Saúdská Arábie naplňuje vlhké sny „kritiků islámu“ a křesťanských konzervativců

Autor | 27.12. 2016

orban_kaczynskiŘada lidí napříč Evropou, kteří sami o sobě smýšlí jako o kriticích islámu, rekrutujících se především z řad křesťanských konzervativců, ale často i jednoduše konzervativců či nejrůznějších nacionalistů či socialistů, je velmi hlasitě kritická rovněž vůči liberalismu. Liberalismus, se svými požadavky nedotknutelné svobody jednotlivce a rovnoprávnosti všech lidí, zahrnující například nediskriminaci lidí na základě sexuální orientace či právo žen nakládat se svým tělem dle svého vlastního rozhodnutí, je těmto lidem trnem v oku jen o něco méně, než islám.

Jeden z hlavních současných politických vůdců hlásících se k tzv. neliberální demokracii, maďarský premiér Viktor Orbán, jakási modla a idol konzervativních křesťanů, ostatně prohlásil, že „liberálové jsou nepřátelé svobody“. Podle Orbána byla v rámci „síta liberálního relativismu vyfiltrována slova jako obětavost, závazek, chvála, vytrvalost, velikost, domov, oddanost, řád a pevnost“. Orbán a jeho strana Fidezs jsou autory nové maďarské ústavy z roku 2011, která se odvolává na Boha a křesťanství, čímž se dostává do kolize se sekulárním charakterem státu. O ten ale pochopitelně Orbánovi a jemu podobným ani zdaleka nejde – právě naopak. Orbánova nová ústava je navíc diskriminační vůči homosexuálům, jelikož manželství definuje striktně jako svazek mezi mužem a ženou, čímž diskriminuje na základě sexuální orientace. Kromě toho je v této ústavě zmiňována také „ochrana plodu od početí“, která umožňuje její protiinterupční výklad.

Svoboda je sice podle Orbána nejdůležitější hodnotou pro Evropany, avšak nikoliv v liberálním významu svobody jednotlivce. Orbán se koneckonců při schvalování nové ústavy nechal slyšet, že „má za cíl vytvořit rovnováhu mezi individuální svobodou a společenskou svobodou“. Společenské hodnoty, které mají být dle Orbána primárně chráněny, jsou křesťanství, církev a rodina. Co naopak podle Orbána svobodu nepředstavuje, je „vzdání se náboženských přesvědčení, národní identity, rodiny a sexuální identity“ (více k Orbánově vztahu k liberální demokracii viz v bakalářské práci Martina Vaita z FSV UK).

Anti-liberální naladění však není patrné zdaleka jen u Orbána. Podobnou rétoriku můžeme na Slovensku slyšet od populisty Fica (o Kotlebovi nemluvě), a samozřejmě také v Polsku, kde tento proud reprezentuje českými rádoby-kritiky islámu obdivovaná partaj Právo a spravedlnost (PiS). Polsko nedávno oficiálně korunovalo Ježíše Krista za polského krále – v Krakově, historickém sídle polských králů, za přítomnosti prezidenta Dudy, vládních ministrů a špiček PiS a polské konzervativní scény. Snahy PiS co nejvíce rozleptávat sekularismus a odluku státu od církve jsou zřejmé již od převzetí vlády touto stranou po posledních volbách. Pro zahraničního pozorovatele byla zřejmě nejviditelnější snaha PiS o úplný zákaz interrupcí, který však u polských žen narazil na tuhý odpor. PiS to však nepochybně v budoucnu zkusí znovu. Kromě toho je třeba připomenout nedávný výrok Beaty Mateusiakové, poslankyně za PiS, která navrhovala, že by ateisté měli podepsat, že uznávají polské (katolické) hodnoty, jinak by měli být deportováni ze země. PiS je taktéž proti legalizaci eutanazie či proti registrovanému partnerství i sňatků homosexuálů (více viz zde). Vůči odluce státu od církve, tedy vůči sekularismu, se strana otevřeně vymezuje. Již dříve, ještě za vlády Občanské platformy, se PiS pokoušela do polské ústavy propašovat do preambule polské ústavy následující:

„Ve jménu Boha všemohoucího! My, polský národ, skládajíce díky Boží prozřetelnost za dar nezávislosti…“.

To se sice Právu a spravedlnosti tehdy nepovedlo, avšak je pravděpodobné, že to bude taktéž zkoušet znovu. V této souvislosti si také nelze nevzpomenout na výroky Jířího Miholy, předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, dle kterého „je sekularizace hrozbou“. Předseda lidovců Bělobrádek pak proslul svým výrokem o tom, jak evropské (rozuměj křesťanské) hodnoty podkopávají liberálové. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, zodpovědná za vybudování monoteistické modlitebny na půdě PS PČR, zase avizovala, že se do Ústavy České republiky, po vzoru svých maďarských a polských konzervativních bratrů a sester, pokusí zanést zmínky o křesťanství.

Je zřejmé, že strany jako Právo a spravedlnost či Fidesz a mnohé další jsou otevřeně anti-liberální, anti-sekulární a anti-ateistické. Na tradiční konzervativní hodnoty se v Rakousku odvolával i Höfer, v Rusku zase Putin využívá tamní pravoslavnou církev jako jeden z pilířů svého režimu, a v USA bude Trumpův kabinet do značné míry tvořen křesťanskými fundamentalisty a kreacionisty, kteří jsou taktéž otevřeně anti-liberální a anti-sekulární. V této souvislosti si připomeňme jednu z posledních pravděpodobných akvizicí Trumpova kabinetu, bývalého guvernéra Texasu Ricka Perryho. Ten se ve svém kandidátském videu při republikánských prezidentských primárkách v roce 2012 podivoval nad tím, jak je možné, že gayové mohou sloužit v americké armádě, a sliboval „ukončení Obamovi války proti náboženství“.

Vlhké sny všech evropských rádoby-kritiků islámu s jejich anti-liberální a anti-sekulární agendou však zdaleka nejlépe naplňuje Saúdská Arábie. Ta totiž, shodou okolností, vidí stejně jako Orbán, Fico, PiS a mnoho dalších zdaleka největší ohrožení své společnosti v liberalismu, sekularismu a ateismu, o čemž jsem Vás již informoval v tomto textu.

Je navýsost absurdní, že někteří mají tu odvahu označovat Fidesz a Právo a spravedlnost za „proti-islámské“ strany. Maďarsko ani Polsko dnes skutečně žádné muslimské migranty nepotřebují: agendu islámu tam vykonávají současné vládní strany. Všemožní křesťanští konzervativci tak pro Evropu, kterou deklaratorně chtějí chránit, představují nepoměrně větší nebezpečí než muslimové a islám. Islám totiž v Evropě naštěstí u moci není. Avšak lidé, kteří se označují za anti-islamisty a kritiky islámu, mající však stejné touhy, přání a velice podobný pohled na uspořádání společnosti a morálku jako islám, dnes v Evropě na řadě míst u moci jsou, či možná v nedaleké budoucnosti budou.

