Posvěcený rozhlas – Jakou roli sehrál kardinál Vlk v pokatoličtění Českého rozhlasu a proč si ČRo nezaslouží označení media veřejné služby

Autor | 01.05. 2017

Před časem jsem se v článku Musí jít český prezident – ateista na pohřeb kardinála? zmínil o roli, kterou sehrál kardinál Miloslav Vlk v pokatoličtění Českého rozhlasu. V následné diskusi většina diskutujících předpokládala, že šlo o jakési “neformální pokatoličtění” probíhající tím způsobem, že byli na rozhodující místa dosazování katolíci. To je ovšem jen část pravdy.

 

 

 

Vraťme se tedy do devadesátých let minulého století a podívejme se, co se tehdy vlastně stalo.

Roku 1991 se Miloslav Vlk stává předsedou Československé biskupské konference, což je vlastně lobbistická a nátlaková skupina zastupující katolickou církev. Z té se pak roku 1993 stává Česká biskupská konference. I té pak Miloslav Vlk až do roku 2000 předsedal.

V jinak nejisté době devadesátých let, kdy bylo vedení v podobě tehdejšího ředitele Vlastimila Ježka (člen KDU-ČSL) extrémně nakloněno katolické církvi se ČBK rozhodla vůdčí roli řkc v médiích pojistit. Jejich praktiky si v ničem nezadaly s oblíbenou praktikou nedávno svržené komunistické strany – udělat něco, co je v rozporu se všemi závaznými deklaracemi a pak prohlašovat, že to v rozporu není, protože oni říkají že to v rozporu není.

Určitou úlitbou dobové pluralitě pak bylo, že se řkc o svou mediální moc podělila s ostatními registrovanými církvemi. Při poměru, který představovalo zastoupení katolíků (přes 26,8%) a všechna ostatní vyznání včetně věřících neregistrovaných konfesí a věřících bez příslušnosti k církvi (přibližně 5,3%), z nichž byli do médií připuštěni jen ti zastoupení v Ekumenické radě církví, jim to zatím nedělalo nijak těžkou hlavu.

V té době vzniklo údajně několik smluv mezi zástupci římskokatolické církve a Českým rozhlasem. Veřejně přístupná a oficiálně platné je dosud pouze dohoda o spolupráci mezi ČRo, ČBK  a Ekumenickou radou církví.

Neoficiální stanovisko ČRo je že jde o smlouvu, která se v současnosti nevyužívá. Problém je že tato smlouva vůbec vznikla, že nikdy nebyla zrušena a že se Český rozhlas chová, jako kdyby stále platila.

Už jen když si přečteme začátek kodexu Českého rozhlasu, musí nám být jasné, že takovou smlouvou se ocitá mimo definice média veřejné služby:

Kodex Českého rozhlasu

Preambule
V souladu s posláním a vymezením rozhlasového vysílání jako služby veřejností, jak ji definovaly státy Rady Evropy a Evropské unie, Český rozhlas především:

a) Poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů.
b) Své programy vysílá svobodně a nezávisle.
c) Podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství zvláště se vyvaruje kulturní, sexuální, náboženské, rasové či politické diskriminace a společenské segregace.
d) Představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek.
e) Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy.
f) Vytváří pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku, která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka, a nepodřizuje snahu o kvalitní výstup tlakům trhu.

Náboženství bylo a je ale v Českém rozhlasu vnímáno jako jednoznačně pozitivní. Počet kritických hlasů vůči náboženským názorům je nepatrný. A že by například po průchodu několikatisícového Pochodu pro život (Cítíte to Orwellovské bodnutí?)  Prahou v jehož čele kráčel kardinál Duka, bylo co kritizovat!

Podobně i přenosy mší jsou, v době kdy je například ve Švýcarsku velkým tématem “náboženské programování” (Le News 2015: Switzerland’s national broadcaster to stop religious programming) ve vysílání a ve Španělsku probíhá kampaň za ukončení vysílání mší (RC Monitor: Španělsko: Kampaň za ukončení vysílání mše ve veřejnoprávní televizi), vykládány prostě jako “služba určitému segmentu posluchačstva”. (Pokud bychom se drželi tohoto zdůvodnění, měla by televize veřejné služby pravděpodobně většinu času vysílat pornografii.)

Přesto nezávislá odborná analýza, kterou si nedávno nechala zpracovat Rada ČRo (která si za to rozhodně zaslouží uznání) nalezla jediné vážné pochybení a tím je jednostrannost při informování o církevních restitucích.

Ateisté ČR: Český rozhlas vysíláním o církevních restitucích porušoval zákon, tvrdí analýza

Jednostrannost v otázkách etiky i jiných základních společenských otázek byla patrně pod jejich rozlišovací schopností.

Bystřejšímu člověku by stačil pohled na tento graf, aby pochopil, že “sází na špatného koně”.

 

Zdroj

TEXT DOHODY

 

S ohledem na poslání Českého rozhlasu a vycházejíce z dosažené úrovně vzájemných vztahů a spolupráce a z toho, že křesťanství tvoří základ naší i evropské duchovní kultury, uzavírají za účelem prohloubení vzájemného spolupůsobení

tuto

DOHODU O SPOLUPRÁCI

Strany dohody:

Český rozhlas, dále jen “ČRo”

se sídlem Praha 2, Vinohradská 12

zastoupený generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem

a

 1. Česká biskupská konference, dále jen “ČBK”
  se sídlem Praha 6, Thákurova 3,
  zastoupená kardinálem Dr. Miloslavem Vlkem, předsedou ČBK

 

 1. Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR, dále jen “ERC v ČR”
  se sídlem Praha 10, Donská 5, zastoupené Mgr. Pavlem Smetanou, předsedou ERC v ČR

 I. Předmět dohody

 

Předmětem této dohody je určení úrovně vzájemných vztahů a spolupráce při přípravě a tvorbě pořadů s náboženskou tématikou vysílaných ČRo.

 

II. Bližší ujednání

 

 1. ČRo, ČBK a ERC v ČR úzce spolupracují při přípravě pořadů s náboženskou tématikou. Pořady by měly zahrnovat celé spektrum lidského života, společností, práce i života církví a ekumenických vztahů.
 2. ČBK a ERC v ČR jsou poradním orgánem ředitele Úseku programu v oblasti vysílání pořadů s náboženskou tématikou a příslušného šéfredaktora v oblasti personální, tj.:
 3. a) účastní se jednání konzultační komise svými pověřenými zástupci;
  b) vyjadřují sek teologické odbornosti a duchovní způsobilosti vedoucího Redakce náboženského života (dále jen “RNŽ”).

