Návrat do středověku. Německo a Dánsko uplatňují své proti-rouhačské zákony

Autor | 24.02. 2017

dansko_nemeckoJsou tomu již zhruba dva roky od doby, kdy Island a Norsko zrušily své proti-rouhačské zákony. Stalo se tak mimo jiné proto, že se země typu Saúdské Arábie při popravách za zločiny typu „čarodějnictví“ často odkazovaly na ty evropské státy, jejichž legislativa proti-rouhačské zákony obsahuje. A takřka ve stejné době, kdy Island a Norsko své proti-rouhačské zákony rušily, rozhodlo se Dánsko po překzkoumání nechat ten svůj v platnosti. A nyní, necelé dva roky poté, se jej rozhodlo poprvé od 70. let minulého století i aplikovat. Stejně jako Německo, které svůj proti-rouhačský zákon uplatnilo v minulém roce.

Obecně vzato dobrou zprávou je, že se v Evropě za poslední roky snížil počet zemí, v jejichž legislativách můžeme najít proti-rouhačské zákony. Ještě začátkem roku 2015 takových zemí bylo (včetně Ruska a Turecka) 17. Nyní jich je „jen“ 14, jelikož od té doby kromě Islandu a Norska zrušila svůj proti-rouhačský zákon také Malta. Špatnou zprávou je, že tam, kde jsou proti-rouhačské zákony stále platné, se nezřídka kdy i reálně uplatňují. Nejčerstvější případ pochází právě z Dánska. Než se na tento případ podíváme, je dobré si připomenout něco málo z debaty, která ponechání proti-rouhačského zákona v dánské legislativě před dvěma roky provázela.

Na Radě pro lidská práva při OSN tehdy vystoupila Vanessa Vega Saenz, dánská šéfka Sekce oddělení pro lidská práva při Ministerstvu zahraničních věcí, která uzvedla, že tamní ministerstvo spravedlnosti sestavilo na žádost dánského parlamentu speciální komisi expertů, jejímž úkolem bylo posoudit dopady případného zrušení proti-rouhačského zákona. Doporučení komise pak znělo, aby Dánsko ponechalo svůj „blasphemy law“ v platnosti. Hlavním argumentem, proč ponechat proti-rouhačský zákon v platnosti, pak bylo to, že státu umožňuje předcházet případnému pálení Biblí a Koránů, respektive trestat ty, kteří by tak činili. V Dánsku tak není trestné spálit například matematicko-fyzikální tabulky, středoškolskou učebnici biologie či vysokoškolská skripta, avšak spálit nenávistnou knihu sepsanou omezenými starověkými pastevci? Ano, to trestné je.

Připomenu také, že na tom samém jednání vystoupil i profesor Heiner Bielefeldt, zvláštní zpravodaj pro svobodu náboženství při OSN. Ten doporučil všem státům, aby ze svých legislativ odstranily proti-rouhačské zákony. Vůči proti-rouhačským zákonům se tehdy jasně vymezily také Spojené státy americké, Belgie a Norsko. Hlasem rozumu pak pro mnohé překvapivě byla Albánie, jejíž zástupce argumentoval v tom smyslu, že samotná existence proti-rouhačských zákonů je úrodnou půdou pro vznik netolerance.

Dánsko však svůj proti-rouhačský zákon ponechalo v platnosti, a jak jsem naznačil již v úvodu článku, nyní jej i skutečně aplikovalo. Obětí proti-rouhačského zákona se stal 42letý muž, který v prosinci 2015 na svém dvorku spálil Korán. Celou věc si natočil na video, které potom umístil na Facebook s komentářem: „Ano svobodě – ne islámu. Berte ohled na své sousedy, pěkně to smrdí, když to hoří.“ Kdyby tehdy tento 42letý Dán spálil nějakou knihu, která výrazně přispěla či přispívá ke vzdělanosti lidstva, třeba již zmíněné učebnice, případně jakýkoliv klenot světové literatury, nestalo by se mu vůbec nic. Avšak vzhledem k tomu, že spálil Korán, knihu, ve které se mimo jiné píše například to, že nevěřící půjdou do pekla, kde jim budou hlavy polévány vroucí vodou, která je bude postupně rozleptávat, stal se tento muž prvním Dánem po 46 letech, na kterého byl proti-rouhačský zákon v Dánsku uplatněn.

