První dojmy: kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice

Autor | 20.10. 2016

ne_islamuNení tomu tak dávno, co se na pultech knihkupectví objevila publikace Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Tato kniha, editovaná Miroslavem Marešem a sepsána kolektivem autorů převážně z Katedry politologie FSS MU, si klade za cíl zmapovat projevy proti-islámské politiky v České republice. Nezaměřuje se však jen na projevy odmítání islámu u politických stran, nýbrž i u různých hnutí a občanských sdružení. Knihu jsem si samozřejmě koupil a byl jsem velice zvědavý, co se dočtu. Podotýkám, že následující postřehy vyjadřují pouze mé první dojmy z této publikace, jelikož ji ještě nemám přečtenou celou. Zatím jsem si přečetl pouze několik pasáží napříč knihou a poté se do ní pustil od začátku (jsem momentálně asi ve čtvrtině). To, co jsem se však doposud dočetl, mě znepokojilo natolik, že se s Vámi o moje postřehy musím podělit už nyní.

– V knize existuje podkapitola s názvem “Ateistická protiislámská politik v ČR”. Ta mě samozřejmě zajímala nejvíce, a proto byla tou první, kterou jsem po odchodu z knihkupectví nalistoval. V této podkapitole se píše o našem sdružení Ateisté ČR a jsem v ní zmíněn i já osobně, spolu se Slávkem Černým.  Ve více než dvousetstránkové knize je nám věnována necelá jedna strana. Bohužel to ukazuje na relevanci ateistické kritiky islámu v ČR. Zastávat v ČR humanistické a naturalistické pozice (ze kterých Nový ateismus čerpá), holt není příliš mediálně atraktivní. Nyní však k samotné pasáži (viz fotka):

kniha2

– Prof. Mareš (autor dané kapitoly) píše: „Do protiislámského působení se v ČR zapojili i ateistické organizace. Ty z hlediska své podstaty vystupují proti netolerantní náboženské agitaci a vzestup islamismu ve světě pro ně představoval výzvu“. K tomu dodám, že vzhledem k tomu, že se již zde v kontextu hovoří o Ateistech ČR, tak my nevystupujeme ani tak proti islamismu, jako spíše proti islámu jako takovému. Ne proti extrémním a fundamentálním interpretacím, nýbrž proti tomu náboženství z jeho podstaty. Psát tedy, že nám vadí „islamismus“, je zavádějící.

– Dále jsme zmiňováni v souvislosti s demonstrací před Ministerstvem zahraničních věcí, kde se konala konference o „islamofobii“, sponzorována ateofobním Kuvajtem. V knize je jen uvedeno, že jsem v dopise pro spolupořádající Ústav mezinárodních vztahů upozorňoval na skutečnost, že „v Kuvajtu jsou trestány ateistické názory“ (dopis viz zde). My jsme ale neupozorňovali v nějaké obecné rovině. Upozorňovali jsme, že v Kuvajtu reálně existují zákony kriminalizující ateismus, a že jsou tyto zákony i prakticky užívány. Konkrétně jsme protestovali proti tomu, že v době pořádání konference byl v Kuvajtu za svůj ateismus vězněn Egypťan Abdul Aziz Mohamed El Baz. To je, domnívám se, dost závažná skutečnost, která měla být v textu uvedena.

– Velmi nepřesné je i to, jak se referuje o našem trestním oznámení na Muneeba Hassana Alrawiho, šéfa Ústředí muslimských obcí ČR. Píše se, že oznámení „bylo později odloženo, protože skutek nebyl posouzen jako trestný čin.“ Inu, celá pravda je taková, že prvně měl trestní oznámení na starosti státní zástupce Jan Petrásek, který v říjnu pro brněnský Deník řekl: „Pokud by na nahrávce k nenávisti vůči skupině podněcoval Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti, nikdo by o jeho vině nepochyboval. S Islámem je problém, že se k němu lidé staví opatrně. Ve výsledku je ale jedno, jestli nenávistné texty někdo hlásá z Mein Kampfu, Koránu nebo jiného náboženského textu. Muslimové musí být před zákonem na stejné úrovni jako křesťané nebo třeba zahrádkáři.” (http://brnensky.denik.cz/…/zalobci-sef-brnenskych-muslimu-a…) To bylo v září 2013. Pak se nic nedělo, a poté náhle, v listopadu téhož roku, už měl případ najednou jiný státní zástupce, Robert Hanuš, který teprve případ odložil. V knize uvedená informace tak je zavádějící.

– Za zmínku stojí i následující věta: „Zřejmě pouze virtuální podobu mají aktivity deklaratorně militantních ateistických organizací, které se na internetu vyskytují od počátku druhé dekády, např. Církve militantního ateismu.“ Toto už je doslova hrubě zavádějící. Nechci psát manipulativní, protože manipulativní mám spojeno s úmyslným, toto je pravděpodobně chyba z nevědomosti, avšak chyba velice hrubá. Nevím, kdo má onu Církev militantního ateismu na svědomí, jelikož je zcela neaktivní, nicméně zde jde o to, že autor textu nepochopil, co znamená „militantní ateismus“. Militantní ateismus (lze užívat synonymně s Novým ateismem) je naopak deklaratorně pacifistický ateismus, militantní se jmenuje (dle Dawkinse) schválně, jelikož tvrdí, že „jeho zbraní je pero“. Kdo v této oblasti tápe a zajímá jej přesný detailní význam termínu militantní ateismus, odkážu jej na svou bakalářku, kde si pouze vyhledejte slovní spojení “militantní ateismus”. Neuvést tuto informaci znamená, že si čtenářstvo bude myslet, že militantní ateisté jsou militantní v původním smyslu tohoto slova. To se doopravdy někdo nemohl obtěžovat, při psaní odborné publikace, aby si tuto skutečnost zjistil, a nevnášel tak do éteru něco, co ovlivní čtenáře směrem, který však není korespondující s realitou?

– Stejně tak považuji za smutné, že vůbec nebylo zmíněno, na jakých ideových základech Ateisté ČR stojí, tedy na idejích Nového ateismu, naturalismu, humanismu, případně skepticismu. O tom v textu není ani řádek a to považuji za hodně velkou chybu. O tom, že se ztotožňujeme s ateisty, jakými jsou či byli Dawkins, Harris, Hitchens, Sagan či Russell, zde prostě není ani slovo a čtenář si asi může leda tak domýšlet, jaké jsou naše ideové základy.

– Přečtenou již mám úvodní metodologickou a pojmovou kapitolu s názvem „Koncepční a metodologické pojetí výzkumu protiislámské politiky v ČR“. V této kapitole se řeší, proč a s jakými pojmy se v knize bude pracovat. Nakonec je zvolen termín „protiislámská politika“, přičemž odmítnuto je užívání termínu „islamofobie“, což je samozřejmě správně, jelikož nic jako islamofobie neexistuje, je to smysluprázdný termín, vynalezený k ostrakizaci a degradaci kritiky náboženství, respektive kritiky islámu. Možná by si tedy někdo mohl myslet, že za ono odmítnutí užívání termínu „islamofobie“ mohu autory pochválit. Avšak nemohu. Jednak: termínu samotnému je před odmítnutím věnován docela velký prostor. Odmítnut pak je absurdně především díky vyjádření popírače evoluce Ivana Štampacha. Avšak co více: v textu je zmíněno i to, že někteří berou kritiku islámu jako rasismus! Tato absurdní konstrukce tedy v knize dostává taktéž prostor. A v knize tato absurdní koncepce dokonce ani není přímo odmítnuta, ale je uvedeno: „Nicméně v pojetí této knihy je uvedený pojem sporný, protože nevychází z konstruktivistického, ale z empiricko-analytického přístupu. Za rasismus v této monografii proto protimuslimské postoje pokládány nebudou.“ Tudíž: islamofobii je věnován prostor. Názoru, že kritika islámu je rasistická, je věnován prostor. Avšak ostudně není věnována ani kapka prostoru opačné straně, tedy těm, kteří se vůči samotnému termínu islamofobie a jejímu užívání vymezují. Proč zde nebyl citován Dawkins nebo Harris? Případně Imad Iddine Habib, Ali A. Rizvi, Kacem el-Ghazzali, Faisal Saeed al-Mutar či někdo jiný, kteří tyto koncepty taktéž považují za absurdní? Znají autoři vůbec tyto humanisty, naturalisty a kritiky islámu? Pokud ne – neomlouvá je to. Jestliže v publikaci byl prostor pro to, aby bylo čtenářstvo obeznámeno s tím, že někteří pokládají protiislámské postoje za rasismus, měla dostat prostor i druhá strana.

