A co když nemohou jinak? – Co když se věřící a nevěřící liší mnohem více, než jsme ochotni si připustit?

Autor | 18.01. 2017

Tohle je jedna z nejtěžších otázek vůbec. My všichni (ateisté) přinejmenším doufáme, že nás každý člověk, který je dnes věřící, může pochopit. Ano v tuto dobu má třeba podle nás jakousi závislost na své víře, která mu brání třeba i si jen představit svět tak, jak jej vidíme my, ale věříme (protože nic jiného dělat v tomto směru nemůžeme), že toho je každý člověk potenciálně schopný. A co když není? Co když existuje nějaký druh  vývojové nebo genetické překážky, která prostě navždy vyloučí, že by určitý věřící mohl dokázat vidět svět bez „božského filtru“?

Možností, jak by něco takového bylo možné je hned několik:

1.) Genetická (nebo jiná organická) predispozice

Tato představa pracuje s možností, že je přinejmenším část z nás prostě od okamžiku zplození organicky neschopná chápat svět jinak, než prostřednictvím antropomorfizace. Není to úplně tak nesmyslné, i inteligentní a vzdělané lidi občas zachvacuje vztek vůči technice nebo „zlovůli“ náhody. Zkuste si představit, že by vás takové pocity provázely neustále. Přitom k takovému drobnému posunu není potřeba příliš mnoho.

Některé vědecké výzkumy také ukazují, že mnohem větší náklonnost k náboženství i pseudovědě vykazují lidé se specifickými psychickými problémy, úrazy a onemocněními. Není tedy nijak vyloučené, že by podobné sklony mohly být i součástí buď genetické výbavy, nebo následky infekce v těhotenství či dětství.

2.) „Tvrdé“ naprogramování

Další možností, jak získat nezměnitelné náboženské nastavení, může být indoktrinace ve velmi mladém věku. Tato hypotéza se opírá o zkušenost s takzvaným „vtištěním“ (imprintingem), které se pravděpodobně podílí také na našem výběru sexuálních partnerů.

Pokud by totéž platilo i o světonázorech, znamenalo by to, že by takto naprogramovaní lidé skutečně nemohli změnit své vnímání reality ani kdyby chtěli. Jejich mozek jim to prostě nedovolí. Základní myšlenkové schéma získané v dětství by jim fixovala optimalizace nervových spojení v době puberty. Od této doby by byly jejich mozky „tvrdě zadrátované“ pro jeden (náboženský) druh prožívání.

Mozek „ateisty od narození“ by se tedy skutečně lišil od mozku „od narození věřícího“, ne sice anatomicky ale rozhodně aktivitou. Cokoli by takový člověk řešil a o čemkoli by přemýšlel, projevovalo by se v jeho mozku spíše jako sociální interakce.

Vtištění je zvláště záludné v tom, že vlastně nebrání rozumnému člověku ve vědomém odpadnutí od víry, ale s tím se nezmění jeho emotivní prožívání. Pro takového „vědomého ateistu“ je to dosti nekomfortní život, protože se jeho emoce a rozum dostávají neobyčejně často do konfliktu. Dá se představit, že takový člověk po období dlouhého vnitřního boje nakonec znovu skončí u nějaké víry.

3.) Bariéra inteligence

Třetí teze říká, že pouze inteligentní lidé mohou být uvědomělými ateisty. Vzniká tak zajímavá jednostranná bariéra. Zatímco inteligentní člověk může být jak věřící, tak nevěřící, člověk s inteligencí pod určitou (experimentálně stanovenou) úrovní uvědomělým ateistou být nemůže.

Pro šíření ateismu by to byla nepřekonatelná bariéra, určující maximální poměr uvědomělých ateistů ve společnosti. Náboženství svým sázením na „chudé duchem“ získávají ve společnosti nepříjemnou výhodu.

Jediným způsobem, jak by se pak mohl ateismus šířit mezi méně inteligencí obdařené vrstvy, by byl nějaký druh pseudonáboženského kultu (neteistického náboženství), který by stará náboženství v autoritativním pojetí vlastně kopíroval (stalinismus, maoismus…). Tedy nic osvíceného ani žádoucího.

Výzkumy ukazují na všechny tři možnosti, ale zároveň také existují okolnosti, které je zpochybňují. V prvním případě je zjevný rozdíl ve fyziologii věřících a ateistů i výrazná korelace mezi religiozitou a duševními onemocněními. Počet duševně nemocných je však jednak výrazně nižší, než je počet věřících, zároveň ale tyto další věřící nemůžeme vždy chápat pouze jako oběti sugesce či indukce. Přesto prokazatelně věřící jsou důvěřivější, více propadají pověrám a jsou celkově manipulovatelnější.

Co se týká představy vtištění světonázoru, tak zde nacházíme velmi problematickou okolnost v tom, že takové vtištění nastává ve velmi mladém věku a něco tak komplexního jako je věrouka je tedy pro takový příklad nemyslitelné. Záměrné posilování antropomorfizujících tendencí v dětském věku je rozhodně možné, ale v tomto případě už nejde o vtištění.

Mají tedy pravdu kritici náboženství, kteří říkají že je naprosto nesmyslné mluvit o křesťanských, židovských nebo muslimských dětech, protože prostě ani nedokáží pojmout takový světonázor. Je to podobné, jako kdybychom chtěli označovat děti ve školce jako objektivistické, novoplatonistické, fenomenologické či utilitaristické.

Pokud jde o představu inteligenční bariéry, i na této myšlence něco je. Grafy jednoznačně ukazují, že se stoupající inteligencí klesá procentuální zastoupení věřících. Jenže nikdy neklesne na nulu. I v kategorii geniálních lidí nacházíme vždy několik procent (např. v Národní akademii USA 7%) věřících.

Důležité je, že nenacházíme žádný ostrý zlom, tedy žádnou hranici, za níž by se prudce měnilo zastoupení věřících a nevěřících ve společnosti. Naopak proti čistě inteligenční predispozici mluví to, že v zemích s vyspělejším vzděláváním je vyšší zastoupení ateistů i ve střední části spektra inteligence. To by napovídalo, že jde spíše o dovednost, k níž se v méně vyspělých zemích musejí lidé prostě propracovat vlastní pílí, zatímco ve vyspělejších se ji prostě naučí. Stejně tak ale může jít o pouhou konformitu – ve vyspělejších zemích není až takový tlak na to, aby byl člověk věřící, člověk se tím výrazně nevyděluje ze společnosti.

A nakonec musím přiznat že ani rozdíl mezi mozkovou aktivitou věřících a ateistů nebyl nikdy úplně neočekávaný. Mezi ateisty je totiž vysoké množství vysoce inteligentních lidí, bohužel stejná charakteristika patří také výskytu Aspergerova syndromu (případně dalších forem vysoce funkčního autismu). Bylo tedy zřejmé, že mezi ateisty bude poměr lidí s tímto syndromem mnohem vyšší, než v běžné populaci. Opět pozor na generalizaci! Rozhodně ne všichni ateisté mají tento syndrom a ne všichni lidé s autismem jsou ateisté!  (Stejně jako všichni věřící nejsou automaticky psychotici.)

Samozřejmě hrozí, že po takovém zjištění začnou věřící interpretovat ateismus jako nemoc. Chápat ateismus jako následek Aspergerova syndromu (nebo jako „vysoce funkční autisty“) nemusí být ale v některých konkrétních případech úplně mimo. Lidé s tímto syndromem mají mnohem slabší sklony k tomu aby neživé věci antropomorfizovali, mají vlastně často problém úplně opačný – uvědomit si že ostatní lidé jsou také živí a vnímající jako oni. Vědomé odlišení živého a neživého je kupodivu stejný postup, který potřebuje člověk se sklony k antropomorfizování k tomu aby si uvědomil že některé entity jsou smyšlené. Lidé s autistickými rysy mají ale mnohem důležitější motivaci k tomu, aby takto začali přemýšlet.

Pokud tedy máte určité vrozené předpoklady pro autismus (a zároveň alespoň průměrnou inteligenci), máte zároveň také mnohem snadnější přístup k pochopení, že antropomorfizace světa nebo některých jeho částí je chybná.

Když tedy máme na jedné straně věřící, mezi nimiž je vyšší výskyt psychotických onemocnění a na druhé straně ateisty s vyšším výskytem poruch z autistického spektra , vlastně se ptáme, jestli se mozková aktivita takových lidí liší. Každý neurolog by vám řekl že ano.

Celá otázka kolem skutečných rozdílů ve fungování mozku ateistů a věřících je navíc poměrně citlivá, ale zatím v ní obě strany „tančí jako sloni ve sklenářství“, jak ukazuje třeba případ článku Atheists embarrassed: study proves atheism uses less brain function, který se vám pravděpodobně pokusí věřící citovat. Můžete jim odpovědět článkem ze Skeptical Science: Weird Weekly Claim: “Atheists use less brain function” kde se vysvětluje, co vlastně onen původní výzkum zjistil.

Podobně lze i ze strany ateistů velmi snadno zablokovat diskusi poukazováním na nižší inteligenci věřících, což je sice pravda ve statistickém průměru, ale nemusí to platit pro konkrétního diskutujícího.

Problematická je ale vlastně už i snaha dokazovat rozdílnost mezi ateisty a věřícími, nebo snaha rozdíly naopak zamlčovat. V prvním případě může být za snahou dokázat fyzickou rozdílnost skryté přání dokázat méněcennost druhé skupiny, v druhém případě může být snaha o laskavou lež nakonec překážkou dohody, podobně jako jsme toho svědky v otázkách feminismu, kulturních nebo etnických rozdílů.

Samozřejmě otázkou je, nakolik můžeme něco takového obejít tak, aby se ateisté s věřícími vůbec dokázali domluvit a jak najít cestu, aby se vědomí dekonvertité cítili ve své nové roli příjemněji.

Na první otázku je odpověď zatím neznámá, ne-li nemožná. Konflikty zvláště v oblasti morálky, jsou shodou neřešitelné, protože obě strany vycházejí z jiných předpokladů. To, na čem se můžeme shodnout, je jakési ohleduplné míjení podle vytyčených standardů. Na takovém základě jsou založené například dokumenty zakládající lidská práva. Musíme ale neustále počítat s tím, že je budou náboženské skupiny jednostranně narušovat a dezinterpretovat.

Co se týká samotného náboženského prožívání, jak upozorňuje Richard Dawkins nabízí věda po stránce prožitků více než hodnotnou náhradu (až se musíme ptát, jestli v tomto případě není náhražkou spíše náboženství), jenže její nevýhodou je to, že není dostupná všem. Prožitek lze sice přenést na další lidi, část z nich ale nikdy nezíská pochopení toho, z čeho pramení. V důsledku bychom zde tedy měli tedy opět cosi jako náboženství, jen s (snad ) o něco pravdivějšími příběhy.

Všechny podobné hypotézy můžeme brát s odstupem, ale přesto se problému nemožnosti domluvit se s věřícími nikdy úplně nezbavíme. Jde o to, že i když by se věřící mohli a chtěli změnit, šlo by o změnu v dlouhém časovém horizontu. Člověk se ve skutečnosti nemůže rozhodnout, jestli bude nebo nebude věřící. Jako se člověk nestává ateistou tím, že by začal nenávidět Boha (jak si rádi představují věřící) nebo se naštval na nějakého kněze, ale tím, že si uvědomí, že prostě náboženským povídačkám nevěří, tak se věřící nikdy nemohl rozhodnout, že propadne víře.

 

Zdroje:

Náboženství a biologické faktory:

Sandeep Grover, Triveni Davuluri, and Subho Chakrabarti: Religion, Spirituality, and Schizophrenia: A Review

Wikipedia: Religion and schizophrenia

DailyMail: Is atheism linked to autism? Controversial study points to  relationship between the two

Psychology Today: Does Autism Lead to Atheism?

Osel.cz: Toxoplazmóza může spustit schizofrenii a bipolární poruchy

Náboženství a IQ

intelligence_god

 Novinky.cz: Víra v boha je otázkou inteligence, tvrdí britský psycholog

Julie Sickles Arkansas Tech University Alisa Huskey, Kathryn Schrantz, & Caleb W. Lack University of Central Oklahoma: The Relationship between Intelligence and Religiosity: A Critical Review of the Literature

www.psychologytoday.com : The Real Reason Atheists Have Higher IQs

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

249 thoughts on “A co když nemohou jinak? – Co když se věřící a nevěřící liší mnohem více, než jsme ochotni si připustit?

 1. Azazel

  Já jsem se stal ateistou po vědomé úvaze a promýšlení, které trvalo dlouho, předtím jsem byl „něcista“. Ale celý život jsem o podobných věcech přemýšlel. Něco mě k tomu nutilo, pocity samozřejmě. Pořád mě zajímal počátek vesmíru a podobné věci, no a tyto věci vedle vědy a filosofie „řeší“ i náboženství.

  Nevěřím na svobodnou vůli, myslím, že nějaká kauzalita, nějaký kauzální řetězec či řetězce, např. inteligence, okolní vliv, knihy o filosofii atd… mě dovedly nutně k určitým myšlenkám a ty mě nutně dovedly k ateismu. Nemohl jsem si vybrat. Ani věřící nemůže. Ale když vytvoříme správné kauzální řetězce (osvětu atd.) mnoho věřících můžeme převést k ateismu díky tomu, že se zamyslí (ti co na to mají) či že se změní jejich pocity. To určitě lze, z části samozřejmě. Ale nevěřím moc na svobodnou vůli. Já si nevybral, na kterou stranu se dám, já se prostě musel dát na stranu podle toho, která strana má lepší (logičtější) argumenty a to jsou ateisté. Nemohl jsem jinak.

  Dobrý článek. Hezký den všem!

 2. mulit

  Co se týká samotného náboženského prožívání, jak upozorňuje Richard Dawkins nabízí věda po stránce prožitků více než hodnotnou náhradu (až se musíme ptát, jestli v tomto případě není náhražkou spíše náboženství), jenže její nevýhodou je to, že není dostupná všem.

  U mě to neplatí. Rozumově jsem si polepšil odchodem od víry a věřících. Nemám už konflikt s vědou a realitou, ale byl jsem zvyklý se modlit. Ne ve smyslu odříkávání nějakých frází, ale já mluvil s Bohem. To je, jako bys o někoho přišel. Jistě, bylo to jen v mé hlavě, ale fungovalo to. Teď se nemám ke komu modlit a vnímám to jako ztrátu. Nemohu se modlit, protože mám mnohem více argumentů proti náboženské víře než pro. V tom souhlasím s Azazelem, že to není otázka výběru. Mě ateismus zbyl jako poslední možnost nejblíže k pravdě. K ateismu jsem došel vylučovací metodou, nikoli z nadšení. Koneckonců ateismus nic nenabízí. Žádná sladká lízátka v podobě věčného života a hodného Ježíše, který ti pomůže.

  Jinak článek od Pana Tomka je kvalitní. Důvodů, proč člověk je člověk věřícím, je vždy několik, stejně jako je několik důvodů, proč člověk věřícím není. Doplnil bych pár věcí:

  Náboženství slibuje odpovědi na existenční otázky smyslu života, co bude, až nebudem atd. Ateismus mlčí. Proto pro velkou část lidí bude vždycky prázdný. Je sice nejpoctivější, ale je bez nadpřirozena, bez slibů. Jsou lidi, co hledají mystiku, supernaturálno, spiritualitu, atd. Ti vždycky zaparkují někde mimo ateismus. Buď u křesťanů, nebo v esoterice, New Age, nebo v čemkoli jiném, jenom ne ateismus. A taky spousta lidí trpí bájnou lhavostí nebo různými fantaskními představami a ve světě vědy a reality by se museli umravnit a to by cítili jako ztrátu. Oni se chtějí volně vznášet. Chtějí ohromovat. Prostě lidé jsou různí. A neplatí to jen pro svět náboženství versus ateismu. Zkuste si představit třeba takového Dana Nekonečného, jak ho oblečou do laboratorního pláště a zavřou do laboratoře zkoumat vzorky každý den 8h. Po hodině by tam ze zkumavek udělal blikající světýlka, vybral by si nejroztodivnější předměty, navěšel na sebe a spustil by to svoje Gurukugura, samba, hafana….

  A obdobně třeba letniční se modlí v jazycích, mají mystické zážitky s Pánem, Pán k nim mluví, mají prorocká slova, haleluja, Pán je blízko… A teď by si měli připustit, že to všechno bylo fake… To je nad jejich síly. Je to prostě úplně jiný svět, jiná mentalita. A u tradičních pobožných zase máte kostely, výzdobu, vůně, mše, vahrany, kadidlo, eucharistie, zpovědnici, atd. Je to celý svět sám pro sebe. Ten člověk má návyk na prostředí, na lidi. Na nauku. To není jenom otázka filozofie. Je to také otázka návyků. Plus kontaktu se stejně smýšlejícími lidmi.

 3. Miri Mirinda

  Po 26 letech se mi manžel, chytrý a vzdělaný člověk dal na víru v náboženství. Je to pro mne hrozný pocit. Kdyby chodil jen na hřbitov, nebo do kostela v normální hodinu. Ale chodí na faru pozdě večer a vrací se v noci. Mluví o těch lidech a všem tak ůžasně až se mi chtělo s prominutím zvracet. Proplakala a promarnila jsem tolik nocí s ním v domění, že mé argumenty uspějí a přestane blbnout. NE NE NE. Alfa sezení a nabídnutá ruka faráře je silnější. Absolutně výplach mozku. :'(
  Prý mu nemohu dát to co mu dávají oni. Po těch letech si připadám děsně. Co mu můžou dát a já ne???
  Byl by rád abych šla stejnou cestou jako on. Je ho prý jen půl když nejsem s ním s lidmi kterým dává lásku. Jako jak??? To je pro mne zrada. Jako kdyby měl milenku a říkal ( jí mám rád, ale tebe miluju) , ale s milenkou se dá bojovat. s náboženstvím Ne.
  Když měl jeho kamarád deprese, vzal si den dovolenou a s farářem a jeptiškama jel na výlet. Jak může mít farář deprese? ??
  Ano přiznám , od té doby cítím odpor a nenávist hlavně k faráři a všem lidem co vyznávají náboženství.
  Se slovy ,že činí dobro to do našeho vstahu vneslo tolik oboustraného zla. To si nikdo nedovede představit.
  Snažím se to tolerovat, ale kde je hranice s ignorací??? Jsem zralá na psychyatra. Jsem absolutně vnitřně rozdvojená manželka co si musí myslet že manžel šel na pivo, nebo že je on blázen. Vůbec to není jednoduché.

 4. toli

  Osobně si myslím že s inteligencí to nemá nic společného,znám i pár vysoce inteligentních pobožných.
  Ten rozdíl spočívá ve způsobu vnímaní,nastavení filtrů a následné akceptaci informací.My kteří jsme ex křesťané víme že věřící mají silně omezené všeobecné znalosti a vzdělání.Ono to ani nemůže být jinak když naprostou většinu své pozornosti směřují ke své představě „Boha“ .Obecně platí že nábožensky založený člověk je nesamostatný,ustrašený (třeba ze smrti) neví si rady se svým životem a potřebuje ochranu,vedení a rádce.Všechny ostatní typy lidí náboženství spíše odpuzuje.Zároveň platí že náboženství je silně atraktivní pro různé psychopaty a sociopaty,náboženství jim totiž nabízí ukojení jejich touhy po moci a neexistuje psychopat který by neměl touhu po moci,to je v podstatě to jediné co cítí.

 5. Azazel

  Miri Mirinda :

  Docela šílený. Asi bych si s ním být Vámi udělal teologický den a snažil se diskutovat o bohu:

  1) jaké jsou exaktní důkazy že bůh spíše existuje nebo existuje? (nic relevantního Vám neřekne, jeho argumenty můžete lehce rozbít)

  2) proč by měl být bůh zrovna ten biblický nebo Ježíš, proč by nemohl svět stvořit Višnu nebo Šiva?

  3) co ošklivé pasáže z Bible, kde Ježíš vyhrožuje peklem a skřípěním zubů? (když z toho udělá metafory, tak říct, že to se dá udělat ze všeho, i z Mein Kampfu, ale nikde není důkaz, že je to myšleno metaforicky nebo že se ta metafora má vykládat tak či opačně, po staletí přece křesťané věřili na peklo doslovně a církev to učí dodnes v katechismu, připadá mu normální, aby se kdokoliv za cokoliv pařil v pekle, ať už mnoho let nebo dokonce věčně? není to odporné? není to horší než Hitler a to nekonečně krát?)

  4) nemáme se líp dnes, za sekulárních a liberálních osvíceneckých režimů než ve křesťanském středověku a novověku?

  5) není to zde lepší než v hodně náboženské Africe a Asii?

  6) proč existuje tolik církví, když je Bible slovo boží, proč si jí skoro každý vykládá jinak i v průběhu času i v ten samý čas, často opačně a neslučitelně?

  7) v amerických věznicích je na 100 obyvatel mnohem méně ateistů než je jejich zastoupení v populaci, mnohem víc je tam věřících, co on na to? (k morálce není potřeba náboženství, co sekulární humanismus, utilitarismus,…?)

  Prostě bych mu dal lístek, seznam s otázkami a pak, až Vám dá odpovědi, jestli je dá, můžete nám to sem poslat a my Vám zase dáme další doplňující otázky. Nebo ho sem rovnou pozvěte.

  Jinak kněz může mít deprese, když začne např. pochybovat o bohu a náboženství, ale nakonec ho to může paradoxně dovést k lepšímu životu, třeba tak, že nechá kněžství a bude žít jako normální muž.

 6. toli

  @Azazel
  Jinak kněz může mít deprese, když začne např. pochybovat o bohu a náboženství, ale nakonec ho to může paradoxně dovést k lepšímu životu, třeba tak, že nechá kněžství a bude žít jako normální muž.

  Mýlíš se ,znám asi 12 kněží co odešli ze služby,oženili se a nyní se chtějí vrátit do služby (což není možné).Za ty roky jak sloužili mše si vypěstovali silnou závislost na těch fantasmagoriích,víra je nakažlivá,to přeci víme. V okamžiku kdy se seznámili s ženou tak prožívali euforii (konečně znají co je to ta láska….).Jenže manželství je celkem nudný každodenní běh na dlouhou trať.Když jim zevšednělo a tu manželku poznali tak že už je neměla čím překvapit tak se chtějí vrátit k „Bohu“,tedy do služeb církve.Jim to splývá v jedno neboť věří že církev ustanovil bůh,jenže to už není možné.Vypěstovali si silnou závislost na ritualismu a těch kecech okolo,jenže pak porušili celibát a oženili se.Manželství nelze rozvést,je to svátost a návrat ke službě tudíž není možný.Pokud by chtěli sloužit v jiné denominaci tak by museli změnit vzdělání,teologii.Druhá věc je že z materialistického pohledu je život v manželství či rodině podstatně složitější něž život na faře s farskou.Církev a ovce se o svého kněze vždy postarají,v manželství to musí dělat sám a nejen o sebe ale i o ženu a děti….

 7. Azazel

  Tak si měli raději najít novou ženu než návrat k regresu, jak by řekl některý psycholog 🙂

 8. toli

  Tak si měli raději najít novou ženu než návrat k regresu, jak by řekl některý psycholog

  Nová žena je těžký hřích.Oni tím že přestali sloužit v církvi nepřestali být věřícími,to je omyl pokud si to myslíš..

 9. Azazel

  Tak pokud se rozešli s církví, tak pokud vím, téměř polovina křesťanů u nás se již rozvedla za život. Dokonce církev se už snaží měnit i přístup k rozvodům. Viz. Franta.

 10. toli

  Tak pokud se rozešli s církví, tak pokud vím, téměř polovina křesťanů u nás se již rozvedla za život. Dokonce církev se už snaží měnit i přístup k rozvodům. Viz. Franta.

  Oni se rozešli s církví ale nerozešli se s Bohem.Rozvedení nemají přístup ke zpovědi a k hostii,tedy ke dvěma hlavním svátostem.To by museli jít do jiného kostela kde je nikdo nezná a to by zase byl těžký hřích-podvod.
  Franta ty snahy o milosrdenství k rozvedeným sice má,ale kurie (sněmovna církve) je proti a ani papež s tím nic nenadělá.Po Frantovi přijde jiný papež a nikdo neví jestli bude jako Franta nebo jako Ratzinger….Pokud by nějaká ovce udala kněze že dává rozhřešení a hostie rozvedeným (a udává se u nadřízeného biskupa) tak by ten dotyčný kněz měl hodně ale hodně velký problém…..

 11. toli

  Dokonce i vdovec/vdova mají už do konce svého života zůstat sami ,ale to už se tak ostře jako u rozvedených nehlídá.

