Privilegia věřících: zákon č. 84/1990 Sb. § 4 výjimka v právu shromažďovacím

Autor | 12.10. 2014

Belarus_Eucharistic_ProcessionAutor: Slavomír Novák

Svolavatelům náboženských shromáždění je udělena výjimkaz obecné povinnosti oznamovat příslušnému úřadu konání veřejných shromáždění, a to ve lhůtě 5 dní předem. (Jen v rámci všeobecné právní osvěty zdůrazňuji, že české shromažďovací právo je založeno na principu ohlašovacím, nikoliv povolovacím: příslušný úřad bere na vědomí oznámení o záměru konat veřejné shromáždění a nevydává žádné povolení. Může však za podmínek stanovených zákonem vydat předchozí zákaz, popřípadě shromáždění již probíhající rozpustit).

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, musí být úřadu oznamována shromáždění s výjimkou shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání.

Toto ustanovení tedy znamená vynětí z obecné povinnosti předem oznámit konání veřejného shromáždění, kterou jinak má každý, kdo svolává veřejné shromáždění, tedy konané na veřejně přístupném místě, s účastí předem neurčeného a nevymezeného počtu lidí.

t1larg.muslim.prayerZákon sice stanoví v ust. § 4 odst. 1 i další výjimky, avšak ty se týkají odlišných situací, než je pořádání veřejného shromáždění, neboť se vztahují buď na shromáždění osob jmenovitě určených – písm. a), nebo na shromáždění konaných v prostorách, jež nejsou veřejně přístupné – písm. c) anebo na shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách – písm. d).

Naproti tomu výjimka podle písm. b) se týká shromáždění, které má všechny atributy veřejného shromáždění ve smyslu zákona – je pořádáno ve veřejně přístupném prostoru, přičemž ani počet jeho účastníků, ani jejich okruh nejsou předem omezeny či vymezeny – a tudíž by podléhalo obecné oznamovací povinnosti. Jestliže je však pořádá církev nebo náboženská společnost, a to k projevům náboženského vyznání, pak je oznamovat nemusí.

Privilegovanost tu vyplývá z toho, že projevy náboženského vyznání (ať už to znamená cokoliv) tu jsou vyvýšeny nad projevy jiné, aniž by pro to byl zřejmý důvod. Lidé zastávají a projevují různé názory, stanoviska a přesvědčení – politické, národnostní, profesní, umělecké, sportovní apod. K tomu mohou pořádat veřejná shromáždění, ovšem mají zákonnou povinnost jejich konání předem oznámit. Tato povinnost jde ale stranou v případě, pokud někdo chce projevovat své náboženské vyznání. Svolavatel takového shromáždění je tu zřetelně favorizován před svolavateli jiných shromáždění, aniž by ze zákona či odkudkoliv odjinud bylo zřejmé, čím si projevy náboženského vyznání takové privilegium zasluhují. Jako by snad náboženské vyznání bylo něčím významnějším nebo hodnotnějším než například politické přesvědčení, národnostní cítění nebo umělecké vyjádření. Jelikož ale nikdo nikdy nic takového neprokázal, zakládá ust. § 4 odst. 1 písm. b) shromažďovacího zákona nerovnost mezi lidmi.

Vynětí z povinnosti předem oznámit konání shromáždění tu není jen formalitou, protože formalitou není ani samotné oznámení. Podle ust. § 5 odst. 3 písm. a) až f) shromažďovacího zákona svolavatel musí v oznámení uvést účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení; předpokládaný počet účastníků shromáždění; opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení; má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení; jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem; jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele. Navíc to vše musí svolavatel oznámit příslušnému úřadu 5 dní předem.

Smyslem oznámení tedy je poskytnout příslušnému úřadu informace zejména o tom, že se takové shromáždění bude konat, na jakém místě a v jakém čase a kolik se jej zúčastní lidí. To vše je podstatné jednak pro včasné zabezpečení veřejného pořádku, protože konání shromáždění může např. omezit obvyklý provoz na ulicích – včetně hromadné dopravy, a jednak pro vyloučení možné kolize s jiným veřejným shromážděním, protože zákonná úprava stanoví obecné pravidlo, že na stejném místě v tomtéž čase lze konat pouze jedno shromáždění. Je tedy na místě, aby úřad měl dopředu potřebné informace a mohl včas učinit vhodná opatření k tomu, aby ohlášené shromáždění proběhlo, a to bez konfliktů a kontroverzí. Pokud však potřebné informace nedostane, je tato jeho koordinační úloha znemožněna, což může v konkrétním případě vést k narušení veřejného pořádku nebo ke zmaření výkonu shromažďovacího práva.

O tom, že oznámení přikládá zákonodárce velký význam, svědčí i skutečnost, že podle ust. § 4 odst. 2 shromažďovacího zákona na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, může úřad vyslat svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky pro řádné plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění. To se však náboženského shromáždění netýká a úřadu je tedy krajně znesnadněn výkon pravomoci rozpustit shromáždění, které by se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že by nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz.

Konečně není bez významu ani skutečnost, že pořádat shromáždění bez předchozího oznámení je přestupkem, neboť podle ust. § 14 odst. 1 shromažďovacího zákona tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 4 a 6, může být uložena pokuta do 5 000 Kč. To se však náboženských shromáždění netýká, jelikož tam povinnost předchozího oznámení neexistuje.

Takže se znovu vracím k otázce již jednou položené: v čem jsou projevy náboženského vyznání ve srovnání s projevy jiných lidských přesvědčení tak významné, že je nutno favorizovat je i z pohledu shromažďovacího práva a suspendovat z toho důvodu i výkon veřejné moci? Co je na náboženském vyznání tak obdivuhodného, že stát kvůli tomu některé lidi zbaví povinnosti, kterou všem ostatním ukládá a jejíž splnění si vynucuje sankcí?

69 thoughts on “Privilegia věřících: zákon č. 84/1990 Sb. § 4 výjimka v právu shromažďovacím

 1. Co_jste_opomenuli

  ‘Takže se znovu vracím k otázce již jednou položené: v čem jsou projevy náboženského vyznání ve srovnání s projevy jiných lidských přesvědčení tak významné, že je nutno favorizovat je i z pohledu shromažďovacího práva a suspendovat z toho důvodu i výkon veřejné moci? Co je na náboženském vyznání tak obdivuhodného, že stát kvůli tomu některé lidi zbaví povinnosti, kterou všem ostatním ukládá a jejíž splnění si vynucuje sankcí?’

