Petr Polák & Petr Bittner a falešný lidskoprávní boj o hidžáby ve školách

Autor | 27.01. 2017

zachovat_sekularni_skolstvi_rovnost_pro_vsechny_studenty„Základním kamenem demokratických společností a jejich právního řádu je přesvědčení, že všichni lidé mají stejná individuální práva. Bez rozdílu.“ Co myslíte, na jakých webových stránkách lze nalézt tuto formulaci? Nebudu Vás napínat – jde o web veřejné ochránkyně práv, tedy ombudsmanky, a autorem je Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení. Tato Polákova slova pochází ze srpna loňského roku z textu, jenž byl původně otisknut v deníku Právo. Myslím, že mohu mluvit za celé Ateisty ČR, když napíšu, že s výše uvedenou citací zcela souhlasíme: ano, je tomu skutečně tak, v demokratickém státu by všichni lidé měli disponovat stejnými právy – bez ohledu na jejich rasu, náboženství, sexuální orientaci či jejich oblíbené volnočasové aktivity. Podívejme se však nyní na další krátkou citaci:

Na druhou stranu, já tedy doufám, že to řeknu teď srozumitelně, ale pokud by tedy kdokoli nosil jakoukoli pokrývku hlavy a tvrdil že je to výraz jeho náboženského přesvědčení, tak ji nosit může?

Tady se musíme bavit o tom, že jde o nějaké tradiční náboženství. Bavíme se o židovské víře, Žid může nosit jarmulku, sikhové nosí turbany, ženy nosí třeba hidžáby. Takže samozřejmě nemůže jít o jakýkoli symbol ale jde o to že to musí být symbol který je uznaný a spjatý v podstatě s tradičním náboženstvím.

Čtenáři našeho webu již nepochybně vědí, kdo odpovídal na ocitovanou otázku – taktéž Petr Polák. Ten Petr Polák, který v textu umístěném na webu ombudsmanky upozorňuje, že všichni lidé bez rozdílu by měli mít stejná individuální práva. Polák navíc dále v rozhovoru na dotaz moderátora uvedl, že filosofické přesvědčení či nenáboženský světonázor si s náboženskou vírou není roven, že náboženská víra je postavena výše, než filosofické přesvědčení či nenáboženský světonázor. V tomto případě se tedy Petr Polák, vedoucí rovného oddělení (to skutečně bije do očí) kanceláře ombudsmanky, dopustil neomluvitelné obhajoby nerovnosti, nerovného zacházení a diskriminace. Ostatně právě proto jsme jako Ateisté ČR vytvořili petici za Polákovo odvolání; domníváme se totiž, že vedoucí oddělení rovného zacházení by měl propagovat rovnost, nikoliv nerovnost před právem (více pak v textu Petra Tomka).

Polák v rozhovoru fakticky tvrdí, že si v tomto případě lidé nejsou rovni: věřící mají z titulu toho, že to jsou věřící, disponovat více právy, než ti ostatní. Proč? Jednoduše proto, že náboženská víra dle Poláka „stojí výše“, než přesvědčení nenáboženské. Z toho, že náboženská víra „stojí výše“, pak Polák vyvozuje, že o diskriminaci ostatních se nejedná. Je to podobné jako tvrdit, že budou-li černoší mít méně práv než běloši, o diskriminaci se jednat nebude – řekneme totiž, že bílá rasa stojí výše než rasa černá, a proto si logicky zasluhuje více práv, než méněcenná černá rasa. Polákova argumentace je totožná: pouze rasu vyměnil za náboženskou příslušnost.

Z úst Poláka je tato obhajoba nerovnosti o to více absurdní, když ve svém již zmiňovaném článku pro Právo sám uvádí příklad diskriminace na základě rasy: zmiňuje případ černošky Rosy Parksové z Alabamy, která v roce 1955 odmítla uvolnit místo v autobuse bělošce. Polák správně upozorňuje, že Parksová tehdy neusilovala o mimořádná práva pro černochy – chtěla jen, aby černoši měli stejná práva, jako všichni ostatní, respektive aby všichni lidé měli ta stejná práva. To, co se dnes děje v souvislosti s hidžábovou kauzou, však není totožný případ – na rozdíl od případu Parksová, zde naopak jde o to, že někdo usiluje o mimořádná práva pro věřící partikulárního náboženství, kterými by nikdo jiný, než stoupenci „tradičních náboženství“ nedisponoval.  Zatímco v případu Parksové byla situace taková, že všichni lidé měli stejná práva, až na jednu skupinu, určenou na základě rasového klíče, v případě hidžábů na českých školách by byla situace taková, že by pouze jedna, na základě náboženského klíče úzce vymezená skupina, disponovala právy, kterými by nedisponoval nikdo jiný. Parksová usilovala o právní rovnost všech, obhájci hidžábů na českých školách usilují o právní nadřazenost stoupenců tradičních náboženství, v tomto případě konkrétně islámu. Rozdíl si můžeme znázorit pomocí zjednodušeného schématu:

uroven_prav_schema

Zajímavostí ostatně je, že Polák ve zmiňován textu dále píše, že „antidiskriminační právo ani společnost tedy neusiluje o “realizaci odlišných a často si vzájemně protiřečících práv”, ale o to, aby všichni lidé měli stejná práva bez ohledu na své pohlaví, věk nebo sexuální orientaci.“ Všimli jste si, že zde Polák již neuvádí i „bez ohledu na náboženství“? Že by si zde již byl vědom, že pokud by do výčtu zahrnul i náboženství, tak by si, vzhledem k jeho obhajobě speciálních privilegií pro věřící ve školách, protiřečil? Stačí však na webu veřejné ochránkyně práv zabrousit do sekce Diskriminace, aby byl Polák vyveden z omylu. Hned v úvodu se tam o diskriminaci dočteme následující:

Diskriminace = odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.

Tato definice není nijak „vycucaná z prstu“, jedná se o formulaci přímo z antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb). Očividně tedy nejde jen o to, jak se domnívá Polák, aby všichni lidé měli stejná práva bez ohledu na své pohlaví, věk, či sexuální orientaci, nýbrž i bez ohledu na (mimo dalšího) náboženské vyznání a světový názor. Je tedy skutečně absurdní, když se Polák snaží srovnávat boj diskriminovaných černochů o zrovnoprávnění se snahami věřících konkrétního náboženství o nabytí speciálních, ostatním nedostupných práv, které v případě úspěchu naopak budou diskriminaci vytvářet. V případě kauzy hidžábů jsou oněmi „černochy“ z dob Parksové nevěřící a stoupenci netradičních, neprivilegovaných náboženství, „bílou majoritou“ pak vyznavači „tradičních náboženství“, v tomto případě pak specificky islámu.

Vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv však není jediným obhájcem nerovnosti těchto dnů. Jedním z hlavních architektů nerovnosti a diskriminace na české mediální scéně je dnes Deník Referendum, který z tradicionalistických a konzervativních pozic (tedy z pozic obhajujících privilegia a výsady pro tradiční, abrahámovská náboženství) tyto nerovnosti a diskriminaci houževnatě podporuje a obhajuje. Problematikou hidžábů ve školách se ve svých článcích zabývá především Petr Bittner. Dle něj by například tato situace, kdy by úzce vymezená a na základě náboženského klíče vybraná skupina obyvatel disponovala právy, jež by byla ostatním nedostupná, byla projevem „protišovinistického boje za práva žen napříč kulturami a sociálním postavením“. Při letmém zapojení kritického myšlení si však ihned uvědomíme, že z náboženské víry vyvěrající privilegia pro vyznavače islámu nejsou bojem za práva žen, ale maximálně bojem za zvýhodňování muslimek. Bittner se ohání právy žen, avšak zapomíná, že nevěřící taktéž může být ženského pohlaví, stejně jako ženského pohlaví mohou být stoupenkyně některého z netradičních, neprivilegovaných náboženství. O práva ateistek či agnostiček však Bittnerovi zřejmě nejde – ty se mu totiž v jeho předstíraném zájmu o práva žen nehodí do portfolia.

Ve svém nedávném článku se pak Bittner opřel do zástupce ombudsmanky, Stanislava Křečka. Hlavním důvodem je Křečkův rovnostářský přístup, který se pochopitelně Bittnerovi, jenž prosazuje nerovnoprávnost a diskriminaci, pranic nelíbí. Použijeme-li opět analogii s reáliemi Rosy Parksové, lze říct, že Bittner prosazuje situaci, ve které si v autobuse budou moci sednout pouze muslimky (respektive vyznavači tradičních, abrahámovských náboženství), zatímco všichni ostatní budou muset stát, jelikož na sezení nebudou mít právo. Osobně se domnívám, že lidstvo se od dob Rosy Parksové (a i díky ní) v lidskoprávní problematice značně posunulo, a že doby, kdy si v autobuse černoši nebudou moci sednout, již nikdo vracet nechce. A stejně tak jistě nikdo, komu jde o lidská práva a rovnost, nechce zavádět analogické nerovnosti: třeba, aby si ve škole mohl pokrývku hlavy nasadit pouze příslušník privilegované vrstvy, jak to obhajují lidé okolo Deníku Referendum.

Podívejme se však přímo na zmiňovaný článek. V něm Bittner píše, že „úřad ombudsmana se tak v podstatě ze dne na den proměnil ve svodidlo zesilujícího kulturního střetu mezi liberálnější a konzervativnější částí společnosti“. K liberální části společnosti řadí Bittner ty, kteří chtějí rozšířit české pojetí lidských práv o dle Bittnera na západě běžné aspekty, zatímco ke konzervativní části řadí ty, kteří v tomto rozšíření vidí „sofistikovaný způsob, jak šikanovat „normální“ většinu a rozvracet tradice“.

V prvé řadě, já, Ateisté ČR i všichni podobně liberálně smýšlející lidé jsmě těmi posledními, kdo by jakkoliv argumentovat tím, že si „nedáme rozvracet tradice“. Naopak, tím, kdo ony tradice brání, jsou abrahámovská náboženství, včetně islámu, která Bittner obhajuje. Jen pro krátký výčet si uveďme, že jako Ateisté ČR podporujeme právo žen na interrupce (tradiční náboženství nikoliv), právo nevyléčitelně nemocných a trpících na eutanazii (tradiční náboženství nikoliv) či právo homosexuálů na sňatky (tradiční náboženství nikoliv). Vzhledem k tomu, že Bittnerův text se týká i diskriminace a tzv. šátkové kauzy, je nasnadě domnívat se, že oním „rozšířením českého pojetí práv o na západě běžné aspekty“ je právě údajné právo muslimek na nošení pokrývky hlavy ve škole.

Tato problematika má dvě roviny. Jednak je třeba si uvědomit, že náboženské normy nezakládají žádné výjimky z práva, jak ostatně v nedávné době rozhodnul i Evropský soud pro lidská práva. Pokud jsou zákony (či školní řád) nastaveny tak, že je během vyučování zakázáno nosit pokrývku hlavy, tak to, že někomu jeho náboženství přikazuje opak neznamená, že může tento zákon porušovat, zatímco všichni ostatní jej budou muset dodržovat. Druhou rovinou problematiky je však to, že nám ve skutečnosti nejde o žádné zakazování hidžábů ve školách – jde nám o rovnoprávnost. Tedy: pokud se obecně povolí pokrývky hlavy ve škole, ať si klidně kdokoliv nosí hidžáb, kšiltovku, cedník, klobouk, pirátský šátek, prostě cokoliv, co nebude omezovat výuku či ostatní studenty. Hidžáb ani kšiltovka výuku ani ostatní studenty neomezují, tudíž s nimi není problém. Avšak, opakuji, za předpokladu, že bude nošení pokrývky hlavy umožněno všem, a ne jen privilegovaným vrstvám, vybraným na základě náboženského klíče. Ostatně, v případě, že budou pokrývky povolené, by škole či státu mělo být úplně jedno, jakou kdo měl motivaci pro nasazení si určité pokrývky hlavy. Mělo by být jedno, zdali si člověk nasadil pokrývku z důvodu náboženského či jakéhokoliv jiného, jelikož se jedná o osobní, soukromou věc daného člověka. A přesně tuto pozici zastává právě zástupce ombudsmanky  Stanislav Křeček, který ji dobře vystihl například v následujícím facebookovém statusu:

krecek_facebook

Bittnerova argumentace tak spočívá na argumentačním faulu zvaném straw-man (slaměný panák) – Bittner vkládá protistraně do úst nějaký názor či argument, který však protistrana vůbec nezastává, a následně tento argument rozcupuje na kusy nebo ukáže, že z něj vyplývá, že je protistrana špatná. Avšak jak vidno, jediné, o co Křečkovi, či nám ateistům jde, je rovnost. Křečkovi, stejně jako mně, ani stejně jako žádnému liberálovi, nejde o zakazování hidžábů. Nebo kšiltovek. Nebo pirátských šátků. Bittner ve svém textu Křečka obviňuje ze ztráty lidské soudnosti, avšak měl by si zamést především před vlastním prahem, jelikož z Křečka dělá na základě straw-mana monstrum jen proto, že si Křeček dovoluje bránit lidská práva a rovnoprávnost. O žádné zrušení volebního práva žen, perzekuce homosexuálů či znovuzavedení otroctví, jak Bittner naznačuje, totiž Křeček neusiluje. V souvislosti s probíraným tématem usiluje pouze o to, aby přihlášení se k náboženské víře nezakládalo speciální práva, výsady a privilegia. Já sám s Křečkem v celé řadě věcí nesouhlasím, ovšem zde diskutujeme jeho postoj k náboženským privilegiím ve školách, se kterým se zcela ztotožňuji.

