Hon na ateisty v Malajsii započal. Odpadlíci od islámu jsou určeni k porážce, jejich krev je halal, zní od tamních muslimů

Autor | 14.08. 2017

Možná i Vy znáte mezinárodní organizaci Atheist Republic. Tato ateistická organizace byla v roce 2012 založena íránským ex-muslimem a ateistou, Arminem Navabim. A podíváme-li se na všechny ateistické stránky a skupiny na Facebooku, Atheist Republic je tou suverénně nejpočetnější: stránku této organizace, sdružující ateisty po celém světě, lajklo už více než 1,7 milionu uživatelů. V uzavřené skupině, kde se často můžeme setkávat se svědectvími ateistů ze zemí, ve kterých musí svou nevíru tajit, se pak nachází takřka 80 tisíc uživatelů. Hlavním záměrem Atheist Republic je právě sdružování ateistů, tím spíše pak v zemích, kde jim politické a společenské okolnosti příliš nepřejí. Atheist Republic je platformou, skrze kterou se mohou spojit například ateisté žijící v zemích jako Nigérie, Alžírsko, Kuvajt či Malajsie, kteří by se jinak neměli jak kontaktovat, ba co více, ani by o sobě nevěděli. Fotkou z jednoho takového setkání z posledně jmenované země, tedy z Malajsie, se v uplynulých dnech rozjel velmi nepříjemný a nebezpečný řetězec událostí, na jehož konci jsou novinové titulky o nutnosti zastavení ateistů, a výzvy malajských vládních představitelů k zahájení honu na ateisty. V Malajsii jde skutečně do tuhého.

Vše odstartovala tato fotka, publikovaná 2. srpna na facebookové stránce Atheist Republic:

Fotka malajských ateistů se po sociálních sítích začala rychle šířit, a výsledkem byla lavina nenávistných komentářů ze strany malajských muslimů, vyzývajících k potrestání ateistů. Podle malajských muslimů totiž v Malajsii člověk musí věřit v Boha, a jak jeden z nich uvedl v diskusi pod inkriminovanou fotkou: v Malajsii funguje svoboda náboženství, nikoliv svoboda ateismu. Malajští muslimové navíc pojali podezření, že někteří z malajských ateistů zachycených na fotce jsou ve skutečnosti odpadlíci od islámu. A ti by se samozřejmě měli, v souladu s islámským právem, popravit. Tedy, pochopitelně až poté, co jim bude věnována třídenní lhůta, během které budou moci svoje zřeknutí se islámu vzít zpět.

Že je islám ateofobním náboženstvím, a že tedy lze od jeho vyznavačů, muslimů, čekat ateofobní komentáře, požadující vypořádání se s bězvěrci, to není ničím překvapivým. Ostatně, komentáře malajských muslimů vůči ateistům se ve své podstatě nijak neliší od komentářů muslimů egyptských, saúdskoarabských, pákistánských čí bangladéšských. Islám možná není „jen jeden“, islám možná není „monolit“, jak se nám někteří snaží vštěpovat, faktem však zůstává, že nenávist vůči ateistům, agnostikům a apostatům spojuje všechny verze islámu od Západní Sahary až právě po Malajsii a Indonésii.

Jak jsem již uvedl na začátku, fotku ze setkání malajských ateistů v Kuala Lumpur od začátku doprovázejí nejen nenávistné komentáře malajských muslimů, nýbrž i zvláště tvrdá vyjádření představitelů malajské vlády. Ještě než se na tato vyjádření detailněji podíváme, řekněme si něco málo o současné malajské vládě a jejím premiérovi. V Malajsii již od roku 2009 premiérem Najib Razak, jehož vláda je značně anti-sekulární. Během svého „panování“ se Razak a řada členů jeho kabinetu dopustila mnoha nesnášenlivých výroků na adresu sekularismu a nevěřících. Kupříkladu v roce 2014 Razak uvedl, že „humanismus a sekularismus, stejně jako liberalismus, představují nebezpečí pro islám, stejně jako pro stát. Nebudeme tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů.“ Jestliže tedy Malajsii již takřka deset let vládne premiér s takovými názory, jistě si dokážete představit, jaké klima tam asi musí panovat pro tamní ateisty, agnostiky a odpadlíky od islámu.

Mapa kriminalizace ateismu ve světě. Tmavě červená znamená trest smrti. Červená znamená trest vězení. Oranžová pak pokuty a restrikce, žlutá místní omezení. Najdete Malajsii, oděnou v červeném?