– S tím souvisí další faux pas z této úvodní, metodologické kapitoly. Je zde diskutováno jisté rozčlenění, z jakých pozic je islám kritizován. Nakonec je užita tabulka Němce Achima Bühla, který určil osm hlavních proudů, které dle něj zastávají nepřátelské postoje k islámu. Co myslíte, je mezi těmito postoji zmíněn jeden z nejvýznamnějších islamokritických proudů poslední dekády, Nový ateismus? Ne, není. Ani slovo. Je zmíněn alespoň ateismus jako takový? Ne, není. Je zmíněn naturalismus? Ne není. Je však zmíněn: osvícenský FUNDAMENTALISMUS, který dle tabulky spočívá v zastávání následujícího: neslučitelnost modernity a islámu, islám jako „ohrožení modernity“, neslučitelnost islámu a lidských práv, islám jako „ne-osvícený“. Toto je prosím pěkně považováno za osvícenský FUNDAMENTALISMUS. Byl jsem docela v šoku, když jsem to četl. O Novém ateismu nicméně není doopravdy žádná zmínka. Asi ani netřeba dodávat, že kritika islámu z řad ex-muslimů, respektive arabských ateistů, není taktéž nijak zmíněna.

– V knize jsem také při letmém prohlížení narazil na to, že násilí v souvislosti s islámem je spojováno s „extrémní interpretací daného náboženství“. Tudíž možnost, že by byl islám špatný bez „extrémní interpretace“, že je netolerantní a nesnášenlivý už ve své podstatě, vůbec není diskutována a je zamítnuta.

– Můžeme se dočíst také to, že v muslimských zemích v současné době dochází k prudké sekularizaci. To by mě skutečně zajímalo, kde kdo na tuto informaci přišel.

– Abych jen nekritizoval, z toho mála, co jsem zatím četl, je tam i řada dobrých myšlenek. Kupř.: „Je nicméně třeba připomenout, že ideologicky a nábožensky neutrální stát je obvyklým předpokladem náboženské svobody, neboť tento princip brání náboženské a ideologické indoktrinaci ze strany státu samotného. Právě koncepce sekulárního státu totiž garantuje rovnou svobodu všech náboženských vyznání.“

– Na závěr tohoto příspěvku jsem si nechal citaci ze závěru “právnické kapitoly“ s názvem „Protiislámské projevy a aktivity z právního hlediska“. Její autor, Štěpán Výborný, v závěru píše:

„Předchozí text zajisté nemohl dopodrobna obsáhnout právní možnosti zásahů proti nenávistným projevům směřujícím proti islámu a muslimům, pokusil se však v základu představit hlavní právní instrumenty, které mohou být vůči hlasatelům této záště aplikovány. Závěrem je však nezbytné vyzdvihnout, že právo nemá být hlavním nástrojem, který by měl s protiislámskými projevy bojovat; naopak právo představuje až krajní normativní systém, který pouze v nezbytných a krajních případech silou své všeobecné závaznosti omezí nejvýraznější projevy nenávisti. A takto by i stát neměl hledět pouze na zmíněná restriktivní opatření, ale měl by si uvědomit, z čeho ony nenávistné ideje vycházejí, a v co největší míře působit na tuto jejich podstatu.“

Musím říct, že tohle považuju doslova za skandální. Ten slovník: „proti nenávistným projevům směřujícím proti islámu“, „vůči hlasatelům zášti“, „který by měl s protiislámskými projevy bojovat“, „z čeho ony nenávistné ideje vycházejí.“ Doopravdy neskutečné. Vážně je mi záhadou, kam se poděla nějaká objektivita, když se má jednat o odbornou knihu. Kritika islámu je zde degradována na projevy nenávisti, na projev zášťi, na „nenávistné ideje“, proti kterým je třeba bojovat atp. Možná, že si to autor ani neuvědomoval, ale ve skutečnosti popisoval islám: islám je zdrojem nenávisti a nesnášenlivosti, islám je zdrojem nenávistných idejí. Tyto možnosti však v knize nejsou vůbec zmíněny. Je to prostě klasika: kritika islámu ano, ale pouze, pokud z ní islám vyjde dobře. Jakmile z kritiky islámu vyjde islám špatně, je taková kritika nenávistná, nesnášenlivá a xenofobní. V odborné knize bych však čekal méně zaujatý a více objektivní přístup. To znamená, abych nebyl pochopen špatně: ne psát tam nutně to, co si myslím já. Ale uvést i názory protistrany a pak je srovnat, ne uvést názor jen jedné strany, s tím, že autor pasáže dokonce sám tuto názorovou stranu preferuje a neskrývaně ji propaguje, stejně jako ponižuje stranu druhou, tedy islamokritickou. Je však zřejmé, že jestliže do knihy píše kapitolu člověk, který je schopen napsat to, co se píše v této mnou citované pasáži, tak si o takovém objektivním přístupu můžeme nechat jen zdát.

kniha1

Četli jste knihu? Jaký na ni případně máte názor Vy?

71 thoughts on “První dojmy: kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice

 1. A.S.Pergill

  Tenhle pán, který ani neumí pořádně českou gramatiku (viz neshoda podmětu s přísudkem hned v první větě představené kapitoly) je z instituce, která kdysi dělala “odborný posudek” na jakési aktivisty blízké Národní straně, nebo snad “dělníkům”. Byly to copy – paste odstavce z Wikipedie asi na dvou desítkách normostran a řekli si za to snad 20 kKč.
  Jsem velice sorry, tahle instituce svými veřejnými výstupy (tudíž jen houšť a větší kapky a co největší publicitu pro ně) jen prokazuje svou bezcennost (co do kvality a společenského přínosu výstupů) a obecnou společenskou škodlivost.
  Je otázka, zda by tohle mělo být živeno z našich daní, stejně jako “arabisté”, co konvertovali k islámu a nyní se ho snaží aktivně šířit.

 2. ateista

  Plně souhlasím s kritickým postojem k obsahu knihy. Panu Marešovi jsem zaslal celý článek s připojeným mým dovětkem:

  Pane Miroslave Mareši.

  Jak jste mohli vydat něco tak ostudně neobjektivního? Přečtěte si dole uvednou reakci člena OSAČR a zamyslete se nad ní. Já se k ní připojuji a ještě uvedu: Já jsem militantní ateista, ale nepoužívám kalašnikov, jako islamisté, ale pero, jak píše Jan Werner. Navíc veřejně tvrdím, že církve jsou zločinecké organizace a hlasatelé náboženské víry zločinci.

  Můžete udělat záslužnou věc. Zorganizujte cyklus debat teistů s ateisty před zraky celé společnosti, tedy na obrazovkách ČT, a tam může být objektivně rozebráno, co je náboženství obecně a specificky každé zvlášť. Duka, Halík a další církevní představitelé se projevili jako zbabělci, nikdo z nich nemá odvahu ke konfrontaci se skutečnými ateisty. Tak se zasaďte o to, aby si česká společnost udělala správný úsudek o náboženství obecně a islámu zvlášť.

 3. Jaroslav Štejfa

  Nemohu nic moc říci ke knize kritizované ve článku (ovšem ta gramatická hrubka na fotografii je vskutku úchvatná). Chci ale podotknout: Dokud bude veřejnost přijímat hloupé názory a nevyhodnotí skutečnost racionálně, poneseme si následky, jako si je nesli Židé či demokratické státy za II. SV. Otázka je – co je to racionální hodnocení. Sám považuji za velké přiblíženi toto: http://video.aktualne.cz/dvtv/schueftan-arabove-jsou-nebezpecni-nepoustejte-je-sem-cim-vic/r~d4f2aac093e711e6b6850025900fea04/
  Jaroslav Štejfa

 4. Giordana

  Proč mám pocit, že Centrum pro studium demokracie a kultury, po vzoru Centra pro studium totalitních režimů, či Centra pro studium politického islámu, studuje demokracii a kulturu z pozice, z které je považuje za negativní fenomén.

 5. George

  “Tak se zasaďte o to, aby si česká společnost udělala správný úsudek o náboženství obecně a islámu zvlášť.”

  To by bylo jiste idealni reseni, delat si usudek na zaklade nazoru lidi, kteri o islamu v podstate nic nevedi… Nezapomente pripadne pozvat i Konvicku, at to ma uroven.
  A koukam, ze uz se zacali i rozlisovat “skutecni” a “neskutecni” ateiste, to jste odkoukali od krestanu? 🙂

 6. A.S.Pergill

  @George. Obávám se převelice, že takový Konvička toho o islámu ví podstatně víc než autoři recenzované brožury. Už proto, že je schopen nad fakty používat vědeckou metodiku k jejich analýze, což tahle parta, alespoň podle toho, co jsem získal jako představu z přečtení tohoto materiálu “rychloposuvem”, prostě není.

 7. ateista

  @George
  Vy toho zřejmě víte o islámu hodně. Třeba jste i islamista a budete islám obhajovat a vychvalovat, jak úžasné je islám náboženství.
  Já vím jen to, co jsem nastudoval z Koránu a se zdělovacích prostředků. Pro mne je islám náboženství o kapánek horší než křesťanské, a to považuji za zrůdné. Takže ideálně žádné náboženství, ani islám.

