kdy ČRo pokoušel v některém ze spousty svých pravidelných pořadů o náboženství představit nevěřícím důvody k víře, a obhájit před nimi pohled věřících.

Podobně i opačně, nevím o žádném pořadu, kdy by se ČRo snažil o zvýšení porozumění věřících nevěřícím, kdy by se tedy věřící snažil seznámit s argumenty informovaných nevěřících, které je vedou k jejich nevíře.

ČRo tedy podle mého názoru selhává ve své zákonné povinnosti usilovat o zvýšení porozumění mezi věřícími a nevěřícími. Náboženské pořady ČRo jsou prakticky výhradně cíleny na věřící a předpokládají předporozumění věřícího. Porozumění nevěřících nijak nezvyšují a ani si to nekladou za cíl.

ČRo má také zákonnou povinnost usilovat o objektivní vysílání. Žel, v otázce víra versus nevíra nemůže být o objektivitě ani řeči. V Českém rozhlase jsem nikdy v žádném pořadu neslyšel žádný pokus o souhrn argumentů informovaných nevěřících, které je vedou k jejich nevíře. Pohled, kdy zaznívají výhradně jen argumenty jedné strany (tedy věřících), není objektivní.

ČRo za posledních několik let věnoval ateismu (kontrast s tisíci (!) pořady o víře) cca 4-5 krát (podle toho, počítáme-li i několikaminutový blok v rámci 50-minutového křesťanského týdeníku před dvěma lety). http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/_themeline/489

Z toho 4-krát dostali slovo výhradně teologové, tedy věřící (2x Dominik Duka, děkan Jihočeské teologické fakulty Tomáš Machula, religionista a teolog Jan Jandourek, a pro pořádek zmiňme i redaktora náboženské redakce pana Jakuba Šišku). Tento přístup se mi jeví jako naprosto skandální: situace, kdy o ateismu hned v několika pořadech mluví věřící, a informovaní nevěřící nedostanou prostor k reakci, je cokoliv, jen ne objektivní. Podobná situace v obrácené gardu, že by totiž k diskuzi o víře dostala prostor skupinka ateistů, aniž by dostal příležitost reagovat jakýkoliv teista, je asi naprosto nepředstavitelná.

Jen jedinkrát během cca posledních pěti let, teprve letos v červnu, dostal cca 30 minutový prostor ateista – Slávek Černý. Ani on však nedostal příležitost k tomu, aby poukázal na své důvody které ho vedou k nevíře. Mohl jen odpovídat na otázky redaktora, který se snažil zkoumat problematické otázky jeho nevíry.

 

Navrhuji

 

1) aby protiváhu 22 pravidelným pořadům pro věřící tvořil alespoň jeden pořad, kde budou dostávat slovo také informovaní a zajímaví nevěřící, kteří mají k tématům víry a nevíry co říct.

2) aby ČRo ve svých náboženských pořadech čas od času nastolil téma ateismu, a organizoval zajímavé diskuze religionistů, teologů a ateistů nad otázkami víry a nevíry.

3) aby ČRo věnoval pozornost zajímavým otázkám, jako např.

– proč lidé nevěří? Proč lidé věří?

– může být člověk bez víry morální?

– je náboženství prospěšné pro společnost?

– co si myslí věřící o ateistech a co si myslí ateisté o věřících?

atd.

 

S pozdravem …

Na webu Rady Českého rozhlasu jsem si dohledal, že Rada se mojí stížností zabývala na veřejném zasedání na své prosincové schůzi http://www.rozhlas.cz/rada/zvuk (zhruba po 7. minutě). Už dříve požádala o vyjádření šéfku náboženské redakce Českého rozhlasu, paní Teresii Bečkovou. Její odpověď však rada shledala za arogantní, plnou výpadů, neřešící předmět mé stížnosti, a uložila Českému rozhlasu, aby odpověď přepracoval, nejlépe někdo jiný než paní Bečková. Rada mou stížnost přesunula na lednovou schůzi, až dorazí nové vyjádření ČRo.

Žel, na lednové schůzi, ani kdykoliv později, se však moje stížnost už na program nedostala. Ačkoliv radní vyjádřili svůj zájem se k tomu vrátit a potřebnost toto téma projednat, vedení Rady, které o programu rozhoduje, to prostě na program už nezařadilo.

Když jsem až do dubna nedostal od Rady žádnou odpověď, zaslal jsem Radě 10.4.2012 doporučeným dopisem oficiální urgenci v tomto znění:

Dobrý den,

12.11.2012, tedy před více než čtvrt rokem, jsem zaslal Radě českého rozhlasu podnět, vyjadřující mou nespokojenost s neobjektivním přístupem ČRo v oblasti náboženského vysílání.

Poukázal jsem na to, že ČRo se ve svých náboženských pořadech zaměřuje prakticky výlučně jen na věřící. ČRo zcela ignoruje, že v České společnosti je nemálo lidí, kteří se o víru a o náboženství zajímají, avšak jsou nevěřící. ČRo se nijak nesnaží dostát své zákonné povinnosti zvyšovat porozumění mezi různými skupinami ve společnosti, v našem případě mezi věřícími a nevěřícími. Nijak se nesnaží informovat nevěřící o argumentech věřících, které je vedou k jejich víře (!), ani se nesnaží informovat věřící o argumentech nevěřících, které je vedou k jejich nevíře.

ČRo se také chová neobjektivně, až skandálně, když v každém z těch několika ojedinělých pořadů o ateismu nechal k tématu ateismu mluvit výhradně věřící teology a religionisty, a téměř nikdy nedal prostor k vyjádření informovanému zástupci strany, o které se mluvilo – tedy informovanému ateistovi.

Vím o jediné výjimce, kterou bylo pozvání pana Slávka Černého loni v létě. Pořad, do kterého byl pozván, byl ovšem spíše povídání o jeho životě s nevírou, než o nějakých důvodech, které ho k nevíře vedou – neřku-li aby byl pozván jako ateistická protiváha nějakému teistovi v diskuzi, klidně právě třeba o ateismu.

Nakonec jsem navrhl tři oblasti, které by ČRo mohl v oblasti náboženského vysílání realizovat, a které by současnou nedobrou situaci mohly zlepšit.

Bohužel, až do dnešního dne jsem od Rady českého rozhlasu neobdržel odpověď. Tímto si tedy dovoluji celou záležitost urgovat.

S přáním hezkého dne …

24.4. bylo další veřejné zasedání Rady, avšak moje urgence se zde neobjevila! Vůbec nebyla projednána. (viz příslušný zvukový záznam). Tehdy jsem se na Radu obrátil e-mailem s tím, zda vůbec Urgence dorazila:

Dobrý den,

před 14 dny, 10.4.2013, jsem Vám poslal doporučeně urgenci své listopadové stížnosti na objektivitu vysílání ČRo v oblasti náboženství.

Bohužel až do dnešního dne jsem neobdržel potvrzení o přijetí mé urgence. Mohu se zeptat, zda k vám tato moje urgence řádně dorazila? Nenastal na straně České pošty nějaký problém?

Odpověděla mi jistá paní Veronika Vlasáková:

Dobrý den pane Hanko,

Vaše urgence stížnosti byly projednány Radou ČRo a odpověď Vám zasílám poštou.

S pozdravem

Veronika Vlasáková

Jenže já jsem z veřejně dostupného záznamu jednání věděl, že Rada moji stížnost NEprojednala, a Veronika Vlasáková tedy lhala! Obratem jsem tedy napsal mail tohoto znění:

Dobrý den,

moc se omlouvám, ale já jsem si poslechl zvukový záznam dvou posledních jednání rady

http://www.rozhlas.cz/rada/zvuk

a moje urgence NEBYLA projednána. Velice vám děkuji, že jste mi něco zaslala poštou, ale faktem je, že moje urgence se na radu nedostala. Přitom jsem si včera na České poště ověřil, že byla dne 11.4.2013 úspěšně doručena.