III. Konzultační komise (dále jen “KK”)

 1.  KK je poradním orgánem ředitele Úseku programu ČRo, který předkládá na každém jednání komise programové schéma pořadů vysílaných s náboženskou tématikou.
 2.  Jednání KK řídí ředitel Úseku programu ČRo, účastní se vedoucí RNŽ a šéfredaktoři stanic, na kterých jsou pořady s náboženskou tématikou vysílány. Jednání se dále zúčastní pověření zástupci ČBK a ERC v ČR.
 3.  KK hodnotí náboženské vysílání ČRo. Případné návrhy změn v programovém schématu budou projednávány KK a programové schéma pořadů s náboženskou tématikou bude součástí zápise ve formě usnesení KK.
 4.  Ředitel Úseku programu ČRo svolává KK podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

IV. Závěrečná ustanovení

 1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
 2.  Účinností této dohody zaniká dohoda ze dne 19. 12. 1995.
 3.  Dohodu lze jednostranně písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
 4.  Dohoda se vyhotovuje v 6 výtiscích, každý účastník této smlouvy obdrží po 2. exemplářích.


V Praze dne 29. června 1999

 

 

 

 

 

Vlastimil Ježek, v.r.

……………………………………….

za ČRo

 

L.S.

+ Miloslav kardinál Vlk, v.r.

 

………………………………………

za ČBK

 

L.S.

 

 

 

 

Naděje Mandysová, v.r.

(v zastoupení)

……………………………………….

za ERC v ČR

 

L.S.

 

Odkaz na stránku se zveřejněným celým zněním dokumentu: http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/cro-doh.htm

Dokumenty – Společnost pro církevní právo: Text ve formátu MS-Word

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

43 thoughts on “Posvěcený rozhlas – Jakou roli sehrál kardinál Vlk v pokatoličtění Českého rozhlasu a proč si ČRo nezaslouží označení media veřejné služby

 1. Hraničář

  Byl by možná dobrý fór okopírovat tu smlouvu, místo ČBK tam napsat OSACR, a s odvoláním na Kodex ČRo a onen graf, předložit řediteli ČRo k podpisu.

 2. sam

  No je to sranda, ale buďme v pohodě. Počet katolíků v ČR vytrvale klesá a Duka ani Český rozhlas s tím mnoho nenadělají.
  Dá se nějak přesvědčit lidi, že by měli věřit v (tajemného, halíkovského) Boha. Těžší bude donutit lidi dodržovat různé kuriózní katolické lidové zvyky, dělat kostelní kompars nebo nechat se pokřtít, tj. mimojiné absolvovat asi jednoroční tzv. přípravu na křest.
  (Podobně já věřím, že pohyb je zdravý a občas provozuju nějaký sport. Ale nemám vůbec chuť stát se členem České obce sokolské. A nemám rád trenéry.)

 3. toli

  Byl by možná dobrý fór okopírovat tu smlouvu, místo ČBK tam napsat OSACR, a s odvoláním na Kodex ČRo a onen graf, předložit řediteli ČRo k podpisu.

  TO JE DOBRÝ NÁPAD !! Ale předání k podpisu by nemělo být ani urážlivé ani evokující legraci,možná tak trochu slavnostní. Petře Tomku,co ty na to ? Pokud ČRo myslí svůj etický kodex vážně tak by jeho ředitel neměl odmítnout podepsat.

 4. Azazel

  Ne, není to dobré Same, rozhodně to není dobré a katolická propaganda díky penězům a zaměření na mládež získává často i děti, hlavně děti mocných, co pak vládnou této zemi. Takže to není dobré a není ani dobré to, že v naší zemi není rovnost. To vše není dobré a neuspokojuje mě vůbec, že počet katolíků klesl, když pořád vládnou. Neuspokojuje mě to, protože už to nejspíš zůstane demograficky takové, jaké to je, možná počet katolíků i stoupne za čas, ale u moci se budou držet tak jako tak, dokud my budeme držet hubu a krok, jak to chce tadyhle toli, to se pak nic k lepšímu nezmění.

 5. toli

  Neuspokojuje mě to, protože už to nejspíš zůstane demograficky takové, jaké to je, možná počet katolíků i stoupne za čas, ale u moci se budou držet tak jako tak, dokud my budeme držet hubu a krok, jak to chce tadyhle toli, to se pak nic k lepšímu nezmění.

  Oni se množí jako krysy protože jim to káže pohádková knížka,takže je rozhodující kolik jejich dětí si podrží víru svých rodičů v dospělosti.Navíc mají mocný nástroj,katolický skauting říkají tomu spolča a nechodí tam jen děti věřících.Ti ostatní tam chodí protože se tam pořád něco děje,není nuda a je to zábava.Při té příležitosti dochází nejen k hrám ale i ke společným modlitbám.V létě jezdí na tábory,jeden turnus dívčí,druhý chlapecký.Co kdyby chtěli objevovat svá těla,to by bylo takové nekřesťanské a tak se tomu předchází….

 6. toli

  @Azazel
  krok, jak to chce tadyhle toli, to se pak nic k lepšímu nezmění.

  Trochu hůře chápeš.Máš pravdu že jsou mediálně preferovaní a vysílání ČT a ČRo neodpovídá procentuálně realitě.Taky se mi jedná o vyrovnanost dle zastoupení v populaci,ale vím že nátlakovými akcemi,demonstracemi a podobně nic nezmůžeš.Dokud budou na svých místech sedět ti kteří tvrdí že všechny nekřesťanské pořady jsou pro ateisty a tudíž je vysílání vyvážené tak opravdu nic nezmůžeš.

 7. toli

  Chtělo by to nějakou týdenní akci typu Prague Pride,takže tedy Atheistic Pride.
  Jenže to sežere milióny a organizátoři PP mají celé oddělení které se věnuje shánění a masáži sponzorů.A peněžně je podporují nejen firmy ale i ambasády různých zemí.
  Pokud Atheistic Pride zavrhnete tak se v podstatě jedná o to dostat se do povědomí společnosti a to také stojí spoustu peněz.Druhá věc je koho budou v té společnosti zajímat nějaké problém militantních ateistů ?