Po zveřejnění fotky z kualalumpurského setkání malajských ateistů se nejen malajský internet, ale i facebooková stránka Atheist Republic, začali plnit komentáři malajských muslimů, kteří požadovali potrestání ateistů. Jak vyplývá z vyjádření mnoha muslimů v komentářích, dle jejich názoru člověk v Malajsii musí věřit v Boha a jiná alternativa neexistuje. Vzhledem k tomu, že fotka vyvolala značný rozruch, všimli si jí i představitelé malajské vlády. Samotná fotka malajských ateistů by až tak velký problém nepředstavovala, nicméně začali se ozývat hlasy, že na fotce jsou i muslimové, respektive odpadlíci od islámu – a něco takového by bylo nepřípustné. Proces „odpadnutí od islámu“ je sice v Malajsii teoreticky právně možný, avšak velice zdlouhavý a bez garance úspěchu. A pokud apostasi nepotvrdí malajský soud, rozhodující na základě práva šaría, oficiálně jste stále muslimem. A podle mnohých se na fotce malajských ateistů vyskytovala řada právě takových „muslimů“.

Malajská vláda se tedy jala vyšetřování, zdali někteří z ateistů na fotce nejsou ve skutečnosti muslimové.

Malajsie, která je federativní konstituční monarchií, sice sama o sobě odpadnutí od islámu ve svém trestním zákoníku nekriminalizuje, avšak malajská ústava uděluje jednotlivým státům pravomoc vytvářet a prosazovat zákony týkající se islámských záležitostí a muslimské komunity. Zatímco malajské státy Perak, Malacca, Sabah a Pahang trestají odpadnutí muslimů od víry „pouze“ vězením, státy Kelantan a Terengganu trestají odpadnutí od islámu trestem nejvyšším, tedy trestem smrti. V těchto státech je apostase definována jako „konverze z islámu na jinou náboženskou víru“ (s ateismem se vůbec nepočítá). Apostase od islámu však v Malajsii není „jen tak“.  Proces odpadnutí od islámu se již řídí federálními, celomalajskými zákony. A ty nařizují, že každý, kdo chce odpadnout od islámu, musí nejdříve získat svolení šariatského soudu. Šariatský soud však nejen že přání daného – v té době ještě stále – muslima nemusí vyhovět, může jej za pokus o odpadnutí rovnou potrestat. Samotný pokus o opuštění islámu je tak v Malajsii velmi riskantním podnikem s krajně nejistým výsledkem. Jak celý proces apostase od islámu v Malajsii vypadá, nám pěkně shrnuje infografika serveru The Malay Mail:

Dodám, že v případě, kdy chce vyznavač nějakého jiného náboženství konvertovat k islámu, žádný ekvivalentní proces se nekoná. V některých malajských státech zákony dokonce umožňují, aby jeden z rodičů „konvertoval“ své dítě k islámu, a to bez nutnosti souhlasu (respektive i přes jeho nesouhlas) druhého z rodičů. Stejně tak odpadnutí od jiných náboženství není v Malajsii trestné, kriminalizováno je pouze odpadnutí od muslimské věrouky.

Co se týče proti-rouhačských zákonů a zákonů kriminalizujících kritiku náboženství, ty v Malajsii samozřejmě taktéž najdeme. Články 295-298A malajského trestního zákoníku kriminalizují „proti-náboženské akty“ a „urážky náboženství“. Horní hranicí při trestání těchto prohřešků vůči malajským zákonům jsou až tři roky vězení, v ostatních případech hrozí pokuta ve výši zhruba jednoho tisíce amerických dolarů.

Odkud se tato nepřekonatelná nenávist muslimů vůči nevěřícím a apostatům bere, vysvětluje velmi dobře Miloš Mendel ve své knize Džihád: Islámské koncepce šíření víry:

Rozpor dobra a zla má v lidské společnosti povahu trvalého a nevyhnutelného střetu mezi muslimy a „ostatními“. Nevyhnutelnost střetu je dána povinností muslima konat dobro a aktivně se podílet na přemáhání zla, přičemž obojí musí vést k upevňování a šíření víry. „Ostatní“ jsou všichni, kteří programově nežijí v souladu s islámem, protože podmínky, do nichž se na tomto světě narodili, jim neumožňují kráčet po přímé stezce. Mezi nevěřícími jsou na tom nejlépe ti, kteří poznali předešlá Písma – židé a křesťané, případně sabejci a do jisté míry zoroastrovci. Ti, kteří Boha vůbec nepoznali nebo ho odmítají (polyteisté, ateisté), se vyřazují z lidského společenství, jsou nositeli zla a zaslouží trest. Nejhůře jsou na tom bývalí muslimové, kteří s plným vědomím svého činu od islámu ustoupili – odpadlíci.