Mohu zdvořile požádat o prošetření, co se s ní u vás stalo?

Hezký den

Pak mi konečně došla odpověď tohoto znění:

Vážený pane Hanko,

vzhledem k tomu, že jsem obdržel průběžné zprávy, týkající se náboženského vysílání Českého rozhlasu, pokládám za vhodné je Vám předat. Informaci pana Jana Mengera, náměstka GŘ ČRo pro program a vysílání a paní Teresie Bečkové z Redakce náboženského vysílání samozřejmě přikládám.

Přeji Vám dobrý poslech programů Českého rozhlasu a

zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubkek, místopředseda Rady ČRo

 

Přiložená oficiální odpověď:

Vážený pane Hanko,

předně děkuji za Váš zájem o Český rozhlas a jeho vysílání. Vaším podnětem jsem se pozorně zabýval a sděluji Vám, že jsem si nechal zpracovat detailní odbornou analýzu všech pořadů s náboženskou tématikou, které Český rozhlas vysílá – tato bude hotova do 15. května 2013 a na jejím základě Český rozhlas provede inventuru těchto pořadů a následně inovaci náboženského vysílání.

Analýzu zpracovává přední český religionista doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. a primárně se věnuje těmto otázkám:

Revize náboženských pořadů vysílaných ČRo za vybrané období – odpovídají tyto pořady stanovené dramaturgii?

Zabývají se náboženské pořady vysílané ČRo všemi náboženskými směry (církvemi) v ČR?

Existují v náboženských pořadech ČRo obsahové překryvy (duplicita)?

Věnuje se některý z analyzovaných pořadů ČRo vztahu (problematice) věřících a nevěřících (ateismu)?

Plní ČRo v oblasti náboženského vysílání z hlediska platných norem roli média veřejné služby?

Nezávisle na výše uvedeném procesu došlo k úpravě vysílacího času Glosy Dominika Duky – od února 2013 je tato součástí „Křesťanského týdeníku“, který vysílá Český rozhlas Radiožurnál každou sobotu od 9:05 do 10:00 hodin.

Ještě jednou děkuji za Váš zájem o Český rozhlas a přeji Vám pěkné jarní dny.

 

V úctě

 

Jan Menger

náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání

 

Přílohou bylo i vyjádření paní Teresie Bečkové:

Vyjádření ke stížnosti posluchače Mgr. Michala Hanka

Základní nedorozumění vyplývá z mylného pochopení poslání Českého rozhlasu, a také z mylného pochopení funkce a postavení tvůrčí skupiny náboženského vysílání ČRo. Ta totiž není zřízena proto, aby propagovala nějaký specifický názor, ale aby pokrývala společensky významné jevy a události náboženského charakteru. V tomto smyslu spolupracuje s experty a osobnostmi podle jejich zaměření a odbornosti, nikoliv podle jejich náboženského přesvědčení. Vysílá pro běžného posluchače jednotlivých stanic ČRo, nikoliv pro specifické komunity.

Stěžovatel se pokusil rozdělit společnost do tří kategorií podle klíče, který nemůže být pro ČRo závazný, neboť není založen na občanském principu. Musel by definovat „věřícího“ a „nevěřícího“, což lze pouze podle vnějších znaků – např. lidé, kteří se hlásí k některému z náboženských směrů – a otázka se rázem ocitá někde úplně jinde. Český rozhlas zde není od toho, aby propagoval nějaký specifický názor, ať už v oblasti politické nebo v oblasti náboženství.

Z toho pohledu nelze přijmout ani vypočítávání jakýchsi poměrů mezi pořady, jež by mezi sebou měly „soutěžit“ v četnosti vysílání pro „věřící“, „nevěřící“, nebo jakousi skupinu s takovým či onakým „zájmem“. Český rozhlas vysílá o událostech a jevech s určitou společenskou relevancí. Z toho není vyloučeno žádné náboženství ani přesvědčení, včetně ateismu. Nemůže být ale chápán jako přesvědčovací nástroj, který má přivést posluchače na nějakou konkrétní víru, nebo je od ní naopak odradit, vysíláním jakýchsi věroučných souborů či pouček. Takové období (doufejme, že definitivně) skončilo v roce 1989.

 

Mgr. Teresie Bečková

Redakce náboženského vysílání

Doporučuji váženému čtenáři, aby si pozorně přečetl moji původní stížnost, a pak reakci paní Teresie Bečkové, a zamyslel se nad tím, zda jde o relevantní odpověď…

Analýza, který byla zadána, měla být hotova 15. května. Na žádné Radě od té doby projednána nebyla, a jak dopadla, netuším, a už se to asi ani nedozvím.

Závěr

1) netuším, proč byla moje původní stížnost shledána jako hodná dalšího projednání, a to (explicitně řečeno) v lednu, ale ve skutečnosti se k ní však už Rada nevrátila

2) proč se na program rady nedostala moje Urgence

3) proč mi bylo tvrzeno, že Urgence BYLA projednána

4) moje otázky nebyly zodpovězeny, ale některé (!) z nich zadány ke zpracování v rámci jakési studie, kterou měl vypracovat religionista (!) Prof. PhDr. Václavík. Studie má být už měsíce hotova, a její obsah mi není a nebude znám. Rada byla z řešení těchto otázek vynechána. Na veřejných zasedáních nic nezaznělo.

5) moje náměty nebyly zohledněny, ani se k nim nikdo nevyjádřil

6) bude zrušena glosa Dominika Duky, o což jsem nikde nežádal

Z mého pohledu – tristní výsledek.

Aktualizace 12.7.v  17:00 hodin

Glosa Dominika Duky nebyla zrušena, ale byla pouze přesunuta do Křesťanského magazínu. Nicméně je pořád natáčena tak, že za Dominikem Dukou jezdí každý týden štáb, což je velmi nákladná záležitost. Nevíme o nikom, kdo by měl podobné privilegium a je nepředstavitelné, že každý týden má za obrovských nákladů možnost vyjádřit se k aktuálním tématům možnost se vyjádřit představený jediné náboženské firmy.

(Již tuto neděli v 11 hodin se uskuteční setkání ateistů v Brně   Bistru Franz www.bistrofranz.cz na Veveří 14. Všichni zájemci jsou vítáni, osobně přijde i Michal, autor tohoto článku. Budeme rádi, když se ozvete předem na

telefon: 737 837 679 )

113 thoughts on “Ateistická anabáze Michala Hanka: kdo manipuluje Radou Českého rozhlasu? – Aktualizováno!

 1. Antitheista

  No to snad není ani možné tohle!!!