 12. mulit

  , Miri Mirinda
  18.01. 2017
  Po 26 letech se mi manžel, chytrý a vzdělaný člověk dal na víru v náboženství. Je to pro mne hrozný pocit. Kdyby chodil jen na hřbitov, nebo do kostela v normální hodinu. Ale chodí na faru pozdě večer a vrací se v noci. Mluví o těch lidech a všem tak ůžasně až se mi chtělo s prominutím zvracet. Proplakala a promarnila jsem tolik nocí s ním v domění, že mé argumenty uspějí a přestane blbnout. NE NE NE. Alfa sezení a nabídnutá ruka faráře je silnější. Absolutně výplach mozku. :’(
  Prý mu nemohu dát to co mu dávají oni. Po těch letech si připadám děsně. Co mu můžou dát a já ne???
  Byl by rád abych šla stejnou cestou jako on. Je ho prý jen půl když nejsem s ním s lidmi kterým dává lásku. Jako jak??? To je pro mne zrada. Jako kdyby měl milenku a říkal ( jí mám rád, ale tebe miluju) , ale s milenkou se dá bojovat. s náboženstvím Ne.
  Když měl jeho kamarád deprese, vzal si den dovolenou a s farářem a jeptiškama jel na výlet. Jak může mít farář deprese? ??
  Ano přiznám , od té doby cítím odpor a nenávist hlavně k faráři a všem lidem co vyznávají náboženství.
  Se slovy ,že činí dobro to do našeho vstahu vneslo tolik oboustraného zla. To si nikdo nedovede představit.
  Snažím se to tolerovat, ale kde je hranice s ignorací??? Jsem zralá na psychyatra. Jsem absolutně vnitřně rozdvojená manželka co si musí myslet že manžel šel na pivo, nebo že je on blázen. Vůbec to není jednoduché.

  Bible, Matouš 10,34-41

  Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
  a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
  Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
  Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
  Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
  Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.

  Tvůj manžel postupuje v souladu s biblí. Ježíš mu přikazuje, aby miloval jeho více než tebe. Rozvraty rodin jsou v souladu s biblí.

 13. toli

  Tvůj manžel postupuje v souladu s biblí. Ježíš mu přikazuje, aby miloval jeho více než tebe. Rozvraty rodin jsou v souladu s biblí.

  Běžná praxe třeba u jehovistů.Nevěřící člen rodiny,třeba i vlastní dítě nebo manžel/ka se jednoduše odřízne od zbytku rodiny.

 14. Jaroslav Štejfa

  K Miri Mirinda:
  Obávám se, že málokdo z nás, kteří se zde k něčemu vyjadřují, vám může dát účinnou radu na dálku. Nicméně, ač k nim patřím, s nejlepšími úmysly, obecně lidské bych si dovolil poskytnout dvě.
  Máte-li pocit, že je třeba navštívit psychiatra, učiňte tak, je to lékař. U zlámané nohy byste neváhala a toto je asi závažnější.
  Možná by nebylo od věci se podívat podrobně na to proti čemu bojujete, jděte někdy s manželem. Pokud to dovolí. I když ne, tak se situace zpřehlední, uvidíte, čemu čelíte.
  Možná je nepřítel ve vás, možná ve vás jako v páru, možná vně vašeho manželství.
  Obě rady , jak odhaduji, budou vyžadovat statečnost. Držím vám palce.
  Jaroslav Štejfa

 15. toli

  @Miri Mirinda
  Psychiatr s tím nemá nic společného,vztahové problémy řeší psycholog,nejlépe pak v manželské poradně…..Tam budou chtít kontakt s oběma,s vámi i s manželem.Ono je to logické-pro zachování objektivity mezi tvrzeními vaším a vašeho manžela.Já sice psycholog jsem,ale nemohu dávat řešení takhle na dálku přes počítač.Důležitý je osobní kontakt vás obou s psychologem někde v místě vašeho bydliště….

 16. Azazel

  Dejte si pozor, hodně psychologů jsou pro-náboženští, různí guruové a koučové, myslím, že toli je spíš výjimka. Jistě budou podporovat spíš manžela: že je to jeho seberealizace a podobný kraviny. Sice je to jeho seberealizace, ale jakého druhu… uffff, na konci vám řekonu: buďte tolerantní.

  Jinak ještě k té církvi, já říkám, že velká část křesťanů se rozvádí a přitom se také „nerozešli s bohem“, prostě si to už vykládají jinak, méně striktně.

 17. toli

  Jinak ještě k té církvi, já říkám, že velká část křesťanů se rozvádí a přitom se také „nerozešli s bohem“, prostě si to už vykládají jinak, méně striktně.

  Důležité je jak to vykládají jejich pastýři a zrovna ŘKC a pravoslaví je velmi striktní.Takže rozvedeným není oficiálně umožněn přístup ke svátostem.Buď přejít k evangelíkům (jenže tam zase nemají svátosti a chybí takové to mystično,transcedentno) anebo podvádět s tím že je to další velký hřích který jednou praskne a budou z toho následky především pro kněze který porušuje zákony svého zaměstnavatele….

 18. Hranicar

  Německá kráska touží po kněžské sutaně
  Pětadvacetileté Jacqueline Straubové už jako malé dívce učarovaly slavnostní mše. Proto sloužila ve farním kostele na tradičně katolicky silném jihu Německa hezkých pár let jako ministrantka. „Ráda jsem se podílela na tom, co dělá kněz,“ vysvětluje s tím, že chce víc – kněžskou sutanu.
  Celý článek: https://www.novinky.cz/zena/styl/426806-nemecka-kraska-touzi-po-knezske-sutane.html?source=EML

  Jiří Kábek, Bílé Podolí
  St, 18. ledna 2017, 19:52:36 | Souhlasím | Nesouhlasím | +3 / 0
  Po tomto článku je jasné, kam se sune německá a cela západní kultura, do nabozenskeho pekla, hnus.!

  Luděk Pliska, Bílovec
  Čt, 19. ledna 2017, 08:24:55 | Souhlasím | Nesouhlasím | +2 / 0
  Není to nic jiného než pýcha, co jí nutí bojovat dál a dál. ta stejná pýcha, která stojí za pádem Satana, za vším zlem na světě…. Holka asi nebude moc inteligentní upřimně věřící…

 19. toli

  Luděk Pliska, Bílovec
  Čt, 19. ledna 2017, 08:24:55 | Souhlasím | Nesouhlasím | +2 / 0
  Není to nic jiného než pýcha, co jí nutí bojovat dál a dál. ta stejná pýcha, která stojí za pádem Satana, za vším zlem na světě…. Holka asi nebude moc inteligentní upřimně věřící…

  Tohle je typický příspěvek pánbíčkáře 🙂

 20. Azazel

  Nemusíte nikam přecházet, když se rozejdete s církví, ale ne s bohem… ani s tou církví to není potřeba, jelikož u katolíků je také vysoká rozvodovost a nemyslím jen ty, co jsou papíroví, rozvody jsou prostě běžné všude dneska. Papež sám řekl, že se to má brát méně vážně.

  Já bych spíš paní radil, aby snažila manžela nějak umírnit v té jeho zálibě, aby si našli něco co je baví oba, nebo rozchod. Já bych s náboženským pošahancem taky nevydržel. Představte si, že si někoho berete jako normálního člověka a on se dá pak najednou do nějaké sekty/církve.

 21. toli

  Papež sám řekl, že se to má brát méně vážně.

  Ono opravdu není důležité co řekne papež,důležité je co řekne kurie. Znám spoustu katolíků co si nepřejí nic jiného než aby Franta BRZY CHCÍPNUL,prý dělá církvi a tedy i Bohu ostudu.A dokonce se nebojí říkat tento názor (vrchností tolerovaný) i nahlas.

  Jinak oni se sice rozešli s církví (do určité míry) ale některé prvky z církevního učení uznávají (míra uznání toho či onoho je velmi individuální,u každého je jiná) a hlavně by jim chyběl ten ritualismus na který mají vypěstovanou závislost (opět v individuálním měřítku).Jenže rozvod jim zamezil přístup ke svátostem,mohou jen zpívat,modlit se a sledovat. To je jako když kuřák chodí pravidelně do hospody,má vypěstovanou závislost na hospodě a teď mu tam zakáží kouření čili jeden prvek ritualismu je zakázaný.S rozvedenými v kostele je to to samé.

 22. Azazel

  Myslím, že existuje spousta katolických spolků co by ho za to nevyloučila. Farář by s ním mluvit nepřestal. Na bohoslužby by mohl. Do kostela chodí i ateisté někdy na čumendu. Neviděl bych to v ČR tak konzervativně. Jinak naopak papež Franta má dost velkou podporu i mezi některými katolíky.

  Hezký den všem!

 23. toli

  Ano na bohoslužby by mohl,ale to je asi tak vše.Málokterý farář bude riskovat svůj post tím že mu podá hostii a to ještě před před zraky všech ovcí,veřejně.Tobě chybí zkušenosti zevnitř a tak máš jen mlhavou představu jak to uvnitř církve chodí…..

 24. A.S. Pergill

  Faktem je, že existují studie na srovnání náboženství a IQ, dokonce i mezinárodní, kde vychází, že v zemích s nejvyšší religiozitou je průměr IQ kolem 60 (lidská norma je 100, pro šimpanzy a gorily se odhadují hodnoty kolem 40). Problém je, že tenhle „ocas“ je prakticky celý islámský, takže zřejmě nezáleží jen na religiozitě (co do kvantity), ale i na to, v co konkrétního se věří.

  Druhou věcí je, že věřící by měli být bráni jako méněcenní (duševní anomálie, nedovolující jim náhled na náboženství), jak to naznačuje autor. Logickým důsledkem ovšem je, že by měli být odstaveni od alespoň části politických práv (jak se to dělá s duševně nemocnými a mentálně nekompetentními lidmi).

 25. toli

  Druhou věcí je, že věřící by měli být bráni jako méněcenní (duševní anomálie, nedovolující jim náhled na náboženství), jak to naznačuje autor. Logickým důsledkem ovšem je, že by měli být odstaveni od alespoň části politických práv (jak se to dělá s duševně nemocnými a mentálně nekompetentními lidmi).

  A jak by jsi to chtěl udělat ? To objektivní měření neschopnosti posuzování ? Nezapomínej že nemocní jsou toho času i ve vládě (KDU-ČSL)

 26. bílej kabát

  toli: Znám spoustu katolíků co si nepřejí nic jiného než aby Franta BRZY CHCÍPNUL,prý dělá církvi a tedy i Bohu ostudu.

  bílej kabát: No, někteří jsou přesvědčení, že druhý příchod JK se odehraje za panování Franty. Že by byl Franta jeden z těch, co nezemřou, dokud nespatří. Na to, že je mu už 2000 let vypadá dobře. 😀

  http://skristem.cz/je-papez-frantisek-posledni-papez/

 27. toli

  @bílej kabát

  O posledním papeži se mluvilo už v souvislosti s Ratzingrem,měl být posledním papežem podle dávného proroctví.

 28. Hranicar

  „Přesto prokazatelně věřící jsou důvěřivější, více propadají pověrám a jsou celkově manipulovatelnější.“ ……………………

  Velmi mne prekvapilo ve skupine Institutu Sv. Josefa, jak vzdelani a inteligentni lide podlehali vlivu sveho tradicniho kneze. Obdobne stejne jako u Halika podlehali jeho vlivu vzdelani vysokoskolaci.

 29. mulit

  To se děje i u letničních. A ani nemusí mít pastor vzdělání. Může být klidně i vyučený, což se zhusta stává. Třeba Alexander Barkoci. A jaký má věhlas. Stačí když dobře fabuluje, má charisma a udělá si jméno.

 30. ateista

  Já bych ještě přidal dva důvody, proč někdo věří. Např. americký prezident (senátor, kongresman…) si nemůže dovolit nebýt věřící (i kdyby v soukromí byl). A potom jde o módní záležitost. Např. nedávno pořizovala Pražská záchranná služba 10 nových sanitek. Pozvala kněze, aby jim požehnal a přizvala i ČT, aby se o tom dověděla veřejnost.
  Možná i vy jste překvapeni, kolika lidem se najednou na krku houpá kříž (pokud možno co největší).
  Jiná věc je inteligence. Asi by bylo nutné definovat, jak se inteligence vyhodnocuje. Když si dělám různé IQ testy, pohybuji se kolem 140. Jenže řadu z těch testů se dá „naučit“. Spíše bych inteligenci označoval jako široké spektrum vědomostí v různých oblastech života. Např. pan Grygar je nesporný odborník na astrofyziku. To ale neznamená, že je inteligentní. Daniel Stach měl minule v HydeParku profesora Kouteckého, zakladatele chemoterapeutické léčby onkologických onemocnění. Stach se ho přímo zeptal, proč je věřícím. Odpověděl něco v tom smyslu, že věda nedává odpovědi na všechny otázky. Žel, ani Stach v tomto okamžiku nereagoval doplňující otázkou. Opět, profesor Koutecký je nesporná kapacita ve svém oboru. Co ale jiné obory? Je dost inteligentní?
  Podle mne by inteligentní věřící měl umět připustit, že víra v boha je nesmysl, a současně zdůvodnit, proč tedy věří. Halík se chová jako nedostižný inteligent, ale podle mne je to egoistický, namyšlený tupec.

 31. toli

  @Ateista
  Možná i vy jste překvapeni, kolika lidem se najednou na krku houpá kříž (pokud možno co největší).

  Pokud si někdy viděl nějaké porno tak víš že se kříž houpá na krku kdejaké kurvy.Jsou ty štětky věřící ? Myslím že se ve většině případů jedná o módu anebo revoltu proti církvi.Přeci ono to tak nádherně vypadá když se při šukání houpe na krku Ježíš 🙂

 32. A.S. Pergill

  @toli
  >Nezapomínej že nemocní jsou toho času i ve vládě (KDU-ČSL)
  To zapomenout nelze, promítá se to jednoznačně do „kvality“ výkonu celé vlády.

  Problém vidím spíš v tom, že věřící jsou rozlezlí i po jiných stranách, v podstatě jako rakovinné metastázy. Názorně to ukázalo hlasování ohledně církevních „restitucí“.

  Možná by to opravdu chtělo nějakou ateistickou či antiteistickou stranu, protože jinak lidem, co tu nechtějí vládu flanďáků, nezbyde než volit komunisty.

 33. stinatheismu

  A. S. Pergill

  „Druhou věcí je, že věřící by měli být bráni jako méněcenní (duševní anomálie, nedovolující jim náhled na náboženství), jak to naznačuje autor. Logickým důsledkem ovšem je, že by měli být odstaveni od alespoň části politických práv (jak se to dělá s duševně nemocnými a mentálně nekompetentními lidmi).“

  Myslím si, že se jako méněcenní cítí spíše ateisté. Lidí v ČR hlásící se k víře je málo a přesto mají velký vliv. Kdo nás asi tak odstaví od politických práv? 🙂

 34. Radek

  Miri : K tomuhle se těžko vyjadřuje. Jedna věc o jakou jde cirkev, farář je katolický pojem, zase to vysedávání do večera hraje více letničním, stejně jako větší možnost kultu vůdce či dezintepretace. Alfa setkani jsou katolicky_ cirve bratrske akce. Hraje to dost z me zkušenosti roli ta cirkev i osoba představeneho. Takže nějak se tím zkusit prokousat.
  Takhle dlouhy vztah, já bych svému partnerovi uvařil čaj a jen tak si popovídal a pripadne i resil s odbornou pomoci.
  At to dobře dopadne.
  Ostatni:V okruhu mladé generace nehraje žadnou roli vzděláni, ci spise jsou vedeni rodi k minimalne gymnazijni draze. Tak si s tou vasi teorii IQ trhněte pařátkem a snad volebni prâva necháte alespoň ženám.
  Článek: zajïmavý pohled na věc 🙂

 35. mulit

  ateista napsal: Jiná věc je inteligence. Asi by bylo nutné definovat, jak se inteligence vyhodnocuje. Když si dělám různé IQ testy, pohybuji se kolem 140. Jenže řadu z těch testů se dá „naučit“. Spíše bych inteligenci označoval jako široké spektrum vědomostí v různých oblastech života.

  mulit: Co se týká výsledků v testech IQ, tak má to výpovědní hodnotu v tom základním smyslu. Tedy že kdo si naměří IQ 120, může se hlásit na VŠ. Pokud někomu vyjde IQ 90, a to opakovaně, měl by uvažovat o jiné variantě, než je studium VŠ. V praktickém životě nezáleží, zda má někdo IQ 120, 130, 140, 150. Za tou hranicí 120 to nic nedělá. Tam už jsou důležitější vlastnosti třeba vytrvalost, schopnost vnímat vazby mezi spoustou věcí.

 36. toli

  Myslím si, že se jako méněcenní cítí spíše ateisté. Lidí v ČR hlásící se k víře je málo a přesto mají velký vliv. Kdo nás asi tak odstaví od politických práv?

  Jednak jsi opravdu méněcenný (viz neznalost fyzikálních zákonů,učiva základních škol),chtělo by to doplnit si všeobecné znalosti a nejenom si patlat mozek píčovinami z bible.A jednak se odstavíte od moci sami-svými kroky.15 % volebních hlasů pro KDU je nedostižná meta,ta strana se neustále motá kolem hranice pro vstup do sněmovny.A lidé hlasící se k víře mají velké kulové když ani neprosadili zákaz adopcí dětí pro gaye a lesby.Od července již adopce běží. 🙂

 37. xjur

  ad Toli, v textu hodně nahoře: „… návrat k regresu …“ k tomu mám spíš technickou poznámku:
  tento obrat je stejně nešikovný jako dříve oblíbená „lidová demokracie“. Obě slova znamenají totéž. Regres = návrat (na rozdíl od Progres = vývoj).

 38. toli

  @xjur
  ad Toli, v textu hodně nahoře: „… návrat k regresu …“ k tomu mám spíš technickou

  Všimni si že já jsem spojení návrat k regresu nepoužil…

 39. toli

  @Mulit
  Já měl čt 24 zapnutou jako kulisu.Na můj vkus tam bylo příliš mnoho pobožných keců.Tam žvanili o bohu a o Kristu a já se smál až jsem se za břicho popadal.Kdyby si nenakoupili nevěřící mozky (vědce) z celého světa tak se nikdy nestali velmocí.Vězení mají plná pobožných takže morálka taky nic moc.Jsem opravdu rád že žiju v Česku.Tady se třeba Halík nikdy nemůže stát prezidentem a Kristův odpad si dokážeme na uzdě udržet sami.

 40. ateista

  @stinatheismu
  Myslím si, že se jako méněcenní cítí spíše ateisté. Lidí v ČR hlásící se k víře je málo a přesto mají velký vliv. Kdo nás asi tak odstaví od politických práv?

  Vedli jsme tady sáhodlouhé diskuse s Danielem B, Janem Kupkou a dalšími o tom, co to je náboženství, co to je bůh, co to je víra v boha atd. Výsledk byl, že to všechno je hloupost. Ateisté hloupostem nevěří. Není důvod, aby se cítili být méněcení. Momentální „síla“ věřících je módní záležitost. Po letech, kdy komouši církve všemožně dusili a věřící se drželi zpátky najednou přišla „svoboda“ veřejně se hlásit k tomu, že jsou věřící. Jejich „svoboda“ nic nemění na tom, že náboženství a vše okolo jsou hlouposti. Hrdě se hlásit k tomu, že jsem pošuk? Proč?

 41. toli

  @ateista
  Daniel B je stínateismu. Příště až se bude banovat tak to chce zablokovat ID adresu.

 42. Azazel

  Návrat k regresu znamená, že člověk se může několikrát za život navrátit k „navrácení“ do dřívější psychický fáze. Nic víc. Také se mohlo říct: podlehnout regresu nebo zažít regres. Ale to je fuk. Vím všichni co tím myslíme.

  Horší je to, že on byl asi předtím normální, co píše paní.

  Hezký den a víkend.

 43. mulit

  Ten inaugurační projev Trumpa je tam v záznamu. Jinak já mu fandil, ať porazí Clintonovou, ale netušil jsem, že je to takový šovinistický a prázdný blb. Snad aspon nebude válka a snad to natře Merkelové. Tu už zpražil. Nemám rád sluníčkáře, ale ani šovinisty. Na to kolik má roků, je to nezralý chlap s nízkým IQ. Miliardářem může být fakt každý. Takoví se takoví derou k moci, páč mají ostré lokty, kdežto distingovaní , kultivovaní, hloubaví a přemýšliví se nahoru neproderou. A podle těch patriarchů byla sepsána představa boha v bibli. Jahve – to je taky takový Trump…

 44. Azazel

  Mulit: Hillary je kravka co se nechala platit od Saudské Arábie a hraje si přitom na feministku, v SA se kamenují ženy. Kdo je tedy horší?

  Jinak o bohu tam žvatlají při inauguraci jak demokraté, tak republikáni.

  Hezký den, už musím

 45. toli

  Snad aspon nebude válka

  To se obávám že bohužel bude,Trump je přesně ten typ který jí dokáže snadno vyvolat a ve všech orgánech státní správy mají republikánští jestřábi většinu,bůh sem bůh tam,my rozhodujeme co chce bůh,naše vůle je vůle boží 🙂 .Stejná pakáž jako církev.

 46. toli

  A válka je vodou na mlýn zbrojařských koncernů,navíc je důležitá pro ekonomiku a ozdravění toho či kterého národa.Až se vše zbourá a zničí a až zemřou neschopní přežít tak bude potřeba vše postavit a vyrobit znovu a ekonomika poroste.To je ideální stav pro „elitu“.

 47. mulit

  Hillary bych taky nevolil. Tak velká země a nikoho lepšího nenašli…

 48. toli

  Si všimněte co udělal jako první věc-ruší Obamovu „socialistickou“ zdravotní reformu což znamená že pokud nemáš peníze na lékaře tak prostě umřeš,stát se nebude podílet na zachování tvého života. Z jejich pohledu žije na světě příliš mnoho celkem zbytečných lidí a navíc se zhoubným dopadem na státní rozpočet,takže je nám líto……..

 49. toli

  Hillary bych taky nevolil. Tak velká země a nikoho lepšího nenašli…

  To není ani o Hillary ani o Donaldovi dokonce ani o nikom jiném.To je o boji koncepcí a ideologií.Liberalismus proti konzervatismu,protekcionismus proti otevřeným spolupracujícím ekonomikám,environmentalismus proti ekonomice,pánbíčkaření proti sekularismu a tak dále….

  Navíc pokud bys jako Američan chtěl být prezidentem tak musíš být velmi bohatý anebo mít velmi bohaté sponsory a ti mají také své zájmy…..

 50. stinatheismu

  toli:

  „A lidé hlasící se k víře mají velké kulové když ani neprosadili zákaz adopcí dětí pro gaye a lesby.Od července již adopce běží. “

  Zabránění schválení tohoto zákona jsem od věřících ani nečekal. Vzhledem k počtu lidí v ČR hlásících se k víře, mají věřící velký vliv. Sám to uznáváte nepřímo tímto:
  „Já měl čt 24 zapnutou jako kulisu.Na můj vkus tam bylo příliš mnoho pobožných keců.“

  „Jednak jsi opravdu méněcenný (viz neznalost fyzikálních zákonů,učiva základních škol),chtělo by to doplnit si všeobecné znalosti a nejenom si patlat mozek píčovinami z bible.“

  Toli, vy máte mírně řečeno sklony k víře v bludy. V oblasti fyziky se rozhodně méněcenný necítím, spíše naopak. Mohl bych se rozepsat o svých vysokoškolských studíích v oblasti fyziky, ale koho by to tu zajímalo? Navíc – nejspíše byste to nechápal, stejně jako nechápete to, co znamená přinést důkaz.

  „Daniel B je stínateismu. Příště až se bude banovat tak to chce zablokovat ID adresu.“

  Mám vaše tvrzení brát jako výzvu k paranoidnímu přístupu k nově příchozím? Prozrazujete, že nerozumíte základům fungování internetu. Tím nemyslím ten váš překlep: „zablokovat ID adresu“.