Muže se rozhodl stíhat dánský prokurátor Jan Reckendorff, který tento svůj úmysl oznámil na tiskové konferenci ve středu 22. února. Reckendorff uvedl následující:

Názorem obžaloby je, že pálení svatých knih, jako je Korán či Bible, může být v určitých případech porušením zákona o rouhání, který se týká veřejného pohrdání a vysmívání se náboženství.

Jak uvádí dánský web The Local, tento případ je celkově čtvrtým případem v novodobé historii Dánska, kdy byl někdo na základě proti-rouhačského zákona obviněn. Naposledy se tak stalo v roce 1971, kdy byli obviněni dva programoví vedoucí jednoho dánského rádia za to, že odvysílalí hudební skladbu, která se vysmívala křesťanství. Připomeňme si také, že v roce 2006 dánští žalobci odmítli stíhat redaktory deníku Jyllands-Posten za jejich karikatury proroka Muhammada, které zažehly velkou vlnu násilí po celém muslimském světě.

Na obranu z rouhání se obviněného muže se již postavila celá řada lidskoprávních a humanistických organizací, namátkou International Humanist and Ethical Union, dánští humanisté z Danish Humanist Society, britští humanisté z British Humanist Association či Center for Inquiry a mnohé další.

Možná ještě daleko skandálnější a absurdnější je pak případ z Německa loňského roku: tamní ateista dostal pokutu 500 € za to, že si na své auto vylepil samolepky s anti-křesťanskými motivy. Konkrétně byl na základě německého proti-rouhačského zákona obviněn z „hanobení křesťanství“. Člověk pak přemýšlí, zdali je možné někoho podobně obvinit třeba z „hanobení biologie“, „hanobení evoluční teorie“, „hanobení fyziky“ a podobně. Ironií je zde to, že obviněným byl Albert Voss, 66letý učitel fyziky v důchodu. Člověk, který celý život předával mnoha generacím studentů informace o povaze tohoto světa, o fungování jeho přírodních zákonů, byl na stará kolena odsouzen za hanobení pohádek, což je skutečně velice smutné a politováníhodné. Ještě více smutná a politováníhodná je však samotná existence proti-rouhačských zákonů v Evropě 21. století.

Učitel se před soudem bránil, že proti-křesťanské slogany na jeho autě (typu: „Církev hledá moderní marketingové nápady. Mohu s tím pomoci. Ježíš, náš oblíbený umělec: visí již 2000 let, a ještě nedostal křeče. Vykonejme pouť s Martinem Lutherem do Říma! Zabijme papeže Františka. Reformace je cool.“) byly chráněny právem na svobodu slova.  Soud však rozhodl, že slogany na jeho autě „hanobily náboženství“ a porušily německý proti-rouhačský zákon. Soudce pak Vossovi konkrétně sdělil následující:

Měl byste vědět, že to, co jste udělal, je trestný čin. Papež a kříž jsou centrálními prvky katolické víry. Svoboda slova je limitována právem.

O tom, jak se bude nadále vyvíjet aktuální dánský případ, Vás budeme informovat.

A mezitím: End blasphemy laws!

16 thoughts on “Návrat do středověku. Německo a Dánsko uplatňují své proti-rouhačské zákony

 1. Bílá Velryba

  To co konzervativní ultras prosazovali jako zákony proti „rouhačství“, to dnes regresivní levice (ti co se sami nazývají liberálové) často vrací pod názvem „hanobení“. Jestli se na tebe použije speciální zákon o rouhačství nebo to vyhodnotí jako „hanobení“ je už jedno. A zákon o hanobení máme i my. Zatím se nevyužil na pálení Koránu, ale mohl by. Trestní oznámení podáno bylo, zástupce se tím zabýval. Naštěstí to snad neprošlo. Ale splňuje to tu obecnou definici, stačí horší zástupce či soudce a bude to tady. Takže prašť jako uhoď. Zatím.

 2. Honza Werner Post author

  Ve Finsku o zrušení proti-rouhačského zákona usilovali tramní Zelení. Neuspěli.

 3. Bílá Velryba

  Jasně, ale na půlce zeměkoule zase zelení prosazují zákony o hanobení a jiné hate-speech. Takže prašť jako uhoď. Zákony o hanobení jsou prosazované skoro po celé Evropě evropskou levicí či středem. Jestli je to protirouhačský zákon nebo proti hanobení je mně jedno, vyjde to často na stejno. Až pudou proti protirouhačským zákonům i proti hanobení, budu to brát pozitivně, ne jako výměnu jednoho zákona za obecnější, ale stejně špatný. Zdar.

