Česká média tleskají snahám o umlčení kritiků náboženství

Autor | 22.06. 2014

ivcrn-lidovkyV pátek 20. června 2014 byla na Facebooku smazána stránka „Islám v České republice nechceme“ (IVČRN), která byla se svými více než 65 000 fanoušky největší vlajkovou lodí kritiky víry v pohádkové bytosti v České republice. Facebook stránku smazal po nahlášení Terezy Cajthamlové (kdo to je? více zde), jejíž snahou, dle jejího vlastního vyjádření na FB, je, aby náhodou někdo někomu neupíral „náboženská práva“, v tomto případě tedy náboženská práva muslimů. Ta byla vskutku brutálně pošlapána tím, že si IVČRN dovolila tu neskutečnou drzost a troufalost a islám kritizovala. Kritizovat náboženství se přeci nesmí, to ví každý slušný člověk, v čele s Terezkou Cajthamlovou. A pokud by Vás zajímalo, jestli Terce podobně leží na srdci také práva nevěřících, tak vězte, že nikoliv. Co však považuji za daleko horší, než pubescentně laděné Terezčino chování a její z předsudků pramenící světospasitelské choutky je mediální reflexe smazání stránky IVČRN. Od médií – hlídacích psů demokracie – přeci jenom člověk očekává nějakou tu kritickou, zdůrazňuji kritickou reflexi daného problému. Lidovky a Respekt a jejich „těžce kritičtí“ „novináři“ Radek Kedroň, Šárka Kabátová a Michal Zlatkovský však na místo erudovaného zamyšlení se ve svých článcích nabídli populistický patos, stigmatizující ty, kteří na místo víry v bohy negramotných pastevců dali přednost hodnotám humanismu. Česká média oslavují snahy o umlčení kritiky náboženství, a to je pro českou demokracii špatná zpráva.

V prvé řadě se samozřejmě nabízí otázka, proč se vůbec řeší kritika určitého problému, na místo problému samotného. Skupina IVČRN kritizovala projevy xenofobie, nesnášenlivosti, netolerance a pošlapávání lidských práv, jež jsou s islámem inherentně spjaty. A česká média, na místo toho, aby řešila existenci ideologie, jejíž charakteristickými znaky jsou xenofobie, nesnášenlivost a netolerance, řeší někoho, kdo tyto atributy spjaté s islámem kritizuje. Takovouto situaci bych označil za vskutku mimořádně absurdní. Zvláště pak v zemi, jakou je Česká republika, tedy v zemi, kde má sídlo extremistická buňka vedená Muneebem Hassanem Alrawim, který, bez většího zájmu médií, ve své mešitě vyzývá věřící k tomu, aby své děti učili nenávist k nevěřícím a k jejich bití, pokud se odmítnou modlit k Alláhovi. A tak se ptám: jak je možné, že Lidovky (článek Facebook smazal stránku, která brojila proti islámu v Česku)  a Respekt (článek Antiislamisty na Facebooku nechceme) oslavují zrušení stránky, která toto kritizuje, zatímco o Alrawiho xenofobních a nesnášenlivých projevech jejich redaktoři mlčí?

Tereza Cajthamlová se na svém Facebooku chlubí tím, že díky jejímu bonzáctví byli umlčeni kritici náboženství.

Tereza Cajthamlová se na svém Facebooku chlubí tím, že díky jejímu bonzáctví byli umlčeni kritici náboženství.

Vzhledem ke stylu, kterým byly oba články napsané, nebude odpověď na předchozí otázku zřejmě příliš velkým tajemstvím. Autoři článků totiž fakticky neskrývaně oslavují cenzuru kritiky náboženství. Užívají při tom navíc termínů jako „xenofobní stránka“ či „islamofobové“, čímž ještě navíc sami sebe usvědčují z terminologické neobratnosti a nevzdělanosti, respektive neobeznámenosti s danou problematikou. Je tak zřejmé, že de facto nejde o žádný boj proti údajné xenofobii, či o boj za toleranci, jakkoliv v tomto kontextu pomýlený. Jde zde jednoduše o snahu ještě více stigmatizovat a ostrakizovat kritiky náboženství, přičemž tato snaha je zaobalena do populistických a líbivých slov o „xenofobii“ a „islamofobii“.

Ostatně, nějak se kritici náboženství démonizovat musí. Před více než dvěma tisíci lety, v antických Athénách, kde byl ateismus dle tehdejší legislativy trestným činem, měli tamní předchůdci Cajthamlové, Kabátové, Zlatkovského a Kedroně situaci poněkud snažší. Náboženství bylo prakticky „faktem“ dané společnosti a zpochybňování jeho ústřední role bylo aktem pouze zcela ojedinělým. Proto když Anaxagorás ve svých ranných fyzikálních teoriích přišel s konceptem toho, že Slunce (tedy v tehdejších Athénách bůh Hélios) je pouze rozžhavenou masou kamene (zjednodušuji, netřeba zabíhat do detailů), nemuseli athénští zákonodárci vymýšlet, jak Anaxagoru stigmatizovat. On se totiž ostrakizoval a stigmatizoval víceméně sám, už jen samotným zpochybněním Hélia jakožto boha. V dnešní, alespoň částečně sekularizované Evropě, tak tomu již však není. Nejsme zde v situaci, kdy by celá společnost byla tvořena věřícími, kteří by svůj život doslova rámovali v intencích nějakého náboženství. Proto je třeba vymýšlet sofistikovanější způsoby, jak se kritiků náboženství zbavit.

Michal Zlatkovský se na svém Facebooku chlubí svým článkem, kterým sám sebe usvědčuje z neznalosti pojmového aparátu, který užívá.

Michal Zlatkovský se na svém Facebooku chlubí svým článkem, kterým sám sebe usvědčuje z neznalosti pojmového aparátu, který užívá.

Ještě ve 40. letech minulého století jsme mohli být v souvislosti s Bertrandem Russellem svědky ne příliš sofistikovaného způsobu, jak se zbavit kritika náboženství. U soudu v USA tehdy bylo napadeno to, že Russell učí na univerzitě. Tento nobelista byl totiž autorem přednášky (později vydané knižně) „Proč nejsem křesťaněm“, a proto by, pochopitelně, neměl mít právo učit na univerzitě. Dnes už jsou metody těch, kterým je kritika náboženství trnem v oku, samozřejmě sofistikovanější. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem kritiky náboženství začal být islám, vymyslelo se speciální slovo, které bylo ušito tzv. na míru stigmatizaci a ostrakizaci kritikům islámu. Jedná se o známý termín „islamofobie“ – tento pojem je tzv. smysluprázdný, jelikož nemá žádný obsah (více k této problematice viz rozbor stanfordského filosofa a neurovědce Sama Harrise zde či jeho nedávný rozhovor nejen na toto téma s ex-muslimkou Ayaan Hirsi Ali zde). Druhým podobným slovem je „xenofobie“. Tento pojem, na rozdíl od pojmu islamofobie, má skutečně reálný obsah. Xenofobní je například nesnášenlivost vůči jiným kulturním projevům, než jaké jsou součástí mé vlastní kultury – což je příklad právě islámu a proto jej lze označit za xenofobní ideologii. Xenofobní jsou však také mnohé politické strany či soudobí neo-nacisté. V českém kontextu třeba DSSS, či hnutí (dnes již pravděpodobně neexistující) Národní odpor, případně „nacionálni hackeři“ z White Media. Všechna tato uskupení jsou, podobně jako islám, xenofobní (případně i rasistická, to ale nyní ponechme stranou). Útočí totiž na způsoby života a kultury jiných etnik a národností pouze na základě toho, že jsou tyto jiné způsoby života a kultury odlišné od kultury, jež preferují např. DSSS či White Media. Proto se u těchto uskupení setkáváme s tím, že není kritizován islám (jsou si dobře vědomi toho faktu, že muslimové jsou i běloši), ale Arabové na základě jejich kulturní odlišnosti (a ihned si opět doplňme, že ne všichni Arabové jsou muslimové, proto nelze Araby ztotožňovat s islámem). Je tedy legitimní, pokud média uskupení typu DSSS či White Media označují jakožto xenofobní. Důsledkem toho je skutečnost, opět zcela legitimní, že náckové a jim podobní jsou ztotožňováni s termínem xenofobie. A vzhledem k tomu, že náckové, opět zcela odůvodněně, nemají u veřejnosti zrovna příliš dobré renomé, symbolizuje termín „xenofobní“ něco, co u většiny lidí automaticky vyvolá silně negativní konotace. A to je přesně ten důvod, proč se vůči kritikům náboženství používá ta strategie, kdy jsou skrze média označeni jakožto xenofobní.

Objektivně vzato je to strategie velice dobrá – vezme se termín označující negativní vlastnost, který je, ač se jedná o cizí slovo, termínem, jehož význam veřejnost dostatečně zná a zároveň je tento termín u veřejnosti dostatečně rozšířen, tedy je známý. Pak se takový termín aplikuje na nepohodlné osoby – tedy kritiky náboženství – a „dílo je dokonáno“. Přese všechno ostatní je tedy užívání termínu „xenofobní“ vůči kritikům náboženství poměrně jasným a zřejmým argumentačním faulem. Smutné však je, pokud se takových lstivých argumentačních faulů dopouští novináři z nebulvárních médií. Jejich role by měla být přesně opačná. To oni by měli ve svých vysokonákladových denících a týdenících upozorňovat na to, o čem jsem já v krátkosti pojednal v předchozích odstavcích. Na místo toho se však slovem „xenofobní“ označuji ti, kteří se ve skutečnosti vůči xenofobii, nesnášenlivosti a netoleranci ostře vymezují. Novináři si pravděpodobně neuvědomují, že se tím dopouští něčeho, co může mít poměrně dalekosáhlé důsledky. Pokud bude slovo „xenofobní“ nadužíváno podobně, jako tomu je nyní, snadno se může stát, že se stane něčím podobně zprofanovaným, jako je „boj proti korupci“.

Ještě o něco dále ve svém novinářském diletantství pak zašel server Romea.cz, který označil kritiku islámu za rasistickou (článek Facebook smazal nenávistnou stránku proti islámu. Další rasistické stránky zatím fungují). Já bych možná novináře z Romea.cz opravil a napsal bych, že když už nutně chtějí psát o něčem, o čem nerozumí, ať příště označí kritiku islámu za misantropickou. To bude totiž přeci jenom alespoň o chlup blíže realitě, jelikož misantropie vyjadřuje nenávist k lidem obecně, ke všem lidem, no a muslimové jsou běloši, černoši, mulati, Asiaté, Arabové, Peršané, Evropané, Američané… no prostě zástupci téměř všech etnik, ras a národností na světě. Je třeba říct, že ztotožňování kritiky náboženství s rasismem jde ještě o stupeň dále, než sofistikované pokusy o stigmatizaci kritiků náboženství, které předvedli redaktoři Respektu a Lidovek. Avšak vzhledem k tomu, že skutečnost, že kritika náboženství nemá nic společného s rasou, je natolik zřejmá, nepovažuji za jakkoliv důležité se článkem na webu Romea.cz zabývat. Teze v něm uvedené jsou totiž tak absurdní, že diskreditují sami sebe.

Faux-pas na webu i Facebooku sdružení Romea.

Faux-pas na webu i Facebooku sdružení Romea.

V souvislosti se článkem na webu Romea.cz je však třeba zmínit ještě jednu důležitou součást koktejlu, jež je zodpovědná za současnou situaci a jež se týká i článků v Respektu a Lidovkách. Je jí výše již naťuklá problematika neobeznámenosti s tématem, respektive nevzdělanosti v dané oblasti. Lidé typu autorů článků na zmíněných webech se o islám více nezabávají, stejně jako se nezabývají kritikou islámu, čehož důsledkem je, že o obém píší z podstaty věci nutně zcela povrchně. Avšak jak říkal jeden profesor od nás z katedry filosofie, „z pozice neznalosti nelze argumentovat vůbec pro nic“. Dnešní média to však očividně nezajímá. Budou ráda psát a argumentovat z pozice neznalosti, je-li téma dostatečně populistické a tedy i čtenářsky zajímavé. Čtenost je očividně až na prvním místě, profesionalita až někdy v závěru pelotonu. Tito lidé pak nepochybně brání islám pouze proto, že je „jiný“. Už neřeší, co je zač. Je prostě jiný, a někdo jej kritizuje, takže to přeci nutně musí znamenat, že jej kritizuje čistě právě proto, že je jiný. V takovém přístupu se však zrcadlí spíše latentní xenofobie toho, kdo takto postupuje, než jakákoliv snaha o kritickou reflexi daného problému. Pokud bych se autorů těchto článků zeptal (a Michala Zlatkovského jsem se zeptal – nebylo mi odpovězeno), jestli znají postavy jakými jsou například Imad Iddine Habib, Faisal Saeed Al Mutar, Kacem El Gzazzali či Waleed Al-Husseini a spousta dalších, jistě by tato jména slyšeli poprvé v životě. Lidé jako Zlatkovský, Cajthamlová, Kedroň či Kabátová prostě a jednoduše vůbec nemají představu o tom, že kritika islámu skutečně absolutně není doménou „bilých evropských heterosexuálních nácků“. Pokud se však sami nerozhodnou se do oblasti problematiky islámu a kritiky islámu hlouběji ponořit a vzdělat se v ní, je víceméně zbytečné vést s nimi jakoukoliv diskusi.

Lze tedy konstatovat, že problémem určitě není zrušení FB stránky IVČRN (stránka navíc byla opětovně založena pod názvem Islám v ČR nechceme a dva dny od založení již má přes 4 000 fanoušků). Facebook je soukromou firmou, která si na svém písečku může dělat, co chce. Zrušení stránky má jistou symbolickou rovinu či význam, to ano, ale daleko horší a pro demokracii a svobodnou společnost nebezpečnější je přístup českých médií, která buď cíleně, nebo v důsledku vlastní nevědomosti, stigmatizují a ostrakizují kritiku náboženství jako takovou. Upřímně nevím, která z těchto dvou možností je horší, každopádně to, že česká média oslavují snahy o umlčení kritiků náboženství je zprávou velice špatnou.

Závěrem přikládám pro slečny Cajthamlovou a Kabátovou, pro pány Zlatkovského a Kedroňe, pro web Romea.cz a vůbec pro všechny české novináři menší inspiraci k tomu, čím by se mohli a měli zabývat:

Muneeb Hassan Alrawi, šéf Ústředí muslimských obcí v České republice.

Muneeb Hassan Alrawi, šéf Ústředí muslimských obcí v České republice.

Autor článku není členem sdružení IVČRN ani Czech Defence League. Článek vyjadřuje stanovisko autora, nikoliv oficiální stanovisko OSAČR.

179 thoughts on “Česká média tleskají snahám o umlčení kritiků náboženství

 1. Izak

  Plne se s tim ztotoznuji a ac nejsme ateista, tak ateisty beru jako spojence, nebot kazde nabozenstvi musi snest kritiku a dokonce i verbalni urazku !!!

  jed diky kritice napr. krestanu jsme se dostali tak kade jsme a jen diky sebereflexi katolicke cirkve se modernizovala do dnesni podoby a co je jeste positivnejsi, krom rozsahlych reforem, kterych mimochodem islam neni schopen si uvedomili i zlocinu, ktere napachali omluvili se.

  Ono popravde nabozenstvi je soukroma vec kazdeho a mimo svoji dusi se nam co tahat a uz vubec ne kvuli pochybne pohadkove vire pachat zverstva … priznejme si, zadne nabozenstvi nema pravdu, ani ateiste … tohle vse vymyslel clovek, ale svet byl nepochybne stvoren a at uz predstoupime pred stvoritele, nebo se reinkarnujem, nebo zaniknem se mame chovat slusne a ohleduplne, mame zaroven vystupovat proti zlu … aby i ten zivot na zemi byl pro nas rajem a ne utrpenim … to ma byt nas cil, aby spolecnost dospela do takoveho stadia ze vybuduje raj na zemi, kde bude kazdy stastny a svobodny …. nebot kazda bytost byla stvorena svobodna.

  Za nabozenskeho hlediska, to co pachaji muslimove na detech je zlocin, ty metody vymyvani mozku jsou znamy a i krestane uci, jak se jim branit a jak je rozpoznat … bohuzel pokud je nedostane zkuseny clovek, ktery si s nim dal velkou praci a nebude aplikovat stovky hodin meditaci, tak budou pro spolecnost nebezpecni, nebot pak staci jen skrat a impuls a stanou se s nich nebezpecni fanatici … kteri ani nebudou vedet, proc se tak chovaji

 2. Antitheista

  Já si v týhle věci budu muset ještě názor udělat, nemam ho hotový, chci, aby lidi měli právo věřit i na nesmysly, pokud neubližují (jenže nesmysly v důsledku často ubližují), taky maj ovšem právo vědět, co je zatím to „nejpřesnější současné poznání“, aby si mohli vybrat. Měli by být učeni kritickému myšlení, a to povinně a ve školách. Pak si sami třeba spíš řeknou, že jsou to „sračky“. Ale je lepší, když budeme přátelští k limonádové verzi islámu či křesťanství, než k té „mainstreamové“ či dokonce extrémní (i ta většinová verze je často až moc extrémní, takže ta extrémní je ještě extrémnější…)

  Když tam bylo několik desítek tisíc lidí, takže asi i hodně průměrných lidí, nevyskytoval se tam skutečně rasismus? (myslím příspěvky lidí co tam psali?) – já tam nechodil, Respekt mam v mnoha věcech rád, pokud se zrovna nejedná o náboženství 🙂

  Jinak věcná kritika náboženství je naše právo, ale i zesměšňování je naše právo. Dělat si legraci z čehokoliv nám může těžko někdo zabránit…

  Zesměšňování či dokonce i urážení je jedna věc a výzvy k násilí věc druhá – toť rozdíl…

  Urážení je také lidské právo, urážet i být uražen, někdy za pokutu, ale právo dostat přiměřenou pokutu taky máme, ne ? 😀

 3. protestant

  Teď by to chtělo začít nahlašovat nenávistné příspěvky na tomto webu…. a oddělit tak slušné ateisty, kterých je předpokládám většina od xenofobních kreatur….

