Vybírání hrozinek – jak mohou filantrop a demagog uznávat stejného Boha?

Autor | 16.08. 2013

V diskusi pod článkem Peníze, krev, církev a otroci – co vám v seriálu o Cyrilovi a Metodějovi neřekli napsal diskutující pod nikem vgliskaj toto:

Keď si vojenskou mocou jeden národ, alebo jedna skupina podmanila druhú tak časť populácie predali. To bola bežná prax, lenže to bolo zložité, najprv sa muselo bojovať a to prinieslo obete aj víťazom. Až tí pancharti katolícky prišli na to, že jednoduchšie je poštvať proti sebe domorodé obyvateľstvo, vyprovokovať ho k udavačstvu a potom obete neprávom krivo obviniť z čohokoľvek a šup majetok je zrazu cirkevný, obyvatelia dediny predaní do otroctva a zopár upálených, aby ostatní zo strachu a prirodzenej špinavosti udávali lepšie a viac. Tento postup nemohol vymyslieť človek veriaci v boha. A preto som presvedčený, že pokiaľ sa cirkevná vrchnosť nebála páchať takéto zverstvá bola jasne presvedčená, že nič zlé ju po smrti nečaká. Teda sama v boha neverila a do dnešného dňa neverí. Ovciam teda vládnu v boha neveriaci a pasú ich k úžitku svojmu, nie obojstrannému.

Není to až tak vzácný názor mezi věřícími, proto jesm si jej půjčil abych na něm ukázal jeden velmi častý omyl.

Věřící mají problém s církví, protože prostě nemohou souhlasit s tím co dělala a dělá. V tom je chápu. Zároveň mají vnucenou a dlouhodobě zafixovanou představu že je dobrými dělá víra v Boha. I to celkem chápu, také jsem měl nějaké vnucené ideologické představy, které se rozcházely s realitou (například tu, že prezident je hodný a má jen špatné rádce, nebo tu že Ježíš byl dobrý filosof).

Logická dedukce věřících tedy vypadá přesně tak jako v citovaném příspěvku: Zlí ateisté manipulují hodnými věřícími. V historii se tohle skutečně několikrát stalo, ale zase tak častý jev to není. Naprostá většina těch, kteří páchali ty příšernosti, opravdu byla a je věřícími křesťany. No jo, ale jak to? To se nebojí, že je Bůh potrestá?

Nebojí a důležité je pochopit proč. Na to abych vysvětlil, co si o tom myslím, teď vytvořím jakýsi myšlenkový model obecného celkem duševně zdravého a poměrně dobře morálně vyvinutého křesťana. Představte si ho třeba jako Neda Flanderse.

Věřící klaďák Ned Flanders sice drží v ruce Bibli, ale asi častěji předčítá biblickou dějepravu, nebo pouští filmy natočené křesťanskými filmaři. (Simpsons)

Takový křesťan má doma Bibli, ale moc jí nečte. Maximálně si občas prolistuje biblickou dějepravu, nebo o Vánocích přečte kousek z Evangelia sv. Lukáše o tom jak tři králové… No vždyť to znáte.

(vystřihovánka hodného křesťana Neda)

Je to taková ta útulná verze křesťanství, kterou by snad ani ateista nikomu nevyčítal. Takový člověk je přesvědčen že Bůh je dobrý a proto do něj promítá to co je podle něj dobré. Má rád sv. Jana ale už moc ne sv. Pavla. Jeho oblíbené citáty budou:

1 Janův 4:16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

Matouš 25: 34-40: Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Inspirace pro vzájemnou pomoc a charitu? Vlastně ano, jenže problém je, že se Bible neskládá jen z takových pasáží. Teď si představte že jste úplně jiný typ křesťana. Totiž že jste poněkud psychopatický, posedlý mocí a s počínajícím mesianistickým komplexem.

Fakt zlej Kazatel, který vás dovede k Bohu osobně a umí citovat Bibli mnohem lépe než Ned. (Johnny Mnemonic)

Takový člověk je přesvědčen o tom, že si ho Bůh vybral, že jeho prostřednictvím koná velké dílo a možná i o tom, že je správné zabít všechny boží nepřátele. A kdo nejde s ním je nepřítel. Tenhle člověk čte Bibli mnohem pozorněji než onen první a čte ji celou.