 8. Hraničář

  Azazel
  02.05. 2017

  Ne, není to dobré Same, rozhodně to není dobré a katolická propaganda díky penězům a zaměření na mládež získává často i děti, hlavně děti mocných, co pak vládnou této zemi. ……………….

  Tady jde i o to, co jsem již kdysi napsal. Můj spolupracovník mně při debatě řekl: “Ale já jsem také katolík!” A já mu na to: “Ale Toníku, jakýpak ty jsi katolík. Do kostela jdeš 3x za rok – o hodech, o vánocích a když máte mši za stařenku, a u svátostí jsi byl naposledy o svatbě!” On se zamyslel a řekl: “No, máš pravdu, ale já nejsem žádný fanatik!”

  Ti lidé nejsou fanatici, de facto ani nejsou věřící, spíše, podle Halíka, “něcisté”. Ale když dojde k rozhodování v náboženských otázkách – třebas příspěvek církvi z rozpočtu obce, oprava sakrálního objektu vyhovění panu faráři …. tak přikývnou. Protože jinak by se přece projevili jako ateisté a to jsou přece komunisté a bolševici a mít takovou nálepku!?

 9. Hraničář

  toli
  02.05. 2017
  Oni se množí jako krysy protože jim to káže pohádková knížka,………………….

  Nemáš tak docela pravdu. 22. dubna jsem byl na tom Pochodu pro život, a jak jsem se díval, většinou šly s dospělými 2 děti, málokdy 3 a více. Těm dětem – ano – rodiče “předávají víru v Boha” – já porypuji, proč jim nepředávají informace o Bohu – ty děti v dospívání, mnohé i dříve, začnou pochybovat, ale na rozdíl od socialismu už i školy mají různé “duchovní” programy, takže ty rodičovské základy se spíše upevňují. Nakonec je tomu tak, jak jsem kdysi četl od nějakého německého středoškoláka: “Když o tom všichni mluví, tak asi na tom něco bude.”
  Sice je pravda, jak jsme o tom už mluvili, že v praxi se nikdo náboženstvím neřídí, ale když pak se má církvím vyhovět,, tak tito lidé přikývnou. A myslím, že prelátům, kromě několika málo % idealistů, ani o moc jiného nejde. Právě čtu knihu Hovory s T.G.M., ještě z r. 37, kde Masaryk vzpomíná na dětství a na to, jak náboženská víra byla promíchána s pověrčivostí. A ono je to tak stále, akorát ta pověrčivost už vyměnila víly a vodníky za UFO a jiné “nebeské” entity.

 10. toli

  Jak jsem říkal jsem z 12000 města a přímo osobně tady znám 7 katolických rodin s 4 a více dětmi.Ti ostatní mají po 2 po 3 ,ale neznám ani jednu katolickou rodinu s 1 ditětem

 11. toli

  Sami kněží říkají těm vlažným katolíkům posměšně “kolečkáři”-tedy že nejdříve přijedou do kostela v kočárku na křest,potom v kočáru či autě na svou svadbu a nakonec v pohřebáku rozloučit se…..

 12. DarthZira

  Toli – otázkou je, kolik v tom vašem “západákově” je i nekatolických rodin, co mají pouze jedno dítě. Na venkově obvykle mají i ateisti víc dětí než je běžné tady v Praze.
  Já zase znám docela dost bezdětných katolíků. Většina z nich tedy nejsou ženatí/vdané, ale pochybuji, že by dodržovali celibát 😀 Ale znám i několik katolických manželských párů, kde jsou už poměrně dlouho spolu a dítě pořád žádné – a vzhledem k tomu, že je jim bohatě přes třicet, tak i pokud se léčba neplodnosti (jestli tedy jde o “problém” tohoto druhu) nakonec podaří, je velmi nepravděpodobné, že by měli víc jak to jedno.

 13. toli

  @Zira
  Ukaž mi nějaké vícečetné (3+) ateistické rodiny,já žádnou neznám,pokud nepočítám “pěstounské rodiny” co si berou děti kvůli příspěvkům státu.

 14. Foxy

  “Ukaž mi nějaké vícečetné (3+) ateistické rodiny…”
  Já jsem například trifotrický hexaděd 🙂
  a když se to všechno někde sejde, včetně sestřenic a bráchanců, co se množí úplně stejně, tak je to takový mumraj, že už sám nevím, kdo ke komu vlastně patří… 🙂

 15. toli

  @Foxy
  Ty nezklameš,vždy pobavíš 🙂

  Myšleno kladně.

 16. sam

  toli: ——————-Navíc mají mocný nástroj,katolický skauting říkají tomu spolča a nechodí tam jen děti věřících.Ti ostatní tam chodí protože se tam pořád něco děje,není nuda a je to zábava.————–
  Heh, no mají ty spolča, ale velký účinek neočekávám.
  Taky občas zajdu do vegetariánské restaurace, ale vegetariána to ze mě nedělá. Druhej den si dám řízek či paštiku.

 17. sam

  Hraničář: ——————–Nakonec je tomu tak, jak jsem kdysi četl od nějakého německého středoškoláka: „Když o tom všichni mluví, tak asi na tom něco bude.“———————-
  Jo, takhle jsem taky uvažoval za mlada. Ale tím se akorát křesťanství zařadí do škatulky “možnosti trávení volnýho času.” Nikoliv “nutná činnost.”

  „Když o tom (fotbalu, Beatles, technu, hokeji, apod…) všichni mluví, tak asi na tom něco bude….“ “…Ale to ještě není nutnost se tomu věnovat také!!”

 18. toli

  Heh, no mají ty spolča, ale velký účinek neočekávám.

  Jenže je to formuje.Děti věřících rodičů jsou formované ještě navíc doma.Děti nevěřících rodičů jsou postupně formované jen v tom spolču ( a konkrétně zdejší spolčo vede kněz který je tím nejlepším manipulátorem široko daleko) + věřícími spolužáky a kamarády.Pokud si to nevěřící rodiče doma neohlídají ( nebuď blbá/ý, kam jsi dal/a rozum ? ) tak se jim dítě po nějakém čase prostě pomátne ……

 19. DarthZira

  Přímo k faktům uvedeným v článku:
  Je velmi zajímavé, že v roce 1950 bylo lidí deklarovaných jako “bez náboženského vyznání” méně než v roce 1930.
  Docela by mě zajímala data z let mezi 1950 a 1991, jak se tam ty poměry celkově měnily – a taky bych docela ráda věděla, z jakého důvodu během minulého režimu tak strašně moc poklesly počty českých bratří a husitů. By člověk řekl, že když se o nich v komunistických školách furt mluvilo jako o těch “pokrokových”, tak že když už někdo měl potřebu chodit na nějaké náboženské obřady, tak že bude spíš inklinovat k nim. Asi holt komunisti tyto církve vůbec nijak nepodporovali nebo co – a nebo té katolické “házeli klacky pod nohy” daleko méně.