Bittner upozorňuje na momentální a zesilující kulturní střet mezi liberálnější a konzervativnější částí společnosti. Pominu-li to, že Bittner ve své falešné dichotomii záměrně neuvádí a ignoruje liberální kritiku náboženského zvýhodňování, určil obě strany správně – mnoho konzervativců a tradicionalistů skutečně chce zakazovat hidžáby na školách, a to proto, že by to dle nich ohrozilo naši „křesťanskou kulturu a tradice“. Tito lidé, stejně jako Bittner a Polák, obhajují taktéž nerovnost, jelikož požadují zachování privilegií pro příslušníky křesťanské víry. Avšak ke konzervativní části patří i Bittner sám, jelikož obhajuje tradici nerovnosti, tradici diskriminace a tradici speciálních práv, vyvstávajících z příslušnosti k abrahámovskému náboženství a souhrnně vzato tedy tradici náboženské nesvobody. Bittner sám sebe stylizuje do pozice člověka řadícího se do liberálnější části společnosti, nicméně liberální smýšlení nespočívá v tom, že budeme udělovat lidem na základě jejich rasy či náboženství speciální práva, výsady a privilegia, jež jsou ostatním nedostupná. Liberalismus spočívá v rovnosti, v rovnosti v takové podobě, v jaké o ní psal vedoucí rovného zacházení kanceláře ombudsmanky Polák ve výše uvedení citaci – tedy v rovnosti bez rozdílu.

Pravdu měl zástupce ombudsmanky Křeček, když v rozhovoru pro Respekt (2/2017) uvedl, že „každý, kdo chce používat náboženské symboly, mít svobodu náboženství a vyznání, musí chápat, že nemůže porušovat rovnost lidí. Například chtít nosit ve škole šátek, pokud ostatní podle školního řádu nesmějí.“ Mýlí se ti, kteří právo nosit šátek chtějí odepírat pouze muslimkám, zatímco ostatním by pokrývku hlavy povolili. Tito konzervativci argumentují tím, že muslimský šátek představuje cizorodý prvek, neslučitelný s „naší křesťanskou tradicí“. V liberální společnosti by však státu mělo být úplně jedno, proč si někdo oblékne šátek, zdali proto, že je muslim, či proto, že se mu líbí – v liberální společnosti stát vůbec nemá zajímat, jaká motivace vedla člověka k tomu, že si pokrývku hlavy nasadil. Ti, kterým nejde o rovnost, ale pouze o to, aby se zakázal specificky šátek pro muslimky, jsou propagátory diskriminace a nerovnosti. Mýlí se však i Petr Polák a Petr Bittner, kteří prosazují „v bleděmodrém“ to stejné, co konzervativci (a falešně své stanovisko vydávají za liberální), totiž aby muslimky získaly výjimku z všeobecné rovnosti a mohly si ve škole nasazovat pokrývku hlavy, přestože to všem ostatním bude zakázáno. Liberální stanovisko je v tomto poměrně případě poměrně jednoduché a jednoznačné a opět se můžeme vrátit k v úvodu citované formulaci Petra Poláka: všichni lidé mají stejná individuální práva – bez rozdílu. V případě pokrývek hlavy tedy buď řekneme, že na školách budou tyto pokrývky zakázány, a bude to platit pro všechny, nebo řekneme, že pokrývky hlavy budou na školách povoleny, a bude to taktéž platit pro všechny. A to bez toho, aby kdo zkoumal důvod, pro který si ten který student nějakou pokrývku hlavy nasadil. A jak jsem již napsal výše, snad jediným racionálně a logicky opodstatněným omezením zde může být to, aby daná pokrývka hlavy reálně neomezovala výuku či ostatní studenty. Hidžáb, kšiltovka ani pirátský šátek výuku ani ostatní studenty nijak neomezují.

Dále v textu Bittner uvádí, že „navyšování práv jednoho nemusí znamenat omezování práv druhého“. V tomto případě se tak však očividně děje – muslimky si budou moci nasadit svůj hidžáb, zatímco nikdo ostatní si pokrývku hlavy nebude moci nasadit, čímž bude omezen na svých právech. Bittner uvádí, že lidé, kteří tvrdí, že jim nové právo pro někoho jiného bere něco z jejich vlastních práv, se často odkazují k abstraktním pojmům typu „tradiční rodina“ či „evropská kultura“, a že ti, kteří o nějaké právo bojují, naopak mluví konkrétněji, o hmatatelných svobodách, třeba o svobodě odívání. Já se však k žádným abstraktním pojmům typu „tradiční rodina“ neodkazuji, odkazuji se taktéž k hmatatelné a konkrétní svobodě – shodou okolností, jaké to překvapení, taktéž ke svobodě odívání. Totiž svobodě odívání i pro „neprivilegované“, totiž pro nevěřící či stoupence netradičních náboženství.

V článku se také objevuje neplatná analogie. Bittner cituje britského komika a významného kritika náboženství, Rickyho Gervaise, který napsal, že „homosexuální sňatek není privilegium, ale rovnost. Privilegium je třeba neplatit daně. Jako církev.“ Srovnávat snahu homosexuálů o to, aby disponovali stejnými právy jako heterosexuálové, se snahou muslimů o to, aby jim byla přiřknuta práva, kterými nikdo jiný nedisponuje, je tak samozřejmě zcela zcestné. Snaha homosexuálů o zrovnoprávnění s heterosexuály se dá analogicky správně srovnat s diskutovanou snahou černochů o zrovnoprávnění s bílou majoritou. V obou těchto případech – černochů a homosexuálů – šlo o to, že většina společnosti disponovala jistými právy, kterými oni nedisponovali, a tudíž byli diskriminováni. Jediné, o co jim šlo, bylo to, aby mohli požívat ta stejná práva jako majorita. V případě hidžábů na školách však nejde o to, aby muslimky či věřící tradičních náboženství disponovali těmi stejnými právy, jakými disponují všichni ostatní – naopak, jde tu o pravý opak, totiž o to, aby jedna specifická skupina obyvatel získala speciální práva, kterými nikdo jiný nedisponuje, ačkoliv by jich třeba využívat chtěl. Stejně, jako když v USA církve nemusí platit daně, zatímco ostatní ano (přestože by si taktéž přáli neplatit).

Udělení privilegií věřícím tradičních náboženství tak zakládá nerovnost a diskriminaci. Jak Petra Poláka, tak Petra Bittnera, je tedy možná označit za jedny z hlavních ideologů nerovnosti a diskriminace v naší zemi. Bittner ve svém článku píše, že „ze Stanislava Křečka se tak paradoxně stává přesně ten člověk, před kterým má úřad veřejného ochránce práv chránit ostatní“, avšak já si myslím, že úřad veřejného ochránce práv by nás měl chránit především před lidmi, jako je Bittner. Znění antidiskriminačního zákona, který zakazuje odlišné zacházení s lidmi na základě náboženské víry či světového názoru, stejně jako Listina základních práv a svobod, která zaručuje základní práva a svobody všem, bez rozdílu víry, náboženství či smýšlení, mi dává za pravdu.

Xenofobní, násilné a štvavé výroky, kterých je poslední měsíce celý internet, jsou nepochybně odsouzeníhodné. Avšak co je ještě horší, než silácké řeči v hospodě u piva, či pod rouškou internetové anonymity vybitá frustrace, je systematická a programová obhajoba nerovnosti a diskriminace, jakou předvádějí pánové Polák a Bittner.

87 thoughts on “Petr Polák & Petr Bittner a falešný lidskoprávní boj o hidžáby ve školách

 1. Igor Terleg

  Ty zákony ale nejsou objektivně dané (snad Bohem? 🙂 ), nýbrž schvalované lidmi. A je docela snadné schválit je tak, aby – i když nebudou údajně o náboženství – diskriminovaly právě určitou skupinu věřících. Např. kdy zakazujeme nosit pokrývky hlavy, což samozřejmě platí pro všechny, ale – náhodou? – křesťané nemají zájem o pokrývky hlavy. Plavání kluků a holek dohromady – jen muslimové mají zájem o separaci, je ale zakázaná pro všechny. Kříže na zdích – před několika lety ESLP rozhodl, že „náboženské symbole“ mohou být na zdích, o což stojí právě křesťané. To určitě není žádná diskriminace, že?

 2. toli

  Nevím co je ESLP ale zde je Česko,a kříž na zeď si mohou Češi věšet tak leda ve svém domě.Pokud vám vadí kříže v polských školách obracejte se svými stížnostmi na polské úřady….

 3. Igor Terleg

  ESLP je Evropský soud pro lidská práva, kauza o křížích byla ovšem z Itálie nikoli z Polska https://www.theguardian.com/law/2011/mar/18/european-court-human-rights-crucifixes-allowed

  Kříže v polských školách už mi nevadí protože jsem se nastěhoval do ČR a mé děti dochází do české školy 🙂

  To ale přece jen neznamená, že nemůže být zákon diskriminační jen protože platí pro všechny, naopak je spousta zákonů napsaných právě tak aby diskriminovaly přestože platí obecně.

 4. Azazel

  Takové zákony o kterých píšete spíš utlačují všechny než diskriminují (tam se mluví o útlaku jen někoho), ale může to být někdy i tak jak píšete. To není rozhodně případ vykazování náboženských a politických symbolů ze škol, to má své racionální odůvodnění. Takže jak píše Honza: buď povolit vše nebo vše zakázat. Ten zákaz má podle mě docela dobré odůvodnění ve školách a úřadech. Není to útlak, ale rozumná regulace. A nebo to povolit všem (vyjma nějakých extrémů).

  Hezký víkend

 5. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  „… naopak je spousta zákonů napsaných právě tak aby diskriminovaly přestože platí obecně …“
  Je mi velice líto, pokud zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti, tak nediskriminuje nikoho. Diskriminační jsou naopak nejrůznější „úlevy“ a „výjimky“, platné jen pro vybrané, protože jsou spojeny s „nadprávy“, jak to autor vcelku jasně i s grafem vysvětlil.

 6. Jaroslav Štejfa

  Pokud chápeme slovo diskriminace jako „rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku“, pak je postoj Igora Terlega neudržitelný. Souhlas s A. S: Pergillem.
  Jaroslav Štejfa

 7. anetalinda

  Tak soud vynesl rozsudek a zamítl žalobu. Ale nemůžu si pomoct, je to ve stylu „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

  Viz „“Bylo důležité to, zda žalobkyně vůbec splnila předpoklady, aby se mohla stát studentkou. V takovém případě by dle názoru soudu mohla uplatňovat svůj nárok,“ řekla soudkyně s tím, že v takovém případě by se dalo mluvit o možné diskriminaci. “

  Ach jo 🙁

 8. fsm

  @Igor Terleg

  Vážený pane, všechny předpisy mají různý dopad na různé skupiny lidí. Říkáte, že zákaz pokrývek hlavy sice platí pro všechny, ale na muslimy dopadne více. Vemte si například takový Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ten určuje mimo jiné obecnou úpravou maximální povolené rychlosti. Je snad tento zákon diskriminační, protože je zcela zjevně zaměřen proti řidičům a protože chodcům to je jedno?
  Je snad zákaz nošení řetízků (a tím pádem i krucifixů) k obráběcím strojům zaměřený proti určité skupině věřících? Muslimové žádné náboženské řetízky nebo přívěsky nenosí, zatímco křesťané ano.

  Výše zmíněná nařízení jsou kvůli bezpečnosti, ne diskriminaci.

  Stejně tak zákaz nošení pokrývek hlavy na školách má bezpečností a hygienický důvod. Zákaz nošení pokrývek hlavy na školách tu byl dlouho předtim, než u nás vznikla nějaká muslimská komunita.

 9. toli

  @Anetalinda
  Viz „“Bylo důležité to, zda žalobkyně vůbec splnila předpoklady, aby se mohla stát studentkou. V takovém případě by dle názoru soudu mohla uplatňovat svůj nárok,“ řekla soudkyně s tím, že v takovém případě by se dalo mluvit o možné diskriminaci. “

  Ona nebyla studentkou té školy,jako afričance jí byl naopak umožněn nadstandardní (tedy pro ostatní diskriminační ) přístup:mohla sedět ve školní lavici dokud nedoloží absolvování základního vzdělání (otázkou je srovnání úrovně sudánského a českého základního školství,ale to je jedno ),pak jí vyhodili,respektive zabránili přístupu do školy protože to vzdělání nedoložila….A jako správná slizká pánbíčkářka (nejen křesťané jsou podvraťáci) zažalovala školu kvůli šátku,čili zatajila pravý důvod zákazu studia.

 10. anetalinda

  Toli, můj příspěvek byl myšlen jinak. I kdyby byla řádnou studentkou (doložila všechny doklady), tak by o diskriminaci nemohlo jít, protože by požadovala nadstandardní práva pro sebe na základě příslušnosti k náboženské skupině. Proto se mi nelíbila ta věta soudkyně, kterou jsem vypíchla. Celý Honzovo článek by byl o ničem.

 11. Igor Terleg

  @A.S. Pergill
  „pokud zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti, tak nediskriminuje nikoho. “

  Tedy podle Vás dědečkovské klauzule ve Spojených státech nediskriminovaly nikoho? Definovaly stejná pravidla pro všechny, jen čirou náhodou předkové černochů před Občanskou válkou byli většinou otroky. Nebo švýcarský zákaz stavby minaretů, samozřejmě platí všeobecně, ani křesťané si nesmějí minaret vybudovat. Opravdu chcete tvrdit, že to není diskriminace?

  @fsm
  „například takový Zákon o provozu na pozemních komunikacích“

  Každý případ je třeba hodnotit zvlášť, proč a kdy vznikl, za jakým účelem, jaký na koho ma dopad atd. Žádná pravidla nejsou stanovená mimo realitu.

  „zákaz nošení pokrývek hlavy na školách má bezpečností a hygienický důvod“

  Z bezpečnostních a hygienických důvodů by měla být spíš povinnost než zákaz.

  „Zákaz nošení pokrývek hlavy na školách tu byl dlouho předtim“

  Snad ano, obecně v Evropě ale se schvalují zákazy namiřene proti muslimům a nejde jen o šátky. Údajně pravidla jsou všeobecná, (ještě) nelze napsat do zákona, že něco nesmějí jen muslimové. Skutečně ale nikdo jiný o minarety ani šátky nestojí.

 12. toli

  Snad ano, obecně v Evropě ale se schvalují zákazy namiřene proti muslimům a nejde jen o šátky. Údajně pravidla jsou všeobecná, (ještě) nelze napsat do zákona, že něco nesmějí jen muslimové. Skutečně ale nikdo jiný o minarety ani šátky nestojí.