  Tak honem ateisté, zkuste dát k dobru své hypotézy, jistě nějaké máte:) jsem na ně nesmírně zvědavý.

  PS: představte si, že chodec má právo přednosti na přechodu pro chodce.

  Já bych je zrušil, protože toto právo dává prostor pro lidi, kteří se rozhodnou nonstop přecházet tam a zase zpět, čímž dokážou naprosto paralyzovat provoz.

  Tohle je dle mého logika, se kterou se zde pohlíží na privilegia církve a náboženských skupin. Dvěma slovy – hovno a bič.

 2. neruda

  @ Co_jste_opomenuli

  Jistě by nebyl problém v tom, že chodec má právo přednosti na přechodu pro chodce.
  Jenomže nečtete pozorně – ten zákon říká, že NĚKTEŘÍ chodci mají přednost i tam, kde žádný přechod není.

 3. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  Promiňte ale vyvozujete z příkladu něco zcela odlišného.

  Já tvrdím, že pokud budete ze zákona vyvozovat, źe může vést k absurdní situaci, tudíž je špatný, pak absurditu naleznete všude možně.

  Církevní shromáźdění mají automaticky zelenou, neboť, narozdíl od shromáždění například DSS je společnost nevnímá jako potenciálně konfliktní a nebezpečné. Ostatně jako u jakéhokoliv dalšího shromáždění které může, narozdíl od toho církevního, vykazovat neodhadnutelný průběh.

  Znovu opakuji, vypusťme vyjimku pro církve a důsledek bude źe se nic nezmění, jen to pro všechny bude nákladnější…

  Budete pak spokojeni?

 4. DarthZira

  Pro koho pro všechny nákladnější?

  Jediné, co se změní, bude to, že církve a jiné náboženské spolky prostě budou muset své akce předem hlásit a pokud bude na tom stejném místě a v tu stejnou dobu už před nimi nahlášená jiná akce, tak prostě budou mít smůlu jako kdokoli jiný, budou muset svou církevní akci uspořádat někde jinde, nějaký jiný den nebo třeba aspoň v jinou hodinu (místo odpoledne dopoledne – či obráceně, případně třeba o dvě hodiny dřív nebo o dvě hodiny později než původně plánovali).

  Jestli vám přijde, že to, co podrobně popisuji pod článkem o ohlašovací povinnosti (je zbytečné to sem kopírovat znovu) a co se stalo na letošním zombie walku, je zcela v pořádku, tak asi máme o slušnosti a spravedlnosti úplně jiné – a vzájemně neslučitelné – představy 🙁

 5. DarthZira

  Btw, CJO – z čeho soudíte, že církevní shromáždění má předem naprosto odhadnutelný průběh, zatímco jakékoli jiné shromáždění tento odhadnutelný průběh mít nemůže?

 6. ateista

  @ Co_jste_opomenuli

  Vy stále zapomínáte, jaké jsou církve instituce, zejména římskokatolická. Bylo by asi nutné připomenout Vám její historii, učení, praktiky, a úplně největší zločin, kterého se na lidech dopouští. Zbavuje je rozumu a infikuje jim závislost na neexistujícím subjektu. Jinými slovy sliby a výhrůžkami i v dnešní době podřizuje své vůli slabochy a méně vzdělané, kteří nejsou schopni rozpoznat, že veškerá komedie s uctíváním neskutečného vede pouze k manipulaci s jejich vůlí. Od prvopočátku bylo a je cílem veškeré činnosti získání moci a bohatství. Za každou cenu. Z těchto důvodů jsou církev pro společnost nebezpečné a měly by být zákonem zakázány, stejně jako komunisté a nacisté.

 7. protestant

  DarthZira
  13.10. 2014
  Pro koho pro všechny nákladnější?

  Jediné, co se změní, bude to, že církve a jiné náboženské spolky prostě budou muset své akce předem hlásit a pokud bude na tom stejném místě a v tu stejnou dobu už před nimi nahlášená jiná akce, tak prostě budou mít smůlu jako kdokoli jiný, budou muset svou církevní akci uspořádat někde jinde, nějaký jiný den nebo třeba aspoň v jinou hodinu (místo odpoledne dopoledne – či obráceně, případně třeba o dvě hodiny dřív nebo o dvě hodiny později než původně plánovali).

  protestant:
  Myslíš, že by nám jako někdo obsadil předem náš kostel v době naší běžné nedělní bohoslužby? 🙂

 8. DarthZira

  Protestante, fakt ze sebe toho debila děláš schválně a zcela záměrně, a nebo skutečně nechápeš, že se zde mluví o shromážděních na veřejných prostranstvích, tedy na náměstích, v ulicích, parcích atd.???

  Pokud se někdo rozhodne, že bude pořádat dejme tomu pochod od Slovanského domu k Muzeu a zpět v sobotu 1. 11. 2014 odpoledne od tří do pěti, tak v tu stejnou dobu v těch místech, která jsou na trase pochodu, už nikdo jiný nemůže pořádat něco jiného.
  Pokud ovšem – POZOR – ten někdo není církev. Pak může kdekoli na veřejných místech pořádat své akce a ani se předem neobtěžovat zjistit si, jestli tam náhodou někdo jiný nepořádá něco jiného, a ještě požadovat, aby mu předem řádně nahlášené akce “uhýbaly z cesty”.
  Jestli tohle je křesťanské pojetí slušnosti a spravedlnosti…

 9. Foxy

  Co_jste_opomenuli:
  “Církevní shromáźdění mají automaticky zelenou, neboť, narozdíl od shromáždění například DSS je společnost nevnímá jako potenciálně konfliktní a nebezpečné. Ostatně jako u jakéhokoliv dalšího shromáždění které může, narozdíl od toho církevního, vykazovat neodhadnutelný průběh. ”
  ???????????????????
  Proboha, to myslíte VÁŽNĚ, nebo je to ne zcela japný pokus o žertování?

 10. hadejkdo

  Ad Foxy:

  Máte pravdu Foxy. Sám jsem byl svědkem jak se večerní průvod přes náměstí věřících do kostela na večerní Vigilii skoro zvrhl na rvačku s vyznavači židovské víry, kteří přišli protestovat proti projevům antisemitské xenofobie 😀
  Je zajisté správné se obávat násilných nepokojů při křesťanském shromažďování.

