Pokud existuje Bůh, je dovoleno vše

Autor | 24.01. 2018

Ano, ten citát v Bratřích Karamazových zazněl jinak a věřící jej rádi používají, jenže uvažujeme-li podle logiky zahrnující určité předpoklady, na nichž stojí jejich vyznání, museli bychom přiznat, že je tomu vlastně přesně naopak – cokoli kdokoli udělá nejen dobrého, ale i zlého, by totiž pak bylo předem součástí božího záměru.

Charles Manson se považoval za pátého anděla z Apokalypsy (Zjevení svatého Jana) a věřil, že naplňuje boží vůli. A co když to tak opravdu bylo? Z náboženského hlediska to je možné.

Křesťanství a islám staví na víře, že původcem všeho je příčina mající charakter bytosti, tedy taková, která má vědomí a může se rozhodovat a svá rozhodnutí měnit, která je zároveň vševědoucí a všemohoucí. Vševědoucnost se samozřejmě vylučuje se všemohoucností, protože předpokládá znalost všech důsledků vlastních činů a zároveň i znalost všech svých motivací, a tedy nakonec i toho, jak by se taková vševědoucí bytost sama nakonec rozhodla. Představa vševědoucnosti ale v základu ničí i jakoukoli možnost, že by stvořený vesmír nebyl dokonale deterministický.

Stále ještě bychom si mohli myslet, že křesťanský pohled na svět (k muslimům se vrátím později) předpokládá nějaký jiný model vševědoucnosti, ale to bychom se dostávali do křížku se samotnou podstatou Bible, která je založená na proroctví. Nelze si představit, že by křesťané věřili Bohu, který by zároveň nemohl splnit to, co slibuje. Nový zákon je navíc v determinismu naprosto stejně důsledný jako Starý, alespoň co se týká prohlášení, což dokládá nejlépe tento citát přímo z Bible:

Lukáš 12: 6-7
Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut.
Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.

Zároveň má naprosto s každým tento Bůh plán a sám také vše inicioval. Opět lze doložit.

Efeským 1: 9-10
Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – předsevzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu.

A konečně máme tu ještě jeden citát, který dělá vykladačům vrásky. Obvyklé vysvětlení toho, proč jsou lidé zlí, totiž vychází z tvrzení o existenci “svobodné vůle”. Příběh o nesmyslně dlouhém putování Židů po poušti (Exodu) ale začíná problémy s faraonem, který však má dost podivný důvod chovat se ke svým poddaným odmítavě.  Ač sám věří v panteon egyptských bohů, ve skutečnosti je loutkou toho židovského.

Exodus 10:20
Avšak Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce nepropustil.

Tím se dostáváme také k problému původu zla. Nejen tedy že Hospodin (Bůh) lidi takto vytvořil, do jejich dalšího rozhodování může aktivně zasahovat a také to dělá. Pokud Bůh může “zatvrzovat lidská srdce”, tak je asi umí o obměkčovat. Proč tedy nedělá ze špatných lidí dobré, když naopak to zjevně dělat umí? A nepřenáší se i tím na něj i odpovědnost za to, co lidé dělají? Proč vůbec musel faraonovi srdce zatvrzovat, když dělal to, co měl dělat, a věděl, že se všechno kolem Exodu seběhne tak, jak se to později (údajně) stalo? Jediná správná odpověď může být, že to měl od počátku v plánu. Pak je ovšem asi špatně, když chápeme v tomto příběhu faraona jako negativní postavu.

Bůh ostatně osobně (údajně) říká v knize Izajáš:

Izajáš 45:7
“Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.”

Pokud by tedy křesťanský bůh opravdu existoval, byl by jím stvořený svět tak dokonale deterministický, že by ani nešlo udělat něco zlého, respektive cokoli by se dělo, by se dělo s jeho vědomím a podle jím předem daného plánu.

Asi nejdále zachází právě toto pojetí v Novém zákoně v příběhu Jidáše. Tato postava, vnímaná jako absolutní zlo, ve skutečnosti nemůže jednat jinak. Celé křesťanství je postavené na představě, že se Ježíš za lidstvo obětoval a že všechno, co se s ním stalo, proběhlo podle dávných proroctví. To ovšem dělá z Jidáše tragickou postavu antických rozměrů – člověka, který zradí přítele, protože ani nemá jinou možnost, ale nese za to následky. Je to opravdu hrdina drcený a nakonec zatracený z vůle jeho boha. Samotný okamžik zrady působí pak spíše jako přímý boží pokyn.

Jan 13:18-30
Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.‘ 
Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“
Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví.
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“ Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kdo to je?“
Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.
Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým.
Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.

S absolutním determinismem i s tím, že Bůh ví skutečně vše dopředu, je však v rozporu jak to, že Bůh dává svým věřícím nějaký soubor předpisů, které mají dodržovat, tak to, že má lidi za jejich jednání odměňovat nebo trestat. Logicky myslící člověk by zde nutně musel dojít k závěru, že se taková bytost za vševědoucí a všemohoucí (nebo jejího posla) pouze vydává.

Posmrtné tresty či odměny jsou velmi silný argument pro falšování jak Bible, tak falšování Boha samotného.

Slíbil jsem ještě krátkou zastávku u islámu. Tedy islám jako náboženství navazující na své židovské a křesťanské předchůdce, ale v jednotlivostech mnohem přímočařejší, rovnou říká, že Aláh předem určil, kdo bude posmrtně odměněn v ráji (Džanná) nekonečným sexem a kdo půjde do pekla (Jahannam).

Nevěřící jsou podle Koránu zmanipulováni samotným Alláhem:

Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné, leč nechť uskuteční se slovo Mé: „Věru naplním peklo lidmi spolu s džiny!“ (32:13)

A srdce jejich jsme pokryli clonou, aby mu nerozuměli, a uši jsme ucpali hluchotou. A i kdybys je k cestě správné vyzval, přece ji nikdy následovat nebudou. (18:57)

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími, když není duši žádné dáno, aby uvěřila jinak než z dovolení Boha, a když On uvaluje hněv svůj na ty, kteří rozum nemají? (10:99-100)

Samozřejmě pouze idioti by přece nepovažovali Korán za skvělou knihu. Na druhou stranu pak dává jiný smysl tričko s nápisem „Alláh mě učinil ateistou, kdo jsi, abys vzdoroval jeho vůli?“.

Co takové přesvědčení dělá s věřícími, jsme se mohli přesvědčit nedávno na diskusi k videu u našeho crowdfundingového projektu:

 

 

 


 

577 thoughts on “Pokud existuje Bůh, je dovoleno vše

 1. aleš

  @Petr Tomek

  Vždyť Bůh promluví jednou i podruhé, ale člověk to nezpozoruje. Ve snu, v nočním vidění, když hluboký spánek padne na lidi, v dřímotách na posteli. Tehdy to lidem dá na vědomí a zapečetí je v tom, o čem byli poučeni, aby odvrátil člověka od jeho špatného díla a vzdálil pýchu od muže.

  Hle, Bůh při člověku udělá všechny tyto věci dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy, aby byl osvícen světlem živých.

  Jób 33,14-17.29-30

  Samozřejmě, že se člověk může dostat do stavu, kdy už není možná změna – viz Jidáš, egyptský faraón – když vyčerpá možnosti nápravy.

  Lidé jsou před tímto varováni:
  Cožpak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský? je Hospodinův výrok. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský.
  Jr 18,6

  Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě?
  Ř 9,21

  Vaše přesvědčení o tom, že daným věcem rozumíte, vás vede k prezentaci vaší nevědomosti.

  Tvrdit o proroctví, že znamenají determinismus, je nesmysl. V Bibli je hodně příkladů, kdy Bůh svou výpověď ohledně budoucnosti změnil – z důvodu změny chování člověka:
  Proto je toto výrok Hospodina, Boha Izraele: Opravdu jsem řekl: Tvůj dům a dům tvého otce bude přicházet přede mne navěky. Ale nyní je toto Hospodinův výrok: Ať je to ode mne vzdáleno, protože ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti!
  1. Sam 2,30

  Samozřejmě, Bůh může ovlivňovat člověka jak chce, člověk je zodpovědný pouze za to, kde mu Bůh dává možnost si vybrat.
  Znám Bibli a tak můžu odmítnout vaše tvrzení jako nesmyslná.

  Vytváříte tady nepoživatelný “pokrm”. Vezmete pár věcí z Bible, přimícháte do toho pár vlastních myšlenek, které jsou s Biblí v rozporu a pak to zde podáváte. Říkám, nedá se to jíst.

 2. Bílá velryba

  “Samozřejmě, že se člověk může dostat do stavu, kdy už není možná změna – viz Jidáš, egyptský faraón – když vyčerpá možnosti nápravy.”

  Proč by je měl vyčerpat, v tomto životě se kdykoliv podle vás může člověk ještě zkusit napravit, tak proč mu “zatvrzovat srdce” předem? Třeby by se rozhodl jinak. Nebo ne, ale pak zase nebylo třeba mu něco zatvrzovat. A hlavně už od věčnosti bylo naplánováno bohem, že se to stane, někdo to musel provést. Někdo musel sehrát roli oběti. Byl k tomu určen předem. Ježíš přece musel být obětován. 🙁

  Tedy žel, věřící dle Bible jsou deterministé stejně jako já, materialista, jen si to nechtějí přiznat. Dobrou noc a brzy na viděnou. 🙂

 3. Mirek

  Myslíte, že fatima abdulová je skutečná bytost? Tak nějak mi ten komentář připadá až příliš blbý, a Poeův zákon…

 4. aleš

  @Bílá velryba

  … v tomto životě se kdykoliv podle vás může ještě zkusit napravit …

  Když spácháte trestný čin, myslíte si snad, že nějaký dobrý skutek daný trestný čin zneguje?
  Činěním dobra nevyvážíte přestoupení zákona.

  Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává.
  Ř 9,16

  Bůh určuje, kdy dá člověku možnost činit pokání, ne člověk. Pokání je dar, který je možno odmítnout, když je nabízen, ale není možno si ho vzít, když nabízen není.

  Ezau, bratr Jákoba (Izraele) hořce plakal a stejně mu to nepomohlo. Bylo už pro něj pozdě.

  Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami usilovně hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro pokání.
  Žd 12,16-17

 5. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Mirek: Pochyboval jsem o tom, ale už měla podobně blbé komentáře jinde. Musela by to hrát na víc stran. (což není úplně vyloučeno)

 6. Sind

  Uff, to bylo leknutí! Je to ale jenom “nomen omen”: Vzpoura proti rozumu – výron teistického plácání. Dal bych si příště pozor na Niagarskou univerzitu a podobné věci bych sem radějii netahal – hrozí z toho další planá až zbytečná diskuze.
  Tak aspoň bude občas ňáka sranda.

 7. toli

  @Hraničář
  Citace z článku-

  Učení vyžaduje pokoru a úctu k různým vědám, a především naprosté podřízení se skutečnosti; musíme dovolit naší mysli, aby se nechala poučovat bytím

  Zajímavé že po pseudovědě teologii se taková úcta a pokora k různým vědám nevyžaduje 🙂
  Ale co by jsme chtěli od idiotů,že ?

  Moje vlastní zkušenost: Jednou farář na hovorech o víře veřejně prohlásil že Boha lze poznat rozumem.Poté co se se mnou asi rok mordoval a přitom zjístil že se mnou nepohne ani o fous (své názory a postoje neměním pokud není důvod je měnit) tak po roce prohlásil že Boha nelze poznat rozumem….
  Takže si můžeš vybrat co je vlastně Pravda 🙂

 8. ateista

  @aleš
  “V Bibli je hodně příkladů, kdy Bůh svou výpověď ohledně budoucnosti změnil – z důvodu změny chování člověka:”

  Opominu, že tvrdit cokoliv o bohu je lež, protože bůh neexistuje. Ale teď hovoříme o literární postavě. Tato literární postava z knihy, zvané Bible, je všemohoucí a vševědoucí a všechno řídí. Je tedy nesmysl tvrdit, že bůh změnil svoji výpověď, protože člověk změnil svoje chování. Bůh nemusí dopustit, aby člověk změnil svoje chování a tudíž změnil budoucnost. Pokud to dopustí, protože je vševědoucí, ví, jaká bude budoucnost po změně chování člověka. A pokud by byla hodně špatná, mohl by ji svým zásahem zase upravit, aby byla jiná.
  Vaše výplody se nedají jíst.

 9. Hraničář

  toli
  25.01. 2018
  Moje vlastní zkušenost: Jednou farář na hovorech o víře veřejně prohlásil že Boha lze poznat rozumem. …………….

  No, oni kazatelé mluví, jak se jim hodí. Jednou, že Boha lze rozumem poznat, a to samozřejmě toho katolického – a proto že žádný nevěřící ani heretik nemají výmluvu, jindy a jiní tvrdí, že Bůh je nepoznatelný a víra je proto darem od Boha. Kard. Vlk kdysi při lednovém proslovu v TV dostal otázku, “a co když někdo tu víru nedostal?” Odpověděl, že v tom případě má prosit Boha, aby mu víru dal!
  Dobré, že? Ten dobrý muž vůbec nedomyslel, proč by nevěřící vůbec měl (nějakého) Boha prostit o dar víry!

 10. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @aleš
  „V Bibli je hodně příkladů, kdy Bůh svou výpověď ohledně budoucnosti změnil – z důvodu změny chování člověka:“

  …a vám to nepřijde v rozporu s tím že je vševědoucí? To ovšem vypovídá spíše o vaší náboženské zaťatosti, než o tom že by se tím cokoli ostatního v těch tvrzeních vylepšovalo.

 11. neruda

  Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami usilovně hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro pokání.
  Žd 12,16-17

  To je velmi zajímavý příklad toho, jak se dá z bílé udělat černá, a naopak.
  Tak Jákob zneužil tísně svého bratra Ezaua, (který podle Gen 24; 29 „…přišel z pole celý vyčerpaný …“) a také jeho rozumové nedostatečnosti (vždyť kdo dostatečně při smyslech by se vzdal svého prvorozenství, které bylo v jeho komunitě tak významné), pak obelhal svého starého otce, zneuživ jeho slepoty, aby se lstí a podvodem zmocnil otcovského požehnání … ovšem ve výsledku tím darebákem je Ezau?!

  Svatá prostato! Takovouhle perverzi dokáže vymyslet a tvrdit jen náboženství.

 12. mulit

  Pro mě zůstane největším důkazem, že křesťani vyznávají fake boha, pobyt mezi nimi. Osobní zkušenost je k nezaplacení. Pokaždé to bylo fake. Když je něco fake ve 100% případů, uzavřu tento případ, že je fake.

  23 let jsem to zkoumal, projezdil všechny možné sbory, pastory, kazatele, uzdravovatele, misionáře a ?

  Výsledek nula. Výmysly, fantasmagorie, crazy. Takže to je je pro mě DŮKAZ č. 1

  DŮKAZ č. 2 Bible. Pohádky, logické nonsensy, vraždění, další srajdy v bibli.

  DŮKAZ č. 3 Příroda divergentní, potravní řetězec, atd, všecko je naopak než říkají pobožní.

  Takže závěr: Pobožní mi nemají co dát. Jsou mimo realitu. Zavádějí. Tohleto všecko nevylučuje deistického boha. Ale boha od křesťanů nebo boha od muslimů mohu klidně vyloučit.

  Kdo je tu další s dalším konkrétním bohem na řadě? Mannitou, Višna, atd…. klidně můžeme probrat bohy všech kultur a etnik. Všichni lidští bohové (lidmi vymyšlení) ve všech kulturách jsou vždycky fake a dá se to snadno dokázat.

 13. mulit

  A opět: Pravda se dokazuje. A věci buď fungují nebo nefungují. Když nefungují, jsou na hovno. Na hovno je náboženství. Nefunguje. Pobožným nefunguje modlení, nefungují jim ani jejich teorie o příčinách a následcích, nefunguje jim jejich ideologie. Jejich svět nadpřirozena je vylhaný. Nemají žádného anděla, démona. Nemají boha, nemají satana. Nemají nic z toho, o čem tisíce let žvaní. Ideologie je vadná, nadpřirozeno nemají. Tak o čem se tu bavíme? O ničem. Bavit se o světu náboženství je jako bavit se o vodníkovi, bludičkách, 9 hlavém drakovi, atd. Kde to jako je ?

 14. Bílá velryba

  Deistický bůh, panteistický či teistický obecný – nemá opět žádné důkazy, ale kdyby byl, byl by krutější než biblický, mohl by za všechnu tu miliardy let krutou přírodu, zatímco biblický bůh mučí zvířata a lidi jen asi 6-8tisíc let, pokud Bibli čteme doslovně. Deistický by mučil život miliardy let. Takže by klidně mohl být i tvůrcem pekla, jedno už stvořil, totiž tento svět, takže proč by nestvořil i peklo po smrti?