 4. Antitheista

  Kteří jsou xenofobní? Kromě Pergilla ? (pokud je to vůbec ateista)

  Zato nábožných tu máme xenofobních až až … 🙁

  Nechceš ty spíš zadržet kritiku toho tvýho Ježíška a nechat si jen ty ateisty, kteří ti přizvukují a tvrdí, že „chápou tvojí víru, jen jí sami nevyznávají“ ? Ale když někdo nevěří, tak má důvody, a ty důvody – to vás tak vytáčí, protože jsou většinou logické a to se o vašich důvodech proč věřit na Ježíška – říct nedá 😀

 5. Ivana Recmanová

  Problém IvČRN nebyla kritika islámu, nýbrž ponižování a sexuální obtěžování oponentů. Od Konvičky a ostatních členů jsem se dozvěděla, že bych měla být zabita, zmlácena nebo znásilněna. Jsem ráda, že Facebook dotyčnou stránku smazal, protože výzvy k ubližováním druhých není možno ve slušné společnosti tolerovat.

 6. Antitheista

  No, i urážení by mělo být sofistikované. Tohle je spíš kanál.

  Taky tam bylo něco o „bouchnutí“, to už hraničí s výzvou k násilí.

  Sice Poláka rád nemam, ale tohle je přehnaný. Čili to tam bylo plné primitivů. Kritika islámu by měla být především kritikou náboženství jako takového. Tohle byla spíš xenofobní záležitost. Podle těch printscreenů.

  Ale právo na takovou stoku podle mě lidi stejně mají, pokud tam nejsou tolerovány jasné výzvy k násilí …

 7. A.S. Pergill

  Na velvyslanectví nacistické Třetí říše také oslavovali, když se konečně podařilo prosadit zákaz Osvobozeného divadla. A aktivističtí novináři (později excelující v protektorátním tisku) hýkali až uši zaléhaly.

  Je třeba jednoznačně konstatovat, že multikulturalismus je ideologie srovnatelná s nacismem, když ničím jiným, tak:
  – nenávistí vůči demokratické společnosti, jejím hodnotám a atributům
  – agresivitou, kterou tuto nenávist hodlá uspokojovat a realizovat

  Rozhodně nepovažuji informaci, že „rasistické a xenofóbní“ příspěvky na zmíněnou FB stránku postovali sami multikulturalisté (a pak je hned denuncovali) za přehnanou či nepravdivou, ono to v podstatě plyne z morálního profilu těchto lidí.

  Druhou věcí je, že FB skupina „Islám v ČR nechceme“ šíleně vadila, ale stránky typu „šarija4česko“ (a obdobné pro jiné státy) nikomu nevadí, přestože je šaríja v rozporu nejen s platným právem (už na úrovni ústavy) ČR (český právní řád a Ústavu ČR může mít pochopitelně FB u koncové části trávícího traktu), ale i mezinárodní dokumenty typu Listiny lidských práv a svobod, která je závazná i pro země, kde má FB hlavní sídla.

 8. Antitheista

  Mně vadí každé extrémistické stránky, nicméně uznávám, že když tam nejsou výzvy k násilí, tak mají právo na existenci.

  Já multikulturalista nejsem, leda v jiném smyslu, než píšeš ty. Chci jen říct, že miliarda muslimů nezmizí, ale můžou se umírnit postupně – může převážit umírněný výklad. Takový je náš spojenec. My se o to musíme snažit stejně jako naši „liberální“ spojenci uvnitř muslimského světa, i kdybych jich tam bylo patnáct (jakože je jich jistě více)

 9. Medea

  “nicméně uznávám, že když tam nejsou výzvy k násilí, tak mají právo na existenci.”

  Pokiaľ im to právo na aktuálnu internetovú existenciu nevezme Facebook, ktorý má tiež právo robiť si svoj biznis 🙂

 10. Takyateista

  Je sranda, jak autor článku vychází z předpokladu, že ty stránky byly úplně ok, že tam prachsprostou nenávist nikdo nešířil. To je samozřejmě blábol, s takovými White media si to rozhodně nezadalo.

 11. Antitheista

  To je taky pravda 🙂 I když nevim, jestli by se tohle odůvodnění zrovna Polákovi líbilo 🙂

  Kdyby do všeho netahal toho Marxe a nebyl tak „protizápadně“ laděný, mohl by to být sympatický liberál (nikoliv ekonomický neoliberál, to ale nejsem ani já) …

  Některý články maj kvalitu, ale min. 1 odstavec je vždy „marxistický“. Některý články jsou mimo. Ta kritika stránek „Nechceme islám v ČR“ byla dobrá a kvalitní. Začíná mi být o něco sympatičtější. To co jsem si stahnul z uložto- jak tam o něm psali ti lidi z těch stránek, to byla fakt stoka, hnus…

 12. Antitheista

  Tak čtu poslední 3. printscreen z ulož.to a tohle už meze překračuje:

  „…to je už na rozbití huby!!!! zmrd. co mu uděláme ??“

  Ty lidi jsou dobytkové, tyhle stránky bych nebránil, pokud tvůrce stránek něco takového ihned nesmaže a nechá pod tim rozjet diskuzi takovýho rázu, co si mam o stránkách myslet ?

 13. Antitheista

  Ovšem podobný princip by se měl uplatňovat i na stránky jako šáriaCZ atd…

 14. Machi

  Tohle je článek typu „kdo nejde s námi, jde proti nám“.
  Sorry, islám nemusím, ale paktovat se kvůli tomu s nácky?
  Neměla by mít propagace a obhajoba ateismu i nějaký morální rozměr?
  Navíc Cajthamlová ve svém článku (na blogu respektu) evidentně kritizuje extrémistické aspekty skupiny IVČRN a hlavně chování pana Konvičky. Nikde jsem tam nenašel, že by se zastávala islámu.
  Ostatně viz citace z jejího článku:

  Když jde o islám, ztrácíme zkrátka rozum. Z hulváta se stává hrdina, komunikační fauly i zneužítí moci jsou náhle vhodné prostředky k přesvědčování.
  Islám si stejně jako všechna ostatní náboženství zaslouží kritickou společenskou debatu. Tu ale nenabízí Czech Defence League ani docent Konvička. Člověk, který útočí na druhé z pozice moci, nechce ve skutečnosti diskutovat, pouze předvádí svou domnělou dominanci. Pokud Konvička nazývá ženu „čubkou“ a „štětkou“ jen proto, že se odmítne chovat tak, jak on požaduje, pak jedná jako extremista a fanatik. A nemusí se přitom hlásit k žádnému náboženství.

 15. Jarda

  Tady je zase sebranka kavárenských filozofů a levicových mudrlantů.Je jasné že až se podaří zlikvidovat v EU veškerou opozici stojící proti islámu,přistěhovalectví a multikulturalismu budou toto nejlepší služebníci nových pánů a s chutí budou pronásledovat dřívější oponenty.Nakonec to už se děje teď.

 16. Medea

  “Ty lidi jsou dobytkové, tyhle stránky bych nebránil, pokud tvůrce stránek něco takového ihned nesmaže a nechá pod tim rozjet diskuzi takovýho rázu, co si mam o stránkách myslet?”

  Tvorcovia stránok a diskutujúci pod nimi môžu byť radi, že na nich ešte nikto nepodal trestné oznámenie (§ 355 a § 356 trestního zákoníku 40/2009 Sb.).

 17. Colombo

  S tím, co lidi prohlašují na té facebukové stránce se neztotožňuju. Jako se neztotožňuju s hromadou jiných prohlášení, byť vulgárních.

  Ale to se hned všecko musí zakazovat?

 18. Antitheista

  Jakožto vulgární materialista nejsem většinou proti vulgaritám, ale proti vyhrožování a výzvám k násilí ano

 19. Honza Werner Post author

  Izak: Moc díky za komentář, to mě popravdě velice potěšilo. Tento přístup fakt oceňuju. Ostatně, já mám sám mezi svými dobrými kamarády např. křesťany, „dokonce“ 🙂 i katolíky. Ale pokud zastáváte takovýto postoj, tedy akceptujete možnost kritiky i vlastní pozice (vašeho náboženství), tak to je podle mě správný přístup. Já to vidím stejně jako Vy, kritika čehokoliv (včetně různých proudů ateismu atp.) musí být povolená a možná.

 20. Honza Werner Post author

  Jinak chtěl bych apelovat na zdejší diskutující: Opět se tu řeší to, co řešila i média a co ve svém článku kritizuju. Řeší se, jestli kritika islámu z pozic IVČRN je nebo není extremistická, vulgární atd atd. Ale to, že objekt této kritiky, islám, ve svém svatém textu k násilí, zabíjení, nesnášenlivosti a netoleranci vybízí, to se neřeší. Proč my i média řešíme, jakým způsobem někdo kritizuje islám? Je třeba se zaměřit na samotný islám a ne se utápět v debatách o tom, jestli je někdo kdo kritizuje xenofobii, netoleranci a nesnášenlivost v islámu vulgární či nikoliv.

 21. Honza Werner Post author

  Machi: zkopíruju ti sem komentář týkající se Cajthamlové, který jsem už napsal v diskusi u článku, na který odkazuješ (https://www.osacr.cz/2014/02/03/islam-zatemnuje-rozum-aneb-filipika-proti-islamu-a-apologetika-jeho-kritiky/):

  „Nebojte, já jsem ten její článek pochopil, respektive vím, o čem je. Problém však je, že Vy Cajthamlovou neznáte. Ona uznává pouze takovou kritiku islámu, ze které islám vzejde dobře. Jakákoliv kritika islámu, jejímž výsledkem je zjištění, které z islámu dělá něco špatného, je náckovské. Navíc, po diskusi s ní vím, že ona uznává to, že „náboženské cítění“ je něco speciálního a mělo by mít speciální statut, chráněný právem. Nevěřící jsou jí jedno. Pokud ale někdo má „náboženské cítění“, je nadřazeno například cítění zahrádkářů nebo čemukoliv jinému. Ona islám obhajuje pouze proto, že je posedlá obhajováním něčeho, co je „cizí“. Islám je cizí a na to konto jej obhajuje. Pokud by byl vývozním artiklem nacismus, tak obhajuje nacismus. Ona islám nepodrobuje kritické reflexi, ona mu apriorně dává statut něčeho, co se musí chránit jako nějaké zvíře které je existenčně ohroženo a hrozí mu vymření. Jinak já s Vaším komentářem, viceméně, souhlasím. Ale problém je doopravdy ten, že pokud dojdete racionální, slušnou a věcnou kritickou reflexí k tomu, že islám vykazuje třeba xenofobní rysy tím, že je monokulturní, tj. hostilní k těm aspektům jiných kultur, které nejsou v souladu s islámem, tak jste nácek. Takže dle Cajthamlové je de facto jedno, jestli vulgárně něco napíšete, nebo doopravdy věcnou analýzou k něčemu dojdete. Pokud dojdete k něčemu, co islám „špiní“, jste nácek.“

 22. protestant

  Honza Werner (23.06. 2014 | 19:16) napsal:
  Jinak chtěl bych apelovat na zdejší diskutující: Opět se tu řeší to, co řešila i média a co ve svém článku kritizuju. Řeší se, jestli kritika islámu z pozic IVČRN je nebo není extremistická, vulgární atd atd. Ale to, že objekt této kritiky, islám, ve svém svatém textu k násilí, zabíjení, nesnášenlivosti a netoleranci vybízí, to se neřeší. Proč my i média řešíme, jakým způsobem někdo kritizuje islám? Je třeba se zaměřit na samotný islám a ne se utápět v debatách o tom, jestli je někdo kdo kritizuje xenofobii, netoleranci a nesnášenlivost v islámu vulgární či nikoliv.

  protestant:
  Dokaž, že Korán dobře chápeš a žeIslám je skutečně takový jak píšeš.

 23. Antitheista

  Jeden islám není, ale žádný výklad přeci není ten správný, buk jako habr, takže co… 😀 😀 😀

  Já samozřejmě rozděluji různé proudy výkladů, ale pro tebe je přece buk jako habr… 🙁

 24. Honza Werner Post author

  protestant:
  Dokaž, že Korán dobře chápeš a žeIslám je skutečně takový jak píšeš.

  Tuto argumentaci budu akceptovat pouze v případě, že bude podobná „metodika“ uplatňována úplně na vše a na všechny. Tedy pokud někde někdo napíše nějaký rasistický či podobný příspěvek, (třeba „hispánci do plynu“) tak musí být legitimní říct: dokaž, že výraz „hispánci do plynu“ chápeš skutečně tak, jak jej autor zamýšlel. Což samozřejmě nelze dokázat nikdy nikomu, vždy lze říct, že to někdo špatně interpretuje, nebo že to je metafory atd. Pokud však toto přijememe, tak jsme v situaci, kdy můžeme relativizovat naprosto všechno. Odmítám však to, aby řeči o „špatné interpretaci“, „nepochopení významu“, „metaforách“ atd. byly užívány jen pokud jde o islám. Buď musíme podobný přístup zaujmout ke všemu, nebo k ničemu. Jinak budeme nutně neobjektivní, a to bychom přece nechtěli….

 25. Machi

  Ale to, že objekt této kritiky, islám, ve svém svatém textu k násilí, zabíjení, nesnášenlivosti a netoleranci vybízí, to se neřeší. Proč my i média řešíme, jakým způsobem někdo kritizuje islám?

  „A vy zase bijete černochy!“
  Když je článek o IVČRN, tak proč by se o tom v diskuzi nemělo mluvit?
  Když zde byl článek o Alrawiho projevu, tak se mluvilo o Alrawiho projevu.
  Když bude článek o negativních projevech islámu, bude zřejmě diskuze o tom a ne o IVČRN.
  Pokud chcete kritizovat islám, nabízí se třeba nedávná odpověď na otevřený dopis pana
  Halíka, kde se čeští muslimové ne příliš obratně vyhli otázce odpadlictví, což je jedna
  z nejhorších stránek islámu (přesněji kombinace indoktrinace v mládí + tresty za odpadlictví), popř. nedávné rozhodnutí Brunejského sultána zavést šarii, na což nedávno skvěle upozornil John Oliver.

  Ad. Cajthamlová.
  Ne, neznám slečnu Cajthamlovou a počítám, že většina zdejších čtenářů také ne.
  Proto se kritika má týkat jejich veřejných projevů a ne jak ji znáte vy.
  To už nemluvím o tom, že osobní zkušenost je jako evidence mizerná.

  Ale problém je doopravdy ten, že pokud dojdete racionální, slušnou a věcnou kritickou reflexí k tomu, že islám vykazuje třeba xenofobní rysy tím, že je monokulturní, tj. hostilní k těm aspektům jiných kultur, které nejsou v souladu s islámem, tak jste nácek.

  Racionální, slušná, věcná kritika nejsou zrovna slova, která člověku vytanou na mysli u IVČRN. Navíc „slušná“ je velmi zavádějící slovo. Většinou úplně stačí když kritika dodržuje zásady kritického myšlení. A v tom se slečnou Cajthamlovou souhlasím, že kritici islámu mají často zatemněný úsudek a porušují zásady kritického myšlení kde mohou.

 26. dogbert

  ad Kojot

  „Kdyby do všeho netahal toho Marxe a nebyl tak „protizápadně“ laděný, mohl by to být sympatický liberál (nikoliv ekonomický neoliberál, to ale nejsem ani já) …“

  To by mě zajímalo, jak by mohl být liberál někdo, kdo obdivuje masové vrahy a otevřeně se hlásí k totalitarismu.

  U člověka, jako je Konvička, nebo Pergill, alespoň víme, na čem jsme. Jsou to upřímní pošuci. Kojot je manipulátor, na racionální argumentaci si jen hraje. Z jiných webů by podobnou sbírku citátů nikdy neudělal, a toho, kdo by ji dělal, by napadl nejhorším způsobem. Koneckonců udělal to samé i Vám 😀

 27. dogbert

  @HW

  Ono by to asi chtělo přístup Cajthamlové věcně (a s doložením zdrojů) rozebrat. Tohle je jen nálepkování.

 28. sadra

  Honza Werner .. problem neni v tom jak chapem Koran my, ale muslimové… mrkni na youtube, tam toho máš hromadu, že to dělají ve jménu Allaha, se svolením proroka. Problém celého islámu je ve výkladu Koranu a zákaz sebekritiky. Islám je o šest století mladší než kesťanství, taky je to podle toho vidět … Pokud si neumí ve své vlastní komunitě udělat pořádek, jak to asi bude vypadat, když jich tu bude desetinásobek, ne-li dokonce více.

 29. Antitheista

  Já řikám, že se s nim hádám, neshodnu se s nim, spíš mi ho bylo líto z té diskuze.

  Co udělal mě? Já o ničem nevim, jestli myslíte ty zdejší hádky, tak to se snad obešlo bez ostřejších slov ne?