  1) „a totiž není zřízena proto, aby propagovala nějaký specifický názor, ale aby pokrývala společensky významné jevy a události náboženského charakteru.“

  – je zřízena, aby pokrývala celou škálu názorů (ne-extrémistických názorů) a mezi ně patří též ateismus (jakožto společenský jev)…

  2) “ Vysílá pro běžného posluchače jednotlivých stanic ČRo, nikoliv pro specifické komunity.“

  – takze zrušit ihned Nedělní slovo v ČT a v rozhlase a všechny ty Křesťanské magazíny- je to jen pro specifickou komunitu 🙁 – taky přestat všude zvát tu přisírku Duku…

  3) „Musel by definovat „věřícího“ a „nevěřícího“, což lze pouze podle vnějších znaků – např. lidé, kteří se hlásí k některému z náboženských směrů – a otázka se rázem ocitá někde úplně jinde. Český rozhlas zde není od toho, aby propagoval nějaký specifický názor, ať už v oblasti politické nebo v oblasti náboženství.“

  – je to jednoduché, když mohou mít věřící své pořady, tak také nějak rozeznávají věřící podle znaků (třeba podle křížku na krku nebo podle vzdělání), takže mohou rozeznat i znak ateisty (podle vzdělání nebo podle názorů)

  – takže oni nepropagují křesťanství, když je nechávají mít své pořady? 🙁

  – nechceme propagaci ateismu, ale jeho pokrytí, jako pokrývají i křesťanské akce…

  4) „Z toho pohledu nelze přijmout ani vypočítávání jakýchsi poměrů mezi pořady, jež by mezi sebou měly „soutěžit“ v četnosti vysílání pro „věřící“, „nevěřící“, nebo jakousi skupinu s takovým či onakým „zájmem“. Český rozhlas vysílá o událostech a jevech s určitou společenskou relevancí. Z toho není vyloučeno žádné náboženství ani přesvědčení, včetně ateismu. “

  – poměrné zastoupení názorů je povinností veřejnoprávních médiích, takže ne, že to není možné – je to nutné !!

  – soutěž názorů je v zájmu demokracie

  – ale ono právě je vylučováno přesvědčení ateistů – nemají svůj pořad, zatímco je protěžováno křesťanství a náboženství – oni mají svoje pořady (v ČT určitě, rozhlas neposlouchám)

  TAKŽE ???

 2. protestant

  Stejně tak nemají pořady ne-zahrádkáři, ne-řidiči, ne-sportovci, ne-historici, ne-milovníci rokenrolu, ne-šachisté či ne-posluchači.

 3. Petr Tomek

  @protestant: Máš pravdu, jenže ti také neoznačují ne-zahrádkáře, ne-řidiče, ne-sportovce atd za zlo a nenárokují si výklad morálky. Navíc je lze beztrestně v médiích kritizovat, což už u náboženství možné není.

  Pak tu také je ten omyl, že být nevěřícím neznamená absenci jakéhokoli světonázoru. Udělat světonázory jen z náboženství, to je opravdu problém.

 4. Lukáš

  Proč český rozhlas při tvorbě pořadů s náboženskou tématikou nebere v potaz statistická data získaná ze sčítání lidu? Z nich celkem viditelně vyplývá rozložení náboženské víry v naší společnosti:

  4 774 323 žádnou víru neuvedlo
  3 612 804 bez náboženské víry
  1 083 899 římskokatolická církev
  707 649 věřící nehlásící se k žádné církvi
  51 936 ČCE
  39 276 církev československá husitská
  20 628 pravoslavní
  15 070 Jediové 😀 😀
  13 097 Jehovisté
  13 034 křesťané
  10 872 církev bratrská
  – ostatní náboženské skupiny mají méně než 10 000 lidí.
  V součtu to celkem dává 2 173 967 věřících, 4 774 323, kteří neuvedli nic, 3 612 804 bez vyznání. Zajímavostí je, že výslovně ateismus uvedlo jen 1075 lidí. Ale i tak. vysloveně věřících je asi pětina obyvatel. Pak je tam široké pásmo nábožensky nezaujatých nebo nechtějících sdělit své přesvědčení a pak přes tři a půl milionu lidí bez vyznání. Tohle by měla veřejná média při tvorbě náboženských programů respektovat. To se podle mého názoru neděje a ateismus v nich nedostal rovnocenné místo, vždycky je akorát předmětem nějaké kritiky, zesměšňování, ztrapňování, ztotožňování s minulým režimem a hovoří o něm lidé, kteří ateisty nejsou a nemají zájem ateismus chápat.

 5. protestant

  Petr Tomek (12.07. 2013 | 11:52) napsal:
  @protestant: Máš pravdu, jenže ti také neoznačují ne-zahrádkáře, ne-řidiče, ne-sportovce atd za zlo a nenárokují si výklad morálky. Navíc je lze beztrestně v médiích kritizovat, což už u náboženství možné není.

  Pak tu také je ten omyl, že být nevěřícím neznamená absenci jakéhokoli světonázoru. Udělat světonázory jen z náboženství, to je opravdu problém.

  protestant:
  Jsem proti kritice ne-teistů (ateistů). Ta by měla být v mediích zakázána. Stejně tak by ale měla býz zakázána kritika theisů. Souhlasíš?

  A myslím, že jsem nikde nenaznačil, že by ne-teisté (ateisté) neměli žádný světonázor. Víš přece, že já naopak považuji ateismus za náboženství.

 6. Antitheista

  Ateismus je přesvědčení o nelogičnosti náboženství a o nepravděpodobnosti, že existuje bůh. A toto přesvědčení má nějaké argumenty, nějako to „proč nevěřím“ – a toto proč je regulérní filosofie a světonázor (či světonázory). A má být zastoupeno stejně (či víc, díky poměrnému zastoupení ve společnosti) – jako je náboženský světonázor. Jestli je spousta lidí jenom apateistů, což je pravda, pak je ale taky spousta vlažných věřících, takže to udělejme hezky pro všechny stejně. Je spousta zapálených věřících různých věr a spousta zapálených ateistů různých názorů – dejme jim šanci je obhájit…

 7. protestant

  Lukáš (12.07. 2013 | 11:55) napsal:
  Zajímavostí je, že výslovně ateismus uvedlo jen 1075 lidí.

  protestant:
  Takže ateistických pořadů by mělo být minimum?

 8. Antitheista

  No lepší minimum, než žádné :D. Mělo by se udělat sčítání, kolik lidí se označí za nevěřící a kolik za věřící. Podle toho pak udělat poměrné zastoupení pořadů. Podle „horkosti“ víry to půjde těžko, jak budeš dokazovat, kolik z těch milionu křesťanů chodí na mše a pomáhá starým lidem ? 😀 Kolik je skutečných křesťanů ? Kolik lidí reálně nastaví druhou tvář, když jim vrazíš facku ?? Asi minimum co? Možná ani ten Halík by si to nenechal líbit 😀 – takže křesťanů bude málo, méně než ateistů 😀

 9. protestant

  Už se těším na ty ateistické pořady při nichž ateisté nebudou smět útočit na věřící a teismus. Nebudou to spíše dlouhé minuty ticha?

 10. Michal Hanko

  1075 lidí uvedlo ateismus jako svoji náboženskou víru. Těchto 1075 lidí to tedy evidentně popletlo, nebo to byli recesisté.

  Já jsem byl mezi těmi 3,6 miliony, kteří správně uvedli „bez náboženské víry“.

 11. Antitheista

  „Už se těším na ty ateistické pořady při nichž ateisté nebudou smět útočit na věřící a teismus. Nebudou to spíše dlouhé minuty ticha?“

  A teisté neútočí na ateisty stále? Bude to diskuze, ano, bude to i útok, ale slušný útok – věcný… ideový útok, neber to tak osobně 😀 – jsme jen zastánci dvou protikladných hypotéz o bohu, tak se snad můžeme věcně „vyargumentovávat“ ne? 😀 Bojíš se? 😀

 12. Michal Hanko

  protestant:
  Jsem proti kritice ne-teistů (ateistů). Ta by měla být v mediích zakázána. Stejně tak by ale měla býz zakázána kritika theisů. Souhlasíš?

  Proboha, proč by mělo být zakázáno nás kritizovat? Já CHCI slyšet kritiku mých názorů, celou dobu neusiluji o nic jiného… proč to proboha zakazovat?! Zbláznil ses, Protestante?