  Aleš: “Když spácháte trestný čin, myslíte si snad, že nějaký dobrý skutek daný trestný čin zneguje?
  Činěním dobra nevyvážíte přestoupení zákona. ”

  Ano, dobré skutky částečně znegují ty špatné. Nebo úplně. Stejně tak když si odsedíš vězení, bere se, že jsi zase nevinen pro ten daný skutek, který sis odseděl.

  Pořád ale platí, že by se člověk se svobodnou vůlí mohl rozhodnout jinak, než když mu bůh zatvrdí srdce, a kdyby se rozhodl špatně, nemusel mu ho zase zatvrzovat…

  Takže prašť jako uhoď, bůh se zachoval dle Bible jako hovado. Leda že by to byla nějaká podivná metafora lásky a pravdy, ale moc to v tom nevidím.

  Zatím a po volbách někdy! 😀

 15. Bílá velryba

  Ještě doplněk k Alešovi: pokud by bůh/Ježíš dle Bible nenechal lidem možnost se změnit, tak Pavel by se nikdy nestal Pavlem… nebo dává bůh tuto možnost jen někomu? To není moc pěkné, Pavel se přeci choval ke křesťanům nejdřív hodně špatně, takže skončil v pekle nebo se mohl vykoupit následnými lepšími skutky? A proč faraon tedy nemohl? 🙂

  Inu, věřící jsou zvláštní lidé, málo domýšlí své vlastní názory a své svaté texty… 🙂

  Ps. výše uvedená úvaha o obecném bohu a deistickém atd… platí pokud proběhla dlouhá evoluce samozřejmě, což se zdá být pravděpodobné.

  Tak zatím a někdy! 😀

 16. Jaroslav Štejfa

  K sporu aleš vs autor:
  “Samozřejmě, že se člověk může dostat do stavu, kdy už není možná změna – viz Jidáš, egyptský faraón – když vyčerpá možnosti nápravy.
  Lidé jsou před tímto varováni:
  Cožpak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský? je Hospodinův výrok. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský.”

  Když si přečtu tato slova od aleše, připadají mi jako argument (mírně řečeno) směšná. Bůh (hrnčíř) třikrát varuje člověka, že činí podle něho chybu (asi má člověk svobodnou vůli) a pak z člověka učiní nádobu k hanbě (asi jako Bůh už nemá jinou možnost – svobodná vůle došla – pod tlakem událostí), tedy je hrnčíř nucen vyrábět zmetky.
  Jen více těchto myšlenkových perel.
  Jaroslav Štejfa

 17. mulit

  Peklo je absurdní blábol. Utrpení nemůže být nehmotné. Aby někdo trpěl, musí mít čidla v kůži, musí mít nervovou soustavu, která přenáší vzruchy a musí mít centrum zpracování a uvědomění si vzruchů – tedy mozek. To tehdy před 2000 – 3000 lety, když vymýšleli ty bájné destinace jako peklo a nebe, nevěděli. Stačí jakákoliv porucha v té třísložkové podmínce ĆIDLO, RECEPTOR – NERVOVÝ PŘENOS VZRUCHŮ – CENTRUM UVĚDOMĚNÍ, MOZEK a utrpení se nekoná. Stačí třeba přerušit míchu nebo nervy a dotyčný necítí dejme tomu nohy. Můžeš ho píchat špendlíkem do paty nebo palce, marně. Netrpí. Jak může trpět tělo, které už nemá ani centrum uvědomění, nervy jsou přerušené a receptory nefunkční?

 18. mulit

  A centrum uvědomění – mozek jsem už měl poškozený. Dočasně v narkóze. Chemicky. Anestetika. Jedy v mozku a netrpěl jsem. Žádné peklo nebylo. Peklo bylo až po ukončení narkózy, když hmota v mozku + nervy – čidla na kůži začala fungovat. Utrpení bez hmoty je nesmysl. Utrpení v každé hmotě také není. Auto netrpí. Ani když ho demoluješ. Aby něco trpělo, potřebuje to tři složky, které tu píšu.

 19. Bílá velryba

  Jsem stejného názoru, ale pořád je zde možnost, že duše je hmotná a peklo je hmotné a že duše nějak přežije, byť si myslím, že duše je spíš jen mozek, který se rozpadne po smrti. Třeba si bůh dělá zálohu na flašku. Nebo nás pak z chemie znovu zrodí, což je i věc Bible, kdy se prý na konci věků dají těla zase dohromady. Ale nevidím to moc pravděpodobně. 🙂

  Bible nejde se svobodnou vůlí moc dohromady, stejně jako materialismus. Bůh, který by trestal lidi, kteří nemohou za své geny a svou výchovu, by byl opravdu ultrahovado. Ale třeba to je ultrahovado. Svět by na to i vypadal…

  Zatím. 🙂

 20. Bílá velryba

  Stejně by mě ale zajímalo, co Aleš a mentálně retardovaní či vlčí děti. Jedni mají špatné geny či se jim stala nehoda před či po porodu, další zase nemají prvotní výchovu, kam zmizela jejich svobodná vůle? To samé u lidí kteří prožili těžkou mrtvici nebo mají těžkou schizofrenii nebo jsou po těžkém úrazu hlavy a změní se. Kde je ta svoboda? Ani soud tyhle lidi neposílá do vězení, ale do blázince, když už…

  Hezký den a někdy! 🙂

 21. xjur

  Ponekud mi unika smysl teto diskuse.

  Ateiste vedi, ze nabozenstvi je blud. Ja bych to nazval zneuziti uzitecne lidske schopnosti verit autoritam.
  Ateiste vedi, ze verici jsou od mala trenovani k tomu, aby umeli vypnout rozum, nemyslet – jinak by nutne poznali, ze nabozenska dogmata se prici veskere zkusenosti, veskeremu poznani. Poznali by, ze verouka na techto dogmatech zalozena selze vzdy, pokud se vyslovi k cemukoliv overitelnemu.
  Za techto okolnosti je jakakoli diskuse s vericimi predem prohrana.
  Jedine co smysl ma je odhalovani nabozenstvi jako nastroje k uchvacovani moci, prestize a bohatstvi. Cirkve, ci jinak nazyvane nabozenske spolky, jsou jen zlocinna spolceni a tak se k nim mame stavet. Praxe to potvrzuje ve vsech pripadech, tedy pokud hodnotime co jsou lide ochotni delat z nabozenskych duvodu. O zlocinnosti DAES nikdo nepochybuje, podobne jsou na tom i vsechny sekty, kdy jejich vudci privedli mnoho lidi do nestesti, chudoby a do hrobu – jen aby sami meli bohatsvi a moc. To same vsak delali vsichni krestansti hodnostari. Paktovali se s vladnouci moci aby sami meli pohodlny zivot a za to oblbovali lidi. Povolni lide se pak bali “protivit se Bozi vuli” prezentovane vsak vuli a zajmy konkretnich lidi.

  Takze nejake uvahy o tom, jak moc jsou nabozenske texty rozporuplne, a nemravne – to vse verici nezajima, takze se tim niceho nedosahne.

  My bychom se meli snazit zastavit nabozenskou propagandu a anulovat nabozenske loupeze nazyvane vzletne restituce.
  Penize, to je citlive misto cirkvi, jen tak se da bojovat proti oblbovani lidi.
  Presne to souhlasi s rozborem toho, proc to islamisty tahne do hlavne Nemecka. Tam jsou nabozenske spolky nejvice podporovany, tam maji nejvice sanci se s islamem uchytit. Podobne je tomu vsude ve vech statech majicich sveho panovnika, tedy osobu programove kolaborujici s nabozenskymi prominenty systemem neco za neco. Viz Svedsko, Benelux, Anglie, Spanelsko, cela Afrika – i ta je cilem islamistu.
  Takze pokud tu nechceme islamisty, nesmime podporovat pobozne z principu – jen to je rozumne, je to i to nejspravednejsi, co muzeme chtit.

 22. toli

  Aleš měl asi na mysli duševní utrpení .Katolíci také tvrdí že pekelný oheň není fyzický,ale znamená duševní utrpení.

 23. Bílá velryba

  I k dušenímu utrpení co cca víme je třeba mít mozek a nervy, ovšem hlavně pak ale moc nechápu učení o “oslaveném tělu”, protože o duších se v Bibli moc nepíše co tak vím. O duchu ano, to je jakýsi světový duch nebo světová duše. Ale o individuálních duších moc ne, jestli vůbec, spíš o indivduálních tělech – oslavených. Když se zjeví Eliáš, tak má jisté tělo a je rozpoznán. Mojžíš taky odejde do nebe s tělem. Ježíš taky, co se v Bibli tak nějak píše.

  Mějte se!

 24. toli

  @xjur
  Já už se těším na večerní prezidentský duel.Bude zase sranda. Je to prostě show.Ovar nám ukáže svou brilantní inteligenci ale také svou neomalenost a aroganci.Drahoš nám ukáže svou neschopnost .Subík jako prezident je totálně na hovno.U Drahošů doma nosí kalhoty Drahošová a drezúruje svého pucfleka.
  Ještě bych nechal Zemanovou a Drahošovou ať se perou v bahně.Takovou skvělou show neměl ani Trump s Clintonovou.Lidi se chtějí bavit 🙂

 25. Bílá velryba

  Toli, pozor na jednu věc, ČT se postaví jistě na stranu Drahoše a bude Zemana chtít opéct za živa. I stará Drahoška přiznala, že ČT je na jejich straně, že jí to říkají zaměstnanci ČT které potkává. Fakt neutrální veřejná televize. No, uvidíme, podle mě vyhraje Drahoš ve volbách, ale můj odboj tím nekončí! Zdar! 🙂

 26. toli

  Drahoš může vyhrát tak leda podvodem takže trhejte lístek který házíte do koše !!!!!!

 27. Jiří Brei

  Dobrý večer, pane Tomku,
  biblické texty, které jste citoval, není nutné chápat deterministicky.

  Lukáš 12:6.7: Já v tomto textu nic deterministického nečtu. Co je deterministického na tom, že Bůh nezapomene na žádného vrabce? A to, že o někom vše vím, ještě neznamená, že ho determinuji. Mít informace neznamená determinovat. Informace navíc mohu použít a nemusím.

  Efezským 1:9.10: Já v tomto textu žádný determinismus nevidím. Řecký text říká pouze to, že si Bůh naplánoval, že až se naplní čas, začne vše spravovat Kristus. Pokud neumíte řecky, zkuste si srovnat více překladů.

  Exodus 10:20: Když si přečtete celý příběh o osvobození Izraelitů z Egypta, najdete tam i odpověď na to, jak Jahve zatvrdil srdce faraóna – prostě tím, že trval na propuštění svého lidu i přes faraónovo několikeré neuposlechnutí. Když budete trvat na svém i přes odpor lidí kolem Vás, tak to pro ně možná bude frustrující, nikoliv však determinující.

  Izajáš 45:7: Ano, podle Bible Bůh tvoří pokoj i zlo. V kontextu Izajáše bylo tímto zlem zničení Jeruzaléma a chrámu Babylóňany. Podle Bible zlo přichází jako Boží trest. Proto je vytvořeno. V biblickém pojetí není zlo tvořené Bohem svévolným zlem. Když soud uvalí na zločince trest, který tento zločinec prožívá jako zlo, tak v tom také vidíte determinaci?

  Jan 13:18-30: Kde v tomto textu čtete o tom, že Jidáš nemůže jednat jinak? To, že dopředu vidím, kam Vás Vaše povaha, smýšlení a jednání dovede, ještě přece neznamená, že nemáte na vybranou. A pokud podle Bible Bůh upozornil na některé události dlouho dopředu, tak to opět neznamená determinismus. Když se postavím na kopec a budu moci vidět lidi pode mnou do veliké dálky, tak to také neznamená, že nemají možnost volby. Vidět neznamená determinovat.

 28. Bílá velryba

  “Když si přečtete celý příběh o osvobození Izraelitů z Egypta, najdete tam i odpověď na to, jak Jahve zatvrdil srdce faraóna – prostě tím, že trval na propuštění svého lidu i přes faraónovo několikeré neuposlechnutí. ”

  Toto není pravda. To z Bible nevyplývá. Ani Aleš to tady takto nebral. Je tam naopak jasně napsáno, že přímo bůh ještě zatvrdí jeho srdce, ten požadavek na odchod už tu byl předtím. To na věci nic neměnilo. Naopak přidal ještě to zatvrzení. To vyplývá z Bible, pokud jí čteme jasně – bez libovolných metaforických výkladů. Tedy dle normálně chápaných slov. Kompatibilismus je mrtev. 🙂

  V Bibli je jasný koncept predestinace, bere to tak i katolická církev. I vševědoucnost je v rozporu se svobodnou vůlí, proroctví také. Ježíš musel být obětován a někdo ho musel obětovat. Od počátku věků. Tedy předurčenost a determinismus.

  Hezký den a po volbách. Dobrou 🙂

 29. toli

  Jan 13:18-30: Kde v tomto textu čtete o tom, že Jidáš nemůže jednat jinak? To, že dopředu vidím, kam Vás Vaše povaha, smýšlení a jednání dovede, ještě přece neznamená, že nemáte na vybranou.

  Katoličtí kněží ovcím také tvrdí že Jidáš měl svobodnou vůli a mohl se rozhodnout jinak.Bůh mohl vymyslet spásu člověka jinak a Ježíš nemusel být utracen.

  Avšak z pohledu psychologie to bylo nutné.Platí poučka že krev plodí víru a víra plodí krev.O tom jsou krvavé oběti ať už na oltáři anebo křižových výpravách.Kristus byl vlastně také takovou krvavou smírčí obětí mezi člověkem a bohem.

 30. Bílá velryba

  Jenže podle pororoctví Ježíš vlastně musel být utracen. To není jediný příklad, zatvrzení srdce a vše-vědoucnost boží je to samé. Proroctví jsou také v rozporu se svobodnou vůlí. Tedy pokud se mají vyplnit. A to se dle Bible mají.

  Kompatibilismus je logicky rozporný postoj. Je buď svoboda nebo determinismus nebo chaos. Či kombinace determinismu/chaosu (co se týče lidské mysli) nebo svoboda. Vše dohromady být nemůže. Nemůže si někdo dopředu spočítat, jak se někdo zachová, když ten někdo má být svobodný a může se zachovat jinak. Pak jsou proroctví k ničemu. Bible je v tomhle rozporná.

  Ještě, že jsem materialista a determinista.

  Dobrou a po víkendu! 🙂

 31. Bílá velryba

  Jasně, slyším už tu námitku, že vševědoucí má spočítané všechny varianty, ale proroctví jsou o tom, že jen jedna se má vyplnit, takže on už ví, která.

  Pominu, že ta proroctví jsou nedokázaná a že jsou často velmi mlhavá.

  Ale třeba myslím někde v Novém zákoně, snad u Jana, je i kolik lidí bude “zachráněno” na konci věků (asi se tím myslí ráj – nebe), přesný počet, něco kolem sta tisíc, jestli si dobře pamatuju. To není mnoho, tak bděte, bděte! Zatím! 🙂

 32. Hraničář

  Bílá velryba
  25.01. 2018
  V Bibli je jasný koncept predestinace, bere to tak i katolická církev. I vševědoucnost je v rozporu se svobodnou vůlí, proroctví také. Ježíš musel být obětován a někdo ho musel obětovat. Od počátku věků. ………………..

  A proto Adam s Evou museli spáchat ten “prvotní hřích” o kterém nikdo není schopen říci, co to vlastně provedli. A proto je Bůh upozorňoval na ty stromy, spolu s výslovným zákazem pojezení ovoce. A aby měl natuty, že jej neposlechnou, poslal na ně ukecaného hada!

 33. Hraničář

  Bílá velryba
  26.01. 2018
  Ale třeba myslím někde v Novém zákoně, snad u Jana, je i kolik lidí bude zachráněno, přesný počet, něco kolem sta tisíc, jestli si dobře pamatuju. …………………….

  144 000 – ale to už obsadili Svědci Jehovovi. Takže se moc netěš!

 34. Bílá velryba

  To je opravdu málo! Asi nepočítali, že bude na Zemi jednou několik miliard lidí. No, v pekle bude narváno. Dobrou. 🙂

 35. aleš

  @ateista

  Nevěřím v Boha, který vše řídí. Věřím v takového Boha, který řídí to, co řídit chce.

 36. aleš

  @Petr Tomek

  Jakým způsobem je v rozporu s Boží vševědoucností to, když Bůh jasně tvrdí, že na základě lidského jednání může změnit zaslíbení určená člověku?

  Důvodem, proč předpokládáte konflikt mezi lidskou možností výběru a vševědoucností, je ten, že si představujete Boha jako bytost žijící v čase.

  Pro Boha je však čas stvořená a tedy vnější věc…

  Dříve než byl Abrahám, já jsem. Jan 8,58

 37. aleš

  @neruda

  Kdo by se při smyslech vzdal svého prvorozenství?

  Není to tak trochu alibismus?