 11. protestant

  DarthZira
  13.10. 2014
  Protestante, fakt ze sebe toho debila děláš schválně a zcela záměrně, a nebo skutečně nechápeš, že se zde mluví o shromážděních na veřejných prostranstvích, tedy na náměstích, v ulicích, parcích atd.???

  protestant:
  Někdo zde nedávno tvrdil ( v souvislosti se sbírkami) že kostel je veřejné místo. 🙂

 12. neregistrovany Post author

  “§ 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

  Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 21/02 (211/2005 Sb.) uvedl, že při rozhodování, která místa v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je obec vázána nejen definicí veřejného prostranství v § 34 zákona o obcích, ale i celým systémem územního plánování a stavebního řízení a že „další prostory přístupné každému bez omezení“ je nutno chápat jako prostranství obdobného charakteru jako náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, nikoliv jako „jiné prostory“.

  Z tohoto pohledu bych tedy asi rozlišoval veřejná prostranství definovaná zákonem a prostor přístupný veřejnosti, tak jak jsem jej uvedl já u jednoho z minulých článků. Je zřejmé, že prostor přístupný veřejnosti nemusí být veřejným prostranstvím.

  Slávek

 13. DarthZira

  Protestante, už to tady napsal Slávek, ale ještě jednou:
  Je sakra velký rozdíl, jestli je něco místo přístupné veřejnosti (což může být i ten kostel) a jestli je něco veřejné prostranství. Zákony to definují i rozlišují zcela jasně a nedělají to pro srandu králíkům.

  Místo přístupné veřejnosti je i divadlo, muzeum, sportovní stadión nebo třeba škola či hospoda – tato místa ovšem zpravidla byla postavená k nějakému účelu a navíc někomu patří, takže zcela logicky pokud tam někdo jiný než ten, kterému to patří či to má od vlastníka pronajaté, chce něco pořádat, tak si to v prvé řadě musí domluvit s majitelem, případně i nájemcem těchto prostor.
  Jestliže chceme pořádat con ve škole, tak to v prvé řadě domlouváme s ředitelem příslušné školy. Pokud bychom chtěli con pořádat ve vašem kostele, museli bychom jednat s představiteli vaší církve a ti by nám to buď povolili nebo nepovolili.
  Problémem je, že i kdyby nám nakrásně nějaká církev (ta vaše by to asi nebyla, co? 😉 ) byla ochotná pronajmout kostel za účelem pořádání conu, nesměli bychom do tohoto kostela umístit kasičku na dobrovolné příspěvky návštěvníků conu, což podle mého prostě je diskriminace.

  Jestliže je ovšem součástí conu i pochod okostýmovaných fanoušků městem (jako je to už několik let tradiční součástí Star Conu nebo to bylo součástí Triconu v Těšíně – kde se toho pochodu tedy účastnili i starostové jak Českého Těšína tak polského Czeszina), tak je třeba tento pochod v souladu se zákonem, o kterém je v tomto článku řeč, předem nahlásit příslušným úřadům včetně podrobností jako v kolik hodin tento pochod vychází a odkud, kudy jeho trasa vede a v kolik hodin a kde tato akce končí.
  Ovšem pokud by si náhodou nějaká církev usmyslela, že v ten stejný den a v tu samou dobu bude pořádat nějakou svou akci v místech, kde my už máme předem naplánovaný a úřadům řádně nahlášený pochod okostýmovaných fanoušků, tak prostě máme smůlu a je nám houby platný, že jsme vše předem řádně ohlásili.
  Pokud tohle není diskriminace, tak už vážně nevím, co jí má být.

 14. neruda

  @ Co_jste_opomenuli

  1) Už před mnou napsali, že smyslem oznámení je nejen prevence před shromážděními, která mohou „vykazovat neodhadnutelný průběh“, ale i koordinace shromáždění se případným shromážděním jiným, případně se běžným provozem na místě a v čase jeho konání. Je snad u náboženských shromáždění vyloučen možný konflikt s jiným shromážděním anebo třeba s dopravním provozem? Průvod lidí v jízdní dráze má stejný dopad bez ohledu na to, zda slouží projevům náboženského přesvědčení anebo vyjádření podpory místnímu divadelnímu spolku.

  2) Argumentujete-li poukazem na DSSS, pak je to argument „poněkud“ unfair. Povinnost předem oznamovat veřejná shromáždění se týká všech, ne jenom DSSS, ne jenom politických stran obecně, ne jenom společenstev s programem, který většinová společnost označuje za tzv. extremistický, ale všech – tedy například i Spolku pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři. Tam byste také argumentoval „neodhadnutelným průběhem“? Tohle kritérium prostě neobstojí.
  Kromě toho: jste si jist, že všechna náboženská shromáždění jsou vždy imunní vůči neodhadnutelnému průběhu?

  3) Pokud jde o náklady, tam Vám nerozumím. Sepsat a podat oznámení o záměru konat veřejné shromáždění stojí tolik, co list papíru. Jaké tedy náklady?

 15. Jarda

  2 DarthZira:
  Pro ty z nás, co si žijí na obláčku Bzum-bzum (anglicky Cloud cuckoo land) Co se stalo na Zombie walku?

 16. neruda

  „Ovšem pokud by si náhodou nějaká církev usmyslela, že v ten stejný den a v tu samou dobu bude pořádat nějakou svou akci v místech, kde my už máme předem naplánovaný a úřadům řádně nahlášený pochod okostýmovaných fanoušků, tak prostě máme smůlu a je nám houby platný, že jsme vše předem řádně ohlásili.“

  Ziro,
  to není tak jednoznačné. Církve a náboženské společnosti mají z hlediska práva shromažďovacího jen jedinou výhodu, tedy právě jen to, že nemusejí předem oznamovat svůj záměr konat náboženské shromáždění. Všechno ostatní ale musí plnit stejně jako kdokoliv jiný. Dojde-li tedy ke konfliktu ohledně pořádání dvou shromáždění, přednost má ten, kdo oznámil dříve. Pokud pořadatel náboženského shromáždění neoznámil vůbec, nemůže přednost uplatnit a musí ustoupit.
  V této souvislosti lze poukázat například na průběh náboženského shromáždění dne 9. dubna 2011 v Krupce, které se konalo bez oznámení v místě, kudy se měl ubírat průvod organizovaný DSSS. Pořadatelé náboženského shromáždění se mylně domnívali, že nejsou-li povinni svou akci oznámit, pak nemusejí respektovat ani žádná další pravidla či omezení, stanovená shromažďovacím zákonem. Skutečnost byla ovšem jiná.
  (něco o tom např. zde http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=21483).
  Faktem ale je, že zatím neexistuje žádná autoritativní judikatura, která by takový spor řešila.

