Bůh si nezaslouží náš obdiv. Zaslouží si naše pohrdání

Autor | 08.11. 2015
dso_god

Fas – Ite, Maledicti, in Ignem Aeternum (Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně; Matouš 25:41)

Bůh neexistuje. Nicméně pojďme na chvíli zkusit přemýšlet tak, jako by existoval. Náboženské texty a náboženská praxe ukazují, že Bůh je zlý, krutý, amorální a zcela nehodný náklonnosti morálních lidských bytostí. V zájmu stručnosti se budeme zabývat pouze Bohem Nového zákona a budeme ignorovat Boha Starého zákona, Koránu či jiných svatých knih. Bůh Nového zákona je často líčen jako cool a milující entita. Podíváme-li se však hlouběji na některé ze základních zásad křesťanství, jež jsou nesena mainstreamovým protestanstvím, katolicismem či pravoslavím, zjistíme, že se jedná pouze o jakousi kouřovou clonu. Bůh Nového zákona není ničím jiným, než bestií.

Problém zla

Křesťanské církve obvykle vykreslují Boha jakožto (vše)mohoucího, (vše)vědoucího a samozřejmě také jako maximálne benevolentního, respektive dobrotivého. Volnomyšlenkáři celého světa však již dlouho vědí, že Bůh není morálním agentem (nositelem morálky). Problematika zla, ve své nejjednodušší formě, lze shrnout do následující podoby: „Pokud je Bůh dobrý, proč ve světě existuje zlo?“.

Někteří z křesťanských apologetů obcházejí tento argument jednoduše tím, že tvrdí, že Bůh buď není všemohoucí nebo není vševědoucí nebo není maximálně dobrotivý, případně že je platná jakákoliv kombinace třech předchozích negací. Avšak kterákoliv z těchto tří tezí je ve své podstatě velice silným argumentem pro to, proč si Bůh nezaslouží, abychom jej uctívali.

Budeme-li však následovat standardní křesťanskou výkladovou linii, tvrdící, že Bůh je všemocný, vidí vše a miluje všechny, problematika zla by měla všechny věřící přimět k tomu, aby přehodnotili svůj pohled na náboženskou víru. Povolit, aby se utrpení mohlo ve světě vyskytnout, sice není tak zlé, jako utrpení přímo aktivně způsobovat, nicméně pořád je to výsostný projev zla.

Pro lidské bytosti je v běžném životě nesmírně těžké odpovídat za to, že sami někomu nezpůsobí utrpení, respektive za to, že utrpení nebude jejich zásluhou vneseno do světa. Je tomu tak proto, že lidská morálka je nekonečně komplikována tím, že nedisponujeme neomezenými prostředky a informacemi. Rozhodovat se například, zdali pomůžeme jedné osobě či skupině, či jiné osobě či skupině, a ještě navíc v jak moc velké míře, je extrémně náročným morálním rozhodnutím. Je do značné míry komplikováno především tím, že nevidíme do budoucnosti a tudíž nevíme, jaké výsledky by přinesly různé varianty námi různě distribuované pomoci.

Pokud bychom však disponovali neomezenými zdroji, informacemi a perfektními znalostmi veškerých konsekvencí našich rozhodnutí, potom bychom víceméně byli vázáni jasným morálním imperativem začít jednat tak, abychom do světa vnesli svými rozhodnutími co nejvíce dobra. Jistě, určitě se všichni neshodneme na tom, jak by měl vypadat perfektní, ideální svět, ale jistě se všichni shodneme na tom, že vraždy, znásilnění, hladomor či války jsou principiálně špatné a přináší jednotlivcům, skupinám či celému lidstvu utrpení. Jelikož však Bůh ničemu z toho nezabraňuje, je zřejmě spokojený, že tyto zavrženíhodné činy i nadále pustoší lidstvo. Disponuje-li Bůh atributy všemohoucnosti a vševědoucnosti a přesto těmto věcem nezabraňuje, pak je možné říct, že je za ně částečně zodpovědný. A to by mělo každého znechucovat.

Marnost uctívání

Pokud by pro Vás nějaký člověk udělal něco dobrého či Vám s něčím pomohl, a poté by trval na tom, abyste před ním poklekli a uctívali jej po zbytek svého života, měli byste k někomu takovému úctu a chovali k němu upřímný respekt? I pokud by Vám takový člověk zachránil život, vysloužil by si tím Vaši doživotní podřízenost? Rozhodně by nebylo morální, pokud by takový požadavek vyslovil, či pokud by byť jen přijal, že jej takto budete uctívat.

Jeden by řekl, že entita tak mocná, jakou je novozákonní Bůh, by měla být prosta takto malicherných požadavků, jako je tento. Požadavek doživotního uctívání je totiž mimořádně ješitný. Už tento samotný požadavek je hodně špatný, nicméně Bůh tento požadavek dokázal vyeskalovat do zcela absurdních levelů. Nový zákon nám opakovaně připomíná, že trestem za naše selhání při naplňování narcistických požadavků Boha je věčné zatracení. Věčné zatracení v pekle, pochopitelně. Bohu tedy nestačí to, že se před námi čepíří jak páv a dává na obdiv svá pestrobarevná pírka a že na nás klade své narcistické požadavky; musí nám k tomu všemu ještě navíc vyhrožovat nikdy nekončícím mučením v pekle v případě, že se mu nepodvolíme.

Rozumní lidé vědí, že peklo, stejně jako Bůh, neexistuje. Pro účely tohoto textu však nachvíli peklo považujme taktéž za reálně existující. Je-li příběh o peklu pravdivý, pak ano, poté je skutečně zcela racionální pokleknout před Bohem a činit, co on žádá. Pokud je to však pravda, pak prosím netvrďme, že Bůh je jakkoliv dobrý. Pokud peklo skutečně existuje, Bůh není nikým více než gangsterem, který si na lidech vybírá své výpalné. Bůh je Kim Čong-unem posílajícím lidi do gulagů za to, že jej veřejně neuctívají. Bůh je odporný kriminálník, který si zaslouží naše pohrdání.

Mnoho křesťanů dnes odmítá tento partikulární aspekt křesťanství a nevěří, že nevěřící skutečně shoří v pekle (avšak samozřejmě stejně tak víme, že miliony a miliony křesťanů tomu naopak věří). Můžeme sice zatleskat „evoluci“ jejich víry, ale nemůžeme předstírat, že Nový zákon nepředstavuje hrozbu. Představuje.

Modlitba

Většina křesťanů se modlí. Modlitba má mnoho podob a forem, přičemž jednou z těch běžných je modlení se za něco. „Bože, modlím se za mír na Zemi. Modlím se za to, aby se moje nemocná teta Suzy uzdravila.“ Či více sobecky: „Bože, modlím se za lepší práci. Modlím se, abych vyhrál v loterii.“ Již zběžný pohled na každodenní realitu ukazuje, že tyto modlitby nejsou nikdy naplněny.

A přesto: lidé by neměli tyto požadavky, pokud by neměli alespoň nějaké očekávání, že by mohly být naplněny. Co to vypovídá o Bohu? Co vypovídá o Bohu to, kdyby skutečně mohl být ovlivněn modlitbami? Bylo by to skutečně odsouzeníhodné chování, uděloval-li by či odepíral-li by někdo výhody na základě počtu modliteb pro každý z konkrétních požadavků. Proč by měla být nemoc tety Suzy více hodna božího zásahu a korekce pouze proto, že má hodně křesťanských přátel, než někdo, jehož přátelé jsou spíše nevěřící a tedy se k Bohu za uzdravení nemodlí?

Možná si Bůh sám myslí, že všechny tyto modlitby jsou směšné. Pokud tomu tak je, bylo by z jeho strany vhodné, aby nás informoval o tom, že naše modlitby jsou zcela marné a že bychom se na místo modlení měli soustředit na hledání reálných řešení našich problémů a přání. Nemá-li Bůh čas na to, aby o tom každého věřícího informoval individuálně, mohl by o tom zpravit alespoň členy svého pozemského duchovenstva a říct jim, aby praxi modliteb přestali praktikovat.

Dehumanizace kříže

Nejurážlivějším aspektem Nového zákona je jeho pokus zbavit nás té vůbec nejdůležitější věci – našeho lidství. Primární kvalitou, která nás odlišuje od všech ostatních nám známých živých bytostí, je naše uvědomování si našeho vlastního vědomí a rozhodování. Toto uvědomění je zároveň něčím, co nás činí zodpovědné za naše činy. Učiníme-li neetické rozhodnutí, jsme za něj zodpovědní: ať už v podobě hrozby formálního trestu, socálního tlaku či se jednoduše musíme zpovídat vlastnímu svědomí. Něco takového je důležitou součásti toho, co nás nutí zvažovat etické důsledky všech našich rozhodnutí a případně je po zvážení přehodnotit. Někdy to sice může představovat těžké břemeno, avšak právě to z nás dělá lidi.

Bůh nám však chce tuto lidskost vzít. Chce, abychom přijali Ježíše Krista za našeho Spasitele a tím přenesli odpovědnost za naše hříchy na něj (ostatně, jak stojí v oblíbeném obrázkovém memu, který se šíří internetem: Pokud nehřešíte, tak Ježíš zemřel pro nic!). Jako lidstvo jsme se morálně od smrti Ježíše nikam neposunuli, protože podle Nového zákona byly všechny naše současné hříchy vykoupeny před dvěma tisíci roky přibitím Ježíše na kříž. Morální jednání a chování je tak spíše pouze jakýmsi doporučením, protože spasení na nás čeká od toho momentu, kdy vyznáme svou víru v Ježíše (která samozřejmě musí být následována splněním řady dalších pokynů, v závislosti na tom, kterou křesťanskou denominaci si vybereme za svou, za tu „jedinou pravou“).

Morální odpovědnost je však neobchodovatelná a nepřenositelná. Měli bychom tak vyjádřit své znechucení nad jakýmkoliv božstvem, které po nás vyžaduje odhození naší vlastní morální autonomie.

Co to má společného s politikou?

Politika je neoddělitelná od morálky, a politika a morálka jsou ve Spojených státech amerických velice těsně propojeny. Podporu sekularismu, ateismu a agnosticismu lze považovat za hodnotné cesty ke zvyšování morálního i politického zdraví naší země. Poukazování na to, že Bůh není dobrý, je prvním užitečným krokem ve vztahu k ukazování věřícím toho, že Bůh, ve skutečnosti, neexistuje.

Tento text je překladem článku God Does Not Deserve Admiration, který vyšel na americkém liberálně založeném webu Daily Kos.

319 thoughts on “Bůh si nezaslouží náš obdiv. Zaslouží si naše pohrdání

 1. Jarda

  „S tímhle jsem se svěřil jen několika lidem, gentlemani, a doufám, že už to nikdy nebudu muset vyprávět znovu, ale když jsem byl kdysi jako malý hoch na prázdninách v Überwaldu, procházel jsem se na břehu potoka, když jsem najednou zahlédl vydru s mláďaty. Myslím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že to byl neobyčejně roztomilý pohled. Jak jsem se tak díval, matka vydra skočila do vody a vynořila se s tlustým lososem, kterého přemohla a vytáhla na padlý kmen stromu napůl ponořený ve vodě. Jak lososa požírala, i když byl samozřejmě ještě živý, rybí tělo puklo, a já si dodnes pamatuji sladce růžovou barvu jeho jiker, které vytryskly ven, k velkému potěšení malých vydrat, která lezla jedno přes druhé a snažila se dostat k té vzácné pochoutce. Jeden ze zázraků přírody, gentlemani, matka s dětmi hoduje na jiné matce s dětmi. Tehdy jsem se poprvé dozvěděl o zlu. Je nedílnou součástí základů samotného vesmíru. Každý svět se otáčí v bolestech. Pokud existuje nějaká svrchovaná bytost, pomyslel jsem si, je na nás všech, abychom byli morálně lepší než ona.“…

  Lord Haveloc Vetinari
  Nevídaní Akademikové
  Pratchett, Terry

 2. Jozef

  … Boh ti dal slobodnú vôľu – vieš čo to znamená?!

 3. Tom Heide

  V části „Problém zla“ je Bůh obviněn z toho, že nezabrání lidem konat zlo. V části „Dehumanizace kříže“ je mu naopak vyčítáno, že lidi zbavuje „vlastní morální autonomie“ a odpovědnosti za své činy tím, že nabízí Kristův kříž. Tak nevím, jak to autorovi zapadá dohromady. Jsou-li lidé odpovědní za své jednání, proč z něj obviňují Boha? Že jim v něm nezabrání?

 4. Foxy

  Ad Jozef (09.11. 2015) „… Boh ti dal slobodnú vôľu – vieš čo to znamená?!“

  Josefe, dost si troufáš.
  No, tak definuj, co to je ta „svobodná vůle“.
  A dej důkaz, že tu „svobodnou vůli“ mi dal ausgerechnet ten tvůj „Bůh“.
  A důkaz reálné existence té entity, kterou nazýváš „Bůh“, ten máš?
  Pakliže ne, bylo by dobré tvé tvrzení uvést slovy: „Ač důkazu pro to nemám, přesto se domnívám, že…“
  Bez těchto zásadních důkazů je totiž tvé tvrzení pouhý prázdný plk.
  Tož asi tak…

 5. Belzebub

  Jak člověk svou svobodnou vůlí ovlivní rakovinu? Po většinu historie to neuměl a nemohl umět.
  Jak člověk vůlí ovlivní katastrofy, výbuchy sopek, vraždění mezi zvířaty? Jak mohl ovlivnit vysokou mortalitu než se dal na vědu místo náboženské víry a ezoteriky? Za bakterie moru nemůže člověk

 6. Belzebub

  Spousta utrpení je nadbytečná pro tzv. zkoušku člověka (např. zvířata cítí bolest a byla tady dávno před člověkem a trpí nezávisle na lidstvu, nemají svobodnou vůli, ale spíše vražedné instinkty), navíc ta údajná zkouška se stále opakuje dokola s podobnými výsledky – a je šílená, hlavně pokud je bůh vševědoucí (což se se svobodnou vůlí taky tak trochu vylučuje, on ví dopředu, co se stane – viz. případ Jidáš; dále to, že se člověk vyvinul z instinktivních zvířat, svobodnou vůli zpochybňuje leckterý filosof či přírodovědec a neurovědec)

 7. Belzebub

  Bůh má morální důvod pro miliardy let trvající utrpení zvířat? A to ještě před vznikem člověka? 🙂

  Pro smrt 5 dětí z 10 v dětském věku po většinu historie?

  Bůh má morální důvod pro to, aby nás zkoušel z nějakýho pitomýho a krutýho testu, když zná předem (ve své vševědoucnosti) výsledek? 🙂

  Pro ateistu může být dobro ledacos, ale nesmyslné utrpení většinou ne. A zlem může být též ledacos. Třeba nesmyslné utrpení. Většina ateistů jsou nějaký druh humanisty a humanisté mají dobro a zlo odvozené z důsledků chování, z utilitární více spokojenosti pro co nejvíce lidí a co nejméně utrpení…

  Křesťané mají také více druhů morálek a často protikladných. Tiso není matka Tereza a Duka není Halík. Na mnoha věcech ne neshodnou mezi sebou. O jiných náboženstvích ani nemluvě. 🙂

 8. Belzebub

  O obecné katolické morálce hlavního proudu v církvi samé – typu „žádné potraty“ ani u znásilněných, žádná euthanásie ani u trpících – jsme proti „vraždám“ a „sebevraždám“, když ti samí často jsou pro vojenské intervence či pro tresty smrti (to platí hodně i o prote – stan -tech v USA), vztah k homosexuálům,… to jsou oficiální postoje. Pak jsou zde příšerná dogmata minulosti (např. věčné peklo), krvavá historie církví, jsou zde skandály typu krytí pedofilních skandálů atd… krvavá a často nedávná historie křesťanských populací v Evropě i jinde…

  Nic moc, ty vaše biblické „morálky“ – k tomu přidejte omlouvání boha-tyrana a vydávání ho za „dobrotivého otce“ (asi stockholmský syndrom či strach, jako za Stalina) a máme to komplet 🙂

  A vy se divíte, že my ateisté raději utilitarismus a sekulární humanismus a liberalismus či jiné nenáboženské morálky co mají kořeny v antice (a nepotřebují žádné křesťanství, ani to „kulturní“ ) ? 🙂

 9. Belzebub

  Kvalitní morálka nikdy nepotřebovala a nepotřebuje Bibli, ani žádný její libovolný výklad, spíše naopak 🙂

 10. ateista

  Aniž bych věděl, že pan Werner připravuje tento článek, začal jsem o víkendu pracovat na konkrétní akci. Předkládám nástřel textu (budu ho ještě pilovat – případně i za účasti dalších ateistů), kterým budu oslovovat mimo účastníky akce také PR agentury, sponzory a další. Disponuji několika desítkami tisíc e-mailových adres z dřívějších akcí. Zde je tedy onen text:

  Test Českého národa (ateisté proti církevním podvodům, lžím a pokrytectví).

  Znepokojeni sílící ekonomickou a politickou mocí Římskokatolické církve, přesvědčeni o skutečnosti, že náboženství nepřineslo lidstvu nic pozitivního a církve mají na svědomí statisíce upálených a umučených, s přesvědčením, že sliby hlasatelů náboženské víry jsou nesplnitelné, připravujeme protináboženskou a proticírkevní osvětovou akci, jejímž cílem je odhalit podstatu náboženství, poukázat na zločiny, jichž se církve dopouštějí a usvědčit církevní hodnostáře z podvodů, lží a pokrytectví.
  K účasti zveme členy vědecké a akademické obce, politiky, právníky, a další významné osobnosti české společnosti, prostě všechny, kdo nebyli církvemi zbaveni schopnosti používat vlastní rozum.
  Nehodláme pokračovat v nesmyslné polemice, zda je věda v souladu či v rozporu s náboženstvím, hodláme se věnovat jen a pouze náboženství, náboženské víře, bohu a církvím. Hodláme prokázat, že náboženství není nic jiného, než šarlatánství a okultismus.
  Protože veřejnoprávní média podléhají církevní cenzuře, a protože je nám odmítán přístup do veřejnoprávních médií, chceme pro naši osvětovou akci využít bilboardy, plakáty, tiskoviny a další prostředky s celorepublikovou působností. Hodláme také uspořádat několik konferencí s protináboženskou tématikou.

  Antonín Vaněk, předseda o.s. Humanističtí ateisté

 11. Belzebub

  Dobrý den pane Vaňku, sem rád za každý praktický krok, kterých OSACR moc neudělal. Je to správné v principu, ale nešlo by volit jemnější slovník? Jinak Vás naše „elitka“ (z větší části „pravdoláskařská“ a sluníčková a z části konzervativní) ihned odsoudí a bude po debatě ještě dřív než vůbec začne. Nebo nebude tak široká jak by měla být.

 12. Sam

  Pro ateistu…
  —————Hodláme prokázat, že náboženství není nic jiného, než šarlatánství a okultismus.—————
  Já vám nevím, mnoho lidí využívá náboženství jako společenskou událost, místo setkání s přáteli a známými.

  ——————————–
  Znepokojeni sílící ekonomickou a politickou mocí Římskokatolické církve—————————
  Důvěru veřejnosti ŘKC nemá. KDU-ČSL má mizerné výsledky ve volbách. Snad že mnoho politiků z různých jiných stran je (matrikovými?) katolíky? Je to možné, ale má to na něco vliv?
  ————————————
  náboženství nepřineslo lidstvu nic pozitivního
  ————————————–
  Nějaký ty hospice a charity ŘKC provozuje a budu věřit, že je to nějak prospěšné.
  Řekl bych, že kdejaký král, vládce či panovník náboženství využíval jako prostředek na ovládání lidí. Ani mu to nemám tolik za zlé, protože jinak by lidi dělali bordel. V každé armádě máte vojenské kaplany. určitě se jim tam osvědčili. S vidinou věčnýho života vám vojáci půjdou ochotněji na smrt!
  I dnes mají čeští politici dojem, že s ŘKC by mohli úspěšně spolupracovat na vládnutí.

  ————————————-
  že sliby hlasatelů náboženské víry jsou nesplnitelné,
  ——————————————-
  Jenomže lidi nechtějí slyšet ateistický pohled na svět. Když jim řeknete, že žádný život věčný nebude, tak z toho budou smutní.
  Nemám dojem, že v ČR je nějaká poptávka po ateismu od kohokoliv. Je tu spíš mnoho lidí nábožensky chladných, kteří to vůbec neřeší.

  ———————————–
  začal jsem o víkendu pracovat na konkrétní akci.
  ————————————-
  To by mělo smysl leda v USA, nebo tak někde. V ČR si o vás lidi pomyslí, že jste zlomyslnej komunista nebo nekulturní anarchista apod.
  Hele, nechte ŘKC na pokoji a uvidíte, že počet katolíků bude furt klesat, až se ustálí na nějakých 1% – 2% obyvatel. Lidi se stanou ateistama PO zkušenosti s nějakou církví, méně často po nějaké ataistické kampani, které vlastně ani v ČR nejsou.

 13. ateista

  @ Belzebub
  bude po debatě ještě dřív než vůbec začne.

  Já nehodlám debatovat, já hodlám prokázat (pobně jako Zvěřina v případě KSČ), že ve smyslu platného právního řádu ČR jsou církve zločinecké organizace a hlasatelé náboženské víry zločinci.
  V prvém kroku si vyžádám od teologických fakult, farností, diecézí a biskupství odpovědi na tyto otázky:
  1. Jaký význam má v katolickém náboženství Bible
  2. Jaký význam má v katolickém náboženství Katechismus
  3. Jsou stále platné závěry II. vatikánského koncilu?
  4. Jsou stále platná církevní dogmata?
  5. Platí stále Credo papeže Pavla II.
  6. Platí stále Dei verbum?

  Nejlepším výsledkem akce by byla žaloba na mne. Aby se církve a náboženství dostalo před soud.

 14. Belzebub

  Není to pravda, kampaň Dawkinse udělala více ateistů. Lidé měli špatnou zkušenost s církví i ve středověku a ateisty to z nich neudělalo, až osvícenství a jeho myšlení a jejich šíření

  „Jenomže lidi nechtějí slyšet ateistický pohled na svět. Když jim řeknete, že žádný život věčný nebude, tak z toho budou smutní.
  Nemám dojem, že v ČR je nějaká poptávka po ateismu od kohokoliv. Je tu spíš mnoho lidí nábožensky chladných, kteří to vůbec neřeší.“

  Poptávka je určována často nabídkou, udělejte nabídku a je to. Navíc se veřejná TV neřídí nabídkou poptávkou, ale zákony. A my máme právo na vlastní pořady.

  Počet ateistů stoupá bez ohledu na smrtelnost

 15. Belzebub

  Navíc to, co šíříme, je agnosticismus co se přiklání k ateismu, my 100% neříkáme, že bůh či posmrtný život není, ale že spíše není a nejsou důkazy. Naděje pro některé, co to potřebují, tedy zůstává. Ale je to jen naděje, malá. A taková jediná víra v boha je pro mě únosná. Když si člověk přizná, že je to jen spekulace, nic víc. A nic z toho nevyvozuje pro morálku kterou by cpal ostatním skrze zákony atd…

  to hlavní co šíříme je sekularismus a umírněný antitheismus, který se zaměřuje na nesmyslnost náboženských dogmat a církví, nezaměřujeme se primárně na možnou hypotetickou existenci „neurčitého“ boha, ale na kritiku negativních jevů náboženství, to je dnes naprosté tabu u nás v médiích… a snažíme se prosadit jiný druh morálky, otevřenější a liberálnější, ten který reálně vládne v praxi většinou (zčásti). To je hlavní, bohužel se tu rodí nová generace málo sekulárních kněží, co hlásají spíše teokracii než moderní morálku a stát. Proti tomu je třeba bojovat. Proti nesekulárním verzím náboženství, když to nedělají až tolik sami věřící, tak musíme my…

 16. Josef K.

  Špatný titulek, s obsahem lze sice souhlasit, i když takové to kdybání je sice dobré na procvičení mozku, ale jinak k ničemu. Nebojujeme proti bohu, který neexistuje, problém teodiceje je spekulativní, Bůh není za nic odpovědný, protože je to pouze abstraktní lidská idea, do níž je možné projektovat cokoliv, a v jejímž jménu je možné ospravedlnit cokoliv. Pohrdání si nezaslouží ani náboženství a snad ani církve, ale stát (tedy lépe řečeno, jeho minulá i současná a patrně i budoucí politická reprezentace), který se deklaruje jako nadideologický, pluralitní, sekulární, humanistický, demokratický, právní a nedovede náboženství a církve, potažmo veškeré mocenské korporace včetně ekonomických, odkázat do patřičných( zákonných) mezí.

 17. Belzebub

  Já tedy považuji veřejnou kritiku náboženství a církví (a s tím spojený boj za důsledný sekularismus a za naše ateistické zrovnoprávnění v praxi) za to hlavní, filosofické znevěrohodnění boha až jako to druhé nejdůležitější, což není to samé co „bůh určitě neexistuje“, ale znamená to „pro žádnou inteligentní příčinu světa(pro boha) jako takového nejsou exaktní důkazy a není ho pro existenci světa zapotřebí, natož abychom mohli podloženě věřit/vědět, co si takový bůh myslí a co po nás chce“. (navíc i tak bychom ho nemuseli poslouchat na slovo)

  Samozřejmě je důležité kritizovat negativní jevy náboženství a církví a obcí.

  A je důležité bojovat za naše ateistické/sek.humanistické/agnostické zrovnoprávnění ve veřejném prostoru a je důležitý boj za přísný sekularismus ve státě a školství.

 18. Belzebub

  K prosazení tohoto je zapotřebí naše aktivní účast ve veřejném prostoru mimo naší bublinu. A hlavně naplnění zákonem daného práva na naše zastoupení ve veřejných médiích !!! Právo na poměrné zastoupení našeho ateistického/sek.humanistického/nábožensky kritického světonázoru !!! Bez ohledu na tržní nabídku/poptávku (stejně jako je tomu u křesťanských pořadů) !!! A ona ta poptávka nakonec bude, když se dá nejdříve kvalitní nabídka (která je u křesťanských pořadů velmi nízká a přesto existují)…

 19. Belzebub

  Otázkou zůstává, pokud by bůh existoval, jak se vyviní z toho všeho zla (nadbytečného utrpení), které je naprosto evidentní. A pokud je vše kolem matrix (který ale má jisté objektivní nezpochybnitelné znaky), proč taková hrozná lež na člověka-jedince-subjekt? Co je to za šílenou zkoušku? Pokud už mít naději na posmrtný život a boha, tak by se tato naděje měla konfrontovat s tím, jestli by nebylo lepší, kdyby takový bůh – psychopat (jako ten z Bible dle většiny výkladů) raději neexistoval. Takový by se asi ani nepotřeboval vyviňovat, je to blázen.

  Toto co jsem napsal se netýká tzv. „důkazů“ boží existence, které stojí na vodě a nejsou to žádné důkazy. Bůh je i bez ohledu na dobro/zlo nepravděpodobný jev. To co jsem napsal výše je tedy čistě hypotetická, ale logická úvaha. Nic víc…

 20. Daniel B.

  Článek: Problematika zla, ve své nejjednodušší formě, lze shrnout do následující podoby: „Pokud je Bůh dobrý, proč ve světě existuje zlo?“

  Bůh je dobrý. Zlo existuje kvůli tomu, že ho Bůh dovolil. Kdyby Bůh zlo nedovolil, potlačil by svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem.

  Představte si následující situaci: chtěl byste požádat ženu, kterou máte rád, o to, aby se stala vaší manželkou. Dejme tomu, že byste měl (hypoteticky) možnost ovlivnit její odpověď, že odpoví přesně tak, jak si přejete. Udělal byste to? Těšil by vás takový vztah, kde by druhá osoba neměla vlastní vůli?

  Bůh není původcem zla. On ho dovoluje kvůli svobodě. Svoboda je zde proto, že Bůh stvořil člověka pro vztah(y). A aby byla umožněna skutečná láska, musí být umožněna skutečná svoboda. Svoboda znamená i to, že se člověk rozhodne pro zlo.

  Článek: „Je-li příběh o peklu pravdivý, pak ano, poté je skutečně zcela racionální pokleknout před Bohem a činit, co on žádá. Pokud je to však pravda, pak prosím netvrďme, že Bůh je jakkoliv dobrý. “

  Bůh je dobrý, protože jeho Syn Ježíš udělal všechno pro to, aby žádný člověk v pekle nemusel být. Pokud byste se zadlužil a neměl byste na zaplacení a věřitel by vám nabídl smazání dluhu a vy byste tuto nabídku odmítl, pak nezbývá nic jiného, než dluh vymáhat. Bůh není žádný gangster, který si na lidech vybírá své výpalné.

  „Bylo by to skutečně odsouzeníhodné chování, uděloval-li by či odepíral-li by někdo výhody na základě počtu modliteb pro každý z konkrétních požadavků. “

  Asi byste měl přečíst v Bibli, co se v ní hovoří o modlitbě. Bůh odpovídá na víru člověka, který se modlí, ne na množství slov. Bůh není automat, kde vhodíte potřebnou částku ( = množství modliteb) a vypadne vám výsledek.

  Článek: „Toto uvědomění je zároveň něčím, co nás činí zodpovědné za naše činy. Učiníme-li neetické rozhodnutí, jsme za něj zodpovědní: ať už v podobě hrozby formálního trestu, socálního tlaku či se jednoduše musíme zpovídat vlastnímu svědomí. Něco takového je důležitou součásti toho, co nás nutí zvažovat etické důsledky všech našich rozhodnutí a případně je po zvážení přehodnotit. Někdy to sice může představovat těžké břemeno, avšak právě to z nás dělá lidi.“

  Ježíš přišel splatit naše dluhy vůči Bohu, ne vzít za ně odpovědnost.

  „A mám naději v Bohu, kterou i oni sami chovají, že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto i já sám se snažím mít vždy bezúhonné svědomí před Bohem i lidmi.“ Skutky 24,15-16
  „Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.“ 2. Korintským 5,10
  „A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách.“ Zjevení 20,12

  Zde jsou jen některé z biblických textů, které negují to, co jste napsal o přenesení odpovědnosti z člověka na Ježíše.

  Článek: Poukazování na to, že Bůh není dobrý, je prvním užitečným krokem ve vztahu k ukazování věřícím tomu, že Bůh, ve skutečnosti, neexistuje.

  Ano, takový Bůh, kterého jste zde popsal, skutečně neexistuje. Ani já v takového Boha nevěřím.