 4. Jaroslav Štejfa

  Když jsem si přečetl tento příspěvek, maně jsem otevřel Bibli a bez dlouhého hledání se mi nabídly následující verše.

  Deuteronomium kap.7
  1. Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
  2. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,
  atd.
  Nepřipadá vám to, jako nabádání k rasové, náboženské či čertvíjaké nenávisti? Nemělo by se to stíhat? Neměli by být stíháni lidé, kteří hlásají takové odporné věci? Co je proti tomu nálepka nějakého Alberta Vosse! Proč podporujeme takovou nenávist, kterou je Bible přímo nadívaná?
  Jaroslav Štejfa

 5. Hranicar

  A pak se divíme nacistům:

  Sv. Jan Zlatoústý, Osm promluv proti židům: „Jak se křesťané odvažují mít i nejnepatrnější styk s židy! Oni jsou vilní, chamtiví, hrabiví, proradní lupiči: škůdci všehomíra! Vskutku celý den by nestačil na to, vypovědět o všem jejich plenění, jejich lakotě, jejich klamání chudých, jejich kradení a jejich šejdířství. Cožpak nejsou nenapravitelnými vrahy, ničiteli, lidmi posedlými ďáblem? Židé jsou nečistí a bezbožní a jejich synagoga je domem prostituce, doupětem bestií, místem hanby a posměchu, sídlem ďábla, stejně jako duše žida. Ve skutečnosti židé uctívají ďábla; jejich obřady jsou zločinecké a nepočestné; jejich náboženství je nemocí; jejich synagoga shromážděním darebáků, doupětem zlodějů, jeskyní démonů, propastí věčného zatracení! Proč jsou židé zvrhlí? Kvůli jejich otřesnému zavraždění Krista. Tento vrcholný zločin spočívá v kořenu jejich ponížení a běd. Odmítnutí a rozptýlení židů bylo učiněno hněvem Božím kvůli Jeho naprostému opuštění židů. A tak bude žid žít pod jhem otroctví bez konce. Bůh nenávidí židy a o soudném dnu řekne těm, kteří s nimi soucítí: „Odejděte ode Mne, protože jste měli styky s Mými vrahy!“ Utečte tedy z jejich shromáždění, prchněte z jejich domů a mějte jejich synagogu v nenávisti a odporu.“

  Sv. Jeroným: „Jestliže ji [synagogu] nazvete nevěstincem, doupětem neřesti, útočištěm ďábla, Satanovou pevností, místem kazícím duši, propastí každé myslitelné pohromy, nebo čímkoliv jiným, stále říkáte méně, než si zaslouží.“

  http://rexcz.blogspot.com/2017/03/katolicka-cirkev-o-zidech-2017.html

 6. xjur

  Situace v Německu a Dánsku jen dokazuje, že EU a Západní svět stále žije ve středověku.
  Alespoň co se praktické politiky týče. Volební hlasy náboženských pomatenců jsou ceněny více než pravda. Politici tedy sekulární státy nebudou prosazovat dokud k tomu nebudou donuceni. A v tom je i náš úkol. Úkol pro normálně myslících lidí, kteří odmítají, že by se na běhu světa podíleli duchové. Sekulární stát ovšem připouští náboženskou svobodu pro lidi, kteří se ze svého poblouznění nedokážou vymanit. Tato svoboda však musí být vyvážena právem naboženství kritizovat a poukazovat na jeho iracionalitu, poukazovat na podvodody páchané církvemi (nabízením nesplnitelného s cilem ziskat výhody pro církevní oligarchii) a na směšnost počínání těch, kteří si nechají zakazovat používat vlastní rozum. To se týká všech náboženství, vyznání, proroků či sekt. Není tedy žádné náboženství principielně lepší nebo méně horší než to druhé. Všechna náboženství mají stejný cíl (podíl na moci a hmotné výhody) i metody jak jej dosahovat (oblbování lidí). Kdo tvrdí opak, ospravedlňuje všechny náboženské války a největší hrůzy na tomto světě.

 7. Hranicar

  xjur
  06.03. 2017
  Situace v Německu a Dánsku jen dokazuje, že EU a Západní svět stále žije ve středověku……………..