 17. DarthZira

  Neruda – a to je právě ten problém, že není na toto téma judikatura a tím pádem policajti moc nevědí, jak podobné konflikty řešit.

  By mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdybychom požádali policii, aby ty křesťany od sochy sv. Václava po dobu, co se tam chceme fotit, “vyhnali” někam jinam.

  Pokud by i církve měly oznamovací povinnost, tak by se prostě nestalo, že by se v jednu dobu na stejném místě konaly dvě shromáždění, z nichž jedno by bylo církevní a druhé nikoli – případně, což se taky může stát, dvě různá církevní shromáždění. Prostě by platilo “kdo dřív přijde ten dřív mele”, tedy kdo by shromáždění nahlásil jako první, ten by měl to místo a čas, které si vybral, a ti případní další, kteří by ve stejném místě a ve stejnou dobu chtěli pořádat akci svou, by holt nemohli, resp. museli by pozměnit buď původně plánované místo nebo původně plánovaný čas.

 18. DarthZira

  Pro Jardu (kopíruji odjinud):
  V zásadě na letošním zombie walku došlo k tomu, že jsme jej měli jako vždycky předem řádně nahlášený včetně toho, od kdy do kdy se koná a jaká je trasa pochodu s tím, že (jako v mnoha předešlých ročnících) končíme na Václaváku pod sochou sv. Václava, kde probíhá hromadné focení. Jaké však bylo naše překvapení když jsme došli na Václavák, že prostor těsně pod sv. Václavem okupovala jakási skupinka vyzpěvující něco o tom, že Ježíš je pán. To by nám až tak nevadilo, ať si zpívají co jim libo, vadilo to, že nebyli ochotní ani na chvilku nám uhnout, takže jsme se nemohli hromadně vyfotit rozestavení na stupních pomníku, jak bylo původně plánováno, takže na letošních hromadných fotkách plno masek vůbec není vidět, jelikož je kryjí masky jiné.
  Tedy jinými slovy proběhlo hromadné focení, které vůbec nesplnilo svůj účel. Kdybychom předem věděli, že k něčemu takovému dojde, tak bychom nahlásili trasu až k Národnímu muzeu a vyfotili se na jeho schodech (jako jsme se třeba loni a předloni fotili na schodech Rudolfina), jenže k tomu Muzeu jsme už jít nemohli, jelikož by to muselo být předem hlášené, že trasa pochodu vede až přes magistrálu, protože by bylo nutné na pět minut zastavit dopravu na magistrále, aby ji mohlo přejít asi sedm stovek zombií, a po skončení focení by bylo nutné tu magistrálu zastavit ještě jednou, aby ty stovky zombivců mohly zas zpátky na Václavák a z něj pokračovat na afterparty do Rock Café (na Václaváku a dál jsou naštěstí dost široké chodníky a částečně je tam i pěší zóna, takže tam už se doprava kvůli pochodu zastavovat nemusí).
  Tady prostě víc jak sedm stovek lidí na akci, která má už mnohaletou tradici, její přesné datum a čas byly naplánované víc jak půl roku dopředu a akce sama v souladu se zákonem řádně předem ohlášená, muselo uhýbat skupince asi deseti lidí jenom proto, že ta skupinka vyzpěvovala cosi o Ježíši Kristovi, neobtěžovala se zjistit si, jestli náhodou ten den se na Václaváku nekoná něco jiného, a odmítla nám byť jen na chvíli uhnout. A kdybychom těch pár lidí od toho pomníku na chvíli prostě „zahnali“ nebo „vytlačili“, tak bychom špatní byli my, nikoli oni, a možná by to pro nás mělo ten následek, že by nás policie vyzvala k ukončení akce, protože se “chováme agresivně”, což naši pořadatelé samozřejmě nechtěli riskovat, takže jsme těm ježíšovským zpěvákům raději ustoupili, ačkoli to do značné míry poškodilo naši akci.
  Btw – sraz jsme měli na Náměstí Republiky, tam byli zas harekrišnovci, ale ti trase našeho pochodu bez řečí uhnuli a ještě se na nás vesele smáli – za což jsme se jim odvděčili tím, že všechny zombie, když šly kolem nich, na chvíli křepčily do rytmu „rama-rama, hare-hare“.

 19. neregistrovany Post author

  DarthZiro: odvolávali se ti lidé na své právo náboženské shromáždění neohlašovat?

 20. Rudyho bichle

  @Foxy reagoval na:
  Co_jste_opomenuli:
  „Církevní shromáźdění mají automaticky zelenou, neboť, narozdíl od shromáždění například DSS je společnost nevnímá jako potenciálně konfliktní a nebezpečné. Ostatně jako u jakéhokoliv dalšího shromáždění které může, narozdíl od toho církevního, vykazovat neodhadnutelný průběh. “
  ???????????????????
  Proboha, to myslíte VÁŽNĚ, nebo je to ne zcela japný pokus o žertování?

  No, on to nepochybně myslel vážně. Asi si neumí představit neohlášenou (a nakonec i ohlášenou, proč ne…) seanci několika stovek, či tisícovek naštvaných džíhádistů. Co na tom, že DNES jich tady tolik nemáme. Pokud budeme takhle náboženství vyzdvihovat na piedestál jakési primadony a nositelky morálky, kterou je záhodno uctívat, tak se naši potomci jednou nebudou stačit divit.

 21. Co_jste_opomenuli

  @ Rudyho Bichle: ano, podle vaší logiky zakážeme přednost chodců na přechodech, protože si dokážeme představit źe 20 lidí řetězově přecházejících totálně zablokuje dopravu. Dokážete si to představit?