 21. Haničář

  Problém zla ve světě je obhajován absolutní svobodou, kterou Bůh člověku dal. A do té svobody mu nezasahuje.
  Otázkou ale je, z čeho ta svobodná vůle pramení. Dle jiné církevní poučky je vědomí, inteligence, nadání a vůbec veškeré duchovno člověka funkcí duše, kterou Bůh každému jedinci individuálně tvoří. Takže i to lidské chování v důsledku je takové, jaké Bůh stanovil, neboť jak víme, duše každého člověka je jiná.

  Vážený pane ,
  odpovím Vám na Váš dlouhý dopis jen stručně a předem děkuji za pochopení.
  Nedávno mi vyprávěl jeden známý, že kdysi v jejich farnosti skvělého kněze vystřídal jiný, s tím prvním naprosto nesrovnatelný. Farnost začala stagnovat, on se tím velmi trápil, v modlitbě si Bohu stěžoval a ptal se, jak vůbec může za těchto podmínek duchovně růst a zrát. A dostalo se mu v této modlitbě odpovědi: „Kněz ti může více či méně pomáhat, podle míry milostí. Ale nemůže ti bránit, protože on bydlí na faře, zatímco já bydlím ve tvém srdci!“ P. Kubíček byl pro mne velkým darem, ale největšího učitele nám všem slíbil a po svém nanebevstoupení skutečně dal sám Ježíš – Ducha svatého! P. Kubíček mi mnohokrát dobře poradil, zodpověděl mnoho mých otázek, ale zdaleka ne všechny. Mnohokrát mne odkázal právě na Ducha svatého a jsem mu za to vděčná, protože mě tak naučil s Duchem svatým komunikovat a nechat se jím vést. Je to jednoduché – stačí otevřít mu své srdce a zcela se mu odevzdat. Člověk tím svoji svobodu neztratí, naopak, paradoxně ji získá. Je to moje osobní zkušenost, ale asi je nesdělitelná. Mohu Vám ji jen přát.

 22. Belzebub

  To není pravda, zlo jakožto utrpení či nadbytečné utrpení je tu i nezávisle na člověku, po většinu historie (ale i dnes) to byly nemoci, katastrofy, válka zvířat mezi sebou (ti „svobodnou“ vůli nevykazují, převažují u nich instinkty),…

  čili ani případná svobodná vůle u člověka neřeší zlo a nevyviňuje tím případného boha (jakožto tvůrce světa)

  – navíc je zde otázka, co za šílenou zkoušku člověka to je + bůh přece dopředu ví, jak vše dopadne, tak proč?

 23. toli

  Pokud jsem někdy měl pochyby o existenci boha tak nyní je už nemám.Bůh objektivně neexistuje,respektive vyskytuje se jen v hlavách těch co jsou tím postižení a nakonec jim z toho straší ve věži,halucinace apod…
  Naprostou jistotu jsem získal letos v dubnu kdy jsem musel na operaci a o neexistenci boha a duše mě přesvědčila skvěle tedy dobře vykonaná narkóza.Polkl jsem 2 prášky a potom už nic,neexistence,neuvědomování si čehokoliv.Potom když jsem nabyl vědomí tak jsem čekal na operaci,která však už proběhla.Později jsem zjíšťoval jak dlouho neexistovalo moje vědomí-3 hodiny.Z tohoto příběhu vyplývá že nesmrtelná duše neexistuje,vědomí a sebeuvědomování je jen produkt mozku.A když není duše nesmrtelná tak hypotéza boha je zcela zbytečná,straší to jen ve věži postižených teismem. V opačném případě by během operace moje duše někde musela být a já bych si uvědomoval alespoň něco,třeba snění.Jenže nic takového nebylo.

 24. Belzebub

  toli: Ale existuje peklo, protože nedávno říkala jedna pacientka, že při narkóze byla napůl probuzená, nemohla se hýbat, ale cítila celou operaci, řezání, šití,… takže peklo z tohoto pohledu existuje 🙂

  Mimochodem, i kdyby si měl nějaký zážitek „z jiného světa“, tak by to mohla být jen halucinace a nic víc.

 25. Belzebub

  Pánové správcové, opravdu je rozumné, že nelze na ateistickém webu napsat slovo – pro — testant ??

  Přijde vám to opravdu normální? Jestli už někoho zablokovat, tak na ip adresu a ne podle slova 🙂

  Když se nedá na ateistickém webu, kde se rozebírá náboženství napsat slovo, které označuje stovky milionů křesťanů, tak je něco špatně, což mně opět připomíná, že bychom měli být přeci jenom trochu více PRAKTIČTÍ 🙂

 26. Lúmenn

  Nejsem křesťan a už vůbec neuznávám novozákonního Boha jako svou autoritu, ale ten článek má jednu zásadní chybu – totiž předpokládá existenci dobra a zla. Jenomže to jsou lidské morální kategorie, které příroda nezná a pokud existuje nějaký bůh, tak o nich nejspíš taky nikdy neslyšel. Co to je zlo? Co to je dobro? Nedá se to nijak objektivizovat – vražda je špatná? A co když zavraždím člověka, co se chystal jít zavraždit deset nevinných dětí? Pak je dobrá? A co když jedno z těch deseti dětí, jimž zachráním život, v budoucnu zapálí půl města?
  V kontextu nekonečného sledu příčin a následků, v celé šíři a velikosti vesmíru, se lidské morální kategorie zdají směšné. Když na zemi spadne asteroid a všichni umřeme, budeme to jistě vnímat jako zlou věc, ale znamená to, že ten asteroid je zlý? Někdy nechápu zpupnou aroganci lidstva, které na své titěrné planetce v „nekonečném“ Vesmíru poučuje Boha, o němž je přesvědčeno že neexistuje, o dobru a zlu optikou své malé směšné morálky a touto malou směšnou morálkou pak dokazuje jeho neexistenci.
  (autorka komentáře není členkou žádné církve ani nevyznává žádné známé náboženství)

 27. Honza Werner Post author

  Lúmenn:

  Já teda nejsem autorem toho článku, je to překlad, jak je uvedeno úplně dole. Nicméně nemyslím si, že by ten text byl nutně v rozporu s tím, co jsi napsala. Já taky nevěřím na objektivitu morálky, respektive na objektivitu dobra a zla. Ty jsi tu vyjmenovala různé příklady, tam narážíš na rozdíly mezi deontologií a konsekvencialismem. Na to se schválně v etice vymýšlejí různé myšlenkové experimenty, aby ty směry bylo možné nějak debatovat a bylo možno rozporovat, zdali se ve skutečnosti jedná skutečně o něco dobrého, či skutečně o něco zlého. Nicméně myslím, že můžeme vymyslet příkaldy, u kterých bude zlá podstata činu jednozačná. Představ si, že nějaká skupina lidí vtrhne do porodnice, násilně odebere všem matkám jejích děti a pak všechny ty děti (novorozeňata) popraví. Jasně, vždycky můžeš říct, že jedno z nich by třeba mohlo vyrůst do novýho Hitlera, ale taková argumentace je strašně fantaskní a zcestná. Co chci říct je, že v REÁLNÉM ŽIVOTĚ, pokud by tohle někdo udělal, tak se asi ty i já shodneme na tom, že to je špatné, respektive že to je úplný humus. Já taky nevěřím na objektivitu dobra a zla (nicméně jsou ateisté, co na objektivní morální hodnoty věří, viz třeba objektivismus Ayn Randové https://cs.wikipedia.org/wiki/Objektivismus). Já jsem fakticky nihilista (asi ne čistokrevný). Nicméně subjektivně (tedy bez toho, že bych si činil nárok na objektivní pravdivost mého tvrzení) už dobro a zlo pojmenovat můžu. Tedy nikoliv objektivně, ale subjektivně je pro mě výše uvedený příklad s porodnicí morálně zlý. A v tom článku nešlo o nějaké sporné příklady. Tam šlo právě o ty věci, o kterých se všichni příčetní lidé na subjektivní rovině shodnou, že jsou špatné: masové vyvražďování, znásilňování, bezdůvodné mučení, války při kterých trpí miliony lidí…. to je ten merit věci. Tudíž, nemyslím si, že ten článek předpokládá objektivní existenci dobra a zla: předpokládá pouze subjektivní existenci morálního kompasu každé lidské bytosti.

 28. Belzebub

  Lúmenn: i kdyby nebylo nic jako dobro nebo zlo, tak bůh, pokud existuje, stvořil krutý svět, takže je nejspíše sám krutý. To jestli je to dobré či zlé nechme být, já to beru jako zlé, krutost je podle mě zlá. A tento svět je plný bolesti – objektivně i subjektivně.

  Pokud nemá morálku, pokud je mu krutost světa u zadku, pak je u zadku taky on mně, co totiž můžu víc udělat? Můžu ho snad svrhnout? Nejsem přece ďábel, jsme jen belzebub.

  Takového neatropomorfního boha bez morálky „mimo dobro a zlo“ nikdo ani neuctívá, protože takový bůh je buď 1) psychopat či za 2) nemá vědomí, vůli a inteligenci, takže to vlastně ani není bůh (z definici inteligentní činitel), takový bůh by klidně mohl být stejný jako tupá anorganická hmota, materialismus se obejde bez boha 🙂

 29. Belzebub

  A jak říkám, tento svět je plný nadbytečného utrpení, které ani není zapotřebí k nějaké šílené „zkoušce“ pro člověka 🙂 takže bez ohledu na dobro/zlo, takový hypotetický tvůrce našeho světa má prostě rád krutost nebo je to packal nebo neexistuje (to je nejvíce pravděpodobné z hlediska logiky)

 30. toli

  @Belzebub
  Toli: Ale existuje peklo, protože nedávno říkala jedna pacientka, že při narkóze byla napůl probuzená, nemohla se hýbat, ale cítila celou operaci, řezání, šití,… takže peklo z tohoto pohledu existuje

  Spíše bych řekl že existují fušeři anesteziologové 🙂

 31. ateista

  @Daniel B.
  Bůh je dobrý. Zlo existuje kvůli tomu, že ho Bůh dovolil. Kdyby Bůh zlo nedovolil, potlačil by svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem.

  Přestaňte plácat tyhle nesmysly. Napřed prokažte existenci boha a pak hodnoťte jeho vlastnosti.
  Jednoznačně bůh neexistuje a nám je zcela lhostejné, v jakého boha věříte. Je to Vaše zcela osobní věc.

 32. Belzebub

  „Spíše bych řekl že existují fušeři anesteziologové 🙂 “

  To ano, ale ona by souhlasila spíše s výrazem peklo, určitě si u toho tehdy neřikala: „To sou ale fušéři, takhle mě řezat při vědomí“ 🙂

 33. Pavel_J

  Stále se divím,
  kolik lidí jsou náboženstvím ovlivněni natolik, že odmítají používat rozum. Výsledkem toho jsou bezobsažné výroky typu „Bůh je dobrý“ a diskuse o těchto výrocích.

  Příklad
  – diskuse o vlastnostech Boha nemá smysl bez definice co to vlastně Bůh je.
  – Bůh je prý duch, dokonce svatý. Tedy nic hmotného, jenom představa.
  – Přisuzované vlastnosti Boha tedy předpokládají interakce mezi hmotnými objekty a našimi představani. Považovat bez důkazu něco takového za východisko k dalším úvahám je popřením zdravého rozumu.

  Je však třeba nějak se vypořádat s faktem, že stále je kolem nás stále dost naivních lidí, kteří nejsou schopni a ochotni logicky uvažovat a víra v Boha je pro ně pohodlnou cestou k nalezeni nesprávných odpovědí na základní existenční otázky. Takže
  – zřejmě nezbyde nic jiného než tolerovat tuto naivitu
  – nelze však zavírat oči nad naboženskou indoktrinací v organizované podobě.

  Není pochyb o tom, že mohamedáni mají za povinnost získávat nevěřící a jinověrce na svou stranu jakýmikoli prostředky (sami to říkají) a zbavit je svobodné vůle v řadě aspektů společenského i osobního života. Jak však máme odmítat Islám, když tolerujeme katolicismus? Právem nám mohamedáni řeknou: nechte nás a našeho Allaha na pokolji, vždyť také tolerujete Boha!

  Zřetelné a důsledné odmítání náboženství je tedy jedině systemově správné a nezbytné východisko k řešení našich problémů současných i budoucích.

  Zdraví P.J.

 34. Belzebub

  Taky sme tady psali, že se bavíme o spekulacích, protože bůh existovat nemusí a je nepravděpodobný, ale když ano, tak je zodpovědný za své dílo, protože sme si boha nadefinovali jako „inteligentní příčinu světa“ a ta by měla být zodpovědná za své dílo.

  Samozřejmě že bůh spíše neexistuje, to platí dál a nikdo nic jiného zde za ateisty netvrdí.

  Jinak bych byl taky spíš pro praktickou činnost našeho spolku 🙂

 35. toli

  Ono je docela dobré uvědomit si proč existují některé specifické výroky v bibli.Nepochybuji o tom že bible je výhradně lidské dílo,lze to najít například v knize genesis kde jsou omylně protichůdná vyjádření ohledně postupu stvoření.Nebo klasické Prach jsi a v prach se obrátíš je odpozorované z běžného života kdy Židé kopali na místě kde byl kdysi někdo pohřben a v podstatě nic tam nenašli,jen pár kostí a hlínu.A proč se hnusí homosexualita bohu ? No protože se hnusí heterosexuálům kteří bibli napsali,takže ne bůh ale lidé odsuzují.Jak jednoduché pochopit pozadí vzniku bible.

 36. Daniel B.

  @ateista
  Přestaňte plácat tyhle nesmysly. Napřed prokažte existenci boha a pak hodnoťte jeho vlastnosti.
  Jednoznačně bůh neexistuje a nám je zcela lhostejné, v jakého boha věříte. Je to Vaše zcela osobní věc.

  Na webu ateistů je článek hodnotící vlastnosti Boha, v kterého ateisté sami nevěří. Proč chcete po mně, abych nejprve prokázal existenci Boha a až pak hodnotil jeho vlastnosti, když tento článek hodnotí vlastnosti Boha bez prokázání jeho existence / neexistence?

  A pokud je vám zcela lhostejné v jakého Boha věřím, proč v příspěvku lhostejně nereagujete? Pravdou je, že vám vadí, čemu věřím.

  Co byste byl ochoten přijmout jako důkaz existence Boha – když už chcete, abych jeho existenci prokázal?

 37. toli

  @Daniel B
  Na webu ateistů je článek hodnotící vlastnosti Boha, v kterého ateisté sami nevěří. Proč chcete po mně, abych nejprve prokázal existenci Boha a až pak hodnotil jeho vlastnosti, když tento článek hodnotí vlastnosti Boha bez prokázání jeho existence / neexistence?

  Evidentně vám chybí smysl pro logiku což je u teistů základní rys.Všiml jste si že u neexistujícího boha používáme vlastnosti které mu přisoudili sami teisté ? Což neznamená že bychom věřili na entitu která neexistuje.Pouze pracujeme s vaší teologií,tedy se smyšlenkami……..

 38. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Nechci obhajovat postoje „ateisty“, na můj vkus poněkud přímočaré, ale vaše otázky mě zaujaly. Tak si dovolím na ně odpovědět dle svého mínění (ateisty).
  Vnímám vás jako křesťana, vycházejícího při své víře z Bible. V ní je hodnocení Boha velmi podrobné, takže se nedivte, pokud s touto knihou knih souhlasíte, že jednomu přijde divné, že věříte ve vlastnosti typu všemohoucnost, vševědoucnost, nekonečnou dobrotivost a přitom tvrdíte, že bytost těchto vlastností existuje ale chcete po někom jiném, aby její existenci dokázal (nemluvě o rozporuplnosti připisovaných vlastností). Když třeba prohlásím, že mi dlužíte milion, těžko mi budou lidé věřit, neprokážu-li to. Tak to je.
  Mě osobně vůbec nevadí čemu věříte, dokud mne nezačnete zahrnovat tvrzeními, pro které nemáte jakékoliv důkazy či evidenci, což jste učinil vstupem do této polemiky.
  Jako důkaz existence Boha by stačilo, kdyby někdo tento pojem definoval, poté by byl ochoten předložit falsifikovatelné důkazy, široká vědecká veřejnost by měla možnost tyto důkazy podrobit zkoumání na neomezenou dobu, vlastnosti tohoto pojmu by byly soudržné (logické bez rozporů) a odolaly by veškerým námitkám, jinak řečeno, vlastnosti by byly v souladu se skutečností. Současná apologetika nedokáže ani to, zda Ježíš Nazaretský vůbec žil. A to považuji v problému za nejlehčí. Tak to je.
  Jaroslav Štejfa

 39. Belzebub

  A) Abyste dokázal boha:

  1) musel byste exaktně prokázat, že bůh je nutný pro existenci světa, což neumíte
  2) mohl byste udělat zázrak, který je nevysvětlitelný
  3) mohl byste prokázat účinnost modliteb, což moc nevyšlo posledně při testech 🙂
  atd… je to na vás, třeba vymyslíte ještě něco 🙂

  B) Jinak to hlavní je, že my můžeme hodnotit boha jakožto tvůrce světa i bez toho, abychom věděli, jestli existuje, protože když neexistuje, což je pravděpodobnější, tak žádné vlastnosti nemá, pokud existuje, stvořil krutý svět, takže to o něm něco vypovídá. Takže můžeme hodnotit vlastnosti i neexistujícího boha -pouze potenciálně existujícího 🙂

  C) Nám není jedno, v co kdo věří, my aktivně kritizujeme náboženství

  D) Lhostejný by nám byl bůh, který by byl amorální v tom smyslu, že bychom ho neuctívali, ale to neznamená, že ho nebudeme kritizovat (byť spíše neexistuje, ale kdyby ano, tak jeho dílo je špatné, toť vše co tvrdíme)

 40. Daniel B.

  @toli
  „Evidentně vám chybí smysl pro logiku což je u teistů základní rys.“

  Zde se mi jeví nelogická vaše reakce.

  @toli
  „Všiml jste si že u neexistujícího boha používáme vlastnosti které mu přisoudili sami teisté ?“

  Je možné, že mu někteří teisté Bohu takové vlastnosti, o kterých se v článku píše, přisoudili, spíše si však myslím, že jde ze strany ateistů o zkreslení a nepochopení daných vlastností a proto jsem se zde pokusil vysvětlit některé věci – proč, když Bůh je dobrý, je zde zlo, atd.

  @toli
  „Což neznamená že bychom věřili na entitu která neexistuje.“

  Zde je ta vaše nelogičnost, protože jsem jasně napsal… „článek hodnotící vlastnosti Boha, v kterého ateisté sami nevěří. “

  @toli
  „Pouze pracujeme s vaší teologií,tedy se smyšlenkami……..“

  Teď nevím, čí teologii myslíte. S teologií obsaženou v daném článku jsem se u věřících zatím ještě nesetkal. 🙂

 41. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „…jednomu přijde divné, že věříte ve vlastnosti typu všemohoucnost, vševědoucnost, nekonečnou dobrotivost a přitom tvrdíte, že bytost těchto vlastností existuje ale chcete po někom jiném, aby její existenci dokázal “

  To jste mne nejspíše pochopil špatně. Nechci po někom, aby mi dokázal existenci Boha. Tato má věta: „Proč chcete po mně, abych nejprve prokázal existenci Boha a až pak hodnotil jeho vlastnosti, když tento článek hodnotí vlastnosti Boha bez prokázání jeho existence / neexistence?“,
  nemluví o tom, že po někom chci důkaz existence Boha, ale o tom, proč bych musel nejprve dokazovat existenci Boha a až pak hodnotit jeho vlastnosti, když sám autor článku toto nedělá?
  Můj příspěvek byl reakcí na tvrzení „ateisty“: “ Napřed prokažte existenci boha a pak hodnoťte jeho vlastnosti.“

  @Jaroslav Štejfa
  „…široká vědecká veřejnost by měla možnost tyto důkazy podrobit zkoumání “

  Zde předpokládáte, že lze existenci Boha dokazovat vědecky. Řekněte mi, jak by to dělali? Jaký aparát má vědecká obec k tomu, aby zkoumala, zda něco udělal Bůh nebo ne?

 42. Belzebub

  Opakuji, Vaše argumenty sem všechny vyvrátil zde:

  A) Abyste dokázal boha:

  1) musel byste exaktně prokázat, že bůh je nutný pro existenci světa, což neumíte
  2) mohl byste udělat zázrak, který je nevysvětlitelný
  3) mohl byste prokázat účinnost modliteb, což moc nevyšlo posledně při testech 🙂
  atd… je to na vás, třeba vymyslíte ještě něco 🙂

  B) Jinak to hlavní je, že my můžeme hodnotit boha jakožto tvůrce světa i bez toho, abychom věděli, jestli existuje, protože když neexistuje, což je pravděpodobnější, tak žádné vlastnosti nemá, pokud existuje, stvořil krutý svět, takže to o něm něco vypovídá. Takže můžeme hodnotit vlastnosti i neexistujícího boha -pouze potenciálně existujícího 🙂

  C) Nám není jedno, v co kdo věří, my aktivně kritizujeme náboženství

  D) Lhostejný by nám byl bůh, který by byl amorální v tom smyslu, že bychom ho neuctívali, ale to neznamená, že ho nebudeme kritizovat (byť spíše neexistuje, ale kdyby ano, tak jeho dílo je špatné, toť vše co tvrdíme)

  E) Neumíte číst? 😀 😀 😀

 43. toli

  @Daniel B
  Katolický potažmo křesťanský katechismus-bůh je všemohoucí,vševědoucí,spravedlivý,milosrdný,je tedy dobrý.Všechny vlastnosti jsou v maximální míře,při čemž však Pavel říká že nejdůležitější je láska (milosrdenství).Faráři dokonce říkají že bůh trpí bezpodmínečnou láskou,jak to že tedy lidi dělí na ovce a kozly ?
  Anebo papež Franc řekl že se bůh stal zajatcem našeho sobectví,jak by se mohl všemohoucí bůh stát zajatcem ?
  Pokud chcete svoji mysl vrátit do stavu v jakém byla před postižením tak přemýšlejte o vlastnostech svého boha (o těch které jste mu sami přisoudili) a kombinujte je mezi sebou.Sám potom zjístíte že ten váš bůh je kravina vycucaná z prstu anebo produkt chorobného (v lepším případě nevzdělaného) myšlení.
  Jinak mám pocit že jste na špatném webu,tady svou vírou nikoho nenakazíte ani nezaujmete jejím intelektuálním potenciálem.Takže evangelizace k ničemu….

 44. Belzebub

  Moje kritika potenciálního boha neplyne z kritiky Bible či z kritiky jejích spekulativních výkladů, to nechme na jindy. Zesměšnit jakoukoliv teologii není těžké.

  Moje kritika potenciálního boha plyne z pozorování tohoto světa, z pozorování přírody a z historie lidstva i ze současnosti.

  Čili moje kritika platí na všechny potenciální bohy, včetně biblického – na všechny potenciální inteligentní tvůrce světa – resp. našeho vesmíru.

  Krutý a nadbytečně krutý vesmír = buď neschopný bůh/tvůrce takového vesmíru nebo krutý bůh/tvůrce vesmíru. A nebo žádný bůh (žádný inteligentní tvůrce – to je nejvíce pravděpodobné) 🙂

 45. Belzebub

  A moje tvrzení, že bůh spíše není má jiné důvody, než že by to byl neschopák či psychopat. Opírám se o jiné logické sentence než o argument „krutého vesmíru=krutého/neschopného tvůrce“, to se nebojte

 46. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Pochopil jsem vás dobře. Věříte v Boha, jehož vlastnosti jsou vyhodnoceny Biblí a tedy i vámi (hlásíte-li se k ni), aniž by byla jeho existence prokázána. Notoricky : Existuje Bůh, jehož vlastností je dobrotivost, nemohu to však dokázat. Existuje Daniel B., jehož vlastností je, že mi dluží milion, nemohu to však dokázat. Obě věty jsou stejně nevěrohodné.
  Jestliže jste bezradný nad tím, že věda nebo cokoliv jiného nemá nástroje k prokázání boží existence, je vaše tvrzení nefalsifikovatelné, nelze ho zkoumat. Jenom prohlubujete nesmysl tvrzení o boží existenci. V analogii s milionem to znamená, že vám znemožním původ mého tvrzení o vašem dluhu zkoumat. Takhle se nikam nedostaneme.
  Jaroslav Štejfa

 47. Daniel B.

  @toli
  „Anebo papež Franc řekl že se bůh stal zajatcem našeho sobectví,jak by se mohl všemohoucí bůh stát zajatcem ?“

  Tomu taky nerozumím, jak to myslel. Ale určitě žádným zajatcem není, když je Pánem.

  @toli
  „Faráři dokonce říkají že bůh trpí bezpodmínečnou láskou,jak to že tedy lidi dělí na ovce a kozly ?“

  Bůh netrpí láskou. Bůh miluje. Dokonce miluje toho, koho posílá do pekla. A posílá ho do pekla, protože je spravedlivý. Pokud byste se zadlužil a neměl byste čím dluh zaplatit a věřitel by vám nabídl odpuštění dluhu, ale vy byste však tuto nabídku odmítl, pak nezbývá nic jiného, než dluh vymáhat. A to je to, proč lidé končí v pekle – buď odmítnou splacení svého „dluhu“ nebo si splacení necení a dluh dobrovolně zvětšují ( = hřeší). Takže Boží spravedlnost se s jeho láskou nevylučuje. Pokud však někomu dluh odpustíte, zaplatíte ho „z vlastní kapsy“. Ježíš snášel trest za hříchy celého světa, dobrovolně, z lásky.

 48. Belzebub

  Když je něco dlouhodobě nepřezkoumatelné, dlouhodobě pro to nic nesvědčí, spíše naopak, stále více se bez toho obejdeme, tak je tento jev tzv. nepravděpodobný v souladu s logikou a principem úspornosti. Bůh je tedy dlouhodobě nepravděpodobný a navíc dnes ho potřebujeme k vysvětlení čehokoliv méně než kdy dřív, resp. vůbec ho nepotřebujeme, ani k existenci vesmíru, ani jako první příčinu, ani jako tvůrce života, ani jako tvůrce inteligence. Máme teorii multivesmíru/věčného zárodku vesmíru/vesmírů, máme výzkum Millera co z anorganické hmoty pouze za činnosti elektrické energie (což je prostředí staré Země) vytvořil zárodky života, máme evoluci (slepá náhoda + přírodní/pohlavní výběr), máme evoluční a neurologické vysvětlení vědomí a morálky. Tak k čemu bůh jakožto inteligentní tvůrce světa/života/člověka?

  1) není pro něj dlouhodobě žádný exaktní (přímý či nepřímý) důkaz
  2) není při dnešních znalostech vůbec zapotřebí, je nadbytečný pro vysvětlení čehokoliv

  = je dlouhodobě nepravděpodobný (byť existovat může)

  A to je přesně to, co dlouhodobě tvrdí „nový ateista“. A pak je zde to hlavní: kritika negativních jevů náboženství.

 49. Belzebub

  Utrpení zdaleka neplyne jen z chování člověka, máme zde katastrofy, nemoci, utrpení zvířat co se bez abstraktního myšlení požírají mezi sebou miliony let (i před vznikem člověka), protože nemohou jinak a přitom trpí, mají nervovou soustavu,… vše nadbytečné utrpení pro hypotetickou šílenou zkoušku člověka 🙂

  to je svět, který stvořil šílený/nemotorný bůh nebo žádný bůh 🙂

 50. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Jestliže jste bezradný nad tím, že věda nebo cokoliv jiného nemá nástroje k prokázání boží existence, je vaše tvrzení nefalsifikovatelné, nelze ho zkoumat. Jenom prohlubujete nesmysl tvrzení o boží existenci. V analogii s milionem to znamená, že vám znemožním původ mého tvrzení o vašem dluhu zkoumat. Takhle se nikam nedostaneme.“

  Nikdo vám nic ohledně „zkoumání“ existence Boha neznemožňuje. Uvedu analogii – dokáže věda zkoumat lidské vědomí? Jak vědecky rozeznáte skutečné vědomí od toho, co jen jako vědomí vypadá?

 51. Belzebub

  To vy musíte prokázat boží existenci, když o něm tvrdíte, že existuje či že věříte, že existuje 🙂 i víra se má na něčem zakládat 🙂

  Břemeno je na vás věřících a ne na nás, měli ste na to hodně dlouhou dobu a zatím nic moc tedy 🙂

 52. Belzebub

  „Jak vědecky rozeznáte skutečné vědomí od toho, co jen jako vědomí vypadá?“

  Jednoduše: vědomí je sebeuvědomění a to se nedá nahrát, od určité míry by takové „nahrání“ bylo totiž skutečným vědomím 🙂 to se dá zjistit z různých her a podobných modelových situací

  Kdybychom vědomí nezkoumali, nebyla by žádná psychologie 🙂

  Mimochodem, min. jedno vědomí je to moje, takže i subjektivně lze z toho vyvodit objektivní závěry.

  Pro boha nejsou dlouhodobě žádné důkazy ani není potřebný = je nepravděpodobný. Jednoduché 🙂

 53. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Ale ano, znemožňuje. Bible a vy jako její vyznavač definujete Boha jako majitele vlastností již diskutovaných, teď zdůrazním další, zatím nefrekventovanou, která plyne z vašeho stanoviska a je též všeobecně přijímána: Bůh není pochopitelný ani zkoumatelný. Jak vy sám říkáte – věda takový aparát nemá. Nemá-li ho věřící obec, nemá-li ho věda, je vysoce pravděpodobné, že neexistuje. Tuto vlastnost však definovalo náboženství, tedy zamezilo předem jeho falsifikovatelnost. Přirovnal bych to k situaci, že vy tvrdíte, že na stole v krabičce je prsten a já mám souhlasit, že je to pravda. Nesmím se však do krabičky podívat, nemohu vaše tvrzení falsifikovat; podezírám vás tedy z nevědomosti nebo ze lži. To je tak.
  Dále dvě poznámky: Věda se o vědomí samozřejmě zajímá intensivně a to hned v řadě oborů medicínských – neurologie, psychiatrie, psychologie; technických -teorie informace, umělá inteligence, programování – atd. Mimo jiné je toho výsledkem, že dnes vám může zručný vědec obstarat jakýkoliv stav mysli, jaký si dovedete představit (pokud mu v tom nezabrání jeho morální zásady).
  Ježíš Nazaretský se nijak neobětoval, neboť splnil svou divadelní roli, uloženou mu Bohem, proroka a mučedníka a jeho gáže byla nanebevstoupení. Podle křesťanských hledisek odměna nejvyšší – kdeže trest – jak by vůbec lidé mohli trestat Boha .
  Jaroslav Štejfa

 54. toli

  Ježíš Nazaretský se nijak neobětoval, neboť splnil svou divadelní roli, uloženou mu Bohem, proroka a mučedníka a jeho gáže byla nanebevstoupení. Podle křesťanských hledisek odměna nejvyšší – kdeže trest – jak by vůbec lidé mohli trestat Boha .

