Tisková zpráva a petice za odvolání Mgr. Petra Poláka, vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře ombudsmana

Autor | 30.11. 2016

Jako sdružení hájící lidská práva se ohrazujeme proti elitářskému výkladu lidských práv, který prezentuje Mgr. Petr Polák vedoucí oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana a vyhlašujeme petici za jeho odvolání.

Podepsat Petici za odvolání Mgr. Petra Poláka

30. 11. 2016 Tisková zpráva

Ateisté ČR důrazně protestují proti výrokům Mgr. Petra Poláka vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře ombudsmana

tisková zpráva ve formátu *.doc: tz-ateiste-cr-petr-polak-2016_hydepark

Jménem spolku Ateisté ČR vyjadřujeme nejhlubší znepokojení nad výroky Petra Poláka vedoucího oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana, které pronesl ve středu 2. 11. 2016 v pořadu České televize Hyde Park: Náboženské symboly v sekulární společnosti.

Jeho vyjádření jsou v rozporu s principem rovnosti, který je jedním ze základních principů lidských práv. Ve svých odpovědích také určuje státu právo rozlišovat na privilegovaná a neprivilegovaná vyznání, což by ve faktické rovině vedlo k zrušení svobody vyznání.

Citováno z pořadu:

Moderátor: Na druhou stranu, já tedy doufám, že to řeknu teď srozumitelně, ale pokud by tedy kdokoli nosil jakoukoli pokrývku hlavy a tvrdil že je to výraz jeho náboženského přesvědčení, tak ji nosit může?

Petr Polák: Tady se musíme bavit o tom, že jde o nějaké tradiční náboženství. Bavíme se o židovské víře, Žid může nosit jarmulku, sikhové nosí turbany, ženy nosí třeba hidžáby. Takže samozřejmě nemůže jít o jakýkoli symbol ale jde o to že to musí být symbol který je uznaný a spjatý v podstatě s tradičním náboženstvím.   

V následující odpovědi dokonce Petr Polák jednoznačně přiznává nadřazenost náboženství nad jinými přesvědčeními a světonázory:

Moderátor: Není tedy umožnění nošení šátku muslimské dívce naopak diskriminací těch ostatních, kteří teď pokrývku hlavy mít nemohou? Byť to tedy není z náboženských důvodů ale třeba z důvodů nějakého filosofického přesvědčení.

Petr Polák: Tak vysoce to filosofické přesvědčení na které vy míříte, nebo nějaký světonázor, tak vysoce si ho naše Listina základních práv a svobod necení. Prostě to náboženské přesvědčení a víra stojí výše a o diskriminaci těch ostatních se samozřejmě nejedná.

O diskriminaci ostatních vyznání, ať už neregistrovaných konfesí, nebo filosofických přesvědčení (kam by mohl spadat i například buddhismus nebo konfucianismus) by se ale v tomto případě samozřejmě jednalo, nikoli ovšem tím, že by bylo nošení pokrývek hlavy někomu povoleno, ale tím že jiným je z absurdního důvodu stejné právo odmítnuto. Jsme také přesvědčeni, že naší Listinu základních práv a svobod takto krkolomně vykládat nelze. To je již protipostoj, který nelze obhájit ani jako odlišný právní názor.

Konkrétně o svobodě vyznání mluví

Hlava první

Čl. 3

 1. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 2. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
 3. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Hlava druhá

Čl. 15

 1. 1.    Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
 2. 2.    Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
 3. 3.    Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 16

 1. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
 2. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
 3. Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
 4. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Listina základních práv a svobod jednoznačně odlišuje vyznání a víru. Přičemž „vyznání“ označuje tradiční konfesi, zatímco „víra“ zde označuje skutečně jakoukoli víru, která neporušuje lidská práva ostatních. Dokonce staví na stejnou úroveň svědomí a vyznání (Hlava druhá, čl. 15 odst. 3.)

Nejde tedy o to, že by si LZPS nějak zvláště cenila vyznání, ale o to že takto chrání i ostatní svobody, především svobodu myšlení, projevu a svědomí.

Tento výklad je historický a opírá se ještě o desátý bod Deklarace práv člověka a občana (z něhož jsou všechny podobné dokumenty odvozeny) který říká:

10. Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboženské, ledaže by jejich projev rušil pořádek stanovený zákonem.

Považujeme samozřejmě za nanejvýš alarmující, když takové výroky pronáší člověk, který by měl být z titulu své funkce povinen lidská práva hájit.

 

 

Za Ateisté ČR z. s. Petr Tomek předseda spolku

Podepsat Petici za odvolání Mgr. Petra Poláka

381 thoughts on “Tisková zpráva a petice za odvolání Mgr. Petra Poláka, vedoucího oddělení rovného zacházení Kanceláře ombudsmana

 1. Jan Kupka

  Zmíněný rozhovor jsem neslyšel, ale pochopitelně nelze uvažovat tak slepě, že zavedené náboženské symboly se nosit mohou, ostatní ne.

  Každá ať si dělá co chce, pokud nedělá něco, co spadá pod omezení “pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.”

  Každý má právo si nosit na hlavě třeba cedník (a každý má pak právo ho považovat za idiota). Pokud ale je třeba hidžháb proti veřejné bezpečnosti, pořádku a potažmo i mravnosti a svobodě, pak je jeho omezení na místě, byť by to byl symbol sebenáboženštější.

  Je tu ale i obrácená strana mince, že totiž pokud někdo výše zmíněné neohrožuje (například že nosí malý křížek na krku) a přesto je penalizován a ostrakizován, v rámci nějakého pomýleného sekularistického tažení, tak je to taky špatně, ze zcela stejných důvodů.

  Takže mi to trochu připadá farizejské, že tu vydáváte takováto tisková prohlášení, protože se zpravidla rekrutujete mezi prvními, kdo se snaží náboženské symboly z veřejného prostoru vystrnadit.

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Kupko vy jste neuvěřitelný … Sekularistické tažení je co? Sekulární znamená “světský” (z lat. saeculum, věk, tento svět), samozřejmě že je nám proti srsti, když na sekulárních úřadech visí na zdi kříže nebo když si poslanci zakládají modlitebny na půdě parlamentu. To ale nemá nic společného s tím že bychom zakazovali lidem jejich vlastní modlitebny doma nebo třeba nějaké kostely. To totiž není veřejný prostor. Tam si může každý pěstovat toho koníčka, kvůli kterému si tu svou modlitebnu zařídil.
  Ano, vadí nám nově postavené kříže na kopcích a na náměstích, kde nemají nějaký historický důvod. Právě proto že je to veřejný prostor. A ano vadí nám že kdejaký náboženský fanatik může bez ohlášení kdykoli řvát na ostatní lidi na kterémkoli náměstí třeba megafonem. V přivlastňování si veřejného prostoru jsou žel věřící velmi schopní. Takže ano náboženské symboly symbolizující nějaký územní nárok pro konkrétní kult je potřeba z veřejného prostoru vystrnadit.

 3. Jan Kupka

  Sekularistický je normální slovo. Použil jsem ho spolu se slovem tažení ve smyslu zesvětšťující úsilí – de-sakralizační, chcete-li.

  Který bod ústavy víceúčelová ekumenická modlitebna pro všechny na půdě parlamentu porušuje? Bezpečnost? Pořádek? Je ohrožením mravnosti? Omezuje něčí svobodu či právo? Myslím si, že nic z výše jmenovaného. Byl to nevyužívaný kumbál mezi dvěma záchodky. Bylo svobodným projevem poslanců, že si ji tam zřídili, když už si zařídili několik barů a posilovnu a spoustu dalších z našeho pohledu zbytečných prostor. My máme právo s nimi nesouhlasit a příště dát u voleb svůj hlas někomu jinému. Ale neporušili žádný zákon, natož pak ústavu. Stejně tak to může být někomu proti srsti. Ale ohánět se přitom ústavou podle mě dost dobře nejde.

  To že nějaký fanatik řve na lidi na náměstí vadí většině normálních lidí a dokonce to ani nemusí být náboženský fanatik. Takže to jako argument taky neberu.

  Do věty “náboženské symboly symbolizující nějaký územní nárok pro konkrétní kult je potřeba z veřejného prostoru vystrnadit.” se bohužel ale vejde hodně a nějaký horlivý úředník, který by to vzal za špatný konec, by si na takových výrocích mohl spustit pořádnou vlnu ikonoklasmu.

  Prostě tě náboženství štve a potřebuješ to nějak sublimovat. A na mnohé věci reaguješ alergicky.

 4. Jan Kupka

  Ještě jeden postřeh. Voláš tu po tom, aby dostal člověk padáka za jeho názory. Přitom důvod, proč to chceš, je svoboda smýšlení. Trochu paradox, ne? Nechci se ho nějak zastávat, ani ho neznám. Ale konzistentní by bylo volat po jeho odvolání v situaci, kdy nevykonává dobře svěřené úkoly a neodvádí kvalitně práci, za jakou je placen. A ne za jeho názory. Nebo snad ne?

 5. mulit

  Petr Tomek Post author
  30.11. 2016
  Kupko vy jste neuvěřitelný … Sekularistické tažení je co? Sekulární znamená „světský“ (z lat. saeculum, věk, tento svět), samozřejmě že je nám proti srsti, když na sekulárních úřadech visí na zdi kříže nebo když si poslanci zakládají modlitebny na půdě parlamentu. To ale nemá nic společného s tím že bychom zakazovali lidem jejich vlastní modlitebny doma nebo třeba nějaké kostely. To totiž není veřejný prostor. Tam si může každý pěstovat toho koníčka, kvůli kterému si tu svou modlitebnu zařídil.
  Ano, vadí nám nově postavené kříže na kopcích a na náměstích, kde nemají nějaký historický důvod. Právě proto že je to veřejný prostor. A ano vadí nám že kdejaký náboženský fanatik může bez ohlášení kdykoli řvát na ostatní lidi na kterémkoli náměstí třeba megafonem. V přivlastňování si veřejného prostoru jsou žel věřící velmi schopní. Takže ano náboženské symboly symbolizující nějaký územní nárok pro konkrétní kult je potřeba z veřejného prostoru vystrnadit.

  mulit: Jo jo. Pobožní nejdřív ukradnou území, pak je druhá fáze, že kradou konkrétní životy.

 6. Jan Kupka

  Mulite, pokud jsi si vědom nějaké krádeže, tak pro tebe platí oznamovací povinnost. Chápu, že sis prolezl za svůj život kdečím nepěkným a že prožíváš deziluzi, z velké většiny třeba oprávněnou, ale podobné výroky jsou pro mě za hranou toho, co je slušné.

  Osobně doporučuji takové jednoduché vodítko. Když si subjekt v nějaké větě nahradíš slovem žid/židé, přečteš si tu větu znova a začne ti znít jako z dob protektorátu, tak je něco špatně.

 7. Ateistický laik

  Jan Kupka: Každý má právo si nosit na hlavě třeba cedník (a každý má pak právo ho považovat za idiota).
  To jsem rád, že někoho můžu v klidu považovat za idiota, já třeba takhle uvažuji o lidech s biblí. 🙂
  Který bod ústavy víceúčelová ekumenická modlitebna pro všechny na půdě parlamentu porušuje? Bezpečnost? Pořádek? Je ohrožením mravnosti? Omezuje něčí svobodu či právo?
  Který bod ústavy se teprve uvidí v praxi, až tam bude chtít strávit čas rozjímáním nějaký poslanec s asistentkou, která asistuje podobně jako Monika Lewinská a budou se společně modlit k Afroditě. 🙂
  Do věty „náboženské symboly symbolizující nějaký územní nárok pro konkrétní kult je potřeba z veřejného prostoru vystrnadit.“
  Tak samozřejmě, třeba u islámu to platí na 100%. Mešita je symbol dobytého území.
  Proč se na vrcholech kopců nedělají třeba kosčtverce?

 8. ateista

  @Jan Kupka

  Vy stále zapomínáte, že boj proti náboženství je boj proti lži, podvodu, tmářství, vymývání mozků…….To všechno jsou přečiny či zločiny a proti nim je potřeba bojovat.

 9. Jan Kupka

  To jsem rád, že někoho můžu v klidu považovat za idiota, já třeba takhle uvažuji o lidech s biblí. 🙂
  To ti nikdo nebere.

  Proč se na vrcholech kopců nedělají třeba kosčtverce?
  Protože kosočtverec je z povahy věci vždy v poloze vratké. Kosočtverce se malují na stěny či vyřezávají do kůry stromů.

 10. Jan Kupka

  Vy stále zapomínáte, že boj proti náboženství je boj proti lži, podvodu, tmářství, vymývání mozků…….To všechno jsou přečiny či zločiny a proti nim je potřeba bojovat.
  Po pravdě je mnohem blíže zločinu označování náboženství za lež, podvod, tmářství a vymývání mozků…možná by se našel nějaký paragraf, který šíření této nenávisti a paušálního očerňování náboženství kriminalizuje.

  Zločinem je přečin proti trestnímu řádu, ne to, s čím nesouhlasíš a co je problémem především v tvé hlavě. Nikdo nemůže za to, že jsi netolerantní religiofob, to je tak nějak čistě tvůj problém.

 11. Jan Kupka

  Jinak toto je přesně ten typ věty:
  Vy stále zapomínáte, že boj proti náboženství je boj proti lži, podvodu, tmářství, vymývání mozků…….To všechno jsou přečiny či zločiny a proti nim je potřeba bojovat.
  u které by se měl Petr Tomek zamyslet, jakou loď to tu vlastně kormidluje a do jakých vod zamířil.

 12. mulit

  Jan Kupka
  Mulite, pokud jsi si vědom nějaké krádeže, tak pro tebe platí oznamovací povinnost. Chápu, že sis prolezl za svůj život kdečím nepěkným a že prožíváš deziluzi, z velké většiny třeba oprávněnou, ale podobné výroky jsou pro mě za hranou toho, co je slušné.

  mulit: Kolik lidí jsi stačil za svůj pobožný život zevangelizovat?

 13. Jan Kupka

  To závisí na tom, co počítáš jako “zevangelizování”. Ale nechápu, jak to souvisí s tím, co jsem psal.

 14. mulit

  Ale souvisí. Kolik sis připsal zářezů na svoji pobožnou pažbu. Jinými slovy: kolik životů jsi ukradl?

 15. anetalinda

  “Který bod ústavy víceúčelová ekumenická modlitebna pro všechny na půdě parlamentu porušuje? Bezpečnost? Pořádek? Je ohrožením mravnosti? Omezuje něčí svobodu či právo?”
  Byla postavena ze státních peněz, kdyby se na ni složili věřící poslanci sami, bylo by to úplně o něčem jiném. Tečka.
  ” Voláš tu po tom, aby dostal člověk padáka za jeho názory.”
  Soukromě ať si říká, co chce. Ale ne za úřad ombudsmana. Tečka.

 16. Jan Kupka

  Postavit něco ze státních peněz není protiústavní. Poslanecká sněmovna má nějaký schválený rozpočet na svůj provoz, ze kterého táhne bufety a podobné vymoženosti. A z toho se to zaplatilo. A ty tečky na konci vět nemusíš hlásit, ty vidím. 🙂

 17. Azazel

  Skvělé! Je šílené zvýhodňovat některé víry před jinými a některým názorům dávat privilegia a jiným ne. To je nerovné a porušuje to rovnost a ústavu! Nenáboženské víry a světonázory musí mít rovnost s těmi náboženskými. Samozřejmě mluvím o nenásilných ideologiích. Podporuji!

  Jinak školy by jistě měly zvýhodňovat víry racionální (např. vědecké poznatky) před těmi spekulativními (např. náboženství), ale to je jiná debata, zde mluvíme o veřejném prostoru jako takovém.

  Regresivní levice/pravice musí skončit na smetišti dějin…

  Pokud bude 7 dětí ve třídě chtít náboženskou propagandu, mají možnost jí mít dle zákona. Ale co když bude 7 dětí chtít učit naturalismus nebo sekulární humanismus? Ano, měly by na něj mít též právo!

  Hezký zbytek týdne! 🙂

 18. toli

  @Kupka Jan
  Ještě jeden postřeh. Voláš tu po tom, aby dostal člověk padáka za jeho názory. Přitom důvod, proč to chceš, je svoboda smýšlení.

  Zmíněný rozhovor jsem slyšel a můj názor je ten že člověk rozlišující na základě své vlastní úvahy co je státem preferované (případně tolerované) náboženství (světonázor) a co není, je na pozici vedoucího kanceláře ombudsmana jednoduše nežádoucí.Kdyby byl zaměstnán kdekoliv jinde tak to beru,ale ne v kanceláři ombudsmana.Pro něj z důvodu titulu funkce jednoduše svoboda smyšlení neplatí,musí se řídit platnými zákony……K prohlášení OSACR se připojuji.

 19. toli

  Vy stále zapomínáte, že boj proti náboženství je boj proti lži, podvodu, tmářství, vymývání mozků…….To všechno jsou přečiny či zločiny a proti nim je potřeba bojovat.

  Nechme nemocným jejich nemoc,Nechme těm kteří si přejí být obelháváni,podváděni jejich vyprané mozky,ale braňme nemocným zasahovat do tvorby zákonů sekulárního státu. Pánbíčkářů je v tomto státě pět a půl,nechť jim přináleží místo ve společnosti bez nároku něco měnit.

 20. A.S.Pergill

  @Kupka Jan
  Pokud má někdo z titulu své práce hájit lidská práva a nedělá to kvůli své (zjevné) náboženské zaujatosti, tak prostě na daném postu nemá co dělat.
  Stejně jako např. gynekolog, odmítající z náboženských důvodů potraty, není kvalifikován pro tuto práci (ale i pro mnohé další medicínské obory) a měl by být z takového místa odstraněn. Jinak hrozí, že poškodí nějaké pacienty (v tomto případě spíš pacientky).

  Prostě hluboce nábožensky založená osoba je v řadě konkrétních situací v moderní společnosti nejen bezcenná, ale přímo škodlivá. Ne svými názory a postoji, nebo tím, že vykonává náboženské úkony, ale z důvodu aktivit mimo oblast náboženství (někdy i protizákonných), které z těch názorů a postojů vyplývají.

 21. Foxy

  “Proč se na vrcholech kopců nedělají třeba kosčtverce?
  “Protože kosočtverec je z povahy věci vždy v poloze vratké. Kosočtverce se malují na stěny či vyřezávají do kůry stromů.”

  Jééé, to by se mi líbilo, mít na nějakém význačném místě takový krásný, velký, dobře ukotvený a ze solidního materiálu provedený kosočtverec.
  Dobře by se vyjímal na Řípu, ale tam už, tuším, jakási stavba je.
  Ale takový Blaník by mohl být destinací přímo optimální. Akorát by ten vztyčený kosočtverec musel mít nahoře červeně blikající světlo, to aby do něj náhodou nenabouralo letadlo.
  – – –
  Říp by však, dle mého názoru, zcela jistě měl být doplněn o sochu “Praotce Cikána” ( viz Jan Berwid-Buquoy, vévoda z Ellgutu: Praotec Čech byl kočovný Cikán).
  Neboť:
  “Tak jako Charles Darwin šokoval světovou veřejnost objevem, že lidstvo pochází z opice, musí se i Češi, sudetští Němci a těšínští Poláci smířit s tím, že pocházejí z „praotce Cikána“…”
  Důvod ku stavbě sochy i pamětního místa logicky vyplývá i z toho, co lze nalézt i v samotném závěru výše zmíněného článku:
  “…Cikáni jsou nejmírumilovnějším etnikem na této zeměkouli.
  Je to patrně jediný národ, který nikdy žádnou válku nevedl, žádnou revoluci nevyprovokoval, nikoho nikdy neutlačoval. Cikáni se ke komunismu ani k fašismu nikdy nehlásili a tyto společenské zvrhlosti nepodporovali. Žádných rasových čistek ani pogromů se nezúčastňovali…”

 22. Ateistický laik

  Jan Kupka: Protože kosočtverec je z povahy věci vždy v poloze vratké. Kosočtverce se malují na stěny či vyřezávají do kůry stromů.
  Proč si myslíte, že by ten kosočtverec měl být zrovna na stojáka? 🙂
  Jinak co se týče vratkosti, tak ty kříže by se taky měly začít otáčet “vzhůru nohama”, to budou mít větší stabilitu.

  Postavit něco ze státních peněz není protiústavní. — není. Akorát si pořádně ujasněte, kde ten stát ty peníze bere.
  Poslanecká sněmovna má nějaký schválený rozpočet na svůj provoz… A ty peníze se jen tak nějak zjevily (viz předchozí)?
  …, ze kterého táhne bufety a podobné vymoženosti. Bufet alespoň slouží všem.
  A z toho se to zaplatilo. No právě. 🙁
  Jenže tady stavělo pro pobožné (k čemu?), za peníze od všech to jest od pobožných a ateistů. To je to oč tu běží.

 23. Jan Kupka

  Proč si myslíte, že by ten kosočtverec měl být zrovna na stojáka? 🙂
  Aby se neztratila pointa a národní prvek.

  Obrácené kříže mají z hlediska stability svoji logiku. Ale jinak umožňují dosti protichůdné interpretace, podobně jako tlapatý kříž, svastika, nebo Lucifer.

  Jenže tady stavělo pro pobožné (k čemu?), za peníze od všech to jest od pobožných a ateistů. To je to oč tu běží.
  Velká část mých daní jde na věci, které já osobně nepotřebuji. Já třeba taky de facto platím billboardy komunistické strany a přitom ji nevolím, stejně jako platím pana prezidenta, aby mi dělal ostudu.

 24. Foxy

  “Obrácené kříže mají z hlediska stability svoji logiku. Ale jinak umožňují dosti protichůdné interpretace, podobně jako tlapatý kříž, svastika, nebo Lucifer.”

  Křížů se v letech minulých nastavělo kolem cest i železnic tolik, že snad ani nejdou spočítat. Ne žádné obrácené, ale s příčným ramenem jak má být, pěkně nahoře. Často i víceramenné… a někdy to byly vskutku olbřímí ocelové konstrukce, na kopcích i v krajině kříže dominantní a nepřehlédnutelné.
  Kupodivu jsou tyto kříže dodnes tolerovány i v krajích, kde vládne obzvláště tuhý, ku křesťanství drsně netolerantní islám…
  A aby ty kříže, když už stály, byly ještě užitečnější, osazovaly se na ramenech těch nesčetných křížů isolátory a tahaly se po nich dráty.

 25. mulit

  Jan Kupka: Kolika lidem jsi vykládal o svém Pánovi, pokoušel ses jich obrátit nebo nalomit a kolik z nich se stalo věřícími?

 26. Hraničář

  Ateistický laik
  30.11. 2016
  Tak samozřejmě, třeba u islámu to platí na 100%. Mešita je symbol dobytého území. ……………….

  Proto sem pravidelně přetahuji názory z Duší a hvězd abych ukázal, jak smýšlení (praví) katolíci. Je to tam docela výživné, když nespílají jen heretikům a ateistům a komunistům – to by se dalo pochopit – ale také “bratřím v Kristu”!

 27. Hraničář

  Jan Kupka
  30.11. 2016
  Poslanecká sněmovna má nějaký schválený rozpočet na svůj provoz, ze kterého táhne bufety a podobné vymoženosti. A z toho se to zaplatilo. ……………………

  Jeden potenciální problém věřící nevidí (nechtějí vidět!?). Až zde bude islám dostatečně silný – a pokud budeme v EU a pokud nadále budeme ekonomicky závislí na Německu tak tu dostatečně silný bude – tak muslimové budou – zcela po právu – požadovat to, co mají křestané. A až to budou mít, budou více a více sílit, až křestanství odstaví na vedlejší kolej. Tak jak se to stalo na Středním východě a v Sev. Africe. Pokud chceme islámu čelit tak ne posilováním křestanství, ale sekularismu!

 28. Hraničář

  toli
  30.11. 2016
  Pánbíčkářů je v tomto státě pět a půl,nechť jim přináleží místo ve společnosti bez nároku něco měnit………………..

  Ale mají kontakty a ekonomickou moc a to se počítá!

 29. Jan Turoň

  Historicky hnutí povstávají z menšiny, která je většinou utiskována, aby se nedostala k moci. Tuto křivdu má ona menšina na paměti, když se stane většinou a získá moc. A ti, kteří se s její ideologií identifikují, zakládají svou kariéru na nadávání na minulost s potřebou vypichovat nedostatky a přehlížet pozitiva minulého režimu.

  Komunisti měli své slaměné panáky – fašisty, později imperialisty, dnešní oligarchové, kteří se nazývají demokraty, zase nadávají na komunisty (a mají za to, že Rusko je stále komunistický Sovětský svaz), no a stejnětak někteří ateisté mají svého slaměného panáka křesťanství. Je šikmá plocha myslet si, že z křesťanství automaticky plyne inkvizice.

  Režimy, křesťanský nevyjímaje, korumpuje ideologie, která převáží nad vnímáním reality. A toto může postihnout i ateistismus. Petr Polák vyjádřil středověký názor, je v pořádku vyvést ho z omylu. Ale žádat hned jeho odstoupení? Každý z nás má jistě v něčem podobně zkreslené názory. Pojďme si je s respektem srovnat a jedeme společně dál.

  Jan Kupka vyjádřil rozumný argument. Odpověď začínající na “Kupko vy jste neuvěřitelný … Sekularistické tažení je co?” jej předem delegitimizuje, je to už za hranou ideologie, vylučuje to racionální dialog. Osobně nevolám po odvolání Petra Tomka, pouze žádám, aby srovnal svůj postoj do mezí společenského diskurzu. O totéž žádám Petra Poláka, pokud si to náhodou přečte.

 30. Ateistický laik

  Jan Kupka: Já třeba taky de facto platím billboardy komunistické strany a přitom ji nevolím, stejně jako platím pana prezidenta, aby mi dělal ostudu.
  To je zrovna blbej příklad. Strany dostávají peníze za vhozený hlas (od hranice 3%) a pak za poslance/senátora. Takže za váš hlas dostane peníze vaše strana (přeleze-li ty 3%), a komunisti dostanou od voličů komunistů.
  A co se týče prezidenta, tak ten byl zvolen demokratickou většinou, takže se vám opravdu nezbývá se za něj stydět. Já jsem ho taky nevolil, ale nestydím se, ale ani nejsem nějak hrdý. Spíš z něj mám (_!_) :-).

 31. ateista

  @Jan Kupka
  Zločinem je přečin proti trestnímu řádu, ne to, s čím nesouhlasíš a co je problémem především v tvé hlavě.

  Podvod je v trestním řádu zakotven. Že nesplnitelný slib života věčného v království nebeském a další sliby je podvod je jasné. Že to ještě nikdo nežaloval je jiná věc. Proces by zboural podstatu existence církví. A k tomu nemá nikdo odvahu.
  Žádný z věřících poslanců ani hlasatelů náboženské víry včetně Duky mne nežaloval pro šíření nenávisti či urážky. Proč? Protože mám pravdu!

 32. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @ Turoň: “Petr Polák vyjádřil středověký názor, je v pořádku vyvést ho z omylu. Ale žádat hned jeho odstoupení? Každý z nás má jistě v něčem podobně zkreslené názory. Pojďme si je s respektem srovnat a jedeme společně dál.”

  Petr Polák vyjádřil jménem své funkce středověký PRÁVNÍ názor. To není jako něco jen tak kecat v hospodě, podle právního názoru jsou lidé souzeni. Je to vážná věc a hlavně je to náplň vzdělání a práce Petra Poláka.

  Turoň: “Jan Kupka vyjádřil rozumný argument. Odpověď začínající na „Kupko vy jste neuvěřitelný … Sekularistické tažení je co?“ jej předem delegitimizuje, je to už za hranou ideologie, vylučuje to racionální dialog.”

  Jan Kupka nevyjádřil rozumný argument, což ostatně dokázal tím, že slovo “sekularistický” použil ve významu “znesvěcující”. V kontextu s peticí a touto konkrétní situací je to hodně bláznivá reakce.

 33. fsm

  @Jan Turoň
  Z části souhlasím, psát hned petici za odvolání není úplně optimální. Podle mně by bylo vhodné podat stížnost nadřízeným pana Poláka a nechat na nich, jak jeho výroky posoudí.

  Na druhou stranu, pan Tomek může požadovat odvolání pana Poláka a jeho požadavek je legitimní. Stejně tak Vy, pane Turoni, byste s klidem mohl požadovat odvolání pana Tomka. Ovšem Váš požadavek by moc legitimní nebyl, předpokládám, že nejste členem tohoto ateistického sdružení.

 34. Jaroslav Štejfa

  Znova do toho problému vstupuji s prosbou, aby si diskutující přečetli alespoň některé pasáže školního řádu příslušného ústavu, který je jádrem problému. Viz https://www.osacr.cz/2016/11/07/petr-polak-nekteri-verici-jsou-si-rovnejsi/#comments . Je nad slunce jasnější, že vše je velmi prosté: súdánská potencionální studentka by se musela podrobit laboratornímu řádu a provoznímu řádu učeben fyziky a chemie. A to zcela v souladu s
  Čl. 16 hlavy 2. Listiny . .
  .
  .
  .
  Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

  Vše nadto je humbuk a zpolitisování věcí.
  Ignorance podstaty je u úřadu ombudsmana politováníhodná, protože nekompetentní, vyjádření Mgr. P. Poláka navíc diskriminující. Připojuji se k výzvě.
  Jaroslav Štejfa

 35. A.S. Pergill

  @Jan Turoň
  Křesťané tady celá staletí destruovali a utlačovali společnost.
  Pokud dostali posléze od komunistů na čumák, tak se dá konstatovat jediné: Že ti komunisté se k nim nechovali zdaleka tak tvrdě, jako se oni chovali k nekřesťanům (nebo “nesprávným” křesťanům) když byli u moci (protože to by jinak byli za komunistů ti křesťané totálně vyhlazeni).

 36. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  01.12. 2016
  Znova do toho problému vstupuji s prosbou, aby si diskutující přečetli alespoň některé pasáže školního řádu příslušného ústavu, který je jádrem problému. Viz https://www.osacr.cz/2016/11/07/petr-polak-nekteri-verici-jsou-si-rovnejsi/#comments . Je nad slunce jasnější, že vše je velmi prosté: súdánská potencionální studentka by se musela podrobit laboratornímu řádu a provoznímu řádu učeben fyziky a chemie. ………………………..

  V. Klaus ml. tu podstatu viděl jinde. Dotyčná studentka neměla příslušné “papíry” k pobytu v ČR. Ředitelka ji přijala podmíněně, že doklady dodatečně dodá. Navíc obě holky takřka neuměly česky. Ve čtvrtletí obě, kromě angličtiny, propadaly ze všech předmětů – čemu se divit, když neuměly česky, že? Ta druhá, co si nestěžuje, ukončila po dohodě studium. Tato také prohlásila, že studovat tedy nebude, ale do “výpovědi” napsala, že byla diskriminována kvůli šátku. Školský úřad to prověřoval a pochybení ředitelky neshledal. Až pak se do toho vložila ombudsmařka a následně úřad otočil a prohlásil (že když jako ombudsmařka má názor jiný), že ředitelka tedy diskriminovala.

 37. Hraničář

  A.S. Pergill
  01.12. 2016
  Křesťané tady celá staletí destruovali a utlačovali společnost.
  Pokud dostali posléze od komunistů na čumák, tak se dá konstatovat jediné: Že ti komunisté se k nim nechovali zdaleka tak tvrdě, jako se oni chovali k nekřesťanům (nebo „nesprávným“ křesťanům) když byli u moci …………………….

  Ona většina komunistů byla pokřtěna – Zápotocký, Gottwald, Šmeral, Novotný – to nevím, ale Svoboda i Husák ano. Naopak – jakmile se v 19. stol. objevili socialisté, katol. církev, s papežem v čele, tvrdě proti nim vystoupila. A komunisté to už byli přímo spřeženci pekla.
  Protože táta byl také komunista – pokřtěný a chodil do kostela – naopak máma pocházela z velice zbožné rodiny – jeden bratr kněz, dvě sestry jeptišky – vyrůstal jsem v takovém schizofrenním prostředí – ale porovnávaje obě ideologie nemohl jsem pominout, že si jsou hodně podobné – v tom jak lidem zajistit spokojený život. Jenže církev to viděl v pokorných prosbách vůči Pánu Bohu a v úctě k církevním (posvěceným) představitelům, komunisté to viděli v pilné práci a v úctě ke komunistickým představitelům.
  Zjednodušeně řečeno.

 38. A.S. Pergill

  @Hraničář
  Prostě konkurenční totality s velmi podobným programem.
  Málo se ví, že exkomunisté byli jedinými bývalými členy jiné politické strany, kteří byli do NSDAP přijímáni bez zkušební lhůty. Opět velmi podobná totalita, hodící se pro stejný typ lidí.
  Z tohoto pohledu je třeba se dívat na snahy křesťanů prodrat se k moci a dirigovat společnost.

 39. mulit

  Jo jo, já jsem myslel, že jsem na to přišel jako první, že komunisti, nacisti, muslimové a křesťané jsou v bleděmodrém totéž a vidím, že to napadlo více lidí… Ale u křesťanů je i spousta pasivek. Prostě lidi, co nad tím nepřemýšlejí. Chtějí se dostat do nebe a nechtějí umřít napořád. Nejsou aktivní, nešíří to nikam. No pak jsou ovšem pobožní jako byl apoštol Pavel:

  Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
  každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
  Kdo nemiluje Pána, budiž proklet!

  Mimochodem kdyby se Pavel z Tarsu narodil v nějaké muslimské zemi, tak lítá s kalašnikovem za pokřiku Alláh je veliký. To byl prostě ten fanatický týpek. Však taky křesťany mydlil hlava nehlava, než se k nim sám přidal. Povahu nezměníš. Ideologii jo, povahu ne.

 40. KCN

  Nejsem křtěný, rodiče ani já jsme nebyli nikdy v žádné straně. Na všechny symboly kašlu. Přesto ve mně některé symboly – kříže, kosočtverce a tak podobně vyvolávají nějaké pocity.
  Když vidím svastiku tak si představím milióny mrtvých, koncentráky, neuvěřitelné zlo, dnes i Merkelovou a nepředstavitelné utrpení lidí. Když vidím v šátku Marfušu tak se směji a mám veselý den. Když vidím sebekrásnější ženu s krásnýma očima a šátkem nad nosem tak se otřesu odporem a představím si uřezané hlavy, znásilněné děti, válející se mrtvoly v tratolišti krve , vyštípané ženské genitálie a tak mám přirozeně strach z tvorů kteří vypadají jako lidé ale přišli k nám ze sedmého století a hrají si na lidi. K nám zabloudili díky nemocným lidem a nemají u nás co dělat. Mají na mě svým chováním a vzhledem horší účinek než rakovina. Ta se léčí vyřezáním nebo chemoterapií. A vo tom to je. Krátké vysvětlení pro idioty s vysokým pražským IQ a naprostou charakterovou nedostatečností. Věřte mi je jich hodně. Viz dívadla, univerzity, hovňáci, hráči, politici, někteří panbičkáři a jim podobní kavárenští povaleči, darmošlapové a příživníci, prostě elitáři s domnělým vysokým IQ a charakterem v „00“. Učit naše děti toleranci k symbolům smrti je zločinem.

 41. mulit

  No, někteří nejsou jen nemocní feťáci , ale jsou to jen ideologické krysy. Obojí. Nejhorší je, když se potká tvrdé pravičáství, konzervatismus + bigotnost, rigidita + sklony ke lhaní, manipulaci + ideologický náboženský fanatismus. To jsou mrzcí lidi. A oni, tito křesťané si myslí, že na základě jejich papouškování z jedné knížky půjdou do nebe a ještě se pyšně naparují. Vždyť kdyby byl bůh, tak by se jich musel štítit a první, co by udělal, že by je profackoval. Nebo opravil.

 42. toli

  Nebo opravil.

  Prostě budou recyklováni zpět na chemické prvky,to je jejich věčnost 🙂

 43. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Detailní podrobnosti této politizované “morality” neznám. Pokud je pravdivá verse V. Klause ml., tím je celá věc absurdnější a ansámbl kolem ombudsmanky nekompetentnější. Jakoby naše společnost neměla na práci podstatnější věci.
  Jaroslav Štejfa

 44. Jan Kupka

  Jan Kupka nevyjádřil rozumný argument, což ostatně dokázal tím, že slovo „sekularistický“ použil ve významu „znesvěcující“. V kontextu s peticí a touto konkrétní situací je to hodně bláznivá reakce.
  Psal jsem, že jsem to slovo použil ve významu:
  zesvětšťující
  a ne ve významu znesvěcující. Ale chápu, že se člověk snadno přehlédne, ta slova jsou podobně krkolomná.

  Já považuji za absurdní, že v sekulárním státě, kde by světonázory a víra neměly podmiňovat práci ve státní správě, je někdo popotahován právě za své názory. Nevím, co je náplní práce Petra Poláka. Ale předpokládám, že jako my ostatní má nějaké povinnosti a ty nějak plní. Jestli uvnitř své hlavy hýčká víru v jednorožce by mělo být z hlediska jeho setrvání na současné pozici irelevantní. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to právník a tedy vyslovil nějak kvalifikovaný názor, byť třeba mylný. Lze s ním polemizovat, na pár řádkách se ztratí myšlenkové pochody, jak k výroku došel, třeba by dovysvětlil, co jak myslel, nebo by uznal, že se mýlí. Já jeho postoj čtu tak, že ne každý názor (třeba ten Aničky Dajdou v Superstar) si zaslouží takovou ochranu, jaká je z kulturních, sociologických a historických důvodů přikládána náboženskému vyznání, které se bytostně a paradigmaticky dotýká samotného jádra jedince. Zatímco kvalita a úroveň zpěvu Aničky Dajdou nemusí být ústavně chráněna, náboženskému vyznání a víře (ale třeba i sekulárnímu humanismu) se jistých privilegií dostává. Zatímco Anička Dajdou nemá možnost na školách učit, že umí zpívat, pokud se najde 7 dětí, které by na takové hodiny chodily, tak u náboženství (a třeba i u toho humanismu, jenom se zatím nikdy nenašlo 7 dětí, které by o to stály, případně možná chyběl člověk, který by byl ochotný takovou hodinu vést) ta možnost je.
  Pokud brečíte nad tím, že se ve školách sekulární humanismus neučí, tak navrhuji, abyste místo sepisování tiskových prohlášení, která beztak tisk nezajímají, udělali plakátek s nabídkou výuky sekulárního humanismu, obešli s tím školy…a časem třeba začnou i ty vaše tisková prohlášení někoho zajímat….a v jistých publikacích se vám dostane více než jedné strany textu.

 45. Jaroslav Štejfa

  Ještě k tomu: Doporučoval bych vedení školy vybavit své učebny soustruhy, vrtačkami a frézkami. Pak by musel školní řád obsahovat povinnost nosit pokrývku hlavy vždy. Společnost by to zřejmě přišlo laciněji a vyřešilo by se to dříve.
  A veškeré vyučování by se mohlo odehrávat v jazyce anglickém, beztak by to ti spratci potřebovali. Později je možné přidat arabštinu a čínštinu, či jiné obdivuhodné a potřebné jazyky. Oproti tomu bych šetřil na výuce češtiny čí dějepisu, popř. biologie a tak – prostě podle politických potřeb.
  Jaroslav Štejfa

 46. Jaroslav Štejfa

  Přidal jsem se k odsudku zástupce ombudsmana v tomto případě proto, že jeho veřejně deklarované postoje (viz citace z interview) je především nekompetentní. Kompetenci spatřuji v dobré znalosti okolností případu. Ve schopnosti se nenechat zatáhnout do politikaření. V odhalení podstaty sporu. A přirozeně v nestrannosti. To se u úřadu ombudsmana (v tomto případě) pro mne těžko hledá.
  Jaroslav Štejfa

 47. Jan Kupka

  Zajímalo by mě, kdy se Jaroslave a Petře přidáte k odsudku názorů, které na tomto fóru opakovaně zaznívají a které by podle mnohých právních názorů byly na hraně či už za hranou zákona, že totiž nacismus (jakožto státem vyhlášená zločinecká ideologie) a křesťanství (jakožto státem uznané náboženství) jsou si rovny. Podobnými výroky se posouvá bohužel celé toto fóru navzdory mnoha slušným diskutérům do pole extrémismu (a nejsem jediný, kdo si toho všiml). Už tím, že podobné výroky zde na fóru trpíte, na tom nesete spoluúčast. Kdejakou třísku vidíte, ale abyste si zametli před vlastním prahem, to ne.
  Ptám se, zda je znakem kompetence vedení občanského sdružení Ateisté ČR, že na svých oficiálních stránkách dává prostor takovým názorům?

 48. Ateistický laik

  Jan Kupka: Druhá věc je, že je to právník a tedy vyslovil nějak kvalifikovaný názor, byť třeba mylný. Lze s ním polemizovat, na pár řádkách se ztratí myšlenkové pochody, jak k výroku došel, třeba by dovysvětlil, co jak myslel, nebo by uznal, že se mýlí.
  Vzhledem ke vzdělání a funkci (místu kde sedí) by si takovýto názor neměl dovolit.

  Já jeho postoj čtu tak, že ne každý názor (třeba ten Aničky Dajdou v Superstar) si zaslouží takovou ochranu, jaká je z kulturních, sociologických a historických důvodů přikládána náboženskému vyznání
  , které se bytostně a paradigmaticky dotýká samotného jádra jedince.

  Nevím proč by náboženství mělo mít nějakou ochranu a výsady? V tom právě vidím rozdíl mezi věřícími a ateisty.
  Ptal jsem se už tady: https://www.osacr.cz/2016/11/07/petr-polak-nekteri-verici-jsou-si-rovnejsi/#comment-188677
  Nějak jste neodpověděl.
  Proč se náboženství “nevyučuje” jako koníček někde faře po vyučování jako jakýkoliv jiný koníček?