Pro křesťanské konzervativce představuje islám nebezpečí z úplně jiného důvodu, než z jakého jej představuje pro liberály, sekularisty a ateisty. Zatímco posledně jmenované skupiny spatřují v islámu negaci svých idejí, absolutní převrácení hodnot, na kterých jsou založené, pro konzervativce islám představuje hrozbu proto, že je konkurencí. Svoboda jednotlivce je v islámu, který je všeobjímajícím, celý život regulujícím náboženstvím, naprosto nemyslitelná. Islám je založený na velké sadě všemožných příkazů, regulací a zákazů, prakticky diktuje člověku to, co dělat může a co ne. Křesťanští konzervativci dělají navlas to stejné – taktéž chtějí regulovat životy lidí na základě demagogických maxim svého náboženství, tedy křesťanství.

To, že dnes křesťanští konzervativci v Evropě homosexuály nepopravují, ale jenom je diskriminují na základě vrozené sexuální orientace a tím je znerovnoprávňují, je dáno pouze tím, že si dnes takové chování v rámci evropského prostoru nemohou dovolit. Tato „umírněnost křesťanství“ však není výsledkem nějaké vnitřní evoluce víry, nýbrž je „produktem mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystavěny“, jak trefně poznamenává Sam Harris v The End of Faith.

Někteří lidé argumentují tím, že „nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“, a tudíž bychom se s těmito ultrakonzervativci měli spojovat ve snaze zastavit pronikání islámu do Evropy. Avšak vznese-li někdo tento argument, je třeba se ptát: co to vlastně znamená být proti-islámský? V čem to spočívá? Proč nemáme rádi islám, co se nám na něm nelíbí? Jaký je obsah této naší pozice? Pokud odpovíme, že nám vadí to, že islám má totalitní sklony, jelikož chce řídit celou společnost a chování všech jednotlivců v ní na základě neměnných, Bohem zjevených pravidel, a že konkrétními projevy tohoto je třeba právě diskriminace na základě sexuální orientace, upírání práva člověku nakládat se svým tělem dle své libovůle (eutanazie), či upírání stejného práva ženám v souvislosti s interrupcemi, nemůžeme se s těmito „nepřáteli našich nepřátel“ nikdy spojovat, jelikož tito „nepřátelé našich nepřátel“ prosazují to stejné, a vlastně tím vyvstává otázka, kdo že je vlastně koho přítel a nepřítel. Očividně je tomu spíše tak, že konzervativní křesťané a muslimové by se spolu mohli spojovat proti ateistům, sekularistům a liberálům (to se ostatně i děje, kupříkladu v Egyptě), jelikož ideje liberalismu a sekularismu jsou v příkrém rozporu s tím, co prosazují jak křesťanští konzervativci, tak islám. Avšak koho je v politickém boji vždy třeba zneškodnit nejdříve? Toho, kdo hlásá stejné či podobné myšlenky jako já – připomeňme si příklad komunistů a sociálních demokratů po roce 1948.

Islám pro křesťanství jednoduše představuje obrovskou konkurenci. Je to boj o výsadní postavení v rámci abrahámovských náboženství, boj o to, které náboženství je „pravdivější“, „vlivnější“ a „mocnější“. Konzervativním křesťanům nikdy nešlo, nejde a nepůjde o to, eliminovat to, co je na islámu špatné. Jde jim o tom, aby to zavedli oni sami. Zanášením zmínek o Bohu a křesťanství do ústavy, velkohubými prohlášeními o deportacích ateistů, pocitem (nejen) morální nadřazenosti vůči nevěřícím a jinověrcům či otevřeným nepřátelstvím vůči sekularismu a odluce státu od církve, snahami o co největší regulování životů obyvatel dle příkazů náboženské morálky a otevřeným anti-liberalismem se však křesťanským konzervativcům ani zdaleka nedaří vyrovnat skóre. Saúdská Arábie, na kterou Harrisem popisované „kladivo modernity“ nedopadlo, si může dovolit sekularisty, liberály a ateisty otevřeně perzekuovat a nikdo jí za to ani nepohrozí prstem. O něčem takovém si evropští konzervativci mohou nechat jenom zdát. Moc dobře to vědí, a proto se pokoušejí o co největší vymanění se ze struktur, které mají „nábožensky-umírňující“ vliv. K tomu však vede ještě dlouhá cesta a úkolem všech liberálů, sekularistů a ateistů je zabránit tomu, aby se tak stalo.

Je třeba to říct zcela jasně a otevřeně: Fidesz, Právo a spravedlnost, Hofer, Trump, Putin a mnozí další nejsou žádnými „nepřáteli našich nepřátel, a tudíž přáteli“. Jsou to povětšinou strany a lidé, kteří prosazují tu stejnou či velice podobnou agendu, díky které nám liberálům a sekularistům islám tolik vadí. Cílem kritiky islámu totiž není zbavit se cizího (islámského) zpátečnictví tím, že zde instalujeme a utužíme zpátečnictví naše vlastní. Cílem je zbavit se netolerantního zpátečnictví jako takového.

Saúdská Arábie, která chce ve školách zavádět programy „očkující“ děti proti liberalismu, sekularismu a ateismu tak fakticky uvádí na svět a naplňuje vlhké sny a vize nemalého množství (nejen) českých rádoby-kritiků islámu a všemožných tradicionalistů, konzervativců, socialistů, nacionalistů a křesťanů. Ti si o něčem takovém v Evropě, zatím a díky Bohu, mohou nechat jenom zdát.

67 thoughts on “Saúdská Arábie naplňuje vlhké sny „kritiků islámu“ a křesťanských konzervativců

 1. mulit

  Ve mně se bije konzervatismus a liberalismus. Jakožto učitel vidím, kam vede liberalismus ve výchově. Na druhé straně konzervatismus sešněrovává a reguluje i to, co nemusí. A dusí ty, kteří by spíše potřebovali podporu.

  Víš, na některé lidi je třeba bič. Jiné je třeba naopak povzbudit. Je to u děcek, je to i u dospělých. Když uděláš normy odvozené od těch nejrozumnějších, co mají vypěstovanou autoregulaci, tak to uděláš liberální, ale parchanti opačného typu toho budou zneužívat. Když uděláš zákony tvrdé, aby parchanti nemohli řádit vůbec, přidusíš ty hodné a kultivované tolik, že to bude taky špatně. Tak se dělají normy pro tu průměrnou většinu. A ta průměrná většina si sama volí v demokracii, co cítí, že je správné.

