Evropa byla, je a bude sekulární (nebo nebude vůbec)

Autor | 25.09. 2014

Špatná pověst islámu těší především katolíky, ale nemá proč. Jistě, islám si za svou nechutnou pověst může v první řadě sám, ale kdyby tomu tak nebylo, musel bych Vatikán podezírat z neuvěřitelně propracované dezinformační akce. „Díky“ chalífátníkům se totiž už skoro nemluví o tom, co všechno spáchala  katolická církev. Nahrávky podřezávání zajatců vytlačily z hlavního proudu informací kauzy se znásilňováním dětí i podivuhodné „restituce“ prosazené s podporou zločinců.

Současný evergreen zní: „buď tradiční křesťanská Evropa, nebo chalífát“. Klasické falešné dilema už ale příliš nezabírá na nikoho jiného, než na katolické politiky. Přesto ještě mnoho lidí slyší na tvrzení „lepší v politice křesťan, než muslim“.

Navrhuji si trochu zopakovat o čem se vůbec bavíme. Máme tu islámský svět o němž se šíří zvěsti, že přece jen není tak špatný, jak si ho malujeme. Třeba takový „zlatý věk islámu“, čili doba zhruba odpovídající našemu středověku. Co je na ní divného? V první řadě šlo o dobu, která byla tak málo islámská jak to jen v tehdejším islámském světě šlo. Jejími tvůrci byli lidé, které bychom dnes bez rozpakování označili jako sekularisty, skeptiky nebo dokonce ateisty –  Abu Bakr al-Razi, Muhammad al Warraq a tak dále.

Ano kdyby tehdy byl islámský svět tak islámský jako dnes, žádný zlatý věk by se nekonal. Naprostá většina těch slavných „islámských“ vynálezců by totiž byla buď povražděna, nebo by se neodvážili se svými myšlenkami vyjít ven.

Velmi podobné je to ale i se středověkou Evropou. Možná si teď říkáte že to nemohlo být tak hrozné, že třeba gotické katedrály jsou krásné. Jenže ouha! I když byly středověké gotické kostely stavěné pro církev, odklonily se vlastně od církevního kánonu natolik, že byl samotný gotický sloh ještě na počátku dvacátého století považován samotnou ŘKC za úpadkový! Za vzor bývaly dávány naopak románské basiliky.

Co se týká vědy a vývoje společnosti, je všechno ještě zřetelnější. Myšlenka humanismu vůbec není křesťanská ostatně dodnes proti ní mnozí křesťané brojí. Vznikla interpretací myšlenek filosofů starého Řecka. Podobně není křesťanská vlastně ani demokracie nebo idea lidských práv. Všechny vědy vždy jen kvetly, když třeba krátce povolilo církevní sešněrování a upadaly, když se společnost nábožensky radikalizovala.

Samozřejmě že ve zmíněných případech tvořili společenský i technický pokrok také věřící lidé, ale byli to lidé s liberálním až volnomyšlenkářským přístupem, kteří si často své náboženství vykládali značně odlišně od tehdy platného církevního výkladu.

Když teď píši o sekularismu, nemyslím tím samozřejmě v první řadě ateismus, ale skutečný sekularismus  v němž není nikdo perzekvován za názor, pokud tím neporuší jakýsi nepsaný sekulární kodex chování založený na obecně přijatém konsenzu. (Sem nespadá veřejné pobuřování, rušení nočního klidu, výhrůžky nebo výzvy k násilí.)

Jde o to, že v každé společnosti probíhá vývoj formou boje myšlenek. Sekulární společnost mu však dává základní formu v tom, že vytyčuje jasnou hranici, aby tento spor nemohl lehce přecházet do násilných fyzických střetů. Jsou to jakási gentlemanská pravidla verbálního souboje.

Není tedy například možné někoho jen kvůli odlišnému názoru v diskusi umlčovat,  mučit nebo zabít. Musí ale být vždy možné také jakýkoli názor kritizovat nebo i zesměšňovat, aniž by byl v takovém případě kdokoli za svoji kritiku nějak stíhán či soudně trestán.

Ve skutečnosti však jak  extremistické proudy uvnitř všech směrů křesťanství, tak hlavní mocenské proudy v islámu tato pravidla neuznávají.  Máme ale ještě větší problém, protože ani mnohé lokální vlády ani evropští zákonodárci vlastně nejsou sekulární.