 49. Jaroslav Štejfa

  K Janu Kupkovi:
  No ano, podle mne nacismus (jakožto státem vyhlášená zločinecká ideologie) a křesťanství (jakožto státem uznané náboženství) jsou si rovny před zákonem. Stejně tak, jako vrah a jeho oběť. To je princip demokratického státu. Jiná věc je můj morální soud. Jakmile to směšujete, nemůžete se dobrat výsledku prospěšného společnosti, resp. přijatelného kompromisu blahobytu jednotlivce a společnosti ad hoc.
  Vraťme se k případu zde diskutovanému. Představme si, hypoteticky, že vedení školy sklopí hlavu, dvě “poškozené” dívky prosadí svou a budou studovat. S určitou licencí a předpoklady, že nejasné zprávy o okolnostech jsou nějak pravdivé, můžeme dojít k následujícím rizikům:
  1 – během studia dojde k úrazu některé dívky při nedodržení zákazu mít pokrytou hlavu či šperky. Na kterou stranu se máme postavit, bude-li žákyně žalovat školu?
  2 – ředitelka školy bude při náhodné kontrole (inspekci) potrestána za špatné řízení školy, protože někteří ze studentů nesplnili požadavky nutné k přijetí ke studiu. Vyučující některých předmětů se budou dotazovat svých nadřízených, zda mohou nechat propadnout některé studenty, když jejich vědomosti neodpovídají požadavkům, ale jsou zároveň katolíky či muslimy či co. Ředitelka bude vysvětlovat rodičů, že jejich dcerka propadá z českého jazyka, i když umí vyňatá slova líp, než někteří jiní ve třídě …… atd. Takových lapálií si můžete vymyslet kolik chcete.
  Teď si představte, že si zlámete nohu a několik žeber, odvezou vás do nemocnice a dostanete se do rukou personálu, který se vyznačuje neporozuměním, protože neovládá dostatečně češtinu, z toho důvodu dělá často odborné chyby, o kterých se třeba ani nedovíte. Na to můžete namítnout, že je to čirá ateistická xenofobie, dívky se česky naučí, nebo hned s papírem v ruce utečou někam mimo republiku a v laboratořích se nic nestane. Ale tyto okolnosti musí zvažovat kompetentní ředitelka ústavu, ta ponese odpovědnost, za dva tři roky si nikdo na nějakého ombudsmana (kromě ředitelky) nevzpomene. Jakkoliv kvalifikované rady zástupce ombudsmana, jak se má soud na věc dívat nepovažuji za vhodné před rozhodováním. Vrcholová státní instituce mající ve vínku nestrannost nemůže dávat v průběhu soudu stanoviska hodnotící jednání aktérů.
  Shrnuto: jsem pro to, aby věc rozsoudil nestranný soud. Ale brzo, posuzujíc žalovanou stranu podle stejných principů jako fašistu vraha katolíka či mohamedána. TO je podle mne sekulární. A chci být o tom pravdivě informován.
  Jaroslav Štejfa

 50. Jan Kupka

  Proč se náboženství „nevyučuje“ jako koníček někde faře po vyučování jako jakýkoliv jiný koníček?
  Budeš překvapen, ale přesně to se děje a dost možná i častěji, než výuka ve škole, alespoň dle mých soukromých zkušeností tomu tak je.

  Co je to autentický? Jak dlouho musí náboženský systém fungovat, aby byl považován za „autentický“?
  Po jaké době se stává náboženství z neautentického autentické?
  Kdo rozhoduje o tom (na základě čeho), že náboženství je autentické?

  Na to nedokážu dostatečně odpovědět. Jsou případy, kdy se skutečně nějaké náboženství společensky etabluje (já bych za takový příklad označil třeba mormony), ač ho původně společnost vnímá jako neautentické. Právně je to taky dost těžko postihnutelné a rozlišitelné. I když intuitivně asi každý cítí, že není v pořádku, když si nějaký jouda přijde s vlastním vymyšleným náboženstvím, aby se třeba v USA vyhnul daňovým odvodům, celá věc je v praxi právě že dost těžko rozlišitelná, kde ta autenticita končí a kde začíná. Pochopitelně můžeš namítnout, že kupříkladu staří Římané měli za podobné joudy apoštoly.
  Nedá se dost dobře říci, že třeba za 50, 100 nebo 200 let je náboženství etablované, zavedené.

 51. Jan Kupka

  Jaroslave, tímto:
  No ano, podle mne nacismus (jakožto státem vyhlášená zločinecká ideologie) a křesťanství (jakožto státem uznané náboženství) jsou si rovny před zákonem.
  jsi význam té rovnosti zcela posunul. Protože takto, jak to píšeš, by se dalo i říci, že ateismus a nacismus jsou si rovny (před zákonem). Ale v kritizovaném příspěvku se nehovořilo o rovnosti před zákonem, ale o rovnosti co do zločinnosti. A o to jde. Takže dobrý pokus se z toho vykroutit, ale moje výtka stále trvá.

 52. Ateistický laik

  Jan Kupka: …, že totiž nacismus (jakožto státem vyhlášená zločinecká ideologie) a křesťanství (jakožto státem uznané náboženství) jsou si rovny.
  Křesťanství je státem uznané, protože křesťanství to státu vnutilo. (takový zacyklovaná definice)

  Tyhle ideologie mají mnoho společného, především ovládat a manipulovat společností na základě nějaké vymyšlené idey. Berte to tak, že tady na těchto stránkách u není křesťanství (a víra) považováno za ctnost. A už jste se mnohokrát dočetl i proč.
  V nacistickém Německu nebyl nacizmus vyhlášenou zločineckou ideologií, v socialistickém Československu nebyly komunistické názory zločinecké. Takže v současném Česku není křesťanství nežádoucí.

 53. toli

  @Jan Kupka
  Že je křesťanství totalitní ideologií o tom není sporu. Že je ŘKC vlk v rouše beránčím o tom také není sporu.Měla 2000 let na vraždění lidí,Hitler pouze 2 desetiletí zato však modernějšími a efektivnějšími technologiemi. Říká ti něco jméno Pavelič,koncentrační tábor Jasenovac nebo pojem krysí stezky řízené Vatikánem ? Či vyvražďování srbských pravoslavných chorvatskými katolíky ? Vlk v rouše beránčím-to roucho jí donutila navléknout sekularizace,dnes se staví do role ochránce chudých,slabých a bezbranných ,ale nevěřím jí ani slovo.Jednoduše historická zkušenost.To že křesťanství není jako totalitní ideologie na indexu je způsobeno politickou korektností a tím rouchem beránčím 🙂

 54. Jan Kupka

  Jsem rád, že jste dodali váhu mým slovům a výroky mulita nejsou nějakým osamělým výstřelkem.

 55. toli

  A pochopitelně za to že můžete existovat vděčíte ještě liberální demokracii tedy vládnoucí ideologii EU,té ideologii kterou tak nemáte rádi a okamžitě by jste jí zrušili,přestože vám chrání existenci.

 56. toli

  Jsem rád, že jste dodali váhu mým slovům a výroky mulita nejsou nějakým osamělým výstřelkem.

  Jak pánbíčkářské ,je vidět že se zuby nehty bráníš vidět realitu a myslíš si že církev je nekritizovatelná.

 57. A.S. Pergill

  @Jan Kupka Obojí, křesťanství i nacismus, jsou totalitní ideologie s miliony mrtvých na svých kontech. Pokud provedeme (a asi bychom měli) korekci na počty lidí na Zemi v dobách páchání těch masových vražd, nebo v křesťanských (nacistických) zemích, pak oběti křesťanství ty oběti nacismu početně převálcují.
  Druhou takovou věcí je, že tu (ani jinde ve světě, ani v Německu ne) nemáme žádné “hnědé domy”, kde by se hlásal nacismus a nikdo nacismem nevymývá mozky školním (nebo dokonce předškolním) dětem, zatímco křesťanství tohle dělá zcela běžně.
  O islámu ani nemluvě, ten je ještě o level horší.

  @Jaroslav Štejfa To, co jste popsal se už běžně děje ve Velké Británii. Včetně toho, že muslimský operatér a jeho squadra když padne hodina modlení, tak padnou na zem, nechají pacienta na operačním stole otevřeného a vzývají ďábla Alláha. Pokud pacient dožije konce toho vzývání, tak, s rukama od podlahy, operují dál. Když na to upozornil (na základě vlastních zážitků) anesteziolog Rogozov na svém blogu, tak ho gestapákoid Čulík udal za “šíření islamofobie”.

  Jinak k té angličtině: Je to podřadná hatmatilka a jsem rád, že s brexitem zřejmě oficiálně skončí v EU. V samotných USA ji válcuje španělština, což je taky dobře.

 58. Ateistický laik

  Jan Kupka: Proč se náboženství „nevyučuje“ jako koníček někde faře po vyučování jako jakýkoliv jiný koníček?
  Budeš překvapen, ale přesně to se děje a dost možná i častěji, než výuka ve škole, alespoň dle mých soukromých zkušeností tomu tak je.

  To jsem rád, že právo zřizovat si vlastní (náboženské) školy můžeme ze zákonů v klidu vypustit, že si výuku zvládnete za vlastní prachy.

  Na to nedokážu dostatečně odpovědět.
  No vidíte, ale pan Polák si myslí, že některá náboženství jsou autentické/tradiční a že by měli mít nějaké výhody. Jak a podle čeho rozhodl to my nevíme. Ale právě v postu na ombudsmanském úřadě by se měl vyjadřovat jasně a srozumitelně. Takhle prostě někomu nadržuje.
  Například zde na těchto stránkách probíraný diskriminovaný satanismus je určitě tradičnější (hlavně co do počtu roků) než třeba mormon(ismus) nebo i islám.
  Právně je to taky dost těžko postihnutelné a rozlišitelné. I když intuitivně asi každý cítí, že není v pořádku, když si nějaký jouda přijde s vlastním vymyšleným náboženstvím, aby se třeba v USA vyhnul daňovým odvodům, celá věc je v praxi právě že dost těžko rozlišitelná, kde ta autenticita končí a kde začíná.
  Já intuitivně cítím, že se všema náboženstvími není něco v pořádku. Tisíckrát opakovaná lež (výmysl) se stává “pravdou”. Takhle bych charakterizoval všechna náboženství. Pro mě jsou joudové i Mojžíš, Ježíš, Mohamed, Hubbard, atd…, a když se to tak vezme hodně široko tak i Marx, Englels, Hitler, …

 59. ateista

  @Jan Kupka
  Ale v kritizovaném příspěvku se nehovořilo o rovnosti před zákonem, ale o rovnosti co do zločinnosti.

  Už na to reagoval Pergill, já jen dodám, že nelze posuzovat podle současného stavu. Historie křesťanství trvá více jak 2000 let a církve měly k dispozici určité prostředky. Historie nacismu trvala něco přes 20 let a nacisté měli k dispozici dokonalejší prostředky. Přesto církve byly “výkonnější”. Zločinnost nespočívá jen ve vraždění odpůrců a násilné ideologizaci. Nacismus nezanechává, na rozdíl od náboženství, taková poškození mozku, jako vykazuje např. Daniel B. To je podle mne nebezpečnější. Z nacismu se dá “vyspat”, z náboženství velmi těžko.
  V obou případech se ale jedná o totéž, o uchvácení moci a ovládání společnosti.

 60. Jan Kupka

  Ateisto, tedy říkáš, že křesťanství je horší než nacismus. Díky za upřímnost. Snad si alespoň ten zbytek racionálních lidí po přečtení podobných příspěvků řekne, že na toto fórum zřejmě zabloudili omylem.

 61. Jaroslav Štejfa

  KJanu Kupkovi:
  Nezlobte se na mne nehodného, nikde v kritizovaném příspěvku (rozumím článku o tiskové zprávě) se nehovoří o rovnosti co do zločinnosti.
  Je zde pouze pasáž – cituji:
  “Jeho vyjádření (zást. ombudsmana) jsou v rozporu s principem rovnosti, který je jedním ze základních principů lidských práv. Ve svých odpovědích také určuje státu právo rozlišovat na privilegovaná a neprivilegovaná vyznání, což by ve faktické rovině vedlo k zrušení svobody vyznání.”
  Zde je ale jasný kontext s lidskými právy, čili s rovností před zákonem; notabene neporovnává se zde ani nacismus ani jakékoliv náboženství z hlediska zločinnosti. To vy posouváte významy svým výkladem; každý může posoudit , kdo se vykrucuje. Znova napíši (asi toho není dost) ateismus i teismus jsou si rovny před zákonem, to je sekularismus. Vaše a moje morální soudy mohou být (a asi jsou) někdy až antagonistické, což je v tuto chvíli nepodstatné. Podstatné je, že během soudního jednání (státem ústavou deklarovaného) jako nezávislé, jiná státní moc (státem a ústavou deklarovaná jako výkonná) porušuje svým konáním nezávislost soudní moci. Což je protiústavní. Jak jistě víte, moc ombudsmana se výslovně nevztahuje na orgány činné v trestním řízení a státní zastupitelství a soudy. Zde je krystalická nekompetentnost zástupce ombudsmana.
  Mimochodem, když se chcete veřejně vyjádřit ve svobodné společnosti – před kým jiným než zákonem chcete srovnávat něčí činy?
  Jaroslav Štejfa

 62. Jan Kupka

  Jaroslave, reagoval jsem na A.S. Pergilla a mulita, ne na autora článku.

 63. toli

  @Laik
  probíraný diskriminovaný satanismus

  No vzhledem k tomu že pánbíčkáři chápou i předkřesťanská náboženství jako démonická,satanská tak dle Poláka by mělo být i pohanství starých Slovanů tradičnější a tedy i rovnější než křesťanství.Navíc nevím co tradičního je ve střední Evropě na asijském náboženství pastevců koz ?

 64. toli

  @Kupka Jan
  Nacismus nezanechává, na rozdíl od náboženství, taková poškození mozku, jako vykazuje např. Daniel B. To je podle mne nebezpečnější.Z nacismu se dá „vyspat“, z náboženství velmi těžko.

  Ateisto, tedy říkáš, že křesťanství je horší než nacismus. Díky za upřímnost. Snad si alespoň ten zbytek racionálních lidí po přečtení podobných příspěvků řekne, že na toto fórum zřejmě zabloudili omylem.

  Ale náboženství opravdu poškozuje mozek,nebo si snad myslíš že narkomanie je neškodná ?
  http://www.osel.cz/9120-u-mormonu-se-mozek-odmenuje-bohem.html

 65. Jan Kupka

  Ale náboženství opravdu poškozuje mozek,nebo si snad myslíš že narkomanie je neškodná ?
  Dobrá demagogie, jen co je pravda.

  Fakt: Při modlení se používá mozek a dají se v něm magnetickou rezonancí sledovat libé pocity.
  Ideologická interpretace: Náboženství poškozuje mozek a je to narkomanie, horší než nacismus.

  Myslím, že soudný člověk, který si uchoval alespoň trochu nezaslepeného kritického myšlení toto dokáže prohlédnout.

 66. ateista

  @Jan Kupka
  Ateisto, tedy říkáš, že křesťanství je horší než nacismus. Díky za upřímnost.

  Ano. Nacisté vyhlazovaným etnikům dávali něco za vinu. Něco cikánům, něco Slovanům, něco Židům. Křesťané dávali za vinu všem, které vraždili (pohanům, bezvěrcům, domorodcům, Židům, nesprávným křesťanům atd.) za vinu že nevěří v jejich boha. Jinými slovy, že nevěří v jejich vymyšlený subjekt a že nevěří jejich nesplnitelným slibům. Je to důvod k vraždění, když plnými ústy hovoří o lásce k bližnímu? Chápete ten strašlivý rozdíl?

 67. DarthZira

  Jan Kupka:
  “Zmíněný rozhovor jsem neslyšel,”

  V článku je přesně uvedeno datum, kdy byl předmětný rozhovor v Hyde Parku vysílán. Já jsem ho slyšela a musím říct, že je z něj citováno zcela přesně.

  “ale pochopitelně nelze uvažovat tak slepě, že zavedené náboženské symboly se nosit mohou, ostatní ne.”

  Jenže přesně takto slepě pan magistr Polák uvažuje.
  Kdyby se jednalo o nějakého podnikového právníka (některé velké firmy stále své vlastní právníky mají), soukromého advokáta nebo třeba i vysokoškolského profesora, který takovéto (imho dosti podivné) věci prezentuje jako svůj soukromý názor, tak se v zásadě nic neděje. Ovšem pokud toto někdo hlásá jako pracovník instituce, která má v popisu práce základní lidská práva Listinou chráněná hájit, tak je to dost problém – a pokud dokonce tento svůj soukromý názor prezentuje jako oficiální stanovisko této instituce, tak je to průšvih opravdu veliký.
  Nejsem si však jistá, jestli petice za jeho odvolání je nejlepší metoda, jak na tento závažný problém upozornit či dokonce jej řešit. Osobně si myslím, že daleko vhodnější by byl třeba otevřený dopis ombudmance, ve kterém by byla veřejně požádána, aby k takto neúnosné situaci zaujala jednoznačné stanovisko – a pokud by ve svém stanovisku dala najevo, že s takto zcestným výkladem Listiny souhlasí, tak by zřejmě byla namístě petice za její odvolání. Jako první by se ale měla ombudsmanka jasně vyjádřit, jestli tento názor je opravdu oficiálním stanoviskem Úřadu veřejného ochránce práv (a pokud ano, tak je ČR v větším průšvihu, než by se na první pohled zdálo), nebo zda si pan magistr pouze soukromě “cintal pentli” a jeho názory tak mají stejnou relevanci a hodnotu jako plácy staré Blažkové (a pak by tedy svého zaměstnance měla patřičně “umravnit” a vysvětlit mu, že pokud vystupuje v televizi jako zástupce nějaké instituce, nemůže tam žvástat, co ho právě napadne, ale musí se držet oficiálních stanovisek úřadu, který reprezentuje). Ve druhém případě by samozřejmě ombudsmanka měla zcela jednoznačně říct, že názory pana magistra Poláka NEJSOU stanoviskem úřadu, za jeho neprofesionální chování jej coby svého podřízeného i patřičně disciplinárně postihnout (o čemž by rovněž měla veřejnost informovat) a udělat vše pro to, aby se podobná situace už nemohla opakovat.

  “Každý ať si dělá co chce, pokud nedělá něco, co spadá pod omezení „pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“
  Každý má právo si nosit na hlavě třeba cedník (a každý má pak právo ho považovat za idiota). Pokud ale je třeba hidžháb proti veřejné bezpečnosti, pořádku a potažmo i mravnosti a svobodě, pak je jeho omezení na místě, byť by to byl symbol sebenáboženštější.”

  Naprostý souhlas.
  Mimochodem, takto postupovat je nutné nejen z důvodů rovnosti všech občanů zaručené Listinou, ale i z důvodů ryze praktických, které sám zmiňuješ – že je velmi obtížné, ne-li nemožné, vůbec posuzovat, jak moc (či málo) je ten který světonázor “etablovaný” či “tradiční”.
  (Jen tak mezi námi – v prvních třech stoletích našeho letopočtu byli křesťané občas pronásledováni jenom proto, že jejich světonázor byl netradiční, ovšem, abychom byli objektivní, je nutné dodat i to, že občas jednání alespoň některých křesťanských skupin bylo přesně oním “narušováním veřejného pořádku, mravnosti a bezpečnosti”, případně přímo zasahováním do práv a svobod druhých, tedy že se velmi nápadně podobalo např. chování zdivočelých “obránců práv zvířat”. Samozřejmě se dnes asi shodneme v tom, že pouhé výtržnosti a vandalismus trestat hned smrtí je vážně trošku moc přísné, ale v té době to zřejmě bylo považované za normální – tedy jinými slovy forma jejich potrestání byla značně přehnaná, ale přinejmenším v části případů samotný fakt jejich potrestání nespravedlivý nebyl ani z hlediska dnešního chápání spravedlnosti.)

  “Je tu ale i obrácená strana mince, že totiž pokud někdo výše zmíněné neohrožuje (například že nosí malý křížek na krku) a přesto je penalizován a ostrakizován, v rámci nějakého pomýleného sekularistického tažení, tak je to taky špatně, ze zcela stejných důvodů.”

  Jestli víš o nějakém případu, kdy bylo u nás někomu zakazováno nošení křížku (či jakéhokoli jiného náboženského symbolu, třeba pentagramu, ankhu nebo Thorova kladiva) či že byl za nošení nějakého takového šperku nějak penalizován či ostrakizován, tak prosím uveď, kdy a kde se tak stalo. Já o žádném takovém případu nevím.
  Jestliže narážíš na předpisy v jiné zemi – třeba ve Francii – tak můj osobní názor je ten, že ten jejich zákaz nošení náboženských symbolů ve školách a veřejných úřadech je poněkud mimo, resp. mi tak trošku připadá jako chození s brokovnicí na komára, potažmo škrábání se levou rukou za prvým uchem. Celý problém je totiž v tom, co vlastně považovat za “náboženský symbol” a za jakých okolností. Jen par příkladů, ukazujících skutečnou absurdnost podobného předpisu:
  1) Dredy byly původně výslednicí životního stylu spjatého s rastafariánstvím, dnes jsou ovšem u naprosté většiny svých nositelů pouze módou či vyjádřením jejich estetického cítění. Mají tedy býti dredy považovány za náboženský symbol, nebo ne?
  2) Ankh byl zcela nepochybně ve starověkém Egyptě posvátným (tedy náboženským symbolem). Má být za náboženský symbol považován i dnes? Já osobně znám jednu věřící katoličku (na mši chodí minimálně jednou do týdne), která nosí velký stříbrný ankh jako šperk, protože se jí prostě líbí. Předpokládám, že nošením tohoto šperku ta dáma určitě nemá v úmyslu uctívat nějaké staroegyptské božstvo či mu prokazovat úctu. Domnívám se, že lidé, kteří na krku ankhy, v minimálně 99% případů je nosí z úplně stejného důvodu jako zmíněná katolička – prostě proto, že se jim líbí.
  To samé, co o ankhu, lze napsat prakticky o jakémkoli symbolu spojeném se starověkými pohanskými kulty.
  3) Křížek na krku je zcela určitě náboženský symbol, ovšem někteří lidé, kteří vůbec nejsou věřící křesťané, jej nosí také – např. ze zvyku, proto, že jej od nějaké jim blízké osoby dostali jako dárek (tedy není pro ně náboženským symbolem, ale vzpomínkou na někoho blízkého), či proto, že se jim prostě líbí z hlediska ryze estetického (velmi časté třeba u vyznavačů gothic stylu). Má být takto nošený křížek považovaný za náboženský symbol, nebo ne?
  4) Prakticky to stejné, co je napsáno o křížku, by bylo možné napsat také o pentagramu, symbolu jin-jang, Ruce Fatimy a o spoustě dalších symbolů, které jsou zcela nepochybně spjaté s nějakou nyní existující a stále živou vírou či náboženstvím.
  5) Co takový talisman? Není to náhodou taky náboženský symbol svého druhu? Vždyť pokud je někdo přesvědčený o tom, že mu dejme tomu čtyřlístek, iniciála či monogram (ať vlastní nebo cizí), symbol znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodil, medailónek s fotografií či cokoli jiného “nosí štěstí”, tak je to daleko větší vyjádření jeho osobní víry, než když ta již zmíněná katolička má na krku ankh nebo nějaký gothic, který je ateista jako poleno, nosí křížek.
  6) Existují šperky v podobě znaku Spojené federace planet, Klingonského impéria, Kardasijské unie a dalších politických uskupení ze Star Treku, stejně tak i šperky se symboly ze Star Wars (Galaktické impérium, Povstalecká aliance, Stará republika, Nová republika, Černé slunce, Sithský řád…), z Pána prstenů (znak Gondoru, Rohanu, Železného pásu, Mordoru…), Hvězdné brány, Harryho Pottera, Hry o trůny atd. atd. Mají být i tyto znaky považovány za “náboženské symboly svého druhu”?
  Pokud ano, jaký šperk by tím pádem bylo možné vůbec nosit, aby člověk nenosil “náboženský symbol”?
  Pokud ne, nejsou věřící diskriminováni tím, že oni křížek (pentagram či cokoli jiného) nosit nesmějí, ale fanoušci Star Treku, Star Wars a podobných fenoménů své oblíbené symboly nosit smějí?

  “Takže mi to trochu připadá farizejské, že tu vydáváte takováto tisková prohlášení, protože se zpravidla rekrutujete mezi prvními, kdo se snaží náboženské symboly z veřejného prostoru vystrnadit.”

  Toto tiskové prohlášení se nezastává jakýchkoli náboženských symbolů a jejich nošení, ale reaguje na naprosto zcestnou úvahu pana magistra Poláka (vydávanou dokonce v médiích za oficiální stanovisko Úřadu veřejného ochránce práv) o tom, že naše Listina má v úmyslu některé světonázory ochraňovat více než jiné, resp. že podle Listiny si některé světonázory zaslouží chránit více než jiné.
  Mimochodem, tento názor je u českých úředníků dosti častý – podobně stupidním způsobem zdůvodnilo Ministerstvo vnitra to, proč pastafarián nesmí mít na fotce na dokladech na hlavě cedník.

  Nevím, jestli pan magistr Polák je věřící křesťan (a ke které přesně církvi se případně hlásí), věřící jiného náboženství (judaista, muslim, šintoista, hinduista, animista, neopohan, satanista…), ateista, agnostik či cokoli jiného, ale zcela nepochybně je hlupák. Zdali je jeho hloupost a z ní plynoucí nesmyslně byrokratické (v tom nejhorším slova smyslu) uvažování důsledkem jeho víry či čehokoli jiného, to je mi vcelku jedno. Ať je co je, v prvé řadě není správnou osobou na místo, které nyní svým pozadím zabírá. (Nemluvě již o zřejmě ne malém platu, který za to bere, ačkoli u okopávání řepy by byl asi užitečnější 😉 )

 68. toli

  @Jan Kupka
  Myslím, že soudný člověk, který si uchoval alespoň trochu nezaslepeného kritického myšlení toto dokáže prohlédnout.

  Dělají ti myšlenky na Boha dobře? Dělají ti modlitby dobře ? Jsi na tom všem závislý ? Máš náboženským dogmatismem omezený mozek ? Je to věc chemie (dopamin),jaký je tedy rozdíl mezi fetováním Boha a fetováním drogy ? Soudný člověk tam žádný rozdíl nevidí.Ty už dávno nejsi soudný,právě díky tomu že máš pánbíčkářským dogmatismem a závislostí omezené myšlení.

 69. Jan Kupka

  Ziro, díky za obsáhlý rozbor.

  Zajímalo by mě, jak by si rozebrala místní tvrzení o tom, že křesťanství rovno/horší nacismu.

 70. Jan Kupka

  Toli, to je dost, že ses mi ozval, jak se ti žije ve tvém paralelním vesmíru, ve kterém jsem zaměstnancem nějakého biskupství a mám mindrák z toho, že mám školu k ničemu? Koukám, že už se zase mému paralelnímu já díváš do hlavy, že?
  Modlitba mě do žádné rozjařené nálady neuvádí, podobně jako se nezfetuji rozhovorem s někým, koho mám rád. Ale proč bych ti to vlastně psal, ve tvém vesmíru je vše jinak, podle tebe pochopitelně.:-)

 71. Azazel

  Ziro, ombudsmanka už se kdysi vyjádřila, že kšiltovku ne, šátek ano. Musíš prý prokázat “transcendentní vztah” k předmětu, což je samozřejmě pitomost. Takový vztah není nic víc než “silný citový vztah” a ten můžeš mít i ke kšiltovce… a jestli chce ta káča prokazovat, že existuje něco skutečně transcendentního ve smyslu ne-hmotného a “božského”, tak hodně štěstí, když se to nikomu nepodařilo do dnes 🙂

  Jinak cílem rovnosti je: učit na školách humanismus či materialismus, když to bude 7 žáků chtít (jako u náboženství) – nebo to zrušit všem. Nechat lidem kšiltovky, nebo sundat i šátky. Zavést humanistické pohřby či církevní nebo je zrušit (všechny mimo státních). Zavést humanistické či materialistické svatby + církevní – nebo je zrušit a nechat jen státní. Zavést to, aby do vězení mohl humanistický filosof místo kněze, když si to bude vězeň přát. Zavést to, aby k umírajícímu do nemocnice mohl přijít filosof a nejen kněz či imám. Nedávat církvím výhody, peníze a daňové slevy, které si nezaslouží – nebo je dát i OSACRu či spolku humanistů. U státních oslav chci filosofa a nejen kněze nebo nikoho atd…

  Hezký víkend 🙂

 72. mulit

  Jan Kupka
  02.12. 2016
  Ateisto, tedy říkáš, že křesťanství je horší než nacismus. Díky za upřímnost. Snad si alespoň ten zbytek racionálních lidí po přečtení podobných příspěvků řekne, že na toto fórum zřejmě zabloudili omylem.

  mulit: Křesťanství je horší v tom, že si nasazuje masku lidské tváře a padají do něho často hodní lidi, co kdyby vědělo, oč jde, tak by tak snadno nepodlehli. K muslimům se u nás jen tak někdo nedá, páč nemá dobrý zvuk a leccos o jejich špatnostech víme. Totéž nacisti. taky bubáci. Komunisti – taky spíše terčem posměchu. Ale křesťané umí nejlíbezněji vyzpěvovat, když k sobě lapají nové oběti. Křesťané jsou nejrafinovanější sňatkoví podvodníci. A ten příměr je na místě. Však nabízejí ženicha. Ale falešného. Nikde není. Měla být svatba, ale ženich se jim už na 2000 let zatoulal. Přitom ženich prý sliboval, že veselka bude ještě v prvním století. Ale kde nic, tu nic. Jenom úlisní fejkaři s tou biblí otravujou…

 73. Azazel

  Další věc: Ve veřejných médiích nejen speciální pořady pro církve a pánbíčkáře, ale i speciální pořady pro ateisty a filosofy /např. podle četnosti dané ideologie/světonázoru v populaci/ – nebo je nechat všechny mimo veřejná média atd…

  Hezký víkend – chceme jen rovná práva! 🙂

 74. mulit

  Jan Kupka: Kolik lidí jsi ve svém životě pokoušel evangelizovat a kolik z nich ti uvěřilo a stalo se pobožnými nebo jsi je aspoň nalomil?

 75. A.S. Pergill

  @Jan Kupka Ono je to, bohužel, posáno v odborné literatuře, že nejrůznější psychické aktivity mohou dělat vlastně to samé jako droga. Funguje to prostřednictvím nejrůznějších mediátorů (krom výše zmíněného dopaminu i serotonin, ale i endorfiny). Prostě se ten “odměňovací systém” v mozku dá nabudit různě a výsledky jsou potom +- totožné. Včetně toho, že to bude návykové (a je větší problém ten návyk léčit, protože droga se dá odebrat).
  Když jsem stážoval na psychiatrii, tak tam měli pacienta, závislého na relaxačních technikách. Zní to ne tak strašně, ale on co minuta dvě sedl (na ulici třeba na chodník) a pár minut relaxoval. Nebyl v podstatě kvůli tomu schopen se o sebe postarat (o vykonávání nějaké práce ani nemluvě). A byl na tom závislý tak, jako jiní na heroinu.

  Jinak k tomu náboženství a nacismu:
  Dá se to porovnávat podle počtu obětí, podle rozsahu kulturních a jiných škod, podle poškození nositelů (a asi by se dala najít i jiná kritérie). Obávám se však, že by se dost obtížně hledalo kritérium, které by ten nacismus učinilo horším (nebo dokonce výrazně horším) než křesťanství, o islámu raději ani nemluvit. Problém by při takovém srovnání měl i judaismus.

 76. DarthZira

  “Ziro, ombudsmanka už se kdysi vyjádřila, že kšiltovku ne, šátek ano. Musíš prý prokázat „transcendentní vztah“ k předmětu, což je samozřejmě pitomost. Takový vztah není nic víc než „silný citový vztah“ a ten můžeš mít i ke kšiltovce… a jestli chce ta káča prokazovat, že existuje něco skutečně transcendentního ve smyslu ne-hmotného a „božského“, tak hodně štěstí, když se to nikomu nepodařilo do dnes 🙂 ”

  Azzie, už dávno si myslím, že ombudsmanka je pitomá jak dlabaný necky (ještě slušně řečeno) – a právě proto by mi přišlo vhodnější místo srsání se s nějakým magistrem Polákem (vcelku bezvýznamným hlupákem) zaútočit přímo na tuto kozu zajordánskou, který imho škodí kudy chodí 🙁

  Druhou věcí je, že kdyby se našel jeden jediný pastafarián, trekkie či kdokoli jiný ochotný hnát svou při až do Štrasburku, tak by to bylo fajn. Fakt by mě velmi zajímalo, jak by se třeba ve Francii řešilo, jestli dejme tomu znak Federace je či není náboženský symbol a zdali lze mít ke Spojené federaci planet transcendentní vztah. A co by potom z takového rozsudku Evropského soudu pro lidská práva vyplývalo dál. Osobně bych se docela ráda dožila světa, který jsem popsala v té své povídce, kde se z jakékoli beletrie udělá “svébytné náboženství” 😉

 77. DarthZira

  Jan Kupka
  Ve věci srovnání nacismu a křesťanství jde o to, co se tu vlastně porovnává. Většina zdejších ateistů tu motá dohromady hrušky a jabka a k nim přidává občas ještě i mrkev, gumový medvídky a silonové punčochy, takže vlastně ani nevím, jak to právě kdo z nich myslí. Pokud chceš, tak ti k tomu svůj podrobný osobní názor napíšu, sem by to bylo stráášně moc dlouhé 😉

  A jinak, jako že s Pergillem ve spoustě věcí nesouhlasím, tak tady má dost pravdy. Závislost opravdu lze vytvořit na čemkoli – proto taky máme workoholiky (ačkoli asi málokdo bude tvrdit, že práce jako taková je škodlivá), shopaholiky (ani nakupování nelze považovat za a priori škodlivou aktivitu), lidi závislé na čokoládě, na obdivu, na uznání, na pornografii… lze být těžce závislý na milované osobě, na svých rodičích nebo dětech… Prostě ono asi platí ve všem to “všeho s mírou” – jakmile se cokoli přehání, nevede to k ničemu dobrému.
  Osobně si nemyslím, že nefanatické náboženství je škodlivé samo o sobě – stejně jako sama o sobě není škodlivá práce, láska, sex, nakupování, čokoláda, uznání…

 78. mulit

  DarthZira: Osobně si nemyslím, že nefanatické náboženství je škodlivé samo o sobě – stejně jako sama o sobě není škodlivá práce, láska, sex, nakupování, čokoláda, uznání…

  mulit: Tak to už ovšem není Kristovec. Není to následovník Krista. Ten se má všeho vzdát a jít jen za ním. Majetek pryč, uřezat třeba i ruku, když tě svádí, postavit se proti členům vlastní rodiny. Však i apoštol Pavel psal – nic než Kristus. Kdo nevyznává jeho Pána, budiž proklet. Nefanatické náboženství je de facto nenáboženské náboženství. Moderní relativisti, kteří už nevěří skoro ničemu z Bible. V Bibli se ale píše něco jiného. Tam se píše, že takové vlažné Bůh nejvíce nenávidí, a že je vyvrhne ze svých úst. Že se k nim nepřizná. Sůl, která nesolí, přijde na vyhození. Je asi 100+1 výzev v Bibli, že musíš být naprosto oddaným fanatikem, otrokem pro Krista. Zapři sám sebe, následuj mě, Já jsem alfa a omega, Povstane syn proti otci, matka proti dceři, kdo mě zapře před lidmi, toho já zapřu před otcem, anděly, máš evangelizovat, nezakopat hřivny, lucerničky mít plné oleje, poklady v nebi, kde je nečiní rez ani mol, dát si pozor, den Páně se blíží, přijde jako zloděj v noci, neznáš dne ani hodiny. .. Vy pořád nechápete, že křesťanství je šílené, nereformovatelné ze své podstaty. A ti, co tvrdí, že oni jsou křesťané, ale nejsou fanatici – to nejsou věřící. Podle biblických měřítek to jsou již odpadlíci!

 79. toli

  @Darth Zira a Mulit
  Nefanatické náboženství je de facto nenáboženské náboženství. Moderní relativisti, kteří už nevěří skoro ničemu z Bible.

  Mám také tu zkušenost,dle mého organizované náboženství nemůže být nefanatické.I ta nejposlednější babička v kostele visí knězi na rtech.U nás jsou mše každý den,někdo chodí v úterý ,někdo chodí v sobotu.
  Teď v adventu jsou ještě navíc roráty-v 6 hodin ráno každý den musí sedět ve studeném kostele…..Ať je to ráno nebo večer tak dost často od nich slyším že museli jít,cítili jak jim to chybí (tedy vypěstovaná závislost) .Oni tomu říkají že je do kostela volá Bůh,hovno potřebují si šlehnout protože mají absťák.
  Co se týká toho dogmatismu tak ten může za to že nemyslí jako standardní duševně zdraví jedinci.Oni to dokonce mají dogmatismem přímo zakázané.Prostě se jim řekne je to takhle a takhle a nepochybujte o tom,nepřemýšlejte o tom.Tam jsou názory na antikoncepci,potraty,homosexualitu,postavení ženy v rodině a církvi a spousta a spousta dalšího.Církev jim vše pěkně nalajnovala co si mají myslet,co mají říkat,co mají dělat,odchylky jsou důvodem ke zpovědi.

 80. Jan Kupka

  Když bych přirovnal ateismus k nacismu, okamžitě tu mám ban.

  Pokud někdo ve jménu ideologie Nezabiješ zabíjí, nejedná v souladu, ale právě naopak navzdory této ideologii. Vinu nelze přičítat pak té ideologii. Naproti tomu když někdo ve jménu ideologie, která hlásá, že židé jsou horší než zvířata, posílá židy do plynu, tak jedná v souladu s danou ideologií a té lze přičítat vina. To je prosté.

  Jinak mulite, nevím a žádnou statistiku si nevedu.

 81. toli

  Vinu nelze přičítat pak té ideologii.

  To je sice pravda,ale neznám křesťana který by dodržoval křesťanskou ideologii.Nenastavujete druhou tvář,intrikujete, a nejste žádní svaťoušci. Americké kriminály jsou přeplněné křesťany.Nejurážlivější a nejulhanější křesťan kterého znám je jeden místní kněz,tomu nevěřím po spoustě zkušeností ani “Dobrý den” . A nesnáší slyšet pravdu,pouze tu svou pravdu,jinak se okamžitě uráží.Má svých pár věrných kteří mu visí na rtech a ostatní katolící chodí raději k jiným kněžím,protože všechno musí být přesně tak jak říká on,a většina zdejších katolíků není zvědavá na to aby mu neustále musela lézt do prdele a neustále se mu podřizovat.

 82. toli

  A kromě toho pokud vydá (a to nejednou) přímo “náměstek Krista ” příkaz k vraždění lidí ,tak je na té ideologii něco smradlavého…..A jak známo ryba smrdí od hlavy.

 83. mulit

  Křesťanství je horší než nacismus. Protože křesťanství neustále na člověka tlačí, aby jim odevzdal celý svůj život. A hraje na city. Na každé stránce bible se něco slibuje nebo vyhrožuje. Je to vypjaté. Emocionálně, lidsky. Je to neúnosné. Za další nacismus přitahuje zlé týpky a udělá z nich ještě ostřejší hochy. Křesťanství nabere lidi průměrné, nebo submisivnější z podstaty a udělá z nich úplně bezbranné. Když jsou tak zmanipulováni, jsou pak snadným terčem pro svět, který běží na jiných principech. Křesťanství je šílené. Však sám Kristus údajně prohlásil, že jeho království není z tohoto světa. To byla pravda. Je to tak pošahané, že to není z žádného světa.

  Když je něco svinstvo na první pohled – lidi do toho nepadnou. Ale náboženství se snaží na první pohled vypadat jako sluníčko. Jenže je to tma. Je srandovní, jak bible používá termíny naopak. Jak vydává tmu, tmářství, pověrečnost, fantasmagorie za světlo. Proto tvrdím, že bible je převrácená kniha.

 84. Ateistický laik

  A.S. Pergill: Ono je to, bohužel, posáno v odborné literatuře, že nejrůznější psychické aktivity mohou dělat vlastně to samé jako droga.
  Jen doplním, že už se popisují i aktivity fyzické – sport, sex, jídlo, …

 85. Jan Kupka

  Toli, tak si protiřečíš, jednou píšeš, že i ta nejposlednější babička visí faráři na rtech, pak zase, že až na pár příznivců na něj není nikdo zvědavý.

  Každopádně vzhledem k tomu, že jsem pro vás v lepším případě nemožný, nemocný, blázen či narkoman, v horším případě takový horší nácek, nebudu vás tu ve vašem boji za toleranci a lidská práva dále rušit.

 86. mulit

  Být pobožný je být nemocný a dokonce ubližovat lidem. Já jsem ještě před rokem a půl psal v diskusi přiznivkyní hnutí New Age, že je posedlá. Psal jsem to i jehovistce. Prostě ideologický boj. Ale já tomu skutečně věřil, tak jak to učí křesťanství. Že tu je duchovní svět, že jsou andělé a démoni, bůh a satan. Křesťanství je dualistické a Kristovci jsou militantní. Takže jsem věřil tomu, že démoni dělají nemoci, nebo že šeptají lidem špatné myšlenky, případně falešné učení. A proto jsem psal ty ptákoviny, za což jsem se zpětně omluvil. Ano, mě vedlo křesťanství k nesmyslnému chování. A přesně v souladu s biblí., Protože tam to je! Odstup satane! A démon za každým rohem. Dokonce celá legie démonů v jednom člověku. Nebo oblíbených 7. No nic. Že to jsou píč.viny vím až od března. Do března tohoto roku jsem na to všechno věřil. Věřil jsem tomu 23 let. Ano, byl jsem nemocný. Být pobožný a věřit takovým kravinám o nadpřirozeném světě – což vyplývá ze slov hlavních postav bible! – je na hlavu. Věřit bibli – je diagnóza a mělo by to mít číslo v seznamu nemocí. Třeba kravinos absolutos 334. A víra v korán a dalšího pouštního bubáka Alláha – kravinos absolutos 335.

  Jan Kupka – Lepší to budeš mít mezi stejně postiženými na KD nebo GS. A já se ti nevysmívám ani tě neurážím. Já jsem postižený byl taky.

 87. Hraničář

  DZ.
  „Je tu ale i obrácená strana mince, že totiž pokud někdo výše zmíněné neohrožuje (například že nosí malý křížek na krku) a přesto je penalizován a ostrakizován, v rámci nějakého pomýleného sekularistického tažení, tak je to taky špatně, ze zcela stejných důvodů.“…………………..