 30. dogbert

  ad IvČrN

  Když se snažíte prosadit nějakou myšlenku, to nejhorší, co se vám může stát, je, že s vámi nějaký trotl bude nadšeně souhlasit. A bude si honit ego, používat absurdní argumenty, sprostě vyřvávat atd. Protože pak před ostatními udělá trotla i z vás.

  Takže jen dobře, že ta stránka zmizela.

 31. A.S.Pergill

  Podle whistleblowera Lhoťana se muslimové modlí každý pátek:
  „Každá inovace (islámu) je bludem a každý blud je v Ohni (pekle, tj. odmítnut Alláhem).“
  Je to, pochopitelně, jeden z důvodů zoufalé technické a vědecké zaostalosti islámského světa.

  Nicméně i kdyby to nedělali (a LL kecá), tak islám prostě nejde změnit tak, jak se podařilo zcivilizovat křesťanství. Text Koránu je prohlašován za diktovaný přímo Bohem (prostřednictvím archanděla Džíbrajíla) a Mohamed je adorován jako osoba naprosto neomylná = Korán je autentický boží text a nesmí na něm být změněno absolutně nic. Navíc se Mohamed prohlásil za „pečeť proroků“, po něm až do soudného dne žádný prorok nepřijde, a pokud by někdo takový přišel, tak je to podvodník.
  Islám má za sebou cca 1400 let. Křesťanství v době kolem tohoto roku bylo plné myšlenkového kvasu a protichůdných idejí. Jan Wykleff byl v té době už po smrti a Jan Hus kázal v kapli Betlémské. A už víc než 150 let mělo za sebou přijetí díla Tomáše Aquinského, které legalizovalo návaznost na předkřesťanskou evropskou kulturu a vědu. V islámu nejsou vidět ani náznaky něčeho takového.
  Obávám se, že muslimové budou muset být zcivilizováni asi tak, jako nacisté, tj. těžkou vojenskou porážkou, likvidací jejich měst na hromady trosek a tvrdým, celá desetiletí trvajícím okupačním režimem. Přitom v Německu proběhla porážka nacismu jen cca 12 let od nacistického puče, takže žila řada pamětníků přednacistických poměrů a o mnohé z nich se denacifikace opírala. V islámských zemích nic takového není, o to je perspektiva něčeho takového horší. Obávám se navíc, že bude daleko snadnější vyvolat nějaké zhroucení a rozklad islámské víry (za jekotu multikulturalistů, ale i křesťanů a judaistů, chápajících, že i na sviňky jejich náboženství se v tomhle kotli vaří voda), než její transformaci na něco civilizačně kompatibilního.

 32. petr

  Již se nemohu dočkat, až A.S.Pergill, Jenda Werner a Antitheista budou přeučovat moje děti z náboženského útlaku a tmářství na racionální, kritické myšlení a zdravý úsudek 🙂

 33. Medea

  “Islám je o šest století mladší než kesťanství, taky je to podle toho vidět …”

  Takýto “lineárny” pohľad na dejiny je nanič. Islám nie je kresťanstvo a budúcnosť nemusí vždy znamenať pokrok. Nie je pravda, že čím hlbšie ideme do minulosti, tak tým viac musí byť islam barbarskejší, pretože už v prvých storočiach islamu sa objavili v islame racionálne teologické prúdy. Už som tu spomínala mutazilu, spomeniem ju opäť. Mutazila bola racionalistická teologická škola, vychádzajúca z (platonizovaného) aristotelizmu, ktorá vykladala Korán metaforicky a nepovažovala ho za večne preexistujúci. V istom období sa učenie tejto školy stalo štátnou ideológiou Kalifátu. (Dokonca osvietený mutazilita – kalif al-Mamún, si vytvoril vlastnú inkvizíciu (Mihna), potláčajúcu názory neosvietených náboženských oponentov 🙂 ) Žiaľ, mutazila sa napokon nepresadila, a vďaka takým teológom ako napr. al-Ašarí alebo al-Ghazalí, sa islam vzdal rozumu.

 34. Medea

  “Z jiných webů by podobnou sbírku citátů nikdy neudělal, a toho, kdo by ji dělal, by napadl nejhorším způsobem. Koneckonců udělal to samé i Vám”

  Dogbert, nie je podstatné s akým úmyslom robil Kojot tú dokumentáciu. Tá dokumentácia pekne ukázala, čo sú IVČRN zač. Z tohoto hľadiska je úplne jedno, či je Kojot komunista, diabol alebo len neosobný počítačový program, tá dokumentácia hovorí o IVČRN jasne 😀

 35. dogbert

  Medea, to jo.

  Nicméně, sám Kojot jinde píše: „Nesdílejte každé moudro, byť se vám líbí sebevíc, pokud si neověříte, komu tím vlastně děláte reklamu.“

 36. dogbert

  To, jak prudili Kojota mi nějak hrozné nepřišlo. Spíše je blbé v podobně velké skupině neustále provokovat, a stěžovat si, že nějaký blbec se chytí. Taky tady máte pár jedinců, které by Vám mohli přišít. Mě osobně vadil spíše Konvička sám, a jiné trapnosti na straně islamoklastů

 37. Jarda

  Naštěstí je stránka obnovena a za chvíli na ní bude opět tolik lidí co předtím.Přesvědčení a především pravdu tak lehko z hlav lidí propagandou a zákazy nevymažou.

 38. Colombo

  Medea:
  „Dogbert, nie je podstatné s akým úmyslom robil Kojot tú dokumentáciu. Tá dokumentácia pekne ukázala, čo sú IVČRN zač. “

  Heh. S trochou práce bych dokázal podobnou kompilaci zrobit odsud (ostatně, to Kojot už udělal), z Roumingu, z Novinek, z fóru o zahradničení a o náboženských webech nemluvě. No a nejhůře by z toho vyšel mimibazar. Panečku, zabanovat všecky!

 39. Medea

  IVČRN, nie sú minibazár, ale skleník, v ktorom bujnejú diskusie extrémistov, a záhradník sa len prizerá, prípadne ich sám hnojí 🙂

 40. Medea

  A tie sr***y na IVČRN, ktoré tam boli, si nejaké výrazné kompilačné zásahy ani nevyžadovali (náhodne som si tie str. prebehla).

 41. Colombo

  Medea: Jo, ta stránka mohla být klidně žumpa, ale Kojot už v minulosti prokázal, že když se mu něco nelíbí, tak si klidně tu práci na nějakou tu manipulaci najde, takže ten argument by default je neplatný.

 42. Antitheista

  Dogbert: aha, měl si pravdu, to přehnal, divim se, že neukázal naše debaty, párkrát jsem mu s tim jeho marxismem natrhnul řiťku 🙂

  Jinak petře, i dnešní stát nutí tvoje děti ke kritickému myšlení – matematika,… a možná to bude povinné i u maturity. Je potřeba „zlogičtit“ mladou generaci, přestává logicky myslet a je třeba v matice stále horší a horší. Takže co ti tak vadí? Že se pak děti třeba logicky zeptají, proč věřit zrovna na toho či onoho boha, jen proto, že na to věří jejich rodiče? 😀 Toho se tak bojíš ?

  K tý stránce a ke Kojotovi: Opět – je rozdíl mezi žumpou a vyhrožováním a výzvami k násilí… ( i když je pravda, že marxismus v násilí vlastně také vyzývá, byť Kojota jsem vyhrožovat nikdy neviděl )

 43. A.S.Pergill

  to Petr: Stačí omezit možnost násilného vymývání mozků dětem a z významné části křesťanských dětí se stanou ateisté, nebo alespoň náboženští skeptici. Křesťané mají sice početnější rodiny, ale drift je směrem od náboženství k ateismu. Ateistů, přecházejících k nějaké víře, je podstatně méně.

 44. A.S.Pergill

  To Medea: Mutazila se týkala jen řádově stovek mimořádně osvícených jedinců, zbytek muslimů byli i v té době bezcenní barbaři. To je také jeden z důvodů (o dalším jsme psal kousek výš), proč se neprosadila. Druhá věc je, že od té doby uplynulo přes 800 let, a to je trochu moc na to, abychom se jí v souvislosti se současným islámem zabývali.
  Je třeba reflektovat islám takový, jaký je dnes: Jaký je v tom Somálsku, jaký prosazuje třeba Boko Háram, nebo Talíban, nebo islámské milice v Sýrii a Iráku (a v řadě jiných destinací). Tedy vláda bezcenných monster, v nichž není prakticky nic lidského – v podstatě horší než vláda nacistů za Hitlera, a zařídit se podle toho.
  Je třeba umlčet appeasery typu Kojota nebo Cajthamlové (jako bylo jednoznačně ze zpětného pohledu žádoucí umlčet appeasery ve druhé polovině 30. let) a postavit se čelem k tomu, že svobodu vyznání a civilizačního rozvoje si budeme muset vybojovat, a to se zbraní v ruce. A smířit se s tím, že to bude boj přinejmenším srovnatelný s WW2 (ale spíš horší). A čím déle budeme váhat, tím horší průběh následné události budou mít. Budeme-li čekat až na čínské a japonské atomovky, tak se můžeme dočkat i toho, že jejich tvůrcové nebudou rozlišovat mezi „slušně islámu oponujícími“ autochtony a vládnoucí islámskou vrstvou a vymlátí to všechno.

 45. A.S.Pergill

  To Antitheista: Jsem toho názoru, že komunisté podporují muslimy proto, že si myslí, že za ně udělají špinavou práci – svrhnou demokracii, a oni pak seberou plody jejich úsilí (jak to udělal Lenin v Rusku po buržoasní a demokratické únorové revoluci, co svrhla cara a zbytky feudalismu).

 46. Petr Tomek

  @Ivana Recmanová:

  1.) Chtěl bych se zeptat, jestli některá z výhrůžek od Konvičky vypadala například takto:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1445323869064956&set=gm.323959317762919&type=1

  Víte, nedivím se, že jsou reakce IVČRN často tvrdé, ale je potřeba si uvědomit jaký je poměr vrahů na obou stranách, čili kdy jde o silácké řeči, kdy o prohlášení typu „tobě taky stejnou minci“ a kdy jde opravdu o vyhrožování smrtí.

  2.) Nejsem jist, že všechny posty od Konvičky psal skutečně Konvička, respektive jsem si jist že ne.

  3.) Přiznávám že i pro mne jste bystost lidsky odporná. Zvláště pro marginalizování takového případu, jakým je odsouzení k trestu smtri za změnu vyznání. Nezměnilo by na tom vůbec nic ani absolutní lamerství našich novinářů. (V tomto konkrétním případě jste ale uvěřila mylné informaci vy!)
  http://denikreferendum.cz/clanek/18079-sudanska-justice-ve-svetle-medii

  Viz:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mariam_Yahia_Ibrahim_Ishag

 47. Antitheista

  Recmanová:

  1) „Nedozvíme se ani názor odborníků na súdánské právo nebo šaríu.“

  Lidská práva, jak byla definována na Západě, jsou univerzální a mají univerzální platnost jako třeba matematika či arabská algebra, ta též platí všude. Takže mě odborník na šáríu nezajímá, já budu vždy prosazovat, aby v celém světě byly prosazeny „západní“ či spíše univerzální hodnoty. Čili v tomto jsem humanrightista a unikulturalista a kosmopolitní člověk…

  2) „Případ, jak ho popisuje Al-Džazíra, už vypadá ovšem lidštěji – máme tu znepřátelenou rodinu, kde se někteří členové neostýchají poslat druhé k soudu, neschopného soudce, proti kterému brojí laická i odborná veřejnost, a politiky, kteří se k případu staví podle toho, jaké body jim to přidá. Tento příběhový rámec není ani cizí České republice.“

  To je legrace? U nás někdo za odpadlictví třeba z ODS má být tahán k popravě? Tohle mám jako tolerovat jako pouze kulturní odlišnost? Měla by jste si možná vytahnout hlavu z té své pseudomoderní „levicové“ prdele, aby jste se trochu naučila humanismu…

  3) „Krom toho pochybuji, že v Súdánu by měla taková nespolehlivá petice váhu“

  No a? Snaha o dobrou věc se také počítá. Petice i vlády mají jednat. Klidně i z pozice síly, když je třeba bojovat o lidská práva – univerzální lidská práva

  4) „Informace nejsou podávány celé a často vyznívají tak, že Afričané jsou pouze ubohé oběti kolosálního systému, za kterým nestojí reální lidé. “

  Protože tak tomu často je…

  5) „Dokud nezačneme brát země mimo svůj kulturní okruh jako sobě rovné, těžko dosáhneme dobrých mezinárodních vztahů, dokonce i poměrů doma.“

  Za sobě rovné nebudu považovat režimy, které porušují lidská práva – univerzální lidská práva. Ani nebudu tolerovat netoleranci, jak již hlásal Karl Popper, takže nehodlám tolerovat netolerantní režimy/tradice…

  Pan Tomek má ve vašem případě pravdu

 48. Medea

  “Víte, nedivím se, že jsou reakce IVČRN často tvrdé, ale je potřeba si uvědomit jaký je poměr vrahů na obou stranách, čili kdy jde o silácké řeči, kdy o prohlášení typu „tobě taky stejnou minci“ a kdy jde opravdu o vyhrožování smrtí.”

  Ja sa teda divím. IVČRN na mňa pôsobia vyslovene fašisticky.

  A tiež sa divím tomu, že ste už dávno nedali ban fašistovi a rasistovi Aspergilovi.

 49. A.S. Pergill

  To Petr Tomek a Antitheista: Když se dostanete k protektorátním novinám, tak tam najdete výplody na naprosto stejné úrovni, jaký je ten Tomkem citovaný. Prostě kolaborace s nacismem je na stejné úrovni jako kolaborace s islámem. Přitom vůči těm kolaborantům s nacismem lze mít určité pochopení v tom smyslu, že byli pod tlakem režimu, který rozhodoval o životě a smrti jak jich osobně, tak i jejich blízkých, a lidsky selhali. Recmanová, Caithamlová, Kojot a další podobní pod žádným takovým tlakem nejsou; o to je jejich jednání odpornější.

 50. Medea

  A odhadujem, že pôsobenie IVČRN skôr islam v Čechách posilní, než oslabí.

 51. Petr Tomek

  Medea: A odhadujem, že pôsobenie IVČRN skôr islam v Čechách posilní, než oslabí.

  Petr Tomek: Tím si rozhodně nejsem jistý, ale přiznávám, že v tom nemám úplně jasno. Na straně IVČRN je i několik exmuslimů, respektive exmuslimek, které dekonvertovaly po dlouhých sporech s Konvičkou. Na druhou stranu se k němu samozřejmě přidalo dost haterů.

 52. Colombo

  „A odhadujem, že pôsobenie IVČRN skôr islam v Čechách posilní, než oslabí.“

  Jak?

  „Ja sa teda divím. IVČRN na mňa pôsobia vyslovene fašisticky.“

  Tak ti nevím jestli vůbec rozumíš, co to fašismus je, nebo to jako rusák používáš na všechno, co se ti nelíbí?

 53. Medial

  Zajimalo by me, ktere vsechny nazory uz byly v minulosti narceny z fasismu. Existuji rozdily mezi islamismem, fasismem a komunismem, faktem ovsem je, ze spolu sdileji zakladni svetonazorove paradigma. To spociva v presvedceni, ze lidske bytosti je nejakym zpusobem nutne k jejich vlastnimu dobru primet k poslusnosti, kterou nekdo hlasa, jelikoz ony sami se rozhodovat a zit neumeji. Souhlasim s Pergillovym postrehem o souvtaznosti mezi komunismem a islamismem. Podoba vazba existuje i mezi komunismem a fasismem nebo fasismem a islamismem. Komuniste se s fasisty momentalne nekamaradi, dnesni nepritel se ovsem zitra muze stat dobrym spojencem, jelikoz oba vychazeji ze stejneho pohledu na svet.

  Skutecnou opozici vuci vsem temto smerum je liberalismus. Ten je jimy vsemy svorne nenavideny, jelikoz pracuje s hodnotou nazyvanou individualni svoboda, ktera do jinych nez liberalnich konceptu nejen ze nezapada, ale je s nimy v primem rozporu. Komuniste, fasiste i islamiste maji stejny primarni cil – znicit liberalismus. Ocekavejme proto, ze ve jmenu tohoto cile spolu budou tu a tam tvorit ucelove aliance, cehoz jsme koneckoncu svedky i nyni.

 54. A.S. Pergill

  To Medea: Docela by mě zajímalo, které moje prohlášení považujete za fašistické nebo rasistické.

 55. Antitheista

  S tim liberalismem souhlas s Medialem, tedy on myslí zřejmě politicko-kulturní liberalismus, ne nutně ten ekonomický, který vyznává i Klaus, který je jinak v kultuře i politice konzervativní až hanba. Hájek ještě hůř, ale nevim, jestli je Hájek vyznavač „volného trhu“, asi jo, když byl tak dlouho s Klausem, ale rozhodně není z „opice“ a liberalismus kulturní je spiknutí židozednuářů 🙂 – ultrakatolíci jsou blázni jako ostatní fanatici.