  Můžeme se tedy rovnou zeptat, zda byl vůbec Hitler špatný člověk, zda jednal při smyslech.

 38. aleš

  @Bílá velryba

  Skutečně je pobyt ve vězení tak obrovský dobrý skutek, že zneguje i vraždu?

  Představte si čistě teoreticky, že by se našel důkaz, že Kajínek nevraždil a že tedy si odseděl ve vězení za vraždu ten čas neoprávněně.

  Měl by mít pak možnost někoho beztrestně zavraždit?

  Vždyť on už učinil dle vás dobrý skutek, který neguje i vraždu…

 39. aleš

  @Bílá velryba

  Jasně jsem zde napsal, že Bůh poskytuje člověku čas a příležitosti ke změně.

  Bůh je trpělivý, ale jeho trpělivost není nekonečná.

  Co nechápete na tom, že dar je možno přijmout pouze tehdy, když je nabízen?

 40. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Myšlenková perla je v tom, jak jste přesvědčen, že se nemýlíte v porozumění toho, co jsem napsal.

  Pak tu tvrdíte, že svobodná vůle došla a podobné nesmysly.

 41. aleš

  @Bílá velryba

  Netvrdím, že všichni lidé mají svobodu.

  Z hlediska Bible je skutečně odpovědnost pouze v tom, kde ta svoboda je.

  Takže trest není za nepřijetí víry, ale za odmítnutí víry, což je v některých případech podstatný rozdíl.

 42. aleš

  Podívejme se, zda Jidáš měl, či neměl na výběr.

  Jidáš miloval peníze natolik, že je kradl ze společné pokladny.

  Proč nebyl tento olej prodán za tři sta denárů a ty dány chudým?“ To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj; měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.
  Jan 12,5-6

  Došlo to tak daleko, že se chtěl obohatit na zradě…

  Co jste ochotni mi dát, když vám ho vydám?
  My 26,15

  Mohl jednat jinak?

  Ničemu polapí jeho vlastní viny, provazy svého hříchu bude zajat.
  Př 5,22

  Proč by si Bůh nemohl použít člověka, který se vlastní vinou dostal do stavu obrovské závislosti na penězích?

  Znamená to snad, že Bůh determinoval Jidáše, aby vydal Ježíše?

  Bůh nezatvrzuje srdce člověka proti jeho vlastní vůli.

  Proč dostal milost apoštol Pavel, ale Jidáš ne?

  … ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře.
  1 Tm 1,13

  Jidáš dobře věděl, co dělá…

  On odpověděl: „Kdo se mnou namočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu člověku, skrze něhož bude Syn člověka zrazen. Pro toho by bylo lépe, kdyby se nenarodil!“ Juda, který ho zrazoval, na to řekl: „Jsem to snad já, Rabbi?“[Ježíš] mu odpověděl: „Tys to řekl.
  MT 26,23-25

  Měl Jidáš svobodnou vůli? Vlastní vinou už neměl.
  Byl Jidáš determinován? Nebyl.

 43. Svatý Neznaboch

  abdula fatimová je pussy

 44. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: “Jidáš miloval peníze natolik, že je kradl ze společné pokladny.”

  No, je to literární postava, ale natolik Bibli znám, abych věděl že tam o kradoucím Jidášovi není ani slovo.

  “Znamená to snad, že Bůh determinoval Jidáše, aby vydal Ježíše?”

  No vzhledem k tomu že podle Bible bylo vše předurčeno celou historií, tak ano. A vzhledem k významu slova “vševědoucí” samozřejmě také.

  “Důvodem, proč předpokládáte konflikt mezi lidskou možností výběru a vševědoucností, je ten, že si představujete Boha jako bytost žijící v čase.

  Pro Boha je však čas stvořená a tedy vnější věc…”

  No, tohle je vůbec nejlepší argument. To se chcete sám uargumentovat? Nechte taky něco na mě! Jo, pokud je pro Boha čas vnější věc a může do světa zasahovat, a je zároveň vševědoucí, tak vidí historii jako celek a je tedy z jeho pohledu absolutně deterministický, protože to vše JE pro něj naráz. Přece právě to o tom vašem oblíbeném strašidle píši.

 45. aleš

  @Petr Tomek

  No, je to literární postava, ale natolik Bibli znám, abych věděl že tam o kradoucím Jidášovi není ani slovo.

  Nejen, že zde Bibli cituji, ale uvádím přesné místo, kde si danou pasáž o tom, že Jidáš byl zloděj, můžete ověřit – Jan 12,5-6.
  Vy jste natolik líný si ji ověřit?

  Uvádím pro změnu jiný překlad, kde je totéž:

  4 Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:
  5 „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“
  6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.
  http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=12

  Takže Bibli neznáte.

  No vzhledem k tomu že podle Bible bylo vše předurčeno celou historií, tak ano.

  Ukažte mi v Bibli text, který o tom hovoří.

  může do světa zasahovat, a je zároveň vševědoucí, tak vidí historii jako celek a je tedy z jeho pohledu absolutně deterministický, protože to vše JE pro něj naráz

  Předpokládáte skutečnost v daný časový okamžik jako jednoznačnou?

  Vědci objevili kvantovou provázanost mezi částicemi, které spolu ve stejný čas vůbec neexistovaly, tedy kvantovou provázanost napříč časem.
  phys_org/news/2013-05-physics-team-entangles-photons-coexisted.html

  Proč by Bůh nemohl vidět naráz všechny možnosti, které mohou nastat?
  Co když je skutečnost mnohem bohatší, než jsme schopni vnímat?

  Kvantoví fyzikové si pohrávají s myšlenkou retrokauzality
  rspa_royalsocietypublishing_org/content/473/2202/20160607

  Na základě toho, co čtu v Bibli, jsem přesvědčen, že retrokauzalita existuje.

  Ukažte mi, co udělá retrokauzalita s tím vaším determinismem.

  Jakým způsobem je v tomto případě současnost určena, když může být přepsána budoucností?

 46. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: Ok, máte pravdu, zmýlil jsem se. Ta poznámka o Jidášovi tam je. Byl jsem nepozorný a nepamatuji si detaily tak dobře, jak jsem si myslel.
  Ostatně to je problém evangelií – čtyřikrát popisují to samé a pokaždé trochu jinak. Ta zmínka je jen v Janovi že?
  V ostatních totiž kárají ženu apoštolové, ne jen sám Jidáš:

  Marek 14
  3 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.
  4 Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje?
  5 Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.“ A osopili se na ni.
  6 Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek.
  7 Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále.
  8 Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.
  9 Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“

  Matouš 26:
  6 Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného,
  7 přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu.
  8 Když to viděli učedníci, hněvali se: „Nač taková ztráta?
  9 Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“
  10 Ježíš to zpozoroval a řekl jim: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala na mně dobrý skutek.
  11 Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.
  12 Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
  13 Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila.“

  A v Lukášovi to vůbec není.
  Nemyslíte že je to zajímavé, že v nejmladším evangeliu je nejvíce podrobností?

  Celkově to ale na problému nic moc nemění.
  “Ukažte mi v Bibli text, který o tom hovoří.”
  No je přece už v textu článku.

  “Proč by Bůh nemohl vidět naráz všechny možnosti, které mohou nastat?
  Co když je skutečnost mnohem bohatší, než jsme schopni vnímat?”

  Ale já vám přece tohle tvrzení neberu, jen upozorňuji na to, že je v důsledku deterministické.

  “Na základě toho, co čtu v Bibli, jsem přesvědčen, že retrokauzalita existuje.”

  To je ve skutečnosti mnohem determinističtější tvrzení, než si myslíte. Pokud je příčina v budoucnosti, tak je tím přítomnost determinována a podle toho, jak vzdálená by byla příčina v budoucnosti by byla determinována i budoucnost.

  Co se týká kvantové fyziky, tak nechávám vždy o tomto tématu raději mluvit své přátele kvantové fyziky, přinejmenším ale varuji velmi důrazně před přenášením kvantových jevů do světa středních velikostí. To, že se může foton protunelovat pevnou světlonepropustnou překážkou neznamená že může totéž udělat váš dům, nebo vy. Podobné je to s časovými efekty, není jasné nakolik šipka času platí pro nejmenší známé elementární částice. Může být že naše pojetí a chápání času je důsledek jevů, které patří až objektům o určité velikosti, tedy že čas může být emergentní jev.
  To se ovšem ze dvou stran dostáváme k něčemu o čem jsem již psal jinde – hmotný svět není čistě deterministický nezávisle na ideji Boha.

  Respektive představa vševědoucí bytosti je vlastně více deterministická, než současný materialismus.

 47. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: Když si v mysli hrajete s retrokauzalitou, měl byste si uvědomovat časové paradoxy, ke kterým by nutně muselo/nesmělo docházet.

  Pokud neznáte třeba Robert A. Heinlein: Všechny tvé stíny tak zkuste shlédnout film Predestination a pak si udělejte graf toho, jak vlastně život hlavního představitele probíhal.

 48. mulit

  Já vytýkám bibli jiné věci:

  1. Usiluje o unifikaci lidí, likvidace diverzity
  2. Rozděluje lidi podle etnické příslušnosti, pohlaví, orientace, pak je staví proti sobě
  3. Je plna násilí, výzev k násilí
  4. Je psychotická, vyhrožuje, nenávidí
  5. Má převrácenou morálku, tmářství označuje za světlo, zato rozumnost, kritické myšlení má za překážku
  6. Preferuje pověrečnost, konspirace, hloupost
  7. Fake nadpřirozeno, fake příčiny a fake následky
  8. Zatlačení člověka do defenzívy, preference otrokářství, absolutní poslušnosti, odevzdanosti
  9. Nadvládu jedněch nad druhými bez průkazného opodstatnění
  10. Pýcha určitých skupin, nespravedlnosti, podrobení bystrých tmáři

 49. Jaroslav Štejfa

  K alešovi na podporu autora:
  Říkáte: “Proč by si Bůh nemohl použít člověka, který se vlastní vinou dostal do stavu obrovské závislosti na penězích?”
  Odpovídám: Zde je vidět celá hrůza vašeho pojetí. Bůh stvoří člověka k obrazu svému a pak ho používá jako materiál k naplnění svých záměrů. Přitom podle vás je vševědoucí, tedy ví jak to dopadne. Je podle vás také všemohoucí, tedy dá Jidášovi svobodnou vůli, ač ví, že zařídí , aby kradl a zradil, pak mu ji odebere (vždyť bez Jeho vůle se nepohne na světě nic) tak, abyste mohl prohlásit, že se o ni připraví vlastní vinou sám, a vrcholem všeho je , že On je nekonečně dobrotivý, má na mysli jistě Jidášovo dobro, nicméně logika věcí hovoří o nutnosti dostat Ježíše na kříž, což ostatně také Bůh ví. Napadá mě otázka jaký to vůbec pro vámi deklarovanou bytost má smysl.Samozřejmě je možno říci: Bůh není člověkem pochopitelný. Pak je otázka, proč ho vysvětlujete, když ho nechápete. Také je možno říci: Bůh je nesmyslný produkt lidské mysli. To by věc více-méně osvětlilo. Pak je otázka proč zkoumat Boha a ne váš duševní stav.
  Znova roztomilá logika. Ale takto lze pochybovat o většině vašich tvrzení.
  Představím-li si, že vaším způsobem by si třeba medicina, psychologie, politika atd. vysvětlovala závislosti člověka třeba na alkoholu, nikotinu, vůbec drogách, parafiliích, moci, a mnoha dalších filiích, vychází mi, že lidský rod by nutně dávno vyhynul. Vaše myšlení je pro mne obludné.
  Navíc: Pokud citujete z Bible “6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.” Podle přiloženého zdroje, mohu také doložit:
  “6 To pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl a měšec měl a to, což do něho kladeno bylo, nosil.”
  z Biblí Svaté, vydané v Praze 1911 podle posledního vydání kralického z roku 1613.
  Oba texty se malinko liší, ten váš už jednoznačně označuje Jidáše jako zloděje, protože bral z toho, co mu bylo asi svěřeno, ten můj je zastřenější, nejednoznačný. Můžeme si pouze domýšlet, jak Jan, sto let po Kristovi, věrohodně popsal, co se tenkrát dělo, co do jeho evangelia přidaly, či z něj ubraly věky další, co přidají a uberou následující, zejména, používali různí vykladači podobně třeskuté vývody, jaké lze vyčíst třeba u vás. Mýlit se může každý.
  Jaroslav Štejfa

 50. mulit

  Dodatek k mým 10 bodům
  A myslím, že každý ateista by měl mít svoje soukromé desatero, proč odmítnout bibli. A to jsem nepsal o důvodech odmítnutí křesťanství jako celku – viz krvavá historie, zneužívání dětí, apod.

 51. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Jaroslav Štejfa: Děkuji, Bible, kterou jsem měl a četl byla skutečně Bible Kralická, ale nechci se tím omlouvat, protože rozdíly v překadech jsou známé a měl jsem možnost to zkontrolovat v jiných překladech. Na to je internet rychlý dost. Přinejmenším v tom, že některé překlady přímo označují Jidáše za zloděje má Aleš pravdu.

 52. Bílá velryba

  Bůh podle Bible nevidí jen všechny možnosti najednou, bůh podle proroctví i ví, která možnost převáží – a to už je jasný determinismus. Podle Jana dokonce ví, kolik lidí bude na konci věků spaseno, přesný počet. Přitom Ježíš radí svým současníkům, co mají dělat, aby se dostali do nebe, souvisí to s jejich vírou a jejich činy. Ale přitom už se předem ví, kolika lidem se to povede a kolika ne. A to na Zemi žilo už hodně miliard lidí a stále žije. Ale jen asi 144 tisíc bude zachráněno v nebi. Podle Bible. Pokud to není nějaká pitomá metafora (což může být koneckonců i sám Ježíš), tak je to napsáno jasně a ve všech překladech co znám.

  Jasný determinismus. Stejně jako zatvrzení srdce faraona nebo obětování Krista. 🙁

  S tím neadekvátním přenášením kvantových jevů do světa středních a velkých velikostí souhlasím, na to pozor. A ani kvantové jevy nemusí být indeterministické, existují i deterministické interpretace.

  Zatím a po volbách! Už brzy! 😀

 53. Bílá velryba

  Jo a kromě toho ani náhoda není svoboda. Takže ani kvantové jevy moc nepomohou v tomto případě, i kdyby byly skutečně náhodné…

  Bible neříká nic o individuálních duších, mluví o tělech, případně o oslavených tělech, tělo se chová podle zákonů hmoty: prach si a v prach se obrátíš. Bible je ultradeterministická! Yeees! Konečně se s ní v něčem shoduji, s mým ateismem to sice moc nesouvisí, ani s ateismem obecně, ale je to příjemný poznatek, že jsme s Aleškem vlastně bratři materialisti… 🙂

 54. Jaroslav Štejfa

  Ještě k sporu o charakter Jidáše. Trochu v komické rovině. Člověk by řekl, že tím, jak údajně kradl Jidáš peníze z nějakého měšce (pokladny), který nosil při sobě, se nějak naznačuje, že existoval nějaký nepopsaný spolek kolem Ježíše, který shromažďoval společné peníze, které získával a používal nepopsaným způsobem a je naznačeno, že zástěrkou byla péče o chudé. Pokud se něco takového dělo, vyvstává řada palčivých otázek – třeba: potřeboval Ježíš ke svým zázrakům peníze? ; vedli si členové nějaké evidence? ; prodávali zázračné léky? atd. To je skoro námět pro Dana Browna. Škoda, že se ti bohulibí pamětníci jako Jan nebo Lukáš nerozepsali více – nebo rozepsali?
  Svět je složitý.
  Jaroslav Štejfa

 55. aleš

  @Petr Tomek

  A v Lukášovi to vůbec není.

  Proč si myslíte, že v Janově evangeliu by měla být popsána stejná událost jako v evangeliu Markově a Matoušově, když u Lukáše čteme toto…

  Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu.
  Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje.
  A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem.
  Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli: „Kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná.“
  Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“ On řekl: „Učiteli, řekni.“
  „Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý padesát.
  Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat?“
  Šimon odpověděl: „ Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi usoudil.“
  Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy.
  Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy.
  Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy.
  L 7,36-46

  Co na to říkáte?
  Dle vás měl přece Lukáš i Matouš čerpat od Marka.

  Proč si myslíte, že příběh zachycený u Jana je tatáž událost jako u Mt i Mk?
  Popis místa je odlišný, pomazaná část těla je odlišná, u Mt a Mk reagují učedníci, u Jana pouze Jidáš.

 56. aleš

  @Petr Tomek

  Pokud je příčina v budoucnosti, tak je tím přítomnost determinována a podle toho, jak vzdálená by byla příčina v budoucnosti by byla determinována i budoucnost.

  Vy tedy odmítáte v kvantové fyzice superpozici stavů?
  Jeví se to tak, protože tvrdíte, že už nyní může být skutečnost determinována budoucností.

