Víra v existenci pekla – konflikt náboženské motivace a náboženské svobody

Autor | 22.12. 2016

Tento článek tematicky navazuje na článek Jana Wernera: Je libo být namletý do masokostní moučky, či zakusit nekonečně dlouhá muka v pekle?

Každé náboženství má v základu nastavené určité důvody, pro které se jeho uctívači mají důvod cítit  velmi nekomfortně. Jsou součástí jejich donucovacích mechanismů, které nepůsobí jen jako tresty za přečiny proti náboženskému řádu, ale také jako aktivizující prostředek. Proto si nikdo z věřících nikdy nemůže být jist, že nedopadnou právě na jeho hlavu. Nejsou o nic méně hrozivé ani když jsou čistě imaginární.

desktop-1425912119

Pokud se podíváme na současné abrahámovské kulty, tak především u dvou z nich – křesťanství a islámu – nacházíme charakteristickou motivaci prostřednictvím věčné odměny (ráje či nebes) a věčného trestu (pekla). Nebudu se teď snažit rozebírat příliš podrobnosti ani příliš zabředávat do toho, že některé křesťanské směry chápou peklo i nebesa pouze symbolicky.

Zde bude řeč pouze o těch kultech, které skutečně proklamují, že je nutné věřit v reálnou existenci věčné posmrtné odměny a věčného trestu (říkejme mu pro zjednodušení peklo), ať by byly nazývány jakkoli. Chci ukázat, že taková víra v důsledku nakonec vždy vede ke konfliktu s lidskými právy a motivuje k bizarnímu, často velmi nebezpečnému chování.

Představte si, že byste skutečně věřili, že všichni lidé, kteří nevěří vašemu vyznání skutečně po smrti skončí na místě věčného utrpení tak, jak to popisuje  Jan Werner ve svém článku.

Ta představa je sama o sobě nepříjemná. Co když máte přátele jinověrce, nebo dokonce ateisty. Nevynaložili byste všechny síly na to abyste je před něčím takovým zachránili? Opakuji, byli byste o tom naprosto stoprocentně přesvědčeni. Ty popisované hrůzy by pro vás nebyly symbolické, ale naprosto reálné.

Představme si další situaci: V sekulární společnosti jsou si všichni zastánci různých světonázorů rovni a to i těch neteistických, což u nás poslední dobou poněkud pokulhává. Vy ale naprosto jistě víte, že kdo nevěří vašemu vyznání, je na věky předurčen k nekonečnému utrpení. Ostatní konfese jsou tedy pro vás spíše jakési boční uličky, které nevedou nikam, respektive vedou ke zkáze těch, co se po nich vydají. Dokázali byste připustit že budou mít ve společnosti stejné zastání (tj. že budou stejně přednášeny a podrobovány kritice) jako vaše vyznání?

Případně to můžeme zkusit ještě osobněji. Máte syna nebo dceru, ze stejné konfese (tj. podle vás nepůjde do pekla), ale ta se začne scházet s přáteli z jiné konfese, kteří podle vás jednoznačně skončí v pekle. Máte podezření, že by její názory moli změnit a ona by pak také skončila v pekle. Dovedete si představit hloubku zoufalství takového věřícího?

Co hůř, vy osobně a celá vaše rodina může být za její odpadnutí od víry zodpovědná a tedy také skončit v pekle.

Ano, smyšlené peklo vám dokáže udělat peklo ze skutečného života.

Při tomto všem co jsem právě popsal byste měli ve společnosti roli zákonodárců. Jak byste v takovém případě vnímali  sekularismus a koncept lidských práv? Ano, máme tu první problém. Lidé, kteří se na základě  obecně přijímané svobody vyznání mohou stát zákonodárci udělají hned v dalším kroku vše pro to, aby zničili svobodu, díky níž byli zvoleni. Důvod? Věří v reálnou existenci pekla.

Zkusme vzít tentýž problém tentokrát z nepatrně jiné perspektivy.

Pokud se díváme na peklo jako na druh motivace, musíme uznat, že je to motivace značně problematická. Peklo je slibováno po smrti. Nemůžeme jej tedy chápat jako trest, protože to že se v pekle (teoreticky) poučíte nebo polepšíte už vám k ničemu není. Jediný způsob, kterým tedy může fungovat je ten, že bude působit jako hrozba za života – dopředu.

Problém je že se lidé tak bojí smrti, že ji vlastně vytěsňují. Posmrtný trest jim tedy připadá nesmírně vzdálený. Jediný způsob, jak tento nedostatek vyrovnat, aby taková motivace fungovala dostatečně je, když jej patřičně zveličíte. Ze stejného důvodu je také potřeba lidem neustále připomínat, že jsou smrtelní.

Na to aby tedy taková společnost dostatečně fungovala, potřebuje peklo reklamu – kázání, knihy, obrazy a v současné době také filmy a komiksy. Představa pekla samozřejmě nemůže fungovat, pokud ji neberete vážně.

Pro takové jednání existují dvě pěkná česká slova – výhrůžky a vydírání. Člověka, který jedná pod tlakem vydírání ale nepovažujeme za svobodného. Takový člověk se nerozhoduje svobodně a je pro politickou funkci nezpůsobilý. Navíc jak islámské, tak křesťanské náboženství používají tuto hrozbu i v případě, kdy by je chtěl jeho člen opustit. Nakolik můžeme potom mluvit o svobodě vyznání?

Člověk věřící v reálnou existenci pekla je tedy vlastním přesvědčením i cíleným vnějším nátlakem veden k tomu aby potlačoval svobodu vyznání.

Pokud si myslíte že šlo až dosud o myšlenkové cvičení nemající žádnou souvislost s realitou, tak ne. Je to velmi závažný problém současné demokracie v Evropě, USA i přímo zde v České republice. V peklo věří nejen muslimové, evangelikálové a pravoslavní, ale také katolíci. Alternativní výklady, jaké jsou běžné u nás nepředstavují v katolicismu mainstream ale herezi, jak si můžete přečíst v Katechismu 1035:

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha, neboť pouze v Bohu může mít člověk život a štěstí, pro které byl stvořen a po nichž touží.

633
Místo pobytu mrtvých, kam Kristus sestoupil, nazývá Písmo „předpeklí“, „šeól“ nebo „hádes“, protože ti, kteří tam jsou, jsou zbaveni patření na Boha. Takový je totiž až do příchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých; tím ale není řečeno, že jejich osud je stejný, jak to dokazuje Ježíšovo podobenství o chudáku Lazarovi, který byl zvat „do klína Abrahámova“. „A právě duše těchto spravedlivých, které očekávaly Krista, osvobodil Ježíš, když sestoupil do pekel.“ Ježíš nesestoupil do pekel proto, aby vysvobodil zavržené, ani aby zničil peklo zavržení, nýbrž aby osvobodil spravedlivé, kteří ho předešli.

I v našich zákonodárných sborech zasedá množství věřících poslanců a my bychom jim měli věřit, že ve své funkci zapomenou na svou konfesi a budou jednat v duchu našich zákonů a své funkce. Že by to byl naivní přístup si můžete přečíst v novinách.

Navíc máme po celém světě politické strany, které kombinují náboženské vyznání s politickým programem. Jsou to takové jako polská Prawo i Sprawiedliwość, německá Christlich Demokratische Union Deutschlands, turecká Adalet ve Kalkınma Partisi (Strana spravedlnosti a rozvoje) a u nás Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová z jejich pohledu jsou samozřejmě ateismus, liberalismus a sekularismus (tento pojem občas používají v jiném významu) nepřátelskými ideologiemi… ale to už by bylo na jiné vyprávění.