  Ale islamismus a islám může být rozdíl, jako křesťanství není jedno, ale tisíce a tisíce směrů, které se liší od sebe často víc než islám a budhismus 🙂 (co člověk, to výklad, často protikladný a neslučitelný). Je pravda, že církví/sekt je omezený počet, ale shodnou se jen na něčem, spíše se neshodují než shodují, takhle bych to asi řekl. Já kritizuji všechny verze, umírněné i extérmní. Ale umírněné verze jsou našimi spojenci a jsou slučitelné s liberální demokracií, takže je mam raději než tamty druhé, neslučitelné. Pak jsou tu hraniční verze. To ale neznamená, že přestanu kritizovat nesmysly, byť jsou „neškodné“, ale budu jim dávat vždy přednost před těmi vyloženě škodlivými výklady/směry. Když něco tak odporného jako je krutá Bible mohou lidé vykládat sluníčkově a uznat sekularismus, proč by to nešlo do budoucna u krutého Koránu ? 😀

 56. Zdeněk Žíkovecký

  Osočí-li mne někdo z (něco)-fóbie, pak mnedle nemá valného smyslu takové nařčení odmítat, ale je lépe se k takovému označení hrdě přihlásit a tohoto protivníka naopak označit za (něco)-fila.
  Fobie doslovně znamená strach; urážlivý záměr je sice v tom, že složeniny s -fóbie se normálně používají jako odborné psychiatrické termíny, označující _neodůvodněný_ strach z neškodných jevů, ale strach z nebezpečí a pud sebezáchovy je nutnou podmínkou přežití. Nepokládám za sebemenší újmu na své cti přiznat se, že mi strach brání před sebevražedným jednáním jako je například lézt na střechu vagónu na elektrifikované trati, hrát ruskou ruletu, nebo pouštět si do bytu jedince, kteří zastávají názor, že je správné, abych byl mučen. A na tom nemůže zhola nic změnit pouhá změna měřítka z úrovně rodinného bytu na úroveň celého státu.
  Xenofob není totéž misoxen; strach z nepřátel mám (to mi pomáhá se proti nim bránit a nečekat trpně jako ovce na porážku), nenávist k nim necítím (to by nebylo k ničemu užitečnému, naopak by mi to narušilo duševní integritu).

 57. Medea

  Medea napísala: “A odhadujem, že pôsobenie IVČRN skôr islam v Čechách posilní, než oslabí.”

  Colombo napísal: “Jak?”

  Napr. tak, že kritici islamu sa budú ľahšie hádzať do jedného vreca s IVČRN, ľavicovo orientovaní budú mať tendenciu vidieť v muslimoch obeť a muslimovia sa viac zomknú a radikalizujú z pocitu ohrozenia.

  Colombo napísal: “Jo, ta stránka mohla být klidně žumpa, ale Kojot už v minulosti prokázal, že když se mu něco nelíbí, tak si klidně tu práci na nějakou tu manipulaci najde, takže ten argument by default je neplatný.”

  To je fuk. Ja som sa o IVČRN dozvedela až z Kojotových článkov. Kojot na IVČRN jasne ukázal, ja som zo zvedavosti navštívila ich stránku a urobila som si vlastný obraz. Teraz, keď tá stránka neexistuje, je možné spochybniť Kojotovu kompiláciu, ale kým existovala, tak Kojotove články mohli poslúžiť ako sprievodca českým extrémizmom. Takže ten argument je/bol platný.

 58. Antitheista

  1) i extrémista může odhalit extrémismus, byť opačného rázu

  2) už vznikla další stránka která nahradila tu předešlou, resp. vznikly 2 stránky, jedna je prý fejková, nevim

  3) to jak se tam chovali a jaký hrubosti, ale spíš přímo agresivní příspěvky tam byly tolerovány, to je problém, byl by to problém i u Kojota, jestli to dělá, je taky pitomec, to nic nemění na tom, že tamti se chovali agresivně a překračovalo to míru (vyhrožování, výzvy k rozbití huby,…). Nic z toho nebylo smazáno, bylo to tolerováno.

  4) kritika islámu je potřebná jako sůl, i kritika náboženství jako takovýho, lepší je věcná, dobrá je i satirická, špatná je agresivní kritika, kritika vyzývající k násilí a to se dělo…

  5) agresivní výzvy by měly být postihovány u všech extrémistů bez rozlišení

 59. A.S. Pergill

  To Antitheista: Islám je proti reformování perfektně zajištěn, daleko silněji než křesťanství. Proto v něm nějaké podobné proudy mají naprosto marginální význam (v podstatě je jejich přívrženců snad i méně než odpadlíků). Opírat se o ně je naprosto bezperspektivní.
  Druhá věc je otázka, zda si přejeme, aby běžela několik desítek nebo stovek let v naší blízkosti (a vzhledem k islámským komunitám i na našem území) náboženská válka, vedená stylem husitských válek, tažení proti hugenotům (včetně „bartolomějských nocí“) apod. Pochopitelně, s použitím nám ukradených technologií, jako jsou třeba atomovky.
  Zda by nebylo prostě lépe islám z vyspělých zemí vyhnat a šok, způsobený touto porážkou, využít k masové konverzi muslimů na nějaké civilizovanější náboženství nebo k ateismu.

 60. Colombo

  „To je fuk. Ja som sa o IVČRN dozvedela až z Kojotových článkov. Kojot na IVČRN jasne ukázal, ja som zo zvedavosti navštívila ich stránku a urobila som si vlastný obraz. Teraz, keď tá stránka neexistuje, je možné spochybniť Kojotovu kompiláciu, ale kým existovala, tak Kojotove články mohli poslúžiť ako sprievodca českým extrémizmom. Takže ten argument je/bol platný.“

  Ne Medeo, naopak mně překvapuje, že ty nechápeš tak jasně viditelný rozdíl. To, že si šla a přesvědčila se na svou kůži po tom, co někde vypukla aféra o čemkoliv… vůbec nic nevykazuje o informační hodnověrnosti nějakého popudu.

  Když tu byla aféra s homeopatiky a začali tvrdit lidi, jak je to super a přírodní a neškodí… a já šel a nastudoval jsem si fakta o tom, co to vlastně ta homeopatika byla, tak to vůbec ale vůbec nic nevypovídá o informační hodnověrnosti toho, co vytvořil popud, abych si něco o homeopatikách naštudoval.

 61. Colombo

  „Napr. tak, že kritici islamu sa budú ľahšie hádzať do jedného vreca s IVČRN, ľavicovo orientovaní budú mať tendenciu vidieť v muslimoch obeť a muslimovia sa viac zomknú a radikalizujú z pocitu ohrozenia.“

  Nevšiml sem si, že by se západní kapitalisti nějak semkli a radikalizovali po tom, co pár levičáckých magorů prohlašovalo podobné kraviny. Nebo sem si nevšiml nějaké velké reakce po tom, co někteří ekofašisti skutečně ohrozili život (bomba pod autem atp.) lidem, kteří dělali testy na… i rostlinách a bakteriích. Nebo po tom, co klerofašisti vyhrožovali telefonem doktorům, co dělali potraty.

  Pokud se jen někdo vyjadřuje na internetu a nejde to dál… Pokud je nějaký web žumpou… takových je, mohl bych ukázat. Kdybych měl začít zakazovat weby, které jsou nějakým způsobem proti mně… tak bych nikdy neskončil, ale pak bychom neměli tu svobodu, ale pomohli bychom udělat jen další diktaturu jediného správného názoru…

 62. Medea

  “Nevšiml sem si, že by se západní kapitalisti nějak semkli a radikalizovali po tom, co pár levičáckých magorů prohlašovalo podobné kraviny.”

  Kapitalisti nie sú ohrozovaná minorita. Muslimovia minorita sú a také stránky ako IVČRN v nich môžu vyvolať pocit ohrozenia.

 63. Colombo

  Medea: Genetikové ale rozhodně minorita jsou, stejně jako lékaři, co dělají potraty. Zákážeme tedy polovinu náboženských stránek a většinu křesťaských politiků? Jó! Do toho bych šel! Super…

  a pak kdo je tady ten fašista, že?

 64. Foxy

  Medeo, napsala jsi: „A tiež sa divím tomu, že ste už dávno nedali ban fašistovi a rasistovi Aspergilovi.“

  Ono to není zas tak jednoduché.
  S mnoha názory kolegy Aspergilla nesouhlasím. To však neznamená, že otázky a problémy, na které svými názory reaguje, nejsou závažné.
  Pokud ovšem nehodlám akceptovat Aspergillova řešení a odpovědi, musím nabídnout jiná, která budou z mého hlediska přijatelnější.
  Pokud vnímám Aspergillova východiska za nesprávná, měl bych ukázat, v čem se mi jeví chybná.
  Pokud tak neučiním (a pokud Aspergill bude z těchto stránek prostě odstraněn), způsobím jenom to, že jeho názory budou znít odjinud. Zbavím se možnosti na ně reagovat i jakékoliv šance je nějakým způsobem korigovat.
  Pokud na existující problémy nedokáži nalézt a předestřít jiné řešení, bude nakonec jako řešení použito to, které tu je a které se se mi nelíbí.

  Umlčet Aspergilla je velmi jednoduché řešení. A jak známo, každý, byť sebesložitější problém, má své jednoduché, snadné a všeobecně přijatelné chybné řešení.

  Já bych považoval Aspergillovo zabanování za chybné.

  – – –

  Ze soudku jiného:
  Je snadné shlížet s despektem na pořvávající primitivy pochodujících cikánským sídlištěm. To samozřejmě neznamená, že tito nařvaní primitivové nereagují na skutečně existující problémy. To samozřejmě neznamená, že je nemohou vést vysoce inteligentní a cílevědomí machiavellisté.
  Pokud tyto nebudou řešeny jinak, nakonec zůstane řešení založené na nenávisti: řešení typu nicnežnárod/cikánidoplynu – a prvými obětmi budou „měkké cíle“. To, že nebudou obětmi posledními, to dojde „nezúčastněným“ teprve tehdy, až bude pozdě.

  Stabilitu liberální demokracie je možno modelovat dolíkem ve vrcholu kopce. Dokud se demokratický systém pohybuje v rozsahu onoho dolíku, je velice stabilní. Ovšem jakmile se překulí přes okraj, vlastními silami, bez zásahu zvenčí, se už zpět nevrátí. Historie dává hodně příkladů, stačí si vybrat dle vlastního gusta.

 65. Medea

  “Ne Medeo, naopak mně překvapuje, že ty nechápeš tak jasně viditelný rozdíl. To, že si šla a přesvědčila se na svou kůži po tom, co někde vypukla aféra o čemkoliv… vůbec nic nevykazuje o informační hodnověrnosti nějakého popudu.”

  Tu nejde o hodnovernosť, ale o výraznú antireklamu nejakej www-stránke. Jednoducho si prečítam článok, ktorý jasne hovorí o nejakom probléme, a to iniciuje môj záujem, bez ohľadu na dôveryhodnosť pisateľa.

 66. Medea

  Foxy, ja, a myslím, že aj Machi, sme už riešenie navrhovali. Neustupovať zo sekulárnych štandardov, sledovať ich dodržiavanie. Náboženstvo patrí do súkromia a nikto nemá právo svoje náboženstvo násilím vnucovať iným. Toto treba pozorne sledovať. Muslim, alebo iný veriaci, sa musí podrobiť zákonom sekulárneho štátu a trestanie “hriešnikov” prenechať Bohu.

  Miesto fňukania nad prítomnosťou muslimov v EU, sa podľa mňa treba zamerať na sekularizmus, a snažiť sa presadiť v rámci EU nové, sekularizmus posilňujúce, zákony. Nie protislamské zákony, ale sekularizmus posilňujúce zákony.

  Čo navrhuje Aspergill? Nejakú sci-fi vojnu voči islamu. Neviem si predstaviť odkiaľ vezme vojakov a zbrane, asi počíta s pomocou mimozemšťanov 🙂 Ale okrem vyhlasovania tejto vojny, vyjadruje podporu extrémizmu a snaží sa šíriť vymyslenú pseudohistóriu.

 67. Medea

  “Kdybych měl začít zakazovat weby, které jsou nějakým způsobem proti mně… tak bych nikdy neskončil, ale pak bychom neměli tu svobodu, ale pomohli bychom udělat jen další diktaturu jediného správného názoru…”

  Colombo, ja predsa nič nezakazujem:
  https://www.osacr.cz/2014/06/16/indicky-skeptik-sanal-edamaruku-se-ve-finskem-exilu-jiz-dva-roky-skryva-pred-katolickou-cirkvi/#comment-59244
  https://www.osacr.cz/2014/06/16/indicky-skeptik-sanal-edamaruku-se-ve-finskem-exilu-jiz-dva-roky-skryva-pred-katolickou-cirkvi/#comment-59289

  Len hovorím, že tá stránka bola hrozná a tiež som vyjadrila znechutenie nad tým, že OSACR sa jej zastáva.

 68. Foxy

  Medeo, pravíš: „Muslim, alebo iný veriaci, sa musí podrobiť zákonom sekulárneho štátu a trestanie “hriešnikov” prenechať Bohu.“
  Ano, s tím co v této věci píšeš, tak naprostý souhlas.

  „Čo navrhuje Aspergill? Nejakú sci-fi vojnu voči islamu. Neviem si predstaviť odkiaľ vezme vojakov a zbrane, asi počíta s pomocou mimozemšťanov 🙂
  Ale okrem vyhlasovania tejto vojny, vyjadruje podporu extrémizmu a snaží sa šíriť vymyslenú pseudohistóriu.“
  Ano, Aspergill vyjadřuje názor. S názorem je nejlépe polemisovat předkládáním jiných názorů a korigováním pseudohistorie. Může to být nekonečná ubíjející činnost, ale obávám se, že jinak nelze.
  Aspergilla znám i z jiných stránek, znám i jeho práce uveřejněné pod jeho skutečným jménem. Aspergill může mít na mnohé věci zcela zcestné názory, ale přesto zůstává vysoce erudovaným a nesporně inteligentním odborníkem ve svém oboru. Je ovšem i jasné, jaké neblahé konsekvence by z toho mohly vyplývat.

  Jedním positivem ovšem může být i to, že lidé, aktivně se projevující v diskusích, mají díky tomu méně času na jinou, závažnější činnost. 😀

  Končím, hezký večer!

 69. Medea

  “Docela by mě zajímalo, které moje prohlášení považujete za fašistické nebo rasistické.”

  Napr.:

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58250
  “Řekněme si to upřímně,kdyby tohoto genetického driftu nebylo, nebyli by současní obyvatelé islámských zemí prakticky rozpoznatelní od opic. I tak je v řadě těchto zemí drsně snížené IQ obyvatel (někde až na hodnoty, které se víc blíží lidoopímu než lidskému standardu).”

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58662
  “Pokud chce být někdo mezi ně přijat, tak i po překonání všech překážek (judaismus není misijní náboženství), se nestane ani on ani jeho potomci plnohodnotným členem komunity, ale až vnukové či dokonce pravnukové. Nehodnotím, jen konstatuji jako patrně účinný systém chránící komunitu před infiltrací nežádoucími osobami.
  Ozvukem toho biblického opatření je i např. požadavek, aby US president byl rozený US občan. Což Obama patrně nesplňuje (protože všechny doklady, které předložil, byly buď padělky, nebo dokumenty k této otázce irelevantní; jako student dokonce bral stipendium pro cizince) a podle toho to s USA vypadá.”

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58905
  “Nenávist k islámu a všemu s ním spojeném je jen prostředek, cílem je totální deislamizace státu, soustátí a nejlépe i světa. Protože jen to nám (našim potomkům) zaručí pokojný život bez rizika islámské agrese a islámského terorismu.”

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58661
  “Čili museli bychom chtě nechtě ty umírněné monitorovat 24/7 (hodin za den a dnů v týdnu) patrně alespoň dvě generace. Asi elektronikou aka některé SF.”

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58306
  “Jsme ve válce, takže naše aktivity musejí odpovídat modu „válka“ nikoli modu „boj se zločinem“.”

 70. Machi

  Foxy, ja, a myslím, že aj Machi, sme už riešenie navrhovali. Neustupovať zo sekulárnych štandardov, sledovať ich dodržiavanie. Náboženstvo patrí do súkromia a nikto nemá právo svoje náboženstvo násilím vnucovať iným. Toto treba pozorne sledovať. Muslim, alebo iný veriaci, sa musí podrobiť zákonom sekulárneho štátu a trestanie “hriešnikov” prenechať Bohu.

  Přesně tak. Mimochodem jedním z potenciálních nebezpečí v tomto ohledu jsou církevní školy, kde je můj názor takový, že by se měly zrušit. Výuka náboženských předmětu by se pak měla uskutečňovat mimo běžnou školní docházku v rámci dobrovolných aktivit (tak jako to platí pro zájmové kroužky). Důležitým faktorem je, aby měl každý také svobodnou volbu vyznání. Dokud bude islám trvat na vraždě za odpadlictví, rozhodně bych jim nedal tzv. zvláštní práva, která jim umožňují např. zakládat školy.

 71. Honza Werner Post author

  Medea: „Len hovorím, že tá stránka bola hrozná a tiež som vyjadrila znechutenie nad tým, že OSACR sa jej zastáva.“

  Pod článkem jsem jasně napsal: „Článek vyjadřuje stanovisko autora, nikoliv oficiální stanovisko OSAČR.“ 🙂

 72. A.S.Pergill

  Aniž bych se chtěl „té hrozné“ stránky zastávat, faktem je, že třeba urážky vůči muslimkám (jaké cituje třeba Kojot) je třeba chápat i z toho pohledu, že islám na ženu pohlíží jako na kombinaci nafukovací panny ze sexšopu a turingovské mašiny na výrobu teroristů. Rozhodně v ní nevidí lidskou bytost, natož plnohodnotnou.