  Ale vezměme do důsledků vaši úvahu – kvantový stav je už určen, přitom závisí na budoucnosti, kdy se skupina vědců rozhodne, zda právě zachytí stav proudu atomů ještě před štěrbinou nebo až po průchodu štěrbinou (a tehdy je z hlediska minulosti analyzováno chování atomů buď povahy částicové nebo vlnové).

  To už je ale spíše magie, než racionální uvažování – částice “ví”, jak se vědci dohodnou. 🙂

  Příklad s kvantovou fyzikou jsem uváděl proto, že Boží vševědoucnost se může chápat právě jako vědomí superpozice všech možných stavů budoucnosti.

  Takže možnost volby, kterou člověku poskytuje Bůh, umožňuje varianty budoucnosti, zároveň možnost zásahů Boha do daného běhu historie umožňuje některé oblasti předpovědět jako neměnné – zrada Mesiáše.

  Tedy předpokládám, že daný člověk, se jménem Jidáš, v originále Juda, mohl být klidně někdo jiný (lidí se závislostí na penězích je ve společnosti hodně a pro zradu Ježíše nemusel být použít zrovna Jidáš).

 57. aleš

  @Petr Tomek

  Kombinace variant budoucnosti a určených, determinovaných událostí, je krásně vidět zde…

  Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato.
  Ester 4,14

  Je přesně dáno – týká se to i současnosti – že Izraelský národ nemůže být zničen – váže se na jeho existenci množství biblických proroctví.
  Není a nebylo přesně dáno, jak to proběhne.

  Žena krále, jménem Ester, mohla nebo nemusela jednat ve prospěch záchrany svého lidu, Bůh by se o jeho zachování postaral. Ona sama by však dle Bible zahynula.

  Pokud už píšete o Bibli, měl byste chápat, jak jsou věci myšleny.

 58. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Musím říci, že jste mne docela pobavil. Citujete dva překlady, kde je jasně Jidáš označen za zloděje. V prvním překladu nezpochybňujete, že Jidáš je zloděj, v druhém ano. 🙂

 59. aleš

  @Petr Tomek

  Přinejmenším v tom, že některé překlady přímo označují Jidáše za zloděje má Aleš pravdu.

  Můžete mi nalézt nějaký překlad, kde Jidáš jako zloděj označen není?

  Řecké slovo, které je v kralickém překladu přeloženo jako nosil a jinde jako kradl je vícevýznamové

  řecky – bastazó
  1. nést; nosit
  2. přinést
  3. snést, vydržet
  4. zvednout; vzít, odnést
  5. krást, zpronevěřit
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=G941

  Z kontextu je zřejmé, že kradl.

  Jinak by daný text nedával smysl – Jidáš byl zloděj, ale už není, ale nejspíše potřeboval mít těžší pokladnici, když ji nosil a proto chtěl mít v ní navíc tři sta denárů.

 60. aleš

  @Bílá velryba

  Ale jen asi 144 tisíc bude zachráněno v nebi.

  Tohle není o záchraně v nebi. Lidé budou zachráněni ze Židů i z pohanských národů. Tady se hovoří o vybrání z každého kmene Izraele po 12ti tisíc, tedy 12 krát 12 tisíc.

  A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele. Z kmene Juda je označeno dvanáct tisíc…
  … a z kmene Benjamín je označeno dvanáct tisíc. Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha.
  Zjevení 7,4-9

  Vždyť to tam máte přímo u sebe – služebníci označení z Izraelských dvanácti kmenů, a nespočetný zástup lidí z různých ras. Je zde krásně vidět, že Bible je proti rasismu – mimo jiné.

 61. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš:”Můžete mi nalézt nějaký překlad, kde Jidáš jako zloděj označen není?”
  Moudrý člověk se pozná podle toho, že také ví, kdy přestat. Tímto výrokem jste si zajistil, že mezi takové nepatříte. Už jsem vám dvakrát za pravdu dal, ale nebudu to dělat do soudného dne. Dejte si už na hlavu hadr a uklidněte se.

  Ano v Lukášovi nikdo z apoštolů ženě nic nevyčítá a ve třech evangelií ze čtyř není že by Jidáš byl zloděj.

  Na tu kvantovou fyziku se už vykašlete, mám totiž pocit, že si myslíte že jste jí pochopil, což bývá znak kvantového šarlatánství. Kvantové jevy se prostě přímo do světa středních velikostí přenášet nedají.

  “Tedy předpokládám, že daný člověk, se jménem Jidáš, v originále Juda, mohl být klidně někdo jiný (lidí se závislostí na penězích je ve společnosti hodně a pro zradu Ježíše nemusel být použít zrovna Jidáš).”

  Jo ale co kdyby zrovna nebyl žádný jiný v dosahu? Navíc měl být zrazen učedníkem, jestli se nepletu. To je mimochodem mytologická věc, jinak by to nefungovalo. Co když by Ježíše nikdo nezradil? Co když Ježíš mohl být někdo jiný? Co když vůbec nemusel žít? Co když se vůbec nenarodil?

 62. aleš

  @Petr Tomek

  Samozřejmě rozumím, s čím máte problém, takže končím s otázkami v dané oblasti, o které jste psal.

  Na kvantovou fyziku se mohu vykašlat těžko, neboť rozumět jí bude pro mne v určitých oblastech nutnost. Představte si, že máte algoritmus šifrování a použitou šifrou můžete zakódovat data, které by nejlepší superpočítače světa rozšifrovaly do několika miliónů let. Považoval byste to za bezpečné šifrování?
  Nemusí to být bezpečné. V současné době je důležité, aby se pro šifrování začaly používat algoritmy, které jsou schopny odolat řešením pomocí kvantových počítačů. V tomto musíte zhruba chápat, jak kvantové počítače fungují, tedy o co tady jde.
  Chtěl jsem vám vysvětlit, že vaše pojetí retrokauzality je mylné. Popírá totiž princip superpozice. Princip superpozice je však stěžejní pro prolamování šifer pomocí kvantových počítačů.

  Primárně mi nejde o to, abych tady vysvětloval některé věci kvantové fyziky, ale abych na principech, které kvantová fyzika zahrnuje, vyvracel vaše pojetí Boží vševědoucnosti.

  Takto uvažuji nad Božím pohledem na to, co nás teprve čeká – superpozice možných stavů budoucnosti.

  Jo ale co kdyby zrovna nebyl žádný jiný v dosahu?

  Ateisté mají veskrze názor, že vedoucím v církvi jde hlavně o peníze.
  Už od počátku církve bylo tyto věci potřeba řešit…

  … kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. 1Tm 6,5
  … rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli. Tit 1,11

  Takže se divím vaší otázce. Myslíte si, že obecně ve společnosti je nouze o ty, co milují peníze?

  Ano, jednalo se o učedníka. Ježíš si jich vybral dvanáct. O lidi neměl nouzi … evangelia např. hovoří o setkání, kde bylo 5000 mužů, kromě žen a dětí. Ten výběr učedníků byl pro ně určité privilegium.

  Pokud by měl někdo pochybnosti o tom, že snad Jidáš by byl dobrý člověk, ať se podívá na jeho jednání…

  Vstávejte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. “ A hned, když ještě mluvil, přichází Juda, jeden z Dvanácti, a s ním zástup od velekněží, učitelů Zákona a starších, s meči a holemi. Ten, který ho zrazoval, měl s nimi domluvené znamení: „Koho políbím, ten to je. Zmocněte se ho a bezpečně odveďte!“ Když přišel, hned k němu přistoupil a řekl: „Rabbi!“ A vroucně ho políbil. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho.
  Mk 14,42-46

  Co když by Ježíše nikdo nezradil?

  Myslíte si, že ten, jehož prioritou jsou peníze a který navíc krade, má nějaké zásady ohledně věrnosti?

 63. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleč: “Primárně mi nejde o to, abych tady vysvětloval některé věci kvantové fyziky, ale abych na principech, které kvantová fyzika zahrnuje, vyvracel vaše pojetí Boží vševědoucnosti.”

  Tohle je právě podle mě ten problém, je to Dänikenovský přístup k historii – něco na 4000 let staré rytině připomíná tvarem žárovku = je to žárovka před 4000 lety. Interpretovat mýty a zápisky starověkých pastevců pomocí kvantové fyziky je úplně to samé.

  V kvantové fyzice není pro Boha žádné místo, jako pro něj není žádné místo v klasické fyzice.
  Jediný důvod proč jej do toho tahat je ten, že chcete aby Bible byla pravdivá.

  Otázka je, jak by se pak ale je, nakolik by se kvantová bytost připomínající spíše Q ze Star Treku srovnávala s psychopatem ze Starého zákona, který touží po lidských obětech, nažizuje pácháni genocid a požaduje ořezávání předkožek. Natož aby taková bytost potřebovaa svou kvantovou mys k obětování svého syna…
  Prostě vám ty dvě věci nedrží pohromadě – vymyslel jste hrubou představu toho, jak by mohla fungovat bytost s jakýmsi kvantovým vědomím, tím jste se ale ještě více vzdálil od možnosti že by taková bytost byla bohem z Bible.

  Mimochodem zrovna ta scéna z Marka vypadá spíš jako divadelní představení, ae neříká nic o tom nakolik to bylo nevyhnutelné. Celé předchozí předávání namočené skývy (v Janovi, v Markovi to je zase jinak) pak připomíná spíš nějakou rituální manipulaci.

 64. Hraničář

  Petr Tomek Post author
  28.01. 2018
  Prostě vám ty dvě věci nedrží pohromadě – ……………………

  Jak známo, fyzici pracují s hypotetickými částicemi – tachyony. Navzdory tomu, že jsou hypotetické, se jich chytili různí alternativci, kteří zjevně vůbec nevědí – vo co gou – ale slovo je to pěkné – a tak jsem četl o léčitelce, která léčila pomocí tachyonů které emitovala (další “pěkné” a hlavně “důvěryhodné” slovo), viděl jsem nabídky “tachyonovaných” ponožek, návleků a podobných zdravotních pomůcek.
  Povídání Aleše, a jiných, o kvantové fyzice v rámci diskuze o pravdivosti biblických textů u mě vždy vybudí vzpomínky na tato “odborníky”.

 65. xjur

  @Ales
  No to jste mne pobavil vasi naivitou, kdyz tvrdite, ze poboznym nejde o penize. Jiste, rikaji to, stejne jako ostatni smejdi rikaji, ze nekradou.
  Nabozenstvi je pouze nastroj pro ziskani vlivu, slavy a penez.
  Kdokoli se rozhledne po svete, vidi jak to chodi u krestanu, mohamedanu, i u jinych poboznych. Nabozenska hierarchie presne urcuje, jaky prospech pripadne na kazdeho oblobovatele ovecek. Nebo jste snad videl arcibiskupa popripade farare jak po praci v dolech davaji na kostel sve poctive vydelane penize? Proc asi drive alespon jednoho syna rodice posilali do semnare? Aby se mel dobre a nemusel se drit na poli. Proc cirkevni potentati kolaboruji s vrchnosti? Ze by kvuli tzv. Bohu? To jiste ne, ale protoze i zde jde jen o obchod. Vrchnost si tak kupuje udrzeni vlivu prostrednictnim cirkve (ci jeji islamskeho/jine varianty). Dela to i nase soucasna vladnouci vrstva kupujici si hlasy poboznych za penize nas vsech v tzv. cirkevni restituci.
  Porad jde jen o to same, o prachy.

 66. aleš

  @Petr Tomek

  Vaše pojetí Boha jako psychopata nesdílím. Nicméně – jste schopen vysvětlit v čem je v rozporu např. požadavek obřízky s myšlením zahrnujícím možné varianty budoucnosti?

  V článku jste napsal:
  Představa vševědoucnosti ale v základu ničí i jakoukoli možnost, že by stvořený vesmír nebyl dokonale deterministický.

  Ukázal jsem, že to, co jste napsal, není pravda. Nečekám od vás, že budete schopen myšlenkový koncept, s kterým jsem zde přišel, zpochybnit – už tím, že tu zmiňujete požadavek obřízky (a další věci), který je vůči logické soudržnosti daného konceptu irelevantní.

 67. aleš

  @Hraničář

  Povídání Aleše, a jiných, o kvantové fyzice v rámci diskuze o pravdivosti biblických textů u mě vždy vybudí vzpomínky na tato „odborníky“.

  Ale no tak, Hraničáři, přece se nemusíte bát a můžete rozporovat, co jsem ohledně kvantové fyziky napsal špatně.
  Anebo se bát musíte, protože kdybyste mi něco konkrétně vytkl, mohlo by vyjít najevo, že se v dané oblasti vůbec neorientujete.

 68. aleš

  @xjur

  Děkuji vám, xjure, že jste svým příspěvkem potvrdil mou námitku proti tvrzení Petra Tomka.
  🙂

 69. Hraničář

  xjur
  28.01. 2018
  Nebo jste snad videl arcibiskupa popripade farare jak po praci v dolech davaji na kostel sve poctive vydelane penize? ………………………….

  Posledním hlasatelem evangelia, který se živil vlastní prací, byl asi sv. Pavel, který šil stany a odmítl obsluhu křesťanské ženy.

  Proc asi drive alespon jednoho syna rodice posilali do seminare? Aby se mel dobre a nemusel se drit na poli. ………………

  I sám Hus napsal, že se chtěl stát knězem, aby se měl dobře a byl lidu vzácen.

  Přemýšlím ale, zda se měl dobře můj strýc, katolický kněz. Je pravda, že byl celý život materiálně zajištěn, byť za socialismu to nebyla žádná sláva. Ale bylo to i tím, že to byl skutečně hodný a skromný člověk, který se především staral o kostely, a sebe – ve staré faře – zanedbával.
  Ale představte si ten život. Do semináře šel v 11 letech, domů na návštěvu jezdili ti kluci jen jednou za rok, samozřejmě mu tam dokonale vymyli mozek, nejen jemu, ale jak zpětně vidím, i jeho dvěma sestrám jeptiškám, i jiným jeptiškám, které jsem poznal.
  Čili život materiálně zajištěný, ale jinak – odvažuji se tvrdit – že horší než v “komunistické totalitě”. Ti lidé neměli vůbec žádné samostatné, kritické, nezávislé myšlení, skutečně jen v rámci akceptovaných mantinelů. Netvrdím samozřejmě, že se nemuseli cítit dobře a spokojeně.

 70. Hraničář

  aleš
  28.01. 2018
  Ale no tak, Hraničáři, přece se nemusíte bát a můžete rozporovat, co jsem ohledně kvantové fyziky napsal špatně.
  Anebo se bát musíte, protože kdybyste mi něco konkrétně vytkl, mohlo by vyjít najevo, že se v dané oblasti vůbec neorientujete. ……………………

  Ano, vůbec se nesnažím přesvědčovat, že rozumím kvantové fyzice. Nerozumím. Můžete ale vy vysvětlit, proč Vševědoucí a Všemohoucí, Absolutně Inteligentní …….. Bůh stvořil lidem pachové žlázy? Resp., když už stvořil, proč (si) smrdíme a není to vůně fialek? A nebo – podle jiných teologů – když pro “stvoření” člověka použil “vhodné” zvířecí tělo (představme si, že by zvolil hrocha či žirafu, když už hada rezervoval pro Satana), proč ty pachové žlázy – a zvláště ty v urogenitální oblasti (jak vám manželka voní, když zajisté oddivujete její “návnadu”?) – zachoval? Proč asi “zábavní park” umístil mezi dvě kanalizační výpusti”?
  Přemýšlíte, mimo kvantové fyziky, i nad takovými “přízemními” stvořitelskými akty?

 71. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Jako student gender studies mam trochu blízko i ke kvantové fyzice, jelikož i ona dekonstruuje přežité macho fyzikální teorie 19.století.Kvantová fyzika bohužel boha nijak nedokazuje, náhodné jevy nejsou řízené, jsou náhodné. Pokud jsou tyto jevy náhodné, chaotické, nemůžou být zároveň řízené inteligencí. Pokud nejsou náhodné, je možné, že je bůh řídí, ale také nemusí. To nevíme. Na boha, obecného, věřím z jiných důvodů než je kvantová fyzika, například díky tarotovým kartám, které mi předpověděly spoustu důležitých věcí. Odcházím odsud jako pan Foxy. Mezi fašisty a machisty přebývat nehodlám.

 72. aleš

  @Hraničář

  K čemu jsou u člověka pachové žlázy? Například k tomuto…

  Partneři si voní, pokud mají odlišné imunitní systémy, protože jejich případní potomci mají šanci mít širší spektrum imunity. Je pak i větší pravděpodobnost, že přežijí různé epidemie. Zajímavé je i to, že sourozenci a blízcí příbuzní si obvykle vzájemně nevoní a tedy se ani sexuálně nepřitahují
  https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/230187-za-spatny-vyber-partnera-muze-i-hormonalni-antikoncepce.html

 73. Hraničář

  aleš
  28.01. 2018
  Partneři si voní, pokud mají odlišné imunitní systémy, ………………..