  @all: až se budou věřící odvolávat na zákon, vy dáte podnět k prošetření a systém rozhodne, že právo věřících má pŕednost, bude podobný článek oprávněný. I z odkazovaných příkladů je vidět na čí straně stála policie. Jednala věcně. Nebo si opravdu myslíte, že kdyby neexistovala vyjimka v zákoně, situace by dopadly jinak? DSSS jsou blokováni všude protoźe je to banda pitomců. Lhostejno jestli na blokádu přijdou organizovaně v průvodu, jakoźto náboženské shromáždení či jako jednotlivci ( když jsou to převážně’ anarchisté’)

  @ Slavomír Novák … Novák je na pseudonym takové hezké jméno, že?:)

  Z hovna bič. Tahle diskuze je pro mě ztráta času. Problém není věcný, problém je … Poziční. Hole na vlka, jen při pohledu na ně chce se mi … Smát.

 22. ateista

  @Rudyho bichle

  Podobně jsem já v osobní korespondenci s šéfem českých islamistů přirovnal potichu se etablující islámskou komunitu u nás k páté koloně nebo Henleinovcům před II. světovou válkou. Jsou mírumilovní do té doby, než je nějaký magor zblbne a vyzve (k čemukoliv). Každá masa (a naše katolíky nevyjímaje), která není ovládána rozumem ale vášní, je pro společnost nebezpečná. Je lhostejné, jak se nebezpečí projevuje.

 23. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Ano, podobné diskuse jsou ztrátou času. Udělejme to jinak. Již několik let usiluji o cyklus televizních debat teistů s ateisty o náboženství, bohu a víře v boha. Vedení ČT všechny snahy odmítá. Jestli jste tak fundovaný v náboženských otátkách, třeba vedení ČT Vaše přání vyplní a cyklus debat teistů s ateisty natočí a pustí na obrazovky. Kontakt na programového ředitele a producenty Vám dám. Očekávám, že se nebudete stydět veřejně prezentovat Vaše postoje a názory.

 24. Co_jste_opomenuli

  Ateista: proč bych to měl dělat?:)

  Já mluvím za sebe, za svůj pohled na víru, nejsem žádný samozvaný vůdce věřících, takže jsem kdekoliv připraven reprezentovat sám sebe.

  A hlavně mi uniká pro koho by měl být takový pořad určen:) já se rád debat účastním, ne zcela rád je sleduju, a … Jak jste si stačil jistě všimnout, s některými lidmi mi debata nic nepřináší, tak je prostě ignoruji:)

 25. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  proč bych to měl dělat?

  Abyste celou českou společnost přesvědčil o smysluplnosti náboženství a prospěšnosti víry pro jednotlivce i společnost.

 26. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  Od kdy to tak funguje?:))

 27. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Odjakživa. Když hlasatelé náboženské víry obraceli pohany na víru, museli jim vysvětlit smysl víry a prospěšnost. Slíbit jim posmrtný ráj, ve kterém budou žít věčně. Nebo použít vyhrůžky očistcem a peklem. Nebo použít meč.

 28. Co_jste_opomenuli

  A proč máte pocit že to funguje?:)

 29. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Hloupá otázka. Dokládá to dva tisíce let historie římskokatolické církve.

 30. Co_jste_opomenuli

  @ateista:)

  Promiňte, to že se něco podle nějakého schématu v jisté míře případů dělo/děje, neznamená, že to funguje. Jinými slovy, že to plní svůj účel.

  Ale když myslíte, že je to hloupá otázka… Já si zase myslím že hloupá je vaše úvaha:)

 31. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Celá diskuse je nesmyslná, neboť Vy setrváváte na jakési těžko pochopitelné pozici. Zkusme se trochu posunout a za příklad vezměme Vás. Poznal jste boha. K poznání jste mohl dospět v podstatě dvěma způsoby. Buď jste ho poznal sám nebo prostřednictvím někoho. Sám jste ho poznat nemohl, protože bůh neexistuje (nebo za Vámi přišel bůh sám a řekl Vám: Uctívej mne?) Pak Vám o něm musel někdo říct, rodiče, známí, hlasatel víry…Také Vám musel říct, co pro vás náboženská víra bude znamenat. Sám jste to poznat nemohl, protože víra je abstraktní. Sám můžete poznávat to, co obsáhnete svými smysly. Když si sáhnete na horké, poznáte, že se popálíte a příště si dáte pozor.
  Takže nikoliv v jisté míře, ale v každém jednotlivém případě. Je to jediný způsob, jak to může fungovat.

 32. Co_jste_opomenuli

  @ ateista:

  No s dogmatikem a jak koukám tak i s demagogem je jediný způsob travení času.

  Popřát mu hezký den:)

  Mějte se:)

 33. Foxy

  Co_jste_opomenuli je popsat jasně a srozumitelně to, čemu věříte, jak se Vám to stalo, že jste v boha uvěřil, případně proč se to stalo a jak se Vaše víra projevuje.
  To, že nálepkovat diskutující a jejich názory skutečně umíte, jste již předvedl dostatečně.
  .
  Ad trávení času; zdalipak víte, co je konečným produktem procesu trávení?
  Koneckonců svůj čas zde trávíte z vlastního rozhodnutí a zcela dobrovolně.
  Nechť i Váš den hezký je!

 34. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Zřejmě by se měla celá česká společnost seznámit s naší diskusí, aby poznala, co s rozumem člověka dělá náboženská víra. Od Vás nelze očekávat realistický názor na cokoliv. Dokonce od Vás nelze očekávat ani rozumnou a adekvátní odpověď.
  Nevím, co je na mých vyjádřeních dogmatického a demagogického. Dávám Vám prostor vyjádřit se, že se mýlím a jak je to správně. A Vy, jak již tradičně všichni věřící, se zbaběle vyhnete odpovědi. Seberte odvahu a zkuste to. Třeba přiznám, že máte pravdu.

 35. Co_jste_opomenuli

  @Foxy: zkusil jsem začít vedle ale narazil jsem tam na osla:(

  A pokud někdo dává otázky, pak si na ně odpoví a v zápětí odpovědi prohlásí za správné ( jako zde Ateista) pak není jediný důvod v diskuzi pokračovat.

  PS: zakončit monolog větou :’ to je jediný možný způsob jak to může fungovat’

  To by ani autor knihy ‘ jak předstírat zájem o diskuzi’ nevymyslel:)

 36. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  Ano, klidně to zveřejněte. Nebo… Pošlete to nějakému psychologovi, ať udělá rozbor. Že nevíte co je na vašich vyjádřeních dogmatického mě nepřekvapuje. Právě proto volím adekvátní řešení.

