Okamura, Fiala, IvČRN či DSSS – kdo je tady populista?

Autor | 17.02. 2015

populismusV dnešní době se slova „populismus“ a „populista“ staly tak nadužívanými slovy, až prakticky ztratily svůj původní, dlouhodobý význam. Dnes se totiž za populistu označuje naprosto každý, kdo zastává „určité“ názory. Je mi vcelku jedno, kdo a na koho tyto termíny užívá, nicméně v tom musí být konzistentní. Jedno slovo nemůže znamenat dvě věci, které jsou kotradiktorní. To je však přesně ten problém, který dnes s termínem „populismus“ vyvstává. Za populisty jsou mimo jiné označováni Tomio Okamura​, Petr Fiala​, Islám v České republice nechceme​ i Dělnická strana sociální spravedlnosti​. Samozřejmě, teoreticky mohou být všechny tyto osoby a subjekty „v něčem“ populistické. Všem je jim však vyčítán populismus v otázce islámu. Pokud se na to však podíváme trochu detailně, zjistíme, že všichni výše jmenovaní nemohou být populisté v otázce islámu, ať už termínu „populismus“ přiřadíme jakýkoliv význam. V obecné rovině můžeme populismus chápat jako takový stav, kdy někdo začne zastávat a hlásat takový názor, který koresponduje s většinovým názorem, s názorem masy, či s tím, co lidé chtějí slyšet, čím si lze získat jejich sympatie a přízeň atp. Pokud však dlouhodobě zastávám nějaký názor, na základě mého nejniternějšího vnitřního přesvědčení, a tento názor buďto a) nezávisle na mém vnitřním přesvědčením je názorem, který zastává početná skupina lidí; či b) se postupně stane názorem, který zastává početná skupina lidí, tak nejsem populista. Populistou je takový člověk, který nehlásá a nezastává takové názory, o kterých je skutečně vnitřně přesvědčen, ale který je účelově mění podle toho, jaké politické (či jiné) body mu přinesou.

Podívejme se tedy nyní na jednotlivé aktéry jmenované výše.

1) Tomio Okamura zastává tytéž názory na problematiku islámu dlouhodobě. Mohli jsme se je dočíst ještě řadu let zpátky, kdy nebyl aktivním politikem, z jeho článků na jeho osobním blogu. Jeho názor je v této oblasti de facto konzistentní, neměnící se (nikoliv ve smyslu neměnící se pod tíhou nových faktů, ale neměnící se účelově). Samozřejmě by šlo namítnout, že si Okamura řadu let zpátky články na svém blogu připravoval cestu do politiky. Domnívám se však, že Okamurovy názory (i když, přiznávám se, jsem o tom dlouho nebyl přesvědčen), jsou upřímné, čehož dokladem je třeba velice neobratný způsob, jakým je sděluje: Okamura si na Facebooku často jednoduše „vylévá srdce“. Zároveň se ale domnívám, že Okamura není s problematikou islámu dostatečně obeznámen. Což ale neznamená, že je populistou. Okamurovi fakticky vadí na islámu tytéž věci, které vadí, řekněme, většinové společenské mase. Jejich kritiku však nelze odmítnout na základě toho, že jejich argumenty vůlči islámu většinou bývají slabé a týkají se těch „nejviditelnějších“ věcí, které jsou často zveličovány. Podobně totiž neodmítneme kritiku nacismu proto, že jej někdo kritizuje „jen“ za holocaust, a ne na hlubší, teoretické úrovni. Pokud by Okamura o islámu věděl více (tedy získal by nová fakta, pod tíhou kterých by mohl změnit svůj názor), s pravděpodobností hraničící s jistotou by se ve svých názorech ještě více utvrdil. Domnívám se, že pokud je tedy Okamura v nějakém smyslu populistou, tak leda v tom, jakým způsobem své názory prezentuje. Jeho názory jako takové však populistické nejsou. Populistická je tedy u Okamury maximálně forma, nikoliv však obsah.