 51. stinatheismu

  mulit:

  „Na to kolik má roků, je to nezralý chlap s nízkým IQ.“

  Nakolik jste si tím jistý, že má Trump nízké IQ?
  🙂

 52. stinatheismu

  mulit:

  „Miliardářem může být fakt každý.“

  „Overall, billionaires tended to be the smartest people. Some 45% of them are part of the top 1% of smart people. That compares to 39% of not-billionaire Fortune 500 CEOs; 41% of Senators, and 40% of federal judges.“
  www_businessinsider_com/billionaires-really-are-smarter-than-the-rest-of-us-researcher-finds-2013-4

 53. Hranicar

  toli
  21.01. 2017
  A válka je vodou na mlýn zbrojařských koncernů,navíc je důležitá pro ekonomiku a ozdravění toho či kterého národa.Až se vše zbourá a zničí a až zemřou neschopní přežít tak bude potřeba vše postavit a vyrobit znovu a ekonomika poroste.To je ideální stav pro „elitu“………………….

  Nedavno jsem cetl {jakousi] analyzu. USA maji 350 milionu obyvatel a je to nejvyspelejsi a vojensky nejsilnejsi zeme. EU ma 550 mil. obyvatel a taktez je technicky vyspela. Rusko ma 250 mil. obyvatel a je, navzdory veskeremu usili, zeme zaostala. A jak vime, „lezi v zaludku“ jak USA, tak i EU. Nejakemu vojenskemu konfliktu by dlouho vzdorovat nemohlo. Jedinou jeho nadeji jsou dostatecne silne strategicke jaderne zbrane, ktere mu davaji jakousi zaruku, ze vzdy protivnika natolik poskodi, ze by jej fakticky znicili. A ze si toho budou event. protivnici vedomi.
  Pokud ovsem Trump, a hlavne generalita USA, nabudou presvedceni, ze ruskou obranu prekonaji. tak asi skutecne, „panbuh s nami“.

 54. Hranicar

  toli
  21.01. 2017
  Si všimněte co udělal jako první věc-ruší Obamovu „socialistickou“ zdravotní reformu což znamená že pokud nemáš peníze na lékaře tak prostě umřeš,stát se nebude podílet na zachování tvého života. Z jejich pohledu žije na světě příliš mnoho celkem zbytečných lidí a navíc se zhoubným dopadem na státní rozpočet,takže je nám líto………….

  O pomerech v americkem zdravotnictvi v 70. a 80. letech pekne pise ceska emigrantka MUDr. Nonna Auska v knize Cesky lekar v Americe. Krome jineho pise, ze pro chude tam byly {jsou?] dva statni programy. Ze tedy ti nemajetni meli vybornou zdravotni peci na statni naklady. Je pravda, ze am. zdravotnictvi, z pohledu evropskeho lekare, kritizovala. Fakt je, ze jsem nikdy necetl nejakou analyzu, v cem Obamova reforma spocivala.

 55. Hranicar

  Toli, tohle je „usite“ primo na tebe:

  Mám důkazy z vlastního života, že to funguje. A tomu se říká víra. Když věřím pořádně, nebojím se, když věřím špatně, mám strach. Mohu se opírat jen o tu jeho informaci: „Já jsem Bůh dobrý a milosrdný a u mě teprve existuje ten pravý život.“ Podle papeže Františka zní jméno Boha „Milosrdenství“. Nikoliv náhodou vyhlásil rok milosrdenství, aby zdůraznil, že milosrdenství svědčí o tak nepochopitelné Boží lásce, která záleží na záchraně každičkého člověka.

  Proč ale lidé musí trpět rakovinou, záplavami, válkou nebo tím, že jim někoho blízkého nějaký magor zamorduje?

  To bychom chtěli odhalit tajemství Boha. Tyhle věci nelze pochopit, ani vysvětlit. Záplavy a války byly odjakživa. A proč to Bůh dopustil? Jak to můžu vědět, když jsem jenom stvořený člověk? Nemůžu přijít na kloub Bohu. Nemůžu přijít na kloub tomu, proč došlo k holokaustu šesti milionů Židů. Co si říkali, když šli do plynu? Je Hospodin? Není Hospodin? Jak je možné, že nás tohle potkalo? Takové věci nelze z naší úrovně postihnout. Nevím a nikdy nepochopím, proč se třeba dítě dostalo pod kola auta. Jenom důvěřuji, že to nějaký smysl může dostat, protože Bůh nedopouští nic, co by nebylo k mému dobru.

  Jestliže mě potká utrpení, může dostat nějaký smysl. I já osobně jsem byl obrán o to, na čem mně nejvíc záleželo. A ukázalo se, že jsem dostal daleko větší dar. Čili platí to, co říká Kateřina Sienská: Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají. I ty negativní. Jakkoliv to nelze pochopit v okamžiku, kdy se to děje. Nikdy. Až s odstupem času. Pořád totiž zůstávám v situaci tohoto světa po pádu člověka. Situace po pádu se rozeběhla a ještě neustále trvá. Vítězství může přijít jenom v oblasti ducha, ne v oblasti tohoto světa. A Kristus to právě řeší přes svůj kříž a zmrtvýchvstání.
  http://www.pastorace.cz/Clanky/Je-li-clovek-Bozi-vsechny-veci-mu-prospivaji.html

 56. Hranicar

  Musim se sverit s osobni zkusenosti, jak pomaha vira ve zlatou rybku. Vcera jsem byl se zetem na rybach. U rybnika, v nemz se chytaji lini. Dlouho nic, a pak najednou zasek. Na hacku ale „zlata“ rybka – krasne zlata ploticka. Sice jsem ji nejdrive chtel sezrat, ale pak jsem se slitoval a pustil ji do vody s pranim, aby poslala na hacek alespon kiloveho lina. A co byste rekli? Do 5 minut na hacku byl, skoro 2 kg.
  A gdo to tady chce tvrdit, ze vira nefunguje?!

 57. Hranicar

  Když ale rozdáte ilegálním imigrantům a spoustě dalších lidí zadarmo zdravotní péči na úkor americké pracující střední třídy (Obamacare), nemá to skoro komu vadit.
  Trump bez ohledu na to, jaký je, je nový hospodář, který přišel na polorozpadlý statek. Pravděpodobně vyháže ze stodoly hromady povalujících se darmožroutů (minimálně je pošle něco dělat), ukončí válku s ostatními statkáři a přestane po nich házet bomby (doufám), protože dobře ví, že je lépe být s nimi v rozumném vztahu a o lidi, kteří na statku pracují nejlíp, se taky nejlíp postará. Je to jednoduchý vzorec: čím lépe bude statek prosperovat, tím víc zbyde i na ty potřebné. To je správný princip solidarity.
  Že je to naivní představa? Uvidíme. V každém případě bych byl rád s takovým statkářem zadobře, protože mi to dává smysl mnohem víc, než bomby Clintnové nebo Obamovo socialistické peklo.
  Zdroj: http://jurutka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=581992

 58. toli

  @Hraničář
  A jak vime, „lezi v zaludku“ jak USA, tak i EU. Nejakemu vojenskemu konfliktu by dlouho vzdorovat nemohlo.

  To si Hitler myslel také a jak dopadnul ?Napoleon si to myslel také,a jak dopadnul ? Nikdo nepočítá s národními rysy ruské duše.Švagrová je lékařkou v Karlových Varech,musela oprášit ruštinu.Typický Rus je především nacionalista a patriot,obětuje všechno aby ochránil svou zemi.Proto je Putin tak oblíbený u Rusů,demonstruje všechny vlastnosti které si typický Rus cení.Balšaja Russia 🙂

 59. toli

  @Hraničář
  Tamara-Ruska provdaná za Čecha kritizovala český způsob privatizace.Rusko nikdy neprodalo a nikdy neprodá své výrobní kapacity (firmy,továrny) a své přírodní zdroje.Ono je pouze pronajímá na nějakou dobu zahraničnímu kapitálu,ale vlastníkem je vždy Rus anebo ruský stát.Že tím bují systém oligarchie ? No to tady máme taky, viz Babiš.Ale už nám nic nepatří,vše jsme prodali a stali se zemí levných zahraničních montoven.Dokonce jsme prodali i své vodovody a vodu.Vlastníci nám teď diktují cenu vodného a stočného.

 60. toli

  Abych se vrátil k tématu-spojení oltáře a trůnu v Rusku je pro Putina velmi výhodné.Jednak může udržovat národ v okovech tmářství a vždy se může opřít o moc pravoslavné církve (oni při kázání již lidem vysvětlí co si mají myslet a jaké hodnoty jsou ty správné) a pro pravoslavnou církev je rovněž velmi výhodné opírat se o státní moc.

 61. mulit

  stinatheismu
  Nakolik jste si tím jistý, že má Trump nízké IQ?

  Protože jsem za život testoval tisíce lidí. Trump bude mít IQ tak kolem 115. Na prezidenta dost málo a je to z jeho projevu jasné. To náš současný prezident, ačkoli se mu mnozí smějí, je určitě v pásmu nad 120, spíše nad 130 a dost se mu divím, že tak uznává Trumpa, když to je hňup. Mám rád přímost, takže v tom jsem Trumpovi fandil, ale nikdy jsem neslyšel jeho nesestříhaný projev, vždycky jenom střípky už zpracované novináři. Trump je egomaniak – to není dobré. Přímost – to je dobré, bude čitelný. Šovinismus – není dobré. Trump je pro mě něco jako Golem, co mu dali do hlavy šém. Hillary neznám – jenom jsem viděl, jak vyhrožovala Putinovi a Rusku, to jsem měl strach, že ta baba rozpoutá válku.

 62. lokki

  to mulit: dostal jste mě 🙂 doufám, že neměříte IQ kvůli něčemu zásadnímu. Náš prezident už má minimálně čtyři roky (ale spíš déle) prohlubující se demenci. IQ vyšší než 120 mohl mít tak před deseti lety… Proč by mělo vadit, že je Trump šovinista?

 63. mulit

  Já za ta čísla neručím. To je jen odhad. Muselo by se to prokázat. Trump mě tedy zklamal. Málokdy do projevu státníka říkám doma nahlas – to je debil. A při poslouchání projevu Trumpa http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2019802-trump-se-stal-45-prezidentem-usa-hodinu-po-slozeni-slibu-uz-podepisoval-zakony jsem asi 5x nahlas doma řekl – to je ale debil, to snad ani není možné. To tedy neříkám u našich politiků. Jsem přesvědčen, že jak Kalousek, tak Sobotka, tak Mach, tak Fiala, tak Bělobrádek tak Babiš mají vyšší inteligenci než Trump! Je to bída – koho si zvolili, ale nějak ti Amící asi sami nadšení nejsou https://pbs.twimg.com/media/C2oW1tcXUAAW3b1.jpg

  Jo a Zeman není dementní. Mluví pomaleji než kdysi, ale stále zpatra tvoří věty s jasným obsahem. Ale o politice se nechci hádat. Vidím na každém něco pozitivního i negativního. Nemávám s praporem. To dělají pobožní.

 64. Hranicar

  toli
  22.01. 2017
  To si Hitler myslel také a jak dopadnul ?Napoleon si to myslel také,a jak dopadnul ? Nikdo nepočítá s národními rysy ruské duše…………………………..

  Silne se obavam, ze po 3. svetove by se ta ctvrta vedla tak, jak predpovidal Einstein – klacky a kamenim!

 65. lokki

  demece je nemoc jako jiné, a Zeman má skore vysoký. Osobně bych si přál, aby to bylo jinak, jenže není. Takže třebaže není dement, nemocnej nepochybně je. Proč vadí, že je Trump šovinista mne stále zajímá. A z projevu – vypadá to, že vyhlásil program, kterej v evropě běží už léta – lokální výroba x lokální spotřeba, reunifikace jednotlivejch států na státy euroobčanů – pardon, američanů, boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli, kterým je tentokrát islám a anarchie a nakonec trochu práškového cukru v podobě vyléčím všechny další neduhy světa… A nezapomente, že stejně jako u Zemana je i v případě Trumpa sklenice bud poloprázdná nebo zpolaplná, podle toho, kdo se dívá…

 66. toli

  @Mulit
  Je to bída – koho si zvolili, ale nějak ti Amící asi sami nadšení nejsou

  Amíci si vybrali sobě rovného.Vědu tam dělají většinou imigranti z Evropy,Indie a Izraele.Je všeobecně známým faktem že na amerických universitách se protěžuje především sport vše ostatní jde stranou.Pokladny kde zmáčkneš tlačítko nominální hodnoty bankovky a pokladna ti ukáže kolik máš vrátit kupujícímu zpět je americký vynález.Amíci nedají bez kalkulačky ani ránu,tak co by jsi po nich chtěl ?
  Moje sestřenice emigrovala přes Rakousko do USA ,strejda je totiž Rakušan a soudruzi jí zakázali studovat VŠ.Prvních pár let žila v ghettu i s malou dcerou ,živila se mytím nádobí,úklidem a roznášením jídla.Dnes je vysokoškolskou profesorkou na floridské universitě.Někteří z mých bratranců a sestřenic po ní chtěli ať jim tam sežene práci a zařídí zelenou kartu.Odpovídá jim že černochů na podřadné práce (třeba uklízení nákupních košíků) mají Američané opravdu hodně.Pokud tam chce někdo v současné době emigrovat tak musí mít opravdu ale opravdu výkonný mozek.Mít co nabídnout Američanům…
  BTW,sestra toho mého strejdy která žije v Rakousku byla informátorkou STB,za tuto protislužbu mohla kdykoliv navštívit Československo.Ale to že donášela jsme se dověděli až dlouho po revoluci z archívů.

 67. mulit

  Sorry, poslouchám jeho inaugurační projev znova a strašně kecá. S tím, že dá zpátky práci dělníkům, ok, ale to dál, že prý“ mladí a krásní studenti nedostávají ty znalosti, které by potřebovali“. V době internetu, kdy si každý může sehnat info jaké chce, proste mele propagandistická hovna. Směs emocí, megalomanství, vlastní důležitosti. Vzápětí říká americké násilí končí právě tady a teď. Hele, takové proklamace znám od pastorů církve z 90. let, jak to sem přišlo. Jak sem chodili ti američtí pastoři. Hlasité projevy a naše české ovce z toho byly paf. Možná proto jsem na to alergický. Já znám tu manipulaci a demagogii. A bombastické proklamace. Jsou to kokoti. Oni si myslí, že bez svých hereckých kousků by asi nedosáhli cíle. Nesnáším to. Je to stupidní. Je to hrané. Je to falešné a prázdné. Trump kecá. Rád se poslouchá. Snad mu nejebne v hlavě a nerozpoutá válku. Dále ho cituji: „Všichni máme jedno srdce.“ Touží po jednotě. Je vidět, jak jsou Amíci pošahaní. Proto točí pošahané filmy, proto se serou všude po světě a rozesírají cizí země a implantují tam svoji kulturu. Za bolševika jsem neměl rád Rusáky, teď nemám rád Amíky. Neříkám, že v něčem nemá Trump pravdu. Jistěže má v lecčems pravdu. Ale tón jeho projevu je otřesný. Gesta, co dělá a jak počítá s primitivním publikem, jak se snaží apelovat na nízké pudy – já bych ho prostě nedokázal volit. Doufám, že se pletu a že mě pozitivně překvapí.

 68. Azazel

  Hillary není liberalismus, ale regresivní levice, navíc financovaná Saudy… a proti ní stojí konzervativci. Liberálové nejsou ani na jedné straně z těch dvou velkých.

  Hezký den.

 69. mulit

  Místy mi jeho projev připomínal německého Adolfa z 30. let minulého století…

 70. toli

  tady je něco podobného, čtu to až teď… ale diskuse je opačná, asi i mnohým Čechům jeho slova lahodí… já se toho ovšem štítím, sorry… tohle je nízký level…

  Lahodí primitivům,ale ti lidé za to nemohou.Po vládě KSČ jim sebrali všechny jistoty a oni prostě nejsou zvyklí starat se sami o sebe,mít odpovědnost za svůj život.Proto lahodí jejich uším jednoduché „pravdy“ a to že se o ně někdo silný postará….sorry ale ti se budou starat především o své vlastní kapsy,jak Trump tak Babiš.Heslo politika-slibem nezarmoutíš 🙂

 71. lokki

  to mulit: takže vám vlastně vadí hlavně to, že Trump říká věci, který lidi chtěj slyšet a říká to navrch způsobem, kterýmu většina z nich rozumí. A toli tomu dá tu mašli navrch, když je označí za primitivy. Já sem prve úplně nechápal, proč je Petr v tomhle článku tak strašně opatrnej, když popisuje možné fyziologické rozdíly mezi věřícíma a ateistama, protože literatury je na tohle téma za posledních deset let (speciálně po zlevnění a rozšíření NMR like metod) popsaný dost. Ale ted už chápu – napadlo vás pánové, se podívat, kdo skutečně volil Trumpa?

 72. mulit

  lokki: takže vám vlastně vadí hlavně to, že Trump říká věci, který lidi chtěj slyšet a říká to navrch způsobem, kterýmu většina z nich rozumí.

  mulit: co mi vadí na Trumpovi, jsem napsal ve svých příspěvcích. Jakou si z toho uděláš karikaturu ve své hlavě, abys mohl i nadále uctívat svého miláčka – to už je jen tvoje soukromá věc.

 73. mulit

  Zdůrazňuji, že do toho projevu jsem mu fandil! Já mu fandil a měl jsem radost, že vyhrál. Protože jsem měl zkreslené informace a protože jsem ho nikdy neslyšel souvisle mluvit. Můj názor na něho se změnil. A to nikoli díky pomluvám ale díky jeho projevu! Takto kdyby mluvil v ČR politik, tak nikdy v přímé volbě nevyhraje! Lidé v ČR jsou kultivovanější! Znovu opakuji mám rád přímost! nechť je Trump přímý a čeří vodu. Hurá! Už bylo načase! Ale ať nelže a nemanipuluje, nemele hovna. A jeho permanentně nasraný obličej mi taky vadí. To vypovídá o jeho vnitřku. Státník má mít taky trochu nadhledu, má mít šmrnc, ne jen tlačit jak buldozer pár svých frází. Opakuji, pro mě by byl nevolitelný. Je to jako Okamura, kterému ubrali půl mozku.

 74. Azazel

  Trump byl o něco menší zlo ze dvou zel: američtí konzervativci X regressive left. Toť vše. Nečekejme od něj moc dobrého. Od Hillary bych ale nečekal už vůbec nic dobrého, naopak.

  Zatím.

 75. lokki

  na výběr byla Clitnová, nebo on – a já nejsem američan. Takže mě je celkem jedno, koho si amíci vybrali, pokud nebude pokračovat v zahraniční politice stylem Obama – Hillary. Dívat se na něj nemusím, takže mi ani nevadí, jak vypadá. A to co zatím prohlásil a udělal – tedy, že se přestane vrtat v ukrajině, přestane tlačit Merkelovou do idiotského přístupu k migraci, sníží podporu saudům a odvolal Shapira ve mne vzbuzuje velmi, velmi mírnou naději, že bychom mohli dostat v budoucnu šanci podívat se na vlastní páteř beze studu. Dokonce i pro Nový ateismus je to bonus – těžko se stavět do morální a etické opozice proti někomu, kdo žádnej morál ani etiku nemá, což ovšem na rozdíl od Clintonový není Trumpův případ. Furt mě zajímá, proč je Trumpův šovinismus problém…

 76. toli

  No zajímala by mne etika 3x rozvedeného a zůčastňujícího se orgií amerického prezidenta 🙂 ,to je tedy etika a morálka.
  Ale potvrzuje že pánbíčkáři bývají ten největší pokrytecký odpad a to nejen v Americe…

 77. mulit

  Mně, kdyby přislo na inauguraci méně lidí, tak bych řekl, no a co, jsem rád za ty, co přišli. Hlavně že přišli dobrovolně a usmát se. Prostě být člověkem. Ne pořád bojovat. On si sám poštvává takovým pitomým přístupem proti sobě lidi.

  To jsme se od těch opic moc daleko neposunuli. Nějak by to chtělo evoluci poposunout…

 78. lokki

  to toli: jak říkám, mají se proti čemu postavit. To mulit – že americká media kálej Trumpovi na hlavu už skoro rok není žádná novinka a mě to fakt žíly nerve. Že je lidí mín na inauguraci, když druhá půlka si rve vlasy, zapaluje auta a vyráží výlohy v ulicích na protest je celkem logický – když jsou ve městě, nemůžou bejt na inauguraci. Že tomu dělaj promo i česká media mě zneklidnuje mnohem víc…

 79. toli

  @Loki
  A co tady dělali když se českým prezidentem nestal pan hrábě Schlafenberg 🙂 rovněž katolík co si vedle manželky vydržuje kurvu asi aby mu vyhřívala postel,když má funkční tak maximálně jazyk a i ten se mu plete mezi zuby takže si na něj šlape.

  Osobně budu velmi rád když se tady udrží liberalismus a liberální zákony co nejdéle.

 80. stinatheismu

  mulit:

  „Na to kolik má roků, je to nezralý chlap s nízkým IQ.“
  „Protože jsem za život testoval tisíce lidí. Trump bude mít IQ tak kolem 115.“

  Testoval jste tisíce lidí, přitom nevíte, že lidé s IQ 110 až 120 se řadí mezi nadprůměrně inteligentní?
  „Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo.“
  cs_wikipedia_org/wiki/Inteligence#Tabulka_IQ_hodnot

  IQ D. Trumpa se odhaduje na 120 až 130:
  „Vysoce nadprůměrná inteligence. Mohou snadno vystudovat vysokou školu, dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti.“
  cs_wikipedia_org/wiki/Inteligence#Tabulka_IQ_hodnot

  Takže jste s útokem na Trumpovu inteligenci jaksi neuspěl.

  Chci se zeptat i dalších – jsou zdější příspěvky proti zvolení D. Trumpa útokem na demokratickou volbu prezidenta Spojených států? Stavíte se proti demokracii?

 81. Foxy

  „Chci se zeptat i dalších – jsou zdější příspěvky proti zvolení D. Trumpa útokem na demokratickou volbu prezidenta Spojených států? Stavíte se proti demokracii?“

  To jste, Stíne, trochu přehnal. Hodně přehnal.

  To, že si o panu Trumpovi nemyslím nic lichotivého, to je moje věc.
  To, že dám písmem, slovem či jinou cestou (třeba parodií, karikaturou či jiným zesměšňujícím způsobem) najevo můj názor na pana Trumpa, je mé nezadatelné právo.
  To, že prohlásím zvolení pana Trumpa za… no řekněme fatální omyl amerických voličů, je též mé nezadatelné právo.
  Nic se tím nemění na tom, že si američané zvolili právě takového člověka.
  Mohu mít kritické výhrady k americkému volebnímu systému (protože to vypadá tak, že Trumpova protikandidátka na počet hlasů volby vyhrála), a neshledávám důvod, proč bych toto své mínění nemohl svobodně zveřejnit.
  Mohu kriticky rozebírat způsob či styl volební kampaně páně Trumpovy, mohu svobodně hodnotit Trumpův elektorát a toto vše veřejně presentovat – a současně hodnotit Vaši otázku jako… řekněme ne právě inteligentně formulovanou.
  Protože je to i Vaše nezadatelné právo hlásat své názory, byť s nimi třeba bytostně nesouhlasím a byť je třeba považuji za zcestné, a stojím si za tím, že nemáte být v tomto právu omezován.
  A to až do té doby, pokud v této věci zachováte reciprocitu.

  Jinak bych si dovolil připomenout, že u nás už jaksi nemáme zákon o urážce majestátu. Našeho, ani toho amerikánského.

 82. ateista

  I když je Trump mimo téma, pár slov k němu. Mně Trump připomíná svým projevem Musoliniho. Ale vystupování a projev je jedna věc. Co dokáže je druhá věc. Hitler i Musolini (odhlédněme od jejich zločinů) pozvedli ekonomicky své země. Možná, že podnikatel Trump bude na chod USA nahlížet jinak než právníci či lékaři. Já bych mu dal čas. A co se hrozby války týká, vedl jsem na toto téma hodně diskusí. Podle mne nic nehrozí. V sázce je příliš mnoho a oba, Trump i Putin si to uvědomují. Lepší bude spolupráce než konfrontace, jak to Trump naznačil. Reagan Rusko uzbrojil, teď je ale jiná situace. Vyčítám Putinovi Krym a Donbas, mohl si to odpustit a těžko říct, co tím sledoval (námořní základnu místo Sevastopolu může vybudovat v Kerči nebo poblíž, a že by se Ukrajina dobrovolně vzdala své ekonomicky nejsilnější oblasti – Donbasu, s tím asi nemohl počítat ani ve snu, i když ukrajinští pohlaváři v Kyjevě to také přepískli. Působil jsem dost dlouho v Charkově a jezdil po východní Ukrajině. Podle mne bylo na problémy zaděláno v letech 1935-1937). V každém případě bych se zdržel unáhlených hodnocení obou.
  Vedu s mým synem divoké diskuse ohledně Babiše. Volil jsem ho. Fakt je, že se chová „nenažraně“ a některé jeho kroky mně vadí, ale jsem přesvědčený, že dá ekonomiku „do latě“. Pokud se komukoliv znelíbí, stačí ho v příštích volbách nevolit.
  Stejné je to i s Trumpem.