  Honza Werner napsal:
  Je třeba to říct zcela jasně a otevřeně: Fidesz, Právo a spravedlnost, Hofer, Trump, Putin a mnozí další nejsou žádnými „nepřáteli našich nepřátel, a tudíž přáteli“. Jsou to povětšinou strany a lidé, kteří prosazují tu stejnou či velice podobnou agendu, díky které nám liberálům a sekularistům islám tolik vadí. Cílem kritiky islámu totiž není zbavit se cizího (islámského) zpátečnictví tím, že zde instalujeme a utužíme zpátečnictví naše vlastní. Cílem je zbavit se netolerantního zpátečnictví jako takového.

  mulit: S tím nemůžu souhlasit. Jsem rád, že je v Rusku Putin. Díky němu je to tam stabilní. Rusové to potřebují. Viz co jsem psal výše. Trumpovi jsem taky mírně fandil proti Clintonové. Hoferovi jsem taky fandil. Orbán má dobré hlášky a dobře zatápí EU. Poláci jsou moc pobožní – ty nemusím.

 2. mulit

  Honza Werner napsal:
  To, že dnes křesťanští konzervativci v Evropě homosexuály nepopravují, ale jenom je diskriminují na základě vrozené sexuální orientace a tím je znerovnoprávňují, je dáno pouze tím, že si dnes takové chování v rámci evropského prostoru nemohou dovolit. Tato „umírněnost křesťanství“ však není výsledkem nějaké vnitřní evoluce víry, nýbrž je „produktem mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystavěny“, jak trefně poznamenává Sam Harris v The End of Faith.

  mulit: Ve většině zemí Evropy mají gayové a lesby možnost vést stejný život jako hetero většina lidí. Mohou se seznamovat, mohou spolu bydlet. Většina z nich ani nepotřebuje k životu institut RP nebo manželství. Co pálí ty lidi, je reakce v místě, kde bydlí. Nebo v práci, škole. A na to zákony nepomohou. To spíše osvěta. Jestliže klukovi (co se o něm orientaci dozvěděli) spolužáci vyhazují ze šatny věci ven na chodbu, nebo mu brání se převlíkat s nimi (reálný příběh ze současné SŠ), tak to zákony o adopci nebo RP stejně nezměníš. Na tom se musí pracovat jinak. Trpělivou osvětou, vyškolenými pedagogy, dobrými mediálními příklady. Já znám paní, která byla proti LGBT lidem, protože trpěla všemi předsudky, které o této minoritě existují, včetně toho, že údajně nejsou schopni vztahu a chovají se jako králíci. Když si přečetla příběh Pavla Vítka a Janise Sidovského, kteří spolu žijí 28 let a porovnala si to se svým manželstvím, které nevydrželo tak dlouho, tak revidovala svoje názory.

  A to už je úloha spíše médií, jak budou referovat o LGBT lidech. U spousty populace přetrvává při vyslovení slova gay představa konečníku a penisu. Dál nevidí nic. To je všechno, co jim jejich mozek nahodí. Vůbec netuší, že ti lidi chodí do práce, platí daně, mají koníčky, že žijou ty stejné životy jako ostatní.

 3. mulit

  A do třetice: Co se týká církve, tak ta krade životy. Nejen LGBT lidem, tak prakticky každému, kdo si s nimi něco začne. Církve a náboženství jsou zloději životů.

 4. Azazel

  „Je třeba to říct zcela jasně a otevřeně: Fidesz, Právo a spravedlnost, Hofer, Trump, Putin a mnozí další nejsou žádnými „nepřáteli našich nepřátel, a tudíž přáteli“. Jsou to povětšinou strany a lidé, kteří prosazují tu stejnou či velice podobnou agendu, díky které nám liberálům a sekularistům islám tolik vadí“

  Toto právě není pravda, protože přes všechno jsou o dost víc umírnění lidé jako Hofer než průměrní muslimové, proto ta teze dost kulhá. Ideově je cca oprávněná, takticky ale ne.

  A co se týče lidí jako Hillary, která se nechává platit od Saúdů a ještě nekritizuje tento stát kvůli porušování práv, nebo lidé jako Šabatová, kteří ničí sekularismus z „levicově liberálních pozic“ (což je spíš jen proklamace, než že by byli liberálové, byť levicoví), ti jsou ještě nebezpečnější často. Chtějí umést islamismu cestu. Mogherini s tím i počítá, s politickým islámem v EU. Toto je víc nebezpečné z dlouhodobého hlediska. Islám je méně liberalizovaný a sekularizovaný než křesťanství (i průměrný křesťanský konzervativec je na tom lépe než průměrný muslim co se týče lidských práv, ne dobře, ale lépe). A ani k tomu islám nesměřuje.

  Volba menšího zla je někdy taktická věc, ne dlouhodobá, ale taktická, dokud nemáte po ruce něco volitelného.

  Ostatně autor článku zůstává v KONZERVATIVNĚ-LIBERÁLNÍ STRANĚ SVOBODNÝCH OBČANŮ, která sama dělala společná vystoupení s akcí DOST.

  Hezký den!

 5. Azazel

  Někdy může být konzervativec dost mírný proti šílenému regresivnímu levicovému aktivistovi. Porovnejte Macha a Stropnického nebo Cempera. U zelených panuje velká nesvoboda. Vůbec nevíte, co je to za fanatiky. S islámem a jeho kritikou byste tam nepochodili, šli byste pryč jako rasisti, do měsíce. To že islám není rasa by je nezajímalo.

  Hezký den.

 6. A.S. Pergill

  @autor Uvědom si, že pojem „liberál“ si v podstatě usurpovali neomarxisté (tedy hnus, jako jsou obamisté, merkelisté nebo bruselisté, v Polsku tuskisté), a to, co pod pojmem liberalismus označuješ ty, je ve skutečnosti libertarianismus.
  Liberálové jsou naopak naši nepřátelé, protože prosazují totalitní uspořádání společnosti podle neomarxistického vzoru (jako v Severní Koreji nebo v Kambodži za vlády Pol-Pota a spol. – něco podobného je jejich kýžený cílový stav společnosti).
  Náboženské (především na bázi křesťanství) či částečně náboženské směry jsou do jisté míry našimi spojenci proto, že si takovéto zhroucení společnosti, z něhož už pravděpodobně neexistuje žádná cesta zpět (viz neúspěchy demokratizovat či liberalizovat islámské státy, naposled zhroucení těchto pokusů, trvajících skoro sto let, v Turecku) nepřejí. Dokonce by ne úplně zkousli ani poměry na způsob „farské republiky“ za Tisa na Slovensku.
  V tomhle s nimi můžeme spolupracovat, ale nesmíme si je pouštět za záda (leda po důkladném prohledání, jestli nemají někde schovanou kudlu).