  Já ten problém vidím v tom, že když katolička ten křížek či medailku sundá, či že jeptiška sundá čepec, a jsem si jist, že i kdyby sundala hábit, natáhla bikinky a šla se rozplácnout na koupališti, nikdo z její rodiny, řádu, široké katolické veřejnosti by nepociťoval potřebu je za to ukamenovat či oběsit – jak s tím mají problémy v případě muslimek už i v Německu! Proto hlásám, že chceme-li muslimy asimilovat, musíme začít od dětí – striktně trvat na tom, že ve škole se nenosí žádné pokrývky hlavy – ani šátky – jakékoliv, i po babičce – ani kšiltovky, ani turbany, ani jarmulky. Stejně tak ve státních podnicích a úřadech. A v privátních tehdy, nebude-li si to přát majitel!
  Podobně striktně se musí vyžadovat – zakázat – jakékoliv náboženské mrzačení malých dětí, žádná obřízka – ani mužská – z náboženských důvodů. Židé a muslimové nechť se obřezávají v plnoletosti, tj. po 18 roce! Pokud se židé ohánějí jahvovým požadavkem, nechť Jahve (opět) řádně projeví svůj požadavek – a ne nějaké blábolení kdoví čím sjetého legendistického vůdce kmene!
  I když kdysi jsme také nechali propíchnout ouška dcerce, a tehdy jsem se vysmíval požadavkům na netýrání malých dětí, teď bych s takovým zákazem souhlasil. Ať se holka, řekněme ve 12, rozhodne, chce-li náušnice nosit a ať už, uvědoměle trochu bolesti pro parádu vytrpí. A v 15 třebas další piercing.

 88. Hraničář

  mulit: Tak to už ovšem není Kristovec. Není to následovník Krista. Ten se má všeho vzdát a jít jen za ním. Majetek pryč, uřezat třeba i ruku, když tě svádí, postavit se proti členům vlastní rodiny. Však i apoštol Pavel psal – nic než Kristus. Kdo nevyznává jeho Pána, budiž proklet. Nefanatické náboženství je de facto nenáboženské náboženství……………

  Viz třebas zde:
  http://www.tedeum.cz/2016/11/03/nejtezsi-hrichy-proti-vire/

  Člověk by řekl že to je někdy ze středověku a ono to je 4 roky staré !

 89. Hraničář

  toli
  02.12. 2016
  ..Ať je to ráno nebo večer tak dost často od nich slyším že museli jít,cítili jak jim to chybí (tedy vypěstovaná závislost) .Oni tomu říkají že je do kostela volá Bůh,hovno potřebují si šlehnout protože mají absťák……………………..

  Pamatuji velmi dobře. Neděle bez návštěvy kostela prostě nebyla neděle. Podobně jako mulit občas cítím, že mně to chybí.

 90. Hraničář

  toli
  02.12. 2016
  Co se týká toho dogmatismu tak ten může za to že nemyslí jako standardní duševně zdraví jedinci.Oni to dokonce mají dogmatismem přímo zakázané.Prostě se jim řekne je to takhle a takhle a nepochybujte o tom,nepřemýšlejte o tom………………..

  Třebas zde:
  “Z tohoto pohledu ale považuji nevíru v situaci, kdy byla někomu pravda „dostatečně předložena“ jednoduše za nemožnou.”
  http://www.tedeum.cz/2016/11/03/nejtezsi-hrichy-proti-vire/#comment-2300

 91. DarthZira

  Jan Kupka – nejen k porovnávání, ale přímo ke ztotožňování nacismu (a ještě více komunismu) s ateismem dochází téměř v každé debatě mezi věřícími a ateisty. I na těchto stránkách to tu už bylo – a ne jednou 😛 Argumenty ve stylu “podívejte se na nacismus (případně “podívejte se na komunismus”), protože přesně tak vypadá ateistický režim” (“přesně tak vypadá svět, když se dostanou ateisti k moci”) a výkřiky typu “musíte se jako ateisti hlásit k Hitlerovi (Stalinovi, Maovi, Pol-potovi, Kimovi…)” jsou přímo evrgrínem.
  Obzvláště halasní jsou pak kreténicionisti, podle kterých za úplně všecky hrůzy fašismu, nacismu, komunismu a možná i všech dalších totalitních režimů, které jen 20. století zplodilo, může jmenovitě Charles Darwin a jeho evoluční teorie – viz např. legendární proslov Petra Hájka na konferenci k darwinovskému výročí v roce 2009 😉
  Stejně tak je oblíbeným argumentem (a imho obecně oblíbeným omylem 😛 ) tvrzení, že jakobínský teror byl páchán “ve jménu ateismu” – tento mýtus jsem se snažila vyvracet na několika svých přednáškách, ovšem zdá se mi, že je v obecném povědomí zakořeněn snad stejně silně jako mýtus o císaři Zikmundovi coby superpadouchovi a nepříteli českého národa či o jezuitech coby hlavních škůdcích české kultury. Realita je někde úplně jinde, ale některým lidem kdyby to člověk vysvětloval třeba 100x, tak (řečeno s klasikem) “je to marný, je to marný, je to marný”.

  Já osobně bych – na rozdíl od jiných – neporovnávala ani se nepokoušela nějak “přepočítávat”, která totalita má na svědomí více lidských životů vzhledem k počtu obyvatel, technickým prostředkům, které v té které době byly k dispozici, nebo třeba délce, po kterou trvala, protože je strašlivě problematické najít vůbec nějaký “společný jmenovatel”, přes který by to přepočítat šlo, nemluvě o tom, že je ještě problematičtější objektivně zhodnotit, co všechno opravdu bylo přímým a úmyslným záměrem plynoucím z té které ideologie, co “pouhou hrubou nedbalostí” či dokonce děsivým důsledkem obyčejné lidské hlouposti a neumětelství a co “něco mezi tím” (a jak velký podíl v tomto punktu pak měla samotná ta ideologie).
  Problémem číslo dvě taky je, že u skoro každé ideologie mohou existovat (a většinou i existují) dosti protichůdné výklady. U komunismu se asi všichni shodneme na tom, že je sakra rozdíl mezi dejme tomu Beriou a Dubčekem nebo Stalinem a Gagarinem – ovšem i u toho nacismu je asi dost zcestné naházet do jednoho pytle Hitlera s Schindlerem nebo Heydricha s Von Braunem.
  Ještě ošidnější pak je snaha jakkoli předjímat, jak by asi tak vypadal svět, kdyby některé historické události buď nenastaly vůbec, a nebo proběhly poněkud jinak. Jako jo, můžeme se přít do nekonečna, jestli by svět, ve kterém by nedošlo ke vzniku křesťanství (vzniku islámu, upálení Jana Husa, vystoupení Martina Luthera s jeho 99 tezemi, Francouzské revoluci, Velké říjnové revoluci, Pochodu na Řím, vítězství NSDAP ve volbách, Mnichovské dohodě, Vítěznému únoru…. doplnit lze dle libosti x dalších historických událostí) byl výrazně lepší než ten současný, výrazně horší než ten současný, anebo plus mínus prakticky stejný jako ten současný – ale všecko to jsou pouze teoretické úvahy, které nelze nijak prokázat. Až budou existovat superpočítače, schopné simulovat realitu v takto obrovském rozsahu, tak potom se historie stane vědou používající experiment coby metodu zkoumání – a budoucí historici budou tyto superpočítače “krmit” více či méně změněným průběhem známých historických událostí a následně pozorovat, co to s tou virtuální realitou udělá. Zatím to ovšem neumíme 🙁

  Je ovšem třeba si uvědomit, že – ať se nám to líbí nebo nelíbí – konstrukce totalitního režimu jsou si velmi podobné bez ohledu na to, jakou ideologii si berou za svůj základ, a totalitní myšlení neschopné nad autoritami prosazovanými dogmaty přemýšlet, natož pak je kriticky hodnotit, je takřka totožné bez ohledu na to, v jakém systému “dogmat, o kterých se nepřemýšlí” se pohybuje, jaké IDEJE (a občas i ideály) si bere za svůj základ či se na ně odvolává.
  Mnozí sociologové považují nacismus i komunismus (a zvláště pak stalinismus a jeho asijské odnože typu maoismu) za tzv. “kvasináboženství”, zatímco někteří teologové zase mluví o komunismu (a občas dokonce i o fašismu a nacismu) jako o “poslední velké herezi”. Zvláště ty teology bych tedy fakt nepodezírala z touhy nějak “zlovolně špinit křesťanství” 😀 Spíše jde o to, že jak ti sociologové, tak i ti teologové jasně vnímají tu skutečnost, že nacismus ani komunismus sem “nespadly z nebe” (ani nepřišly z pekla), ale byly zkrátka produktem (dle některých názorů dokonce zákonitým) evropského myšlení – a toto myšlení bylo bez diskuse skoro dva tisíce let ovlivňováno ze všeho nejvíce křesťanstvím. Tak to prostě je – opět řečeno s klasikem: může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné,. co s tím můžeme dělat 😛

  Mimochodem, osobně vůbec nemám ráda tu velmi oblíbenou tendenci dělat především z nacismu (ale občas i z komunismu) cosi, s čím “slušný člověk” přece nemůže mít nic společného, protože by mu to přece zcela zákonitě muselo “být hrubě proti srsti”. Ani Němci ve 30. a 40. letech, ani Rusové po roce 1917, ani naši dědečkové a pradědečkové po roce 1948, ani Číňané, Kambodžané nebo Korejci nebyli a nejsou národy složené ve své valné většině z grázlů a sadistických šílenců. Není dobré si lhát do kapsy, že my jsme přece “úplně jiní”, protože to vůbec není pravda – za určitých okolností by se každý z nás dokázal chovat úplně stejně jako velitel osvětimského koncentráku a (budu-li trochu parafrázovat Freuda) kdo to popírá, ten by se dokázal chovat ještě daleko hůř.

  Asi jsem tě moc nepotěšila, co? 😉

 92. Hraničář

  mulit
  03.12. 2016
  Ano, mě vedlo křesťanství k nesmyslnému chování. A přesně v souladu s biblí., Protože tam to je! Odstup satane! A démon za každým rohem. Dokonce celá legie démonů v jednom člověku. Nebo oblíbených 7. No nic. Že to jsou píč.viny vím až od března. Do března tohoto roku jsem na to všechno věřil. Věřil jsem tomu 23 let. Ano, byl jsem nemocný. Být pobožný a věřit takovým kravinám o nadpřirozeném světě – což vyplývá ze slov hlavních postav bible! – je na hlavu. Věřit bibli – je diagnóza a mělo by to mít číslo v seznamu nemocí. Třeba kravinos absolutos 334. A víra v korán a dalšího pouštního bubáka Alláha – kravinos absolutos 335. …………..

  http://www.ikatolici.cz/pouceni-sv-antonina-o-demonech-iiii/
  http://rexcz.blogspot.cz/2016/07/bl-alzbeta-canori-mora-jeji-proroctvi.html

 93. toli

  @Hraničář
  „Je tu ale i obrácená strana mince, že totiž pokud někdo výše zmíněné neohrožuje (například že nosí malý křížek na krku) a přesto je penalizován a ostrakizován, v rámci nějakého pomýleného sekularistického tažení, tak je to taky špatně, ze zcela stejných důvodů.“…………………..

  Nevím jestli to víš,ale je spousta pornohereček které nosí kříž na krku a to přímo při šoustání,jsou to křesťanky anebo to je móda ? Ony přeci také trpí při gangbangu podobně jako Ježíš :-), vráží se jim hřeby do análu,do pochvy a do pusy a to zároveň

 94. ateista

  Trochu odbočím, ale má to souvislost, neboť to možná dává odpověď na otázku, o co jde. Jestli o víru nebo o peníze. Před lety, když byl ministrem kultury Jandák, pronesl tuto větu: Pokud nebudou církve podporovány státem, zajdou na úbytě. Následoval proces přípravy loupeže století – církevních restitucí.
  Představme si, že by Poslanecká sněmovna přijala obdobu francuzského zákona o odluce církví od státu bez náhrad s povinností věřících církve financovat. Znamenalo by to, že při potřebě 2 miliard na financování církví a počtu 2 milionů věřících by v průměru každý věřící, včetně důchodců a nemluvňat, přispíval částkou 1.000,- Kč ročně.
  A teď položme otázky: Byla nutná loupež století? Ukázal by se skutečný počet věřících? Byli by věřící ochotni zvýšit svůj příspěvek na církve? Zašly by církve na úbytě? Byla by víra věřících dost pevná, aby udržela církve při životě?
  Představme si, že by církve zanikly. Co by se stalo? Já tvrdím, že nic. Každý věřící by si doma pěkně potichu věřil a uctíval svého boha, jako to dělají např. Japonci nebo Vietnamci.

 95. A.S.Pergill

  @DarthZira
  Jsem hluboce přesvědčen, že to poslední, co by dělali historikové, že by krmili superpočítače a nechali testovat své skvělé teorie.
  Už prakticky tři desítky let je k dispozici metoda absolutního datování stáří keramiky (přesnější než C14). Po prvních výsledcích, které vyvrátily historiky a archeology hlásané téze (např. byla prokázána pravost nálezů v Glozelu) se k tomu obrátili zády, protože by museli přepsat prakticky všechny své hýčkané texty, včetně základních učebnic. A totálně změnit metody práce.
  Je docela možné, že vznikne nějaká “historiologie”, coby obor provozovaný na technických nebo biomedicínských VŠ, která by se něčím takovým (včetně revize toho, co hlásají archeologové a historikové pomocí exaktní analýzy) zabývala, ale to, co leze z humanitních VŠ na to nemá ani mentálně ani morálně.

  A vlastně tohle je i jádrem sporu mezi méněcennými lidmi, kteří považují svou víru za důkaz (případně k tomu akceptují jako další důkazy naprosté a bezcenné nesmysly), a lidmi kvalitními, kteří požadují důkaz validní a nevyvratitelný.

 96. mulit

  DarthZira
  Je ovšem třeba si uvědomit, že – ať se nám to líbí nebo nelíbí – konstrukce totalitního režimu jsou si velmi podobné bez ohledu na to, jakou ideologii si berou za svůj základ, a totalitní myšlení neschopné nad autoritami prosazovanými dogmaty přemýšlet, natož pak je kriticky hodnotit, je takřka totožné bez ohledu na to, v jakém systému „dogmat, o kterých se nepřemýšlí“ se pohybuje, jaké IDEJE (a občas i ideály) si bere za svůj základ či se na ně odvolává.
  Mnozí sociologové považují nacismus i komunismus (a zvláště pak stalinismus a jeho asijské odnože typu maoismu) za tzv. „kvasináboženství“, zatímco někteří teologové zase mluví o komunismu (a občas dokonce i o fašismu a nacismu) jako o „poslední velké herezi“. Zvláště ty teology bych tedy fakt nepodezírala z touhy nějak „zlovolně špinit křesťanství“ 😀 Spíše jde o to, že jak ti sociologové, tak i ti teologové jasně vnímají tu skutečnost, že nacismus ani komunismus sem „nespadly z nebe“ (ani nepřišly z pekla), ale byly zkrátka produktem (dle některých názorů dokonce zákonitým) evropského myšlení – a toto myšlení bylo bez diskuse skoro dva tisíce let ovlivňováno ze všeho nejvíce křesťanstvím. Tak to prostě je – opět řečeno s klasikem: může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné,. co s tím můžeme dělat 😛

  mulit: palec nahoru

 97. xjur

  Ad Petice
  Může mi někdo vysvětlit, proč je na ateistickém webu ve formuláři Petice
  rubrika “Křestní jméno”? Myslíte i na nás, co jsme nebyli pokřtěni?

 98. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Kupka: Je moc hezké, že svádíte zákazy nošení křížků právě na ateisty, no je to spíš takové příznačné. U nás nikdy takový zákaz nebyl. Jediný kdo dnes zakazuje nošení náboženských symbolů – přívěsků jsou majitelé potravinových závodů, typicky mlékáren. Důvodem jsou halal certifikáty, tedy věc vysloveně náboženská. No, ještě se k nim určitě v nějakém článku vrátím.

 99. toli

  K tomu ještě tohle-ve Francii jde o desetiletí starý zákon který zakazuje exhibici náboženských symbolů ve veřejné prostoru.Tím si stát chrání přísnou sekularizaci.Z téhož důvodu Francouzi vyjebali se Slováky kteří chtěli Cyrila a Metoděje na eurových mincích.Francie a Řecko použili práva veta.Řekové z historických důvodů-Cyril a Metoděj patří jim.
  No a čeští nevzdělaní kokoti nechápou že ve Francii jde o historický úzus a myslí si že je to ústupek muslimům…
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/422587-ve-francii-musi-odstranit-sochu-panny-marie-je-to-nabozensky-symbol.html

 100. Jan Kupka

  Krásný příklad nerovného zacházení. Jakákoli historická (a snad i fiktivní) osoba mít sochu může, ale osoba spojená s nějakým náboženstvím ne. Marie z Nazareta není Shiva nebo Ištar, zakazovat její sochu je právě to, co pro nedostatek lepších výrazů nazývám hloupé sekularistické tažení. Stejně tak Cyril a Metoděj nejsou božstva, ale historické osoby. Rádoby rovný přístup sekularistů tedy jednoznačně diskriminuje věřící osoby na úkor nevěřících.

  Jinak jedná věc je, co tu je nebo není zakázáno a druhá, co by mnozí z vás chtějí, aby bylo. Mezinárodní pohled na náboženskou svobodu v rámci lidských práv je takový, že rodiče mají právo své děti vzdělávat a vést ve víře úměrně jejich věku. Přesto tu vyjadřujete taková přání, že vstup do kostela by měl být možný až od 18, což je zcela neústavní a i v mezinárodním kontextu neslýchaný požadavek. A k tomu Petře mlčíš a člověk má pomalu pocit, že tomu snad i trochu fandíš. Pak by si měl ale úvod petice změnit na “Sdružení hájící vybraná lidská práva”. Protože v hájení práv věřících tu máš značné mezery.

 101. mulit

  Vstup do kostela, církve až od 18 – pro společnost i pro děti (a nakonec i pro církev) jenom dobře. Prevence před jejich pedofilními skandály.

 102. toli

  Rádoby rovný přístup sekularistů tedy jednoznačně diskriminuje věřící osoby na úkor nevěřících.

  Nediskriminuje, nikdo není povinen koukat se na vaše kokotiny. V kostelech si dělejte co chcete,veřejný prostor není kostel.Ten zákon považuji za více než dobrý.Zeptej se sekulárních Bavoráků jak se jim dělá na blití při pohledu na krucifixy kterých je v Bavorsku jak nasráno. Říkal jsem že stejnou zkušenost mám s klienty,také dostávali záchvaty v charitě kde bylo příliš mnoho křížů.Kříže byli redukovány neboť z klientů jsou peníze,klienti jsou zdrojem peněz,z Ježíše je tak leda hovno…

  BTW Vatikánu byl také povolen jen papež na líci oběživa,Francie prostě nemá zájem aby po jejím území obíhali nějací svatí šulini.

 103. toli

  Skončil Christnet,asi neměli prachy na zaplacení domény.Už roky žebrali o příspěvky,marně.

 104. Jan Kupka

  Toli, nemyslím si, že by bylo mezi Bavoráky tolik hagiofobů. Neleze na tebe nějaký syndrom vyhoření? Tebe když si člověk čte, tak má pocit, že do smrti veselej nebude. Jestli se podobně neomaleně chováš i ke svým klientům, tak to potěš koště.

  To, že někdo rozhodne, že alegorická bohyně svobody Marianne nevadí, ale židovka Marie z Nazareta ano, to je, jak říkáš, kokotina.

 105. toli

  Toli, nemyslím si, že by bylo mezi Bavoráky tolik hagiofobů. Neleze na tebe nějaký syndrom vyhoření? Tebe když si člověk čte, tak má pocit, že do smrti veselej nebude. Jestli se podobně neomaleně chováš i ke svým klientům, tak to potěš koště.

  Je jich tam dost (hagiofobů) občas sleduj zprávy z Bavorska,jinak by jsme si mohli myslet že si nevidíš ani na špičku vlastního nosu.Pokud jsi veselý ze své nemoci tak je to čistě tvoje věc,ale nikoho dalšího do těch píčovin nenuť,nepřesvědčuj.
  Váš problém je také v tom že si tu Židovku z Nazaretu představujete jako krásnou evropskou dívku,bez špetky semitských rysů.Kdyby někdo znal v dnešní době její podobu tak by se asi spoustě Evropanů nelíbila. A Marianně se nediv,představuje hodnoty na kterých stojí Francouzská republika,kdysi jsem někde na youtubku viděl animovaný šot jak Marianne zkopala p.Marii.

 106. toli

  A co se týká mých klientů tak pokud nejsou retardovaní a mají jiné problémy,třeba v manželství či životní hodnoty tak jim jen ukazuji že řešení jejich problémů je jen v nich samých,oni musí zkoumat své pocity a najít cestu.Pochopitelně nejsem omezený křesťanskými dogmaty,pokud vidím že jediné řešení je rozvod a nemají malé děti tak jim ukážu co se bude dít v případě že se rozvedou a co se bude dít v případě že se nerozvedou.Rozhodnutí je pouze na nich.Můj způsob vyjadřování je odvislý od druhu klienta.Záleží na tom kdo sedí naproti mě nebo kdo mi leží na pohovce v ambulanci.Pokud vidím že se jedná o zemitého člověka s jadrným vyjadřováním tak volím stejný slang.

 107. Azazel

  Takže rovný přístup je, že ateista či nějaký skejťák musí sundat kšiltovku ve státní škole či v kostele a muslimka šátek ne? 🙂

  To budu radši ten sekularista, než takovouto “rovnost” … (ještě horší je to v zastoupení světonázorů ve veřejné TV, v daních ohledně církví X spolku ateistů atd…)

  Hezký zbytek dne 🙂

 108. Jan Kupka

  Rovný přístup by byl, že si ten skejťák může křiltovku nechat, protože platí základní princip svobody projevu, kdy nikomu svým projevem neškodí. Před sto lety chodily na vesnici v šátky dívky běžně a nikdo se nad tím nepozastavoval. Jestli si někdo chce nosit šátek, tak si myslím, že tím nikomu neubližuje.

  No už se pomalu děsím toho, co se zase bude řešit na Vánoce, kde zase bude někoho pohoršovat Betlém a kolik protivánočních pamfletů se tu zase dočtu.

 109. mulit

  toli
  05.12. 2016
  Skončil Christnet,asi neměli prachy na zaplacení domény.Už roky žebrali o příspěvky,marně.

  mulit: To je kapka v moři. Pobožní zahltili net tak, že jeden server nic neznamená. Každá druhá církev, společenství dneska točí svoje bohoslužby, semináře, přednášky a vyvěšují na youtube. Podle youtube to vypadá, že jsme jedna z nejpobožnějších zemí na světě. A když dáš do google určité výrazy, ani nemusejí být pobožné, tak stejně vyjedou stránky od pobožných. Vyvíjejí enormní aktivitu. Stránky ateistů jsou dvoje. Stránky a severy od pobožných jsou stovky.

 110. ateista

  @Jan Kupka
  Marie z Nazareta není Shiva nebo Ištar, zakazovat její sochu je právě to, co pro nedostatek lepších výrazů nazývám hloupé sekularistické tažení.

  Nejde o zakazování sochy nějaké židovské ženy. Jde o kult, který byl stvořen a o to, co by měla věřícím poskytovat – orodování, ochranu, vyslyšení atd., nehledě na x “zjevení”, a to je opět podvod. Neboť 2000 let mrtvá sedřená židovská žena nemůže nic z toho poskytnout ani se nikomu zjevit. Ale to z ní opět udělali hlasatelé náboženské víry. Takže opět věřícím lžou a podvádějí je.

 111. Jan Kupka

  Marriane má také svůj republikánský kult. Není to o kultu, ale o vágním vymezení toho, co je náboženský symbol. I křížek na krku pro někoho není náboženský symbol, ale jen ozdoba. Jen se potírá svoboda, nic víc.

 112. A.S. Pergill

  @Daniel B.
  Ono se totiž to “dissuade” dá dělat i takovým způsobem, že z toho mají dotyčné trauma na celý život.
  Prostě z těchto (a mnoha dalších) věcí je třeba neodborníky (a zejména neodborníky jednoznačně negativně motivované) vytlačit.

 113. mulit

  ateista
  Takže opět věřícím lžou a podvádějí je.

  mulit: Mně na pobožných nejvíce vadí pýcha. Že si o sobě namýšlejí, že když uvěřili nějaké knize, jsou něco více a mohou určovat pravidla. To, jak se pobožní pasují do role normotvůrců a soudců je neskutečná drzost. Bez jakéhokoli oprávnění. Bez jakékoli autority, pověření. Jen na základě jejich víry v neviditelný svět. To je tak bláznivé, že to více bláznivé být nemůže. A za další mi vadí, že na tuto hru přistupují média. Když přijde nějaký pobožný šašek do médií (nejlépe katolík, biskup, kardinál, jeho blahorodí, blahoprdí, tak jsou z nich podělaní. Přitom k jiným podvodníkům z ulice – šmejdům se s takovou úctou nepřistupuje.

 114. Čestmír Berka

  Myslím si, že pan Polák jen reprodukoval státní politiku a praxi. Podle našich zákonů nejsou víry a přesvědčení rovnocenné. Jsou státem “uznaná” náboženství a náboženství, která stát “neuznává” , či je dokonce vůbec za náboženství nepokládá. Do nemocnice ( například) nemají přístup všichni kněží, ale jen ti, které schválila Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/16-Dohoda-mezi-ERC-a-CBK/index.htm

 115. Daniel B.

  @A.S. Pergill

  Prostě z těchto (a mnoha dalších) věcí je třeba neodborníky (a zejména neodborníky jednoznačně negativně motivované) vytlačit.

  Vytlačení neodborníků je něco jiného než kriminalizace vyjádření pro-life názorů.

  Mimochodem, kousek od nás je nemocnice, o níž vím, že tam pracují minimálně tři aktivně věřící lékaři na pozici primáře, přičemž s dvěma z nich se znám osobně.

  Jak by asi dopadlo vytlačení neodborníků?

  Jinak děkuji za jasné vyjádření názoru, kdy jste se jednoznačně postavil pro omezení svobody slova. Tento názor považuji za velmi nebezpečný.

 116. Daniel B.

  @mulit

  Přitom k jiným podvodníkům z ulice – šmejdům se s takovou úctou nepřistupuje.

  Zjistil jste si vůbec, kdo považuje věřící za podvodníky?
  🙂

 117. ateista

  @Daniel B.
  Zjistil jste si vůbec, kdo považuje věřící za podvodníky?

  Opět obracíte smysl. Bylo to zde již vícekrát publikováno. Věřící jsou oběti. Podvodníci jsou hlasatelé náboženské víry. Ti slibují a vyhrožují! Vy jste také oběť, i když to tak možná nepociťujete.

 118. sam

  ——————————–toli
  05.12. 2016

  Skončil Christnet,asi neměli prachy na zaplacení domény.Už roky žebrali o příspěvky,marně.
  ————————————-
  Nikoliv. Jen změnili webhosting a koncovku, nebo co. Moc tomu nerozumím.
  http://www.christnet.eu/

 119. sam

  ——————————-ateista
  Nejde o zakazování sochy nějaké židovské ženy. Jde o kult, který byl stvořen a o to, co by měla věřícím poskytovat – orodování, ochranu, vyslyšení atd., nehledě na x „zjevení“, a to je opět podvod. Neboť 2000 let mrtvá sedřená židovská žena nemůže nic z toho poskytnout ani se nikomu zjevit. Ale to z ní opět udělali hlasatelé náboženské víry. Takže opět věřícím lžou a podvádějí je.
  ————————————-
  K podobným závěrům došli protestanté, takže v jejich církvích mariánský kult nenajdeme. Ani uctívání svatých se tam neprovozuje. https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_devotions

 120. Daniel B.

  @ateista

  Vy jste také oběť, i když to tak možná nepociťujete.

  Nepociťuji, že jsem oběť a ani nevím, proč bych měl být podvodník. Ale podle vás jsem obojí, zároveň oběť i podvodník, protože věřím a zároveň víru hlásám.

  Co mi na to řeknete?

  Podle mne nemá smysl o někom tvrdit, že je podvodník, když nejste schopen zároveň dokázat, že se daný člověk nějakého podvodu skutečně dopouští.

 121. mulit

  Když přijde do médií jiný šašek, že mluví s mimozemšťany, nebo že o sobě tvrdí, že je Sandokan, tak s ním novináři nemluví jako s někým privilegovaným, ale když jiný šašek o sobě tvrdí, že mluví s postavou z bible, tak najednou má privilegia, jako by tomu bylo správné věřit. Pobožní o sobě tvrdí, že jsou vyslanci boha, ale to nikdy nedokázali. Jsou to lháři. Jsou to podvodníci. Jsou to šmejdi. Hlavně ti, co v médiích propagují svoje fejky.

 122. A.S. Pergill

  @Daniel B.
  “Svoboda slova neznamená svobodu volat ‘hoří’ v přeplněném divadle”
  Tenhle citát je snad dostatečně instruktivní.
  “Pro life” organizace šíří a propagují, někdy i velice agresívně, nesmysly, navíc škodlivé, a to už je IMHO za hranicí legitimní svobody slova.

 123. Daniel B.

  @A.S. Pergill

  „Pro life“ organizace šíří a propagují, někdy i velice agresívně, nesmysly, navíc škodlivé, a to už je IMHO za hranicí legitimní svobody slova.

  V tomto případě by bylo moudré postihovat jen ty weby, které šíří škodlivé nesmysly a ne ty, které šíří určitý pohled na věc.

  K odrazení od potratu mohou sloužit např. tyto informace:

  Postinterupční syndrom či postabortivní syndrom PAS je soubor symptomů a obtíží, které se u části žen dostavují po prodělaném potratu, ať už samovolném (postabortivní) či uměle vyvolaném (postinterrupční syndrom). Je považován za specifickou formu posttraumatické stresové poruchy. Zvýšené riziko je u žen, které podstoupily interrupci ve velmi mladém věku, nebo v pozdní fázi těhotenství.

  Jak se projevuje postinterupční syndrom, postabortivní syndrom PAS – příznaky, projevy, symptomy
  – deprese, někdy myšlenky na sebevraždu
  – někdy zvýšená konzumace alkoholu a drog
  – návaly úzkosti a zlosti, noční můry
  – psychotické stavy, poruchy sociálního chování (stranění se ostatních apod.)
  – strach z neplodnosti či nadměrná touha znovu otěhotnět
  – tzv. výroční syndrom: rozšíření symptomů v době okolo potratu nebo předpokládaného data narození
  – vyhýbání se specifickým situacím a podnětům a úzkost z nich (těhotné ženy, malé děti, gynekologické vyšetření, – – strach a vyhýbání se doktorům)
  – poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
  – problémy ve vztahu k vlastním dětem
  – psychosexuální poruchy
  – náhlé nekontrolované výbuchy pláče
  – sebetrestající nebo sebeponižující chování

  Myslíte si, že zveřejnění těchto informací na webu by mělo být trestné?

 124. Jan Kupka

  V praxi mnohem častěji dochází k tomu, že ženu do potratu tlačí její okolí, které narozdíl od pro-life webů těžko vytěsní. A to trestné není. Tedy zrazovat od potratu ne, tlačit do něj ano. To budou zas argumentační kotrmelce tohle obhájit.

 125. toli

  V praxi mnohem častěji dochází k tomu, že ženu do potratu tlačí její okolí, které narozdíl od pro-life webů těžko vytěsní.

  Je pravdou že těhotné ženy mi do ordinace chodí zřídka a s otázkou zda donosit či nikoliv je to ještě vzácnější..Postup je stejný jako u každého jiného klienta.Nejdříve jí ukážu co bude následovat po donošení a co bude následovat po potratu.Rozhodnutí je pouze na ní,nikdy neříkám že potratem by zabila člověka a že by možná do toho měl mluvit i ten co jí do těhotenství uvrtal.Tyhle pro life kecy a manipulaci neuznávám.Pokud váhá a její rozhodnutí směřuje k potratu tak jí ještě naznačím že za nejlepší řešení považuji adopce nebo baby boxy.

 126. mulit

  U pobožných je falešné už to, jak si nepříbuzní lidi říkají bratři, sestry. Podobně jako komunisti mezi sebou soudruzi, soudružky. Ideologie je spojuje v jeden šik. To je také jeden z příznaků abnormality, vyšinutí. Porozumění a sympatie mezi lidmi mají být spontánní, přirozené. Příbuznost je dána biologicky a přátelství vzniká na základě lidského souladu. Jak je to tlačeno přes nějakou jednotící, hlavu gumující, stádní ideologii a jak se ti lidi mezi sebou začnou oslovovat nově, nepřirozeně, tak by měl člověk hned zpozornět, že se tam kutí nějaká špatnost…

 127. A.S.Pergill

  @Daniel B. Problém je, že “pro life” kecy mohou ten posttraumatický syndrom vyvolat a velice často jsou přesným opakem psychoterapie.
  “Tlačení do potratu” je věc relativní – např. narozením postiženého dítěte trpí celá společnost (a rodina, do níž se narodí, v podstatě také).

  Kdyby byly “pro life” organizace co k čemu, tak by napomáhaly s adopcemi donošených nechtěných dětí, ale jejich strategie je taková, že ženu dokopou výhrůžkami peklem a jinou podobnou lživou agitací za termín, kdy je potrat legálně a technicky proveditelný, a potom ji hodí přes palubu.

 128. toli

  Kdyby byly „pro life“ organizace co k čemu, tak by napomáhaly s adopcemi donošených nechtěných dětí, ale jejich strategie je taková, že ženu dokopou výhrůžkami peklem a jinou podobnou lživou agitací za termín, kdy je potrat legálně a technicky proveditelný, a potom ji hodí přes palubu.

  Souhlas,zdejší pánbíčkáři to udělali s jednou mentálně postiženou která si uhnala dítě.Přesvědčovali jí,zdržovali jí až prošvihla termín,pak se na ní vykašlali.Postižené dítě skončilo v kojeňáku bez šance na vyrůstání v rodině.

 129. Jan Kupka

  Chápu, že se vám argumentuje líp na případech typu “postižené dítě po znásilnění”, ale pravda je taková a vím i o takových případech, kdy dítě postižené nebylo, mohlo se narodit do rodiny a objektivně vzato nic závažného nebránilo tomu, aby se narodilo. Slyšel jsem i o případu, kdy se na potrat šlo kvůli tomu, že manželé ještě neměli hotovou fasádu. To pak zůstává rozum stát. Vím i o jiném případu, kdy k potratu dokopaly dceru rodiče, protože jim přišlo, že její známost trvá ještě příliš krátce (a tím nemyslím na dny nebo týdny, ale bavíme se o letech). Je obrovská zátěž na člověka dozvědět se, že čeká vážně postižené dítě. Ale když se chodí na potrat kvůli rozštěpu rtu, který se dá snadno operovat, tak je něco špatně.

  Když se podívám kupříkladu na tuto kampaň, nejde mi na rozum, proč by měla být trestná:
  http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame

 130. toli

  Když se podívám kupříkladu na tuto kampaň, nejde mi na rozum, proč by měla být trestná:

  Už ti tady Pergill říkal že je to bohužel lež.Oni opravdu pomáhají ale buď do okamžiku kdy se prošvihne doba pro potrat anebo do okamžiku porodu.A co potom ?Víme to ze spousty zkušeností z okolí.Neříkám že je to stejné u všech případů,ale k hnutí pro život prostě nemám důvěru.Je až příliš spojené s křesťanskou ideologií.Na jedné straně se staví proti manželství G/L osob a nejraději by je posílala na konverzní terapii kdyby u nás byla povolena.Osobně si myslím že tato problematika rozhodně nepřísluší nějakému Hnutí pro život.A na druhé straně na rozdíl od antikoncepce preferuje PPR kde je měření teploty v pochvě.Pokud opomenu že je to nejméně důvěryhodná a nejvíce nespolehlivá metoda antikoncepce tak mi na strkání teploměru do pindy opravdu nepříjde nic přirozeného.A přirozenost je to čím se pánbíčkáři rádi ohánějí.Homosexualita je proti Bohu,nepřirozená a strkání teploměru do pochvy je zcela přirozené. To vaše (plurál) myšlení je až neskutečně absurdní. A teď dejme tomu že si změří teplotu a přesto otěhotní.A co dál ? Budeme se stále množit jako krysy ? Už teď je člověk na planetě invazivním druhem což přináší spoustu problémů.Moje 14 letá dcera má předepsanou antikoncepci protože měla silnou a bolestivou menstruaci.Jsem rád že jí má z léčebných důvodů a navíc je chráněna před případným klopýtnutím.
  Vrátím se k tématu.Pokud bych byl těhotnou ženou a to dítě nechtěl tak zcela jistě nebudu věřit nějakému pro life hnutí.Řešení jsem už řekl,nechal bych to dítě v porodnici k adopci a nebo ho strčil do baby boxu případně bych se obrátil na nějakou státní případně občanskou organizaci,ale před tím bych se ujistil že opravdu nemá nic společného s křesťanstvím.
  K případu který jsem tady zmínil-ta mentálka nebyla znásilněna a bylo možné předpokládat že se jí narodí postižené dítě,což se stalo.Nebylo bývalo lepší kdyby se pánbíčkáři starali sami o sebe a nenutili jí k donošení ? Pak se na ní vykašlali a kdo teď z toho má prospěch že se narodil další celkem zbytečný člověk ? Neužije života protože je tělesně deformovaná,neužije ani ducha protože ani její mozek není v pořádku.Všichni z toho mají jen smutek a trápení včetně státu který bude x let vynakládat nemalé finanční prostředky jen proto že se pár blbců rozhodlo plnit “boží přání” a nedotáhlo to do konce.Já bych je to teď nechal financovat,financovat život toho postiženého dítěte po celou jeho dobu,to by bylo dle mého mínění spravedlivé.

 131. Hraničář

  toli
  03.12. 2016
  „Je tu ale i obrácená strana mince, že totiž pokud někdo výše zmíněné neohrožuje (například že nosí malý křížek na krku) -…………………………….

  Myslím, že to zde zmínila i DZ – co když někdo bude na krku nosit pentagram? Či šesticípou hvězdu? Nebo pěticípou, zelenou, esperantskou? Nebo cokoliv jiného! Je to prostě ozdoba, šperk ….
  Pokud by se muslimům nelíbily křížky, je možno jim doporučit, aby si na krk, jako šperk, pověsili malého stříbrného, nebo zlatého, Mohamedka. Pastafariáni třebas cedníček či létající špagetové monstrátko. Proč ne.
  Pokud by to ale vadilo při práci, musí platit jedno – šperky odložit!
  Něco jiného už je pokrývka hlavy – na některých pracovištích nesmí být, nebo naopak musí být služební. Nebo elektrikáři nesmí mít v práci snubní prsteny. Atp.
  Něco jiného je tedy jarmulka u židů či ten šátek u muslimek. Ale ani ta jarmulka mně nevadí – když ji žid sundá, nikdo jej ukamenovat nepůjde. Té muslimce to v muslimské komunitě reálně hrozí. Takže ten šátek není znamením její víry, ale její poroby. A proto sekulární společnost proti tomu musí co nejvíce bojovat – hlásá-li rovnost žen s muži. Začít to musí ve škole – aby si muslimky zvykaly na holé vlasy, na společnou výchovu, i výuku plavání, s klukama. Tak to u nás prostě je!! A komu se to nelíbí, nechť využije naši ohromnou vymoženost a svobodně se vystěhuje!
  Pokračovat to musí ve státních institucích. V soukromých podnicích dle rozhodnutí majitele. A pokud by některý imán či muslim protestoval, musí být tvrdě “postaven do latě”!
  Vůbec by se nemělo diskutovat o nějakých obřízkách. Ženská – to je jasné mrzačení a týrání, na to přece není zapotřebí přijímat nějaký speciální zákon, ale obřezávačku, ale i obřezávače – v Egyptě obřízku zhusta dělají lékaři – poslat alespoň na 10 let do krimu a pak vyhostit, podobně i rodiče, a děti dát do pěstounské péče. Při imigračním řízení to žadatelům vysvětlit. A hned u holek udělat i gynekologickou prohlídku, jistě se všem pořizují zdravotní karty, a rodičům natvrdo vysvětlit, že nechají-li dcery obřezat, že o děti fakticky přijdou!
  To je můj názor.

 132. Hraničář

  ateista
  03.12. 2016
  Představme si, že by Poslanecká sněmovna přijala obdobu francuzského zákona o odluce církví od státu bez náhrad s povinností věřících církve financovat…………………….

  Ve Francii jsou kostely státní, stát zajišťuje jejich údržbu – dá se říci, že dobře – a církvím je bezplatně pronajímá k užívání. Věřící se skládají “jen” na platy.
  Otázka je právě o té údržbě. Když v minulosti nějaký feudál zakládal kostel či klášter, dával mu půdu, lesy, poddanské vesnice, právě pro tu údržbu. Samozřejmě ten výnos byl vyšší než na prostou údržbu, zajišťoval i dobrý životní standard. Konec konců je známý Husův výrok, že se chtěl stát knězem aby se měl dobře a byl lidu vzácen!
  A samozřejmě ten majetek prezentuje i význam a vliv majitele. Chudí metodisté, Svědci Jehovovi, adventisté, babtisté — kteří nemají majetky, honosné budovy, zlaté náčiní a zlatem vyšívané ornáty, pompézní obřady …. ti nejsou významní, také nikam nejsou zvaní. K tomu je ten majetek důležitý! Je jasné, že farnost s několika tisíci “oveček” by se bez problémů složila farářovi na zaopatření. Jenže ta farnost nemá přiměřený kostel – z minulosti to jsou honosné stavby a pokud nejsou státními památkami, není ta farnost schopna je ufinancovat. Jenže když se nyní postaví nový kostel, také není přiměřený poměrům, ale moderně honosný. Ale to už by měl být problém té farnosti.
  Takže já souhlasím s vrácením majetku, který zajistí údržbu objektů, a i třebas na to zabezpečení duchovních. Takhle se ale při restitucích samozřejmě nekalkulovalo!