2) Petr Fiala se za posledního půl roku poměrně často objevoval v médiích v souvislosti s islámem. Dle Fialy je třeba určitým způsobem omezit imigraci z muslimských zemí s tím, že Fiala poukazuje na důsledky neřízené imigrace v řadě západoevropských zemí. Co musím říct hned na začátek, je to, že mi přijdou skutečně mimořádně směšné ty tendence, které Fialovu kritiku islámu spojují s nízkými či padajícími preferencemi ODS, jíž je Fiala předsedou. Fiala je z mého hlediska naprosto typickým představitelem konservatismu. Jeho argumentace vychází z konservativních pozic a je ryze konservativní. Fiala je ve svých současných výrocích zcela konzistentní s tím, co říkal v době, kdy ještě s ODS ani s vrcholnou politikou nebyl nijak spojen. Fiala jednoduše říká svoje názory, které však jsou vůči islámu kritické, a proto je označován za populistu. Uvažování nálepkovačů je v tomto případě podobné, jako u Okamury: ODS se potací okolo pětiprocentní hranice volitelnosti, proto Fiala musel přijít s něčím, co mu preference zvedne a všiml si, že česká společnost je většinově velmi kritická k islámu – a proto zahrál islamokritickou kartu. Tímto způsobem by však šlo argumentovat pouze v tom případě, kdy by Fialovy veškeré předchozí názory byly zcela jiného charakteru, než ty současné – což nejsou. Já jsem profesora Fialu zažil osobně v rámci svého magisterského studia politologie na FSS MU, kde vedl kurz „Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace“, který jsem na podzim 2013
absolvoval. Fiala je velice sečtělý, distingovaný a chytrý člověk, dle mého názoru jeho určitá noblesa dokonce představuje opak jakýchkoliv populistických tendencí. A to říkám z pozice člověka, který se s Fialou v rámci zmíněného kurzu mnohokrát ocitl ve sporu. Já konservativec nejsem, konservatismus příliš nemusím a konservativní argumenty mi nic neříkají. Znamená však nutně to, že se s Fialou a jeho konservativními argumenty neshodnu, že jej a jeho výroky začnu označovat za populistické? Nevidím pro to jediný důvod: Fialovy názory na problematiku islámu nejsou účelové, naopak, jsou „produktem“ Fialova dlouhodobého a mnoho let pečlivě budovaného světonázoru.

3) Islám v České republice nechceme: islamofobní, xenofobní, rasistická a populistická iniciativa. První tři přívlastky, kterými je iniciativa IvČRN často označována, jsou tak mimo, že mi nestojí za to vydávat jakékoliv intelektuální úsilí k tomu, abych je vyvracel. Je to podobné, jako tvrdit o cukru, že je slaný a o soli, že je sladká. Přívlastkem „populistický“ se však přeci jenom krátce zabývat budu. Pamatuji-li si to dobře, iniciativa IvČRN vznikla na Facebooku již někdy v roce 2009, možná dříve. Podstatné je to, že se za celou dobu své existence věnuje kritice islámu. Iniciativu založili lidé, kterým islám – poté, co se s ním detailně seznámili – vadil, pro jeho samotné jádro a jeho vnitřní principy, na kterých je vystavěn. Iniciativa vznikla v době, kdy islám nebyl pro Čechy příliš velké téma a de facto se o něj více zajímali jen ti lidé, kteří se o něj zajímat sami z vlastní iniciatvy chtěli a informace museli získávat z knih či povětšinou zahraničních internetových zdrojů. Za řadu let své existence je IvČRN ve své kritice islámu zcela konzistentní a obviňování této iniciativy z populismu mi přijde snad ještě více přitažené za vlasy, než v případě Okamury a Fialy. Populista se vyznačuje tím, že přejímá názory většiny: mise IvČRN naopak spočívala v tom, zaplnit prázdné místo na mapě a pokusit se společnost informovat o tom, proč je islám špatný, o principech, na kterých je vystavěn a v neposlední řadě také o jeho reálných projevech a důsledcích. Něco takového je legitimní úplně stejně, jako podobným způsobem informovat o nebezpečí nacismu, fašismu, rasismu či komunismu. Iniciativa IvČRN, která dlouhodobě a zcela legitimně upozorňuje na hrozbu islámu, a která by na tuto hrozbu upozorňovala ať už by bylo veřejné mínění o této problematice jakékoliv, rozhodně není populistická.

4) Dělnická strana sociální spravedlnosti neboli DSSS bude tuto sobotu v Praze pořádat demonstraci „Shromáždění proti islamizaci a imigraci v ČR„. Konání DSSS, na rozdíl od výše jmenovaných, lze označit nejen za populistické, ale i za extremistické. DSSS si všimla, že se nálada ve společnosti za poslední měsíce poněkud změnila, respektive, lépe řečeno, že začalo být téma islámu v ČR více medializováno. Na základě tohoto zjištění se DSSS tomuto tématu začala více věnovat. Ukázka populismu par excellence. DSSS není ani konzistentní: připomeňmě si, že je to pouze zhruba půl roku zpátky, kdy DSSS zvala na svou demonstraci před ambasádu Israele Palestince a demonstrovala tam proti „židovskému terorismu“. Nyní je však anti-semitská karta (dočasně) u ledu, proto DSSS vytáhla anti-muslimskou kartu: přesně dle aktuálních nálad ve společnosti. Důvodem, pro který lze strany jako DSSS označovat nejen za populistické, ale také za extremistické, je ten, že jim nejde primárně o islám, ale o mimoevropské přistěhovalce. Jejich politika většinou má – na rozdíl od idejí hájených Okamurou, Fialou či IvČRN – rasistický podklad. O islám jim jde – na rozdíl od IvČRN – až sekundárně. Primární je pro tyto strany hostilita vůči Arabům, černochům atp. Ostatně, známé tzv. krajně pravicové (i když s pravicovostí tyto strany nemají de facto nic společného) jako maďarský Jobbik či francouzská Front National se těmito názory ani netají. Jobbik se dlouhodobě vyjadřuje v tom smyslu, že mu islám nevadí, ale že problémem je naopak Israel a proto Jobbik usiluje mimo jiné o rozvázání diplomatických vztahů se státem Israel. Předsedkyně francouzské Národní Fronty, Marine Le Pen, zase prohlásila, že v islámu jako takovém nevidí problém, že islám je dle ní zcela slučitelný s demokracií a že jediné, s čím má ona a její strana problém, je imigrace Arabů do Francie. To je ostatně důvodem toho, proč Le Penová nezačala úžeji spolupracovat s Wildersovou Stranou pro svobodu (PVV). Wilders totiž, na rozdíl od Národní Fronty, Jobbiku, DSSS a řady dalších uskupení, které jsou dávány do stejného koše s PVV, považuje za primární problém právě samotný islám, jeho podstatu, jeho jádro a principy, na kterých je založen. Paradoxně se tak dostáváme do situace, kdy se dnešní apologeti islámu, kritici kritků islámu a ti, kteří hnutí jako IvČRN označují za populistické, více shodnou s DSSS, Jobbikem či Národní frontou, než s IvČRN. DSSS, Jobbik či Národní fronta totiž tvrdí, že islám jako takový není problém, zatímco IvČRN tvrdí, že problémem je samotný islám. DSSS skutečně je populistická a extremistická, jelikož její akce a názory se snaží kopírovat momentální nálady ve společnosti. Jediné, co je u DSSS konzistentní, je její extremistický politický podklad, který však přináší jednu velmi nebezpečnou implikaci. Zcela legitimní problematiku, kterou představuje hrozba islámu jako takového, mohou extremistické strany transformovat takovým způsobem, aby jim pasovala k jejich extremistickému pokladu, čímž však problematiku nebezpečí islámu mohou zásadním způsobem zdiskreditovat.