  A opravdu hodně zajímavý je ten rozdíl mezi roky 2001 a 2011 – v roce 2001 je daleko méně lidí, co v dotazníku o své víře odmítlo mluvit, dokonce je takovýchto lidí více i v roce 1991 než v roce 2001 – zajímalo by mě docela proč.
  Stejně tak je ale v roce 2011 daleko méně lidí, kteří se výslovně deklarují jako “bez náboženského vyznání”, dokonce je jich v roce 2011 i méně než v roce 1991, kdy deklarovaných katolíků bylo skoro 40% populace.
  A jsem opravdu hodně zvědavá, jak se tento graf změní při sčítání v roce 2021.

  Osobně si myslím, že je potřeba si položit dvě otázky:
  1) Co jsou vlastně zač ti (skoro polovina populace), co při sčítání o své víře odmítají mluvit?
  Připadá mi, že jsou to z o něco větší části bývalí “bez vyznání” a z o něco menší části bývalí “katolíci”. Nemyslím si, že většina opravdu silně věřících při sčítání svou víru “zapřela”, takže ze strany “bývalých katolíků” (a případně i “bývalých českých bratří” a “bývalých husitů” a případně i dalších “bývalých” příslušníků nějaké další menší církve, kteří všichni dohromady ovšem v rámci toho “přesunu” tvoří jenom nějaké zanedbatelné jedno dvě procenta max) se jedná o takové ty “matrikové”, co do kostela zajdou párkrát do roka (jak to psal Hraničář).
  Daleko víc by mě ale zajímalo, proč tak veliké procento lidí, kteří se v roce 2001 hlásili k tomu, že jsou “bez náboženského vyznání”, se najednou k tomu odmítá přihlásit. Řekla bych, že většina z nich přesvědčení ateisté asi nebudou.

  A s tím souvisí i otázka č. 2 – jestli všichni ti, co se deklarovali jako “bez náboženského vyznání”, opravdu jsou ateisté.

  A jen tak na okraj – nechci nějak extra hájit kardinála Vlka, ale za prvé prostě dělal to, co ve své funkci tak nějak dělat měl, a jakýkoli jiný arcibiskup pražský a primas český by to dělal taky, ať už by na tom stolci seděl kdokoli. Ano, možná by někdo jiný v této funkci byl méně úspěšný, ale taky tam mohl být někdo po této stránce ještě schopnější. Ale – což je daleko podstatnější – za druhé bez toho, že by mu příslušné mediální rady a vedení Českého rozhlasu takto ochotně “šly na ruku”, by nedosáhl vůbec ničeho.
  Takže pokud někomu nadávat, tak za prvé našim politikům za to, jaké členy mediálních rad navolili, za druhé členům těchto mediálních rad, za třetí řediteli Českého rozhlasu – a až někde daleko daleko za tím lze nadávat na to, že Vlk nebyl neschopný matlal a prostě si nabízenou šanci nenechal utéct, ale naopak z ní “vytřískal” co možná nejvíce.

 20. DarthZira

  Toli – problém je, že skoro všechna “nenáboženská spolča” musejí rodiče dost draze platit. Dřív byly různé kroužky v rámci Pionýra či podobných organizací zadarmo či skoro zadarmo, to samé třeba družina po škole. Dnes to všecko stojí prachy – a ne právě malé 🙁

  V podstatě jedinou výjimkou, o které vím, jsou scifistické akce, z nichž některé jsou úplně zadarmo (jednodenní cony v knihovně) a jiné nejsou pořád ještě finančně až tak moc nákladné – většina víkendových conů stojí od pátku do neděle na vstupném kolem tří stovek.
  Problémem ovšem je, že sci-fi kluby dneska nepořádají veřejné akce, ba dokonce ani pravidelná klubová setkání každý týden jako tomu bylo ještě v devadesátkách, protože to prostě nemá kdo organizovat – každý dnes sám honí výdělek jak se dá. A další věcí je, že sehnat prostory, kde by se to dalo pořádat a nestálo to majlant, je stále větší problém. Třeba školy k podobné činnosti už zadarmo prostory neposkytnou ani omylem – často chtějí takové pálky, že je to zcela nereálné…
  Je docela dobře možné, že také trampové, vodáci a další hobbysti mají nějaká svoje “spolča”, ale nejspíš narážejí na úplně ty stejné problémy jako scifisti, takže ta děcka dnes vlastně moc nemají kam pravidelně zadarmo či skoro zadarmo chodit a setkávat se tam s kamarády.
  A tak když jim kamarád či kamarádka řekne “pojď se mnou do spolča”, tak jde – a jeho rodiče jsou ještě jenom rádi, že jim dítě nelítá po ulici samotné nebo nevysedává furt jenom u počítače.

 21. toli

  Tady jsou “výuky” náboženství dokonce na základních školách.Rodiče si to vydupali.Jsou nepovinné,ale pokud se dítě do nich přihlásí tak musí dokončit ročník.O absolvování výuky náboženství včetně známkování je záznam ve vysvědčení.

 22. toli

  Tohle město má 3 necírkevní základní školy a všude to běží stejným způsobem.Nepovinné leč po přihlášení povinné náboženství.

 23. toli

  Má věřící kamarádka má dceru co má Aspergera (forma autismu).Ta dcera má k dispozici asistentku,protože sama by učivo nezvládala.Přesto jí kámoška dala na náboženství prý aby Julča měla alespoň základy.Zeptal jsem se jí jestli náhodou není blbá,když ví že dcera je postižená a horko těžko zvládá učivo základní školy a ještě jí bude vypatlávat mozek nedůležitými píčovinami ?

 24. sam

  Tenhleten předmět náboženství ve škole většinou nefunguje tak, jak by ŘKC potřebovala. Děti to začnou porovnávat s jinými školními předměty.
  Jakej to má účinek na autisty, těžko říct. Ale nějaký průšvih (noční můry, hospitalizace v blázinci, sebevražda, apod.) by mě zas tak moc nepřekvapil.

