Náboženství není soukromou věcí

Autor | 17.06. 2014

Mnoho lidí, ať už věřících nebo ateistů se domnívá, že náboženská víra je soukromou záležitostí, po které nikomu cizímu nic není. Toto ale platí jen do chvíle dokud náboženská víra nezačne narážet na veřejnou sféru a veřejný prostor. Základní hranicí, kdy náboženství přestává být soukromou záležitostí je okamžik, kdy na základě svého náboženství požaduji speciální zacházení nad rámec všeobecně platných zákonů. Pokud se například jako muslim ucházím o práci ve firmě, která manipuluje s alkoholem a vepřovým masem a já něco takového odmítám, je mou povinností na to upozornit zaměstnavatele a učinit to tak součástí dohody mezi námi.

Podobně pokud se jako křesťan hlásím do práce, kde je běžným pravidlem práce v neděli a já ji odmítám, potom bychom se měl také dopředu domluvit se svým budoucím zaměstnavatelem.

Veřejní funkcionáři a jejich členství v náboženských společnostech.

Druhou výjimku z pravidla soukromé náboženské víry potom tvoří případy, kdy by se člověk dostává do střetu zájmů. Oddělíme-li soukromou sféru, kde tento střet zájmů také může existovat, potom nám zbývá sféra veřejná, kde je střet zájmů definován Zákonem o střetu zájmů 159/2006, ve znění zákona 216/2008 Sb., 158/2009 Sb., 350/2009 Sb., 281/2009 Sb. a 167/2012 Sb. Zákon upravuje povinnosti veřejných funkcionářů „vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,“

Veřejným funkcionářem, který by se z titulu své příslušnosti k církevní organizaci potom mohl dostat do střetu zájmů je z hlediska zákona:

§2 odst.1
a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“),

b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor“),
c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády,
d) předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
e) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
f) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
g) předseda Energetického regulačního úřadu,
h) člen bankovní rady České národní banky,
i) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
j) veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
k) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
l) člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „kraj“), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
m) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy) (dále jen „obec“), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
n) starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

dále:

§2 odst.2 Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také

a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu3a) v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b),
b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c) právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,
d) vedoucí organizační složky státu, která je správním úřadem, a vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajských služeb3b),
e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy.

A v jakých případech dochází dle tohoto zákona ke střetu zájmů veřejného funkcionáře?

§3 odst.2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,…

V podstatě z výše uvedeného plyne, že jakýkoliv výše uvedený veřejný funkcionář, který je zároveň členem organizace o níž nějakým způsobem jedná nebo v jednání s ní zastupuje zájmy státu, tak se dostává do potenciálního střetu zájmů. Jako takový má několik variant jak se s danou situací čestně a dle zákona vypořádat.

Jak může věřící funkcionář svůj konflikt zájmu řešit

1) Může se rozhodnout činnost nevykonávat. Dle zákona: „ Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) až i) nesmí … být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.“ Například člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nesmí být zároveň ve služebním poměru v žádné církvi nebo náboženské společnosti.

2) Každý veřejný funkcionář musí takový střet zájmů, který nastal kdykoliv během výkonu jeho funkce nahlásit do veřejně přístupného registru oznámení.

3) Veřejný funkcionář musí takový střet zájmů oznámit při jednání orgánů veřejné moci, kde je on sám oprávněn hlasovat, vystoupí v rozpravě nebo podá návrh. Takové oznámení učiní funkcionář ústně v průběhu jednání, vždy však před případným hlasováním a takové oznámení musí být součástí zápisu z jednání.

Důsledky

V praxi to znamená, že zákon nám v současné podobě dává poměrně silnou zbraň, co se týče rozhodování veřejných orgánů v souvislostech s otázkou náboženství a církví. Nemyslím si, že je zákon v současné době dostatečně v praxi vymáhán. Pokuta za jeho nedodržení může činit až 50.000 Kč a není rozhodně zanedbatelná a případný mediální zájem o takto vyvolané přestupkové řízení by mohl na danou problematiku dále upozornit.