Navzodry tomu, co se děje kolem věří, že právě on dělá svět lepším (!). Tedy že opravdu koná boží vůli. Ví naprosto přesně, co si myslí Bůh! Proč by se tedy bál posmrtného trestu? Naopak vlastně doufá v jakousi odměnu i kvůli obětem, které musel podstoupit. (Své „oběti“ ovšem zveličuje proti skutečným škodám, které působí. V tomto směru je nesmirně zajímavé téma vztah Hitlera k Bohu a vztah amerických prezidentů k Bohu).

Mamon? Ne odměna za službu Bohu!

Případný ekonomický zisk vnímá jako jistou „odměnu od Boha“ za své služby. Neinterpretuje je pro sebe jako mamon.

(TOP 10 nejbohatších kazatelů na světě)

Jeho oblíbené pasáže budou úplně jiné, než ty kterými se zaklíná onen první  křesťan, budou znít například takto:

Matouš 10:34 -38 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Matouš 5:29 – 30 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

Žalmy : 140:10 – 11 Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily . Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali.

Žalmy : 144:5 – 7 Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit. Udeř bleskem, rozptyl nepřátele , vypusť své šípy a uveď je v zmatek, vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!

Kdybyste nahlédli do historie, zjistili byste, že se často nad dvěma proti sobě stojícími křesťanskými armádami nesl právě zpěv žalmů a že při obrovských masakrech vedených conquistadory v Jižní Americe citovali dobyvatelé ze Starého zákona.

Exodus 23:27 Pošlu před tebou svou hrůzu a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž přicházíš; obrátím před tebou všechny tvé nepřátele na útěk.

Deuteronomium 13:13 – 17 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno.

Proč? Jak je to možné? Problém je, že demagog čte Bibli vždy mnohem podrobněji a umí si mnohem lépe pohrávat s pocity lidí. Na kterékoli své přání dokáže najít citát, který ho legitimizuje tím, že jej převede v boží záměr.

Z osobních problémů a sporů tak udělá boj celé církve, z vlastních nepřátel nepřátele lidstva.  (Zajímavá je opět v tomto kontextu církevní štvanice na Pussy Riot) Při tom všem ale věří, že slova z Bible vykládá správně a proto působí ve chvíli kdy je pronáší upřímně a přesvědčivě.

A z jakého filmu pochází tenhle? (Ze žádného, to je Benny Hinn, údajně zázračně uzdravuje slepotu , hluchotu , rakovinu , AIDS a těžká tělesná postižení.)

Dělá vlastně to samé, jako „Ned Flanders“ ale dělá to mnohem efektivněji, protože má silnou motivaci. Proto vždycky bude mít nad ostatními věřícími argumentačně navrch, zvláště pokud ti věří, že Bible (či jiná kniha) skutečně obsahuje boží Pravdu. Prostí věřící tedy nejsou vírou před zlem chráněni, ale naopak připraveni ke zneužití.

Naštěstí pro všechny křesťany i nekřesťany není v současné době představitelné, že by třeba šli do kostela a tam slyšeli:

Exodus 32:27 Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“

Protože jde o citát z Bible, mohlo by následovat:

Slyšeli jsme slovo Boží.

Bohu díky!

Možná se však mýlím a někde na světě právě tohle čte nějaký kněz z kazatelny a jeho farníci to nevnímají ani trochu jako alegorii.

15 thoughts on “Vybírání hrozinek – jak mohou filantrop a demagog uznávat stejného Boha?

 1. Antitheista

  Dokonce i jako alegorie je to návod k násilí, nic jiného…

 2. andulka

  Úryvek z Matoušova evangelia ( 10:34-38) hovoří o údělu křesťanů. Okolní svět se vždy vyjadřuje ke Kristu, buď ho přijme nebo ne. Ono rozdělení je patrné nejvíc u nových křesťanů vzešlých z ateistických rodin. Rodiče jim nerozumí a nedokáží pochopit, proč jejich syn nebo dcera místo aby šli v neděli na nákup, jdou do kostela.
  Další úryvek 5:29-30 varuje před pokušením. Proti různým svodům se máme bránit, abychom někdy později nelitovali. Nebo mi chcete říct, že alhoholik nelituje, že začal pít? Že se nebránil těmto svodům? A nebo feťák. Co mu přinese fetování? Zkázu.
  V úryvku ze Starého zákona ( Exudus) se píše o odchodu Izraelců z Egypta. Izraelci se tam odstěhovali v době hladomoru a za několik generací se velmi rozmnožili ( Egypťané měli už v té době formy antikoncepce, ale Izraelci ne). Vykonávali těžké práce, ale když se chtěli odstěhovat farao jim bránil Na Egypt přišlo sedm ran a potom je faraon pustil.
  Úryvky žalmů a Deuteronomia a Exodus (32:27) nám říkají mnohé o situaci Izraelců v tehdejší době. Žili ve stálém ohrožení hlavně ze strany Pelištejnců, proto to volání po potrestání nepřátel. Protože někteří propadli hanebnosti „Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdě počíná“, přišly za toto tresty smrti. Izraelci si nemohli dovolit „vnitřního nepřítele“, jinak by celý národ zahynul. Tehdejší život byl tvrdý, mnohem tvrdší než ten náš, proto jej
  nemůžeme soudit dnešními měřítky.