  Jenže pokrývkou hlavy je i kšiltovka a ani ta do vyučování nepatří,je prostě zakázána stejně jako šátek.
  Švýcarsko je země kostelů a katolíků,garda ve Vatikánu je složena ze Švýcarů.Zákaz minaretů považuji za správný.Zkuste postavit křesťanský kostel v Saudské Arábii……A kromě toho rozhodl švýcarský lid v referendu-VOX POPULI VOX DEI

 13. fsm

  @Igor Terleg

  Zda je zakázané nebo naopak povolené, vhodné či nutné nosit ve školách pokrývky hlavy je zcela jiné téma. Pokud někdo usoudí, že zákaz pokrývek hlavy je neopodstatněný, nebude mi vadit, když ho zruší. Ale musí být zrušen pro všechny, ne jen pro určitou skupinu z náboženských důvodů.

  Jinak máte pravdu, že v Evropě jsou schvalovány zákony přímo namířené proti muslimům, což je principielně špatně. Ale nezlobte se na mě, to nelze srovnávat se zákazem šátků na školách. Nemusíte hned za vším vidět lumpárnu.

  @toli
  „Zkuste postavit křesťanský kostel v Saudské Arábii“
  V Evropě jsme na tom z hlediska lidských práv lépe než SA. Proto je zcela mimo zakazovat ve Švýcarsku minarety, protože v SA by kostel také nepovolili.

 14. mulit

  Omlouvám se, ale žiju na severní Moravě. Neviděl jsem tu nikdy muslima. Asi to máte v Praze jiné, ale tady nejsou. Tady máme křesťany.

  katolíky
  evangelíky
  letniční
  adventisty
  jehovisty

  Na osacr.cz je už asi padesátý článek o muslimech. Mohla by redakce také někdy udělat článek o katolících, evangelících, letničních, adventistech, jehovistech?

  Nevíte náhodou, co je s panem Michalem Hanko? Ten se tomu věnoval ….

 15. toli

  Proto je zcela mimo zakazovat ve Švýcarsku minarety, protože v SA by kostel také nepovolili.

  Já to tak mimo nevidím když je to přání lidu,který rozhodl v referendu.

 16. fsm

  „Já to tak mimo nevidím když je to přání lidu,který rozhodl v referendu.“

  Přání lidu můžou být různá… Přání lidu může být i fyzická likvidace určitého etnika.

  Když pominu morální stránku (což je asi hlavní zábrana), tak se fyzická likvidace například muslimů jeví jako lákavá volba. Jenomže kde by to potom skončilo? Další na řadě by mohlo být jiné nepohodlné etnikum a pak další a další a další… To je další důvod, proč je důležitá rovnost a základní lidská práva.

  Když se vrátím od nemístného příkladu zpět k minaretům. Pokud se zakážou, další na řadě může být třeba perzekuce ateistů nějakým křesťanským fanatikem, který se díky strachu z muslimů dostane k moci.

  Je vtipné, jak si protiřečíte. V diskuzi pod vedlejším článkem říkáte, že zákaz halal nic neřeší a jen to muslimy nasere. Tady jste pro zákaz minaretů. To jako muslimy nenasere?

 17. toli

  Když se vrátím od nemístného příkladu zpět k minaretům. Pokud se zakážou, další na řadě může být třeba perzekuce ateistů nějakým křesťanským fanatikem, který se díky strachu z muslimů dostane k moci.

  Co má společného referendum tedy všelidové hlasování s nějakým křesťanským fanatikem ? Začínáte mi připomínat Daniela.

 18. toli

  @Mulit
  Tady žijí 2 muslimské rodiny,originál tedy žádní čeští konvertité.Na nákupy chodí všichni společně,žena nikdy nevyjde ven bez muže.Je zajímavé sledovat jak pečlivě čtou složení potravin,aby nekoupili něco co obsahuje produkty z prasete.Jsou rovněž hypercitliví na to když na ně někdo civí. Do mešity jezdí do Brna,které je kousek odtud a je tam velká muslimská komunita.

 19. fsm

  „Co má společného referendum tedy všelidové hlasování s nějakým křesťanským fanatikem ? Začínáte mi připomínat Daniela.“

  Zase jste smíchal 2 věci dohromady. Chtěl jsem říci:

  1) To, že si néco lidé odhlasují, neznamená, že je to morálně správné a že to je nediskriminační.

  2) Když se budete dopouštět bezpráví vůči skupině, která je problémová, tak se vám možná bude zdát, že jednáte správně, ale nakonec se to může otočit i proti vám. Třeba zrovna vy budete v další nepohodlné skupině, které se někdo bude chtít zbavit.
  Právo má platit pro všechny stejně. Nelze říct, že muslimové jsou problémovou komunitou, tak je budu šikanovat zákazem výstavby minaretů (i když křesťanům náboženské stavby povolím). Když už se jednou s podobným přístupem začně, tak se to může zvrhnout. Pak se třeba pro ty u moci stanou nepohodlnou skupinou ateisté…

  Pochopil jsem, že máte problém s chápáním psaného textu. Omlouvám se, budu se snažit psát tak jednoduše, abyste to pochopil i vy.

 20. toli

  1) To, že si néco lidé odhlasují, neznamená, že je to morálně správné a že to je nediskriminační.

  Vy rozhodujete co je a není morálně správné ?

  Pokud opomenu fantasy román a pomatené v kostelích tak bych řekl že (ne)morálka je společenský úzus.A tudíž mi je celkem lhostejné co konkrétně vy považujete za morální a nemorální.

 21. toli

  Nežijeme ve vzduchoprázdnu,ať už uděláte cokoliv tak vždy v každém jednotlivém případě budete někoho preferovat a jiného diskriminovat.Takže asi bude nejlepší nedělat nic,že ? To mi přijde jako hodně stupidní přístup.
  Co se týká případného zákazu halal.Jsem si jistý že muslimové by ten zákaz nenechali bez odezvy.Halal je důležitou součástí jejich kultury,tradice,náboženství.
  V Evropě je muslimů více než dostatečné množství aby nám pořádně zatopili pod kotlem.Obětujete lidské životy výměnou za humánní utrácení zvířat ? Ony totiž rebélie a povstání se nedějí bez prolití krve a u muslimů obzvláště.

 22. toli

  Jednoduše celoevropský zákaz halal porážky by bylo takové typicky sluníčkové řešení-řešení které nevidí následky svého rozhodnutí…..

 23. ateista

  Problémy zde diskutované jsou zástupné. Zachytil jsem informaci (nevím jestli správnou), že ve Švédsku je již 40 % muslimů. Je jen otázkou času, kdy ovládnou správu země a zákonodárství. A o to tu jde. Je potřeba dívat se 50 let dopředu.

 24. toli

  Problémy zde diskutované jsou zástupné. Zachytil jsem informaci (nevím jestli správnou), že ve Švédsku je již 40 % muslimů. Je jen otázkou času, kdy ovládnou správu země a zákonodárství. A o to tu jde. Je potřeba dívat se 50 let dopředu.

  Pokud je to pravda tak už je pozdě něco řešit , smrt evropské kultury je nevyhnutelná vinou evropských politiků.

 25. toli

  A v kontextu s touto informací mi je už celkem jasné proč chce evropský parlament zakázat či omezit legální držení zbraní,žel.

 26. toli

  Dcera mojí kamarádky,pubertální Češka mi řekla že nevidí nic špatného na šariji,že by zlodějům sekali ruce.Tak jsem jí řekl ať tento svůj názor nikde neříká protože by byla minimálně za blbku a že by jsme byli národem bezrukých a konkrétně její fotr by byl osekaný jako gyros na klacku

 27. mulit

  Pokud je v některém severoevropském státě 40% muslimů, tak to není jen naivní sluníčkářství, ale je to řízené, cílené, promyšlené, chtěné. Toto není žádná konspirace, to je zdravý selský rozum. Nemůže to být jen sluníčkářství. Sluníčkáři hrají roli užitečných idiotů. Ale řídí to někdo, kdo má jasný záměr, tedy islamizaci. Politikové mohou být podplaceni obrovskými částkami z arabské ropy, může jim být vyhrožováno. Dále v politice existují i lidé zvrhlí, co mají potěšení z toho, když se něco kazí. Plus ti multikulturalisté a sluníčkáři. Dohromady to dělá tyhle výsledky. Ale překvapují mě ti místní obyvatelé, jak si to nechají líbit. Buď mají vymyté mozky, nebo jsou volby zfalšované. Nevěřím totiž na to, že by se někde, v nějakém národě zčistajasna vyskytla genetická mutace, která by vedla ke sebezničení svého národa a své kultury. Pud sebezáchovy je přece nejsilnější pud. Jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni skupiny.

 28. Jaroslav Štejfa

  Opakovaně se diskuse dostává do slepé uličky, kdy se manipuluje s pojmy, na jejichž definicí nepanuje žádná shoda a vynořují se tvrzení nejenom nedoložená, ale nedoložitelná.
  Znova zdůrazňuji větu A. S. Pergilla: „. . . pokud zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti, tak nediskriminuje nikoho.“; a definici diskriminace jako „rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku“
  Čehož bych doporučoval se držet.
  Vrátím se ještě k Igoru Terlegovi:
  Rozumím jeho poznámkám v tom smyslu, že dějiny jsou přímo zapleveleny diskriminačními zákony všech možných panovníků a vlád a jejich argumentem je skoro vždy vůle lidu. Podle mne totéž platí i pro demokratické režimy, kde ona vůle je asi nejoprávněnější. Souhlasím s ním v tom, že to však není dostatečný argument pro spravedlnost. Domnívám se, že je zdravé pro společnost mít před sebou určité ideály, nějak je deklarovat a nějak se snažit je naplnit. Většinou to obstarává ústava, u nás navíc doplněná listinou lidských práv, deklarací práv dítěte, popř jinými nadstátními dokumenty. Ale i tak jsou věci přinejmenším diskutabilní. Například: narodí-li se českým rodičům dítě, stává se automaticky českým občanem se všemi výhodami s tím spojenými oproti dítěti imigrantů odkudkoliv. Takže se může takové dítě stát občanem při splnění dalších podmínek třeba až za deset let. Nebo mu totéž může udělit ministerstvo vnitra okamžitě. Ovšem v USA, když se někdo narodí, je automaticky občanem. A teď babo raď, zda legislativa naše či USA je či není diskriminační (více či méně). Asi důležité je neustále se k vytyčeným ideálům přibližovat s respektováním místních okolností – takříkajíc ad hoc. A musíme si přiznat, že proces nemá konce – jako evoluce. Nikdy nenastane shoda jako uniformita.
  Jaroslav Štejfa

 29. Azazel

  To o diskriminaci skupiny X útlaku celku jsem napsal já, ale to je fuk:

  „Takové zákony o kterých píšete spíš utlačují všechny než diskriminují (tam se mluví o útlaku jen někoho)“

  Jde spíš o to, že zákon může utlačovat lidi i bez diskriminace, ale zákaz pokrývek hlavy ve škole (ať už jako zákon či jako pouhý vnitřní předpis) podle mě není útlak, ani u muslimek, ani u motorkářů a dalších. Prostě je to rozumná regulace. Lepší než aby si každý mohl nosit co chce, což může podpořit ghettoizaci už v nízkém věku. Místo, aby škola integrovala, to bude přehlídka vzájemně nepřátelských symbolů. Takže ano, buď zakázat všem nebo všem povolit (až na extrémy), ale spíš všem zakázat.

  Hezký víkend

 30. A.S.Pergill

  K těm pokrývkám hlavy:

  Buď povolit všem, nebo zakázat všem, jinou cestu nevidím.

  Druhá věc je, že pokud se diskutuje na toto téma s lidmi jako je Šabatová nebo Poppová (byl jsem přítomen), tak vám budou tvrdit, že šátek není náboženský symbol, a tudíž ho není možné spojovat se zločiny islámu.
  Přitom ovšem nereflektují, že pak by se na něj neměly vztahovat práva související s náboženskou svobodou.

  K minaretům:

  Problém je islámská téze, podle níž je území, kde stojí minarety, navždy zabrané pro islám. Takže to moc zástupný problém není.

  @toli

  1. „Pokud by se odhlasovalo vybití nějaké skupiny…“
  Je třeba si uvědomit, že takovému odhlasování by předcházela narůstající nevole a patrně i opakovaná neúspěšná hlasování s narůstajícím procentem hlasů PRO, případně posuny v politickém spektru. Pokud by tyto jevy danou skupinu nevedly k sebereflexi a změně chování, nebo k emigraci, tak by si svou „kolektivní darwinovu cenu“ plně zasloužila.

  2. „Občanská válka kvůli pár zvířatům“
  A- Ono nejde o ta zvířata, jako spíš o to, že se zde snaží usadit jakási skupina s početnými nadprávy. Naposled si tak počínali Němci a Evropu to stálo desítky milionů obětí, než je postavila do latě.
  B- Je asi menší zlo začít tu občanskou válku teď, kdy je více-méně jasné, že vyhrajeme, než někdy později (až půjde o masové podřezávání lidí – k nemasovému dochází už teď). Jinak skončíme jako ti Židé v Německu a na okupovaných územích.
  C- Muslimy musíme řešit co nejdříve, chceme-li přežít.
  D- Dokážu si představit i bacoucha, který by poznal, že je v muslimovi nebo muslimce. Přitom dělám do potravinářské mikrobiologie, a přesto z více-méně obecných a otevřených zdrojů vím, odkud by se mělo začít s výzkumem na toto téma. Předpokládám, že ti hoši, co mají na výložkách zkřížené zkumavky, jsou tím pádem mnohem dál a něco takového už možná mají deponované v kapalném dusíku.

 31. toli

  D- Dokážu si představit i bacoucha, který by poznal, že je v muslimovi nebo muslimce. Přitom dělám do potravinářské mikrobiologie, a přesto z více-méně obecných a otevřených zdrojů vím, odkud by se mělo začít s výzkumem na toto téma. Předpokládám, že ti hoši, co mají na výložkách zkřížené zkumavky, jsou tím pádem mnohem dál a něco takového už možná mají deponované v kapalném dusíku.