 83. stinatheismu

  Foxy:

  „Protože je to i Vaše nezadatelné právo hlásat své názory, byť s nimi třeba bytostně nesouhlasím a byť je třeba považuji za zcestné, a stojím si za tím, že nemáte být v tomto právu omezován.
  A to až do té doby, pokud v této věci zachováte reciprocitu. “

  S jakými mými názory nesouhlasíte? Předpokládám, že jste bez upozornění neodbočil od tématu a píšete o mých názorech na Donalda Trumpa. Jenže já jsem žádný názor na Donalda Trumpa zde nezveřejnil – kromě odhadu jeho inteligence. To navíc není můj názor. Můj názor pouze je, že jeho inteligence není nízká.

  Citujte alespoň můj jeden jediný názor ohledně D. Trumpa a zdůvodněte, proč s tímto názorem nesouhlasíte.

  Nebo si domýšlíte mé názory z mých otázek? Otázkami přece nic netvrdím, otázky nejsou tvrzeními.

 84. sam

  (Nazdar, včera nějak nejel web, byla pokažená databáze. Co se přesně stalo??)

 85. toli

  @Ateista
  Vyčítám Putinovi Krym a Donbas, mohl si to odpustit a těžko říct, co tím sledoval (námořní základnu místo Sevastopolu může vybudovat v Kerči nebo poblíž, a že by se Ukrajina dobrovolně vzdala své ekonomicky nejsilnější oblasti.

  Zapomněl jsi na nesmírnou touhu Rusů a především Putina po obnovení imperiální moci Sovětského Svazu.Chtějí aby Rusko mělo ve světě moc a zvuk jako dříve.Tito diktátoři se vyznačují tvrdým stylem vlády a jejich pohuňci exaltickým blaženým kvičením.Vzpomeň si jaké měl Hitler renomé v 30 letech v Německu.Tam ho milovali a také se dostal k moci zcela demokraticky.

 86. stinatheismu

  ateista:

  „Fakt je, že se chová „nenažraně“ a některé jeho kroky mně vadí, ale jsem přesvědčený, že dá ekonomiku „do latě“.“

  Faktem je, že nakoupil dluhopisy za cenu výšší o více než sto miliónů, než byly jeho přiznané příjmy – což je dohledatelné z veřejných zdrojů. Podle zákona o prokazování původu majetku má tedy velký problém:

  „„Správce daně musí výzvu podložit oprávněnými pochybnostmi o tomto rozdílu. Při stanovení rozdílu mezi příjmy deklarovanými v daňových přiznáních a hodnotou majetku správce daně bude brát do úvahy samozřejmě také běžnou spotřebu poplatníka, která musí být z příjmů pokryta. Legislativní novinka se rozhodně netýká všech, jejichž majetek přesahuje hranici deseti milionů korun. Zákon cílí na poplatníky, kteří budou mít problém doložit, z čeho si ho pořídili. Zkontrolovat příjmy přitom bude možné až deset let zpětně. Pokud byl majetek nabyt před touto dobou, nelze zákon uplatnit…““
  www_finance_cz/478035-prokazovani-puvodu-majetku/

  To jen na okraj mimo téma.

 87. toli

  Ale je pravdou že Krym daroval Ukrajině Chruščov,tenkrát to bylo v celku jedno.Všechno bylo Sovětský Svaz 🙂

 88. mulit

  stín pobožnosti: Testoval jste tisíce lidí, přitom nevíte, že lidé s IQ 110 až 120 se řadí mezi nadprůměrně inteligentní?

  mulit: nadprůměrně inteligentní vůči průměrnému bělochovi ano, ale mezi politiky spíše podprůměrný, psal jsem tu, že předsedové českých politických stran jsou na tom líp, dal jsem tu jména jako Kalousek, Sobotka, Bělobrádek, Fiala, Mach, atd. Ti mají určitě přes 120. Trumpa tipuji na 115, což je na politika málo, jeho chování odpovídá lidem s IQ kolem 115. Mám takovou zkušenost. Samozřejmě to je jen tip, odhad na dálku podle toho, jak mluví.

  stín pobožnosti: Chci se zeptat i dalších – jsou zdější příspěvky proti zvolení D. Trumpa útokem na demokratickou volbu prezidenta Spojených států? Stavíte se proti demokracii?

  mulit: Tady už ječíš jako baba, bacha, abys nezačal menstruovat…

 89. stinatheismu

  mulit:

  „mulit: Ty už ječíš jako baba, bacha, abys nezačal menstruovat…“

  Já se tím vaším výrokem necítím dotčen, spíše jsem překvapen, proč urážíte ženy. Ženy u vás nejsou ve vážnosti, že ano?

 90. mulit

  Když se chlap chytá ptákovin v textu a dělá z toho gigantický problém – tak to je ostuda. Ano, ženy takové znám, tam mě to tak nepřekvapí a jsem na to připraven, ale u chlapa je to trapné. Dělej s tím něco. Nedělej z komára velblouda. Když někdo napíše, že by Trumpa nevolil, kdyby byl Američanem a ty z toho uděláš útok na demokratickou volbu prezidenta Spojených států a útok na demokracii, tak jsi pí.a. Proč píšeš jako pí.a? Je to zase nějaká tvoje komedie, Danieli? Budeš zase za každou cenu trollit?

 91. stinatheismu

  Mulite,
  vy si zde v diskuzi „léčíte“ své komplexy ve vztahu k ženám. Je to patrné z některých vašich vyjádření.

  Pořádek si s tím můžete udělat jedině vy, pokud budete chtít. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.

 92. mulit

  Danieli, zdejší dvě ženy, které zde přispívaly do diskuse, byly větší „chlap“ než jsi ty a takovou ptákovinu o útocích na demokracii USA by nikdy nenapsaly. Udělej se sebou něco.

 93. Foxy

  „S jakými mými názory nesouhlasíte? Předpokládám, že jste bez upozornění neodbočil od tématu a píšete o mých názorech na Donalda Trumpa.“

  Zřejmě narážíte na můj dovětek:

  „Protože je to i Vaše nezadatelné právo hlásat své názory, byť s nimi třeba bytostně nesouhlasím a byť je třeba považuji za zcestné, a stojím si za tím, že nemáte být v tomto právu omezován.
  A to až do té doby, pokud v této věci zachováte reciprocitu. “

  Ty poslední věty se skutečně netýkaly přímo pana Trumpa. Bylo to obecnější vyjádření mého postoje k diskusi s Vámi. Protože v mnoha věcech se mi jevíte jako dosti zásadní oponent a s mnoha Vašimi, zde presentovanými názory, dosti hrubě nesouhlasím.
  Možná jsem to měl, pro větší přehlednost, odsadit novým uvedením, případně jinak graficky oddělit – má chyba.
  Odbočování od tématu a zcela O.T. výkřiky jsou ovšem velice běžným nešvarem, již odedávna se ve všemožných diskusích vyskytujícím (viz „Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam“, Marcus Porcius Cato).

  Což ovšem nic nemění na tom, že Vaše poněkud útočné otázky (…jsou zdejší příspěvky proti zvolení D. Trumpa útokem na demokratickou volbu prezidenta Spojených států? Stavíte se proti demokracii?) se mi jeví jako ne zcela japné.

 94. Hranicar

  toli
  22.01. 2017
  Lahodí primitivům,ale ti lidé za to nemohou.Po vládě KSČ jim sebrali všechny jistoty a oni prostě nejsou zvyklí starat se sami o sebe,mít odpovědnost za svůj život.Proto lahodí jejich uším jednoduché „pravdy“ a to že se o ně někdo silný postará….sorry ale ti se budou starat především o své vlastní kapsy,jak Trump tak Babiš.Heslo politika-slibem nezarmoutíš…………………………….

  Toli, kolik mas let? Jako pametnik ti musim odporovat. I za socialismu se lide o sebe starali – studovali, budovali karieru, zajistovali si strechu nad hlavou – byli cleny bytovych drustev, staveli si domky, chaty, hausboty, setrili si k duchodu, nekteri „podnikali“ – meloucharili – pozor, bylo to v souladu s platnymi zakony – nestarat se nemohli/nesmeli – to by bylo trestne prizivnictvi.
  Ano, mnoho veci neslo, mnoho jich naopak slo velice snadno

 95. Hranicar

  mulit
  22.01. 2017
  Zdůrazňuji, že do toho projevu jsem mu fandil! Já mu fandil a měl jsem radost, že vyhrál. Protože jsem měl zkreslené informace a protože jsem ho nikdy neslyšel souvisle mluvit. Můj názor na něho se změnil. A to nikoli díky pomluvám ale díky jeho projevu! …………………………..

  Ja anglictinu neovladam, tak si jej poslechnout nemohu. Ale jini diskuteri jeho projev chvalili.

  Pred lety jsem mel moznost primo mluvit se zatracovanym Vandasem. K memu prekvapeni jsem si s nim docela rozumne popovidal, jeho nazory se mne jevily konzistentni a rozumne.
  U Trumpa bych ani tak neposuzovl jeho projevy, ale prakticke kroky v politice.

 96. Hranicar

  ateista
  22.01. 2017
  Vyčítám Putinovi Krym a Donbas, mohl si to odpustit a těžko říct, co tím sledoval (námořní základnu místo Sevastopolu může vybudovat v Kerči nebo poblíž, ……………………….

  Necetls o tom, ze Obama uz vyclenil penize na stavbu zakladny na Krymu? A co „namluvy“ NATO s Ukrajinou? Za takovych okolnosti se Putinovi vubec nedivim.
  V r. 1962 byly USA i ochotny rozpoutat III. WW, kdyz Soveti zacali stavet voj. zakladnu na Kube.

 97. Hranicar

  toli
  22.01. 2017
  Zapomněl jsi na nesmírnou touhu Rusů a především Putina po obnovení imperiální moci Sovětského Svazu.Chtějí aby Rusko mělo ve světě moc a zvuk jako dříve. ……………………

  M. Albrightova [pry] prohlasila, ze prirodni bohatstvi je nespravedlive rozdeleno, ze ho je prilis mnoho na Sibiri a ze by se [tedy] melo prerozdelit! Divis se Putinovi, Rusum? Ja ne!

 98. Hranicar

  mulit: Tady už ječíš jako baba, bacha, abys nezačal menstruovat…………………

  Mulite, uz zde zacinas byt za hulvata!

 99. toli

  @Hraničář
  Toli, kolik mas let? Jako pametnik ti musim odporovat. I za socialismu se lide o sebe starali – studovali, budovali karieru, zajistovali si strechu nad hlavou – byli cleny bytovych drustev, staveli si domky, chaty, hausboty, setrili si k duchodu, nekteri „podnikali“ – meloucharili – pozor, bylo to v souladu s platnymi zakony – nestarat se nemohli/nesmeli – to by bylo trestne prizivnictvi.

  Já si tu dobu pamatuji také ,ale můj poznatek směřoval na fakt že lidé za socialismu nemohli ztratit práci a mít práci znamenalo (znamená) mít jistoty.Dále otázka bydlení,tenkrát bydleli v podřadných sklepech jen některé protistátní živly,dnes je 100000 homeless včetně dětí. Spoustě lidí se dnes po těch jistotách socialismu stýská,pro ně to byla éra která znamenala určitý komfort a nestarost o základní věci.

 100. toli

  @Hraničář
  M. Albrightova [pry] prohlasila, ze prirodni bohatstvi je nespravedlive rozdeleno, ze ho je prilis mnoho na Sibiri a ze by se [tedy] melo prerozdelit! Divis se Putinovi, Rusum? Ja ne!

  Necetls o tom, ze Obama uz vyclenil penize na stavbu zakladny na Krymu? A co „namluvy“ NATO s Ukrajinou? Za takovych okolnosti se Putinovi vubec nedivim.
  V r. 1962 byly USA i ochotny rozpoutat III. WW, kdyz Soveti zacali stavet voj. zakladnu na Kube.

  Kde čerpáš informace ? Z ruského aeronetu ? To jsou jen spekulace a manipulace.Prý jedna paní povídala……

 101. Hranicar

  toli
  23.01. 2017
  Já si tu dobu pamatuji také ,ale můj poznatek směřoval na fakt ……

  No tak to se shodujeme.

 102. Hranicar

  toli
  23.01. 2017
  Kde čerpáš informace ? Z ruského aeronetu ? To jsou jen spekulace a manipulace.Prý jedna paní povídala……

  Cetls nekdy o tom, ze USA planuji vystavbu zakladny v Rumunsku ci v Kosovu? No vidis; a uz tam stoji! Myslis, ze proti Iranu? A nebo ten prosazovany radar u nas?!

 103. toli

  @Hraničář
  Jenže Rumunsko je v NATO a myslím že si tam sami Rumuni americkou základnu přejí,cítí se ohroženi tak jako Poláci kde Američany vítají….

 104. toli

  Nehledě na to že kde jsou americké základny tam se zlepšuje ekonomika.Místní lidé mají práci a zvyšují se tržby.Podívej na Frankfurt,obří americká základna v Německu a jak prosperují.Přítomnost Američanů dokonce ovlivňuje vývoj místní němčiny.Ve Franfurktu se mluví trochu jiným slangem ovlivněným americkou angličtinou.
  Kdysi jsem žil v Jaroměři.Je to dvojměsto jehož součástí je městská pevnost Josefov.Za dobu mého pobytu tam byla velká ruská základna a jaký z toho měli místní ekonomický prospěch.Kšeftovali s Rusáky s kdečím…..

 105. toli

  Konečně odchází domů….
  Ono se mi v poslední době zdá že profesionální pánbíčkáři nějak moc umírají,tady během 5 let zemřelo 4 kněží z toho 2 na rakovinu,1 jáhen na infarkt a 1 jáhen na mrtvici.Není divu když žijí nepřirozeně a pořád něco potlačují a pořád s něčím bojují.Celibát ještě nikdy nikomu zdraví nepřidal. Říká se tomu psychosomatika,jak na duši tak na těle…..
  https://www.novinky.cz/domaci/427192-kardinal-vlk-ma-rakovinu-plic.html

 106. Hranicar

  toli
  23.01. 2017
  Konečně odchází domů………………………

  No, kardinal Vlk ma 84 let!

 107. toli

  No, kardinal Vlk ma 84 let!

  No tak to vypadá na svůj věk dobře-jako člověk který se moc nepředřel a nesměnoval v Kolbence 🙂

 108. mulit

  Hranicar
  Mulite, uz zde zacinas byt za hulvata!

  mulit: Když budeš trollit, tak ti taky napíšu něco peprného. Zatím jsi to nikdy neudělal. Zatím to dělal jenom Daniel.

 109. bílej kabát

  Hraničář: Pred lety jsem mel moznost primo mluvit se zatracovanym Vandasem. K memu prekvapeni jsem si s nim docela rozumne popovidal, jeho nazory se mne jevily konzistentni a rozumne.

  bílej kabát: Stejný pocity jsem měl s Ortelem po rozhovoru s Bubílkovou.
  https://www.youtube.com/watch?v=bPk6OXsWXeo

 110. první z kacířů

  bílej kabát: Stejný pocity jsem měl s Ortelem po rozhovoru s Bubílkovou.

  A nebyl jste náhodou v pátek na koncertu v Hrdlech?… Naprosto normální publikum (až na pár „pivařů“, s absencí VŠ intelektuálů) a fajn atmosféra. Jediným záporem bylo přeplnění sálu, způsobené pravděpodobně nelegálně prodanými falešnými vstupenkami. Také žádné projevy čehokoliv nezákonného. Neb navíc bylo okolí pečlivě hlídáno státní policií.

 111. stinatheismu

  Foxy:

  „Což ovšem nic nemění na tom, že Vaše poněkud útočné otázky (…jsou zdejší příspěvky proti zvolení D. Trumpa útokem na demokratickou volbu prezidenta Spojených států? Stavíte se proti demokracii?) se mi jeví jako ne zcela japné.“

  To uznávám, že jsem tu otázku nedobře položil. Spíše se jednalo o mulita, než o ostatní:
  „Je to hňup. Něco tak bídného a malého by nemělo řídit nejmocnější stát světa.“

 112. mulit

  A že si nějaký obyvatel ČR myslí, že je Trump hňup, je jako demontáž americké demokracie nebo co jsi to psal za fantasmagorie?

 113. mulit

  A co když nemohou jinak? – Co když se věřící a nevěřící liší mnohem více, než jsme ochotni si připustit?

  Jo, něco na tom bude. Mozky pobožných mají sklony věřit konspiracím, skrytým věcem, chybí jim selský rozum.

 114. stinatheismu

  mulit:

  „A že si nějaký obyvatel ČR myslí, že je Trump hňup, je jako demontáž americké demokracie nebo co jsi to psal za fantasmagorie?“

  „Něco tak bídného a malého by nemělo řídit nejmocnější stát světa.“

  Proč by neměl demokraticky zvolený prezident být v čele své země?

  „Jo, něco na tom bude. Mozky pobožných mají sklony věřit konspiracím, skrytým věcem, chybí jim selský rozum.“

  Víte o tom, že argumentaci selským rozumem používají většinou lidé, kteří chtějí prosadit svůj názor? Tito lidé mají navíc sklony k černobílému vidění světa.

  Proč se tedy, vy ateisté, radujete, že ČR patří k nejateističtějším zemím, když podle vás horoskopy, kartářky a všeliký okultismus patří do oblasti náboženství, přitom ČR co se týče okultismu v Evropě vyníká?

  Jednou je ateista ten, kdo nevěří v Boha a podruhé ten, kdo nevěří v horoskopy?

  Češi neholdují organizovanému náboženství, ale překvapují svou pověrčivostí
  „Přesvědčení o fungování konkrétních mystických fenoménů tyto obecné poznatky jen potvrdilo. Jen namátkou: 35 procent respondentů věřilo, že je v principu možné upozornit na sebe jen myšlením na jinou osobu. Celých 24 procent věřilo v možnost čtení myšlenek, 21 procent a 29 procent potom v horoskopy a numerologii.

  Téměř polovina respondentů věřila v možnost uřknutí někoho cizího zlými myšlenkami a fungování amuletů pro štěstí, 39 procent v možnost věšteckých snů a 40 procent v možnosti smyslového vnímání zla či předávání životní energie. Téměř 30 procent respondentů se ztotožňuje s tím, že by reinkarnace mohla vysvětlit některé jejich neobvyklé zážitky. Ne každý musí samozřejmě věřit v nadpřirozené vysvětlení těchto jevů, ale i tak jejich všeobecné přijetí překvapuje.“
  nedd_tiscali_cz/cesi-neholduji-organizovanemu-nabozenstvi-ale-prekvapuji-svou-povercivosti-279123

 115. toli

  @Mulit

  Obrovskou roli v tom také hrají ty jejich konfirmační biasy.Zkus přesvědčit někoho kdo „viděl“ pannu Marii a „mluví“ s Ježíšem že má halucinace.Jejich mozek jim jednoduše ukazuje to co chtějí vidět a slyšet.K tomu si ještě připočti ty středověká hovna ve fantasy románu a jejich všeobecnou nevzdělanost a ignoraci vědy + ty hoaxy a „zaručené zprávy“ co kolují na netu o tom jak se někde ukázal Kristus nebo Marie a je vymalováno.Církev má 2000 let praxi v tom jak tahat ovce na vařené nudli a když už tak jim předhodí upravené příběhy svatých a filosofické kokotiny třeba sv.Augustina nebo Akvinského.To jsou všechno premisy o tom že Bůh existuje a teď jde o to jestli něco chce a pokud chce tak co ? Musíš mít hodně nadupaný mozek aby jsi té filosofické pasti odolal.Úvaha na základě chybné premisy je jednoduše rovněž chybná.Obranou je buď nadupaný mozek anebo osobní zkušenost s pánbíčkáři případně obojí 🙂

 116. stinatheismu

  toli:

  „Úvaha na základě chybné premisy je jednoduše rovněž chybná.“

  Toto by si měli ateisté neustále připomínat, poněvadž neumí dokázat, že jejich premisy chybné nejsou.

 117. toli

  Toto by si měli ateisté neustále připomínat, poněvadž neumí dokázat, že jejich premisy chybné nejsou.

  A ty jsi svou premisu dokázal nemocný blbče 🙂 ?

 118. stinatheismu

  toli:

  „A ty jsi svou premisu dokázal nemocný blbče 🙂 ?“

  Co ten můj příspěvek pochopit tak, že jsme na tom z hlediska dokazování premis stejně – věřící i nevěřící.

  Chcete dokazování premis? Jak to chcete provést?

  Na začátku stojí předpoklady, které zastáváme a které nedokazujeme. To byste se „udokazoval“ řetězením tvrzení, které by opět bylo potřeba dokazovat.

  Takže na začátku stojí rozdílné předpoklady, které ani věřící, ani nevěřící, nedokazují.

  Premisa ateistů: Bůh není. Vše, co pozorujeme, se dá vysvětlit bez Boha.

  Nějak ale zapomínáte, že plno věcí vůbec nejste schopni vysvětlit. To však vám nebrání ve víře v to, že vesmír tak, jak je, je vysvětlitelný bez Boha.

  Takže tady máme základní premisu ateistů, nedokázanou a nedokazatelnou.

  Není divu, že se ve svém myšlení tolik lišíme. Není to jen o inteligenci, ale také o předpokladech.

  Existuje snad někdo z ateistů, který by byl schopen poskytnout důkaz, že vše, co je, je vysvětlitelné bez Boha?

 119. toli

  Nějak ale zapomínáte, že plno věcí vůbec nejste schopni vysvětlit. To však vám nebrání ve víře v to, že vesmír tak, jak je, je vysvětlitelný bez Boha.

  To by chtělo něco konkrétního co nelze vysvětlit,i když od tebe raději ne,ty se raději drž svého boha a nesnaž se nám dokazovat že jsi zdravý,stejně neuvěříme 🙂

 120. Ateistický laik

  stinateismu: Jednou je ateista ten, kdo nevěří v Boha a podruhé ten, kdo nevěří v horoskopy?
  Koukněte se alespoň na hlavičku těchto stránek, jak jsme tady nadefinovaní: https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/
  S definicí ateismu maj většinou problémy věřící a průzkumníci veřejného míněnění :-).

  Toto by si měli ateisté neustále připomínat, poněvadž neumí dokázat, že jejich premisy chybné nejsou.
  A jaké ateistické premisy rozporujete? Tohle není naše premisa: „Bůh není. Vše, co pozorujeme, se dá vysvětlit bez Boha.“ To je zamítnutí tvrzení věřících: „bůh existuje“, protože to tvrdíte bez důkazů – máte to jen vymyšleno ve vašich hlavách. Ostatně kdyby jste si nás ateisty nevymysleli, tak bychom nebyli. 🙂

 121. Ateistický laik

  Toli: Musíš mít hodně nadupaný mozek aby jsi té filosofické pasti odolal.
  Z vlastní zkušenosti bych řekl, že je vhodné, aby se člověk s těmahle pobožnejma kecama do cca 25let nesetkal.
  Podle mě je hlavní příčina šíření náboženského viru ve „vzdělávání“ v rodině od mala, kdy se dítě těmto kecům nemůže jakkoliv bránit. A u dospělých se pak tyhle kecy ujmou u lidí, kteří maj potřebu se nechat vést za ručičku. A inteligence (IQ) na to podle mě nemá výrazný vliv, možná tak EQ.
  Berte to jen jako moji vlastní zkušennost.

 122. Azazel

  „Nějak ale zapomínáte, že plno věcí vůbec nejste schopni vysvětlit. To však vám nebrání ve víře v to, že vesmír tak, jak je, je vysvětlitelný bez Boha.“

  Které věci? O všech máme docela dobře prověřené materialistické hypotézy nebo hypotézy sice spekulativní, ale odvozené od těch již prověřených, od materialistických hypotéz.

  Tohle vy říct nemůžete, proto je naše víra více pravděpodobná než vaše.

  Dobrou noc 🙂

 123. mulit

  Ateistický laik
  S definicí ateismu maj většinou problémy věřící a průzkumníci veřejného míněnění :-).

  mulit: Pro mě je esoterik jen derivát pobožného. Však ostatně nějaký esoterik zde před nedávnem trollil podobně jako Daniel.