 3. Antitheista

  „Žili ve stálém ohrožení hlavně ze strany Pelištejnců, proto to volání po potrestání nepřátel. Protože někteří propadli hanebnosti“

  Tak měli trestat sebe a ne jiné národy a krást jim jejich zemi 😀

  „Tehdejší život byl tvrdý, mnohem tvrdší než ten náš, proto jej
  nemůžeme soudit dnešními měřítky.“

  V tom případě desatero či Ježíšek a jiné sračičky taky už neplatí, jsou to příkazy z jiné doby, dnes už nám nemají co říct, patří do tehdejší doby… 😀

  Mimochodem, kdo by řekl, že nadčasový bůh se bude řídit naším dobových kontextem, myslel jsem, že jeho názory by měly být nadčasové, ne genocidní (v jakékoliv době) 😀

 4. Petr Tomek Post author

  Andulko starozákonní Bůh je démon, proti které vypadá Cthulhu jako hodnější strejda. Přečti si SZ a nepřebírej to jak hrozinky na krámě, pak ti to dojde. Je to válečný bůh – ničitel, který žere děti a pije krev obětí. Celá města jsou obětována jako tzv „celopal“ to znamená, že se všechno zabité lidé, děti, zvířata i všechny věci nahází na obrovskou hranici a zapálí jako oběť!

  Deuteronomium 13:13 – 17

  Mimochodem, víš jak se řekně řecky celopal? Holokauston.

 5. andulka

  Vámi popisované události jsou záznam historie a ničeho jiného. Špatnosti dělají jenom a jenom lidé, když se odchýlí od věčných příkazů morálky, ale co to je morálka, to vy nevíte, protože jak sami píšete ateismus nemá morálku. Bůh není ničitel a nežere děti a nepije krev svých obětí, kde jste na tuto superblbost přišel?

 6. Colombo

  andulka: ateismus nemá morálku asi stejně, jako nemá morálku chleba, židle, duha, pokušení nebo smích.

 7. S.V.H.

  andulka (21.08. 2013 | 12:13) napsal:
  Vámi popisované události jsou záznam historie a ničeho jiného. Špatnosti dělají jenom a jenom lidé, když se odchýlí od věčných příkazů morálky, ale co to je morálka, to vy nevíte, protože jak sami píšete ateismus nemá morálku. Bůh není ničitel a nežere děti a nepije krev svých obětí, kde jste na tuto superblbost přišel?

  S.V.H.:
  Deuteronomium 13, 13-17, na které odkazoval Petr Tomek, není záznam historie, ale příkaz Boha lidem, co mají udělat, kdyby nastala určitá situace. Je to ten „věčný příkaz morálky“.

 8. Antitheista

  Bůh „Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velbouda i osla“(1. S, 15, 3)

  Tohle je záznam historie, záznam o tom, co bůh radil svým ovečkám – vyvolenému národu – záznam z Bible… Jsou to ty „věčné příkazy morálky“, jak píše S.V.H.

  Jak víš, že tohle nemyslel bůh vážně a desatero myslel? Proč ne třeba naopak ? 😀 Třeba desatero je jen popis historie a ne morální příkaz 😀 – je to pouze věc tehdejší doby 😀

 9. Petr Tomek Post author

  Andulka: Bůh není ničitel a nežere děti a nepije krev svých obětí, kde jste na tuto superblbost přišel?