Malajská vláda tedy v souladu se zákony začala vyšetřovat, zdali se na setkání Atheist Republic nevyskytoval nějaký muslim či „nelegální odpadlík od islámu“. Náměstek ministra, Asyraf Wajdi Dusuki, nejprve za malajskou vládu vydal prohlášení, že vláda bude prošetřovat, zdali se do „kualalumpurského ateistického klubu“ nepřidali nějací muslimové. „Pokud bude prokázáno, že se muslimové účastnili ateistických aktivit, které mohly ovlivnit jejich víru, budou podniknuty patřičné kroky,“ informoval Dusuki média. „Vůči apostatům musíme použít měkký přístup. Možná jsou to jen ignoranti, kteří neví, v čem spočívá pravý islám. Musíme je v těchto otázkách dovzdělat,“ dodal Dusuki.

Zhruba dva dny po Dusukiho prohlášení však zašla malajská vláda ještě dále: veškerá dřívější anti-sekulární vyjádření premiéra Razaka trumfnul jeden z jeho dlouhodobých ministrů a člen vládního užšího vnitřního kruhu, Shahidan Kassim. Ten je členem Razakova kabinetu od roku 2013, a svou ateofobní dikcí nepochybně dělá panu premiérovi velkou radost. Od slov o tom, že je třeba identifikovat „muslimy v řadách ateistů“ totiž přešel k tomu, že je třeba stíhat přímo ateisty. Kassim pro média uvedl, že ateisté v Malajsii by měli být „pronásledováni a uloveni“ („I suggest we hunt them down, until the end“.), protože porušili naše náboženské zákony“. Kassim vysvětluje, že „tato země je náboženskou zemí. Máme tu islám a máme tu ostatní náboženství: křesťanství, buddhismus, konfucianismus a hinduismus. Nemáme ty, kteří nemají náboženství.“ Kassim se odkazuje také k malajské ústavě, která na ateismus a ateisty (natožpak třeba na agnostiky) vůbec nepamatuje: „I malajská ústava říká, že islám je náboženstvím naší federace a je rovněž umožněno mírumilovně praktikovat ostatní náboženství. Neříká ale nic o ateismu.“

Malajský ministr dále v televizním přenosu poprosil média, aby pomohla s identifikací malajských ateistických skupin a osob z inkriminované fotky ze setkání Atheist Republic. Podle Kassima je třeba „přivést tyto lidi na správnou cestu“, tudíž je třeba je nejprve idenfitikovat, aby jim vůbec bylo možné pomoci. Kassim také připojil svou vlastní teorii o tom, proč by se vůbec někdo stával ateistou: „Pokud jsou muslimové, ve skutečnosti nechtějí být ateisty, pouze mají nedostatek znalostí o náboženství. Nedostatečné náboženské vzdělání je přivedlo na toto zcestí.“ Závěrem Kassim připomněl, že v posmrtném životě budou Malajci dotazováni, zdali jim náboženství dostatečně vysvětlili. Na celou Kassimovu řeč se můžete podívat v přiloženém videu.

A nyní přichází to nejhorší: Z Kassimovi strany nešlo pouze o nějaké rétorické cvičení, jelikož někteří malajští ateisté, zachycení na fotce ze setkání, jsou již skutečně vyšetřováni.

Armin Navabi, zakladatel Atheist Republic, je situací v Malajsii pochopitelně zděšen: „Jednají s nimi jako s kriminálníky. Komu ubližují tím, že se spolu soukromě setkávají?,“ ptá se Navabi. I jemu samotnému je vyhrožováno smrtí, avšak na to je již zvyklý. Po nedávných událostech v Malajsii se však výhrůžky zintenzivnily a malajští muslimové vyzývají k tomu, že by se Navabimu měla stít hlava.

K situaci ve své zemi vydala obsáhlé prohlášení i malajská pobočka Atheist Republic: „Mnoho muslimů, kteří se rozhodli konvertovat či opustit islám, dostává výhrůžky smrtí. Mnoho z nás proto musí žít „dvojí život“, aby naše identity nebyly prozrazeny. Pokud v Malajsii existuje nějaká fobie, kterou pociťujeme, není to islamofobie, nýbrž „apostatofobie“, strach z apostatů, odpadlíků od islámu,“ píše se mimo jiné v prohlášení.