 8. George

  A.S.Pergill: Konvicka jiste je schopen pouzit nad fakty vedeckou metodiku k jejich analyze, to nemohu poprit uz jen proto, ze jsem v CB studoval. Ovsem je toho schopen ve svem oboru. Kterym islam skutecne neni.

  Ateista: “já vím jen to, co jsem nastudoval z Koránu a se zdělovacích prostředků” – ano, to me nijak neprekvapuje. Jen me fascinuje, jak moc mate vy “militantni ateiste” spolecneho s fanatickymi vericimi, to jsou opravdu neprehledutelne veci. “Precetl jsem si Koran a par clanku na Novinkach, tak o tom pujdu diskutovat, aby si cesky narod udelal spravny usudek” VS. “precetl jsem si Darwina a par clanku na Creation.com, tak pujdu prednaset jak je ta evolucni teorie nejen uplne spatna, ale i zrudna a jeji hlasatele jsou zlocinci, aby si cesky narod udelal spravny usudek.” V obou pripadech jest uroven vzdelani v dane problematice v podstate stejna – Darwin ani Koran se jen tak “nectou” a vytrhavanim nejakych vybranych versu z jejich (nejen) historickeho kontextu ohromite asi tak, jako vytrhavanim nekterych kontroverznich nazoru Darwina.

  No nic, ja se kazdopadne zase vzdalim, protoze mi bohate staci diskuse s fanatiky, kteri delaji ostudu vsem normalnim krestanum, muslimum a jinym vericim… netreba k tomu jeste pridavat debaty s jedinci, kteri dle me delaji ostudu vsem normalnim ateistum. Akorat jsem se sem prokliknul pres odkaz z jednoho diskusniho fora a nemohl si pomoct, kdyz jsem videl jak strasne “prozivate” tu knizku a chcete organizovat debaty, na jejichz zaklade si narod udela “spravny usudek o islamu”. 🙂 Pokud k tomu dojte, nezapomente si hlavne vzit ten Koran, at mate z ceho predcitat. Hodne stesti.

 9. A.S. Pergill

  @George Vědecká metodika je jen jedna. Asi jako je jen jedna koruna a je jedno, jestli za ni kupuji jídlo, šperky, nebo třeba uhlí na zimu.
  Problém je v tom, že humanitní vědy už před drahnou dobou (táhne se to do první poloviny 20. století přinejmenším) na vědu jako takovou rezignovaly a v podstatě se staly hlásnými troubami různých (často totalitních až zločinných) ideologií.
  Takže jako ve středověku platilo: PHILOSOPHIA ANCILLA THEOLOGIAE, tak dnes za tu theologii dosaďte různé pochybné ideologie (fašismus, komunismus, nacismus, humanrightismus, multikulturalismus atd.) a jste na tom samém. A pro to služebníčkování, pochopitelně, žádnou vědeckou metodiku nepotřebujete, ta by byla spíš na škodu.
  Taky si, třeba na Wikipedii, najděte pojem “Sokalova aféra”, kterážto událost jasně ukazuje, kam až humanitní obory (snad až na několik málo výjimek) upadly. Dcera toho studovala víc, mj. i nějaký sociální obor (naštěstí si pak udělala ještě ekonomii, která ji živí) a tak jsem měl z první ruky ty hrůzy, co tam vydávají za statistiku (ve stylu “u znaků s hodnotami A,B,C a D substituujeme za písmena čísla a statistické rozdíly mezi dvěma soubory počítáme t-testem” – měli údajně na praktických cvičeních a nemám důvod jí nevěřit). A to pomíjím fakt, že nad tou statistikou musí být nějaká epidemiologická rozvaha, aby se nepočítaly (byť formálně správně) naprosté nesmysly.
  A, mimochodem, recenzovaný text obsahuje spoustu metodických chyb, jaké by motýlkář Konvička prostě ani nemohl udělat. A celá ta práce by co do kvality patrně na řadě biomedicínských či technických oborů neprošla ani jako bakalářka, a v jiných jen “s odřenýma ušima” a se známkou jen o stupeň lepší než je vyhazov.

  No, a nakonec, uvědomte si laskavě, že zdroje k tomu islámu (Korán, klíčové hadithy a nějaké přehledy sunny) jsou objemově na úrovni spíše menší než střední zkoušky na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách (o některých technických oborech nemluvě). Když studenti z humanitních oborů omdlévají nad představou zkoušky z učebnice o rozsahu nějakých 150 stran (včetně obrázků), tak nevím, co by říkali nad anatomií (kolem 2000 stran, byť s obrázky + poznámky z přednášek a cvičení za víc semestrů). Zkoušky ze systému na přírodovědeckých fakultách (jaké musel absolvovat Konvička) jsou +- srovnatelné.
  Prostě pro toho, kdo absolvoval něco podobného, je validní seznámení se s tím islámem brnkačka. Problém nastává tím mechanismem, kdy absolvent přírodovědných nebo technických oborů je s to s tím “seznámeným” dál intelektuálně pracovat (hledat rozpory a jejich příčiny, identifikovat věrohodné a nevěrohodné zdroje …), čehož humanitníci naprosto nejsou schopni (snad až na nějaké výjimky, o nichž se nic neví). Recenzovaný text je opět velmi názorným příkladem takovéto metodologické impotence humanitních disciplín.

 10. ateista

  @George
  Nic světoborného jste nenapsal. Na osočování jsme zvyklí. Já se sám označuji za militantního ateistu. A mám pro to důvody. Každé náboženství, islám nevyjímaje, je jen byznys (povinnost platit zakát) a vymývání mozků. Kdo a k čemu to potřebuje, na to si odpovězte sám. V podstatě žádný člověk ke svému životu náboženství nepotřebuje. Kdyby Vám nikdo nenarouboval náboženství do mozku, stal byste se věřícím o vlastní vůli? Určitě ne. Vůbec byste nevěděl, že nějaké náboženství existuje. Ale náboženští šéfové potřebují Vaši dušičku. Jedna plus jedna plus sto, plus tisíc, plus….. a ovládáme celou společnost a máme zajištěný pohodlný bezpracný život. Vy si myslíte, že těm šéfům jde o Vás? Nikoliv, jim jde jen o ně samotné. Jako tady Dukovi a spol. Myslíte si, že ty miliardy využijí ve prospěch věřících? Nenechte se vysmát. Farnosti se dál skládají a Duka s miliardami obchoduje na burze.

 11. toli

  Nemusím číst korán ani Konvičku.K tomu jaký si dělám úsudek o islámu mi bohatě stačí sledovat svět a život v něm 🙂 stejně tak křesťany posuzuji podle osobních zkušeností s nimi a přes historii křesťanství.

 12. Bílá velryba

  Nepotřebuji znát k odsouzení islámu všechny nuance jejich kultury, mně stačí, že většina islámských verzí (většina muslimů) má homofobní, ateofobní, sekularofobní a misogynní předsudky. O tom vypovídají soudobé statistiky mimo EU i v EU, statistiky u přistěhovalců i u těch, co zde žijí v dalších generacích. A tím se velmi liší od ne-muslimů a hlavně od “zápaďanů” (opět mluvím o většinách a statistikách, o průměrech, ne o všech).

  Jelikož dle solidních statistik, které se překrývají, většinu muslimů spojují tyto názory a tyto normy a jelikož jsou v celé jejich kultuře od ghett na Západě přes Maroko až po Indonésii, tak o nich mam svůj odmítavý názor, tím myslím většinové verze a většinu muslimů, nejen to málo teroristů. A že existují i liberální, no ano, ale kolik jich je? Málo… muslimskou kulturu (různé verze islámu) tedy spojují tyto předsudky, jsou početně zastoupené a souvisí s jejich náboženskou kulturou (protože jejich kultura není sekulární). Ty věci se dají najít v Koránu i v nejčastějších výkladech Koránu.

  Hezký den a zase někdy 🙂

 13. DarthZira

  Dělat si obrázek o islámu na základě toho, co se v současnosti děje na Blízkém Východě, je asi podobně “objektivní”, jako kdyby si někdo dělal obrázek o křesťanství jako takovém na základě toho, co se dělo v Evropě v době Třicetileté války. Případně jako kdyby někdo v určitém konkrétním historickém období (dejme tomu přelom 17. a 18. století) naházel do jednoho pytle španělské inkvizitory, České bratry v holandském exilu, mnichy v klášterech někde na Kavkaze, lutheránské lovce čarodějnic v Německu, anglikánské kněze přednášející na Oxfordu, pravoslavné popy v Moskvě a katolické misionáře působící v Jižní Americe a tvrdil, že všichni do jednoho jsou to nebezpeční fanatici a potenciální vrazi.
  Islámský svět byl a především je úplně stejně barvitý, jako byl a je ten křesťanský.
  Navíc – což si konečně už všimla i většina renomovaných politologů a zpravodajů seriózních médií včetně BBC – na Blízkém Východě v současné době opravdu probíhá muslimská obdoba Třicetileté války (a můžeme jenom doufat, že – jak kdysi predikoval Švejk – jsou už lidé o něco chytřejší, takže nebude trvat celých třicet let).