  Hezký den:)

 37. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Úplně by stačilo, kdybyste uvedl, jaký věcný, potřebný a přiměřený důvod vyžaduje, aby zrovna církvím a náboženským společnostem byla udělena výjimka z obecné zákonné povinnosti oznamovat veřejná shromáždění.

  Vy místo toho blouzníte o hovnech a bičích a korunujete to spekulací o autentičnosti mého jména. Ano, taková diskuse je skutečně ztrátou času …

 38. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Tak se s námi podělte. My atesité budeme v němém úžasu pročítat Vaše zkušenosti s poznáváním boha. Nebudeme vyslovovat žádný názor, jen budeme vnímat, jak do našich myslí proniká síla víry v boha.

 39. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  Protože zatím je to jen administrativa navíc. Každá administrativa znamená buď pracovní úkon ( na všech stranách) navíc a nebo úplnou zbytečnost, a to v případě, že vše bude oznámeno ‘ nikomu’

  Odkaz na to, kde lidé blokovali údajně díky zneužití vyjímky platící pro církve ( IMHO dělali by to naprosto stejně i kdyby vyjímka neplatila…) je oproti zbytečné administrativní zátěži naprosto chabá argumentace.

  Jsme v denokratickém státě. Až budu mít pocit, že cilrkev těchto zákonem stanovených specifik zneužívá, budu jistě pro odstranění této vyjímky.

  Ale tahle bouře ve sklenici vody je … Absurdní. Zcela. Jinými slovy … Z hovna … Bič.

 40. Co_jste_opomenuli

  Ateista:

  Ale já se dělím, s hlavami otevřenými.
  Chápete, že vás za ni nepovažuju, nebo to mám předat v jiném jazyce či piktogramech? do vaší hlavy proniká tak možná chleba a jiné poživatiny přes dutinu ústní.

 41. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Máte-li za to, že institut předchozího oznamování shromáždění obecně představuje administrativní zátěž, tak s tím souhlasím. Myslím si sice, že to není prázdná formalita, ale o tom lze diskutovat.
  Bude-li předmětem takové diskuse otázka vhodnosti zrušit tuto povinnost úplně, tedy pro všechny, a ne jen pro některé vyvolené, nejsem proti.

 42. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Víte, pro mne není nic jednoduššího, než vstoupit do diskuse pod jiným nickem, vyvolat ve Vás dojem, že s Vámi koresponduje věřící a klást Vám stejné otázky s upřímností oddaného věřícího. Jenže to je proti mým zásadám.
  Takže zde musím vyslovit závěr, který jsem již jednou vylovil. Jste zbabělec, který není schopen obhájit svoji víru.

 43. Co_jste_opomenuli

  @ateista:

  No, svůj pravdivý závěr už máte tak je vše v nejlepším pořádku:)

  PS: já věci neobjajuju. Já věci vysvětluju, nemám nejmenší potřebu cokoliv objajovat. Ani před sebou ani před nikým jiným:)

 44. Co_jste_opomenuli

  @neruda

  Pokud je to jen prázdná formalita, je to nic neřešící buzerace. Pokud to není prázdná formalita, nese to s sebou náklady.

  Při řízení jakýchkoliv zdrojů budu mít snahu náklady minimalizovat, pokud nebudu mít dobrý důvod zdroje investovat.

  Až uvidím, jak církve například destruují politické meetingy jiných stran a opravdu zneužívají jakési vyjimky pak neřeknu proti snaze o její odstranění ani popel.

  Ale zkrátka opakuji, za této situace … Je tato legislativní úprava trnem v oku ne protože problém ale protože církev.

  Zrušení oznamovací povinnosti pro všechny by znamenalo že například loňské protesty v budějovicích vzniknou legálně, bez naprosté připravenosti policejních složek a bez jejich možnosti akci v zárodcích coby neohlášenou rozpustit.

  Opravdu máte pocit že daný scénář je ekvivalentní nemožnosti vyfotit se u sochy Sv Václava – potažmo patrně bez jakéhokoliv pokusu o uplatnění sv´ch práv ?

 45. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Já věci vysvětluju,

  Tak nám vysvětlete, jak lze poznat boha.

 46. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Já si samozřejmě nemyslím, že je to prázdná formalita, jsem přesvědčen o tom, že pro předchozí oznamování jsou věcné, dobré a přiměřené důvody (ostatně v tom článku jsem to napsal). Administrativní zátěž tu je jen nutnou cenou za službu, jakou to přináší.

  V článku jsem se jen pozastavil nad tím, že z obecné povinnosti oznamovat mají někteří výjimku, ANIŽ by bylo zřejmé, čím si ji zasloužili. (Neřeším, jestli ji někdo zneužívá, to by byla jiná pohádka). Primárně mě zajímá už jen její prostá existence.
  Kdyby tuto výjimku měl Spolek vzájemně se podporujících preclíkářů, asi bych se zajímal o to, proč zrovna preclíkáři. Jenomže ona je to zrovna církev, a to jsem si já nevymyslel. A důvod, ten jsem se stále nedověděl, ani ze zákona, ani z důvodové zprávy, ani od Vás, ani od nikoho jiného. Přitom je to tak jednoduché: budˇ jsou pro tuto výjimku u církví nějaké seriózní důvody, pak by neměl být problém je sdělit, anebo takové důvody nejsou, tak proč výjimka. A ano, výjimka, pro kterou není žádný spravedlivý důvod, je mi trnem v oku.

 47. Co_jste_opomenuli

  @ neruda:

  ‘Já si samozřejmě nemyslím, že je to prázdná formalita, jsem přesvědčen o tom, že pro předchozí oznamování jsou věcné, dobré a přiměřené důvody (ostatně v tom článku jsem to napsal). Administrativní zátěž tu je jen nutnou cenou za službu, jakou to přináší.’

  Nutnou? Kde je ta demonstrace komplikací, které toto … V mých očích úsporné opatření generuje?

  Ten důvod opakuji poněkolikáté. Pokud budete svět spolků dělit na ‘ církev’ a ‘ ty druhé’, pak ‘ ti druzí’ jsou značně nehomogenní či smyslem svých shromáždění nečitelní.

  Je to v mých očích a za současných okolností přirozené a nekonfliktní.

  Ano, uvítal bych kdyby bylo jasně dané, že ohlášená akce má vždy přednost, pokud v praxi vznikají nějaké nesrovnalosti. Já si toho ovšem nejsem vědom…

 48. neruda

  Promiňte, této otázce nerozumím:
  “Nutnou? Kde je ta demonstrace komplikací, které toto … V mých očích úsporné opatření generuje?”