Poznámka: Konceptem pekla se zabývá Michel Onfray v Ateistickém manifestu (poněkud literárně) a také Sam Harris v knize Konec víry.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

59 thoughts on “Víra v existenci pekla – konflikt náboženské motivace a náboženské svobody

 1. Azazel

  Křesťané mají dnes dle papeže nebe, kam se dostane i ateista. Muslimové většinou ne. A proto raději křesťany než ty, kteří podporují islám, byť jsou sami ateisté (regresivní levice například). Protože důsledky jejich politiky budou horší než u konzervativců křesťanských.

  Ale samozřejmě jsou stále ještě ultrakonzervy i u křesťanů, ale nejsou to ty nejsilnější strany.

  Nejlepší by byla sekulární a liberální strana, já jí moc nevidím. Sekularismus se u nás moc nepoužívá v politice, kolem nás také ne.

 2. mulit

  Bible je ta příčina

  Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš! (Mt 13:41-43)

  Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. (Mk 9:43)

  Rozsévač dobrého semene je Syn člověka a pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. (Mt 13,37-42 NBK)

  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,8)

  Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. (Iz 47,14)

  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. (Mt 25,46)

  …aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´… (2 Tes 1,8-9)

  A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než mít obě nohy a být uvržen do pekla, do toho neuhasitelného ohně, kde `jejich červ neumírá a oheň nehasne´. (Mk 9,45-46 NBK)

  Stačí, nebo chcete přidat?

 3. Azazel

  To sice je, ale mezi křesťany převažuje metaforický výklad pekla a nebe – aspoň dnes. Mezi muslimy ne. A my musíme vycházet z toho, co je dnes ten hlavní směr, ne co bylo před 100 lety a dřív…

 4. Azazel

  Ano, ale lidé jí mají doma na poličce a nevycházejí z ní v praktickém životě většinou, určitě ne do té míry co většina muslimů z Koránu 🙂

 5. mulit

  Azazel – nepiš, čemu věří křesťané, když jsi mezi nimi nikdy nežil. Už mě s tím fakt sereš. Já prošel všechny denominace a na metaforické peklo tam nikdo nevěřil. Každý jen na reálné. Jenom formální katolíci to relativizují. Jinak nikdo. Vždyť je to v bibli mnohokrát na různých místech! Vůbec nevíš, kdo jsou křesťané.

 6. Azazel

  Já znám desítky křesťanů a nikdo z nich nebyl ve stavu co popisuješ ty, kolik je katolíků a kolik nějakých „letničních“ křesťanů? Kolik je % kterých u nás či ve světě? 🙂

  Ale kolik % muslimů jsou fundamentalisté a kolik ne? To je ta hlavní otázka! Většina ano, přesně opačně než křesťané.

  Hezký den, už musím.

 7. mulit

  Českobratrská církev evangelická
  Jednota bratrská,
  Slezská církev evangelická augsburského vyznání
  Luterská evangelická církev
  Evangelická církev augsburského vyznání
  Církev bratrská
  Bratrská jednota baptistů
  Evangelická církev metodistická
  Církev adventistů sedmého dne
  Křesťanské sbory (plymouthští bratří)
  Apoštolská církev
  Křesťanské společenství

  Tihle věří na bibli, tihle věří i na peklo v bibli popsané. V USA je to hlavní směr. U nás v ČR je více katolíků.

  Celosvětově je protestantů 776 mil. Ty jsi neinformovaný, Azazeli. Protestantismus vznikl s důrazem na bibli. A jak už jsem psal, fundamentální jádro katolíků rovněž věří na bibli, včetně pekla. Jako bonus mají očistec, to protestanti nemají. Ti mají jen buď anebo.

 8. mulit

  Azazel – ty budeš evidentně z Prahy nebo z Ćech. Tady na Moravě a Slezsku je jiná situace a ještě více posunuté k nábožnosti je to na Slovensku a v Polsku.

  Jo, a zajdi si do kostela nebo do sboru. Poslechni si nějaké kázání. Zajdi už konečně mezi ty křesťany, když chceš o nich psát, abys věděl, co je předmětem jejich kázání a jejich života. Že ty znáš kolem sebe lidi, co říkají, že jsou křesťané, to je nula argument. Protože za křesťana se považuje tolik lidí, co bibli vůbec neznají. Jak vypadá křesťan, je popsáno v bibli. Ti, s kterými ty komunikuješ, nejsou křesťané, ale odpadlíci nebo formální věřící nebo kulturní věřící nebo něcisté. Křesťan se modlí desatero, křesťan se modlí svými slovy, křesťan navštěvuje aspon jednou za čas bohoslužby, křesťan čte bibli. Pokud tohle nedělá – není to křesťan. Azazeli, ty jsi naletěl lidem, co na hubě deklarovali něco, co nejsou.

 9. mulit

  A navíc těmi přechodovými články, nebo něcisty nebo kulturními křesťany nemá smysl se vůbec zaobírat, protože ti víru nešíří.

 10. Petr Tomek Post author

  Katolická církev samozřejmě říká jednoznačně, že peklo existuje a je skutečné. Je to v Katechismu. Odkazy a citace doplněny.

 11. Azazel

  Já jsem psal o papeži co řekl, že ateisté mohou do nebe (dá se najít na lidovkách a idnes) a většině katolíků, která samozřejmě katechismus vůbec nezná…

  Jinak jsem setkal s knězi typu Halík, co to berou velmi metaforicky, ovšem co říkají lidem v kostele nevím. Tam ale chodí menšina katolíků, natož pravidelně.

 12. Foxy

  Ad: „…Křesťan se modlí desatero, křesťan se modlí svými slovy, křesťan navštěvuje aspon jednou za čas bohoslužby, křesťan čte bibli. Pokud tohle nedělá – není to křesťan…“

  Znám muslimy, kteří berou Korán čistě symbolicky, jako dílo své doby.
  Tito muslimové sami sebe za muslimy považují – ovšem podle vás zde to muslimové nejsou.
  Znám křesťany, kteří berou Bibli čistě metaforicky, jako dílo své doby.
  Tito křesťani sami sebe považují za křesťany, ovšem ani oni dle vámi nastavených kriterií křesťani nejsou.

  Inu, kádrujte si zde věřící dle libosti – jde o to, jestli to těm dle vás suspektním muslimům či křesťanům není venkoncem totálně fuck. Pokud by si vůbec toho zdejšího kádrování všimli…

  Psi štěkají, leč karavana jde dál… tak se to prej říká.

 13. Azazel

  Foxy, tady jde spíš o to, kolik % je kterých u kterého náboženství. Já se u křesťanů s věčným peklem či většinou ani dočasným skutečným peklem nesetkávám prakticky vůbec.

  Kolik procent katolíků zná katechismus? Kolik % se jich reálně rozvádí např.?

 14. mulit

  Zamyslel se někdo nad tím číslem 3, 9 milard výtisků bible? Co to je za sílu? Vyšel snad Mein Kampf v nákladu 3, 9 mld. výtisků?

  Když vezmu průměrnou tloušťku bible 4 – 5 cm a naskládám všechny bible světa na sebe, vyjde to 156 000 km – 195 000 km . To je poloviční vzdálenost k Měsíci…. Proč se vytisklo tolik biblí? Co je to za virus, který se chce tak moc replikovat?

 15. Azazel

  No ale Harry Potter má taky hodně výtisků a většina lidí ho tak vážně nebere 🙂

  Jde o převažující výklady u lidí, u těch obyčejných lidí. Ne u menšiny církevních fláterníků. Ano, pokud by korespondovaly do velké míry ty výklady katechismu s výklady obyčejných lidí, tak je to blbé. Ale to se většinou neděje u křesťanů. Protože převažují sekulární křesťané v Evropě dle výzkumů. Nebo polosekulární. U muslimů je to opačně.