  Abychom měli ten obrázek plastičtější, tak zde je pár drobných fakt, na které se rádo zapomíná:
  – v Turecku získaly ženy volební právo zcela rovnoprávné s muži v roce 1934, což je pouze o šest let později než ve Velké Británii (kolébce to moderní parlamentní demokracie) a o 10-11 dříve než třeba ve Francii, Itálii, Rumunsku a Bulharsku;

  – ženy v Pákistánu mohly volit zcela rovnoprávně s muži od roku 1947, tedy o šest let dříve než Řekyně (1953);

  – občanky Lichtenštejnska získaly volební právo (a to až po dosti drsném nátlaku ze strany Rady Evropy, která pohrozila Lichtenštejnsku vyloučením) v roce 1984, tedy později než v naprosté většině muslimských zemí – výjimkami jsou pouze Afghánistán (poprvé zcela rovné volební právo pro ženy v roce 1996, zrušeno Talibanem za jeho cca dvouleté vlády a obnoveno v roce 2001), Kuvajt (volební právo ženy poprvé získaly v roce 1985, podruhé v roce 1999, ale emírovi tento zákon nově zvolený parlament vetoval, definitivně pak v roce 2005), Katar (1999), Omán (2003), Spojené arabské emiráty (2006) a Saudská Arábie (2015), v posledních dvou jmenovaných ovšem jak ženy tak muži mají volební právo omezené, obě pohlaví jsou ovšem omezená úplně stejně, např. v SA smějí muži i ženy volit a být voleni pouze do místních zastupitelstev, parlament si král jmenuje sám.
  A jen tak na okraj – SA je de facto muslimský Vatikán, přičemž ve Vatikánu nemají ženy volební právo vůbec.

  – Benazír Bhutová se v Pákistánu stala premiérkou v roce 1988, tedy tři roky před tím, než ve Švýcarsku (!!!) získaly ženy aktivní i pasivní volební právo zcela rovnoprávné s muži v místních volbách v úplně všech kantonech;

  – ministerská předsedkyně nebo prezidentka již byla ve funkci kromě Pákistánu (celkem 2x) také v následujících převážně muslimských zemích: Bangladéš (4x), Mali (1x), Indonésie (1x), Senegal (2x) a Turecko (2x), zatímco v Itálii, Švédsku, USA nebo taky v naší republice v těchto funkcích nebyla žádná žena ještě nikdy a ve Francii vydržela první (a zatím poslední) premiérka ve funkci jen o trochu déle než těch příslovečných 100 dní;

  – zatímco naše politické strany svým vedením připomínají v podstatě pánské kluby a ani jedna politická strana, která by stála za řeč (tedy má šanci na zisk aspoň 3%) ve svém čele ženu nemá, v muslimské Bangladéši v čele obou dvou nejvýznamnějších politických stran stojí ženy a pouze a jen ony dvě se od počátku 90. let až doteď “přetahují” o post premiérky – Khaleda Zia jí byla v letech 1991-1996 a 2001-2006, Sheikh Hasina v letech 1996-2001 a znovu od roku 2006 až dosud. Zcela zjevně muslimští muži v Bangladéši nemají vůbec problém s tím, že jim už skoro 30 let vládnou ženské a volí si je pořád znovu (akorát se v čajovnách – či co to tam mají za shromaždiště místo hospod 😛 – zřejmě hádají kvůli tomu, která z nich je zrovna “spasitelka” a která “zrádkyně národa” či “zlodějka” 😉 ).

  Dále:
  – neexistuje jediný muslimský stát, jehož legislativa by absolutně zakazovala potrat, zatímco potrat dokonce i v případě přímého ohrožení života ženy je stále trestným činem v Dominikánské republice, Chile, Nikaragui, Salvadoru, Jižním Súdánu, na Maltě a ve Vatikánu, přičemž pouze Jižní Súdán má muslimskou menšinu, která by vůbec stála za řeč (v různých průzkumech kolísá kolem 10-15%), obyvatelstvo toho zbytku jsou z minimálně 85% římští katolíci a muslimové, žijí-li v těchto státech vůbec nějací, tvoří tak maximálně 1-2% a politický vliv nemají žádný;

  – zcela liberální potratové zákonodárství (potrat dovolen i na žádost ženy bez zkoumání důvodů, tedy podobně jako u nás) má z muslimských států Ázerbajdžán, Bahrajn, Kazachstán, Kirgizstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tunisko a Turecko;

  – daleko liberálnější potratové zákonodárství, než má současné Irsko (natož pak to, co se chystá nyní v Polsku či vymysleli před nedávnem coby návrh magoři na Slovensku a občas s tím vyleze i nějaký ten tmář u nás), existuje např. v muslimských zemích Ománu a Čadu (mimo ohrožení života ženy (MOŽ) je legálním důvodem také poškození plodu), Mali (MOŽ také početí při znásilnění nebo incestu), Súdánu (MOŽ také početí při znásilnění nebo incestu a poškození plodu), oficiálně výhradně islámské Maledivy uznávají jako legální důvod MOŽ také riziko poškození zdraví ženy (což jest paragraf dosti gumový a dá se vykládat všelijak, přesně tímto způsobem dlouhou dobu fungovalo zákonodárství v Německu nebo Francii) a v Alžírsku, Maroku, Malajsii, Pákistánu, Kataru, Spojených arabských emirátech a (pozor, velké překvapení!!!) i Saudské Arábii je legálním důvodem pro potrat také riziko poškození psychického zdraví ženy, což je v podstatě paragrafová klička, pod kterou se dají dobře schovat sociální i jakékoli jiné důvody (přesně tato metoda taktéž fungovala dost dlouho v mnoha západoevropských zemích a nyní slouží stejně dobře ve spoustě zemí Latinské Ameriky).

  Proto taky není divu, že severní Afrika a vlastně celá Asie (s výjimkou muslimského Afghánistánu a křesťanského Východního Timoru) má průměrnou porodnost do tří dětí na jednu ženu, Severní Afrika, Írán, Pákistán, Bangladéš a ty blízkovýchodní státy, kde se neválčí státy (takže jsou k dispozici statistiky) dokonce mají průměrnou porodnost nižší než některé latinskoamerické země či státy “Bible beltu” v USA.

  Pokud se někdo diví, jak je to možné, tak vcelku jednoduše:
  dokonce ani wahhábismus a salafismus netvrdí, že lidská duše je v plodu přítomna od okamžiku spojení vajíčka a spermie, ale že ji údajně Alláh do zárodku vkládá později – různé islámské právní školy se přou pouze na téma, po kolika přesně dnech k tomu dochází, většinou jejich názory ale kolísají někde kolem těch 40-80 dní jak to měl i svatý Tomáš Akvinský, blahé paměti 😀 (škoda, že se toho katolíci nedrží dodnes 😉 )
  Ze stejného důvodu proto v muslimských zemích není zakázána IVF a dokonce (na rozdíl od Slovenska nebo Polska) žádnou relevantní politickou autoritu vůbec ani nenapadne zkoušet předkládat zákony, které by asistovanou reprodukci kriminalizovaly.

  To jen abychom měřili všem stejným metrem.

 14. Medea

  “Zkoušky ze systému na přírodovědeckých fakultách (jaké musel absolvovat Konvička) jsou +- srovnatelné.
  Prostě pro toho, kdo absolvoval něco podobného, je validní seznámení se s tím islámem brnkačka.”

  PhD z prírodovedného oboru nie je zárukou racionality. Spoznala som už zopár vynikajúcich matematikov a fyzikov, ktorí zastávali veľmi iracionálne názory. A matematika a fyzika sú tvrdšie obory ako biológia 🙂

  “Taky si, třeba na Wikipedii, najděte pojem „Sokalova aféra“, kterážto událost jasně ukazuje, kam až humanitní obory (snad až na několik málo výjimek) upadly.”

  Sokalova aféra sa týka len postmodernistickej filozofie. Analytická a postmodernistická filozofia sú však dva rôzne svety 🙂

  Ale hovoríte všeobecne o “humanitných oboroch”, čo majú teda napr. história alebo filológia spoločné so Sokalovou aférou?

  “Problém nastává tím mechanismem, kdy absolvent přírodovědných nebo technických oborů je s to s tím „seznámeným“ dál intelektuálně pracovat (hledat rozpory a jejich příčiny, identifikovat věrohodné a nevěrohodné zdroje …), čehož humanitníci naprosto nejsou schopni (snad až na nějaké výjimky, o nichž se nic neví). ”

  Predsudky. Napr. analytický filozof môže mať prírodovedné alebo matematické vzdelanie (celý rad filozofov, ktorí sa zaoberajú filozofiou matematiky alebo filozofiou vedy) a vynikajúce analytické myslenie.