  Ano, v podpaždí! (Někdy!)
  Klasický vtip: Oženil se Čech se Slovenkou. A postěžoval si švagrovi, že jeho žena je cítit potem. Ale Slovák jen mávnul rukou: “Ale čo; aj ta moja je cítit po tem! Ale i pred tím i pri tom!”

  A co to ostatní?

 74. Ignac z Loyoly

  1) Bůh jako vševědoucí vidí podle biblických proroctví nejen všechny možnosti, které nastanou, ale i ty, které převáží, např. 144 tisíc spasených na konci věků, přitom to spasení závisí na jejich víře a chování, které je údajně ovlivněno svobodnou vůlí. Takže bůh vidí, jak se údajně svobodná vůle rozhodne a to dopředu. To je determinismus a není slučitelný se svobodou (ostatně náhoda také není svoboda, ale to je teď fuk). Kompatibilismus je logický nesmysl.

  2) Mozek a tedy mysl se chovají podle zákonů hmoty na střední úrovni, ne na mikroúrovni. Mozek neprojde škvírami ve zdi a nespojí se za ní. Ty věci z kvantové fyziky nesedí. Je zde kvantová dekoherence. Navíc náhoda není svoboda.

  3) Jsou jiné časové relace psychického vnímání a jiné u kvantových jevů.

  4) Nevíme, zda i kvantové jevy nejsou deterministické, podle zákonů hmoty, které zatím neznáme, resp. jsou i deterministické interpretace kvantovky jako Bohmova.

  5) Bůh faraonovi dle všech překladů Bible zatvrdil srdce, nejen tím,že trval na podmínce, to trval už i předtím, jak se píše výše, ale přímo, navíc. Přesto, že by se faraon mohl rozhodnout “lépe” nebo “stejně špatně” (ale pak to nebylo zase potřeba dělat). Vždy je nějaká možnost nápravy přeci dle Bible, podívejte na Pavla, ale zde nebyla.

  6) Bible skutečně mluví o tělech a ne o duších, mozek se nechová kvantově. Ostatně ani sama kvantovka není 100% fyzikální teorie. Kdo ví, kam to bude pokračovat. Teorie strun je více intuitivní přeci jen než některé interpretace kvantovky.

  Je mi líto, ale Bible je materialismus a determinismus, jen s pánbíčkem, zatimco náš je bez pánbíčka, protože bůh je dlouhodobě bez důkazů a naše teorie se bez něj zcela obejdou a jsou lépe prověřeny nebo logické a odvozují se od těch ověřených. Proto je rel. pravděpodobnost na naší straně.

  Ne že by toto téma souviselo s ateismem nějak přímo, ale bůh podle Bible:

  1) stvořil deterministický svět, vidí jak vše dopadne, nejen všechny možnosti, ale i jak to dopadne (dle Bible)

  2) pokud by stvořil ve světě i náhodu, tak by jí nemohl sám prohlédnout, protože náhoda je chaos, může vidět všechny možnosti, ale ne která převáží

  3) pokud vidí, která možnost převáží, už stvořil ne náhodu, ale něco, co dopadne jak to stvořil: tedy determinismus.

  Krásný den a někdy. Není čas. Slavím s Velrybou 🙂

 75. Ignac z Loyoly

  Jo a mimochodem byste se měli zaměřit na to, proč hodně mentálně postižení či vlčí děti nemají svobodnou vůli dokonce i podle soudu i podle výzkumů psychologů. Protože prostě nemají dost abstraktní myšlení, to je věc genů a výchovy (za které jedinec sám nemůže). Jsou lehce manipulovatelní, proto nemají svéprávnost, nemohou třeba prodat dům nebo se zadlužit u banky. To samé vážné úrazy hlavy nebo některé nemoci. Náhoda ani determinismus (či jejich spojení) není to samé co svoboda. Proto ani podivné interpretace kvantovky nepomůžou v této věci. Ale to není věc Bible, podle Bible je vše determinované, aniž by si to její tvůrci uvědomili. Resp. jsou tam rozpory. Neslučitelné rozpory. Ale třeba jsou to všechno jen hloupé metafory a špatné tisícileté překlady. Což je problém věřících, ne náš. My kritizujeme, co nám předkládají oni sami. Ahoj. 🙂

 76. ateista

  @aleš
  “Nevěřím v Boha, který vše řídí. Věřím v takového Boha, který řídí to, co řídit chce.”

  Věřte si v co chcete. Tady se bavíme o subjektu, který má určité a zejména lidské vlastnosti a který podle hlasatelů náboženské víry poskytne věřícím určité služby oplátkou za to, že v něho budou věřit, budou ho uctívat a budou se mu klanět. A který je popsán v literárním díle, zvaném Bible. Ta také popisuje skutky, které tento subjekt vykonal. Subjekt, který je zdejšími věřícími diskutujícími popisován jako nehmotné jsoucno, zdržující se mimo čas a prostor.
  Ten guláš se opravdu nedá jíst.

 77. Jiří Skřítek

  Pro: Ignac z Loyoly
  Moc hezky a srozumitelně popsáno…..

 78. aleš

  @Ignac z Loyoly

  144 tisíc spasených na konci věků, přitom to spasení závisí na jejich víře a chování, které je údajně ovlivněno svobodnou vůlí

  Ignáci, vy byste mohl zakládat sekty. V Bibli o nich není řeč jako o jediných spasených, ale jako o vybraných a Bohem označených služebnících.

  Vždy je nějaká možnost nápravy přeci dle Bible

  Hle, Bůh při člověku udělá všechny tyto věci dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy, aby byl osvícen světlem živých.
  Jób 33,29-30

  Dvakrát, či třikrát neznamená vždy.

  mozek se nechová kvantově

  Máte nějaký důkaz, že se mozek nechová kvantově?

  Už “obyčejná” fotosyntéza funguje na kvantových jevech…

  Dříve si vědci mysleli, že trasa excitonu je prostě náhodná, jako chůze vrávorajícího opilce. Tento dílčí proces fotosyntézy má ale ohromující efektivitu téměř 100 % a matematicky to prostě nevycházelo. Jak to, že se téměř žádný exciton neztratí? Zde dochází na kvantovou teorii: ta totiž připouští, že částice v superpozici může putovat několika trasami zároveň v podobě vlnové funkce. A přesně to se prokázalo i v případě fotosyntézy: exciton provádí „kvantovou procházku“ několika cestami zároveň a tam, kde nejdříve dorazí do reakčního centra, se zhmotní a předá svou energii.
  https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla

 79. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš:”Vaše pojetí Boha jako psychopata nesdílím.”

  Víte tohle by zase zajímalo mě. Co musí člověk udělat tak příšerného se svým mozkem aby dokázal přehlédnout že bůh Bible je fakt pošahaný psychopat? Víte že si nechává obětovat celá města, “dává” lidem novou zemi tak, že musí původní obyvatelstvo vyvraždit, nařizuje trest smrti i za odmlouvání rodičům. I nakonec to, že je všemohoucí ale smlouvy uzavírá zásadně krví.
  A nevyprávějte mi o tom, že se v NZ polepšil, copak není celou dobu vševědoucí a všemohoucí? Copak to není stejná postava? A nakonec copak NZ nekončí Zjevením sv. Jana?
  Celá ta kniha je psychopatická. Co člověk musí udělat aby takovou příšernost tak lehko strávil, připadal si v pohodě a ještě nad tím vedl debaty o kvantové teologii?

 80. aleš

  @Petr Tomek

  Samozřejmě, že se Bůh nemění. Bůh se nemůže polepšit, když je dokonalý, dobrý a spravedlivý – stejně jako není větší hodnota, než maximum.

  Je dobré si položit otázku s jakým postojem dělá Bůh určité činy…

  Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?
  Ex 33,11

  Bůh si nenechává obětovat města. Kde jste o tom četl? Veškeré ničení měst je Boží odplatou za hřích lidí. A jsou to věci pro výstrahu.

  Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním bezuzdných lidí. Neboť tím, co viděl i slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, těmito bezzákonnými skutky mučil den za dnem svou spravedlivou duši.
  2P 2,6-8

  Pokud v naší zemi porušíte zákony, pak byste měl být podle daných zákonů potrestán. Stejně tak Bůh vydal zákony a jejich porušení trestá buď už v tomto životě nebo později.

  Jak může být Bůh psychopat, když si nepřeje, aby se lidé trápili?

  A kde je v Bibli přikázána smrt za odmlouvání rodičům?

  Považoval bych za nemorální, kdyby Bůh nedržel své slovo. V Bibli jsou jasná varování. To, že Bůh splní, co řekl, znamená, že je psychopat?

  Kde jste k takovým postojům došel, že Bohu přisuzujete tak ohavné postoje? Nejspíše si vybíráte z Bible pouze to, co vám sedí a ignorujete, co svědčí proti tomu, že by Bůh měl s lidmi zlé úmysly.

 81. aleš

  @Petr Tomek

  Rozdíl mezi mnou a vámi je také ten, že nelze poznat dostatečně Boha bez poznání Jeho Syna. Nemůžete nikdy vidět Boha jako Milujícího Otce, kterému záleží na vás osobně, když nepoznáte Jeho Syna Ježíše Krista.

  Když člověk zná Otcovu lásku a prožívá ji, nemůže nikdy ani uvažovat o tom, že by Bůh mohl být psychopatem.

  Tento “problém” s nazíráním na Boha je hlavně problémem s nedostatkem lásky od otců.

  Víte, jak končí Starý zákon?
  On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou.
  Mal 3,24

 82. aleš

  @Petr Tomek

  Nedostatek lásky od otců v hnutí nového ateismu

  Daniel Dennett – otec mu zemřel, když mu bylo pět let
  Sam Harris – jeho rodiče se rozvedli, když měl dva roky, pak žil se svou matkou
  Christopher Hitchens – otec byl námořníkem

  Všem jim chyběl otec. Míra lásky od otců má vliv na naše nazírání na autority a hlavně na Boha.

 83. první z kacířů

  “Pokud v naší zemi porušíte zákony, pak byste měl být podle daných zákonů potrestán. Stejně tak Bůh vydal zákony a jejich porušení trestá buď už v tomto životě nebo později.”

  Naštěstí naši zákonodárci nejsou vševědoucí, neb by nás určitě trestali pro jistotu preventivně před spácháním čehokoliv…. byť to leckdy dělají i dnes bez té vševědoucnosti 🙂 … stačí jim “všemocnost” 🙁

 84. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: “Bůh si nenechává obětovat města. Kde jste o tom četl? Veškeré ničení měst je Boží odplatou za hřích lidí. A jsou to věci pro výstrahu.”

  Deuteronomium (pátá kniha Mojžíšova) 13: 13 -17
  Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: “Pojďme sloužit jiným bohům”, které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.
  Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno.

 85. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: Jinak biblický bůh je asi tak “spravedlivý” jako jednotky SS v obsazené Ukrajině.

 86. Hraničář

  aleš
  29.01. 2018
  @Hraničář
  Jací ostatní? ………………………..

  To ostatní. TO!!

 87. Hraničář

  aleš
  29.01. 2018
  Už „obyčejná“ fotosyntéza funguje na kvantových jevech…
  Když světlo v podobě fotonů dopadá na list rostliny nebo na buňku fotosyntetizující bakterie, je v zájmu života co nejefektivněji tuto energii zužitkovat.
  Zdroj: https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla
  …………………………….

  Ve skutečnosti je efektivita přeměny sluneční energie (kterou vymyslel Všemohoucí) velice nízká. Udává se 1,5 % u běžných rostlin a až 4 % u těch nejvýkonějších. Kdežto “hloupí” lidé dosáhli u parního stroje účinnost 8%, u spalovacího motoru nějakých 48%, u elektromotoru 95%, u fotoelektických článků už 20%, experimentálně až 40%.

  Otázka – mohl by Všemohoucí udržovat při životě takovou Zemi, jakou si představovali svatopisci? Malou, plochou, s nebeskou klenbou, bez Vesmíru?

 88. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: “Nedostatek lásky od otců v hnutí nového ateismu”
  Jasně, miliarda ateistů nemá lásku svých otců…
  To fakt myslíte vážně?

 89. Hraničář

  aleš
  30.01. 2018
  Bůh si nenechává obětovat města. Kde jste o tom četl? Veškeré ničení měst je Boží odplatou za hřích lidí. A jsou to věci pro výstrahu. ………………………

  A přitom Všemohoucí může klidně vlézt lidem do mozku a udělat jim tam dobré myšlenky, jak to mnoho světců, teologů i Magisterium dosvědčuje. A on ne a ne vlézt, ale raději ničí celá města, aby ukázal, jak má lidi rád!

 90. aleš

  @Petr Tomek

  z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy…

  “svádějí” – zde se jedná o nesprávný překlad. V originále, v hebrejštině, je použit primitivní kořen, který odpovídá perfektu. Překlady v angličtině mají rovněž použito perfektum.

  Dokonce i další české překlady:

  Vyšli muži, lidé nešlechetní z prostředku tvého, kteříž svedli spoluobyvatele své
  Bible Kralická

  svedli nějací muži, ničemové vzešlí z tvého plemene, své spoluobčany a řekli: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali,
  Bible Jeruzalémská

  ze tvého středu vyšli nějací ničemníci a svedli obyvatele svého města slovy
  Český studijní překlad

  Tedy platí to, co jsem psal:
  Veškeré ničení měst je Boží odplatou za hřích lidí.

  Ke svedení nestačí pouze ten, který svádí, ale musí být i ten, který svodu podlehne. V textu je jasně napsáno, že ke svodu došlo. Kdyby někdo pouze se svodem přišel, byl by potrestán on sám, ne všichni.

 91. aleš

  @Petr Tomek

  Nedostatek lásky od otců v hnutí nového ateismu

  Statisticky ano. Podívejte se na situaci v ČR – ateisté se častěji rozvádějí a děti častěji vyrůstají s matkou.

 92. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Cituji: Bůh si nenechává obětovat města. Kde jste o tom četl? Veškeré ničení měst je Boží odplatou za hřích lidí. A jsou to věci pro výstrahu.
  (vaše slova)
  Cituji: 24„Vzhůru, táhněte dál a přejděte potok Arnón. Hleď, vydal jsem ti do rukou chešbónského krále Síchona, Emorejce, a jeho zemi. Začni ji obsazovat a vydráždi je tak k válce.
  26Tehdy jsem poslal posly z pouště Kedemótu k chešbónskému králi Síchonovi s pokojným vzkazem:
  27„Rád bych prošel tvou zemí. Půjdu jenom po cestě, neodbočím napravo ani nalevo.
  28Za stříbro mi prodáš pokrm, abych měl co jíst, a za stříbro mi dáš vodu, abych měl co pít. Chci pouze pěšky projít,
  30Ale chešbónský král Síchon nesvolil, abychom jí prošli, neboť Hospodin, tvůj Bůh, zatvrdil jeho ducha a dal mu srdce zpupné, aby ti ho vydal do rukou, jak se dnešního dne stalo .
  31Tu mi Hospodin řekl: „Hleď, už ti vydávám Síchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat.“
  33A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid.
  34V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout.
  35Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup.
  (Deuteronomium 2)
  Zde je jako na dlani vidět vaše bláboly.
  Roztomilá je ta výstraha dětem.
  Nejhorším způsobem, jak může okolí psychopata podporovat, je mu přitakávat a souhlasit s ním, aniž bychom si ověřili, zda věci, které říká a tvrdí jsou skutečně pravda (nejčastěji pomluva a lhaní)
  Jaroslav Štejfa

 93. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Archeologové se spíše diví Boží trpělivosti…

  „U Kananejců tkvělo uctívání v tom, že se bezuzdně oddávali nemravnosti v přítomnosti svých bohů, což bylo náboženským rituálem, a dále v tom, že zabíjeli své prvorozené děti, aby je obětovali týmž bohům. Zdá se, že se kdysi kananejská země stala jakousi Sodomou a Gomorou celonárodního rozsahu … Měla civilizace tak odporně zvrácená a brutální vůbec právo na další existenci? … Archeologové, kteří provádějí vykopávky v ruinách kananejských měst, se diví, že je Bůh nezničil už dříve.“[2]
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Jozue

 94. Ignac z Loyoly

  Je mí líto, že se zde zase odkazuje na kvantové šarlatánství kodaňské interpretace kvantovky.

  Do toho Penrose a jeho kvantové vědomí, aniž by se brala v úvahu kritika Tegmarka:

  “The main argument against the quantum mind hypothesis is the assertion that quantum states in the brain would lose coherency before they reached a scale where they could be useful for neural processing. This supposition was elaborated by Tegmark. His calculations suppose that quantum systems in the brain decohere at sub-picosecond timescales, assumed[vague] to be too short to control brain function.[60][61] But this criticism loses validity if there is no brain-mind identity, for then mind-states could be in an abstract space that is not affected by decoherence.”

  htt—-ps://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind

  To samé platí pro “kvantový život”, je zde kvantová dekohorence už na úrovni atomů a molekul.

  htt—ps://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence

  Nějaký článek na idnesu na tom zatím nic nemění.