Kvůli nechtěné pozornosti, které se dostalo kualalumpurské pobočce Atheist Republic, se cílem taktéž nechtěné pozornosti staly i další pobočky Atheist Republic v regionu, především pak ty v Indonésii. Jak vidíte z obrázku pod tímto odstavcem, například pobočka v indonéské Jakartě již musela přijmout předběžná opatření, protože „teisté objevili existenci jejich tajné skupiny“.

Závěrem se podívejme na reakce malajských muslimů na sociálních sítích. Jejich nenávist k ateistům a apostatům je prakticky neodlišitelná od té, kterou si v sobě pěstují muslimové ze Saůdské Arábie či z Pákistánu. Uvedu zde několik málo českých překladů, zbytek si můžete přečíst v anglickém překladu díky práci Ali Rizviho a Armina Navabiho:

Jejich vůdce je Íránec. Měla by mu být setnuta hlava.

Podle islámského práva by měli být apostaté potrestáni stětím hlavy. Odpadlíkovi by mělo být dáno několik dnů, aby svého činu litoval a vzal jej zpět. Pokud by toto bylo uplatňováno, nikdo by si nedovolil od islámu odejít.

Je lepší být jako vrah oběšen na šibenici, než zemřít jako odpadlík!

Pokud do tří dnů od apostase nevezme odpadlík své rozhodnutí zpět, jeho krev je halal a měl by být poražen.

Tito lidé jsou jako jed. Proto islám nařizuje zabíjet apostaty.

Za časů Proroka by již byli zabiti.

Náboženské autority by měly pochytat tyto liberály. Tito lidé zašli příliš daleko.

Pokud je to pravda a lidé na fotce jsou apostaté, proč ještě nebyli pozavíráni? Proti odpadlíkům máme v Malajsii zákony.

 

15 thoughts on “Hon na ateisty v Malajsii započal. Odpadlíci od islámu jsou určeni k porážce, jejich krev je halal, zní od tamních muslimů

 1. Honza Werner Post author

  Vážení, nejste prosím někdo členem skupiny Lumpenkavárna (https://www.facebook.com/groups/667952596635885/?hc_ref=ARQp_GwOhG_mYHSsyRosY4mU0qdB7zxg2VnMj3Apl4N7OKrlFLhGfJMlBSXEfrKzjgM)? Článek byl v této skupině sdílen, a když si pročítám komentáře, je tam zpochybňováno, že se to vůbec stalo / děje, jsme tam zpochybňováni my jako zdroj, respektive že tam zdroje vůbec nejsou, což přitom není pravda. Zdroje tam pochopitelně uvedeny jsou a ne jeden, ale celá řada. Přijde mi to od těch lidí jako neskutečný plivanec do tváře lidem, kteří čelí akutní perzekuci a jejich životy a svoboda mohou být v ohrožení.

  Pokud jste prosím někdo členem skupiny Lumpenkavárna, překopírujte jim ke sdílenému článku (https://www.facebook.com/groups/667952596635885/permalink/1376425449121926/) prosím tento můj vzkaz (já členem nejsem, tudíž komentovat nemohu):