  Videla som dva rozhovory s Konvičkom, a nijak ma neoslnili. Historické alebo orientalistické vzdelanie Konvička vôbec nemá, a to čo predviedol bola ukážka plytkej demagógie, nie nejakého analytického alebo logického myslenia 🙂

 15. ateista

  @DarthZira
  V tomto případě nelze měřit všem stejně. Islám není stejný jako křesťanství a šéfové islámu nejsou stejní jako šéfové křesťanství.
  Vybrat si volební právo a právo na potrat coby měřítko demokracie, to není všechno. Podívejte se, kdo jsou imigranti. A jak se, coby hosté v zemích západní Evropy chovají. Vám to nenahání hrůzu? Asi byste se měla na pár měsíců přestěhovat na Lesbos nebo na Sicílii nebo do Calais nebo do některého švédského města nebo…….
  Představte si, že byste byla imigrant v USA a takhle byste se chovala. Jak by vůči Vám postupovali imigrační úředníci?
  A teď si představte, že podle střízlivých odhadů se na emigraci do Evropy chystají další miliony v Africe a na Středním východě. Nedívejte se, co je dnes, podívejte se, co bude za deset, dvacet let. My už tu nebudeme, ale naše děti ano.
  Každé náboženství je špatnost a islám obzvláště.

 16. mulit

  ateista: Každé náboženství je špatnost a islám obzvláště.

  mulit: Jo jo. Muslimové podřezali ve Francii stařičkého faráře při mši. Křesťané neřežou muslimským duchovním v jejich mešitách hlavy. Nebo jo?

 17. A.S.Pergill

  @DZ Ono v ředě těch islámských zemí není třeba potrat sankcionovat, protože o tom rozhoduje muž, a ne žena. A pokud se rozhodne při nechtěném dítěti ji ukopat k potratu nebo smrti, tak se mu nic nestane. A pokud mu manželka otěhotní s někým jiným, tak je potrat irelevantní, když ji ukamenují (to samé se týká i svobodných matek, tam to řeší buď institucioanalizovaná nebo alespoň všeobecně tolerovaná “vražda ze cti”, provedená otcem, strýcem, nebo bratrem; potrat opravdu není třeba).
  K tomu volebnímu právu: Za císaře Caliguly byl senátorem jeho oblíbený kůň. Je zajímavé, že historikové to většinou nevykládají jako důkaz vysokého společenského statutu koní v dobách raného císařství, ale jako ukázku totální degradace a společenské bezvýznamnosti senátu. A to samé se, bohužel, týká i těch (formálně) demokratických institucí v islámských zemích – ty mají asi stejnou rozhodovací pravomoc jako u nás parlament za Husáka nebo Gottwalda. Reálné rozhodování a reálná politická moc jdou zcela mimo tyto instituce (i mimo post premiérky Bhútové).

  A možná ještě k tomu volebnímu právu žen:
  1. Zásadní úlohu sehrála první světová válka, kdy ženy nahradily muže v továrnách a na dalších postech a pak vyžadovaly stejná práva (a navíc způsobila drsný úbytek mužské populace a spousta těch mužů, co přežili, byla invalidní nebo jinak postižená). Ženské spolky, sufražetky apod. měly na tohle nulový vliv. Taky proto tak pozdě Švýcarsko, které první světovou válkou nebylo zasaženo, naopak z obou světových válek silně zbohatlo.
  2. On zde existoval negativní precedens, a tím bylo obecné volební právo v USA (některé státy měly volební právo pro ženy i dříve), po jehož zavedení byla hlasy žen (volební průzkumy jsou v tomto docela věrohodné) zavedena prohibice, z kteréžto katastrofy (propojení organizovaného zločinu se všemi třemi pilíři demokracie) se USA dodnes nevzpamatovaly, přestože je to cca 80 let, co to bylo zrušeno.

 18. A.S.Pergill

  V jednom mi Darth Zira nahrála na smeč:
  Bez ohledu na rozmanitost křesťanství do spousty směrů se všichni křesťané (i ti, které DZ opomenula) shodovali na tom, že odpadnutí od křesťanství je hrdelní zločin, a že je nutno “pohany” třeba i násilím přimět ke křtu. Na to by se shodli v podstatě i Komenský s Koniášem.
  Stejně tak je to i s “různými směry islámu” – z hlediska pohledu na odpadlictví a ateismus (nebo jiné islámem netolerované duchovní orientace) se prakticky stoprocentně shodnou a míra neshod (na úrovni podřezat X ukřižovat X narazit na kůl X atd.) je prostě z hlediska praxe zanedbatelná.
  Od státu je třeba požadovat, abychom byli (od ateistů přes “něcisty” až po třeba animisty) před podobnými tendencemi muslimů chráněni, a to i za cenu jejich kompletního vyhlazení státní mocí, nebude-li jiná možnost.

 19. DarthZira

  Proti Konvičkovi (o Hájkovi, A. B. Bartošovi či Vandasovi ani nemluvě) byl Antonín Koniáš ještě až moc velký humanista 😉

 20. Bo

  @ Pergill : odpadnutí od křesťanství je hrdelní zločin, a že je nutno „pohany“ třeba i násilím přimět ke křtu. Na to by se shodli v podstatě i Komenský s Koniášem

  Můžete nějak doložit toho Komenského. To by mi fakt zajímalo. Díky

 21. A.S.Pergill

  @Bo Čeští bratři se účastnili misií v Severní Americe. A když přišlo na věc, tak používali i násilí, jako ostatní misionáři.
  Tresty za prohřešky proti náboženství najdete i v Orbis Pictus (Komenský).
  Prostě bezvěrectví a odpadnutí od víry trestaly všechny křesťanské skupiny, pokud měly pod palcem i světskou moc. Takže rozdíly mezi nimi byly z pozice bezvěrce naprosto bezvýznamné, a to platí i o těch “různých” skupinách muslimů.

  Opakuji, tady prostě musí zapracovat státní moc, která má legální právo neutralizovat zevní i vnitřní nepřátele až po jejich fyzickou likvidaci včetně, a tu si právě za tohle daněmi platíme. A zatím vidíme jen spektákl fatálních selhání a slyšíme jen pseudodůvody, proč to, za co jsou placení, nedělají. Přičemž recenzovaný text jde ještě o level dál: ten prostě axiomaticky prohlašuje každou obranu demokracie a demokratických principů za zločin.

 22. Hraničář

  A.S.Pergill
  22.10. 2016
  Bez ohledu na rozmanitost křesťanství do spousty směrů se všichni křesťané (i ti, které DZ opomenula) shodovali na tom, že odpadnutí od křesťanství je hrdelní zločin, a že je nutno „pohany“ třeba i násilím přimět ke křtu………………

  Pochop, že když jsi vlastníkem absolutní PRAVDY, kterou ti navíc předal ten JEDINÝ PRAVÝ BŮH, pak máš plné právo ty, kteří jí neuvěřili, dokonce ji odmítají, vyhubit! Vždyť to i ten Bůh sám nařizuje! Ještě skoro do konce 17. stol. hrozil za veřejné popírání Boží existence až trest smrti. No a když vidíš toho pohana, jak mu hrozí věčné zatracení v pekle, no, nechtěl bys ho zachránit? A to pouhým politím vodou a odříkáním jednoduché posvátné formule. I kdybys ho měl hned poté zavraždit – jak se stalo poslednímu Inkovi.

 23. Bo

  @A.S.Pergill “Čeští bratři se účastnili misií v Severní Americe. A když přišlo na věc, tak používali i násilí, jako ostatní misionáři.”

  Já jsem čekal néjaký odkaz,ne nepodlozené prohlášení , původně jste uváděl trest smrti za odpadnutí a násilný křest.
  Máte pravděpodobně na mysli misii Moravských bratří z Hernnhutu. Něco jsem o tom přečetl ale na nic podobného jsem tam nenarazil. Komenský sice tuto misii neorganizoval ☺ , ale přesto by mě nějaký odkaz také zajímal. Díky

  “Tresty za prohřešky proti náboženství najdete i v Orbis Pictus (Komenský).”

  Ok, ale trest smrti či násilný krest ? Už je to dávno, co jsem to četl a nezdá se mi to. Můžete citovat, nebo alespoň kapitolu ? Díky

 24. A.S.Pergill

  @Bo Také jsem to už dlouho neměl v ruce, na netu dokonce existují dvě nestejné verze, ale bylo to tam.
  Prostě pravdu má Hraničář, že vyznavači těchto náboženství, ať už jde o křesťany nebo muslimy, mají představu absolutní pravdivosti své víry a z ní pramení jejich chování k jinověrcům.
  Tohle se dá řešit jedině tím, že se represe ze strany nábožensky neutrálního státu budou bát víc než pekla, a ty, co nebude možné takto zastrašit, musí zvládnout pan Darwin, jako zvládl neandrtálce nebo pitekantropy.