  Dnešní hlavní interpretace v kvantovce není kodaňská idealistická škola, ale mnohosvětová interpretace: htt—ps://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation

  Jsou samozřejmě i jiné, včetně deterministických, jako je Bohmova.

  Náhoda navíc není to samé co svoboda. Takže z náhody či z náhody + determinismu svobodu stejně nedáte dohromady. Stejně jako z determinismu (kompatibilismus je protilogický v této věci).

  Takže dále platí: pokud jsou v bibli pravdivá proroctví, tak bůh ví, jak věci dopadnou, takže ve světě není ani náhoda, ani svoboda, ale jen determinismus. Bůh zde nevidí jen všechny možností, ale i tu, která převáží. Protože absolutní náhoda (chaos) nemůže být nikým propočítána, tedy jak dopadne, svobodná volba to samé v tomto případě, tak to není možné. Buď proroctví o lidech (jak se zachováme, kolik nás bude spaseno) jsou pravdivá a bůh vidí kdo se jak zachová nebo Bible lže (lže i v jiných věcech?). Takže proroctví o tom jak se kdo zachová jsou proroctví o tom, jak kdo využije svou údajně svobodnou vůli, ale to je nemožné. To nejsou jen “všechny možnosti” ale to je vidění toho, jak se kdo rozhodl. 🙂

  Krásný den a zase někdy. Slavím. 🙂

 95. Hraničář

  „Nositelé naděje na změnu ani po těchto volbách nesmí rezignovat. Důležité je to, že tyto volby ukázaly odhodlání nemalé části společnosti, zejména mladé generace, k překonání toho, co představuje Miloš Zeman a jeho okolí,“ uvedl Tomáš Halík. „Je třeba udělat vše proto, aby tento vzmach k lepšímu neochabl a politická, kulturní a duchovní iniciativa k obnově pokračovala a získala si ještě více pochopení a podpory. Klíčová bude podpora vzdělání a kritického myšlení, zejména v zacházení s informacemi. Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm,“ podotkl.
  http://www.christnet.eu/zpravy/28962/biskupove_vyzvali_ke_smiru_holub_je_z_drahosovy_prohry_zklaman.url

  Obávám se, že když prof. Halík bude u svých posluchačů skutečně podporovat vzdělávání a kritické myšlení, že se mu to jeho “stádce” bude zmenšovat.

 96. Hraničář

  Zajímavá úvaha, jak vznikala “neměnná pravda víry”. Jen kdyby to ti fanatičtí křesťané věděli:

  Předtím, než se pustím do novozákonních ilustrací, bude dobré říci, že představa pravdy jako jedné, věčné, vnitřně nerozporné a neměnné, není křesťanská, ale byla převzata do křesťanství jako starý filosofický koncept. Byl to pak patrně Tertulián (cca 160–220), kdo s jeho využitím poprvé hovořil o „pravidlu víry“ a toto pravidlo víry sledoval zpět k apoštolům (Praescript. 13,21–22; Adv. Marc. 3,1; 4,2.5). Před ním už ale Irenej z Lyonu (cca 150–202) předpokládá jednotu víry cit. „přijatou od apoštolů a jejich učedníků“, ta je univerzálně sdílená církví (Adv. Haer. 1.10.1). Pro Ireneje je taková pravda současně vtělena do kanonických textů (kánon Nového zákona byl v jeho době ne zcela, ale už do značné míry zformován). Podle Ireneje by tedy náš Nový zákon měl obsahovat určité jádro pravdy křesťanství. Irenej ale přebírá naznačené „řecké“ pojetí pravdy. Pravda je zde jedna, jediná, jednotná, neměnná, věčná a současně nějak vyzařující a tudíž odhalovatelná. Ireneje lze pochopit, protože jako největší heresiolog druhého století hledal nějakou normu, měřítko, které by využil pro rozlišení. Podle svého měřítka pak Irenej popisoval, proč dané učení toho či onoho „heretika“ už pravda není. Hereze se pro něj stává (na rozdíl od významu slova hairesis v textech NZ, kdy jde spíše o neutrální „směr“, „cestu“) odsouzení hodnou odchylkou od pravdy.
  Naznačené pojetí pravdy má své výhody a nelze je příliš rychle odmítat, ale má i své nevýhody. Asi hlavní nevýhodou je, že dokáže předstírat sama sobě i svému okolí absolutnost. Ke katastrofám pak dochází, když se nějaká taková „pravda“ hlásaná jako objektivní, spojí s mocí – pak se jedno pojetí pravdy rychle stane nástrojem k potlačení všeho, co se nositelům moci nehodí a je prostě označeno za „nepravdu“. K této možnosti jistě přispěla další známá osobnost křesťanské historie, církevní historik Eusebius, který bez bázně a hany extrapoloval do církve prvního století zkušenosti a přání své vlastní doby a potvrdil nejen iluzi jednotného tzv. apoštolského učení, ale třeba i představu organizační formy církve založené na vládnoucích biskupech ustavených samotnými apoštoly (formulaci „biskup vládl“ skutečně Eusebius občas používá). V Novém zákoně ale nic takového nenajdeme, a z textů NZ není ani jasné, kdo má a kdo nemá být chápán jako „apoštol“, včetně známého Lukášova odmítnutí titulu „apoštol“ pro Pavla. Eusebiova doba nicméně byla dobou, kdy křesťanství začalo vítězit a hypotetická „křesťanská pravda“ začala být pro oponenty nebezpečnější, než to bylo v dobách dřívějších.
  http://www.christnet.eu/clanky/5988/novozakonni_potize_s_konzervativnimi_pravdami.url

 97. Hraničář

  Toto je zajímavé (z téhož článku):
  “Dočasná pravda NZ církve č. 2 – Model církve podle vzoru „jakubovské“ církevní obce v Jeruzalémě

  Zdá se být dobře doloženo, že ona „jakubovská“ církev v Jeruzalémě, tedy mateřská církevní obec a první nepochybné centrum křesťanství, vsadila na to, že kdo chce být opravdu křesťanem, musí se stát nejprve židem. Musí tedy podstoupit obřízku a dodržovat židovský Zákon. Jeruzalémská obec se zřejmě učila přijímat i výjimky z uvedeného pravidla, ale nejspíše jim opravdu rozuměla jako výjimkám. Víme, jak „lidé z okolí Jakubova“ vytrvale trápili takovými nároky apoštola Pavla. Nicméně jeruzalémská obec zanikla v r. 70, a s ní zanikl nejen její bezprostřední vliv, ale nakonec nepřežila v křesťanství ani její teologie a praxe. Už na konci prvního století se těžiště křesťanství přesouvá ke křesťanům z pohanů, kteří se nejprve židy stát nemusejí.
  Závěr
  Věřím, že výše uvedené ilustrace (jejichž výčet může být poměrně snadno rozšiřován) ukazují, že křesťané novozákonní doby sázeli postupně na různé karty, které porůznu dlouhodobějším časovém horizontu ztrácely svou hodnotu, pak přestaly platit úplně a nastal čas znovu hledat. Slovy autora, kterého jsem citoval v úvodu, byl tedy osud víry církve prvního století plný pomíjivosti i proměny. Téměř to vypadá, že novozákonní církev věřila i prakticky uplatňovala své dočasné pravdy v dobré víře způsobem „pokus – omyl“. Pokud by ale takový přístup byl dost dobrý pro církev prvních desetiletí, proč by se měly za takový přístup stydět třeba církve dnešní?”

  Pěkně to ukazuje, že možná má i Michal Hanko značnou část pravdy:
  http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/

 98. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Zapoměl jste vysvětlit, proč emorejské děti byly vyvražděny. Snad pro konání Kananejců nebo proto, že Hospodin – všemocný, všemohoucí, nekonečně dobrotivý, nikoliv (?) psychopatický, zatvrdil ducha krále Síchona a dal mu srdce zpupné, aby ho vydal do rukou Izraelitů?
  Máte v hlavě pěkný morální guláš.
  Pokračuje tradiční blábol.
  Jaroslav Štejfa

 99. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Byl to soud nad celým národem, který byl už dlouho dopředu ohlášen Abrahamovi…

  Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců.

  Jsou soudy nad jednotlivci, rodinami, městy, národy i celým lidstvem.

  Život je Boží dar a my na něho nemáme vůči Bohu žádný právní nárok.

 100. mulit

  Náboženské proklamace mají stejný význam jako proklamace z pohádkové knížky od Andersena nebo Erbena nebo Němcové. Žádné soudy nejsou. Žádný bůh není, ani není žádný boží dar. Všecky metafory jsou fake. Aleš žvaní. Pohádkář. Fejkař.

 101. mulit

  A už jsem to tu psal. Pochopím, když pobožný poctivě přizná, že má strach ze smrti, že se chce potkat ze zesnulými příbuznými, že je navyklý se modlit a navyklý chodit někam do kostela, sboru. Neberu jim to. Ale ta pýcha, že ví něco více, je trapná. Aleši, jsi trapný. Bibli má každý k dispozici. Nemachruj tu s ní.

  Páve Aleši, nejsi nic víc. Maloměšťáku, páve Aleši, jsi totéž, co každý další diskutující. A spíše jsi na tom hůře, protože jsi náboženský indoktrinovaný.

  Nedokazuješ, žvaníš, mystifikuješ. Budu ti říkat Daniken/Andersen

 102. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Život je Boží dar a my na něho nemáme vůči Bohu žádný právní nárok.
  Znova jsem poražen. Není lepší argument, proč biblický Bůh není psychopat.
  Ohromné.
  Jaroslav Štejfa

 103. aleš

  @mulit

  Není nic divného, když nesprávné postoje přisuzuješ ty mně a další lidé nesprávné postoje přisuzují Bohu.

  Proč bych měl vůbec machrovat na ateistickém webu tím, že znám Bibli – a vůbec, proč bych se kvůli tomu měl cítít nadřazeně?

  Já nemám potřebu se cítit nadřazeně. Mně se jedná o dané téma, o kterém se zde diskutuje a chci zastávat pravdu.
  Pokud mi někdo z ateistů položí otázku, na kterou budu potřebovat hledat odpověď, budu jedině rád.
  Hledání odpovědi a její nalezení přibližuje člověka k Bohu, protože slouží k poznání Boha.

 104. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Spíš by mne zajímalo, z čeho usuzujete, že by psychopatem měl být.

  Čtu-li Boží přikázání, hodně se jich týká toho, aby si lidé navzájem neubližovali. Přikázání psychopata s absolutní mocí si představuji jinak.

  Bůh kvůli své spravedlnosti trestá lidi za jejich hřích – někdy i celé národy.

  Jaroslave Štejfo, touží dle vás Bůh po hříchu, aby ho pak mohl trestat?

 105. Bílá velryba

  “Život je Boží dar a my na něho nemáme vůči Bohu žádný právní nárok”

  Takže rodiče, kteří nás stvořili, tedy vychovali, vysouložili, tak nás mohou kdykoliv zabít nebo mučit? 🙂

  To je zase logika tohle. Bůh se dle Bible chová genocidně a chce po lidech, aby vraždili. Tedy vraždění je dobré?

  Stačí, aby člověk slyšel hlasy, myslel si, že jedná s bohem a je dobré zabíjet?

  Takže každý schizofrenik je zobliga. Nebo člověk, který tvrdí, že jedná s bohem, i když s ním nejedná. Protože jak to poznáme?

  Krásné pohádky a spekulace a “metafory”. A krásný zbytek dne. Někdy jindy. 🙂

 106. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Napíšu to zde už poněkolikáté:
  Bůh stvořil svět a v něm člověka k obrazu svému, své dílo prohlásil při své vševědoucnosti za dobré. Vzápětí musel své dobré dílo potrestat, dokonce kolektivní vinou pro všechny potomky Adama a Evy. Nějaký čas nato se jeho dobré dílo natolik pokazilo, že je celé musel zničit s výjimkou osmi osob. Za další čas se to znova pokazilo, musel pro své dílo – aby ho nějak spasil – obětovat svého syna. Mezitím připravil cíleně hekatomby mrtvol, aby zabezpečil výhodu vyvoleného národa oproti těm ostatním (jakoby už nebyli jeho dílo). No a po zase nějaké době můžeme dnes konstatovat, že k onomu Bohu se hlásí několik miliard lidí, kteří se v jeho jméně rvou, vraždí a vyhlazují jako zběsilí hlavně mezi sebou.
  Sláva Bohu.
  Co se nám tu snažíte namluvit? Abychom souhlasili s vámi, aniž bychom si ověřili, zda věci, které říkáte a tvrdíte jsou skutečně pravda?
  Jaroslav Štejfa

 107. Bílá velryba

  Jaroslave, on odpoví, že to byla svobodná vůle lidí, i když je to zpochybněno tím, že trpí i zvířata od jiných zvířat, jsou zde nemoci, přírodní katastrofy, za které člověk nemůže a které se děly podle toho co cca víme i před člověkem. Navíc kolektivní tresty jsou nesmyslné. Proč mam trpět za Adama?

  On bude tvrdit, že děti a mentálové mají svobodnou vůli.

  On bude tvrdit, že bůh vidí všechny varianty, ale Bible píše, že vidí i ty, které nakonec nastanou, např. proroctví, která souvisí s tím, jak se člověk “svobodně” rozhodne. On ví dopředu, jak se kdo rozhodne, že jen 144 tisíc lidí splní svým chováním zkoušku pro vstup do nebe. Což porušuje svobodu vůle.

  On porušil svobodu vůle u faraona, přitom kdyby se rozhodl špatně, nemusel to dělat, kdyby dobře, tak by si aspoň trochu vylepšil “karmu”. Ale ne, on mu zatvrdí srdce.

  Buď jsou to jen hrozivě hloupé metafory pro blbosti nebo je to příběh o šílenci.

  A teď se loučím. 🙂

 108. mulit

  Tak na těch 144 tisíc jsem nevěříl ani v době své největší pobožnosti. Zjevení Janovo jsem bral jen jako metaforu za metaforou a mysticismus. Abych mohl být věřícím, četl jsem hlavně 4 evangelia. Četba čehokoli jiného z bible mi víru spíše nabourávala. Poslední měsíce nebo možná poslední dva roky jsem se fakt držel už jen evangelií. O Zjevení Janovu jsem si radši nic nemyslel, o apoštolovi Pavlovi jsem si myslel dost negativní věci, Starý zákon jsem bral jako překonaný. Hlavně evangelia, tam se dalo najít něco hezkého. Jenže pak mi došlo, že i to je fake. A to už byl úplný konec jedné velké pohádky.

 109. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  “Jaroslave Štejfo, touží dle vás Bůh po hříchu, aby ho pak mohl trestat?”
  Na to se mě přece nemůžete ptát, vždyť je Bůh lidský výmysl – podle mne. A já vám na tento výmysl reaguji stále tak, že vedu často argumentaci sporem. Přijmu vaše tvrzení na chvílí za pravdivá a dokládám, že pro vnitřní rozpory a evidentní a důkazovou nouzi jsou neudržitelná. Jak bych mohl vědět, po čem touží Karkulka nebo kapitán Nemo. Mohu pouze souhlasit nebo nesouhlasit s tím co tvrdíte vy a vám podobní věřící či autoři Bible (jako o kapitánu Nemovi to, co tvrdí J. Verne). V dané chvíli mi připadá – vzato z Bible a vašich postojů – že Bůh je vykreslen jako psychopat a protože vidím v jeho konání podle Bible (které statečně obhajujete) citovou chladnost, bezcitnost, nesvědomitost, sklon ke krutosti, tak jako sadistického psychopata. Můžeme mluvit i o sociopatii nebo deprivaci. Ovšem vzhledem k jeho vytvoření lidmi, je možno uvažovat o projekci autorů Bible. Pámbuví.
  Jaroslav Štejfa

 110. mulit

  Přičemž u některých pohádek je škoda, že jsou jen pohádky. Rád bych pobýval forever v nějaké rajské zahradě. Nemuset chodit do práce. Jídlo by tam bylo, dostatek všeho. Žádné nemoci. Klídek. Dělal bych si svoje covery v hudebním studiu, které bych měl v 1. patře. Venku by bylo pořád hezky, chodil bych na procházky. Občas nějakou tu návštěvu. Občas bych někam zašel. Jednou za týden bych poděkoval velkému rajskému šéfovi, že mi to umožnil. Bylo by mi jedno, jestli si říká Mannitou nebo Hospodin 🙂

 111. Hraničář

  O problémech mladých lidí a jak jim pomáhat je vést zde přednášel i německý jezuita a prorektor Papežské gregoriánské univerzity Hans Zollner. „Zdůrazňoval především jejich zranitelnost,“ vysvětluje P. Jiří Kupka, který má pastoraci povolání v rámci ČBK na starosti, a dodal: „Naslouchat, umět mlčet a být empatický jsou podle něj tři odpovědi na potřeby dnešních mladých lidí.“
  http://www.katyd.cz/clanky/kdyz-zamiri-do-klastera.html

  A já vidím (i) mladé lidi, kteří v 18(i), 20(i), vyrazí do Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland …… a vůbec, do světa, sbírají zkušenosti, učí se, studují, budují kariéru …. a vůbec se necítí být zranitelní.
  Ale samozřejmě respektuji svobodu rozhodování.