 124. stinatheismu

  toli:

  „To by chtělo něco konkrétního co nelze vysvětlit,i když od tebe raději ne,ty se raději drž svého boha a nesnaž se nám dokazovat že jsi zdravý,stejně neuvěříme “

  Toli, to, že si myslíte, že jsem nemocný jen kvůli tomu, že věřím v Boha, má pro mne stejný význam, jako kdyby si někdo o mne myslel, že jsem ryba nebo slon. O takovém člověku si něco taky pomyslím. 🙂

  Předpokládáte, že mne to štve a že se snažím dokazovat, že jsem zdravý. Vůbec ne. Proč by měla být moje hodnota určována názory lidí?

  „To by chtělo něco konkrétního co nelze vysvětlit…“
  Vysvětlete mi vznik buňky z pohledu ateisů (Bůh není, nevytvořil ji) a berte v úvahu nestabilitu RNA a DNA mimo její prostředí – pro ateisty neřešitelný problém typu slepice, vejce.

  Čekám, že ateisté přijdou s nějakou pitomostí.

 125. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „S definicí ateismu maj většinou problémy věřící a průzkumníci veřejného míněnění“

  S definicí ateismu mají problémy ateisté. Proč jsou zde na webu články, které jásají nad tím, kolik je zde v ČR ateistů, když je dobře známo, kolik Čechů věří v astrologii, numerologii a další okultní věci.

  Máte na výběr, buď prohlašovat ČR za jeden z nejateističtějších národů, anebo změnit definici toho, kdo je ateista. Ještě se mi snažte tvrdit, že vám toto nedochází.

 126. A.S. Pergill

  @stinatheismu DNA a RNA zase tak „šíleně nestabilní“ mimo buňku nejsou, jinak bychom nemohli analyzovat DNA neandrtálců a děnisovanů (případně dalších lidských skupin) a porovnávat ji s DNA recentních lidí. Nebylo by také možné, třeba po létech, usvědčit nebo naopak vyvinit obviněné na základě analýzy DNA, ulpělé na doličných předmětech (zcela jistě neuchovávaných v kapalném dusíku).

  Musíte vycházet rovněž z toho, že do „vynálezu“ kyslíkaté fotosyntézy (existují i jiné, např. na sirovodíku) bylo ve světovém oceánu (suchý povrch tehdy osídlen nebyl) silně redukující prostředí, ve kterém se nukleové kyseliny nerozpadaly tak rychle jako v kyslíkatém.
  A „RNA svět“ se dá poměrně dobře modelovat, což je dobrý argument pro „téměř plynulý“ přechod jen perzistujících shluků makromolekul ke shlukům schopným růstu a množení. A že se nukleové kyseliny, bílkoviny a některé další makromolekulární látky spontánně shlukují, to se dá prokázat (a bylo to prokázáno) poměrně snadno.

 127. Azazel

  1) vznik vesmíru: žádný vznik – věčný vesmír (multivesmír, cyklický vesmír)

  2) vznik života: Millerův experiment 1953, chemickou cestou k základním prvkům, ale chce to čas, který si nemůžeme moc dovolit, protože to trvalo mnohem déle než může přímý experiment dnes zopakovat, první buňky byly nejspíše ještě mnohem jednodušší než dnešní nejjednodušší buňky

  3) složitost života a mysli: darwinská slepá evoluce a evoluční psychologie

  Co tam máte dál?

  Hezký den.

 128. ateista

  @stinatheismu
  Existuje snad někdo z ateistů, který by byl schopen poskytnout důkaz, že vše, co je, je vysvětlitelné bez Boha?
  S definicí ateismu mají problémy ateisté.

  Vaše výplody velmi připomínají výplody Daniela B. K první větě. My takové důkazy nemusíme poskytovat. Nám, aspoň mně, je šumafuk, jak vznikl vesmír a svět. Ale tvrdím a budu stále tvrdit, že ho nestvořil bůh, jak je (velmi různorodě) popisován a definován věřícími. V některém z příspěvků jste zmínil předpoklad. (Na začátku stojí předpoklady, které zastáváme a které nedokazujeme.) My jsme na tom stejně. Vědci předpokládají a následně se snaží svoje předpoklady potvrdit či vyvrátit bádáním. S tím vy věřící si starosti neděláte.
  K druhé větě. Ateista je, podle mne, definován docela jasně. Je to člověk, který k životu nepotřebuje boha a tvrdí, že bůh neexistuje. To, že vy podstrkujete ateistům víru v „něco“ je váš problém.

 129. toli

  Ten blbec je doopravdy Daniel.Vás to ještě baví diskutovat s nemocným člověkem ? Já už ho ani nečtu,natož abych na něj nějak reagoval…..

 130. stinatheismu

  A.S. Pergill:

  „A „RNA svět“ se dá poměrně dobře modelovat, což je dobrý argument pro „téměř plynulý“ přechod jen perzistujících shluků makromolekul ke shlukům schopným růstu a množení.“

  Vidím, že fantazii se u vás meze nekladou. Vezměte to takhle: buňka (i ta nejjednodušší) je tvořena obrovským množstvím složitých součástí. Buňka je chemickou továrnou schopnou replikovat sebe sama. Vy mi zde píšete pouze o shromážděném materiálu.

  Vidíte tu propast mezi materiálem a funkční továrnou? A kde se ten materiál pro buňku vzal? Jakým způsobem vyrobíte složitější bílkoviny nutné pro existenci buňky?

  Můžete si to zjednodušit, jak to potřebují děti, aby něco pochopili, ale realita je mnohem, mnohem složitější.

  „A „RNA svět“ se dá poměrně dobře modelovat…“

  Pomocí stále výkonnějších počítačů můžeme „zrychlovat čas“ pro simulaci vzniku života a stejně se nikam nedostaneme.

  Uvádím to jako pěkný příklad, kdy ateisté neví, ale věří – k té víře nepotřebují ani pozorování, ani experiment.

  Předpoklad, že existovala mnohem jednodušší buňka – schopná života, látkové výměny a rozmnožování je příkladem takovéto víry.

 131. stinatheismu

  Azazeli:

  „vznik života: Millerův experiment 1953, chemickou cestou k základním prvkům, ale chce to čas, který si nemůžeme moc dovolit, protože to trvalo mnohem déle“

  A co počítačová simulace?

 132. mulit

  Danieli, kde máš toho Krista a Ducha svatého? V bibli se nepíše, že bys měl trollit na ateistických webech. V bibli se píše, že máš v reálu uzdravovat nemocné, křísit mrtvé a u toho kázat boží slovo. Děláš to?

 133. Azazel

  Tak počítačové simulace možná jsou, ale není to tak průkazné jako když to uděláte normálně, přímo. Pořád se může stát, že počítač to zpracuje jinak.

  „Vidím, že fantazii se u vás meze nekladou. Vezměte to takhle: buňka (i ta nejjednodušší) je tvořena obrovským množstvím složitých součástí. Buňka je chemickou továrnou schopnou replikovat sebe sama. Vy mi zde píšete pouze o shromážděném materiálu.“

  Když se dají některé části dohromady pouhou fyzikální silou (ty části samy vzniknou fyzikální silou), vznikne celek, který se zřejmě nemůže NEREPLIKOVAT. Takže život nemůže nebýt živý, leda by se zabil, což může až pokročilé stvoření, zabít samo sebe. To znamená, že prostě když se dá „bahno“ za určitých podmínek (které zde dříve panovaly) dohromady tak, že vytvoří replikační strojek, musí nutně vzniknout replikační strojek. Život. . Život je vlastně fyzikální jev. Strojek, který má takové vlastnosti, jaké daly jeho části dohromady, aniž by chtěly. Nevidím na tom nic nemožného.

  Dobrou noc.

 134. Ateistický laik

  stinatheismu: Uvádím to jako pěkný příklad, kdy ateisté neví, ale věří – k té víře nepotřebují ani pozorování, ani experiment.
  Není věřit (faith) jako věřit (belief)…
  Takže my nevěříme (faith) v náboženském smyslu, a věříme ve smyslu (belief) pravděpodobnostním.
  My se k „tomu“ nemodlíme, my to nevyzýváme, nechodíme do kostela, …
  A že nevíme, je normální, není to primárně předmět našeho zkoumání/žití/bytí. Jak vznikl život já nepotřebuji vědět, já jen tvrdím, že (věřícími vymyšlený) bůh život nestvořil (viz i ateista).
  Experimenty a pozorování probíhají už docela dlouho. Problém je, že neví přesné složení „prapolévky“, ze které vznikl praživot. A jestli si představujete nasimulování vzniku života stylem „hop na krávu a je hned tele“, tak je to jen vaše představa. Prostě proměnných je tam tolik, že bychom mohli potřebovat času stejně jako při tom původním vzniku.

 135. ateista

  Včera byl na Zoomu zajímavý dokument, který dával některé pravděpodobné odpovědi na otázky o vzniku života za pomocí DNA. Někdy je lepší přijmout závěry vědců, než se snažit o vlastní dedukce. Hlavním a nejdůležitějším faktorem je čas měřený na miliardy let. Dovede si stínatheismu představit, kolik je miliarda let? Nebo dvě?

 136. stinatheismu

  Azazel:

  „To znamená, že prostě když se dá „bahno“ za určitých podmínek (které zde dříve panovaly) dohromady tak, že vytvoří replikační strojek, musí nutně vzniknout replikační strojek. Život.“

  Když se určité látky za určitých podmínek dají dohromady tak, že vytvoří auto, musí jistě vzniknout auto, nemyslíte?

  Snad si nemyslíte, že součástí auta i auto samotné může vzniknout bez řízeného procesu.

 137. toli

  Dovede si stínatheismu představit, kolik je miliarda let? Nebo dvě?

  Celkem hloupá otázka,neboť blbec si dokáže představit cokoliv.Nehledě na to že Daniel preferuje v souladu s kreacionismem mladozem tedy planetu starou cca 6000 let.

 138. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „Problém je, že neví přesné složení „prapolévky“, ze které vznikl praživot. A jestli si představujete nasimulování vzniku života stylem „hop na krávu a je hned tele“, tak je to jen vaše představa. “

  Není to moje představa. Naopak vznik života považuji za řízený proces stejně jako považuji za řízený proces vznik auta, atd.

  Ale tady je krásně vidět, že pozorování, ani důkazy nepotřebujete, stačí vám ochota věřit, že je to možné a tedy že to tak i bylo – život vznikl bez Boha.

 139. stinatheismu

  ateista:

  „Někdy je lepší přijmout závěry vědců, než se snažit o vlastní dedukce.“

  Naopak: lepší je v každém případě přemýšlet. Závěry vědců nepřijímám bez důkazů.

 140. stinatheismu

  ateista:

  „Dovede si stínatheismu představit, kolik je miliarda let? Nebo dvě?“

  Dovedete si představit, že čas zde nehraje roli? Nebo myslíte, že čas pomůže vzniku něčeho, co z principu není možné?

  Co když by se miliardy let třáslo neopotřebitelnými ozubenými kolečky v budíku s nadějí, že vznikne budík? Myslíte, že v tomto případě nám pomůže čas? Oč je buňka složitější, než budík.

 141. stinatheismu

  Doporučuji zabývat se vědou důkladně.

  Více ateistických vědců uvěřilo v existenci Tvůrce právě na základě výzkumu. Uviděli obrovskou složitost a komplexnost, která je vedla k porozumění, že za tím stojí nějaká Inteligence.

  Uvědomujete si, že genetický kód je jediný kód, za jehož vznikem určití lidé nevidí dílo inteligence?

  Bylo někdy pozorováno, aby kód nevytvořila inteligence?

 142. Hranicar

  ateista
  26.01. 2017
  Včera byl na Zoomu zajímavý dokument, který dával některé pravděpodobné odpovědi na otázky o vzniku života za pomocí DNA. Někdy je lepší přijmout závěry vědců, než se snažit o vlastní dedukce. Hlavním a nejdůležitějším faktorem je čas měřený na miliardy let. ………………………….

  Pro mne osobne je nejzajimavejsi rychlost, s jakou se zivot na Zemi objevil – za cca 0,5 miliardy let po vzniku Zeme. Sotva zemska kura stvrdla, jeste byla horka, oceany vrely a uz z te doby jsou poznatky, ze zde byly prvni organismy. To vbyvilava hypotezy, zda zarodky zivota nepriputovaly z Vesmiru. Cetl jsem jednou peknou uvahu, ze mohly vzniknout v atmosferach cervenych trpasliku, coz by [pry] mohlo vysvetlit, proc zivot na Zemi byl po 3 miliardy let jen v jednobunecne forme. Az celoplanetarni zima jej „nakopla“ k vicebunecnosti.

  Kdyz se zeptam zdejsich vericich, proc asi Pan Buh tak plytval tvurci energii – jako ze nejprve stvoril trilobity a pak je vyhubil, pak dinosaury a take je vyhubil, pak dalsi a dalsi zivocichy, kteri uz taktez nejsou, jsem si jist, ze mne odpovi naprosto stejne jako trebas Halik ci Vacha, jehoz prednasku na tema evolue jsem poslouchal v TV. Ta byla pro neverici a proto se vubec o tomto problemu nezminil. Ba, nezminil se ani o [nejakem] Panu Bohu. Kdyz jsem mu to napsal, stejne jako Halikovi, neodpovedel. Samozrejme v prednasce pro verici vykladl, jak Pan Buh vsechno stvoril, aniz by vyhynuke zivocichy zminil.

 143. Hranicar

  stinatheismu
  26.01. 2017
  Závěry vědců nepřijímám bez důkazů………………………..

  Jake dukazy vyzadujete od pana farare ci od povestnych kazatelu? Trebas Halika, Vachy, Kodeta, Lachmannove …..

  Znate jejich kazani a prednasky?

 144. bílej kabát

  Hraničář: Kdyz se zeptam zdejsich vericich, proc asi Pan Buh tak plytval tvurci energii – jako ze nejprve stvoril trilobity a pak je vyhubil, pak dinosaury a take je vyhubil, pak dalsi a dalsi zivocichy

  bílej kabát: Dovedete si představit, jak Adama s Evou v ráji štípou komáři a koušou blechy (pokud to nebyly blechy psí, ty na člověka nejdou :D). A nebo je dobrotivý bůh stvořil dodatečně, aby jejich kousance lidem ztrpčovaly život po hříchu?

 145. A.S. Pergill

  @stinateismu:
  1. K víře v zaříkání, uřknutí apod. v podstatě nepotřebuji boha v tom smyslu, jak ho chápe křesťanství „a spol.“ Tudíž jsou tyto věci více-méně kompatibilní s ateismem (případně se vzájemně nemusejí atakovat).

  2. Byl prokázán abiotický vznik řady organických látek (včetně aminokyselin a složek nukleových kyselin) v oblacích vesmírné hmoty. Tj. tyto látky byly k dispozici už v okamžiku, kdy se začaly z prachoplynového disku tvořit planetismály. A abiotický vznik dalších látek byl prokázán v planetárních atmosférách a oceánech.
  Dokážu si představit i existenci systémů, které dělaly jen určité dílčí metabolické úkoly (zcela nesmyslně a z pohledu „vyššího principu mravního“ zbytečně), nicméně výsledky jejich aktivit (metabolity „běžnou abiotickou cestou“ nevznikající) zase „žraly“ jiné v principu podobné systémy, dělající něco jiného. A v další fázi se tyto systémy pospojovaly (při tom se už mohla uplatnit selekce).
  Katalýza na RNA znamená, že tyhle systémy mohly připomínat některé soudobé viry, ovšem „žijící“ z prebiotické polévky, nikoli z živých buněk. A mohly vznikat opravdu spontánní polymerací RNA molekul.
  Spojení do nějaké primitivní prabuňky bylo asi v další fázi. V nejprimitivnější podobě ani nemusela být ohraničená.
  Čili ne „továrna“ ale spousta „slepých hodinářů“, dělajících nějaké v zásadě nesmyslné úkony a postupně se selektujících a spojujících do smysluplného celku.
  Je třeba si uvědomit, že i kdyby nám nějaká taková prabuňka vznikla ve zkumavce, nemuseli bychom být vůbec s to ji jako takovou detekovat, protože její metabolismus byl v porovnání se současným životem šíleně pomalý (mohla si to dovolit, nebyli zde žádní predátoři). Navíc bychom museli tu zkumavku dlouhodobě chránit před kontaminací a před kyslíkem, což není zrovna technicky jednoduchá věc. A není to ani laciné.
  Teprve selekce a konkurence vedla ke vzniku buněk s relativně rychlým a výkonným metabolismem, jaké mají současná archea.
  Čili už v prebiotickém vývoji se asi začaly uplatňovat darwinské procesy.

 146. Hranicar

  bílej kabát
  26.01. 2017
  Dovedete si představit, jak Adama s Evou v ráji štípou komáři a koušou blechy (pokud to nebyly blechy psí, ty na člověka nejdou :D). A nebo je dobrotivý bůh stvořil dodatečně, aby jejich kousance lidem ztrpčovaly život po hříchu?……………………

  V Raji blechy a komari cucali stavy z kvetu, podobne skrtavky a tasemnice se vrtaly v jablkach, orel se slepicemi zobal zrni, lev spolu s bykem zral travu …….

 147. bílej kabát

  Hraničář: V Raji blechy a komari cucali stavy z kvetu, podobne skrtavky a tasemnice se vrtaly v jablkach, orel se slepicemi zobal zrni, lev spolu s bykem zral travu …….

  bílej kabát: No jasně, to už se tady probíralo. Proto má lev tesáky. To je šichta urvat stéblo trávy!

 148. toli

  @Hraničář
  Cetl jsem jednou peknou uvahu, ze mohly vzniknout v atmosferach cervenych trpasliku, coz by [pry] mohlo vysvetlit, proc zivot na Zemi byl po 3 miliardy let jen v jednobunecne forme. Az celoplanetarni zima jej „nakopla“ k vicebunecnosti.

  A víš že za svou existenci vděčíme dávno mrtvým hvězdám a nikoliv nějakému idiotu na kříži ? Jen díky smrti prvních 3 generací hvězd mohli vzniknout prvky těžší než železo (včetně).A z čeho je vše živé včetně nás ? Z chemických prvků……Třeba zlato se na Zemi vůbec netvoří,bylo sem dopraveno z hvězd.

 149. mulit

  Daniel – stín pobožnosti:

  Ty nemáš trollit ateisty. Křesťan se nemá co s ateisty vybavovat. „Kdo nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.“ – to ti říká tvůj Pán a ty na něho kašleš a děláš si, co chceš. Nebojíš se tvého boha, že tě ztrestá za to, že se neřídíš jeho pokyny, ale postupuješ svévolně a vzpurně ?

 150. mulit

  Hranicar:
  Kdyz se zeptam zdejsich vericich, proc asi Pan Buh tak plytval tvurci energii – jako ze nejprve stvoril trilobity a pak je vyhubil, pak dinosaury a take je vyhubil, pak dalsi a dalsi zivocichy, kteri uz taktez nejsou, jsem si jist, ze mne odpovi naprosto stejne jako trebas Halik ci Vacha, jehoz prednasku na tema evolue jsem poslouchal v TV. Ta byla pro neverici a proto se vubec o tomto problemu nezminil. Ba, nezminil se ani o [nejakem] Panu Bohu. Kdyz jsem mu to napsal, stejne jako Halikovi, neodpovedel. Samozrejme v prednasce pro verici vykladl, jak Pan Buh vsechno stvoril, aniz by vyhynuke zivocichy zminil.

  mulit: Jo jo, pobožní si ze všeho vybírají selektivně jen co se jim hodí.

 151. mulit

  A.S. Pergill
  1. K víře v zaříkání, uřknutí apod. v podstatě nepotřebuji boha v tom smyslu, jak ho chápe křesťanství „a spol.“ Tudíž jsou tyto věci více-méně kompatibilní s ateismem (případně se vzájemně nemusejí atakovat).

  mulit: Právě že to implikuje už i boha. Pokud existují skryté síly a energie a řízené neviditelné mechanismy, je to jen krůček od nějakého skrytého šéfa, co to řídí. Proto tvrdím, že esoterika a pověrečnost je jen starší (nebo mladší? ) sestra náboženství.

 152. stinatheismu

  Hranicar:

  „Jake dukazy vyzadujete od pana farare ci od povestnych kazatelu? Trebas Halika, Vachy, Kodeta, Lachmannove …..

  Znate jejich kazani a prednasky?“

  Neznám. Asi je znáte lépe než já. Jediné kázání, co jsem slyšel, bylo od p. Lachmanové – ale tomu už je více let.

 153. stinatheismu

  A.S. Pergill:

  „Byl prokázán abiotický vznik řady organických látek (včetně aminokyselin a složek nukleových kyselin) v oblacích vesmírné hmoty.“

  Vždyť to je to nejjednodušší – mě ale zajímá to, co podle vás fungovalo před tím, než byla buňka – umíte vysvětlit vznik výroby bílkovin podle kódu DNA?

  Když si dohledáte informace o složitosti nejjednodušších buněk, asi pochopíte, proč se ptám.

  „Čili ne „továrna“ ale spousta „slepých hodinářů“, dělajících nějaké v zásadě nesmyslné úkony a postupně se selektujících a spojujících do smysluplného celku“

  Ukažte mi příklad neinteligentní selekce, jejíž výsledkem je smysluplný celek. Inteligence má tu vlastnost, že nehodnotí pouze současný stav, ale bere v úvahu i možnosti, které tento stav nabízí.

  „Teprve selekce a konkurence vedla ke vzniku buněk s relativně rychlým a výkonným metabolismem, jaké mají současná archea.“

  Pokud předpokládáte, že nynější buňky vznikly z něčeho jednoduššího a životaschopného, co je zároveň schopno replikace, dá se to otestovat zpětnou cestou:

  Musí se nalézt něco jednoduššího, než je buňka, co by bylo schopno replikace sebe sama a co by dané buňce bylo podobné.

  Podívejte se, kam se dostali vědci, kteří se snažili vyrobit buňku s nejjednodušším genetickým kódem, která by byla schopna samostatné existence.

  Pokud existovala cesta k větší složitosti ze složitosti menší, pak musí být životaschopný i onen předek buňky.

  Jenže vědci mají problém – zjednodušování se zastavilo na obrovské složitosti.

  Takže nemáte pozorování, nemáte experiment, máte pouhopouhou víru, že vznik života bez inteligence je možný.

 154. Ateistický laik

  stinatheismu: Není to moje představa. Naopak vznik života považuji za řízený proces stejně jako považuji za řízený proces vznik auta, atd.
  A ten váš řiditel je kde? Nějak vám stále chybí důkaz, že existuje, že jste si ho nevymysleli (vy jako věřící).

  Ale tady je krásně vidět, že pozorování, ani důkazy nepotřebujete, stačí vám ochota věřit, že je to možné a tedy že to tak i bylo – život vznikl bez Boha.
  A ono to možné není? Ony ty chemické reakce neprobíhají?
  Víte, nakonec já tomu ale ani věřit nemusím. Proč bych tomu měl věřit? Proč bych měl mít nějakou znalost o vzniku života na Zemi?
  Vy tady něco furt tvrdíte o bohu, tak už teda podejte nějaký důkaz jeho existence – nejlépe v podobě boha samotného.

  Naopak: lepší je v každém případě přemýšlet. Závěry vědců nepřijímám bez důkazů.
  To se obvykle u vědců předpokládá, že svá tvrzení opřou o důkazy. 🙂
  A co povídání kněžích taky přijímáte s důkazy?
  Jaký vám byl poskytnut důkaz boha?
  Máte jiné důkazy než pohádkovou knihu?

  Dovedete si představit, že čas zde nehraje roli? Nebo myslíte, že čas pomůže vzniku něčeho, co z principu není možné?
  Jsou to jen chemické reakce, takže proč to není z principu možné?
  A čas tomu pomůže, protože při jeho dostatku se i při malé pravděpodobnosti, daný jev nastane.
  Co když by se miliardy let třáslo neopotřebitelnými ozubenými kolečky v budíku s nadějí, že vznikne budík? Myslíte, že v tomto případě nám pomůže čas? Oč je buňka složitější, než budík.
  Srovnáváte nesrovnatelné, budík je založen na mechanickém principu a neumí se rozmnožovat…

  Více ateistických vědců uvěřilo v existenci Tvůrce právě na základě výzkumu. Uviděli obrovskou složitost a komplexnost, která je vedla k porozumění, že za tím stojí nějaká Inteligence.
  Takže bez důkazů…
  Jinak by předpokládám došel k poznání na základě důkazů.

  Uvědomujete si, že genetický kód je jediný kód, za jehož vznikem určití lidé nevidí dílo inteligence?
  Ano uvědomuji. Vzhledem k tomu, že tento kód řídí chemické reakce, skládá se z chemickkých prvků a sloučenin, chemickou reakcí vznikl, je založen na chemicko-fyzikálních principech, poháněn chemickou energií, tak nevím, proč bych za tím měl vidět nějakou vymyšlenou bytost.