  V neděli jsem byl s mými mladými v kostele, u anglikánů. (Jen tak potichu: Docela mě pobavilo, když se mně zeť snažil vysvětlovat některé církevní záležitosti. PST!!) Ale zaujaly mě v pastorově kázání dvě věci. Jednak, že v Británii byl (tento týden?) (od)souzen nějaký pastor za to, že citoval z Bible, že jediným Bohem je Ježíš. No, těžko se divit, britští muslimové tím výrokem nutně museli být pobouřeni!
  Druhý zajímavý bod byl místní: Před léty do tohoto společenství chodil nějaký mladý, schopný, který zde i začal kázat. Pak odešel do Auclandu na studia bohosloví. Tam se potkal s mladou, sympatickou, slovo dalo slovo a noha byla v nohávu. Vrátili se do Christchurchu a zde se stal pastorem v jedné farnosti. Ovšem po létech někdejší mladou vyměnil za mladší model. Sbor to skoro rozložilo, pastora tam už dělat nemohl. A teď, jak zdejší pastor, rozváděl, přišel za ním, zda by se mohl vrátit do zdejšího sboru a případně zde i kázat. Že prý Ježíš také odpouštěl. No a pastor s tím tedy své ovečky seznámil, a že kdyby prý s tím někdo měl nějaký problém, aby to přišel s ním řešit.
  Takže i anglikáni mají takové problémy.

 8. Hranicar

  Ziro, tohle je (přímo snad) pro tebe:

  Dodržování Desatera, konkrétně šestého přikázání, zavazuje každého člověka bez výjimky, vždy a za každé situace. V této věci nelze připustit individuální případy či výjimky ani mluvit o „plnějším ideálu“. Sv. Tomáš Akvinský říká: „Přikázání Desatera však obsahují sám úmysl zákonodárce, totiž Boha… A proto přikázání Desatera jsou vůbec nepromíjitelná“ (Summa theol. 1-2, q.100, a.8c).2
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/03/04/modlitebni-vyzva-kazasskych-biskupu/

 9. A.S. Pergill

  Problém je, že v Bibli nenajdeme žádné begin{Desatero} … end{Desatero}, ale jsou to dodatečně vybrané verše, prohlášené za důležité.
  Druhým problémem je, že se tyto verše vysloveně týkají jen vztahů uvnitř židovské komunity a nemají žádný význam pro vztahy mimo ni (když Ježíš – podobenství o milosrdném Samaritánovi – kázal o tom, že bližními Židů jsou všichni lidé, židovská ulice si vyřvala jeho smrt).

  Takže se rozhodně nejedná o nějakou „univerzální pravdu“, jak se nám snaží podstrkovat křesťané.
  A, mimochodem, „paragraf“ o lhaní se týká výkučně
  1. mluvení
  2. vztahů mezi lidmi
  Lhát o materiálním světě a ještě navíc písemnou formou mohou křesťané do aleluja a Desatero tím nijak neporuší.

 10. Pingback: Proč se ateisté sdružují? Nač ten protivný aktivismus? Vždyť je to úplně zbytečné! | Ateisté ČR

 11. Roman Petrla

  Jedna víc jsou proti-rouhačské zákony, úplně jiná je nápis „zabijme papeže Františka“.
  To vnáší pochybnosti o článku – zač skutečně byl dotyčný odsouzen.

 12. Honza Werner Post author

  Roman Petrla: To si snad děláte srandu, ne? V Bibli jsou zcela vážně, bez nadsázky míněné výzvy ke kamenování dětí, ke kamenování a zabíjení jinověrců, k zabíjení homosexuálů a spousta, spousta dalšího, a to je vše v pořádku, ale jeden nevážně, ironicky míněný nápis nikoliv?

 13. Pingback: Dánsko zrušilo svůj proti-rouhačský zákon, sociálním demokratům navzdory | Ateisté ČR

 14. Pingback: OSN chtěla odsoudit tresty smrti za rouhání se či homosexualitu. 13 států bylo proti | Ateisté ČR

 15. Pingback: Předvolební průzkum: Chtějí české politické strany zavést proti-rouhačský zákon? | Ateisté ČR

 16. Pingback: Nový Zéland a Skotsko se přiblížily zrušení svých protirouhačských zákonů | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.