62 thoughts on “Náboženství není soukromou věcí

 1. A.S. Pergill

  IMHO by stačila povinnost u všech kandidátů na veřejné funkce (včetně kandidátů do voleb na všech úrovních) uvádět náboženskou orientaci, a to pod sankcí ztráty místa (mandátu) bez náhrady za nepravdivé nebo neúplné údaje.

 2. Slávek Post author

  A.S. Pergill – to je zajímavý nápad. IMHO by to ale mělo být spíše vázáno, na členství v náboženských organizacích. Prakticky si nedokážu představit přínos toho, že by třeba někdo popsal v co vlastně věří, když to věřící sami často nevědí.

 3. TvojOponent

  Slávek… Ateisti by popísali, čomu neveria… 😀 Hoci ateisti si nevedia svoju nevieru obhájiť.

 4. TvojOponent

  Je ateizmus vecou súkromnou? Čo by urobil ateista, ktorý by musel vyučovať náboženstvo?

 5. Foxy

  „Čo by urobil ateista, ktorý by musel vyučovať náboženstvo?“
  Musel vyučovat?!
  Pakliže by vládla theokracie a existovalo by povinné státní náboženství a já bych byl nějakým způsobem povinen vyučovat náboženství, přednášel bych nikoliv věrouku či theologii, leč religionistiku.
  Theologie vychází z předpokladu, že Bůh existuje, zatímco religionistika se snaží zkoumat (a porovnávat různá) náboženství, přičemž existence či neexistence boha je pro ni z hlediska víry nepodstatná.

 6. TvojOponent

  Aha…foxy…Takže by ste si uplatnili výhradu vo svedomí. Kresťania presadzujú výhradu vo svedomí aj pre ateistov. Kým ateisti len pre seba.
  Slávek vychádza z nepochopenia princípov demokratickej spoločnosti, ktorá je spoločenstvom ľudí rôznych názorov. A takáto komunita ľudí rôznych vlastností poverila vybranú elitu na spravovanie vecí verejných. Nie preto, aby im elita priniesla diktát toho, čo je správne podľa pár volených zástupcov, ale aby tých pár volených zástupcov vytváralo proostredie pre zmysluplný život všetkých. Slávek prichádza z diktatúrou byrokracie nad spoločnosťou – úradník rozhodne na základe svojvôle a občania držte hubu a krok. Je to návrat k otroctvu.
  Smutné postoje na portále OSACR. Veľmi smutné. Podľa Slávka je teda Hitler demokrat, lebo zrušil výhradu vo svedomí? Je to ten ideál, ku ktorému sa chcú hlásiť českí sekhumanistíci?
  Hitler bol tiež „sekulárny humanista“…

 7. protestant

  Foxy (18.06. 2014 | 00:28) napsal:
  „Čo by urobil ateista, ktorý by musel vyučovať náboženstvo?“
  Musel vyučovat?!
  Pakliže by vládla theokracie a existovalo by povinné státní náboženství a já bych byl nějakým způsobem povinen vyučovat náboženství, přednášel bych nikoliv věrouku či theologii, leč religionistiku.
  Theologie vychází z předpokladu, že Bůh existuje, zatímco religionistika se snaží zkoumat (a porovnávat různá) náboženství, přičemž existence či neexistence boha je pro ni z hlediska víry nepodstatná.

  protestant:
  Religionistika není náboženství. To je jako bys místo učení angličtiny učil nauku o jazycích….

 8. Antitheista

  Takže u zákona o restitucích se měly uvádět údaje o příslušnosti k církvi – asi by to bylo jasné 🙂

 9. protestant

  ..a u odpůrců restitucí uvádět zda jsou ateisty. Byl by pak jasný jejich postoj… 🙂

 10. Foxy

  protestant:
  Religionistika není náboženství.
  Týýý brďo… to mi, kolego, sděluješ novinku. Přečti si znovu, co jsem napsal.

  Takže polopatě. Kdybych MUSEL vyučovat náboženství, tak to, co bych vyučoval, by náboženstvím nebylo.