 133. Hraničář

  Jan Kupka
  04.12. 2016
  Krásný příklad nerovného zacházení. Jakákoli historická (a snad i fiktivní) osoba mít sochu může, ale osoba spojená s nějakým náboženstvím ne. Marie z Nazareta není Shiva nebo Ištar, zakazovat její sochu je právě to, co pro nedostatek lepších výrazů nazývám hloupé sekularistické tažení. Stejně tak Cyril a Metoděj nejsou božstva, ale historické osoby…………

  Dokud v Evropě dominoval křesťanství, přesněji tedy katolictví, bylo samozřejmé, že náboženství byl povinný, klasifikovaný, předmět, že církev měla nad školami dohled. Ale co, třebas, trpění židé a později jiní křesťané? Ti se museli spokojit s náboženskou výchovou v rodinách a ve svých modlitebnách. V současnosti je škole povinna zřídit kroužek náboženství – v naprosté většině katolický. Jiných dětí se sejde málo a tradičně to není zvykem.
  Pamatuji, že tomu tak bylo i za socialismu. Ale už tehdy se ozývaly hlasy, že by si církev měla zajišťovat vyučování náboženství sama a ve svých prostorách. Kupodivu to kromě totalitních úředníků (nebyla by kontrola) odmítali i katoličtí kněží. Zajímavé!
  Já jsem pro to, aby se ve školách žádné náboženství nevyučovalo, ve škole by se mělo učit dle vědeckých poznatků a dle mě by škola neměla ani organizovat nějaké besídky na náboženská témata. To ať organizují sami rodiče či církev. A výuku náboženství aby si také každá církev zajišťovala sama. Vidím totiž do budoucna jeden problém – až zde bude více muslimů, a to jistě bude, budou samozřejmě i pro sebe požadovat stejná, ne-li větší, práva, jako mají katolíci. A tomu je nutno včas předejít!

 134. Hraničář

  Toli, trošku kulturnější projev!

 135. Jan Kupka

  Toli, jedná věc jsou některá pochybení a o oprávněnosti nějakých námitek lze debatovat, ale pokud by dělali to co avizují, tak opakuji, že nevidím důvod, aby taková kampaň byla ilegální. To už jsme pak opravdu v totalitě jednoho oficiálního názoru.

  Vždycky se mi při tomto tématu vybaví příběh jedné ženy z USA, která přežila svůj vlastní potrat. Společnost jí vlastně říká, že správně měla být mrtvá. A chápu, že s tím se smířit nemůže, protože je na světě ráda.

 136. toli

  @Hraničář
  . Kupodivu to kromě totalitních úředníků (nebyla by kontrola) odmítali i katoličtí kněží. Zajímavé!

  Před 4 lety zdejší katolíci řešili jak se dostat do základních škol a infikovat děti nevěřících.Tady je běžně na školách kroužek náboženství ale tam chodí již narušené děti zdejších katolíků což je jim málo.Byl takový nápad nahrát DVD s pindáním kněze a pustit to do škol na černo.Absurdní,protestují proti sexuální výchově ale svoje sračky by nutili těm kteří o to nemají zájem.

 137. ateista

  @Daniel B.
  V tomto případě by bylo moudré postihovat jen ty weby, které šíří škodlivé nesmysly a ne ty, které šíří určitý pohled na věc.

  To by znamenalo postihnout všechny křesťanské weby. Podle mne je škodlivý nesmysl tvrdit, že Ježíš je syn boha, že Marie souložila s bohem a porodila syna, že imaginární subjekt spasí a poskytne věčný život, že židovská žena může orodovat a ochraňovat atd., atd.
  Vaším problémem je, že ve vztahu ke křesťanskému náboženství jste nezdravě nekritický. Až zaslepený.

 138. Jan Kupka

  Ateisto, najdi mi alespoň jeden křesťanský web, na kterém by se tvrdilo, že Marie souložila s bohem. Díky.

 139. ateista

  @Hraničář
  Otázka je právě o té údržbě. Když v minulosti nějaký feudál zakládal kostel či klášter,

  My, myslivci, jsme si postavili klubovnu a museli jsme si ji sami udržovat ze svých peněz. My rybáři jsme si postavili klubovnu a museli jsme si ji udržovat sami ze svých peněz. To, že kostely a chrámy a katedrály byly budovány stylem, kdo postaví větší a honosnější, je problém církve. Argument, že stavitelé nám zanechali obdivuhodná stavitelská a architektonická díla, je zavádějící. Představme si, že by v naší zemi nebyl jediný kostel, jediný chrám, jediná katedrála. Byla by země kulturně chudší? Stavitelsky chudší? Architektonicky chudší? Já myslím, že nikoliv. To, že stát přezval odpovědnost za údržbu sakrálních staveb, je jen a jen jeho dobrá vůle. Každý stavitel rodinného domu, činžáku, zámku je povinen nést náklady na jeho údržbu. Takže věřící ověčky v každé farnosti by si měly financovat údržbu své klubovny.
  V Anglii je spousta rozpadlých náboženských staveb a nikdo se nad tím nepozastavuje. Nejsou peníze na údržbu a opravy? Dobrá, ať se rozpadne. No a co?

 140. ateista

  @Jan Kupka
  Ateisto, najdi mi alespoň jeden křesťanský web, na kterém by se tvrdilo, že Marie souložila s bohem. Díky.

  Křesťanské náboženství tvrdí, že Marie počala z ducha svatého a porodila Ježíše, který je syn boha. Všichni na zeměkouli vědí, že k početí je potřeba souložit (mimo extrémy, jako je početí ze zkumavky). Logicky tedy vyplývá, že Marie musela souložit s bohem, aby mu mohla prorodit syna.
  Je jasné, že jsem mohl použít jiný důkaz nesmyslu nebo jiný obrat. Zkuste se zaměřit na další mé výroky.
  Připomenu ještě nebezpečný nesmysl, který hlásá Daniel B. Jistě si vzpomínáte na naši diskusi, ve které tvrdil, že v případě nebezpečí ohrožení života se spolehne na boží pomoc. To je velmi nebezpečný nesmysl!

 141. Jan Kupka

  Ano, nepočala ze sexu, ale z Ducha svatého. Pokud tedy tvrdíš, že tvrdí, že souložila s Bohem, tak prostě tvrdíš lež. Na tvé logice není nic logického.

 142. ateista

  @Jan Kupka
  Ano, nepočala ze sexu, ale z Ducha svatého.

  Tohle není lež? Kdo by měl tomuhle věřit? Kde je Vaše logika?

 143. Jan Kupka

  Tohle není lež? Kdo by měl tomuhle věřit? Kde je Vaše logika?
  Bavíme se o tom, čemu křesťané věří. Vy tu tvrdíte, že věří tomu, že Marie měla sex s bohem. To je lež Tomu křesťané nevěří. Křesťané věří, že počala nadpřirozeným způsobem. Takže asi tak.

 144. ateista

  @Jan Kupka
  Křesťané věří, že počala nadpřirozeným způsobem. Takže asi tak.

  No jo, zase jsme u víry. Pak by ale musela být Bible psána jiným způsobem. Texty v Bibli to TVRDÍ.

 145. Foxy

  “…nepočala ze sexu, ale z Ducha svatého…”

  To není lež, to je pouze zcela neprokázané tvrzení.
  Kdyby třeba J.K. (prokazatelně) věděl, že je to jinak, a přesto to tvrdil, pak už by to lež byla.
  Pokud by řekl: “Věřím, že …nepočala ze sexu, ale z Ducha svatého…”, pak jde o vyjádření názoru. Mohu mu věřit, nemusím mu věřit, to je na mé úvaze.
  Pokud by v žáru diskuse řekl: “Prostě nepočala ze sexu, ale z Ducha svatého, tak to bylo a basta!”, mohu říci: “Pane, hlásáte bludy, kdepak máte důkaz?” a začal by standardní důkazní řetězec, končící u neschopnosti prokázat reálnou existenci boží.

  Když však pastýř svému stádu předčítá třeba kus nějakého dopisu, jehož autorství je připisováno jakémusi Pavlovi z Tarsu, a poté řekne tu standardní floskuli “Slyšeli jsme Slovo Boží”, pak zjevně hlásá nepravdu, cosi, co nemůže prokázat a přesto to autoritativně tvrdí. Zde už bych, vzhledem k okolnostem, to označení za lež připustil.

  Tož asi tak.

 146. Foxy

  “Pak by ale musela být Bible psána jiným způsobem. Texty v Bibli to TVRDÍ…”

  Však také citát z Bible není důkazem pravdivosti tvrzení, pouze se dá konstatovat: “Ano, ve Starých pověstecch Hebrejských, či v jejich pozdějších doplňcích, je to tak vskutku napsáno”.
  Bible je za Slovo Boží pouze některými věřícími považována. Budiž, otázka osobní víry.
  Autoritativně ji však za něj prohlašovat, to už je otázka ideologická. Pak už by mohlo i slovo “lež” být namístě.

 147. Azazel

  Foxy, jen jsem nakouknul a přečetl pouze tvé poslední příspěvky a – nesouhlasím, ti lidé to často tvrdí jako pravdy nebo jako pravděpodobná tvrzení, čili jako “racionální víru”, nikoliv jako pouhou spekulativní víru, slepou víru.

  V evoluci také jen věříš, nevíš to na 100%, ale jsou zde nepřímé exaktní důkazy. A tak je tato víra racionální a pravděpodobná, víra ve špagetové monstrum co stvořilo svět nebo v Ježíše už není víra racionální, podložená, ale čirá nevěrohodná a dlouhodobě neprokázaná a nepravděpodobná spekulace – pokud si to přiznáš, v pohodě, pokud ne (což je případ 99,999% věřících), tak je to špatné…

  A to je ten rozdíl.

  Hezký zbytek týdne 🙂

 148. mulit

  Tak zrození z panny bylo těmi starověkými židy ceněno, protože nechápali sex jako lidskou potřebu, ale jako špínu. Náboženství je posedlé sexem. Tedy jeho regulací, omezenímí. Už jen na tom je vidět, jak je to srandovní lidský výmysl, kde se frigidní, asexuální a de facto postižení naparují. Kde jinde než v náboženství by mohli dojít uznání. V přírodě je sex tak běžný jako jídlo a další fyziologické potřeby a jedinec bez sexuálních projevů žádného uznání nedosáhne.

  Zjevení Janovo 14
  “A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.
  A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.
  Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.
  To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.”

  Čili tady se chápe sex evidentně jako něco špinavého, špatného. “Neporušili čistotu se ženami”. To už ale Jan Kupka ani Daniel B. nejsou 🙂 Nebo jsou? Už jsou asi taky špinaví, fuj. 🙂 Fuj ten sex. Bůh ho tak nenávidí. Když se lidi milují, tak bůh tomu říká, že se špiní. On je čistý v nebesích. On nesouloží. To jen ti špatní lidi souloží. Špíny jedny. Tak na ně vymyslel peklo. Aby je pak smažil v ohni za to, že ty špíny souložily. Přitom neměli porušovat svoji čistotu se ženami. Tak jako on. On veliký, nesouloží a lidi ho nenásledují a souloží.

  Kdo tohle vymyslel? No jedině frigidní, asexuální nebo někdo s poruchou. Hele a já mám zkušenost, že často u pobožných končí i lidi neatraktivní, prostě škaredí, co je nikdo nechce a oni když je nikdo nechtěl, tak vymysleli náboženství, aby ani druzí nemohli, nebo aspon byli nějak regulováni. Jsem si jist, že za náboženskými příkazy nestojí nic svatého, ale obyčejná závist, nepřejícnost, frigidita, poruchy sex. funkcí. Náboženské příkazy vymýšleli určitě vadní židé. Viz apoštol Pavel – jeden z hlavních bojovníků proti sexu. Bible je sumář psychiatrických a sexuálních poruch. A také poruch vztahových.

 149. ateista

  @Foxy
  Však také citát z Bible není důkazem pravdivosti tvrzení,

  Jenže Dei Verbum říká něco jiného. Je potřeba vzít celé křesťanské učení komplexně. Kromě toho my Bibli označujeme za knihu pověstí, křesťané ji označují za zákon.
  Motáme se stále dokola. Nezávislý soud by měl rozhodnout……

 150. mulit

  Moje mamka byla veselá žena. Než se stala pobožnou. Pamatuji si ji z 80. let. Byla plna optimismu. Pamatuji si ji, jak jsme spolu poslouchali stejné písničky a pařili na ně. Pak přišel zlom 90. léta. To sem přišli Američané a jejich letniční učení. Matka se stala silně pobožnou, potom i my další členové rodiny. Návštěvy sboru, četba letničních knih, brožurek a bible. Do toho otec začal podnikat, zpychl, pil a matku bil. Nemohla se rozvést, protože pastor Apoštolské církve, kam jsme tehdy chodili, jí řekl, že co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak trpěla dál. Od 40 let žije sama. Později se přece jen rozvedla a odešla, protože by jinak umřela, kdyby tam zůstala. Ale žádného dalšího muže už neměla, protože v bibli je to zakázané. Tak ona prožila velkou část svého života v trápení a nikdy pořádně nežila, protože věřila a věří na bibli, na to, co jí říkají faráři, pastoři atd. Pobožní jí ukradli život. Pobožní jen kradou životy. Teď, když to píšu, cítím hořkost. Jak moc pobožní ublížili naší rodině. Mohl bych brát jednoho člena po druhém. A to jsem nenapsal všechno, co se s matkou dělo, páč to už by bylo moc osobní. Bylo to všechno ve jménu Krista nebo ve jménu jejich učení, knih a bible. Neznám větší svinstvo, než je křesťanství. Neznám větší zlo. Možná je ještě větší zlo islám, nevím. Naší rodinu islám nepoškodil. Naše životy poškodilo křesťanství. Kéž by křesťanství neexistovalo.

 151. toli

  Blbí a manipulovatelní prostě vždy trpí.Tak to bylo,je ,a bude.A platí to nejen pro křesťanství potažmo náboženství,ale platí to ve všech oblastech bytí.

 152. Hraničář

  ateista
  06.12. 2016
  My, myslivci, jsme si postavili klubovnu a museli jsme si ji sami udržovat ze svých peněz. My rybáři jsme si postavili klubovnu a museli jsme si ji udržovat sami ze svých peněz……………………….

  No, feudál si postavil kostel nebo klášter.

  To, že kostely a chrámy a katedrály byly budovány stylem, kdo postaví větší a honosnější, je problém církve………….

  Církev to teď nepřiznává, ale po mnoho staletí byla závislá na feudálech – mimo případy, kdy sama tím feudálem byla. Pravda ovšem, že měla dost síly si ledacos na feudálech vynucovat.

  Argument, že stavitelé nám zanechali obdivuhodná stavitelská a architektonická díla, je zavádějící. Představme si, že by v naší zemi nebyl jediný kostel, jediný chrám, jediná katedrála. Byla by země kulturně chudší? Stavitelsky chudší? Architektonicky chudší? Já myslím, že nikoliv…………………..

  No, je otázka, zda by vznikly obdobné civilní stavby. Já uznávám, že to nadšení pro “vyšší věci” mělo svůj vliv na tvůrčí potenciál.

  To, že stát přezval odpovědnost za údržbu sakrálních staveb, je jen a jen jeho dobrá vůle………………….

  Ano, to je pravda. Pravda také je, že i nyní jsou lidé ve vedoucích funkcích náboženstvím ovlivňováni. I zde o tom debatujeme.

  Každý stavitel rodinného domu, činžáku, zámku je povinen nést náklady na jeho údržbu. Takže věřící ovečky v každé farnosti by si měly financovat údržbu své klubovny……………

  I s tím souhlasím. Jenže v současnosti nějakých 150 lidí není schopno ufinancovat kostel pro 3000 lidí, který udržoval mocný feudál.

  V Anglii je spousta rozpadlých náboženských staveb a nikdo se nad tím nepozastavuje. Nejsou peníze na údržbu a opravy? Dobrá, ať se rozpadne. No a co? …………………….

  I to je možné řešení. Viděl jsem fotky britské kaple proměněné v luxusní dům. Na zbožné Sicílii jsem viděl zchátralé kostely, v Holandsku kostely proměněné v obchodní domy. Za což by zdejší komunisté byli tvrdě kritizováni.

 153. Azazel

  Jelikož antické Koloseum sloužilo hlavně pro zápasy gladiátorů a přesto je to úžasná stavba, tak pánbíčkaření netřeba pro krásné stavby, ani v minulosti, dnes už vůbec. Jinak kdyby všechny kostely byly předělány na bordely nebo jsme je nechali spadnout či přestavět na penziony či nemocnice, vůbec by mi to nevadilo, aspoň by měla ta místa konečně nějaké praktické využití, památek máme i tak dost (třeba hrady a zámky) 🙂

  Hezký zbytek týdne 🙂

 154. DarthZira

  Čestmír Berka: “Myslím si, že pan Polák jen reprodukoval státní politiku a praxi. Podle našich zákonů nejsou víry a přesvědčení rovnocenné. Jsou státem „uznaná“ náboženství a náboženství, která stát „neuznává“ , či je dokonce vůbec za náboženství nepokládá. Do nemocnice ( například) nemají přístup všichni kněží, ale jen ti, které schválila Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/16-Dohoda-mezi-ERC-a-CBK/index.htm

  Jenže ústava (přesněji Listina) mluví jinak. Ta nerozlišuje mezi nějakými “vyššími” a “nižšími” světonázory, resp. neříká nic o tom, že by si některé světonázory zasloužily více ochrany než jiné.

  Pokud jde o ty kněze v nemocnici, tak v zásadě (pokud nemocný neleží v karanténě nebo pod přístroji na JIPce) za ním může přijít na návštěvu kdokoli a nikdo z nemocničního personálu nemá právo se ptát, kdo ta návštěva je, zda příbuzný, kamarád, kolega, duchovní nebo třeba potulný filosof. Takže i za vyznavačem Ódina nebo Ištary může přijít do špitálu jeho “duchovní” a nikdo mu to nemůže zakázat.
  Druhou věcí je, že vyznavač Ódina, Ištary nebo třeba Neviditelné růžové jednorožky to bude mít složitější s tím, aby v době nemoci přinášel svému božstvu oběti. Ve většině nemocnic existují kaple, kde se provozují pravidelné bohoslužby pro ty pacienty, kteří o to mají zájem. Že se tam provozují bohoslužby ponejvíce katolické, občas i jiné křesťanské, je patrně dáno pouhou praktičností a ekonomičností – katolíků je mezi věřícími, kteří opravdu k životu tak nějak “nutně potřebují” nějakou formu pravidelných obřadů, úplně nejvíc, resp. dá se předpokládat, že v každém špitále se najde aspoň 10-20 těch pacientů, kteří zaplní nemocniční kapli každý týden, takže bude využívána a tedy jako investice má smysl. Protestanti by ji asi každý týden nezaplnili (navíc protestanti, pokud vím, nemají ani povinnost účasti na mši každý týden), ale jednou za čas se jim k těm bohoslužbám může půjčit taky, a uctívač co já vím Peruna, který potřebuje nutně k životu i v době své nemoci přinášet svému božstvu pravidelné oběti, by se v tom špitále objevil tak možná jeden za rok (a třeba ani to ne).

  Lze určitě postavit a vybavit kapli tak, aby v ní mohly probíhat ekumenické bohoslužby nebo aby ji ke svým bohoslužebným účelům mohli užívat jak katolíci,. tak i protestanti, aniž by to jedna nebo druhá strana brala jako nějaké znesvěcení.
  Ovšem nedovedu si přestavit, jak koncipovat sakrální místnost tak, aby tam dejme tomu ve 12 hodin mohla proběhnout katolická mše, ve 14 obětování bohyni Isidě, v 16 buddhistická meditace, v 18 by se tam sešli k šábesovým modlitbám židé a v osm večer by tam slavili černou mši satanisté – a ani jedna ze stran by to, kdo tam byl před nimi (či tam bude po nich), nepovažovala za znesvěcení tohoto místa.
  A kvůli ani ne jednomu člověku za rok se prostě nevyplatí cokoli stavět či vybavovat. Tak to zkrátka je. Pokud je někoho málo, je komerčně nezajímavý a každý na něj a jeho zájmy prdí. Je to něco podobného, jako kdyby se co já vím leváci vztekali kvůli tomu, že když přijdou do restaurace, kde už leží na stole připravené příbory, tak že jsou automaticky připravené jako pro praváky.

  Ovšem pokud by někdo ze samotného faktu, že příbory jsou v restauracích automaticky kladeny jako pro praváky, chtěl dedukovat to, že tím pádem naše ústava počítá s tím, že leváci nemají stejné právo chodit do restaurací jako praváci, tak by byl zcela mimo. A pan magistr Polák tedy právě takto mimo je a jeho výklad ústavy je zcestný a dokonce velmi škodlivý. Na to je třeba upozornit. Toť vše.

  Btw – je to úplně to samé jako ten cedník na hlavě na fotce na doklady. Není jediného důvodu, proč to nepovolit. Ba dokonce ani není jediného důvodu, proč zarytému “skejťákovi” nepovolit mít na fotce na občance na hlavě obrácenou kšiltovku. Pokud je na té fotce člověk k poznání (teda jakákoli “blbina na hlavě” mu nezasahuje do obličeje ani na něj nevrhá stíny), ať si má na hlavě třeba gumovou kachničku. Státu je houby po tom, co tam má a proč to tam chce mít.

 155. sam

  —————————–A.S.Pergill
  05.12. 2016
  Kdyby byly „pro life“ organizace co k čemu, tak by napomáhaly s adopcemi donošených nechtěných dětí, ale jejich strategie je taková, že ženu dokopou výhrůžkami peklem a jinou podobnou lživou agitací za termín, kdy je potrat legálně a technicky proveditelný, a potom ji hodí přes palubu.
  —————————————–
  Přece jenom bych tady zmínil, že existují nějaké “církevní azylové domovy pro opuštěné matky.” Nebude vyloženě každá svobodná matka hozená přes palubu jako do počátku 20. století. Náhodně jsem objevil třeba tento. http://www.charitahk.cz/nase-strediska/dum-pro-matky-s-detmi/

 156. DarthZira

  Jinak zásadně nesouhlasím s tím, že nám má být jedno, pokud nějaké památky chátrají – a lhostejno zda světské či sakrální.
  Řeči typu “no a tak ať to spadne, vo co jde” mi tedy silně hýbou žlučí.
  Jsou toto stránky ateistů, nebo vandalů?

 157. sam

  —————————-toli
  06.12. 2016
  Před 4 lety zdejší katolíci řešili jak se dostat do základních škol a infikovat děti nevěřících.—————————————-
  Nevadí, klidně, ať to řeší.
  Bez aktivní spolupráce rodičů nebo aspoň prarodičů se jim nepodaří skoro nic.
  Větší úspěšnost lze očekávat možná u Salesiánských středisek. Jak je velká, nevím. Ve sčítání lidu roku 2011 znát nebyla. Kostely se školní mládeží asi nehemží.

 158. sam

  ———————–DarthZira
  Jinak zásadně nesouhlasím s tím, že nám má být jedno, pokud nějaké památky chátrají ——————————
  Však máme v ČR mnoho různých hradů, které jsou nějakých 100 až 500 let opuštěné a staly se zříceninami. Pokud je chce třeba hnutí Brontosaurus opravovat, tak mi to nikterak nevadí.

 159. sam

  —————————–mulit
  Moje mamka byla veselá žena. Než se stala pobožnou. Pamatuji si ji z 80. let. Byla plna optimismu. Pamatuji si ji, jak jsme spolu poslouchali stejné písničky a pařili na ně. Pak přišel zlom 90. léta. To sem přišli Američané a jejich letniční učení. Matka se stala silně pobožnou, potom i my další členové rodiny. ————————
  Zajímavé. Jedna vzdálená členka rodiny (asi *1966) se počátkem 90. let nechala pokřtít, ale moc ji to nezměnilo. Pravidelného církevního života zanechala za několik let. Snad koncem 90. let se též rozvedla. Nyní žije v nesezdaném svazku a občas asi čte knihy o andělích od Doreen Virtue.
  Ani jako ateistický pesimista nemohu prohlásit, že by jí ŘKC ublížila.

 160. DarthZira

  Sam – víš, co mi na těch prolifistických spolcích vadí úplně nejvíc? Že se pomocí citového vydírání a další manipulace nejprve snaží tu ženu přimět k tomu, aby donosila, porodila a dala k adopci (a pokud jim na tu jejich masírku neskočí, tak se přece jen může stát, že jí něco z těch keců v podvědomí zůstane a projeví se to pak jako ten postabortivní syndrom) a pokud tedy ten termín k potratu už prošvihne a nezbývá jí nic jiného než donosit a porodit, tak se ji znovu snaží všemi možnými a nemožnými způsoby zmanipulovat, aby nakonec to dítě k adopci nedávala, ale sama se o něj postarala, případně (pokud jim na tuto masírku neskočí) z toho, že ho “dala cizím lidem” pak měla psychická traumata, že se zachovala “sobecky”, že je “krkavčí matka” atd. Slyšela jsem už plno holek, které tvrdily, že jdou na potrat prostě především proto, že dokud je to několikadenní zárodek, tak k tomu necítí ještě vůbec nic, ale že se bojí, že kdyby to v sobě devět měsíců nosily a v bolestech rodily, tak by měly daleko větší problém se toho dítěte pak vzdát, resp. i kdyby to udělaly, tak že by z toho měly velké trauma – i kdyby si dokázaly racionálně zdůvodnit, že prostě si ekonomicky či z jiných důvodů (nedodělaná škola, otec dítěte od ní utekl atd.) to dítě dovolit nemohly, tak emocionálně by to asi neunesly, resp. se s tím dlouho a těžce srovnávaly.

  Podle mého opravdu účinná pomoc by byla taková, aby se každá nechtěně těhotná mohla (asi porodem císařem, lépe to zatím vymyslet nejde) nechtěného dítěte zbavit co možná nejdříve (v co nejčasnějším stádiu těhotenství), dokud ji ty těhotenské hormony psychiku “oblbly” ještě relativně málo (a na těle to taky zatím zanechalo vcelku malé stopy) a zbytek by byl už na přístrojích. Toto by měli prolifisté financovat jako první. Jenže to je ani nehne 🙁

 161. sam

  Naštěstí očekávám, že prolife aktivisté akorát většinu žen vyděsí a ta už za nimi nikdy nepřijde.
  Předvedu názorně. Takhle nějak to může vypadat. Jestli je zážitek autentický, nevím.
  https://www.znamylekar.cz/ludmila-laznickova/gynekolog/brno
  ———————————
  Zuzana (22. února 2013)
  velmi slabý
  Nehorší paní doktorka, kterou sem za svůj život zažila, nevěděla sem, že to není běžná ženská lékařka a protože sem bydlela kousek, řekla sem si, že by to mohlo být příjemné a pohodlné. Když sem vstoupila do ordinace sestra se mnou udělala rychlý proces zaregistrovala mě aniž by mne poslouchala, že bych prvně chtěla poznat paní doktorku. Byla tak rychlá a zbrklá, že sem se ani pořádně nestihla zorientovat a už sem ležela na křesle. Tam my řekla, že mám hrozný, velký děsivý zánět a budeme rádi, když se nám ho podaří vyléčit dostupnými přípravky. Pak jsme si teprve sedli, když sem jí řekla, že mám přítele a beru antikoncepci, začala na mě vřískat a hulákat něco o panenství srdce, že vraždím děti a že mám používat přerušovanou soulož a na antikoncepci ať zapomenu. Můj partner je prý hajzl co mě jenom využívá a kdyby mě opravdu miloval, tak by se mnou nespal. Vřískala na mě asi hodinu, absolutně mě psychicky zdeptala. Brečela sem ještě když sem přišla domů, načež sem nebyla schopná ani zavolat, že už tam nikdy nepřijdu. Okamžitě sem vyhledala jiného lékaře, byla sem v takovém stresu z tohoto negativního zážitku, že sem se do telefonu znovu rozbrečela. Druhý pan lékař, byl ochotný a milý nebylo třeba ani zmínit jméno Lázničková a hned věděl která bije, což vypovídá o tom, že evidentně nejsem jediný případ. Respektuji, že lidé jsou různí a mohou mít jiné názory, ale tehdy mi bylo 18 a militantní agresivní přístup ve mě způsobil obrovské znechucení. Běžně do diskuzí a hodnocení nepřispívám, tento zážitek byl však tak hrozný, že jsem to sem musela napsat. ——————————-

 162. Azazel

  Přiznávám, že jsou mi památky většinou u zadnice. Hlavně když je jich hodně. Když jsou tu tisíce kostelů, tak fakt by mi stačilo, kdyby jako památky zůstaly 2-3 a zbytek klidně ať spadne. Je jich moc, kvůli památkám by se za chvíli nemohlo udělat nic nového. Památky jsou všude. Nafoťte si to, ať to maj děti do učebnic a už to strhněte a přestavte na něco pořádného – takto v 19.st vznikla nová Paříž. Nebo si to neplaťte z mých daní. Zdar.

 163. Hraničář

  DZ :
  Btw – je to úplně to samé jako ten cedník na hlavě na fotce na doklady. Není jediného důvodu, proč to nepovolit. Ba dokonce ani není jediného důvodu, proč zarytému „skejťákovi“ nepovolit mít na fotce na občance na hlavě obrácenou kšiltovku. Pokud je na té fotce člověk k poznání (teda jakákoli „blbina na hlavě“ mu nezasahuje do obličeje ani na něj nevrhá stíny), ať si má na hlavě třeba gumovou kachničku. Státu je houby po tom, co tam má a proč to tam chce mít………………………..

  A nebo obráceně – bez pokrývky hlavy! Jakékoliv! A když by pak policie kontrolovala, měla by mít právo požadovat sundání té pokrývku!

 164. Hraničář

  DarthZira
  06.12. 2016

  Sam – víš, co mi na těch prolifistických spolcích vadí úplně nejvíc? Že se pomocí citového vydírání a další manipulace nejprve snaží tu ženu přimět k tomu, aby donosila, porodila a dala k adopci (a pokud jim na tu jejich masírku neskočí, tak se přece jen může stát, že jí něco z těch keců v podvědomí zůstane a projeví se to pak jako ten postabortivní syndrom) a pokud tedy ten termín k potratu už prošvihne a nezbývá jí nic jiného než donosit a porodit, tak se ji znovu snaží všemi možnými a nemožnými způsoby zmanipulovat, aby nakonec to dítě k adopci nedávala, ale sama se o něj postarala, případně (pokud jim na tuto masírku neskočí) z toho, že ho „dala cizím lidem“ pak měla psychická traumata, že se zachovala „sobecky“, že je „krkavčí matka“ atd. ……………………

  Ta “masírka” spočívá v terminologii, že “jako matka zabíjí své dítě!”

  …………….Podle mého opravdu účinná pomoc by byla taková, aby se každá nechtěně těhotná mohla (asi porodem císařem, lépe to zatím vymyslet nejde) nechtěného dítěte zbavit co možná nejdříve (v co nejčasnějším stádiu těhotenství), dokud ji ty těhotenské hormony psychiku „oblbly“ ještě relativně málo (a na těle to taky zatím zanechalo vcelku malé stopy) a zbytek by byl už na přístrojích. Toto by měli prolifisté financovat jako první. Jenže to je ani nehne………………….

  Je tam ještě náboženský aspekt, kterým věřící vždy spolehlivě rozzuřím. Dle tvrzení sv. JP II. už potracené “dětičky”, tedy jejich dušičky, nejdou do nějakého “limbu”, ale přímo do nebe. Takže kde je problém? Cílem rodičů má být pečovat o děti tak, aby se nakonec dostaly do nebe. Takže oni to vlastně tím potratem dělají. Zvláště se to týká rodičů heretických, pohanských, ateistických, komunistických, bolševických……… Dá se čekat, že své děti nevychovají katolicky, takže je takřka spolehlivě připraví pro peklo. Takže tím potratem je zachraňují pro nebe. Zkuste ale tak argumentovat mezi prolifáky!

  Věřící (katolíci) tvrdí, že rodiče spolu “upletou” jen “mrtvou” hmotu (biologové “juchají” nadšením), zygotu, kterou pak Pán Bůh oživí vložením dušičky. A dítě že tak je Božím darem (v Katolickém týdeníku jsem přečetl plačtivý dopis nějaké paní, že Pán Bůh jejich manželství ne a ne podarovat dítětem. Že se modlí oba dva, dávají na mše, modlí se za ně všichni přátelé a stále nic. Člověk nemá být škodolibý, ale neodolal jsem. Napsal jsem do redakce, zda ta paní ví, že musejí také souložit. Že bez toho “směšného” konání je Pán Bůh dítětem nepodaruje).

  Obdobně katolíkům píšu, že by měli prosit Pána Boha, aby těm partnerům, kteří už dítě nechtějí, žádné “dárky neposílal”. A jestli se mu, dle stanoviska papežů nelíbí heretici, pohané, ateisté, komunisté, zednáři, bolševici …. proč jim stále své “dárky” posílá?
  Obdobně jim říkám, v případě postiženého plodu, že když odmítají i v tomto případě potrat, že mají prosit Pána Boha, aby tím postiženým dítětem “podaroval” právě katolíky, kteří se tím cítí být neobyčejně obdarováni. Ku podivu jsem nedostal žádné nadšené ohlasy.

  Před léty jsem na charismatické konferenci poslouchal přednášku V. Kodeta o tom, jak je Bůh vůči lidem ohromně dobrotivý. A mně už v hlavě “šrotovala” otázka, proč v Africe umírají děti hladem. To Všemohoucí Bůh, Stvořitel nebe i země není schopen stvořit pár tun chleba, aby se ty děti najedly? P. Kodeta se mně nepodařilo odchytit. Ale vedle mě si sedla všeobecně známá, VŠ vzdělaná a chytrá katolička. A tak jsem jí to řekl. Co odpověděla? “Nesmíte to posuzovat z hlediska lidského života, ale z hlediska věčnosti . Ty děti třebas v 5-ti letech zemřou hlady, ale pak budou stále v nebi u Pána Boha!”

 165. Hraničář

  Azazel
  06.12. 2016
  Přiznávám, že jsou mi památky většinou u zadnice. Hlavně když je jich hodně. Když jsou tu tisíce kostelů, tak fakt by mi stačilo, kdyby jako památky zůstaly 2-3 a zbytek klidně ať spadne. Je jich moc, kvůli památkám by se za chvíli nemohlo udělat nic nového. Památky jsou všude. Nafoťte si to, ať to maj děti do učebnic a už to strhněte a přestavte na něco pořádného – takto v 19.st vznikla nová Paříž. Nebo si to neplaťte z mých daní. Zdar…………………

  Ano! Takto také vznikla Pařížská třída a okolní ulice, místo Josefova. Obdobně mělo být přestavěno Staré Město, jenže na sanaci došly peníze.
  Představme si ale, že by v Praze místo Příkopů stále stály hradby a příkop a zůstalo i židovské město. Jak bychom nyní “slintali” blahem nad křivolakými historickými uličkami. Moderní bulváry docela klidně mohly být někde jinde!

 166. mulit

  Hraničář: Před léty jsem na charismatické konferenci poslouchal přednášku V. Kodeta o tom, jak je Bůh vůči lidem ohromně dobrotivý. A mně už v hlavě „šrotovala“ otázka, proč v Africe umírají děti hladem. To Všemohoucí Bůh, Stvořitel nebe i země není schopen stvořit pár tun chleba, aby se ty děti najedly? P. Kodeta se mně nepodařilo odchytit. Ale vedle mě si sedla všeobecně známá, VŠ vzdělaná a chytrá katolička. A tak jsem jí to řekl. Co odpověděla? „Nesmíte to posuzovat z hlediska lidského života, ale z hlediska věčnosti . Ty děti třebas v 5-ti letech zemřou hlady, ale pak budou stále v nebi u Pána Boha!“

  mulit: Kdyby ses mě tehdy zeptal, tak na to jsem odpovídal: “Nevím.” Byl jsem pobožný, ale na spoustu věcí jsem neznal odpověď, tak jsem to poctivě přiznal. A to je velký rozdíl. Nikdy jsem nebyl až takový magor jako jsou někteří pobožní, co předstírají, že mají na všechno odpověď. Právě podle toho poznám, jestli ten člověk je přítomný, nebo už mluví jenom jako stroj. Mluví za boha a všemu rozumějí – to jsou pobožná monstra. To je nejhorší sorta pobožných.

 167. xjur

  Ať si naši náboženští pomatenci melou své, stejně za chvíli zmizí v propadlišti dějin (doufám že si cizí pomatence domů nepustíme). Z tohoto pohledu jsou církevní restituce zatím největší tunel, který se Kalouskovi povedl, protože všechny ty prachy zmizí v kapsách nové církevní oligarchie, která s nimi bude podnikat, resp. už podniká, a veškerý zisk shrábne pár církevních hlavounů, neboť to bude jediný smysl existence zbytku církve, který přetrvá. Kam se hrabe Babiš! Jsme normální, když jim to žerem?

 168. A.S. Pergill

  @DarthZira Ten porod císařem není úplně dobrý nápad, protože omezuje pozdější plodnost podstatně víc než potrat.

 169. ateista

  @DZ
  Jsou toto stránky ateistů, nebo vandalů?

  Toto jsou stránky ateistů, kteří, aspoň já, uvažují realisticky. Pohraničí a i vesnice se vylidňují. Vesnice zanikají. V každé vesnici je kostel. Aby byl kostel udržován jen proto, aby stál, je podle mne mrhání penězi, které by mohly být využity účelněji, třeba na azylové domy pro opuštěné děti nebo na pořízení sociálních bytů.

 170. Azazel

  Já nemyslel Pařížskou třídu, ale město Paříž! Bez bourání by nestála ta krásná Paříž co po ní slintáme dnes…

  Jinak mě vůbec nevadí, že v Praze něco zbourali, spíš mi vadí, že tam komančové stavěli často hnusný stavby, ale samotný akt zbourání kostelů by mi nevadil. Sakrální stavby bych chránil více, těch je méně (těch hodně starých) a nemají tam ten ideologický náboženský podtext. Rozhodně není třeba zachovávat každý z tisíců kostelíků v ČR a z milionů kostelíků v Evropě. Jak píše ateista, raději bych tam viděl nemocnice nebo byty pro bezdomáče. Ale to by pro církev nebylo dost ideologické, museli by jim tam min. postavit 70 křížů, byť z našich daní, aby tam nechyběl ten ideologický podtext, že? Proto bych byl raději, kdyby se o to postaral stát samotný. Navíc se do toho církve ani moc neženou… 🙂

  Hezký zbytek týdne!

 171. toli

  ale samotný akt zbourání kostelů by mi nevadil. Sakrální stavby bych chránil více, těch je méně (těch hodně starých) a nemají tam ten ideologický náboženský podtext. Rozhodně není třeba zachovávat každý z tisíců kostelíků v ČR a z milionů

  Mám dotaz jaký je rozdíl mezi kostelem a sakrální stavbou ?

 172. Azazel

  Sekulární samozřejmě, to sakrální byl překlep! 🙂

  Nenáboženské stavby jsem tím myslel, sakrální stavby jsou náboženské.

  Prostě bych raději chránil stará muzea a knihovny a “chrámy” vědy a rozumu nebo obyčejné staré stavby – než náboženské ideologické stavby temného středověku a novověku, kterých je všude jak nasráno, nemají účel než ideologický a připomínají dobu zotročování člověka náboženstvím.

  Zdar!

 173. Foxy

  “Jinak kdyby všechny kostely byly předělány na bordely nebo jsme je nechali spadnout či přestavět na penziony či nemocnice, vůbec by mi to nevadilo, aspoň by měla ta místa konečně nějaké praktické využití, památek máme i tak dost” … “Prostě bych raději chránil stará muzea a knihovny a „chrámy“ vědy a rozumu nebo obyčejné staré stavby – než náboženské ideologické stavby temného středověku a novověku, kterých je všude jak nasráno, nemají účel než ideologický a připomínají dobu zotročování člověka náboženstvím.”

  Hmmm… podle mého názoru je velmi dobře, že nemáš vliv na památkovou péči. A doufám jen, že ani v budoucnu jej mít nebudeš.

 174. DarthZira

  “Ten porod císařem není úplně dobrý nápad, protože omezuje pozdější plodnost podstatně víc než potrat.”

  Pergille,
  za prvé – máš lepší nápad, jak dostat embryo z těla ženy nepoškozené ven?
  A za druhé, to omezení pozdější plodnosti bych jako takovou trágu neviděla, protože:
  Zcela zásadní věcí je to, že – oproti obecně oblíbeným mýtům – většina žadatelek o potraty nejsou žádné mladé holky, co ještě nerodily, ale (zpravidla vdané nebo v dlouhodobém vztahu žijící) matky jednoho či dvou dětí, které prostě už další dítě nechtějí (nemohou si ekonomicky dovolit), zároveň vzhledem k jejich věku či zdravotnímu stavu (opět, typická žadatelka o potrat je ve věku přes 35) HA užívat nemůže, donedávna jí zákon zakazoval i to, aby se ona či její manžel (případně oba dva) nechali sterilizovat a nějaká ta méně spolehlivá antikoncepční metoda (kondom, spermicid) jí selhala.
  Takováto žadatelka o potrat opravdu příliš nestojí o nějakou svou další plodnost, jelikož děti prostě už mít nechce, takže to, že by už znovu otěhotnět nemohla, by spíš uvítala.

  Ano, dnes už zákon sterilizaci na vlastní žádost povoluje, ale kvůli tomu, že zde až do roku tuším 2013 nebo kdy to přesně k té změně došlo (ještě to není ani pět let, pokud si dobře pamatuji) byly sterilizace možné jen ve výjimečných případech (zatímco v civilizovaných zemích byla sterilizace na vlastní žádost bez jakéhokoli omezení povolená už v průběhu 70., max. 80. let), tak o nich panuje spousta hloupých pověr, takže se jich běžní lidi bojí. Někteří pablbové (a to i vysokoškolsky vzdělaní, viz známá ekonomka Šichtařová) si třeba zásadně pletou sterilizaci s kastrací 🙁 🙁
  V zemích na západ a jih od nás i v Kanadě, USA či Austrálii je ve věku nad 45 let kolem 40% mužů je sterilizovaných, ve středních vrstvách je totiž zcela normální, že poté, co si rodiče pořídí ty dvě děti (či jiný počet, ale dvě jsou nejčastější), které chtěli mít, muž se nechá sterilizovat (pokud má jo strach, že co kdyby někdy později ještě nějaké dítě chtěl, tak si holt nechá zamrazit sperma) a vymalováno.

  Ovšem i v případě té mladé holky, co ještě nerodila, by ten císař nemusel být zas až taková hrůza. V Latinské Americe ve středních a vyšších vrstvách ženy v podstatě jinak než císařem už ani nerodí – a drtivá většina z nich nemá vůbec problém mít dvě nebo tři děti, a to všechny porozené císařem.
  Ano, jistě, pokud žena stále rodí císařem, tak čtyři a více dětí ta její stále poškozovaná děložní stěna nejspíš už zvládnout nemusí – ačkoli jsou výjimky potvrzující pravidlo, četla jsem o ženě, která rodila císařem 7x, ale která normální osoba chce mít sedm dětí? 😉
  95% dnešních mladých holek o víc jak dvou dětech neuvažuje ani omylem. Takže pokud by jí v nějakých těch co já vím dvaceti selhala antina, ona porodila císařem a dala k adopci, tak klidně ve třiceti může mít další (již plánované a chtěné) dítě a za rok (dva, tři) po něm klidně ještě jedno.