  Bylo někdy pozorováno, aby kód nevytvořila inteligence?
  Ano, bylo to pozorováno právě v kódu DNA (RNA).

 155. Ateistický laik

  stinatheismu: Podívejte se, kam se dostali vědci, kteří se snažili vyrobit buňku s nejjednodušším genetickým kódem, která by byla schopna samostatné existence.
  Pokud existovala cesta k větší složitosti ze složitosti menší, pak musí být životaschopný i onen předek buňky.
  Jenže vědci mají problém – zjednodušování se zastavilo na obrovské složitosti.

  A vy víte, zda vymazali tu správnou část kódu, když je tam tolik možností?
  Prostě budou bádat dál…

 156. toli

  A vy víte, zda vymazali tu správnou část kódu, když je tam tolik možností?
  Prostě budou bádat dál…

  Ono úplně stačí že už vyrábíme děti ze 3 rodičů abychom se vyhnuli geneticky podmíněným nemocem.Zdá se že lidská mysl a znalosti jsou dokonalejší než „Bůh“ 🙂

 157. mulit

  Ateistický laik:
  Máte jiné důkazy než pohádkovou knihu?

  mulit: Jo mají. https://www.youtube.com/watch?v=0NoHrMkJ5n8

  Podívej se na toho božího služebníka proroka Owuora, jak je nad ním oblak boží slávy. Takový světlý stín. Vidíš. Pán se k němu přiznává.

 158. Hranicar

  toli
  26.01. 2017
  A víš že za svou existenci vděčíme dávno mrtvým hvězdám…………………….

  Vim!

 159. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „A ten váš řiditel je kde? Nějak vám stále chybí důkaz, že existuje, že jste si ho nevymysleli (vy jako věřící).“

  Kde jsou stavitelé Stonehenge? Potřebujete je snad vidět, abyste neměl problém přijmout informaci, že oni stavitelé existovali?

  Proč vám nedělá problém přijmout informaci, že Stonehenge vytvořila inteligence, ale máte problém s tím, že inteligence vytvořila chemickou továrnu schopnou replikace sebe sama – buňku?

  „Srovnáváte nesrovnatelné, budík je založen na mechanickém principu a neumí se rozmnožovat…“

  Já zde nehovořím o evoluci, ani o rozmonožování, ale o vzniku života.

  „A čas tomu pomůže, protože při jeho dostatku se i při malé pravděpodobnosti, daný jev nastane.“

  Podle vašeho předpokladu ona pravděpodobnost stačila na to, aby za miliardy let vznikl život – důkaz nemáte, pravděpodobnost předpokládáte, nemáte nic, než svojí víru, protože nemáte žádné vědecké výsledky, o které byste se mohl opřít – abyste na nich mohl stavět onu pravděpodobnost.

  „A vy víte, zda vymazali tu správnou část kódu, když je tam tolik možností?
  Prostě budou bádat dál…“

  No, teď jsou na půl miliónech písmen kódu 🙂

  Vědci vytvořili minimální život. Takový svět ještě neviděl
  „V dlouhém seznamu tisícovky genů buněk JVCI-1.0 vědci některé rovnou škrtli, protože o nich věděli, že je bakterie nezbytně nepotřebuje. U mnoha genů ale museli postupovat metodou pokusů a omylů. Vyřazovali geny z akce a sledovali, jak se bez nich bakterii JVCI-syn1.0 daří. Z genomu tak ukrajovali další a další geny. Ve finále získali buňky s genomem s 531 000 písmeny genetického kódu a 473 geny.“
  technet_idnes_cz/umely-zivot-chw-/veda.aspx?c=A160323_125828_veda_mla

  Teď mi něco dokazujte. 🙂

  Pamatujte na Stonhenge – máte problém s tím, že ho vytvořila inteligence?

 160. stinatheismu

  Poněvadž důkazem pro tvrzení, že nynější život vznikl z něčeho jednoduššího, může být to, že něco jednoduššího bude nalezeno, – přitom však víme, že nalezeno není, jeví se mi víra ateistů ve vznik života bez přispěšní inteligence – musím použít ten výraz – silně iracionální a absurdní.

  Ateisté se rádi zaštiťují racionalitou – a v mnoha oblastech bych proti tomu neměl výhrady – v této však ano.

 161. A.S. Pergill

  @mulit
  Nedávno např. doběhly kohortové studie na rizikové faktory rakoviny tlustého střeva a konečníku a dávají výsledky drsně odlišné od dosud „učebnicového“ pojetí, založeného na průřezových studiích.
  Něco tam tedy je zcela určitě špatně a nerozumíme tomu. Představu nějakého „šéfa“ to ale zcela jistě nevyvolává (alespoň u duševně normálních jedinců).
  Čili skryté a neviditelné mechanismy zcela jistě existují a s ateismem se nijak netlučou.

  Mimochodem, i kdyby se prokázalo, že za zázračnými uzdraveními, spojenými např. s nějakou studánkou či kamenem, je nějaká skrytá a nám dosud neznámá síla, byl by to spíš argument proti teismu. Proto také církve výzkum těchto věcí zakazují a bigotní křesťané si notují s marxistickými vulgárními materialisty v pochybném spolku Sysifos.

  @stínateismu
  1. V původním praoceánu skutečně nemusely jednotlivé biochemické pochody ležet vedle sebe. Stačilo, když příslušné náhodně vzniklé enzymatické systémy „krmily“ koncentraci produkovaných látek v prostředí toho oceánu (o transport, který je pro současné buňky dost náročná záležitost) se postaralo oceánské proudění a míchání vody.
  Dnes trochu podobnou činnost dělají bakterie, kdy jejich metabolická kooperace často vypadá tak, že jeden druh bakterie naprodukuje do prostředí nějaký růstový faktor, a ten využívá k životu úplně jiný druh bakterie, nebo jiného organismu (čili se to v uspořádání přesunulo o jedno hierarchické patro výš).

  2. Spousta organismů obsahuje naprosté nelogičnosti, které právě ukazují „slepost“ vývoje. Mnohdy organismy složitě dělají něco, co by se dalo dělat velmi jednoduše. I v lidském organismu je spousta nesmyslných nebo dokonce škodlivých struktur, které jsou dědictvím „kroků naslepo“ v minulosti.

  3. Ten praoceán (bod 1) si můžete představit jako jednu „megabuňku“, která postupně zlepšovala své funkce. Nakonec se to, možná zcela náhodně, začalo rozpadat do jednotlivých buněk. Je docela možné, že někde existují planety, kde je veškerý život tvořený jednou „megabuňkou“ oceánských rozměrů (jako Lemův Solaris).
  Pochopitelně, tohle by se nasimulovat dalo, např. rozdělením a fixováním jednotlivých vnitrobuněčných systémů třeba na vnitřní povrch zkumavky, vyplněné vhodným médiem.

  4. Vaše kritika vědců s „redukovanou buňkou“ se do jisté míry míjí s realitou: Taková buňka totiž obsahuje spoustu struktur, které by nějaká „prabuňka“ vůbec nemusela mít, a tudíž ani geny k jejich tvorbě a provozování. Jejich cílem také není napodobit nebo analyzovat vznik života, ale vytvořit základ, z něhož by mohly vycházet syntetické buňky.

 162. toli

  @Aspergill
  1. V původním praoceánu skutečně nemusely jednotlivé biochemické pochody ležet vedle sebe. Stačilo, když příslušné náhodně vzniklé enzymatické systémy „krmily“ koncentraci produkovaných látek v prostředí toho oceánu (o transport, který je pro ……

  Škoda času a práce-Daniel stejně CHCE věřit tomu čemu věří takže je zcela zbytečné komunikovat s ním a něco mu vysvětlovat.Kdyby chtěl tak všechny informace najde na netu,jenže nechce.A když už hledá tak argumenty překroutí a poskládá tak aby podporovaly jeho víru v nadpřirozeno 🙂

 163. bílej kabát

  stinateismu: Poněvadž důkazem pro tvrzení, že nynější život vznikl z něčeho jednoduššího, může být to, že něco jednoduššího bude nalezeno, – přitom však víme, že nalezeno není, jeví se mi víra ateistů ve vznik života bez přispěšní inteligence – musím použít ten výraz – silně iracionální a absurdní.

  bílej kabát: Stále dokolečka dokola tu probíráte nesmyslnost samovolného života bez přispění inteligence a vůbec neřešíte, že ona inteligence (bůh), pokud by existoval, je daleko složitější, než život samotný. Kde se ta inteligence vzala? Pro vás platí dogma z té hororové knížky, že bůh je nezrozený a věčný a přes to vlak nejede. A basta. Zatímco vesmír vidíme, můžeme ho studovat, toho vašeho boha nikdy nikdo neviděl, nevidí a nikdy neuvidí. Máte jen tu svojí knížku, která vám spolu s kecy v kostele vymydlila mozek a tím jste si vypěstoval pocity o své jediné pravdě. Pro mě je daleko přijatelnější teorie věčného, cyklicky se opakujícího vesmíru, než to vaše strašidlo, které je jen problém navíc.

 164. Ateistický laik

  stinatheismu: Kde jsou stavitelé Stonehenge? Potřebujete je snad vidět, abyste neměl problém přijmout informaci, že oni stavitelé existovali?
  Mrtví.
  Nepotřebuju je vidět, protože Stonehenge je charakterem stavby dílo lidí. A jak vypadají lidi vím. Jak sestrojují stavby vím taky, takže používám analogii.
  Jakou analogii mám použít na boha? Nikdy jsem ho neviděl. Znám boha vždy jen jako tvrzení věřících bez podaných důkazů.

  Proč vám nedělá problém přijmout informaci, že Stonehenge vytvořila inteligence, ale máte problém s tím, že inteligence vytvořila chemickou továrnu schopnou replikace sebe sama – buňku?
  Stonehenge viz první bod.
  Mám problém s tou vaší inteligencí, nikde a nikdy jsem ji neviděl a nevím, neumím použít nějakou analogii, a nevím proč by měla být ta vaše inteligence pro vznik života nutná (život je chemie, oproti statice Stonehenge)? Nebo taky vaše inteligence umřela jako ti stavitelé Stonehenge? A proč je teda nutné vaši inteligenci uctívat a věřit v ní. Ve stavitele Stonehenge věřit nemusím, ti to po mě nechtěj.

  Já zde nehovořím o evoluci, ani o rozmonožování, ale o vzniku života.
  Ale evoluce souvisí s množením. A množení souvisí s evolucí. Proto nelze na budík uplatňovat evoluční teorii a budík nevznikl chemickou cestou.

  No, teď jsou na půl miliónech písmen kódu 🙂
  Takže si to opravdu představujete, že to bude stylem „hop na krávu a už je tele“…

  Poněvadž důkazem pro tvrzení, že nynější život vznikl z něčeho jednoduššího, může být to, že něco jednoduššího bude nalezeno, – přitom však víme, že nalezeno není, jeví se mi víra ateistů ve vznik života bez přispěšní inteligence
  A ani nalezeno být nikdy nemusí. Za ty miliardy let se přece jen podmínky na Zemi změnily. Spíše budem odkázání na náhody v laboratorních podmínkách. A taky možná něco pod mořem u sopek.
  Kde že najdeme tu vaší inteligenci?

  Proč bych tomu měl věřit? Proč bych měl mít nějakou znalost o vzniku života na Zemi?
  A proč bych tomu měl věřit? Ateisti nežádají nějakou víru v evoluční teorii, ani víru ve vznik života.

 165. Azazel

  Opět Danieli:

  „Nějak ale zapomínáte, že plno věcí vůbec nejste schopni vysvětlit. To však vám nebrání ve víře v to, že vesmír tak, jak je, je vysvětlitelný bez Boha.“

  Které věci? O všech máme docela dobře prověřené materialistické hypotézy nebo hypotézy sice spekulativní, ale odvozené od těch již prověřených, od materialistických hypotéz.

  Tohle vy říct nemůžete, proto je naše víra více pravděpodobná než vaše.

  Vznik života chemickou cestou není nic principiálně nevysvětlitelného, žádná neredukovatelná složitost u života nejspíše není. To je jen vaše iluze. Vždy se pak našla redukce, jako u oka, které jste dávali jako příklad neredukovatelné složitosti. Máme sice nedostatečně, ale částečně prověřenou hypotézu chemického bahna a Millerův experiment a jemu podobné, kde se z pouhé anorganické hmoty rodí hmota organická. Co máte za důkazy vy pobožní?

  Hezký víkend

 166. mulit

  Pobožní mají mluvícího hada, mluvící oslici, hůl, co sežere jinou hůl, výrobu pruhovaných potomků ukazováním prutů pářicím se zvířatkům. Dále mají pobožní spoustu tajemství a srdcí. A na ty tuty jedou do destinace, která se jemuje: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo.“ Ale rozhodně to nemá nic společného s „Za devatero horama devatero řekama“

 167. stinatheismu

  A.S. Pergill:

  „Stačilo, když příslušné náhodně vzniklé enzymatické systémy „krmily“ koncentraci produkovaných látek v prostředí toho oceánu“

  Ukažte alespoň na soubor lidsky vytvořených enzymatických systémů, které jsou schopny tvořit látky, které jsou součástí buňky.

  „Spousta organismů obsahuje naprosté nelogičnosti, které právě ukazují „slepost“ vývoje.“

  Jste si jistý výkladem, že se musí jednat o slepost vývoje? Co když se jedná o projev genetických chyb, celkové genové degenarace, něčeho, u něhož neznáme účel, popř. použitelného vybavení organismu, které zdegenerovalo?

  „Ten praoceán (bod 1) si můžete představit jako jednu „megabuňku“, která postupně zlepšovala své funkce.“

  Víte, já s fantazií vůbec nemám problém. Představit si dovedu ledacos. Tohle si dovedu představit jako sci-fi. Na jakém základě může tato megabuňka zlepšovat své funkce? Která sloučenina má větší šanci na „přežití“? Přece ta stabilnější.
  To je právě ta fantazie, proti které se stavím, když je používána jako základ vašeho přesvědčení.

  „Vaše kritika vědců s „redukovanou buňkou“ se do jisté míry míjí s realitou: Taková buňka totiž obsahuje spoustu struktur, které by nějaká „prabuňka“ vůbec nemusela mít, a tudíž ani geny k jejich tvorbě a provozování.“

  Předpokládám, že jste přesvědčen, že se nynější buňka z něčeho vyvinula postupnými změnami, kde na počátku byly jednoduché sloučeniny.
  Vědci se nedostanou nikam daleko z jednodušších sloučenin ke složitějším, ani z nynějšího života k něčemu jednoduššímu – tím nevylučuji výchylky ve složitosti.

  „Taková buňka totiž obsahuje spoustu struktur, které by nějaká „prabuňka“ vůbec nemusela mít…“

  Vy věříte, že taková prabuňka mohla existovat a mohly z ní vzniknout nynější buňky. Máte pro to nějaký důkaz, že je to možné?

  Vědci narazili kvůli složitosti života z jedné i z druhé strany.

  Jednoduchá otázka: co mohlo předcházet tvorbě bílkovin podle genetického kódu? Znáte jednodušší princip, jak podle genetického kódu vytvořit bílkovinu, než je u buňek?

  Rozumíte alespoň trochu tomu složitému procesu a co vše je pro něj potřeba?

  Tyhle věci jednoduše nemohu rozumově přijmout. Předpokládám tedy, že onu složitost ignorujete, abyste mohl věřit tomu, čemu věříte, a nečinil příliš násilí své mysli.

 168. stinatheismu

  bílej kabát:

  “ Stále dokolečka dokola tu probíráte nesmyslnost samovolného života bez přispění inteligence a vůbec neřešíte, že ona inteligence (bůh), pokud by existoval, je daleko složitější, než život samotný. Kde se ta inteligence vzala?“
  „Pro mě je daleko přijatelnější teorie věčného, cyklicky se opakujícího vesmíru…“

  Proč by se měla inteligence odněkud vzít, ale vesmír tu mohl být věčně?

  Zcela rozumím, jaké jsou pro ateisty přijatelné představy, když myšlenky na Boha jim mohou způsobovat i úzkost.

  „Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala. Rozdíl v „rozpálení“ ACC u ateistů vysvětlují výzkumníci tím, že zatím co myšlenka v boha jedny usmiřuje s chodem dění, protože se s nenadálými událostmi vyrovnávají jako s vůlí Páně, tedy s něčím nad čímž není potřeba příliš hloubat a dochází k redukci pocitů úzkosti, na ateisty stejné myšlenky působí kontraproduktivně a stav úzkosti jim prohlubují.“
  www_osel_cz/5198-myslenky-na-boha-redukuji-uzkost-ale-jen-u-vericich.html

 169. stinatheismu

  Ateistický laik:

  “ Proč bych měl mít nějakou znalost o vzniku života na Zemi?“

  Znalost nemáte, ani nemusíte mít. Tedy počítejte s tím, na čem stojí vaše přesvědčení o vzniku života bez inteligence.. I ti, co o tom mnohem více ví, stejně nejsou schopni k něčemu ověřitelnému dojít. Je to víra, která se nezakládá na pozorování, ani na experimentu.

  Na ostatní otázky ani nebudu odpovídat – když píšu o půl miliónu genetického kódu, bez kterého nemá organismus schopnost samostatně přežít, nemyslím tím to, co jste napsal vy.

  Abychom se spolu mohli nějak rozumně pobavit o tomto tématu, musel byste chtít se o ty věci zajímat. To jinak nejde.

 170. stinatheismu

  Azazel:

  „Vznik života chemickou cestou není nic principiálně nevysvětlitelného, žádná neredukovatelná složitost u života nejspíše není. To je jen vaše iluze.“

  Nemáte důkaz! Co mi zde píšete o nějaké iluzi, když nejste schopni dodat důkaz, že život mohl vzniknout bez inteligence.

  Požadujete důkazy v oblastech, ve kterých se vám to líbí, a když máte dodat důkazy pro své přesvědčení, najednou couváte.

  Co myslíte, existuje neredukovatelná složitost u umělé inteligence? A co u továrny schopné replikace sebe sama?

 171. A.S.Pergill

  @stinatheismu

  Umělé enzymy a enzymetické systémy se v biotechnologiích už používají. Sestrojit bychom mohli i spoustu dalších, které je, zatím, levnější získávat izolací z přírodních materiálů.

  Právě věci, které jmenujete (degenerace atd.) jsou výsledkem nelogičnosti a sleposti vývoje.

  Na jakých principech by ta megabuňka mohla zlepšovat … Na základě selekce jejích „organel“.

  Prabuňka se, pochopitelně, modelovat dá. A opravdu by nemusela mít spoustu věcí, které dnešní buňky ve dnešních podmínkách mít musí. V zásadě by ani nemusela mít povrchovou membránu.

  Co by mohlo předcházet záměrné tvorbě bílkovin – výběr vhodných molekul náhodně vytvořených jinde v praoceánu. Dtto i tvorba RNA a dalších makromolekul.

  Složitost neignoruji, ale, asi na rozdíl od vás, si uvědomuji, že je rozčleněna podle hierarchické úrovně (na více stupních), což ji do značné míry redukuje (opět látka ze základních učebnic biologie).

 172. mulit

  Daniel alias stín pobožnosti
  „Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala. Rozdíl v „rozpálení“ ACC u ateistů vysvětlují výzkumníci tím, že zatím co myšlenka v boha jedny usmiřuje s chodem dění, protože se s nenadálými událostmi vyrovnávají jako s vůlí Páně, tedy s něčím nad čímž není potřeba příliš hloubat a dochází k redukci pocitů úzkosti, na ateisty stejné myšlenky působí kontraproduktivně a stav úzkosti jim prohlubují.“

  Pokud existuje nějaký stvořitel vesmíru, tak prvního, koho umravní – pobožné mystifitátory a trolly jako jsi ty, Danieli. Nebo tě opraví, páč jsi pokažený.

 173. stinatheismu

  A.S.Pergill:

  „Prabuňka se, pochopitelně, modelovat dá.“

  Tak zde o nějakém takovém modelu prabuňky napište, nebo na něj odkažte.

  „Právě věci, které jmenujete (degenerace atd.) jsou výsledkem nelogičnosti a sleposti vývoje.“

  Proč by degenerace měla být logická nebo nebýt „slepá“? Degenerace je přece přirozená. Vznik života je však opakem degenerace, stejně tak vznik člověka. Zatímco degeneraci snadno pozorujeme – to, co tvrdíte vy o vzniku života.

  „Sestrojit bychom mohli i spoustu dalších, které je, zatím, levnější získávat izolací z přírodních materiálů.“

  Není ani snadné je sestrojit, přitom zde hládáte, že vznikly bez sestrojení.

  „Co by mohlo předcházet záměrné tvorbě bílkovin – výběr vhodných molekul náhodně vytvořených jinde v praoceánu. “

  Ale já zde píšu o výrobním postupu, kdy se podle genetického kódu vytvoří bílkovina.

  Neinteligentní selekce není schopna k něčemu takovému dojít, protože výrobní postup není možné bez inteligence hodnotit selektivně.

  Takže mi napište, co mohlo být těsně předtím, než výroba bílkovin podle genetického kódu začala. Zajímalo by mne, jak uplatníte neinteligentní selekci na výrobní postup.

 174. stinatheismu

  A.S.Pergill:
  * – to, co tvrdíte vy o vzniku života ne.

 175. bílej kabát

  Stínateismu: Zcela rozumím, jaké jsou pro ateisty přijatelné představy, když myšlenky na Boha jim mohou způsobovat i úzkost.
  „Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala. Rozdíl v „rozpálení“ ACC u ateistů vysvětlují výzkumníci tím, že zatím co myšlenka v boha jedny usmiřuje s chodem dění, protože se s nenadálými událostmi vyrovnávají jako s vůlí Páně, tedy s něčím nad čímž není potřeba příliš hloubat a dochází k redukci pocitů úzkosti, na ateisty stejné myšlenky působí kontraproduktivně a stav úzkosti jim prohlubují.“

  bílej kabát: Nechápu, proč by ateistům měla myšlenka na boha způsobovat úzkost, když nevěří v jeho existenci. Ve tmě se také nebojím bubáků, protože vím, že neexistují. Máte problém s logikou? To naopak vám věřícím způsobuje úzkost strach ze smrti, proto se upínáte k pohádkám. Nerozumím tomu, co jste chtěl říct tím poznatkem kanadských pokusů. O čem to jako má svědčit? Snad jen o tom, jak máte vymytý mozek. Jak jsem jednou kdesi četl -víra prostě funguje, ikdyž objekt víry není reálný. Evangelium mění životy lidí, ale to nesvědčí o pravdivosti evangelia. Lidská psychika je složitá a zdaleka neprobádaná oblast.

 176. Ateistický laik

  stinatheismu: „Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala.
  Tak ono to je logické, zatímco věřící si fetne svého boha a je spokojen, mě jako ateistovi štve se zabývat kokotinama.

  Tedy počítejte s tím, na čem stojí vaše přesvědčení o vzniku života bez inteligence.
  Ale já nemusím mít žádné přesvědčení o vzniku života. Já hlavně tvrdím, že k vašemu přesvědčení jste nedodal žádné důkazy, takže ho můžu v klidu zavrhnout.

  Je to víra, která se nezakládá na pozorování, ani na experimentu.
  Není to víra (faith), pozorování a experimentů bylo provedeno mnoho.
  Abychom se spolu mohli nějak rozumně pobavit o tomto tématu, musel byste chtít se o ty věci zajímat. To jinak nejde.
  No, tak ještě řekněte, že jste biochemik…

  Nemáte důkaz! Co mi zde píšete o nějaké iluzi, když nejste schopni dodat důkaz, že život mohl vzniknout bez inteligence.
  Jako že život nefunguje na chemickém principu?
  Vy máte dávat důkazy, že život musela stvořit nějaká inteligence. My jsme vaše tvrzení pro nedostatek důkazů popřeli (zavrhli). Jednak máte dokazovat inteligenci, a taky máte dokazovat, že to musela udělat právě ona, že to teda nemohlo proběhnout jinak.

  Požadujete důkazy v oblastech, ve kterých se vám to líbí, a když máte dodat důkazy pro své přesvědčení, najednou couváte.
  Viz druhý bod.