 7. toli

  @Azazel
  Toto právě není pravda, protože přes všechno jsou o dost víc umírnění lidé jako Hofer

  To právě není pravda !!! Speciálně o Hoferovi komentátoři a psychologové říkají že má masku.Existuje záznam konference (někde na youtubku) kde Hofer říká s výhružným podtónem a psychopatickým výrazem moderátorce „To by jste se divila co všechno je možné ! “ Co by jsi čekal od relativně mladého kripla,nácka ?
  Závist že většina lidí v jeho věku nemusí chodit o holi ,závist která se transfomuje v zášť……

 8. toli

  @ASPERGILL
  Plácáš kraviny,libertarián byl například markýz DE Sade,myslím že o takový druh „svobody“ by stál málokdo.
  Jinak citace z wiky : Liberalismus 19. století, dnes označovaný jako klasický, byl ve svém politickém ztělesnění stanoviskem především nově emancipovaných vyšších a středních vrstev a jako takový stál v protikladu nejen k politickému konzervatismu, ale velmi záhy také vůči marxismu a jiným verzím socialismu. Šlo o liberalismus nejen politický, ale v nemenší míře i ekonomický, v němž důležité místo příslušelo požadavku, aby byly odstraněny všechny překážky pro ekonomickou činnost jednotlivců uvnitř státu i v mezinárodním měřítku.

 9. Azazel

  Churchill byl taky křesťanský konzervativec, raději Churchilla a Hofera než Cempera a spol, kteří připravují půdu k islamizaci Evropy. Já raději Británii jak vypadala za Churchilla než to, jak to vypadá v Egyptě dnes. Takže mam jasno, euroameričtí konzervativci jsou často menší zlo než regresivní clintonovská levice a následná (postupná a dlouhodobá) islamizace. Ty naše konzervativce neberu jako cíl, ale jako menší a dočasné zlo když je na výběr jen mezi jimi a různými „Cempery“.

  O křesťanských konzervativcích co jsou spojenci islámu (jako je Halík) se teď nebavím. To je ta největší špína.

  Zdar a hezký zbytek týdne.

 10. Kael

  Pociťuji jisté zklamání z toho, že stoupající konzervativci nejsou protiislámští bez těch jejich „křesťanských hodnot“ a podobných blbostí – říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby se v Evropě rozjel hlas pro sekularismus na úrovni zemí a přehlasovali ty socialisty a levičáky, co už islámu rozkládají červený koberec

  Bohužel, tvrzení „Islám totiž v Evropě naštěstí u moci není. “ už není úplně pravda. Kvanta peněz proudící z okolí Perského zálivu jsou schopna konat zázraky – Mogheriniová připravuje politický islám, staví se mešity kde káží lidé s názory, za které by se IS nestyděl, stát si platí agentury, které mají ve jménu boji proti „nenávisti“ všem ukázat, jak je islám super a kdo to nežere tak je rasista, a v Nizozemí odsoudí Geerta Wilderse (který musí všude chodit s ochrankou a neprůstřelnou vestou) za to, že si dovolil zmínit, že jeho země má problém s Maročany. Dále příběh Ayaan Hirsi Ali, Thea Van Gogha, atd. Dalo by se pokračovat – ačkoliv islám u moci opravdu zatím není, jeho moc a vliv jsou již pevně přítomny a rychle rostou (úměrně tomu, jak moc „liberálové“ schovávají hlavu do písku když se něco stane – vůči těmto se, myslím, Orbán vyhrazuje (můžu se však mýlit))

  Takže i když je pravda, že křesťanští konzervativci jdou proti islámu často ze „špatného“ důvodu, je nutné je nezatracovat (obzvlášť u nás, kde to křesťanství lidi moc netankuje (a když ano, tak jsou ok s islámem, jako sir Bělobrádek)) a využít jejich sílu pro poražení větší hrozby – možná to i těm ultrakřesťanům něco dá – „tohle nemůžeš, to bys pak byl jak muslimové“ může zafungovat k jejich zkultivování. I když jdou někdy proti svobodě a civilizaci sami, mnohem více si uvědomují co je v sázce v konfrontaci mezi západní civilizací a islámem než chorobná levice (u nás Zelení).

 11. toli

  Chápeš že jsem chtěl říct že Hofer je nácek se vším co k tomu patří ? Prostě používá masku a ty jsi mu skočil na lep,naštěstí nejsi Rakušan a tak o tom kdo bude jejich prezidentem nerozhoduješ.

 12. Petr Tomek

  Je to dobré. Ano nemůžeme se spojovat se zřejmým náboženským šílenstvím, jen proto že právě v tuto chvíli nám připadá mírnější. Tohle šílenství nemá jiné hranice než ty které mu určíme z vnějšku.

 13. toli

  V Rakousku totiž na rozdíl od Německa neproběhla důsledná denacifikace……

 14. Azazel

  Ne připadá, to náboženské šílenství je reálně menší u křesťanů než muslimů ve velkém procentu v současné době. To není „připadá“, ale realita. To je princip menšího zla. Že je to zlo, ale menší. A když není na výběr dobro, tak…

  Takže já se s nimi klidně „spojím“ a to tak, že je budu volit (někdy) jako menší zlo, když to nepůjde jinak. Když půjde, tak ne.

  Ahoj.

 15. Ondřej Š.

  Problém je, že spousta lidí co se dnes označuje za liberály liberály ve skutečnosti nejsou. Jsou to prachsprotstí totalizující levičáci jejichž touha buzerovat ostatní a prostřednictvím státní kontroly vnucovat všem své představy fungování společnosti se od konzervativních křesťanů a islámu ničím neliší. Otcové liberalismu jako David Hume nebo Adam Smith musí dělat v hrobě vrtuli kdykoli se oni takto sami označí.

  Trump. Orbán apod. jsou jistě katastrofa. Ale jsou také reakcí. Třeba za Trumpa si americká levice může vyloženě sama. Podívejte se co se děje politicky na amerických universitních kampusech – naprosto děsivé útoky na svobodu slova a jednotlivce které si s křesťanstvím a islámem nijak nezadají.

  Skuteční liberálové tak ve společnosti tvoří dnes bohužel menšinový hlas.

 16. A.S.Pergill

  @Toli Wiki není zase až tak validní zdroj, hlavně proto, že aktuální témata jsou velice často účelově upravována jednou či druhou stranou. Faktem je, že to, co si dnes říká „liberálové“ je neomarxistický humáč, ať už jde např. o velmi silný směr v demokratické straně (USA), nebo jsou to „liberálové“, bojující za nastolení bruselismu (EU). Do češtiny to neproniklo do jisté míry proto, že se v tuzemsku neomarxisté pláštěm liberalismu nehalí.

  Důsledná denacifikace neproběhla ani v Německu, což teprve nyní leze na světlo. Prakticky celá státní sféra zůstala v rukou kovaných nacistů (zhruba stejně jako u nás je spousta bývalých komunistů zalezlá coby „nepostradatelní odborníci“ ve státní správě).
  Hofer je v podstatě menší zlo, protože je protibruselistický a protiislamizační.