 13. Antitheista

  Hanko: akorát by na nás měli přestat útočit iracionálně, ale kritizovat věcně… Oni jen dehonestují ateismus, ale nenechají nás odpovědět (to zaprvé) a nepoužívají věcné argumenty (to za druhé). Myslím, že ateisté by se do svých pořadů nebáli zvát věřící, naopak sem to ještě neviděl…

 14. protestant

  Michal Hanko (12.07. 2013 | 12:16) napsal:
  protestant:
  Jsem proti kritice ne-teistů (ateistů). Ta by měla být v mediích zakázána. Stejně tak by ale měla býz zakázána kritika theisů. Souhlasíš?

  Proboha, proč by mělo být zakázáno nás kritizovat? Já CHCI slyšet kritiku mých názorů, celou dobu neusiluji o nic jiného… proč to proboha zakazovat?! Zbláznil ses, Protestante?

  protestant:
  To byla reakce na Petra Tomka. Tomu se to nelíbí. 🙂

 15. Antitheista

  Ne jemu se nelíbí dehonestace bez argumentů a bez možnosti odpovědět – to se nelíbí panu Tomkovi, věcnou kritickou debatu by naopak bral jistě velmi rád… Ostatně i my všichni ostatní bychom ji brali

 16. protestant

  Michal Hanko (12.07. 2013 | 12:09) napsal:
  1075 lidí uvedlo ateismus jako svoji náboženskou víru. Těchto 1075 lidí to tedy evidentně popletlo, nebo to byli recesisté.

  Já jsem byl mezi těmi 3,6 miliony, kteří správně uvedli „bez náboženské víry“.

  protestant:
  Ale v úvodu píšeš, že ti chybí ateistické pořady. jak je to tedy?

 17. Michal Hanko

  To se mi ani nechce věřit, že by Petru Tomkovi vadilo, když ho někdo kritizuje. To bych musel slyšet od něj. 🙂

 18. Antitheista

  Ano – chybí mu pořady pro ateisty/nevěřící 😀

  Horkost nevíry neměřme – stejně jako neměřme horkost víry (to by křesťané dopadli zle – viz. ta facka a druhá tvář 😀 )

  Nevíra v boha je ateismus a ten má svůj pozitivní program (programy)- to proč dotyčný nevěří – ty argumenty. A ty mají být slyšet ve věcné diskuzi s věřícími, ale nejsou. Proč ? Bojíte se? Bojí se rada ČT či Rozhlasu?

 19. Slávek Post author

  postřeh: věřící nechtějí, aby byly ve veřejnoprávních médiích prezentovány ne-náboženské světonázory ve stejné míře a ve stejně zvýhodněném postavení, jako to mají názory náboženské.

  Jejich hlavní verbální strategie jsou tyto tři:

  1) ateismus (nevíra v Boha) jako světonázor je u nás naprosto minoritní záležitostí, přihlásila se k němu jen tisícovka lidí
  2) ateismus (nevíra v Boha) je u nás zastoupen velmi, ale je to špatně
  3) ateismus (nevíra v Boha) je u nás zastoupen velmi, ale je to stejné, jako je u nás zastoupeno ne -sportování, ne- zahradkaření atd.

  Všechny tři se dá akceptovat, jako relevantní užití terminologie, ale nelze připustit, aby se v rámci jedné diskuze volně zaměňovaly ty významy slov

  ad1) Potom tu tedy máme naprosto majoritní záležitost lidí bez náboženského vyznání, kteří mají nějaký nenáboženský světonázor a ten by měl být prezentován a obsloužen rovnoprávně s názory náboženskými. Naším cílem by tedy mělo být skutečně najít a prezentovat co tyto lidi spojuje. Pravděpodobně se ukáže, že je to nevíra v Boha.

  ad2) nepřípustná argumentace pro veřejnoprávní médium, které tak jednoznačně diskriminuje lidi bez vyznání

  ad3) Ateismus, humanismus a sekularismus jsou celosvětově velmi silné společenské proudy s jednoznačným vztahem k náboženství a jejich myšlenky dnes zasává značná část lidí. To by se mělo projevit ve vysílání

 20. Petr Tomek

  protestant:
  „Jsem proti kritice ne-teistů (ateistů). Ta by měla být v mediích zakázána. Stejně tak by ale měla býz zakázána kritika theisů. Souhlasíš?“

  Protestante promiň, ale ty jsi prostě trubýš! Z mé snahy o prosazení práva kritizovat jsi udělal obecný zákaz kritiky? Rozhodně bych nezakazoval žádnou kritiku, ale pokud se napadený nemá možnost kritice bránit a jako obhájce jeho názorů mluví zase někdo z opačného tábora, (teista + teista) tak to samozřejmě je propaganda, což se teď děje.

  Lukáš: Zajímavostí je, že výslovně ateismus uvedlo jen 1075 lidí.

  Petr Tomek: To není zajímavost, normální ateisté samozřejmě a správně vyplňovali „bez vyznání“. Napsat jako druh vyznání „ateismus“ je blbost, protože to není vyznání ale názor na jedno strašidlo. Na druhou stranu chápu, že to mohl napsat někdo, kdo měl přesně ten pocit, že ho jinak zařadí mezi věřící (a byl na ně naštvaný) nebo to chtěl z nějakého jiného důvodu zdůraznit. Celkem je tedy „přiznaných“ ateistů 3 613 879.

 21. S.V.H.

  Mohl by mě někdo odkázat, odkud se bere ten údaj o cca 1000 ateistech? Já jsem na to poprvé narazil v pořadu Rub a líc víry o ateismu a své pochybnosti jsem vyjádřil zde:

  http://www.i-ateismus.cz/2013/05/proc-nekteri-verici-odmitaji-evolucni-teorii/comment-page-120/#comment-72024


  Také mě trochu zarazily statistiky, citované moderátorkou. Na začátku zmiňovala, že podle posledního sčítání se v ČR k ateismu přihlásila jen tisícovka lidí, ale na druhou stranu k nějaké náboženské víře jen něco přes dva milióny obyvatel. Druhý údaj podle ČSÚ sedí, ale kolonku “bez náboženské víry” zaškrtlo přes tři a půl miliónu obyvatel. Ledažeby počítala jen lidi, kteří se označili za věřící a jako svou církev nebo náboženskou společnost uvedli “ateismus”. 🙂

  Vzhledem k tomu, jak je koncipována otázka ve sčítacím formuláři, mě napadá jen že to ti lidé popletli nebo si dělali srandu (jak píše Michal).

 22. Slávek Post author

  Tak ono to asi bude v tom, že lidé bez náboženského vyznání se jmenují ateisté.:
  Ateismus (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos „bůh“), doslova život „bez Boha či bohů“, se obvykle chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní bytosti vůbec.[1]

 23. Antitheista

  Protestante – tyto pořady nejsou ateistické. Jsou i pro věřící. Jen vykládají co objevila věda. Pořád by šly sloučit s náboženstvím (byť jak s kterým, těžko třeba s milosrdným bohem 😀 ). Já chci ateistický pořad, v němž věda bude základem ke kritice jednotlivých náboženství. Ne jenom dokument o zvířátkách, ale o náboženství a ateismu, o lidský společnosti, o historii – chci soutěž názorů a ideologií (v rámci slušnosti)…

 24. protestant

  Já tušil že vám (tomě i Michalovi) nejde o ateistické pořady, ale o pořady antireligiozní. Tak to máte říci rovnou.
  V tom je ten problém. V náboženských pořadech vůbec nikdo nemusí ateisty zmínit ani je ktitizovat a pořád to budou náboženské pořady.
  Kdežto ateistický pořad bez kritiky religiozity podle vás vlastně není ateistickým pořadem.
  Tedy vám podle mne nejde o ateistické pořady, ale o pořady antireligiozní.
  Tedy analogicky když jsou v TV pořady romské, tak by podle vás měly být vyváženy pořady protiromskými?
  A pořady pro seniory by měly být vyváženy pořady proti seniorům?
  Opravdu to tak Michale a Antiteisto myslíte?