 112. Hraničář

  mulit
  30.01. 2018
  Nedokazuješ, žvaníš, mystifikuješ. Budu ti říkat Daniken/Andersen …………………

  Lze oprávněně tvrdit, že ani Daniken, ani Andersen ani nežvanili, ani nemystifikovali!

 113. Hraničář

  aleš
  30.01. 2018
  Pokud mi někdo z ateistů položí otázku, na kterou budu potřebovat hledat odpověď, budu jedině rád.
  Hledání odpovědi a její nalezení přibližuje člověka k Bohu, protože slouží k poznání Boha. ……………

  No, takže: https://www.osacr.cz/2018/01/24/pokud-existuje-buh-je-dovoleno-vse/#comment-215560

  Ano, vůbec se nesnažím přesvědčovat, že rozumím kvantové fyzice. Nerozumím. Můžete ale vy vysvětlit, proč Vševědoucí a Všemohoucí, Absolutně Inteligentní …….. Bůh stvořil lidem pachové žlázy? Resp., když už stvořil, proč (si) smrdíme a není to vůně fialek? A nebo – podle jiných teologů – když pro „stvoření“ člověka použil „vhodné“ zvířecí tělo (představme si, že by zvolil hrocha či žirafu, když už hada rezervoval pro Satana), proč ty pachové žlázy – a zvláště ty v urogenitální oblasti (jak vám manželka voní, když zajisté oddivujete její „návnadu“?) – zachoval? Proč asi „zábavní park“ umístil mezi dvě kanalizační výpusti“?
  Přemýšlíte, mimo kvantové fyziky, i nad takovými „přízemními“ stvořitelskými akty?

 114. Hraničář

  mulit
  30.01. 2018
  Jednou za týden bych poděkoval velkému rajskému šéfovi, že mi to umožnil. ………………….

  A bylo by tam příjemné teplo, nemusel bys nosit šaty protože by ses nestyděl, lidé by neumírali, takže by byli stále mladí a krásní, a též i mladé a krásné nahaté holky, s nimiž by se člověk mohl, ba dokonce měl (nebo snad dokonce musel?), rozmnožovat a rozplozovat!

 115. aleš

  @Hraničář

  Myslíte to ve smyslu – proč má mít sex souvislost s osobní hygienou?

 116. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: “„svádějí“ – zde se jedná o nesprávný překlad. V originále, v hebrejštině, je použit primitivní kořen, který odpovídá perfektu. Překlady v angličtině mají rovněž použito perfektum.”

  Nařízení zůstává stále stejně odporné, perfektum na tom nic nezměnilo.

 117. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: „U Kananejců tkvělo uctívání v tom, že se bezuzdně oddávali nemravnosti v přítomnosti svých bohů, což bylo náboženským rituálem, a dále v tom, že zabíjeli své prvorozené děti, aby je obětovali týmž bohům. Zdá se, že se kdysi kananejská země stala jakousi Sodomou a Gomorou celonárodního rozsahu … Měla civilizace tak odporně zvrácená a brutální vůbec právo na další existenci? … Archeologové, kteří provádějí vykopávky v ruinách kananejských měst, se diví, že je Bůh nezničil už dříve.“[2]

  Jo na rozdíl od Izraelitů, kteří také ve stejné době obětovali svému bohu malé děti. Sakra Aleši! Skoro všude se v primitivních kulturách tak 500 l. př. n. l. obětovali bohům děti. JHWH “žral lidi” úplně stejně jako všichni ostatní, vždyť se o tom píše i v Bibli.

 118. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Abychom souhlasili s vámi, aniž bychom si ověřili, zda věci, které říkáte a tvrdíte jsou skutečně pravda?

  Právě, že ne. Opravdová hluboká víra má vždy racionální základ. Nemůže se rozcházet rozum s vírou.

  Podívejte se – já jsem rád, že např. děkování má svůj význam – z důvodu, že daný člověk nemusí poděkovat. Když poděkuje, něco to znamená. Z těchto dobrovolných věcí vyplývá, že možnost si vybrat je jeden z největších darů daných člověku, i když umožňuje zlo. Tedy stvoření člověka je dobré a je dobré i v tom, že si má možnost vybrat mezi dobrem a zlem.

  Tedy stvoření se pokazilo. Ano. Jsou lidé, kteří si svůj život pokazí a jsou lidé, kteří jsou vděční a spokojení i ve stáří. Přece je dobré, že nám Bůh svěřil nějakou odpovědnost a že vše neřídí. To je pohled Bible.

  Co je na tom špatného, že je nám lidem dáno na výběr mezi dobrem a zlem?

  Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo…
  Dt 30,19

 119. mulit

  Polský prezident Andrzej Duda v úterý podepsal zákon omezující nedělní prodej. Od 1. března budou mít obchody povoleno mít otevřeno po dvě neděle v měsíci, v příštím roce jednu neděli měsíčně a od roku 2020 už bude nedělní prodej úplně zakázán s výjimkou sedmi nedělí v roce, uvedla televize TVN 24.
  Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/obchody-polsko-oteviraci-doba-nedele-zavreno-fna-/eko-zahranicni.aspx?c=A180130_212939_eko-zahranicni_PAS

  Co dělají pobožní, když se dostanou k moci

 120. mulit

  Hraničář
  A bylo by tam příjemné teplo, nemusel bys nosit šaty protože by ses nestyděl, lidé by neumírali, takže by byli stále mladí a krásní, a též i mladé a krásné nahaté holky, s nimiž by se člověk mohl, ba dokonce měl (nebo snad dokonce musel?), rozmnožovat a rozplozovat!

  A potom, že heteráci mají údajně sklony k větší věrnosti. Ha ha.

  Mě by stačil jeden přítel a ještě ne přímo v mém domě, ale jen na návštěvy. A kdyby nebyl pohlavní pud vůbec, tak by mi to nevadilo. Mě dělá enforfiny muzika.

  Ale kdyby to měla být totalita ve smyslu od rána do večera musím hrát na klávesách haleluja a podkuřovat Jehovovi, jinak se nasere, chodit furt na nějaká shromáždění a tam po miliardy roků poslouchat náboženské kecy, co tady vede Aleš, tak to ne. V tom případě je lepší nemít žádné vědomí a nebýt.

 121. aleš

  @Petr Tomek

  JHWH „žral lidi“ úplně stejně jako všichni ostatní, vždyť se o tom píše i v Bibli.

  No, to jsem zvědav, čím to z Bible doložíte. V Bibli je naopak výslovný zákaz takovýchto praktik.

  Nikoho ze svého potomstva nenecháš provést ohněm Molekovi; neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Řekni synům Izraele: Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají v Izraeli, vydá někoho ze svého potomstva Molekovi, jistě bude usmrcen; ať na něj lid země hází kamení.

  Lv 18,21;20,1-2

  Oběť Molekovi byla zápalná oběť dětí. Byl za ni určen trest smrti.

 122. Bílá velryba

  Že překládají věřící Bibli špatně je jejich problém – oni se učí stovky či tisíce let špatné věci. My kritizujeme co nám předkládají. Člověk si nemůže vybrat mezi dobrem a zlem, když ani neví, co je co. Za to, že to člověk chtěl dle Bible vědět, byl potrestán i jeho potomci a málo vědomá zvířata. Dle neověřených spekulací z Bible. Ochutnal ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A stejně ví prd. Bůh má v Bibli různé příkazy i protikladné neslučitelně. A svatých textů je víc, proč ne Upanišady nebo Řecké báje? A jestli jsou to jen metafory, tak pěkně hloupé.

  Navíc bůh vidí, jak se rozhodneme předem, např. že jen 144 tisíc bude dost dobrých na spásu. Tedy žádná svoboda. Jako u faraona. 🙁

  Toto je ve všech překladech co jsem kdy četl

  „Samuel řekl Saulovi: „Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova.
  2Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta.
  3Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ “

  http://www.biblenet.cz/b/Sam1/15

  1. Samuelova 15

  Odporné. Kolektivní nacistické tresty. 🙁

  Tohle ani Hitler nikdy nenařídil. Byl to proti Jahvemu humanista. Ale kdo může soudit Hitlera? On stvořil nacistický režim a tak si s ním mohl dělat co chtěl. Kdo by tvůrce soudil? On měl vyšší plány, které my lidé nemůžeme tak úzce posuzovat z našeho úzkého a zaujatého pohledu. (to je vtip, ale Aleš nám to samé tvrdí o bohu)

  Rodiče mi dali život, stvořili mě, přesto je mohu posuzovat a morálně hodnotit. Zatím a někdy a dobrou noc. 🙂

 123. aleš

  @Petr Tomek

  Nařízení zůstává stále stejně odporné, perfektum na tom nic nezměnilo.

  Co je na něm odporného? A jaký má pro vás význam, že vám něco připadá odporné, když nejste zastánce absolutní morálky? Anebo zastáváte nějaké absolutní kritérium, dle kterého dané morálky porovnáváte?

 124. Bílá velryba

  Upozorňuji, že v tomto asi jediném bodu se s Alešem shodnu, nejsem “tvrdý relativista” jako ostatní zdejší ateisté. Ani v morálce. Je to paradoxní postoj. Na toto téma jsem psal již jinde, že morálku vidím jako sestávající z absolutní (logické) části a z částečně relativní, resp. empiricko-vědecké části (ostatně stejně to mam u epistemologie – základní logika a pak přesné předpovědi na velkých číslech a relat. pravděpodobnost, přičemž i z. logika je v základu empirická, ale sebeevidentní ). V lepším případě, v horším jsou to jen různé pocity a intuice. Jako v případě Bible, Koránu,… a jejich různých výkladů.

  Tak se mějte, dobrou! Za týden třeba. Základní bitvu jsem vyhrál, zbytek už utáhnete sami. 🙂

 125. mulit

  Jedna z nejodpornější vlastností (pro mě) je pýcha. A Aleš je výkladní skříň pýchy. Kvůli své charakterové vadě – maloměšťáctví, touze být někým více (VIP) skončil u pobožných. Kromě toho, že se bál smrti a má pocit, že náboženství mu to vyřešilo. Druhým důvodem je však ta povahová vada – pýcha, maloměšťáctví. Pro tyto lidi je nějaká totalitní ideologie vždycky báječným prostorem, kde se mohou realizovat a povyšovat. Tím spíše, pokud je ta ideologie rozplizlá, esoterická, metaforická a on může předstírat, že se v ní vyzná.

  A pozor – toto se netýká jenom Aleše, ale vysokého procenta pobožných. Zejména těch aktivních, co to šíří. Jak v reálu, tak na netu. Na granosalis, na doktorce. Mohl bych jmenovat. Ale netýká se to všech pobožných. Existují i skromní, uctiví pobožní.

 126. mulit

  Aleš nejdříve předstírá, že tu je nějaká mocná nadpřirozená bytost. Pak předstírá, že s tou nadpřirozenou bytostí komunikuje. Dále předstírá, že zná její učení. No a od toho je už jen krůček od ovládání těch, co by toto přijali. Ta touha ovládat, mít navrch z Aleše přímo číší. Tady na osacr se jenom cvičí. Jak sám psal v reálu, má své ovce, chodí někde kázat. On to musí ventilovat. Tento člověk nemůže žít bez reálné manipulace. Manipulace a ovládání jiných ho sytí, naplňuje.

 127. aleš

  @mulit

  Mulite,
  už jsme si tady o pýše psali.

  Pro tebe být pokorný znamená asi být infantilní nebo něco podobného.

  Já zastávám pohled na pokoru jako touhu po souladu s pravdou. Také mi z toho vyplývá, že se některým může jevit pokora jako arogance.

  A můžu ti klidně říci, že jsem do určité míry pyšný – nikdo z nás není výjimka.

  Mulite, zeptám se tě – tím, že mě posuzuješ, nestavíš se tak trochu nade mně? Soudce je totiž vždy výše postavený, než souzený.
  Odpověz si sám.

 128. Hraničář

  aleš
  30.01. 2018

  @Hraničář

  Myslíte to ve smyslu – proč má mít sex souvislost s osobní hygienou? ……………

  Ne, nemyslím! Máte problémy pochopit obsah psaného textu? Ptal jsem se, proč asi Absolutně Inteligentní Tvůrce stvořil – či ponechal – lidem pachové žlázy, zvláště ty v urogenitální oblasti. Proč asi stvořil, jako páchnoucí, i sekrety pohlavních orgánů, proč ústrojí rozmnožovací spojil s ústrojím vylučovacím – když lidské tělo má být “nádherné Boží dílo” a sexualita “báječný Boží dar lidem”. Proč pak na ty genitálie “vložil do srdce posvátný cit – stud”, když o svém díle řekl, že je dobré. Ptal jsem se, zda u své manželky obdivujete (příp. lůbáte) její “vábničku”, když to je také “nádherné Boží dílo” a “Boží dar” pro vás.
  Prdíte ve společnosti nahlas? Ne, stydíte se za to! A proč? I ty větry jsou přece tím “nádherným Božím dílem”.
  Není pochyb, že právě křesťanství se velice zasloužilo o pěstování odporu k lidskému tělu a k tělesným projevům. Ale když vypukla “sexuální revoluce” i křesťanství se muselo přizpůsobit!

  Chápete už konečně? (Pravda, není to kvantová fyzika, takže se to nedá okecávat!)

 129. Hraničář

  Petr Tomek Post author
  30.01. 2018
  Sakra Aleši! Skoro všude se v primitivních kulturách tak 500 l. př. n. l. obětovali bohům děti. JHWH „žral lidi“ úplně stejně jako všichni ostatní, vždyť se o tom píše i v Bibli. …………………..

  Kdysi dávno se můj spolužák stal knězem. A když měl primici, sháněl na ni víno. Domluvil jsem mu ho u strýce. Když teta spolužáka spatřila, spráskla ruce: “Takový mladý, krásný chlapec – a on je knězem! Kdyby byl hrbatý, nebo měl nos jako okurku, tak bych se nedivila, ale takový pěkný!”
  Když jsem mu to pak vykládal, řekl: “Lidi by Pánu Bohu nejraději dávali jen to nejhorší, místo toho nejlepšího co mají!”
  A je to tak! Církev vždy prohlašovala, že Bohu se musí dávat to nejcenější, co lidé mají!

 130. mulit

  Aleši, já tě nesoudím. Spíše si ťukám na čelo, jak je možné, že jsem toto všechno pochopil až v tomto věku a že mi to nedošlo dříve. Já jsem skutečně dříve poslouchal lidi jako jsi ty, nebo Halík nebo Vácha, nebo Barkoci nebo jakýkoli jiný manipulátor. Ne, že bych to papal všechno s navijákem, ale že jsem vůbec byl ochoten vás považovat za autority. To je něco neuvěřitelného. Náboženství člověka tlačí do nedůstojné pozice. Tedy ty, co nejsou pyšní, ale hodní jako já. Hodný člověk, který nemá v sobě touhu manipulovat, skutečně trpí. Já jsem trpěl mezi pobožnými, páč mezi nimi jsou kvanta manipulátorů jako jsi ty nebo Vácha nebo Halík.

 131. Hraničář

  mulit
  31.01. 2018
  Tím spíše, pokud je ta ideologie rozplizlá, esoterická, metaforická a on může předstírat, že se v ní vyzná. …………….

  Proto také ta komunistická dlouho nevydržela, protože komunisté důsledně prosazovali materialismus. Nacistická na tom byla poněkud lépe, protože obsahovala esoterické a spiritistické prvky.

 132. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Pro toto téma naposledy, protože presentujete pro mne názory odporné.
  Když citujete: Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo…
  Dt 30,19

  Je také pro pochopení věci nutno pokračovat:
  a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.
  Dt 30, 20

  Pak totiž plyne člověku rozumnému, že vše v jeho bytí závisí podle vás na Hospodinovi. A pak totiž dál plyne člověku rozumnému, že uvěřit v jeho obludnou existenci musí vyžadovat nějaké přesvědčivější argumenty, než vaše a biblické zmatené, dokonce patologické texty. Například nic není ani dobrého ani špatného vybírat si mezi dobrem a zlem ale není nám to dáno, například váš Hospodin to nedal dětem všech těch povražděných lidí ve městech, které přislíbil podle patologického SZ Izraelcům. Představte si sám sebe, jak musíte vzít zbraň vyvraždit několik rodin, které jste v životě neviděl a které jste napadl, a pak vám váš Hospodin dá život, požehnání a to si dobrovolně zvolíte. Co nám to zde vykládáte za zvrhlosti a označujete je za dobro? S jedinou věcí souhlasím: vaše pojetí stvoření se pokazilo. Jsem rád, že mi dáváte za pravdu. Vaše vývody o svobodné vůli a možnosti rozhodování jsou žvásty.
  Jaroslav Štejfa

 133. mulit

  Hraničář píše
  Proto také ta komunistická dlouho nevydržela, protože komunisté důsledně prosazovali materialismus. Nacistická na tom byla poněkud lépe, protože obsahovala esoterické a spiritistické prvky.