  Asi už jsem to tady někdy říkal, ale dle mých zkušeností je ke katolizaci dítěte velmi potřebná vytrvalá výchova ze strany rodičů. Samotnej kněz, katecheta nebo kámoši ze spolča mnoho nesvedou.

  Za osm let studia na katolickým gymnáziu mi nikdo neřekl, ŽE bych se měl nechat pokřtít (tj. absolvovat roční přípravu na křest) ani PROČ. Zato jiných úkolů jsem měl furt dost. A ukecali mě, abych si na škole udělal jakýsi certifikát z němčiny.
  To předávání víry mezi spolužáky či kamarády snad někdy funguje, ale NIKDY jsem to neviděl na vlastní oči. Mezi katolickýma studentama je totiž zásada, že O NÁBOŽENSTVÍ SE NEMLUVÍ. Aspoň tak jsem to zažil já.

 25. Hraničář

  DZ:
  Řekla bych, že většina z nich přesvědčení ateisté asi nebudou.
  A s tím souvisí i otázka č. 2 – jestli všichni ti, co se deklarovali jako „bez náboženského vyznání“, opravdu jsou ateisté…….

  Řekl bych, že rozhodně nejsou. Spíše to jsou, podle Halíka, “něcisté”. Náboženské poučky v jejich plnosti akceptovat nemohou, ale víru v “něco nad námi” , v “osud”, ve “vesmírnou inteligenci”, či volačo podobného, majú. To jsou to “hledající” které se snaží oslovit “Halíci”, církev v rámci kursů Alfa a pod. Lidé, kteří mají malé vědomosti v oblasti přírodních věd i v oblasti náboženství.

 26. Hraničář

  DarthZira
  03.05. 2017

  Toli – problém je, že skoro všechna „nenáboženská spolča“ musejí rodiče dost draze platit. ………………

  Příměstský tábor u nás v Domě dětí a mládeže, od pondělí do pátku, 1200,- Kč.

 27. DarthZira

  Hraničář – a to je právě tak základní chyba, že dnes má většina lidí mizerné znalosti jak z oblasti přírodních věd, tak také vědí velmi málo nebo skoro nic o náboženství 🙁 Ani jedno se totiž na školách pořádně neučí – ovšem abychom netrpěli nějakými iluzemi, “za komančů” to v obou těchto oblastech nebylo o nic lepší 😉
  Mimochodem, to je přesně to, co by měla veřejnoprávní média dělat, totiž vysílat populárně vědecké a naučné pořady, ze kterých by se lidi dozvěděli jak něco o moderní přírodovědě (a pak nevěřili na chemtrails, MMS a podobné pytloviny), tak také objektivně (beze všech příkras, ale i bez nějaké démonizace a zkratkovitých nesmyslů typu “jezuiti upalovali čarodějnice” atd.) o všech různých náboženstvích (abrahámovských i jiných), jejich “svatých textech” a dalších zastávaných “dogmatech” i jimi propagovaných společenských a morálních normách.
  A přesně toto bychom taky měli po rozhlasu a televizi požadovat!

 28. Hraničář

  sam
  03.05. 2017
  To předávání víry mezi spolužáky či kamarády snad někdy funguje, ale NIKDY jsem to neviděl na vlastní oči. Mezi katolickýma studentama je totiž zásada, že O NÁBOŽENSTVÍ SE NEMLUVÍ. Aspoň tak jsem to zažil já………………….

  Já jsem vyrůstal za socialismu, v katolické rodině, byť táta byl (i) komunista. Jeden strýc kněz, dvě tety jeptišky. Náboženství, ministrování. Zároveň vědomí, že pochybnosti o víře jsou hřích (“pochyboval jsem o jsoucnosti Boží”), že něco takového doma, před strýčkem farářem či tetičkami, ctihodnými sestrami, z pusy vypustit nesmím.

  V naší vesnici chodil do kostela i ředitel ZDŠ s manželkou. Ta pravidelně přistupovala ke svátostem, on jednou za rok. Ale jejich 3 děti do kostela nechodily. Měl nás na fyziku a pamatuji, že se dostal k “paradoxu vody” a k tomu řekl, že je vidět, že to musel NĚKDO zařídit. Později jsem se dozvěděl, že jeho švagr byl min. školství dr. Kahuda.

  Ačkoliv jsem byl katolicky vychován, sám jsem zjistil, že svoji víru a náboženství nejsem schopen nijak odůvodnit a obhájit. Ty rozpory se školní výukou byly nepřekonatelné. To je to, co nyní katolíci prezentují, jako vnucování ateismu ve školách. Je pravda, že tu a tam některý učitel se vysmíval církvi, víře, či náboženství, žádný ale nedokázal přednést nějaké odborné námitky. Naopak na učňovce náš třídní o Ježíši říkal, že to byl sociální reformátor.
  Ani mezi klukama jsem nebyl schopen víru a náboženství obhájit. Když se některý víře, církvi, náboženství vysmíval, vskrytu jsem psychicky trpěl.
  Teprve až dospělý, když jsem se oženil se sice pokřtěnou, ale fakticky nevěřící, jsem začal číst náboženské spisy – ale také marx-leninské – a začal jsem být schopen víru i náboženství vysvětlovat a obhajovat. Ale současně se mi víra začala nahlodávat, protože jsem se přesvědčoval, že prostě nefunguje. Když člověk něco potřeboval, tak Pán Bůh nepomohl. Vysvětlení kněží, že určitě někdy, nějak pomůže, jsem postupně přestal akceptovat. A tak po letech přemýšlení a zkoumání, jsem se dopracoval až k agnosticismu, takže teď do sčítání klidně napíšu, že se hlásím k víře rytířů Jedi či k něčemu podobnému.

 29. DarthZira

  Hraničář – ale to je přesně ono, příměstský tábor jeden dva týdny do roka opravdu nemůže konkurovat spolču, kde se ta děcka scházejí každý týden!
  Pětidenní PragoFFest taky stojí na vstupném i s ubytováním do tisícovky (pro děcka do 15 ještě míň) a téměř čtrnáctidenní Festival fantazie i s ubytováním ve třídě nebo v tělocvičně necelé tři tisíce (pro mládež nad 15 let, děcka do 15 mají nějakou slevu, nevím ale přesně jakou, úplně malá tam mají vstup zdarma, ale zas tam s nimi musí někdo být, hlídání dětí pořadatelé nezajišťují) – ale každá z těchto akcí je pouze jednou do roka.
  A i kdyby náhodou někdo pořádal cony (nebo třeba nějaké celovíkendové akce v Domě dětí a mládeže) každý víkend, tak i kdyby každá ta celovíkendovka stála jenom 250 Kč, tak který rodič má na to za podobné věci vypláznout za každé své dítě každý měsíc litr, tedy dvanáct tisíc ročně ze jedno děcko??? A v případě jakéhokoli kroužku, kam by děcko chodilo jednou týdně na dvě hodiny, ta částka není o moc nižší než těch 250. Zato spolčo je zadarmo…

 30. toli

  Ty rozpory se školní výukou byly nepřekonatelné.