 25. Slávek Post author

  protestante, ty si myslíš, že vědecké pořady jsou v rozporu s vírou v boží existenci?

 26. Slávek Post author

  Ateistické pořady třeba mohou být o ateistickém přístupu k životu, zvát si význačné ateisty a lidi kteří nevěří v Boha, aby vyjádřili své životní postoje a názory k této otázce. Mohly by rozvíjet třeba etiku, naturalistickou filosofii a scientismus, sekularismus, humanismus. Mohly by být o hoistorii – Masarykův humanismus apod.

 27. Antitheista

  „Já tušil že vám (tomě i Michalovi) nejde o ateistické pořady, ale o pořady antireligiozní. Tak to máte říci rovnou.
  V tom je ten problém. V náboženských pořadech vůbec nikdo nemusí ateisty zmínit ani je ktitizovat a pořád to budou náboženské pořady.“

  V teistických pořadech se ateismus kritizuje neustále, ale hlavně pomocí urážek a klišé. My chceme souboj myšlenek, ty se bojíš? Souboj argumentů – bez žádného extrémismu – věcně, pomocí logiky a vědy 😀

  Ateismus je automaticky anti-náboženský 😀 – naše přesvědčení vyvrací to vaše a vaše to naše 😀 ! Theismus je anti-ateistický 😀 . Takže proč se bojíte vyjít s kůží na trh?

  Ps. rasismus do toho netahej – ateismus není extrémistická ideologie, nebo chceš zakázat i umírněné ideologie v televizi? Zakázat soc. demokraty? Zakázat občanský demokraty? Zakázat křesťanský demokraty? Ne? Pak do televize (která je nás všech – veřejná) musíš pustit taky ateisty a sekulární humanisty a jejich argumentům se též musí dostat prostor. Například sekulární humanismus se prostě v dokumentu o zvířatech či vesmíru neprojeví…

 28. Slávek Post author

  Paní Bečková je fakt hardcore katolička, vedoucí náboženské redakce ČRo. „Pět let žila v Komunitě blahoslavenství“. http://www.blahoslavenstvi.cz/

  Její postoj jí asi nikdo nemůže vyčítat. Kope prostě za svůj tým. Měla by ale mít soudnost a stakovými názory nezastávat tu funkci.

 29. Antitheista

  To je jak kdyby byl vedoucím politické rubriky nácek 🙁

 30. protestant

  Slávek (12.07. 2013 | 15:46) napsal:
  protestante, ty si myslíš, že vědecké pořady jsou v rozporu s vírou v boží existenci?

  protestant:
  Jsou pořady pro mládež v rozporu s pořady pro seniory?

 31. protestant

  Slávek (12.07. 2013 | 15:49) napsal:
  Ateistické pořady třeba mohou být o ateistickém přístupu k životu, zvát si význačné ateisty a lidi kteří nevěří v Boha, aby vyjádřili své životní postoje a názory k této otázce. Mohly by rozvíjet třeba etiku, naturalistickou filosofii a scientismus, sekularismus, humanismus. Mohly by být o hoistorii – Masarykův humanismus apod.

  protestant:
  To Masarykovo „Ježíš a ne Caesar“ by se tam zvláště vyjímalo.

 32. protestant

  Antitheista (12.07. 2013 | 16:02) napsal:
  V teistických pořadech se ateismus kritizuje neustále, ale hlavně pomocí urážek a klišé.

  protestant:
  Uveď konkrétní případ.

 33. protestant

  Slávek (12.07. 2013 | 16:07) napsal:
  Paní Bečková je fakt hardcore katolička, vedoucí náboženské redakce ČRo. „Pět let žila v Komunitě blahoslavenství“. http://www.blahoslavenstvi.cz/

  Její postoj jí asi nikdo nemůže vyčítat. Kope prostě za svůj tým. Měla by ale mít soudnost a stakovými názory nezastávat tu funkci.

  protestant:
  Je to NÁBOŽENSKÁ redakce.

 34. protestant

  Nebo tahle Masarykova věta :
  Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.[11]
  http://cs.wikiquote.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

 35. Petr Tomek

  @protestant: Isac Newton byl také věřící, alchymista a astrolog, ale když uznávám jeho fyziku, tak to automaticky neznamená, že musím nutně věřit také tomu ostatnímu.

 36. Slávek Post author

  Glosa Dominika Duky nebyla zrušena, jak mylně uvádí Jan Menger, ale byla pouze přesunuta do Křesťanského magazínu. Nicméně je pořád natáčena tak, že za Dominikem Dukou jezdí každý týden štáb, což je velmi nákladná záležitost. Nevíme o nikom, kdo by měl podobné privilegium a je nepředstavitelné, že každý týden má za obrovských nákladů možnost vyjádřit se k aktuálním tématům možnost se vyjádřit představený jediné náboženské firmy.

 37. Slávek Post author

  Antitheista (12.07. 2013 | 16:02) napsal:
  V teistických pořadech se ateismus kritizuje neustále, ale hlavně pomocí urážek a klišé.

  protestant:
  Uveď konkrétní případ.

  Slávek:
  O Češích se říká, že jsou nevěřící. Jenže právě tohle tvrzení patří mezi největší mýty naší doby, přátelé. Při posledním sčítání se totiž za ateisty prohlásila jen asi tisícovka z nás. Paradoxem ovšem je, že k církvím a náboženstvím se přihlásily pouze zhruba 2 miliony obyvatel naší země. Ve střední Evropě už jsou na tom hůř už jen v bývalém Východním Německu, a naopak nejlíp v Polsku, tam hledají útěchu v Bohu víc než tři čtvrtiny lidí.

  Pořad Rub a líc vír, Česká televize. Lži, propaganda a přiřazení jednoznačně negativní značky nevíře v boha.

 38. Machi

  Slávku, Jan Menger se nemýlí, protože v odpovědi Michalovi napsal –
  „Nezávisle na výše uvedeném procesu došlo k úpravě vysílacího času Glosy Dominika Duky – od února 2013 je tato součástí „Křesťanského týdeníku“, který vysílá Český rozhlas Radiožurnál každou sobotu od 9:05 do 10:00 hodin.“
  Když už tak se mýlí Michal – „6) bude zrušena glosa Dominika Duky, o což jsem nikde nežádal“

 39. Slávek Post author

  Machi, pravda. Opraveno. Dík za upozornění. To je tak, když toho dělá člověk víc najednou.

 40. protestant

  …..Nový zábavný publicistický magazín České televize zkoumá fenomény moderní doby z různých úhlů pohledu. Každý díl přináší několik příběhů na stejné téma a odkrývá jeho klady i zápory. Reportáže doplňují zajímavá fakta, historické souvislosti a další informace. Pořad vznikl ve stejné tvůrčí dílně jako známá 13. komnata. Autorkou projektu je Iveta Toušlová, spolutvůrci jsou Alena Müllerová a Juraj Šajmovič…..

 41. DarthZira

  No, zrovna ten díl, co se tu o něm taky tak hodně psalo, kde hned v úvodu byla učiněna zkratka, že nevěřit je špatné, byl teda náboženská propaganda jako prase 🙁

 42. 963214785

  Ptal se někdo Prof. PhDr. Václavíka, zda vůbec nějaké zadání dostal?