  To Foxy: Váš problém (či spíš problém vámi navrhovaného řešení) spočívá v tom, že pouhá obrana nestačí. Jakákoli úspěšná obrana musí obsahovat ofenzívní prvky, jinak zkrachuje. Druhá věc je, že ty sekulární zákony, o nichž tak rád básníte, budete muset prosadit násilím (aneb stát je organizované násilí, jak zní jedna z jeho četných definic), protože dobrovolně muslimové tyto zákony dodržovat nebudou. I čeští muslimové prohlašují, že považují islám za nadřízený zákonům ČR. A dobrovolně, nějakým domlouváním, jim řebříček hodnot rozhodně nepřevrátíte. Takže se prostě musíte připravit buď na to, že ty zákony násilím (a třeba i za cenu hromad mrtvol) prosadíte, nebo že budete za šaška, který deklaruje něco, co není schopen a ochoten prosadit.

  To Medea: Stačí pochopit, že v případě islamizace Evropy by došlo k fyzické likvidaci cca 80 procent jejích obyvatel. Prostě je třeba evropany patřičně informovat, aby infernalitu islámu a s ním spojená rizika pochopili, a pak budete mít bojovníků dost a dost (na principu krysy zahnané do kouta). A lidé to postupně (i když na můj vkus až moc pomalu) začínají chápat a elektorát antiimigrantských a antiislámských stran rok od roku roste.

  Moc pěkné je heslo v sousedním Německu: „Indiáni nezvládli imigraci a dnes žijí v rezervacích“. Čím víc lidí a čím dřív pochopí, že tohle není nadsázka, ale tvrdá realita, tím líp pro nás všechny. Už proto, že muslimové žádné rezervace pro nemuslimy nezřizovali a nezřizují, ale šmahem je všechny zotročují nebo vybíjejí.

 73. Ivana Recmanová

  @Petr Tomek:

  1) První odkaz, který jste hodil do komentáře, je nedostupný. Každopádně jsem nikomu smrtí, znásilněním ani jiným ublížením na zdraví nikomu nevyhrožovala, takže Konvička a spol. nemají právo mi „oplácet stejnou mincí“.

  2) Bylo to z jeho profilu, tutéž věc napsal do několika diskuzních vláken. Pokud mu někdo hacknul profil, nejspíš by si toho všiml. Navíc to byl nedávný případ.

  3) ČLÁNEK JE POUZE O MEDIALIZACI ONOHO PŘÍPADU. NIKDE PŘÍPAD NEMARGINALIZUJI, DOKONCE ANI DOTYČNÝ TREST. Naučte se prosím číst. Oponovat novinovému článku Wikipedií, internetovou encyklopedií, kterou může každý editovat, není vědecké…

  (Tímto považuji debatu nad Ishag Ibrahím pod tímto článkem za uzavřenou, jelikož nechci přecházet do offtopiku.)

 74. Medea

  Ivana, ak sa Vám vyhrážal znásilnením alebo smrťou, prečo ste nepodali trestné oznámenie?

 75. Ivana Recmanová

  Medea: Kde berete jistotu, že jsem trestní oznámení nepodala?

 76. Medea

  Neberiem, pýtam sa 🙂 Ak sa Vám skutočne vyhrážal a podali ste ho, tak ste spravili dobre.

 77. Honza Werner Post author

  Ivana Recmanová: „Problém IvČRN nebyla kritika islámu“

  Takže, mohu-li se zeptat, pro Vás kritika islámu (případně jakéhokoliv náboženství) nepředstavuje žádný problém?

 78. Antitheista

  Musim říct, že pro mě nepředstavuje problém ani satira, včetně České sody, karikatur Mohameda či Monty Pythonů a jejich Život Briana, každá kritika nemusí být přece věcná, pro“boha“ 🙂

  Ani urážení mi nevadí, pokud to nejsou výzvy k násilí a šíření genocidního myšlení. Což podle mě na těch stránkách bylo. VYhrožování Kojotovi jsem viděl na těch odkazech. A bylo to bohužel tolerováno. Takže to už meze překročilo. Stejně tak by to překročilo meze na islamských stránkách, samozřejmě. I na jiných stránkách.

 79. Ivana Recmanová

  HW: Kritika sama o sobě problém nepředstavuje, ale málokdy, v případě islámu, vidím opravdu dobře argumentačně podloženou kritiku 🙂 Ale jak říkám, proti kritice islámu (ani jiných náboženství) jako takové nebojuji.

 80. Antitheista

  Já se s dobrou argumentační kritikou islámu setkávám v knihách nebo na ateistických stránkách, ale ne na vyloženě „jen“ protiislámských.

  Jinak jak řikám, satira je též potřeba, karikatury Mohameda tehdy přetisklo několik deníků, a je to dobře. Za tohle právo na dělání si legrace – právo na legraci, za to budu bojovat až do smrti, i kdyby se urážlivý debilové měli cítit dotčení. Mam rád černý humor

 81. Colombo

  Raději budu mít vulgární nadávku na dvě slova, než pseudointelektuální nadávku na dvě stránky.

 82. Foxy

  Antitheista (25.06. 2014 | 08:51) napsal:
  „Já se s dobrou argumentační kritikou islámu setkávám v knihách nebo na ateistických stránkách, ale ne na vyloženě „jen“ protiislámských. “

  S velmi fundovanou a dobře vyargumentovanou kritikou islámu jsem se setkal přímo mezi muslimy. Příměr „představ si, že by se vůdčí silou křesťanstva stali jehovisti a jejich výklad víry se stal závazný – a že jedinou reálnou oposicí by jim byli nějací radikální evangelikálové – tak do takovéhle situace se dostal islám“… tak tenhle příměr mám právě od muslimů.

 83. protestant

  Colombo (25.06. 2014 | 10:52) napsal:
  Raději budu mít vulgární nadávku na dvě slova, než pseudointelektuální nadávku na dvě stránky.

  protestant:
  Já ne.

 84. Antitheista

  Ty umíš psát jenom o ostatních, že jsou primitivní, nikdy jsem tě neviděl napsat chytrou nadávku protestante 😀

 85. A.S. Pergill

  To Medea:
  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58250
  Je „fašistická“ studie, která tento fakt zjistila a vědecky popsala (navíc jako side-effect jinak zaměřeného výzkumu) nebo moje poznámka, že nebýt genetického driftu z neislámských zemí, byli by na tom muslimové ještě hůř?

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58662
  V tom případě je rasistický a fašistický Starý Zákon (což jsem ochoten připustit), já ho jen citoval.

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58905
  Nenávist k nepříteli, který jasně deklaruje naše zotročení či fyzickou likvidaci (a takovéto akty v řadě zemí už provedl a v řadě jiných zemí je provádí i v současnosti), je „rasismus a fašismus“? V tom případě byli „rasisté a fašisté“ všichni bojovníci proti nacismu, včetně těch, co jim před pár dny na Klárově (za hlasitého nesouhlasného hýkání památkářů) odhalili pomník.

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58661
  Tohle je můj úsudek, ovšem na základě „rasistické a fašistické“ historické zkušenosti ze Španělska, kde řada muslimů se na oko nechala pokřtít a potají uctívala Alláha, který je, z pohledu křesťanské teologie, totožný s ďáblem.

  https://www.osacr.cz/2014/05/26/muslimove-a-zapad-aneb-proc-islam-budi-strach-video/#comment-58306
  Muslimové nám vyhlásili válku (už Mohamed a v islámu neexistuje autorita, která by to mohla zrušit). Průběžně od Mohameda po současnost řada islámských autorit prohlašovala a prohlašuje, že islám je ve válce s naší civilizací a jeho cílem je její totální zničení. Takže konstatovat tuto skutečnost je „rasismus a fašismus“?

  Navíc byste si měla ujasnit pojmy: Islám není rasa, je to ideologie sama sebe (lživě) deklarující jako náboženství. Muslimem se může stát naprosto kdokoli. Negativní postoj vůči islámu je „rasismus“ asi stejně jako negativní postoj vůči komunismu. Negativní postoj vůči nacismu se dá nazvat rasismem asi věrohodněji, vzhledem k rasovým teoriím hlásaným nacisty, než negativní postoj vůči islámu.

 86. Foxy

  Antitheista (25.06. 2014 | 12:10) napsal: „Ty umíš psát jenom o ostatních, že jsou primitivní…“

  Slovo primitivní přece není nadávka! Pokud jsi třeba někdy integroval, tak jsi hledal funkci, která byla primitivní, a přitom to hledání vůbec být primitivní nemuselo 🙂
  Primitivní, toť prvotní, nic víc. Používat slovo primitivní jako nadávku může fakt jen primitiv 😀
  Označí li někdo mé názory za primitivní, je to vlastně pocta, neboť to znamená, že právě od nich se odvíjejí názory další, odvozené – tedy už jen pouhé odvozeniny. 🙁
  Slova si fakt nezaslouží svůj osud.
  Vyloženě nešťastným slovem je třeba kurva. Vždyť taková báječně klenutá evolventa je kurva přímo nádherná… je tedy označení „pěkná kurva“ adorací úchvatných křivek těla ženského, a pejorativní by v tom mohla být nanejvýš závist takové, která jimi neoplývá… a přesto je to nadávka jak sviňa 🙂
  Jo.
  Pěkná svině… přímo vzor starostlivé péče o mláďata, na jejichž obranu je ochotna provést jakoukoliv sviňárnu… vždyť být označen(a) za svini je vlastně vrcholná pocta odvahy a lásky mateřské!

  Ono vlasně vůbec není snadné nadávat!

 87. Medea

  “Je „fašistická“ studie, která tento fakt zjistila a vědecky popsala (navíc jako side-effect jinak zaměřeného výzkumu) nebo moje poznámka, že nebýt genetického driftu z neislámských zemí, byli by na tom muslimové ještě hůř?”

  To je predsa jasné, čo považujem vo Vašom príspevku za rasistické, dala som Vám to hore do úvodzoviek, ale asi to musím zopakovať: “Řekněme si to upřímně, kdyby tohoto genetického driftu nebylo, nebyli by současní obyvatelé islámských zemí prakticky rozpoznatelní od opic. I tak je v řadě těchto zemí drsně snížené IQ obyvatel (někde až na hodnoty, které se víc blíží lidoopímu než lidskému standardu).”

  Keď ešte mnohí Slovania žili v chatrčiach alebo zemľankách, muslimovia už mali vyspelú mestskú civilizáciu, pestovali astronómiu, matematiku, poéziu, filozofiu, mali akadémie, astronomické observatóriá, knižnice, kúpele – jednoducho Islamic Golden Age, a Vy sa z nich pokúšate urobiť rasu debilov.

  “V tom případě je rasistický a fašistický Starý Zákon (což jsem ochoten připustit), já ho jen citoval.”

  Súhlasím, niektoré texty SZ sú svojím obsahom rasistické a fašistické. A necitovali ste ho, len ste si povzdychli, ako to ide s USA dolu vodou, keď sa stal prezidentom “neameričan” (neger?).

 88. Antitheista

  No on napsal, že jsem primitiv 🙁

  Ale já vim, že my se jen tak škádlíme

 89. Medea

  Ja nemám islam rada, ale vadí mi, keď si niekto vymýšľa klamstvá a snaží sa zhanobiť všetko, čo prišlo do styku s islamom.

 90. Petr Tomek

  Jistě, měli bychom ty lidi považovat za ochromené současným islámem, ne za idioty, kteří se na nic jiného nezmohou.

 91. A.S. Pergill

  To Medea
  1. Pokud je standard IQ pro Homo sapiens 100 a pro Gorilla gorilla nebo Pan troglodytes kolem 40 (byť jsem si vědom toho, jak je choulostivé srovnávat různé živočišné druhy, ale etologové to běžně dělají), pak člověk s IQ 60 – 70 má prostě blíž k těm našim bratrancům.

  2. Už Ibrahím Ibn Jákub, který sepsal první dochovanou zprávu, v níž je popis Prahy, byl obchodníkem z otroky. A proud otroků a otrokyň z Evropy do islámských zemí trval v podstatě až někdy do 19. století. Obchodníky z otroky byli i předkové US presidenta Obamy z otcovy strany. Troufám si předpokládat, že bez tohoto genetického driftu by degenerace muslimů příbuzenskými sňatky a dalšími vlivy byla ještě horší. Přitom vycházím z obecně uznávaných tézí vědy zvané populační genetika.

  3. Vámi obdivovaný „islámský zlatý věk“ byl dobou naprosto extrémního barbarství. Muslimové byli méně civilizovaní než třeba jiný postrach Evropy, Vikingové.
  Opisy a překlady řeckých a dalších neislámských spisů to prostě nemohly zachránit a po pár stoletích už islámský svět nebyl schopen ani těch opisů a překladů. A není také náhodou, že významná část „překladatelů“ byli příslušníci krátce před tím islamizovaných národů (např. rodiče Avicenny byli nemuslimové a islám přijali až jako dospělí).
  Jinak v době „islámského zlatého věku“ Evropa islámskou civilizaci, žijící z podstaty a neschopnou na ni navázat dalším vývojem, beznadějně předběhla. Zatímco islám „zlatě“ stagnoval a „pěstoval matematiku“, evropané vypilovali statiku a vystavěli gotickou katedrálu a záoceánskou loď (např.). Vědomosti z knih, které bezcenní islámští barbaři spálili (knihami z Alexandrijské knihovny podle vlastních kronikářů, takže to není pomluva od nemuslimů, vytápěli týden lázně – to je prostě projev té „vysoké kulturnosti“ muslimů), dokázali evropané znovuvanalézt (a někdy i na kvalitativně vyšší úrovni).
  Situci v Čechách, které se vzpamatovávaly ze dvojího barbarského a silně devastujícího nájezdu (nejprve Germáni a poté Avaři) nemůžete brát jako typickou. A. mimochodem, takové Mikulčice se už daly srovnat se vším, co muslimové v té době postavili „na zelené louce“ (tedy ne s tím, co ukradli, jako třeba antická nebo jiná předislámská města).

  4. Americká ústava obsahuje článek, že presidentem USA se může stát pouze rodilý občan USA (já ho nevymyslel, ale přiznávám, že ho považuji za rozumný „a hluboce toho lituji“). Kolem Obamova narození je spousta nejasností (otec není občan USA, matka ano, aby byl „rodilý občan“, musel by se v takovém případě narodit na území USA), včetně toho, že jako školák dostával stipendium pro cizince. Doklady, které o svém „občanství od narození“ předložil, byly buď irelevantní nebo zjevné falsifikáty.
  To, že se někdo takový dostal do čela státu, v podstatě jen na základě rasistických kritérií (respektive aby nedošlo k bouřím mezi afroameričany), je příznakem úpadku USA, který dále pokračuje. Prostě je příznakem (nikoli příčinou), zdůrazňuji, degenerace US společnosti a státu.

 92. Foxy

  Aspergill: „…Troufám si předpokládat, že bez něho (bez obchodu s otroky) by degenerace muslimů příbuzenskými sňatky a dalšími vlivy byla ještě horší. Přitom vycházím z obecně uznávaných tézí vědy zvané populační genetika.“
  Takže muslimská populace, to je automaticky bez vyjímky Untermensch, jeden jak druhý bez rozdílu. Jak snadné je tak tuto bezcennou populaci, ten lidský odpad, bez výčitek svědomí vylikvidovat, Endlösung der Moslimenfrage… rozumím Vám správně?
  Máte jakoukoliv nezávislou studii, prokazující, že muslimská populace jsou skutečně podlidé? Nebo si jen „troufáte předpokládat“?

  „Vámi obdivovaný „islámský zlatý věk“ byl dobou naprosto extrémního barbarství. Muslimové byli méně civilizovaní než třeba jiný postrach Evropy, Vikingové.“
  Máte pro toto své tvrzení nějaký důkaz, nebo se opět jedná pouze o to, že si to jen „troufáte předpokládat“?

  „To, že se někdo takový (Obama) dostal do čela státu, v podstatě jen na základě rasistických kritérií (respektive aby nedošlo k bouřím mezi afroameričany), je příznakem úpadku USA, který dále pokračuje…“
  Vidíte to. A já si dodnes naivně myslel, že byl Obama byl do své funkce ZVOLEN. Dokonce opakovaně… a on se tam, mrška, na základě jakýchsi blíže nespecifikovaných rasistických kriterií, nějakým záhadným způsobem DOSTAL.
  Inu, je mnoho věcí mezi nebem a zemí…

  Ovšem toto raději odcituji celé:
  (Aspergill) – „Před nějakými třemi lety se britský parlament rozhodl, že si pozve k diskusi Wilderse (autora tehdy krátce nového filmu Fitna). Vůdce britských muslimů prohlásil, že pokud Wilders přijede, tak bude ulicemi Londýna pochodovat 20000 jeho stoupenců. Parlament se po… a návštěvu zrušil.
  Můj názor je takový, že situace, kdy ten parlament tomu vůdci muslimů bude moct za podobných okolností odpovědět: „Tak přijďte, my povoláme 40000 protiislámských „extrémistů“ a dáme jim navíc zbraně a munici – a rádi spočítáme, kolk vás zbude“, je daleko příznivější, než když zákonodárnému sboru nezbyde nic jiného, než se přetlačovat o prkýnka na WC.“
  Též nesouhlasím s tím, že drzá výzva muslimského k demonstracím vedla ke zrušení Wildersova pozvání. Situaci měla v případě skutečných násilných demonstrací s klidem a morální převahou řešit policie, případně jiné orgány STÁTU. Dokonce bych připustil, že legální odpovědí na vržený Molotovův kokteil by měl být paralysující výstřel POLICEJNÍ zbraně.
  Ovšem v okamžiku, kdy by stát připustil vystoupení oněch „40000 protiislámských extrémistů“, či by je snad POVOLAL a dokonce jim poskytl zbraně a munici, od této chvíle by bylo po (zhusta právě extremisty vysmívané) britské demokraci nadobro veta.
  To už bylo neskonale lepší pozvání toho Wilderse odvolat, i za cenu, že z toho bude mít lacinou reklamu.