 25. Bo

  @A.S.Pergill “Také jsem to už dlouho neměl v ruce, na netu dokonce existují dvě nestejné verze, ale bylo to tam.”

  Takhle vlevo dole, že jo☺, kritické myšlení mě zatím nabádá k nedůvěře, aby to nedopadlo jako s tím vůdcem gentlemanem.

  Souhlasím s Hraničářem, že největším problémem jsou majitelé Pravdy, tedy ti, kteří vědí kdo je problém a jak jej odstranit . Takové najdete mezi muslimy, křesťany i mezi ateisty, které Hraničář z mě neznámých důvodů vynechává.
  ostatně zkuste porovnat:
  “Pochop, že když jsi vlastníkem absolutní PRAVDY, kterou ti navíc předal ten JEDINÝ PRAVÝ BŮH, pak máš plné právo ty, kteří jí neuvěřili, dokonce ji odmítají, vyhubit!” 
  a
  “tady prostě musí zapracovat státní moc, která má legální právo neutralizovat zevní i vnitřní nepřátele až po jejich fyzickou likvidaci včetně, a tu si právě za tohle daněmi platíme.”

  Problemem je netolerance. Fanatický muslim bude považovat za nevěřící křesťany,ateisty,judaisty ba i odpadlíky sunity (šíty), fanatický ateista bude muslimy i křesťany házet do jednoho pytle a ve jménu pokroku a záchrany lidstva
  perzekuovat svobodu myšlení, fanatický křesťan bude v každém ateistovi i muslimovi vidět služebníka ďábla.

 26. toli

  fanatický ateista bude muslimy i křesťany házet do jednoho pytle a ve jménu pokroku a záchrany lidstva
  perzekuovat svobodu myšlení,

  Spojení náboženství (jakékoliv) a svobody myšlení je dost odvážný oxymorón když náboženství má svou hlavní devizu v dogmatech a jednoduchých (ne)pravdách.A dogmatismus je nesvoboda myšlení.

  Co se týká perzekuce věřících tak věz že v podstatě mi jsou lhostejní,to je jejich boj,nemoc.Jen bráním tomu aby zasahovali jednak do mého života a jednak do chodu pohanské společnosti.
  Jednoduchý příklad:zítra má vláda projednávat vládní návrh zákona o přisvojování dítěte partnera v registrovaném partnerství. Pouze ministři KDU mají s tím problém,ale neřeknou že si to Bůh nepřeje (to by je hned odvezli do blázince) oni tvrdí že současná právní úprava je dostatečná,což je zjevná lež.

 27. Bo

  @toli: náboženství má svou hlavní devizu v dogmatech a jednoduchých (ne)pravdách.A dogmatismus je nesvoboda myšlení.

  Nemyslím si, že všechna náboženství mají stejný vztah ke svobodě. Z mého pohledu je hlavní devízou křesťanství
  možnost využít tohoto zkušebního, dočasného života k naučení se ,soucitu, nesobeckosti, upřímnosti, pokoře,harmonizace s řádem života a především lásce. Nezbytnou podmínkou k lásce je ovšem svoboda. Nikdo,ani Bůh tě nemůže donutit abys jej miloval. Dogmata je žádoucí prověřovat a k tomu je zase nezbytné kritické myšlení,to v tomto případě znamená, že hledám a prověřuji ty nejsilnější argumenty, které ono dogma zpochybňují, ne ty nejslabší nebo dokonce strowmany.
  Ostatně, není tvrzení Bůh neexistuje také dogma ?

 28. toli

  Jenže každé náboženství a obzvláště abrahámovská náboženství dávají akcent na nějakou “nadmorálku” co je láskyplného na vyžadování v podstatě nesplnitelného mustru a vyhrožování peklem ?Bible říká že láska je pokorná,mírná,trpělivá a nevyžaduje ničeho,a tak se ptám trpí snad Bůh neláskou anebo pro něj platí jiná měřítka než pro člověka ? Nemyslím

  Tvrzení že bůh neexistuje je jistě dogmatem.Správně by mělo být vyjádřeno že Bůh s téměř jistotou neexistuje a pak je to tvrzení v souladu s vědou a v souladu s realitou hmoty.

 29. mulit

  Bůh možná existuje, možná ne. Pokud existuje, v bibli se o něm nelze dočíst nic. Možná se dá něco vyvodit z pozorování vesmíru a přírody.

 30. toli

  Možná se dá něco vyvodit z pozorování vesmíru a přírody.

  To právě dělá věda,a odpověď vědy na otázku existence boží již znáš,je to zbytečná,přebytečná hypotéza…

 31. Ateistický laik

  Bo: Ostatně, není tvrzení Bůh neexistuje také dogma ?
  Není.

 32. ateista

  @Bo
  “Problemem je netolerance.”

  Asi ano. Ateisté mají tolerovat náboženské lži, podvody a krádeže (“restitutce”) a věřící nejsou ochotni tolerovat ani tvrzení ateistů, že bůh neexistuje, přestože pro existenci boha nemají v ruce jeden jediný důkaz.

 33. A.S.Pergill

  @Bo Problém je v tom, že islám je, na rozdíl od křesťanství a do jisté míry i judaismu, definován natolik striktně, že kdo není fanatik, není muslim. Proto také alávité, pro nás “muslimové jak poleno”, tím, že do jisté míry tolerují křesťany, judaisty a dokonce i světsky orientované osoby nezabíjejí na potkání, nejsou řadou hlavních muslimských proudů (wahábhité, saláfisté, súfisté) považováni za muslimy. Tohle také stojí za řadou událostí na území Sýrie, protože Asad je alávita a vnucoval mocensky toleranci vůči nemuslimům i “klasickým” muslimům.
  Toleranci nemuslimů ze strany muslimů je třeba vybojovat (ono nejinak to bylo i s tím křesťanstvím, i zde museli být fanatici vybíjeni – viz reakce Francouzské republiky na klerikální vzpouru ve Vendée, o vybíjení fanatiků je celá třicetiletá válka), a to všemi dostupnými prostředky.
  Je třeba dosáhnout stavu, kdy se muslim bude bát víc odvety za vraždu nemuslima než pekla, do kterého přijde, když ho nezavraždí. A ty nezastrašitelné je třeba buď civilizovaně odsunout z civilizovaných zemí, nebo necivilizovaně zlikvidovat. Přitom autoři v článku citované brožury patří mezi ty, kdo zadělávají na to zlikvidování, protože přispívají k vytvoření situace, kdy ten odsun bude technicky nerealizovatelný. Uvědom si, že lidé tohoto druhu brání už víc než rok likvidaci naprosto ilegálního a zločinného islámistického tábora u Calais, jehož likvidace je přitom naprostá brnkačka proti celostátnímu či celoEUnijnímu odsunu těch muslimů, kteří nejsou schopni nebo ochotni (nebo obojí) žít podle civilizovaných pravidel chování.

 34. toli

  @Pergill
  Za mne v podstatě souhlas.
  Jen dodám že v mém městě mají 2 syrští bratři-křesťané pizzerii a restauraci už více jak 10 let.To jejich křesťanství je spíše proklamované,do kostela nechodí protože žádná ze zdejších křesťanských odnoží (denominací) není věroučně kompatibilní se syrskou křesťanskou církví.Ze Sýrie nemuseli utíkat,ale studovali zde a zalíbilo se jim tu.Jsou tolerantnější než leckteří Češi ateisté a zcela jistě tolerantnější než čeští křesťané..Na Asáda vzpomínají s respektem a úctou,říkají že jako muslim alávita chránil syrské křesťany před ostatními muslimy.