  A dále,pokud bychom přistoupili na ty hrátky křesťanů tak co vlastně Ježíš obětoval když byl nebo je dle nich bůh? Neobětoval nic,jen odložil na kříž lidské tělo tak jako my odkládáme kabát na věšák,z jednoduchého úkonu si udělali modlu,že prý bůh obětoval syna respektive bůh obětoval sám sebe, fyzicky,docela dobrá divadelní fraška 🙂

 55. toli

  A obráceně,pokud by jsme vědomí neznali dokonale tak by anesteziolog nemohl vypnout mou „duši “ tak dokonale jak to udělal….A přiznám že to byl velice formativní zážitek,dnes už prostě vím že žádná nesmrtelná duše neexistuje.

 56. Dorota

  Lúmenn: „…ten článek má jednu zásadní chybu – totiž předpokládá existenci dobra a zla. Jenomže to jsou lidské morální kategorie, které příroda nezná a pokud existuje nějaký bůh, tak o nich nejspíš taky nikdy neslyšel. Co to je zlo? Co to je dobro? Nedá se to nijak objektivizovat …“

  Váš názor připomíná myšlení Dálného východu – „zlo neexistuje, jediné ‚zlo‘ je dualita resp. iluze duality“. Východ hledí na svět optikou celku (nedualita), západní člověk optikou sebe jako části celku, resp. jakéhosi pupku světa. Takový subjektivismus vede pochopitelně k utrpení.

  Utrpení ale zřejmě není nevyhnutelné, mozek se prý dá přeprogramovat na neduální myšlení, viz známé video protestního sebeupálení vietnamského mnicha:
  https://www.youtube.com/watch?v=cTX96twG0ok

 57. Belzebub

  Utrpení se nedá vypnout – jedině že si prostřelíte mozek a pak přestanete trpět vy osobně, ne zbytek žijícího světa…
  Možná ještě kóma může být bez utrpení, ale to je bezvědomí či téměř úplné bezvědomí střídající se s bezvědomím, jako při narkóze. Nevím, kdo by takový život chtěl žít, jelikož je to zároveň život bez slasti. Není to žádný život, je to vegetativní stav pro člověka nepřirozený.

  Zkuste toho mnicha zavřít na Guantánamo a uvidíte, že po pár waterboardinzích změní svůj názor na fajnový neduální svět 🙂

 58. Belzebub

  Samozřejmě se dá také potlačit vaše osobní utrpení či utrpení vašeho okolí, když jste schopná se postarat o svojí slast nebo máte štěstí. To pak můžete prožít téměř celý život ve štěstí nebo v neutrálním stavu (který převažuje). Nebo jen při malém občasném utrpení (bolest zubu např.)

  To je ideál Západu i humanismu a utilitarismu.

  Chce to dobrý politicko-sociální systém, chytrou mysl a taky to štěstí – pozitivní náhodu. Z vašeho pohledu už třeba dobré geny jsou pro vás dobrá náhoda, není to všechno, ale je to hodně. Když dobře vypadáte, budete mít spíš dobrý život. Pokud se nenarodíte do islámského státu. Když zdědíte lepší zdraví, můžete si ho ještě pokazit nebo vás srazí auto, ale když ne, je to lepší než zdědit třeba psychickou či tělesnou poruchu.

 59. Belzebub

  Bůh, kdyby existoval (jakože pro to nic nesvědčí), stvořil krutý svět. Ať jde ten mnich kázat Syřanům, kterým zabili děti a co přišli o kusy těl a důstojnost, o majetek a o členy rodiny, že by měli svět vnímat neduálně… Ať to jde vykládat zvířatům co jim zrovna predátor žere střeva a jsou plné bolesti, každou minutu je takových na světě mnoho, mnoho milionů, třeba jim ta jóga pomůže… Ať to jde vykládat lidem co jim rakovina žere zrovna děti. Nebo co mají sami vážnou nemoc. Nebo co jim vichřice vzala domov a teď někde mrznou na Sibiři. Určitě to bude pro něj i pro ostatní zajímavá zkušenost… 🙂

 60. Dorota

  Belzebub: „Ať to jde vykládat zvířatům …“

  Zvířata nemají schopnost vnímat svět z perspektivy celku, lidský mozek je utvářen jinak, ale ta schopnost (neuroplasticita) je nevyužitá.
  Kdyby každá buňka v organismu byla tak sebestředná, jako lidský jedinec, organismus by byl stejně zdevastovaný jako naše planeta, zničil by se sám.

 61. Belzebub

  To jste reagovala jen na tu jednu větu a ostatní jste nečetla? Vždyť jsem to jasně vysvětlil 🙂

  Zvířata nemohou za to, že jsou takto stvořena- resp. se tak vyvinula bez stvořitele, který nejspíše neexistuje. Člověk taky není schopen nevnímat bolest, pokud není v rauši díky morfiu nebo v komatu či mrtvý. Když budete meditovat a já vás kopnu do prdele (nebo vás tam kousne vlk, který prostě nemůže jinak, protože má hlad), rychle se vrátíte zpět do reality, která je krutá. Kdo stvořil tento svět, včetně těch zvířat, ten by byl pěkný parchant. Naštěstí nejspíše neexistuje – resp. pro to nejsou žádné důkazy… 🙂

 62. Dorota

  Vy jste to video neviděl?
  Pořád tady vyvracíte teismus, ale obávám se, že ztrácíte čas střílením do mrtvoly. Jsou i neteistická náboženství, panteismus apod.
  Názory na příčinu utrpení zvířat se různí, zajímavý výklad mají některé východní teorie, ale to už je na jiné téma.

 63. ateista

  @Daniel B.
  Proč chcete po mně, abych nejprve prokázal existenci Boha a až pak hodnotil jeho vlastnosti, když tento článek

  To je problém pana Wernera.

  Co byste byl ochoten přijmout jako důkaz existence Boha

  Cokoliv, nejlepší by byla fotografie s popisem.

 64. ateista

  @ Daniel B.
  Je možné, že mu někteří teisté Bohu takové vlastnosti, o kterých se v článku píše, přisoudili, spíše si však myslím, že jde ze strany ateistů o zkreslení a nepochopení daných vlastností

  Církevní dogmata mimo jiné tvrdí:
  A. DE FIDE
  1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu.
  2. Boží bytí není pouze předmětem přirozeného rozumového poznání, nýbrž také předmětem nadpřirozené víry.
  3. Boží podstata je člověku nepochopitelná.
  4. Blažení v nebi mají bezprostřední, intuitivní poznání Božské podstaty.
  5. Bezprostřední patření na Boha přesahuje přirozenou schopnost poznání lidské duše, je tedy nadpřirozené.
  6. Duše potřebuje světla slávy, aby mohla na Boha bezprostředně hledět.
  7. Boží podstata je nepochopitelná i blaženým v nebi.
  8. Božské vlastnosti jsou jak s Božskou bytností, tak také mezi sebou reálně identické.
  9. Bůh je absolutně dokonalý.
  10. Bůh je v každé dokonalosti aktuálně nekonečný.
  11. Bůh je absolutně jednoduchý.
  12. Je pouze jeden jediný Bůh.
  13. Jeden Bůh je pravým Bohem v ontologickém smyslu.
  14. Bůh má nekonečnou poznávací schopnost.
  15. Bůh je absolutně pravdomluvný.
  16. Bůh je absolutně věrný.
  17. Bůh je absolutní ontologické dobro v sobě i ve vztahu k jiným.
  18. Bůh je absolutní mravní dobro neboli svatost.
  19. Bůh je absolutní blahovolná dobrota.

 65. Belzebub

  Ta „neteistická“ náboženství jsou stejně nepodložená jako teistická, navíc panteismus je také druh teismu 🙂

  neteistické náboženství? není to protimluv?
  Jedině deismus by tomu odpovídal, ale to není náboženství, z deismu neplyne nic než víra v neurčitého boha, který možná stvořil svět, ale nejspíš do něj nijak nezasahuje. Tečka. Nic víc by deista nemohl říct, jedině snad, že dílo takového boha, jako je tento svět, není zrovna dokonalé a milé, takže tvůrce asi nebude úplně v pořádku. Tečka. 🙂

  Ale i to je spekulace navíc.

  Proto jsme materialisté a ateisté

  Tak mi ty primitivní orientální názory na utrpení dětí nebo zvířat řekněte, já vám je okomentuji 🙂

 66. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Bůh není pochopitelný ani zkoumatelný.“

  Bůh je poznatelný a poznávatelný. Ne skrze vědu, ale skrze vztah s ním.

  Vy: „Věda se o vědomí samozřejmě zajímá intensivně a to hned v řadě oborů medicínských“

  Tak mi zde můžete říct, jakým způsobem by byla věda schopna rozpoznat osobu se skutečným vědomím od „něčeho“, co jen vypadá, že vědomí má.

 67. Belzebub

  „Bůh je poznatelný a poznávatelný. Ne skrze vědu, ale skrze vztah s ním. “

  Tak tohle rozepiš dopodrobna, to mě zajímá. Jak víš (či racionálně podloženě věříš), že máš vztah s bohem a ne s ďáblem co si hraje na boha? Nebo s pouhou iluzí, pocitem? 🙂

  „Tak mi zde můžete říct, jakým způsobem by byla věda schopna rozpoznat osobu se skutečným vědomím od „něčeho“, co jen vypadá, že vědomí má.“

  Jednoduše: vědomí je sebeuvědomění a to se nedá nahrát, od určité míry by takové „nahrání“ bylo totiž skutečným vědomím 🙂 to se dá zjistit z různých her a podobných modelových situací

  Kdybychom vědomí nezkoumali, nebyla by žádná psychologie 🙂

  Mimochodem, min. jedno vědomí je to moje, takže i subjektivně lze z toho vyvodit objektivní závěry.

 68. Daniel B.

  @toli

  „A obráceně,pokud by jsme vědomí neznali dokonale tak by anesteziolog nemohl vypnout mou „duši “ tak dokonale jak to udělal….A přiznám že to byl velice formativní zážitek,dnes už prostě vím že žádná nesmrtelná duše neexistuje.“

  Lidé po narkóze mívají problémy s pamětí. Jak dokážete, že si dobře pamatujete to, co se s vámi během vaší narkózy dělo?

 69. Belzebub

  Jak dokážete, že se vám něco dělo během narkózy? Narkóza nevypíná jen místa v mozku určená pro paměť, ale i myšlení a vnímání, to se dá ověřit na CT mozku a na jiných zobrazovacích metodách, díky nim víme, které části mozku se zapínají při myšlení atd… 🙂

 70. Daniel B.

  @ateista
  „Církevní dogmata mimo jiné tvrdí“

  To jste vzal s katolického webu a předpokládáte, že jsem katolík?

 71. Belzebub

  No ona jsou ta dogmata různá u jedné církve v různých dobách, ale i různá mezi různými církvemi, všechny vycházejí z libovolných výkladů Bible 🙂

 72. Daniel B.

  @Belzebub
  „Tak tohle rozepiš dopodrobna, to mě zajímá. Jak víš (či racionálně podloženě věříš), že máš vztah s bohem a ne s ďáblem co si hraje na boha? Nebo s pouhou iluzí, pocitem?“

  Protože se projevuje jako Bůh. Nejlepší způsob, jak poznat druhou osobu, je skrze komunikaci. Takže poznávám svého Boha skrze vztah s ním – skrze to, co mi říká a jak se v mém životě projevuje.

 73. Belzebub

  Aha, takže nevíš, jestli to není ďábel co se šikovně vydává za boha…

  A jak se projevuje se ptám?

  Třeba je to iluze, halucinace,… to je přirozenější vysvětlení, známe to z klinické praxe 🙂

 74. Daniel B.

  @Belzebub
  „Aha, takže nevíš, jestli to není ďábel co se šikovně vydává za boha…“

  Když s vámi někdo mluví, můžete rozsoudit, jaké informace dostáváte. A díky Bohu, to, co mi řekl Bůh, mi přineslo do života hodně dobrých věcí – např. spokojené manželství.

 75. Belzebub

  1)Spokojené manželství si mohl mít díky svým schopnostem nezávislých na případném bohu

  2)Náhoda

  3)Pomohla ti iluze, to se někdy stává

  4)Pomohl ti ďábel co si hrál na boha

  atd…

  Spousta lidí komunikuje s lidmi a posoudí je špatně, stejně tak si určitě i ty někdy zjistil, že ten „hodný“ člověk z okolí není tak hodný jak vypadal. A to samé může být s bohem, může to být iluze, halucinace, ďábel co si hraje na boha,… 🙂

  Posuzuješ to sobecky, jiným lidem hypotetický bůh nepomohl v jejich utrpení, po většinu historie umíralo 5dětí z 10 v dětském věku, nepomáhá ani zvířatům v jejich utrpení,… proč zrovna tobě ano? 🙂

 76. Daniel B.

  @Belzebul
  Těch dobrých věcí, co mi Bůh dal skrze to, co mi řekl, je více – nejen manželství.

  „Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. “
  Bible, Římanům 14,17

  Tyto věci – spravedlnost, radost a pokoj – mi přináší vztah s Bohem.
  Ďábel je vrah a vrah tě nikdy nepovede do těchto věcí.

 77. Belzebub

  Jak víš, čím je ďábel? Řekl ti to sám? Nebo ti to řekl jeho nepřítel? To není validní informace… 🙂

  Třeba si jen duševně vyšinutý nebo žiješ v iluzi (duševně vyšinutý neznamená nutně nebezpečný)

  Jak spolu komunikujete v praxi, s tím údajným bohem? Slyšíš hlasy?

  Spousta lidí komunikuje s lidmi a posoudí je špatně, stejně tak si určitě i ty někdy zjistil, že ten „hodný“ člověk z okolí není tak hodný jak vypadal. A to samé může být s bohem, může to být iluze, halucinace, ďábel co si hraje na boha,… 🙂

  Posuzuješ to příliš sobecky, jiným lidem hypotetický bůh nepomohl v jejich utrpení, po většinu historie umíralo 5dětí z 10 v dětském věku, nepomáhá ani zvířatům v jejich utrpení,… proč zrovna tobě ano? Jiné nechává chcípat v dlouhých a krutých bolestech a tobě pomáhá s manželstvím? 🙂 Není ti to divné? Cítíš se být výjimečný? 🙂

 78. Belzebub

  Třeba teď právě komunikuješ s ďáblem, přes internet 🙂

 79. Daniel B.

  @Belzebub

  Neslyším hlasy. Mimochodem, schizofrenik není zrovna dobrým příkladem člověka, který by prožíval pokoj a který by byl v manželství šťastný. 🙂

  Těžko zle vysvětlit komunikaci s Bohem nevěřícím, poněvadž oni tuto zkušenost nemají.

  „Posuzuješ to sobecky“

  Neposuzuji to sobecky. Svědčím o Bohu, který je dobrý a píšu příklady jeho dobroty ve svém životě.

 80. Belzebub

  „Neslyším hlasy. Mimochodem, schizofrenik není zrovna dobrým příkladem člověka, který by prožíval pokoj a který by byl v manželství šťastný“

  Schizofrenik nemusí být nutně nešťastný, to záleží na povaze nemoci a na okolí…

  Tak jak ta komunikace probíhá, komunikace má dvě strany, tak jak ta druhá strana -„údajný bůh“- odpovídá, když ho tedy neslyšíš? 🙂

  Posuzuješ to sobecky. Posuzuješ to příliš sobecky, jiným lidem hypotetický bůh nepomohl v jejich utrpení, po většinu historie umíralo 5dětí z 10 v dětském věku, nepomáhá ani zvířatům v jejich utrpení,… proč zrovna tobě ano? Jiné nechává chcípat v dlouhých a krutých bolestech a tobě pomáhá s manželstvím? 🙂 Není ti to divné? Jiní lidé mají dobré manželství a na boha nevěří, nepotřebují ho k tomu…

 81. Daniel B.

  @Belzebub

  Znáte nějakého schizofrenika, kterému by „hlasy“ přinášely do života dobré věci? To by se pak léčil za trest. 🙂

 82. Belzebub

  „Znáte nějakého schizofrenika, kterému by „hlasy“ přinášely do života dobré věci? To by se pak léčil za trest. “

  Znám, ze začátku to přináší lidem pocit výjimečnosti a mluví s anděly,… pak je většinou pošle na léčení jejich okolí. V jiných kulturách se z těchto lidí často stanou šamani a proroci, duchovní vůdcové kmene – u nás naštěstí končí s práškama na stole spíše než v politice 🙂

  Ježíš by dnes dostal prášky na svou nemoc (spasitelský komplex a schizofrenie) 🙂

  Blázen nemusí být nešťastný, ale obává se o něj jeho okolí, může být totiž nebezpečný (sobě i ostatním), byť je spokojený se svou „rolí“, kterou mu přiděluje jeho nemoc

 83. Daniel B.

  @Belzebub

  Máte někde bibli? Přečtěte si např. 1. Korintským 12.-14. kapitolu, kde se hovoří o duchovních darech, které jsou dány pro věřící a které jsou nadpřirozené. To, že Boha „slyším“, je díky některým z těchto duchovních darů.

 84. toli

  @Daniel B
  Když s vámi někdo mluví, můžete rozsoudit, jaké informace dostáváte. A díky Bohu, to, co mi řekl Bůh, mi přineslo do života hodně dobrých věcí – např. spokojené manželství.

  Máte někde bibli? Přečtěte si např. 1. Korintským 12.-14. kapitolu, kde se hovoří o duchovních darech, které jsou dány pro věřící a které jsou nadpřirozené. To, že Boha „slyším“, je díky některým z těchto duchovních darů.

  Jednoduše si povídáte sám se sebou, se svým vědomím či podvědomím.Taky to dělám a přináší mi to mnoho dobrého.Ale bůh tomu rozhodně neříkám,a taky necítím potřebu se tomu klanět.

 85. Belzebub

  1) Jak ho tedy „slyšíš“, když ho neslyšíš, vysvětli mi to, nejsem úplný pitomec… Takže se cítíš být výjimečným, když máš nějaký „dar“ komunikovat nadpřirozeně – rozeber to více, já ten dar nemam, tak mi to vysvětli jako dítěti

  2) Posuzuješ to příliš sobecky, jiným lidem hypotetický bůh nepomohl v jejich utrpení, po většinu historie umíralo 5dětí z 10 v dětském věku, nepomáhá ani zvířatům v jejich utrpení,… proč zrovna tobě ano? Jiné nechává chcípat v dlouhých a krutých bolestech a tobě pomáhá s manželstvím? 🙂 Není ti to divné? Jiní lidé mají dobré manželství a na boha nevěří, nepotřebují ho k tomu…

  3) Spousta lidí komunikuje s lidmi a posoudí je špatně, stejně tak si určitě i ty někdy zjistil, že ten „hodný“ člověk z okolí není tak hodný jak vypadal. A to samé může být s bohem, může to být iluze, halucinace, ďábel co si hraje na boha,… 🙂

 86. Belzebub

  Podvědomí je jiná část mozku, je to evolučně starší část, nic nadpřirozeného

 87. toli

  @Belzebub
  Ježíš by dnes dostal prášky na svou nemoc (spasitelský komplex a schizofrenie)

  Již bylo celkem dobře zdokumentováno že NZ patří spíše do beletrie.Pokud vůbec Ježíš existoval tak to byl potulný kazatel,jeden z mnoha.Všimněte si že on sám neřekl ani nenapsal ani slovo.Vše vložili do jeho úst jiní.Blázni čekají na jeho návrat již 2000 let přitom jim slíbil že se vrátí brzy.A logicky , protože to byl buřič a rebel proti tehdejším pořádkům tak ho jednoduše utratili.Současní farizejové (církev) ostatně dělali donedávna se svými kritiky totéž.

 88. Daniel B.

  @toli
  „Jednoduše si povídáte sám se sebou, se svým vědomím či podvědomím.Taky to dělám a přináší mi to mnoho dobrého.Ale bůh tomu rozhodně neříkám,a taky necítím potřebu se tomu klanět.“

  Dávám vám vaše podvědomí odpovědi na otázky ohledně druhých lidí, jejichž správnost můžete u těchto lidí verifikovat?

 89. Belzebub

  Jak ti dává odpovědi? Slyšíš ho tedy? Víš co je to třeba první dojem? Víš co je to samomluva? Proč zrovna ty, proč nepomáhá milionům lidí co teď trpí v bolestech? Proč raději pomáhá tobě s manželstvím než jim se záchranou života? 🙂

  Co ti říká o mně? Zeptej se ho 🙂

 90. Daniel B.

  @Belzebub

  „Jak ho tedy „slyšíš“, když ho neslyšíš, vysvětli mi to, nejsem úplný pitomec…“

  Nejdřív si prosím přečti daný biblický text, jestli tedy chceš, abych něco k tomu napsal. Když jsem doučoval mladé lidi do školy, potřeboval jsem zjistit jejich úroveň znalostí, abych věděl, jak je doučovat.

 91. Belzebub

  Sorry, ale samé sračky, žádné podrobnosti 🙂

  „12Různé dary téhož Ducha
  1Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. 3Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.
  4Jsou různé dary, ale tentýž Duch, 5jsou různé služby, ale tentýž Pán, 6jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. 7Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: 8jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.

  Různé části téhož těla
  12Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. 13Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
  14Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. 15Kdyby noha řekla: „Když nejsem ruka, nepatřím do těla,“ nepatří snad kvůli tomu do těla? 16A kdyby ucho řeklo: „Když nejsem oko, nepatřím do těla,“ nepatří snad kvůli tomu do těla? 17Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? 18Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. 19Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? 20A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo.
  21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě,“ stejně jako hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás.“ 22Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. 23Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost, 24kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, 25aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. 26Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují.
  27Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. 28Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. 29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? 30Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?
  31Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu:

  13

  Bez lásky nejsem nic
  1Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. 2Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. 3Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.
  4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6není škodolibá, ale raduje se z pravdy; 7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
  8Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. 9Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; 10jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. 11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. 12Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
  13Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.

  14

  Jazyky a proroctví
  1Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. 2Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. 3Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. 4Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. 5Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.
  6Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? 7Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje? 8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? 9Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! 10Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. 11Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. 12Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve.
  13Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. 14Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. 15Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. 16Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne „Amen“ ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? 17Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá.
  18Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; 19v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích.
  20Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. 21V Zákoně je psáno:
  „Cizími jazyky, cizími rty
  k tomuto lidu promluvím,
  ani tak mě však neposlechnou,“
  praví Hospodin.
  22Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. 23Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? 24Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován. 25Až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: „Opravdu, Bůh je mezi vámi!“

  Pořádek při shromáždění
  26Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. 27Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; 28když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. 29Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. 30Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí. 31Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. 32Proroci mohou své puzení ovládat; 33Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.
  34(Vaše ženy ať při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. 35Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.)
  36Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám? 37Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. 38Kdo to neuznává, nebude uznán.
  39Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. 40Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.“

  http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=1korintskym#12

 92. Belzebub

  Jediné, co jsem tam našel je tohle:

  „8jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“

  Ale:
  1) zázraky nedokázány, buď vyvráceny či neprokázány
  2) co je moudrost a není to spíše životní zkušenost + nějaký to IQ? k tomu není zapotřebí bůh 🙂
  3) různé jazyky, žádná podrobnost

  Kde se tam píše podrobně o té komunikaci? Jak tedy komunikuješ? 🙂 Jak ti dává odpovědi? Slyšíš ho tedy? Víš co je to třeba první dojem? Víš co je to samomluva? Proč zrovna ty, proč nepomáhá milionům lidí co teď trpí v bolestech? Proč raději pomáhá tobě s manželstvím než jim se záchranou života? 🙂

  Co ti říká o mně? Zeptej se ho 🙂

 93. Daniel B.

  @Belzebub

  Přečti si daný text ještě jednou a všimni si, jak to je s proroctvím:
  „Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován. Až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: „Opravdu, Bůh je mezi vámi!““ 1. Korintským 14,24-25

  Odkud jsi? Pozval bych tě na shromáždění s proroctvím, pokud se ovšem nebojíš, že mohou být odkryta „tajemství“ tvého srdce.

 94. Belzebub

  „Přečti si daný text ještě jednou a všimni si, jak to je s proroctvím:
  „Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován. Až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: „Opravdu, Bůh je mezi vámi!““ 1. Korintským 14,24-25“

  To nevysvětluje tu komunikaci 🙂

  Jak přesně ta komunikace s bohem probíhá, řekni mi to bez mnohoznačných primitivních metafor, řekni mi to z tvé praxe.

  Mam tři hlavní otázky:

  1) jak probíhá tvá komunikace s bohem (praxe)?

  2) proč pomáhá tobě s manželstvím a jiné nechává umírat v bolestech, věřící i nevěřící?

  3) zeptej se ho na mě, co ti říká o mně? pokud je to nadpřirozené, řekne ti o mě podrobnosti i přes internet, nemusíš mě přece vidět osobně 🙂

 95. Daniel B.

  @Belzebub

  Pokud věříš, že člověk je jen hmota, tak to asi nějak nevysvětlím. Bůh je duch a komunikuje s duchem člověka. Teď to nemyslím jako urážku, je to jen přirovnání – těžko bys vysvětlil člověku, který je od narození hluchý, co je to hudba.

 96. Belzebub

  Ale to je teď jedno čemu já (racionálně a podloženě) věřím, řekni mi:

  Mam tři hlavní otázky:

  1) jak probíhá tvá komunikace s bohem (praxe)?

  2) proč pomáhá tobě s manželstvím a jiné nechává umírat v bolestech, věřící i nevěřící?

  3) zeptej se ho na mě, co ti říká o mně? pokud je to nadpřirozené, řekne ti o mě podrobnosti i přes internet, nemusíš mě přece vidět osobně 🙂

  Ten bůh bude komunikovat s tebou, ty se ho na mě vyptej, nemusí komunikovat se mnou, ale tobě řekne něco o mně a pak to porovnáme se skutečností 🙂

 97. Daniel B.

  @Belzebub

  Ad 3) Některé věci se dají sdělit pouze osobně.

 98. Belzebub

  Tak mi odpověz na ty první dvě otázky, když neumíš po internetu zaslat informaci, kterou ti o mně dá bůh (to je to tak těžké? 🙂 )

  1) jak probíhá tvá komunikace s bohem (praxe)?

  2) proč pomáhá tobě s manželstvím a jiné nechává umírat v bolestech, věřící i nevěřící?

  – 3) zeptej se ho na mě, co ti říká o mně? pokud je to nadpřirozené, řekne ti o mě podrobnosti i přes internet, nemusíš mě přece vidět osobně 🙂 –

  Tu trojku tedy vynech, když nejde zaslat mi o mně informaci, kterou ti dá bůh, což nechápu 🙂

 99. Belzebub

  „Pozval bych tě na shromáždění s proroctvím, pokud se ovšem nebojíš, že mohou být odkryta „tajemství“ tvého srdce.“

  „Ad 3) Některé věci se dají sdělit pouze osobně.“

  Já vim, že vy sektáři raději působíte v klanu a neumíte až tak působit na dálku, spíše si člověka rádi zpracujete ve vaší sektičce/církvi, proto raději osobní setkání, pak se dá navíc obejít „nadpřirozeno“ a můžete si člověka otypovat a pak mu podle jeho typu osobnosti navykládat nesmysly tak, aby to více působilo na jeho psychiku (ať už to děláte vědomě či podvědomě) 🙂

  Ale přesto mi můžeš odpovědět na dálku, co myslíš? Aspoň na ty první dvě otázky 🙂

 100. Daniel B.

  @Belzebub

  Ad 3) Je to jako s tajemníkem. Může vědět spoustu věcí, ale kdy co říct, to může pouze s dovolením svého nadřízeného. A pokud se jedná o „osobní věci“ a „tajemství srdce“, Bůh jedná s ohledem na danou osobu.

 101. Belzebub

  Tak mi odpověz na první dvě otázky:

  1) jak probíhá tvá komunikace s bohem (praxe)?

  2) proč pomáhá tobě s manželstvím a jiné nechává umírat v bolestech, věřící i nevěřící, děti či zvířata?

  Nebo snad opět nemáš povolení mi odpovědět – od svého nebeského diktátora? 🙂

 102. Daniel B.

  @Belzebub

  Takže:
  ad 1) skrze duchovní dar proroctví
  ad 2) Na to není všeobecná odpověď. Odpovídat se dá jen na konkrétní případ člověka. Mohu napsat ohledně sebe, že zakouším pravdivost Božího zaslíbení: „Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.“ Žd 11,6

 103. Belzebub

  1) Já se ptal na podrobnou komunikaci s bohem, jak to děláš v praxi, ne na metaforu 🙂

  2) Takže děti a zvířata se bohu nelíbí? 🙂

  čili opět:

  1) jak probíhá tvá komunikace s bohem (praxe)? – podrobně vysvětli, jako dítěti

  2) Takže děti a zvířata se bohu nelíbí? 🙂 že raději tobě pomůže s manželstvím než jim s rakovinou třeba? 🙂

 104. Daniel B.

  @Belzebub

  Ad 1) A jak mám vysvětlit způsob přijímání zjevení od Boha, když s tím nemáš žádnou zkušenost a nazýváš proroctví metaforou? Duchovní slyšení, vidění, vnímání a porozumění neprobíhá na přirozené úrovni.
  Ad 2) Proč by se nelíbily? Psal jsem o lidech, co jsou Boha schopni hledat.

 105. Belzebub

  1) to neumíš říct, jak ta komunikace probíhá? např. „6h ráno se pomodlím a zeptám se na čísla ve sportce, bůh odpoví v 6:30 – sešle mi to prostřednictvím reklamy na Persil, zapíšu si čísla z reklamy na Persil, vsadim je. Ve 20h zjišťuji, že sem milionář a dávám peníze chudým“

  – já umím popsat i věci, které ostatní neviděli, třeba město Paříž… a to mě nikdo neobdařil darem zvláštní komunikace, prostě jen umím mluvit 🙂

  2) Ale trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 106. Daniel B.

  @Belzebub

  Jedním ze způsobů komunikace s nevěřícími je skrze sen, ale zde není vždy pro člověka rozpoznatelné, že ho Bůh varuje před špatnou cestou:

  „Proč proti němu vedeš při? Že neodpovídá vždy lidskými slovy? Vždyť Bůh promluví jednou i podruhé, ale člověk to nezpozoruje. Ve snu, v nočním vidění, když hluboký spánek padne na lidi, v dřímotách na posteli. Tehdy to lidem dá na vědomí a zapečetí je v tom, o čem byli poučeni, aby odvrátil člověka od jeho špatného díla a vzdálil pýchu od muže.“ Jób 33,13-16

 107. Belzebub

  1) O.k. – sny – Jak víš, jak si je máš vyložit? třeba freudovsky? Jungiánsky? 🙂 Jak víš, že to nejsou pouze sny? Kde máš podloženou víru či vědění, že sny jsou komunikace od boha? Že se to píše v nějaký sci-fi knížce jménem Bible? 🙂 Co další způsoby té komunikace?