 16. mulit

  V každém sboru nebo kostele mají na stole otevřenou bibli. Každý to má i u sebe. Harryho Pottera jsem tam ještě neviděl. Neznám církev, která jede podle Pottera, zato znám všechny ostatní, co jedou podle bible. Ale už mi to přijde jako hádat se s Danielem B… Trollíš mě Azazeli? Nebo jsi fakt nikdy nebyl u křesťanů v kostele nebo sboru?

 17. toli

  Musím se zastat Mulita.Křesťané opravdu neberou peklo metaforicky a pokud ti to Azazeli tvrdí tak ti věší bulíky na nos.Pro křesťana metaforické peklo neexistuje protože by muselo existovat i metaforické nebe a proč by tedy potom věřili ? Oni opravdu vidí odměnu a trest,žádnou metaforu.Jediná chápaná metafora je pekelný oheň,ten si v 21.století nepředstavují jako středověkou představu,tedy fyzikální oheň.Současní křesťané vnímají pekelný oheň jako duchovní nebo duševní a znamená to trvalou nepřítomnost Boha.Nesmíš zapomenout že tito narušení lidé si myslí že Bůh jim vytváří libé pocity.Už jen pouhé posezení s přáteli je podle jejich myšlení výsledkem boží práce.Peklo je tedy trvalá nepřítomnost příjemných pocitů které jim způsobuje Bůh.

  @Mulit
  Ano,bible je nejrozšířenější knihou.Křesťané to vnímají jako působení Boží a já tomu říkám politika.
  Sám mám doma 3 bible různých verzí na které se práší protože pokud hledám nějaký text tak ho hledám v bibli on-line na netu….
  A BTW Harry Potter je ŘKC vnímána jako Satanův produkt,tento názor šíří klerici.Naopak Společenstvo prstenu a Letopisy Narnie jsou vzaty na milost 🙂

 18. Hraničář

  Petr Tomek Post author
  22.12. 2016
  Katolická církev samozřejmě říká jednoznačně, že peklo existuje a je skutečné. Je to v Katechismu………..

  http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=4246
  Otázka:
  Zdravím. Mám dotaz na knihu „Peklo existuje“ od P.Giuseppe Tomaselliho a zajímá mě, jak knihu hodnotí církev – je skutečně pravdivá? Jde o oficiální katolickou literaturu? Opravdu je peklo takové a odsouzení do věčného zavržení tak jednoduché, jak se tu prezentuje? Po přečtení se člověk ptá, o čem Boží milosrdenství je. Děkuji za jakoukoli odpověď.
  Odpověď:
  Ikdyž tuto knihu neznám, pokusím se o obecnější odpověď.
  P. Giuseppe Tomaselli byl exorcistou na Sicílii od svých 32 let. Měl k tomu oficiální pověření svým biskupem a později biskupy několika diecézí.
  Pojem oficiální katolická literatura je zavádějící. V jistém smyslu by se dalo říct, že oficiální katolické texty jsou dogmata a ostatní výroky magisteria. Ostatní katolická literatura nese „nihil obstat“ diecézního biskupa či ordináře. To ale znamená jen tolik, že daná knížka není v rozporu s katolickou naukou.
  Jako exorcista se setkával často s posedlými. Na jihu Itálie je tento fenomén hodně rozšířený. Jeden můj spolubratr, P.Igino Troiani. je jedním z exorcistů diecéze Řím. Zrovna minulý měsíc jsem byl při jednom exorcismu.
  To, že peklo existuje, je jedna z věcí, které jsou při exorcismu evidentní. Ďábel existuje, peklo existuje.
  Na druhou stranu to ale při exorcismu často vypadá, že do pekla máme všichni mnohem blíž, než je tomu doopravdy. Ďábel často háže špínu na všechny kolem, snaží se vzít naději, snaží se říct, že to všechno nemá smysl, protože nakonec stejně skončíme u něj.
  V tom exorcismu, u kterého jsem byl před pár týdny, neustále opakoval, že to nemá cenu, že se chce zabít, že nemá cenu žít… že boj už je prohraný, že pro tu ženu už není žádná záchrana… Pouštěl se i do jejího manžela a říkal, že má v moci i jeho… že jí nikdo nemůže pomoct.
  Víme ale taky, že oddělit nás od Boha je to, co ďábel chce. A používá k tomu dvě cesty: první obecně známá je pokušení k hříchu. Druhou cestou, kterou používá stejně mistrně je, že se z toho co pokouší, stává ten, co obžalovává. Snaží se nám vzít naději na odpuštění, na to že Bůh nás přes to všechno může mít rád.
  Víme, že za náš hřích zemřel Ježíš a že tedy hřích nad námi nemá moc. Víme ale také, že spásu Bůh nikomu nevnucuje, že ponechává na naší svobodě, zda přijmeme nebo odmítneme jeho milosrdenství, které nám nabízí.
  A právě tady útočí ďábel po tom, co nás svedl ke hříchu: snaží se nás přesvědčit, že nám Bůh nikdy odpustit nemůže, že se nikdy nepolepšíme, že navždy zůstaneme s našimi starými hříchy, že nemá smysl se zpovídat, protože to v našem životě nic nezmění… po kapkách nám vsugerovává, že nemá smysl doufat v Boží lásku a milosrdenství… A to je jediný způsob, jakým nás od Boha může doopravdy odtrhnout.
  Víme, že ďábel je prvotřídní lhář, že mu jde o naše zavržení a že je schopný všeho, aby toho docílil. Nakolik při exorcismech otce Tomaselliho byl nucen říkat pravdu a nakolik mu byla ponechána fakulta lhát, je těžké posoudit. Prošel jsem si teď zápis jednoho z Tomaselliho exorcismů, kde otec používá formuli: „Jestli nám máš ještě co říct a jestli ti to Bůh dovolí…“, která by mohla nechat poměrně širokou svobodu k vlastnímu projevu ďábla a tedy k eventuálním jeho subtilním lžím.
  Interpretace zkušenosti exorcisty je tedy vždy možná dvojí, podle toho zda myslíme, že ďábel říká pravdu nebo zda podezříváme jeho lež.
  Ježíš nám řekl: „Nebojte se. V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ V nebi je místo pro každého z nás. Nebojte se.
  Konkrétně na tuto knížku ti neodpovím, protože ji neznám. Důvěřuj ale v Boží milosrdenství, v to že On tě má opravdu rád. A pamatuj si, že do pekla se můžeš odsoudit jenom sám, pokud odmítneš Jeho lásku a milosrdenství. Děkan teologické fakulty papežovy university Nicola Ciola psal, že představa pekla naplněného dušemi, co skřípou zuby a jsou zklamané, je mylná. Bůh nás neodsuzuje, pokud někdo jde do pekla, jde tam proto, že ho volí… a po celou věčnost už pak není nic, co by změnilo jeho rozhodnutí. Proto je peklo věčné, není možné se z něj dostat, protože člověk v něm nikdy nezačne litovat.
  Důvěřuj v Boha. Důvěra v Něho ti jednou dovolí obejmout Jeho milosrdenství a přijmout spásu. Nemáme důvod se bát, protože Bůh nás má opravdu rád a je to On, kdo už jednou provždy vyhrál. Ďábel, jak nám říká kniha Zjevení, je „looser“, definitivně poražený. Nemá nad námi žádnou moc, pokud mu neuvěříme, že Bůh nás nemá rád.
  Na otázku odpověděl: Miloslav Chrást SSS

  ikarmel.cz/kniha/Peklo-existuje_MCM0409.html

  Někde na webu dokonce je v pdf.

 19. Hraničář

  mulit
  22.12. 2016
  Zamyslel se někdo nad tím číslem 3, 9 milard výtisků bible? Co to je za sílu? Vyšel snad Mein Kampf v nákladu 3, 9 mld. výtisků?………………….