  Zdravím Vás, všiml jsem si, že můj článek o situaci v Malajsii byl sdílen ve skupině Lumpenkavárna. Nejsem členem, tudíž nemohu reagovat na komentáře. V komentářích je zpochybňováno, že se něco takového vůbec stalo / děje, jsme tam zpochybňováni my jako zdroj a je tam tvrzeno, že v článku nejsou zdroje atp. Nicméně zdroje jsou v článku přiloženy jako hypertextové odkazy a je jich tam docela dost. Přes tyto zdroje se lze doklikat i k původním, malajským zdrojům, je-li tam někdo takový labužník. O „jednom kokotovi“ to taktéž není, ateofobní a anti-sekulární je celá malajská vláda, která tam vládne už takřka 10 let. Odpadnout od islámu je velice těžké, prakticky nemožné, rozhoduje o tom šariatský soud, a přímo v článku jsem sdílel infografiku malajského zpravodajského portálu, kde je proces odpadnutí od islámu vysvětlen. Je tam přímo zdroj i na článek, který tu infografiku vysvětluje. navíc, pokud někdo u soudu zažádá o apostasi, nejen, že mu soud nemusí vyhovět, může jej za to rovnou odsoudit: od finančních postihů, přes vězení, až po trest smrti, který je za odpadnutí od islámu legislativně ukotven v malajských státech Kelantan a Terenggan. V Malajsii je trestné také rouhání se či „urážka náboženského cítění“ (podobně jako v Rusku), je tam dokonce uveden i konkrétní paragraf z trestního zákoníku. Mám pocit, že lidé v té skupině, kteřáí to zpochybňují či zpochybňují nás jako zdroj, ten článek vůbec nedočetli. Na orušování práv ateistů a ex-muslimů v Malajsii upozorňují i mezinárodní lidskoprávní organizace jako International Humanist and Ethical Union či Amnesty International. O této kauze informovala i některá velká zahraniční média typu britského Independentu. Co se týče nějakého zapojení, skupina Atheist Republic, jejíž členové jsou zachyceni na fotce, která v Malajsii nedávné události odstartovala, byla založena íráncem Arminem Navabim a má sloužit jako platforma pro setkávání ateistů v zemích, kde je ateismus perzekuován. Na facebooku pak na kauzu upozorňili lidskoprávní aktivisté jako Ali A. Rizvi či Faisal Saeed al-Mutar, domnívám se však, že tito pánové budou pro členy „Lumpenkavárny“ velkou neznámou. Naše sdružení si zakládá na tom, že naše články jsou VŽDY pečilivě ozdrojovány.

 2. Azazel

  Honzo, byl jsem chvíli členem Lumpenkavárny a pak jsem byl vyhozen za to, že jsem napsal, co si myslím o islámu a jeho vlavních větvích a že mně přijde, že Rusko a Čína už jsou kritizovány až dost, zato muslimské země vůbec. A že i pravdoláskařské strany to tak pokrytecky dělají, že to tak dělal i Havel. Dodal jsem i odkazy.

  Napsal jsi skvělý článek, ale od regresivistů z Lumpenkavárny přijetí nečekej. A tohle se dnes považuje za městské liberály.

 3. Michal

  Jste si jistí tou mapkou? V Polsku, Německu i Finsku jsem byl a do vězení mě nestrčili. I když hodně Poláků je docela fanaticky věřících, tak že by tam byl takovej zákon? Stejně tak restrikce v Kanadě a Irsku nebo vězení na Novém Zélandu. Dost by mě to zajímalo, máte k tomu nějaké podklady? Díky.

 4. Honza Werner Post author

  Zdravím, Michale. Ta mapka je záměrně převzata z neutrálního zdroje, z wikipedie, zde máte odkaz i s vysvětleními https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law

  Pokud chcete detailnější informace, doporučuju web End Blasphemy Laws, provozovaný organizací International Humanist and Ethical Union, který je podrobnější a najdete tam detaily a odkazy u jednotlivých zemí: http://end-blasphemy-laws.org/

  Co se týče Německa, zrovna v Německu byl nedávno člověk na základě tohoto zákona odsouzen, o čemž jsme informovali zde: https://www.osacr.cz/2017/02/24/navrat-do-stredoveku-nemecko-a-dansko-uplatnuji-sve-proti-rouhacske-zakony/

  V Polsku bylo v posledních deseti letech několik procesů, kde byli lidé souzeni za spálení Bible, lze to snadno dohledat přes google.

 5. Honza Werner Post author

  Co se týče Irska, tam je situace hodně vážná. Nedávno byl na základě tamního proti-rouhačského zákona vyšetřován známý britský spisovatel Stephen Fry, ačkoliv policie nakonec obvinění stáhla, taktéž jsme informovali:

  https://www.osacr.cz/2017/05/07/irsky-spisovatel-v-televizi-urazil-boha-policie-jej-ted-vysetruje-kvuli-podezreni-ze-se-rouhal/

  https://www.osacr.cz/2017/05/09/stephen-fry-nakonec-stihan-nebude-irska-policie-nenasla-dostatek-urazenych-vericich/

  V Irsku jsou však daleko větší problémy, spjaté se školstvím. V Irsku 90 % státních škol ovládá katolická církev, a dle platné legislativy na těchto školách nemohou učit nekatolíci. Ateističtí učitelé tak musí doslova tajit svůj ateismus, protože kdyby vyšel najevo, dostali by vyhazov. Navíc v Irsku existuje tzv. „baptism barrier“, kdy při zápisu do prvních tříd mají přednost pokřtěné děti před těmi nepokřtěnými, a je zcela běžným každoročním koloritem, že desítky rodičů neseženou místo pro své nepokřtěné dítě. Již nějakou dobu o tom plánuji komplexní článek, ale to téma je velmi obsáhlé, takže jsem jej ještě nedokončil.