Problém s islámem je naším problémem proto, že náboženství obecně dostalo přednost před sekularismem. Žádný spolek, který by vystupoval a jednal tak protispolečensky jako právě ty muslimské by nemohl nikdy získat registraci, pokud by nebyl náboženský. Co víc, muslimové by nikdy nemohli dosáhnout takových výhod, kdyby už stejné výhody neuznaly evropské země jiným církvím.  K umlčování protivníků využívají zákonů o rouhání prosazených křesťanskými politiky.

Evropa má dostatek vojáků, policistů, soudců, celníků a případně i dostatek zbraní na to, aby pro nás militantní islám žádným problémem být nemusel. Naši evropští politici jsou však připraveni hájit kde co, kromě sekularismu, který považují asi za něco příliš samozřejmého nebo dokonce nechtěného.

Budoucnost Evropy je ale pouze v sekularismu. Evropa spojená jediným náboženstvím patří do vizí středověku a Evropa roztříštěná mnoha náboženstvími s lokáním právem veta a náboženskými zákony, je vizí moderní verze třicetileté války. Proto bude Evropa sekulární i v budoucnosti, nebo nebude vůbec.

22 thoughts on “Evropa byla, je a bude sekulární (nebo nebude vůbec)

 1. ras

  islam má retardacný vplyv
  na cloveka a prípady podobnych autorov, ako je tento to len plne potvrdzujú. je úplne vylúcené, aby dusevne zdravý clovek vyznával islam.
  islam pritahuje dusevne labilných psychopatov, sadistov, násilníkov, sexuálných deviantov….., ktorí sú neschopní samostatného zivota, a „potrebujú“ aby im niekto riadil zivot do najmensieho detailu.
  .

 2. A.S.Pergill

  to ras: Tohle platí v civilizovaných zemích, kde je vstup k islámu více-méně dobrovolná záležitost. V islámských zemích, kde se tomu prakticky nikdo, kdo má alespoň jednoho rodiče muslima, nemůže vyhnout, je to spíš tak, že islámské prostředí výchova v islámském prostředí vychová z lidí psychosociopaty. Už jen ponížení žen na úroveň nižší než na jaké jsou domácí zvířata, vede k těžkým výchovným deformitám, především u chlapců. Prostě z chlapce, který je denně svědkem toho, jak jeho otec jeho matku bije a ponižuje, nemůže vyrůst prakticky nic jiného než bezcenný morální kripl. Výjimky jistě jsou (jako u všeho), ale jsou zanedbatelné.
  U nás ovšem hrozí ještě jeden průšvih: Pokud by islám dostal registraci 2. stupně a začal působit ve věznicích (o což mají explicitní zájem), tak tam budou verbovat především kriminální recidivisty a z nich budovat jakousi obdobu SA, prostě ozbrojených kriminálníků, šířících islám násilím. Tohle se už děje např. v některých oblastech USA. „Obvyklý konvertita“ k islámu v USA je mnohonásobný kriminální recidivista.

 3. protestant

  Mluví autor skutečně o islámu? Není to spíše jako by odsuzoval demokracii při pohledu na Korejskou lidově DEMOKRATICKOU republiku?

 4. Antitheista

  Ano, autor mluví o jistých výkladech Koránu a o jistých druzích islámu…

  Který výklad je lepší? Buk jako habr…

  Kdo má pravdu, protestanté, katolíci? Hájek či Matka Tereza? Buk jako habr, co si vzít z alegorie ? Kdo má pravdu? …

  Mimochodem, Ježíš byl ateista, jen tvrdil, že je věřící… pouze se tak nazýval 🙁

 5. A.S.Pergill

  to protestant: Důležité je, že naprostá většina muslimů dění v chalifátu podporuje. Evropští z cca 80 procent. Není důležité, zda to, co se děje v chalifátu, je nějaký „autentický islám“, rozhodující je, že si to myslí a podle toho konají sami muslimové. Prohlášení různých islámských činovníků o „neislámskosti“ chalifátu je třeba nebrat na vědomí, jsou určena „nevěřícím psům“ a těm může muslim lhát po libosti, je-li to ve prospěch islámu. Ostatně Goebbels popíral existenci plynových komor v koncentračních táborech ještě v dubnu 1945.