  A jak by jsi eliminoval muslimské konvertity ? Tedy rodilé Evropany kteří konvertovali k islámu? Biologicky nemají nic společného se semitskými národy (Arab má semitské kořeny a ne každý arab je zároveň muslim) a jak se říká poturčenec horší turka,tedy konvertité bývají agresivnější a radikálnější než rodilí muslimové. Tézi biologického boje s muslimy tudíž považuji za blbost.Nehledě na to že ani neumíme léčit naše vlastní nemocné křesťany.A už vůbec nemluvím o tom že tady i na těchto stránkách máme spoustu humanistů kterým by se biologický boj s muslimy určitě nelíbil 🙂

 32. HBA

  Ad minarety:
  Co takhle podmínit počet minaretů počtem kresťanských kostelů v Saudské Arábií?
  Podmínky výstavby a provozu nastavit stejné. Ukázalo by se jasně o co hlavně a jak komu jde.

  Ps: Ten návrh by měl demaskovat úmysly obou stran. (jsem „zarytý“ ateista 🙂 ).

 33. A.S. Pergill

  @toli Konvertita nebude jíst vepřové, a to asi ještě důsledněji než běžný muslim, a konvertitka se bude zahalovat, opět asi důsledněji něž běžná muslimka, – poturčenec horší Turka, jak jsi správně uvedl.

 34. Hranicar

  ateista
  28.01. 2017
  Problémy zde diskutované jsou zástupné. Zachytil jsem informaci (nevím jestli správnou), že ve Švédsku je již 40 % muslimů. Je jen otázkou času, kdy ovládnou správu země a zákonodárství. A o to tu jde. Je potřeba dívat se 50 let dopředu…………………………..

  Momentalne jsem na Novem Zelande. Zdejsi domorodci dopadli, v porovnani s jinymi, docela dobre. Anglicane s nimi kdysi pred nejakymi 200{?} roky podepsali mirovou smlouvu. Maori jim zacali prodavat pudu – fakticky ovsem nemeli pojem o soukromem vlastnictvi – pravda, probehli jeste nejake vzpoury domorodcu, ale jejich masivni vyvrazdovani se tady nekonalo. Belosi prevzali vladu zeme a mirne podporuji pristehovalectvi – samozrejme mladych, vzdelanych a pracovitych – v posledni dobe hodne Asiatu. V soucasnosti je tu asi 77 % belochu, Maori tvori malou cast. Jejich rodnym jazykem je anglictina, maorstinu se uci fakticky jako „cizi“ jazyk. Jejich kultura je uz na urovni „statniho souboru pisni a tancu“.

  Mozna nasi potomci {v Evrope} budou radi, dopadnou-li podobne „stastne“

 35. Hranicar

  mulit
  28.01. 2017
  Nevěřím totiž na to, že by se někde, v nějakém národě zčistajasna vyskytla genetická mutace, která by vedla ke sebezničení svého národa a své kultury. Pud sebezáchovy je přece nejsilnější pud. Jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni skupiny…………………….

  Ja bych na to porovnal se situaci s nasimi „spoluobcany“. Malo z nas je ma za sousedy. A tech, kdo je za sousedy maji, je relativne malo a jejich hlas ve volbach je tedy slaby. My, kteri je za sousedy nemame – malo kdo z nas je schopen predstavit si konflikty a problemy, a proto nejsme ochotni podporit politiky „nacky“, „fasisty“, „extremistry“ …… Nejaka petice proti „ombudsmarce“, Diensbierovi …… , kdo se o neco takoveho zajima? Kdo ma odvahu verejne promluvit, i treba jen v hospode, a obhajit svuj „extremisticky“ nazor? Kdo ma vice vedomosti, kdo si je shani?
  A tak si dovedu predstavit, ze v tom Svedsku se vetsina obcanu stara o sve problemy a problemy s migranty, ktere jsou v samostatnych ctvrtich, neresi. No a az budou mit muslimy ve statni sprave, pomuze jim jen obcanska valka. Jenze muslimove jsou od detstvi vedeni k podrezanani ovci a koz a k tvrdemu soupereni v ramci gangu a putek s policisty, my deti pred necim takovym chranime. Takze i v te obcanske valce bude na strane muslimu velika vyhoda.

 36. Hranicar

  A.S.Pergill
  28.01. 2017
  1. „Pokud by se odhlasovalo vybití nějaké skupiny…“
  Je třeba si uvědomit, že takovému odhlasování by předcházela narůstající nevole a patrně i opakovaná neúspěšná hlasování s narůstajícím procentem hlasů PRO, případně posuny v politickém spektru. Pokud by tyto jevy danou skupinu nevedly k sebereflexi a změně chování, nebo k emigraci, tak by si svou „kolektivní darwinovu cenu“ plně zasloužila……………………..

  V Rumunsku je komunita Cechu. Jsou to lide pracoviti, spise chudobni, krestane. I stalo se ve Svate Helene, ze se tam objevili dva bratri, nepodarkove, lenosi, rvaci, opilci, agresori. Vesnice je dlouho trpela, jednotlivci se branili jak jen mohli, ale kdyz ti bratri jednou vyvolali v hospode rvacku, muzi se srotili a dobili je tak, ze zustali bezduse lezet. Sousede je ovsem nalozili na vuz a vezli do Moldovy k lekari, ale nez tam dojeli, oba umreli. Je pravda, ze cela vesnice z jejich smrti byla „spatna“, prece jen to byli krestane, ale uprimne povedajic, vsichni si oddechli.

 37. Igor Terleg

  „informaci (nevím jestli správnou), že ve Švédsku je již 40 % muslimů“
  „Pokud je v některém severoevropském státě 40% muslimů, tak to není jen naivní sluníčkářství, ale je to řízené, cílené, promyšlené, chtěné. Toto není žádná konspirace“
  „C- Muslimy musíme řešit co nejdříve, chceme-li přežít.“
  „Mozna nasi potomci {v Evrope} budou radi, dopadnou-li podobne „stastne““

  Je opravdu k smíchu, že se nikdo ani nepokusil ověřit tuto „informaci“. Třeba je snazší nadávat na muslimy, sluničkáře apod. než strávit minutu u Googla. Pánbíčkáři věří Bibli, ateisté snad anonymním příspěvkům na Internetu?

  (Ve Švédsku je kolem 5% muslimů, přitom ne všichni mají volební právo.)

  @A.S.Pergill
  „islámská téze, podle níž je území, kde stojí minarety, navždy zabrané pro islám“

  Doufám, že umíte tuto tézi podložit, tedy, že tohle je všeobecná teze v islámu a to lepšími prameny než „každý ví“, „jedna páni povídala“, nebo „odborníci na islám“ jako jsou Warner a Spencer.

  @HBA
  „Co takhle podmínit počet minaretů počtem kresťanských kostelů v Saudské Arábií?“

  Proč právě v SA? Protože je to jediná větší islámská země (nejsem si jist o Kuvajtu a Emirátech) kde je stavba křesťanských kostelů zakázaná? Navíc, ve všech islámských zemích (až na SA i třeba ty malé Emiráty) křesťanské komunity trvaly celé období islámské vlády (místy skoro 1400 let), kdy v žádné zemi obsazené křesťany před 1700 muslimské komunity nepřetrvaly.

  @Jaroslav Štejfa
  “ pokud zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti, tak nediskriminuje nikoho.“; […] Čehož bych doporučoval se držet.“

  Což není pravda. Ukázal jsem dva příklady, kde „zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti“ takovým způsobem aby právě diskriminovat. Taková diskriminace je bohužel docela běžná v Západních zemích, a to nejen muslimů, může stejně se to týkat rasy, etnika, politické strany apod.

  @toli
  „(ne)morálka je společenský úzus.“

  Tedy otroctví bylo morální a přestalo být jen kolem 1800? I když v Boha nevěřím, myslím, že takhle jednoduché to nebude.

 38. toli

  @IGOR TERLEG
  @toli
  „(ne)morálka je společenský úzus.“

  Tedy otroctví bylo morální a přestalo být jen kolem 1800? I když v Boha nevěřím, myslím, že takhle jednoduché to nebude.

  Morálka je v překladu správné konání (moralis) a není to nic jiného než na čem se společnost v dané době a daném prostoru dohodne.Takže ano otroctví bylo morální (i podle bible) ale morálním již býti přestalo.To samé třeba trest smrti.Trest smrti byl ještě před 20 lety morální,nyní už v prostoru EU nikde morálním není.Již chápete ?

 39. fsm

  @toli

  Omlouvám se za OT, ale náhodou jsem na idnes četl článek o českém zbrojním exportu. Hned mi bylo jasné, že v diskuzi se sejdou primitivové, co vytáhnou jak údajně Havel zničil naši zbrojní výrobu. Kupodivu se našlo dost lidí s rozumnými argumenty.

  https://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170130_145622_ekonomika_rts

  Zajímavá vlákna:
  https://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170130_145622_ekonomika_rts&vlakno=82956970
  https://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170130_145622_ekonomika_rts&vlakno=82956753
  https://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170130_145622_ekonomika_rts&vlakno=82955703
  https://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170130_145622_ekonomika_rts&vlakno=82956528

  Zajímavé odkazy:
  http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/od-obrnenych-vozidel.html
  https://domov.sme.sk/c/6188532/havel-nebol-zodpovedny-za-kolaps-zbrojoviek.html
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/slovensky-mytus-padl-vaclav-havel-tamni-zbrojovku-nezrusil–994329

  „Na Slovensku se vždycky objevilo pár hlupáků, kteří zneužili hlouposti k tomu, aby si dělali svoji propagandu, že Havel zrušil zbrojní průmysl. To je hloupost non plus ultra,“ potvrzuje Peter Kuruc, šéf někdejších „hvězdářů“ v martinských strojírnách.“

  Mečiar potřeboval na někoho svalit vinu a někteří hlupáci mu to dodnes žerou. Smutné.

 40. Hranicar

  Igor Terleg
  30.01. 2017
  @A.S.Pergill
  „islámská téze, podle níž je území, kde stojí minarety, navždy zabrané pro islám“

  Doufám, že umíte tuto tézi podložit, tedy, že tohle je všeobecná teze v islámu a to lepšími prameny než „každý ví“, „jedna páni povídala“, nebo „odborníci na islám“ jako jsou Warner a Spencer………

  Nevim, jak je toumu muslimu, ale katolici tvrdi neco podobneho – misto, kde byl nekdy vasveceny kostel, je navzdy Bozim. Proto cirkev tak protestovala, kdyz v Praze mel byt kostel sv. Michala, odsvecenya zruseny, myslim, za Josefa II., vyuzit pro kabaret.
  Samozrejme nikdo neocituje nejaky zakon, vsichni se odvolavaji na „zvykove“ pravo, nebo na Bozi Pravdu a pozadavky, ktere samozrejme znaji jen katolici [ci muslimove].

 41. Hranicar

  fsm
  30.01. 2017
  „Na Slovensku se vždycky objevilo pár hlupáků, kteří zneužili hlouposti k tomu, aby si dělali svoji propagandu, že Havel zrušil zbrojní průmysl. To je hloupost non plus ultra,“ potvrzuje Peter Kuruc, šéf někdejších „hvězdářů“ v martinských strojírnách.“………………….

  Pamatuji velmi dobre, jak Havel v Martine prohlasil, ze zrusime zbrojni vyrobu. Tehdy, i jako jeho priznivec, jsem si rekl, ze to prece nemuze jen tak vyhlasovat, jako statni zavazek. Ze se musi udelat analyza, co to prinese …. atp. V. Klaus, jak min, financi, hned prohlasoval, ze stat tem zbrojovkam nijak nepomuze. Tehdy jsem pres Martin jel. Polovina mesta byla bez prace. Ano, dostali podporu v nezamestnanosti 3500 Kc, ale pred tim meli 7000. A vsichni nadavali na Cehuny. A tak jsem si rikal, proc asi, ze dne na den, byla zbrojni vyroba rusena. Tehdy se o nejakem poklesu odbytu vubec nemluvilo.

 42. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  Problém je, že muslimové, včetně „odborníků“, jako jsou konvertité z arabistiky, o tom budou, pochopitelně, lhát a zatloukat (a mají náboženskou povinnost to dělat). Tudíž se jim naprosto věřit nedá.
  Warner, Spencer a další podobní mají to, co hlásají, podloženo originálními islámskými texty. To samé platí třeba pro web Faith Freedom. Nicméně některé islámské organizace hlásají nutnost „podřízení islámu“ Španělska a Portugalska s odůvodněním, že tam už muslimové byli a praktikovali své náboženství.

  @toli
  Morálka je závislá na aktuálním stavu společnosti. To otroctví přestalo být morální především proto, že otrocká práce přestala být ekonomicky výnosná. Ono by v USA padlo taky, i bez občanské války, protože se vyplatilo jen při extenzívním pěstování bavlny, pro něž nebyla v USA další vhodná půda a stávající plantáže se vyčerpávaly a musely buď zaniknout nebo přejít na jiné formy pěstování, pro které už otroci jako pracovní síla nebyli vhodní.
  Trest smrti je trochu jiný problém. Prosadila ho tlupa neomarxistů a dalších totalitářů proti vůli naprosté většiny společnosti. Jakmile bude tento šmejd vykopnut z mocenských pozic (k čemuž je v řadě států EU nakročeno), tak je reálné, že obnovení tohoto trestu dostane v referendu tak 60 – 70 procent hlasů PRO. Jistěže to akcentuje i objevení se islámských teroristů, kteří jsou ve své podstatě nenapravitelní (prakticky všichni, co byli propuštěni z Guantanáma, se dali znovu na teroristické aktivity) a nemá cenu je dlouhodobě živit.