  Co myslíte, existuje neredukovatelná složitost u umělé inteligence? A co u továrny schopné replikace sebe sama?
  U umělé něco takového existovat bude, protože je umělá.
  O jaké továrně mluvíte, žádnou takovou neznám, že by velká továrna porodila malou a ta pak sama od sebe rostla rostla až by zase porodila malou, a tak stále do kola…

 177. A.S.Pergill

  @stínateismu
  1. Takových modelů existuje celá řada. Pokud modelem myslíte repliku, nebo něco podobného, pak je to otázka spíš značné finanční náročnosti.
  Obávám se, že nalezení mikroskopicklého života na Marsu nebo Jupiterových měsících vyjde levněji.

  2. Vývoj prostě nemá žádný cíl. Spojují se věci, které fungují, bez ohledu na to, že „z nadhledu“ by se k tomu účelu (nebo cíli, chcete-li to tak nazvat) dalo dostat daleko jednodušeji.
  Některé vývojové záležitosti jsou naprosto nesmyslné: Evropští chovatelé dobytka získali toleranci k laktóze (asi selekcí původně chorobných jedinců), jiné dobytek chovající populace nikoli. Kdyby existoval „inteligentní disajnér“, tak by to mohl elegantně vyřešit např. tvorbou laktázy podle kontaktu střevní sliznice s laktózou.

  3. Mašinky, které sestrojí bílkovinný řetězec nebo řetězec DNA/RNA s předem zadanou strukturou existují a cenově jdou stále dolů.

  4. Bílkovina se vytvořila vazbou aminokyselin na (asi) RNA a jejich nmásledným propojením. To bude fungovat na jakékoli nukleové kyselině, ovšem poběží to šíleně pomalu (bílkovinný řetězec se může takto tvořit i několik dnů, místo zlomků sekundy v současných buňkách). Existují totiž nespecifické katylytické vlastnosti těchto makromolekul.
  „Neinteligentní“ selekce bude, pochopitelně, zvýhodňovat ty moklekuly, kde katalýza poběží rychleji, a to, postupně, až na současnou úroveň.
  Čili taková nějaká nespecifická katalýza mohla stát skutečně před specifickou syntézou bílkovin a postupně, v mnoha dílčích (a někdy i na sobě nezávislých) krocích na ni přejít.

 178. stinatheismu

  bílej kabát:
  „Nechápu, proč by ateistům měla myšlenka na boha způsobovat úzkost, když nevěří v jeho existenci.“

  Můžete to nechápat, ale tvrdí to vědci na základě zaznamenané mozkové aktivity.

  „Máte problém s logikou? “

  Problém s logikou nemám. Podle toho výzkumu problémy s logikou mají ateisté, když jsou přivedeni na myšlenky na Boha.

  „Přemýšlení o bohu vás může uklidnit, takže začnete dělat méně chyb…“
  „Ti, kdo přicházeli ke zkoušce se zbožnými myšlenkami, dělali méně chyb.“
  „…věřící v takovém případě reagují méně zbrkle a jejich rozhodování vykazuje méně chyb“
  „Matematické úkoly byly záměrně vybrány tak, aby se při jejich řešení snadno dělaly chyby.“
  „Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala.“
  www_osel_cz/5198-myslenky-na-boha-redukuji-uzkost-ale-jen-u-vericich.html

  Chápejte tedy, že pokud je mozek ateistů přiveden na myšlenky na Boha, aktivace oblasti AAC způsobuje atesitům problémy v logickém myšlení.

  Pokud s tím nesouhlasíte, projděte si nejprve výsledky daného výzkumu, než budete reagovat.

  Otázky, zda mám problém s logikou, tedy nejsou na místě.

  „Evangelium mění životy lidí, ale to nesvědčí o pravdivosti evangelia.“

  To ani netvrdím. Změna života svědčí o užitečnosti evangelia – viz výrazný pokles kriminality u Romů v obci Rotava – u Romů, kteří uvěřili v Ježíše.

 179. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „Já hlavně tvrdím, že k vašemu přesvědčení jste nedodal žádné důkazy, takže ho můžu v klidu zavrhnout.“

  Vy jste rovněž k vašemu přesvědčení nedodal důkazy, takže dle vašeho požadavku ho mohu v klidu zavrhnout, stejně tak ho můžete zavrhnout vy, což ale neděláte.

  Myslíte si, že ateisté by nebyli schopni rozpoznat dílo mimozemské civilizace, pokud by bylo nalezeno, aniž by byli nalezeni mimozemšťané?

  Astronomům stačí nezvyklé poklesy jasnosti hvězdy KIC 8462852, aby se objevila hypotéza, že za tím může stát dílo mimozemské civilizace.

  Mám mnohem více podkladů pro to, abych stál na tom, že život je dílem inteligence.

  Zavrhněte své přesvědčení, pokud požadujete důkazy, protože to vypadá trochu jak špatný vtip.

 180. stinatheismu

  A.S.Pergill:

  1.
  „Takových modelů existuje celá řada. Pokud modelem myslíte repliku, nebo něco podobného, pak je to otázka spíš značné finanční náročnosti.“

  Myslím toto:
  „Ten praoceán (bod 1) si můžete představit jako jednu „megabuňku“, která postupně zlepšovala své funkce. Nakonec se to, možná zcela náhodně, začalo rozpadat do jednotlivých buněk.“
  „Taková buňka totiž obsahuje spoustu struktur, které by nějaká „prabuňka“ vůbec nemusela mít, a tudíž ani geny k jejich tvorbě a provozování.“

  Takže žádný takový model neexistuje – neexistuje model megabuňky, která se dokáže „rozpadnout“ do jednotlivých buněk.

  Takže nemáte nic, na co byste odkázal, co bylo před nynějšími buňkami.

  2.
  „Vývoj prostě nemá žádný cíl. Spojují se věci, které fungují“

  Ukažte mi jediný pozorovaný případ, kdy spojením funkčních věcí vznikla zcela nová funkčnost.

  3.
  Mašinky, které sestrojí bílkovinný řetězec nebo řetězec DNA/RNA s předem zadanou strukturou existují a cenově jdou stále dolů.

  Předpokládám, že jsou řízeny počítačem. 🙂

  4.
  „„Neinteligentní“ selekce bude, pochopitelně, zvýhodňovat ty moklekuly, kde katalýza poběží rychleji, a to, postupně, až na současnou úroveň.“

  To by mne opravdu zajímalo, co si pod tou neinteligentní selekcí představujete. Jakým způsobem zvýhodníte molekuly, kde katalýza proběhne rychleji?

  Máte nějaký příklad, kde by toto fungovalo bez zásahů inteligence?

 181. bílej kabát

  @stínateismu
  Oháníte se tu nějakými výzkumy, já zase četl o jiných zkušenostech.
  Cituji z článku: „Příběh zdravotní sestry, která pracovala ve velkém domově pro seniory. Žilo tam mnoho seniorů, a tak asi není překvapivé, že někdo z domova zemřel prakticky každý den – o to víc měli senioři smrt na očích. Tato zdravotní sestra si myslela, že logicky musí být věřící senioři šťastnější, a ateisté nešťastní. Jaké pro ni ale bylo překvapení, že ti, kdo se nejvíce báli smrti, byli věřící – báli se toho, co je po smrti čeká. Naopak ateisté byli veselí a užívali si svůj pobyt. Byli totiž přesvědčeni, že smrtí jejich život končí, smířili se se svou smrtelností a rozhodli se prožít zbytek svého života, jak nejlépe dovedli.

  A v tom to je. Křesťanství učí, že ti jediní, kdo mají jistotu, že se dostanou rovnou do nebe, jsou svatí (kteří byli za svaté prohlášeni až po smrti), všichni ostatní si ničím nemohou být jisti, a většina lidí bude pravděpodobně hodně trpět v očistci nebo v pekle za všechno špatné, co udělali. Nevím přesně, jak je to u ostatních náboženství, ale princip zůstává. Každý, kdo respektuje názor, že smrtí jeho život nekončí, se vydává na milost a nemilost strachu. Strachu z neznámého, strachu z utrpení. Protože ohledně posmrtného života si nikdo nemůže být ničím jistý.“

 182. bílej kabát

  „Evangelium mění životy lidí, ale to nesvědčí o pravdivosti evangelia.“

  stínateismu: To ani netvrdím. Změna života svědčí o užitečnosti evangelia – viz výrazný pokles kriminality u Romů v obci Rotava – u Romů, kteří uvěřili v Ježíše.

  bílej kabát : Vy netvrdíte, že evagelium je pravdivé? Tak to jste mi vyrazil dech. A že víra v Ježíše způsobila, že klesla kriminalita cigánů? Jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží. A co naopak říkáte tomu, že ve věznicích USA převládají věřící vězni. A co příšerná kriminalita v zemích jižní Ameriky, kde vládne katolická církev?

 183. stinatheismu

  bílej kabát:

  „Oháníte se tu nějakými výzkumy, já zase četl o jiných zkušenostech.“

  Ta zkušenost je přece o něčem jiném. Skutečně člověku víra v existenci Boha nepomůže, pokud člověk není jistý tím, co ho čeká.

  Nicméně více ateistů trpí hrůzou ze smrti:

  „“Panický strach ze smrti mi komplikuje život a ničí manželství,“ začíná svůj příběh Mirka.“

  Poprvé jsem viděla člověka, který vypadal, že spí, ale nedýchal. Od té doby jsem začala uvažovat nad tím, že jednou zavřu oči i já, přestanu dýchat a už nic neucítím, neuvidím a ani neuslyším.“

  A jak nám napsala Mirka, život s ní nebyl jednoduchý. Nechtěla dělat nic, kde by hrozil i ten nejmenší úraz. Raději příliš nevycházela ven.“
  www_zena_cz/volny-cas/strach-ze-smrti-mi-nici-manzelstvi-a-cely-zivot/r~i:article:803271/?redirected=1485714881

  „V mym veku dost neobvykla vec. Mam strach ze smrti… Z toho pocitu, ze jednou umru… Driv nebo pozdeji… Ale proste bojim se, ze potom uz nic neni, nedokazu si to predstavit… Obcas na me dolehne takovej ten strasne sviravej pocit pri uvedomeni si skutecnosti, ze vsichni jsme smrtelni…“
  www_zpovednice_cz/detail.php?statusik=79382

  Takže někdo se bojí, kde po smrti bude a jiný se bojí, že nebude, že přestane existovat.

  Takže zkušenosti mohou být různé.

 184. stinatheismu

  bílej kabát:

  „Vy netvrdíte, že evagelium je pravdivé?“

  Ne. Netvrdím, že o pravdivosti evangelia svědčí jeho užitečnost.

  „Jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží. “

  Vydrží jim to do té doby, dokud budou mít Ježíše jako svého Pána.

  „A co naopak říkáte tomu, že ve věznicích USA převládají věřící vězni. A co příšerná kriminalita v zemích jižní Ameriky, kde vládne katolická církev?“

  Přece víra v existenci Boha nikoho nezmění, pokud člověk neuzná Boha jako svou autoritu.

 185. stinatheismu

  toli:

  „…k poučení i vzteku “

  Vztek z toho, že zaměnili 2 genové báze a přeprogramovali genom, aby bojoval proti bázím původním?
  🙂

  Co je na tom k vzteku? 🙂

  Mně to naopak přijde jako pěkný příklad zásahu inteligentního designéra. Genom má ochranu proti zásahům do kódu na více úrovních – multilevelní antivir – tyto ochrany musely být překonány, což se podařilo až teď, a přitom jen částečně.

 186. Ateistický laik

  stinatheismu: Vy jste rovněž k vašemu přesvědčení nedodal důkazy, takže dle vašeho požadavku ho mohu v klidu zavrhnout, stejně tak ho můžete zavrhnout vy, což ale neděláte.
  A k jakému? Já říkám, že žádné přesvědčení o vznik života nemám.
  A nebo ho mít musím? A musím nutně přebírat vědecké poznatky? 🙂

  Myslíte si, že ateisté by nebyli schopni rozpoznat dílo mimozemské civilizace, pokud by bylo nalezeno, aniž by byli nalezeni mimozemšťané?
  Co to znamená „bylo by nalezeno“? Až jsem přiletí nějaká kosmická loď nebo mimozemská sonda, tak to bude jasné.
  Astronomům stačí nezvyklé poklesy jasnosti hvězdy KIC 8462852, aby se objevila hypotéza, že za tím může stát dílo mimozemské civilizace.
  Astronomové potřebují taky publikační činnost a reklamu…
  Takovouhle hypotézu můžu vyřknout na základě příletu i nějakého meteoritu. Akorát se nad ní už nikdo nepozastaví. 🙂

  Mám mnohem více podkladů pro to, abych stál na tom, že život je dílem inteligence.
  Zavrhněte své přesvědčení, pokud požadujete důkazy, protože to vypadá trochu jak špatný vtip.

  Tak nám je tady už konečně předveďte důkazy k té vaší inteligenci. Nejlépe ji samotnou. Zatím ani nejste vtipný, ale trapný.

  A ta vaše inteligence má něco společného s biblickým bohem? Nebo je mezi nimi nějaký rodičovský vztah jako otec a syn (Bůh a Ježíš)?

 187. bílej kabát

  stínateismu: Vydrží jim to do té doby, dokud budou mít Ježíše jako svého Pána.
  bílej kabát: Myslíte toho Ježíše, jehož druhý příchod se měl odehrát ještě za života jeho generace? Ale to už jsme probírali, Danieli.

  stínateismu: Vysvětlete mi vznik buňky z pohledu ateistů (Bůh není, nevytvořil ).
  bílej kabát: Na jednu stranu je pro vás vznik buňky evolucí nepřijatelné, nemožné, absurdní. Naproti tomu je pro vás pravdou početí bez pohlavního styku, chození po vodě, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení atd. Dokažte, že se to stalo. Píše se o tom někde v mimobiblických spisech? „Viděl to“ někdo jiný, než ti negramoti kolem Ježíše? Proč nějaký ten zázrak neviděl třeba nějaký Říman, prostě nezávislý člověk?

 188. Hranicar

  toli
  27.01. 2017
  Škoda času a práce-Daniel stejně CHCE věřit tomu čemu věří takže je zcela zbytečné komunikovat s ním a něco mu vysvětlovat.Kdyby chtěl tak všechny informace najde na netu,jenže nechce.A když už hledá tak argumenty překroutí a poskládá tak aby podporovaly jeho víru v nadpřirozeno ………………………..

  Ja myslim, ze naprosto perfektne to na svych prednaskach demonstruje ing. Pavel Kabrt. Ale take vehlasni krestansti kazatele.
  No a se Stinem je spojuje to, ze kdyz jim polozite konkretni otazku, tak se dustojne odmlci. Jsou shopni jen plane teoreticky diskutovat o filosoficko-teololgickych pseudoproblemech.
  Panove, divim se vam, ze na ty „hacky i navijaky“ tak ochotne skacete!

 189. Hranicar

  bílej kabát
  29.01. 2017
  A v tom to je. Křesťanství učí, že ti jediní, kdo mají jistotu, že se dostanou rovnou do nebe, jsou svatí (kteří byli za svaté prohlášeni až po smrti), všichni ostatní si ničím nemohou být jisti, a většina lidí bude pravděpodobně hodně trpět v očistci nebo v pekle za všechno špatné, co udělali……………………

  Cyrilometodejsky kalendar oltiskl clanek o kardinalu Trochtovi {jak znamo, byl to vezen komunistu, jedna se o jeho blahoreceni}. A kdyz lezel na smrtelne posteli, prosil okolostojici aby se modlili, aby Pan Buh byl k jeho dusi milosrdny. A jeho tajemnik mu rekl, ze koho jineho by Pan Buh mel spasit, kdyz ne jeho. A kardinal odpovedel, ze nikdo si nemuze byt jisty.

  Znamy knez samozrejme kazaval, ze Pan Buh je dobry a ze v nebi je krasne. Ale kdyz jej postihl infarkt, byl cely vydeseny, drzel se krize a upenlive se modlil.
  Obdobne i sv. JP II. dekoval P. Marii ze ho pri atentatu chranila. Clovek by se domnival, ze takovy jeji ctitel ji spise bude vycitat, ze ho nechala jeste radu let trapit se v tomto „slzavem udoli“.

 190. Hranicar

  Stin:T
  akže někdo se bojí, kde po smrti bude a jiný se bojí, že nebude, že přestane existovat…………………..

  Je zajimave, ze vubec nikomu nevadi, ze minimalne 13,8 miliard let neexistoval!

 191. A.S. Pergill

  @stinatheismu

  1. „Megabuňka“ o rozměrech až několik cm, která se následně rozpadne na spoustu mikroskopických buněk, navíc různého typu, je syncitium u hlenek. Můžete vidět na podzim v lese jako červené, oranžové, béžové nebo bílé „míčky“ na mokrém mrtvém dříví.

  2. Spojení prokaryontních buněk do buňky eukaryontní, např.
  Nebo jiný příklad: fotosyntéza: Propojení
  -vzniku elektrického potenciálu světlem na vhodném barvivu
  -vzniku ATP na kaskádě enzymů, který ten potenciál zpracovává
  -použití vzniklého ATP k tvorbě organiky z vody a CO2
  Všechny tři věci fungují nezávisle na sobě.
  – poslední může být dotována i ATP vzniklým jiným způsobem (chemotrofie, chemolithotrofie), navíc existuje větší počet různých fotosyntéz, z nichž ovšem „vypadává“ ta samá ATP
  – podobné kaskády enzymů se uplatňují i např. v dýchacím řetězci
  – elektrický potenciál může být využit organismem jako takový – je to prokázáno u jednoho druhu sršňů (je možné, že „fotosyntetických“ hmyzáků bude i víc) a ušetří jim cca desetinu energie, kterou potřebují k životu (zbytek berou z potravy)
  Navíc je fotosyntéza dost zplácanina (a dost málo účinná) včetně toho, že v některých organismech jsou barviva, která jiné používají k fotosyntéze, používaná jen jako stínění. „Inženýrský“ přístup k fotosyntéze slibuje zvýšit její účinnost alespoň desetinásobně. A dokážu si představit syntetické rostliny, které by využily kolem 50% dopadajícího světla.
  Prostě typický produkt „slepého hodináře“

  3. Takovéhle mašinky se dají použít pro ověření činnosti makromolekul zadaných vlastností. Pochopitelně mohou produkovat i makromolekuly zcela náhodné struktury.

  4. Jakmile se ty molekuly začnou spojovat do shluků, třeba jen usednutím na jedno zrníčko písku, tak tam poběží selekce.

 192. Hranicar

  Náhoda může poznamenat nejen přípravu, ale i samotný průběh pokusu. Představme si, že máme pět set pacientů, kteří utrpěli infarkt myokardu. Všichni jsou postiženi zhruba stejně, všichni jsou léčeni zhruba stejně. Někteří se uzdraví bez vážnějších následků, jiní přežijí s následky na zdraví a někteří – bohužel – zemřou. A teď si představme, že oslovíme 250 věřících, každému z nich dáme fotografii jednoho náhodně vybraného pacienta a požádáme jej, aby se za toho konkrétního nemocného dvakrát denně pomodlil. „Modlič“ ani pacient se neznají a nejsou spolu v žádném kontaktu. Pro sichr můžou být nemocní v Austrálii a „modliči“ v Německu. Ani ošetřující lékaři netuší, za kterého pacienta se někdo modlí a kdo je z tohoto hlediska opomíjen. Po určité době je možné výsledky uzavřít a provést statistické vyhodnocení. A ejhle! Pacienti, za které se někdo modlil, dopadli o trochu lépe. A rozdíl je statisticky průkazný.

  Co s tím? Podali jsme snad důkaz existence Boha? Asi těžko. Nařídíme, aby každé kardiologické oddělení nemocnice ustanovilo suitu „modličů“, a zahájíme diskusi o refundaci jejich mzdy zdravotními pojišťovnami? To asi také těžko projde. Mávneme nad výsledky rukou a řekneme, že je to blbost? Ani to asi není úplně správný přístup, protože když budeme místo modliteb podávat pacientům nový lék a dosáhneme zlepšení zdravotního stavu, tak je to pro nás argument pro změnu léčebného postupu. Tak co s tím?

  http://www.osel.cz/6490-zabije-nas-gmo-a-uzdravi-nas-modlitba.html

 193. Hranicar

  Kardinalk Vlk je tezce nemocny. Sam papez mu telefonoal a slibil, ze bude prosit Pana Boha, aby jej uzdravil. Stine, co myslis? Vyhovi Pan Buh papezove prosbe? Nebo Pan Buh chce kardinala potrestat, protoze je modernista? Nebo co kdyz chce, aby si pozemskym utrpenim odcinil zbyle hrichy a mohl jit hned do nebe?
  Mas na to nejaky svuj nazor?

 194. toli

  @Hraničář
  Daniel je letniční,to znamená že považuje katolíky za přisluhovače démonů a pan kardinál je tudíž zcela v dikci Satana 🙂

 195. bílej kabát

  Hranicar: Co vsechno Pan Buh dokazal vymyslet

  bílej kabát: Daniel by ti na to odpověděl, že takové chování mšic je důsledek prvotního hříchu. Předtím to bylo harmonické soužití.

 196. mulit

  Co se týká přírody, tak ta je divergentní do všech směrů. Pestrost, různost – tak to prý bůh stvořil a pak si to rozmyslel a dal lidem knížku, ať se všichni unifikují podle jednoho vzoru tam popsaného 🙂

 197. toli

  Jo a muslimům,židům,hinduistům, šíntoistům a dalším dal trochu jiné knížky,to si pak můžeme vybrat 🙂

 198. stinatheismu

  A.S.Pergill:

  “ „Megabuňka“ o rozměrech až několik cm, která se následně rozpadne na spoustu mikroskopických buněk, navíc různého typu, je syncitium u hlenek. “

  To přece není tento případ:
  „Taková buňka totiž obsahuje spoustu struktur, které by nějaká „prabuňka“ vůbec nemusela mít, a tudíž ani geny k jejich tvorbě a provozování.“

  Daleko jste se s vysvětlováním zatím nedostal.

  2. Někdo snad pozoroval něco z toho, co jste napsal?
  Např.: „Spojení prokaryontních buněk do buňky eukaryontní“

  Chtěl jsem přece, ať mi ukážete jediný pozorovaný případ.

  „„Inženýrský“ přístup k fotosyntéze slibuje zvýšit její účinnost alespoň desetinásobně.“

  To máte odkud? Vždyť vědci pořádně ještě neví, jak fotosyntéza funguje.

  3. –

  4. „Jakmile se ty molekuly začnou spojovat do shluků, třeba jen usednutím na jedno zrníčko písku, tak tam poběží selekce.“

  Opět jste nevysvětlil, na jakém principu bude ona selekce pracovat.

  Neměl bych problém přijmout něco, co by bylo pozorovatelné, a experimentem prokazatelné.

  Vědci nemají nic přesvědčivého. Ve výsledku se mi to jeví jako pseudovědecké náboženství.

  Řekněte sám – mají vědci něco, co by bylo prokazatelným důkazem, že je něco takového možné, aby život povstal bez zásahu inteligence?

 199. stinatheismu

  bílej kabát:

  „Křesťanství učí, že ti jediní, kdo mají jistotu, že se dostanou rovnou do nebe, jsou svatí (kteří byli za svaté prohlášeni až po smrti), všichni ostatní si ničím nemohou být jisti, a většina lidí bude pravděpodobně hodně trpět v očistci nebo v pekle za všechno špatné, co udělali. “

  Tohle křesťanství neučí.

  Co řeknete na tohleto:

  „Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 1. Janův 5,13

  „„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. “ Jan 3,16

  „My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti.“ 1. Janův 3,14

  „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové…“ Ř 8,16-17

  Tu jistotu člověk může mít. Velice snadno – stačí uvěřit v to, že Ježíš vstal z mrtvých a učinit Ježíše svým Pánem.

  „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ Římanům 10,9

 200. sam

  ————————-Hranicar
  31.01. 2017
  Kardinalk Vlk je tezce nemocny. Sam papez mu telefonoal a slibil, ze bude prosit Pana Boha, aby jej uzdravil. Stine, co myslis? Vyhovi Pan Buh papezove prosbe? Nebo Pan Buh chce kardinala potrestat, protoze je modernista? Nebo co kdyz chce, aby si pozemskym utrpenim odcinil zbyle hrichy a mohl jit hned do nebe?
  Mas na to nejaky svuj nazor?
  ————————-
  Určitě je to Tajemství. Ale z nemoci kohokoliv bych si legraci nedělal.

 201. Hranicar

  sam
  01.02. 2017
  Určitě je to Tajemství. Ale z nemoci kohokoliv bych si legraci nedělal…………………….

  Jsem dalek toho, abych si z nemoci kohokoliv delal legraci. Muj dotaz na Stina vychazi presne ze slibu Jezise a z kazani povestnych kazatelu, jal o tom mluvi i Mulit: Ze verici budou uzdravovat, a ze Buh splni lidem jejich prosby.