 35. Hraničář

  Volačo pro (samo)studium:

  Během životní dráhy Našeho Pána Ježíše Krista se Lucifer a jeho démoni nemohli nikdy plně dopátrat, zda je Ježíš Kristus pravý Bůh a Vykupitel světa, jak nám ve svém spise Město Boží (v češtině vyšlo pod názvem Mystické Město Boží – pozn. překl.) říká Marie z Agredy. Lucifer měl samozřejmě mnohá podezření zvláště poté, kdy sv. Petr přiznal poslání Našeho Pána a poté, co Lazar vstal díky Kristu z mrtvých. Ale neměl jistotu. Věděl, že je Pán Ježíš neobyčejný člověk, ale nebyl si jistý, zda je Bůh. Jeho ohromná pýcha nepřipouštěla, že člověk, nikoliv anděl, by mohl být hypostaticky sjednocen s Bohem, Stvořitelem nebe a země.
  Jakmile Lucifer a jeho legie viděly Krista vzít na svá svatá ramena kříž, pocítily naléhavé nutkání utéct a vrhnout se do pekla, protože tehdy počaly cítit Boží moc Našeho Pána. Cítily, že tohle skutečně není žádný obyčejný člověk, a že pro ně znamená ohromnou zkázu. Ale neexistoval pro ně žádný „velký útěk“. Na příkaz Panny Marie byli démoni přinuceni zůstat a doprovázet Krista na Kalvárii.
  Marie držela démony mocí svého Božího Syna v podřízenosti a zajetí, stejně jako je bude držet v dějinách. „Donutila je přijít na Kalvárii a stát kolem kříže, kde jim nařídila zůstat bez pohybu a být zde svědky konce velkých tajemství stanovených pro spasení lidí a ke zničení démonů,“ říká nám Marie z Agredy. Chvíle určená nebesy dávnému drakovi, který má být přemožen Synem člověka, nadešla a Nejsvětější Panna Marie přikázala démonům, aby byli přítomní a trpěli zmatením a zděšením až budou svědky své porážky.
  http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/sedm-poslednich-slov-krista.html

 36. toli

  @Hraničář
  Myslím že zde na ateistickém servru se nikdo nebude zaobírat takovými kokotinami nemocných lidí,natož aby ty kokotiny studoval 🙂

 37. toli

  Ještě k těm zdejším syrským křesťanům:
  Pokud k nim do restaurace přijde holka v mini či vypasovaných riflích a tričku,případně v topu tak je to zanechává klidnými.Avšak říkají že muslimové by je nejdříve znásilnili,pak by takovou slečnu či ženu obvinili že je kurva a následoval by lynč.Zkušenosti ze západní Evropy a odkudkoliv kde množství muslimů přesáhne kritickou mez říkají že se naše dívky a ženy mají na co těšit……..

 38. irnerius

  Bo: Zkus se prokousat těmi stránkami dozadu. Tady se na odkazy, dokládající nějaká tvrzení a na seriozní zdroje moc nehraje 🙂

 39. mulit

  Jestli se po přečtení těchto tří knih někdo nestane křestanem, tak už nevím.

 40. toli

  Jestli se po přečtení těchto tří knih někdo nestane křestanem, tak už nevím.

  Ani se o to nebudu pokoušet,nevstoupím 2x do téže řeky 🙂

 41. mulit

  Katolíci nemají žádnou fantazii. Jsou to žabaři proti letničním.

 42. Hraničář

  toli
  24.10. 2016
  @Hraničář
  Myslím že zde na ateistickém servru se nikdo nebude zaobírat takovými kokotinami nemocných lidí,natož aby ty kokotiny studoval ……………………..

  Tak to se chováš úplně stejně jako ti věřící, kteří také odmítají číst cokoliv jiného než spisy schválené jejich autoritami!

 43. mulit

  Za ta léta, co jsem byl věřící, tak jsem toho nastudoval mraky. Ale právě že katolíkům jsem nikdy nevěřil, je to fake na první pohled. Kromě Vojty Kodeta, Katky Lachmanové a dalších charismatiků. Ti to měli v souladu s apoštoly. No a když čte člověk Hogana, tak to prostě je přesvědčivé. Myslím pro věřícího. Jeden zázrak vedle druhého, přesně tak, jako v evangeliích, nebo skutcích apoštolů. Až se nechce věřit, že si všechny ty uzdravené rakoviny a obživlé mrtvé vymyslel. No vymyslel. Ale proč to dělá?

 44. toli

  Tak to se chováš úplně stejně jako ti věřící, kteří také odmítají číst cokoliv jiného než spisy schválené jejich autoritami!

  Dokážeš pochopit že většina z nás má již problematiku náboženství zpracovanou a zařazenou do přihrádky “FAKE” nebo se snad koukáš na Křemílka s Vochomůrkou když velmi dobře víš že tě vůbec nezajímají ? Nehledě na to že dost z nás tím vymýváním mozku v církvích již prošlo a udělalo si na to svůj názor včetně mě tak proč se vracet někam kde to znám a co mi dalo do života tak leda ztrátu času ?

 45. toli

  Křesťané potažmo věřící jsou jen nebožáci kteří ke svému životu potřebují nějakou autoritu která by je vedla životem,chránila a říkala co mají (ne)dělat,Chápu že jsou tací lidé ale nepatřím k nim a nikdy jsem tuto potřebu neměl.

 46. mulit

  toli Křesťané potažmo věřící jsou jen nebožáci kteří ke svému životu potřebují nějakou autoritu která by je vedla životem,chránila a říkala co mají (ne)dělat,Chápu že jsou tací lidé ale nepatřím k nim a nikdy jsem tuto potřebu neměl.

  mulit: A ještě i další důvody, proč lidi věří
  * Strach z vlastní smrti, nesmíření s konečností, pud sebezáchovy
  * Snaha se potkat s příbuznými, přáteli, již zemřelými, snaha je oživit, být s nimi zpátky, neochota se loučit s umírajícím
  * Lidská snaha po odplatě, když tady v průběhu života zažívám zklamání a nespravedlnosti, jednou bude konečný soud a tam se zúčtuje
  * Protože věří ostatní kolem mě, tak i já věřím, když o tom mluví tolik lidí, tak to bude asi pravda
  * Sociální vazby s jinými věřícími
  * Rituály, navyklé činnosti, ve kterých je mi dobře a bez kterých si život neumím představit
  * Mít moc nad jinými lidmi, moci je strašit, vyhrožovat jim, manipulovat s nimi přes něco, co je nad nimi (to platí jen u některých věřících, zvláště pastorů)

 47. xjur

  Mili diskutujici na tomto webu!
  Nemate dojem, ze bychom meli prestat ztracet cas polemikou s vericimi?
  Lepsi by bylo diskutovat o tom, co muzeme udelat pro to, aby nas stat

  a) se stal opravdu sekularnim, kdy verici nezasahuji do verejneho zivota ve jmenu sve viry, ale jinak mohou zit pokojne a bez omezovani, jako kazdy jiny obcan

  b) se stal zcela nehostinou pustinou pro ty verici, kteri si na zaklade svych nabozenskych nazoru narokuji vysady, ktere odporuji nasim zakonum a nasi kulture (viz napr. “stophalal.cz” … to je zcela adekvatni snaha v ramci platnych zakonu, meli bychom ji podporit)

  c) uplatnoval svobodu vyznavat v soukromi jakoukoli viru vyvazene, to znamena, ze soucasne s takovou svobodou pro verici maji ostatni obcane zase pravo vyjadrovat se k vyznavani viry kriticky (napriklad aby nebyly stihani za to, ze verejne prohlasi jak jim vyznavaci nejake viry pripadaji smesni).

 48. Medea

  “kdy verici nezasahuji do verejneho zivota ve jmenu sve viry”

  To znamená čo?

 49. Honza Werner Post author

  Medea: Třeba když se jakožto státní svátky schvalují nové a nové náboženské svátky. O tom, že jsou náboženství, knězové a nejrůznější kazatelé postaveni nad zákon (viz Alrawiho kauza) snad ani nemá cenu mluvit.

 50. toli

  To znamená čo?

  Nebo pod rouškou víry se snaží prosadit to co údajně jejich Bůh chce třeba zákaz potratů (Polsko) či snaha udělat z některých občanů občany druhořadé kategorie třeba osoby LGBT myslím že v tomto směru máte s křesťany u vás na Slovensku bohaté zkušenosti alá dajte nám právo diškriminalizovať ,viz to trapné referendum vloni.

 51. ateista

  Souhlasím s xjurem. Stále se omílá totéž dokola. Lepší je bombardovat redakce a redaktory požadavky a kritikou, proč dávají tolik prostoru klerikům, proč jdou na ruku Dukovi (naposledy Halík a nějaký historik v HydeParku na téma věda a víra místo toho, aby tam byl skutečný vědec-ateista).

 52. Medea

  Ale Xjur napísal:

  Lepsi by bylo diskutovat o tom, co muzeme udelat pro to, aby nas stat

  a) se stal opravdu sekularnim, kdy verici nezasahuji do verejneho zivota ve jmenu sve viry, ale jinak mohou zit pokojne a bez omezovani, jako kazdy jiny obcan

  Teda to “nezasahovanie do verejného života”, by sa dalo pochopiť aj tak, že sa veriaci by sa museli utiahnuť/schovať do súkromia, teda žiadne kostoly, žiadne náboženské zhromaždenia, žiadne weby s náboženskou tematikou, žiadna náboženská literatúra v kníhkupectvách, žiadna náboženská charita, … 🙂

 53. xjur

  Medea to vystihla, to by byl idealni stav, kdy cirkvi prestanou slibovat nesplnitelne a nebude zadna nabozenska indoktrinace. U nas se k tomu blizime pomalu, vericich ubyva. Gastarbeitri jsou najimani i za farare, takze brzy ty kostely skutecne nebudou zapotrebi. Nesmime si sem ale natahat cizi primitivy.