 11. Antitheista

  ..a u odpůrců restitucí uvádět zda jsou ateisty. Byl by pak jasný jejich postoj

  No, Sobotka – předseda ČSSD je třeba věřící katolík 😀

  Mimochodem, když chce někdo státu ušetřit, tak to není střet zájmů, ani kdyby byl Mormon, on chce ušetřit penize daňových poplatníků. Kdo chce někomu něco dávat a je v církvi, tak je ve střetu zájmů, ne kdo chce ušetřit 😀

 12. protestant

  Sobotka je odpůrce restitucí? Odkdy?

 13. protestant

  Nejde o žádné peníze daňových poplatníků, ale o to co státu nepatří….

 14. Antitheista

  Od doby, kdy katolická církev řekla, že ČSSD se (za předsedy Sobotky) chová jako nacisté za protektorátu, ale přitom s nacisty spolupracovaly církve a ne soc. demokraté 😀

  Jde o majetek státu, o uštření rozpočtu a tím i peněz daňových poplatníků

  Navrhuji: státní majetek nevydat a neplatit už žádné výplaty na černoprdelníky. Co ty na to? Však i v západních demokraciích se zabavovaly majetky při sekularizaci. A to nemluvím o tom, že u nás měly církve většinu majetku od Josefa II. pouze v držbě, ne ve vlastnictí 😀

 15. protestant

  Majetek státu přece nikdo restituovat nechce…. 🙂

 16. Antitheista

  Chce, církve… majetek vydává státní pozemkový a památkový ústav – vydává ho stát … 😀 a vydává ho ze svého a dává ho těm, kterým nepatřil (min. od Josefa II.) a hlavně nepatří 😀

  Nebo snad stát církvím vydává majetek soukromínků? 😀 Ne – vydává ho ze svého

  Navíc jim bude vyplácet i peníze daňových poplatníků v hotovosti 🙁

 17. protestant

  Stačí vědět, že jsi ateista a tvůj postoj je pochopitelný….. 🙂

 18. Antitheista

  Ne, tohle není o ateismu, spousta lidí v ČSSD včetně Haška jsou katolíci, přesto jsou pro revizi restitucí… 🙂

  Je to o právu a až pak o tom, že jsem antitheista, a až pak o tom, že jsem atheista

  Důležitější v této věci je, že církvím ten majetek nepatřil ani před rokem 1948, pak to, že církve obecně jsou víc škodlivé a např. ta katolická spolupracovala na zničení 1. republiky a uvítala tu 2. republiku. Jsou to vlastně vastlizrádci a měli s nima naložit jako s Vlajkou. Organizaci rozpustit a bylo by…

  Až pak je na místě, že jsem nevěřící a církve prodávají to, co nemohou ani částečně prokázat (neoprávněná reklama) 😀

 19. protestant

  Ty nemůžeš prokázat ani to, že církvím před rokem 1948 nepatřil majetek…. 🙂

 20. protestant

  Který kněz či kazatel slibuje nesplnitelné?

 21. Antitheista

  Od Josefa II. ho měly v držbě, to se dá dokázat…

  Ano, slibuje třeba uzdravení po modlení (někteří kněží) nebo spásu duše, nebo spásu těla, nebo spásu .. mají důkaz? Ne… klamavá reklama

  Nebo slibuje boha – a to trojjediného, ať to něčím podepře exaktně, slibuje to jako jistotu (sám si napsal, že doufání a jistota jsou u vás šílenců/nábožných spojeny – viz web i-ateismus) – ale nemá pražádný důkaz, byť nepřímý. Takže zase nic 😀

  Co je to tedy za reklamu? Typická klamavka 🙂

 22. protestant

  Dokaž, že nabídka spásy je klamavá….

 23. Antitheista

  Dokaž, že není klamavá.