 43. Colombo

  Co tak tohle nějak sepsat a poslat to do Novy? Ti si určitě rádi zkritizují českou televizi a český rozhlas:)

  Jen je problém, že ti katolíci jsou prolezlí všemi médii…:/

 44. Antitheista

  Protestante, ty úplně pomíjíš, že i bez urážek (které jsou, neustále si někdo v pořadech ČT stěžuje stěžuje na nedostatek víry u Čechů, a je jedno, jestli je to člen ČT nebo církevní představitel, ten člen ČT je ještě horší varianta 🙁 ), i bez urážek ze strany teistů – i kdyby žádná urážka nikdy nepadla – i tak máme právo na vlastní pořad a na kritiku náboženství, jako maj pánbíčkáři právo kritizovat (věcně) nás, dokonce si z nás podle mě mohou i dělat legraci (satira) a my z nich taky. Zůstaňme ale u kritiky (věcné kritiky). Proč se bojíš ateistického pořadu a debaty s nevěřícími ? Nebo se snad bojíš umírněného souboje idejí ? 😀 Nevěříš dostatečně ve svojí víru ? 😀 Jestli se nebojíš, tak by ti neměl vadit ateistický pořad – na který máme poměrné právo…

 45. protestant

  Jak už jsem napsal pokud mají mít právo na pořady ne-teisti, pak musí mít své pořady ne-romové, ne-automobilisti i ne-senioři.
  Já za to nemohu, že jste z definice pouhou negací teistů, že nemáte vlastní positivní definici.

 46. Antitheista

  Neromové maj své pořady – pořady o české historii. Pořady o sv. Václavovi jsou neromské i o Cyrilovi a Metodějovi jsou české a neromské (protože Romové tu v tu dobu ani nebyli) 😀 . Bohužel 🙁

  Pořady pro mládež jsou zase neseniorské 😀

  Pořady bez aut jsou pro ne-automobilisty

  Proč nemaj svůj pořad ateisté – jejižch pozitivní program je SEKULARISMUS JE HO DODRŽOVÁNÍ, sekulární humanismus, kritika náboženství, vědecká analýza náboženství,… ??? 😀

  Proč maj své pořady ne-ateisté ?? 😀 Proč ne-ateista Duka je furt přisranej v TV a není tam víc Dawkinse? Proč tam není víc vědy (i té části vědy, která analyzuje náboženství) ?? 🙁

  Ateismus je (či jsou) ideologie, stejně jako náboženství je (či jsou) ideologie 😀 – pozitivní program tvoří to, co nás vede k nevíře 😀 – ty argumenty proč není bůh a proč je náboženství škodlivé – čili ano, máme svou filosofii a to, na čem se všichni shodnem 😀

 47. Antitheista

  Nebo snad chceš zakázat v ČT vystupovat a-fašistům či anti-fašistům? Nebo a-rasistům či anti-rasistům? Nebo zakaž a-komunisty či anti-komunisty :D. A jestli mají akomunisté či antikomunisté a antifašisté svůj pozitivní program, tak ho mají i anti-theisté či ateisté :D. Musíte pustit do televize sekularisty, sekulární humanisty a anti-theisty (ateisty) 😀 – protože jejich pozitivní program je například scientismus, skepticismus a sekulární humanismus – to už je pozitivní program 😀 . Stejně jako ne-ateisté maj svoje pozitivní (i když spíš v uvozovkách 😀 ) programy (křesťanství, budhismus,…)

 48. Antitheista

  To sem tě zase setřel, co protestante ?? 😀 😀 😀

 49. protestant

  Antitheista (13.07. 2013 | 09:20) napsal:
  …..Pořady bez aut jsou pro ne-automobilisty….

  protestant:
  Pořady bez Boha jsou ateistické. Pak máte většin pořadů ve všech televizích. 🙂

 50. xorron

  K marné snaze je možno poznamenat:

  „Lucie, jsou síly nekonečně mocnější než rozum a věda.“– „Které?“ tázal se Cotta. „Nevědomost a hloupost,“ odpověděl Aristaios.
  Anatol France,Thais, Fr. Borový 1931, strana 181

  xxx

  Celá koncepce boha je představa odvozená ze starověkého orientálního despotismu;
  Je to představa naprosto nedůstojná svobodného člověka.

  Bertrand Russell: Proč nejsem křesťanem a jiné eseje, str. 19

 51. Antitheista

  protestant:
  „Pořady bez Boha jsou ateistické. Pak máte většin pořadů ve všech televizích“

  Pak pořadům pro ne-ateisty bude muset stačit film, ve kterym se mluví o bohu 😀 😀 (což je každej druhej americkej film)

  -zrušme tedy Nedělní slovo a Kreténský magazín – což jsou pořady VÝHRADNĚ pro theisty 😀

  – nebo udělejme též pořad VÝHRADNĚ pro ateisty 😀

  – proč tedy nepřidat další filmy k těm ateistickým filmům – třeba dokumenty od Dawkinse? 😀

  – navíc není ve filmech nic o programu ateistů či o sekulárním humanismu 😀 😀 😀

  ZASE SETŘEL, CHUDÁČEK PROTESTANT 😀

 52. Antitheista

  Theistům bude muset stačit film, ve kterym se mluví o bohu, třeba film od Dawkinse 😀 – a my ateisté pak budeme mít zbytek programu 😀 😀

  – toť logika protestanta 😀

 53. xorron

  Distance? Hm. Nezájem o tu squadru. To si povídejte mezi sebou. Důkazy boži existence? Stará veteš, dávno odepsaná. Víru máte z ducha svatého a ne z rozumu. Bible je apriori svaté písmo. Tak na co potřebujete rozum?

 54. protestant

  Podle tvé definice jsou všechny pořady bez boha ateistické ( …Pořady bez aut jsou pro ne-automobilisty..).
  Pak si nestěžujte že v TV nejsou pořady pro ne-teisty. 🙂

 55. Antitheista

  Chceš říct, že anti-komunistické filmy jsou ty, ve kterých není nic o komunismu, ty chudáčku ? 😀

  To samé je s anti-theisty a s ateisty 😀 …

  Ne, já jsem ti vrátil tvojí popletenou „logiku“ stejnou „logikou“, abys viděl, jak je to absurdní.

  Samozřejmě, že ateisté/anti-theisté mají pozitivní program – sekularismus, sekulární humanismus, skepticismus, scientismus,… takže máme jakožto sekularisté právo na vlastní pořad?

  SEKULARISTÉ A SEKULÁRNÍ HUMANISTÉ A ATEISTÉ MAJÍ PRÁVO NA SVÉ DOKUMENTY

 56. Antitheista

  Takže theistům bude muset stačit dokument od Dawkinse místo Nedělního slova – vyskytuje se v něm přece slovo bůh 😀 😀 To bude muset věřícím stačit 😀

 57. Antitheista

  Ateisté maj taky za program třeba vědeckou analýzu a kritiku náboženství, takže v takovém případě chtěj film, ve kterym bude analýza/kritika náboženství 😀 A také dokumenty…

 58. Antitheista

  Málem bych vynechal – že jsme též materialisté a naturalisté 😀 – další pozitivní filosofie :D. Věřící na boha jsou vlastně anaturalisté – věří na nadpřirozená vysvětlení. Anaturalisté maj moc filmů a dokumentů v ČT…

  Slávku, nepřejmenujeme se na Občanské sdružení materialistů? Nebo Naturalistů? Aby měl protestant pokoj…

  My materialisté a naturalisté chceme více pořadů o společnosti (nejen o přírodě). My materialisté chceme i humanitní pořady (o společnosti a společenských jevech, třeba o náboženství 😀 ) – To už zní dobře, co protestante ? 😀

 59. Colombo

  protestant: ten tvůj odkaz je trapácký. Už v prvním „argumentu“ je totálně mimo.

 60. Medea

  Antitheista, ako máš zadefinovaný “materializmus”?