 43. Jaroslav Štejfa

  K I. Terlegovi:
  Napíši tedy své (Pergillovo) tvrzení syntetičtěji:
  „. . . pokud zákon definuje pro všechny stejná práva a povinnosti, tak nemá rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku.“
  Přiznávám, že si nejsem jist, zda argumentujete (dvěma příklady) v tomto textu:
  „Tedy podle Vás dědečkovské klauzule ve Spojených státech nediskriminovaly nikoho? Definovaly stejná pravidla pro všechny, jen čirou náhodou předkové černochů před Občanskou válkou byli většinou otroky. Nebo švýcarský zákaz stavby minaretů, samozřejmě platí všeobecně, ani křesťané si nesmějí minaret vybudovat. Opravdu chcete tvrdit, že to není diskriminace?“
  Pokud ano, musím říci, že v prvém případě nevím přesně, co jsou dědečkovské klauzule. Jedno je však pregnantní – obecně slovo „pravidla“ nelze zaměňovat za pojmy „práva a povinnosti“. Dále, pokud Švýcarsko uzákoní zákaz (třeba stavby minaretů), je jistě možno diskutovat o diskriminačním podtextu ač platí pro celé území státu. Zde nejsme v rozporu. Ovšem – můj dům, můj hrad. Podobně můžete uzákonit pravidlo, že plná občanská práva a povinnosti nabýváte osmnáctým rokem svého věku. Ovšem jsou sedmnáctiletí dost rozumní? Je však možno diskutovat, zda nediskriminujete sedmnáctileté atd.
  Věc je asi komplikovanější, než kategorické soudy. Je asi velmi těžké formulovat zcela nediskriminační zákony. Ideály jsou nedosažitelné.
  Trvám na relativní pravdivosti předmětného výroku.
  Jaroslav Štejfa

 44. ateista

  Stále je potřeba mít na paměti, že islámské špičky mají mocenské ambice a že jejich dlouhodobým cílem je islamizace celé zeměkoule. Souhlasím s Pergillem, že i když islámského teroristu zavřete na 20 let, po vyjítí z vězení bude opět terorista. Protože představují permanentní hrozbu, jediným řešením je pro teroristické činy stanovit v trestním řádu trest smrti. V tomto případě musí jít humanismus stranou.
  Jakákoliv, i sebemenší islámská komunita, představuje podhoubí, které se bude pomaličku rozrůstat. Islamisté berou svoje náboženství striktněji, než křesťané, proto nelze islám s křesťanstvím dávat do paralely. Křesťana nelze zfanatizovat do té míry, aby spáchal sebevražedný atentát.
  Vzal bych si příklad ze Švýcarska. Mohou si všichni Horáčkové, Dientsbírové i s ombudsmankou říkat, co chtějí, já islám v Česku nechci.

 45. toli

  @Aspergill
  Trest smrti-záleží na tom jestli to budeme brát podle starého zákona (oko za oko,zub za zub,tedy pouhá msta) anebo podle nového zákona.Trest smrti vlastně není trest-to trvá jen chvilku a pak už nic.Myslím že daleko horším trestem je doživotí někde na samotce.
  Nejsem přesvědčený o tom že většina společnosti by chtěla znovuzavedení trestu smrti.To by chtělo referendum. Pravděpodobně žijete v nějaké bublině kde se domníváte že jedině vaše názory jsou ty správné.Jak už jsem řekl nejsem příznivcem ani nacionalismu ani fašismu.

 46. A.S. Pergill

  @ateista I křesťana lze zfanatizovat ke spáchání atentátu, který zaplatí svým životem. Příklady z historie by se na to našly.

  @toli Proč bychom mu tu samotku měli platit?

  Podle průzkumů podporuje znovuzavedení trestu smrti kolem 60 % a něco občanů. Prakticky napříč celou Evropou. Proto také je „trest smrti věcí, o níž nesmějí občané hlasovat“ – podle výroků řady „celebrit“ z EU.

  Jinak pro islámské teroristy (i pozůstatky sebevražedných atentátníků) by se mělo zavést něco nechutného (vidím to na odpad z prasečích jatek, použité vložky apod. semleté s tím teroristou a následně spálené), co by teroristy odradilo (jakožto zajištění „duchovní smrti“). Možná i křest ve jménu Velikého Cthulhu nebo i Velkého Špagetového Monstra těsně před popravou (nebo posmrtný) by mohl zabrat.

 47. fsm

  @Hranicar

  Možná si na tom chtěl Havel nahnat politické body, ale moc společného s tím neměl. Doporučoval bych přečíst si odkazované články. Vyplývá z nich, že:

  1) O útlumu vojenské výroby a reorganizaci se rozhodlo několik let před revolucí.
  2) Za většinu exportovaného zboží jsme žádné peníze nedostávali. Za to, co se vyváželo do zemí Varšavské smlouvy, jsme dostávali jiný vojenský materiál. Za to, co se vozilo do rozvojových zemí, jsme často nedostali zaplaceno nic – vozilo se tam na dluh.
  3) Poptávka po vojenském materiálu spadla cca o 80%.
  4) Havel neměl na něco podobného pravomoc.
  5) Vláda několika miliardami dotovala továrny na Slovensku.
  6) Situace postihla více slováky, protože se tam soustředil těžký průmysl, zatímco u nás byl spíše specializovaný průmysl.
  7) Jednodušší bylo svalit všechno na „vnějšího nepřítele“, tedy na Havla, než přiznat vlastní chyby.

  Udivuje mě, že toli, který tak kritizuje věřící za jejich iracionalitu, se chová podobně iracionálně, když není schopen přijmou argumenty a uznat, źe se mýlil.

 48. toli

  i Proč bychom mu tu samotku měli platit?

  On si tu samotku může platit sám-lepením pytliků či obálek.I když já bych mu práci nedával,práce totiž pomáhá snášet osamění . Chcete ho trestat nebo se jen mstít ?.Msta je trest smrti,potrestáním je pak doživotní čumění do 4 zdí a to pouze za denního světla které jde malým zamřížovaným okénkem.

  Průzkumů veřejného mínění lze vycucat z prstu stovky,nic se nevyrovná kontrolovanému referendu…..

 49. fsm

  @toli

  „Vy rozhodujete co je a není morálně správné ?

  Pokud opomenu fantasy román a pomatené v kostelích tak bych řekl že (ne)morálka je společenský úzus.A tudíž mi je celkem lhostejné co konkrétně vy považujete za morální a nemorální.“

  Máte pravdu, že morálka je společenský úzus, to nikde nerozporuji. Zrovna v případě týrání zvířat je to, co považuji nemorální já stejné to, co považuje za nemorální většinová společnost. Dokonce je to zakotveno i v zákonech.

  Je udivující kolik argumentačních faulů používáte.

 50. toli

  Máte pravdu, že morálka je společenský úzus, to nikde nerozporuji. Zrovna v případě týrání zvířat je to, co považuji nemorální já stejné to, co považuje za nemorální většinová společnost. Dokonce je to zakotveno i v zákonech.

  Je udivující kolik argumentačních faulů používáte.

  Jak vidíte tak se týrání zvířat netýká náboženských rituálů,tedy halal a košer,což reflektují jak národní zákony tak zákony celku,tedy Unie

 51. fsm

  @toli

  Proto je nutné výjimku pro halal zrušit. Výjimky téměř vždy pokřivují právo a proto je nutné toto pokřivení narovnat.

  Zvíře netrpí méně, když je týráno z náboženských důvodů. Trpí úplně stejně, jako když je týráno z důvodů nenáboženských.

 52. toli

  Proto je nutné výjimku pro halal zrušit. Výjimky téměř vždy pokřivují právo a proto je nutné toto pokřivení narovnat.

  Můžete konat a rušte,já k tomu mám neutrální postoj vzhledem k hrozící občanské válce.Koukněte kolik ministrů,poslanců,starostů a takdále muslimského původu je v zákonodárných orgánech západních zemí nebo celé EU…..A zrušte rovněž masové zabíjení kaprů u nás.

 53. fsm

  @toli

  Bohužel, na rušení nemám pravomoc. Jen vyjadřuji názor.

  S občanskou válkou trochu přeháníte, nemyslíte? I kdyby to byla pravda, je rozumné dělat ústupky? Kam by to pak vedlo?

  „Koukněte kolik ministrů,poslanců,starostů a takdále muslimského původu je v zákonodárných orgánech západních zemí nebo celé EU“
  Pochlubte se statistikou, nejlépe takovou, která bude uvádět procentuální zastoupení muslimů ve jmenovaných funkcích.

  „A zrušte rovněž masové zabíjení kaprů u nás.“
  Kapr je zabit vcelku hummáním způsobem, s tím problém nemám. Problém mám s tím, že při halal jsou zvířata záměrně týrána a to navíc bez racionálního účelu (víra není raionální účel).

 54. Ateistický laik

  toli: A zrušte rovněž masové zabíjení kaprů u nás.
  Proč?
  Kapr se zabíjí v souladu se zákonem (vyhláškou?). Nejprve se omráčí, a pak se vykrví.

 55. A.S. Pergill

  @toli
  1. Protože halal a košer porážky jsou týráním zvířat, musela se pro ně udělat výjimka. A z druhé strany: Tato výjimka je sama o sobě postačujícím důkazem, že tyto porážky týráním zvířat jsou (jinak by nemusela být zřizována).

  2. Trochu podrobněji zde: upergilla.blogspot.com/2016/02/maji-mit-nabozenske-povery-prednost.html

  3.
  > Průzkumů veřejného mínění lze vycucat z prstu stovky,
  > nic se nevyrovná kontrolovanému referendu…..
  Proto jsem pro referendum, jehož výsledky by byly závazné. I pro profesionální „pachatele dobra“.‎

  @fsm Pravděpodobně se občanské válce nevyhneme, jako se Evropa nevyhnula appeasementem válce s Hitlerem.

 56. toli

  S občanskou válkou trochu přeháníte, nemyslíte? I kdyby to byla pravda, je rozumné dělat ústupky? Kam by to pak vedlo?

  Ten ústupek je zde od počátku.Po válce si Německo natáhlo spoustu gastarbeitrů z Turecka a to samé dělala Francie v Alžírsku,o Británii už ani nemluvím.Tudíž to není ústupek ale nutnost a to od počátku EU.

  Pochlubte se statistikou, nejlépe takovou, která bude uvádět procentuální zastoupení muslimů ve jmenovaných funkcích.

  Jen si statistiku hledejte sám,mě je vcelku jedno jakými cestami se ubírá vaše myšlení a tudíž si nehodlám žrát čas celkem zbytečným vyhledáváním.

  Kapr je zabit vcelku hummáním způsobem, s tím problém nemám. Problém mám s tím, že při halal jsou zvířata záměrně týrána a to navíc bez racionálního účelu (víra není raionální účel).

  Zabíjení kapra je tradice,jíme ho a oni jedí kozy,ovce, berany, a další.Žádný rozdíl mezi jejich tradicí a naší tradicí nevidím.

  Víte přesně že všichni zabíjejí kapra humánním způsobem ? A jak víme že je to humánní způsob ?On ten kapr netrpí ? Aha,já zapomněl že ryba nemá hlasivky tak nám to neměla jak říct 🙂

 57. fsm

  @toli

  „Jen si statistiku hledejte sám,mě je vcelku jedno jakými cestami se ubírá vaše myšlení a tudíž si nehodlám žrát čas celkem zbytečným vyhledáváním.“

  Pokud nejste schopen svůj argument doložit, tak ho neuvádějte. Není na mě hledat nějaké statistiky, to je naopak vaše „povinnost“.

  „Zabíjení kapra je tradice,jíme ho a oni jedí kozy,ovce, berany, a další.Žádný rozdíl mezi jejich tradicí a naší tradicí nevidím.“
  Ale tady přece vůbec nejde o to, co kdo jí. Tady jde o to, jakým způsobem je provedena porážka. Já tedy zásadní rozdíl mezi „námi“ a „jimi“ vidím (nesmyslené týrání na zvířat na „jejich“ straně).

  „Víte přesně že všichni zabíjejí kapra humánním způsobem ? A jak víme že je to humánní způsob ?On ten kapr netrpí ?“
  Nevím, jestli to tak všichni dělají. Podle zákona ho mají zabít humánním způsobem. Oproti tomu při halal porážce je týrání zvířete výjimkou ze zákona povoleno.
  Pokud se to dělá správně, tak kapr příliš netrpí. Je vytažen z vany, připraven a během sekundy usmrcen. Oproti tomu zvíře při hala umíra až několik minut a celou dobu při tom neskutečně trpí.

  Opravdu nevidíte rozdíl mezi halal a rychlým usmrcením kapra?
  https://www.youtube.com/watch?v=cE8VZYPIdxM

 58. toli

  Já tedy zásadní rozdíl mezi „námi“ a „jimi“ vidím (nesmyslené týrání na zvířat na „jejich“ straně).

  Když vám někdo prořízne krkavice tak během 20 sekund vykrvácíte a mozek bez přísunu krve tedy kyslíku vypíná.Technicky je to velmi podobné iktu ( mozkové mrtvici) a iktus nebolí což vím naprosto přesně.Jenže nejsem zvíře tudíž jsem sebou neházel a nesvíjel se,prostě jsem věděl o co jde.Zvíře neví co se děje tudíž sebou mlátí a háže ve snaze uniknout.Pro vnějšího pozorovatele to vypadá děsivě a odpudivě.

 59. ateista

  Jsem rybář, usmrcení jakékoliv ryby se má provádět tak, že se silným úderem do temene ryba omráčí (upadne okamžitě do bezvědomí) a následně proříznutím žaberních oblouků vykrvácí.
  E-mailem mně přišlo video, na kterém talibánec odřezává hlavu nějakému člověkovi. Házel sebou dost dlouho, než mu přeřízl míchu. Bylo to úděsné. I oběšení je asi rychlejší smrt.

 60. A.S.Pergill

  @toli Naprostý nesmysl. Po přerušení krkavic mozek mohou „utáhnout“ vertebrální tepny, které jdou skrze otvory v bočních výběžcích obratlů. Napomáhá tomu i pověšení zvířete za zadní nohy. Zvíře je při vědomí přes minutu a navíc je proříznutí krku (hlavové nervy a nervové pleteně) velmi bolestivé.
  Dělají to prostě jen totální zrůdy vůči nimž není třeba mít sebemenší ohledy.

 61. Igor Terleg

  @toli
  „[morálka] není to nic jiného než na čem se společnost v dané době a daném prostoru dohodne.“

  Nevím zda si děláte srandu nebo myslíte to vážně. Ta nejhorší zvěrstva v dějinách byla páchaná právě se souhlasem (ne-li nadšením) společnosti. Kdyby váš názor brát vážně, mělo by se spíš říct, že morálka naprosto neexistuje, a ať rozhodne sila.

  @A.S.Pergill
  „některé islámské organizace hlásají nutnost “

  Dokážete ale podložit, co jste napsal?