  Kromě toho, já přece mluvila o císaři v co možná nejčasnějším stádiu těhotenství. Zatím je situace taková, že lékaři už dokážou zachránit většinu embryí předčasně porozených ve 25.-27. týdnu těhotenství. V této době by byl císař určitě daleko menší zásah než v době řádného termínu porodu (což je o minimálně deset týdnů později), přičemž podle mého zcela ideální by bylo, kdyby medicína pokročila natolik, že by se vyvinula nějaká “umělá děloha”, ve které by v pohodě přežila embrya ještě daleko mladší, třeba i deseti až patnáctitýdenní. Císař v takto časném stádiu by na té děloze zanechal jizvu dosti minimální, tedy myslím, že budoucí plodnost ohrožující ještě míň než nadváha nebo kouření, tedy věci u ne zrovna zanedbatelné části populace docela běžné, kvůli kterým ale nikdo nevyvádí na kvadrát (resp. pokud vyvádí, tak ohrožení budoucí plodnosti je většinou to poslední, o čem mluví – pokud vůbec 😛 ).

  Tedy kdyby byli prolifisté co k čemu, tak cpou nejvíce peněz na podporu inkubátorů a taky na výzkum a vývoj, jehož cílem by byla právě ta “umělá děloha”. Jenže tohle ty fanatiky samozřejmě ani nehne 🙁

 175. Hraničář

  mulit: Kdyby ses mě tehdy zeptal, tak na to jsem odpovídal: „Nevím.“ Byl jsem pobožný, ale na spoustu věcí jsem neznal odpověď, tak jsem to poctivě přiznal. A to je velký rozdíl. Nikdy jsem nebyl až takový magor jako jsou někteří pobožní, co předstírají, že mají na všechno odpověď. Právě podle toho poznám, jestli ten člověk je přítomný, nebo už mluví jenom jako stroj. Mluví za boha a všemu rozumějí – to jsou pobožná monstra. To je nejhorší sorta pobožných……..

  Ta paní, MUDr., je velice vzdělaná a obětavá. O to více mě její odpověď překvapila, že je až tak fanatická.

 176. Hraničář

  xjur
  07.12. 2016
  Ať si naši náboženští pomatenci melou své, stejně za chvíli zmizí v propadlišti dějin ………………..

  Neboj; víra je evolučně založená, takže nebude-li tato, bude jiná !

 177. Hraničář

  ateista
  07.12. 2016
  Toto jsou stránky ateistů, kteří, aspoň já, uvažují realisticky. Pohraničí a i vesnice se vylidňují. Vesnice zanikají. V každé vesnici je kostel. Aby byl kostel udržován jen proto, aby stál, je podle mne mrhání penězi, které by mohly být využity účelněji, třeba na azylové domy pro opuštěné děti nebo na pořízení sociálních bytů…………………..

  Takhle ani “nevěřící” neuvažují. Příkladem může být kostel v Neratově, který byl nákladně obnoven a stále je do něj investováno, protože místní společenství, církví podporovaný, se snaží ho neustále vylepšovat, zdokonalovat, vylepšovat okolí …… de facto je v současné době, v některých ohledech, v lepším stavu než byl koncem války před zničením. Fara je v lepším stavu zcela jistě – i když už jako fara neslouží.
  Ale i “nevěřící” jsou s tou opravou velmi spokojeni.

 178. Hraničář

  DZ:
  Ano, jistě, pokud žena stále rodí císařem, tak čtyři a více dětí ta její stále poškozovaná děložní stěna nejspíš už zvládnout nemusí – ačkoli jsou výjimky potvrzující pravidlo, četla jsem o ženě, která rodila císařem 7x, ale která normální osoba chce mít sedm dětí?……………..

  Na (nebo -v-?) Filipínách. To kritizoval i papež František, že ta žena byla opět těhotní, a že ani katolíci by se neměli množit jako králíci. Pěkně si to pak slíznul!

 179. Hraničář

  DZ:
  Tedy kdyby byli prolifisté co k čemu, tak cpou nejvíce peněz na podporu inkubátorů a taky na výzkum a vývoj, jehož cílem by byla právě ta „umělá děloha“. Jenže tohle ty fanatiky samozřejmě ani nehne…………………

  Při tvém vzdělání a rozhledu bys měla vědět, že to je hřích! Stejně jako masturbace, i v plodném období při PPR, ejakulace mimo vaginu, IVF a jiné technické vymoženosti, které od plození uměle oddělují “lásku”.

 180. DarthZira

  Foxy, když tady ty žvásty čtu, tak se opravdu děsím. Podobné názory myšlenku ateismu velmi dehonestují.
  Protože pak lze totiž velmi snadno klást rovnítko mezi ateismus, osvícenství a komunismus 🙁

  Komunisté nechali zdevastovat a spadnout či záměrně (nebo aspoň “hrubou nedbalostí” – třeba tím, že je předali do užívání armádě a jak známo, kam stoupne noha vojáka, tak sedm let tráva neroste, nebo z nich nadělali kravíny a jiné “užitečnosti”) zdevastovali spoustu památek – nejen kostely, ale i zámky, statky, “buržoasní” vily apod. Třeba “Černí baroni” to ukazují velmi jasně:
  “Na nádvoří zámku Terazkyho zaujala překrásná barokní kašna.
  “Čo to je?” zeptal se dychtivě.
  “Kašna.”
  “Kášňa? A na čo je vojakovi potreba kášňa? Já som bol dobrý vojak a nikedy som kášně něpotreboval. Vzať krumpáče a kášně rozbourovať!”

  A ona se tak armáda chovala úplně vždycky, takže když Josef II. (kterého si jinak lze pro spoustu věcí velmi vážit) dospěl k podobně “osvíceným” závěrům, jako zde přítomní, že totiž chránit nějaké starožitnosti je k ničemu a že budovy mají sloužit “něčemu užitečnému”, tak prostě zrušil spoustu tzv. “neužitečných” řádů a jejich majetky předal do užívání nejčastěji armádě, občas někomu jinému, třeba nemocnici, chudobinci apod. (státní kravíny a vepříny tehdy naštěstí ještě nebyly), sem tam prodal i nějakému tomu soukromníkovi (což byla ze všech těch variant ještě ta nejméně špatná). Výsledkem pak bylo to, že třeba během deseti let byla Betlémská kaple (nově “užitečná” armádě coby sklad střelného prachu) v takovém stavu, že bylo třeba ji zbourat (ano, pokud to někdo neví, tak to, co stojí na Betlémském náměstí, je novostavba z 19. století, která se sice maximálně snaží být rekonstrukcí té původní, ale originál to už není, je to zcela na úrovni “historických” budov v Drážďanech nebo Varšavě, postavených po druhé světové) a úplně stejným způsobem (v majetku armády) taky během cca deseti let dopadla zcela unikátní hvězdicová kaple ve středu Karlova náměstí.
  Mimochodem, jsou jasné doklady o tom, že původní dřevěná kazatelna, ze které kázal Mistr Jan, přežila až do roku 1773 (kdy byl zrušen jezuitský řád, kterému od Bílé Hory Betlémská kaple patřila) a poté, co jezuitský majetek přešel na stát, tak se o podobné “staré harampádí” už nikdo nemínil starat, takže tento unikát jak z hlediska uměleckého tak i historického byl zcela prozaicky rozštípán a použit coby palivové dříví (dle názoru některých místních se tím zcela jistě “využila k něčemu užitečnému”).
  A po zrušení klášterů včetně klášterních knihoven se zase staré tisky, ba dokonce občas i ručně psané pergameny “využily” dle názoru místních velmi smysluplně – totiž kupci do nich balili v krámech zboží nebo se s nimi topilo v kamnech, čímž bylo za pouhých deset let zničeno více starých knih (českých, německých, latinských, řeckých…) než jich od roku 1620 do roku 1780 shořelo v celých Čechách na hranicích jakožto “kacířských”. On totiž i ten Koniáš (který byl asi úplně nehorlivější, tak horlivý, že mu za to i jeho nadřízení nadávali) než něco spálil, tak to předtím pečlivě prostudoval, takže na hranicích končily pouze “přespočetné” kusy (minimálně jeden exemplář vždy nechal odvézt a uložit v Klementinu či jiné jezuitské knihovně) nebo jednoznačný brak bez historické i literární hodnoty, všelijaké obdoby dnešní “ezoliteratury” z pera nositelů Bludných balvanů typu Hájka či sraček typu “Fifty shades” – což považuji spíše za záslužnou činnost 😀

  No, a germánské i slovanské kmeny, co se usadily na území někdejší římské říše (a stejně tak i Arabové a později též Turci) původní řecké a římské památky používali jako zdroj stavebního kamene – čímž jich spoustu rozebrali tak, že po nich nezůstala ani stopa, a ze zbytku (jako třeba toho již zde zmíněného Kolossea) nechali poloviční ruiny, a jak Arabové a Turci, tak i Germáni a Slované (a to bez ohledu na to, jestli byli pohanští nebo křesťanští) používali původní římské a řecké sochy v lepším případě jako kusy šutrů, tedy opět stavební kameny, v horším případě jako zdroj štěrku nebo vápence. Dle názoru některých zde přítomných to bylo zcela jistě taky “užitečné využití”, protože přece na co nějaké staré stavby, které nikoho nezajímají, a na co nějaké sochy božstev, ve která už většina lidí nevěří, nebo nějakých císařů a císařoven, senátorů, patricijů a jejich manželek, jejichž jména už nikdo nezná a tak taky už nikoho nezajímají, že…

  Jak vidno, hodně lidí má v sobě geny Gótů a Vandalů. Smutné je akorát to, že se k tomu někteří ještě i hrdě hlásí 🙁 🙁

 181. DarthZira

  Toli, při svém vzdělání bys měl znát rozdíl mezi oplodněním a těhotenstvím 😀

  K oplodnění může klidně dojít z lásky nebo (dle názoru fanatiků) z “hříchu”, tedy sexem mimo manželství. Ovšem – jak tvrděj prolifisté – každý počatý život je přece stejně cenný, bez ohledu na to, jak vznikl, a měl by být chráněn. Umělá děloha by pak nebyla ničím jiným než takovouto ochranou, s plozením ani IVF by neměla vůbec nic společného. Prostě nechtěně těhotná se nechce “otravovat s břichem”, tak to holt za ni zařídí nějaké přístroje. Počaté “dítě” je zachráněno – o což by měli mít ti prolifisté prvořadý zájem, když furt vykřikují, jak jim jde o děti 😛

  Jestli podle názoru prolifistů ta žena tím, že odmítá prožívat 9 měsíců těhotenství, protože ji to nebaví a nechce se jí, páchá nějaký hřích (a jestli smrtelný, těžký nebo lehký), jim může být zcela ukradené o půlnoci. Pokud je svobodná, tak přece podle jejich názoru spáchala smrtelný hřích už jen tím, že souložila mimo manželství, a pokud je vdaná, tak zas podle nich páchá velký (možná i smrtelný, nevím, tak podrobně jejich názory zas neznám) hřích pro změnu tím, že už nechce vychovávat další dítě, že tento “boží dárek” odmítá, resp,. jej považuje za dar tak leda danajský 😛
  Pokud je to ateistka, agnostička, pohanka, budhistka či co já vím co ještě, tak jim ale na jejich představu hříchu zvysoka kašle, resp. na nějaké hříchy vůbec nevěří, pokud je liberální křesťanka či židovka, tak to za hřích nejspíš vůbec nepovažuje, a pokud je stejná fanatická magorka jako oni, tak o potratu zas vůbec neuvažuje (a navíc ani před manželstvím nesouloží), takže té se to zas vůbec netýká 😉
  Takže proč by to jako měli řešit???

  A hlavně, oni se teď přece kasají, že “nesoudí, ale pomáhají” – tak ať to koukají dokázat!!!
  Jak si to, že “své dítě” žena nejdřív “strčí do přístroje” a poté “nechá dát úplně cizím lidem”, se svým svědomím ta která srovná, to už přece není vůbec jejich starost.
  Jenže v tom je to jejich pokrytectví, jim vůbec nejde o nějaké děti, ale o to, aby lidi povinně žili tak, jak jim připadá správné. Takže ve skutečnosti naopak především soudí a s tou pomocí, opravdovou pomocí, to už moc slavné není 🙁

  Skutečnou pomocí by bylo to, o čem píšu já, ne útulky pro holky, které kvůli těhotenství rodiče vyhodili z domu, a almužny pro sociálně slabé svobodné matky. O císaři v patnáctém týdnu by se totiž ti rodiče nemuseli vůbec dozvědět – a ta sociálně slabá by dítě, které si ekonomicky nemůže dovolit, předala přístrojům dříve, než by jí těhotenské hormony příliš zatemnily mozek (navíc sociálně slabé ženy jsou zpravidla taky intelektuálně jednodušší, takže spíš než racionálním argumentům podléhají emocím – a když ty emoce ještě výrazně podpoří hormony, tak je to vůbec mazec 🙁 , s tím má kolikrát problém i velmi inteligentní žena, natož pak nějaká blběna, co s vypětím všech sil dokončila základku a živí se rovnáním zboží do regálu nebo mytím podlahy, protože na víc nemá) a donutily ji tak si dítě po porodu nechat i za cenu tu, že oba dva budou po zbytek života v bídě.
  Pokud by se totiž nějakou hříčkou osudu stalo, že to dítě bude inteligentnější než jeho matinka, tak v případě, že ho bude vychovávat uklízečka, z něj nic moc nevyroste, zatímco pokud jej budou vychovávat inteligentní a dobře finančně zabezpečení adoptivní rodiče, tak z něj může být něco lepšího a pro společnost užitečnějšího, ba dokonce i pokud nebude intelektuálně “bohviečo”, tak má v této adoptivní rodině velkou šanci dotáhnout to daleko dál než jeho biologická matinka-hlupačka (třeba se vyučí nějakému žádanému řemeslu). A vzhledem k převisu poptávky pokud jde o adopce čerstvých novorozeňat, nikdo jiný než slušně situovaný párek vysokoškoláků takové miminko “za vlastní” prostě stejně nedostane, čímž se jak té nešťastné matce tak i tomu dítěti zajistí daleko lepší budoucnost, než kdyby si ho biologická matka nechala.

 182. Hraničář

  DZ:
  sem tam prodal i nějakému tomu soukromníkovi (což byla ze všech těch variant ještě ta nejméně špatná). ………….

  Soukromník např. v klášteře Zlatá koruna udělal slévárnu, což budovu nejvíce poničilo. To ale současným průvodcům až tak moc nevadí, nevím, jak cisterciákům, komunisté (prý) tu budovu zdevastovali mnohem více, protože v ní zřídili Muzeum dělnického hnutí.
  Jinak já komunisty trochu obhajuji – kostely chátraly a byly posléze zlikvidovány tam, kde nebyli žádní věřící, kteří by se o ně starali. Což je třebas případ kostela v Neratově, jiných vysídlených obcí a vojenských újezdů. Naopak třebas v mé rodné vsi místní kostel opravil “komunistický” Národní výbor, jako “historickou a kulturní památku”, s dotacemi “komunistického” státu. Čili místo od místa.
  Náš “komunistický” stát také spoustu náboženských staveb prohlásil státními památkami, pro jejich historickou a kulturní hodnotu, stejně jako množství kultovních předmětů. Naopak “vzdělaná” katolická církev, ale i protestantské, nějaké “pohanské” kultovní stavby a předměty důsledně likvidovala/y.

 183. DarthZira

  Sorry, spletla jsem si adresáta, rozdíl mezi oplodněním a těhotenstvím nezná Hraničář, nikoli Toli, kterému se tímto omlouvám.

 184. sam

  —————–Hraničář: Naopak „vzdělaná“ katolická církev, ale i protestantské, nějaké „pohanské“ kultovní stavby a předměty důsledně likvidovala/y.————————-
  Ale to jsme někde daleko v minulosti. Asi v raném středověku. Docela bych jim to odpustil. Nevím, kolik pohanských kamenných staveb v ČR vůbec vzniklo. Už je to moc dávno. Jsem ochoten odpustit a zapomenout.
  Daleko více mě zajímá posledních cca 100 let. To je důležitější.

 185. sam

  Hraničář: ————–Ale vedle mě si sedla všeobecně známá, VŠ vzdělaná a chytrá katolička. A tak jsem jí to řekl. Co odpověděla? „Nesmíte to posuzovat z hlediska lidského života, ale z hlediska věčnosti . Ty děti třebas v 5-ti letech zemřou hlady, ale pak budou stále v nebi u Pána Boha!“——————-
  Pěkné sliby, no. Takových už jsem slyšel mnoho.

 186. DarthZira

  Hraničář – s těmi komunisty je to sporné, resp. to bylo asi jednak případ od případu a kromě toho taky jinak v každé době (jejich režim – nazývaný jimi samotnými nejdříve “lidově-demokratický” a posléze “socialistický” – trval 40 let, což je dost dlouhá doba).
  V padesátých letech byly u nás podobné (byť ne tak silné) tendence jako v Číně za kulturní revoluce či v Rusku v době občanské války a těsně po ní, tedy že skoro veškerá minulost (snad kromě husitství, národního obrození a lidového umění) byla špatná a bude možná i dobré ji úplně zlikvidovat, takže se v tom nejlepším možném případě dost kašlalo na všechny stavby, obrazy, sochy, nábytek atd., co vznikly v období tzv. “temna” (od Bílé Hory po cca polovinu 18. století) a podobně se kašlalo i na vše, co vzniklo v období “vrcholného kapitalismu a imperialismu” – biedermaier, všechny historizující slohy 19. století, secese, art deco, rondokubismus, kubismus i funkcionalismus nebyly považovány za nic moc cenného (pokud v nich nebylo vytvořeno něco “echt vlasteneckého”) a podle toho se nakládalo nejen s kostely a kláštery, ale i zámky, městskými paláci, vilami i veřejnými stavbami – klidně se bouraly, pokud “překážely”, nebo příšerným způsobem přestavovaly a všelijak jinak necitlivě přizpůsobovaly novým účelům, kdy měly “užitečně sloužit” továrnám, JZD, sociálním a zdravotním službám apod. S vnitřním inventářem (nábytkem počínaje přes porcelán, lustry a koberce a konče obrazy nebo sochami) si už vůbec nikdo hlavu nelámal, všecko toto “staré haraburdí” se ničilo a vyhazovalo ve velkém.
  V polovině 60. let začaly přicházet do módy starožitnosti, takže se to, co nebylo zničeno, začalo postupně chránit na soukromé i státní úrovni, v mnoha případech ovšem už bylo pozdě, protože věci již byly nenávratně zničeny či velmi poškozeny. To, co zbylo, se tedy postupně začalo chránit a opravovat, a to i za státní peníze. Něco taky udělali sami občané v různých “akcích Z” atd.
  Ovšem sem tam se něco velmi cenného hloupě zničilo – viz třeba osud nádraží Praha-Těšnov nebo starého železničního mostu v Moravských Bránicích.

  Další vlna barbarství pak přišla v 90. letech, kdy “peníze byly vždycky až na prvním místě” a plno rádobypodnikatelů usoudilo, že je levnější starobylou stavbu zbourat, než ji opravovat, případně že pokud by jim do rekonstrukce měli “kecat” památkáři (nebo – nedejbože 😀 – tam před započetím stavby či rekonstrukce dělat nějaký archeologický průzkum), tak by se jim to strááášně prodražilo, takže kulturní památky programově devastovali, aby byly v takovém stavu, že nad nimi památkáři předem zlomí hůl a soukromého majitele nechají si s ní dělat, co je napadne.
  Ještě větším průšvihem pak bylo, že podobně “ekonomicky” uvažovali i mnozí radní, podle čehož to ve městech taky vypadalo. Třeba přímo děsivé byly úvahy ódéesáckého pražského magistrátu, že se houby stane, pokud centrum Prahy přestane být památkou UNESCO(naštěstí to neprošlo) a třeba v Brně zas stylem “necháme to zchátrat tak, až už to nebude mít žádnou cenu, a pak nám už nikdo nebude kecat do toho, abychom to zbourali” dopadla většina středověkých domů tvořících tzv. “Velký Špalíček”, na jehož místě je dnes ta veleodpornost nazývající se Obchodní centrum Špalíček.

  Dalším porevolučním problémem pak byli nadšení amatéři, kteří se bez dozoru památkářů pustili do rekonstrukce zejména těch venkovských kostelíků, kapliček a jim podobných staveb, kdy sto a více let staré oltáře, obrazy a sochy “restaurovali” moderními nátěry, nebylo výjimkou ani to, že občas (v “bohulibé” snaze ochránit je před povětrnostními vlivy) nějakou tu sochu či kamenný kříž natřeli voděvzdornými barvami apod.
  V současné době zase řádí kýčaři, kteří “k novým účelům” přestavují památky ve stylu obchodního centra Palladium, což je další způsob úspěšného ničení historických památek.

  Nehodlám se zas nějak moc zastávat katolíků, ale v dobách stěhování národů ta hrstka opravdu vzdělaných kněží, mnichů a jeptišek asi i kdyby chtěla, tak té barbarské negramotné a nevzdělané většině obyvatel v ničení čehokoli moc účinně ani bránit nemohla. Navíc nejvíc památek se zničí ve válkách tak jaksi “mimoděk” a zhruba až tak do doby Karla IV. v Evropě toho míru teda moc nebylo, málokdy v kterékoli zemi uplynulo víc jak 20 let bez války.
  Jestli v nějakém 6.-10. století někdo z církve něco chránit chtěl nebo nechtěl (resp. kolik bylo těch, co chtěli, a kolik těch, co nechtěli – a kolik toho ve finále kdo zachránil), to fakt netuším, na to se dochovalo příliš málo historických záznamů.
  Faktem ale je, že zhruba od toho 10. století (v Itálii a Francii) a cca od 12. století (na sever od Alp) se zase na “velikost Říma” začalo odvolávat, filosofové jako Platón, Aristoteles, Seneca, Cicero nebo Marcus Aurelius začali být postupně bráni na milost a jejich názory byly uznány za dobře slučitelné s křesťanstvím, tedy začala se razit oficiální linie, že pohanská minulost nebyla ani zdaleka špatná, ale spíše naopak, třeba z pohanských řeckých a římských vládců jako Alexandr Veliký nebo Julius Caesar se začaly dělat vzory křesťanských rytířů. Posléze také začali církevní hodnostáři i světští feudálové programově a velkém sbírat antické památky. Protože jich ale moc nezbylo, tak se začaly vytvářet kopie a napodobeniny, čímž vznikla renesance jako umělecký sloh.
  Od 16. století (ve středomoří možná už od 15.) jsou pak paláce šlechty i biskupů, ba dokonce též kláštery přímo přeplněné obrazy, freskami a sochami, zhotovenými renesančními umělci, které zobrazují řecká a římská božstva a další mytologické postavy – a obrazy, sochy a fresky svatých v kostelích jsou kolikrát od těch pohanských mytologických hrdinů rozeznatelné snad jen podle svatozáře (a hrdinové starozákonní ani podle té svatozáře 😛 ). Toto umělecké míchání pohanských mýtických motivů (od 18. století začaly přibývat i motivy orientální, v 19. století pak mýty germánské a slovanské, ve 20. století keltské) s křesťanskými pak v katolických zemích přetrvalo v podstatě až dodnes.

  O něco horší to bylo s protestanty, ti obrazy a sochy katolických (potažmo i pravoslavných) svatých považovali za úplně stejné “bezbožné modly” jako pohanská božstva, takže poměrně často propadali záchvatům ikonoklasmu a nevybíravě a ve velkém likvidovali kulturní památky antické, gotické i renesanční nebo raně barokní – Angličany a Skandinávce toto třeštění v zásadě přešlo tak nějak během 17. století, Holanďany a Němce o něco později, ale díky klasicismu a zvláště pak romantismu se v 19. století tímto způsobem v protestantské Evropě blbnout přestalo – naneštěstí se to v Německu v době nacismu i bolševismu zas na čas vrátilo, zatímco Britové, Nizozemci i Skandinávci si to již odpustili (doufejme, že definitivně). Naopak katoličtí Italové, Španělé a Francouzi při svých revolucích a občanských válkách ikonoklastickým záchvatům ještě párkrát propadli (taky doufejme, že se jim tato choroba již nevrátí).

  U nás – když zapomeneme na komunisty – hodně kulturních památek vzalo za své v době husitství, byť zdaleka ne všechno bylo zničeno záměrně, možná polovina, možná i více byly pouze “vedlejší škody” související s válečnými operacemi (kdy se na ochranu památek jaksi vůbec nedbá – když armáda na kulturní památky kašle, ba dokonce je klidně devastuje i v době míru, těžko čekat, že se za války bude chovat líp 😉 ).
  Smutné ovšem je, že ještě větší škody než samotné husitství na české gotice a renesanci napáchala kratičká vláda “zimního krále”, jehož manželka coby fanatická kalvinistka nechala (zejména v pražských kostelích, katedrálu sv. Víta nevyjímaje) zničit prakticky vše, co považovala za “modlářství”. Hranice s “modlami” prý hořela celé tři dny.
  Samozřejmě, že Kalvín řádil v Ženevě úplně stejně a ve Florencii zas Savonarola (který sice nebyl přímo protestant, sám se považoval za katolíka – asi stejně jako náš Hus – ovšem svými názory na to, co jsou “pohanské modly”, si s Kalvínem a manželkou Fridricha Falckého mohl podat ruku) a když převážně protestantští němečtí vojáci dobyli Řím, tak taky už nikdo nespočítá, kolik antických památek i děl renesančních umělců záměrně zničili coby “pohanských” a “nemravných”.

  Jak vidno, sovětská bolševická i čínská maoistická “kulturní revoluce” má své dávné předchůdce… a velmi trapné a smutné je, že mnozí by v tomto “skvělém díle” rádi pokračovali i dnes a zde 🙁 🙁

 187. Azazel

  Já tedy rozhodně, křesťanskou učenost nepovažuji za učenost a to málo co vydrancovali z antické filosofie by přežilo lépe bez křesťanství, Hypatia budiž tomu důkazem.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypatia_z_Alexandrie

  Takže nějaké křesťanské propagandistické stavby, kostely a řády mam za anti-vzdělanost, za vzdělanost typu VUML, jen nešlo o marxismus, ale o křesťanství.

  Takovou učenost a jejich ošklivé stavby (kdo dnes brání socialistické stavby před zničením?) bránit nehodlám. Klidně to zničte a přestavte na užitečnější věci. Nepotřebuji uctívat a financovat nacistické památky, ani komunistické, proč mam ty křesťanské z doby temna, kdy nás utlačovali a potlačovali svobodu vyznání a svobodu bádání?

  Hezký zbytek týdne 🙂

 188. mulit

  Umělé dělohy a památky zříceniny – teda to máte témata.

 189. Ateistický laik

  Darth Zira:Ovšem sem tam se něco velmi cenného hloupě zničilo – viz třeba osud nádraží Praha-Těšnov nebo starého železničního mostu v Moravských Bránicích.
  Co vím, tak most v Moravských Bránicích prostě dosloužil. Jeho životnost skončila a tehdejší ČSD potřebovalo něco lepšího než most z doby F.J.I. Doba se změnila, lokomotivy jsou těžší a rychlejší, most taky za těch 100let zrezavěl (tehdejší ocel taky nic-moc). Zrovna u tohohle by mě zajímalo, jak by taková (technická) památka se měla restaurovat, udržovat a provozovat? A měl by tohle dělat železniční podnik provozující koleje?

  Co se týče Těšnova, tady se shodneme, netuším, kterého dopravního “experta” napadlo vést hlavní silnici skrz centrum Prahy? A další “expert” co dal podmět ke zbourání bývalé budovy nádraží. Prostě hloupost…

 190. DarthZira

  “Zrovna u tohohle by mě zajímalo, jak by taková (technická) památka se měla restaurovat, udržovat a provozovat? A měl by tohle dělat železniční podnik provozující koleje?”

  Určitě to neměly dělat samy ČSD, ale stát se o to postarat měl. Most měl zůstat jako technická památka, po které vlaky už nejezdí, přičemž měl být samozřejmě pořádně udržován po celou dobu své funkční (provozní) životnosti, aby nerezavěl – a poté, co by se stal tou památkou “pouze na koukání” (resp. turistická atrakce pro pěší), samozřejmě taky. A proč by taková dobře udržovaná památka neměla přežít víc jak sto let? Eiffelovka zas o tolik mladší není – a pořád stojí 😉

 191. DarthZira

  Trojjedinný, to jako je podle Tebe nějakou povinností či co to správného ateisty, aby se mu všecky sakrální stavby a umění s náboženskými motivy hnusily, nebo jak?
  Pokud ti škatulovitá novostavba nebo podnikatelské baroko přijdou estetičtější než katedrála sv. Víta nebo kostel sv. Mikuláše, tak je to ale ryze Tvůj problém, se kterým bys ostatní neměl obtěžovat 😉

  Pokud jde o komunistické stavby, tak si na moc pěkných nevzpomínám – no, hotel Internacional v Podbabě je docela zajímavá a vcelku estetická věcička, byť ne zcela původní, je to vlastně plagiát moskevských stalinských staveb, které jsou zase – světě div se! – plagiáty mrakodrapů na Manhattanu. Takže proti jeho zbourání bych byla určitě – a třeba bych našla i další příklady.
  Pokud jde o nacistické umění, tak považuji za fakt velkou škodu, že se v podstatě nedochovaly věci jako olympijský stadión nebo některé vládní budovy navržené Speerem, protože podle mého byly z estetického hlediska dost povedené (a kvůli tomu, že se mi líbí, ještě nemusím být nacistka 😛 ).

  Btw – měl bys už přestat číst furt toho Jiráska, leze Ti na mozek 😀

 192. DarthZira

  “A nebo obráceně – bez pokrývky hlavy! Jakékoliv! A když by pak policie kontrolovala, měla by mít právo požadovat sundání té pokrývky!”

  A co nemocní – zvláště rakovinou? Myslím, že především ženy nemají moc touhu ukazovat na veřejnosti holou lebku. A chceš snad někomu přikazovat, že svou estetickou vadu smí maskovat pouze parukou, ale šátkem či kloboukem už nikoli?
  Podle mého by právě z důvodů ohledu k nemocným neměl být člověk vůbec tázán, proč má pokrývku hlavy, protože ne každý onkologicky nemocný má chuť o své nemoci vykládat cizím lidem, navíc pokud někdo tvrdí, že má pokrývku hlavy ze zdravotních důvodů, tak to jako nějaké úřednické krávě musí donést potvrzení o své nemoci nebo jak? A kde je potom lékařské tajemství? Pro srandu králíkům? 🙁

 193. Ateistický laik

  DarthZira: Určitě to neměly dělat samy ČSD, ale stát se o to postarat měl.
  Tady se shodneme taky. Problém v minulosti byl, že nikdo tímhle směrem neuvažoval, a že by most převzali památkáři, tipuje, že ti se tomu nejspíš ještě bránili.
  Jisté jazyky si po revoluci dělali srandu, že bývalé ČSD provozuje/provozovalo muzeum, akorát nechtělo mít pravé exponáty jen na výstavu.

 194. ateista

  @DZ

  Příliš paušalizujete a generalizujete. Podle Vás by byl ideální stav, kdyby vše, co kdy lidé vybudovali, mělo být zachováno v původní podobě. To ale není dost dobře možné. Já jsem nehoroval pro zboření chrámu sv. Víta. Ani jiného využívaného kostela, i když na druhé straně se v naší obci dlouhé roky scházeli věřící ke svým obřadům ve stodole.
  Mně šlo spíše o to, že sakrální stavby požívají až příliš nadstandartní ochranu. Jakoby se na ně za žádnou cenu nesmělo sáhnout. Jako příklad uvedu nějakou nezajímavou kapličku s přístupovou cestou uprostřed pole, která znesnadňuje obdělávání. Nesmí se zbourat ani přesunout. Proč? Protože je to sakrální stavba?

 195. toli

  Mně šlo spíše o to, že sakrální stavby požívají až příliš nadstandartní ochranu. Jakoby se na ně za žádnou cenu nesmělo sáhnout. Jako příklad uvedu nějakou nezajímavou kapličku s přístupovou cestou uprostřed pole, která znesnadňuje obdělávání. Nesmí se zbourat ani přesunout. Proč? Protože je to sakrální stavba?

  Ač jsem nevěřící tak si myslím že sakrální stavby patří k naší historii a je na ně určitě estetičtější pohled než na panelák.To že jsem se stal nevěřícím mi nebránilo v tom abych si ponechal starožitné sošky p.Marie,staré krucifixy ,růžence .Jednak mají svou hodnotu a jednak jsou po mých předcích,když odmyslím ideologický náboj tak rozhodně lahodí oku,jak sakrální stavby tak mé devocionálie.

 196. A.S. Pergill

  @Sam Ona taková “tlustá čára za minulostí” je vždy pro někoho výhodná.
  Viz Němci, kteří se ji snaží vnutit do května 1945, aby vzniklo “naprosto nepochopitelné a bezdůvodné násilí krvežíznivých Čechů vůči pokojnému německému obyvatelstvu”, nebo komunisté do přelomu roku 1989/90, aby vyrobili “bezdůvodnou ostrakizaci KSČM na naší politické scéně”.
  To samé platí i pro ty křesťany. Bourali “pohanské” svatyně (MMCH dnes by měly mnohonásobně vyšší cenu než cokoli, co postavili oni), násilím křtili “pohany” a kdo se vzpěčoval, toho zamordovali, a ještě mají tu drzost si stěžovat na 50. léta, kdy s nimi komunisté zacházeli sice podobně, ale podstatně milosrdněji než oni s těmi pohany.

  @DZ Ty zlikvidované knížky za toho Josefa II byly v naprosté většině případů bezcenný brak, vyrobený pro potřeby rekatolizace. Našly se jistě výjimky, ale co bylo cenné, to se ze zničení vyjmulo. Nehledě k tomu, že opravdu cennou knihu by zachoval i ten kramář a nebalil do ní třeba syrečky (tihle lidé nebyli úplně blbí a snažili by se na tom něco trhnout).
  Druhou věcí je, že ty tebou zmíněné texty zničené Koniášem a spol. (ezoterické apod.) by měly dnes podstatně vyšší hodnotu než mnohé “kacířské” texty od protestantů. Reflektovaly totiž mísení oficiálního křesťanství, lidové zbožnosti a reziduí pohanských představ, přetrvávajících ještě na začátku novověku. Z tohoto pohedu by byly dnes (a zejména pokud by se zachovaly natolik hojně, aby se nad nimi dala dělat nějaká statistika) velice vědecky cenné.

 197. Azazel

  Kdo tu mluví o ničení knih? Tady se mluví o tom, že by se zbourali či přestavěly nepotřebné stavby, kterých je tu jak nasráno… nebo že nechci dávat daně na záchranu komunistických staveb jako je ta vedle Muzea a to samé u křesťanských památek, komunistická památka jako křesťanská… 🙂

  Knihy se v pohodě dají digitalizovat nebo se vejdou do archívů, ale tyto stavby často překážejí a jsou pozůstatkem doby temna, nemam důvod je opečovávat. Kdyby se nic starého nebouralo, nikdy by nevznikla krásná moderní Paříž!

  Hezký zbytek týdne! 🙂

 198. Foxy

  “Kdyby se nic starého nebouralo, nikdy by nevznikla krásná moderní Paříž!”

  Jasně. Vzať krumpáče a kášně rozbourovať!
  Bestia Triumphans Forever!

 199. Daniel B.

  @mulit

  Teď, když to píšu, cítím hořkost. Jak moc pobožní ublížili naší rodině. Mohl bych brát jednoho člena po druhém. A to jsem nenapsal všechno, co se s matkou dělo, páč to už by bylo moc osobní. Bylo to všechno ve jménu Krista nebo ve jménu jejich učení, knih a bible. Neznám větší svinstvo, než je křesťanství. Neznám větší zlo. Možná je ještě větší zlo islám, nevím. Naší rodinu islám nepoškodil. Naše životy poškodilo křesťanství. Kéž by křesťanství neexistovalo.

  Zkušenost není tím, čím by se mělo všeobecně poměřovat nějaké učení. V rodině jsme křesťané a máme mezi sebou velmi dobré vztahy. Ne každý to tak má. Mulite, řekněte mi, co křesťanství ukradlo mně? Neuvědomuji si, že by mi něco ukradlo a hořkost rovněž necítím.

 200. DarthZira

  Netvrdím, že “vůbec na nic nesmí sáhnout”, ale od toho by měli být odborníci (např. historici umění), aby posoudili, jak moc je která ta stavba stylově čistá nebo jinak cenná a případně i jak by měla její přestavba (dostavba, přístavba) proběhnout, aby se za prvé co možná nejvíce toho cenného zachovalo a za druhé i potom vypadala esteticky a ne na první pohled jako “pejsek a kočička vařili dort”, takže je z toho potom každému s trošičku výtvarným cítěním na zvracení.
  Navíc ony se stavby (sakrální i světské) samozřejmě modernizují – zavádí se do nich elektřina a voda, občas i topení, plyn, telefonní linky, optické kabely apod. Nebo si snad někdo myslí, že to elektrické osvětlení, mikrofony s reproduktory nebo topná tělesa pod lavicí v gotickém/barokním kostele jsou původní? 😀

  Další věcí ovšem je, že někteří (Trojjediný, Ateista) tady píšou, jako kdyby tu byly tisíce nevyužívaných církevních staveb, které ještě navíc překážejí, případně tvrdí, že by stačilo nechat pár kostelů (podle Trojjediného stačí 2-3 na celý stát) a zbytek “přestavět na něco užitečného” nebo zbourat (či nechat spadnout). Opravdu máte pocit, že jsou tu tisíce nevyužívaných kostelů? Otázkou taky je, co je to vlastně “využívaná stavba”. Je takovou stavbou venkovský kostel, ve kterém se jednou týdne sejde pár babiček na mši?

  Ano, je pravda to, co už tu taky bylo řečeno, že totiž na dnešní dobu jsou ty kostely kapacitně silně naddimenzované, že jsou třeba pro tisíc lidí, ale pravidelně se jich tam sejde tak maximálně stovka – a ta stovka je nejspíš schopná postarat se tak leda o běžnou údržbu, ale už ne o jakékoli větší opravy. A zvláště pak ne o opravy, ze kterých by památkáře netrefil šlak (jsem u o tom psala, že v devadesátkách různé venkovské farnosti dostaly peníze za zahraničí a tak se místní věřící nadšeně vrhli do “rekonstrukcí”, kterými ale často nadělali víc škody jak užitku – a teď se, zpravidla ze státního, obecního nebo z peněz z evropských fondů, tyto škody draze napravují, pokud to tedy vůbec ještě jde).
  Ovšem co s tím jako dělat? Nechat to na “neviditelné ruce trhu” nebo jak?
  Mezi námi, ony byly kolikrát ty kostely silně naddimenzované i na svou dobu, protože s výjimkou nějakých velkých svátků (posvícení – tedy výroční den posvěcení kostela, pouť – tedy svátek svatého, kterému byl kostel zasvěcen), na které přišli lidé z dalekého širokého okolí, opravdu v obci, která měla celkem 200 obyvatel, nebyl potřeba kostel, ve kterém bylo sto nebo i více “míst k sezení” a nadto se do něj “na stání” pohodlně vešlo dalších nejméně 500 lidí.

  Dále je třeba si uvědomit, že ti zahraniční turisté (kteří jsou ekonomicky velmi prospěšní jak státu coby celku, tak také těm regionům, které navštíví), k nám zcela jistě nejezdí kvůli tomu, aby obdivovali paneláky na sídlišti, komunistické kulturáky a většina z nich asi nepřijíždí ani kvůli tomu, aby chodili po ulicích měst a koukali na desítky až stovky pro neznalce velmi si podobných činžáků z let 1880 až 1930 – kdo tomu nerozumí, ten nerozezná pseudobaroko od pseudoklasicismu, pseudoklasicismus od secese, secesi od rondokubismu a rondokubismus od funkcionalismu (nemluvě o tom, že spousta domů nejsou postavené v jednom čistém slohu, ale jsou určitý mix dvou či tří stylů, některé prvky jsou z jednoho a jiné z druhého) a přijde mu to “sice hezký, ale prakticky stejný”, takže ho to za hodinu začne nudit.
  Většina turistů k nám jezdí obdivovat hrady, zámky, kostely a kláštery – a sem tam tedy nějaký ten “obyčejný” dům, na který je v turistickém průvodci upozorní, že je zajímavý či (z toho či onoho důvodu) velmi cenný.

  Navíc jak píše Toli, podle mého k české (a moravské) krajině prostě patří to, aby v centru každé vesnice byl kostel, nebo aspoň (pokud je to fakt malá vesnička) kaplička, a u cest či v polích stály kapličky, boží muka, kříže a sochy svatých.
  Taky se kolikrát stane to, že v centru určité malé obce je velký a třeba i velmi starý kostel, což je dokladem o historii tohoto místa, o tom, že ne vždy tato obec byla tak bezvýznamná díra jako dnes nebo že třeba kdysi patřila nějakému bohatému feudálovi, který si to prostě mohl dovolit, či byla přímo majetkem nějakého biskupa či kláštera – díky tomu třeba v Kyjích (dnes okrajová a vcelku ničím nezajímavá součást Prahy, kdysi vesnice patřící pražskému biskupství) existuje románská bazilika. Samozřejmě, že dnes se v ní konají bohoslužby tak jednou týdně a sejde se na nich pár lidí – ovšem pokud by se zmínka o tom dostatečně dobře “prodala” do turistických průvodců, tak tam budou jezdit davy turistů ji očumovat (třeba Amíci nemají doma prakticky nic staršího jak 200 let, takže pro ně je stavba z poloviny 13. století cosi takřka nepředstavitelného), na čemž jak Kyje, tak i Praha samozřejmě vydělají.
  A podobných míst jsou u nás stovky, možná tisíce – akorát se o nich většinou moc neví.