  U léku se dokazuje funkčnost, u spásy ne ? 😀

  Neexistence se nedokazuje, dokazuje se existence něčeho 😀

  Navíc jak říkám, často kněží slibují i pomoc modliteb, exorcismu, propagují vyvrácené zázraky,… takže lžou. Ale tobě lhaní pro Ježíše přece nevadí, vždyť když lže hlava pravoslavné církve a má děti, tak ti to nevadí, Ježíš má lháře a smilníky stejně radši 😀 Buk jako Habr, Pinochet jako Matka Tereza 😀

  A nezapomeň odpovědět na mých 10 otázek, já už na všechny tvoje odpověděl a poctivě 😀 Neutíkej přede mnou 😀 Ahoj a hezký den 😀

 24. protestant

  Dokazuje se tvrzení. A pokud své tvrzení, že nabídka spásy je klamavá nejsi schopen dokázat, pak tvé tvrzení nemá valnou cenu.

 25. Foxy

  protestant (18.06. 2014 | 14:27) napsal:
  „Dokaž, že nabídka spásy je klamavá….“

  Fajn, proč ne.
  Klamavá reklama (84/450/EHS) je mimo jiné taková, která jakýmkoliv způsobem, klame nebo může oklamat osoby jímž je určena….
  ….jsou uváděny i klamavé údaje (např. neprokázané účinky)…

  Takže, striktně řečeno, pokud nade vší pochybnost neprokážeš, že po provedení všeho toho, co je v nabídce spásy předepsáno/doporučeno skutečně dojde ke spáse duše, jedná se o klamavou nabídku a jejím veřejným nabízenm bez patřičných upřesnění (na neprokazatelnost účinků) se i ve smyslu zákona o klamavou reklamu bude jednat.

  Ty nabízíš, ty musíš prokázat.

 26. protestant

  Klamavou reklamu vymezuje obchodní zákoník jako „šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“ (§ 45 odst. 1).

  Spása není ani výkon vlastního či cizího podniku, ani nezjednává prospěch žádnému podniku…. 🙂

 27. Antitheista

  Propagace spásy,… je prospěch vlastního podniku – církve a poplatků církvi…

  Jinak jsem uvedl i léčení modlitbou, klamavé zázraky, exorcismus, toho sis asi nevšiml, že ? 😀

  „Dokazuje se tvrzení.“

  Ano, ať svá tvrezní kněží a církev dokážou, pak křesťanství nebude pouze škodlivá a klamavá reklama

  😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 28. Foxy

  protestant (19.06. 2014 | 07:58) napsal:
  „Poplatky? Co to je?“

  Opak předplatků. Tos nevěděl?

 29. Antitheista

  Desátky jsou dneska už dobrovolné ne ? 😀

  Klíčové je ale v této hádce toto:

  Ano, ať svá tvrzení kněží a církev dokážou, pak křesťanství nebude pouze škodlivá a klamavá reklama

 30. protestant

  Opak přeplatků jsou nedoplatky, ne poplatky….

 31. protestant

  Pokud dokážeš, že je to klamavá reklama, pak se tím teprve budu zabývat. Do té doby je to ztráta času….

 32. Antitheista

  Sám píšeš – „Dokazuje se tvrzení. “

  Ať svá tvrzení tedy církev dokáže 🙂

  Dokazuje se existence něčeho, ne neexistence 😀 (ta z toho může vyplynout nepřímo)

  Jinak poplatky církvi jsem myslel ty od jejích oveček, ne od státu a daňových poplatníků, tady víš, jaký k tomu mám vztah…

 33. Foxy

  „Pokud dokážeš, že je to klamavá reklama, pak se tím teprve budu zabývat. Do té doby je to ztráta času…“

  To, že se jedná o klamavou reklamu, jsem již prokázal.
  Vyplývá to z definice klamavé reklamy.
  Nabízíš spásu.
  Nabízíš tak produkt (víry), u kterého nedokážeš prokázat jeho účinnost.
  Stejné, jak pomocí dryáčnické reklamy nabízet mastičky, u kterých není prokázána účinnost.