 61. Antitheista

  Jednoduše – „Materialismus je filosofický směr, který tvrdí, že jediná věc, která existuje, je hmota. To v podstatě znamená, že každá věc je složena z materiálu a každý fenomén (jev) je výsledkem interakce hmoty. “

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Materialismus

  Hmota je : „V širším významu je to výraz pro veškeré fyzikálně zachytitelné formy objektivní reality, tedy toho, co existuje nezávisle na našem vědomí a co lze zvážit či změřit.“

  „Dnes, podle standardního modelu vesmíru, je všeobecně přijímána představa rozdělení forem hmoty podle charakteru elementárních částic hmoty – fermionů (dříve látkových částic) a bosonů (dříve polních částic). Je evidentní, že pravděpodobně stále neznáme všechny možné formy elementárních částic“

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota

  Jednoduché, praktické, měřitelné.

  Ještě o hmotě nevíme všechno, ale víme o ní víc než o bohu – takže je lepší být materialistou než čímkoli jiným (idealistou, solipsistou, pánbíčkářem). Já vždy tvrdil, že vše je víra, ale některá je více ověřená (blíže pravdě) a jiná je úplně neověřená (spekulace). V těchto intencích jsem materialista…

 62. protestant

  Colombo (13.07. 2013 | 13:38) napsal:
  protestant: ten tvůj odkaz je trapácký. Už v prvním „argumentu“ je totálně mimo.

  protesant
  Ano. Už v prvním argumentu je Russell mimo.

 63. Antitheista

  Protestante, nějak si na mě přestal reagovat 🙁 🙁

  Chceš říct, že anti-komunistické dokumenty jsou ty, ve kterých není nic o komunismu, ty chudáčku ? 😀

  Antitheisté/ateisté mají přece stejně jako anti-fašisté právo na své dokumenty – třeba dokumenty o Hitlerovi bývají anti-nacistické. Proč nemůžeme mít tedy antitheistický dokument o bohu ?? 😀

  Samozřejmě, že ateisté/anti-theisté mají pozitivní program – sekularismus, sekulární humanismus, skepticismus, scientismus,… takže máme jakožto sekularisté právo na vlastní pořad?

  SEKULARISTÉ A SEKULÁRNÍ HUMANISTÉ A ATEISTÉ MAJÍ PRÁVO NA SVÉ DOKUMENTY

 64. protestant

  Antitheista (13.07. 2013 | 16:16) napsal:
  Protestante, nějak si na mě přestal reagovat

  Chceš říct, že anti-komunistické dokumenty jsou ty, ve kterých není nic o komunismu, ty chudáčku ?

  protestant:
  Ne já, ale ty tvrdíš, že pořady bez aut jso pro neautomobilisty 🙂

 65. Antitheista

  Ne tys to tvrdil – já sem ti dokázal, že je to blbost 😀

  – navíc ne-automobilista není někdo, kdo nevěří na auta, ale kdo je neřídí. V případě ateismu je to něco naprosto jiného…

 66. Colombo

  Protestant: nikoliv, celý ten „filozofický“ pokus je naprostý výsměch. Třeba to, že „všechno musí být nutně stejné a mít počáteční příčinu“, krom boha, protože ten je „ontologicky odlišný“… sorry, ale tohle je totální píčovina.

 67. protestant

  Směšné je házet Boha do stejného pytle s vesmírem a jeho jevy.

 68. Colombo

  Protestante, pro duševně slabší…

  1. Nadefinuji si nějakou vlastnost pro všechny prvky
  2. každý prvek musí mít tuto vlastnost
  3. aby mi to vycházelo, tak si dodefinuji prvek X
  4. dokázal jsem logickou nutnost prvku X.

 69. Antitheista

  Je směšné vyjmout boha z logiky a dál už nebádat…

 70. Michal Hanko

  K tomu omylu s glosou Duky – tím HŮŘ pokud ji ani nezrušili, ale jen přesunuli na jiné místo vysílacího schématu. Tím je celý ten výsledek ještě tristnější. Celý postup ČRo je tak ještě skandálnější.

  I tak se za tu nepřesnost samozřejmě omlouvám.

 71. Michal Hanko

  Protestant: Směšné je házet Boha do stejného pytle s vesmírem a jeho jevy.

  Moment, já myslel, že podle tebe nelze o Bohu nic říct – a najednou tady tvrdíš, jestli jej lze „házet do jednoho pytle“ s Vesmírem nebo ne, a že je dokonce SMĚŠNÉ říkat že ano?

  Přitom evidentně jde jen o hraní se slovíčky. Označím-li slovem Universum prostě „všechno co existuje“, pak Bůh je naprosto logicky součástí Universa – a nebo taky není, pak ovšem neexistuje. Jde jen o to, jak si „Vesmír“ definuji.

 72. Antitheista

  Já myslel, že protestant o bohu toho může říct hodně, když je křesťan, tak o něm například ví, že je „milosrdný“ (jinak by nestvořil evoluci a peklo přece 😀 ) a taky ví, jak se máme všichni chovat – nebo ne ?? Nebo je snad protestant spíš deista či něcista než protestant ?

  Když potřebujou, tak vědí, co bůh chce a jaký je 😀 a jindy zase neví nic, ach jo – maj to těžký 🙁

 73. Michal Hanko

  Protestant je hlavně zmatkař 🙂 On nemá žádnou teologii, vůbec žádnou. On jenom dnes říká tohle, zítra támhleto, a pozítří zas něco jiného. Jeho víra je jenom slovo, jeho bůh je jenom slovo… u něj slova nemají žádný obsah.

  Protestant je parodie na věřícího 🙂

 74. Petr Tomek

  Ad Protestant:
  1. Všechno co víme jsme museli nějak získat, tedy buď jsme to měli v sobě už při narození, nebo jsme to zjistili pomocí smyslů. To čím něco vnímáme označujeme jako „smysl“. Pokud Bůh není součástí našeho světa, nemůže být naší součástí od narození, protože my jsme součástí našeho světa a zároveň nemůže být zjistitelný žádným smyslem, protože naše smysly jsou součástí tohoto světa, navíc by informace o něm byla taktéž součástí tohoto světa, tedy by onen Bůh na tento svět působil, take by byl zjistitelný a zkoumatelný. Pokud je skutečně nezjistitelný a nezkoumatelný, tak o čem to tady pořád píšeš?

  2. I nemotoristé mají právo se veřejně bránit, například pokud motoristé vytvoří lobby, která by chtěla zrušit všechny chodníky. Takže ani pořad pro nemotoristy úplný nesmysl není.

 75. protestant

  Michal Hanko (14.07. 2013 | 19:20) napsal:
  …Označím-li slovem Universum prostě „všechno co existuje“, pak Bůh je naprosto logicky součástí Universa…

  protestant
  ..pak je Bůh tvůrcem toho Universa. Tedy ne jeho součástí…

 76. Antitheista

  Takže Ježíš nebyl jeho součástí, součástí našeho světa? 🙁 Ani ty kobylky? A co rozestoupení moře? 😀

 77. Michal Hanko

  Protestant: ..pak je Bůh tvůrcem toho Universa. Tedy ne jeho součástí…

  Znovu opakuji: Označím-li slovem Universum VŠECHNO co existuje…

  Protestante, zkus se nad tím prosím zamyslet 🙁

 78. Michal Hanko

  Napadlo mě, když už ČRo zvysoka kašle na ateismus, případně na nějaké kritické analýzy, jestlipak své posluchače seznamuje se základy jiných, než křesťanských náboženství? Kde bych se v ČRo třeba dozvěděl, jaké jsou základy Buddhismu? Mě by to zajímalo. Kdy byl v ČRo naposledy nějaký pořad na téma Buddhismu? A co Islám?

  Takže náboženské vysílání Českého rozhlasu je vlastně taková křesťanská – vlastně, měli bychom říci KATOLICKÁ agitka. (kdy jsme se v ČRo co dozvěděli o Pravoslaví? Nebo o evangelikálních křesťanských proudech v USA?)

  Myslím, že i na toto bychom měli poukázat.