  2) Ale trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 108. Jaroslav Štejfa

  K .Danieli B.
  „Tak mi zde můžete říct, jakým způsobem by byla věda schopna rozpoznat osobu se skutečným vědomím od „něčeho“, co jen vypadá, že vědomí má.“

  Na to je jednoduchá odpověď: Medicina již poměrně dlouho tento problém má vyřešen pomocí sledování elektrických aktivit mozku. Dokonce je to kriterium smrti. Samozřejmě mluvíme teď o tvorech, kteří mají mozek, nebo tomu podobný centrální nervový orgán, Pokud vaše otázka směřuje k prokázání, či identifikaci inteligence, jako znaku vědomí u věcí neživých, existují různé metody, třeba Turingův test – kde de srovnává inteligentní chování sledovaného objektu s člověkem. Dál mě nenapadá co se za vaší otázkou skrývá.
  Jaroslav Štejfa

 109. Daniel B.

  @Belzebub

  1) Sny lze vykládat na základě Božího zjevení. Stalo se mi, že jsem měl v noci sen, který obsahoval instrukce, které jsem použil hned další den, kdy jsem se dostal do velmi nepříjemné situace a ten sen mi dal Bůh proto, abych věděl, co v té situaci mám udělat. Jednal jsem podle těchto instrukcí a pomohlo to. 🙂

  2) Každý jednotlivý případ utrpení je individuální a potřebuje zjevení. Někdo trpí kvůli tomu, že jeho blízký člověk žije v hříchu. Může taky trpět kvůli vlastnímu hříchu – anebo taky ne – viz Jób. Těch důvodů může být hodně. Ale důležité je vědět, že když Bůh svěřil zemi lidem, některé své skutky bez lidí nedělá (k vysvětlení je nutno znát oblast autority člověka a Boha).

 110. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  „Pokud vaše otázka směřuje k prokázání, či identifikaci inteligence, jako znaku vědomí u věcí neživých, existují různé metody, třeba Turingův test“

  Inteligence není rovna vědomí. Umělá inteligence se může inteligentně projevovat, ale jak vědecky zjistíte skutečné uvědomění si sebe sama?

 111. Jaroslav Štejfa

  K těmto sporům mě vždy napadá příměr, jak před útokem třeba v bitvě u Sedanu, nebo u Lipska, stojí proti sobě dvě vojenská uskupeni, vojáci klečí hlavu skloněnou, čelem obráceni ke svému duchovnímu, na obou stranách stojí křesťanští duchovní, v ruce Bibli a kropenku a oba vyzývají klečící, aby v příštích hodinách položili životy ve jménu Ježíše. Výsledkem této jistě velebné chvíle jsou desetitisíce mrtvých mladých mužů, kteří uvěřili. Ó velebný Bože!
  Jaroslav Štejfa

 112. Belzebub

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 113. Belzebub

  Některé hry/modely jsou dělané na sebeuvědomění a ne jen na „inteligenci“, byť inteligence v určité formě je sebeuvědomění

 114. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „oba vyzývají klečící, aby v příštích hodinách položili životy ve jménu Ježíše“

  Zde můžete vidět, jak se dá víra zneužívat.

  Ježíš určitě k žádné válce nevyzýval, právě naopak:

  „Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „To říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil?“ Ježíš odpověděl: „Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud.““ Jan 18,33-36

 115. Daniel B.

  @Belzebub

  Těch otázek je hodně najednou. Ptejte se postupně, prosím.

 116. Belzebub

  Prosil bych o odpovědi, to jen abys nezapomněl, tak připomínám:

  Odpověz klidně v bodech, napsal jsem to stručně, takže můžeš odpovídat postupně, jak se ti to hodí 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebuješ individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebuješ mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 117. Daniel B.

  Budu tu pravděpodobně zítra. Pro dnešek se loučím.

 118. Belzebub

  Dobrá, hezký zbytek dne a já se rád příště připomenu 🙂

  Mimochodem, výkladů Bible může být hodně, jinde Ježíš tvrdí, že nepřinesl mír, ale meč 🙂 takže jeden z možných výkladů je, že to byl válečný štváč 🙂

  „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč…“

  Matouš, 10. kapitola

 119. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Teď se ptáte na něco úplně jiného a daleko složitějšího. Bohužel vás musím odkázat na literaturu, není v mých silách pár slovy a dostatečně odborně to zvládnout zde. Nicméně nabízím – Daniel Dennet „Druhy mysli“ (Kinds of Minds), Academia 2004; Richard Harris „Moral Landscape“ , bohužel není vydán zatím český překlad, ač se o to OSACR snaží. U této knihy, i když nemusíte zvládnout četbu v originále, doporučuji na konci si prohlédnout seznam literatury, zde si v záplavě stovek studií na tato či podobná témata, můžete vybrat to, co vám odpovídá na vaše otázky a celkem lehce pomocí překladače alespoň uchopit předestřené myšlenky podpořené výzkumy. Je to ovšem práce. Zároveň není špatné se podívat do knihy Douglase R. Hofstadtera „Gödel, Escher, Bach, kde velmi názorně autor popisuje hloubku a složitost lidské mysli a kde na základě Gödelových vět není v možnostech člověka jako majitele axiomatického systému (mozku) poznat dokonale jeho činnost, protože nemá k disposici vyšší, kakýsi metasystém. Tolik ve stručnosti. Plést do toho Boha je podle mne způsob, jak si okno do světa před svou myslí natřít asfaltovým lakem, nicméně každý si musí vybrat sám. Odstoupíte-li od víry v Boha, prorokuji vám pravděpodobnou permanentní nejistotu o uspořádání světa. Ale jistoty velmi často hořce zklamou. Například manželství se rozvádějí již více než z poloviny. Tak to je. Vyberte si.
  Jaroslav Štejfa

 120. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Přesně to jsem chtěl zdůraznit. Jak vidíte, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, zejména v náboženství ve srovnání s vědou. Prostě věda má neustále zdokonalovaný aparát autoreflexe, je velmi omylná, porovnává-li však svá tvrzení s realitou okolního světa netrvá ji několik staletí přiznání vlastní chyby, natož aby se prohlašovala za neomylnou, nedovoluje naprosto protichůdná vysvětlení, neopírá se o dogmata.
  Jaroslav Štejfa

 121. toli

  @Daniel B
  Toli:Dávám vám vaše podvědomí odpovědi na otázky ohledně druhých lidí, jejichž správnost můžete u těchto lidí verifikovat?

  Ano ,vzhledem k tomu že jsem vystudovaný psycholog tak vím co si mám o lidech kolem sebe myslet,znám jejich způsob myšlení,dokážu odhadnout jejich reakce a interakce s druhými lidmi a lze zjístit podstatně více informací o člověku aniž bych pokládal přímou otázku.U lidí které osobně neznám je to poněkud jiné ale stále si troufám „pitvat je“ neboť i v psychologii existují obecně platné zákonitosti.

 122. Belzebub

  O tomhle pojednává např. kniha Myšlení rychlé a pomalé od Kahnemana. Podvědomí profesionálů je už často upraveno tak, že se i vyplatí mu věřit (třeba šachista má jiný instinkt než nešachista), ale často se tyhle heuristiky a intuice mýlí, vždy je lepší, pokud je čas, vše racionálně přeměřit, u neodborníků či mimo oblast svého oboru se ale vyplatí vždy raději přeměřovat dvakrát než spoléhat na intuice.

  Jelikož nejčastěji se intuice týká druhých lidí a prvních druhých dojmů, tak to má dobré dobrý psycholog, protože má lepší intuice o lidech než zbytek populace. Samozřejmě záleží, co je to za psychologa, jestli se učil skutečnou vědu nebo tu kecací psychologii z našich českých filosofických fakult 🙂

 123. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Plést do toho Boha je podle mne způsob, jak si okno do světa před svou myslí natřít asfaltovým lakem, nicméně každý si musí vybrat sám.“

  Chci váš příspěvek vzít vážně, ale nejde mi to. Tak snad mi pomůžete. 🙂
  Myslíte vážně, že si člověk může vybírat? Pokud je vědomí produktem mozkové aktivity, jaká je pak schopnost lidské osobnosti tuto mozkovou aktivitu ovlivnit? Myslím si, že se nedá žít dlouho s vědomím, že naše rozhodování je pouze iluze a že ho ovlivnit nedokážeme. Takže pokud mám vaši výzvu vzít vážně (napsal jste v závěru: „Vyberte si.“), potřeboval bych u vás opustit materialistickou představu lidské osobnosti, která podléhá přírodním zákonitostem. Jak s tím osobně žijete vy? Věříte tomu, že si skutečně můžeme vybírat? Nejeví se mi totiž vaše názory vnitřně konzistentní.

 124. toli

  @Belzebub
  Jelikož nejčastěji se intuice týká druhých lidí a prvních druhých dojmů, tak to má dobré dobrý psycholog, protože má lepší intuice o lidech než zbytek populace. Samozřejmě záleží, co je to za psychologa, jestli se učil skutečnou vědu nebo tu kecací psychologii z našich českých filosofických fakult.,

  Osobně si myslím že katedra dá jen základy,ukáže kde a co hledat.K dokonalosti to vypiluje až praxe (např.různí mentalisti nebo profilování pachatele).Být dokonalý znamená číst myšlenky jiných lidí,a nemám na mysli nějaké typování nebo hádání.Je to asi ve všech oborech stejné,studium poskytne nástroje,ale praktický život ukáže jak je používat.

 125. Belzebub

  Vždyť pro boha nejsou žádné důkazy, pro lidské vědomí ano. Proto tento „asfalt“ jménem bůh nepotřebujeme k vysvětlení čekoholiv 🙂

  I bez případné svobodné vůle se člověk umí rozhodovat na základě informací. Prostě se zvýší chemická reakce na základě jiné informace (chemické reakce) a změní se rozhodnutí člověka 🙂 ať už biochemie umožňuje svobodu nebo ne, v evoluci se nám vyvinul složitý mozek proto, že se rozhodujeme (ať svobodně či nesvobodně či něco mezi tím)

 126. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Pokládáte mi otázku, jejíž odpověď vlastně hledám celý život. Ale asi správnější je ji obrátit – moje mysl ovlivňuje mou osobnost. Rozhodně si myslím, že moje osobnost je ovlivňována mou myslí v tom smyslu, že okolní svět mě neustále zásobuje informacemi o svém stavu. Druhý pramen informací jsou moje pocity o stavu mého těla a vědomí. Tento kontinuální proud vstupuje ale znova do mého vědomí přes mé smysly. Jinou bránu nemám. Ihned vás napadne. že ta věc není jednosměrná, dokonce je zasmyčkovaná a co je též komplikované, proud je neutříděný a „turbulentní“. To co jsem teď popsal vám kromě hrůzy komplikovanosti neříká nic. Dále je třeba si všimnout toho, že příroda nás jako biologické tvory vybavila řadou technik, jak se přes ten chaos přenést a zachovat se při životě. Zmíním dvě evidentní: intuice – v případě že situace vyžaduje nějaké vaše jednání a máte nedostatek času, často můžete ituitivně jednat úspěšně (ač ne optimálně), třeba odpovíte na ránu ranou. Pro náš diskurs je však asi důležitější ovlivňování svých aktivit rozumem, úvahou. Znova- příroda nás vybavila schopností uvažovat o sobě jako o někom dalším (věty typu …To jsem kus vola…) atd. Tím pádem, máme-li čas, můžeme se vzdělávat, můžeme ukládat informace o sobě a okolí dlouhodobě a vracet se k nim, můžeme měnit měřítka, porovnávat informace se skutečností. Tedy jednat často úplně jinak, než pudově. Podle mne prolínání stavů mé mysli s mou osobností (jako symbiosou zkušeností a intuce) je vědomí.
  V této souvislosti se mi jeví náboženství při vší úctě jako nástroj k řízení mé osobnosti vědomím velmi nevhodný. Vždyť z principu se dávám do rukou dogmat, která koncipovali lidé před tisíci lety a i když ponechám stranou jejich inteligenci, trpěli otřesným nedostatkem informací – co věděli o mikroorganismech, o vesmíru, o matematice, atd., atd.? A jak už jsem řekl, vědomí je velmi náchylné k omylu, pokud ho nekorigujete. Jsem starý člověk a nejvíce ze všeho mě mrzí, že nejsem již schopen pochopit složitost světa v oblastech, kde můj vnuk se pohybuje zcela samozřejmě. A tak si myslím, že moudrost lidí spočívá v akceptaci nových poznatků, pokud to jde a v respektu k nim , pokud už nestíhám; rozhodně ne na trvání jakýchsi tisíciletých dogmat nebo absolutních pravd.
  Jaroslav Štejfa

 127. Dorota

  Belzebub: Ta „neteistická“ náboženství jsou stejně nepodložená jako teistická, navíc panteismus je také druh teismu

  Teismus je víra v Boha stojícího mimo svět, v jakési další ego, jen nekonečně silnější a schopnější. Ve skutečnosti jde o projekci superega a dalších ohrožujících a potlačených obsahů nevědomí.

  Panteismus je víra, že Bůh je vším (vše je jedním), tedy žádný konkurent, ale celek, jehož jsme součástí. Jsme paradoxně celkem a zároveň součástí celku, podobně jako buňka obsahuje genetický kód celého organismu. Máme potenciál se tím celkem „stát“, rozvinout tzv. rozšířené vědomí.
  To není „další spekulace navíc“, ale otevřená věc, která je objektem zájmu vědců i filosofů. Např. E. Schrödinger v knize Co je život předpokládá, že „vědomí je jen jedno“, individuální vědomí je podle něj jen fragment tohoto Vědomí. Podle duchovních nauk máme volbu ztotožnit se pomocí meditačních technik s tímto univerzálním Vědomím (což je cesta z utrpení), nebo zůstat omezeným fragmentem (a říkat tomu svoboda).

 128. Belzebub

  1) Kde jsou nějaké důkazy o existenci jednoho vesmírného vědomí? Je to jen spekulace bez důkazů 🙂

  2) Pokud je vědomí v našem vesmíru jedno, třeba to moje, pořád to nemluví nic o existenci boha, pouze něco o mém vědomí 🙂

  3) Jak přestane existovat utrpení, máš nervovou soustavu, můžeš si meditovat jak chceš, když tě hypoteticky nakopnu do zadku, tak to ucejtíš stejně, můžeš si leda prostřelit hlavu, pak nic neucítíš, ale utrpení dalších zůstane

  4) Jak se zvířata naučí meditovat, aby se spojila s vesmírem? 🙂

  5) Sleduješ často Sama doma na ČT1? 🙂

 129. Belzebub

  6) Kdo stvořil tak hrůzný svět, kde musí lidé najít cestu k vesmírnému vědomí, jinak po statisíce let trpí v bolestech, zvířata pak miliony let? 🙁 To vzniklo náhodou? Lépe to nešlo? Nemůžeme to psychopatické „vesmírné“ vědomí nějak zastavit spíše než se s ním spojovat? 🙁

 130. Dorota

  1) Nepsala jsem, že mám důkazy, psala jsem, že je to otevřená věc, předmět výzkumů
  2)Jestli je v našem vesmíru jedno vědomí, tak určitě ne tvoje, to bys musel být Bůh, navíc teistický 🙂 tím zároveň odpovídám na zbytek otázky č. 2)
  3) Utrpení je naše interpretace, závisí na propojení mozkových center, masochisté nevnímají bolest jako utrpení, alespoň za jistých okolností
  4) Nijak
  5) Nesleduju, ostatně tam se o ničem takovém nemluví

  ad 4) Pokud by tě přece jen zajímal jeden z výkladů příčin utrpení zvířat přečti si Protnutí duchovního materialismu od Chögyama Trungpy

 131. Dorota

  Belzebub: Kdo stvořil tak hrůzný svět, kde musí lidé najít cestu k vesmírnému vědomí, jinak po statisíce let trpí v bolestech, zvířata pak miliony let? 🙁 To vzniklo náhodou? Lépe to nešlo? Nemůžeme to psychopatické „vesmírné“ vědomí nějak zastavit spíše než se s ním spojovat? 🙁

  To by mě taky zajímalo

 132. Belzebub

  1) Kde a kdo dělá ty výzkumy? Skuteční vědci?
  2) Tak je nebo není jedno vesmírné vědomí? Proč tedy tolik egoistů na světě?
  3) Masochisté prožívají malou bolest, na rakovinu reagují stejně jako my, na chemoterapii také, nic příjemného. Toho mozku a nervů se ale nezbavíš jinak, než se zabiješ, pak zničíš jen své utrpení, ne těch ostatních – čili žádná meditace ti nepomůže 🙂
  4) Nijak ?? klidně rozepiš, já ho číst nebudu, ale když mi to řekneš ve zkratce, určitě to pochopím
  5) Já už sem tam podobné guru zjevy viděl…

  6) No asi to vesmírné vědomí to má v mérku ne? Je to přece bůh 🙂

 133. Dorota

  Belzebub: Kdo stvořil tak hrůzný svět, kde musí lidé najít cestu k vesmírnému vědomí, jinak po statisíce let trpí v bolestech, zvířata pak miliony let?

  Předpokládá se, že zpočátku jsme (včetně „nižších“ bytostí) v té jednotě s tím kosmickým Vědomím byli, ale ztotožněním se stvořenými formami se vědomí individualizovalo a fragmentovalo. Důkazy na to samozřejmě nemám.

  Ale trvám na tom, že utrpení je naše interpretace signálů z nociceptorů.

 134. Belzebub

  Jak tak najednou došlo k tomu ztotožnění se s individuálními formami? To je zajímavé, že to vesmírné vědomí nezůstalo při vědomí, ale samo se (schválně?) roztříštilo na menší formy…

  Nic takového není zapotřebí v našem vědeckém pohledu na svět, je to jak vidíš celé jen tvá spekulace a spekulace lidí, které ráda čteš 🙂 žádná věda…

  To je zajímavé, že si to utrpení zvířata vyhodnocují stejně – ale na nízké úrovni vědomí neměla zvířata na vybranou, jestli chtějí či nechtěj trpět a my se z nich vyvinuli postupně, také nemáme na vybranou, neumíme se zbavit nervů a mozku, leda sebevraždou (a ta vyřeší jen nás – ne ostatní), žádná jiná interpretace ti při waterboardingu nepomůže …

 135. Belzebub

  Krom toho, i kdyby ti nějaká meditace pomohla, jakože nepomůže nebo ne dostatečně, tak miliony lidí o tom neví, nebo mají jiný názor na věc. Nikdo jim nedal „tvé“ poučky, takže je vesmírné vědomí nechalo tisíce let ve štychu 🙁

  Zvířata pak miliony let 🙁

 136. Belzebub

  Kdybychom nejdřív kriticky přemýšleli nad něčím, než to napíšeme/vyřkneme nebo než to začneme prosazovat, mohli bychom si ušetřit spoustu sil 🙂 (a někdy i spoustu lidských životů a spousty utrpení)

  Hezký zbytek dne

 137. Dorota

  Belzebub: Kromě toho, i kdyby ti nějaká meditace pomohla, jakože nepomůže nebo ne dostatečně…

  Ty bys dokázal sedět bez hnutí v lotosu, kdybys hořel? Jako ten mnich?
  Proč potom čím dál víc přibývá ateistů, kteří meditují? Včetně Sama Harrise, kterého nijak ráda nečtu, už proto, že je tak málo překládán do češtiny.
  Trpíš nedostatkem informací, zadej si do vyhledávače termín mindfulness, přečti si něco od Michia Kaku, třeba Budoucnost mysli, a nebudeš se mě muset na nic ptát. A jestli fakt chceš vědět, proč a jak se „to vesmírné vědomí roztříštilo“ (jednodušší je asi metafora vyhnání z ráje), tak zrovna tohle ten Trungpa zajímavě a polopaticky rozebírá. Anebo nic nečti a bav se dál, ale beze mně.

 138. Leopold Kohák

  Pane Wernere, neměl tento článek vyjít až na apríla? Když jako atheista Bohu nepřiznáte existenci, jak jím můžete zároveň pohrdat?

  Buď jste poněkud nekonzistentní, a nebo – což stojí vskutku za úvahu! – v Boha přece jen nějak věříte. Ne moc, jen tak trošku, právě tak akorát na to pohrdání; pak ale vlastně nejste atheista.

  A nebo je to podobně, jako když se onehdá ptali Rádia Jerevan, jestli budou v komunismu peníze: odpověď zněla, že v komunismu peníze budou i nebudou – jak u koho. Podle toho vy atheista jste i nejste, jak kdy. Ejhle praktická ukázka dialektického materialismu!

  Nebo nemám pravdu?

 139. ateista

  Projděte si všichni celou diskusi a zamyslete se nad tím, kolik prázdné slámy jste vymlátili, neboli jinak, nezískali jste žádné zrno.
  Daniel B. nepřetržitě plácá nesmysly a lže. Vůbec nemá smysl s ním diskutovat. Neustále cituje Bibli, vlastní myšlenky nepoužívá skoro vůbec. Já jsem Bibli mnohokrát studoval, a velmi podrobně a výsledky studií jsem zpracoval ve své knize Pravda o Bibli, bohu a církvi. Rád si nechám své závěry vyvrátit, v opačném případě opět prohlásím hlasatele náboženské víry za podvodníky a zločince.
  Daniel B. je zářný příklad oběti církevního zločinu – příklad dokonalé ztráty schopnosti používat vlastní rozum.

 140. toli

  @Leopold Kohák
  Pane Wernere, neměl tento článek vyjít až na apríla? Když jako atheista Bohu nepřiznáte existenci, jak jím můžete zároveň pohrdat?

  Třeba pohrdá myšlenkovým konstruktem o bohu křesťanů.Koneckonců vše co lze úspěšně zpochybňovat v této věci je made in church (církev),a totální zbourání celého teistického konceptu je celkem jednoduché protože dosud nebyly předloženy žádné důkazy o bohu,naopak věda neustále dokládá že vše je schopné fungovat i bez něj.

 141. Leopold Kohák

  –>toli
  „Třeba pohrdá myšlenkovým konstruktem o bohu křesťanů.“

  Třeba, ale víte to jistě, čím vlastně pohrdá? A mimochodem, zaměňujete (schválně?) Boha (který neexistuje) s křesťanským myšlenkovým konstruktem (který zcela jistě existuje) – a to dvojí přece není totéž, že? Kdyby totiž bylo, pak se vám právě podařilo dokázat boží existenci! Blahopřeju, jste první, ale nevím, jak teď budete bourat onen teistický koncept 😉
  Taky si nejsem jist, jak věda dokázala, že všechno jde i bez boha – já jsem, kromě Gagarinova prohlášení, že ve vesmíru žádného boha nezahlédl (nedůvěryhodné – víme přece, jak sovětská, potažmo ruská propaganda lže) na žádný důkaz řečeného nenarazil. Povídá se, že sám velký Laplace, byv tázán na boha, pravil, že „tuto hypotézu k ničemu nepotřeboval“ – toto, nic víc. – To bylo, pravda, ještě před Gagarinem, pokrok a hyundai nezastavíš.

  Nechme upřesnění na panu Wernerovi.

 142. toli

  Třeba, ale víte to jistě, čím vlastně pohrdá? A mimochodem, zaměňujete (schválně?) Boha (který neexistuje) s křesťanským myšlenkovým konstruktem (který zcela jistě existuje) – a to dvojí přece není totéž, že? Kdyby totiž bylo, pak se vám právě podařilo dokázat boží existenci! Blahopřeju, jste první, ale nevím, jak teď budete bourat onen teistický koncept

  Ne to opravdu není totéž,boha nikdo nikdy nedokázal, to je jedna věc,druhá věc je že myšlenkový konstrukt boha opravdu existuje a teisté se tváří že o bohu mají přesné informace.Nemohu pohrdat něčím co neexistuje ale mohu pohrdat představou o neexistující entitě a mám pocit že všichni pravidelní diskutéři na tomto webu to takto chápou.Teistický koncept lze celkem snadno bourat logikou a kritickým myšlením.Třeba byli Adam a Eva Homo erektus či homo habilis či snad už homo sapiens ?A pokud nebyli zcela osrstění tak jaké rasy byli ? Na tyto otázky by teologové měli umět odpovědět,když už se teologie na rozdíl od skutečné vědy tváří že ví všechno…..A to už vůbec nemluvím o tom že si údajné boží slovo v Gn v 1:25-26 a Gn 2:18-22 vzájemně odporuje,protiřečí.

 143. Sam

  To má tenhleten symbolický význam, že jo.
  Kdybyste prošli řádnou katolickou výchovou, tak by vám maminka zakázala o tomhle uvažovat. 🙂

 144. Belzebub

  V Paříži zase zaútočili ateisté na obyčejné lidi 🙁 Kdo s tímto první přijde, Duka nebo Halík?

 145. Belzebub

  Hele, meditace ti může pomoci v uklidnění, ale ne když hoříš …

  Chceš to zkusit? Bude to náš malý experiment. Ty budeš meditovat, až se to dobře naučíš, nebo jestli to už umíš, tak klidně hned. A já tě pak kousnu do zadečku. A uvidíme

 146. Dorota

  Belzebub: Hele, meditace ti může pomoci v uklidnění, ale ne když hoříš …

  Takže jsi to video neviděl.
  Jasně, je to extrém, pracující Evropan nemá čas celý život sedět v lotosu a meditovat čtrnáct hodin denně, ale o té neuroplasticitě ((konkrétně přebudování nervových drah spojující centra emocí zodpovědná za subjektivní pocit utrpení s prefrontální kůrou) jsou seriózní vědecké výzkumy. Uvádět odkazy nebudu, ne proto, že by to dopadlo jako s tím videem, ale samozřejmě proto, že jsem si je vycucala z prstu 🙂

 147. Belzebub

  Neuroplasticita je jen omezená, když ti udělám lobotomii a poškodím řečová centra, už nikdy nebudeš mluvit, když je poškodím z části, tak možná ano, ale ne tak dobře. Plasticita je omezená. Bolest nejde zrušit tímto způsobem, můžeme to zkusit, dal sem ti nabídku, bereš? 🙂

 148. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Pokládáte mi otázku, jejíž odpověď vlastně hledám celý život. Ale asi správnější je ji obrátit – moje mysl ovlivňuje mou osobnost. “

  Předpokládám, že nežijete s vědomím, že byste nemohl některé věci udělat v minulosti jinak. Předpokládejme hypotetický případ, že byste jeden den mohl žít dvakrát – tzn. na počátku dalšího dne by bylo vše ve stejném stavu jako na počátku dne prvního. Mohl by ten druhý den pro vás skončit jinak? Pokud je všechno deterministické, pak neexistuje skutečné rozhodování a druhý den by nemohl skončit jinak, než první – protože stejné počáteční podmínky vedou vždy ke stejným koncovým podmínkám. Pokud něco není deterministické, pak mě ještě napadá možnost náhody (uvažuji v dimenzi myšlení materialismu).

  Pokud tedy nevěříte v něco mimo hmotu a energii, žijete s vědomím, že vaše rozhodování není skutečné? Věříte, že byste při stejných výchozích podmínkách mohl jednat jinak? Skutečně by mne zajímala vaše odpověď . Vidím to jako obrovský problém pro materialismus. Např. u soudu se rozlišuje, jestli daná osoba spáchala trestný čin v nepříčetnosti / v příčetnosti, ale neplánovaně / jako plánovaný trestný čin. Pokud však žádné skutečné rozhodování neexistuje, pak by se mezi těmito možnými stavy pachatele nemělo rozlišovat. Těch příkladů je možných uvést více.

  Pokud někdo vyznává materialismus, jak může žít s vědomím skutečné možnosti volby? Další otázka však je, jak by se s vědomím nemožnosti skutečné volby dalo vůbec žít? A pokud naše osobnost nemá skutečnou možnost rozhodovat, jakou mám pak odpovědnost sám za sebe?

 149. Belzebub

  Na to sem již odpověděl výše 🙂 :

  Vždyť pro boha nejsou žádné důkazy, pro lidské vědomí ano. Proto tento „asfalt“ jménem bůh nepotřebujeme k vysvětlení čekoholiv 🙂

  I bez případné svobodné vůle se člověk umí rozhodovat na základě informací. Prostě se zvýší chemická reakce na základě jiné informace (chemické reakce) a změní se rozhodnutí člověka 🙂 ať už biochemie umožňuje svobodu nebo ne, v evoluci se nám vyvinul složitý mozek proto, že se rozhodujeme (ať svobodně či nesvobodně či něco mezi tím)

 150. Daniel B.

  @ateista
  „Rád si nechám své závěry vyvrátit, v opačném případě opět prohlásím hlasatele náboženské víry za podvodníky a zločince.“

  Kde mohu získat vaši knihu?

  ateista:
  „Daniel B. je zářný příklad oběti církevního zločinu – příklad dokonalé ztráty schopnosti používat vlastní rozum.“

  Tomu jsem se musel zasmát. Vy totiž nevíte, co mám za vzdělání, ani jakou práci dělám. Jinak byste nenapsal o „dokonalé ztrátě používat vlastní rozum“.

  To mě opravdu pobavilo. 🙂

 151. Belzebub

  Kohák: já neřikám, že bůh existuje, spíše neexistuje, to zde tvrdíme všichni ateisté, já píšu, že když by existoval, tak stvořil krutý svět, to je všechno, chápete ten rozdíl? 🙂

 152. toli

  @Daniel B
  Pokud někdo vyznává materialismus, jak může žít s vědomím skutečné možnosti volby? Další otázka však je, jak by se s vědomím nemožnosti skutečné volby dalo vůbec žít? A pokud naše osobnost nemá skutečnou možnost rozhodovat, jakou mám pak odpovědnost sám za sebe?

  To stále nedokazuje existenci jakékoliv duchovní entity. Sám sebe hodnotím ve stupnici materialista-idealista tak napůl,čistý materialismus by mne neuspokojoval a čistý idealismus rovněž ne.Jsem ve věku kdy mám rád své pohodlí a k tomu potřebuji hmotu,nemusím řešit nedostatek peněz,na druhou stranu potřebuji duchovní či duševní život,jen čistá hmota by mne ubíjela.A pro svojí duchovní či duševní stránku opravdu nepotřebuji spekulovat či přemýšlet o nějaké vymyšlené,nezemské entitě.Vždyť je to směšné.Život má svou hodnotu sám o sobě,účelem života je život sám.Každý dává tomu svému životu nějaký smysl,cíl,a obracet se k středověkým pohádkám že žijeme pro nějakého boha, a za to něco dostaneme není potřeba.