  Formulujte ji, prosím, jinak.

 49. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  Buď se budeme bavit v rovině teorie … Tj. Teoretická výhoda která v praxi může ale nemusí být uplatňována, a nebo se budeme bavit o reálných dopadech na skutečný život.

  No a , jestli to chápu dobře, nejde o dopad na reálný život, vám vadí už samotná existence vyjímky, kterou navíc vidíte ne jako důsledek nějakého jiného zájmu ( administrativní / finanční odlehčení bez reálného zvyšování rizika) ale jako primární motivaci. Zkrátka lidé zaštítění nějakou nalboženskou organizací něco nemusejí, kdežto my ostatní musíme.

  Chápu to dobře?

 50. Co_jste_opomenuli

  Takže – ad nepochopená otázka.

  Já u církve nevidím důvod podstupovat proceduru oznamování církevních shromáždění. U jiných subjektů z hlediska bezpečnostního toto opatření chápu.

 51. Co_jste_opomenuli

  @ neruda:

  A zeptám se ještě jinak:

  Zaspekulujte si:

  Jak by se změnil chod republiky, pokud bychom vyjímku cilrkvím zrušili?
  Jak by se změnil chid republiky, kdyby povinnosti ohlašovat shromáždění byly zbaveny veškerá sdružení ?

 52. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Můj pohled na tuto výjimku jste vystihl zcela přesně. Mohu jen doplnit, že mi nevadí ta výjimka sama o sobě – bude-li pro ni ten věcný a přiměřený důvod, ať ji církve (anebo kdokoliv jiný) klidně mají. Prozatím to ale vidím tak, že církve mají výjimku proto, že … jsou to církve. Což mě poněkud neuspokojuje.

  To, co jste uvedl, tedy bezpečnostní rozměr oznámení (pochopil jsem to tak, že u náboženských shromáždění se předpokládá jejich bezkofliktnost), je relevantní, souhlasím, ale nepostihuje to všechno: úřad potřebuje vědět nejen o tom, kdo se bude shromažďovat a proč, ale především kde, kdy a v jakém počtu, aby mohl příp. koordinovat více shromáždění nebo např. regulovat dopravní či jiný provoz v místě konání. To je mu v případě náboženských shromáždění znemožněno.

  Přitom sama oznamovací procedura je jednoduchá a levná: úřadu se 5 dní předem sdělí informace o shromáždění – zejména místo, čas, účel, počet účastníků, počet pořadatelů a kontakt na svolavatele, tedy věci, které svolavatel zná a nemusí je nijak zjišťovat. Pro svolavatele to podle mě nepředstavuje žádnou podstatnou zátěž, finanční už vůbec ne, takže církve díky té výjimce nic moc neušetří.

  Jak by se změnil chod republiky? Pokud by oznamovací povinnost byla zrušena obecně, tak podle mě podstatně k horšímu, proto po zrušení nevolám. Naopak byla-li by oznamovací povinnost zavedena i pro církve, byla by to změna k lepšímu: přinejmenším proto, že i svolavatelé náboženských shromáždění by získali jistotu, že jimi oznámené shromáždění nebude s ničím a s nikým kolidovat a že mohou své právo shromažďovací bez překážek realizovat.

 53. petr

  Nejsem příliš odborníkem na právo shromažďovací, ale pokud je to tak, jak píše autor článku, tak bych viděl řešení přesně opačné, než zdejší “sekulární liberálové” navrhují (tedy podřídit církve ohlašovací povinnosti). Ideální by mi přišlo řešení, spočívající v tom, že by svá shromáždění nemuseli ohlašovat ani jiná tradiční, či vysloveně nepolitická uskupení (bohužel včetně satanistů a psychopatů zúčastňujících se zrůdných shromáždění oslavujících smrt -tzv. zombiewalky).

  Tuším, že nějak obdobně to je upraveno ve Francii a žádný problém s tím nemají.

 54. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  ‘…ale především kde, kdy a v jakém počtu, aby mohl příp. koordinovat více shromáždění nebo např. regulovat dopravní či jiný provoz v místě konání. To je mu v případě náboženských shromáždění znemožněno.’

  Zaprvé, nemyslím si že je to znemožněno, neb to by museli mít církve povinnost shromáždění NEnahlašovat. Oni jen akce nahlašovat nemusí. Jak je to v praxi, nevím. A znovu říkám, nevím jak se soudy/policie zachovají při konfliktu nahlášené světské vs nehlášené církevní akce. Z toho co vím, nikdo jakoukoliv bandu odkazující se na neohlášené shromáždění nebude privilegovat…

  A znovu – církve mají vyjimku protože u nich vyjimka nevykazuje riziko, jen zmenšuje administrativní zátěž. Jmenujte mi podobně velikou organizaci vykazující stejné vlastnosti?

  Ad poslední odstavec:
  Jste si jistý, že svolavatelé z řad cilrkve nikdy k oznámení nesahají? Nikdo jim to totiž nezakazuje…

 55. ateista

  @Co_jste_opomenuli
  Už se mě ani nechce vstupovat do této diskuse. Přesto. Vy stále nechápete, že se diskutuje o tom, proč by zrovna římskoatolická církev (odvozeně ostatní) měla mít vůbec nějaká privilegia. Lidstvu nepřinesla nic pozitivního, ani vzdělanost (vědecké knihy pálila nebo dávala na index), ani vědeckotechnický pokrok (vědce upalovala či jinak likvidovala), ani pokrok v medicíně či jiných potřebných oborech, své odpůrce mučila či zaživa upalovala na hranicích. Její hlavní náplní je jakýsi podivný obřad, při kterém se klaní a uctívá neexistující subjekt, věřícím slibuje nesplnitelné (vykoupení, spása, život věčný), v horším případě jim vyhrožuje peklem. Tak proč by taková instituce měla mít nějaká privilegia? Proč by vůbec měla existovat?

 56. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Ad “Zaprvé, nemyslím si že je to znemožněno, neb to by museli mít církve povinnost shromáždění NEnahlašovat.”