  @Petr Tomek Když Hitler přepadl SSSR, vystoupil Churchill v britském parlamentu s prosovětským projevem řka, že „kdyby Hitler vpadl do pekla, považoval by za vhodné promluvit pár vřelých slov o Satanovi“.
  Z tohoto pohledu konzervativci našimi spojenci jsou a máme s nimi neprázdný průnik množin našich zájmů. V případě liberálů je ten průnik zájmů v podstatě čistá nula.

 17. Azazel

  V případě pseudoliberálů, opravil bych trochu Pergilla, ti co se za ně dnes vydávají jimi často vůbec nejsou, myslím tím regresivní levici, víc nebezpečnou než jsou někteří konzervativci. Ano, pokud máme možnost volit skutečné liberály a sekularisty, tak je to samozřejmé, ale pokud postoupí pseudoliberál a regresivní levičák VS jakžtakž umírněná konzerva typu Hofer, tak mam prostě jasno, kdo je takticky spíš výhodná volba.

  Nemluvím o Polsku a Maďarsku, kde proti přijímání nejspíš vystupuje i část levice. Tam by bylo koho volit proti Orbánovi a Kaczynskému. Ale tam kde není jiná volba – než regresivní levice a proti-islámský, ne moc extrémní konzervativec (jako tomu bylo v Rakousku či USA), tam mam jasno.

  Zdar!

 18. toli

  @Aspergill
  Z tohoto pohledu konzervativci našimi spojenci jsou a máme s nimi neprázdný průnik množin našich zájmů. V případě liberálů je ten průnik zájmů v podstatě čistá nula.

  Sorry ale já jsem liberál a nehodlám na tom nic měnit 🙂

 19. Azazel

  Toli, já taky nehodlám nic měnit na tom, že jsem liberál. Máš nějaké ideje a pak máš nějakou taktiku a menší zlo je součást taktického postupu, když je to nutné.

  Jako jestli máš Hillary nebo Bellena a Cempera a Uhlovou za lepší než např. Hofera, za liberálnější, tak se mýlíš. Nejde o slova, ale o činy a názory. To že se sami nazvou liberály z nich liberály nedělá. To už pak radši konzervativce co není moc extrémní než tyhle regresivní debily co to Evropě zavaří mnohem víc než „xenofobní“ konzervativci.

  Ahoj všem dobrým lidem!

 20. toli

  @Azazel
  Jako jestli máš Hillary nebo Bellena a Cempera a Uhlovou za lepší než např. Hofera, za liberálnější, tak se mýlíš. Nejde o slova, ale o činy a názory. To že se sami nazvou liberály z nich liberály nedělá. To už pak radši konzervativce co není moc extrémní než tyhle regresivní debily co to Evropě zavaří mnohem víc než „xenofobní“ konzervativci.

  Já to neberu pouze z pohledu migrace,Třeba Amerika ušla určitý kus cesty,Trump nyní znamená cestu zpět,koukni jaké lidi si dosazuje do své administrativy.Za Obamy měli zaměstnankyně nárok na příspěvek na antikoncepci od zaměstavatele,vyjímku měli církve.To se teď změní,nebo celé USA má L/G manželství ,gayové mohou sloužit v armádě,nastupující ministr obrany USA se tomu hrozně diví a nejraději by gaye a lesby trestal za to jací jsou , nebo se hrozně nelíbí liberální přístup k potratům,prostě se na celou problematiku nedívám pouze z pohledu migrace,to by byl příliš úzký pohled.Ono stačí když si Trump dosadí do ústavního soudu USA soudce podle svého gusta a je vymalováno…..

 21. ateista

  Problém je složitější. Neexistuje ideálně čistý konzervativec, liberál, křesťan, ateista. Asi každý z nás, ač ateista, dodržuje Vánoce a Velikonoce, toleruje další náboženské svátky, stavby, obřady (i když mnohdy se skřípěním zubů). A politika je ještě mnohem složitější. Z důvodů veřejného zájmu nebo přesvědčení volených politiků jsou uzavírány nejrůznější smlouvy a dohody a deklarovány nejrůznější postoje. Jedno pořekadlo říká: Není člověk ten, aby se zalíbil všem. Jedno, podle mne, ale by mělo být zaručeno a prosazováno. Absolutní sekularismus státu. Není totiž veřejným zájmem existence organizace, která hlásá lži a podvádí své členy. Tohle mé tvrzení (lži a podovod) prokáže každý soud. A dosáhnout okamžitě takového stavu není vůbec složité.
  Protože křesťanství a náboženství nebylo a není zárukou spravedlivé a morální společnosti, není důvod, proč by mělo být zakotveno v Ústavě a jakým koliv působem protěžováno a zvýhodňováno.
  Ve vztahu k islámu křesťanství opět potvrzuje, že všichni katolící jsou pokrytci. Honza Werner to popsal docela přesně.

 22. Azazel

  Já souhlasím s tolim a Honzou v idejích, ne v postupu.

  No otázka je, jestli je víc radikální momentálně islámský nebo křesťanský mainstream, v dnešní době! Já mam jasno, statistiky a praxe z daných zemí také.

  Takže neřeším ideje, kde má Honza pravdu. Řeším co dělat často v praxi, kdy je omezená nabídka mezi Skyllou a Charybdou. Mezi nemultikulturním konzervativcem a regresivní multikulturní levicí a tedy i islámským hlavním proudem.

  A pak volím dočasně to, co považuji za „menší zlo“, byť je to stále zlo.

 23. Foxy

  „…A pak volím dočasně to, co považuji za „menší zlo“, byť je to stále zlo.“

  Přesně takto ve třicátých letech přišlo v Německu k moci tehdejší „menší zlo“.
  Až nastane to dočasné převzetí moci, nejen že už nebude možno volit jinak, už nebude možno volit vůbec, a jednotkou dočasnosti se stane jeden furt.

 24. A.S.Pergill

  @Azazel a toli Problém je v tom, že kdo o sobě v západní Evropě nebo v USA říká, že je „liberál“, je vlastně neomarxistický totalitář. A tito lidé jsou jednoznačně větší zlo než opravdoví konzervativci (byť s těmi si rovněž v řadě konkrétních věcí nerozumíme).

  @Foxy Byli to předchůdci současných „liberálů“, kteří způsobili, že se Hitler stal menším zlem. A objektivně jím i byl, protože pokud by zvítězil jeho jediný reálný konkurent, Stalinův pohůnek Thalmann, tak by spojeným silám Wermachtu a Rudé armády zcela jistě neodolala ani Velká Británie (možná by se udržela někde v zámořských koloniích) a je otázka, zda by se ubránily USA. Rozhodně by nebylo reálné osvobození Evropy po několikaleté okupaci. A pokud by byla Evropa osvobozena, bylo by to za cenu masívního jaderného bombardování.