  Dospělí praktikující věřící jednoduše ignorují vědu,předpokládám že k tomu učí i své děti.

 31. Jiří

  @DathZira:
  “Daleko víc by mě ale zajímalo, proč tak veliké procento lidí, kteří se v roce 2001 hlásili k tomu, že jsou „bez náboženského vyznání“, se najednou k tomu odmítá přihlásit.”
  Problem je v tom, ze clovek, ktery nezna historii bude nucen ji zopakovat. Precte si tohle https://www.root.cz/clanky/derne-stitky-a-holocaust-konecne-reseni-jako-byznys/ A reknete jesli stale jeste mate chut vytvaret proti sobe munici. A neni dulezite, zda tu “poradek” budou delat rucnikari, nebo nas “zachrani” obranci tradicnich krestanskych hodnot, nebo neco uplne noveho.
  Na tom scitani, me ale vice vadi, ze do skupin podle klice viry se radi i lide, kteri si nemohou vybrat. Jakou viru ma jednodenni kojenec? Ve scitani stejnou jako rodice, podle muslimu se narodil automaticky jako muslim, podobne jine nabozenske skupiny, ve skutecnosti ma jen viru, ze se mu podari vycucnout neco dobreho.

 32. Hraničář

  Dobrý den.

  Vážená redakce.
  Otiskli jste úvodní slovo paní Zdeňky Rybové. Já jsem k němu napsal nějaké své názory:

  Nejen proti potratům, ale pro život
  Vydání: 2017/17 Tisíce lidí podpořily nenarozený život, 25.4.2017
  Příloha Katolického týdeníku: Perspektivy 17

  Přinášíme úvodní slovo k Pochodu pro život místopředsedkyně pořádajícího Hnutí Pro život Zdeňky Rybové. Pronesla jej minulou sobotu na zahajovací bohoslužbě ve svatovítské katedrále.

  ÚHEL POHLEDU Zdeňky Rybové
  Po sedmnácté se v naší zemi koná Národní pochod pro život a rodinu. Podruhé začíná mší svatou v pražské katedrále. Děkujeme za pozvání, otče kardinále, ale ráda bych vyjádřila vděčnost také všem biskupům za otevřenou podporu iniciativ usilujících o obnovu úcty k životu od početí do přirozené smrti. O slavnosti Zvěstování Páně se ve všech českých a moravských diecézích obětovaly mše svaté za obnovu kultury života a ČBK také vyslovila na svém lednovém zasedání plnou podporu letošnímu ročníku Národního pochodu pro život a rodinu. To vše pro nás znamená povzbuzení, ale přitom víme, že o nás nejde. Nejde o nějaký spolek, iniciativu, agendu nějakého hnutí, ale o osud dvaceti tisíc dětí, které jsou každý rok usmrceny, o jejich matky, které jsou ve stejném počtu potratem zraněny, o jejich otce, kteří možná nenašli dost odvahy postavit se za ženu, kterou objali a za život, který počali.

  ……….. Dovolil bych si připomenout, že se – z odborného hlediska – nejedná o děti. Katolíci, paní Rybová zvláště, mluví o „dětech“, aby v ženách vyvolali pocit viny…………

  Šedesát let legálního zabíjení
  Letos je u nás již šedesátým rokem v platnosti potratový zákon, který jsme si roku 1957 nechali vnutit Sovětským svazem, prvním moderním státem, který se kdy odvážil přiznat člověku právo na zabíjení vlastních potomků. Tento zákon, jeden z plodů protikřesťanské revoluce, se chtěl jevit jako projev emancipace lidství, ve skutečnosti však byl projevem pádu do dávného pohanství.

  ………. SSSR nám zákon nevnucoval. Československá vláda jej přijala vlastním rozhodnutím. Ze stejného důvodu, z jakého byl přijat ještě v dobách sovětského Ruska – z důvodů vysokého počtu podomácku prováděných potratů, které měly důsledek vysokého počtu mrtvých žen a poškozeného zdraví. Jenže to věrní katolíci považovali, a považují, za Boží trest té ženě ………..

  Barbarství bez cizích barbarů
  Na starověkou Spartu dnes hledíme očima učebnic dějepisu s pohrdáním spatra jako na cynickou kulturu, kde se neduživé děti shazovaly ze skály dolů do propasti. Hledíme spatra na kulturu, kde se zabíjeli slabí. A sami žijeme v kultuře, kde se zabíjejí nejslabší. Jsme tak zde na Západě svědky nájezdu barbarství, které však dnes nepřijíždí jako horda krvelačných Hunů na koních, ale útočí skrz naše vlastní zákony a paragrafy.

  ……… Sparta, ale i jiné národy o kterých se to všeobecně neví, třebas Inuité, zabíjela neduživé děti, protože za tehdejších podmínek si nemohla dovolit plýtvat nedostatečnými zdroji. I v současné době v chudých zemích je vysoká úmrtnost především dětí neduživých, které jejich rodiče zanedbávají. Steně tomu tak bylo i u nás v minulosti. Je to sice smutné, ale z racionálního hlediska pochopitelné… …….

  Evropská kultura se však kdysi stala velkou ne snad proto, že by byla bělošská nebo západní, ne snad pro svou rasovou nebo geografickou pýchu, ale pro svou pokoru před Božím a přirozeným zákonem, který přiznává důstojnost každému člověku od početí až do přirozené smrti.

  ……….. Jaký „přirozený“ zákon má autorka na mysli? Jaká pokora před kterým „Božím“ zákonem, když křesťané všeho druhu vyvražďovali „heretiky“, „pohany“ a vůbec všechny, kteří věřili jinak a v jiné bohy/Bohy? A což takoví církevní preláti pocházející ze šlechtických rodů, žijící v přepychu v zámcích, vozících se v pozlacených kočárech, jakou ti asi přiznávali důstojnost poddaným pokorně klečícím v prachu vedle cesty, kde ti preláti projížděli? ……….