  Takže klamavá reklama jak vyšitá.
  Šejdíři! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 34. Antitheista

  Dokonce křesťané nabízí nejen NEPROKAZATELNÁ TVRZENÍ, ale velmi NEPRAVDĚPODOBNÁ TVRZENÍ + TVRZENÍ, která jsou VYVRATITELNÁ či dokonce VYVRÁCENÁ (jejich bůh má některé proklamované vlastnosti, které jsou navzájem logicky neslučitelné, jejich kniha lže o stvoření či uvádí zavádějící metafory, exorcismus nefunguje prokazatelně, zázraky jsou vyvratitelné a některé dokonce vyvrácené,…)

 35. Foxy

  To sice jo, ale to je zbytečně široký záběr, který by vedl k rozpliznutí diskuse.

  Zde šlo o nabídku konkrétního produktu (produkt víry), označovaného jako spása, u kterého deklarované účinky nebyly prokázány.

 36. Antitheista

  Navíc jak říká sám protestant – doufání a jistota jsou u nich – šílenců/nábožných – spojeny. Čili oni to dokonce tvrdí s jistotou, ale když jim začneš vyvracet jeden argument za druhým, najednou mluví „pouze o víře“ 🙂

  Je to asi jako bych tvrdil, že doufám ve vítězství ve sportce tuhle neděli a proto je to jistota, že v neděli vyhraju. Kdyby mi někdo slibovat víru ve smyslu jistoty, že v neděli vyhraju sportku, tak bych mu asi rázně vysvětlil, že něco takové se slíbit nedá, jen doufání se dá slíbit (a to nepravděpodobné doufání – 1:14 mil. v jednom tahu – přibližně), ale nedá se slíbit jistota. Takže není víra jako víra 🙂

 37. protestant

  Foxy (19.06. 2014 | 12:01) napsal:
  To, že se jedná o klamavou reklamu, jsem již prokázal.
  Vyplývá to z definice klamavé reklamy.
  Nabízíš spásu.
  Nabízíš tak produkt (víry), u kterého nedokážeš prokázat jeho účinnost.
  Stejné, jak pomocí dryáčnické reklamy nabízet mastičky, u kterých není prokázána účinnost.

  Takže klamavá reklama jak vyšitá.
  Šejdíři! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  protestant:
  Jsi vedle Foxy. Možná je to jen neznalosti. Ale církve spásu nenabízejí…
  Ani ji nemohou poskytnout. 🙂

 38. Antitheista

  Církve nabízejí spásu skrze členství ve svém společenství… a nabízejí ideologii Krista, skrze kterou se prý člověk dostane ke spáse = čili církve propagují křesťanství, což jsou teze o spáse atd…, které nejsou nijak dokázány 😀

  Ať církve dokážou své teze, že existuje nějaká spása a že se k ní dostaneme skrze Krista, nebo je to klamavá (nedokázaná) reklama 🙂

 39. Foxy

  protestant:
  „Jsi vedle Foxy. Možná je to jen neznalosti. Ale církve spásu nenabízejí…
  Ani ji nemohou poskytnout. 🙂 “

  Špatně čteš. Nepoužil jsem slovo „církev“.
  Ovšem pokud tvrdíš, že církve nemohou spásu poskytnout, jest mi v tomto s tebou souhlasit.
  Tvrdíš: „Ale církve spásu nenabízejí…“ Má obavu, že se v tomto mýlíš. Mám takový neodbytný pocit, že jsem již s takovými nabídkami od příslušníků či vyznavačů církví setkal. Bylo to ve formě: „budeš li dělat toto a nebudeš li činit tamto, dosáhneš spásy“. Je možné, že jsem se přeslechl a že mi nabízeli jiný produkt jejich víry, mám pocit, že mu říkali „zatracení v Ječné“, nebo tak nějak.
  Ale budiž. Třeba jen tak blábolili. Nebo mi to nabízeli sami za sebe, takovou soukromou nabídku. Ovšem bude li kdo nabízet spásu jménem církve, aniž by jednoznačně prokázal účinnost jím nabízeného produktu, dopouští se i v tomto případě klamavé nabídky stejně, jako by onu spásu nabízel jménem svým.
  Pakliže bude spása kýmkoliv nabízena a propagována veřejně, aniž by byla jednoznačně prokázána její deklarovaná účinnost, jedná se o klamavou reklamu.