  Druhá taková věc: Každý konzervativní až fašistický (nacistický) režim se ponechán sám o sobě rozpadl sám a přešel na nějaký vývoj směrem k demokracii. Nestalo se to pouze těm režimům, které byly poraženy ve válce a násilně demokratizovány. Naopak marxistické režimy padly až po dlouhodobém ekonomickém tlaku, který nebyly s to zvládnout. A ze spárů islámu se vlastními silami nedostala žádná země, i španělská reconquista potřebovala v určitých fázích bezpečné zázemí v neislámských zemích. Jediný pokus dostat se z islámu vlastními silami bylo Turecko a vidíme, jak tento pokus dopadl.
  Z těchto důvodů tady budu mít raději konzervativní až fašistický režim (když už nepůjde udržet demokracii), o němž vím, že se časem rozpadne směrem k demokracii, než neomarxistický nebo islámistický režim, u nichž je podobný vývoj krajně nepravděpodobný až nemožný.

 25. toli

  @Aspergill
  @Azazel a toli Problém je v tom, že kdo o sobě v západní Evropě nebo v USA říká, že je „liberál“, je vlastně neomarxistický totalitář.

  Vysvětli mě prosím co je na lidech milujících svobodu a toužících po zákonech které v maximální možné míře neomezují osobní svobodu jednotlivce neomarxisticky totalitního ?
  Mé krédo je že má svoboda končí tam kde začíná svoboda druhého člověka.Tedy nenechám si zasahovat do své svobody a stejně tak se snažím nezasahovat do svobody druhých lidí.Mé děti byli a jsou vychovávány v duchu liberalismu,v podstatě se jim snažím vštípit stejné hodnoty jaké vyznávám já 🙂

 26. Azazel

  „Vysvětli mě prosím co je na lidech milujících svobodu a toužících po zákonech které v maximální možné míře neomezují osobní svobodu jednotlivce neomarxisticky totalitního ?“

  Na takových ne, ale to není případ omezovačů svobody slova (kvůli hanění), občas placených z peněz Saudů jako je Hillary a spol. U nás jsou to například zelení a další. Já je za liberály nepovažuji. Regresivní levice ano, liberálové ne, to že se tak sami nazvou na tom nic nemění. Jejich politika vítání muslimů a ustupování jejich zvykům je jasná. Reflexe ohledně islámu nulová.

  Zdar!

 27. A.S.Pergill

  @toli Můžeš říct v současných USA, že černoch má tmavou pleť? Vyletíš v takovém případě ze zaměstnání a budeš rád, pokud neskončíš v kriminále. A to je „svoboda“, kterou šíří liberálové.
  Watsona (spolunobelista za objev dvoušroubovnicové struktury DNA) vyhodili z university za konstatování, že mezi bělochy a černochy jsou genetické rozdíly. I to je akce liberálů.

 28. Foxy

  „Z těchto důvodů tady budu mít raději konzervativní až fašistický režim…“

  Aspergille, jsem nucen nadále ignorovat Vaše příspěvky v tomto směru. Musel bych použít výrazů, které se mi z hloubi duše příčí.
  Obávám se, že jste už beznadějně uzavřen ve své názorové bublině, ve Vaší „echo chamber“.
  Škoda Vás.

 29. toli

  @Aspergill
  @toli Můžeš říct v současných USA, že černoch má tmavou pleť? Vyletíš v takovém případě ze zaměstnání a budeš rád, pokud neskončíš v kriminále. A to je „svoboda“, kterou šíří liberálové.

  Nevím proč bych říkal něco co je každému zjevné,nepředpokládám totiž že ostatní jsou slepí….
  Spíše používám výraz afroameričan což je korektní a přijatelné.

 30. dogbert

  Toli, Toli, Ty ses minul dobou, z Tebe by byl bijec čarodějnic… prej psychologové viděj masku :/ tfujtajbl…

 31. ateista

  @toli
  Spíše používám výraz afroameričan což je korektní a přijatelné.

  No nevím, jak by reagoval Somálec, Nigerijec, Konžan atd., atd., pobývající v USA, kdybyste ho nazval afroameričanem. Pro indiány se toto označení také ustálilo, i když se indiáni dělí do x kmenů. U nás by se také správně mělo užívat označení cikán, protože ve všech evropských zemích jsou to skutečně cikáni.

  Co se liberalismu a konzervatismu týká, jsem zastánce spíše konzervatismu. Pročetl jsem knihu Rogera Scrutona Smysl konzervatismu a s převážnou částí jeho závěrů souhlasím. S přílišnými svobodami si určitá část obyvatel neví rady a zklouzává k anarchii. Být svázán omezeními, danými tradicí, je těžší než dělat si co chci. Nejlépe je to vidět u „drobných krádeží“. Proč bych si nemohl vzít na poli pár kousků česneku? Vždyť jsou jich tam statisíce. Nikomu neubude.
  Nejde o to jestli ubude či ne, jde o princip. Prostě to není moje!

 32. toli

  Proč bych si nemohl vzít na poli pár kousků česneku? Vždyť jsou jich tam statisíce. Nikomu neubude.

  Česnek se kradl i za tuhé normalizace a mám pocit že ve středověku to nebylo jiné,společnost prost nikdy nebyla ideální a proto jsem pro liberalismus-pro ty kteří si se svou svobodou vědí rady a dokáží si jí vychutnat.Zakážeme všechno všem anebo povolíme všechno všem,toť otázka….

 33. toli

  @Dogbert

  Toli, Toli, Ty ses minul dobou, z Tebe by byl bijec čarodějnic… prej psychologové viděj masku :/ tfujtajbl…

  Víš psychologie učí mimo jiné rozeznávat a číst informační kanály kterých je mnoho.O sobě informuješ doslova celým svým tělem a nejenom tím co říkáš anebo píšeš.Moje zkušenost říká že lidé stále něco skrývají ( třeba i neúmyslně,nechtěně) slova jsou málokdy v souladu s řečí těla nebo mimikou případně parajazykem.

 34. Václav Š. David

  Když ponechám stranou skutečnosti, že Orbán a Bagdádí opravdu nemají tytéž cíle, stále zůstávají podstatné rozdíly.

  V jaké intenzitě oba chtějí svobodu lidí omezovat a v jakým způsobem.

  Cílový stav islámu vidíme v Saúdské Arábii a na územích ovládaných IS. Bylo Andrássyovské Uhersko stejně kruté a nesvobodné? A i kdybychom prohlásili, že ano, chce takové prostředí nastolit stejnými prostředky, jako IS?

 35. ateista

  @toli
  Zakážeme všechno všem anebo povolíme všechno všem,toť otázka….

  Takhle problém nestojí. Jde o to, aby opravdu svoboda jednoho končila tam, kde začíná svoboda druhého. Žel zatím toto pravidlo anarchistická (liberální) část společnosti neuznává……

 36. toli

  @Ateista
  Takhle problém nestojí. Jde o to, aby opravdu svoboda jednoho končila tam, kde začíná svoboda druhého. Žel zatím toto pravidlo anarchistická (liberální) část společnosti neuznává……

  Což neznamená že budu kvůli tomu vzývat konzervatismus……..