 6. Jaroslav Štejfa

  Souhlasím s duchem článku a chci zdůraznit moment nenahraditelnosti sekularismu. Nechci argumentovat militantností některých křesťanských skupin či jednotlivců. Všimněme si spíše křesťanské lásky a dobroty, která nabízí východisko z dnešního zkaženého světa. Pro mne je představitelem všeobjímající dobroty křesťanů páter T. Halík (a to, jak sám zdůrazňuje musí uvnitř církve za svá stanoviska bojovat). Našel jsem si jedno jeho vyjádření k budoucnosti světa v jednom z jeho projevů:
  „Náboženství je dnes na mnoha místech používáno jako zbraň. Je-li vtahováno do politických,
  sociálních a etnických konfliktů, je-li spojováno s násilím a má-li násilí ospravedlňovat, stává se
  jeho velká – dlouho podceňovaná – síla negativní a nebezpečnou. Náboženské symboly, náboženské
  city a náboženskou rétoriku lze zneužít k tomu, aby „začarovaly svět“ – aby proměnily pole
  politických konfliktů v krajinu apokalyptického „kosmického zápasu Dobra a zla“ , aby proměnily
  lidi v příšery bez tváře a protivníky ve Velkého Satana. Je-li skutečnost vnímána a interpretována
  takto, všechna rozumná řešení kapitulují před strategií destrukce.
  Naším posláním je„odčarování světa“ (Entzauberung der Welt), oddémonizování světa. Naším
  úkolem je vyhánět démony nenávisti, rozvinout terapeutickou, uzdravující sílu náboženství.
  Sekularismus je příliš slabý na úkol toho typu „osvícení“, ateismus rozumí příliš málo démonům.
  Sekularistický racionalismus potřebuje naši podporu a pomoc v záležitostech, s nimiž my máme
  mnoho – i velmi bolestných a zahanbujících – zkušeností z naší minulosti. V chrámu našeho světa
  musíme udržet světlo naděje, i kdyby se nedostávalo oleje, jak to připomínají svátky Chanuka. My
  křesťané jsme k naději povoláni tím, který byl nazván „světlem k osvícení pohanů a slávou svého lidu
  Izraele“.“
  Z toho plynou pro mne tři závěry: Podle něho – náboženství je ve své dobrotě vtahováno do všeho utrpení způsobeného lidmi jakousi neidentifikovatelnou silou (asi z vnějšku), jakýmisi démony, které vyhání už od svého vzniku.
  – Sekularismus je ještě slabší, prakticky nemohoucí.
  – Řešením této tristní situace je držení lampy se světlem i kdyby olej vyhořel.

  Vy bláhoví hloupí ateisté, že vás taková jednoduchá věc nenapadla. Styďte se! Není nad dobrou radu, zejména když je vědecká.
  Vrátím-li se k střízlivé řeči, je skutečně na pováženou, zda se lidi dokáží udržet při životě.
  Jaroslav Štejfa

 7. Antitheista

  „Naším posláním je„odčarování světa“ (Entzauberung der Welt), oddémonizování světa. Naším
  úkolem je vyhánět démony nenávisti, rozvinout terapeutickou, uzdravující sílu náboženství.“

  Vyhánět démony pomocí démonů? Vyhánět blbost pomocí blbosti? 😀

  Vyhánět iracionalitu iracionalitou? 😀

  Děkuji, já a moji blízcí potřebují terapii pomocí kritického osvíceného rozumu, aby ovládali pudy a iracionalitu co nejvíc to jde, ne jednu pitomost nahradit druhou, stejně špatně odůvodněnou, protože je to právě náboženství, ne spojení násilí či politiky a náboženství, ale náboženství jako takové (iracionalita), které plodí zlo tím svým principem: „Bůh chce“, a za to chce si každý může libovolně dosadit co chce, Halík to nemá lépe odůvodněné než Ladin, jen se nám ateistům a umírněným věřícím jeho slova víc líbí, protože nás tolik neohrožují, logicky ale není rozdíl mezi Matkou Terezou, Ladinem a Halíkem a Hájkem, všichni se odvolávají na „bůh chce“…

  Tož vše 😀 a hezký víkend 😀

 8. Jaroslav Štejfa

  Svým předchozím příspěvkem jsem chtěl naznačit, jak hluboká je propast v myšlení a postojích ateistů a náboženských věřících i v té nejmírumilovnější podobě. Podle mne je nepřekonatelná, pokud se ateismus nezaměří na sekulární přístup ve všech oblastech nekompromisně a dlouhodobě. Především však ve výchově dětí a mladých lidí.
  Jaroslav Štejfa

 9. TvojOponent

  Citujem: Špatná pověst islámu těší především katolíky…

  Som katolík a neteší ma zlá povesť islamu.

  Keby som chcel byť škodoradostný, napísal by som, že zoči-voči surovosti tzv. Islamského štátu ateisti prestali odsudzovať križiacke vojny, ba už chápu, že tieto výpravy zachránili Európu pred islamizáciou.

  Takže blog začína vetou, ktorá je klamstvom.