  Moji příbuzní jsou velice zbožní. Mají snad 5 Biblí, přátelí se s faráři, pravidelně se modlí, navštěvují bohoslužby, jezdí po poutích, modlí se v první pátky i v první soboty, mezi 13. a 15. se modlí jakousi Korunku, měli doma putovní sošku Božího Milosrdenství …. a když jsem se jich zeptal na něco z Bible, udiveně otevřeli oči: „To tam je?“

 20. Foxy

  „Zamyslel se někdo nad tím číslem 3, 9 milard výtisků bible? Co to je za sílu? Vyšel snad Mein Kampf v nákladu 3, 9 mld. výtisků?“
  Doma bych našel hned několik biblí, čtyři, možná pět. Korán mám překrásně provedený arabský i jeho český překlad. Mein Kampf v českém překladu mám taky. Ani Bibli, ani Korán, ani Mein Kampf jsem nikdy nepřečetl plně, vše jen letmo „proskenoval“, ale nějaké hlubší studium těchto literárních děl bych sám pro sebe považoval za ztrátu času.

  Otázkou je, kolik dalších exemplářů bible se porůznu po domácnostech i jinde zbůhdarma povaluje, aniž by je vůbec kdo bral do ruky. Skoro si myslím, že z těch krásných miliard biblí to bude většina, a kdybych zkusil naskládat všechny ty ladem se povalující bible světa na sebe, rozplácnou mne na placku, protože to bude většina doslova drtivá.
  3, 9 milard výtisků bible vypadá jak krásné propagandistické číslo. Ještě hezčí by bylo vypsat to číslo se všemi nulami, aby vypadalo ještě efektněji a ohromujícněji… a to si jako před tím číslem mám sednout na zadek?
  Církevní agitpropíci i apologeti kteréhokoliv jediného nejpravověrnějšího křesťanství by si takové sednutí si na zadek jistě z plné duše přáli 🙂

 21. mulit

  Hraničář: http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=4246

  mulit: No právě. A o tom to je! Pravověrní katolíci jsou totéž, co letniční. Prostě věří bibli. Včetně exorcismu. Včetně duchovních bytostí. Míra ponoření se je stejná.

  Hraničář: Moji příbuzní jsou velice zbožní. Mají snad 5 Biblí, přátelí se s faráři, pravidelně se modlí, navštěvují bohoslužby, jezdí po poutích, modlí se v první pátky i v první soboty, mezi 13. a 15. se modlí jakousi Korunku, měli doma putovní sošku Božího Milosrdenství …. a když jsem se jich zeptal na něco z Bible, udiveně otevřeli oči: „To tam je?“

  mulit: Ok. Věřím ti, že tvoji příbuzní jsou zbožní, ale bibli neznají. Ale píšeš, že se pravidelně modlí. Modlí se k představě boha. Odkudpak se vzala ta představa boha? Ty si sám odpovídáš: Přátelí se s faráři, navštěvují bohoslužby. Z jaké knihy se čte ba bohoslužbách? Jakpak se ta kniha jmenuje? Z jaké knihy čerpají ti faráři, když mluví s tvými příbuznými? Není to náhodu bible? Takže odkud mají tví příbuzní představy o bohu? No zase z bible. Že jsou zprostředkované, nevadí. Původ mají stejný. Však v bibli se píše, že víra je slyšení. Nepotřebuješ ani číst. Vždyť původní křesťané byli často negramotní, přesto se víra šířila.

 22. Azazel

  Já myslím, že většina křesťanů nebere vážně peklo, leda nějaký očistec možná, berou vážně spíš nebe. To ošklivé se snaží vytěsnit. Průzkumy křesťanů X muslimů jako studie Koopmans dělané na 9000 lidech v zemích EU např. ukázaly, že většina křesťanů říká: sekulární právo je nad náboženským (kdyby věřili reálně v peklo, jak by to mohli říct? nejen říct, oni se podle toho i CHOVAJÍ!) – muslimové naopak. Mě nezajímá církev a katechismus ani tak, jako praxe u VĚTŠINY věřících daného směru, hlavně na Západě a v moderní době.

  Zatím.

 23. mulit

  Křesťané nejsou věřící bohu, ale jsou věřící knize. Jejich bůh je ta kniha. Z knihy mají představy o bohu. Nemají nic jiného než tu knihu a jejich pocity u toho. Modlí se ke svým pocitům a představám, které mají původ v té knize. To je celá paráda jménem křesťanství. Jejich bůh bydlí v knize a ještě má mnoho jmen a mnoho tváří. Velmi často nasraný na lidi. Vytopil celou tu knihu. Pak v té knize válčil, dělal intriky. V knize toho udělal hodně moc. Avšak nikdy z té knihy nevylezl ven. Bojí se. Ta kniha je pro něj všechno. Písmenka a věty jsou jeho tělo. Chce se množit, tak se klonuje, replikuje. Ale pořád ze sebe dělá jen ty knížky. Jeho moc sahá v prostoru 720 cm3, což je skoro litr. Každý křesťan s sebou nosí litrového boha. V tom kvádru. V té krabičce. Přes desky té knihy se jejich bůh ještě nikdy nedostal.

 24. mulit

  Azazel napsal:
  studie Koopmans dělané na 9000 lidech v zemích EU např. ukázaly, že většina křesťanů říká: sekulární právo je nad náboženským (kdyby věřili reálně v peklo, jak by to mohli říct? nejen říct, oni se podle toho i CHOVAJÍ

  mulit. Ale to má zase původ v té knížce a učení tam zapsanému. Ježíš říká, že co je císařovo, dej císaři, tzn. respektuj status quo, neměň režim. Dále Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa. Apoštol Pavel říká: Poslouchejte své pány. Říká to i apoštol Petr. Křesťané podle bible nemají menit tento svět, protože tento svět patří tomu zlému.

  Azazel napsal: muslimové naopak.

  mulit: No protože to mají naopak v jejich knize. Islám je učení Tady a teď uděláme své království. Ježíš říká, ne moje království není z tohoto světa. Křesťané mají jiné učení, jinou knihu než muslimové.

 25. toli

  @Mulit
  . Z jaké knihy se čte ba bohoslužbách? Jakpak se ta kniha jmenuje? Z jaké knihy čerpají ti faráři, když mluví s tvými příbuznými? Není to náhodu bible? Takže odkud mají tví příbuzní představy o bohu?

  Musím tě opravit-v katolických kostelech se nikdy nečte přímo z bible při mši.Oni mají special (nevímjaksetomuříká) úryvků a výňatků z bible.Centrálně z Vatikánu jsou přiřazeny příslušné texty k příslušným dnům.Tedy 22.12 2016 byl stejný text jako bude22.12.2017. A jáhen nebo preferovaný laik nesmí nikdy předčítat z evangelií,toto právo je vyhrazeno pouze knězi.Standardní mše obsahuje 2 četby z epištol nebo Izajáše a 1 čtení z evangelia.Ve všech katolických kostelech po celém světě se v příslušný den ozývá totéž v mnoha jazycích..Normální bible se nesmí dostat na pult,kdyby se náhodou četlo něco co není schválené tak by to mohlo vzbudit nepříjemnou zvědavost u ovcí…..

 26. toli

  @Honza Werner
  facebook
  Russell napsal, že jednou z největších kaněk na morálním profilu Ježíše je to, že věřil ve věčný trest, v peklo. A s tím prostě nelze nesouhlasit: žádný skutek, který člověk spáchá, si nezasluhuje věčný , nekonečně dlouhý trest. A už vůbec ne ve formě mučení (tedy ne vězení, ale aktivní mučení). A už vůbec ne za takové zločiny jako je porušení desatera (např. braní božího jména nadarmo).