 6. Martin

  Z Lumpenkavárny jsem zděšeně utekl zřejmě jen chvilku předtím, než by mě stejně vyhodili. Řešil jsem tam persekuci a vraždění LGBT lidí v Čečně a v islámských zemích obecně, uráželi mě tam, mazali příspěvky zesměšňovali, byl jsem jen kvůli svému jménu a plešaté hlavě současně nácek, troll, ruský šváb atd. Podle nich to v Čečně nemá s islámem nic společného a za všechno může pochopitelně Putin a v dalšich islámských zemich se nic takového podle nich neděje. Když jsem dodal fakta odzdrojovaná z „jejich“ médií, prostě mi to smazali. Ti lidé tam se prostě rozhodli něčemu uvěřit a nějaká fakta mají v…

 7. Azazel

  Michal: míra útlaku ateistů v křesťanských zemích je o dost menší než v muslimských, ale nějaká tam často je. I když jsou ty země ofiko sekulární. Ani u nás to není ideální a to jsme na tom snad nejlépe. Snažil si se v tom Polsku snad nějak veřejně agitovat? I já uznávám, že křesťané jsou o dost tolerantnější v moderní době než muslimové, a to z velké většiny. Ale problémy tu stále ještě jsou. U muslimů je to zrůdné zcela evidentně, v každé zemi s převahou muslimů, v každé, někde víc a někde méně, ale v každé je to dost hrozné, mnohem horší než v Polsku či jiné západní křesťanské zemi.

  Krásný zbytek dne.

 8. Yuri

  Kedysi to bolo budhistické královstvo ako napr.aj Afgánistán do príchodu Islámu.Naše krajiny ešte majú šancu ale toto čo sa deje v Malajzii bude do 10 rokov štandart v takom napr. Švédsku.

 9. Svatý Neznabochník

  Azazel: přeješ krásný zbytek dne.. to je pěkné, děkuji, ale mne hned napadlo jiné přání..
  Přeji krásný zbytek ŽIVOTA (aspoň u nás)… víc netřeba dodávat

 10. Igor Terleg

  Zdá se, že Lumpenkavárna příspěvek smazala, tak jen k tomu Polsku. Samozřejmě ateismus není zakázán, ani ateistická veřejná agitace. Proti-rouhačský zákon není zaměřen na ochranu jakéhokoli náboženství, na jeho základě byli obžalováni jednak ti, kteří ničili Bibli, jednak ti, kteří házeli prasečí hlavy do mešity. Pokud vím, nikdo nešel za mříže, bylo ale uděleno několik pokut.

  Není asi pravdou, že „hodně Poláků je docela fanaticky věřících“. I když ofiko asi 90% se hlásí ke katolicismu (a přes 95% je pokřtěných, včetně mě), čím dál miň chodí do kostela, natož každou neděli. Na venkově ale lidé spíš věří v kněze než v Boha, což je asi ještě horší…

 11. A.S. Pergill

  S konveretity k islámu by se u nás mělo zacházet naprosto stejně, jako v té Malajsii s odpadlíky od islámu, a s muslimy zde stejně, jako se tam zachází s ateisty. Jinak se ničeho nedobereme.

 12. Tar Herunúmen

  A.S.Pergil Ty jsi nějaký agresivní ateista ! Ale souhlasím s Tebou, s muslimy se nedomluvíme, s muslimy se musíme vypořádat jako např. Vlad Tepes. Ateisty rozhodně nezachrání plky o ochraně kachen a LGBT. ☺

 13. Lai

  S lidmi z okruhu Lumpenkavárny nemá diskuse větší cenu než s těmi malajskými komentátory. I kdyby se k nim text dostal, nebudou to číst, a pokud přece, ani je nenapadne, že by to mohla být pravda – bez ohledu na důkazy. Je to kvazináboženství, a pěkně fundamentální.

 14. Pingback: Perzekuce malajských ateistů se řešila na půdě OSN | Ateisté ČR

 15. Pingback: Malajský ateista byl odsouzen k 10 rokům vězení za urážku islámu a proroka Muhammada | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.