 54. Hraničář

  toli
  26.10. 2016
  To znamená čo?
  Nebo pod rouškou víry se snaží prosadit to co údajně jejich Bůh chce třeba zákaz potratů (Polsko) či snaha udělat z některých občanů občany druhořadé kategorie třeba osoby LGBT myslím že v tomto směru máte s křesťany u vás na Slovensku bohaté zkušenosti alá dajte nám právo diškriminalizovať ,viz to trapné referendum vloni………………

  Padre Pio řekl: „Zlozvyk ptát se ´proč?´ zničil svět.“
  http://rexcz.blogspot.cz/2016/09/rozhovor-p-grunera-o-p-piovi_15.html
  https://www.postoj.sk/18276/vatikan-o-kremacii-nerozptylujte-popol-zomrelych-ani-ho-neprechovavajte-doma

 55. A.S.Pergill

  @Medea Je třeba např. zrušit výjimku ze zákona o týrání zvířat pro rituální porážky. Je ostudná, když se to srovná s tím, jak šílené restrikce jsou nasazovány vůči výzkumu na zvířatech, kde se to jednoznačně projevuje zpomalováním zavádění nových léků a nových léčebných a diagnostických metod, včetně smrti pacientů, kteří se jich nedožijí.
  Jinak ten kostel je asi jedno z menších zel, protože je řádně označený a každému soudnému člověku je jasné, že tam bude ministrantofil blekotat jen nesmysly a lži.
  Daleko nebezpečnější je podvratná propaganda, vydávající se za objektivní a předstírající, že nemá žádné napojení na náboženství. Plus pochopitelně komploty věřících, jaký předvedl ministr Herman se svou povídačkou, že byl jeho strýc vyškrtnut za jeho setkání s dalajlámou, přičemž se ukázalo, že případné vyznamenání jeho strýce nebylo konzultováno s kanadskou ambasádou (je kanadským občanem) a ten tudíž ani na finálním seznamu vyznamenaných nemohl být. Pan ministr se půjde vyzpovídat a dostane se mu pochvaly, protože proti antikristovi Zemanovi, který se navíc staví proti islamizaci státu, podporované většinou katolického kléru, spáchal akci, kterou mu blbější část občanů “sežrala”.

 56. toli

  Pan ministr se půjde vyzpovídat a dostane se mu pochvaly, protože proti antikristovi Zemanovi, který se navíc staví proti islamizaci státu, podporované většinou katolického kléru, spáchal akci, kterou mu blbější část občanů „sežrala“.

  Už i na Slovensku lidi vědí že katolíci strašně lžou (poznatek mám z tamních internetových diskuzí) a co jiného by jsi čekal od laicizovaného kněze ? Jednou černoch, navždy černoch 🙂

 57. xjur

  Ja bych do toho Dalajlamu netahal. Jeho nabozenstvi nikomu nevadi, protoze sem nejel, aby je siril ci propagoval. Co mnohym vadi je jeho postoj vuci cinskym vladcum. Podobne mi nevadi
  ani ministr Herman, protoze nikomu nevnucuje nejake nabozenske povidacky, ale je odvazny a otevreny k diskusi s temi, komu bylo ublizovano, i kdyz se to tem, co maji maslo na hlave, zjevne nelibi.

 58. ateista

  Ještě k dalajlámovi. Jistě si zaslouží úctu, podobně jako ona školačka z Thajska?, která také slovy bojuje za lidská práva. Dalajláma kromě toho bojuje o samostatnost Tibetu. Je otázka, jestli tomu chtějí i Tibeťané poté, co je číňané železnicí spojili se světem a výrazně zvýšili jejich životní úroveň. Je fakt, že dalajlámu přijímají nejvyšší státní představitelé. Myslím si, že je to jen takové divadlo. Jejich politika vůči Číně se nezmění, ani dalajláma s tím nic neudělá. Takže o co jde? Životní náplní dalajlámovu je cestování po světě na náklady států bez výhledu na dosažení nějakého výsledku.
  Co se jeho (ne)přijetí státními představiteli týká, je to jen duchovní, žádný státní představitel. Je to totéž, jako by prezident USA nepřijal Duku. Si myslím já.
  I já, kudy chodím, vyzývám k nenásilí a lásce k bližnímu. Se stejným výsledkem jako u dalajlámy. Proč je tedy dalajláma tak protěžován? Za celou dobu jeho života ničeho nedosáhl a ani nedosáhne. Nikdo si to nechce rozházet s Čínou, jen to nedělají tak blbě, jako naši šéfové. Rychetský to řekl dobře. Měl to vyřídit Zaorálek a byl klid.

 59. A.S.Pergill

  @xjur Celá aféra kolem Hermana pro mě skončila ten moment, kdy jak kanadská ambasáda u nás, tak naše ambasáda v Kanadě popřely, že by se přes ně pasírovala konzultace s kanadskou vládou, zda nemají nic proti, aby Brady dostal v”Česku vyznamenání. Protože se jedná (i s tou vládou) o byrokratické instituce s příslušnými (dlouhými) termíny vyřizování podání, tak by tahle konzultace musela být podána dlouho před návštěvou dalajlámy.
  Jinými slovy, Brady na žádném seznamu nebyl, a tudíž z něho ani nemohl být vyškrtnut či vymazán.

  Jistěže Herman škodí už tím, že provádí takovéto aktivity.

 60. toli

  Já nevím co si o tom mám myslet,Hermann je bývalý kněz a ti jsou zvyklí a ochotní lhát a manipulovat.S tím mám ohromné zkušenosti.Na druhou stranu u Zemana zase předpokládám přirozený sklon k podrazům,takže opravdu nevím co si myslet.Ale je též pravdou že mi tato kauza žíly netrhá 🙂

 61. mulit

  Zeman je pomstychtivý, ale toho Bradyho si pražští herci a politiici zneužili pro své osobní cíle, viz show Jana Krause. Něco tak trapného jsem už dlouho neviděl.

 62. ateista

  Ještě něco na téma Brady x Hermann:
  Co je to za strýce?

  Jejich jediné pouto a pojítko je židovská víra… Co si myslet o Hermanovi???? Posuď sám…
  Jak došlo ke vztahu synovec – strýc?
  Jiří se narodil do židovské rodiny Markéty a Karla Bradyových. Měl o tři roky mladší sestru Hanu (1931–1944).
  Mgr. Daniel Herman (*28. dubna 1963 České Budějovice) je český politik a laicizovaný [1] katolický kněz,…

  Vysvětlí mě někdo, prosím, jak může být Brady strýcem Hermana? “Vážení” pražští kavárníci a pohunci americké ambasády, hned na začátku je v tom lež jako věž! Pro vás tak příznačná!
  Kdo tedy porodil Hermana? Jediná sestra p. Bradyho bohužel zemřela v koncentračním táboře, bylo jí třináct let… Pan Brady se narodil v r. 1928, jeho sestra 1931. Měl p. Brady ještě jednu sestru, která mohla rodit v r. 1963? Kdyby matka p. Bradyho poprvé rodila ve 20ti letech byl by rok jejího narození 1908.
  Další, v pořadí druhá sestra nebo bratr by se musel narodit kolem roku 1943 – 44. Kde v té době byli rodiče p. Bradyho, když první dvě děti byly v Terezíně?
  Snad by to vysvětlil nějaký genealog.

  Jak jsem koupil tak prodávám…..

 63. mulit

  Mně stále vrtá hlavou, proč si herci o sobě myslí, že všemu rozumějí lépe než ostatní lidé. Vždyť co dělá herec? Dělá papouška. Také jsem ve škole občas musel dělal papouška a recitovat naučený text. Ale recitace naučených textů nějak opravňuje někoho, že se tímto stává moudřejší? Opravdu? Z mého pohledu je herectví profese jako každá jiná, nechápu, proč by herci měli mít nějaké silnější slovo než jiné profese. Proč tedy novináři chodí za herci? Že jsou to známé tváře? Známá tvář garantuje rozumnost? Srandovní…

 64. Medea

  Mulit, proti Zemanovi sa “nebúria” len herci, ale aj rektori, profesori, … 🙂

 65. mulit

  Ale rektoři a profesoři netočí propagandistická videa a netváří se, že mluví za celý národ. To dělají jen herci. A proč? Protože jsou to herci…

 66. Sam

  —————-ateista: Ještě něco na téma Brady x Hermann:
  Co je to za strýce?——————-
  Heh, né že bych to sledoval, ale “strýc” a “teta” je takové univerzální označení jakéhokoliv příbuzného a někdy jenom známého.
  V dětství jsem i jednu sousedku oslovoval “teto”.
  Budu předpokládat, že Hermann a Brady jsou nějak příbuzní. Ale je mi to skoro jedno.

Komentáře nejsou povoleny.