  Právě zde, mezi zásahem státní mocí a zásahem ozbrojenými extremisty, je nesmlouvavá dělicí čára, či lépe ostrá hrana. Zde se rozhoduje, zda se ještě demokracie vrátí do své oblasti stability, nebo se překulí ven.
  Pak už je zhola jedno, zda ulicemi budou pochodovat Sturmabteilungen nebo jakkoliv jinak nazvaní ozbrojení militanti.

 93. Medea

  “Jinak v době „islámského zlatého věku“ Evropa islámskou civilizaci, žijící z podstaty a neschopnou na ni navázat dalším vývojem, beznadějně předběhla.”

  Ja kladiem koniec Golden Islamic Age (GIA) do 13. storočia (formálne do roku 1258 – dobytie Bagdadu Mongolmi) a podľa tohto datovania doba, keď Európa začala vedecky a technologicky predbiehať islamské krajiny, nastala po skončení GIA.

  “např. rodiče Avicenny byli nemuslimové a islám přijali až jako dospělí”

  Otec Avicenny bol uznávaný muslimský učenec, šítsky muslim – ismailita (ismailíja – šítska sekta).

  “Muslimové byli méně civilizovaní než třeba jiný postrach Evropy, Vikingové.”

  To iste! 😀 Skúste si doštudovať islamské dejiny alebo mlčte. Už som odporúčala nejaké knihy v našej minulej diskusii: https://www.osacr.cz/2014/05/23/kruhy-nenavisti/#comments

  “A. mimochodem, takové Mikulčice se už daly srovnat se vším, co muslimové v té době postavili „na zelené louce“”

  Hahaha, dobrý vtip.

  “tedy ne s tím, co ukradli, jako třeba antická nebo jiná předislámská města”

  Mestá kradli všetci, ktorí mohli kradnúť – Rimania, Germáni, Arabi, stredovekí aj renesanční Európania, …

  “knihami z Alexandrijské knihovny podle vlastních kronikářů, takže to není pomluva od nemuslimů, vytápěli týden lázně – to je prostě projev té „vysoké kulturnosti“ muslimů”

  To, s tým arabským pálením kníh, nie je také isté: http://ulozto.cz/xN8GWEPv/novy-orient-alexandrijska-knihovna-a-islam-ivan-hrbek-pdf Ale v roku 641 (9 rokov po Mohamedovej smrti), keď Arabi dobyli byzantský Egypt, boli ešte barbarmi.

 94. Medea

  “Vámi obdivovaný „islámský zlatý věk“”

  Mňa skôr nadchýna ten veľkolepý civilizačný pohyb, ktorý začal v starom Grécku, ktorý sa však neskôr šíril ďalšími národmi, naprieč storočiami, a to aj navzdory rôznym prekážkam.

 95. A.S.Pergill

  To Foxy:
  1. Příbuzenské sňatky po dobu mnoha generací jsou likvidační pro jakoukoli lidskou skupinu. Konec konců, příkladem mohou být i některé panovnické a šlechtické rody, které byly v izolaci sociální a příbuzenské sňatky byly součástí ekonomické politiky.
  Křesťanství tohle dost hlídalo, např. Gróňané (než ne zcela jasným způsobem buď vymřeli nebo splynuli s Inuity) měli papežský dispens na to, aby se mohli brát bratranec a sestřenice z druhého kolena. Na Islandu se ze stejného důvodu vedly rodové knihy, které jsou v současné době přímo rajskou manou populačních genetiků. Dost složitý a propracovaný systém sňatkových tabu měli i Polynésané. V Číně se zase nesměli brát lidé stejného příjmení, bez ohledu na skutečnou příbuznost (a takových příkladů se dá najít víc). Islám tohle všechno zrušil a výsledkem byly série příbuzenských sňatků po mnoho generací, což by byl průšvih jak mraky u jakékoli populace (je zajímavé, že některá zvířata na tyhle věci tak citlivá nejsou).
  Závěr, že by se proto muslimové měli vyvraždit, je váš a já se s ním v takovéto podobě neztotožňuji, nicméně jsem toho názoru, že v momentě, kdy by šlo o naše krky, bychom žádné ohledy mít neměli.

  2. Pokud se týká islámského „zlatého věku“, tak toho se týkal např. výrok, který citoval jednoho z byzantských učenců, který měl tyto informace z první ruky (a muslimové a islámofilové patřičně ječeli). Varováním, že věci se mají jinak, než jak uvádí nadšená Médea, je např. skutečnost, že těch islámských učenců bylo méně (za celou dobu jeho trvání a ve všech zemích okupovaných islámem), než kolik jich bylo třeba ve Florencii mezi léty 1300 – 1500. Je to prostě celé propagandistický nesmysl.

  3. Obama sice byl zvolen, ale hlasy, že by vůbec neměl mít právo kandidovat, byly potlačeny asi stejně, jako konstatování Igora Jakubčíka o kolaboraci ŘKC s nacisty – viz pár článků výš. Včetně potlačování důkazů, na toto téma předložených. Prostě degenerace naprosto stejná, jakou jsme mohli vidět v souvislosti s touto kauzou u nás.

  4. Nebyl by problém ty extrémisty „vzít do přísahy“. Něco podobného připouští, nebo alespoň ještě před nedávnem připouštěl, i náš právní řád. Problém je v tom, že anglická policie je dost prolezlá muslimy a nebyl by na ni při potlačování islámistických nepokojů spoleh. Spíš by se někteří její příslušníci přidali k „džihádistům“.
  Mimochodem tahle kauza zcela vyvrací vaši představu o tom, jak muslimy nenásilně a nekonfliktně zcivilizujeme. Takový Princ Eugen Savojský by se představě, že má Turky zcivilizovat a oni potom odtáhnou, kam patří, chechtal. Pokud by ovšem neprohlásil, jak Jan Žižka nad panem Broučkem: „…toho bohdá nikdy nebude, abychom takové měli potomky!“

  5. A k vašemu poslednímu odstavci: Stát jsme my; my tento stát financujeme, my jsme příčinou jeho existence a bez nás jeho existence pozbývá jakýkoli smysl. A ti „extrémisté“ jsou víc „my“ než „čeští“ muslimové a jejich pomahači. Proto raději (byť se skřípáním falešným chrupem) předám stát jim než těm muslimům.

 96. Antitheista

  Proč by Obama neměl mít právo kandidovat na prezidenta a kdo byl umlčen? 😀

 97. Medea

  “Též nesouhlasím s tím, že drzá výzva muslimského k demonstracím vedla ke zrušení Wildersova pozvání. Situaci měla v případě skutečných násilných demonstrací s klidem a morální převahou řešit policie, případně jiné orgány STÁTU. Dokonce bych připustil, že legální odpovědí na vržený Molotovův kokteil by měl být paralysující výstřel POLICEJNÍ zbraně.”

  Súhlas, keď ľudia pohrdnú zákonmi, je čas použiť proti nim legitímne násilie 🙂 Muslim musí svoje náboženstvo praktikovať v súlade s európskymi zákonmi.

 98. Medea

  V liberálnej demokracii by občania mali konzumovať svoje náboženstvo civilizovaným spôsobom, tak aby neubližovali a neobmedzovali iných. A keď to nevedia, mal by ich to naučiť zákon.

 99. Medea

  “Varováním, že věci se mají jinak, než jak uvádí nadšená Médea, je např. skutečnost, že těch islámských učenců bylo méně (za celou dobu jeho trvání a ve všech zemích okupovaných islámem), než kolik jich bylo třeba ve Florencii mezi léty 1300 – 1500. Je to prostě celé propagandistický nesmysl.”

  Aspergill, skúste to nejako doložiť. A skúste s tým porovnať aj počet učencov v západnej Európe od pádu (západnej) Rímskej ríše (476) až do roku 1300 🙂

  A prečo by som mala robiť nejakú propagandu? Pre mňa sú stredovekí muslimovia aj Európania len vývojovým stupňom 🙂

 100. A.S.Pergill

  To Antitheista: Protože článek ústavy USA, podle něhož může být presidentem jen rodilý občan USA. A o Obamově rodilosti byly vážné pochyby, které nebyly vyvráceny, ale jejich nositelé násilně umlčeni (což ty pochybnosti pochopitelně silně akcentuje.

 101. Medea

  Aspergill, akým násilím ich umlčali? 🙂

 102. A.S.Pergill

  To Medea:
  Pár odkazů:
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-zlaty-vek-islamske-vzdelanosti-fantom-neskutecny-pqk-/p_zahranici.aspx?c=A100414_212728_p_zahranici_wag
  http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/4622-zlaty-vek-islamu-.aspx
  http://www.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/12/19/zlaty-vek-islamu/
  http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/42391/Zlaty-vek-islamu.html
  http://www.aynrand.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006012201
  Pochopitelně, jedná se o kompiláty, ale jsou to důvěryhodnější zdroje než Wikipedie.
  K tomu počtu učenců ve středověké Evropě: Tady je ten problém, že Evropa dlouho neuznávala něco jako copyright nebo autorská práva. Proto je naprostá většina evropských středověkých učenců anonymní. Konec konců, neznáme identitu ani prvního česky píšícího kronikáře (jméno Dalimil mu bylo přiděleno omylem), neznáme identitu ani autorů prvních svatováclavských legend. A podobná situace je i v jiných zemích. Pařížská univerzita vznikla krátce po roce 1200, tedy ještě za „zlatého věku islámu“. Už předtím tam ovšem celá staletí působila významná církevní škola, na níž pravděpodobně studoval i náš první kronikář Kosmas (1045? – 1125).
  Dá se rozumně odhadnout, že, především v rámci klášterů, působily v Evropě ve vámi uvedeném období tisíce učenců. Co je ale důležitější, významné procento z nich byli vědci (tj. ti, co nové informace vytvářejí, nejen shromažďují), zatímco celý „zlatý věk islámu“ měl takových lidí do deseti (kusů).
  Katedrála v Chartres, při jejíž stavbě se už projevila superiorita Evropy nad muslimy v budování staveb, byla z největší části postavena v letech 1194 and 1250, tedy ještě před koncem „zlatého věku“ islámu.
  Svatý Brendan brousil po Atlantiku už něco po roce 500 n.l. Vikingové se dostali až na New Foundland v 10. století. Později k pobřeží New Foundlandu pravidelně připlouvali Baskové lovit do tamních vod treskovité ryby. Mezi léty 1100 – 1200 pravidelně navštěvovaly lodi ve službách papeže Island a Grónsko, totéž činily i lodě norského krále. Tedy plavby v oceánských dimenzích mimo dohled pobřeží. Lodě toho technicky schopné a odpovídající nautické znalosti jejich velení. Patrně znalost kompasu a určování zeměpisné šířky pomocí Jakubovy hole. (Tohle se pak zúročilo v éře velkých zeměpisných objevů.)

  Jinak:
  „Muslim musí svoje náboženstvo praktikovať v súlade s európskymi zákonmi.“
  Jak to chcete zařídit, když vehementně odmítáte násilí? Oni jasně prohlašují, islám je nadřazený evropským zákonům.

  „V liberálnej demokracii by občania mali konzumovať svoje náboženstvo civilizovaným spôsobom, tak aby neubližovali a neobmedzovali iných. A keď to nevedia, mal by ich to naučiť zákon.“
  Naprostý souhlas, ale opět, ten zákon musíte prosadit silou. Nebudete-li ji mít, budete leda králíkům pro legraci (a muslimům taky).

 103. Foxy

  Aspergill: „Příbuzenské sňatky po dobu mnoha generací jsou likvidační pro jakoukoli lidskou skupinu. Konec konců, příkladem mohou být i některé panovnické a šlechtické rody, které byly v izolaci sociální a příbuzenské sňatky byly součástí ekonomické politiky….“ atd viz výše.
  To vše jsou jen názory založené na pouhých dedukcích.
  Pane, znal jsem Vás jako vědce. Doufám, že jako vědec dokážete podložit Vaše dohady a dedukce o trvale klesajících kognitivních schopnostech muslimské populace plausibilními důkazy.

  Píšete: „Závěr, že by se proto muslimové měli vyvraždit, je váš a já se s ním v takovéto podobě neztotožňuji, nicméně jsem toho názoru, že v momentě, kdy by šlo o naše krky, bychom žádné ohledy mít neměli.“
  Jsem rád, že závěr, který jsem si na základě Vašich diskusních příspěvků i jiných textů utvořil, byl mylný. Omluvou snad mi budiž jen to, že k této interpretaci Vámi publikované názory přímo sváděly a svádí.
  Mea culpa.

  Hezký, příjemný večer!

 104. Medea

  Aspergill, to myslíte vážne?! To mám čítať tie konšpiračné prstovýcucy?

 105. Medea

  “Doufám, že jako vědec dokážete podložit Vaše dohady a dedukce o trvale klesajících kognitivních schopnostech muslimské populace plausibilními důkazy.”

  Presne tak, chcela by som vidieť nejaké vedecké články, najlepšie v Science alebo Nature, pojednávajúce o desivo nízkej inteligencii muslimskej populácie (IQ na úrovni ľudoopov?) 🙂

 106. Medea

  “Jak to chcete zařídit, když vehementně odmítáte násilí? Oni jasně prohlašují, islám je nadřazený evropským zákonům.”

  Prečo by som odmietala násilie? Však som jasne napísala, že nemám problém s legitímnym násilím. A to, že “islam je nadradený európskym zákonom”, ma nezaujíma. Takýto postoj by nutne narazil na európske zákony.

  “Naprostý souhlas, ale opět, ten zákon musíte prosadit silou. Nebudete-li ji mít, budete leda králíkům pro legraci (a muslimům taky).”

  Nerozumiem, polícia, prípadne armáda bude muslimom na smiech?

 107. Medea

  “Dá se rozumně odhadnout, že, především v rámci klášterů, působily v Evropě ve vámi uvedeném období tisíce učenců. Co je ale důležitější, významné procento z nich byli vědci (tj. ti, co nové informace vytvářejí, nejen shromažďují), zatímco celý „zlatý věk islámu“ měl takových lidí do deseti (kusů).”

  Super, skúste mi prosím vymenovať nejakých európskych vedcov (matematikov, astonómov, chemikov, fyzikov, …), žijúcich v rokoch 500-1300. Dúfam, že ich bude viac ako “10 kusov” 🙂

 108. Medea

  Muslimovia doslova pomohli vybudovať stredovekú civilizáciu v západnej Európe.

  An intellectual revitalization of Europe started with the birth of medieval universities in the 12th century. The contact with the Islamic world in Spain and Sicily, and during the Reconquista and the Crusades, allowed Europeans access to scientific Greek and Arabic texts, including the works of Aristotle, Ptolemy, Jābir ibn Hayyān, al-Khwarizmi, Alhazen, Avicenna, and Averroes. European scholars had access to the translation programs of Raymond of Toledo, who sponsored the 12th century Toledo School of Translators from Arabic to Latin. Later translators like Michael Scotus would learn Arabic in order to study these texts directly. The European universities aided materially in the translation and propagation of these texts and started a new infrastructure which was needed for scientific communities.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_science#Science_in_the_Middle_Ages

 109. Medea

  Veľký význam mal pre stredovekú európsku civilizáciu Cordobský emirát (756-929) alebo Cordobský kalifát (929-1031).