 153. Daniel B.

  @toli
  „To stále nedokazuje existenci jakékoliv duchovní entity.“

  Skutečně, nedokazuje. Ale to není to, co jsem chtěl vyjádřit. Chtěl jsem říct, že nelze žít jako materialista a vyznávat skutečnou možnost rozhodování.

  „A pro svojí duchovní či duševní stránku opravdu nepotřebuji spekulovat či přemýšlet o nějaké vymyšlené,nezemské entitě.“

  Souhlasím.

  „Vždyť je to směšné.Život má svou hodnotu sám o sobě,účelem života je život sám.“

  Jak jste k tomu došel, že účelem života je život sám? Odkud jste vzal přesvědčení, že život vůbec nějaký účel má?

 154. ateista

  @Daniel B.
  Tomu jsem se musel zasmát. Vy totiž nevíte, co mám za vzdělání, ani jakou práci dělám. Jinak byste nenapsal o „dokonalé ztrátě používat vlastní rozum“.

  Nerad se pouštím do těchhle nesmyslných diskusí, ale projednou udělám výjimku. Raději své vzdělání a svoji profesi neuvádějte, byl byste jako Grygar nebo gynekolog, veřící v neposkvrněné početí nebo zmrtvýchvstání.
  Jinak řečeno, ve své profesi jste možná super, ale víra ve vymyslený nesmysl Vás degraduje na člověka s vygumovaným mozkem.

  Moji knihu lze objednat na bwe@razdva.cz

 155. Daniel B.

  @ateista

  Vy mě zde dobře bavíte. 🙂 Pokud jste materialista, což předpokládám, tak svou vírou sám sebe degradujete na pouhou hmotu. To však není můj pohled na vás, ani na člověka obecně.

  A v žádný vymyšlený nesmysl nevěřím. 🙂

 156. toli

  Jak jste k tomu došel, že účelem života je život sám? Odkud jste vzal přesvědčení, že život vůbec nějaký účel má?

  Asi odpovím Werichovou parafrází-Když už člověk je, tak ať kouká aby byl….Rozumíte mi ?

 157. Daniel B.

  @toli

  Myslím, že rozumím. Možnost využití času života k životu však nedefinuje účel života. Na otázku, k čemu tu život je, není odpovědí, jak se dá život (vyu)žít. Stejně tak mohu odpovědět, že tu je život k ničemu, tedy nemá žádný účel.

 158. Belzebub

  „.Jsem ve věku kdy mám rád své pohodlí a k tomu potřebuji hmotu,nemusím řešit nedostatek peněz,na druhou stranu potřebuji duchovní či duševní život,jen čistá hmota by mne ubíjela.“

  Materialismus je také duchovní učení, je to filosofie bez duše, je to ale „duchovní“ směr ve smyslu myšlenkový směr. A pak je zde materialismus ekonomický (konzum). Duchovní či duševní život je také hmotný. Kdo ho vede, vede hmotný život stejně jako ten, kdo se jen přejídá a pracuje od nevidim do nevidim, aby si na to žrádlo vydělal, oboje je stejně materiální 🙂

  Myšlenky jsou impulzy v mozku, knihy jsou hmotné, informace jsou hmotné, duchovní zážitky jsou hmotné a smyslové, hudba je hmotná (kytara je z hmoty, zvuk je zachvění vzduchu-hmoty, impulz v uchu a mozku je hmotný) = celá kultura, ta „vyšší“ i „nižší“ je hmotná 🙂

 159. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Znova musím svou reakci orámovat prohlášením, že neznám na vaše otázky vyčerpávající odpověď. Ale moje stanovisko je:
  K fyzikálnímu uspořádání světa: Nedomnívám se, že svět je deterministický. Podle mne se jedná o nespočet jevů, které můžeme do určité (ne zcela absolutní) míry prohlásit za deterministické, tedy dle lidských znalostí – majících příčinu a následek pevně svázaný. Ovšem zrovna tak existuje nespočet jevů, které z posice našich vědomostí musíme prohlásit za chaotické (rozuměno jako nahodilé chování subjektu v determinovaném systému) . S tím je spojena naše neschopnost v určitých oblastech rozlišit, zda je to naší nedostatečností, nebo zda se jedná o skutečně nahodilé jednání. Typická v tomto směru je situace v termodynamice – protože člověk může pomocí matematiky vypočítat determinovat) pouze ráz dvou nějak tuhých koulí (těles) ale již nikoliv tří, je veškeré zkoumání chování plynů odkázáno na stochastický přístup, nikoliv deterministický. Vezmete-li mozek, tak myšlení obstarávají reakce neuronů pomocí synapsí. Je-i však neuronů v mozku 10 na 11 (neumím to zde napsat regulérně a vazeb každého neuronu s ostatními 10 na 5, pak jistě nahlédnete počet kombinací (synapsí), jak může reagovat mozek na jakoukoliv situaci. Mluvit o determinovanosti či chaosu třeba u pojmu „svobodná vůle“ je velmi ošemetné. Ostatně právě Sam Harris je vědec neurolog a jeho pojetí svobodné vůle je velmi zajímavé.
  Vůbec o chování chaotických systémů píše krásně a srozumitelně matematik Ian Stewart v knize „Hraje Bůh v kostky?“ (Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos), Dokořán 2009. Vřele doporučuji.
  Pokud bych musel nějakou část života prožít znovu, jak naznačujete, jednoznačně si myslím, že bych ji prožil jinak. Podle mne nejde nastavit absolutně stejné podmínky (když nic jiného, vesmír se pootočil, moje synapse učiní něco jiného ….. atd. Je to trochu jako tvrzení rodičů že své druhé dítě vychovávají úplně stejně a jak to, že je jiné. Pokud někdo vyznává materialismus (pokud dobře rozumím- chápaný jako neexistence ničeho nadpřirozeného) a je svobodný, liší se od ostatních především tím, že nemůže přičítat svou motivaci ke svým činům nikomu jinému, než sobě. A tak je zodpovědný před společností – nikoliv před Bohem. Materialista nemůže ospravedlňovat své činy (dobré i špatné) nějakou vyšší bytostí, jak se často stává teistům. Jiná situace je násilný vliv, ať už lidí nebo čehokoliv – to asi teď není meritum diskursu.
  Jaroslav Štejfa

 160. Belzebub

  Myslim, že kdybychom byli praktičtí, šlo nám skutečně o ateismus, tak teď řešíme jiné věci než nesmrtelnost brouka, už mě to nezajímá, je to furt dokola, věřící nemají důkazy a píší sračky a spekulace. My jim to pak rozbijeme a příště nanovo. Teď pojďte řešit skutečně důležité věci: práva ateistů u nás a ve světě, účast ve veřejné TV a Rádiu, šíření islámu a islamismu, vliv katolické církve na společenské události u nás a ve světě, sekularismus. To je to hlavní, naše práva, ne nesmrtelnost chrousta. Hezký zbytek víkendu, jdu něco dělat (psát petice, emaily, lobbovat, prostě něco…) a ne spekulovat nad meditací a jinýma hovadinama

 161. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Smysl nebo účel života: podle mne je to velmi prosté. Smysl života mého je přesně takový, jaký se mi podaří do něj vložit. Vynechám-li vzletné ideály, co je běžně k disposici? Biologicky jsem puzen mít děti – ale je na mě, zda se pokusím z nich vychovat řádné lidi podle své morálky, nebo na to rezignuji. Jsem puzen k tomu, abych se měl dobře – ale je na mě, zda zvolím cestu k cíli na úkor okolí, nebo považuji blahobyt druhého také za součást svého. …. Takhle můžeme pokračovat libovolně. K čemu nadpřirozené síly, což nejsem dostatečný si to stanovit sám? Pokud ne, tak okolní společnost mi to dá sakramentsky najevo. Takže „last but not least“ – jedna z mých hlavních starostí o okolní svět ba měla být snaha, abychom já a má rodina žili ve společnosti, kde to mohu realisovat, nikoliv v autoritativních diktaturách nebo v teroru. Atd.
  Jaroslav Štejfa

 162. toli

  @Daniel B
  Myslím že hodnota či účelnost života se hodnotí z pohledu pozorovatele.Když neexistuje člověku nadřazená bytost tak každý člověk pochopitelně dává svému životu tu nejvyšší hodnotu,účel.Někdo se reprodukuje ve svých dětech a jejich výchově,jiný využívá čas k rozkoším,jiný touží obsáhnout vědění světa a další a další důvody proč žít.Někoho život nudí či se mu stal nesnesitelným a tak volí sebevraždu.

 163. ateista

  @Daniel B.
  A v žádný vymyšlený nesmysl nevěřím.

  Nehodlám se s Vámi přít. Ale zase lžete. Ptám se Vás, jako jsem se ptal mnoha jiných lidí. Jak se první člověk na Zemi dověděl o bohu? Přišel za ním bůh a řekl mu: Hle, zde jsem, klaň se mě a uctívej mne a já tě spasím a zaručím ti život věčný v mém království?
  Podle mne to bylo jinak. Staré civilizace, rozuměj předžidovské, uctívaly hmotné bohy (Slunce, ptáky, hady…..). Máme-li věřit Bibli, pak židovského nehmotného boha Jahve (kterého později křesťané Židům ukradli a přejmenovali na Hospodina) vymyslel Mojžíš za svého pobytu v Egyptě poté, co zjistil, že kněží a jejich majetek je nedotknutelný. Proto také jako jedno z prvních mimo obřady stanovil poplatky.
  Ale to všechno dozajista znáte, jako znalec Bible. Jde jen o to, jestli Bibli chápete stejně jako já a jestli ji čtete stejně důsledně jako já.

 164. toli

  @Ateista

  Běžní teisté o tom neví,ale i židovské náboženství bylo původně polyteistické,aby se odlišili od okolních národů tak si vybrali svého původního boha války Jahveho a učinili z něj boha všehomíra,v SZ jsou zbytky původní židovské víry (polyteismu) kde se mimo jiné tvrdí že existuje mnoho bohů.První známý příklad monoteismu byl v Egyptě kdy si Achnaton vytvořil jediného boha Atona,ten bůh nepřežil Achnatonovu smrt,Egypťanům a Amonovým kněžím nevyhovoval monoteismus a tak se vrátili k uctívání mnohobožství. Achnatonův syn si změnil jméno na Tutanchamon,tedy se distancoval od víry svého otce.Odtud se pravděpodobně (v opačném gardu) inspirovali Židé při své „vírotvorbě“.Koncept Satana je rovněž mladý,vznikl zhruba 3 století před Mojžíšem.Židé totiž nedokázali pochopit jak může jejich bůh být dobrý a zároveň zlý,museli tedy oddělit dobro od zla vytvořením další osoby

 165. toli

  Trojjedinost křesťanského boha a svatí jsou vlastně ústupky potřebám pohanů.Křesťanství potřebovalo zaujmout co nejvíce lidí aby se mohlo stát světovou hybnou silou.A pohané byli zvyklí na své národní (kmenové) mnohobožství.Takže křesťanský bůh je sice jeden ale ve 3 osobách,svatí jsou potom patroni-vlastně bůžci pro potřeby věřících.A Marie je archetyp pro ženskost a mateřství,obdoba Isis a nebo spíše Deméter (řecká bohyně,rovněž panna a zároveň matka)

 166. ateista

  Odeslal jsem poslancům, senátorům, na Hrad a soudcům Ústavního soudu přípis č. 18 s podtitulem Diskriminace ateistů. Text je poěkud obsáhlý, proto ho dělím na tři části.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

  Předpokládám, že současné tažení islámu do Evropy vám všem konečně otevře oči a odhalí skutečnou podstatu náboženství. Zjistěte si, zda je pravda to, co je napsáno v příloze. Prostředky na to máte. A pak se hluboce zamyslete nad podstatou náboženství. Možná zjistíte, stejně jako já, že náboženství je největším neštěstím lidstva, je to nejodpornější byznys, který provozují zločinecké organizace – církve. Byznys se strachem ze smrti a nadějí na věčný život. Obojí hlasatelé náboženské víry prvoplánově infikovali do myslí slabochů, kteří nedokážou církevní podvod odhalit.
  Vážně se zamyslete nad otázkou, co s náboženstvím. Zeptejte se konečně Duky, Halíka, Sobotky, Kalouska, Bendy a spol. v co to vlastně věří, kdo nebo co a kdy bude poskytovat služby, které klér nabízí, a přesvědčíte se, že náboženství je skutečně jeden velký podvod a všichni hlasatelé náboženské víry jsou podvodníci, tedy zločinci.
  A těmto podvodníků, těmto zločincům, vy vyplácíte miliardy z peněz občanů České republiky. A pokud nezměníte velmi rychle zákon o církvích a náboženských společnostech, budete miliardy vyplácet i islamistům. Uvědomte si, že vy tu za pár let nebudete, ale islamisté se budou množit jako potkani a časem zaplaví Evropu.
  Myslíte si, že římskokatolické církvi jde o blaho věřících? Nebo nedej přírodo o blaho všech občanů České republiky? Nenechte se vysmát.
  Jediné pozitivum církví – charita, tak nehorázně médii a samotným klérem vyzdvihovaná do nebes představuje jen drobty ve srovnání se státním sociálním systémem, který skutečně občanům zajišťuje snesitelný život. Ostatní je jen šarlatánství, tmářství, podvod a lži. Na náboženství není nic pozitivního, nic přínosného pro jednotlivce ani pro společnost.

 167. ateista

  Co myslíte, že se stane s tunelem Blanka poté, co mu Duka požehnal? Mimochodem velmi směšná komedie v 21. století. Nestane se vůbec nic. A co se stane s tunelem Blanka, kdyby mu Duka nepožehnal? Zase nic.
  Je směšné, jak lezete Dukovi do … A Duka se jen směje, jak vás má pevně v hrsti. Že nesmyslům kleriků podlehne nějaká méně vzdělaná stařenka na vesnici je pochopitelné, ale vysokoškolsky vzdělaní lidé? Jste směšnější než Duka sám. V tomto ohledu zlatí komunisté. Ti uměli těm náboženským zločincům přistřihnout křídla.
  Občas se objevují úvahy o tom, kdo je nejmocnější ve státě. Zeman, Sobotka, Babiš….. Houby s octem. Nejmocnější je Duka, ovládá všechny, včetně Zemana, Sobotky, Babiše.
  Snažím se poukázat na vztah rozum versus víra. Pokud používám rozum, nemohu věřit věcem, které nejsou podloženy faktem, že se již někdy udály. Notoricky známý je můj příklad s výhrou v loterii. Mohu věřit, že vyhraji, protože již někdy někdo vyhrál. Samozřejmě může nastat situace, že budu věřit, že vyhraji, aniž někdy někdo vyhrál. Ale s narůstajícím počtem pokusů a nepřicházející výhrou bude má víra oslabována, až posléze přestanu věřit. A tenhle proces prožívá i náboženství. Jenže miliardy od občanů České republiky zajistí, že církve budou žít dál, i kdyby neměli jediného laického uctívače. Těch zhruba 4000 zločinců si s našimi miliardami vystačí samo.
  Společnost zná náboženství pouze v podání kléru, které náboženství a činnost církví vykresluje v růžových barvách, podobně jako to dělali nacisté i komunisté se svými ideologiemi. Ateisté cítí potřebu sdělit společnosti pravdu o náboženství a církvích. Jenže církevní cenzura tomu brání. Zasaďte se o to, aby ateisté dostali ve veřejnoprávních médiích stejný prostor, jako dostává klér. Zasaďte se o odstranění diskriminace ateistů!!! Nebo nám pomozte vypracovat žalobu na diskriminaci, která je nesporná. Můžete si udělat bezpočet průzkumů a zjistíte, že ateistů není zanedbatelná menšina, kterou je možno beztrestně diskriminovat. A my následně společnosti odhalíme pravdu o církvích a jejich podvodech a lžích. Svůj legitimní požadavek opírám o Článek 17 Listiny základních práv a svobod:

 168. ateista

  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  Toto právo je nám ve veřejnoprávních médiích odpíráno.
  Každý státní útvar by měl být z principu sekulární, tedy bez boha a náboženství. Boha a náboženství vymyslel ten, kdo na něm chtěl vydělávat, tedy coby předmět byznysu. Můžete uctívat modlu nebo Slunce, tedy něco hmotného nebo zobrazitelného, nebo „boha“, tedy něco neexistujícího. V každém případě je to pouze zájmová činnost, nic víc. Proto by jakákoliv zmínka o náboženství měla zmizet z Ústavy a dalších dokumentů.

  Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

  Nevím, co vám brání postavit se vydírání kléru v čele s Dukou. Možná je to obava – co kdyby bůh přece jen existoval a zúčtoval se mnou? Nebojte se, nic s vašimi kostmi ani s vaším popelem zúčtovávat nebude. Dokonce ani žádný z papežů nežije život věčný v království nebeském, natož obyčejný lidský plebs. Vše je to jen nepoctivý byznys kléru. A ten byste měli konečně zatrhnout.

  Antonín Vaněk, Humanističtí ateisté o. s.

 169. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  Podle vašeho příspěvku si myslím, že si berete zodpovědnost za něco, co sám nedokážete ovlivnit – berete zodpovědnost za náhodu.

  Napsal jste:
  „moje mysl ovlivňuje mou osobnost“
  „myšlení obstarávají reakce neuronů pomocí synapsí“

  Předpokládám, že věříte tomu, že reakce neuronů podléhají přírodním zákonitostem. Přemýšlel jste někdy nad tím, že materialismus je nekonzistentní ze skutečnou vůlí člověka? (Raději nepoužívám termín „svobodná vůle“.)
  Přijímáte tedy zodpovědnost za svůj život před společností – zodpovědnost za něco, co sám nemůžete ovlivnit? Ať už je totiž váš mozek plně deterministický, nebo zda existuje skutečná náhoda – výsledek vašeho myšlení by nezávisel na vaší skutečné vůli. Z materialismu mi vyplývá, že osobnost, rozhodování, vůle je pouze iluzí. Rozumíte mi?

 170. Daniel B.

  @toli
  „Když neexistuje člověku nadřazená bytost tak každý člověk pochopitelně dává svému životu tu nejvyšší hodnotu,účel.“

  Člověk může dávat svému životu tu nejvyšší hodnotu (i když to nemusí platit vždy), ale účel života může existovat jedině, pokud existuje Tvůrce. Řekněte mi, k čemu tu je vesmír, pokud ho nikdo nestvořil? Otázky spojené s účelem v tomto případě postrádají smysl.

 171. Daniel B.

  @ateista
  „Ptám se Vás, jako jsem se ptal mnoha jiných lidí. Jak se první člověk na Zemi dověděl o bohu?“

  Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.

  Jedna věc je obvinění ze lži, jiná věc je její dokázání. 🙂

 172. ateista

  @Daniel B.
  Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.

  Zase lžete. Nebo jinak, používáte texty Bible. Někdo na Zemi by musel dokázat existenci boha, abyste mohl tvrdit, že bůh stvořil člověka.
  Nemíním Vás trápit otázkami jako: Co to je bůh? Kde sídlí? Jak vypadá? Jak je starý? Jakou řečí hovoří?
  Nechci Vás nutit do dalších lží.
  Já tvrdím, že bůh neexistuje a proto nemohl člověka stvořit. Boha si vymyslel člověk coby subjekt svého byznysu.

 173. ateista

  Hodlám začít realizovat akci Test českého národa. Připravil jsem níže uvedený text. Co si o něm myslíte? Jak byste ho případně upravili?

  Dobrý den.

  Podobně jako církve zvyšují svoji aktivitu v hlásání náboženské víry, i ateisté hodlají českou společnost osvětovou akcí více informovat o náboženství, bohu a církvích, ale z pohledu ateistického. Abychom mohli pravdivě a objektivně občany informovat, potřebujeme oficiální, tedy nikoliv jen např. z Wikipedie nebo webových stránek, stanovisko nejvyšších církevních kruhů. Obracíme se proto jmenovitě na všechny dosažitelné kleriky a očekáváme, že jejich odpovědi budou vyčerpávající a hlavně zodpovědné.
  Jmenovitě se tedy obracím i na Vás a zdvořile žádám o odpovědi na níže uvedené otázky:

  1. Jaký význam má v katolickém náboženství Bible a jak ji mají věřící přijímat?
  2. Jaký význam má v katolickém náboženství Katechismus, co Katechismus představuje?
  3. Jsou stále platné závěry II. vatikánského koncilu?
  4. Jsou stále platná církevní dogmata?
  5. Platí stále Credo papeže Pavla VI.
  6. Platí stále Dei verbum?

 174. Foxy

  „Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“
  Jak to, Danieli, víte?

 175. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Očekávám, že souhlasíte s mým tvrzením, které jste citoval. Potom reakce neuronů jsou vyvolávány podněty z vnějšku cestou mých smyslů a mými pocity k podnětům, což se děje kontinuálně a neoddělitelně (to už jsem říkal) a děje se to pomocí chemických reakcí a elektrických impulsů (zjednodušeně řečeno). Tedy – jdu-li po ulici, tak můj mozek se neustále stará tímto způsobem o to, abych neupadl a nepřejelo mě auto, vedle toho si přemýšlím o ateismu a vedle toho pořád myslím na ženské. A když nějakou potkám, mé pocity způsobí, že na chvíli potlačí vše ostatní a myslí mi proběhne, zda bych s ní něco chtěl mít. A tak to jde celý život. V tomto smyslu můj mozek podléhá přírodním zákonitostem. Rozdíl mezi námi je možná ten, že já si to vysvětluji složitěji.
  Co se týká skutečné (svobodné) vůle člověka, rovněž zde se mi jeví váš postoj příliš jednoduchý. Jednak vůči společnosti – i kdybych byl naprosto ovládán něčím mimo své vědomí, ale zcela bez vlivu jakéhokoliv jiného člověka, tato společnost v zájmu své existence nemůže tolerovat mé činy, pokud ji ohrožují. Pokud prokáži, že moje mysl je v moci někoho jiného, stává se ten jiný mým spolupachatelem. Na tomto neochvějně stojí veškeré právo rozumných společenství. Tady nemá smysl dál o osobní vůli filosofovat. Z hlediska medicinského či morálního je věc jiná a složitá a postojů na světě k tomu je mnoho. Jenom nechápu, kam vaše otázky tímto směrem jdou. Kdo jiný podle vás má být odpovědný za dospělého plnoprávného člověka? Má-li někdo plná práva, má plnou odpovědnost. To je drtivé především vůči koncepci Boha. Jeli Stvořitel a jeli všemohoucí, má za všechno odpovědnost. Zde je koncept svobodné vůle lidí naprostý nonsens.
  „Přijímáte tedy zodpovědnost za svůj život před společností – zodpovědnost za něco, co sám nemůžete ovlivnit?“
  Odpověď je ano, s vyjímkou donucení mě k nějakým činům násilím jiným člověkem. Tedy odpovědnost nesu i za činy, ke kterým jsem byl donucen třeba událostmi, nebo procesy v mém mozku, které jsem nemohl ovlivnit. A počítám přitom se spravedlivým soudem společnosti za mého života, ne s posmrtným soudem božím.¨
  Ač jste se mě neptal, irituje mne otázka „… k čemu tu je vesmír, pokud ho nikdo nestvořil?“. Když nepohrdnete – zde je má osobní odpověď:
  Vesmír, tak, jak ho známe, je k ničemu, rovněž lidské plémě je vesmíru k ničemu; jako je zrnko písku v Tichém oceánu je k ničemu, dokud ho nezvednete a neudělíte mu nějaký sebemenší smysl – třeba v betonu, nebo ho prohlásíte za perlu a může se kvůli němu i vraždit. Záleží na vás. A takováto rozhodování mají lidé ma svěrě k disposici jen posledních 800 tisíc let ze 14,5 miliard, jak si myslíme, že je ten náš dohlédnutelný svět starý. Tato myšlenka plyne z předpokladu, že arbitr je člověk. Bylo by možná zajímavé, kdybyste nám předestřel k čemu je vesmír, když by arbitrem byl biblický Bůh. Nebo třeba jaký názor mohli mít na tu věc staro- či novo- zákonní proroci, když neměli ponětí zda je Země placatá nebo co.

  Jaroslav Štejfa

 176. toli

  @Daniel B

  Člověk může dávat svému životu tu nejvyšší hodnotu (i když to nemusí platit vždy), ale účel života může existovat jedině, pokud existuje Tvůrce. Řekněte mi, k čemu tu je vesmír, pokud ho nikdo nestvořil? Otázky spojené s účelem v tomto případě postrádají smysl.

  V této otázce se řídím zcela vědou,nebo snad chcete tvrdit že tvůrce udělal vesmír pro člověka aby se nenudil a měl o čem bádat ? To je představa která silně vychází z antropomorfní pýchy a tou naštěstí netrpím,vůbec si nemyslím že člověk je vrcholným dílem čehokoliv

 177. toli

  Pro neangličtináře-české titulky lze zapnout vpravo dole

 178. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Očekávám, že souhlasíte s mým tvrzením, které jste citoval. “

  Souhlasím. Není mi jasné toto: Napsal jste, že byste mohl v minulosti jednat jinak. Hned vyvstává otázka, co by mohlo způsobit, že byste v dané situaci mohl jednat jinak. Dozvěděl jsem se od vás o možnosti skutečné náhody. Ono není důležité, jak daný systém (mozek) je složitý. Důležité je, na čem závisí to pomyslné „přehození výhybky“ pro naše myšlení. Věci vůbec nezjednodušuji. Pokud je ještě něco dalšího, co byste chtěl zmínit, coby ovlivnilo to, že byste v dané situaci mohl jednat jinak, kromě skutečné náhody, tak to zde prosím napište. Jinak mi zbývá pouze vámi zmíněná náhoda, která může ovlivnit vaše myšlení / jednání a za než také berete zodpovědnost. Rozumíte mi, na co se ptám?

 179. Daniel B.

  @ateista
  „Já tvrdím, že bůh neexistuje a proto nemohl člověka stvořit.“

  Můžete to tvrdit, ale jak své tvrzení chcete dokázat?

 180. Daniel B.

  @Foxy
  „Jak to, Danieli, víte?“

  Skrze svůj vztah s Bohem. Bůh je spolehlivý ve svých výrocích. Splnil, co mi zaslíbil. Ve svém životě jsem poznal, že je mocný, že stojí za svým slovem a za svou smlouvou, a že je dobrý.

 181. Daniel B.

  @toli
  „V této otázce se řídím zcela vědou“

  A věda vám dává odpovědi na otázky ohledně účelu?

 182. Belzebub

  Tobě plní přání a milionům lidí v krizi ne? 🙂 Není to spíše tvá iluze vyvolenosti a nadřazenosti? 🙂

  Prosil bych o odpovědi, to jen abys nezapomněl, tak připomínám:

  Odpověz klidně v bodech, napsal jsem to stručně, takže můžeš odpovídat postupně, jak se ti to hodí 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebuješ individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebuješ mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 183. Daniel B.

  @Belzebub

  Ad A)Nevysvětlíte takové sny, které zobrazují budoucnost. Jednomu křesťanu se zdálo, že jede do práce a vidí havárku. Následující den viděl přesně totéž, co se mu zdálo ve snu. (Jsou sny, z kterých si zapamatujete i detaily.) Jinému křesťanu se zdálo, že se setkal se Sienkiewiczem (nositel Nobelovy ceny za literaturu). Protože měl jít k maturitě, naučil se dobře danou otázku do literatury, kterou si pak i vytáhl. A takových podobných věcí je hodně.

 184. Belzebub

  1) kde máte důkazy pro svá tvrzení

  2) jelikož se to děje zřídka, může to být náhoda

  3) proč se to teď nezdálo těm křesťanům v Paříži co tam zahynuli?

  Děkuji ale i za budoucí odpovědi na další původní body, děkuji 🙂

 185. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Zde je odpověď velmi jednoduchá. Změna, která by mě přinutíla dnes řešit věci jinak, než jak jsem učinil v minulosti, spočívá v uplynulém čase a z toho plynoucí hromady nových zkušeností, které jsem předtím neměl.
  Ocituji vám zde pasáž z knihy C. Sagana „The Demon-Haunted World“ (kap.2); zmiňoval ji zde P. Tomek v jednom článku nedávno.
  “ Vzhledem k tomu nám věda přináší pochopení, jak svět funguje, nikoliv, jak bychom si přáli, ač její zjištění nejsou ve všech případech okamžitě srozumitelná nebo uspokojující. To může vyžadovat trochu práce na zdokonalování našeho smýšlení. Některá vědecká zjištění jsou velmi jednoduchá. Když se to komplikuje, tak obvykle proto, že svět je komplikovaný – nebo my jsme komplikovaní. Když se budeme složitým věcem vyhýbat, protože se zdají být příliš obtížné (nebo proto, že jsme se tak špatně učili), vzdáme se schopnosti převzít odpovědnost za naši budoucnost. Přišli bychom tím o právo spolurozhodovat.“
  K tomu dodávám – přišli bychom o svobodnou vůli.
  Přiznám, se že nechápu, jak na otázku„Jak víte, že člověka stvořil Bůh?“ můžete odpovědět, že skrze svůj vztah s Bohem. Bůh je spolehlivý ve svých výrocích. Splnil, co mi zaslíbil. Ve svém životě jsem poznal, že je mocný, že stojí za svým slovem a za svou smlouvou, a že je dobrý.
  Vždyť jako na kolovrátku nutně musíte čelit faktu, že existence Boha není prokázaná. Že váš vztah k němu plyne z vašich snů – věříte snad všem svým snům, nebo jen některým? Jak ty správné vybíráte? Z čeho usuzujete, že Bůh je spolehlivý ve svých výrocích – neargumentujte Biblí – tam jsou boží výroky naprosto zmatené, notabene jsou to jenom záznamy interpretace negramotů a to desítky až stovky let staré. Tedy zase jen ze snů? Nechci výčet toho co vám zaslíbil, tady o hodnověrnosti či evidenci nemůžeme vůbec mluvit. Jestliže vyjdeme z koncepce Písma, je bůh dokonce všemohoucí a dobrotivý je nekonečně, navíc vševědoucí. Jak přeplaváváte problém teodicey? Jak stojí za svým slovem?Můžete mi sdělit nějaké slovo boží, které neprošlo lidskou, tak omylnou, myslí?
  Nejvíce ze všeho je pro mne iritující vaše neschopnost se na světě obejít bez poručníka, nebo tyrana. Nebo jste podepsal nějakou smlouvu?
  Jaroslav Štejfa

 186. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Danieli B.
  Představte si, že kdesi v tisku se objeví tento příběh: Jednomu křesťanu se zdálo, že jede do práce a vidí havárku. Protože následující den viděl přesně na místě ze sna, že se žádná havárka nestala, dojel do kanceláře a uslyšel v rozhlase, že kvůli havárii na D1 je tam zácpa.
  Co se z toho dá vyvodit? Když se však podíváte do evidence dopravních nehod, možná objevíte, že havárie na D1 jsou každý den, havárie ve Vosáhlově ulici se dějí jednou za třeba rok a půl. tou ulicí denně projede několik desítek tisíc lidí, všichni mají v noci sny . A ne jeden. To by v tom byl čert, aby se nenašel člověk, který může říci – mě se zdál sen, ve kterém jsem viděl havárii. A to den či dva ….. před touto nehodou. Tedy silnější či slabší proroctví. Cynik by řekl, že příběh křesťana, který viděl nehodu ve snu, si vymyslel zhůvěřilý redaktor příslušného plátku. Poučení: Držte se occamovy břitvy (mimochodem byl to mnich).
  Jayroslav Štejfa

 187. toli

  @Daniel B
  Ad A)Nevysvětlíte takové sny, které zobrazují budoucnost. Jednomu křesťanu se zdálo, že jede do práce a vidí havárku. Následující den viděl přesně totéž, co se mu zdálo ve snu. (Jsou sny, z kterých si zapamatujete i detaily.) Jinému křesťanu se zdálo, že se setkal se Sienkiewiczem (nositel Nobelovy ceny za literaturu). Protože měl jít k maturitě, naučil se dobře danou otázku do literatury, kterou si pak i vytáhl. A takových podobných věcí je hodně.