  Méně viditelné katedrály
  Moderní „-ismy“ znamenaly vždy ústup od této pokory, na níž západní civilizace stojí, a začaly lidskou důstojnost vyhrazovat vyvoleným na základě společenské třídy, rasy, anebo – jak je tomu dnes – na základě zdraví a síly.

  ………. Naprostý nesmysl! Teprve moderní doba, díky rozvoji vědy – i proti církevním názorům – umožnila takovou produkci hmotných statků, že i ti postižení chudáci mohou žít důstojně. Tak, jak nebylo možné po dlouhá staletí, ba, tisíciletí, kdy v Evropě – prý – byli všichni zbožní, modlili se, dodržovali půst a chodili na poutě…………

  Nacismus, komunismus i moderní individualismus znamenají nájezd barbarství na evropskou kulturu, jejíž viditelné plody jezdí fotografovat lidé z celého světa třeba sem na Hradčany.

  ……. Další nesmyslný konstrukt! Po celé Evropě jsou katedrály, v jejichž stínu umírali lidé na nemoci a mnohdy i hladem. Žádné modlení jim nepomohlo! Po světě jsou křesťanské katedrály, postavené na zničených kultovních stavbách jiných kultur a ozdobené zlatem s něhož kape krev vyvražděných „pohanských divochů“……..

  Tato kultura má však i své vnitřní, méně viditelné, ale neméně důležité katedrály. A jedním, snad největším, z těchto vnitřních pokladů, je – v mnoha jiných civilizacích tak nesamozřejmá – úcta ke každému jednotlivému lidskému životu.

  …………… Jaká úcta byla ke každému jednotlivému lidskému životu v dobách náboženských válek? ……

  Sebevražedné kultury nemohou mít dlouhé trvání
  Naše dnešní shromáždění, které zde před Bohem začínáme, není v první řadě demonstrací proti potratům, je pochodem pro život. Je vyjádřením souhlasu se stvořeným řádem, je pochodem, v němž spolu s námi jdou celá staletí křesťanské civilizace.
  To, co je dnes normální, vždy normální nebylo a jistě vždy nebude. Sebevražedné kultury, které pohrdají počatým životem a znevažují rodinu, nemohou mít dlouhé trvání. To, co pak vyroste z trosek, bude nový přirozený řád. Co se potom bude v učebnicích psát o Evropě 21. století? Nebudeme pro potomky – pro přeživší této epochy potratu – kulturou smrti? Nebudeme tím, čím je pro nás starověká Sparta?

  ……….. Jaká sebevražedná kultura? Chtěl bych vidět, kolik asi % z těch, kteří pochodovali Prahou, by chtělo žít někdy v 17. stol., které, prý, bylo velice zbožné …………

  Ale! Věci se hýbou. Ve své každodenní praxi se setkávám s mnoha znameními naděje. Aktivity na ochranu lidského života dostávají spontánní podporu z nejvyšších politických míst – z takových, z nichž ji jinde na světě nikdy nedostaly. Mění se smýšlení lékařů, z nichž stovky aktivně podporují práci Hnutí Pro život. Projekt „Nesoudíme, pomáháme“ je díky aktivní záštitě starostů přítomen v desítkách českých a moravských měst. Také lékaři včetně gynekologů z předních českých nemocnic vycházejí vstříc. V politické oblasti se daří měnit cynický paragraf zákona o pohřbívání, který zacházel s potracenými dětmi jako s biologickým odpadem. Funguje kolem nás spousta nádherných projektů, které stojí na zájmu o člověka a o uzdravení celé společnosti. A vše, co se tu děje, se děje díky podpoře tisíců lidí, kteří se s námi dělí mj. o finanční prostředky ze svých bezesporu napjatých rodinných rozpočtů.

  …………. Ano, vrátíme se do „starých zlatých časů“, kdy se ženy budou děsit neplánovaného otěhotnění – protože samozřejmě bude také zakázaná antikoncepce – kdy budou umírat pod rukama „andělíčkářek“, což lidé, jako paní Rybová, které neplánované těhotenství už nehrozí, budou považovat za spravedlivý trest od Dobrotivého Pána Boha té smilné ženě! ……..

  Jste to vy, kteří jste tu dnes s námi, kteří dáváte světu naději. Jste dobrým příkladem a příklady, jak známo, táhnou. Obnova světa, v němž se silný člověk obrací proti slabému, však nemůže, jak víme, začít jinde než u kořene problému: tedy obratem člověka k Bohu. Veškeré úsilí by ale bylo plané, pokud by nezačínalo modlitbou. Věci se teď hýbou i proto, že jsou v naší zemi denně obětovány mše svaté na úmysl obnovy úcty k životu a že se tisíce lidí denně na tento úmysl modlí.
  Bohu díky za to, že se k nám i přes naše slabosti laskavě sklání, že nás slyší, že nám žehná a že se o nás stará. Kéž jsme dobrými spolupracovníky jeho milosti, aby tato kultura nebyla pohanskou kulturou smrti, ale stále zřetelněji se stávala křesťanskou kulturou života.
  Autorka je místopředsedkyní Hnutí Pro život.

  ………………..Obrat člověka k Bohu! Už dlouho píši na různých křesťanských webech, proč tedy věřící neprosí Dobrotivého a Všemohoucího Pána Boha, aby neposílal své „dárky“ lidem, kteří už nechtějí další děti. Dítě je přece dar od Boha – tak to věřící, i páni faráři, tvrdí. Jsou úsměvné nářky katolických manželů, i u vás v KT, že navzdory veškerým modlitbám, mším, poutím …. je Pán Bůh ne a ne podarovat dítětem. Jednou jsem neodolal a jako reakci napsal – asi jste jim to nepředali – zdali ti manželé vědí, že aby měli dítě, musí také dělat takovou tu „sprostou a hříšnou věc“, jako je souložení.

  Proč Dobrotivý Pán Bůh nutí své dárky lidem, kteří o ně nestojí a nežádají? Proč je nutí třebas prostitutce, když, jako Všemohoucí ví, že dítě hodí do popelnice? Proč jej nutí ženám o kterých ví, že hned poletí na potrat? Aby je pak mohl poslat do pekla a tam je po věky bestiálně mučit? Proč posílá lidem „dárky“ vadné, když přece musí vědět, že většina lidí také půjde na potrat. Proč je neposílá manželům katolíkům, kteří, prý, se nějakým mrzáčkem či debilkem budou cítit velice obdarovaní?