  Podle mého by optimálním řešením bylo, kdyby – pokud je nějaká sakrální stavba opravdu málo využívaná (tj. jednou týdně se v ní sejde dvacet třicet lidí na mši, ačkoli má kapacitu několik set lidí) – se z ní udělala jakási kombinace kostela a ještě něčeho dalšího. Vzhledem k tomu, jak jsou kostely architektonicky řešené, tak jako jediné další smysluplné využití, které jejich původní charakter neponičí ani kvůli němu nebudou potřeba nákladné přestavby a přístavby, se mi zdá kostely používat jako koncertní sály a snad taky jako muzea a galerie.
  Problémem ovšem je, že milovníků umění, co pravidelně chodí na koncerty, na výstavy a do muzeí, je v tomto státě zhruba podobně jako těch věřících, možná ještě méně. Kolikrát se mi už stalo, že v nějakém kostele byl koncert a bylo na něm pár lidí, ačkoli hodinu, hodinu a půl před začátkem toho koncertu byla mše – ani všichni ti věřící, co byli na mši, o ten koncert zájem neměli 🙁 A to ještě bylo vstupné dobrovolné, ne že by člověk za koncert musel platit několik stovek…
  Dovedla bych si představit v kostele taky nějaké vystoupení třeba šermířů, spolku historických tanců nebo i nějaké divadlo, které nepotřebuje moc nákladné kulisy a příliš jevištní techniky – což by splňovaly asi zejména různé amatérské a poloamatérské soubory, třeba ty, co znám proto, že vystupují na conech. Je ovšem otázkou, zda amatérští či poloamatérští divadelníci, šermíři a tanečníci a jejich publikum by pro ten kostel byli vůbec nějakým výraznějším ekonomickým přínosem, možná tak maximálně by se z jejich řad mohlo rekrutovat pár dalších rukou ochotných pomoci s úklidem a přispět pár kačkami na opravu co já vím střechy.
  Zase na druhé straně – nemusí pršet, stačí, když kape 😉 Kdyby se v kostele podobné akce konaly pravidelně, tak by těch přispěvatelů a pomocníků bylo daleko víc než je jich pouze z řad “věřících oveček”, navíc když nic jiného, tak by se alespoň daleko více lidí dozvědělo o existenci tohoto konkrétního kostela i o tom, že třeba potřebuje nějakou tu opravdu či údržbu.
  Ale ona dost možná to církev začne dělat sama od sebe, protože jí v podstatě nic jiného nezbude. Už teď to vidím, jak si občas obec s církví nějakou sakrální stavbu “přehazuje jako horký brambor”, protože ani jedna strana nemá valný zájem ji vlastnit, ježto je předem jasné, že jsou to především náklady a výnosy žádné či zcela minimální. Ony totiž kostely (stejně jako hrady, zámky a paláce) fakt nebyly stavěny proto, aby přinášely nějaký finanční zisk.

  Mně osobně na církevních restitucích vadí úplně nejvíc právě to, že stát (případně kraje a obce – a tím pádem i my všichni jako daňoví poplatníci) úplně ztratíme kontrolu nad tím, co církev coby zcela soukromý vlastník jako každý jiný, tedy vlastník na úrovni nějaké Franty Vopršálka, se svým majetkem bude vyvádět. Pokud ho (tak jako to dělají jiní soukromí vlastníci) nechá chátrat, pokud ho bude “udržovat a opravovat” způsobem, kterým jej bude de facto poškozovat, pokud ho prodá nějakému vykukovi, který s ním potom naloží způsobem stejně děsivým, jako bylo naloženo třeba s tím již zmíněným “Velkým Špalíčkem” v Brně, tak proti tomu jako občané neuděláme asi vůbec nic.
  A co si budeme povídat, většina farářů (ba ani biskupů) fakt nejsou ani ekonomové a manageři, takže snadno mohou skočit na lep nějakému vychcanému spekulantovi či přímo podvodníkovi, ani historici umění, takže občas mohou škody páchat nikoli z nějaké hamižnosti či “zlé vůle”, ale naopak v dobré víře, že věci prospívají, ovšem protože tomu nerozumí, tak ve skutečnosti budou škodit 🙁

 201. DarthZira

  Pergille,
  1) Fakt pochybuji o tom, že konkrétně na našem území byly nějaké pohanské svatyně, které by byly postavené z materiálu schopného přežít stovky let. Mám dojem, že kamenné svatyně se tu nebudovaly vůbec, nejspíš ani dřevěné moc ne, ale spíš se obětovalo pohanským božstvům někde v přírodě. Takže církev nějak neměla šanci něco architektonicky cenného zničit, i kdyby byla bývala nakrásně chtěla.
  Jediné, co udělala, že si “přivlastnila” původní pohanská posvátná místa a vystavěla na nich ty kostely, což z dnešního hlediska tedy žádná škoda není, jelikož místo toho kostela na tom místě byl původně nějaký hájek nebo lesík, tedy nic, co by dnešní člověk extra obdivoval, resp. že by to obdivoval především kvůli tomu, na jakém místě to stojí.
  Navíc jsem si fakt myslela, že ateistovi je víra jako víra 😉 , za blbost přece považuje všecky bez ohledu na to, jestli dotyčný věřící věří v duchy předků, v Peruna, Dažboga či Svantovíta, a nebo v Hospodina, Ježíše a pannu Marii (plus k tomu zástup andělů a svatých 😛 ).

  A jen tak mimochodem, existují dnes doklady o tom, že některé hodně staré sošky svatých jsou patrně ve skutečnosti sošky pohanských božstev, které si církev “přivlastnila” a “přizpůsobila” – ovšem kdyby to neudělala, tak je dneska nemáme vůbec, a to bez ohledu na to, jestli by byly či nebyly nějak záměrně likvidovány “shora”. Lidé jsou prostě holt už jednou takoví, že co je přestane bavit nebo přestanou považovat za cenné, to sami vyhodí do odpadu.
  Takový příklad – co si asi tak myslíš, že by se stalo třeba se sbírkou figurek ze Star Wars, kdyby ji podědil někdo, kdo o sci-fi vůbec nemá zájem? V tom nejlepším možném případě by se ji pokusil rozprodat na aukru nebo rozdat, v tom horším by ji prostě hodil do popelnice. A myslíš si, že naši předkové před tisícem let v tomto byli jiní? 😉

  2) Kostely jsou aspoň estetické, což se o naprosté většině komunistických kulturáků, agitačních středisek a paláců okresních a krajských výborů strany fakt říct nedá ani omylem 🙁

  3) Oni ti hokynáři v té josefínské době byli úplně stejně “chytří” nebo “blbí” jako je průměrný člověk dnes, tedy v zásadě nic moc 🙁 Uměli číst a psát, ale to bylo tak asi vše, nějaký širší rozhled nebo schopnost hlubších myšlenek bych u většiny z nich teda vůbec nečekala. Pokud v té době byl trend, že všecko staré je “bezcenné haraburdí”, tak ty staré tisky neměli komu prodat, jelikož o ně nikdo neměl zájem.
  Navíc pochybuji, že většina z nich rozuměla latině nebo i veleslavínské češtině, aby vůbec věděla, o čem ty knihy jsou. Důkazem budiž třeba to, že jezuita Jiří Plachý (což je ten, který vedl akademický pluk bránící Prahu proti Švédům, ve kterém bojoval např. i Karel Škréta) byl na Karolinu profesor matematiky a za svůj život napsal asi dvacet odborných spisů – ze kterých se do dnešních časů zachoval pouze jeden jediný (a to ještě ne kompletní, odhaduje se, že tak asi 30-40% ho chybí). Takže zcela zjevně nějaké matematické spisy v latině nepovažovali za něco hodnotného ani ti, kteří rozhodovali o tom, co ze zrušené klášterní knihovny se převeze někam do archivu, protože to “má cenu”, ani ti hokynáři, kteří je dostali jako balicí papír.

  4) V podstatě to samé platí i o tom dobovém braku. Ne všichni byli tak horliví jako Koniáš, takže část toho braku mezi lidmi asi zůstala, navíc dnes nejsou pořádně doklady ani o tom, co všecko z toho zabaveného bylo opravdu spáleno a co se pouze odvezlo někam do biskupské nebo klášterní knihovny a tam se to dalo pod zámek jako “libri prohibiti”.
  Ostatně, pokud to byla věc, o které se seznam zakázaných knih nezmiňoval, bylo třeba (povinnost) ji vždy nejdříve prostudovat a až na základě toho rozhodnout, zda ji na seznam připsat nebo ne. “Kacířské spisy” všeho druhu taky zůstávaly v knihovnách jako výukový materiál pro všechny budoucí misionáře, aby zakázanou knihu dokázali snadno poznat i bez jejího podrobného čtení už v okamžiku, kdy ji objeví a letmo prolistují, a nemuseli se tedy furt přímo “v terénu” zdržovat čtením, případně ty knihy tahat k prostudování a zase zpět k likvidaci.
  Není tedy vůbec vyloučeno (spíš bych to považovala za velmi pravděpodobné), že značná část toho dobového braku se alespoň v jednom exempláři zachovala – ovšem pouze do momentu zrušení klášterů. Pak totiž byla příslušnými státními úředníky i hokynáři považována za úplně stejně bezcenný odpad jako staré matematické spisy, možná za ještě bezcennější, jelikož byla psána česky, čemuž tehdy už skoro nikdo gramotný nerozuměl – a pokud náhodou trochu rozuměl, tak stejně nějakými lidovými kramářskými písněmi nebo snáři a podobnými “hloupými pověrami” tak leda (coby “vzdělanec”) pohrdal, takže by ho vůbec nenapadlo, že by to jednou mohlo být z vědeckého hlediska cenné.
  Ostatně, díky lidem jako Koniáš dneska literární vědci znají aspoň názvy všech těch knížek, co se do dnešních dob nezachovaly buď vůbec nebo ne celé, a občas i trochu víc, protože existovaly taky dosti podrobné návody, jak některé sporné spisy cenzurovat (co se v textu má začernit apod.) – a všecky tyto knihy se zcela jistě nezachovaly nikoli proto, že by byly do jedné spáleny, ale proto, že je osvícenci považovali za bezcenné a tedy po zrušení klášterů v klidu zlikvidovali.

  5) Z ryze vědeckého hlediska jsou i ty “propagandistické prokatolické spisky”, natož pak třeba Bible nebo misály s vepsanými poznámkami, velmi cenné, jelikož ukazují zas to, jak tehdy uvažovali vzdělaní kněží a řeholníci.
  Navíc ty “propagandistické spisky”, které byly určené přímo venkovskému obyvatelstvu, byly psané většinou česky (občas taky německy), takže jsou cenné i z hlediska pohledu na stav a vývoj češtiny (případně i němčiny) před její obrozeneckou kodifikací, dá se z nich zjistit i to, jak psanou češtinu (němčinu) ovlivňovala lidová nářečí apod.
  Ze stejného důvodu jsou pak samozřejmě cenné taky různé kancionály, rorátníky, sepsaná kázání apod., navíc z těch se dá také odvozovat vzájemný vliv a vztah mezi lidovým uměním a umělými písněmi, básněmi i prózou té které doby.
  Zkrátka a dobře každá stará kniha je cenná, i kdyby se z hlediska obsahu jednalo o sebevětší blbinu, takže by měla zůstat zachována alespoň v jednom exempláři. (Což jezuité více méně dodržovali, zatímco “osvícení” úředníci v době Josefa II. ani omylem 🙁
  Zase styl majora Terazkyho: “Toto je kasáreň a nie nějaká poondiata knihovňa. Keby sme tu mali farára, mohli bysme mu to predať na faru. Takto kážem všetko spáliť.”)

  A jen tak na okraj – pálení “nepravověrných” knih velmi schvaloval i Komenský, rozdíl byl akorát v tom, že ona za “nepravověrné” považoval úplně jiné knihy než Koniáš.

 202. mulit

  mulit: Teď, když to píšu, cítím hořkost. Jak moc pobožní ublížili naší rodině. Mohl bych brát jednoho člena po druhém. A to jsem nenapsal všechno, co se s matkou dělo, páč to už by bylo moc osobní. Bylo to všechno ve jménu Krista nebo ve jménu jejich učení, knih a bible. Neznám větší svinstvo, než je křesťanství. Neznám větší zlo. Možná je ještě větší zlo islám, nevím. Naší rodinu islám nepoškodil. Naše životy poškodilo křesťanství. Kéž by křesťanství neexistovalo.

  Daniel B. Zkušenost není tím, čím by se mělo všeobecně poměřovat nějaké učení. V rodině jsme křesťané a máme mezi sebou velmi dobré vztahy. Ne každý to tak má. Mulite, řekněte mi, co křesťanství ukradlo mně? Neuvědomuji si, že by mi něco ukradlo a hořkost rovněž necítím.

  Mulit: Ty se musíš řídit svými zkušenostmi a já svými. Každý člověk prožil nějaký život a to je třeba respektovat. Otázka víry versus nevíry není otázka volby. Je to dané tím, kolik má kdo na pomslné misce vah argumentů pro a proti víře (náboženství, bůh, ect.) Pokud ty sis dal na misce vah pro a proti a vyšla ti jako významnější miska vah s argumenty pro víru, já to plně respektuji. Protože jsem to taky měl kdysi. A rozhodně nejde ze dně na den si říct, dneska mi přibylo argumentů na druhou stranu a budu tím opačným. Tedy těžko kdokoli ze zdejších ateistických čtenářů může se změnit ve věřícího a vyznávat, že věří tomu, co se píše v bibli, že je bůh té kníhy, a všechny důsledky, které by z toho vyplývaly. A těžko může zdejší věřící čtenář odhodit svoji víru a být ode dneška ateistou. To jsou dlouhodobé procesy a vždycky tomu něco předchází a inteligentní lidé většinou pečlivě zvažují, než něco vyhodnotí jako to, k čemu se přikloní.

  Takže ano, já jsem napsal zkušenost s křesťanstvím, že to je svinstvo nejen pro mě, ale celou moji rodinu a ty jsi napsal, že tvoji rodinu křesťanství negativně nepoznamenalo. To je v pořádku. A je i v pořádku, že vycházíš ze svých zkušeností, tak jako je v pořádku, že já vycházím ze svých. A tak to i zůstane. A stejně by měli postupovat i ostatní čtenáři. Vycházet ze svých zkušeností.

  Daniel B. Zkušenost není tím, čím by se mělo všeobecně poměřovat nějaké učení.

  mulit: Zkušenost je právě tím, čím by se mělo poměřovat učení. Ostatně v tvojí knížce se píše, že podle ovoce se má posuzovat strom!

 203. mulit

  toli
  Ač jsem nevěřící tak si myslím že sakrální stavby patří k naší historii a je na ně určitě estetičtější pohled než na panelák.To že jsem se stal nevěřícím mi nebránilo v tom abych si ponechal starožitné sošky p.Marie,staré krucifixy ,růžence .Jednak mají svou hodnotu a jednak jsou po mých předcích,když odmyslím ideologický náboj tak rozhodně lahodí oku,jak sakrální stavby tak mé devocionálie.

  mulit: Tak to u letničních bys musel všechny tyto předměty vyhodit a ještě by tě z toho rozvazovali. Tzn. lámali ve jménu Ježíše Krista jakékoliv pouto s těmito okultními předměty. A nejen letniční, ale i adventisti a další protestanti se na předměty od katolíků dívají stejně jako na ty od šamanů.

 204. DarthZira

  mulit: “Tak to u letničních bys musel všechny tyto předměty vyhodit a ještě by tě z toho rozvazovali. Tzn. lámali ve jménu Ježíše Krista jakékoliv pouto s těmito okultními předměty. A nejen letniční, ale i adventisti a další protestanti se na předměty od katolíků dívají stejně jako na ty od šamanů.”

  Prostě magoři, no 🙁 🙁 Schopní za “okultismus” považovat i jakoukoli sci-fi nebo fantasy 🙁
  Vcelku by mě zajímalo, jak je možné, že pár adventistů a podobně menšinově křesťanských věřících třeba jezdí na cony (některé takové znám osobně). To z nich asi po každém Festivalu fantazie musejí jejich spolubratři vymítat celé legie démonů 😛
  Druhou možností teda je, že to tolik nežerou a vůbec si o těch zásadách, co většina v jejich církvi uznává, myslí svoje. Znám adventistku, která se strašně baví u té epizody Červeného trpaslíka, kde Rimmer mluví o svých rodičích coby o vířivých adventistech sedmého dne a kterak se u nich doma obědvalo ve skafandrech, protože kvůli chybě v tisku v Bibli se vířilo i při nalévání polévky 😀
  Danečkovi bych tuto pasáž vřele doporučovala – a pak taky epizodu “Čekání na boha”, ovšem obávám se, že by tu ironii stejně nepochopil 🙁

 205. toli

  @Mulit
  mulit: Tak to u letničních bys musel všechny tyto předměty vyhodit a ještě by tě z toho rozvazovali. Tzn. lámali ve jménu Ježíše Krista jakékoliv pouto s těmito okultními předměty. A nejen letniční, ale i adventisti a další protestanti se na předměty od katolíků dívají stejně jako na ty od šamanů.

  Právě proto by mne ani nenapadlo vlézt do nějaké církve či sekty,pokud nám ten jejich bůh dal svobodu tak nám jí dal se vším všudy a můj názor či postoj je vždy v mých očích nadřazen jiným názorům a postojům.Nesnáším nějaké omezování mých kompetencí.

 206. mulit

  DarthZira
  Prostě magoři, no 🙁 🙁 Schopní za „okultismus“ považovat i jakoukoli sci-fi nebo fantasy 🙁

  mulit: A taky hudbu. Nemyslím “satanistický” metal, ale i soft hudbu. Spoustu zpěváků a kapel. Enya, Vangelis, Jean Michael Jarre, Era – to je prý duch (démon) New Age. Ale třeba i skupina Europe – to prý jsou svobodní zednáři. Já jsem vyhodil asi 10 CD, byly to originálky, za drahé peníze. 🙁 Bo mi to řekli ti svatí pošuci 🙁 Tehdy jsem jim věřil. Co dělá náboženství s lidmi…

 207. toli

  Mulit kdybys byl katolíkem tak by ti byla doporučována pouze hudba starých mistrů,baroko,renesance.Je to prý znakem duchovní vyspělosti a zralosti 🙂
  Pamatuji že když jsem studoval jehovisty tak mezi jehovistickými ovcemi hodně frčela Enya,nadřízeným to kupodivu nevadilo.

 208. treebeard

  @Hraničář
  06.12. 2016

  Obdobně katolíkům píšu, že by měli prosit Pána Boha, aby těm partnerům, kteří už dítě nechtějí, žádné „dárky neposílal“. A jestli se mu, dle stanoviska papežů nelíbí heretici, pohané, ateisté, komunisté, zednáři, bolševici …. proč jim stále své „dárky“ posílá?
  Obdobně jim říkám, v případě postiženého plodu, že když odmítají i v tomto případě potrat, že mají prosit Pána Boha, aby tím postiženým dítětem „podaroval“ právě katolíky, kteří se tím cítí být neobyčejně obdarováni. Ku podivu jsem nedostal žádné nadšené ohlasy.

  Ja som zas katolíkov podpichoval konštatovaním, že je zvláštne, že Pán Božko nie nijaký automat na kávu, že napr. nemôže niekomu zachrániť život len preto, že sa zaňho niekto modlí, ale že v prípade splynutia spermie s vajíčkom Boh automatom je. Akonáhle k tomu dôjde, tak zaznejú anjelské trúby a Boh siahne do kontajnera a vyloví nejakú dušičku, ktorú do tej zygoty vloží. A je mu úplne jedno, či k tomu splynutiu došlo po znásilnení alebo trebárs v skúmavke. Boh nieje všemocný…

 209. treebeard

  Alebo možno Boh berie dieťa ako trest za hriech. Rodičia zhrešili sexom, tak ich potrestal. Ale čo tá skúmavka?

 210. mulit

  treebeard: Ja som zas katolíkov podpichoval konštatovaním, že je zvláštne, že Pán Božko nie nijaký automat na kávu, že napr. nemôže niekomu zachrániť život len preto, že sa zaňho niekto modlí, ale že v prípade splynutia spermie s vajíčkom Boh automatom je. Akonáhle k tomu dôjde, tak zaznejú anjelské trúby a Boh siahne do kontajnera a vyloví nejakú dušičku, ktorú do tej zygoty vloží. A je mu úplne jedno, či k tomu splynutiu došlo po znásilnení alebo trebárs v skúmavke.

  mulit: Palec nahoru

 211. mulit

  treebeard: Alebo možno Boh berie dieťa ako trest za hriech. Rodičia zhrešili sexom, tak ich potrestal. Ale čo tá skúmavka?

  mulit: Kdyby byl bůh, není mstivý. Pokud je mstivý, není to bůh, ale jen člověk. Všude v bibli se píše jen o člověku. Navíc nějaká vesmírná inteligence by se nemstila za sex, když to je právě ona (on), co lidem do rozkroku namontoval pohl. orgány. Nikoli ti lidé, ale ten jejich stvořitel. Lidé si pohl, orgány svévolně nemontovali, ani si nestanovili hladinu pohl, hormonů, ani pohl pud, ani touhu se s někým sdílet, žít v páru atd. První a základní atribut boha stvořitele by byl, že nebyl mstivý, ale přejícný, dobrý, vyrovnaný. Druhý atribut by byl, že by byl inteligentní, velkorysý, taktní, kultivovaný. Byl by lepší než jsou nejlepší lidi. A nejlepší lidé jsou podstatně lepší než je Hospodin. Lepší než Hospodin jsou leckdy i průměrní lidé. Bibli sepsali lidé průměrní až špatní. Nízcí lidé stvořili nízkého boha. Většina pobožných věří na boha, který je stejný jako oni, nebo ještě horší než jsou oni.

 212. toli

  @Mulit
  Pokud máš rád spisovatele Stephena Kinga tak si přečti jeho “Beznaděj” je to sice horor na pomezí sci -fi a fantasy (byl i zfilmován jako ostatně všechno od Kinga) ale poměrně logicky a dobře tam zdůvodňuje že bůh je krutý,zlý a mstivý. 🙂

 213. mulit

  To nemůže být. Protože nižší kvalita není schopna stvořit vyšší kvalitu. Logicky. Kdo by potom stvořil ty nejlepší lidi?

 214. Azazel

  “Protože nižší kvalita není schopna stvořit vyšší kvalitu”

  Ale může se z ní vyvinout. Inteligentnější druhy přišly na svět po těch méně složitých. Vyvinuly se z nich. Ale to není stvoření. To je pravda. Je to evoluce.

  Jinak člověk stvořil počítač, který ho zároveň dokáže porazit třeba v šachu. Ale je pravda, že na tý výtce něco je. Ale může ho stvořit tak, že ho v něčem nakonec sám překoná. Např. můžeš vytvořit robota, který tě přepere. Ale nebude asi složitější než tvůj mozek. Zřejmě. Ale může se tak vyvinout (počítač který by se sám vyvíjel, původní program by byl stvořen člověkem jednodušší než ten, který by se z toho nakonec sám vyvinul).

  Ale není proč předpokládat boha. Ale kdyby byl, svět vypadá na to, že je to psychopat. Hezký víkend 🙂

 215. mulit

  No hlavně nemohu uctívat někoho, kdo je horší než já. Já, člověk a bůh se dost lišíme.

  1. Nikdy jsem nikoho neutopil.

  2. Nikdy jsem po nikom neházel balvany hořící síry.

  3. Nevyhrožuji nikomu smrtí ani nekonečným pálením.

  4. Když mě má někdo rád, nemusí to dokazovat obětováním svého syna.

  5. Na svého nejlepšího kamaráda jsem se nedomluvil s úhlavním nepřítelem, aby ho prozkoušel, kolik vydrží.

  6. Nerozděluji lidi ani zvířata na lepší a horší. Nestavím nikoho proti sobě.

  7. Nešmíruju lidi v jejich ložnicích. Respektuji soukromí druhých.

  8. Když se chystám někam na návštěvu, zavolám jim, dám jim vědět, nevyhrožuji jim, že přijdu jako zloděj v noci.

  9. Nevadí mi lidé s jiným názorem, než mám já, nepřál bych jim věčné zatracení, naopak bych se zasazoval, aby se mohli svobodně vyjadřovat.

  10. Nevadí mi pluralita, různost, pestrost, nechci, aby byli všichni moje stroječky, kopie.

  11. Nedělám nachytávky, pasti, neintrikuji, nedělám žárlivé scény. Kdo mě nechce, toho nechám jít. Nevynucuji si úctu.

  12. Neschovávám se v nějaké jiné lokalitě, nehraju se svými blízkými žádné hry, nemluvím v metaforách a jinotajích, mluvím přímo.

  13. Když někdo bude stavět věž nebo jakoukoli jinou budovu jakkoli vysokou, budu obdivovat jeho stavitelský um, úsilí, vytrvalost a možná mu pomůžu. Nerozbiju mu jeho dílo ze závisti ani z obavy.

  14. Neorganizuji genocidní války.

 216. sam

  treebeard
  —————————————————
  Ja som zas katolíkov podpichoval konštatovaním, že je zvláštne, že Pán Božko nie nijaký automat na kávu, že napr. nemôže niekomu zachrániť život len preto, že sa zaňho niekto modlí, ale že v prípade splynutia spermie s vajíčkom Boh automatom je. Akonáhle k tomu dôjde, tak zaznejú anjelské trúby a Boh siahne do kontajnera a vyloví nejakú dušičku, ktorú do tej zygoty vloží. A je mu úplne jedno, či k tomu splynutiu došlo po znásilnení alebo trebárs v skúmavke. Boh nieje všemocný…
  ——————————————–
  OK, na chvíli budeme předpokládat, že duše existuje a tvoří ji Bůh.
  http://www.vira.cz/otazky/Co-je-to-duse.html
  —————-“2) nesmrtelnost člověka (i přes provizorní stav fyzické smrti jsme určeni k životu věčnému)

  3) originalita každé lidské bytosti (kterou jste sám zmiňoval)

  4) duše je jakousi nositelkou identity konkrétního člověka, vědomí vlastního “já”——————-

  Duše tedy má určovat vlastnosti daného člověka. Je moc zajímavé, že duše údajně stvořená Bohem v sobě nese mnoho vlastností zděděných po rodičích nebo prarodičích. Např. každej Rom zdědí po svých rodičích mnoho vlastností…
  Beztak je to Tajemství. 🙂

 217. Foxy

  “Beztak je to Tajemství. 🙂 ”

  Tajemství? Boha jeho! Na tom přeci není nic tajemného.
  Dyk je to jen jedna z oper Bedřicha Smetany… takže Tajemství holt má tři části; a jak hútorim, nic tajemnýho na tom nejni.
  A duše? Tu přeci má v sobě každá větvička bezová…
  Tož tak.

 218. ateista

  @DZ
  Navíc jak píše Toli, podle mého k české (a moravské) krajině prostě patří to, aby v centru každé vesnice byl kostel, nebo aspoň (pokud je to fakt malá vesnička) kaplička, a u cest či v polích stály kapličky, boží muka, kříže a sochy svatých.

  Představme si, že by v Česku nebylo zavedeno křesťanství a tudíž by zde nebyly všechny ty symboly náboženských lží a podvodů. Co by patřilo do české a moravské krajiny? Byla by krajina méně půvabná?
  Jakým způsobem by byly některé události zaznamenány, aby byly na paměť dalším generacím? Našli by si lidé způsob, jak to udělat? Musí to nutně být kříže a kapličky?
  Všichni stále zapomínáte na podstatu náboženství a ať chcete nebo ne, máte ho silně pod kůží. Ovládá vás jakási posvátná hrůza z něčeho. Mne ne.

 219. toli

  Představme si, že by v Česku nebylo zavedeno křesťanství a tudíž by zde nebyly všechny ty symboly náboženských lží a podvodů. Co by patřilo do české a moravské krajiny? Byla by krajina méně půvabná?

  Jenže zde křesťanství je a pěkně dlouho…..A kdyby tady nebylo tak by zde byly jiné sakrální stavby,třeba svatyně pohanských Slovanů,bojoval bys i proti nim ? Když už tedy měříme všem stejně ?

  Nezapomínej že spiritualita je lidem daná,jen si jí každý řeší po svém.Třeba ateisti koukají na hvězdnou oblohu a sní….

 220. Foxy

  Ad: “Představme si, že by v Česku nebylo zavedeno křesťanství a tudíž by zde nebyly všechny ty symboly náboženských lží a podvodů. Co by patřilo do české a moravské krajiny? Byla by krajina méně půvabná?
  Jakým způsobem by byly některé události zaznamenány, aby byly na paměť dalším generacím? Našli by si lidé způsob, jak to udělat? Musí to nutně být kříže a kapličky?”
  – – –
  Křesťanství z historie nevymažeš, je to nedílná součást nejen našich dějin. Byl to jednotící element celé společnosti, od kolébky až do hrobu, nebylo jakékoliv společenské události, kde by nebylo jehou neoddělitelnou komponentou, bylo za úvahami a rozhodnutími panovníků i za úvahami a rozhodováním těch nejprostších lidí.
  Kostel a hospoda byly stěžejními body společenského života i nejmenších vesnic, kostelní zvony svolávaly lidi v dobách nebezpečenství.
  V zemích, kde nejsou jednotícím prvkem věže katedrál či kostelíků, budou tím sjednocujícím prvkem minarety, dágoby, pagody či stúpy… můžeš si vybrat mezi soudobými, evolučně úspěšnými náboženstvími podle libosti.
  Neznám totiž případ významnějšího lidského společenstva, kde by nehrálo důležitou (nosnou) roli nějaké to náboženství. Důvodem je lidská přirozenost.
  Člověk má v sobě už od praprapředků zadrátováno magické myšlení. Pravděpodobně to po většinu lidské existence bylo evolučně výhodné, jinak by nepřetrvalo až do současnosti.
  Lidi mají též vývojově dáno podvědomé hledání transcendentní protektivní autority coby surrogátu někdejší péče rodičovské.
  Už jen synergie výše uvedených ingrediencí skoro zákonitě povede k vývoji nějakých náboženských představ, a to těch ingrediencí bude v konečném součtu jistě i více.
  Atheismus (agnosticismus, skepticismus, kritické myšlení…) rozhodně není přirozeným stavem lidského myšlení, k tomu se jedinec musí propracovat a hodně často to jde “proti srsti” přirozenosti lidské. Najít významnější přirozené lidské společenstvo, které by bylo primárně atheistické a nebylo raritní, je snad téměř nemožné – alespoň o žádném takovém nevím.
  – – –
  Zbouráním kostelů a chrámů lidskou přirozenost nezměníš. Docílíš jen řvoucích prázdnot, “vylámaných zubů” přirozeně vzniklé kulturní krajiny, na níž jsou lidé odedávna zvyklí. Už to tu ostatně bylo, středobodem obcí se stávaly družstevní kravíny, obvykle “čirou náhodou” orientované tak, aby pokud možno přebily “dominantu někdejšího tmářství”, tedy vesnický kostelík.
  Podařilo se snad touto cestou změnit myšlení lidí?
  – – –
  Jsem agnostický neznaboh, ale na cestách rád navštěvuji všemožná “posvátná místa”. Odhlédnu li od toho, že často bývají ukázkou vrcholného vzepjetí lidského ducha, jsou i místem oddychu, odpočinutí od hemžení světa, kde se dá dát volnost myšlenkám i znavenému tělu – a ve vedru venkovního parna i vychutnat příjemný chládek.
  Chrámy konsumu, vyrostlé na troskách “toho starého”, toto nedokáží.
  – – –
  Ano, dominantami kulturní krajiny by nemusely být věže kostelíků s obligátními křížky. Mohly to být jiné náboženské stavby, kdyby se historie našich zemí ubírala jinak. Jistě by si lidi zvykli.
  Ale toho ideálu “ladovské krajiny”, který má, jak se domnívám, většina obyvatel naší země “zažraný pod kůží”, by bylo přeci jen škoda.
  – – –
  Kydy sentimentálního dědka?
  Budiž, ale já to tak vidím. A zcela neskromně se domnívám, že se svým viděním tohoto nejsem tak docela sám.
  Tož asi tak.

 221. DarthZira

  Souhlas s Tolim a Foxym. Milý ateisto, pokud by v naší zemi neexistovalo křesťanství, tak by v naší kulturní krajině sice nestály kostely, kapličky, kříže, boží muka, sochy svatých a podobné “symboly náboženského tmářství” křesťanského, ale stály by tam zcela jistě “symboly náboženského tmářství” nějakého jiného 😉

  U nás holt v minulosti stály – a občas ještě stále stojí – na rozcestích kapličky, kříže, svatí a boží muka, ve starověkém Řecku a Římě na podobných místech stály sochy boha Herma (Merkura), bohyně Hékaté (nechce se mi teď hledat jméno její římské obdoby) a některých dalších božstev, v Indii, Číně nebo Japonsku zas na těch rozcestích stojí sochy nějakých jiných (jejich) božstev, ale prakticky všude na světě tam něco stojí. Buď více či méně realistické zpodobnění nějakého toho božstva (polobožstva, světce, náboženského mistra apod.), nebo aspoň nějaký náboženský symbol.

  U nás v Evropě jsou už minimálně tisíc let v centrech měst kostely a katedrály, ve starověkých Athénách to byl zas chrám Pallas Athény, ve starověkém Římě chrám Jupitera Kapitolského, ve Lhase je to nyní chrám bohyně Lhamo, v muslimských městech jsou to mešity, v japonských městech jsou to šintoistické svatyně, v čínských, korejských nebo vietnamských městech jsou to buddhistické chrámy…. a v některých případech stojí v centru měst dokonce svatyně více náboženství, tedy třeba (jako v Jakkartě) kostel a mešita nebo jinde kostel spolu s hinduistickým, buddhistickým či šintostickým chrámem.

  Pokud by se historie ubírala jinými cestami, tak prostě u mostů máme místo Jana Nepomuckého třeba Herma, Eponu, Ódina, Svaroga, Hanumana, bohyni milosrdenství Kuan-Lin nebo cokoli jiného stejně “tmářského” a místo křesťanských kostelů by holt ve městech stály chrámy zasvěcené řecko-římským, keltským, germánským, slovanským nebo třeba hinduistickým božstvům.

  Pokud nějaká kultura nemá v centrech svých měst nějaké svatyně a u cest, na rozcestích, okolo mostů apod. sochy nějakých božstev či jiných “nadlidských patronů”, tak je to pouze kultura na tak primitivní úrovni, že není schopná stavět ani ta města, cesty a mosty – což si teda jako nemyslím, že je zrovna kultura, ve které bys fakt chtěl žít 😉
  Pokud žiješ jednou v civilizaci na úrovni alespoň Sumerů, Keltů nebo třeba Inků, tak prostě chrámy nějakého božstva ve městech budeš mít vždycky, sestimsmiř 😀
  Je samozřejmě už ryze věcí osobního vkusu, jestli by se Ti v Brně na Mendláku místo Panny Marie Svatotomské líbila víc Pallas Athéna, Epona, Ištara, Háthor, Kuan-Lin, Lakšmí, Amaterasu, Lhamo či nějaká jiná dáma a dejme tomu na Václaváku místo svatého Václava zase Thovt, Marduk, Hermes, Jupiter, Svantovít, Thor, Šiva, Buddha, Qutzalcoatl či jiná entita. Jako jo, pokud by bylo možné odcestovat v čase a záměrně ovlivnit historii, tak si můžeš vybrat leda tak to, ČÍ socha na tom Václaváku v dnešní době bude stát, ale ŽE tam nějaký ten “tmářský symbol” stát bude, na to vezmi jed 😛
  Pravda, pokud by byla naše země stovky let muslimská, tak by tam dnes možná nestálo vůbec nic nebo tak maximálně nějaká fontána, ale možná taky by tam dnes stála socha nějakého kalífa, sultána, tureckého nebo arabského vojevůdce či třeba jistého Mustafy Kemala. Jestli by Ti toto řešení přišlo jako nějaká extra výhra…. 🙂

  Btw – toto je sice starší, a imho moc pěkný blok k tématu památek:
  http://www.lidovky.cz/zverina-mor-pamatkovy-06v-/nazory.aspx?c=A140823_161957_ln_nazory_ele

 222. DarthZira

  Btw – sci-fi pozitivním doporučuji k pobavení novelku “Kosmičtí křižáci”.

 223. ateista

  @Foxy
  Toto všechno nepopírám, ale je to jen konstatování nějakého stavu, který nastolila hrstka hlasatelů křesťanského náboženství. A této hrstce po celou dobu nešlo a nejde o nic jiného než o moc a peníze. To je potřeba opakovat stále dokola a mít neustále na paměti. Honosné chrámy a katedrály, které stály ve své době ohromné peníze, které neposkytoval feudál, ale věřící ať již ve formě daní nebo odpustků. Stavbu obvykle zadával biskup nebo přímo papež a snahou obvykle bylo “trumfnout” svého předchůdce.
  Inkasovat peníze do pytlíku nebo do kasičky je snadnější v pochmurné a bázlivé atmosféře kostela než třeba na faře. To všechno kolem, obřad, okázalá nádhera kněžských rouch, varhanní hudba, to je jen kulisa. Nejdůležitější a provořadé jsou peníze. Ne vždy dostávali kněží výplatu od státu. A představme si, že by tato situace nikdy nenastala. Je absurdní, že církevní lháři a podvodníci berou stejné peníze jako učitelé, hasiči, policajti, úředníci…….

 224. Foxy

  “…Pravda, pokud by byla naše země stovky let muslimská, tak by tam dnes možná nestálo vůbec nic nebo tak maximálně nějaká fontána, ale možná taky by tam dnes stála socha nějakého kalífa, sultána, tureckého nebo arabského vojevůdce či třeba jistého Mustafy Kemala…”

  Ziro, projel jsem letos (toulavým autobusem) Španělsko a Portugalsko – a získal jsem nejen nový pohled na památky doby maurské, ale i hlubší vhled do žití těch dob, i další pohled na reconquistu… A také na to, která kultura v těch dobách mohla být označena za barbarskou a která byla skutečným nositelem kultury.

  A taky mne napadaly všelijaké myšlenky o tom, jak mohl vývoj pokračovat, kdyby…
  Což by zcela jistě vyvolalo předvídatelné hostilní reakce lidí, žijících ve svých specifických názorových bublinách (echo chambers).

  Zdravím Tě!

 225. DarthZira

  A abych tak trošku navázala na Treebearda:

  Mohl by mi nějaký věřící vysvětlit, že když tedy připustíme, že existuje nějaká lidská duše, tak pokud (jako že to tedy vůbec není jisté a marně přemýšlím, z čeho v Bibli to dovodit) ji Bůh dává do lidského zárodku hned v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem, jak to potom vlastně ten Bůh dělá s jednovaječnými dvojčaty a chimérami?
  To, že “dojde k chybě” a jedno oplodněné vajíčko se rozdělí na dvě potom řeší jak? Přidá další duši? A na základě čeho rozhoduje o tom, které z těch dvojčat bude mít tu původní duši a které tu druhou (novou)?
  Analogicky v případě chimér – pokud původně byly v děloze dvě oplodněná vajíčka (nebo vzácně dokonce i víc než dvě) a tedy všechna v sobě tím pádem už měla duši, tak pokud dojde k jejich splynutí a ve finále z nich vznikne pouze jeden člověk, kterou tu duši nakonec bude takový člověk mít?
  A na základě čeho se tato duše “finální” z těch dvou či více možných jako vybere?
  Nebylo by fakt tak trošku logičtější, kdyby byla duše dávána do zárodků až poté, co je definitivně jisté, kolik jedinců se vlastně narodí? 😉

  A dále – vzhledem k tomu, že 2/3 až 3/4 oplozených vajíček samovolně zaniknou do pátého dne po oplození (tedy zpravidla ještě během své cesty vejcovodem do dělohy či krátce poté, co do té dělohy doputují, ale nezahnízdí se), není dávání duší do takovýchto zárodků tak trošku zbytečná práce? Mohl by mi někdo vysvětlit, proč by to jako ten Bůh jako dělal?
  Navíc vzhledem k tomu, že za celou dobu lidské historie se na Zemi narodily už miliardy lidských bytostí (a budeme-li za lidské bytosti s lidskou duší považovat už i bezprostřední předchůdce a vymřelé pobočné linie – Neandrtálci, Denisovani, “Hobiti” apod. – současného člověka, tak jsou to možná už desítky miliard), tak při poměru 2-3 potracení v časném stádiu na jednoho narozeného, jsou těch potracených už snad bilióny. To jsou jako všecky ty bilióny někde v limbu, ráji či kde to? To teda musí být sakra velké místo 😀 , aby se tam vešli už teď, natož pak do budoucna, protože pokud bude lidstvo existovat další tisíce let, budou to další bilióny a bilióny takto samovolně potracených….
  A hlavně, mohl by mi někdo vysvětlit, jaký to má vůbec smysl?

 226. Foxy

  Atheisto, nedkáži tak stroze soudit.
  Nepochybně máš i veliký kus pravdy – ale ta má více tváří.
  Někde až neskutečná chamtivost, jinde až prostým rozumem nepochopitelná empatie a obětavost Znám i případy kněží, kteří dokázali vlít svým spoluvězňům do žil tolik naděje, že díky tomu dokázali přestát i ty nejšílenější situace… a dokázali nakonec sdílet s nimi i to nejhorší, i když by vlastně nemuseli.
  Je to síla víry.
  I když víry ve fikci, přesto takové, která dokázala překonat zdánlivě nepřekonatelné.
  Vskutku, nedokáži stroze soudit.

 227. DarthZira

  Ach jo, Ateisto 🙁 Ty si jako fakt myslíš, že kněží či nějaké jejich obdoby (šamani, žrecové, druidové…) nekřesťanských kultů byli všichni do jednoho nějací Mirkové Dušínové, dobráci, kterým vůbec nešlo o moc a peníze? 😛
  Blahoslaveni chudí duchem… 😀 😀

  Kdyby u nás nedávali ti “ubozí chudí” své peníze či svou pracovní sílu svým feudálům k dispozici na stavbu kostelů křesťanských, dávali by je svým vládcům na stavby svatyní a chrámů jiných.
  Nebo máš snad dojem, že chrámy v Babylóně, Egyptě, Řecku, Římě, Turecku, Střední Asii, Indii, Číně Tibetu, Japonsku, Korei, Latinské Americe či kdekoli jinde snad spadly z nebe či že se tamější kněžské kasty živily a živí pouze zpěvem ptáků a rosou z květů? 😛

  Prostě pokud by čeští poddaní nepřispívali ze svých daní, odpustků, “dobvrovolně-povinných” darů apod. či přímo svou (nucenou či “dobrovolnou”) prací na stavby kostelů křesťanských, úplně stejně by přispívali k budování svatyní nějakých jiných.