 37. Azazel

  Pro mě není konzervatismus cíl, ale občas pouze menší zlo když volím mezi menším evropským konzervatismem a tím islámským. Takže já to neberu jako nic samo o sobě dobrého, ale pouze čistě takticky jako občas menší zlo, nikoliv že bych u toho chtěl dlouhodobě zůstat. Jsem liberál, ne anarchista, ani levicový regresivista, ale liberál. Ale také vím, co je to kompromis, když je to třeba.

 38. mulit

  Dejte tomu liberalismu a konzervatismu konkrétní obsah, konkrétní zákony, normy. Jinak se v tom budete plácat. Třeba nemáte vzájemně takové rozdíly, jen vás blokují nálepky.

  Jinak já jsem myslel, že jsem levičák, ale když jsem si udělal na netu test shody s politickým programem, tak mi to napsalo, že mám největší shodu s programem Svobodní od Petr Mach. Soc dem mi vyšla až na tuším třetím místě a to jsem je přitom předtím volil. Nejlepší to je dělat podle programových bodů a nevědět, komu to patří a pak ti vyjedou výsledky.

 39. toli

  @Mulit
  Dejte tomu liberalismu a konzervatismu konkrétní obsah, konkrétní zákony, normy. Jinak se v tom budete plácat. Třeba nemáte vzájemně takové rozdíly, jen vás blokují nálepky.

  Náboženské učení o morálce je trestí konzervatismu a tradičního života,nemůžeš se rozvést,nemůžeš souložit s kým ti je libo,a když už souložíš tak pouze předepsaným způsobem,nesmíš používat antikoncepci a o potratu už ani nemluvím,žádné zkoumání genů,žádné děti ze zkumavky.Co se týká módy tak pouze konzervativní,žádné výstřelky,nic co by mohlo budit pozornost.Co se týká ekonomiky tak nám ukázala ODS co kradla jako straka jak si představuje silného podnikatele,občana. Expremiér Nečas byl premiérem za konzervativní stranu,Klaus byl konzervativním prezidentem,po ničem z tohoto výčtu (který není pochopitelně úplný) opravdu netoužím a proto se budu konzervatismu bránit seč mi síly budou stačit.Mám dostatečnou inteligenci k tomu abych rozhodoval co je dobré a co je špatné a stojím nad Bohem 🙂

 40. ateista

  Konzervatismus vůbec nemusí být spojován s náboženstvím, lépe řečeno nemá být. Konzervatismus vůbec nevylučuje pokrok a reformy. Ale říká, že převratné novoty je lepší přijímat opatrně, až je prověří nějaký čas. Ve vztahu k podnikání konzervatismus hovoří o soukromém vlastnictví výrobních prostředků, o svobodě podnikat, o povinnosti v maximální míře vlastním úsilím zajistit živobytí sobě a své rodině. V dnešní moderní době, kdy řadu profesí nahrazují stroje a počítače, je potřeba některé povinnosti modifikovat a přijmout nová pravidla. To nikdo nezpochybňuje, ani konzervativci. Ale mělo by být přijato pravidlo, že ten kdo nechce pracovat, by měl dostávat sociální dávky jen v takovém objemu, které mu zajistí přežití (žádný mobil, žádná dovolená, žádný byt za 15 000,- měsíčně atd.), tedy cca třetinu až polovinu toho, co dostane pracující. Je to teorie, ale každá vláda, pravicová i levicová, by se měla toto pravidlo snažit zavést do praxe. Bez ohledu na metody, které používají cikáni s jejich hrozbami mezinárodním soudem.
  Očekávám, že znáte způsob výpočtu důchodu a jeho výši a případné krácení člověka, který si odpracoval svých 44 let nebo mu případně nějaký rok chybí a cikána, který nikdy nepracoval.
  Objevují se prohlášení, že pokud bude cikán mít dost peněz, nebude krást. O tom bych pochyboval. I soudcům jsou stanoveny neuvěřitelné platy s odůvodněním, že jejich vysoký plat zabraňuje jejich úplatnosti. Chtěl bych vidět soudce, který má plat 200 000,- měsíčně, který odolá nabídce 5 – 10 milionů za příznivý verdikt. Totéž platí i o politicích.
  Podle mne je všechno o morálce, kterou ale žádným způsobem nestanovuje náboženství, ale konzervativní tradice.

 41. mulit

  toli napsal: Co se týká ekonomiky tak nám ukázala ODS co kradla jako straka jak si představuje silného podnikatele,občana. Expremiér Nečas byl premiérem za konzervativní stranu,Klaus byl konzervativním prezidentem,po ničem z tohoto výčtu (který není pochopitelně úplný) opravdu netoužím a proto se budu konzervatismu bránit seč mi síly budou stačit.

  mulit: Tohle jsem nikdy nevolil. Ani Klause, ani Kalouska, ani lidovce. Už jen kvůli restitucím a Klause kvůli jeho přístupu k ekonomické kriminalitě, LTO a další. Já si samozřejmě 90. léta dobře pamatuji a vím, co dělali.
  Ale soc dem už volit nemůžu. Kvůli slabošství Sobotky, kvůli Chovancovi. To je už skoro to samé, co ODS. Nevím, komu to hodím. Nemám komu. 🙁

 42. mulit

  ateista napsal:
  Konzervatismus vůbec nevylučuje pokrok a reformy. Ale říká, že převratné novoty je lepší přijímat opatrně, až je prověří nějaký čas.

  mulit: Škoda, že se tím neřídili v 90. letech. Jak zničili nebo zprivatizovali všecko, i co nemuseli. Jak zlikvidovali náš zbrojní průmysl, a vyklidili pozice západním firmám.

 43. toli

  Naopak bych řekl že konzervatismus je přímo odvozen od náboženských morálních hodnot.Ale je pravdou že český konzervatismus je „specifický“,viz Nečas a jeho čubka,viz hrabě Schlafenberg a jeho vydržovaná kurvička kterou má vedle manželky,v politice úsporné balíčky které postihly nejchudší vrstvy obyvatelstva a nikoliv politiky a nejúspěšnější podnikatele,opravdu nikdy více.
  Pravdou je že Sobotka je přizdisráč a Babiš Berlusconni,nevěřím ani jednomu a lidovce jsem nikdy nevolil už z principu.

 44. mulit

  toli
  31.12. 2016
  Naopak bych řekl že konzervatismus je přímo odvozen od náboženských morálních hodnot.

  Jestli je konzervatismus odvozen od náboženství, nebo je náboženství produktem konzervatismu je stejné jako řešit, zda bylo první vejce nebo slepice 🙂

  I když náboženství je produktem konzervatismu + halucinací + různých strachů a pověr.