  „Španělska a Portugalska s odůvodněním, že tam už muslimové byli“

  Samozřejmě budou toužit po tom co kdysi měli a ztratili. Nejen muslimové, je to celkem běžné. Umíte ale podložit existenci islámské téze o minaretech?

  „Warner, Spencer a další podobní mají to, co hlásají, podloženo originálními islámskými texty.“

  Houby. Warner si najde něco na Internetu aniž by tomu vůbec rozuměl a má z toho „270 milionů oběti islámu“ (http://littlegreenfootballs.com/article/39361_Fact-Checking_Pamela_Geller-_270_Million_Victims_of_Islam). Spencer si dá nějaký text do Google translatoru a předstírá, že sám přeložil z arabštiny (http://www.loonwatch.com/2010/12/christians-persecuted-in-india-robert-spencer-silent/#comment-43443). Pokud chcete, lze najít mnoho víc o těchto „odbornících“.

  „Jinak pro islámské teroristy (i pozůstatky sebevražedných atentátníků) by se mělo zavést něco nechutného“

  Tak si myslíte, že by to mělo fungovat jak? Že kdosi odhodlaný zemřít nabere strach z prasečí krve? Islámský stát už svým lidem v Evropě doporučuje aby jedli vepřové, pili alkohol apod.

  „jako jsou konvertité z arabistiky, o tom budou, pochopitelně, lhát a zatloukat“

  To je už konspirační. Je spousta opravdových odborníků, kteří nejsou muslimové ani konvertité.

  @Jaroslav Štejfa
  „nevím přesně, co jsou dědečkovské klauzule.“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Grandfather_clause#Origin (opravdu není těžké to najít).

  „Věc je asi komplikovanější, než kategorické soudy. Je asi velmi těžké formulovat zcela nediskriminační zákony.“

  Je to těžké, nebavíme se ale o snaze formulovat zcela nediskriminační zákony, naopak o formulování zcela diskriminačních – i když údajně nediskriminačních – zákonů.

 62. toli

  @Igor Terleg

  Nevím zda si děláte srandu nebo myslíte to vážně. Ta nejhorší zvěrstva v dějinách byla páchaná právě se souhlasem (ne-li nadšením) společnosti. Kdyby váš názor brát vážně, mělo by se spíš říct, že morálka naprosto neexistuje, a ať rozhodne sila.

  Myslím to naprosto vážně,morálka je společenský konstrukt tečka.Neexistuje vnější pozorovatel (bůh) takže by možná šlo říci že morální je právě to co se v konkrétní okamžik člověku hodí,ono to tak v praxi často bývá.Církev vraždila odpůrce či jinověrce ve jménu boha a morálky.Hitler se dostal k moci zcela demokratickou cestou a započal vnitřní „čištění“ Německa.Vše co bylo neslučitelné s ideálem arijské rasy šlo do koncentráku už na počátku ve 30 tých letech.Němečtí cikáni,němečtí komunisté,němečtí homosexuálové,němečtí postižení,němečtí soc.demokraté,atd.Později si našel novou oběť-Židy protože potřeboval jejich majetek.O malinko později ho napadlo že by mohl rozšířit životní prostor pro německý národ,který mu freneticky tleskal. Další pokračování je už všeobecně známé.Tak to prostě je vždy a všude.Proto říkám že morálka je čistě společenský konstrukt.Nebo jste tak naivní že si myslíte že církev bere ty svoje kecy o morálce nějak vážně ? Ne,chce se jen líbit a natáhnout do sebe spoustu nových ovcí.Pokud by se jí to podařilo tak by se vrátil středověk,církev by již nemusela používat svůj beránčí kožich a zmanipulované ovce by za ní dělali špinavou práci

 63. toli

  Třeba s oblibou sleduji doku seriál na viasat history „Panovnice,služky a kurtizány“ Je o morálce středověku a takových seriálů vysílají více.Je možné říci že morálka podle desatera nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude.Slovo nikdy znamená že se to týká všech zmapovaných úseků dějin a všech vrstev obyvatelstva.Proč není morálka podle desatera možná ? Jednoduše desatero jde proti lidské přirozenosti.A kdo tvrdí že to možné je a že podle desatera žije aniž by nějak výrazně přešlapoval mantinely tak je jednoduše pokrytec.

 64. Jaroslav Štejfa

  K I. Terlegovi:
  Díky za „Grandfather clause“. Tím jsem se dostal do situace, že považuji názory své, vaše (ale možná i A. S. Pergilla či toliho) na problém diskriminačního zákonodárství za skoro shodné. Vidím to tak, že všichni si přejeme rovnost všech před zákonem (ve svých právech a povinnostech) a všichni nějak vnímáme, že zákony často nastolují pravidla porušující náš ideál. Možná se lišíme pouze v detailech, co je či není diskriminační, a v tom, jakou míru diskriminace jsme ochotni přijmout jako nutnou, až přijatelnou.
  Jaroslav Štejfa

 65. Hranicar

  toli
  01.02. 2017
  .Pokud by se jí to podařilo tak by se vrátil středověk,církev by již nemusela používat svůj beránčí kožich a zmanipulované ovce by za ní dělali špinavou práci…………………………..

  Viz trebas, co si preji „jedini pravi verici“:

 66. Hranicar

  Hranicar
  01.02. 2017
  Viz trebas, co si preji „jedini pravi verici“:………………………….

  Nemame co diskutovat s luteranmi. Exkomunikacna bula Leva X Decet Romanum Pontificem je stale platna. Podla nej nemame co s nimi diskutovat. Nas to ucil farar – salezian.

  „Nařizujeme a přikazujeme, aby lidé postižení trestem byli všude prohlášeni veřejně za exkomunikované, neblahé, zavržené, vypovězené, zbavené statků a neschopné je vlastnit. Všichni křesťané se jich musí přísně stranit.“

  http://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/exkomunikacna-bula-decet-romanum-pontificem-od-papeza-leva-x/

  http://www.duseahvezdy.cz/2017/01/21/lzi-a-manipulace-prof-halika/#comment-60028

 67. Hranicar

  Moje čtyřletá dcera Ella dostala od někoho z příbuzenstva k Vánocům panenku v nadýchané růžové sukénce, tílku s tenkými, „špagetovými“ ramínky a svetříku. K jejímu ohromnému překvapení bylo pod stromečkem i stejné oblečení, jaké měla na sobě panenka, v Ellině velikosti. Okamžitě se do něj oblékla, aby vypadaly stejně. Říkám jim „dvojčátka“, protože dcerka se snažila nosit stejné oblečení jako její panenka ještě několik dnů po Vánocích.

  I když se mi panenčino a dceřino oblečení jako takové líbí, nedovoluji jí ani jejím panenkám nosit trička na ramínka, pokud si přes něj neobléknou ještě něco. Někomu se může zdát, že přeháním, nebo mě může považovat za puritánku, ale to, oč jde, je náskok ve výchově. Dobře vím, jak fungují vztahy mezi rodiči a jejich dospívajícími dcerami. Protože s dospívajícími a jejich rodiči mluvím už patnáct let, důkladně jsem poznala vyčerpávající a nelítostné bitvy, které rodiče svádí s dcerami v tomto věku a jejich šatníkem. Jedna z těchto bitev se vede o tílka se špagetovými ramínky, která se nosí, aniž by je něco zakrývalo. Připouštím, že když se moje čtyřletá pokouší vzít si takové tílko na sebe, nevypadá neslušně. Stále se jí daří vypadat nevinně a důstojně. Proč jí tedy nedovolím, aby tento druh oblečení nosila, když jsou jí teprve čtyři? Protože bitvu, kterou na toto téma jednou nevyhnutelně vybojujeme, bude mnohem snazší vyhrát, když se standard nikdy nezmění. Totéž platí pro dvoudílné plavky a další oblečení, které v ženštější fázi jejího života nebude chránit její důstojnost a tajemství.

  I když je zima, venku je chladno a jí jsou teprve čtyři, Ella už sonduje terén. Poprosila mě, aby si mohla vzít tílko bez svetru. Pokusila se mě obejít a zeptala se tatínka a babičky, jestli může. Je vážně docela zábavné sledovat, jak je někdy už docela dobře možné představit si ji jako puberťačku. Posadila jsem si ji k sobě a řekla: „Ello, tílko na ramínka nosíme, jen když přes něj máme svetřík, protože jsme krásné a samotné tílko nechrání naše ohromné tajemství. Maminka ho nenosí, když nemá něco přes něj, a nesmíš ho nosit ani ty, ani teď, ani až budeš starší.“ Ještě trochu jsme si o tom popovídaly a ona řekla: „Dobře, mami, chci chránit svoje tajemství, tak budu nosit svetr.“ Žádné slzy, žádný boj, jen nevinné pochopení a respekt k mamince. Jak vím, že to pochopila?
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/02/02/proc-moje-ctyrleta-dcera-nenosi-tricka-na-raminka/

  A pak se muzeme divit muslimkam, ze si bez satku pripadaji nemravne!

 68. A.S.Pergill

  @Igor Terleg
  Morálka skutečně není nic jiného než sociální konstrukt. Dokonce není ani celospolečenská, ale mohou se lišit i morálky jednotlivých skupin stejné společnosti. Navíc se může měnit (a zákonitě se i mění s podmínkami, v nichž ta společnost žije).
  Mimochodem, otrokářství bylo pokrok proti primitivnějším společnostem, které poražené jednoduše vybíjely (jako třeba starozákonní Židé).

  Další věcí je, že stejná morální pravidla mohou být i různě vykládána. Nedávno (listopad 2016) jsem na svém blogu (viz odkaz pod mým jménem) ukázal, že přikázání „nepromluvíš křivého svědectví“ rozhodně neznamená zákaz lhaní.

 69. Igor Terleg

  @toli
  „Nebo jste tak naivní že si myslíte že církev bere ty svoje kecy o morálce nějak vážně ?“

  Vy si snad myslíte, že nejsou jiné možnosti než vámi popsána „společenská dohoda“ a pánbíček?

  „kdo tvrdí že to možné je a že podle desatera žije aniž by nějak výrazně přešlapoval mantinely tak je jednoduše pokrytec.“

  Žit podle desatera a uznávat desatero jsou dvě odlišné věci a je to tak i s jinými zdroji morálky, a vůbec mravními pravidly. Spíš bych řekl, že všichni jsme do jisté míry pokrytci a je to správné. To ale neznamená, že „morálka podle desatera neexistovala“ (nebo nějaká jiná), jen že je těžké ji dodržovat. Což ví i církev.

  „národ,který mu freneticky tleskal. (…) říkám že morálka je čistě společenský konstrukt.“

  Nechtěl jsem psát o Hitlerovi, pokud ale píšete vy… ne, národ netleskal všemu co dělali a ani samotní pachatele nebyli úplně s to přijmout tento „společenský konstrukt“. I když dnes to zní spíš jako krutý žert, oni začali vraždit plynem protože esesáci měli duševní potíže z vraždění žen a děti kulomety. Oni dokonale věděli že páchají zlo, a to i ti v Berlíně, kteří řídili celou operaci. Proč by jinak používali eufemismy jako neblaze proslulé Sonderbehandlung i mezi sebou, v časech kdy se zdálo, že Říše může válku vyhrát.

  @A.S.Pergill
  „mohou se lišit i morálky jednotlivých skupin stejné společnosti […] otrokářství bylo pokrok proti primitivnějším společnostem“

  Morálky nebo vnímání morálky? Pokud morálka je pouhý sociální konstrukt, pak nemůžeme psát o pokroku, jen o změně.

 70. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  Pochopitelně je sociální konstrukt pokrokovější společnosti pokrokovější oproti společnostem primitivnějším a jejich sociálním konstruktům.
  Otrokářství bylo pokrokovější v tom smyslu, že vedlo k přežití (jen zotročení) poražených.

  Otrokářství se stalo nemorálním v situaci, kdy přestalo být ekonomicky racionální (proto aboliční hnutí v USA mělo podporu na Severu, kde byli otroci v ekonomice nepoužitelní). Faktem je, že kdyby nedošlo k občanské válce, tak by došlo k vyhasnutí otrokářství i na Jihu (došla půda vhodná pro použití otroků a stávající se vyčerpávala do stavu nevhodného k použití otroků).
  Málo se ví o tom, že Jih měl na konci války víc černošských vojáků než Sever a jejich postavení nebylo o nic horší, než bylo postavení „barevných“ vojáků v US armádě ještě za druhé světové války. Najde se to v podrobnějších dějinách a do hloubi jdoucích materiálech. Takže rasový antagonismus, jaký přisuzují Jihu někteří propagandisté, se moc nekonal.
  Dokonce si troufnu prohlásit, že přirozené vyhasnutí otrokářství (k jakému by došlo bez občanské války) by vedlo k lepším mezirasovým vztahům, než násilná „rekonstrukce“ poraženého Jihu, kterou část tamního obyvatelstva dodnes vnímá jako zločin.

 71. Igor Terleg

  @A.S.Pergill
  „sociální konstrukt pokrokovější společnosti pokrokovější oproti společnostem primitivnějším“

  Jak ale víme, že je naše společnost pokrokovější oproti společnostem dřívějším? Věda, technika to je samozřejmé, můžeme to i podložit kupř. průměrnou délkou života, rychlosti cestování, využitím zdrojů energie apod. Ale morálka?

  „Otrokářství se stalo nemorálním v situaci, kdy přestalo být ekonomicky racionální (…) kdyby nedošlo k občanské válce, tak by došlo k vyhasnutí otrokářství i na Jihu“

  Tohle jsou kecy obhájců Jihu. Otrokářství bylo ekonomicky racionální po celý čas, i když už od 1808 platil zákaz importu otroků do Spojených států a Anglie vojenský ničila obchod s otroky v Africe (což způsobilo, že ceny otroků rostly). Bylo by „ekonomicky racionální“ i nyní, tedy skutečně je, občas se dozvíme, že kupř. v Čině se využívá nucené práce vězňů. Během druhé světové války se také využívala otrocká práce, německé firmy si dokonce i stavěly továrny u koncentráků, snad jim žádný obhájce Jihu neřekl, že to nebylo „ekonomicky racionální“.

  „Málo se ví o tom, že Jih měl na konci války víc černošských vojáků než Sever“

  Vy tomu opravdu věříte? Bohužel už ani nemohu upřimně napsat, že mne to překvapilo.