  Ono to je trochu jinak-Dle církve Bůh nikoho netrestá,ale má požadavek že v nebi nesmí být nic nečistého.Člověku stačí upřimná lítost a pokání aby se po očistci dostal do nebe,ale tam musí zůstat čistý.Padlí andělé nepadli jednou ale padají neustále,je to nekončící proces.Ze svatých lidí bůh postupně dělá anděly,ale i ti mohou jednou padnout.Takže se vlastně člověk odsoudí k peklu sám,svým postojem,nečistotou která nesmí do nebe.Tolik katolická věrouka.

 27. Hraničář

  Foxy
  22.12. 2016
  Otázkou je, kolik dalších exemplářů bible se porůznu po domácnostech i jinde zbůhdarma povaluje, aniž by je vůbec kdo bral do ruky……………………

  V mé zbožné rodině jsme Bibli neměli. Pokud vím, neměli ji ani další zbožní příbuzní. Jako kluk jsem viděl u dědečka mohutnou Bibli v několika svazcích s bohatými vysvětlivkami, které mnohde převyšovaly vlastní text. Svoji Bibli jsem si koupil až někdy v r. 1975. Ale také jsem ji nikdy nepřečetl. Až když mě, po Velké Sametové, navštívili Svědci Jehovovi a dokázali mně z mé Bible, že my katolíci odříkáváme Desatero odlišné od toho co je v Bibli, tak jsem ji trochu více přečetl. A velice jsem se udivil, co všechno páni faráři v kostele neříkali. Vlastně říkali jen takové ty nezávadné věci, závadné příběhy opomíjeli.
  Vzpomínám jak u metodistů jednou kazatel přečetl, že Hospodin nařídil Izraelitům vypálit některá města jako klatá, vyvraždit všechno obyvatelstvo – muže, ženy, starce, děti, — jak všichni zůstali bez hlesu zaraženě sedět. Měl pak hodně práce, aby dobrotivého Hospodina nějak obhájil.
  Právě u evangelíků a Svědků mě překvapilo, že v modlitebně seděli s biblemi v rukách a kazatele kontrolovali.

 28. Hraničář

  Honza Werner:
  Tudíž bavíme se o tvém morálním profilu jakožto člověka, který věří v existenci místa, kde lidé zažívají nikdy nekončící utrpení. …………………..

  Ten můj zbožný bratranec, i jako lidovec, zásadně odmítá trest smrti. A já mu říkám – „jak bys teda potrestal teroristu který by do luftu vyhodil školku s dětma? Já bych ho klidně poslal na šibenici nebo postavil ke zdi!“
  A on na to, že by ho strčil co nějakého dolu, nahoru postavil stráž se samopaly a nechal by ho tam chcípnout!
  A tak já mu na to zase, že on, jako katolík, by ho navíc ještě mučil, zatímco já bych ho prostě zastřelil!

 29. A.S.Pergill

  Problém s těmi muslimy je jinde: Alláh se nechová příčinně (na rozdíl od křesťanského boha) a každého muslima může nechat libovolně dlouho grilovat v pekle, bez ohledu na to, zda vedl bohabojný nebo nemravný život. I největšího hříšníka může hned po smrti vyzvednout do ráje, ne proto, že by měl nějaké skryté klady, ale čistě ze své libovůle. Z této bezpříčinnosti existuje jediná výjimka, a tou je „smrt na džihádu“. Tito muslimové mají slíbeno, že půjdou rovnou do ráje bez grilování v pekle, ať už dočasného (což je islámská náhrada očistce) nebo věčného.
  Z toho pak pramení ochota i sociálně dobře zaintegrovaných muslimů (pravidelná práce, bezproblémové bydlení, manželství, děti – takto na tom byli např. atentátníci z Londýna) jít spáchat sebevražedný atentát. Takže kazatel, který vyvolá v islámské obci vlnu strachu z pekla (přitom vůbec nemusí kárat konkrétní hříchy, což má lehčí proti křesťanským mravokárcům) má hned „matroš“, co sedne do náklaďáku a projede tržištěm.
  A z toho pramení i jistota, že kdokoli, kdo na tyto nesmysly věří, je vždy a za všech okolností pro civilizovanou společnost potenciálním rizikem. A žádná „integrace do společnosti“ prostě nepomůže a nemá cenu, materiální bída „proletářů, kteří mohou ztratit leda svoje okovy“ se s muslimy a jejich motivy k terorismu naprosto míjí. Mohou být zaintegrováni mezi civilizované lidi jednou cestou, a tou je jejich přechod na jinou víru nebo k ateismu.

 30. Hraničář

  Pergil:
  Z toho pak pramení ochota i sociálně dobře zaintegrovaných muslimů (pravidelná práce, bezproblémové bydlení, manželství, děti – takto na tom byli např. atentátníci z Londýna) jít spáchat sebevražedný atentát…………………

  Na FB je záznam, jak muslimská matka vypravuje své dvě dcery, 7 a 9 let, na sebevražedné mise (alespoň tak je to komentováno). A pak fotka s komentářem, že 9letá holka zabila několik vojáků.

 31. Foxy

  „Mohl byste někdo definovat „smyslnou“ postavu?“
  Opak postavy nesmyslné, není liž?

 32. treebeard

  Zmyselná postava je opak postavy nezmyselnej, čiže duchovnej. Duchovná postava je nezmyselná už preto, lebo vyzerá ako duch, pričom je známe, že duchovia žiadnu postavu nemajú.

 33. Foxy

  No, možná bych tu úvahu mírně zkorigoval; anžto se tu jedná o Dolly Parton, a ta je rozhodně pěkná samice, nemůže se zde v tomto případě v následných úvahách vyskytovat duch, ale výhradně duchna.
  A opakem smyslnosti je teda duchna – což sedí.

 34. Josef Běláč

  Na druhou stranu: uznejte, že by to bylo krásné, kdyby někdo, kdo vás ponížil, podvedl, okradl, zmlátil, vysmíval se vám, zkrátka hajzl byl potrestán někým, před nímž by neplatily výmluvy a falešná svědectví. Kdyby šéf, který se na vás vytahuje měl nad sebou někoho neodvolatelného, který mu to jednou spočítá. Kdyby ti, kteří se špatně narodili, měli smůlu, byly podváděni a okrádáni, neměli na svinstva žaludek a nikdy se nevyhrabali ze sraček, byli nakonec odměněni. Jenže to není pravda. Až by se chtělo říci bohužel. Nedivme se ale, že vždy budou existovat lidé, kteří si tuto naději nedají vzít. Neuznají, že způsob jejich víry v konečné spasení je podmíněn kulturou, do níž se narodili. Nezapomínejme také, že našemu ateismu předcházela náboženská tolerance. Nic na tom nezmění ani to, že mnozí jedinci ba celá náboženská hnutí dodnes nejsou této tolerance schopni.

 35. Josef Běláč

  A. S. Pergill
  Je ještě jedna finta, jak vyzrát na ímámy. A to je, stát se muslimem ve chvíli své smrti, zkráta z posledních sil ještě odříkat šahádu. V tu chvíli se stanete bílým nepopsaným papírem a už žádné hříchy a zanedbávání náboženských povinností nestihnete. Nanejvýš vám to někdo může zkazit tím, že vás nepředpisově pohřbí. Avšak bacha! Al Láh odhalí, učinil-li jste vyznání víry upřímně, či stalo-li se tak z vyčůranosti.

 36. A.S.Pergill

  @Josef Běláč Na rozdíl od „přijetí Krista“ na smrtelném loži vám tohle v islámu nijak nepomůže. Pomohlo by, kdybyste odříkal šahádu a pak se šel odpálit nebo projet kamionem.