  Vyjadřoval jsem se k právní úpravě té výjimky, tedy v rovině teoretické. Jak to funguje v praxi, rovněž nevím, ale pokud svolavatelé náboženských shromáždění tu výjimku využívají, pak se zkrátka úřad o jejich shromáždění vůbec nedoví a nemůže v té věci nijak konat (např. sdělit jim, že místo je už zadáno anebo vzhledem k místním podmínkám obstarat asistenci dopravní policie).
  Možná jsou ale církve moudřejší než zákonodárce, a byť oznamovat nemusí, ale mohou, ve skutečnosti to dělají, třeba právě proto, aby předešly možným kontroverzím.

  Pokud jde o bezpečnostní riziko, resp. jeho absenci u církví, to jsem Vám už odsouhlasil. Trvám jen na tom, že otázka bezpečnosti není jediným hlediskem, kterým se úřad zabývá a kvůli kterému by měl být o věci informován.

 57. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  ‘Možná jsou ale církve moudřejší než zákonodárce, a byť oznamovat nemusí, ale mohou, ve skutečnosti to dělají, třeba právě proto, aby předešly možným kontroverzím.’

  V čem je zákonodárce nemoudrý, když nechá zodpovědnost za posouzení na svolavateli? A pokud konflikt dvou shromáždění vznikne, je hlášené shromáždění prioritizováno?

  Opakuji, že si nejsem vědom, že by takový konflikt nastával, či vůbec nastal. Opakuji, že každé racionální zjednodušení je cílem kohokoliv, kdo cokoliv řídí. Až se na základě praxe stane toto zkednodušení iraxionálním, bude čas na změnu. Ale z
  mně dostupných informací voláte po administrativě, která ze současného stavu ničemu neprospěje. Jen někoho zatíží…

  Pokud není samo o sobě zjednodušení dobrým důvodem, pak nevím. Pořád si myslím, že trnem v tomto tématu je pro ateisty slovo ‘ církev’ ne slovo ‘ nespravedlnost’ …

 58. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Nemoudrost zákonodárce vidím v tom, že předmětná výjimka je nesystémová: je-li úkolem příslušného úřadu vykonávat veřejnou správu shromažďovacího práva, potřebuje mít informace o VŠECH veřejných shromážděních, která se v obvodu jejich činnosti mají konat. Jestliže o některých informován nebude, může to narušit výkon jeho koordinační činnosti, takže v konkrétním případě nebude moci zabezpečit bezproblémový výkon shromažďovacího práva. Tedy pokud budou oznamovat všichni, žádný konflikt dvou shromáždění nevznikne, protože úřad buď jejich konání předem zkoordinuje tak, aby si nepřekážela anebo to později oznámené zakáže.

  Administrativa, po které volám, za současného stavu naopak prospěje, protože čím méně výjimek, tím méně možných kolizí. Tvrzení o administrativním zatížení je nesmyslné, protože – jak jsem se pokusil Vám vysvětlit – sepsat oznámení o záměru konat shromáždění zvládne průměrně gramotný člověk za pár minut. Pokud mi v tom nevěříte, nedá se nic dělat. Nedomnívám se ale, že by povinnost podávat oznámení mohla církve nějak zatížit. A úřad to nezatíží o nic víc.
  Obávám se, že k tématu jsem už napsal všechno.

 59. Rudyho bichle

  @ ateista:

  Jak se tak koukám na diskusi, tak už jste taky demagog a dogmatik, takže už zbývá, aby vás onen “opomenutý pán” nazval hlupákem, jako mně.
  Protože tohle je naprosto přesný a přesvědčivý vzorek věřícího – jakonáhle se v diskusi neprezentujete jako někdo, kdo pocítil dotek boha, v tu ránu jste začleněn do skupiny zoufalců, kteří nic nechápou.
  Ale není třeba si z toho nic dělat, jen snad litovat, že tolik skvělých lidí, kteří se mohli zabývat důležitými věcmi, nechalo zahltit svou mysl starověkým náboženským balastem a navíc se onu duševní infekci pokouší šířit dál… 😉

 60. Co_jste_opomenuli

  @neruda:

  ‘Nemoudrost zákonodárce vidím v tom, že předmětná výjimka je nesystémová: je-li úkolem příslušného úřadu vykonávat veřejnou správu shromažďovacího práva, potřebuje mít informace o VŠECH veřejných shromážděních, která se v obvodu jejich činnosti mají konat.’

  Proč potřebují mít informace o všech?
  Proč takový institut existuje? Jaké má priority? Já to nevím, ale dovedu si představit, že toto nastavení je pro cíle dostačující a přitom ne zbytečně byrokratický.

  Ad administrativní zatížení – nemám nejmenší důvod Vám nevěřit. Jen jsem zvyklý na jakoukoliv administrativu kterou někoho zazěžuji mít připravenou odpověď na otázku … ‘ proč to mám vyplňovat’ …

 61. neruda

  @Co_jste_opomenuli

  Je mi líto, ale já už to lépe vysvětlit neumím. A pochybuji, že v tomto případě opakování je matkou moudrosti ….
  Nechme to tak.

 62. Co_jste_opomenuli

  @ neruda:

  Ano, respektuju že to vidíte tak jak to vidíte:)

 63. Slávek

  Co jste opomenuli : kdyby povinnost ohlasovat shromáždění neplatila pro nikoho, náboženská výjimka by se tu neobjevila.

 64. Co_jste_opomenuli

  @ Slávek:

  Na důvodech, proč by zrušení ohlašovací povinnosti plošně nebylo moudré jsme se snad i shodli s nerudou…

 65. Slávek ČernýSlávek Černý

  Ještě jednou: vadí nám situace, kdy jsme jako ateisté občany druhé kategorie, bez stejných práv jako mají věřící.

 66. Co_jste_opomenuli

  @ Slávek:

  Jste podnikatel, nebo za Vás platí daně zaměstnavatel?

  Pokud o sobě budete uvažovat jako o občanu druhé kategorie, žádné nařízení na tom nic nezmění…

  A hlavně:

  Jaký je dle Vás žádoucí stav?

 67. Co_jste_opomenuli

  Mimochodem, stát uděluje vyjimku církvím, či náboženským společnostem.

  Což zaprvé neznamená věřícím.
  Což zadruhé neznamená že doplněk k těmto organizacím = ateisté.
  Prakticky… Jsem na tom stejně jako ateisté-nepatřím do žádné struktury, které by bylo tímto opatřením cokoliv usnadněno. Nicméně se ROZHODNĚ necítím jako občan druhé kategorie…

Komentáře nejsou povoleny.