  Ale z toho pořád nevyplývá boží existence,víte o tom jak integruje vědomí s podvědomím ?

 188. Belzebub

  Až to bude něco jako sen, kde budou dopředu čísla ve sportce a vyjde to, tak možná uvěřim, většinu dám samozřejmě na charitu, byť na sekulární charitu, třeba Lékařům bez hranic 🙂

 189. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „Změna, která by mě přinutíla dnes řešit věci jinak, než jak jsem učinil v minulosti, spočívá v uplynulém čase a z toho plynoucí hromady nových zkušeností, které jsem předtím neměl.“

  Už chápu, v čem jsme si nerozuměli. Myslel jsem to tak, že byste tu věc mohl řešit jinak v minulosti. Právě v té chvíli, kdy jste ji řešil – že byla skutečná možnost výběru. Takže čemu věříte – mohl jste se v minulosti v určité situaci rozhodnout jinak?

  „Z čeho usuzujete, že Bůh je spolehlivý ve svých výrocích“… z toho, že mi oznámil některé věci i několik let dopředu a skutečně je v mém životě naplnil – a to ve chvíli, kdy ke mně Bůh mluvil, dané věci se mi jevily z lidského pohledu velmi nepravděpodobné. A dále nadpřirozeně vyslyšené modlitby. Jednou jsem něco potřeboval a ptal jsem se na to Boha a on mi odpověděl, že mi to dá, že se mám za to modlit. Tak jsem to dělal a následující den mi jeden křesťan sám od sebe tu věc dal. Zeptal jsem se ho, odkud ví, že to potřebuji. On mi jen odpověděl, že mu to řekl Bůh. Když máte podobných zkušeností hodně, jak mohu nevěřit, že je Bůh spolehlivý?

  „Jak přeplaváváte problém teodicey?“

  Rozumíte tomu, co jsem napsal ohledně teodicey ve svém prvním komentáři k tomuto článku?

 190. Belzebub

  Teodiceu vyřešíme, až mi odpovíte na mé otázky, stále čekají 🙂

 191. toli

  A co by jste chtěl řešit na teodicei, už spousta filozofů a teologů to řešila, a objektivně to řešení nemá takže si každý může vybrat řešení jaké mu vyhovuje,ze závěru článku……..
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Teodicea

 192. Belzebub

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

 193. Belzebub

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

 194. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Pokud mám odpovědět na vaši otázku v interpretaci vašeho posledního příspěvku, musím reagovat mlhavě:
  1) Pokud by bylo možné nastartovat situaci ABSOLUTNĚ stejnou, pak asi bych se rozhodl stejně, ať už na mé řešení mělo vliv cokoliv, prostě nastalo by determinované opakování události, tedy vesmír, včetně mne, by byl nastaven a vymezen od nejobecnějšího k nejpodrobnějšímu přesně stejně. Tedy stejně jako poprvé, jsem dveře otevřel nebo zavřel. nemohl jsem najednou udělat obojí. Oba však víme, že je to nemožné a tedy nesmyslné. A svět není takto uspořádán. Tedy kdykoliv při jakémkoliv opakování jevu a to i ve vědě, nikdy se nejedná o jev identický – vždy se musíte podrobit nevyhnutelným chybám. Proto také ve vědě jakákoliv data sebou vlečou rozsah tolerančního pole ve kterém jsou platná. Tento problém je třeba ve strojařině např. řešen tzv. lícováním.
  To nic nemění na mých úvahách o determinovaném či chaotickém světě. Zatím má svět tok času jednosměrný a je dynamický, pokaždé když se na něj podíváte, je jiný a vaše mínění o něm je ve vašem vědomí zkresleno jednak časovým posunem a dále vaší více či méně zkreslenou jeho interpretací.
  Pokud komunikujete s Bohem popsaným způsobem, nečiním si nároky vám vaše chápání světa rozmluvit. Pouze jsem se snažil ukázat vám nějaké argumenty, podložené dle mého, fakty, ve kterých nepotřebujete k prosperitě lidí Boha. Pokud se mi to však nepodaří a vaše víra nepovede k nenávisti a násilí, nemám důvod si vás nevážit.
  Co se týče teodicey, je váš postoj chabý, řekl to přesně „toli“; je nabitá nepřekonatelnými rozpory. Nelze nic rozhodovat, znám-li výsledek. Jsem-li Stvořitel, za všechno odpovídám, stvořil jsem i peklo. Jsem-li všemohoucí a existuje zlo, nejsem dobrý. A pořád dokola. Stvořím-li Adama a Evu, nadám je rozumem, nemohu je trestat za jeho použití. Nekonečné. Představte si, kdyby tak byly skutečně vychovávány děti. Vždyť byste jim neumožnil ani se naučit plavat nebo jezdit na kole – ony musí také pojíst ze stromu poznání a nepotrestáte je. Proto jsem napsal, že nechápu, proč potřebujete k životu poručníka či diktátora. Je to nelidské.
  Jaroslav Štejfa

 195. derewi

  Ke svobodné vůli, respektive volbě. Pokud se pachatel rozhodne, že vykoná zlo, Bůh mu nebrání. Nicméně, oběť už tuto možnost nemá.

  Někteří věřící říkají, že „Bůh vyslyšel jejich modlitby“ nebo „On mi pomohl!“
  Máme dvě ženy (A a B), věřící kamarádky. Obě mají dcery, které se spolu též přátelí. A se každý den modlí za ochranu svých dětí. B nic takového nedělá. Jednoho dne jdou jejich dcery společně na procházku. Při procházení podchodem je však napadne násilník. Zařve k dceři A: „Vypadni, nebo Tě oddělám!“ a holka strachy uteče. Zavolá policii, ale mezitím již násilník znásilní holku B.

  Je rozhodnutí násilníka náhodné, že si vybral jako oběť B? Zasáhl Bůh tak, aby „vyslyšel ženu A“? A co kdyby se modlily obě ženy? Znamenalo by to tedy, že Bůh si vybírá, koho vyslyší?

  Co tím chci říct… Mnozí věřící se modlí a prosí Boha o „něco“. Něco se vyplní, mnohé nikoliv. Buď si tedy Bůh vybírá nebo jsou různé situace „kdo s koho“ na něm nezávislé. Bůh přece do světa nezasahuje… Ačkoliv, ono jak kdy. Na to má však každý věřící svůj názor.

  Kde tedy končí svobodná vůle oběti?

  Taktéž bych výše uvedené mohla rozšířit o modlitbu pachatele, aby „se mu to povedlo“. Vyslyšel ho Bůh?

 196. toli

  Podle mého názoru je zlo u naprosté většiny lidí vedlejší produkt života tedy interakce mezi lidmi.Záměrně neuvádím fakt že někteří lidé páchají zlo záměrně neboť jim přináší příjemné pocity,třeba víte jaké blažené pocity cítil atentátník když popravil x nevěřících psů ? Zcela jistě si nemyslel že páchá zlo.To je extrémní příklad,ale podívejte se do svých každodenních životů,jak často pácháte dobro které nakonec (nechtěně) ublíží ?Jak často ublížíte aniž si to uvědomíte ? Čili z toho vyplývá že echt biblická morálka je blbost která nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude.Koneckonců podívejme se na životy křesťanů kolem sebe,oni si to většinou ani neuvědomují že dělají něco špatně,že třeba kritizují třísku v oku bližního zatímco sami………….oni sami sebe vnímají že mají nakročeno ke svátosti.My nevěřící nějakou náboženskou morálku a třísky v oku bližního naštěstí řešit nemusíme,nikdo nám nehrozí prstem,tak maximálně vytrestáme sami sebe,tudíž nejvyšším a jediným arbitrem je opravdu člověk jak tady podotknul pan Štejfa

 197. Jaroslav Štejfa

  Modlitba k Bohu, jako taková, je vždy soukromé přání jednotlivce nebo skupiny lidí, aby byli nějak favorizováni oproti ostatním. Je tedy ze svého principu nemorální. Nelze to ničím vysvětlit ani ospravedlnit.
  Jaroslav Štejfa

 198. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  Pokud by bylo možné nastartovat situaci ABSOLUTNĚ stejnou, pak asi bych se rozhodl stejně

  Znamená to, že byste se rozhodl asi stejně, protože byste se v dané situaci nemohl rozhodnout jinak? Jestli je to tak, pak za co přijímáte zodpovědnost?

  „Pouze jsem se snažil ukázat vám nějaké argumenty, podložené dle mého, fakty, ve kterých nepotřebujete k prosperitě lidí Boha.“

  Moc nerozumím, jak to myslíte. Vztah s Bohem je lepší, než prosperita. Jeho přízeň je lepší, než přízeň lidí. Co pomůže člověku, když je v očích druhých vysoko, když je přitom vnitřně prázdný?

  „Nelze nic rozhodovat, znám-li výsledek. Jsem-li Stvořitel, za všechno odpovídám, stvořil jsem i peklo. Jsem-li všemohoucí a existuje zlo, nejsem dobrý. A pořád dokola. Stvořím-li Adama a Evu, nadám je rozumem, nemohu je trestat za jeho použití.“

  Stvořitel neodpovídá za oblasti, které dal k zodpovědnosti člověku. Jak už jsem dříve vysvětloval – pokud by nebyla možnost vybrat si mezi dobrem a zlem, nebyla by skutečná svoboda. Bůh by mohl stvořit místo člověka nějakého robota, který by ho nemohl neposlechnout. Ale s takovým by nemohl mít vztah. Opravdový vztah a opravdová láska je založena na svobodě. Láska nedělá věci, protože musí, ale protože chce. Je na tom něco rozporného? A Bůh nepotrestal Adama a Evu za použití rozumu. Jen naplnil to, co jim už řekl dříve.

  „Modlitba k Bohu, jako taková, je vždy soukromé přání jednotlivce nebo skupiny lidí, aby byli nějak favorizováni oproti ostatním. Je tedy ze svého principu nemorální. Nelze to ničím vysvětlit ani ospravedlnit.“

  Pokud by se křesťan modlil pouze za sebe, anebo ze špatných pohnutek, tak ho Bůh nevyslyší. Bůh se dívá na motivy. A hřích brání vyslyšení modliteb.

  Bible o tom mluví jasně?: „Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“
  List Jakubův 4,3

  Je dobré mít dobré věci od Boha, ale ze správných motivů – aby ty dobré věci posloužily i druhým, nejen mně.

 199. Belzebub

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 200. ateista

  @Daniel B.
  Můžete to tvrdit, ale jak své tvrzení chcete dokázat?

  Jednoduše. Boha si vymyslel člověk, bůh sám se za celou dobu existence lidstva nijak neprojevil. Nikdy a nikomu. Hlasateli náboženské víry jsou mu připisovány lidské vlastnosti. Lidské vlastnosti vylučují existenci nadpřirozené věci, která by měla dokázat vykonat činy, které jsou jí připisovány.
  Kromě toho s konceptem boha přišli hlasatelé náboženské víry a ti jsou povinni dokázat jeho existenci. My nejsme povinni dokázat jeho neexistenci.
  Připojuji ještě jedno Vaše tvrzení.

  Skrze svůj vztah s Bohem. Bůh je spolehlivý ve svých výrocích. Splnil, co mi zaslíbil. Ve svém životě jsem poznal, že je mocný, že stojí za svým slovem a za svou smlouvou, a že je dobrý.

  Můžete svůj vztah s bohem popsat? Můžete popsat samotného boha? Jak chcete dokázat jeho existenci, abyste mohl tvrdit to, co tvrdíte?

 201. toli

  @Daniel B
  „Modlitba k Bohu, jako taková, je vždy soukromé přání jednotlivce nebo skupiny lidí, aby byli nějak favorizováni oproti ostatním. Je tedy ze svého principu nemorální. Nelze to ničím vysvětlit ani ospravedlnit.“

  Pokud by se křesťan modlil pouze za sebe, anebo ze špatných pohnutek, tak ho Bůh nevyslyší. Bůh se dívá na motivy. A hřích brání vyslyšení modliteb.

  Špatně jste p.Štejfu pochopil (a mám pocit že je to u křesťanů rovněž typické) On nemyslel modlitby proti někomu,on myslel modlitby za něco nebo někoho což slouží jednotlivci nebo úzké skupině lidí což je opravdu favorizování někoho což je opravdu nemorální.Dám příklad-v otčenáši je pasáž dej NÁM chléb vezdejší,k tomu aby to bylo morálně nezávadné by tam muselo být dej VŠEM chléb vezdejší.
  Možná namítnete že tedy i nevěřící se mohou modlit,jenže to by už nebyli nevěřící.Ne všichni mohou být křesťané,někomu brání inteligence a kritické myšlení a někomu potřeba svobody myšlenek i skutků.Nesvrhli jsme soudruhy abychom následně vlezli do spárů církve.Vyměnit jednu totalitu za druhou by byl nonsens.

 202. Daniel B.

  @toli
  „Špatně jste p.Štejfu pochopil (a mám pocit že je to u křesťanů rovněž typické) “

  Vůbec jsem ho špatně nepochopil. Ani já si nemyslím, že by myslel modlitby proti někomu. Spíše jste mne pochopil špatně vy.

  Cituji, co p. Štejfa napsal: „Modlitba k Bohu, jako taková, je vždy soukromé přání jednotlivce nebo skupiny lidí, aby byli nějak favorizováni oproti ostatním. “

  Všimněte si, že zde píše „vždy“.

  Dám zde biblické texty, které hovoří o opaku:

  „Ježíš říkal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.““ Lukáš 23,34
  „… modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují“ Matouš 5,44
  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ 1. list Timoteovi 2,1-4

 203. Daniel B.

  @ateista

  Na mou otázku: „Můžete to tvrdit, ale jak své tvrzení chcete dokázat?“
  Odpovídáte: „Jednoduše.“
  Pak pokračujete tvrzeními, které samy potřebují dokázat.
  A končíte to slovy: „Kromě toho s konceptem boha přišli hlasatelé náboženské víry a ti jsou povinni dokázat jeho existenci. My nejsme povinni dokázat jeho neexistenci.“

  Jasně, že nemáte povinnost dokazovat vaše tvrzení, že Bůh neexistuje.

  „Můžete svůj vztah s bohem popsat? Můžete popsat samotného boha? Jak chcete dokázat jeho existenci, abyste mohl tvrdit to, co tvrdíte?“

  Bůh jako osoba projevuje skrze vztah s člověkem svou lásku. Takže od Boha prožívám lásku, dostávám vedení, vnitřní naplnění, výchovu, komunikaci, ukazuje mi své plány a to, co chce, abych dělal. Mohu s jeho pomocí pomáhat jiným lidem, protože Bůh je ten, kdo do nich vidí a ví, co potřebují – aniž si to ti lidé sami někdy uvědomují.

 204. Belzebub

  Proč neodpovíte na to zásadní, do té doby vám nemůžeme věřit, když si neumíte poradit s teodiceou, až odpovíte vy věřící na tyto otázky a bez toho, aby z toho vyplynuly další otázky, tak budeme mít „dobrého“ (byť hypotetického) boha 🙂

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 205. toli

  @Daniel B
  Ježíš říkal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.““ Lukáš 23,34

  Literární postavu nemůžete počítat mezi běžné a hlavně živé lidi.

  … modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují“ Matouš 5,44

  A proč se mají za tyto jedince modlit ?No aby prozřeli a přestali křesťany urážet a pronásledovat.Takže je to v podstatě opět amorální modlitba.

  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ 1. list Timoteovi 2,1-4

  Předpokládám že jste pravidelným návštěvníkem kostela,já jim byl téměř 30 let rovněž takže vám asi nemusím popisovat jaká je realita na rozdíl od biblického předpisu. Já opravdu nepotkal amorálnější společenskou skupinu než jsou křesťané,vzájemné osočování,urážení,dehonestování názorů,šíření klepů o druhých a tak dále.Setkávám se s tím na ulicích,setkávám se s tím v práci,setkávám se s tím na netu.Ostatně podívejte se sám ne křesťanské weby,třeba umlaufoviny nebo grano a uvidíte jakým nechutným způsobem mezi s sebou křesťané komunikují,právě oni,ti kteří by měli být morální elitou společnosti.Co vzpomínám tak se u nás v klašteru hromadně zasazovali o to aby byl Schwanzenberg hlavou státu,přesvědčovali i nevěřící ať jeho,katolíka a knížete volí.Pár měsíců po volbách na něj prasklo že to je prase co si vydržuje štětku,pochopitelně s vědomím manželky.Takže o čem ? Katolík prezidentem? Ani náhodou.Ta církev je pověstná tím že se její slova rozcházejí s jejími činy.Kdysi jsme tady měli katolíka,oponenta,nejenom že se vydával za ženu ale následně co byl zabanován včetně jeho klonu Luisy Pompe tak mu nedělalo sebemenší problém překrucovat pravdu a šířit lži.

 206. Foxy

  Rekapitulace:
  – – –
  Foxy (15.11. 2015)
  „Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“
  Jak to, Danieli, víte?
  Daniel B. (16.11. 2015)
  @Foxy
  „Jak to, Danieli, víte?“
  Skrze svůj vztah s Bohem.
  (Bůh je spolehlivý ve svých výrocích. Splnil, co mi zaslíbil. Ve svém životě jsem poznal, že je mocný, že stojí za svým slovem a za svou smlouvou, a že je dobrý…)
  – – –
  Danieli,
  Váš výrok byl: „Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“ Tvrdíte, že toto jste se dozvěděl skrze svůj vztah s Bohem.
  Znamená to tedy, že entita/fenomen, kterou/který nazýváte „Bohem“, Vám ve vaší vzájemné komunikaci sdělil(a) teno výrok přesně tak, jak je uvádíte?

 207. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Ještě jednou se pokusím, ale nabývám pocit, že se točíme v kruhu.

  DB: „Znamená to, že byste se rozhodl asi stejně, protože byste se v dané situaci nemohl rozhodnout jinak? Jestli je to tak, pak za co přijímáte zodpovědnost?“
  To že bych se rozhodl stejně za ABSOLUTNĚ stejných podmínek, nevypovídá nic jiného, než že se jedná o neuskutečnitelnou, hypotetickou replikaci. Nové promítnutí stejného filmu. Moje odpovědnost za mé činy zůstává nedotčena. Soudcem těchto činů nejsem ani já ani Bůh ale společnost, ve které žiji.
  Neznám vyšší cíl lidstva, než jeho prosperita (zdar či úspěch) vždyť i vy jako křesťan nemůžete tvrdit, že Bůh má opačný záměr. Ovšem lišíme se asi v tom, co si pod prosperitou představujeme – já rozhodně nechci život ve vší zbožnosti a důstojnosti před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Proč bych měl spoléhat na záchranu někým, kdo podle mne zřejmě neexistuje. Proč nenavrhujete, aby se takto konstruovaly třeba bezpečnostní pásy v automobilech?
  DB: „Stvořitel neodpovídá za oblasti, které dal k zodpovědnosti člověku.“ Toto tvrzení je v rozporu s tím, že Stvořitel je všemohoucí. vševědoucí a nekonečně dobrotivý. Pokud by bylo pravdivé, co říkáte, pak Bůh dává lidem svobodnou vůli k činům, o kterých ví předem že jsou zlé, tedy nemůže být milující a dobrotivý. Nemůžete nechat na stole odjištěnou pistoli v místnosti, kde si hrají vaše děti se záměrem je zkoušet, zda zhřeší; nemůžete to udělat ani z nedbalosti. A přitom inteligence dětí a dospělých má k sobě jistě blíže, než inteligence lidí k inteligenci Boha (podle křesťanů).
  DB: „Opravdový vztah a opravdová láska je založena na svobodě.“ S tím vyjadřuji plný souhlas. Všimněte si však, že křesťané označují svého Boha za Všemohoucího Pána, sami sebe za pokorné služebníky, modlitby k němu nemají reciprocitu, Bůh může rovněž trestat bez reciprocity, není spolupráce, pouze podřízené vykonávání pokynů a přikázání, při rozmluvě s Bohem křesťané klečí, On neustále šmíruje ……. Pokud si pod tímto vztahem představujete lásku, tak nevím o čem můžeme dál hovořit.
  K modlitbám: Toli to vyjádřil znova velmi přesně. K tomu návdavkem: Pokud je Bůh všemohoucí, vševědoucí a nekonečně dobrotivý, pak každý lidský čin již před jeho uskutečněním je Bohem povolen, jeho výsledek je znám a je morálně oklasifikován jako dobrý či špatný. Pokud klasifikace říká – čin byl dobrý, je modlitba přinejmenším nonsens, ale protože člověk to neví, přimlouvá se, aby byl do dobrých (v rozporu s božím úradkem) zařazen. Je jedno, zda se přimlouvá za sebe, jiné lidi, nebo všechny lidi. Pokud čin dostane nálepku – špatný, platí předešlé, nebo si to člověk uvědomuje, pak ovšem je to notorické orodování za výhodu (nejméně proti postiženým). Je zde řada nuancí typu nezaviněných katastrof a neštěstí, ale všude stále platí, to vše se děje v rámci boží režie jako trest za hříchy. Pak znova modlitebník žádá o výhody, které hříšníkovi nenáleží. Jak sám říkáte – „A hřích brání vyslyšení modliteb.“ Když by byl naprostý nedostatek hříchů, zbývá jasná trvalka – hřích dědičný, ten nesou i novorozeňata. Velmi půvabné je také , když Bůh si k sobě povolá novorozeně, aby ho ušetřil slzavého údolí. Vše toto mi připadá amorální.
  Jaroslav Štejfa

 208. toli

  A hřích brání vyslyšení modliteb.“ Když by byl naprostý nedostatek hříchů, zbývá jasná trvalka – hřích dědičný, ten nesou i novorozeňata.

  A já se přídám: podle křesťanské věrouky je naprosto každý člověk hříšníkem,nelze tedy vyslyšet jeho modlitby 🙂

 209. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  „To že bych se rozhodl stejně za ABSOLUTNĚ stejných podmínek, nevypovídá nic jiného, než že se jedná o neuskutečnitelnou, hypotetickou replikaci.“

  Myslím si, že k odpovědi na mou otázku nepotřebujete o replikaci ani uvažovat. K tomu, abyste napsal, zda jste se v minulosti v dané situaci mohl rozhodnout jinak nebo nemohl, přece nepotřebujete, aby se daná situace opakovala. Nevím, jestli píšu tak nejasně nebo se této odpovědi chcete vyhnout. Když se dívám na to, co učí materialismus, nevidím nic, co bych mohl použít k myšlence, že je zde možnost existence člověka jakožto aktivního činitele, který je schopen ovlivnit budoucnost. V materialismu vidím člověka pouze jako činitele pasivního.

  „Proč nenavrhujete, aby se takto konstruovaly třeba bezpečnostní pásy v automobilech?“

  Nerozumím vaši otázce. Co má záchrana lidstva, která je spojena s odpuštěním hříchů a s poznáním pravdy společného s konstrukcí bezpečnostních pásů v automobilech?

  „Nemůžete nechat na stole odjištěnou pistoli v místnosti, kde si hrají vaše děti se záměrem je zkoušet, zda zhřeší; nemůžete to udělat ani z nedbalosti.“

  Nejdříve jste zde vysvětloval, že Bůh potrestal lidi za použití rozumu. Z výše uvedené věty mi však plyne, že je podle vás právě rozumem neobdařil a zhřešili tak, že nevěděli, co dělali. Představte si, že byste tak omezil svobodu svého dospělého syna, že by neměl přístup k ničemu, co by mohl použít ke zlému. Jakýpak by to byl projev lásky?

  „Pokud si pod tímto vztahem představujete lásku, tak nevím o čem můžeme dál hovořit.“

  Právě to, že mne Bůh vidí a ví o všem, mi dává obrovskou svobodu. Je velká radost z toho, když vím, že nemusím před Bohem nic skrývat. A pokud člověk poslouchá Boha, není pouze jeho služebník, je jeho přítel, s kterým Bůh sdílí to, co má na srdci.
  „I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. “ Jakub 2,23
  „A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním sblížil…“ Genesis 18,17-19

  Stejně tak jako cítím, že mi má žena prokazuje lásku tím, jak se ke mně chová, tak vnímám Boží lásku tím, jak se mnou Bůh jedná. Boží dobrota není pro mě nějaký imaginární pojem. Je obtížné sdělit někomu chuť nějakého jídla, pokud ten člověk dané jídlo nikdy neochutnal. Stejně tak je obtížné vysvětlit, že Bůh projevuje svou lásku k člověku takovým způsobem, že ji člověk cítí a prožívá – člověku, který tu lásku nikdy vědomě neprožil.

  „Pokud klasifikace říká – čin byl dobrý, je modlitba přinejmenším nonsens, ale protože člověk to neví, přimlouvá se, aby byl do dobrých (v rozporu s božím úradkem) zařazen.“

  Můžete zde uvést příklad takovéto modlitby? Nejsem si jist, zda vás dobře chápu a tak raději s reakcí počkám.

 210. Daniel B.

  @toli
  „nemusím popisovat jaká je realita na rozdíl od biblického předpisu“

  Je mi líto, pokud jste se setkal pouze s takovými „křesťany“, kteří neberou vážně Boha. Znamená to tedy, že jste kdysi křesťanem byl a v Boha jste věřil a stal jste se ateistou na základě chování těchto lidí?

 211. toli

  Stejně tak jako cítím, že mi má žena prokazuje lásku tím, jak se ke mně chová, tak vnímám Boží lásku tím, jak se mnou Bůh jedná. Boží dobrota není pro mě nějaký imaginární pojem. Je obtížné sdělit někomu chuť nějakého jídla, pokud ten člověk dané jídlo nikdy neochutnal. Stejně tak je obtížné vysvětlit, že Bůh projevuje svou lásku k člověku takovým způsobem, že ji člověk cítí a prožívá – člověku, který tu lásku nikdy vědomě neprožil.

  Čistá autosugesce……

 212. Daniel B.

  @Foxy
  „Znamená to tedy, že entita/fenomen, kterou/který nazýváte „Bohem“, Vám ve vaší vzájemné komunikaci sdělil(a) teno výrok přesně tak, jak je uvádíte?“

  Vycházím spíše z víry v to, jaký Bůh je a ze své zkušenosti s ním. Uvěřil jsem, že Bůh je pravdomluvný a ze zkušenosti mohu říct, že mne v životě nikdy nijakým způsobem „nepodrazil“. Život s Bohem mne vede k hledání pravdy a k lásce k ní. A to i v případech, pokud pro mne není pravda ani příjemná, ani výhodná.

 213. Daniel B.

  @toli
  „Čistá autosugesce……“

  Je autosugescí vnímání lásky mé manželky? Stejně jako si nemohu navodit pocit, že mne manželka miluje, stejně je to s Boží láskou. Takový projev lásky jako vyslyšená modlitba, je zcela jistě autosugescí… 🙂 🙂

 214. toli

  Je autosugescí vnímání lásky mé manželky? Stejně jako si nemohu navodit pocit, že mne manželka miluje, stejně je to s Boží láskou. Takový projev lásky jako vyslyšená modlitba, je zcela jistě autosugescí…

  Nemluvil jsem o vaší manželce,mluvil jsem o bohu.
  Čistá autosugesce a vyslyšená modlitba je čistou projekcí.
  Měl bych snad já agnostik věřit na boha když se mi vše daří a mám spokojený život,vše co si přeji se mi splnilo a plní ?

 215. Daniel B.

  @toli
  „Čistá autosugesce a vyslyšená modlitba je čistou projekcí.“
  Nesmysl. To byste musel vědět, za co jsem se modlil. 🙂

  „Měl bych snad já agnostik věřit na boha když se mi vše daří a mám spokojený život,vše co si přeji se mi splnilo a plní ?“
  Nahý jste přišel na svět a nic vám nezůstane. Můžete být šťastný, pokud nemyslíte na svůj konec.

 216. toli

  A to se jako agnostik ani nemodlím a poté co jsem opustil církev hřeším celkem úmyslně protože mi „hřích “ dělá strašně dobře na „duši“ i na těle :-).
  Přesto mám spokojený život,nikomu neskládám účty a má přání jsou vyslyšena.Jak mi to vysvětlíte ?

 217. toli

  Nahý jste přišel na svět a nic vám nezůstane. Můžete být šťastný, pokud nemyslíte na svůj konec.