 37. Foxy

  „Avšak bacha! Al Láh odhalí, učinil-li jste vyznání víry upřímně, či stalo-li se tak z vyčůranosti…“

  Podezření z možné vyčůranosti zamezíte tak že si uvážete uzel na ptáku. To pak do ráje zaručeně dorazíte zcela nevyčůraný.
  Akorát nevím, co si pak v tom ráji počnete s těma huriskama – nikde není ani zmínka o tom, že by v ráji byl nějaký záchod, a otázkou zůstává, jestli by případné zavlažení Stromu Poznání nebylo bráno jako dodatečná vyčůranost.

  “ Na rozdíl od „přijetí Krista“ na smrtelném loži vám tohle v islámu nijak nepomůže. Pomohlo by, kdybyste odříkal šahádu a pak se šel odpálit nebo projet kamionem.“
  Toť zjevná blbost.
  Protože odpálit se nebo projet kamionem je pěkná PRASÁRNA, a jakýkoliv kontakt s čímkoliv prasečím vstup do machometánského ráje automaticky disejbluje.

  KRÁVAŠŤAVENOR -krásné vánoce – šťastný veselý nový rok!

 38. A.S.Pergill

  @Foxy Problém je, že odpálení se nebo projetí se kamionem (pokud vás u toho nebo za to zabijí) je ona „smrt na džihádu“, která je pro muslima nejvyšší metou, protože po ní má okamžitý odchod do ráje jistý (tedy by ho měl jistý, kdyby islám nebyl jen patologický výmysl).

 39. Foxy

  Aspergille, přeci jsem už výše dovodil, že vzhledem k tomu, že tenhle „džihád“ je ve skutečnosti prasárna a sviňárna, tak právě tento aspekt jejich bohulibého činění znemožňuje „džihádistům“ dostat se do jejich vysněného nebe.
  Je to stejné, jakoby se, nažráni vepřového, oblékli do prasečích kůží, šli se prásknout, a své bědné pozůstatky nechali nabalzamovat sádlem se škvarky.
  Zřejmě jim to jejich militantní imámové opomenuli zdůraznit.

  A ani v tom jejich vysněném ráji by je nic dobrého nečekalo. Viz poslední odstavec mého vědeckého pojednání o pekle.
  Sice už jsem to zde někde publikoval, ale nechce se mi to hledat, abych sem prásknul odkaz, tak snad snad nebude vadit, když to vložím znovu:

  Peklo

  Smrťák kosou sekne, a další zapřisáhlý atheista si to šupajdí – no kam jinam, než rovnou do pekla.
  Na bráně pekelné jej převezme službukonající čert a pošle ho do přejímací kanceláře. Tam dostane od dozorčího precisně vyplněnou identkartu, na špagátku kolem krku zavěšenou, a úplně obyčejnými oprýskanými kancelářskými dveřmi vstoupí do samého pekla. Nikdo si ho dál už nevšímá…

  Tak se jen bezcílně prochází, očumuje tu i onde, a nestačí se divit.
  Tak tohle má být peklo?

  Divoký šrumec všude kolem, kam se jen podíváš. Neskutečně zásobárna všeho, na co si jen jeden dokáže vzpomenout; chlast, hašiš, koks, LSD i andělský prach, o kus dál dlouhé stoly plné nejen
  obligátního kaviáru a šampaňského, ale i nepřeberné spousty dalších lahůdek, které snad v životě neměl ani šanci poznat.
  Kolem toho luxusní striptýzové podniky, nádherné, pružné, ke všemu svolné dívky svíjející se u tyčí, tu zas pekelné žhavé diskošky s přímo ďábelskou muzikou a kus dál úchvatné slunné pláže i stinná zákoutí plná lidiček, co si spolu užívají tak, že ani okolí nevnímají… no prostě absolutní mejdan.

  Atheista, stále ještě v úžasu, prozkoumává všechna ta místa, a stále nachází nová a nová zřídla blažeností, plná zábav a rozkoší; takových, o jakých dosud ani tušení neměl.
  Pak ho ale překvapí přímo nelidský řev, který odkudsi z dálky přichází. Tohle nejsou výkřiky nesčetných paroxysmatických orgasmů, tohle je něco zcela jiného…
  Plný rozechvělé zvědavosti jde po zvuku, až nakonec nakonec sestoupí po snad nekonečném schodišti kamsi dolů, přímo před ústí široké a dlouhatananánské jeskyně, kde se do šeré dálky táhnou nedohledné řady kotlů, kde se v odporně páchnoucím, patlavě černém plynárenském dehtu škvíří zoufale se vzpínající hříšníci, vzteklí čerti v potu tváře přikládají do čadivých plamenů neméně smrduté, vlhké, mizerné hnědé uhlí a všude mezi tím jsou scény nepopsatelného mučení tisícerými způsoby, které si snad normální člověk ani v nejbujnější fantasii nedokáže byť jen náznakem představit…

  Atheistu zachvátí zděšení. Cítí, jak mu hrůzou podklesávají kolena…
  V mdlobách zavrávorá, a utahaného čerta, který ho v poslední chvíli zachytne a soucitně podepře, se zajíkavým hlasem zeptá: „…a sem také musím?“
  Od mouru umouněný čert se koukne na jeho vizitku a povídá:
  „Vás se to, pane, netýká, vy jste ateista“.

  Ukáže postupně na řady kotlů a povídá:
  „Tohle jsou židé, tohle křesťani a tohle muslimové… Máme tu s nimi spoustu zbytečné práce, štve nás to, ale nedá se nic dělat, služba je služba, takhle si to holt sami přáli. Ale vy, pane, se vraťte tam nahoru, tam je vaše místo.“
  „Ten mejdan? A to jako má být peklo?“ vece stále ještě užaslý atheista.
  „Ano, ten mejdan. Nekonečný mejdan. No, sám uvidíte, že už třetí den to pro vás bude učiněné peklo… ještě rád si sem odskočíte… pokud tu ovšem pro Vás zrovna bude volné místo.“

  A čert ukázal za sebe přes rameno na chmurnou řadu zbědovaných, zřejmě dalších peklu propadlých hříšníků, co bosí a nazí v ostrém větru a sychravé plískanici tupými motykami ve srázné stěně kutali a olámanými lopatami nakládali mizerné, drobivé, kamenité uhlí, které pak pekelně rozvrzanými šmajdavými kolečky vozili čertům přímo ke kotlům – a na druhé straně na dýmavou, bezútěšně šedivou skládku vyváželi hromady ještě horkého, odporně čpícího popela.
  „Sem se totiž, pane, chodí za odměnu, odpočinout si od toho mejdanu, co je nahoře.“

  Atheista jen v němém úžasu zírá na truchlivý řetěz sedřených postav, který jakoby vystoupil ze vzpomínek na pracovní lágry temných dob dějin lidstva.

  A jeden fousatý muslim, rvoucí hned vedle nich po rozbláceně cestě plné kolečko mokrého uhlí, si znavenou rukou otře čelo a odtuší:
  „Sem se fakt chodí za odměnu. Víš ty jakej je to vopruz, každý den muset odpanit dvaasedmdesát blběnek, každý den, furt a furt, bez jakýhokoliv odpočinku?
  Ještě že si sem čas od času z toho pitomýho nebe můžu odskočit…“

  Tož asi tak.