  Petr Tomek: Asi to nějaký superblbec napsal do Starého zákona. viz Kniha soudců a citovaná místa…

 10. Petr Tomek Post author

  Andulka (upraveno)…nám říkají mnohé o situaci Němců v době před 2. světovou válkou. Žili ve stálém ohrožení hlavně ze strany Čechoslováků, proto to volání po potrestání nepřátel. Protože někteří propadli hanebnosti „Hitler viděl, jak si SA bezuzndě počíná“, přišly za toto tresty smrti. Němci si nemohli dovolit „vnitřního nepřítele“, jinak by celý národ zahynul…

 11. Petr Tomek Post author

  Mimochodem Andulko, co asi podle tebe Bůh s těmi obětmi dělal?

  http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=leviticus

  Soudců 11
  29Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. 30Jiftach dal Hospodinu slib: „Jestli mi vydáš Amonce do rukou 31a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako má zápalná oběť.“
  32Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. 33Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu až po Abel-keramim. Kvůli té hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit.
  34Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti – jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě ní. 35Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: „Ach, má dcero!“ vykřikl. „Taková pohroma! Přivedla jsi mě do neštěstí! Já jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!“
  36„Otče můj,“ řekla mu ona, „ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil – Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci.“ 37Potom svého otce požádala: „Prosím jen o jedno: Pusť mě na dva měsíce, ať smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím.“
  38„Jdi,“ řekl jí a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. 39Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s ní udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže.

  Jestli tomu rozumíš, tak jí podříznul, její krví omyl oltář, tělo rozsekal na kusy a spálil tak jak předepisuje obětování Jahwemu.

 12. Petr Tomek Post author

  Mimochodem 2 kniha Samuelova 21
  Oběť Jahvemu za dobrou úrodu:

  1Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: „Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce.“
  2Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) 3David se tedy Gibeonců ptal: „Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?“
  4Gibeonci mu odpověděli: „Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít.“
  „Splním vám, o co si řeknete,“ prohlásil král.
  5Odpověděli mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území, 6chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu.“
  „Máte je mít,“ řekl jim na to.
  7Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. 8Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera Saulova, porodila Adrielovi, synu Barzilaje Mecholatského. 9Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen.

 13. Medea

  Andulka napísala: “Vámi popisované události jsou záznam historie a ničeho jiného. Špatnosti dělají jenom a jenom lidé, když se odchýlí od věčných příkazů morálky, ale co to je morálka, to vy nevíte, protože jak sami píšete ateismus nemá morálku. Bůh není ničitel …”

  Jahveho genocídne príkazy v Deuteronomiu:

  Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, vyzvi ho k mieru. Ak ti odpovie mierom a otvorí ti, všetok ľud, ktorý sa nachádza v meste, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. Ak sa však s tebou pokojne nedohodne a pustí sa s tebou do boja, obkľúč ho, a keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, ostrím meča pobi všetko mužské v ňom. Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Boh. Tak urob všetkým mestám veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria k mestám týchto národov. Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu.
  (5. Mojžišova 20, 10-18)

  Starozákonný Jahve je jednoducho obludné krvilačné božstvo, ale NZ Boh, so svojím večným pekelným trestom, túto časnú obludnosť boha Jahveho prekonáva 🙂

 14. Hosamen

  Jiné fórum. Na začátku autor tvrdil, že náboženství je zbytečné:
  Reakce věřícího: Lidstvo je ksindl a mělo by být vyhlazeno, napsal jsem to ja a stojim si za tim. Plundruje planetu pro materialni profit na ukor vseho ostatniho zivota a dokonce se vrazdi i mezi sebou.

  Na to zareagoval ateista:Z toho plyne ale jeden závěr, který jsi ve svém svatém nadšení – nedomyslel:
  1. Mojžíšova, 27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
  Bůh je stejný ksindl jako lidé, neboť podle jeho vlastních slov, jsou jeho věrným obrazem.

 15. Vodník Česílko

  Médea: Starozákonný Jahve je jednoducho obludné krvilačné božstvo, ale NZ Boh, so svojím večným pekelným trestom, túto časnú obludnosť boha Jahveho prekonáva

  A ty bys třeba takovému Hitlerovi, Himmlerovi, Mengelemu a podobným typům nepřála věčný pekelný trest? A jejich obětem naopak nějaké posmrtné zadostiučinění? Nejsem věřící, ale na druhé straně náboženskému cítění, pokud je motivováno nějakou touhu či potřebou vyšší spravedlnosti, docela rozumím…

Komentáře nejsou povoleny.