 10. Petr Tomek Post author

  @Šlejfa: „Z toho plynou pro mne tři závěry: Podle něho – náboženství je ve své dobrotě vtahováno do všeho utrpení způsobeného lidmi jakousi neidentifikovatelnou silou (asi z vnějšku), jakýmisi démony, které vyhání už od svého vzniku.“

  Petr Tomek: Náboženství v sobě nemá přirozenou dobrotu, proze přitahuje dobré lidi a zenužívá je. „Neidentifikovatelní démoni“ jsou tak už dávno identifikovaní.

  Šlejfa: „Sekularismus je ještě slabší, prakticky nemohoucí.“

  Petr Tomek: A přesto je to naše jediná naděje. Jenom kvůli tomu, jakou má oporu ve společnosti ještě není řešení samo o sobě špatné.

  Šlejfa: Řešením této tristní situace je držení lampy se světlem i kdyby olej vyhořel.

  Petr Tomek: Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!

  Šlejfa: „Vy bláhoví hloupí ateisté, že vás taková jednoduchá věc nenapadla. Styďte se! Není nad dobrou radu, zejména když je vědecká.“

  Petr Tomek: To je co, úryvek nedělní mše, nebo nás to má urazit?

  Šlejfa: „Vrátím-li se k střízlivé řeči, je skutečně na pováženou, zda se lidi dokáží udržet při životě.“

  Petr Tomek: Dokáží, možná nemám důvěru k EU ale k našemu druhu ano. Dokonce věřím (ve smyslu předvídám) že se evropská civilizace ubrání a transformuje k lepšímu.

 11. Jardaqt

  Už poněkolikáté jsem ve zdejších diskusích narazil na pojem: autentický islám. Zpravidla je to trumf vytažený někým z přítomných teistů. Chtěl bych upozornit, že je to pojem z oboru tzv. hospodské filosofie, a skutečnost je daleko jednodušší. Dovolím si ji vyjádřit analogií: Autentický fotbal je ten, který hrají fotbalisté a kterému fandí přihlížející nadšenci. A jen těžko budeme chápat někoho, kdo se v debatách bude zaklínat výtiskem pravidel z roku 1897. Stejně tak lze za autentický islám označit souhrn všeho, co se pod tímto označením skrývá, a jen skutečný hlupák je schopen se postavit a tvrdit, že FC Bohemians jsou hokejovým klubem, neboť má pocit, že jejich pojetí fotbalu liší od kánonu stanoveného Klabzubovou jedenáctkou blahé paměti.

 12. A.S.Pergill

  Nevím, jak se změnila pravidla fotbalu od roku 1897, ale „pravidla islámu“ se nezměnila od dob Mohameda. V chalifátu si počínají přesně tak, jak si podle dochovaných zpráv, a to jak z islámského prostředí, tak i od nemuslimů, počínal Mohamed, když se prodral k moci. Protože Mohamed je pro muslimy závazný vzor, těžko budou tendovat k jinému chování. Ano, chalifát je „autentický islám“, přesně takový, jak má podle Mohameda správný islám vypadat.

 13. Jaroslav Štejfa

  Musím se za svůj příspěvek asi hluboce omluvit, celé jsem to pojal jako ironii a teď jsem nabyl dojmu, že obecně převládá názor, že jsem zastáncem myšlenek T. Halíka. Právě naopak. Snažil jsem se ukázat prázdnotu jeho myšlení a neochotu k jakémukoliv konstruktivnímu dialogu mezi teisty a ateisty.
  Jaroslav Štejfa

 14. A.S.Pergill

  Jedna, IMHO velice důležitá, věc tu v diskusi o islámu nezazněla. Podle Vojtíška (přední československý a posléze český odborník na náboženské sekty) islám splňuje všechny znaky sekty mimo jediného, a to je počet přívrženců. Z tohoto důvodu se na islám nedá dost dobře pohlížet jako na regulérní náboženství. Prostě neprošel, vyjma růstu počtu přívrženců, kvalitativními změnami (odkázal bych na Vojtíškovy texty), odlišujícími sektu od regulérního náboženství.
  Toto konstatování usnadní pochopení, proč např. aktivity chalífátu, jaké by v křesťanství, judaismu nebo v jiných regulérních náboženstvích byly dílem nějaké sekty v jejich nitru a zbytkem přívrženců by byly zavrhovány (a jejich pachatelé by alespoň v některých případech byli zbytkem věřících pronásledováni), jsou zde něčím, s čím se veřejně ztotožňuje něco mezi 2/3 a 3/4 muslimů a ten zbytek buď „drží basu“, nebo to ztotožňování nedává veřejně najevo.