 110. Medea

  Hispanomuslimská kultura
  V 10. století dosáhl kulturní vývoj vysoké úrovně. Hispanomuslimská kultura tvořila základ celé evropské středověké kultury kromě náboženství a její vliv sahal prakticky až do renesance. Počátek španělské muslimské kultury spadá do období vlády východního abbásovského chalífy Abú Dža’fara al-Mansúra (754-775), který podnítil studium všech vědních oborů. Během jednoho století získali muslimové veškeré informace o předchozích kulturách, začali ověřovat a opravovat dřívější vědecké poznatky a zároveň vytvořili techniku a pokusné nástroje, jež byly na vyšší úrovni než řecké. Kulturní rozkvět, patrný v Córdobě již během 9. století, vrcholil. Byla-li zprvu všechna tato kultura importovaná, prováděli od 10. století hispanomuslimové samostatná bádání a učinili množství objevů ve všech vědních oborech. […] Je obtížné popsat stručně v několika řádcích přínos a význam španělských muslimů pro evropskou kulturu. Přestože půjde jen o velmi zběžný a povrchní přehled, uvedeme alespoň některá jména prvních učenců. Studium matematiky podmínila znalost a rozšíření díla o algebře napsaného al-Chwárizmím pro chalífu al-Ma’múna v roce 830. Práce napsaná proto, „aby byly usnadněny operace, jež vyžadují potřeby života, bez jiného vyššího cíle“, se stala základem těchto studií až do renesance. Nejvýznačnějším matematikem celého evropského středověku byl Madriďan Abú-l-Kásim Maslama (†1007). Přeložil a upravil jedno z Ptolemaiových děl. Vydal a opravil také Astronomické tabulky al-Chwárizmího, které přizpůsobil córdobskému poledníku a perskou chronologii nahradil arabskou. Toto dílo recenzoval Angličan Adelard z Bathu (1116-1142) ve spise Ezich Elkauresmi… ex arabico sumptus, čímž na Západě zavedl islámskou trigonometrii, zvláště pak funkce sinus a tangens. Kromě dalších matematických děl napsal Maslama první známou Obchodní aritmetiku. Dalším, ve své době velmi slavným matematikem, z jehož díla se však nic nedochovalo, byl Abdurrahmán ibn Ismá’íl ibn Badr, Maslamův současník. Býval nazýván „španělským Eukleidem“. Seznam jmen muslimských matematiků 10. a hlavně 11. století je nevyčerpatelný. Biografické příručky jsou jich plné. A ačkoli se v určitých případech opravdu jen podělili o dědictví, jistě také zažili okamžiky slávy, které ve Španělsku pravděpodobně neměly obdoby.
  Velmi významný byl přínos španělských muslimů na poli medicíny. Všeobecně známá byla díla damašského lékaře Jahji ibn Sarafijún, v latinských textech nazývaného Serapion Starší (2. polovina 9. století), který napsal dvě lékařské kompilace, rozšířené po celé Evropě prostřednictvím překladu Gerarda z Cremony v Toledu (12. století). Ale skutečného významu nabyla lékařská studia až po úpravě již zmíněného Dioskoridova díla. Nejvýznamnějším chirurgem v 10. století byl Córdoban Abú-l-Kásim az-Zahráwí (936-1013), který byl lékařem chalífy al-Hakama II. Napsal klasické středověké dílo Metoda (at-Tasríf), lékařskou encyklopedii složenou z třiceti oddílů, v nichž popisuje zajímavé metody přípravy léků destilací a sublimací. Nejslavnější část tvoří tři knihy věnované chirurgii, z nichž vynikají především kapitoly o porodnictví a dále o očním, ušním a zubním lékařství. Jsou v nich i kresby jednotlivých chirurgických nástrojů. Také toto dílo přeložil do latiny Gerard z Cremony (ve 12. století v Toledu), a potom bylo znovu přeloženo do provensálštiny, hebrejštiny, kastilštiny a dalších jazyků. Ve středověku je jako příručku používali všichni evropští lékaři. […]
  Jednou z nejvíce a nejlépe pěstovaných věd byla astronomie. Na rozdíl od orientálních astronomů, jejichž bádání bylo spojeno s astrologií, španělští astronomové se vyznačovali kritickým postojem k jednotlivým vědeckým systémům. Dochované knihy svědčí o hojném použití řady obstojných nástrojů na přesné měření, jako byly rovné nebo sférické astroláby, kvadranty, hvězdné mapy a podobně. Již zmíněný madridský matematik Maslama sepsal komentář k Ptolemaiovu dílu Planisférium, který byl roku 1143 přeložen do latiny. Španělský astronom Aríb ibn Sa’d byl autorem astronomického kalendáře, převedeného do latiny biskupem Recemundem z Elviry. Mimořádně významným astronomem byl Arzachel ( az-Zarkalí, španělsky Azarquiel, Toledo, 1029?-1087?). Byl nejlepším astronomickým pozorovatelem své doby a vynalezl zdokonalený astroláb zvaný „azafea“. Sestavil také proslulé Toledské tabulky(Tablas toledanas), které ovlivnily evropská astronomická bádání ve 12. a 13. století před sestavením Alfonsovských tabulek (Tablas alfonsíes, podle kastilského krále Alfonse X. Moudrého), které je nahradily. Alfonsovské tabulky jsou však odvozeny z toledských. Abychom uvedli stěžejní díla z jiných oblastí vědy, zmíníme se o Rukověti lékaře pro poznávání rostlin, anonymním spise pojednávajícím o botanice. Dílo anticipuje renesanční dělení na čeledi, rody a druhy a zkoumá stonek, kořen, barvu, velikost, chuť a použití rostlin. K tomu jsou připojena jména, pod kterými byla každá rostlina známa v klasické řečtině, byzantské řečtině, latině, arabštině, lidové arabštině al-Andalusu, berberštině, perštině, syrštině a v románském jazyce, přičemž se někdy rozlišují jednotlivé dialekty, jimiž se na poloostrově hovořilo. Rovněž klasickým dílem, tentokrát v oblasti zemědělství, byla práce Ibn Wáfida (11. století) Kniha o zemědělství. Používali ji ti, kdo chtěli obdělávat půdu na vědeckém základě. Kniha byla tak významná, že se dočkala překladu do kastilštiny a její vliv byl patrný ještě v dílech napsaných v 16. století.
  Filosof Ibn Masarra (883-931) založil na základě racionalistické teorie a muslimského mysticismu školu, která ovlivnila pozdější filosofii Ramóna Llulla (1235-1315) a Dunse Scota (1270-1308).
  Mnoho básníků vytvořilo obdivuhodná umělecká díla. Na veršované vyznání lásky se odpovídalo opět veršem, k němuž se připojila stručná poznámka v próze s kladným nebo záporným vyjádřením. Základními tématy této poezie byla platonická láska a víno. Z tehdejších básníků stojí za zmínku alespoň at-Tálik († 1009) a Ibn Abdrabbihi († 940).
  V každém vědním oboru – v botanice, zoologii, přírodních vědách, zemědělství a tak dále – existoval alespoň jeden hispanomuslimský učenec, jehož spisy ovlivnily pozdější evropská bádání. Knihovny byly početné a bohaté. Chalífa al-Hakam II. (961-976) vlastnil knihovnu s více než 400 000 svazků. Měl své agenty ve všech centrech vzdělanosti v Orientě, kteří byli pověřeni získávat poslední knižní novinky, a platil vysoké ceny za to, aby se mnoho knih rozšířilo v Córdobě dříve než v samotném Orientě. V tehdejší Córdobě působily tisíce opisovačů a iluminátorů. Mnozí opisovači pracovali za pevnou mzdu a nebyli placeni od kusu, aby se ve spěchu nedopouštěli v práci chyb. Také vzdělávací systém španělských muslimů v 10. století dosáhl vysoké úrovně.

  Křesťanská kultura
  Ve srovnání s muslimskou kulturou byla kultura astursko-leónských křesťanů velmi chudá. Objevilo se jen několik komentářů k biblickým textům (napsané Beatem z Liébany), stručná Kronika Alfonse III., kopie děl svatého Augustina, svatého Isidora a svatého Jeronýma a několik odkazů na klasická díla římská. Tato kultura byla v zásadě mozárabská a její hlavní výtvory představují Sevillská bible (Biblia Hispalense) a Vigilův kodex (Codex Vigilanus). Naprosto chybí texty o matematice nebo jiných praktických vědách. […] Kultura pyrenejských křesťanů vycházela pochopitelně také z Bible. Křesťané si však uvědomovali velký význam muslimské kultury a přeložili mnoho děl o matematice, geometrii, astrologii, hudbě a podobně z arabštiny do latiny.

  (A. U. Arteta, J. R. Campistol, a kol.: Dějiny Španělska. NLN, 1995. str. 137-144)

 111. A.S.Pergill

  To Medea a Foxy: Tady:
  http://massive-error.blogspot.cz/2012/04/fundamentalism-spirituality-and-iq.html
  máte český překlad s odkazem na původní zdroje.

  A nepřekrucovat: Uvedl jsem „na půl cesty k velkým opicím“ což osoby s IQ pod 70 prostě jsou.

  K těm středověkým učencům a vědcům v Evropě doporučuji začít od:
  A. J. Gurevič: Kategorie středověké kultury. Seriózní a všeobecně uznávané dílo. Sice dost obtížné na čtení (není to prostě poučná stať z magazínu pro paní a dívky), ale lepší než citace propagandistických blafů, co sem pořád tapetujete.
  A, mimochodem, věděla jste, že středověké obrazy a iluminace s „rozbíhavou perspektivou“ jsou pravděpodobně alespoň v některých případech stereogramy, umožňující plastický pohled do obrazu? Ví to pár odborníků na středověké umění, kteří nemají čas a zájem psát do wikipedie. Já na to narazil zcela náhodou, když jsem dával dohromady text o perspektivě pro účely počítačové grafiky. Vymyslet něco podobného vyžaduje podstatně větší invenci, než sepisování kompilátů.

 112. Medea

  “A. J. Gurevič: Kategorie středověké kultury. Seriózní a všeobecně uznávané dílo.”

  No a? Čo to má spoločné s vyspelosťou islamského civilizačného okruhu v období Islamic Golden Age? 😀

  Ja sa nesnažím zhanobiť európsky stredovek. V rozvinutom stredoveku (11.-14. storočie) existovala v Európe húževnatá civilizácia, ktorej intelektuálna elita sa snažila vstrebať vedomosti iných národov. Predstavitelia tejto elity si často uvedomovali (dočasnú) intelektuálnu nadradenosť islamského sveta a učili sa od muslimov. S Vaším prístupom, “muslimovia sú inteligenčne na úrovni ľudoopov”, by sa toho veľa nenaučili a Európa by sa rozvíjala (pokiaľ by sa rozvíjala) len veľmi pomaly 🙂

  “Vymyslet něco podobného vyžaduje podstatně větší invenci, než sepisování kompilátů.”

  Muslimovia robili viac než len spisovanie kompilátov, aj oni tvorili a bádali. A Európania často náročnejšie vedecké práce otrocky prekladali, ale nechápali, ani sa hlbšie pochopiť nesnažili, napr. Archimedove práce nebol európsky stredovek schopný pochopiť, dokázala si s nimi poradiť len renesancia 16. storočia.

  The difference was, most strikingly, in the lack of mathematicians interested in the more difficult work of Apollonius or Archimedes, for example. So, while in Baghdad we find the translators of Archimedes immediately taking up the problems which he failed to solve, or trying to understand his solution and work out an alternative, there is no sign that anything of the same kind was attempted in western Europe at all. Paul Lawrence Rose has pointed out the ‘failure’ (if one wants to pass judgment) of the scholastics to do anything useful with the major translations of Archimedes, by William van Moerbeke in the thirteenth century.
  (Luke Hodgkin: A history of Mathematics. Oxford University Press, 2005.)

 113. Medea

  “A. J. Gurevič: Kategorie středověké kultury. Seriózní a všeobecně uznávané dílo.”

  No a? Čo to má spoločné s vyspelosťou islamského civilizačného okruhu v období Islamic Golden Age? 🙂

  Ja sa nesnažím zhanobiť európsky stredovek. V rozvinutom stredoveku (11.-14. storočie) existovala v Európe húževnatá civilizácia, ktorej intelektuálna elita sa snažila vstrebať vedomosti iných národov. Predstavitelia tejto elity si často uvedomovali (dočasnú) intelektuálnu nadradenosť islamského sveta a učili sa od muslimov. S Vaším prístupom, “muslimovia sú inteligenčne na úrovni ľudoopov”, by sa toho veľa nenaučili a Európa by sa rozvíjala (pokiaľ by sa rozvíjala) len veľmi pomaly 🙂

  “Vymyslet něco podobného vyžaduje podstatně větší invenci, než sepisování kompilátů.”

  Muslimovia robili viac než len spisovanie kompilátov, aj oni tvorili a bádali. A Európania často otrocky prekladali, ale nechápali, ani sa hlbšie pochopiť nesnažili, napr. Archimedove práce nebol európsky stredovek schopný pochopiť, dokázala si s nimi poradiť len renesancia 16. storočia.

  The difference was, most strikingly, in the lack of mathematicians interested in the more difficult work of Apollonius or Archimedes, for example. So, while in Baghdad we find the translators of Archimedes immediately taking up the problems which he failed to solve, or trying to understand his solution and work out an alternative, there is no sign that anything of the same kind was attempted in western Europe at all. Paul Lawrence Rose has pointed out the ‘failure’ (if one wants to pass judgment) of the scholastics to do anything useful with the major translations of Archimedes, by William van Moerbeke in the thirteenth century.
  (Luke Hodgkin: A history of Mathematics. Oxford University Press, 2005.)

 114. Medea

  “Vymyslet něco podobného vyžaduje podstatně větší invenci, než sepisování kompilátů.”

  Muslimovia robili viac než len spisovanie kompilátov, aj oni tvorili a bádali. A Európania často otrocky prekladali, ale nechápali, ani sa hlbšie pochopiť nesnažili, napr. Archimedove práce nebol európsky stredovek schopný pochopiť, dokázala si s nimi poradiť len renesancia 16. storočia.

  The difference was, most strikingly, in the lack of mathematicians interested in the more difficult work of Apollonius or Archimedes, for example. So, while in Baghdad we find the translators of Archimedes immediately taking up the problems which he failed to solve, or trying to understand his solution and work out an alternative, there is no sign that anything of the same kind was attempted in western Europe at all. Paul Lawrence Rose has pointed out the ‘failure’ (if one wants to pass judgment) of the scholastics to do anything useful with the major translations of Archimedes, by William van Moerbeke in the thirteenth century.
  (Luke Hodgkin: A history of Mathematics. Oxford University Press, 2005.)

 115. Medea

  Haló, môj komentár pred chvíľou skončil v spame. Môžete ho niekto vytiahnuť na svetlo Božie? Tipujem, že antispamu vadila kombinácia češtiny, slovenčiny a nagličtiny 🙂

 116. Antitheista

  Kombinace češtiny, angličtiny a slovenštiny je přímo vražedná 🙂

 117. A.S.Pergill

  To Medea:
  Co má ten Gurevič společného s islámskou kulturou? Chtěla jste po mě, abych vyjmenoval nějaké vědce a učence, působící v době islámského „zlatého věku“ v Evropě. Jednak tam nějaké najdete, jednak tam najdete zdůvodnění, proč tito lidé v naprosté většině případů působili anonymně a tudíž jejich jména a životopisná data neznáme. Ale naše civilizace stojí na nich. Islámská „kultura“ je mrtvá vedlejší větev.

 118. Medea

  Aspergill, prečítajte si toho Gureviča sám, Vašim „vedomostiam“ o stredoveku to len prospeje 😉

 119. Medea

  “ale lepší než citace propagandistických blafů, co sem pořád tapetujete.”

  Propagandu robíte Vy, ja uvádzam historické fakty.

 120. Medea

  Richard Lynn a Tatu Vanhanen napísali knihu: IQ and the Wealth of Nations (2002). V tejto knihe tvrdia, že národný dôchodok výrazne koreluje s priemerným IQ národa. Lynn a Vanhanen otestovali IQ v 81 krajinách a okrem toho nepriamo odhadli, na základe týchto testov, priemerné IQ v susedných 104 krajinách. Získali tak vzorku 185 krajín, ktorým priradili priemerné národné IQ.

  Spomedzi európskych krajín priradili najvyššie IQ Taliansku 102, Švajčiarsku 101, Británii, Nórsku a Rakúsku 100. Česku pripadlo 98 a Slovensku IQ 96 🙂 Najvyššie priemerné IQ priradili ázijským krajinám: Singapúr 108, Južná Kórea 106, Čína a Japonsko 105. Mongolsku vyšlo priemerné IQ 101. Islamským krajinám Severnej Afriky, Blízkeho a Stredného Východu, vyšlo priemerné IQ okolo 84. Podobné IQ vyšlo aj krajinám Strednej Ameriky. Veľmi zle dopadla v tomto prieskume subsaharská Afrika. Tam vyšlo priemerné IQ pre krajinu nižšie než 70, v niektorých jej krajinách vyšlo len 64. Teda čierna rasa z ich prieskumu vyšla najhoršie 🙂

  Výsledky si môžete pozrieť v apendixe A tohoto článku.

  (Testovaní boli mladí ľudia, napr. na Barbadose bolo testovaných 108 osôb vo veku 9-15 rokov, v Columbii 50 osôb vo veku 13-16 rokov, 104 od 5 do 17 rokov v Ekvádore, 129 od 6 do 12 rokov v Egypte, atď.)

  Kniha sa samozrejme dočkala kritiky, napr. tu.

 121. petr

  To je panečku symposium, to člověk hned vidí, kde je velkej svět 🙂 Vědecká výspa ateismu, od bludů osvobozené racionality a kritického myšlení zde již několik dní diskutuje na téma, zda několik desítek, možná stovek milionu lidí (mimochodem našich bližních) jsou plošně opice, debilové nebo už lidi, jenom paralyzovaní (a proto je třeba jim od té paralýzy pomoci, bez ohledu co si o tom myslí), pomíjím diskusi, zda je třeba proti nim vést třetí světovou (a navrch vyhlazovací) válku.