 40. mulit

  Když si čtu tyto barvité popisy pekla, nebo sleduji vyprávění o peklu na youtube, tak mi dochází, že těm autorům něco nedochází. Že by to musel někdo udělat, vytvořit. A dílo vypovídá o autorovi. Čím brutálnější, psychotičtější a sadističtější peklo kdo vytvoří, tím brutálnější, psychotičtější a sadističtější představu o svém bohu má. Protože podle věřících je jejich bůh původcem všeho a nic nevzniklo jen tak samo a musel to někdo vyrobit. Takže každou „molekulu“ jejich pekla vytvořil jejich bůh. Tedy peklo by vypovídalo o něm. Jelikož nejsem věřící, tak vím, že představy pekla vypovídají pouze o těch lidech. Ale těm lidem nedochází, že kdybych měl přijmout jejich logiku, tak de facto házejí špínu a brutalitu na boha.

  A další logický rozpor je v tom, že pokud existuje nějaký Tvůrce lidí, tak v případě nespokojenosti s dílem svých rukou svoje dílo opraví. Opraví, nikoli topí, nebo pálí ohněm. Topení, pálení ohněm by vypovídalo o nervové labilitě, tupé primitivní mstě.

  Taky jsem tvůrce. Stavěl jsem chatu. Od základů. Dělal jsem tam všecko sám. Zdi, střechu, elektriku, vodu, odpady, okna, dveře, atd. Když jsem s něčím nebyl spokojený, tak jsem to průběžně korigoval. Kdybych tam našel nějaký nedostatek, tak to opravím. Nebudu svoji chatu topit, ani pálit ohněm. Protože mi nejebe. Ale bohu bible jebe. Topí nebo zapaluje svoje dílo. Notabene živé dílo. Proč věřící lidé vnucují světu zrovna boha, kterému jebe? Proč nevymyslí normálního bez psychické poruchy?

 41. Foxy

  „Proč věřící lidé vnucují světu zrovna boha, kterému jebe? Proč nevymyslí normálního bez psychické poruchy?“

  Protože nikoliv bůh stvořil člověka, leč člověk stvořil boha k obrazu svému. A jaký pán, taký je krám.
  Nějaká potopa, zemětřesení, vulkanismus, epidemie vražedně virulentních chorob, to vždycky někde bylo. Člověk proti tomu byl zcela bezmocný.
  Vědomí naprosté bezmoci je mimořádně frustrující a stresující stav. Pokud to mohu nějak svést na něčí zlobu, na zlobu něčeho, co mne přesahuje, leč je to alespoň nějak uchopitelné, je to úleva… protože to už přeci nejsem tak zoufale bezmocný – mohu se pokusit zlobu toho, co mne přesahuje, nějak uklidnit. Stejně, jako mohu uklidnit zlobu svého pozemského vládce.
  A jak se zloba uklidňuje? Přinášením darů, obětin, pochlebováním a mazáním medu kolem huby.
  Krutému a mstivému vládci sotva mohu vmést do tváře jeho krutost a mstivost. Teda mohu, ale…
  Stejně tak svému bohu nebudu vyčítat potopu, zkázu ohněm a podobné bezdůvodné krutosti, ale budu mu to schvalovat: „Bože můj, vím, že jsi ve své nekonečné moudrosti jistě dobře učinil, jistě jsi pro to měl dobré důvody, ale podívej jak já jsem hodný a pokorný, jak Tě chválím a vzývám, věřím, že svému věrnému služebníkovi nebudeš mít důvod ubližovat…“
  Základní člověčí potřebu transcendentní protektivní autority coby surrogátu někdejší protektivní autority rodičovské jsem zde obhajoval už vícekrát. Je zcela přirozené, že toto se ve výsledku spojí s ideou výše popsaného transcendentního krutovládce v cosi sice vnitřně naprosto rozporného, nelogického, protismyslného, leč psychicky přijatelného, možná i pro přežití nezbytného.
  Podle mne si tedy lidé stvořili boha/bohy proto, aby se z vědomí své bezmoci vůči slepě krutým silám přírody totálně nezbláznili. Daň za poznání sebe sama, obrazně vyjádřeno jest ono pozření plodu poznání (což rozhodně nebylo jablko, ale kdoule. Na pohled i vůní neodolatelně vábivá, leč po zakousnutí se do ní tvrdá a trpká – jako každé poznání).
  Člověk má ve svém podvědomí hluboko zakutaný prožitek ráje a svého vyhnání z něj, což je vzpomínka na porod. Vzpomínku lze z podvědomí vykutat například mezním prožitkem, což bývá součástí všemožných mysterií a obřadů zasvěcení (prožitek smrti a znovuzrození). Oč silnější prožitek, o to více slovy nesdělitelný. Proto se všechny popisy a fabulace ráje zdají tak ploše přízemní.
  K představě ráje samozřejmě patří i jeho opak – a při popisu pekla se pak může neomezeně ventilovat veškerá sadistická krutost v lidech více i méně hluboko skrytá, či drsnou životní zkušeností poznaná.

  Z tohoto pohledu jsou biblický bůh, peklo i ráj z hlediska psychiky lidské zcela konsistentní. Naopak ony dodatečné pokusy učiniti z boha filosofickými metodami jakési nestvořené nutně existující jsoucno se spoustou absolutních vlastností jsou venkoncem jen komickým výsledkem pošetilé snahy naroubovat logiku na cosi, co od počátku (zákonitě) vznikalo jako něco vnitřně rozporného a nelogického.

  Tož asi takhle to vidím.

  A to mé peklo… nemá nakonec více vnitřní logiky, než všechny ty barvotiskové popisy biblické i všemožných dalších apokalyptických zjevení?

 42. mulit

  Foxy: Protože nikoliv bůh stvořil člověka, leč člověk stvořil boha k obrazu svému. A jaký pán, taký je krám.

  mulit: No a to byly mj. důvody eroze mé náboženské víry. Četba SZ a popis bubáka v oblacích. Intuice mi začala říkat – tento psycho labilní strejda to asi nebyl, co stvořil vesmír. Moje intuice mi říkala, že bůh nemůže být horší než jsem já. A pokud je, tak bude lepší, než jsou nejlepší lidi. A nejlepší lidi, které znám, morálně neodpovídali popisu boha bible, ale byli podstatně lepší. Takže jsem učinil závěr, že boha bible sepsali lidi, co nebyli moc dobří. I když i tam jsou rozdíly. Evangelia psali lepší lidi, než co psali třeba Leviticus. A listy apoštola Pavla psal někdo horší, než kdo psal evangelia. Také roli hrál rozdíl několika staletí. Myslím SZ versus NZ. Ale nevěřím, že by tehdy žili horší lidi. Spíše ti lepší se nedostali ke slovu. Liberalismus musel existovat vždy. Přejícnost také musela existovat vždy. Ale byla ubita silnějším a násilnějším. Později se začali ozývat ti méně násilní a přemýšlivější, že už nechtějí jen nenávidět a třídit a bít. Že nechají lidi aspon trochu žít (Ježíš jako přítel celníků a prostitutek, návštevník svatebních hostin – i když možná už za účelem ideologické manipulace ?)

  Mimochodem žít a nechat žít – to v bibli neexistuje. K tomu se lidstvo dopracovalo až po opuštění náboženství.

 43. toli

  Ježíš jako přítel celníků a prostitutek, návštevník svatebních hostin – i když možná už za účelem ideologické manipulace ?)