 40. dogbert

  Tyhlety diskuse s megatrollem protestantem mě fascinují.

  Proč? Jaký má smysl mu jeho kydy neustále vyvracet? Co když sem někdo napíše, že prdy pravého věřícího voní po růžích? To bude teprve diskuse

  Podle mě je to forma náboženského obřadu. Diskuse s protestantem je Vaše pravidelné rituální „zabíjení křesťana“ Tím, že mu vyvracíte jeho hovadiny, přesvědčujete podvědomí o svém vítězství nad neznámem 😀

 41. Antitheista

  Tak tuhle téměř freudovsko-jungovskou analýzu beru 😀

  A protestant mi závidí můj penis 😛

 42. Foxy

  „Podle mě je to forma náboženského obřadu. Diskuse s protestantem je Vaše pravidelné rituální „zabíjení křesťana“ Tím, že mu vyvracíte jeho hovadiny, přesvědčujete podvědomí o svém vítězství nad neznámem 😀 “

  Mám jednodušší vysvětlení – prostě se tím bavím. Ani ve snu by mne nenapadlo, že bych z něj udělal atheistu (a naopak). A to, že on se diskusí taky hlavně baví, o tom nepochybuji. Je to taková dobromyslná pošťuchovaná.

 43. dogbert

  @Foxy

  To je jen racionalizace Tvých hluboko zasutých duchovních potřeb 😀

 44. protestant

  to Foxy:
  Doufám že to za nic jiného než zábavu nebereš…. 🙂

  A k těm reklamám:
  Dělá podle tebe meteorolog reklamu na déšť či slunečno ši obecně na počasí?

 45. Foxy

  protestant (19.06. 2014 | 22:23) napsal to Foxy:
  „Doufám že to za nic jiného než zábavu nebereš…. 🙂 “
  Jen doufej, doufej…

  „Dělá podle tebe meteorolog reklamu na déšť či slunečno ši obecně na počasí?“
  Nedělá. Meteorolog netvrdí, on se pouze domnívá a předpokládá… v čemž je poctivější, než (obávám se) většina věřících (samozřejmě míněna víra v boha/nadpřirozeno).

 46. Foxy

  dogbert (19.06. 2014 | 21:35) napsal @Foxy:
  „To je jen racionalizace Tvých hluboko zasutých duchovních potřeb 😀 “

  To mi fandíš. Je možné, že je to dokonce jejich iracionalisace. 🙁

 47. Antitheista

  Meteorolog připouští chyby a má stastistické výroky, až budeš mít stejně podložené, byť statisticky jen z 80% přesné předpovědi ohledně boha, budu na něj taky věřit 🙂

  dogbert – a náboženství je zase racionalizace strachu ze smrti 🙂

 48. protestant

  Foxy (19.06. 2014 | 23:18) napsal:

  Nedělá. Meteorolog netvrdí, on se pouze domnívá a předpokládá…

  protestant: …. tedy věří…. 🙂

 49. Antitheista

  Není víra jako víra

  Meteorolog věří na základě vědeckých podkladů (narozdíl od vás pánbíčkářů 😀 ) a ještě jsou jejich předpovědi vědecky korigovány o statisické chyby, takže udávají, že nemusí být přesné na 100%, ale jen z… dosaďte si podle dlouhodobosti předpovědi..

  Ale vy co věříte na úplně nedokázané věci a ještě způsobem, že „doufání/víra“ je u vás „jistota“ – jste tak trochu hlupáčci 😀

 50. dogbert

  dogbert – a náboženství je zase racionalizace strachu ze smrti 🙂

  Nevím, jestli je vhodný výraz racionalizace, ale s Tvou myšlenkou souhlasím.

  To samé platí samozřejmě i o atheismu. Jednak jde o vytěsnění, jednak z psychologie známý fakt, že špatná zpráva děsí mnohdy méně, než neurčité naděje.