  Ten pokrok. Kde se to zastaví 🙂

 122. Antitheista

  „od bludů osvobozené racionality a kritického myšlení “

  Od bludů? Racionalita se nedá úplně osvobodit, ale díky kritickému myšlení může být alespoň co nejvíce účinná, a že se to vyplácí je vidět na tom, co pro lidstvo věda udělala a dělá. Kdyby bylo více lidí jako jsou vědci, byl by na zemi téměř ráj 🙂

  Dokud vládla víra v boha, tak jsme viděli, jak to vypadalo – děkuji, nechci…

  Že by Taliáni měli větší průměrné IQ než Britové? (i po započítání přistěhovalců) ? A ta výše důchodu také zrovna nesedí – Rakousko a Itálie např., ale jsou to jen malé rozdíly

 123. Foxy

  Milý petře!
  Dopouštíte se zjevné falacie. Úmyslné „házení do jednoho pytle“.
  Zajisté Vám, coby zkušenému a bystrému diskutérovi, neuniklo, že onen Vámi srandisovaný názor je pouhá hypotéza, která není obecně sdílena.
  Ale třeba Vám křivdím. Možná si přeci jen časem uvědomíte, že atheismus či agnosticismus není uceleným učením podobným nějaké věrouce či náboženství.
  Neexistuje víra atheistická, protože jediné, na čem se atheisté či agnostici shodnou je to, že nevěří v existenci boha (či obecně nadpřirozena).
  Opět zdůrazňuji:
  VÍRA V NEEXISTENCI NENÍ EKVIVALENTEM NEVÍRY V EXISTENCI.
  Jsou to zcela rozdílné pojmy. Nic na tom nemění to, že někteří atheisté věří v neexistenci boha (zde se jedná o víru), nebo jsou „něcisté“ (věří v obecné, nespecifikované transcendentno).
  Jediné, co je atheistům společné, je nevíra v existenci boha. Nic víc, nic míň.
  Pokud se Vám nelíbí názor, že „…několik desítek, možná stovek milionu lidí (mimochodem našich bližních) jsou plošně opice, debilové nebo už lidi…“, diskutujte s jeho nositeli, a nedopouštějte se lživé argumentace, že je to snad jakási závazná součást Vámi podsouvané „víry atheistické“.

 124. petr

  Mne by jenom zajímalo, zda již má MUDr. Csc. Aspergill zajištěny gumičky a ochranné igelitové pytlíky na končetiny pro případ chemického útoku. Třetí světová válka a boj za sekulární hodnoty se kvapem blíží a já bych nerad, aby se na něco zapomnělo !

 125. Antitheista

  Průměrové rozdíly v měřitelném IQ mezi rasami a národy (v etnickém slova smyslu) jsou zjistitelné, ale jestli jde o záležitost spíše výchovy či spíše genů, to není jisté, jsou různé hypotézy a podílí se na nich jak věřící tak nevěřící vědci (těch je převaha celkově, takže nejspíš i v této věci).

  Co se vám na tom nelíbí, není to žádný rasismus. To si z toho možná vyvozujete Vy

  Věda má být objektivní, a když něco zjistí a vícekrát (za přesných a vymezených podmínek), tak to prostě zjistí. Nic víc, nic míň. Mezi vědci je jistě méně rasistů než mezi běžnou (a většinou věřící) populací všech zemí…

  Aspergilla tady odsuzuju já i Medea, která sem dala tu mapu IQ…

 126. Foxy

  k tomu, co napsal petr (27.06. 2014 | 11:00): „Mne by jenom zajímalo, zda již má MUDr. Csc. Aspergill zajištěny gumičky a ochranné igelitové pytlíky na končetiny pro případ chemického útoku. Třetí světová válka a boj za sekulární hodnoty se kvapem blíží a já bych nerad, aby se na něco zapomnělo !“

  Milý petře!
  Tuto otázku laskavě směřujte přímo na kolegu Aspergilla.
  Tak, jak jí zde presentujete je to pouhý prázdný propagandistický výkřik. Pokud se Aspergilla bojíte zeptat přímo, pokud se na přímou diskusi necítíte pevný v kramflecích, pak raději mlčte.

 127. Medea

  “Že by Taliáni měli větší průměrné IQ než Britové?”

  Anti, musíš sa s tým zmieriť. Duce mal pravdu!

 128. Medea

  To bol samozrejme žart 🙂 Psychológia je veľmi mäkká veda, preto psychologické “merania” (resp. ich interpretácie) neberiem príliš vážne.

  To nižšie IQ skóre, u niektorých národov, by som skôr pripísala socioekonomickým faktorom a tiež metodologickým chybám pánov L. a V. Keby si zmeral IQ priemerného stredovekého človeka asi by si bol zdesený (viď Flynnov efekt) 😀

 129. Antitheista

  Souhlas s Medeou, možná jsou to nepřesnosti, třeba ten Flynnův efekt, kdyby se protáhl do starověku, tak Platon by měl záporný IQ 😀

 130. Medea

  Anti, odhadujem, že hodnoty Platónovho IQ by iste boli aj dnes vysoko kladné. Aj v staroveku alebo v stredoveku existovali intelektuálne elity. Pozri si napr. Aristotelove Kategórie alebo Metafyziku alebo Euklidove Základy alebo Archimedove práce 🙂 Ja som však hovorila o nevzdelanom “pospolitom ľude”, ktorý nemal čas ani prostriedky na intelektuálny tréning, a strava, vzdelanie alebo lekárska starostlivosť, ktoré mal k dispozícii, iste nezodpovedali našim vysokým štandardom 🙂

 131. Antitheista

  Ale Flynnův efekt ovlivňuje průměr a tím i nad a pod – průměr. Když by podle flynnova efektu bylo průměrné IQ starověku – 100, tak i Platon by měl nanejvýš – 50 IQ max. nulové IQ, čili Flynnův efekt má své meze 😀

 132. A.S. Pergill

  To Medea:
  1. IQ test by měl být nezávislý na vzdělání a kulturním backgroundu. Sestavit takový je ovšem šíleně obtížné. Dnes se ukazuje, že např. grafické testy na výběru „kterým z nabízených kousků doplníte obrázek“ mohou být závislé na tom, jestli dotyčný pochází z civilizace, kde se používají pravé úhly, nebo ne. Dokonce se zjistilo, že na ty druhé neplatí ani některé druhy obrazových klamů. Přitom to není záležitost intelektu, ale kontaktu s prostředím a naučených stareotypů.
  2. HDP je hodnota dost problematická a ovlivňovaná metodikou jejího výpočtu. Může to být i záležitost manipulace místní věrchuškou; např. věrchuška EU se rozhodla do HDP zahrnout i odhadované příjmy prostitutek, aby opticky snížila pokles ekonomiky. Pro účely takové komparativní studie by se musel zajistit metodicky identický výpočet HDP pro všechny sledované země.
  Dalším problémem je, jak hodnotit HDP u zemí, kde jim teče bohatství ze země samo, bez jakékoli námahy nebo invence z jejich strany. Jsem toho názoru, že takové HDP je nesrovnatelné s HDP zemí, kde ho obyvatelstvo vytváří vlastní prací.

 133. Antitheista

  Ale zase, že by Britové používali jiné tvary ve školách než Italové? Že by neznali pravé úhly? Myslim teď ty rozdíly v rámci kultury třeba

 134. Medea

  “Když by podle flynnova efektu bylo průměrné IQ starověku – 100, tak i Platon by měl nanejvýš – 50 IQ max. nulové IQ, čili Flynnův efekt má své meze”

  No, schopnosť riešiť IQ testy nebude lineárnou funkciou času 🙂 Agrárnej alebo lovecko-zberačskej spoločnosti bude podľa mňa vyhovovať (resp. postačovať) iný IQ fenotyp, ako spoločnosti vyspelej industriálnej alebo dokonca informačnej 🙂

 135. Medea

  Korekcia príspevku (27.06. 2014 | 01:22):

  Čísla v tabuľke apendixu A nie sú z knihy IQ and the Wealth of Nations (2002), ale sú z novšej knihy (2006) Lynna a Vanhanena: IQ and Global Inequality.

 136. petr

  neruda: Ale jděte Pablo 🙂 Vidíte a já si doteď myslel, že šlapáno je vždycky jenom po lidech…. To bude tím, že jsem pod zhoubným vlivem jednoho židovského tesaře, který mne nabádá k tomu, abych ty po kterých je šlapáno navštěvoval ve věznicích, dával jim jíst, když hladoví a pít když žízní a moc neřešil jakou má kdo nálepku, nebo „učené“ označkování. Ale Vy máte jistě nějakou vědeckou klasifikaci, podle které se bezpečně pozná, po kom se jak šlape, po kom by se šlapat nemělo a dokonce po kom se šlape právem a mělo by se šlapat ještě víc. To je holt ten pokrok 🙂 Nebo ne ?

 137. Antitheista

  Ježíš, to byl ten, co podle Bible označil nežidovskou ženu za psa, který sbírá drobky ? 🙁

  Tak ten skutečně nikoho neoznačkoval a neškatulkoval 😀 😀

 138. Medea

  Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. Odpovedala Mu: Áno, Pane, ale veď aj šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.
  (Matúš 15:21-28)

 139. Antitheista

  Ježíš byl sice soucitný (až na jiné rasy a na věčné peklo pro ty co neprojdou do království), ale byl to stejnak fašista 🙁

  Spousta fašistů má taky soucit se svými soukmenovci, ale jinak jsou tvrdí k těm, kdo jsou jiné národnosti či kdo „hřeší“ proti ideologii – jako Ježíš. Ale někteří též nakonec někdy pomohou – třeba Oskar Schindler. Ale i tak jsou to fašouni 🙁 a peklo je jen věčná gestapárna 🙁

 140. petr

  medea: Jsa nedostatečně sekularizován, přijde mi vypovídající spíše ten závěr: „Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.“

  Přijde mi tak nějak normálnější a lidštější, když, přestože jsem volán k vlastním, neodmítnout nakonec ani cizího, kterého příliš nemusím, než abstraktně a teoreticky vyzdvihovat všeobecného „Člověka“ a v reálu, když na to přijde, nehnout prstem ani pro vlastní rodinu nebo sousedy. Myslím, že i z tohoto podobenství, které zde Vy i Antitheista předkládáte, by si třeba MUDr. Csc Aspergill předtím, než začne plošně vyhlazovat poloopice, mohl vzít velmi pěkný příklad.

  Nakonec, tu o tom milosrdném samařanovi znáte ? (Lk 10,25 – Lk 10,37). Končí velkým přikázáním: „jdi a jednej také tak“…

 141. Antitheista

  „jsem volán k vlastním“ ????

  Já myslel, že bůh stvořil všechny lidi, nejen Židy 🙁 takže království není pro nežidy?

  Prostě byl Ježíš rasista, pomoc nepomoc.

  Znám fašistu, co jednou pomohl Romce s kočárkem, ale stejně je to rasista a nemá je rád 🙁

  už musím jít, hezký den 😀

 142. Antitheista

  Buddha aspoň nebyl rasista a taky hlásal soucit (dokonce i ke zvířatům, který Ježíš bere jen jako potravu a nevyhrožoval taky peklem) 🙁 a to 600 let před fašistickym tesařem 🙁

  Tak hezký den a mějte se tady krásně 😀 😀 😀

  (mimochodem, v mý Bible není slovo štěně ale pes)

 143. neruda

  petře,
  obávám se, že Váš komentář z 12:33 nechápu.
  Reagoval jsem na to, že tu vyjadřujete obavu z toho, že obecně věřícím lidem pro jejich náboženskou víru hrozí diskriminace nebo persekuce či dokonce likvidace.
  Dovolil jsem si tedy poukázat na to, že stav světa je momentálně právě opačný – ne věřící, ale ateisté jsou leckde považováni za lidi, kterým – řečeno Vašimi slovy – „je třeba od té paralýzy pomoci, bez ohledu na to, co si o tom myslí“. Přičemž někde se jim „pomáhá“ vězněním, někde uzavřením na psychiatrii.
  Aspergill možná chce vyhlazovat, ale činí tak pouze slovem, tj. nijak, zatímco druhá strana sice přímo nevyhlazuje, ale svoji represi dělá skutečně, fyzickou silou. Proto mi Vaše stěžování přijde falešné.

 144. A.S.Pergill

  To Antitheista: Lidé, kteří vyrostli v kruhových a neuspořádaně rozesetých stavbách (typicky africká vesnice, ale třeba i Inuité nebo příslušníci některých kočovných národů Asie) mají problém s podvědomým chápáním pravého úhlu. Mohou z tohoto důvodu propadat u některých úloh v rámci IQ testů.

  To Petr: Doporučuji Asimovův výklad toho podobenství o milosrdném Samaritánovi Lk 10,25 – Lk 10,37. Vyšel ve sbírce esejí „Ztraceno při překladu“ v české mutaci Asimovova SF/F magazínu. Tahle část je asi nejhutnější a explicitně vysvětluje, proč si židovská ulice vyřvala Kristovo ukřižování.

 145. Antitheista

  Pergill, to mě ale nezajímá, mě zajímají ty rozdíly mezi Italama a Britama, kteří mají školní docházku povinnou a mají velmi podobné osnovy

 146. protestant

  Antitheista (29.06. 2014 | 18:47) napsal:
  „jsem volán k vlastním“ ????

  Já myslel, že bůh stvořil všechny lidi, nejen Židy 🙁 takže království není pro nežidy?

  Prostě byl Ježíš rasista, pomoc nepomoc.

  protestant:
  Tady zase někdo neví co je rasa…..

 147. Antitheista

  „Vyvolený národ“ je v Bibli kmen Izraelitů, tomu se dnes říká „etnický nacionalismus“ či „rasismus“ 😀 😀

  Navíc je v Bibli důraz na „svaté semeno“ a na „krev“ a „pokrevní příbuzenství“, o dětech s otrokyněmi (s dobytými ženami z jiných národů) se mluví jako o bastardech…

  Co chceš víc ? 😀

  A pokud je to pouze věc výkladu, tak nezapomeň, že buk jako habr – který je lepší ? 😀 😀 😀 😀

 148. Medea

  “mě zajímají ty rozdíly mezi Italama a Britama, kteří mají školní docházku povinnou a mají velmi podobné osnovy”

  Anti, však je to len štatistika, 2 body hore dole. Niekto iný urobí podobný prieskum, a priemerné IQ Talianov poklesne 🙂

 149. Antitheista

  Ale co ti Slováci, 96 ? 🙁 😀

 150. Medea

  Anti, 6 bodov (oproti Talianom) hore dole 😀

 151. Medea

  Mňa skôr zaujalo to Mongolsko – priemer 101 IQ. O 3 body lepšie ako Česi a o jeden bod horšie než Taliani 🙂 Mongoli sú podľa toho prieskumu, čo sa priemerného IQ týka, na úrovni Švajčiarska.

 152. Medea

  Ešte zdôrazním, že u niektorých národov páni L. a V. IQ priamo netestovali, ale ho odhadli na základe IQ susedov 🙂

 153. Antitheista

  Asi mají Mongolové ve školách hodně pravých úhlů, viď Pergille ?

 154. A.S. Pergill

  Medeo, zklidněte hormony. Chyba metody (včetně chyb vnesených odchylkami od ideálně reprezentativního výběru) je tady docela velká a rozdíly, které vás tak zajímají, jsou hluboko uvnitř ní. Navíc většina Mongolů dnes žije v Urze (dřív Ulánbátar, ještě dřív Urza) a aglomeraci okolo ní, případně dalších městech, a stavby s pravými úhly zná od mala.
  Navíc je tady ještě jeden možný zdroj rozdílů mezi národy, a to je podíl neandrtálských genů, který je v různých lidských plemenech (skupinách národů) různý (a předkové některých asijských národů navíc provozovali horizontální gymnastiku ještě i s děnisovany). A míšenci s větším podílem cizorodých genů bývají obecně tělesně i duševně výkonnější.

 155. Antitheista

  Přesně, je dobré, když si Evropanka vezme muslima z Arábie, bude mít lepší geny ! (cizorodost genů prospívá) 😀

  Není nad migraci 😀

 156. Medea

  “Medeo, zklidněte hormony.”

  Aspergill, moje hormóny sú kľudné 🙂

  “Chyba metody (včetně chyb vnesených odchylkami od ideálně reprezentativního výběru) je tady docela velká a rozdíly, které vás tak zajímají, jsou hluboko uvnitř ní.”

  Nevidím rozpor medzi týmto a tým, čo som napísala.

 157. Medea

  “Přesně, je dobré, když si Evropanka vezme muslima z Arábie, bude mít lepší geny!”

  Nemusí si ho vziať. Príslušné gény môže ľahko získať aj v rámci sexuálnej turistiky 😀

 158. Antitheista

  To je taky pravda, to je pro ní ještě lepší řešení, odpadne dost problémů a blbej Evropánek to může vychovat a zajistit 😀

  Kukaččí metoda je bezva řešení (byť v době DNA testů to bude pořád víc o hubu 😀 )

 159. A.S.Pergill

  To Medea: Rozpor je v tom, že tak malý rozdíl, na jehož příčinu jste se ptala, je prostě uvnitř možné chyby metody. V takových případech nemá vůbec cenu o příčinách uvažovat.

 160. Medea

  Aspergill, neviete, čo ma zaujalo: ja som u Mongolov tipovala priemerné IQ tak na 80, ale podľa L. a H. je o to 21 bodov viac 🙂

 161. A.S. Pergill

  Faktem je, že se zlepšují i jiné parametry lidského organismu (dobře měřitelné jsou např. kvantitativní sportovní výkony), takže by se mohlo (a spíš i mělo) zvyšovat i to IQ. Na druhou stranu to může být ovlivněno i jinou metodikou testování, případně „profláknutím“ některých testovacích metod (každý test musí být po určité době nahrazen testem zcela novým, počet možných nových testů není neomezený). Roli může hrát i větší motivovanost testovaných (např. při použití IQ testů jako součásti výběru uchazečů o zaměstnání nebo studium).
  Další věcí je praktická použitelnost: Na MU svého času používali paralelně SCIO testy studijních předpokladů (mající blízko k IQ testům) paralelně s klasickými přijímacími testy a následně zjistili, že zatímco výkon u klasických přijímaček koreluje statisticky významně s prospěchem do 3. ročníku (čili u Bc směrů by to mělo korelovat i s výkonem na „outputu“), výkon u SCIO testů je jen bezcenný informační šum.

Komentáře nejsou povoleny.