  A že se mocní tohoto světa předhánějí v tom, kdo postaví větší a nádhernější chrám než jeho předchůdce, to taky není nic nového pod sluncem, to se dělo po celou dobu historie a děje se to stále napříč kulturami.
  A pokud náhodou někdo svou velikost coby vládce nemíní oslavovat stavbou sakrální, učiní to neméně monumentální stavbou světskou, v některých případech stavbou spojující obé, třeba skvostnou hrobkou (viz třeba mauzoleum v Halikarnasu nebo Taj Mahal).

  Fakt si můžeš dle vkusu vybrat jedině to, zda by Ti více hovělo, pokud by to co, kvůli čemu by si Tví předci či přímo ty sám “utrhovali od huby”, byly kostely, mešity, zikkuraty, pagody, stúpy, pyramidy egyptské, pyramidy aztécké, chrámy mayské, incké, egyptské, hinduistické, buddhistické, šintoistické, lamaistické, řecké, římské či nějaké jiné, případně zda by se Ti snad lépe líbilo ze svých daní přispívat či dokonce vlastnoručně dřít na stavbě nějakého hradu, zámku, paláce, monumentální hrobky či třeba Velké čínské zdi 😉

 228. DarthZira

  Foxy, navíc kdyby lidé nevěřili v tzv. “nesmysly” ani neposlouchali své vládce, kteří jim kázali stavět monumentální stavby světské, tak co by na tom světě vůbec bylo ke koukání?
  Vždyť bychom žili jako ti divoši v pralese nebo v tom nejlepším možném případě jako naši keltští, germánští a slovanští předci – tedy v nějakých ze dřeva a hlíny postavených polozemnicích, což tedy není žádná sláva 🙁

  A taky pochybuji, že kdyby se lidé nenaučili (nebyli nuceni se naučit) spolupracovat (a zároveň se specializovat na různé profese) při budování monumentálních staveb sakrálních a pak případně i světských (mám totiž podezření, že ty sakrální byly úplně první, protože v nejstarších kulturách byli vládcové zároveň bohy, takže jejich paláce byly de facto taky sakrální stavby sui generis), že by dnes sotva dokázali stavět mosty, mrakodrapy nebo třeba postavit raketu schopnou letět na Měsíc či ISS.

  Ale pokud by někdo raději žil třeba ve stanu, živil se v podstatě tím, co by mu příroda dala, na budoucnost nemyslel, nějakou vyšší kulturu nebo vědu nepěstoval, ale hlavně že by byl spokojený, moc se v životě nenadřel a nikdo by ho “nevykořisťoval” ani mu “nevalil klíny do hlavy” nějakými lživými náboženskými představami, na jejichž základě by po něm chtěl, aby se jenom neválel… jo, i toto může být pro někoho ideál 😉

 229. mulit

  Foxy: Člověk má v sobě už od praprapředků zadrátováno magické myšlení. Pravděpodobně to po většinu lidské existence bylo evolučně výhodné, jinak by nepřetrvalo až do současnosti.
  Lidi mají též vývojově dáno podvědomé hledání transcendentní protektivní autority coby surrogátu někdejší péče rodičovské.
  Už jen synergie výše uvedených ingrediencí skoro zákonitě povede k vývoji nějakých náboženských představ, a to těch ingrediencí bude v konečném součtu jistě i více.
  Atheismus (agnosticismus, skepticismus, kritické myšlení…) rozhodně není přirozeným stavem lidského myšlení, k tomu se jedinec musí propracovat a hodně často to jde „proti srsti“ přirozenosti lidské.

  mulit: Jo jo. Stát se ateistou je krok odvahy. Je to statečnost, poctivost. Být pobožný (co kdyby ten bůh byl, abych to měl dobré) je zbabělost. Máš pravdu v tom, že ateismus je málokde jako původní stav. Hele, kdyby ses dostal jako malé děcko na ostrov a vyrůstal tam sám, tak možná budeš věřit na něco nad tebou, ale co rozhodně nebudeš mít v hlavě – je ta ideologie pouštního slídila, co dělá nachytávky. To vzniklo fakt jen v konkrétní lokalitě a to by ti v hlavě vzniknout samo od sebe nemuselo. Kdybych mluvil za sebe, tak mi i jako věřícímu některé prvky z bible tak neštymovaly, že jsem z toho byl rozhozený. Ale věřícím jsem zůstal, páč jsem to omlouval a hledal v bibli selektivně to dobré, co lze použít. Jinými slovy, někdo na poušti před cca 3000 let začal vykreslovat obraz všemocného a vrtošivého staříka v oblacích a pak už se to rozjelo. Vím, že i jinde vznikly podobně hnusné představy, skoro všude tam figuroval nějaký bůh, duchové, kterým bylo třena obětovat. Prostě barbarství. Primitivismus. Ale člověk narozený v době po osvícenské tohle vnímá jako nepřirozené a nesmyslné. Proč by mělo nějakého boha ukájet, když mu někde podřezávají býčky a ovce? Nebo lidi? Neznám z reálu člověka, který by se něčím takovým uspokojoval. Nebo snad se vzájemně na pracovišti mezi kolegy nebo v rodinách udobřujete tak, že si obětujete zvířata? Je to evidentně hloupá až legrační představa. Ale pozor – na této představě stojí celý SZ, ale i NZ! Ježíš má být ten poslední ovce, býček, beránek, co boha uspokojil. Křestané si neuvědomují, v jak strašného, barbarského, zaostalého boha věří. Kdyby nějaký bůh byt jen na sekundu požadoval oběti, byl by perverzní.

  Takže na opuštěném ostrově bys boha možná měl, ale abys tam chytal zvířata, ta podřezával a tím si usmiřoval někoho nad tebou – to by tě asi jen tak nenapadlo. Mně by to teda nenapadlo nikdy. To muselo fakt napadnout lidi s psychickou poruchou. Sranda je, že psychické poruchy, hrubé povahové a osobnostní vady a primitivismus tvůrců stojí jako základ náboženství dodnes.

 230. Foxy

  Mulite, bohy si lidé konstruují podle toho, v čem a jak žijí.
  To nejsou psychické poruchy, co dává biblickému bohu tu nelidskou podobu. To je machiavelismus, uplatněný na konkrétní životní poměry.
  Bůh biblický je proto jen hrůzně zvětšený kmenový náčelník, včetně těch vlastností, které z něj náčelníka učinily.
  Jinde to bylo jinak, a svět bohů byl proto též jiný.
  Starověkým řeckým státem byla polis eusynoptos, lidsky přehledná obec. Proto jsou bohové starých Řeků natolik odlišní od bohů velkých centralisovaných starověkých říší, i od bohů pasteveckých národů – zde však spíše pouhých kmenů.

  Křesťanství má holt v základu ty staré pověsti hebrejské. Jakkoli jsou mi antičtí bohové řecko-římští lidsky sympatičtější, křesťanství holt historickou shodou okolností zvítězilo – a tak ho tu máme, se vším, co k němu patří, a takové, k jaké podobě jsme si ho v průběhu věku přetvořili.

 231. mulit

  Foxy: Mulite, bohy si lidé konstruují podle toho, v čem a jak žijí.
  To nejsou psychické poruchy, co dává biblickému bohu tu nelidskou podobu.

  mulit: Z toho, jak jsem mezi pobožnými byl, vím, že svoji psychickou poruchu, osobnostní problém realizují přes náboženství. Jsou to spojené nádoby. Lidé si konstruují bohy podle toho, co jsou oni. A potřebu konstruovat boha má člověk s psychickou poruchou spíše než člověk vyrovnaný. Náboženství židů nese rysy patologie. To je právě to první, co mě trkne do očí. A z toho logicky odvozuji, že s nimi nebylo něco v pořádku. Protože já tohleto nemám. Nikdy bych takového boha nestvořil. Nemám tolik povahových vad a nejsem tak zlý. A lidé, co nejsou zlí, ani nemají touhu tvořit ideologii, kterou by ovládali jiné. Už tady je závada. To jsou kombinace závad. Já ty pobožné znám. Byl jsem tam strašně dlouho a znám jich mraky. Bájná lhavost + touha v něčem zazářit bez nutnosti se prokázat výsledky. Dále jsem viděl manželské páry, kde ten muž zcela dominoval, žena chodila s šátkem na hlavě, jak si přál apoštol Pavel a jen chystala pro návštěvy občerstvení. Hele a to nebylo jedno, to bylo hodně takových párů. (Žena ať mlčí. Učit ženě nedovoluji – Pavel). Já chodil po jejich domovech, chápeš? Viděl jsem na vlastní oči, jak jim funguje domácnost. Já tu neteoretizuji. Nemám to z knih. Mám to ze života křestanů. Proto vím, že tam je často psychická závada. Neříkám vždy, ale často. A ta se právě pojí s náboženstvím. A nejsou to náhody. A zpětně si stejným postupem odvodím, že na počátku stál někdo podobně postižený, kdo začal s tou ideologií. Chápeš? Na to nemusíš mít školy ani nemusíš být génius, abys na to přišel.

 232. toli

  Teď jsem poslal to video Maxwellovi démoni adventní zamyšlení “neposkvrněné početí” svému známému knězi s otázkou zda je tam obsah těch katolických dogmat popsán správně ? Odpověděl toto :
  Demagogie. Už z dikce (ironie…) je patrne, ze nejde o snahu pravdive (byt třeba v neprospěch církve) posoudit nějakou skutečnost, ale o účelově poskládana fakta v manipulativnim koktejlu s cílem zesměšnit, zneverohodnit a především podsunout postoj a úmysl zlý a nepravdivy. Toto neni hledání ani diskuze ani snaha pomoci vidět pravdu.

  Jsou prostě nemocní jak už jsem řekl 🙂

 233. mulit

  A vymyslet pravidlo – podřežeš zvířeti hrdlo – usmíříš tím boha – už tady je důkaz zvrácenosti a primitivismu. A ti lidi tehdy takoví byli. Ale my to neděláme, ne? Nepodřezáváme psa, abychom si udobřili toho někoho nahoře. Abychom mu dali něco drahého. Třeba jako dal Abrahám Izáka. Chápeš? To je síla, co? Svého syna máš podřezat a obětovat. Tedy zápalnou oběť. Máš podřezat svého biologického syna. Prý to ten nahoře po tobě chce. Rozumíš tomu, jaké měli představy o bohu ? To je normální? To není patologické? Dneska kdybys viděl souseda, jak na zahradě dělá hranici, na které zapálí svého syna a kdybys viděl souseda, jak svazuje provazy jeho syna, tak voláš policii. Nebo ne? Pokročili jsme dál v myšlení, ne? Byly ty tehdejší představy o bohu strašné, ne? Jenže to strašné, to nejstrašnější je základ křesťanství. Obětování Ježíše Krista jako to, co Abrahám nakonec neudělal a Izáka nezabil, tak v případě Ježíše prý Hospodin (otec) konečně našel klid. Konečně byl uspokojen. Jak byl Otec Hospodin uspokojen, když Ježíše křižovali. Jako u toho masturboval? Jak ho to mohlo ukájet? Všude, kde mají křesťané kříž s Ježíšem, tak si mohou rovnou dát vedle obraz z Hospodinem, jeho prý fotříkem, jak si u toho dělá dobře… A přes to, jak si u toho udělal dobře, se prý usmířil s lidstvem. Jádro křesťanství je perverzní. Příběh o Ježíšovi, který má být zabit, aby se Otec Hospodin konečně udělal, je pošahaný. Já vím, že to tak v bibli není napsané, že to je obalené do vzletných frází, ale podstata je naturální, jak to píšu. Slovo oběť je oběť – z toho se nedá vykroutit. Ježíš je veden v evidenci ovcí pardon beránek. Na velikonoce se to připomíná. A ty, když tomu uvěříš, že si Otce udělal dobře na křižováním Ježíše, tedy prý jeho syna, tak budeš mít věčný život a budete honit navěky… Nad tím, že kdysi na Zemi Ježíše zabili na přání a ukojení jeho Otce. A ti, kterým toto přijde jako nechutné, nehumánní, půjdou do pekla a budou tam smaženi navěky.

  A teď mi řekni, myslíš, že tohle vymyslela hlava bez psychické poruchy? Ee. Bibli napsali nemocní. Duševně nemocní.

 234. mulit

  toli: Jsou prostě nemocní jak už jsem řekl 🙂

  mulit: Ano, já docházím k témuž závěru. A když jsem poprvé od tebe slyšel, jak mluvíš o pobožných jako o nemocných, bral jsem to jako vyhrocené a urážlivé. Ale dneska vidím, že jsi měl recht.

 235. toli

  Ano, já docházím k témuž závěru. A když jsem poprvé od tebe slyšel, jak mluvíš o pobožných jako o nemocných, bral jsem to jako vyhrocené a urážlivé. Ale dneska vidím, že jsi měl recht.

  K témuž závěru dojdeš když rozebereš vyjádření toho kněze co jsem sem dal.Co vlastně říká ? JEDINÝM PRAMENEM POZNÁNÍ A PRAVDY JE UČENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE SVATÉ,VŠE OSTATNÍ JE DEMAGOGIE,MANIPULACE,NEÚCTA A LEŽ.

 236. A.S.Pergill

  K těm kapličkám a spol: Stávaly tam (což se dá doložit církevními zápověděmi, které vznikaly v době, kdy města byla částečně křesťanská a venkov pohanský /pohan je odvozen od “paganus”, což je v latině “vesničan”/) svatyňky pohanské, které křesťané později zničili. Jejich náhrada o stovky let poté kapličkami a božími mukami je, pochopitelně, neplnohodnotná, protože je o stovky let novější – kdybyste zbourali svatovítský chrám a na jeho místě postavili třeba Kaplického blob, tak byste taky nedostali hodnotnější stavbu.
  Mimochodem, právě z toho důvodu u nás neexistovala boží muka románská nebo raně gotická a dokonce existoval i explicitní zákaz něco takového stavět, protože kde se to udělalo, tam se chodili pohané dál modlit k původnímu božstvu, takže pár “pokusných balónků” křesťané zase strhli. Tyhle církevní stavby se u nás stavěly až někdy za Karla IV a většinou byly zničeny za husitů. A později (a prakticky vše, co se zachovalo) se stavěly až za protireformace, takže ten příměr se svatovítským chrámem a Kaplického blobem sedí i časově, byť jsem ochoten uznat těm bezejmenným stavitelům kapliček a božích muk o pár levelů vyšší úroveň.
  Vzhled těch gotických božích muk asi částečně reflektují stavby na způsob Zderadova sloupu v Brně, které nebyly sakrální (tento konkrétní vyznačuje území “mílového práva” pro Brno), a proto se zachovaly.

  Jinak s těmi pohany by měli ateisté podstatně menší problémy než mají s křesťany a podobnou havětí. V nejhorším by jim stačilo nějaké Velké Špagetové Monstrum nebo Cthulhu, aby měli mimikry i proti těm nejhorlivějším z nich.

 237. toli

  Proč padnula Římská říše ?
  Jednoduše za to může jedna židovská sekta-křesťané.Římské náboženství bylo polyteistické,nemělo žádné problémy vstřebávat bohy porobených národů.Obráceně to nešlo,křesťan je nesnášenlivý a netolerantní parchant.Tenkrát jako dnes.Křesťané tedy rozvrátili Řím zevnitř nenávistí k polyteismu.
  https://www.youtube.com/watch?v=DhT5eufMrM0

 238. toli

  @Mulit
  Přelož to 😛

  Pořiď si kanál viasat history,tam to nyní běží v češtině a jak znám history tak to budou asi 2x opakovat.
  Dokumenty BBC považuji za bezkonkurenčně nejlepší.

 239. Daniel B.

  @mulit, @toli

  Za veřejné hanobení skupiny obyvatel kvůli jejich náboženskému vyznání pachateli tohoto trestného činu hrozí až tři roky vězení, použil-li k tomu internet.

  Je u vás ignorace tohoto zákona záměrná, anebo vám to jen nedochází?

 240. toli

  Také existuje svoboda slova,takže si vyser oko a nech to na právnících 🙂

 241. toli

  To by musely křesťanské weby jako duše a hvězdy,akce dost,lumenlumenei a podobně být neustále zablokované a jejich přispívatelé by z chládku vůbec nevylezli. A prudí mne nějak jejich názory ? Neprudí,protože prostě vím že jsou nemocní .Kvůli několika pomateným lidem mě nestojí za námahu psát nějaká udání….tož asi tak.

 242. Daniel B.

  Svoboda slova je omezena zákonem. Pokud byste se vyjadřoval o Romech takovým způsobem, jak se vyjadřujete o křesťanech, nechcete snad říci, že byste se hájil svobodou projevu?!

  K pochopení toho, že porušujete zákon, nepotřebuji právníky. Pokud je k pochopení potřebujete, nic vám nebrání využít jejich služeb. 🙂

  toli:
  Obráceně to nešlo,křesťan je nesnášenlivý a netolerantní parchant. Tenkrát jako dnes.

  Nejenže nevidíte, že porušujete zákon, vy ani nevidíte, jaká je vaše míra netolerance vůči křesťanům, jímž právě onu netoleranci vytýkáte. Vaše tvrzení je vskutku krásným příkladem “snášenlivosti”.

 243. toli

  Obráceně to nešlo,křesťan je nesnášenlivý a netolerantní parchant. Tenkrát jako dnes.

  Nejenže nevidíte, že porušujete zákon, vy ani nevidíte, jaká je vaše míra netolerance vůči křesťanům, jímž právě onu netoleranci vytýkáte. Vaše tvrzení je vskutku krásným příkladem „snášenlivosti“.

  A není to snad pravda ? Nevášnivějšími odpůrci migrace jsou katoličtí ultras o tom není pochyb. A váš (křesťanský) postoj k ateistům (který je rovněž “chráněný” světonázor),homosexuálům (nově rovněž trestně postižitelné) feministkám a obecně lidem kteří mají jiný názor a postoj je rovněž velmi dobře znám.Jste snášenliví ? Nejste.Jste tolerantní ? Nejste. Tak proč si stěžujete ?

 244. toli

  Svoboda slova je omezena zákonem. Pokud byste se vyjadřoval o Romech takovým způsobem, jak se vyjadřujete o křesťanech, nechcete snad říci, že byste se hájil svobodou projevu?!

  Slintejte i na jiných webech než zde,a uvidíte kolik nenávisti a nesnášenlivosti je v kyberprostoru.Pro začátek to můžete zkusit na granosalis (tam je to doslova všichni křesťani proti všem křesťanům) nebo Facebook ,viz nedávný případ “zpěváka” Bangy. A zjístíte že zdejší ateisté (včetně mne) si vás chovají jako v bavlnce pro studijní účely (přiznám se že mne vcelku nezajímá co slintáte ale proč to slintáte).

 245. Azazel

  Urážka a hanobení nemá být trestní čin (byť ten paragraf vážně existuje) a není to šíření nenávisti, resp. není to výzva k násilí. Takže je to v pořádku. Ještě nedávno jste skoro všichni (i křesťané) byli “Je suis Charlie” a teď děláte z urážek a satiry – trestní čin? Legrační, směšné a smutné a NEBEZPEČNÉ!

  Já vás mam taky za magory, pánové a dámy co věříte na Ježíška, Alláha a další postavičky. Klidně mě udejte. Ustojím to před soudy, pokud bude zachován zdravý rozum a ústavní hodnoty a svoboda slova.

  Se zákonem o “hanobení” nesouhlasím, ani podle rasy či národa /byť to nepoužívám/, ale už vůbec s ním nemohu souhlasit co se týče víry a přesvědčení, to už ani o náckách nemohu říct, že jsou magoři, protože tím urazím jejich nacistické “přesvědčení” a jejich “víru”? 🙁

  Hezký zbytek týdne.

 246. mulit

  Je, hele, pobožný tu přišel. Daniel B. Jak se usmiřuješ s kolegy na pracovišti nebo v rodině nebo mezi známými. Musejí ti dát býčka, nebo ovci a podřezat? Potřebuješ oběti k tomu, aby ses uklidnil, nebo aby ses s nimi udobřil?

 247. Daniel B.

  Toli, je projevem nesnášenlivosti nebo netolerance tvrdit, že některé skutky jsou špatné?

  Jsem proti nenávisti vůči homosexuálům. Umíte rozlišit mezi postojem vůči lidem a postojem vůči jejich skutkům?

  Měřítka pro své chování neurčuji podle chování jiných. Vulgaritu považuji za špatnou a považoval bych ji u sebe za špatnou i v případě, že bych byl nejméně vulgární v určité skupině lidí.

 248. toli

  Toli, je projevem nesnášenlivosti nebo netolerance tvrdit, že některé skutky jsou špatné?

  To není pokud k tomu nepřiřadíte dovětky (třeba uchyláci nemocní,flundry sobecké a sebevědomé-feministky) což se žel bohu zhusta děje……I když si nemyslím že by vaše slintání homosexuály a feministky nějak zajímalo oni vás pravděpodobně ani nevnímají) Stejně jako ateisté vás mají u prdele,jste jen zdrojem zábavy.

 249. Daniel B.

  Mulite, byl byste schopen dlužníkovi odpustit dluh, aniž byste ho pak sám, popř. někdo jiný musel zaplatit? Pokud věřitel dlužníkovi dluh odpustí, znamená to, že dluh bude uhrazen někým jiným, nejčastěji jím samým.

  Vidím Boha jako spravedlivého a plně respektujícího lidskou volbu, protože respektuje volbu přijetí, popř. odmítnutí “dluhu”, který byl již zaplacen, se všemi následky, které tato volba člověku přináší.

  Pochopil jste někdy, o čem je křesťanství?

 250. toli

  Pochopil jste někdy, o čem je křesťanství?

  Ano,křesťanství je o hovně,nezapomínejte že Mulit byl u letničních 23 let a já u katolíků 8 let.
  Bible je jen kompilát úrovně poznání lidí doby bronzové,dnes je 21 století a díky technice a technologiím jsme s poznáním už úplně někde jinde. Že něco cítíte anebo že si povídáte s vlastním podvědomím je tak leda nemoc.
  Ježíš byl Rabí což dle židovské tradice znamená že nutně musel být ženatý a pravděpodobně s potomky.Což se církvi nehodí do učení.Utratili ho jako šířitele nepokojů a buřiče,tedy nepřítele státu,což je vcelku běžný osud lidí tohoto typu. Zbytek příběhu je záměrná spisovatelská invence.Už jste někdy viděl že by se někdo někdy narodil bez spojení vajíčka a spermie,nebo že by vstal z mrtvých a odešel někam do transcedentna ? To jste si klidně mohli udělat Boží Slovo z Alenky v říši divů a vyšlo by to nastejno 🙂

 251. Daniel B.

  @toli

  Často se zde někdo vysmíval jen proto, že mu došly argumenty v diskuzi. Takový výsměch pro mne není relevantní.

  Pro mne je rovněž zdrojem zábavy např. požadavek, aby ten kdo něco tvrdí, byl vždy schopen ono tvrzení dokázat.

  S tímto požadavkem nemohou ateisté tvrdit, že neexistují věřící, kteří mají vztah se skutečným Bohem. 🙂

 252. mulit

  Daniel B. – z tvé vyhýbavé odpovědi jsem nepochopil, zda vyžaduješ oběti po tom, s kým ses nepohodl. Ale vycházím z toho, co mi napsali jiní křesťané. Zatím koho jsem se ptal, tak ne, nepotřebují oběti k tomu, aby se udobřili. Tak jsem se jich ptal a proč si teda myslí, že by něco tak barbarského vyžadoval inteligentní stvořitel vesmíru. Na to mi odpověděli, že se to píše v té knize, proto tomu věří. 🙁 Zas ta kniha 🙁

  Ale proč by měl být bůh horší než člověk? Proč by potřeboval inteligentní tvůrce všeho oběti? K čemu by mu bylo dívat se na podřezané jehně? Opravdu křesťané věří tomu, že jejich bůh má tak temné pudy?

  Nebyla to jen strašidelná představa zaostalých pastevců té doby? Co je na tom božího nebo ušlechtilého? Vždyť je to nízké, hloupé a pověrečné.

 253. toli

  S tímto požadavkem nemohou ateisté tvrdit, že neexistují věřící, kteří mají vztah se skutečným Bohem.

  Mě je srdečně lhostejné co si myslíte a s čím či s kým máte vztah.

 254. Daniel B.

  @mulit

  To nebyla vyhýbavá odpověď. Jednoduše jste to pouze nepochopil. Dluh se nedá smazat jinak, než že ho někdo splatí.

  Odplatou hříchu je smrt. Už chápete?

 255. toli

  Ale proč by měl být bůh horší než člověk? Proč by potřeboval inteligentní tvůrce všeho oběti? K čemu by mu bylo dívat se na podřezané jehně? Opravdu křesťané věří tomu, že jejich bůh má tak temné pudy?

  To vychází z historie všech náboženství.Lidé si prostě myslí že když budou svému bohu podkuřovat,lichotit,uctívat ho a přinášet dary tak jim bůh dá nějaké výhody.Ovšem křesťanství tomu dalo vyšší level-obětuj sám sebe,svou svobodu,svůj individualismus,své potřeby a staneš se součástí Boha.
  Ježíš Kristus je vlastně obrazem toho co by měl každý křesťan udělat sám se sebou -obětovat se dokonale a úplně pro boha……

 256. Daniel B.

  @toli

  Mě je srdečně lhostejné co si myslíte a s čím či s kým máte vztah.

  Čím více lhostejných lidí, tím větší vliv těch, kdo lhostejní nejsou.
  🙂

 257. toli

  Odplatou hříchu je smrt. Už chápete?

  Zemřeli všichni,Ježíš i p.Marie

 258. toli

  Čím více lhostejných lidí, tím větší vliv těch, kdo lhostejní nejsou.

  Vy máte nějaký vliv na něco ? 🙂

 259. mulit

  Daniel B.
  To nebyla vyhýbavá odpověď. Jednoduše jste to pouze nepochopil. Dluh se nedá smazat jinak, než že ho někdo splatí.
  Odplatou hříchu je smrt. Už chápete?

  mulit: Tady předpokládáš 4 věci: Boha, hřích, dluh, smrt. První tři slova jsou vymyšlená. Reálné je jen to poslední. Smrt. To se objevuje v tvých příspěvcích se železnou pravidelností. Co na to říká toli jako psycholog, že Daniel B. je motivován strachem ze smrti ke své náboženské víře?

  Daniel B. odkud znáš slova bůh, hřích, dluh? Z té knihy 🙁 Ty jsi prostě jen papoušek knihy 🙁 Budu ti teda říkat papoušku.

  Proč bych měl, papoušku, věřit tvojí knize a tvému papouškování z ní?

 260. Daniel B.

  @toli

  Proč zemřel Ježíš, to jsem zde vysvětloval.

  Vliv mám. Každý kdo není lhostejný, má vliv. Lhostejnost je důsledkem ateismu, pramení z toho, že neexistuje skutečný smysl života.

 261. toli

  Smrt je přirozená a potřebná.Kdyby lidé neumírali tak už si zde dnes šlapeme po hlavách.A co by jsme jedli ?

 262. toli

  Vliv mám

  Tak maximálně sám na sebe a svou rodinu,případně podřízené.A pak ještě jako volič,nějaká miliontina vlivu 🙂

 263. toli

  Lhostejnost je důsledkem ateismu, pramení z toho, že neexistuje skutečný smysl života.

  Smysl života v tom že si budu cpát do hlavy neverifikovaná tvrzení ?Sorry tak nemocný tady asi není nikdo ,v podstatě to odpovídá počtu křesťanů v této zemi,tedy pět a půl 🙂

 264. Daniel B.

  @toli

  Neverifikovaná tvrzení přijímá každý, jen někteří si to neuvědomují. 🙂

  Vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – je snad tohle verifikované tvrzení?

 265. Daniel B.

  @mulit

  Odkud ta slova znají ateisté? 🙂

 266. mulit

  Od pobožných. Ty jsi tu s nimi přišel do diskuse.

 267. toli

  Vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – je snad tohle verifikované tvrzení?

  Raději přijmu neverifikované tvrzení z 21.století než neverifikované tvrzení z období 1500 BC-200 AD 🙂

  https://youtu.be/YWVzV_44iXQ

 268. Daniel B.

  @mulit

  Takže věřící označujete za papoušky bible a ateisty za papoušky věřících…
  🙂

 269. mulit

  Ateista v běžném styku z bible recituje asi málokdy, páč tím nežije. Pobožní z bible recitují pořád. A samozřejmě když jsi do diskuse přišel s nějakými pojmy, tak se jim věnuju. A z tvých pojmů je něco skutečného jen smrt, ty další (bůh, hřích, dluh vůči bohu) sis vymyslel, respektive je papouškuješ, páč té knize věříš. Ty tedy věříš té knize a bohu tam vykreslenému, páč nic lepšího není. Máš strach ze smrti a na to jsi našel jedinou náplast a to tu knihu. Ok, je to tvoje věc. Mně moje intuice říká, že kdyby existoval nějaký stvořitel vesmíru a hmoty, tak by nepreferoval ani nějaký kmen židů, ani nedělal nachytávky, ani genocidu, ani netopil lidi, ani ty oběti, ani zvířecí, ani lidské. Když to tak vezmu popořadě, tak v bibli je jedna pí.ovina za druhou. Ale to ty nemůžeš pochopit, jak moc velké pí.oviny to jsou. Protože to bys musel přestat tomu věřit a to ty nemůžeš, páč máš ten strach ze smrti. Ten ti to nedovolí. Takže se toho budeš držet.

  Být pobožným ze zbabělosti je v podstatě nedůstojné. Ale jsme jen lidé, proto tě chápu. Mám pochopení pro slabosti jiných. Jsi slabý a vystrašený, tak ses chytil něčeho, co ti dělá dobře. Ok. Drž se toho. Jenom byste, vy pobožní, tím neměli zasírat svět. Svými strachy, svojí zbabělostí, svými pověrami.

 270. sam

  ————————toli
  10.12. 2016
  Ale proč by měl být bůh horší než člověk? Proč by potřeboval inteligentní tvůrce všeho oběti? K čemu by mu bylo dívat se na podřezané jehně? Opravdu křesťané věří tomu, že jejich bůh má tak temné pudy?

  To vychází z historie všech náboženství.Lidé si prostě myslí že když budou svému bohu podkuřovat,lichotit,uctívat ho a přinášet dary tak jim bůh dá nějaké výhody.Ovšem křesťanství tomu dalo vyšší level-obětuj sám sebe,svou svobodu,svůj individualismus,své potřeby a staneš se součástí Boha.————————
  Pěkné, tohleto mě do 15 let ani nenapadlo. Dal jsem si celou Bibli do škatulky “staré pověsti ze vzdáleného kraje”, kde jsem dost toleroval veškeré podivnosti, které se tak nějak v pověstech vyskytovat mohou. Tak člověka nepřekvapí ani nějaká mýtická potvora (Skylla, Charybda, Leviatan, Kerberos…)
  Jakej význam pro můj život by měly mít nějaké příběhy z pouště, jsem moc neřešil. Asi jenom to, že bych měl být nějak slušný.

 271. Daniel B.

  @mulit

  Vyznávat víru není zbabělé. Zbabělý člověk se nepostaví proti většině. Mám svoje názory zduvodnitelné. Z ateistů zde nikdo není schopen argumentačně napadnout to, čemu věřím.

  To, že se někdo víře vysmívá, nebo se mne snaží urážet, na mne neplatí. Na mne platí schopnost argumentace.

  Mulite, jestli nechápete rozdíl mezi trestem a zločinem, pak já vám v tom nepomohu.

  Nepomohu vám rovněž v tom, abyste pochopil, že vaše osobní zkušenost vás neopravňuje ke zevšeobecňování.

  Atd.

 272. sam

  DarthZira: ———–A abych tak trošku navázala na Treebearda:

  Mohl by mi nějaký věřící vysvětlit, že když tedy připustíme, že existuje nějaká lidská duše, tak pokud (jako že to tedy vůbec není jisté a marně přemýšlím, z čeho v Bibli to dovodit) ji Bůh dává do lidského zárodku hned v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem, jak to potom vlastně ten Bůh dělá s jednovaječnými dvojčaty a chimérami? (…)—————–
  Mohlo by to být Tajemství a semtam nějakej Zázrak. Navíc nemůžete vědět všechno, protože byste byla jako Bůh. (Koukejte, já celkem dovedu emulovat katolickej způsob uvažování. Dobrý, ne? )
  Ale abyste neřekli, že si dělám legraci, tak tadyhle máte prosím názor odborníka.
  http://www.vira.cz/otazky/Kdy-zacina-zit-lidka-bytost-s-telem-i-dusi.html
  ————————————-
  DOTAZ: (…)
  Osobně si myslím, že už při početí dostává toto tělo i duši, tudíž že lidský život početím skutečně začíná. Ovšem nedávno jsem slyšela od jednoho gynekologa, že oplodněné vajíčko se ne vždy v děloze uchytí, a že někdy se takových oplozených vajíček uchytí pouze 10%. Pak si kladu otázku: jestliže už tato oplozená vajíčka mají i duši, proč Bůh dopouští smrt tolika dětí, když rodiče je chtějí? A nebo je to tak, že duše vstupuje do těla až po uchycení oplozeného vajíčka v děloze? Ví se vůbec, kdy duše vstupuje do tohto těla?
  (…)
  ODPOVĚĎ:
  (…)
  Jde o situaci skutečného dilematu, kdy ustoupení z pozic, že lidský život začíná početím, umožňuje zabíjení nenarozeného života. Na druhé straně však trvání na takto stanoveném začátku života vede k dilematu, který naznačujete otázkou, proč Bůh dopouští smrt tolika dětí, i když je rodiče chtějí. Z mého pohledu je tato skutečnost tajemstvím. (!!!!!) Podobné skutečnosti jsme svědky v ne-lidské přírodě.
  Církev proto musí zůstávat velmi blízko rozvoji vědeckého poznání a v součinnosti s ním stále prověřovat platnost svých stanovisek. (…)
  ————————————————-

 273. mulit

  Jsou pobožní, co přiznají, že jsou vyděšení, proto věří. Ti se dají pochopit. Ale ti pyšní, co se naparují, ti ne. Daniel B. ty se naparuješ, ale ve skutečnosti je tvým motivem strach, jak ses bezděky prozradil už mnohokrát. Kdyby sis to přiznal, tak nic neztratíš. Budeš jenom člověkem a staneš se sympatičtějším, pochopitelnějším. Když se budeš naparovat a dělat lepší než jsi, případně vyhrožovat, tak budeš jen za podivína. Kdyby vaše víra, pobožní, byla skromná, tak nikdo neřekne ani slovo. Ale když děláte ramena, přitom nemáte nic kromě té knihy, tak je to drzost.

  ty máš dvě věci:

  1. Svůj strach
  2. Svoji knihu

 274. Daniel B.

  @mulit

  Když zapojuji elektroniku, pak ji nezapojuji pod napětím a když přecházím silnici, pak se dívám, zda nejede auto. Existuje moudrý “strach”, kdy si člověk uvědomuje důsledky svých činů. Vy vidíte na takovém jednání něco špatného? Já ne, já ho považuji za moudré.

  Mám bázeň před Bohem a ta je zdrojem skutečného života, zdrojem pokoje a opravdovou moudrostí.

  Jak jste na tom vy s vnitřním pokojem, když nevěříte v Boha?

 275. mulit

  Opravdová moudrost? Tvoje kniha pověr? Ty jsi fakt šašek namyšlený.

 276. Daniel B.

  @mulit

  Nějaký argument by nebyl? Co dáte nebo snad vezmete urážkami?

 277. mulit

  Když budeš psát z pozice pýchy, budu ti psát, že jsi šašek namyšlený, Když budeš psát z pozice pokory, nemám důvod ti cokoli psát, co by tě urazilo. Ty sám si za to můžeš. Ty jsi příčina toho, jak se k tobě stavějí lidi tady. Prostě přiznat strach ze smrti, přiznat, že něco nevím – to není zbabělé, to je čestné, to je chlapské. Ale to, co děláš ty, že se naparuješ, to není čestné. To je právě slizké a troufalé. To můžeš právě dělat jen ve světě náboženství. V reálném světě bys pro svá tvrzení musel dát důkazy na stůl, nebo se něčím prokázat. Ale ve světě náboženství si můžeš tvrdit cokoli. Nabubřele. Jak to děláš. To je tvoje charakterová vada. A tu právě realizuješ v náboženství. Ale všichni pobožní takoví nejsou. Já znám pokorné, slušné pobožné. Těm bych neměl důvod cokoli říkat, Naopak ty bych pohladil. Páč jsou lidští. Ale ty si hraješ na něco více. Potřeboval bys průplesk, jak si drzý. Takže ještě jednou: Jsi pobožný šašek, co se naparuje. Máš jenom tvůj strach a tvoji knížku. To je celá tvá paráda. Už mi nepiš, je to stále dokola. Napiš, až budeš mít něco více než jen strach a tu knížku a svoji pýchu.

 278. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, mně ty vaše urážky neuráží. Mně pouze přijdou zbytečné. Proto jsem napsal, co jsem napsal.

  V reálném světě bys pro svá tvrzení musel dát důkazy na stůl, nebo se něčím prokázat.

  Aplikuje toto sám na sobě. Dokažte mé motivy, které ohledně mně neustále zmiňujete, dále dokažte, že křesťané nevěří v pravého Boha, když už to tvrdíte.

  Já vaše pohlazení nepotřebuji. Nejsem na vás nijak závislý.

  O tom rozumném “strachu” jsem už psal. Vy se snad neohlížíte dříve, než přejdete silnici?
  🙂

 279. A.S.Pergill

  @Daniel B Ty paragrafy, které citujete, byly vytvořeny a procpány do legislativy multikulturalisty, protežujícími islám a pracujícími na islamizaci Evropy. Zakazují např. konstatování, že byl tvůrce islámu pedofil, protože sexoval malou holčičku (od jejích šesti let nekoitálně, od devíti vaginálně – což, mj., svědčí i ve prospěch hypotézy, že byl nenormální nejen duševně, ale i tělesně, protože normálně vyvinutý chlap by tak malou holku roztrhl). Ve prospěch křesťanů, kteří jsou tvůrci těchto zákonů určeni (v souladu s islámem) k vybití, je sotva kdo bude uplatňovat.
  Navíc je, pochopitelně, totální absurditou skutečnost, že tyto zákony (zcela záměrně) nerozlišují mezi pravdivými a nepravdivými informacemi. Ověřených příkladů netolerantnosti křesťanů i jejich podrazáctví je dost a dost. U nás stačí prolistovat už Kosmovou kronikou.

 280. toli

  @Daniel
  Vyznávat víru není zbabělé. Zbabělý člověk se nepostaví proti většině. Mám svoje názory zduvodnitelné. Z ateistů zde nikdo není schopen argumentačně napadnout to, čemu věřím.

  To by mne ani nenapadlo něco ti vyvracet.Bezpečně vím že jsi nemocný a jak známo bludy nelze vyvracet ani potvrdit.

 281. toli

  Jak jste na tom vy s vnitřním pokojem, když nevěříte v Boha?

  Pokud mohu mluvit za sebe tak můj vnitřní pokoj je dokonalý,jednoduše beru smrt jako zcela přirozenou součást života.Až příjde tak příjde .A troufám si tvrdit že podobně to vidí každý ateista.Nikdy nikoho vzkříšeného jsme neviděli,proč se děsit toho co je přirozené ? Epikureos-když tu jsme my není tu smrt,když je tu smrt nejsme tu my.Existence smrti se nijak nedotýká našeho vnitřního pokoje,tomu se říká smysl pro realitu

 282. mulit

  Daniel B. – kdybys psal na forum lidí, co o víře nic nevědí, že máš nějaké tajemství, co je moudrost a u toho se naparoval, tak je ta možná ohromíš, ale tady jsou přece lidi, co byli věřícími. Tohle nemá žádnou logiku. Ty přece dobře víš, tu tvoji knihu tady lidi znají a znají i praktické křestanství v reálu a co to dělá. Jako bys pořád nevěděl, kde jsi a s kým se bavíš. Jestli chceš soulad, zajdi si za pobožnými a jestli chceš ohromovat nějakou “moudrostí”, zajdi si mezi ty, co nikdy nebyli věřící. Tam možná zazáříš. Tady ne. U mně už vůbec ne. Pro mě je Daniel B.

  1. Strach ze smrti
  2. Papoušek bible
  3. Pýcha náboženská (svatý, moudrý, nejlepší), pýcha lidská (miliardář)

  Daniel B. – pro mě jsi ztělesněním toho horšího, co jsem u křestanů viděl. Když se špatná ideologie kombinuje s nějakou závadou v povaze.

 283. ateista

  @Daniel B.
  Za veřejné hanobení skupiny obyvatel kvůli jejich náboženskému vyznání pachateli tohoto trestného činu hrozí až tři roky vězení, použil-li k tomu internet.

  Jak byste charakterizoval hanobení? Jestliže veřejně označím hlasatele náboženské víry za lháře a podvodníky, tedy zločince, hanobím je? Jestliže věřící v imaginární subjekt označím za duševně nemocné, hanobím je? Měl byste na mne podat žalobu, aby nezávislý soud dospěl k závěru, kdo má pravdu a zda se v tomto případě jedná o hanobení.

 284. mulit

  toli
  11.12. 2016
  Stejně mozek zachází s náboženství,prostě si vymýšlí to co je mu libé….

  mulit: http://www.uzdraveniprokazdeho.cz/materialy/Navrat_ze_smrti/5apul_dne_v_nebi/PercyCollett-PETAPULDNEVNEBI.pdf

  Jestli budeš mít někdy čas, tohle je nejrozsáhlejší (blud), co jsem za celou svoji pobožnou kariéru četl. Nesměj se mi, byly doby, kdy jsem tomu věřil. Detailní popis nebe.

  A nebo tady je z toho výcuc http://www.tlg.estranky.sk/clanky/navsteva-neba.html

 285. Daniel B.

  @toli

  Bezpečně vím že jsi nemocný a jak známo bludy nelze vyvracet ani potvrdit.

  Jestliže nejste schopen toto své tvrzení potvrdit, pak toto vaše tvrzení splňuje vámi stanovenou charakteristiku bludu.

  Nečekám, že byste byl schopen jej potvrdit. Takže si dále tvrďte to, co tvrdíte, a označujte si nadále to své tvrzení za blud.