7 thoughts on “Okamura, Fiala, IvČRN či DSSS – kdo je tady populista?

 1. Honza Werner Post author

  Jojo, to je klasika, ale s označováním de facto levicových stran za tzv. ultrapravicové se nepochybně budeme setkávat ještě hodně dlouho.

 2. A.S.Pergill

  Čistě technicky:
  1 DSSS vždy psala ve svém programu o „nepřizpůsobivých“ a její zaměření na Romy spíš plynulo z toho, že byla nejsilnější v místech, kde jsou problémy právě s tímto z nepřizpůsobivých etnik. Posun k muslimům může stejně tak dobře souviset s její expanzí do oblastí, kde jsou větší problémy s muslimy (Teplice).

  2 Tak nějak si nedovedu představit pana docenta Konvičku, jak utlouká síťkou na motýly (která je jeho profesním nástrojem) islámského džihádistu v nějakých pouličních šarvátkách. Naopak si dovedu představit nadělaného skinheda, který tak úspěšně činí lešenářskou trubkou nebo řetězem z bicyklu.
  A ono v určité fázi střetu s muslimy půjde o ovládnutí ulice, a to čistě brutálními prostředky. Přesně tohle podcenily demokratické strany („nemusíme se namáhat, podle průzkumů komunisté následující volby prohrají“) v poválečném období a výsledkem bylo ovládnutí ulic komunisty jako nutný (a splněný) předpoklad „Vítězného února“.

 3. Franta

  Prosím vyhoďte odsud populizátory konzervativních pozic jako je J.Werner. Politologie FSS uz sama je dosti ,,thinktankem“ liberalismu-konzervatismu. Na pozicích a étosu DSSS, Okamury apod. není nic racionalniho ani ateistickeho. Děkuji

 4. Franta

  Bohužel četl… Chcete si povídat, já ne, a proto naposledy. Vaše intelektuální břídilství spočívá již v tom, že mícháte otázku konzistentnosti a populismu. Aktuálnost či dlouhodobost postoje za měřítko populismu bez ohledu na celkové směřování společnosti (ČR, Evropa, blízký východ,..). Kritizujete DSSS nedostatečně, i když ne všechny důvody jejich pozic jsou Vám známy. Vámi nastolený ,,obrovský“ problém této společnosti – zda škatulka populismus se týká i Fialy, Okamury, IvČRN, nakonec vylepšuje obraz těchto asociálních subjektů, jejichž pozice není ani racionální, ani ateistická! Analytická mizérie typická jak pro politologii FSS, tak i pro Váš pohled spočívá v tom, že nejde k sociálnímu obsahu ISIS, IvČRN, Okamury, atd. Doufám, že už nebudete společnost obtěžovat PR texty.

 5. Honza Werner Post author

  Franta: No, tak to jste si ten článek zřejmě doopravdy nepřečetl. Já někde píšu, že by Fialovo či Okamurovo stanovisko bylo ateistické? Naopak. U Okamury píšu, že forma, kterou své názory podává, je populistická, leč jeho názory samotné za populistické nepovažuji. Dále píšu, že s konzervativní argumentací Fialy nesouhlasím, píšu to tam poměrně jasně a zřetelně. Pokud je tohle PR text, tak skutečně nevím pro koho. To, že ale s někým nesouhlasím, ještě neznamená, že budu přihlížet neoprávněnému nálepkování.

Komentáře nejsou povoleny.