 72. toli

  Žel nedobrovolné otrokářství funguje i dnes.Občas problesknou zprávy třeba z Jižní Ameriky či Asie o tom jak se chudí domorodci zadluží za osivo či za hnojivo a pak musí jít makat k otrokáři na plantáž aby svůj dluh splatili přičemž si musí kupovat jídlo a životní potřeby v jeho obchodě.Ceny jsou pak nastaveny tak že svůj dluh nemohou nikdy splatit,prostě perpetum mobile poháněné lidskou prací a dluhy otroka.A co je Česko a zahraniční montovny na jeho území ?Myslíte že ty lidi tam baví vykonávat monotónní práci u pásu za pár šupů ? Ve 12 hodinových směnách ? Nebaví,jenže nemají na výběr-jíst se musí.

  Dával jsem sem film z youtube „Zajatci bílého Boha“.Takhle funguje novodobé otrokářství v Asii a pravděpodobně i všude jinde kde vládne Kristova mafie.

 73. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  Objektivní zhodnocení morálky prostě neexistuje, s tím se smiřte.
  Můžeme nepřímo hodnotit úspěšnost či neúspěšnost společností, kde určitá morální pravidla dominují, a to se dá dělat ekonomickými a zdravotními ukazateli, z nichž některé jste citoval.
  Jistěže je nutné si dávat pozor na různé „indexy prosperity“ či „indexy dobrého postavení“, protože ty jsou většinou silně manipulativní a jsou dělány tak, aby předstíraly, že je černé bílé a naopak (např. existují ukazatele, podle nichž se mají ženy v Saúdské Arábii, kde mají podle místního práva statut někde mezi otrokem a domácím zvířetem, lépe než ženy v zemích EU).

  Otrokářství nebylo ekonomicky racionální a skončilo by tak, jak skončio v Evropě (přeměna otroků na formálně svobodné pracovníky proběhla už před pádem západořímské říše). Je možné, že by zůstali nějací „rodinní otroci“, jací existovali i v některých evropských zemích ještě na začátku novověku, (u nás např. dvory šlechty, která přišla s Habsburky po bitvě u Moháče) jejichž sociální statut byl ovšem někde naprosto jinde než u plantážních otroků.
  V totalitních režimech se běžně uplatňují i ekonomicky neracionální postupy, tohle se dělo v nacistickém Německu, v SSSR a děje se to i v té Číně. Pokud je daný stát ve válce (jako bylo to nacistické Německo), tak se tento antiekonomický aspekt ještě akcentuje.
  V demokratických státech je práce vězňů ekonomicky silně nevýhodná a musí se dotovat (protože má pozitivní sociálně rehabilitační dopad, na rozdíl od práce otrocké).

  „Colour troups“ konfederační armády prostě existovaly, s tím nic nenaděláte, leda byste potlačil informace o historické realitě.

 74. Igor Terleg

  @A.S.Pergill
  „Objektivní zhodnocení morálky prostě neexistuje, s tím se smiřte.“

  Hmm.. existují filozofové (nevěřící), kteří tvrdí úplný opak, tedy, že objektivní morálka právě existuje, a není k tomu nutný žádný Bůh. Existují samozřejmě i filozofové, kteří tvrdí, že neexistuje. Jedni a druzí mají své argumenty a debatují už desítky, snad stovky let. Existuje i komentátor na Internetu, který jako papež ex cathedra prohlásí, že prostě neexistuje. A.S.Pergill locuta, causa finita?

  „Otrokářství nebylo ekonomicky racionální a skončilo by tak, jak skončio v Evropě (přeměna otroků na formálně svobodné pracovníky proběhla už před pádem západořímské říše).“

  V západořímské říši otrokářství ale nikdy neskončilo. Počet otroků se zmenšoval protože hlavním zdrojem levných otroků byly války mimo území říše, ty ale tehdy skončily a nastala desetiletí občanských válek (která omezila obchod vůbec).

  Později velkým omezením otrokářství byl církevní zákaz zotročování křesťanů: když konvertovala téměř celá Evropa (a Litva byla schopna se bránit), opět došly zdroje otroků. Ve Spojených státech půl století před občanskou válkou platil zákaz importu otroků, proto se může zdát, že to by se nevyplatilo. Samozřejmě tyto zákazy byly z mravních, nikoli ekonomických důvodů.

  „V demokratických státech je práce vězňů ekonomicky silně nevýhodná a musí se dotovat“

  Je to tak jen protože se obvykle nesmí vězňů nutit pracovat, musí být humánní podmínky, někde i státem určenou minimální mzdu atd. Tato omezení neplatí pro otrokářství nebo nucené práce v totalitních státech, kde se to naprosto vyplatí.

  „V totalitních režimech se běžně uplatňují i ekonomicky neracionální postupy, tohle se dělo v nacistickém Německu, v SSSR a děje se to i v té Číně.“

  Všude kde je nucená práce vůbec dostupná, tam se využívá, ať už je to režim totalitní či ne. Dokonce i nyní v Evropě, na západě se občas odhalí nějaký „tábor“ s oběťmi nucené práce, i když se to trestá.

  Nucená práce může být neracionální když je těžké vynutit dostatečnou kvalitu, jako to je u tzv. bílých límečků, pokud ale jde o manuální práce, otrokářství se bohužel vyplatí, a to dokonce i když se stát snaží tomu zabránit.

  „„Colour troups“ konfederační armády prostě existovaly“

  Tvrdil jste, že Jih měl víc černošských vojáků než Sever, umíte to nějak podložit?

 75. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  1. Existují i filosofové, podle nichž neexistuje ani svobodná vůle a vše je předem dáno od velkého třesku (tohle více-méně popírají matematikové se svou teorií chaosu). Pokud by tato filosofická koncepce byla správná, v podstatě by ztratilo smysl např. jakékoli trestání zločinců (jejich zločin byl dán objektivními okolnostmi a oni za něj nemohli). Je zajímavé, že tuto koncepci předkládá v jedné z „kapesních“ povídek Karel Čapek.
  Nicméně už existence zcela jednoznačně plnohodnotných a přitom protichůdných morálních systémů svědčí o tom, že filosofové, prohlašující morálku za objektivní a jednou danou, se mýlí.

  2. Otrokářství „vyhaslo“ (asi jako Benešovy dekrety), protože otrocká práce se prostě nevyplatila.
  Zákaz otroctví křesťanů nebyl prakticky nikdy dodržován, pokud byl o otroky zájem. Jakmile zájem přestal, přestalo i prodávání populace do otroctví (to samé platí i pro islám, kde rovněž platí zákaz prodeje souvěrců do otroctví, ale běžně se porušoval, pokud byl o otroky zájem).
  V podstatě máte pravdu s těmi „bílými límečky“: Jenže středověký nevolník, který dokázal produkovat potraviny a ještě se při tom i s početnou rodinou uživit (a bez zázemí Bauhausů a podobných obchodních domů, z nichž žijí moderní zahrádkáři), byl v podstatě vysoce kvalifikovanou osobou, nesrovnatelně kvalifikovanější než zemědělský otrok a rovněž výrazně motivovanější. A ekonomicky ho vysoce převyšoval.

  3. Srovnání nucené práce v totalitních a netotalitních státech:
  Ono jde o to, že otrocká práce vězňů je zpravidla spojena s tím, že tito lidé nereprodukují svou pracovní sílu (v podstatě se upracují k smrti, a i když ne, tak neživí rodiny, tudíž také nereprodukují pracovní sílu, protože tak činí jen pracovník, který za sebe vychová do ekonomiky státu nástupce). Tohle se dá dělat jedině jako forma genocidy (ať už na národnostním, rasovém, třídním nebo politickém základě). Prostě máte populaci, kterou chcete zlikvidovat, a místo koncentráků s plynovými komorami (jak to dělali Němci) postavíte gulagy a spojíte dvojí užitek tím, že vězně likvidujete prací (např. vykopání Bělomorkanálu stálo údajně život jednoho vězně na jeden metr tohoto vodního díla 250 000, to je naprosto drsné, řádově se to blíží středním koncentrákům, v porovnání třeba s Panamským průplavem, kde navíc dělníci umírali na přírodní podmínky a jejich smrt nebyla cílem této stavby).
  I ty otrocké pracovny, co se občas objevují v Evropě, mají likvidační charakter. Obávám se, že tohle je jediný důvod, proč je oficiálně neprovozují státy.

  4. Vzhledem k tomu, že sleduji vícero serverů s military tématikou a tuto informaci (jižanské colour troups) znám již vícero let, opravdu z hlavy nevím, kde jsem na ni narazil.

 76. Igor Terleg

  @A.S.Pergill
  „Pokud by tato filosofická koncepce [determinismus – I.T.] byla správná, v podstatě by ztratilo smysl např. jakékoli trestání zločinců“

  To ne. Determinismus nevylučuje zodpovědnost ani svobodnou vůli, i když se to zdá nesmyslné. Zdá se to tak ale jen protože intuitivně očekáváme, že je naše vůle někde mimo hmotu.

  Nemusí ani být pouhým účelem trestu zodpovědnost pachatele, důležitý je taky dopad na možné příští zločince.

  Teorie chaosu nemá s tím nic společného.

  „filosofové, prohlašující morálku za objektivní a jednou danou, se mýlí.“

  Zase prohlašujete jako papež, i když viditelně nemáte znalosti aby se do diskuzi s těmi filozofy zapojit. (Což ani já nemám, já ale nepředstírám, že mohl bych tuto věc jednou větou rozhodnout).

  „Zákaz otroctví křesťanů nebyl prakticky nikdy dodržován, pokud byl o otroky zájem.“

  I když ne stoprocentně, byl dodržován dost aby omezit dostupnost otroků. Není náhodou, že většina otroků u konce prvního milénia byli Slované. Pak i tenhle zdroj došel a otrokářství kleslo než Portugalci našli nové zdroje v Africe.

  “ Jenže středověký nevolník, který dokázal produkovat potraviny a ještě se při tom i s početnou rodinou uživit […] A ekonomicky ho vysoce převyšoval.“

  Z hlediska majitele (ať už půdy či otroka) nepřevyšoval a právě proto v zemích, které byly závislé na zemědělství, čím dál víc byla svoboda nevolníka omezována a poplatky i povinné práce zvětšovány než se jen stěží vůbec od otroka lišil.

  „otrocká práce vězňů je zpravidla spojena s tím, že tito lidé nereprodukují svou pracovní sílu“

  Otrokářství se nejvíc vyplatí když je dostupný zdroj dospělých, levných otroků. Kupř. váleční zajatci jako v starověkém Římě. To je samozřejmé, ale neznamená, že když takový zdroj neexistuje se nemůže vyplatit. Je to vždycky otázka celkové ekonomické situace, která se mimo jiné ovlivňuje zákony stanovenými z mravních důvodů. Pokud je tato situace vhodná, se otrokářství vyplatí i přes jistá omezení.

  „(jižanské colour troups) znám již vícero let, opravdu z hlavy nevím, kde jsem na ni narazil.“

  Snad byste měl sledovat nějaké lepší servery nebo dokonce i knihy? Na Internetu najde se všechno, dokonce i tvrzení, že Jih měl víc černošských vojáků než Sever…

 77. Hranicar

  A.S. Pergill
  14.02. 2017
  Jenže středověký nevolník, který dokázal produkovat potraviny a ještě se při tom i s početnou rodinou uživit, byl v podstatě vysoce kvalifikovanou osobou, nesrovnatelně kvalifikovanější než zemědělský otrok a rovněž výrazně motivovanější. A ekonomicky ho vysoce převyšoval……………….

  K tomu dodam, ze kdyz feudalove zacali podporovat vinarstvi, tak nikdy ne v rezimu nevolnicke prace, ale v systemu prace svobodne. Svym poddanym davali k dispozici vhodne pozemky z nichz poddani platili desatek, vetsinou ve forme vina,ale zbytek vina si poddani zpenezovali sami. Osetrovani vinohradu je tak odborna prace, ze ji nelze odflaknout.

 78. A.S. Pergill

  @Igor Terleg

  1. Deterministický svět, v němž je od velkého třesku stanoveno, že zítra půjdete cestou do práce na červenou (např.) žádný prostor pro svobodnou vůli neobsahuje, proto také nemá význam trest, a to ani jako odstrašení.

  2. Existence více morálek u různých společností a jejich změna v téže společnosti v rámci času ukazují docela jednoznačně, že se tito filosofové mýlí.

  3. Otroci z Afriky se nevozili do Evropy (nebo jen minimálně), ale do kolonií. Z jednoho prostého důvodu: v tamních podmínkách Evropané umírali jako mouchy a domorodí američané odmítali jako otroci fungovat. Pokud by neexistoval (ekonomický a politický) problém kolonií a práce v nich, patrně by vůbec tahle fáze otroctví nebyla.

  4. Nevolníci: Tohle je trochu složitější otázka. Postavení nevolníků výrazně záviselo na lidnatosti. S poklesem populace se zhoršovalo (proto po devastující třicetileté válce „druhé nevolnictví“), naopak populační přetlak feudální vazby uvolňoval. Navíc v Čechách (ale i v jiných zemích) platil zákon, že pokud uprchlý nevolník přežije rok ve městě, stává se svobodným.

  5. Zdroj dospělých otroků byl v Evropě pouze za raného feudalismu, pak opravdu nemohla být otrocká práce ekonomicky výhodná. Navíc v předchozí době šla naprostá většina zotročených Evropanů „na export“ do primitivnějších ekonomik muslimských zemí, takže to šlo opět mimo ekonomiku evropských zemí.
  Jinak v podmínkách téměř otrockých žili i dělníci v raném kapitalismu, a přesto tuhle ekonomiku neřadíme k otrokářským.

  6. Sleduji ty servery, které předkládají seriózní a původními zdroji podložené informace.

 79. A.S.Pergill

  A možná ještě dvě věci:

  1. Je vcelku dobře známý Lincolnův výrok o tom, že kdyby mohl zachovat jednotu USA, aniž by osvobodil jediného černocha, tak by to udělal. Méně známé jsou jeho projevy, kde o černoších hovoří hluboce dehonestujícím způsobem, možná i hůř než Hitler o Židech.