 79. protestant

  Michal Hanko (14.07. 2013 | 20:11) napsal:
  Protestant: ..pak je Bůh tvůrcem toho Universa. Tedy ne jeho součástí…

  Znovu opakuji: Označím-li slovem Universum VŠECHNO co existuje…

  Protestante, zkus se nad tím prosím zamyslet

  protestant:
  V tom slově EXISTUJE je ten problém.

 80. Antitheista

  Jakej je problém v tom slově? Bůh tedy neexistuje, protestante? 😀

 81. Slávek Post author

  protestant:
  V tom slově EXISTUJE je ten problém.

  Slávek: problém je ve slově Bůh

 82. Petr Tomek

  Problémem je protestant. Mimoexistenční modely Boha mají jednu podstatnou vadu – takového Boha nelze myslet (dovedeno do důsledků). Pro křesťany pak mají vad ještě víc – takového Boha nemohou jednoduše spojit s Ježíškem a ani s tím xenofobem ze Starého zákona.

 83. protestant

  Pokud Petře hledáš jednoduchost, pak se křesťanství vyhni… 🙂

 84. Michal Hanko

  Definovat uspokojivě existenci je IMHO opravdu potíž… Zajímal by mě názor Médei!

  Člověka to svádí říct, že prostě máme nějakou ultimátní realitu (= všechno co JE), a existuje pak všechno, co je součástí (prvkem) této reality.

  Jenže tím jsme jen nahradili slůvko „existuje“ slůvkem „je“. Řekli jsme tedy:
  Buď U = {x | x existuje}
  definujme
  x existuje právě když x náleží U
  což je zjevná definice kruhem.

  Jak to tedy udělat korektně?

 85. neruda

  Michale,
  myslím, že tady nejde o definici existence obecně, ale o to, co znamená JE, resp. EXISTUJE, vztaženo k pojmu Bůh.
  Obávám se, že tu dočkáme nějakého trollení na toto téma.
  A možná přijdou i nárys, půdorys a bokorys.

 86. protestant

  S tím to Michale nepomohu. Sám nevím a podle mne nemá smysl to řešit. Já jen cítím, že pokud Bůh stvořil VŠE, tak pak nemůže být součástí toho VŠEHO.

 87. Slávek Post author

  Já si hlavně myslím a už opakovaně tvrdím, že protestant v existenci Boha nevěří. Jak nakonec chápu i jeho výroky. On Boha z množiny existujících předmětů vylučuje. Protestantův Bůh neexistuje, on sám to ví a jen to říká trochu složitěji.

  K tématu nakonec i můj nový článek podle přednášky Daniela Dennetta.

 88. protestant

  Co to znamená existuje, či neexistuje Slávku?

 89. Slávek Post author

  Na význam slov by ses protestante mohl ptát pořád dál a dál. Jestliže máme konečný počet slov, potom je logické, že nastane jeden ze dvou případů.
  1) k definici slova použijeme výraz, který se daným slovem pokoušíme definovat
  2) narazíme na slovo, které již definovat pomocí dalších slov nedokážeme

  nechci hrát tady ty jazykové hry, co přesně znamená jaké slovo.

 90. protestant

  Také nechci hrát slovní hry. Jen ti chci ukázat, že tvoje představa existence Boha je diametrálně odlišná například od Bonhofferovy.

 91. Antitheista

  Důkaz není ani pro boha tohoto světa, ani pro jiného 😀

 92. Slávek

  Protestante, jsem si jist, že má představa existence boha je odlišná od Boneheadovy. , pokud nějakou představu má.

 93. Medea

  Michal Hanko napísal: “Definovat uspokojivě existenci je IMHO opravdu potíž… Zajímal by mě názor Médei! … Jak to tedy udělat korektně?”

  Ako už správne poznamenal Slávek, k dispozícii máme len konečný slovník, teda naše definovanie pojmov sa musí niekde zastaviť, teda nemôžeme si zadefinovať každý pojem a niektoré pojmy musíme vyhlásiť za elementárne alebo nedefinovateľné. Toto si uvedomoval už Aristoteles. A pre mňa je “existencia”, takéto elementárne nedefinovateľné primitívum. Tento postoj k “existencii” v analytickej filozofii dominuje.

 94. Michal Hanko

  Protestante, zajímavý článek s tou kritikou Russela. Zasloužil by si myslím reakci samostatným článkem.

  Jen namátkou: když Kristus řekl „Já jsem dveře. Kdokoliv vejde skrze mě, bude spasen“ (Jan 10:9), tak to je evidentní metafora, jejíž význam je evidentní, a konzistentní s celým zbytkem Janova evangelia. Jediná cesta k Bohu je skrze Ježíše Krista.

  Naproti tomu, když Ježíš řekl (v celém kontextu!)

  „Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej.“

  tak jak toto lze chápat obrazně? I vzhledem k okolním, formou velice podobným pasážím! Podle mě tímto Ježíš EVIDENTNĚ myslel to co řekl. Hlásal radikální pokoru, neodporování zlu – a to vše dávalo smysl, protože Konec byl přece tak blízko… nemělo smysl ztrácet čas ani energii pozemskými půtkami. (v souladu mimo jiné i s 1 Kor 7:29-31).

  Opravdu bych chtěl vidět ten metaforický výklad těch pasáží. Russelova kritika je IMHO na místě, a pan Machula je mimo. Ježíš kázal pro období těsně před koncem světa, a jisté části jeho kázání se do reálného světa nehodí, a Russel na toto oprávněně poukazuje.

 95. Antitheista

  Jestli uděláme ze všeho metaforu, tak ani pak není Bible pravdivá, jen je výkladově libovolná 😀 – je to jakási velká pohádka…

  Ale pak musíme zlibovolnit (zmetaforovat) i zbytek – všechno to „nezabiješ“ a tak dál… Nezabiješ vlastně není nezabiješ, zabíjet můžeš, ale … bla bla bla (byť nezabiješ i jako boží zákon neplatilo všeobecně, tresty smrti byly tehdy u židovského národa normální, jako u jiných národů, navíc to platilo jen pro vlastní kmen)

  Nebo se něco bude vykládat jako metafora a něco ne – ale pak je to opět libovolné. Protože jasné metafory (Ježíšovy) chápe každej, ale když se dělaj metafory i z jasných nemetaforických výroků (třeba o peklu, o nastavování druhé tváře,…) – tak se pak mohou metafory udělat z čehokoliv – i z nezabiješ a vše se dá vykládat zcela libovolně…

 96. Antitheista

  Takovou knihu rádoby-pouček, krutostí a nejasností brát za bernou minci morálky ?? 😀 😀

 97. Michal Hanko

  Hele, co třeba v Bibli není jasného? 😉

  Jinak, plně souhlasím s tím, že brát Bibli jako východisko morálky je zcela pošetilé. 🙂

 98. protestant

  Michal Hanko (15.07. 2013 | 19:31) napsal:
  Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej.“

  tak jak toto lze chápat obrazně?

  protestant:
  I ty tohle chápeš jistě obrazně. Jinak bys musel připustit, že to platí jen pro jednu míli a spor o košili. Při jiných vzdálenostech a sporech např o ponožky by to neplatilo?

 99. Antitheista

  Ano – nezabiješ taky chápu obrazně, zabíjet se může normálně, ale jen ve jménu Jehovi 😀 – jinak ne…

 100. Hosamen

  protestant (12.07. 2013 | 16:34)
  Pokud si srovnáš počet ateistů ve sčítání lidu a bytů a srovnáš to s údajem Mgr. Bečkové 1057 lidí a s tím spojené odmítání ateistických pořadů, bude ti to jasné.

 101. Pingback: Náboženská propaganda České televize | Občanské sdružení ateistů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.