  Jsem šťastný přestože často myslím na svůj konec.Jednoduše obejdu a zůstanou tu jen vzpomínky lidí kteří mne znali a kterým jsem byl třeba i blízký.Nic více nezbyde ,žádná nesmrtelná duše se nekoná

 218. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B:
  Pokud se hypoteticky vracím k nějakému rozhodnutí ve své minulosti s otázkou, zda jsem měl svobodnou volbu učinit rozhodnutí jiné, tak asi ano – v momentě mého rozhodování plynul čas a vesmír a moje mysl se neustále měnily. Mým rozhodnutím se změnil svět fatálně z hlediska sledované události; kdybych se rozhodl jinak, svět by se vyvíjel také jinak Pokud zní otázka, zda bych se rozhodl jinak za hypoteticky ABSOLUTNĚ stejné situace, tak ne. Pokud zní otázka, zda bych se rozhodl jinak na základě stejné situace s nepatrnou změnou v čase, stavu své mysli atd., tak asi ano, čím větší by byla změna, tím větší by byla pravděpodobnost jiného rozhodnutí. Víc si zatím nedovedu představit. Pokud jsem se rozhodl nějak na základě veškerých informací do mé mysli vstupujících, nutně k jinému rozhodnutí potřebuji nějakou změnu, to je logika věcí. Ona božská vlastnost rozhodovat se bez koherence (soudržnosti, ať už fyzické nebo logické) je nesmysl – tento vesmír by byl okamžitě na kusy roztrhán a zničen, kdyby něco takového možné bylo. Prostě bychom neexistovali. Pokud vaše otázka směřuje k problému svobodné vůle, tak z pohledu absolutního vyhodnocení situace v daném okamžiku se zdá, že svobodná vůle neexistuje. Pokud vyjdu z předpokladu, že nejsem schopen absolutně pochopit v jediný okamžik veškerý vliv na mé rozhodování (což je reálné), vzniká prostor neurčitosti či nahodilosti, který dovoluje rozhodnutí alternovat a to je podle mne možnost oné svobodné vůle. Upozorňuji na sbjektivitu svého výkladu a obecnou veřejnou neshodu na výkladu tohoto pojmu.
  K bezpečnostním pásům – pokud Bůh chce všechny lidi zachránit a lze se na něho spolehnout, proč potom nemohou na tomto principu existovat i ony pásy? Otázka je , před čím nás chce zachránit – před sebou, před naší svobodnou vůlí, kterou nám dal darem, před bolestí, strachem, ďáblem ….?
  Adam a Eva – dětinští tvorové čerstvě nadaní rozumem, bez zkušeností. Vysláni do světa a první informace je nepojíst ze stromu poznání (pistole v dosahu nezkušeného dítěte se stejně fatálními účinky) – kdo je zodpovědný za nastalé neštěstí?
  Chcete říci, že pokud by vás bůh nešmíroval, pozbyl byste radosti z toho, že nic neskrýváte? Snad nechcete, abych vám tuto pokryteckou větu věřil. Rovněž tak vám nevěřím, že vaše manželství je založeno na tak otřesné submisivitě jednoho a teroru druhého a je šťastné. Kdo z vás je v tom Bůh a kdo hříšník?
  K modlitbám: nechme stranou modlitby běžné toho druhu „…Bože dej ať vyhraji tento zápas, válku, spor …“, Vezměme jako Toli otčenáš:“ ……Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny,….“ Jestliže Bůh se u někoho rozhodl dát někomu chléb a odpustit mu jeho viny – nebo učinit opak, jest rozhodnuto a modlitba, souvisící s činy modlícího v minulosti nebo budoucnosti je přinejmenším zbytečná, Bohu nemá co říci (ostatně jako připomínky od lidí, že jeho je království nebeské atd. – jako by to nevěděl). Může mít jediný účel, ukázat sobě samému a lidem okolo, jak jsem zbožný a jak si zasluhuji boží milost. ( Mt 5,16: Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky ). A to je to pokrytecké a nemorální. Nebo:“…. neuveď nás v pokušení, ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého….“ Je vrchol drzosti požádat Boha aby křesťana nevedl k pokušení (při jeho vyhlášené dobrotě); a znova, proč by vás měl chránit od zlého – vždyť to zlo nastavil právě pro vás, máte svobodnou vůli, On vám není ničím povinován – nebo snad ano, nebo chcete nějakou specielní výhodu?, lásku k němu musíte projevovat vy, jeho láska je deklarována dogmatem. Znova se ptám – takto je také definováno vaše manželství?
  Jaroslav Štejfa

 219. toli

  A navíc nelze bohu něco sdělit,je totiž vševědoucí a nic mu nezůstane skryto,tedy ani naše nitro,myšlenky, „duše“,touhy,přání,sny.Jednoduše nelze s ním komunikovat protože už ví všechno dříve než si to uvědomíme my. Pochopitelně to píšu s lehkou ironíí která je agnosticismu vlastní 🙂

 220. Daniel B.

  @toli
  „… hřeším celkem úmyslně protože mi „hřích “ dělá strašně dobře na „duši“ i na těle :-).
  Přesto mám spokojený život,nikomu neskládám účty a má přání jsou vyslyšena.Jak mi to vysvětlíte ?“

  I já jsem tak žil do chvíle, kdy mě Bůh začal za můj způsob života soudit. I vy zažijete Boží soud a to ještě za svého života. Ten soud od Boha nad vámi bude pro vás zároveň Boží milostí. Mým přáním je, abyste ten čas využil dobře, k pokání, k obrácení se k Bohu. Až ten čas přijde, vzpomeňte si na má slova.

 221. Belzebub

  Než tu budeš zase dnes vykládat ty svoje spekulace, tak si poraď s tímhle, díky 🙂

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace s bohem?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 222. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  “ Pokud zní otázka, zda bych se rozhodl jinak za hypoteticky ABSOLUTNĚ stejné situace, tak ne. “

  Děkuji za odpověď. Nuže – za co tedy přijímáte odpovědnost, když nemáte ve své moci určit směr vašeho života?

  „Adam a Eva – dětinští tvorové čerstvě nadaní rozumem, bez zkušeností.“

  Určitě ne, Adam měl za sebou pojmenování veškeré zvěře, což byl první úkol pro Adama. Takže o žádných dětech nelze mluvit.

  „Chcete říci, že pokud by vás bůh nešmíroval, pozbyl byste radosti z toho, že nic neskrýváte? Snad nechcete, abych vám tuto pokryteckou větu věřil. Rovněž tak vám nevěřím, že vaše manželství je založeno na tak otřesné submisivitě jednoho a teroru druhého a je šťastné.“

  Vidíte, vy nedokážete pochopit, že je možné milovat Boha, protože vaše představa Boha je daleko vzdálena od pravdy – že Bůh je Otec plný lásky. Stejně tak si nedokážete představit manželé, kteří milují Boha a jejichž manželství je šťastné. Může to vycházet i z toho, že jste zatím žádné takové manželství neviděl. Je mou zkušeností, že ateisté nejsou příliš šťastní – a ani se jim nedivím.

  „Jestliže Bůh se u někoho rozhodl dát někomu chléb a odpustit mu jeho viny – nebo učinit opak, jest rozhodnuto a modlitba, souvisící s činy modlícího v minulosti nebo budoucnosti je přinejmenším zbytečná, Bohu nemá co říci “

  Modlitby mají význam, protože opravňují Boha vstupovat do oblastí, které dal za zodpovědnost člověku. Přímluva za jiného člověka má význam a ovlivňuje Boží jednání. Jak by pak mohla existovat vyslyšená modlitba?
  Jasné slovo z Bible: „Nemáte, protože neprosíte.“

 223. Daniel B.

  @Belzebul

  „Daniela B. bůh nezkoušel,…“

  Bůh mne nejen zkoušel, Bůh mě v minulosti za mé hříchy soudil.

 224. toli

  já jsem tak žil do chvíle, kdy mě Bůh začal za můj způsob života soudit. I vy zažijete Boží soud a to ještě za svého života. Ten soud od Boha nad vámi bude pro vás zároveň Boží milostí. Mým přáním je, abyste ten čas využil dobře, k pokání, k obrácení se k Bohu. Až ten čas přijde, vzpomeňte si na má slova.

  Těchto keců nebo výhružek jsem za svůj život slyšel již mnoho a nijak mě to nezasahuje,jednoduše nemám rád organizované náboženství.Koncept boha mi nijak zvlášť nevadí ale vadí mi jeho údajní pozemští „mluvčí“,jednoduše ti kteří si myslí že znají boží vůli a obtěžují tím ostatní.Celkem logicky které náboženství je správné ?Hinduismus,budhismus,judaismus či snad islám nebo křesťanství ? A to vůbec nemluvím o mnoha dalších náboženstvích.Osobně si myslím že pokud dospělý člověk dnes v 21.století kdy máme tak mohutně rozvinutou vědu v mnoha oborech věří na nějaké středověké mýty a pověry tak na tuty nemá plně funkční mozek,prostě se mu tam něco porouchalo.

 225. Belzebub

  Ty si reagoval na jednu větu vytrženou z kontextu? Proč tebe zkoušel tak málo a pomáhá ti dokonce s manželstvím a jiné zkouší tak, že chcípají v bolestech celé roky zaživa (často aniž by něco provedli) a nepomůže jim? 🙂

  Než tu budeš zase dnes vykládat ty svoje spekulace, tak si poraď s tímhle, díky 🙂

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace s bohem?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 226. Daniel B.

  @toli
  „Těchto keců nebo výhružek jsem za svůj život slyšel již mnoho a nijak mě to nezasahuje…“

  Nemyslím si, že by vás ta slova zasáhla teď. Ona pro vás budou důležitá, až s vámi Bůh začne jednat.

  „pokud dospělý člověk dnes v 21.století kdy máme tak mohutně rozvinutou vědu v mnoha oborech věří na nějaké středověké mýty a pověry tak na tuty nemá plně funkční mozek,prostě se mu tam něco porouchalo“

  Často si nevěřící myslí, že vědí, čemu křesťané věří – viz tento web. Plný nesmyslů o tom, o čem je víra. A nějak mi nesedí s porouchaným mozkem to, že je větší procento mladých vysokoškoláků mezi věřícími, než mezi nevěřícími – stačí se podívat na analýzu výsledků posledního sčítání lidu. 😉

 227. Belzebub

  Vy nám totiž neumíte říct, čemu věříte, ani jak komunikujete s bohem, takže je to těžké 🙂

  Na druhou stranu nám občas cpete své velké „pravdy“, neověřené, jako dogmata a vnucujete nám je

  90% špičkových vědců v USA jsou ateisté, opačná tendence mezi vězni a běžným lidem 🙂

 228. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B,:
  Mám pocit, že jsem vyčerpal svůj veškerý um něco vysvětlit či ujasnit, aniž jsem nabyl dojmu, že jsem u vás uspěl, nebo jste mi něco vyvrátil. Přesto, že vaše reakce jsou pro mne plny logických selhání, ignorování evidence a vyhýbání se přímým odpovědím, nemohu zcela vyloučit, že se mýlím a uznávám svůj neúspěch v polemice (typické je: „…Adam měl za sebou pojmenování veškeré zvěře …“ – pokud neuznáte, že dodnes žádný člověk nemá za sebou pojmenování veškeré zvěře, natož Adam, a další nonsensy v každé druhé větě, mluvíme jeden o voze a druhý o koze) . Nic z vaší strany mi však nepomáhá, zejména ne odvolávání se na věci, které jako ateista podle vás poznat nemohu. Proto s politováním oznamuji, že dále již polemisovat s vámi nebudu.
  Jaroslav Štejfa

 229. Ateistický laik

  Daniel B. 18.11. 2015
  Je autosugescí vnímání lásky mé manželky?
  Ano i ne. Je to chemie hormonů, která má za úkol vzniku a vychování potomka(ů) = zajistit další život. A aby se prostě geny dál šířili, tak jste pod vlivem vlastních drog :-).
  P.S.: Je to hodně zjednodušené.

 230. toli

  Často si nevěřící myslí, že vědí, čemu křesťané věří – viz tento web. Plný nesmyslů o tom, o čem je víra. A nějak mi nesedí s porouchaným mozkem to, že je větší procento mladých vysokoškoláků mezi věřícími, než mezi nevěřícími – stačí se podívat na analýzu výsledků posledního sčítání lidu

  Jednoduché vysvětlení,vyšší inteligence (tedy většinou absolventi VŠ) má problém s přízemní , suše materialistickou společností,s konzumem.Hledá tedy únik z tohoto marasmu.A jedním z únikových cest bývá návštěva kostela.S vaším bohem to nemá v podstatě nic společného,spíše s tou autosugescí 🙂

 231. toli

  Jinak v kostele vídám spíše přestárlé ovčany, VŠ občas.Spíše dělnictvo. Možná je pobožné vysokoškolstvo pražským specifikem,ale Praha není Česko.

 232. Belzebub

  To by mohlo být kvůli komunismu, kdy se elita před stranou uchylovala k bohu, u nepostkomunistických států je to naopak, elita více sekulární a nevěřící a póvl věří. Samozřejmě (hlavně monarchie) občas uspořádají něco tradičního, jako obřad a tak, ale nic v co by někdo skutečně ještě věřil.

  Nemluvě asi o elitách v bývalých klerofašistických státech, tam bude dnešní elita ještě více levicová či antitheistická – přesně opačná než ta z postkomunismu

 233. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  Určitě vás budu respektovat, pokud nebudete chtít odpovědět na mou reakci na váš příspěvek. Myslím si však, že nemusí jít z mé strany o nelogičnost, ale o neporozumění nebo i o nedostatečné vysvětlení.

  Dojem nelogičnosti mám z vás i já, když tvrdíte, že přijímáte za své činy zodpovědnost a zároveň tvrdíte, že jste se v dané situaci v minulosti nemohl zachovat jinak. Jediné vysvětlení mám, že přijímáte zodpovědnost, protože v dané situaci nemůžete jednat jinak, než ji přijmout. Ale to je pak jasné popření skutečné osobnosti člověka jako něčeho, co působí aktivně.

  „typické je: „…Adam měl za sebou pojmenování veškeré zvěře …“ – pokud neuznáte, že dodnes žádný člověk nemá za sebou pojmenování veškeré zvěře, natož Adam“

  To se přece nevylučuje. Nemluvil jsem o všech organismech a navíc, jestli předpokládáte, že si myslím, že těch zvířat bylo stvořeno tolik, kolik se dnes počítá mezi živočišné druhy, tak se mýlíte. Výše uvedená věta je příkladem, kdy jste mne nepochopil dobře.

  „Přesto, že vaše reakce jsou pro mne plny logických selhání, ignorování evidence a vyhýbání se přímým odpovědím, nemohu zcela vyloučit, že se mýlím a uznávám svůj neúspěch v polemice“

  Je pravda, že neodpovídám na všechny vaše otázky. Není to však proto, že bych se chtěl odpovědi vyhnout. Je-li však více otázek, které vyžadují odpověď, která nemůže být příliš stručná, pak jsem odpovídal je na některé, aby naše příspěvky příliš „nenabobtnaly“ – a také z časového hlediska. Omlouvám se, že jsem vám to k těm vašim otázkám nenapsal dříve.

  Pokud mne neusvědčíte přímo, jak mohu vědět, co konkrétně myslíte těmi logickými selháními, ignorováním evidence a vyhýbáním se přímým odpovědím?

 234. Belzebub

  Ahoj Danuško, asi si na mě zapomněl, tak se připomínám:

  Ty si reagoval na jednu větu vytrženou z kontextu? Proč tebe zkoušel tak málo a pomáhá ti dokonce s manželstvím a jiné zkouší tak, že chcípají v bolestech celé roky zaživa (často aniž by něco provedli) a nepomůže jim? 🙂

  Než tu budeš zase dnes vykládat ty svoje spekulace, tak si poraď s tímhle, díky 🙂

  Ale Daniel B to teď vyřešil, jemu bůh pomáhá s manželstvím, protože ho má rád. Ostatní děti a lidi a zvířata prostě rád neměl, tak je nechal chcípat v bolestech. Daniela B. bůh nezkoušel, tamty ale zkoušel či jejich příbuzné zkoušel a tak je nechal trpět, Danielka ale vynechal nebo ho zkouší mnohem méně útrpným způsobem. A jiné nechá chcípat na rakovinu slinivky ve 20letech. Ale Danielka ne, toho má rád. Toho takhle zkoušet nemusí. To je individuální. U něj stačí, když ho občas zabolí zub, jiní musí chcípat. Jednoduché. To je jednoduché jako facka 🙂

  A proč zkouší taky děti a zvířata, když ty jednají instinktivně bez morální abstrakce? No u dětí zkoušel příbuzné a tak je nechával chcípat v dětském věku (ale proč 5 z 10 po většinu historie, proč tolik?) a u zvířat? Proč trpí zvířata? No to nevíme, ale to nemusíme, nemusíme boha chápat, stačí ho milovat, jako Stalina. Chápat ste ho nemuseli, hlavně ho milovat, on je moudrý a myslí i za vás 🙂

  1)
  A) to pořád neznamená, že jsou od boha, sny často anticipují to, čeho se bojíme, co očekáváme a na co se těšíme a ukazují různé možnosti 🙂
  B) Co je to boží zjevení? Vy si vykládáte boží zjevení (sen) na základě jiného božího zjevení (jakého?)
  C) co ty jiné druhy komunikace s bohem?

  2)
  A) proč individuální zjevení? U psů a koček potřebujete individuální zjevení? U 5dětí z 10 co umřely na běžné nemoci po většinu historie lidstva – potřebujete mít zjevení? 🙂
  B) někdo trpí kvůli „hříchu“ někoho jiného?
  C) zvířata trpí za co?
  D) opět tedy : ) trpí i děti nebo ne? Proč nepomůže jim s rakovinou raději než tobě s manželstvím? 🙂

 235. Foxy

  Na můj opakovaný dotaz:
  Znamená to tedy, že entita/fenomen, kterou/který nazýváte „Bohem“, Vám ve vaší vzájemné komunikaci sdělil(a) teno výrok („Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“) přesně tak, jak je uvádíte?
  Daniel B. (18.11. 2015) odvětil:
  „Vycházím spíše z víry v to, jaký Bůh je a ze své zkušenosti s ním. Uvěřil jsem, že Bůh je pravdomluvný a ze zkušenosti mohu říct, že mne v životě nikdy nijakým způsobem „nepodrazil“. Život s Bohem mne vede k hledání pravdy a k lásce k ní. A to i v případech, pokud pro mne není pravda ani příjemná, ani výhodná.“

  Danieli!
  Vzhledem k tomu, že na přímý dotaz opakovaně odpovídáte zcela mimoběžnými, pouhými agitačně-propagandistickými výroky, důvodně se domnívám, že jste si Vaše slova („Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“), použitá Vámi 15.11. 2015 coby diskusní argument, docela prostě vyfabuloval.
  Pokud snad tímto způsobem přistupujete k diskusím obecně, nevidím v jakékoliv další diskusi s Vámi žádný smysl.

 236. Jaroslav Štejfa

  Tak ještě jednou k Danieli B.:
  Otázka svobodné vůle – jestliže jsem se kdysi v minulosti rozhodl na základě nějakého stavu vesmíru k činu, který jsem pak uskutečnil, běh věcí ve vesmíru se tím změnil jednou provždy a tento čin je nezměnitelný. To je vlastnost vesmíru, která ho drží v realitě. Prostě kdykoliv v čase následném tento historický jev nelze změnit, pokud se vesmír nemá zhroutit. Proto otázka v morální rovině, zda jsem se nemohl rozhodnout jinak, je nesmyslná. Pokud tu otázku položíte tak, že při stejných podmínkách (stejný – rozumí se natolik, kolik je v lidských silách), pak může být moje rozhodnutí jiné, i když oba víme, že to má své meze – situace nikdy nemůže být absolutně stejná. V tomto smyslu mám svobodnou vůli. Otázka odpovědnosti s tím souvisí v tom smyslu, že za své činy musím být před společností zodpovědný (jak jsem popsal v předešlém). Pokud by tomu tak nebylo, společnost se zhroutí a lidstvo vyhyne. Zde není možnost jiná, než aby ve sporných situacích bylo řešení dosaženo lidským soudem, Bůh je berlička. Tak také společnost funguje bez ohledu na náboženství. To má svou roli pouze v ovlivnění pojmu spravedlnost – který definují zase jenom lidé. Popření aktivity chápu zcela opačně – člověk není aktivní, dojde-li k přesvědčení, že svět je ovládán silami, které nemůže ovlivnit a je v rukou něčeho mocnějšího.
  Co se týče Adama – pokud máte na mysli, že Adam (pokud by existoval) rozpoznal některé druhy zvířat, vězte, že vnuk mého švagra dovede rozpoznat několik desítek zvířat včetně řady dinosaurů ve svých pěti letech, přesto ho nepovažuji za dospělého, zkušeného muže, odpovědného za své činy. Váš argument je chabý – jaké znal Adam nástrahy světa v ráji? Živočišných druhů jsou desítky milionů a to je evidentní. že Adam nežil je evidentní, že tedy nebyl vzdělán je evidentní. Existence Boha – bez evidence; že nedovedu pochopit lásku neexistující bytosti je pravda a logické – nelogické je ji předpokládat. Dovedu si představit manžele, kteří milují Boha a jejichž manželství je šťastné, ovšem nedovedu si představit, že se k sobě chovají tak, jako Bůh k věřícím, či naopak. Jistě svou manželku nešmírujete jako Bůh vás – ani k tomu nemáte technologii.
  Teodicea – vaše argumenty jsou nelogické. Vševědoucnost – jestliže vše vím, nemáte možnost mi poskytnout informaci (vědění, které nevím), tedy nemůžete ani předpokládat, že dojde ke změně po vaší modlitbě, protože já vím i výsledek vašeho činu, tedy ten výsledek neovlivníte. Všemohoucnost – nese sebou nutně prázdnost lidských pojmů jako je trestnost, odpovědnost, dobro, zlo atd. prostě vše je dovoleno. Dobrotivost – vylučuje zlo, pojmy jako ďábel či peklo jsou bezobsažné. Pokud začnete kombinovat alespoň dva z těchto pojmů k sobě, nebo připustíte ďábla, nutně musíte slevit z jejich absolutna, nebo se vám systém zhroutí. Prostě to není soudržné. Pro vyslyšenou modlitbu není evidence. Věty typu „Modlitby mají význam, protože opravňují Boha vstupovat do oblastí, které dal za zodpovědnost člověku.“ musíte opustit, protože mimoděk říkáte, že je něco, někdo, kdo dává Bohu právo na něco – a to snad nemyslíte vážně.
  Shrnuto nejdůležitější:
  1) Existence Boha není dokázána a není o ní evidence.
  2) Existence Ďábla a pekla rovněž, stejně tak celá kamarila nebeského personálu
  3) Existence Adama a Evy – bez evidence
  Logické důsledky:
  1) Teodicea je nesmysl
  2) Veškerá morálka lidí stojí na lidském úsudku
  3) Absolutní pojmy typu pravda, zlo, dobro, atd. neexistují
  4) Bůh nemá s kým a proti čemu bojovat, natož někoho zachraňovat
  5) A hromada jiných věcí

  Ale už skutečně nemohu polemisovat tímto způsobem, protože za chvíli bych byl nucen posílat tudy celé knihy.

  Jaroslav Štejfa

 237. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa
  “ Prostě kdykoliv v čase následném tento historický jev nelze změnit, pokud se vesmír nemá zhroutit. Proto otázka v morální rovině, zda jsem se nemohl rozhodnout jinak, je nesmyslná.“

  Jak můžete docházet k tam absurdním závěrům? Souhlasím s prvním souvětím, které výše cituji. Ale proč by otázka po možnosti jiného rozhodnutí byla nesmyslná? Vždyť právě na tom stojí lidská zodpovědnost. Ve většině případů společnost volá k zodpovědnosti lidi za zlé činy proto, že věří, že jednat jinak mohli. Pokud je někdo souzen např. za loupežnou vraždu, pak je souzen proto, že společnost předpokládá, že nebyla nutnost, aby tento člověk přepadával a vraždil, že měl tento člověk na výběr. Jinak řečeno, – že pro něj existovala možnost, aby dané trestné činy nespáchal. Ale protože se rozhodl je spáchat, je volán k zodpovědnosti. Jak tedy docházíte k takovémuto závěru?: „Proto otázka v morální rovině, zda jsem se nemohl rozhodnout jinak, je nesmyslná.“

  Upozorňuji, že nebudu odpovídat na všechny otázky.

  „Dovedu si představit manžele, kteří milují Boha a jejichž manželství je šťastné, ovšem nedovedu si představit, že se k sobě chovají tak, jako Bůh k věřícím, či naopak. Jistě svou manželku nešmírujete jako Bůh vás – ani k tomu nemáte technologii.“

  Myšlenky na Boha přinášejí věřícím pokoj, ale nevěřícím znepokojení. Proto pro vás vědomí, že by vás Bůh neustále viděl, přináší znepokojení, ale mně pokoj. Rozdíl je v tom, jak Boha chápeme.

  „Vševědoucnost – jestliže vše vím, nemáte možnost mi poskytnout informaci (vědění, které nevím)“

  To je pravda, ale v modlitbě nejde o poskytování informací Bohu: „Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.“ Matouš 6,7-8

  „…tedy nemůžete ani předpokládat, že dojde ke změně po vaší modlitbě, protože já vím i výsledek vašeho činu, tedy ten výsledek neovlivníte. “

  Člověk jako aktivní činitel ovlivňuje výsledek. Proč by se asi jinak modlil?

  „Věty typu „Modlitby mají význam, protože opravňují Boha vstupovat do oblastí, které dal za zodpovědnost člověku.“ musíte opustit, protože mimoděk říkáte, že je něco, někdo, kdo dává Bohu právo na něco – a to snad nemyslíte vážně.“

  Je to sám Bůh, kdo vymezil svým právem oblasti, které dal k zodpovědnosti člověku a člověk mu dává možnost působit právě kvůli jeho práva. Pokud někdo s vámi uzavře smlouvu a chce vyžadovat něco, co smlouva tvrdí, nejde to bez toho, že daná osoba splní i svoji část, kterou se zavázala plnit. Rozumíte mi? Bůh bude soudit člověka pouze v oblastech, které mu dal k zodpovědnosti.

 238. Daniel B.

  @Foxy

  „…důvodně se domnívám, že jste si Vaše slova („Bůh člověka stvořil. Pak k němu promluvil.“), použitá Vámi 15.11. 2015 coby diskusní argument, docela prostě vyfabuloval.“

  To určitě ne. Spíše jsem (nejspíše mylně) předpokládal, že je zde alespoň zevrubně známo, co se píše v Bibli:
  „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim…“ Genesis 1,27-28. Už vám můj příspěvek dává smysl? „… Uvěřil jsem, že Bůh je pravdomluvný…“

 239. Daniel B.

  @Belzebub
  „Proč tebe zkoušel tak málo a pomáhá ti dokonce s manželstvím a jiné zkouší tak, že chcípají v bolestech celé roky zaživa“

  Pokud připisujete Bohu vlastnosti, které má ďábel, tak si přečtěte toto…
  Ježíš „…procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.“ Skutky 10,38

 240. Belzebub

  Bůh by mohl ďábla zastavit ne? Ty sám si psal že bůh zkouší lidi… ne ďábel, ale bůh…

  No moc lidem ten tvůj Ježíšek, pokud vůbec existoval a pokud to byl „boží syn“ (takže 2X neodůvodněné pokud) – moc lidem nepomohl 🙂

 241. Daniel B.

  @Belzebub

  Potřebujete rozeznávat, co je zkoušení lidí. Věřící se potřebují vrátit k zakoušení Boží moci. A tehdy nevěřící uvidí mocného Boha. Jak jsem psal o oblastech zodpovědnosti – týká se to i autority, kterou věřícímu dal Bůh a kterou může uplatňovat – a to i nad ďáblem.

 242. Belzebub

  Já ti ale psal, že trpí a umírají i děti, ty z toho nemají rozum. Dokonce dřív to bylo 5z 10 v dětském věku… proč?

  Proč trpí zvířata?

  Proč bůh těm trpícím většinou nepomohl a nepomůže?

  Jak pomohl těm co šli do plynu? To byli věřící často… ani nevěřící by si to nezasloužil

  Evidentně dle tvé verze tobě pomáhá s takovou prkotinou jako je manželství a jiné po milionech nechával a nechává chcípat v bolestech (nebo nezastaví ďábla který to dělá) a je jedno, jestli ti lidé jsou či nejsou věřící. A často věřící byli a jsou.

 243. Foxy

  Danieli!
  Argumentujete tedy odkazem na Bibli (specielně její část zvanou Genesis).
  Je odkaz na citát ze Starých pověstí hebrejských relevantnějším důkazem pravdivosti výroku než kupříkladu odkaz na citát ze Starých pověstí českých?
  Jestliže se domníváte že ano, na základě čeho se tak domníváte?
  Děkuji předem za Vaši jasnou odpověď!

 244. Foxy

  Ad Belzebub (20.11. 2015) „Bůh by mohl ďábla zastavit ne?“
  Biblický bůh je konstrukt, mající za vzor poněkud hypertrofovaného náčelníka pasteveckého kmene. Jako takový se zcela logicky chová a jedná dle zákonitostí, popsaných Niccolò Machiavellim. Proto si mimo jiné musel sehnat (v tomto konkrétním narativu tedy stvořit) někoho na špinavou práci. Je to vyjádření archetypu hodný vladař – zlý vykonavatel.
  Biblický bůh se v této roli musí chovat machiavelisticky. I Daniel zde uvádí: „Věřící se potřebují vrátit k zakoušení Boží moci. A tehdy nevěřící uvidí mocného Boha…“
  Přestože existence biblického boha je zjevně pouze imaginární, i tak se, už jen z důvodů prosté plausibility, tato postava biblického bájesloví nutně musí chovat dle výše uvedeného archetypu. Bůh nikdy ďábla nezničí (to by jej rovnou vůbec nemusel tvořit), naopak, potřebuje jej. To je nedílná součást příběhu.
  Ptát se proč biblický bůh jedná tak či onak, má stejný smysl jako ptát se, proč že se ten bájný praotec Čech škrábal ausgerechnet na ten kopec, co se mu říká Říp.

  Alespoň tak to vidím.

 245. Belzebub

  Protože byl stařec a bolely ho nohy, jinak by vystoupal na Sněžku a řekl by „Tady je to nic moc, půjdem někam k moři“

 246. Pavlina

  Ze se nestydite! Bůh existuje.. miluje vás. I když to tak nevidíte vy…

 247. Bílá velryba

  To je dobře, Pavlíno, že to tvrdíte tak jistě, jistě tedy máte důkazy a to 100%, netvrdíte že bůh spíše existuje nebo možná existuje, ale že existuje. Super! Sem s exaktními, dokonce 100% důkazy 🙂

  A jistě také máte důkazy pro to, že nás miluje, hlavně ty co umírají na rakovinu v 15 letech nebo těm co se narodili s nějakou odpornou chorobou nebo co jim právě lev ukousl ruku nebo jim požár zničil domov a zabil rodinu, krásný svět plný boží něhy 🙂

 248. Foxy

  „Ze se nestydite! Bůh existuje.. miluje vás. I když to tak nevidíte vy…“

  A kde byl, Pavlíno, ten Tvůj milující bůh, když se plynové komory továren na smrt plnily vražedným kyanovodíkem, když se malé děti v pečlivě utěsněných nástavbách nákladních automobilů dusily výfukovými plyny, kde byl ten Tvůj milující bůh, když V JEHO JMÉNU hořely hranice, na nichž v plamenech umírali živí lidé, no řekni, kde byl, Pavlíno?
  Že všichni ti nevinní dojdou po smrti odměny nebeské? Alealeale, nesnaž sama sebe opít rohlíkem, to je jen mámivý hojíček na strachem sevřenou dušičku, která se v zoufalství utíká do všemocné ochtany mámina klína, otcovské náruče… ale to vše už dávno není pravda, už jseš moc velká na návrat – jenomže dospělost bolí.
  Tak se drž své omamné víry, pomáhá li Ti ilusí něčeho vyššího, co tě ochrání před světem, jaký je – ale přijmi též, že jsou i tací, pro které se už stal Tvůj bůh jen částí prastaré pohádky, pohádky staré jako samo lidstvo, které si své bohy stvořilo proto, aby překonalo strach z neznáma, strach z nejistoty stále se měnícího světa, kde není návratů zpět, kde není nikomu dáno opětovně vstoupiti do stejné řeky.