  2. Řada jižních států osvobodila (byť různými způsoby a v některých případech ne zcela důsledně) svoje černochy ještě před Lincolnovým „Abolition Act“.
  Přitom tento akt byl myšlen především jako zdroj rozvratu v jižních státech.

 80. Igor Terleg

  „1. Deterministický svět, v němž je od velkého třesku stanoveno, že zítra půjdete cestou do práce na červenou (např.) žádný prostor pro svobodnou vůli neobsahuje, proto také nemá význam trest, a to ani jako odstrašení.“

  Ani by práce neměla význam, a to ani k vydělávání. Je přece všechno stanoveno, tak jaký má význam starat se o sebe sama? Vidíte už kde je chyba?

  „2. Existence více morálek u různých společností a jejich změna v téže společnosti v rámci času ukazují docela jednoznačně, že se tito filosofové mýlí.“

  Existuje-li objektivní morálka, tyto morálky u různých společností se mýlí a je to. Opravdu tito filosofové nejsou až tak blbí, snad měl byste se seznámit s jejich argumenty?

  „3. Otroci z Afriky se nevozili do Evropy (nebo jen minimálně), ale do kolonií.“

  Otroctví se obrodilo dřív než vůbec kolonie byly. Později v koloniích mohli zaplatit víc a proto otroci se vozili právě tam.

  „Navíc v předchozí době šla naprostá většina zotročených Evropanů „na export“ do primitivnějších ekonomik muslimských zemí“

  Především tyto muslimské země byly mnohem bohatší… proto si mohly dovolit koupit víc těchto otroků.

  „6. Sleduji ty servery, které předkládají seriózní a původními zdroji podložené informace.“

  Takové „informace“ jako bláboly, že Jih měl víc černošských vojáků než Sever?

  „1. Je vcelku dobře známý Lincolnův výrok o tom, že kdyby mohl zachovat jednotu USA“

  To je právě výsledek sledování „serverů“. Celý Lincolnův výrok zněl: „If I could save the Union without freeing any slave, I would do it; and if could save it by freeing all the slaves, I would do it. … What I do about Slavery and the colored race, I do because I believe it helps to save this Union.“ Přitom Lincoln napsal toto v době kdy ještě nebylo vůbec jisté kdo ve válce zvítězí, a několik otrokářských států pořád bylo loajálních Unii. Víme také, že už tou dobou připravoval akt osvobození (Emancipation Proclamation, nikoli „Abolition Act“).

 81. DarthZira

  Nevím, jestli podobné názory by se už neměly považovat za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů – a tedy by to na podnět OSA neměly začít řešit orgány činné v trestním řízení.
  http://rexcz.blogspot.cz/2012/10/revoluce-kontrarevoluce-2005.html

  Osobně se tedy obávám, že by to asi dopadlo podobně jako trestní oznámení na Alrawiho, ale čím více a častěji se na podobné šílenosti bude upozorňovat, tím lépe, časem by se tím mohlo maistreamové veřejné mínění dostat do pozice, že toto tedy opravdu NE!

 82. DarthZira

  Nevím, jestli podobné názory by se už neměly považovat za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů – a tedy by to na podnět OSA neměly začít řešit orgány činné v trestním řízení.
  http://rexcz.blogspot.cz/2012/10/revoluce-kontrarevoluce-2005.html

  Osobně se tedy obávám, že by to asi dopadlo podobně jako trestní oznámení na Alrawiho, ale čím více a častěji se na podobné šílenosti bude upozorňovat, tím lépe, časem by se tím mohlo maistreamové veřejné mínění dost do pozice, že toto tedy opravdu NE!

  Jo – a pod tímto článkem o „škodlivosti“ triček na ramínka (odkaz na něj tady někde postoval tuším Hraničář) je fakt velmi „výživná“ debata – většina jsou vcelku nudné, debilní a stále stejné plácy ultrakonzervativců, které netřeba brát vážně, ale tyto „perly“ by opět neměly zapadnout a uniknout naší pozornosti – dle mého dotyčný se opět dostává přinejmenším na hranu trestního zákona, ne-li přímo za ni:

  „Tak, poprvé. 15 rokov a niečo viac, je už pomaly vek na vydaj, takže to už nie je vec rodičov a bratov, ale vec manžela, už pomaly v týchto časoch. A osobne pochybujem, že niektorý muž bude svoju manželku viesť k tákému spôsobu obliekania.“

  Na to vcelku logická a rozumná reakce: „…hm…koukám, že buď je to věc rodičů, bratrů nebo manžela, ale nikdy té dívky/ženy. Kde je její svoboda??“

  na což dotyčný reagoval takto:
  „A kde je prâvo bratov, otcov a manželov? Ak je žena slobodná, má poručníka otca a bratov, ak tí nie sú, tak strýka a bratrancov z otcovej strany. Ak je vydatatá, poručníkom je manžel. Ak zomrel, poručníkmi sú synovia, mužov otec alebo zosnulého muža bratia. Niet ženy bez poručníka. Rešpektujme práva bratov, otcov, manželov, ich bratov, bratrancov a strýkov. Ak sa dievča naučí ctiť bratov, bratrancov, otca, strýka, bude z nej i dobrá manželka, s najväčšou pravdepodobnosťou. Nie?“

  Pak ještě dál v těch šílenostech pokračoval, nemá smysl to sem kopírovat všechno, kdo chce, ať si to přečte – tento člověk s názory Talibance nebo exponenta Daeš tam diskutuje pod přezdívkou „nino“.
  Podle mého by si podobné názory zasloužily přinejmenším to, aby jak na tohoto diskutujícího, tak na všechny ostatní, co tam těmto šíleným názorům souhlasně přikyvují, bylo podáno trestní oznámení.

  Jo, ještě tento názor osoby „nino“ stojí za zveřejnění:
  „Vďaka za článok, ktorý poukazuje na veľmi naliehavý problém. Trochu by som ale tému rozšíril. Je správne, ak matka vychováva dobre dcéru i synov. Tu by mali i bratia dohliadať na svoje sestry, pretože kto nechá svoju sestru nemravne sa správať, ten znevažuje vlastnú rodinu. Samozrejme, úplne správne sa ani obliekať už skoro nedá. Tak ľudstvo upadlo. Tu mám na mysli zahaľovanie vlasov, hlavne u vydatých žien. V starom Grécku, a to boli pohania, si iba neviestky nezahaľovali vlasy… vidíme, kam sme spadli. Dnes často medzi vydatou, neviestkou, cudzoložnicou, čo sa týka výzoru, nie je rozdiel… Ak veriace ženy žijú na Zâpade, kde žije veľa mohamedánov a nehrozia im útoky, tak nech neváhajú veriace ženy a začnú si zahaľovať vlasy.“

  Fakt si myslíte, že pokud by se podobné kreatury dostaly k moci, že by to bylo lepší než nadvláda muslimů? Já osobně mezi „ninem“ (a pár dalšími jeho nadšenými přizvukovači) a Alrawim nevidím vůbec žádný rozdíl, ba dokonce bych řekla, že to možná je ten Alrawi ve vztahu k ženám o něco málo liberálnější.
  Ovšem jak jeden tak druhý hnus fialovej, jdu blejt, velebnosti… 🙁 🙁

 83. A.S. Pergill

  Igor Terleg
  1. „Víte, kde je ta chyba?“
  Zcela jednoznačně v koncepci determinismu. Navíc teorie chaosu v podstatě říká, že determinismus možný není (i velmi stabilní soustava se nakonec rozloží nepredikovatelnými vlivy a interakcemi a začne se celá chovat nedeterministicky).

  2. Ty různé morálky jsou šity na míru podmínek dané společnosti. Probémy s morálkou nastávají buď při rychlých změnách materiálních podmánek (kdy dochází k tlaku na změnu morálky v čase srovnatelném s lidským dožitím), nebo při kontaktu společenství na různých úrovních.
  Prostě „absolutní morálka“ je nesmysl, protože neexistují „absolutní podmínky“ existence lidských společenství.

  3. Otroctví se „neobrodilo“, protože v Evropě po pádu antiky existovaly různé formy feudálního systému (tedy nevolnictví a poddanství. Jako otroci byly realizovány populační přebytky a expedovány mimo Evropu.
  Opravdové otroctví se objevilo až za éry velkých koloniálních výbojů, protože v některých koloniích byly pro využití otrocké práíce podmínky, v Evropě nikoli. Tam prostě na sklonku antiky přestali být otroci ekonomicky významnou silou (udržovali se např. otročtí sluhové jako znamení luxusu a bohatství).
  Méněcenný primitiv, který si nakrade a naloupí, může být bohatší, ale to na jeho podstatě nic nezmění; to je princip fungování zemí, které v Evropě otroky získávaly.

  K té válce Sever – Jih:
  Ty Lincolnovy projevy jsou na Wikipedii a, protože Lincolnovým dědicům už propadla autorská práva, jsou jeho spisy a projevy free.
  Sám uvádíte, že Lincoln připravoval osvobození černochů v době, kdy výsledek války nebyl rozhodnutý (IMHO, a nejen „I“, byla válka rozhodnuta v podstatě už první rok, kdy se Jihu nepodařilo bleskově vyhrát a občanská válka přerostla do opotřebovávací války). O tom se vědělo, a tak některé jižní státy dopad tohoto Proclamation (Abolition Act je britská obdoba) v podstatě anulovaly vlastním osvobozením černochů. A když byli černoši svobodní, tak se mohli dát „nalejt“ k armádě. Přinejmenším měli zaručeno pravidelné jídlo, o které osvobozením přišli.
  Trochu to připomíná situaci, kdy se za protektorátu někteří Češi „dali k Němcům“ a pak jim přišel povolávací rozkaz.

 84. A.S. Pergill

  @Igor Terleg
  A možná ještě něco, co s těmi černošskými vojáky na Jihu souvisí: Když Peršané vpadli do Řecka, tak nakonec Sparťané vydali zbraně i hoplitům, přestože je (a jejich předky) utlačovali daleko tvrději než běloši z Jihu černochy a rovněž daleko déle (od vpádu Dórů). Najdete třeba v Zamarovského Řeckém zázraku. Z tohoto důvodu mě informace o černošských vojácích Jihu ani moc nepřekvapila.

 85. Foxy

  Aspergille, nikoliv hoplitům, ale heilótům.
  Jooo, kolikrát už jsem se taky tak podobně překlapl… 🙂

 86. Igor Terleg

  @A.S.Pergill
  „Zcela jednoznačně v koncepci determinismu.“

  To teda ne. Prý je determinismus nutným výsledkem Everretově interpretaci kvantové fyziky, nejsem si jist. Ať už je to jakkoliv, je alespoň možný. Přitom i kdyby byl determinismus pravdou, tresty odměny a tak mají pořád smysl.

  „Navíc teorie chaosu v podstatě říká, že determinismus možný není“

  Vy aspoň víte co tahle teorie chaosu vůbec je? Přece teorie chaosu se zabývá vlastně systémy, které se chovají deterministicky!

  „Prostě „absolutní morálka“ je nesmysl, protože neexistují „absolutní podmínky“ existence“

  Tady už předpokládáte, že je morálka něčím vůbec podmíněna, což byste měl právě podložit.

  Že se názory na morálku mění je samozřejmé, stejně jako názory na téměř všechno, to ale neznamená, že nemůže existovat objektivní pravda, i v morálce.

  „protože v Evropě po pádu antiky existovaly různé formy“

  I po pádu antiky otroctví bylo v Evropě běžné. Muslimové začali nakupovat otroky několik set let později.

  „protože v některých koloniích byly pro využití otrocké práíce podmínky, v Evropě nikoli.“

  Zajímavé tedy je, že se otroci začali vozit právě do Evropy, a to dřív než kolonie vůbec existovaly.

  „byla válka rozhodnuta v podstatě už první rok, kdy se Jihu nepodařilo bleskově vyhrát“

  Jih nikdy nemohl zvítězit obsazením Severu, to je samozřejmé. Mohl ale udržet si samostatnost, a to ještě v 1864. Tehdy se na Severu konaly volby, v nichž McClellan, který slíbil rychlé ukončení války, což by znamenalo právě samostatnost jižních států. I přes důležité vítězství u Atlanty McClellan měl 45% voličských hlasů. Jak by to došlo, kdyby u Atlanty a snad ještě někde těsně před volbámi byl Sever poražen?

  “ tak některé jižní státy dopad tohoto Proclamation (Abolition Act je britská obdoba) v podstatě anulovaly vlastním osvobozením černochů“

  Tedy vlastně které státy zrušily otroctví, a to když Lincoln vyhlásil EP? Snad tyhle, které daly Jihu víc černošských vojáků než kdy měl Sever? Už dávno nesleduju servery příznivců Lost Cause a tak nevím co tam ještě mohli vymýšlet..

 87. Jaroslav Štejfa

  K Terlegovi, potažmo Pergillovi:
  K upřesnění vaší debaty si dovoluji navrhnout matematickou definici chaosu uplatňovanou Ianem Stewartem – viz například kniha „Hraje Bůh v kostky?“; ta zní:¨
  Chaos = Stochastické chování v deterministickém systému.
  Osobně si to vysvětluji tak, že nelze tvrdit kategoricky ani, že je konkretní reálný svět deterministický, ani, že je chaotický. A hlavní argument vidím v tom, že lidské vědění není zdaleka na konci poznání, spíše na začátku. Takže stále nejsme schopni rozlišit, zda naše zpráva o nějakém zkoumaném jevu (jevícím se chaoticky či deterministicky) není zasažena nedostatkem našeho vědění. Jinak řečeno – zda jev je chaotický (deterministický) z podstaty nebo se nám jenom tak jeví.
  Je vůbec otázka, zda neskončíme u přesvědčení, že se jedná o mix zvládnutelný pouze třeba statistickými metodami, prostě smířením se s poznáním zatíženém vždy nějakou chybou. Dosavadní cesty poznání o tom svědčí.
  Pro mne je tato úvaha také jedním z fundamentálních momentů mého odporu k náboženství, protože ta nastolují pojmy pepřené slovy „absolutní, dokonalý, vše. . .cí“ atd. Což se mi jeví hloupé a nabubřelé.
  Jaroslav Štejfa

Komentáře nejsou povoleny.