  Antikoncepce i zákon o potratu nejdou povinností. Jsou možností! Věřící nejsou povinni antikoncepci užívat, ani chodit na potraty. Mohou mít i deset, i více, dětí, a to i postižených. A zcela jistě se pak – s důvěrou – obrátí na společnost – a teď nám přispívejte na problémy a náklady, ke kterým jsme se my sami dobrovolně rozhodli!

  Antikoncepce, i prenatální diagnostika, a v nejhorším případě i ten potrat, z něhož není nadšený ani MUDr. Uzel, jsou velikou vymožeností moderní doby. Pokud je někdo nechce využívat, je to jeho svobodná vůle. Ale potom by neměl požadovat po společnosti, aby jeho svobodné rozhodnutí finančně kompenzovala!

  Nemám adresu paní Rybové. Buďte tak hodní a tyto moje názory jí přepošlete.

  Srdečně zdravím,

 33. sam

  ——————toli
  03.05. 2017 Ty rozpory se školní výukou byly nepřekonatelné.

  Dospělí praktikující věřící jednoduše ignorují vědu,předpokládám že k tomu učí i své děti.
  ———————-
  Klasickej doublethink, česky tomu říkám dva režimy mozku.

 34. toli

  Dospělí praktikující věřící jednoduše ignorují vědu,předpokládám že k tomu učí i své děti.
  ———————-
  Klasickej doublethink, česky tomu říkám dva režimy mozku.

  Oni to vnímají tak že věda je lidská, tedy omylná,bible a promluvy pana faráře jsou od boha,tedy bible a pan farář jsou pro ně důležitější 🙂
  Církev je prostě taková rezervace pro postižené a chrání si svůj prostor a naopak ráda zasahuje do prostoru jiným,protože to je prý její poslání dané Bohem

 35. toli

  Kdysi jsem se ptal faráře proč Jan Křtitel nedržel hubu a neuřízli by mu hlavu ? Prý nemohl mlčet,posláním křesťana je kafrat do života jiným a poukazovat na jejich hříchy aby hříšníci změnili svůj vztah k Bohu……

  Co k tomu dodat ? Inu rezervace pro mentálně postižené.

 36. DarthZira

  Hraničář – nějaká adresa na Hnutí pro život by se asi na jejich stránkách našla, ale podle mého poslat podobnou věc jako osobní dopis Rybové (či komukoli z jejich vedení) je dost k ničemu. Nejspíš na to vůbec neodpoví, případně pokud náhodou ano, tak se to kromě jednoho dvou lidí z vedení této organizace stejně nedozví vůbec nikdo další, zejména ne ty “ovečky”, které pochodovaly Prahou.
  Chtělo by to uvedené argumenty ještě trochu “doladit” či “dopilovat” a snažit se to pak zveřejnit – ideálně jménem Ateistů ČR – jako otevřený dopis např. v nějakých celostátních novinách. Případně to poslat jako dopis do Katolického týdeníku, ovšem tam se lze asi vsadit, že by to neotiskli.

 37. toli

  @Hraničář
  Zira má pravdu,oni jsou tak zahleděni do sebe že vidí jen tu svou božskou pravdu.Víš to na Čunkovi,Bělobrádkovi jak ženám tvrdí že si mají pořídit jiného chlapa když otec neplatí alimenty.Inu i křesťané vybízejí k promiskuitě….. 🙂

  Nebo když Jílková řešila adopce registrovanými páry tak tam byla nějaká pinda z Hnutí pro život a ta mlela pořád dokola že přeci každé dítě má někde svého biologického otce a někde i biologickou matku a že žena si má dobře vybírat manžela a otce svých dětí.Pokud se žena nechá oplodnit a uzavře registrované partnerství s ženou tak je to prý nezodpovědné. No prostě ta paní tam předváděla pořád dokola svůj hovězí mozek.

 38. Hraničář

  toli
  04.05. 2017
  Kdysi jsem se ptal faráře proč Jan Křtitel nedržel hubu a neuřízli by mu hlavu ? Prý nemohl mlčet,posláním křesťana je kafrat do života jiným a poukazovat na jejich hříchy aby hříšníci změnili svůj vztah k Bohu…………..

  Já teď na to říkám, proč to nenechají na Pánu Bohu? Snad se dokáže sám o sebe postarat a zařídit si svá přání, když je Všemohoucí!
  Navíc – víra je dar, který Bůh rozdává dle svého uvážení. Takže když někomu ten “dar” nedal, jak jej pak může trestat?
  Před léty kard. Vlk v TV rozhovoru to řekl moderátorce. Ta se zeptala – “a co když Pán Bůh ten dar nedá?” Odpověď Vlka byla “geniální”: “Tak má prosit Pána Boha, aby mu víru dal!” Přesně tak i mně kněží odpovídali.
  Takže Bůh trestá za nevíru proto, že jej nevěřící neprosí. Neboť jak věřící říkají, “víra je úkon vůle!” A jak to chcete rozumově, a slušně, vyvrátit?

 39. Hraničář

  DarthZira
  04.05. 2017
  Hraničář – nějaká adresa na Hnutí pro život by se asi na jejich stránkách našla, ale podle mého poslat podobnou věc jako osobní dopis Rybové (či komukoli z jejich vedení) je dost k ničemu. ………………

  Ty námitky jsem poslal do KT, s tím, aby to paní Rybové přeposlali. Že to neotisknou a že Rybová neodpoví, tím jsem si jistý. S tím “veřejným dopisem” – to je zajímavé. Zkusím to promyslet.

 40. Hraničář

  Tak už jsem se (konečně) dozvěděl, proč hřešíme. Protože máme superpočítače!

  trvalo 600 let dojít až k superpočítačům. Ale nyní, když je ta idea a znalost, jak vyrobit superpočítače tady a tato vymoženost a vzpomínka jsou tady, nepotrvá to dalších 600 let znovu je vynalézt, protože i po Trestu bude živý někdo, kdo si je pamatuje. Nemyslím si, že Bůh vezme všechny ty, kteří mají tuto vzpomínku na superpočítače, a odstraní je. Bude tedy potřeba jen jednoho nebo dvou lidí, kteří věděli, jak tyto věci fungovaly, aby je zrekonstruovali, a obnova vší té technologie obnoví i snadnost toho, jak hřešit, kterou tato technologie člověku poskytuje dnes.
  http://rexcz.blogspot.com/2017/05/stare-nove-veci-1997.html

Komentáře nejsou povoleny.