 286. Daniel B.

  @mulit

  Daniel B. – kdybys psal na forum lidí, co o víře nic nevědí, že máš nějaké tajemství, co je moudrost a u toho se naparoval, tak je ta možná ohromíš, ale tady jsou přece lidi, co byli věřícími. Tohle nemá žádnou logiku.

  Ale já zde nepíšu z důvodu, abych někoho ohromil. Praktické křesťanství znám a to, co jste napsal ze svého života, je pro mne dostatečným potvrzením mých vyučování v církvi. Svými svědectvími jste zpečetil to, před čím jsem věřící ve svých vyučováních varoval.

  Vaše “praktické” křesťanství spočívalo v nevědomosti, popř. ignorování biblických požadavků – např. toho, ať vše zkoumáme (1. Tes 5,21). Poslouchal jste lidi, aniž byste zkoumal, zda je jejich požadavek v souladu s Boží vůlí, či ne. To pak přineslo následky v podobě frustrace a nespokojenosti.

  Moudrost je schopnost používat poznání správně.

 287. mulit

  Daniel B.
  Ale já zde nepíšu z důvodu, abych někoho ohromil. Praktické křesťanství znám a to, co jste napsal ze svého života, je pro mne dostatečným potvrzením mých vyučování v církvi. Svými svědectvími jste zpečetil to, před čím jsem věřící ve svých vyučováních varoval.

  mulit: Teď zrovna zase ohromuješ a dokonce se teď chlubíš, že jsi kazatel. Ty si nedáš nikdy pokoj. Jsi naparující se pobožný s nosem nahoru. To je ta nejhorší sorta. Naštěstí nade mnou už lidi tak pokřivení jako jsi ty ztratili moc. To další, co tam píšeš v tvém příspěvku, už můžeš psát leda ovcím, co ti to žerou. Je to jasné, fejkaři?

 288. Daniel B.

  @mulit

  Já se tím nechlubím. Já to pouze konstatují. Chlubení je vnitřní postoj a nechcete snad tvrdit, že znáte mé myšlenky.

 289. mulit

  Dej mi pokoj a zalez ke svým ovcím.

 290. Daniel B.

  Malá odbočka…

  Jsem rád, že se o těchto věcech píše otevřeněji…

  Nezadržitelně stoupá „promořenost“ gay komunity. Jestli se tento trend nepodaří zastavit, bude do pěti až deseti let v Praze nakažený každý desátý gay. Přitom oficiální čísla přirozeně nezahrnují neléčené a nediagnostikované jedince.

  Měsíčně 20 nově nakažených
  „Dorostla nová generace s mnohem uvolněnější morálkou. Skupinové párty v gay klubech, rychlé seznámení na internetu. Náš průzkum ukázal, že pro gaye není problém mít za život třeba 250 partnerů. Samozřejmě se tak nechová každý. Není pak divu, že měsíčně v Česku přibývá v průměru dvacet nových případů nákazy,“ popisuje Renata Staňková, expertka na boj proti AIDS ze Státního zdravotního ústavu.

  http://zpravy.idnes.cz/aids-hiv-nemocni-nad-60-let-0h2-/domaci.aspx?c=A161207_2290924_domaci_jav

 291. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, je zase vidět, že nejste schopen argumentovat.

 292. Daniel B.

  @ateista

  Jestliže veřejně označím hlasatele náboženské víry za lháře a podvodníky, tedy zločince, hanobím je?

  Je to stejné, jako byste někoho označil za zloděje, aniž byste byl schopen prokázat, že něco ukradl.

  Je to tedy hanobení.

 293. toli

  @Daniel
  Nezadržitelně stoupá „promořenost“ gay komunity. Jestli se tento trend nepodaří zastavit, bude do pěti až deseti let v Praze nakažený každý desátý gay. Přitom oficiální čísla přirozeně nezahrnují neléčené a nediagnostikované jedince.

  Kdybys nebyl takový idiot tak bys věděl že statistika je zkreslená.Kdo chodí na testování ?Převážně pouze gayové.Je tedy logické že v pozitivitě vedou.Heteráci si myslí že jich se AIDS netýká.Přitom téměř každý má nějakou milenku či milence.Kdyby chodil na testování poctivě každý bez ohledu na orientaci tak by jsi viděl jak by se statistika hnula v neprospěch heteráků.
  A kromě toho co ti je potom kdo má AIDS ? Nesmíš prcat s každým koho vidíš a pak se tě nějaký AIDS netýká.

 294. Daniel B.

  @toli

  Toli, vy nemáte žádné údaje, o kolik % by se při povinném testování hnula statistika v neprospěch heterosexuálů. Přemýšlejte, kolik lidí se nakazilo nepřímo. Pokud bisexuál nakazí virem HIV svou partnerku, která pak porodí HIV pozitivní dítě, pak mi řekněte, jak by ona statistika vypadala při započítání onoho nepřímého nakažení.

  Nemáte žádné relevantní údaje a to má být argumentem? Víte, kolik mají za život v průměru sexuálních partnerů homosexuálové a kolik heterosexuálové?

 295. toli

  A kromě toho homosexuálové nežijí v nějakém ghetu stejně tak jako heterosexuálové.Mezi oběma orientacemi je plynulý přechod,tedy že lidé kteří se sami indentifikují jako heterosexuálové bez problému souloží s homosexuály a naopak.Ještě markantnější je to u žen tam jsou hranice v hování mezi heterosexualitou a homosexualitou velmi velmi neostré.

 296. toli

  Nemáte žádné relevantní údaje a to má být argumentem? Víte, kolik mají za život v průměru sexuálních partnerů homosexuálové a kolik heterosexuálové?

  Pokud vycházíte z průzkumů provedených pánbíčkáři tak vám to musí být zcela jasné 🙂

 297. Daniel B.

  @toli

  Vy argumentuje svými domněnkami. U homosexuálů je v průměru mnohem větší promiskuita, než u heterosexuálů. Není proto překvapením, že se HIV mnohem více šíří u nich, než u heterosexuálů.

  Vám na homosexuálech ani nenáleží, že? Popíráním pravdy jim skutečně “pomůžete”…

 298. toli

  A kromě toho je vám opravdu velké hovno po jejich způsobu života.Vás jejich AIDS nějak irituje ? Mě ne. Že platím jejich léčbu ve svých daních ? No a ? Kuřákům platím jejich rakovinu,alkáčům platím jejich cirhózu,tlustým platím jejich obezitu a nemoci s ní spojené.Motoristům platím jejich invaliditu.Ve svých daních platím kde komu kde co.Proč bych se měl pozastavovat pouze nad AIDS ?

 299. toli

  Vy argumentuje svými domněnkami. U homosexuálů je v průměru mnohem větší promiskuita, než u heterosexuálů.

  Vy máte nějaké relevantní údaje z promiskuity heterosexuálů ? Sem s nimi . Já jen vím že když byla výměna manželek a byl tam jeden pár od adventistů.Tak se adventista záměrně přiopil a chtěl hned ošukat vyměněnou tedy cizí manželku,to se na celou historii této reality show stalo pouze jednou a zrovna v tomto případě a zrovna u pánbíčkáře.No to je tedy náhoda !! 🙂

 300. toli

  Vám na homosexuálech ani nenáleží, že? Popíráním pravdy jim skutečně „pomůžete“…

  Stejně tak jako nám zde jsou u prdele tvé pobožné kecy tak jsem si jistý že i jim jsou tvé pobožné kecy tamtéž….

 301. Daniel B.

  @toli

  Osobně mi nevadí, že zde někdo to, co píšu, odmítá. Jednoduše proto, že vím, proč to odmítá.

  Mně je jedno, kam si moje slova “dáváte”. K takovému způsobu jednání není opravdu potřeba přemýšlet. To zvládne téměř každý.

  Promiskuita homosexuálů je patrná z jejich vlastních svědectví, o tom jak žijí.

 302. Ateistický laik

  Daniel B.: S tímto požadavkem nemohou ateisté tvrdit, že neexistují věřící, kteří mají vztah se skutečným Bohem. 🙂
  A co je to “skutečný Bůh”? Stále používáte křesťany vymyšlené termíny, které neumíte druhé straně objasnit/vysvětlit/definovat. Kdyby jste místo “skutečného boha” použil v předchozí větě třeba Červenou Karkulku, tak se na významu věty nic nezmění. Furt se pohybujete na úrovní vymyšlených pohádek.

  To nebyla vyhýbavá odpověď. Jednoduše jste to pouze nepochopil. Dluh se nedá smazat jinak, než že ho někdo splatí. Odplatou hříchu je smrt. Už chápete?
  Hřích je vaše křesťanská kategorie (křesťanský výraz pro vaše mindráky) a smrt je biologická kategorie, motáte dvě věci dohromady, proto to nechápeme.
  A dluhy znám tak akorát peněžní a protislužbové.

  Lhostejnost je důsledkem ateismu, pramení z toho, že neexistuje skutečný smysl života.
  Neexistuje, no a co? Já z toho mindrák nemám. A že jste si nechal nasadit mindráka od křasťanů je vaše věc, ale byl bych rád, kdyby jste se nesnažili ten mindrák rozšiřovat dál.

  Vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – je snad tohle verifikované tvrzení?
  Není, je to tvrzení na úrovni pohádky o Červené Karkulce. Doložte verifikovatelně boha, pak můžete dokládat jeho podíl na vzniku světa.

  Vyznávat víru není zbabělé. Zbabělý člověk se nepostaví proti většině. Mám svoje názory zdůvodnitelné. Z ateistů zde nikdo není schopen argumentačně napadnout to, čemu věřím.
  Ale člověk s vymytým mozkem je schopný se proti většině postavit.
  Tak proti vymyšleným kravinám se těžko argumentuje, jak říct jinak o blbosti, že je to blbost?

 303. Ateistický laik

  mulit: V reálném světě bys pro svá tvrzení musel dát důkazy na stůl, nebo se něčím prokázat.
  Daniel B.: Aplikuje toto sám na sobě. Dokažte mé motivy, které ohledně mně neustále zmiňujete, dále dokažte, že křesťané nevěří v pravého Boha, když už to tvrdíte.
  Co je to pravý_bůh? Podle mě je každý bůh pravý, protože je vymyšlený a každý si ho vymyslí podle své potřeby. Jenže nechápu, proč v něco takového v současné době věřit?

 304. toli

  Promiskuita homosexuálů je patrná z jejich vlastních svědectví, o tom jak žijí.

  A promiskuita heterosexuálů je patrná ze 47% rozvodovosti a z toho že děti ani neví kdo je jejich otcem když u nich doma rotují “strejčkové”.

 305. Daniel B.

  @Ateistický laik

  Jestliže nechápete slova a slovní spojení, pak jak se můžete označit za ateistu?

  Chcete říct, že nevěříte tomu proto, že nevíte, o co se jedná?

 306. Daniel B.

  @toli

  Rozvodovost není důkazem promiskuity.

 307. Daniel B.

  @toli

  Mé tvrzení není nic víc, než konstatování, že v průměru jsou homosexuálové mnohem více promiskuitní, než heterosexuálové.

  Jednotlivé případy průměr ovlivní minimálně.

 308. mulit

  Ateistický laik: A co je to „skutečný Bůh“? Stále používáte křesťany vymyšlené termíny, které neumíte druhé straně objasnit/vysvětlit/definovat. Kdyby jste místo „skutečného boha“ použil v předchozí větě třeba Červenou Karkulku, tak se na významu věty nic nezmění. Furt se pohybujete na úrovní vymyšlených pohádek. Co je to pravý_bůh? Podle mě je každý bůh pravý, protože je vymyšlený a každý si ho vymyslí podle své potřeby.

  mulit: Víš, co používají letniční? Slovní spojení “živý Kristus”. Prý je u nich živý Kristus. Jakoby katolíci měli mrtvého Krista… To slovní spojení živý Kristus nebo skutečný Bůh je jen důkaz náboženské pýchy. Pokud to nějaký pobožný používá, je to jen důkaz jeho povahové vady. Oni se rádi předvádějí.

  Nebo na granu je jeden týpek s nickem cizinec a ten si udělal machrovací kariéru na tom, že dokola píše, že nevěří v boha, jako ostatní křesťané. On je něco více. ON věří Bohu. A naparuje se u toho. Další týpek tam měl nick Kristus. Hele, to jsou jeden nemocný vedle druhého. Vždycky duševní úchylka a ta se kombinuje s pýchou.

 309. Hraničář

  “To nebyla vyhýbavá odpověď. Jednoduše jste to pouze nepochopil. Dluh se nedá smazat jinak, než že ho někdo splatí. Odplatou hříchu je smrt. Už chápete?”

  Danieli, uznává tvoje církev a ty osobně hypotézu o lidské svoboda a svobodné lidské vůli, to vše mu Bohem dané/darované? Jak se s tím potom srovnávají ty “boží tresty”, splácení jakéhosi lidského “dluhu” vůči Bohu a pod.?

  “Mám bázeň před Bohem a ta je zdrojem skutečného života, zdrojem pokoje a opravdovou moudrostí.”

  Tak máš tu lidskou svobodu nebo ne??

 310. toli

  Mé tvrzení není nic víc, než konstatování, že v průměru jsou homosexuálové mnohem více promiskuitní, než heterosexuálové.

  Dokážeš pochopit že proto nemáš relevanci ?Nejdříve bychom totiž museli vědět jak jsou promiskuitní heterosexuálové-abychom mohli porovnávat. Proto jsem se ptal na nějaká data ohledně promiskuity heterosexuálů ?

 311. Hraničář

  DarthZira
  09.12. 2016
  Mohl by mi nějaký věřící vysvětlit, že když tedy připustíme, že existuje nějaká lidská duše, tak pokud (jako že to tedy vůbec není jisté a marně přemýšlím, z čeho v Bibli to dovodit) ji Bůh dává do lidského zárodku hned v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem, jak to potom vlastně ten Bůh dělá s jednovaječnými dvojčaty a chimérami?
  To, že „dojde k chybě“ a jedno oplodněné vajíčko se rozdělí na dvě potom řeší jak? Přidá další duši? A na základě čeho rozhoduje o tom, které z těch dvojčat bude mít tu původní duši a které tu druhou (novou)?
  Analogicky v případě chimér – ……………………….

  To nedokázal vysvětlit ani biolog a katolický kněz, RNDr. M.O. Vácha.

  A hlavně, mohl by mi někdo vysvětlit, jaký to má vůbec smysl? ……………………..

  Kde chceš v náboženství hledat nějaký smysl? Jak mně řekl jeden “tradiční” katolická kněz: ” Bůh ve své nekonečné moudrosti to tak rozhodl a my o tom nemáme diskutovat!” To jsem se ho zeptal, proč asi Bůh stvořil pohlavní rozmnožování když s tím ted má evidentně problémy.

 312. toli

  Mohl by mi nějaký věřící vysvětlit, že když tedy připustíme, že existuje nějaká lidská duše, tak pokud (jako že to tedy vůbec není jisté a marně přemýšlím, z čeho v Bibli to dovodit) ji Bůh dává do lidského zárodku hned v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem, jak to potom vlastně ten Bůh dělá s jednovaječnými dvojčaty a chimérami?
  To, že „dojde k chybě“ a jedno oplodněné vajíčko se rozdělí na dvě potom řeší jak? Přidá další duši? A na základě čeho rozhoduje o tom, které z těch dvojčat bude mít tu původní duši a které tu druhou (novou)?

  Hned v první kapitole u Mojžíše je verš že duše která hřeší zemře a umírají naprosto všichni.Sami pánbíčkáři v tom mají zmatek.Nesmrtelná duše není obsažena ve Starém zákonu,to by popírali sami sebe.Židé nikdy nepočítali s nějakým mesiášem ve stylu Ježíše,s někým kdo by jim zajistil věčnou existenci.Tahle myšlenka je judaismu cizí.Naopak církev respektive křesťanství si tuto myšlenku vypůjčilo z cizích kultur aby se odlišilo od judaismu,bylo “aktraktivní” pro prostáčky a sobě zajístilo prosperitu stříháním ovcí…

  Jinak Kristus i Marie jsou už 2000 let over,mohou na něj čekat do nekonečna 🙂 mrtví se nevrací

 313. Hraničář

  @Mulit
  mulit: Tak to u letničních bys musel všechny tyto předměty vyhodit a ještě by tě z toho rozvazovali. Tzn. lámali ve jménu Ježíše Krista jakékoliv pouto s těmito okultními předměty. A nejen letniční, ale i adventisti a další protestanti se na předměty od katolíků dívají stejně jako na ty od šamanů……………………

  Když jsem před léty navštěvoval metodisty, tak jednou kazatel vyprávěl – poučoval – jak “svazují” různé “okultní” předměty. Třebas obrázek Kleopatry či jiné faraonky, a vůbec – kopie čehokoliv “pohanského” – co se tehdy hojně dováželo z Egypta. Nebo uvedl příklad: Jeho teta si stěžovala, že se v bytě cítí špatně. On jí prohrabal skříně a našel nějaké spiritistické knihy. Tak je šel hodit do kamen a teta mu hrozně hrubým, mužským hlasem řekla: “Co to děláš!?” A když ty knihy spálil, tety hned pookřála.
  Ostatně – podobně mluví i P. Kodet.

 314. Hraničář

  sam
  07.12. 2016

  —————–Hraničář: Naopak „vzdělaná“ katolická církev, ale i protestantské, nějaké „pohanské“ kultovní stavby a předměty důsledně likvidovala/y.————————-
  Ale to jsme někde daleko v minulosti. Asi v raném středověku. Docela bych jim to odpustil. Nevím, kolik pohanských kamenných staveb v ČR vůbec vzniklo. Už je to moc dávno. Jsem ochoten odpustit a zapomenout.
  Daleko více mě zajímá posledních cca 100 let. To je důležitější……………………..

  No, když křesťanští misionáři připluli do objevených pohanských zemí – kdy nenašly dost pevné státní útvary – typicky v Americe – tak tam důsledně zlikvidovali tu “pohanskou” kulturu.

  Ad: Pergil: Katolická církev se pyšní, že když se zjevila P. Maria v Quadalupe, že během 2 let se nechalo pokřtít na 8 milionů Aztéků. Nedávno jsem četl vysvětlení, že ta P. Maria má přesně atributy jedné aztécké bohyně, Královny nebes. Vypadá jako indiánka, stojí na měsíčním srpku, má tyrkysový plášť s hvězdami – dokonce prý snad přesně rozmístěných dle aztécké mytologie.

  Ad DZ: Moje někdejší spolupracovnice, historička, vykládala, jak se na “fildě” udržovala informace o “odborné” činnosti v kterémsi archivu. Nevím ale, v kterých letech se to mělo odehrát. Pracovník dostal za úkol uspořádat staré pergameny opatřené pečetěmi. A tak vzal nůžky, pečetě odstříhal, uložil do krabičky a pergameny vyhodil!

 315. Hraničář

  Toli:
  Židé nikdy nepočítali s nějakým mesiášem ve stylu Ježíše,s někým kdo by jim zajistil věčnou existenci.Tahle myšlenka je judaismu cizí.Naopak církev respektive křesťanství si tuto myšlenku vypůjčilo z cizích kultur aby se odlišilo od judaismu,bylo „aktraktivní“ pro prostáčky a sobě zajístilo prosperitu stříháním ovcí………………

  Mesiáš je ve SZ dobře definovaný. Bude to veliký panovník, osvobodí židy od cizí nadvlády, obnoví velký Izrael, který bude vládnout světu, a obnoví Chrám. Tomu všemu Ježíš neodpovídal – ať už žil či ne – a přímo v NZ je vylíčeno, že jej Velerada pozvala aby se prezentoval jako Mesiáš a dokonce – to rouhání – jako Boží Syn – a to, jak známo z toho textu, Ježíš odmítl. Proto je pro většinu židů stále podvodníkem. Ostatně, Talmud zachytil ústní tradici, že Ježíše si Marie “upletla” s římským vojákem a starý vdovec Josef, už se 4 dětmi, ji sňatkem zachránil před ukamenováním. Spolu pak měli ještě 3 děti a tato rodina prý vytvořila základ apoštolské skupiny.

 316. toli

  Mesiáš je ve SZ dobře definovaný. Bude to veliký panovník, osvobodí židy od cizí nadvlády, obnoví velký Izrael, který bude vládnout světu, a obnoví Chrám.

  Vždyť říkám že jim neměl zajistit nesmrtelnost.Nesmrtelnost a judaismus nejdou dohromady 🙂

 317. Daniel B.

  @mulit

  To slovní spojení živý Kristus nebo skutečný Bůh je jen důkaz náboženské pýchy.

  Přece na to máte inteligenci, abyste tyto věci pochopil. Slovní spojení živý Kristus je vyznáním víry v zmrtvýchvstalého Krista. Co je na tom pyšného?

  Navíc nerozumnět slovu Bůh znamená rovněž nerozumnět slovu ateista. Přijde mi, že některé čtyřleté děti mají v těchto věcech lepší porozumění, než někteří zde diskutující.

 318. mulit

  Nene. Letniční to slovní spojení živý Kristus a osobní vztah s Kristem používají jako odlišení od tradičních, zejména katolíků. Že oni věří doopravdy a má to signalizovat, že u nich ten bůh je, zatímco tradiční mají jen obřady. Ale obě skupiny mají velké kulové, jen ty fejky. Že Danieli B. Fejky jsou tvůj úděl. Takže ty jim lifruješ v neděli fejky do hlavy. Těm ovcím. A ony ti to žerou. Paráda. Nebo v sobotu? Hm, jazyky, to nebudeš adventista, ani jehovista. Ty bude letniční. Proto i ta tvá úpornost a pýcha. Předveď nějaký fejk, Danieli. Kdy a kde míváš předvádečku fejků s živým Kristem, pod pomazáním Ducha svatého? Kdy a kde to budeš předvádět? Dneska jsi balamutil? A za týden zas?

 319. Daniel B.

  @Hraničář

  Danieli, uznává tvoje církev a ty osobně hypotézu o lidské svoboda a svobodné lidské vůli, to vše mu Bohem dané/darované? Jak se s tím potom srovnávají ty „boží tresty“, splácení jakéhosi lidského „dluhu“ vůči Bohu a pod.?

  Na co se zde ptáte? Máte přece v ČR svobodu spáchat trestný čin, za který onu svobodu můžete ztratit. Máte svobodu dělat věci, které mají své následky. Svoboda neznamená nezodpovědnost.

 320. Daniel B.

  @toli

  Zde je svědectví jednoho gaye…

  13. Jak vnímáš českou/slovenskou gay scénu?
  Popravdě mě dost udivuje, co všechno se v ní děje. Mrzí mě, že většina gayů je promiskuitních. To na pověsti gayů nijak nepřidává. Taky mě mrzí, že většina z nich jde radši cestou nechráněného pohlavního styku s úplně neznámou osobou. To mě pokaždé dostává.

  http://www.nakluky.cz/magazin/item/2667-david-mrzi-me-ze-vetsina-gayu-je-promiskuitnich/

  Relevantnější data pošlu později, píšu z mobilu.

 321. toli

  13. Jak vnímáš českou/slovenskou gay scénu?
  Popravdě mě dost udivuje, co všechno se v ní děje. Mrzí mě, že většina gayů je promiskuitních. To na pověsti gayů nijak nepřidává. Taky mě mrzí, že většina z nich jde radši cestou nechráněného pohlavního styku s úplně neznámou osobou. To mě pokaždé dostává.

  To tě nenapadlo že mluví především o sobě a o prostředí v kterém se pohybuje ? Tomu se říká psychologie,víš 🙂

 322. Daniel B.

  @toli

  Nesmrtelnost a judaismus nejdou dohromady

  Když už mluvíte o judaismu, měl byste znát alespoň jejich spisy.

  Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.
  Da 12,2

 323. toli

  Jinak ano,gayové mají velmi rádi sex (a který heterosexuální muž nemá rád sex ?). Existují gayové kterým se hnusí sex s mužem,ale ti jsou jednoduše nemocní.Odborně se tomu egodystonie a přínáší v rozpolcenosti sebe sama a potlačováním své sexuality další zdravotní problémy-psychosomatika.Myslíš že chodí každý heterosexuál do bordelu ? Pokud si myslíš že každý gay chodí do klubu a tam loví chlapy tak jsi velmi hloupý.V podstatě není rozdíl mezi hetero a homo,naprosté většině jde především o vztah,mít někoho blízkého. A kurvy které mrzí že ti ostatní jsou kurvy to tvrdí především aby nějak potlačily konkurenci. To je u nich i u vás. Stejné principy,právě moralisté mají svou morálku takovou že škoda o ní mluvit.Moje katolická zkušenost ví že největší prasata se scházejí právě v kostele……Netvrdím že všichni jsou tací,ale nikde na ulici je nevidíš v takové koncentraci jako v kostele.

 324. toli

  Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.
  Da 12,2

  Kdy byl sepsán Mojžíš a kdy Da ? Já mluvím o pravém ,původním judaismu,nikoli o jeho aktualizacích.

 325. toli

  A Prague Pride je kapitola sama o sobě. Po celém civilizovaném světě každý rok vždy v letních měsících probíhají prides jako vzpomínka a památka na udalosti v Stonewall roku 1969 kdy se G/L komunita poprvé vzepřela státní moci a celosvětové změny se dali do pohybu.Jen v Austrálii se to jmenuje Mardi Grass a probíhá to v našich zimních měsících. Lze to chápat podobně jako karneval v Riu a zároveň je to vzkaz pro tebe a tobě podobné-“Jsme tady a nebojíme se vás”
  Prague Pride lze rozložit ještě z psychologického pohledu a je to velmi bohatá výtěžnost informací,ale tím tě nebudu zatěžovat.

 326. mulit

  Danieli, ty jsi vážně kazatel? Jako externí? A v jakém sboru? A to děláš i to pokládání rukou na ovce a to abrakadabraka ve jménu Ježíše Krista? Pokud ano, už ti ovce padají? Nebo cítí elektřinu? Kolik jich vstalo z mrtvých, kolik uzdravených? Kolik ovcí z vašeho sboru bylo v nebi?

 327. toli

  Daniel patří k českým bratřím,to jsou ti kteří smilní s americkými letničními 🙂

 328. Ateistický laik

  Daniel B.: Jestliže nechápete slova a slovní spojení, pak jak se můžete označit za ateistu?
  Nechápu, protože mě připadají vaše vyjádření o bohu nelogické, nesmyslné, k ničemu. Normálně se označuju za ateistu, proč bych se nemohl, nebo jak bych se měl označovat ve smyslu náboženském? Prostě mě vaše výmysly nic neříkají, neoslovují mě a připadají mi stupidní.

  Chcete říct, že nevěříte tomu proto, že nevíte, o co se jedná?
  Jednak nevím, o co se jedná – pro mě je všechno okolo boha/církve/náboženství výmysl, tak proč bych se měl o něj zajímat? A proč bych měl v současné době věřit (a čemu věřit)? Znám lepší a zajímavější koníčky.

 329. Hraničář

  Daniel B.
  11.12. 2016

  @Hraničář

  Danieli, uznává tvoje církev a ty osobně hypotézu o lidské svoboda a svobodné lidské vůli, to vše mu Bohem dané/darované? Jak se s tím potom srovnávají ty „boží tresty“, splácení jakéhosi lidského „dluhu“ vůči Bohu a pod.?

  Na co se zde ptáte? Máte přece v ČR svobodu spáchat trestný čin, za který onu svobodu můžete ztratit. Máte svobodu dělat věci, které mají své následky. Svoboda neznamená nezodpovědnost……………

  Co je na tom nepochopitelného? Český stát, ani žádný jiný, neprohlašuje, že respektuje moji svobodnou vůli, ale taxativně moji “svobodu” vymezuje “vocáť – pocáť”. Vše je tak dopředu jasné. Věřící ale prohlašují, že jim Bůh dal jakousi “svobodnou vůli” (a pak pláče “krvavé slzy”, když ji lidé využívají), ale jak už jsme zde debatovali, tak, kdyby to byla pravda, jsme Bohem omezeni více než tím státem. Stát nám totiž nevyhrožuje, že nás bude trestat i “celou věčnost” po smrti!

 330. Hraničář

  Tak tohle věřící asi neskousnou:

  Na Mathewsově představě, že za naším omylem s hvězdou, by mohla být propast času v níž se vytratil popis konjunkce a zachovala se jen část věšteckého výkladu zoroastriánských kněží, by něco pravdy být mohlo. Nepřímo to podporují i další podobnosti křesťanství s nejstarším známým praktikovaným monoteistickým náboženstvím. Najdeme v něm popis posledního soudu. Jméno spasitele před silami zla je sice jiné ( jmenuje Saošjanta), ale i on zvítězí. I zde je idea nebe a pekla, kam na základě svých činů odchází duše po smrti. Nauka zná víru ve spasitele, který přijde na konci času, je zde i poslední soud a zmrtvýchvstání. Také budou vzkříšeni i nespravedliví a také, než budou smět vstoupit do stavu blaženosti, je čeká očištění ohněm. Rozdíl je snad jen v tom, že spasení nemá na bedrech jeden, ale postupně čtyři spasitelé. Úspěšný bude ale až ten poslední, kterého porodí panna, přičemž oplodnění se jí má přihodit při koupání v jezeře.”
  http://www.osel.cz/9130-betlemska-hvezda-nejspis-nebyla-hvezdou-ani-kometou.html

 331. ateista

  @Daniel B.
  Je to stejné, jako byste někoho označil za zloděje, aniž byste byl schopen prokázat, že něco ukradl.

  Jenže já mohu dokázat, že hlasatelé náboženské víry jsou lháři a podvodníci, včetně Vás! Takže to není hanobení, ale pravda!

 332. toli

  @Hraničář
  Tak tohle věřící asi neskousnou:

  Nebudou na to vůbec reagovat.Pro ně je bible Boží slovo a jejich velebníček sluha Boží……….

 333. Foxy

  “Vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – je snad tohle verifikované tvrzení? ”

  Danieli, opouští Vás logika – nebo úmyslně stavíte falacie.
  To, že vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – to je pouze logická dedukce, odpověď na Vaší premisu, kterou jste nebyl schopen prokázat: – – – Vesmír vznikl pouze a výhradně zásahem vyšší inteligence, zásahem božím. – – –

  Nehodlám se zde hádat o přesnou formulaci (slovíčkaření) této premisy, ze které ve všech svých zde předkládaných úvahách zjevně vycházíte, podstatné je, že jste nebyl schopen prokázat její platnost.

  Toť vše.

 334. toli

  @Foxy
  Danieli, opouští Vás logika

  Nemůže ho opouštět něco co nikdy neměl…..

 335. Azazel

  Danieli, já netvrdím, že vesmír vznikl bez božího zásahu, ale že nemusel vzniknout vůbec.

  1) vesmír spíše existuje

  2) pro boha žádné exaktní důkazy dlouhodobě nejsou, spíše neexistuje

  3) vesmír může být věčný

  = pravděpodobnější je, že vesmír je věčný (protože existuje) než že ho stvořila entita, pro kterou nejsou důkazy, pouhá logika a pravděpodobnost 🙂

  Vznik života z chemických prvků zase dobře vysvětluje např. Millerův experiment.

  Vývoj života k inteligenci a vědomí zase darwinská evoluce a evoluční psychologie.

  Nemam proč dávat přednost nadpřirozeným vysvětlením před těmi materialistickými.

  Hezký zbytek týdne 🙂

 336. Daniel B.

  @ateista

  Jenže já mohu dokázat, že hlasatelé náboženské víry jsou lháři a podvodníci, včetně Vás!

  Když můžete, tak proč jste to ještě nedokázal?

 337. Daniel B.

  @Foxy

  Danieli, opouští Vás logika – nebo úmyslně stavíte falacie.
  To, že vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – to je pouze logická dedukce, odpověď na Vaší premisu, kterou jste nebyl schopen prokázat: – – – Vesmír vznikl pouze a výhradně zásahem vyšší inteligence, zásahem božím. – – –

  Logika mě neopouští. Praktikuji pouze požadavek, který zde v diskuzi nevzešel od věřících (!!!), že dokazovat má ten, kdo něco tvrdí.

  To, že vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu – to je pouze logická dedukce

  Ano, je to logická dedukce, ale je to rovněž tvrzení, které má být dokazováno.

  Mně jen přijde zvláštní, že si mnozí doposud neuvědomili, že pokud není dokazatelné nějaké tvrzení, není dokazatelné ani tvrzení, které vyjadřuje negaci onoho prvního tvrzení.

  Doporučuji vám si to otestovat na nenáboženských příkladech.

  Takže správně logicky dedukujete, ale tím se nedostanete z požadavku dokazatelnosti, kterou jste vznesli vy, ateisté.

 338. Daniel B.

  @Hraničář

  Stát nám totiž nevyhrožuje, že nás bude trestat i „celou věčnost“ po smrti!

  Já nepovažuji sbírku zákonů ČR za sbírku výhrůžek. Stejně tak nepovažuji Boží zákony za sbírku výhrůžek.

 339. toli

  Mně jen přijde zvláštní, že si mnozí doposud neuvědomili, že pokud není dokazatelné nějaké tvrzení, není dokazatelné ani tvrzení, které vyjadřuje negaci onoho prvního tvrzení.

  V tom máš naprostou pravdu,ale ďábel je v detailu.Vy jste přišli jako první s bohem aniž by jste ho verifikovali.Skepse ateismu je důsledkem vaší nevěrohodnosti a je tedy následnou reakcí na váš teismus.

 340. ateista

  @Daniel B.
  Když můžete, tak proč jste to ještě nedokázal?

  Já to dokazuji stále dokola. Jste lhář, když tvrdíte, že bůh Vám cokoliv sdělil, učinil Vám, vybral Vám atd. Každý hlasatel náboženské víry lže kdž tvrdí, že Kristus vstal z mrtvých, že někdo bude žít život věčný, že bude spasen, že bude nějaký poslední soud, kdy budou souzeni živí i mrtví atd., atd.
  Protože Vy nemůžete prokázat platnost svých tvrzení, jste lhář.

 341. Ateistický laik

  Daniel B. Logika mě neopouští. Praktikuji pouze požadavek, který zde v diskuzi nevzešel od věřících (!!!), že dokazovat má ten, kdo něco tvrdí.
  Ale my ateisti nic (žádné výroky) o bohu netvrdíme. Věta: “To, že vesmír mohl vzniknout bez Božího zásahu.” Je jen zamítnutí tvrzení bez důkazů (žádný důkaz boha jste stále nedodali). A to tvrzení je právě tvrzení věřících, které zní cca: “Vesmír vznikl zásahem vyšší inteligence, zásahem božím.”
  Nezaměňujte příčinu a následek!

 342. anetalinda

  pro Daniela:
  “Smrt je jistá, nahrazuje jak zpěv sirén v ráji, tak hrůzu pekla. Život na této Zemi, se všemi jeho záhadami a krásami a bolestí, bychom měli žít daleko intenzivněji: klopýtáme a zase vstáváme, jsme smutní, sebejistí, nejistí, pociťujeme osamělost a štěstí a lásku. Nic víc není a já ani nic víc nechci”. – Christopher Hitchens
  Když jsem to četla poprvé, měla jsem dojetím úplně stažené hrdlo. To jsem holt já – sebestředná, nemorální a taky lhostejná. Lhostejnost je důsledek ateismu, pramenící z toho, že neexistuje skutečný smysl života.

 343. toli

  @Mulit
  Pochopitelně že funguje
  Když si však přečteš diskuzi pod článkem tak asi zjístíš že člověk se nějak zvrhnul,většina diskutérů totiž vůbec nechápe o čem ten článek je a patlají páté přes deváté ,holt internetový diskutéři.Místo aby se věnovali vlastnímu rozvoji,vzdělání tak hned vypálí názor (a většinou hovadinu) od boku. A nejhorší jsou ti které formovala bible 🙂

 344. mulit

  U takových serverů diskuse nečtu, protože jak píšeš většina lidí jen chaoticky vysílá, aniž by byli schopni přijímat. Jinak díky za odkazy na yotube atd. Včera jsem sledoval. Taktéž díky všem ostatním za odkazy, Hraničáři atd.

 345. Jaroslav Štejfa

  K Tolimu:
  Genesis 1-31
  Bůh viděl že všechno co učinil je velmi dobré.Byl večer a bylo jitro den šestý.

  Pokud střízlivý člověk dočte Bibli dál (třeba až nakonec), nutně musí nabýt dojmu, že činnost boží, popsaná touto knihou, je popřením citovaného tvrzení. Vše, co Bůh podle Bible činí, je způsob, jak napravit to, co se mu při stvoření světa nepovedlo. A dá to na celou knihu.
  Jaroslav Štejfa

 346. Hraničář

  V září se čtyři kardinálové soukromě zeptali papeže – s využitím standardního vnitrocírkevního postupu – zda exhortace odpovídá katolické nauce o manželství, svátostech a svědomí, papež jim však neodpověděl. Konkrétně se tázali: 1) zda mohou cizoložníci přistupovat ke svatému přijímání; 2) zda existují absolutní mravní normy, jež je třeba dodržovat „bez výjimek“; 3) zda trvalé cizoložství představuje „objektivní situaci trvalého těžkého hříchu“; 4) zda se vnitřně špatný skutek může přeměnit „ve skutek subjektivně dobrý“ v závislosti na „okolnostech či úmyslech“; a 5) zda člověk může na základě „svědomí“ jednat v rozporu s „absolutními mravními normami, které vnitřně špatné skutky zakazují“.
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/12/12/de-mattei-v-cirkvi-probiha-nabozenska-obcanska-valka/

  Jardo Š. (mulite, Danieli) máš představu, jak zní ty “absolutní mravní normy, jež je třeba dodržovat „bez výjimek“?

 347. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Pod to jsem dal zprávu o siamských dvojčatech.Verš z bible o dokonalosti boží jsem tedy uvedl jako ironii 🙂

 348. Azazel

  Toli, k těm siamským dvojčatům se ještě hodí jeden citát z Bible: “Co bůh spojil, člověk nerozlučuj”, hezký den všem 🙂

 349. toli

  @Hraničář

  Tento jev je známý už dlouho a týká se nejen myší.Podstata života je založena na konkurenčním boji a vzniklé rovnováze která je velmi křehká.Pokud nemáš o co bojovat a žiješ v blahobytu tak degeneruješ a zároveň se přestáváš množit.To předchází jak zdravotním tak sociálním problémům,patologickým vztahům a interakcím. Platí tedy rájem k zániku.Ráj je rájem jen chvíli 🙂

 350. mulit

  Filipíny jsou zajímavé v programu Google Earth a procházet tam těmi jejich uličkami měst a vesnic.

 351. Jaroslav Štejfa

  K Tolimu: Rozumíme si.

  K Hraničáři: Bohužel nic jako „absolutní mravní normy, jež je třeba dodržovat „bez výjimek“ neznám (kromě zbožných přání některých pro mne nepochopitelných myslí). Vůbec mám problémy označit jakýkoliv reálný konkrétní jev slovem “absolutní”.
  Jaroslav Štejfa

 352. Hraničář

  toli
  13.12. 2016
  Koneckonců koukni k našim západním sousedům.Mají blahobyt a právě páchají sebevraždu………………..

  V tom článku jsou uváděni jako příklad obyvatelé Velikonočního ostrova. Napadalo mě, že na ostatních polynéských ostrovech obyvatelé nedegenerovali. Nezanesli si tam žádné choroby, nebyli tam žádní dravci ani jedovatí hadi. V “kondici” se ale udržovali válkami mezi sebou – jeden ostrov proti druhému. Pěkně o tom píše M. Stingl v knize Smrt v ráji .

 353. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  14.12. 2016
  K Hraničáři: Bohužel nic jako „absolutní mravní normy, jež je třeba dodržovat „bez výjimek“ neznám ……………………

  Škoda, jsem si jist, že na Duších …. mně také neodpoví.

 354. toli

  @Hraničář
  V tom článku jsou uváděni jako příklad obyvatelé Velikonočního ostrova. Napadalo mě, že na ostatních polynéských ostrovech obyvatelé nedegenerovali.

  Na History byl dokument že obyvatele Velikonočního ostrova vyhladilo jejich debilní náboženství.Dodnes tam roste pouze tráva a pár keříků.Kdysi tam byly lesy.Jejich náboženství jim přikazovalo stavět velké kamenné sochy,na to spotřebovali spoustu dřeva (valivý efekt klád při dopravě,a další).Když si svou chybu uvědomili tak už bylo pozdě-ekosystém se zhroutil……

 355. irnerius

  Uvedená petice velmi pěkně ukázala, že přístup zmíněného úředníka je víceméně správný. Poté, co jste do ní zapojili sebe, svých několik kamarádů, maminky a babičky – na tomto principu petice zpravidla fungují 🙂 – jste nedocílili ani 200 podpisů. Tedy dali jste dohromady ani ne půl promile počtu lidí, kteří jenom katolíkům přijdou každou neděli v ČR na mši.

  Základem každé vyspělé teorie spravedlnosti je zásada “měřit STEJNÉMU stejně” a různému v přiměřené proporcialitě různě. Proto je spravedlivé, aby etablované církve měli větší katalog výhod, než mají různé marginální náboženské nebo pseudonáboženské směry. Jiný přístup by pošlapával rovnost v jejím základě a byl by hluboce nespravedlivý. Je to asi stejné, jako kdyby někdo požadoval, aby politická strana kterou volilo 150 lidí měla stejné parlamentní zastoupení a stejný státní finanční příspěvek jako politická strana, kterou volilo přes milion lidí.

 356. Akvinský

  Samozřejmě, že náboženství je víc než obyčejná filosofie, jedná se o spojení rozumu a božského, o spojení rozumu a citu, o propojení člověka a boha, bez kterého by nemohl vzniknout svět. Filosofie může být lecjaká, bůh jest jeden. Ateistické filosofie už v minulém století zabili stamiliony lidí, komunismus i nacismus jsou příkladem, že člověk se musí držet Jeho, jinak upadne do temnot pyšného rozumu bez pokory, a to není dobrá kombinace, pane Tomku.

 357. Bílá velryba

  A jiné filosofie nemají jako i citovou část, byť převažuje rozum? Kde je dokázán váš bůh. A kde je dokázáno, že nacisté byli ateisté? Věřící tisíce let vraždili a ateismus nepotřebovali, ani sekulární filosofii. Píšete nesmysly.

 358. Pingback: Víra v existenci pekla - konflikt náboženské motivace a náboženské svobody | Ateisté ČR

 359. Pingback: Petr Polák & Petr Bittner a falešný lidskoprávní boj o hidžáby ve školách | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.