 202. stinatheismu

  Hranicar:

  „… ze slibu Jezise a z kazani povestnych kazatelu, jal o tom mluvi i Mulit: Ze verici budou uzdravovat, a ze Buh splni lidem jejich prosby“

  Bůh nevede věřící k primitivnímu pohledu na věc. Bible je pravda jako celek, ne jako izolované části, které vyjmu nehlědě na to, že výklad je pak v rozporu s ostatními částmi.

  „I stalo se, že Publiův otec ležel a byl sužován horečkou a úplavicí. Pavel k němu vešel, s modlitbou na něho vložil ruce a uzdravil ho. Když se toto stalo, přicházeli i ostatní nemocní z ostrova a byli uzdravováni.“ Sk 28,8-9

  „Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.“ 2. Timoteovi 4,20
  „…kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína“ 1. Timoteovi 5,23

  Bůh nesplní vše, co se lidé modlí. Odkud to máte?
  „Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, ale on mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.‘“ 2. Korintským 12,8-9

 203. Azazel

  Co je to „pravda v celku“, každá kniha něco tvrdí, jsou tam stovky a stovky tvrzení, nějaký věty a souvětí, odstavce a často o něčem jiném. Někdy jsou i protikladné (jako v Bibli). Co je to tedy v celku? Vždyť ty kapitoly jsou plné různých tvrzení, které jsou často neslučitelně protikladné, co je to tedy ten celek?

  A pokud je to špatným překladem, tak se celou dobu učíte jako křesťané špatné věci, třeba se v originálu ani o Ježíšovi a bohu nepíše, kdo ví, když je špatný ten překlad? 🙂

  A pokud jsou to jen metafory (což chce důkaz), tak co ty metafory znamenají? Kde je exaktní klíč k výkladu? Metafory a symboly se dají vykládat různě, často protikladně.

 204. Azazel

  Inu, nechápu to moc.

  Jinak k těm nadpřirozeným X naturalistickýh hypotézám. Ty naturalistické jsou více ověřené (byť třeba z části) nebo odvozené od těch ověřených, takže jsou jako celek (a zde platí celek jako souhrn hypotéz naturalistických) pravděpodobnější než náboženství a ezoterika.

  Takže pokud mohl vzniknout život chemickou cestou, což některé experimenty naznačují, nevím proč dávat přednost bohu. To samé u „vzniku vesmíru“, resp. máme hypotézy třeba multivesmíru, časově nekonečného vesmíru kde se střídají třesky a krachy a tak dále. U duše máme mozek, u vývoje máme slepou evoluci.

  Hezký víkend všem.

 205. Ateistický laik

  stinatheismu: Neměl bych problém přijmout něco, co by bylo pozorovatelné, a experimentem prokazatelné.
  No to říká ten pravej. A na jakém základě (pozorování a experiment) jste přijmul boha?
  Vědci nemají nic přesvědčivého. Ve výsledku se mi to jeví jako pseudovědecké náboženství.
  Zato věřící nemaj už vůbec nic, natož aby to bylo přesvědčivé.
  A pokud tvrdíte, že je to pseudovědecké náboženství, tak mě ukažte nějakou „svatou“ knihu, „svaté“ rituály, a modlitby, které vědci mají? 🙂

  Jestli jste to nepochopil, tak věda s neznalostí počítá, a snaží se jí eliminovat. A snaží se dodávat důkazy, které můžou zase všichni vědecky rozporovat. Akorát vy si to stále představujete stylem „hop-kráva-tele“.

 206. bílej kabát

  Azazel: „Co je to „pravda v celku“…

  bílej kabat: No to ti přece osvětlí duch svatý. Nemáš ducha, nevidíš pravdu v celku :-). Potom ovšem musí mít každé křesťanské společenství svého vlastního ducha svatého a svojí pravdu vcelku.

 207. Azazel

  No nepřiblížil, jelikož velký třesk nebyl nikdy v rozporu s katolicismem, takže ho nemuseli nijak „omlouvat“, evoluci cca uznal už i Jan Pavel II.

  Podívejme se ale na tohle:

  „Čteme-li o stvoření v (biblické) knize Genesis, vystavujeme se riziku, že si boha budeme představovat jako mága, který je s kouzelnou hůlkou schopen udělat cokoli. Ale tak to není. Velký třesk, který dnes považujeme za počátek světa, není v rozporu se zásahem božského tvůrce, ale spíše jej vyžaduje,“ prohlásil podle listu The Independent papež.“

  Rozhodně jej nevyžaduje. Velký třesk může být následkem předchozího krachu vesmíru atd… takže fyzikální jev, nikoliv zásah boha. Je to samozřejmě neověřené, ale pravděpodobnější vysvětlení (přirozené).

  „Dodal, že ani evoluce v přírodě není v rozporu s představou o stvoření, „protože evoluce vyžaduje vytvoření bytostí, které se vyvíjejí“.

  No dnešní biologie nepočítá se stvořením života, ale s tím, že se i život vyvinul, byť klasická evoluce se bere až od prvního života dodnes, ale předpokládá se i vývoj samotného života (samovolně z neživé hmoty, některé experimenty na to poukazují).

  No a pak je zde ten problém, že církev má problém s „neřízenou“ evolucí, jejich evoluce je navíc jen evoluce těla, ne duše (takže evoluční psychologie je problém)

  Ahoj a mějte se! 🙂

 208. stinatheismu

  Azazel:

  „Co je to tedy v celku?“

  To je dobrá otázka, která bývá zodpovězena až v poznávání Boha.

  Podobný styl otázky je: „Co je v celku matematika?“

 209. stinatheismu

  Azazel:

  „třeba se v originálu ani o Ježíšovi a bohu nepíše, kdo ví, když je špatný ten překlad“

  To si děláte srandu, ne?

 210. stinatheismu

  Azazel:

  „Takže pokud mohl vzniknout život chemickou cestou, což některé experimenty naznačují, nevím proč dávat přednost bohu. “

  A máte už důkaz, že mohl? Proč dávat přenost opačnému názoru?

  Ateisté jsou asi lidé, kteří něčemu neověřenému věří a buď neví, že tomu věří anebo to ví, a popírají to – takhle se mi to jeví.

 211. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „stinatheismu: Neměl bych problém přijmout něco, co by bylo pozorovatelné, a experimentem prokazatelné.
  No to říká ten pravej. A na jakém základě (pozorování a experiment) jste přijmul boha?“

  Pokud tvrdím, že nemám problém přijmout něco, co by bylo pozorovatelné a experimentem ověřitelné (PaEO), tak pokud chcete tvrdit, že tomu tak není, musíte přinést něco, co je PaEO a co odmítám. Rozumíte negaci výroku?

  Já přece netvrdím, že přijímám jenom PaEO. Já tvrdím, že PaEO neodmítám.

  Klidně můžete tvrdit, že stojím proti vědě, pokud mi prokážete jedinou PaEO věc, kterou odmítám.

 212. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „A pokud tvrdíte, že je to pseudovědecké náboženství, tak mě ukažte nějakou „svatou“ knihu, „svaté“ rituály, a modlitby, které vědci mají? “

  Pokud myslíte vědce materialisty, pak jejich náboženstvím je svět pozorovatelný a jejich (pseudo)věda. Pokud něco není vědecky potvrditelné, pak si nepřipouštějí možnost omezení vědy, ale popírají skutečnost, která logicky může ležet mimo jejich pohled.

  Pokud si nakreslím kruh a zahrnu do skutečnosti jen to, co je uvnitř a popřu to, co je vně, pak jaký to má význam?

  Všimněte si, jak často bývá příroda, popř. evoluce personifikována.

  Takže věřící v Boha věří, že je vytvořil Někdo, nevěřící věří, že je vytvořilo něco.

 213. Hranicar

  Tak tohle se nebude libit nikomu:

  Závěr izraelských vědců snažících se přijít na kloub altruismu, se nebude zamlouvat nikomu. Uráží ty, co v lásce k bližnímu spatřují Bohem projevenou vůli a cynický je i k těm, co laskavost a nezištné jednání považují za úcty hodný charakter osobnosti. Kloní se totiž k myšlence, že si nás k obrazu svému upravili a upravují mikrobi. Zištně mají napomáhat naší nezištnosti, aby se jim snáze přeskakovalo z jednoho na druhého.
  http://www.osel.cz/9225-soucit-a-milosrdenstv-jako-d-lo-parazit.html

 214. Hranicar

  Pokud by se ten clanek ukazal pravdivy, pak bychom nakonec mohli chapat cloveka ne jako individualitu rizenou nejakou „dusi“, ale za jakysi „multiorganismus“. To by pak byla „pecka“!

 215. Ateistický laik

  stinatheismu: Ateisté jsou asi lidé, kteří něčemu neověřenému věří a buď neví, že tomu věří anebo to ví, a popírají to – takhle se mi to jeví.
  Sice se vám to nějak jeví, ale naše věření nemá s náboženskou vírou nic společného.

  Rozumíte negaci výroku?
  Výroku rozumím, ale koukám, že jste nerozuměl otázce nebo jste se ji vyhnul?
  To nebylo o nějaké negaci vašich tvrzení, to byla otázka, chcete ji zopakovat?

  Pokud myslíte vědce materialisty, pak jejich náboženstvím je svět pozorovatelný a jejich (pseudo)věda.
  Nazývat vědu náboženstvím – podle sebe soudím tebe, to je váš divný pohled. Nějak tam stále nevidím rituály, svaté knihy a modlitbičky.

  Pokud něco není vědecky potvrditelné, pak si nepřipouštějí možnost omezení vědy, ale popírají skutečnost, která logicky může ležet mimo jejich pohled.
  Tak samozřejmě věda má omezení, že vám nikdy neprokáže věci pouze vymyšlené. Samozřejmě je věda omezena, některé věci se na atomární úrovni strašně blbě pozorují. Některé věci věda třeba zjistila nedávno např.: přečtení genetického kódu. A než ho úplně rozluští, tak to potrvá.
  Jakou skutečnost? Jaký pohled mimo? Dokažte, že pohled věřících není mimo úplně. Stále mluvíte obecně.

  Takže věřící v Boha věří, že je vytvořil Někdo, nevěřící věří, že je vytvořilo něco.
  Nevěřící nevěří, to by pak nebyl nevěřící.
  A něco nás nevytvořilo, protože by se do toho něco dal zahrnout i bůh.

 216. Hranicar

  Dnes jsem pi Jilkove poslal mejl:

  Dobry den.
  Vazena pani Jilkova. Uvedli jste porad o hidzabu ve skolech. To je ale jen cast sirsi problematiky – nabozenstvi [ale i ateismu] ve spolecnosti. CTV vicekrat uvadla nabozenske porady, zve teology, duchovni, propagatory viry, dela diskuze o nabozenstvi – ale i o ateismu – ale nikdy, pokud jsem sledoval, nepozvala do diskuze ateisty. Pritom se tvrdi, ze Cesi jsou [pry] nejateistictejsi narod v Evrope.
  Zkuste se nad tim zamyslet a udelejte diskuzi mezi vericimi a ateisty [jsem zvedav, zda nejaky prosluly teolog ci kazatel prijme pozvani. Vetsinou se rovnopravne diskuzi se vzdelanym ateistou vyhybaji jako ten povestny cert krizi].
  Srdecne zdravim.

  Doporucuji, abyste vsichni zdejsi diskuteri, i verici, se pripojili.

 217. Bílá velryba

  „Takže věřící v Boha věří, že je vytvořil Někdo, nevěřící věří, že je vytvořilo něco.“

  Evoluce nemusí být vůbec personifikována…

  Jenže naše materialistická víra je ověřenější než vaše náboženská, takže je pravděpodobnější. To „něco“ u nás jsou neživé nemyslící fyzikální zákony a hmota.

 218. A.S.Pergill

  @stínatheismu
  1. Chtěl jste příklad obrovské buňky, která je schopny se rozpadnout na buňky menší. Dostal jste ho. Hlenky jsou velmi primitivní organismy a mohly se u nich zachovat „návody“ na podobné dělení od organismů ještě primitivnějších.

  „Prabuňka“ by skutečně nemusela mít řadu struktur, které dnešní buňky mají. Jednoduše proto, že kompetice v prvních fázích vývoje života byla logicky méně intenzívní.

  Navíc mohly prabuňky např. používat na výstavbu membrán abioticky vzniklé uhlovodíky (jaké jsou prokázány na Titanu) a tudíž vůbec nemusely mít tvorbu lipidů. Což dnešní buňky nemohou, protože tento zdroj materiálu už nemají k dispozici.

  2. Spojení buněk do jedné komplexní je konzistentní a obecně uznávaná teorie vzniku eukaryontních buněk. V přírodě se nacházejí různé formy vnitrobuněčných parasitismů a symbióz (rozlišit se to stoprocentně nedá), které jasně ukazují, jak asi vypadali primitivnější předkové recentních prokaryontů (vč. nás) a jakými vývojovými stádii prošli.

  4. Selekce bude fungovat jednak podporou lokálního společenstva, jednak se urychlí zapojením takovýchto struktur do nějakých celků typu koacervátů (viz další teorie vzniku života).

  Důležité je, že všechny tyto jevy jsme schopni popsat a např. matematicky modelovat. Problém dělá pouze šílená pomalost těchto dějů, takže při sledování celkového modelování by nám poněkud narostly vousy. Jistěže v řadě případů existují alternativní možnosti a my nevíme, která byla ta pravá, protože jsou možné (alespoň na naší úrovni poznání) všechny.
  Oproti tomu hypotéza boha postrádá vysvětlení, jak vlastně vznikla tato bytost (organismus), přičemž její spontánní vznik kdykoli v minulosti je mnohonásobně méně pravděpodobný než vznik velmi primitivního organismu.
  Další věcí je, že hypotéza spontánního vzniku života (a dílčí hypotézy od ní odvozené) je testovatelná, hypotéza boha testovatelná není, tudíž ani nemůže být vědecká.

 219. Jiří Skřítek

  mulit: Jo mají. https://www.youtube.com/watch?v=0NoHrMkJ5n8
  Podívej se na toho božího služebníka proroka Owuora, jak je nad ním oblak boží slávy. Takový světlý stín. Vidíš. Pán se k němu přiznává.

  Dočítám dodatečně.
  Jako jsou věřící FAKT tak tupí, že vidí ve špatné nahrávce „oblak boží slávy“ ?
  Jako nechtěl jsem v téhle pár dní mrtvé diskuzi psát, ale tohle mě tedy dostalo…..

 220. mulit

  Je do nějaká mastnota na objektivu kamery, dělá to odraz, fleky směrem nahoru i od těch, co sedí. Bílá barva se odráží více. Je to lom světla. Dej pobožnému kameru do ruky a vyrobí ti boha na počkání.

 221. toli

  No a v Medjugorii tančí slunce po obloze a rotuje…..
  Ti blbci neví že když se zadívají do slunka naplno tak se jim obraz zčernalého kotouče začne chvět…
  Když to natáčejí na kameru tak jim to přepálí světločivý čip uvnitř aparátu a oni tomu říkají boží zázrak a skálopevně tomu věří..Ta fialová korona kolem černého disku je prý Ježíšova krev 🙂

  https://youtu.be/NlPHHl0AjZk

 222. Jiří Skřítek

  Toli.
  Mám otázku. Jak se na Vás/Tebe zkontaktovat. Měl bych nějaké otázky ……

 223. stinatheismu

  A.S. Pergill:

  „Další věcí je, že hypotéza spontánního vzniku života (a dílčí hypotézy od ní odvozené) je testovatelná…“

  A co ukazují testy? Simulace nejsou pomalé – v matematické simulaci můžeme „čas“ zrychlit na úroveň, jakou nám dovolí výpočetní výkon.

  Kdyby existovaly simulace, kde bez zásahu inteligence by bylo patrné, že život může takto vzniknout, myslíte si snad, že bych tento pohled na vznik života vyvracel?

  Vy však nemáte nic, nemáte žádnou simulaci dokazující, že je to možné.

 224. Jiří Skřítek

  Ááá, Daniel se probudil…

  Ano. Oni věřící mají problém právě s tím časem.
  Už kdysi dávno jsem na to dělal takový příklad. Budu to muset sepsat.
  Až bude chvilka ……

 225. Ateistický laik

  stinatheismu: Vy však nemáte nic, nemáte žádnou simulaci dokazující, že je to možné.
  Hop na krávu a je tele? nebo jak si to představujete?

  Co máte k bohu (kreacionistické inteligenci) vy?
  A má něco bůh (biblický) společného s kreacionistickou inteligencí? Zatím jste se k tomu jasně nevyjádřil!

 226. stinatheismu

  Ateistický laik:

  „Hop na krávu a je tele? nebo jak si to představujete?“

  Simulace není o zachování času 1:1, je o vypočetním výkonu a složitosti simulace.
  Proč do toho ten čas taháte?

 227. Bílá velryba

  My nemáme jen simulaci, my máme dokonce už i experimenty, které ukazují na možnosti vzniku života spontánně, třeba ten Miller-Ureyův.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Miller%C5%AFv-Urey%C5%AFv_experiment

  „Millerův–Ureyův experiment[1] nebo pouze Millerův experiment byl experiment, který se snažil navodit podmínky, které měla Země zhruba před 3,5 miliardami let, a zkoumat možnost vzniku života chemickými procesy. “

  „Po smrti Stanleyho Millera v roce 2007 vědci zkoumali ampulky se vzorky z původního experimentu a našli v nich více než 20 různých aminokyselin. To je podstatně více, než Miller publikoval, a také více než 20 přirozeně se vyskytujících aminokyselin.[6]“

  Ale těžko dělat modely na počítači, když pořádně nevíš, jak takové látky reagují normálně ve všech možných kombinacích. Proto je model zatím k ničemu, je lepší to zkoušet jako Miller. A vypadá to, že tyhle testy byly úspěšné z části, na víc ale nebyl čas. Však ono se zase na něco přijde. Ahoj 🙂

 228. Ateistický laik

  stinatheismu: Simulace není o zachování času 1:1, je o vypočetním výkonu a složitosti simulace.
  Proč do toho ten čas taháte?

  Protože z vašich vyjádřeních mám pocit, že tu simulaci vědci už museli mít dávno provedenou a vy výsledky chcete teď hned.

  A co druhá část mého příspěvku?

 229. stinatheismu

  Ateistický laik:

  Kam v té simulaci došli? Jsou dál, než u aminokyselin?

  O druhé části můžeme diskutovat později. Není vhodné větvit diskuzi.

 230. Ateistický laik

  stinatheismu: Kam v té simulaci došli? Jsou dál, než u aminokyselin?
  To nevím, ptejte se vědců z oboru.

  O druhé části můžeme diskutovat později. Není vhodné větvit diskuzi.
  Já jsem ukončil předchozí téma (nemám už k němu v podstatě co říct), tak můžete navázat druhou částí, aby jste nemusel větvit diskuzi.

 231. Hranicar

  Je to sice mimo téma, ale dokumentuje to, jak věřící přemýlejí:

  Luboš Rapant, Bojkovice
  Út, 28. února 2017,
  Lidi NEVĚŘTE TĚMTO BLÁBOLŮM. 😀
  “ Vědci “ celého světa NEVÍ zhola nic . Svět není o MAMONU a POCHYBNÉM genetickém křížení. To dělá někdo zcela jiný a již tisíce let. Poslechněte si vystudovaného skromného botanika jak to všechno je . Proč byl zabit TESLA a jiní ??? Proč nás krmí báchorkami o ropě a její důležitosti ?? Vít vůbec co je to VOLNÁ ENERGIE ??
  Setkání s Petrem Chobotem v Brně květen 2016
  https://www.youtube.com/watch?v=luP7TFG2M48
  https://www.youtube.com/watch?v=lNkkcPdW9SY
  https://www.youtube.com/watch?v=sERHk2xpnOc
  https://www.youtube.com/watch?v=Kcup9A08xkM
  zapněte mozky a třeba youtube.NEJEN.deep web TAM JE všechno !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=a8tOD_q0gYQ

  TOHOTO VĚDCE ZABILA SAUDSKÁ ARÁBIE A ROPNÁ MAFIE. PROTOŽE JIM NECHTĚL PRODAT VÝZKUM. NAKONEC SI HO VZALI SAMI A ON NEPŘEŽIL.
  https://www.youtube.com/watch?v=l9rkq7Ibl88
  https://www.youtube.com/watch?v=wcETnwkIJFA
  Proč nemáme elektřinu zdarma?
  https://www.youtube.com/watch?v=wsvxaZSB0ac

  Pavel Hora, Domažlice
  Út, 28. února 2017,
  pro ty, co neznají chobota:
  28. listopadu 2001 11:32
  Praha – Pražský městský soud uložil ochrannou ústavní psychiatrickou léčbu Petru Chobotovi, kterého policie podezřívala z otravy dvaatřiceti lidí během seance. O propuštění do ambulatního léčení rozhodne ošetřující lékař. Chobot je v bohnické léčebně už od konce srpna. Vyšetřovatel kvůli Chobotově nepříčetnosti jeho stíhání v srpnu zastavil.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/soud-naridil-pro-chobota-ochrannou-lecbu-ff6-/domaci.aspx?c=A010616_181047_praha_tom

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/429498-dokazeme-nakrmit-svet-veri-vedci-rozlustili-genetickou-informaci-quinoy.html

  Pro mě je zajímavé, že Chobota obdivuje moje sousedka a také na jeho přednášky – seance – jezdí. A také je zajímavé, jak se v posledních letech množí případy,že i pachatel vraždy je prohlašován za nepříčetného, když byl třebas opilý či zdrogovaný.
  Rozklad společnosti v přímém přenosu.
  A pro Evu: Ti soudci a politici se neprohlašují ateisty, naopak, pokud si myslí, že jim to pomůže v kariéře, okatě demostrují svojí víru a duchovní ukotvenost – momentálně u nás v křesťanského Pána Boha.

 232. Hranicar

  Je to sice mimo téma, ale dokumentuje to, jak věřící přemýlejí:

  Luboš Rapant, Bojkovice
  Út, 28. února 2017,
  Lidi NEVĚŘTE TĚMTO BLÁBOLŮM. 😀
  “ Vědci “ celého světa NEVÍ zhola nic . Svět není o MAMONU a POCHYBNÉM genetickém křížení. To dělá někdo zcela jiný a již tisíce let. Poslechněte si vystudovaného skromného botanika jak to všechno je . Proč byl zabit TESLA a jiní ??? Proč nás krmí báchorkami o ropě a její důležitosti ?? Vít vůbec co je to VOLNÁ ENERGIE ??
  Setkání s Petrem Chobotem v Brně květen 2016

  TOHOTO VĚDCE ZABILA SAUDSKÁ ARÁBIE A ROPNÁ MAFIE. PROTOŽE JIM NECHTĚL PRODAT VÝZKUM. NAKONEC SI HO VZALI SAMI A ON NEPŘEŽIL.

  Proč nemáme elektřinu zdarma?
  https://www.youtube.com/watch?v=wsvxaZSB0ac

  Pavel Hora, Domažlice
  Út, 28. února 2017,
  pro ty, co neznají chobota:
  28. listopadu 2001 11:32
  Praha – Pražský městský soud uložil ochrannou ústavní psychiatrickou léčbu Petru Chobotovi, kterého policie podezřívala z otravy dvaatřiceti lidí během seance. O propuštění do ambulatního léčení rozhodne ošetřující lékař. Chobot je v bohnické léčebně už od konce srpna. Vyšetřovatel kvůli Chobotově nepříčetnosti jeho stíhání v srpnu zastavil.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/soud-naridil-pro-chobota-ochrannou-lecbu-ff6-/domaci.aspx?c=A010616_181047_praha_tom

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/429498-dokazeme-nakrmit-svet-veri-vedci-rozlustili-genetickou-informaci-quinoy.html

  Jelikož systém nechce pustit několik videí, musíte si, zájemci, najít odkazy ve zprávách.

  Pro mě je zajímavé, že Chobota obdivuje moje sousedka a také na jeho přednášky – seance – jezdí. A také je zajímavé, jak se v posledních letech množí případy,že i pachatel vraždy je prohlašován za nepříčetného, když byl třebas opilý či zdrogovaný.
  Rozklad společnosti v přímém přenosu.

  A pro Evu: Ti soudci a politici se neprohlašují ateisty, naopak, pokud si myslí, že jim to pomůže v kariéře, okatě demostrují svojí víru a duchovní ukotvenost – momentálně u nás v křesťanského Pána Boha.

 233. Pingback: Studie: Jsou ateisté inteligentnější než věřící? - snaha o vysvětlení, která nastoluje další otázku | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.