  Ježíš se může přátelit s kýmkoliv,pokud se onen kýmkoliv změní podle obrazu Ježíše ,tedy politická manipulace,která mimo jiné zničila Řím.Křesťané jsou židovská sekta,stejně jako se nesnesl judaismus s římským polyteismem tak se nesneslo ani křesťanství.Když Konstantin prohlásil křesťanství za státní náboženství (protože chtěl jednotnou víru a jednotné vedení) tak to byl počátek konce Říma a jeho říše,pak už jen následovalo štěpení území.Římští občané jednoduše nebyli zvyklí na strohý monoteismus,který byl pro ně navíc nebezpečný.Málokterý Říman byl totiž římského či latinského původu.Římské náboženství poklidně vstřebávalo bohy jiných ,porobených národů.To byl základ stability říše-nebrat lidem jejich víru a způsob uctívání.To se změnilo s příchodem křesťanství.To byl hlavní důvod proč Řím musel padnout….Všimni si že římskokatolická církev má stejný model řízení jako antický Řím.Papež jako císař,kurie jako senát a arcibiskupové jako prefekti jednotlivých kolonií…

 44. A.S. Pergill

  @Foxy Problém je v tom, že muslim MÁ ZA POVINNOST (tedy pozor, nikoli jen „MŮŽE“) páchat jakékoli prasárny a sviňárny, jsou-li ve prospěch islámu. A pokud přitom zemře, tak se okamžitě dostane do ráje. Mohamed tohle vymyslel zatraceně dobře právě proto aby získal masy naproto nemyslících podzvířat ochotných udělat cokoli, co se jim řekne (Hitler jen bledl závistí, a to byli nacisté na evropské poměry NĚJAK zfanatizovaní).

 45. Josef Běláč

  Jsou-li muka pekelná nebo rajská odměna pouze symbolem, pak by měla věrouka, která to hlásá, doplnit, čeho že to symbolem jsou. Stanutí před tváří boží, či dokonce splynutí s všehomírem si mohou teologové strčit za klobouk. Něco podobného čeká nakonec i ty nejzarytější materialisty.

 46. mulit

  A.S. Pergill
  27.12. 2016
  @Foxy Problém je v tom, že muslim MÁ ZA POVINNOST (tedy pozor, nikoli jen „MŮŽE“) páchat jakékoli prasárny a sviňárny, jsou-li ve prospěch islámu. A pokud přitom zemře, tak se okamžitě dostane do ráje. Mohamed tohle vymyslel zatraceně dobře právě proto aby získal masy naproto nemyslících podzvířat ochotných udělat cokoli, co se jim řekne

  mulit: Z toho vyplývá, že islám je nereformovatelný. Není to proti křesťanství jen rozdíl několika staletí vývoje, ale především rozdíl v obsahu nauky.

 47. mulit

  Josef Běláč
  28.12. 2016
  Jsou-li muka pekelná nebo rajská odměna pouze symbolem, pak by měla věrouka, která to hlásá, doplnit, čeho že to symbolem jsou. Stanutí před tváří boží, či dokonce splynutí s všehomírem si mohou teologové strčit za klobouk. Něco podobného čeká nakonec i ty nejzarytější materialisty.

  mulit: Kdyby hypoteticky existoval bůh, potřeboval by snad nějaké teology nebo proroky, aby mohl s lidstvem komunikovat jako s celkem nebo s jednotlivci? Vždyť je to úsměvné. Stačí se na to podívat z „jeho“ perspektivy. Prostě se zamyslet nad tím, jak je někdo, kdo může dát zeměkouli do své dlaně, odkázaný na teology a proroky, automaticky hodí, že je to error. Základní problém pobožných lidí je, že se nikdy nezamysleli nad tím, jaký by byl bůh, kdyby byl. Oni stvořili jen člověkoboha. A pro svoji představu se dokonce ani neobtěžovali vzít ty nejušlechtilejší a lidsky nejkvalitnější, ale udělali předlohu podle těch průměrných a podprůměrných.

  Kdyby byl bůh, tak si přečte korán a bibli a poklepe si na čelo – tohle mám být já? Tak nízký? To jste to tedy odflákli.

 48. toli

  @Mulit
  mulit: Z toho vyplývá, že islám je nereformovatelný. Není to proti křesťanství jen rozdíl několika staletí vývoje, ale především rozdíl v obsahu nauky.

  Já se obávám že křesťanství je rovněž nereformovatelné.To že dnes má plnou hubu svobody (zajímala by mne jejich definice svobody,ale asi to bude svoboda odtud potud pochopitelně v souladu s boží vůlí,tedy s vůlí kleriků….) a lásky k bližnímu,ale k této změně bylo donuceno vnějšími okolnostmi,tedy námi a myslím že to není změna trvalá.Dám ti příklad-představ si nějakou katastrofu,třeba výbuch supervulkánu.Včera byl na ZOOM dokument který ukazoval že jeden takový supervulkán je i v Evropě,pod Neapolí a okolním mořem (s Vesuvem nemá nic společného) obdoba supervulkánu v Yosemitském parku.Výbuch tohoto monstra zlikvidoval veškerou populaci Neandrtálce,protože nemigroval,žil pouze v Evropě a na Blízkém Východě,před 40000 lety došlo k výmazu života v Evropě.Přišli na to zkoumáním spadem sopečného prachu v usazeninách ledu v Grónsku a v Antarktidě.Předci toho co nyní v Evropě žije přitáhli z jiných kontinentů,protože tady byla x let sopečná zima,slunce nesvítilo a nic nerostlo.No a teď ten příklad-pokud by něčemu takovému došlo a přežilo jen pár lidí,myslíš že by opět budovali tu starou dobrou humanistickou sekulární společnost ? Obávám se že nikoliv,našlo by se pár (všeho)schopných magorů a manipulátorů kteří by tvrdili že to byla vůle Boží případně Boží trest a ten zbytek lidí by pod tlakem prožitých událostí tomu uvěřil,protože manipulátoři by nabízeli jednoduché pravdy a jednoduchá řešení.A rázem bychom tu měli společenství raného středověku……

 49. mulit

  toli napsal: Včera byl na ZOOM dokument který ukazoval že jeden takový supervulkán je i v Evropě,pod Neapolí a okolním mořem (s Vesuvem nemá nic společného) obdoba supervulkánu v Yosemitském parku.Výbuch tohoto monstra zlikvidoval veškerou populaci Neandrtálce,protože nemigroval,žil pouze v Evropě a na Blízkém Východě,před 40000 lety došlo k výmazu života v Evropě

  mulit: Vážně? To je škoda. Naši bratři a sestry. Mohli tu být. 🙁

  Prý měli měli větší mozek. Možná by už lítali na Mars a bylo by objevů… Nebo by byli v rezervacích jako indiáni…

 50. toli

  @Mulit

  mulit: Vážně? To je škoda. Naši bratři a sestry. Mohli tu být

  Představa že neandrtálec byl nutně primitivní a zaostalý je chybná.Naopak v lecčems vynikali nad námi.Prý má každý současný člověk ve svém genomu do 10% genomu neandrtálce,prostě jsme se s nimi běžně křížili.Vyjímku tvoří Afričané,ti nemají geneticky nic společného s neandrtálci.Zajímavé je že každý z nás podědil trochu něco jiného. Po katastrofě zůstaly poslední zbytky neandrtálců na Gibraltaru,ale v množství které už nestačilo na zachování druhu.
  Evropský supervulkán Flegrejská pole
  http://www.national-geographic.cz/clanky/evropsky-supervulkan.html

 51. A.S.Pergill

  @toli Kdyby křesťanství nebylo reformovatelné, tak by tu byly poměry jako v Saúdské Arábii.

 52. sam

  Kdyby vás zajímal protestantský pohled na svět, tak si poslechněte přednášku
  Ing. Josef Pavliňák: Dostanú sa všetci dobrí ľudia do neba?
  http://www.integritylife.org/system/files/161122_pavlinak_josef_dostanu_sa_vsetci_dobri_ludia_do_neba.mp3
  FAQ: Je to přednáška pro VŠ studenty asi tak ve věku 19-26 let.
  Přednášející hovoří česky.
  Jinak Integrity Life jest spolek lehce záhadný. http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2468519&mode=nested&order=0&thold=0

Komentáře nejsou povoleny.