  Ale nemusí to tak být vždy, může jít i o pouhou tupost. Jako agent Bean: „Neví, co je strach! Neví, co je nebezpečí! Neví vůbec nic…“

 51. Antitheista

  To není potřeba, my ateisté jsme zároveň i agnostici, takže jsme neznámo nesmazali, jen tvrdíme, že není racionálně odůvodněno a to je pravda… takže máme pravdu spíš my než ty či věřící. Ty si snažíš racionalizovat naději, že by „něco mohlo být“ 🙂 . Může, ale není to pravděpodobné, to je vše, co tvrdíme 😀 – neznámo, v tomto případě bůh, spíš není než je. Toť vše 😀

 52. Antitheista

  Co vy tenhle výrok poslance ČSSD a bučení ze strany pánbíčkářů?

  “Katolická církev pomáhala nacistickým zločincům při jejich odchodu do Jižní Ameriky”¨

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/cirkev-schvalovala-vrazdy-zidu-a-pomahala-nacistum-rekl-poslanec-cssd-1e4-/domaci.aspx?c=A140620_124229_domaci_kop

  v čem lžou Krysí stezky? http://cs.wikipedia.org/wiki/Krys%C3%AD_stezky

  Katolická církev nenese odpovědnost za své vysoké představitele a za spolupráci s klerofašistickým režimy, které spolupracovaly s Hitlerem ?

  Hezký a ještě mnohem hezčí víkend všem i Foxymu !!

 53. dogbert

  o není potřeba, my ateisté jsme zároveň i agnostici, takže jsme neznámo nesmazali, jen tvrdíme, že není racionálně odůvodněno a to je pravda… takže máme pravdu spíš my než ty či věřící. Ty si snažíš racionalizovat naději, že by „něco mohlo být“ 🙂 . Může, ale není to pravděpodobné, to je vše, co tvrdíme 😀 – neznámo, v tomto případě bůh, spíš není než je. Toť vše 😀

  reaguješ na mě? ale ať ano, či ne, odporuješ si sám se sebou i s logikou

 54. TvojOponent

  dogbert

  Tyhlety diskuse s megatrollem protestantem mě fascinují.

  Protestant dokáže vtipne a trefne reagovať na nezriedka agresívne komentáre. To nie je znak „megatrolla“. Je to znak človeka so širokým rozhľadom. A navyše s obdivuhodnou trpezlivosťou. Jeho komentáre sú písané s chirurgickou presnosťou a je vašou vinou, že končíte ako nádor v kontajneri na odpadky 🙂

 55. dogbert

  @TO
  chytání za slovo nepovažuji za vrchol vtipnosti ani trefnosti. Diskuse má být založena na vzájemné vstřícnosti, jinak nemá smysl, tedy, kromě onoho rituálního „zabíjení“ apod 😀 Protestant se zároveň zjevně dobře baví, nutí „nepřítele“ brát ho vážně.

 56. dogbert

  @Antitheista

  anebo jinak. Neznámo zůstává i atheistovi (třebas, platí koncept multiverza, či nikoliv?)
  Jinak, když bych přijal Tvoji tezi, i kdybys měl pravdu, tak to neznamená, že si to neracionalizuješ. Ale to je o tom, že máme jiný názor na psychologii obecně

 57. Antitheista

  Ano, racionalizujeme všichni, ale jde o to, jestli RACIONALISMUS x RACIONALIZACE …

  to není potřeba, my ateisté jsme zároveň i agnostici, takže jsme neznámo nesmazali, jen tvrdíme, že není racionálně odůvodněno a to je pravda… takže máme pravdu spíš my než ty či věřící. Ty si snažíš racionalizovat naději, že by „něco mohlo být“ . Může, ale není to pravděpodobné, to je vše, co tvrdíme – neznámo

  Mluvím o neznámu ve smyslu boha, ne ve smyslu toho, že ještě všechno nevíme… všechno skutečně ještě nevíme 🙂 takže tu je neznámo, ale je nepravděpodobné, že to neznámo je bůh …

  V čem je to nelogické ?

Komentáře nejsou povoleny.