 249. toli

  To zase tady otravuje nějaká nemocná ?

 250. Bílá velryba

  Toli tvrdí, že náboženství je nemoc, Foxy že je to něco přirozeného, já tvrdím oboje. I nemoc je přirozená, je dobré se z této přirozené a velmi časté psychické poruchy dostat, protože jde překonat. Lze překonat některé negativní evoluční jevy, třeba přemíru agresivity. Lze to, já jsem jedním z těch, kteří se k ateismu dopracovali postupně. Ať už svobodná vůle je či není (či něco mezi), tak se lze stát z věřícího ateistou, což je vítězství nad jedním biasem, ale zato hodně silným. Náboženství je (či jsou) velmi silný a negativní bias dokonce i kdyby bůh existoval. Je to špatný a iracionální, byť asi přirozený přístup ke světu…

  Zatím…

 251. toli

  @Bílá velryba
  Toli tvrdí, že náboženství je nemoc

  To není přesné.Organizované náboženství je mocensko politický a ekonomický prostředek zneužívající masu prosťáčků,kteří se nějak nedokáží smířit s tím že jsou už dospělí a měli by umět stát na vlastních nohách bez pomoci,prostě nechtějí být soudní.A tak raději věří že věčná panna porodila syna,který smrtí spasil svět.Pak oba odlétli někam do nebe.Do středověku byli tyto bláboly opodstatněné,protože čím méně člověk ví tím více žvaní.Při dnešním stavu vědy se opravdu jedná o nemoc.Vědě je sice nějaký bůh lhostejný ale dokáže zkoumat duševní poruchy a s touto duševní poruchou je spojeno i popírání evoluce což je nejprozkoumanější a nejpropracovanější nauka jaká existuje.A co místo evoluce nabízí ? Nějaký kreacionismus a inteligentní desing které jsou odvozeny tak leda z jejich adorované pohádkové knihy.

 252. Pozorovatelnik

  Kdyby existoval Bůh – Stvořitel, nepotřeboval by proti svému stvoření bojovat. Protože by tvořil kvalitu. A s kvalitou by neměl důvod bojovat. A kdyby se mu přece jen někdy něco náhodou ne zcela podařilo, tak by to opravil. Ne proti tomu bojoval.

  Vnímáš, jak je náboženství pitomé? Dělá z Boha podřadného prachobyčejného vyřizovače účtů, tak jaké měli představy pastevci orientu. Jak tomu můžeš věřit? Vždyť to je nedůstojné. A kdyby se Bohu stvořiteli hypoteticky ani přes veškerou snahu nepodařilo opravit nedostatky, které se mu v jeho díle vyskytly, (protože by to bylo fakt neopravitelné), tak by proti tomu nebojoval, ale jednoduše by to vymazal.

  Bible = parodie na Boha. Bible = zesměšňování potenciálního Boha.

  Náboženství a slova v Bibli o údajném Bohu vypovídají pouze o těch lidech, co to psali. Oni popsali stav své duše, své psychiky. Každá část Bible vypovídá pouze o tom člověku, co ji napsal. A jsou tam pasáže dobré, průměrné a otřesné a to právě podle toho, jací byli autoři těch konkrétních vět a článků.

  Tak například zjevení Janovo psal někdo úplně jiný než evangelium podle Jana. To psali zcela odlišní lidi. Pokud to byli Janové, tak ale s jiným příjmením. Jeden byl milý člověk, druhý psychopat. A Bible je v důsledku toho kompilátem psychopatie a lásky. Řeči o tom, že Bible tvoří kompaktní celek s jediným vyzněním – je lež. Bible je tak zamotaná, jako bylo zamotané myšlení toho, kdo psal příslušný text. Jsou tam texty, které se vzájemně vylučují. Jsou v totální kolizi. Na jednom místě je napsáno tvrzení A a na druhém místě je napsáno tvrzení B, které je přesným opakem tvrzení A. Nevidím jediný důvod, proč bych měl považovat Bibli za něco směrodatného, když obyčejná učebnice fyziky tvoří mnohem kompaktnější celek a navíc se tvrzení tam uvedená dají prokázat včetně pokusů s obrázky.

  Bůh má eminentní zájem o záchranu lidí, kteří by jinak zahynuli. Je to otázka života. A tuto záchranu organizuje pomocí knihy, ve které jsou pohádky, které nemůžeš brát vážně… Všemohoucí Bůh nemá nic jiného k dispozici, než tu knihu pohádek. Tak moc by chtěl, ale nemůže jinak. A tak spoléhá, že se jeho kniha pohádek dostane čím jak největšímu počtu lidí, oni si to nějak přeberou a nějak si z té knihy pohádek jeho samého dešifrují a nějak mu dají svůj život. A tím budou zachráněni.

  On pak ty, co tuto hru pochopili a uvěřili, v nebi uvítá: „Výborně, vy jste moje pohádky pochopili a uvěřili jim. I když byly kolikrát na hlavu postavené, všemu jste věřili. Tak já vás odměním, máte věčný život“

  Pak řekne těm druhým: „Jsou mu mezi vámi takoví, co měli smůlu, že se narodili to špatné kultury a k nim se moje kniha pohádek nedostala, je mi líto, ale půjdete do pekla. Co se dá dělat. Pak tu jste takoví, co jste sice moji knihu pohádek měli v ruce, ale připadala moc pohádková a nedávala vám smysl. Máte taky smůlu. Vaše kritické myšlení a rozum bylo na překážku. Měli jste moji pohádkové knize věřit bez výhrad. Takže půjdete taky do pekla.“

 253. Pozorovatelnik

  Bůh Bible = zrůda. Pobožní tu zrůdu přesto milují. Jestli chceš mít nějakou naději, že půjdeš do nebe, ohni hřbet a pokoř se před tou zrůdou. Ta zrůda (vykreslená v Bibli) miluje, když lidi jsou v předklonu a uctívají ji. To je vlastně jejím jediným cílem. Pokořit každého, kdo je živý. Rád válčí, má svůj vyvolený národ, vyvolené lidi, někoho upřednostňuje, někoho potírá, kuje pikle, intrikuje, dělá tzv. zkoušky, což jsou v podstatě nachytávky, je žárlivý, touží po krvi. Nemá problém topit lidi, pálit, mučit atd. Je to sadistický psychopat a miluje uctívání. Nesnáší, kdybys měl radost ze života. Veškerou pozornost musíš soustředit na něj, žárlí, kdyby ses věnoval něčemu jinému. Taky šmíruje, co kdo dělá v ložnici a s kým. Ženy považuje za nižší level.

  Bible je dělána pro židy a jejich mentalitu. Je to jejich výrobek, jejich kniha. Většinu textu Bible napsali ortodoxní židé, co neměli rádi ženy, sex, zábavu, smích atd. Většinu Bible napsali rigidní konzervativci, co si libují ve strohosti, zastřených popisech duchovna, bezvýhradné poslušnosti a náboženském fanatismu.

  Naštěstí západní společnost se vyvinula k většímu liberalismu, radostnosti. Jsem rád, že naše zákony nejsou už odvozeny od těch biblických. Jak už jsem psal, je to šito na míru ortodoxním židům, co nenáviděli život…

 254. Sam

  No, dá se říci, že křesťanství je produkt vzniklý před 2000 lety, tehdy byl ovšem vytvořen ze stávajícího, daleko staršího židovského náboženství. Je jasné, že křesťanství podle toho bude vypadat.

 255. toli

  @Sam
  Oni většinou ani neví čemu vlastně věří….Setkávám se s tím že když se zmíním o panně co porodila dítě,to dítě pak spasilo svět a maminka pak odletěla i s tělem někam do nebe tak na mě čumí s otevřenou pusou a s otázkou „To tam doopravdy je ? “ No a já se jim vysměju do obličeje a zaťukám si na čelo…..

 256. Daniel B.

  Neviděl jsem žádného odpadlého člověka, který by byl v životě šťastný.

 257. Sam

  Ale jo, ateismus neznamená vyloženě štěstí. Mnozí lidi se budou lépe cítit v nějakém křesťanském společentví.
  Tzv. odpadlý člověk si musí hlavně najít nové kamarády, což nemusí být snadné.

  Daniel B.
  No jo, ale kolik lidí vůbec znáte? Existuje mnoho šťastných lidí, kteří vaši víru ani nikdy neměli.

 258. Daniel B.

  @Sam

  Znám dost lidí. Člověk spoléhající na Boha se může radovat i v těžkých okolnostech. Roste jeho vnitřní vyrovnanost.

  I takoví ateisté mezi námi jsou…

  „Přiznám se,že nejvíc v mém životě mi schází víra v Boha.
  Jsem ateista celý život. Ale poslední dobou opravdu závidím věřícím. Závidím jim ten pocit ,že ví že to všechno zlé je k něčemu dobré. Dokonce jim závidím i tu představu ,že na všechno nejsou sami. Že mají na koho hodit své problémy, radosti. Hodnoty života, dokonce dalo by se to nazvat i smyslem? Kdežto já jako nevěřící člověk si na všechno připadám tak hrozně sám. Chtěl bych taky začít věřit. Ale prostě nedokážu zahodit nazvěme to třeba rozumem a věřit v něco víc. Jak bych to taky dokázal když nevěřím lidem okolo sebe. Ať už jde o přátelé, rodinu a nebo potencionální partnerky.“
  http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=852109

 259. Pozorovatelnik

  Pokud tady chodí věřící, tak by mě zajímalo, zda věří na nebe. A pokud ano, co když se jejich Bůh nikdy nezmění?

  Jak dělal ten pokus s Adamem a Evou, jak tam dal hada a zakázaný strom a jak odešel a pozoroval, jak to dopadne, nebo jak zkoušel Jóba, kolik vydrží a na to zkoušení Jóba si použil satana. Nebo jak dělal zkoušku na Abraháma, aby zjistil, zda ho poslechne, tak mu přikázal zabít syna Izáka. Hele, co když Bůh toho nikdy nenechá? Ty budeš v Nebi, budeš v klidu sedět, povídat si, nic netušíc se budeš smát, ale to bude zase nějaká nachytávka od tvého Boha, zase nějaká zkouška a on bude pozorovat, jak jsi dopadl. Jestli On to tolikrát dělal, tak s tím nikdy nepřestane… Je podezíravý, stále někoho vystavuje zkouškám. Nikdy si nedá pokoj…

 260. Tomas Sovak

  A co když je to pravda, nebo perzonifikace, co když to je taky zlo

 261. Tomas Adamus

  Inu, v konečném důsledku je veškerému dění světa uplně jedno v co věříte , nevěříte , a jaký názor/postoj k životu zasatáváte, konec konců vás názor nebo pohled na svět má hodnotu 1: 8 000 000 000 takže asi zrnko písku na pláži. Serte na ty vaše soudy o Bohu a radši se prostě jen snažte mít čisté svědomí a být dobrým a poctivým člověkem, protože v rámci tohoto světa je vlastně každý z nás, tak trochu malý bůh , jen si to uvědomit.

 262. Hellraiser

  @Honza Werner

  „Bůh neexistuje.“

  A nějaký důkaz toho tvrzení by nebyl, pane Wernere? 🙂

 263. Honza Werner Post author

  Hellraiser: Číst umíte? „Tento text je překladem článku God Does Not Deserve Admiration, který vyšel na americkém liberálně založeném webu Daily Kos.“

 264. Hellraiser

  Vy jste ten článek sem umístil a neuvedl jste žádné výhrady vůči jeho obsahu, proto se vás na to i ptám. A nyní podle vaší reakce soudím, že k té úvodní větě výhrady máte.

 265. Hellraiser

  Pane Wernere, udělal jsem překlep v mailové adrese, proto bych poprosil ty předchozí duplicity pod mým nickem nezveřejňovat 🙂

 266. Honza Werner Post author

  Hellraiser: Já jsem ten článek přeložil a umístil jej sem, ano, protože se tematicky shoduje s obsahem tohoto webu. Co se týče tvrzení „Bůh neexistuje“, tak já nejsem stoprocentně přesvědčený o neexistenci jakékoliv transcendentní entity, protože neexistenci čehokoliv nelze dokázat. To ale znamená, že nelze dokázat nejen neexistenci abrahámovského boha, ale třeba i Poseidóna, Svaroga, Odina, Šivua, Peruna a tisíců dalších bojů. A tím to nekončí, nelze dokázat neexistenci šmoulů, zoubkových víl, bezhlavých rytířů atp. Tudíž se dá říct, že v neexistenci libovolného boha nevěřím úplně stejně, jako vy s vysokou pravděpodobností nevěříte v existenci Poseidóna či šmoulů. Problematiku nemožnosti dokázání neexistence nějaké transcendentní entity lze dobře ilustrovat na známém příkladu Bertranda Russella s čajovou konvicí, či na příkladu neviditelného draka v garáži Carla Sagana. Pokud ty příklady neznáte, doporučuju si je vyhledat, případně vám sem rád hodím nějaké odkazy.

 267. Kryšpín

  POdle mě Šmoulové být můžou jako entity a nevím, jak je to pravděpodobné či není. To samé ostatní jmenované entity. Vesmír je asi velký! A vesmírů je možná víc! Takže pravděpodobnost Šmoulů se najednou nezdá tak malá.

  Hezký den a v září! 🙂

 268. Kryšpín

  Kromě toho nemusí být stejná subjektivní pravděpodobnost u nějakého boha obecně, u kterého důkazy máme (jakožto pro stvořitele), i když nejisté (ale vaše důkazy pro evoluce atd… jsou také jen nejisté), třeba kosmologický nebo ontologický důkaz boha – a u Šmoulů, kde žádný takový důkaz není, ani částečný, ale oba typy entit připouštím a pravděpodobnost objektivní samozřejmě neznám. To samé u evoluce, víl, elfů, hmoty,…

  Krásný zbytek prázdnin a v září! 🙂

 269. JFK

  Myslím, že i Medea o tomto nebo podobném tématu někde psala. Zkusím to dohledat.

 270. Kryšpín

  “ Můžeme nepochybně prokázat, že jednorožeci nikdy neobývali Zemi? Je pravda, že historie naší planety byla a je pryč, takže ji již nemůžeme přímo prohlédnout. Ale určitě, kdyby jednorožci putovali po Zemi, očekávali bychom, že najdeme nějaké důkazy o jejich přítomnosti, jako jsou fosílie jednorožců nebo alespoň úzce příbuzná zvířata, z nichž se jednorožci pravděpodobně vyvinuli. Není žádný. Máme také spoustu důkazů o tom, že jednorožci jsou smyšleným výtvorem, a v tomto případě je jistě rozumné, abychom dospěli k závěru, že nikdy jednorožci neexistovali. Ve skutečnosti bych navrhl, abychom to dokázali bez pochyb.“

  „V reakci na to by se dalo říci „Ale nemůžete přesvědčivě dokázat, že jednorožci se někdy nepropadli do Země.“ To je nesporně pravda. Tento bod však není pro negativy typický. Může být učiněno o jakémkoli tvrzení a tedy o jakékoli vědecké teorii, včetně vědeckých teorií o tom, co existuje. Můžeme dokázat, že dinosauři existovali, ale ne nad veškerou možnou pochybnost.“

  http://stephenlaw.blogspot.com/2011/09/you-cant-prove-negative.html

  Vidím v článku rozpory a nedostatky:

  1) Ten člověk přiznává, že to není nad veškerou pochybnost. Může to být matrix atd… logika.

  2) Jak se určí dostačná míra prokázanosti?

  3) Jak určíte, co už je prokázané a co ne (nebo co neexistuje) – pokud je to jen nejisté (není to 100% jisté) ? Jak budete počítat pravděpodobnosti? Bude to jen subjektivní…

  4) Medea psala o logicky rozporných jevech, které by neměly existovat (mají neslučitelné vlastnosti) – ne o empírii a slučitelných jevech (různí bohové, Šmoulové, víly, evoluce,…) .

  Mějte se s v září, žel teď není čas. 🙂

 271. Kryšpín

  Respektive dle Medey mohou být slučitelné verze bohů a ti mohou či nemusí existovat jako entity. Ale jsou slučitelní, mají nerozporné vlastnosti. A tam pak nevíme. Počítat pravděpodobnost se objektivně vlastně nedá, když prostě tito bohové být můžou i nemusí, důkazy nedůkazy (když jsou nejisté a to jsou). Můžou se objevit jako se objevily důkazy u evoluce až za dlouho co vznikla ta myšlenka. Byť jen nejisté důkazy. Ostatně nejisté důkazy máme i pro nějakého boha stvořitele (ontologický, kosmologický,… ).

  Nejde počítat objektivní pravděpodobnost z nedostatku důkazů či z nejistých důkazů (a to jsou skoro všechny, hlavně empirické – viz problém indukce nebo možnost matrixu atd… ). 🙂

  Krásné prázdniny. 🙂

 272. JFK

  Filtr nechce pustit můj příspěvek 🙁

 273. JFK

  Já už myslel, že filtru začalo vadit jméno Medea 🙂

 274. JFK

  Kombinace jména a těch odkazů nějak filtru vadí.

 275. Lemmy

  JFK, nedokazuje sa neexistencia, ale tvrdenie, že čosi existuje.

 276. JFK

  @Lemmy

  JFK, nedokazuje sa neexistencia, ale tvrdenie, že čosi existuje.

  Neexistence se dokazuje zcela běžně. Viz zde.

 277. JFK

  @Kryšpín

  Kryšpíne, to „beyond reasonable doubt“ bych přeložil jako „mimo rozumnou pochybnost“, protože autor vysloveně rozlišuje mezi „beyond all possible doubt“ a „beyond reasonable doubt (this is the kind of proof required in a court of law)“.

  Můj překlad by vypadal trochu jinak, než ten váš. Viz:

  Můžeme mimo rozumnou pochybnost dokázat, že jednorožci nikdy nežili na zemi? Je pravda, že historie naší planety již uplynula, takže ji nemůžeme zkoumat přímo, ale pokud by kdysi jednorožci bloudili po zemi, měli bychom očekávat, že najdeme nějaké doklady jejich přítomnosti, jako fosílie jednorožců nebo alespoň jejich blízkých příbuzných, z nichž se pravděpodobně mohli jednorožci vyvinout. Žádné doklady však nejsou. Máme také mnoho důkazů, že jednorožci jsou fiktivní stvoření. V takovém případě je však pro nás jistě rozumné dospět k závěru, že jednorožci nikdy neexistovali. Skutečně bych navrhoval, že to umíme dokázat mimo rozumnou pochybnost.

 278. JFK

  @Kryšpín

  Vidím v článku rozpory a nedostatky:

  Jaké rozpory?

  Může to být matrix atd…

  Jo, může, ale to je již „mimo rozumnou pochybnost“ 🙂

  Jak určíte, co už je prokázané a co ne (nebo co neexistuje) – pokud je to jen nejisté (není to 100% jisté) ? Jak budete počítat pravděpodobnosti? Bude to jen subjektivní…

  Intersubjektivní, v rámci zdravého lidského rozumu (ten zahrnuje i nějaké fundamentální přesvědčení, které se nedokazují) 🙂

 279. Lemmy

  JFK, v tom príspevku sa nedokazuje neexistencia. Medea vôbec nie je bežná. 😀 Ide o veľmi nebežnú vec. 😀 😀 😀

  Medea sa len hrá so slovíčkami. Rozumný človek nepristúpi na také niečo, lebo by to bola jeho logická prehra.

  Dokáž neexistenciu morskej panny. Živočícha, bytosti, ktorá je z hornej časti žena, ale od pása je už ryba, s plutvami. Príklad: https://data.whicdn.com/images/37914486/large.jpg

 280. Lemmy

  Pre JFK, čítanie na dobrú noc:

  Pravdu možno zistiť a tvrdiť iba o jasne definovaných objektoch a javoch. Pravda je vlastnosťou výrokov, a ak máme posúdiť, či sú výroky pravdivé, musia sa týkať vecí zreteľne definovaných. Tvrdenie o nedefinovanom objekte nemožno považovať za výrok, pretože sa nedá rozhodnúť, či je pravdivé, alebo nie. Preto napríklad tvrdenia o UFO nemôžu patriť medzi ľudské poznatky: na definíciu nestačí o niečom povedať, že to lieta, ale že ináč to už nie je definované („Unidentified Flying Object“).

  Veriaci [teisti, nábožní]celkom ochotne priznávajú, že boha nemožno úplne pochopiť, či poznať. Pripúšťajú dokonca, že ho možno poznať ešte podstatne menej – preto je ich viera plná mystických tajomstiev. Lenže bytosť, ktorú nepoznáme, nemôžeme vedieť ani popísať a definovať. Ako budeme definovať napríklad mystickú sv. Trojicu a vzájomné vzťahy jej členov? KKC [katechizmus]jasne odpovedá: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje [ako možno tajomstvom čokoľvek osvetliť?].“ (KKC § 234)

  Ako však možno o (ne)existencii boha vôbec hovoriť, keď boh nie je dobre definovaný? http://adam.humanisti.sk/?p=40

 281. toli

  Nemyslím že by tento článek byl o (ne)existenci Boha.On je o Božích vlastnostech tak jak jsou popsány v bibli anebo tak jak jsou hlásány dodnes díky tradici v kostelech.Skupinové myšlení nejen křesťanů je vždy iracionální a tedy špatné.Myslím že někteří křesťané si to uvědomují ,ale v rámci zachování čistoty ideologie a také proto aby se sami neoddělili od společenství tak se raději oddávají orgiím stupidity.
  Jedna fanatická křesťanka se mi svěřila že se dlouho nemohla smířit s tím že Bůh posílá na lidi nemoci.Neřekl jsem jí že něco co neexistuje nemůže posílat cokoliv a nejen nemoci.Řekl jsem jí že tak jako se stroj občas pokazí tak se občas pokazí i lidské tělo.A co se týká nemocí způsobených bakteriemi,viry,parazity tak tam přesně působí zákony evoluce.I bakterie a viry chtějí být a tudíž musí jíst.Mají na to bakterie a viry právo ?

 282. JFK

  @toli

  Nemyslím že by tento článek byl o (ne)existenci Boha.

  Je to úvaha o morálce, ale začíná kategorickým tvrzením: „Bůh neexistuje.“ Článek mohl začít i skromnějším vyjádřením postoje k existenci Boha, např. „Domníváme se, že Bůh není.“ 🙂

 283. JFK

  K těm překladům. Správně mělo být samozřejmě „fosilie“, ne „fosílie“, jak uvedl Kryšpín ve svém překladu a jak jsem já blbec v mém překladu po něm zopakoval (byla pozdní noční hodina a svět se mi už rozplýval před očima 🙂 ).

 284. JFK

  @Lemmy

  JFK, v tom príspevku sa nedokazuje neexistencia. Medea vôbec nie je bežná. 😀 Ide o veľmi nebežnú vec. 😀 😀 😀

  Medea sa len hrá so slovíčkami. Rozumný človek nepristúpi na také niečo, lebo by to bola jeho logická prehra.

  Medea rozhodně není běžná žena, ale dokazování neexistence je běžná věc. To co Medea napsala se jako hra se slovy může jevit jen člověku nevzdělanému a/nebo nechápavému.

  Ako však možno o (ne)existencii boha vôbec hovoriť, keď boh nie je dobre definovaný?

  http://adam.humanisti.sk/?p=40

  Křesťanští teologové velmi jasně popisují roli Boha v celkovém řádu bytí. Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, věčný,…, je stvořitelem všech věcí, rozhoduje o kvalitě posmrtného života lidí,… klade na člověka nějaké požadavky,… A otázka, zda existuje (jediná) bytost, kterou je tato individuová role obsazena, je podle mě srozumitelná a smysluplná.

 285. toli

  A otázka, zda existuje (jediná) bytost, kterou je tato individuová role obsazena, je podle mě srozumitelná a smysluplná.

  Ano,existuje v myslích těch teologů a lidí kteří tomu věří.
  Sorry až mi někdo ukáže rodící pannu a někoho kdo vstal z mrtvých tak tomu možná uvěřím

 286. JFK

  @toli

  Ano,existuje v myslích těch teologů a lidí kteří tomu věří.

  Toli, dokažte, že taková bytost není nebo buďte skromnější a používejte výrazy „domnívám se“, „myslím“, „věřím“, „jsem přesvědčen“ 😉

 287. toli

  Toli, dokažte, že taková bytost není nebo buďte skromnější a používejte výrazy „domnívám se“, „myslím“, „věřím“, „jsem přesvědčen“

  Ateismus je reakcí na teismus.Takže pokud tvrdí teista že existuje Bůh tak by to měl dokázat a nikoliv bláboly.
  Jinak by měl vyjadřovat že se domnívá,že je přesvědčen,že myslí,že věří.Žel náboženskou víru předkládají vždy jako fakt.Trocha skromnosti a méně pýchy by vám prospělo.

 288. Lemmy

  JFK: se jako hra se slovy může jevit jen člověku nevzdělanému a/nebo nechápavému.

  OK. Tým sme ukončili výmenu názorov. S hlupákom sa nechcem dávať do reči. Ži si svoj blud!

 289. Lemmy

  Toli: Trocha skromnosti a méně pýchy by vám prospělo.

  Tom isté hovorím aj ja nábožným.

 290. JFK

  @toli

  Jinak by měl vyjadřovat že se domnívá,že je přesvědčen,že myslí,že věří.Žel náboženskou víru předkládají vždy jako fakt.Trocha skromnosti a méně pýchy by vám prospělo.

  Já nejsem věřící, ale agnostik. Zdejší web mi doporučil můj křesťanský přítel, prý je tu s vámi docela sranda. (Také mě požádal, abych hodil do diskuse dva jeho příspěvky, protože jemu se nedaly odeslat. Takže dva z příspěvků pod mým nickem nejsou ode mě.) 🙂

  Jinak by měl vyjadřovat že se domnívá,že je přesvědčen,že myslí,že věří.Žel náboženskou víru předkládají vždy jako fakt.

  Pokud by to i někdo dělal, tak vás to neopravňuje dělat totéž.

 291. Lemmy

  JFK, si veriaci, nie si agnostik. Si len ďalší multinick. Už sme si zvykli na výrobu matrixov. 😀

 292. JFK

  Přítel mě také upozornil, že je tu i nějaký velmi hloupý ateista… 😀

 293. Nekrofilní tolerance

  Jsou tu dva velmi hloupí lidé, nějaký toli a nějaký lemmy. Oba prý mají problémy s psychikou. To netvrdím jediný, ale je dobře, že jsi si všiml. Ani ostatní ale nejsou nic extra. Až na pár výjimek.

 294. Lemmy

  JFK, máš nevďačného priateľa. Keby bol tvoj skutočný priateľ, a poznal tvoj charakter, tak by ti nikdy neodporúčal diskusiu na OSACR.cz. Je možné, že tvoj priateľ je sadista, a vyžíva sa v tom, ako tu budeš trpieť medzi, podľa názoru tvojho priateľa, hlúpymi ateistami. 😀 Hold, niektorí si zvolili tŕnistú cestu.

  Moja odpoveď platí aj pre: Nekrofilní tolerance. 😀

 295. toli

  @Lemmy
  Ten multinick je ale neunavný co ? On si blbec myslí že ho nepoznáme 😀

 296. Nekrofilní tolerance

  Dva nejhloupější lidé zde se musí navzájem bránit, ale už to píší i lidé, kteří rozhodně multinick nejsou, třeba Medea nebo Tonda Vlas! Lemmy a toli jsou prostě hlupci. 🙂

 297. Nekrofilní tolerance

  Všichni na multinicka neserou, naopak téměř nikdo se nebaví s vámi, pane toli. 🙁 Ale mě to mrzí, nepřeji vám to. Jen vás hodnotím podle inteligence, nic víc. Multinicka moc neznám, nevím o koho se má jednat, ale tady s JFK se všichni baví, pokud to má být JFK. Nebo kdo?

 298. JFK

  @Nekrofilní tolerance

  Jsou tu dva velmi hloupí lidé, nějaký toli a nějaký lemmy.

  Toliho ještě neznám, proto se k němu nemohu vyjádřit. Ale s vaším hodnocením Lemmyho osoby souhlasím 🙂

 299. Superjira

  Proč bůh nezničí koronavir když je tak všemocný?!!!?!!!!!!!!!! Bůh prostě neexistuje a hotovo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 300. Superjira

  Honza Werner : Máte naprostou pravdu že bůh neexistuje a kdyby existoval tak by to musel být bezcitný psychopat.

 301. Superjira

  Belzebub : Přesně hej, kdyby bůh existoval tak by nikdo netrpěl ale křesťanským ovečkám to hold nikdy nedojde.
  Daniel B : Bůh neexistuje a kdyby existoval tak by se fakt nedal považovat za dobrého protože tolik svinstev co se na světě děje a dělo. Např kvůli bohu byli mučeni nevinní lidé, taky nacismus a komunismus nebylo nic dobrého, islámští teroristi jsou špatní, to jak někteří týrají zvířata je nechutnost atd. A ještě když někdo spáchá sebevraždu tak prý za to jde do pekla! Představte si že se někdo narodí znetvořený, všichni ho šikanují, ani rodiče ho nemají rádi tak ten dotyčný spáchá sebevraždu protože už to nemůže vydržet a bůh ho za to nechá věčně trpět v pekle!!! Tohle je ten nekonečně milosrdný bůh?!!! Jako vážně?!! Spíš to vypadá že bůh je krutý tyran a sadista!!!! A prý že nám bůh dal svobodnou vůli! Hlavně si všechno musíme vydřít, trpět ve škole jako oslové, mnohdy ani když si to vydřeme ty peníze tak to třeba stejně nestačí na luxusní život žejo no a když se rozhodneme si vzít život tak jsme za to odsouzeni se vařit v pekle, tohle že je svobodná vůle!!??!!!!!

 302. Superjira

  A ještě jsem slyšel že si prý životy vybíráme, to je další kravina! To bychom si teda většina z nás vybrali jinak!!! Určitě si afričané vybrali trpět hladem a žízní že!!!!! Určitě si židè vybrali umřít v koncentrácích že!!!! Určitě si týrané děti a týraná zvířata vybrali že budou týraní že!!!!!!!
  A mohl bych přednést hodně příkladů prostě náboženství je blbost!

Komentáře nejsou povoleny.