 15. Petr Tomek Post author

  @Štejfa: Pokud tomu tak skutečně je, jsem jeden z napálených. Nicméně musím dokola upozorňovat, že napsaný text nemá intonaci a navíc se objevuje v diskusi, kde většina křesťanů argumentuje zmateně a nekonzitentně. Odlišení ironie, která není zvýrazněna nějakou opravdu rozlišitelnou absurditou může být v takovém případě v podstatě nemožné. Ostatně problémy měl i Jan Werner s článkem o bojích mezi ateisty a agnostiky. Nedivte se že na mnohem jemnější ironii nemůže člověk, který nečte diskuse pravidelně, vůbec přijít.

 16. Jaroslav Štejfa

  K P. Tomkovi: Znova omluva, nechal jsem se unést. Máte pravdu. Pro mne je velmi iritující jakási neprůstřelnost u velké části nábožensky věřících lidí v jakékoliv diskusi. Jistě je to u části způsobeno nedostatkem inteligence a vzdělání ale tím se vyznačuje i řada ateistů; není to podstata věci. Nevím si rady. V tomto konkretním případě velmi podobně cítím ohrožení evropské civilisace podobně, jako je popsáno v článku. Jako zásadní ale dlouhodobé vidím jediné východisko, bez ohledu (do určité míry) na náklady, přísné oddělení státu od církví a omezení vlivu náboženství na děti.
  Co se týče tohoto a podobných webů, kterých si mimochodem velmi vážím, trochu mě zklamávají v následných diskursech skoro ke každému tématu – než se rozkoukáme, tak celá debata se vede přesně v rovině myšlení teologů: předmětem se stane nějaký teologický nesmysl – jako třeba zmrtvýchvstání nebo teodicea a donekonečna se detailně dohadujeme o hloupostech. A po desítkách až stovkách příspěvků se dostaneme zhruba na stejné místo odkud jsme začali. Je těžké s tím něco udělat. Na druhou stranu by možná nebylo marné pokusit se o podobnou diskusi na teologických webech. Sebe asi moc přesvědčovat nemusíme. Rovněž by se mi líbilo vstoupit na mezinárodní pole – například nějakým jednáním s autory ateistických textů nedostupných v češtině, s cílem jejich laciného vydání zde. Sám jsem si pro sebe přeložil třeba dvě knihy S. Harrise, o peníze nestojím, ale nejsem schopen jejich redigování ani nezvládám copyright, tak je nešířím, myslím, že by se toho našlo hodně. Ty nekonečné hádky o nesmyslech jsou asi potřebné, avšak únavné, nepůjdeme-li dál.
  Jaroslav Štejfa

 17. protestant

  Evropa je spíše ohrožena přezíravým postojem některých lidí, kteří sebe považují za inteligentnější a vzdělanější než druzí.

 18. Antitheista

  Že jo? Třeba věřící, jak si furt myslí, že oni znají tu velkou „pravdu“, čili jsou něco víc než ti, co nevěří …

 19. dogbert

  Myšlenka humanismu vůbec není křesťanská ostatně dodnes proti ní mnozí křesťané brojí. Vznikla interpretací myšlenek filosofů starého Řecka. Podobně není křesťanská vlastně ani demokracie nebo idea lidských práv.

  S vyzněním článku souhlasím, ale překrucuješ historii. Jako ostatně vždy 😀 Nemá smysl dokazovat současnost tak, že se k ní hledají ideální, čisté vzory v minulosti. To je archaické, v podstatě náboženské myšlení

 20. Petr Tomek Post author

  Berka: S vyzněním článku souhlasím, ale překrucuješ historii. Jako ostatně vždy 😀 Nemá smysl dokazovat současnost tak, že se k ní hledají ideální, čisté vzory v minulosti. To je archaické, v podstatě náboženské myšlení

  Petr Tomek: Ano, ale demokracie je opravdu předkřesťanská a v některých místech (Island) i neantická. Netřeba k tomu hledat vzory, křesťanství od doby Akvinského staví na království čili totalitě a to myšlení tam stále je, stále se na to odkazují.
  Humanismus vznikl v křesťanství interpretací antických výroků, ale současní křesťané proti němu skutečně bojují, protože pro ně představuje protiklad skutečné víry.
  Koncept lidských práv tak jak jej známe dnes prosadili deisté za Francouzské revoluce. To ale nebyli křesťané!

 21. DarthZira

  Jen taková drobnost na okraj – jako první koncept lidských práv, který známe dnes, prosadili političtí představitelé vzbouřených severoamerických kolonistů, kteří ale byli velmi často svobodní zednáři.

Komentáře nejsou povoleny.