 45. toli

  @Mulit
  Jestli je konzervatismus odvozen od náboženství, nebo je náboženství produktem konzervatismu je stejné jako řešit, zda bylo první vejce nebo slepice

  Platí to první už jen z toho důvodu že v době kdy vznikala náboženství nebyl ještě definován konzervatismus.Nejdříve vznikala náboženství jejíchž součástí byli i filozofie o tom co je dobré a co je zlé,co se Bohu líbí a co se mu nelíbí,z těchto hodnot byl pak odvozen konzervatismus.Konzervatismus nemůže být nikdy novodobý,moderní,nereformuje sám sebe to by pak nebyl konzervatismus. Netvrdím že vše konzervativní je špatné,ale jak říkám-mám dostatečnou inteligenci na to abych si vybíral co je zlé a co dobré,navíc moji pra pra pra jedli ze stromu ovoce poznání dobrého a zlého 🙂 Nepotřebuji žvásty faráře nebo politika

 46. Foxy

  „Nepotřebuji žvásty faráře nebo politika“

  Ale když si je dobře nepohlídáš, budeš muset nakonec tančit podle nich. Po dobrém, či po zlém.

  Ať ten nový rok aspoň není horší, než ten právě končící,
  Foxy.

 47. toli

  Žel obávám se že následující rok bude jen horší.Trump je učebnicová ukázka psychopata a bude mít u sebe kufřík s tlačítkem a ze zákona neexistuje síla která by mu zabránila použít ho.

 48. toli

  Navíc je impulsivní,rychleji jedná než přemýšli.

 49. mulit

  Za zvolení Trumpa mohou média a americká umělecká fronta. Jak byli proti němu a tlačili Hillary. Všude se ukazuje, že když mainstream něco tlačí, tak to dotlačí k opaku. U nás to bylo totéž v prezidentské volbě, jak tlačili Schwarzenberga proti Zemanovi. Média, pražská umělecká fronta. Vždyť to bylo úplně pošahané. Takovou hysterii a tlak si nepamatuji ani za komunistů. A dosáhli čeho?

 50. A.S.Pergill

  Možná k samotnému titulku: Saúdská Arábie (a pár dalších států) ukazuje islám takový, jaký v reálu je. Realita v SA, i to, jaké konkrétní formy islámu SA podporuje v Evropě, to vše je totiž v příkrém rozporu se lživým blekotáním proislámistických kolaborantů (multikulturalisté, liberálové, demokraté s ochranou menšin a podobná sběř). Je to naopak velice dobře použitelná k vyvracení jejich lží.

 51. Foxy

  Hmmm… A všichni machometáni na celé zeměkouli jsou bez vyjímky do jednoho wahhabisté. A kdo není wahhabista, není the true scotsman.
  S takovým krásným strawmanem se to báječně propagandí, není liž, pane docente?

 52. A.S.Pergill

  @Foxy Šaríja je jen jedna. Korán je jen jeden. Uznávané hadísy jsou jen jedny. Sunna se sice štěpí podle sunitů a šíitů, ale v názorech na následnictví po Mohamedovi, pro nás naprosto bezvýznamných (méně významných než středověké papežské schisma).
  Jako Žida by mě taky nechávaly chladným diskuse nacistů o tom, jestli se má do komor pouštět Zyklon B natur, nebo naparfémovaný.

 53. Foxy

  „Šaríja je jen jedna. Korán je jen jeden. Uznávané hadísy jsou jen jedny. Sunna se sice štěpí podle sunitů a šíitů, ale v názorech na následnictví po Mohamedovi, pro nás naprosto bezvýznamných…“
  No jasně. A kdo to všechno do slova a do písmene nebere jako striktní příkaz veškerých svých činů i coby alfu a omegu svého každodenního žití, ten fakt není ten pravý Skot.

  To s tím Židem je roztomilý příměr od někoho, kdo má nacismus (samozřejmě za jistých okolností 🙂 ) za přijatelnou alternativu…

  Nicméně i zde přeji pokud možno dobrý ten nastávající nový rok. A snad i ty další.
  Sluníčkář Foxy, v.r.

 54. Azazel

  Také všem vše nejlepší do nového roku, antiislamista, antisluníčkář a antinacista Azazel! 🙂

 55. A.S.Pergill

  @Foxy
  >…A kdo to všechno do slova a do písmene nebere jako striktní příkaz veškerých svých činů
  > i coby alfu a omegu svého každodenního žití, ten fakt není ten pravý Skot.

  Nikoli Skot, ale ten prostě není muslim a pro tuhle debatu je zcela irelevantní. Muslim je prostě ten, kdo věří, že Alláh je opravdový (a jediný) bůh a Mohamed je opravdový prorok a nikoli podvodník. A kdo tomuhle nevěří, ten pro nás není zajímavý z hlediska našeho ohrožení. A kdo tomuhle věří, ten nás ohrožuje, protože mírové soužití s ním není pro nás i pro něho možné.

 56. A.S. Pergill

  Možná ještě k tomu liberalismu:
  V Brně je náměstí Svobody. Jmenovalo se tak i za Hitlera, i za komunistů (přestože okolní ulice měnily názvy jak erosenka partnery). Takže i Hitler i Gottwald se považovali (a prohlašovali) za nositele svobody, tedy „liberály“.

 57. mulit

  Liberalismus je spojen s pluralismem. Žít a nechat žít. Volná soutěž směrů, nikoli povinně jeden smě, jedna kolej. Hitler a Gottwald si mohli dát na své čelo jakoukoli značku, podstatné ovšem nejsou proklamace, ale praktické chování. Kroky, které reálně dělali, byly ideologická unifikace, totalita, tedy opak liberalismu.

 58. A.S. Pergill

  @mulit Jenže přesně ta nucená ideologická unifikace (+ podpora zrůdných ideologií, jako je neomarxismus nebo islamismus) platí i pro ty západoevropské a americké „liberály“.

 59. mulit

  Vypadá to, že se to postupně mění. Trump, brexit, Francie taky mění kurz….. nakonec v tom zůstane Německo s Merkelovou samo jako kůl v plotě. Co si lidi zvolí, to mají. Tady není nic povinné. Na rozdíl od Hitlera, nebo Stalina, Gotwalda. Ti přece nepovolili pluralitu. Já si ještě pamatuji dobu, kdy jsme měli v ústavě vedoucí úlohu KSČ. A nabídka byla buď volit komunisty nebo národní frontu, což byli jejich kamarádi. Dneska můžeš volit z různých směrů. Akorát není ateistická strana 🙂

 60. Peter

  Za potrat do basy!! Poľská vláda sa zbláznila. Kresťanský extrémizmus vo vláde
  – Poľská vláda chce byť pápežskejšia ako pápež a katolíckejšia ako Katolícka cirkev
  – Kresťanskí katolícki extrémisti, fundamentalisti a radikáli majú orgazmy radosti z Poľského zákonu. https://www.youtube.com/watch?v=j9hpkJsVSHA&t=28s

 61. Pingback: Rozhovor s Honzou Wernerem nejen o křesťanství a islámu | Ateisté ČR

 62. Pingback: Daniel Madzia: Polky vyhrály? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.