  No nevím. Já si pamatuji 80. léta a projevy Husáků a Brežněvů, a to byly samé fráze, mleli každý asi 20 minut a o ničem. Možná měli původně komunisti nějaký obsah, ale ten se jim časem vytratil. To samé u nás na škole. Kecy, bláboly soudruhů a soudružek. Někdy to šlo poznat, že tomu ani sami nevěří. Viz situace jako v Černých baronech.

 134. mulit

  A pravda se nejlépe pozná v duelu nebo výměně názorů. Proto Vácha, Halík točí svoje monology a vysílají je, ale vyhýbají se jakýmkoli dialogům, zuby nehty se brání zpětné vazbě. Proto i Drahoš tak rád vysílal svoje předtočené monology, proto se tak zdráhal jít do duelů se Zemanem a proto také v obou duelech ztratil spoustu voličů. Pravda se vždycky ukazuje v dialogu a konfrontaci. Proto Hitler, Stalin, Kim Ir Sen, Muslimské státy likvidují oponenturu, opozici, jakýkoliv dialog. Proto na vysoké škole každá předložená práce musí mít oponenturu. Aby se prokázala pravdivost a výpovědní hodnota.

  Nevím, kdo jako první vymyslel, že mají být duely a že vyhrává ten, kdo má lepší argumenty, ale vymyslel to správně. Tuším to bylo už ve Starém Řecku.

 135. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Co nám to zde vykládáte za zvrhlosti a označujete je za dobro?

  Dostal jsem vás, pane Štejfo. 🙂 Vy vůbec nezastáváte relativní morálku! Kdepak se vám ta vaše morální relativita poděla?

  Děkuji, že jste se takto projevil, vítejte na půdě absolutní morálky.

  Společnost, která se věnovala kanibalismu a obětování vlastních dětí snad nezasloužila trest?

 136. aleš

  Pro pobavení… 🙂
  Jak ateisté klamou ateisty…

  Podle knihy Exodus byla povinnost obětovat prvorozeného syna jedním z důležitých zákonů, které museli Izraelité bezpodmínečně dodržovat.
  http://myty.info/view.php?cisloclanku=2006120003
  😀 😀 😀

  Příznačně nazvané webové stránky – mýty…

  Co se píše v knize Exodus?

  Proto všechny samce otvírající lůno obětuji Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.
  Ex 13,15

  V další Mojžíšově knize Bůh hovoří o dvojnásobném dílu dědictví pro prvorozené.
  … dá mu dva díly ze všeho, co má, neboť on je prvotina jeho síly, jemu patří právo prvorozeného
  Dt 21,17

  Vy si ateisté věšíte jeden druhému bulíky na nos. 🙂
  Mezi dětmi bych to chápal, ale mezi dospělými? … 😀

 137. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: Nikoho ze svého potomstva nenecháš provést ohněm Molekovi; neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Řekni synům Izraele: Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají v Izraeli, vydá někoho ze svého potomstva Molekovi, jistě bude usmrcen; ať na něj lid země hází kamení.
  Lv 18,21;20,1-2

  Oběť Molekovi byla zápalná oběť dětí. Byl za ni určen trest smrti.”

  No samozřejmě, ale to je jen žárlivost na jiného boha ne zákaz lidských obětí. Jak jsem již dokázal v předchozích citacích, tak se JHWH lidských obětí vůbec neštítil. Naopak obětovalo se mu vše prvorozené i z lidí.

  Exodus 13:2 “Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje!”
  Exodus 22:28 Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi prvorozeného ze svých synů.
  Exodus 22:29 Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane sedm dní u matky, osmého dne jej dáš mně.

  Co víc sám bůh to přiznává v Ezechielovi, že mu lidé obětovali děti:

  Ez 20:25-26 A tak jsem jim dal nedobrá nařízení a řády, skrze něž nebudou mít život;
  poskvrnil jsem je jejich vlastními dary, když prováděli ohněm vše, co otvírá lůno, abych je naplnil úděsem a oni poznali, že já jsem Hospodin.

  Příběhem je to pak dooženo v Knize soudců:

  Obětování krále Agaga:

  1 Kniha Samuelova 15: 32Pak Samuel poručil: „Přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga!“ Agag šel k němu sebevědomě, neboť si řekl: „Zajisté je odvrácena hořkost smrti.“
  33Samuel řekl: „Jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy.“ A Samuel rozsekal Agaga na kusy před Hospodinem v Gilgálu.

  Obětování po boji:

  Numeri 31:28 Od bojovníků, kteří se účastnili boje, oddělíš dávku pro Hospodina po jednom z pěti set, jak z lidí, tak i skotu, oslů, ovcí a koz.
  Numeri 31:29 Vezmete je z jejich poloviny a dáš je knězi Eleazarovi jako Hospodinovu oběť pozdvihování.
  Numeri 31:30 Z poloviny patřící Izraelcům vezmeš po jednom ukořistěném z padesáti, jak z lidí, tak ze skotu, oslů, ovcí a koz a ze všeho dobytka, a dáš je lévijcům, držícím stráž u Hospodinova příbytku.”

  Obětování lidí Hospodinovi za déšť

  2 Samuelova 21: 6 nechť je nám vydáno sedm mužů z jeho synů a my jim zpřerážíme údy v Gibeji Saula, někdejšího Hospodinova vyvoleného, kvůli Hospodinu.“ Král prohlásil: „Vydám je.“
  7 Král však ušetřil Mefíbóšeta, syna Jónatana, syna Saulova, pro přísahu ve jménu Hospodinově, která byla mezi nimi, totiž mezi Davidem a Jónatanem, synem Saulovým.
  8 Král vzal dva syny Rispy, dcery Ajovy, jež porodila Saulovi, Armóna a Mefíbóšeta, a pět synů Saulovy dcery, Míkaliny sestry, které porodila Adríelovi, synu Barzilaje Mechólatského,
  9 a vydal je Gibeóňanům do rukou. Ti jim zpřeráželi údy na hoře před Hospodinem. Tak jich najednou padlo sedm. Byli usmrceni v prvních dnech žně, když se začal žít ječmen.

  No a pak amozřejmě Jefte a další…

  Další odpornosti popsány zde:
  https://www.osacr.cz/2017/04/14/abrahamovska-tradice-jako-past-fanatismu/

 138. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  vaše myšlení je skutečně třeskuté. Kdysi jste tady napsal, že absolutní morálka existuje a je obsažena v biblickém desateru. To je zrovna obsaženo v knize Deuteronomium, hned vedle těch zvrhlostí, které přikázal Bůh Izraelitům. A vy z toho vyvodíte své hovadiny. Vždyť ani ten váš Bůh nemá jednu, natož absolutní morálku, ani nedal lidem svobodnou vůli, natož možnost se rozhodovat. Vůbec s vámi nehne , že onen Bůh přinutil Izraelity brodit se krví nevinných obětí, které jim předhodil a pak je za to odměnil požehnáním a životem. Vskutku morálka absolutní. Ale to vyznáváte vy, ne já. Bůh je váš výmysl. To jste mne dostal.
  Jaroslav Štejfa

 139. Hraničář

  mulit
  31.01. 2018
  Nevím, kdo jako první vymyslel, že mají být duely a že vyhrává ten, kdo má lepší argumenty, ale vymyslel to správně. Tuším to bylo už ve Starém Řecku. ………………….

  Já myslím, že to je tak nějak přirozené!

 140. aleš

  @Petr Tomek

  Dle definice (zde) vás nemohu považovat za čtenářsky gramotného, neboť nerozumíte psanému textu.

  Dáš mi prvorozeného ze svých synů. … osmého dne jej dáš mně
  Ex 22,28.29

  Neboť mně patří všechno prvorozené.
  Nu 3,13

  Má-li někdo dvě ženy, z nichž by jednu miloval a druhou by nemiloval, a porodí mu syny milovaná i nemilovaná, ale prvorozený syn bude synem nemilované, v den, kdy bude dávat, co mu patří, svým synům do dědictví, nemůže dát právo prvorozenství synu milované na úkor prvorozeného syna nemilované. Vezme ohled na prvorozeného syna nemilované a dá mu dvojnásobný díl všeho, co má, protože on je prvotina jeho síly, jemu náleží právo prvorozenství.
  Dt 21,15-17

  Lévijci podobně jako prvorození měli patřit Bohu…

  Předveď pokolení Léviho a postav ho před kněze Árona, aby mu sloužili. Budou konat službu pro něj a pro celou pospolitost před stanem setkávání a vykonávat službu příbytku…
  Hle, vzal jsem Lévijce zprostřed synů Izraele namísto všech prvorozených, otvírajících lůno, mezi syny Izraele. Lévijci budou patřit mně. Neboť mně patří všechno prvorozené.

  Nu 3,6-7.12-13

  I stane se, že prvorozený, kterého porodí, dá povstat jménu jeho zemřelého bratra, aby nebylo vymazáno jeho jméno z Izraele.
  Dt 25,6

  Učinila slib. Řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu.

  Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna.

  Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal to, co jsem od něj žádala. Proto jsem ho také Hospodinu propůjčila, po všechny dny, co bude žít, je propůjčen Hospodinu.

  1S 1,11.20.27-28

  Darovat člověka Bohu neznamenalo ho obětovat.

  Skutečně vzkazujete známky čtenářské negramotnosti, protože nechápete psaný text.

 141. aleš

  @Petr Tomek

  Jelikož neplnili má nařízení, pohrdli mými ustanoveními, znesvětili mé soboty a ohlíželi se za bůžky svých otců. Já jsem jim tedy také dal nedobrá ustanovení a nařízení, v nichž nebudou mít život. A znečistil jsem je s jejich dary, když prováděli ohněm vše otvírající lůno, abych v nich vzbudil úděs, aby poznali, že já jsem Hospodin
  Ex 20,24-26

  Bůh je znečistil, neboť ho neposlouchali – prováděli ohněm vše otvírající lůno – což měli zakázané.

 142. aleš

  @Petr Tomek

  Obětování krále Agaga – v USA asi také obětují lidi, že ano? Takto berete trest smrti…

  Jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy.

 143. aleš

  @Petr Tomek

  Zde je výslovný zákaz provádět své potomky ohněm

  Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání.
  Dt 18,10-12

 144. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Kdysi jste tady napsal, že absolutní morálka existuje a je obsažena v biblickém desateru.

  Jste schopen toto své tvrzení doložit?

  Vůbec s vámi nehne , že onen Bůh přinutil Izraelity brodit se krví nevinných obětí, …

  Pokud je pro vás obětování vlastních dětí a kanibalismus projev nevinnosti, tak se skutečně s vámi neshodnu.
  Dané národy obdržely trest za svou zvrácenost. Kvůli hříchům dospělých na to doplatily i jejich děti.

 145. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  nedal lidem svobodnou vůli, natož možnost se rozhodovat

  Samozřejmě – když z vašeho pohledu Bůh není, tak nemůže nic dávat. Ale jinak – teologicky – proč bych vám měl věřit, když Bible tvrdí opak?

 146. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Aleši:
  1.) Z obětování dětí na levity byl stejný krok jako když namísto masa a krve lidských obětí začali antičtí bohové jíst nektar a abrózii. Prostě už se to nehodilo do další doby. Nicméně samotná Bible uvádí že se lidé fakt obětovali Jahvemu.
  2.) Ignorujete Jefteho obět
  3.) Ignorujete oběť za déšť
  4.) Ignorujete obětováni odpadlých měst
  5.) Schvalujete vraždění dětí za zvrhlost rodičů které se dopouštěli tím, že dávali obětovat děti. Jistě, zabít pachatele i oběť je tedy podle vás “spravedlivé”.

  Jste jeden z nejodpornějších věřících jaké jsem v životě poznal.

 147. Ignac z Loyoly

  Schvaluje i genocidů Amáleků a jejich kojenců a ovcí a velbloudů. (ti velbloudi mě obzvláště mrzí 🙁 ).

  Kde má Aleš tu absolutní morálku, když Bible jednou hlásá “nezabiješ” a jindy chce vymlátit kojence?

  Když to samé hlásá Hitler, je to špatné, když to hlásá bůh, je to dobré…

  Nebo jsou to jen nějaké metafory pro lásku a pravdu? Tedy jsou dost nepovedené. Nebo špatné překlady všechno? Tak proč to zde hájí? Proč to nepřeloží dobře, ať těm odborníkům co dávali dohromady ekumenickou Bibli řekne, že jsou to amatéři a přeloží to lépe. My kritizujeme, co se píše ve vašich textech, vy si je dejte dohromady a sjednoťte je.

  Aleš schvaluje kolektivní trest po Adamovi a jiné pakárny. 🙁

  Zdar a někdy. 🙂

 148. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Nebudu se kvůli vaší lenosti prohrabávat tisícem a třemi stovkami příspěvků v článku Morálka z evoluce – atd.
  Nicméně pokud se k tomu nehlásíte, vítám, že nejste zastáncem biblické absolutní morálky. Co se týče obětí dětí, P. Tomek to vypsal lépe, než já. Vypadáte skutečně na zvrhlíka.
  Věřit byste měl z porovnání textů třeba Deuteronomia, které jsem vám několikrát nabízel. Ale ještě jednou pro slaboduché.
  “4V oné době jsme dobyli všechna jeho města. Nebylo žádné tvrze, kterou bychom jim nevzali, celkem šedesát měst, celý kraj Argób, Ógovo království v Bášanu.
  5Všechna tato města byla opevněna vysokými hradbami s branami a závorami; mimoto jsme dobyli velmi mnoho otevřených měst.
  6Vyhubili jsme je jako klatá, jako jsme učinili chešbónskému králi Síchonovi; vyhubili jsme každé město jako klaté, muže, ženy i děti.”
  (Dt 3)
  “17Nezabiješ.”
  (Dt 5)

  Ještě poznámka o svobodné vůli:
  Pokud by si věřící myslel, že se může rozhodnout k dosažení blahobytu podle sebe, platí podle (Dt 8)
  17Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“
  18Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.
  19Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
  20Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina, svého Boha.
  Máte, vy věřící, jedinou svobodu – poslouchat Hospodina. A to pod trestem smrti. Podle smlouvy, která vám byla vnucena, nadiktována Mojžíšovi (zlý jazyk by řekl ultimátum). Pokud Bible náhodou nekecá.
  Ještě nám o tom chvíli blábolte, je to výživné.
  Jaroslav Štejfa

 149. mulit

  Petr Tomek píše Alešovi
  Jste jeden z nejodpornějších věřících jaké jsem v životě poznal.

  A když jsem tu psal už kdysi (už když používal nick Daniel B.), tak jste mi říkali, že prý přeháním. Já mám čuch na lidi. Celý život dělám s lidmi a posuzování charakterů mám jako učitel v popisu práce. Dále jsem mezi pobožnými žil. Daniel / Sváťa / plavčík / Aleš atd. je příklad toho, kdo nemá zábrany, nemá morálku, nemá svědomí. Má jen teflonový povrch, po kterém všechno stéká. Nic se ho nikdy nedotkne. Je zcela zjevné, že tyto ideologie (bible, korán) sestavili nemorální lidé a obhajují nemorální lidé. To je zjevné i na serveru granosalis, doktorka atd. Takových Alešů je více. Dobrá 1/3 pobožných je amorální stejně jako Aleš. Účel světí prostředky, hlavně ať vítězí ideologie. Za každou cenu.

 150. Hraničář

  K Alešovi:

  Jaroslav Štejfa
  15.04. 2017

  Je nutno ještě zdůraznit, že abrahámovská náboženství nemají žádný fungující mechanismus, jak z této obludné morálky vyrůst nebo se jí zbavit.
  Vypůjčím si z jedné knihy B. Greena, fyzika a matematika, dvě otázky zdánlivě s morálkou nesouvisející: “ . . . Proč váží top-kvark asi 40 200 krát více, než up-kvark? . . . Objevilo se to náhodou, zvolil je tak Bůh, nebo existuje srozumitelné vědecké vysvětlení těchto fundamentálních vlastností našeho vesmíru?
  V případě, že pominete náboženství, může to být věc náhody, kterou si můžeme vysvětlit tak, že zákonitý vztah neexistuje, nebo že zatím naše vědomosti nestačí k zachycení potenciálního vztahu. Nebo to může být víra v existenci nějakého vědeckého vysvětlení zmíněného vztahu. Ve všech takových případech je záležitost vhodné a žádoucí zkoumat a své vědomosti rozšířit, možná se to pak k něčemu hodí – ostatně jako již nesčetněkrát.
  Zcela jinak je tomu při pevné víře v Boha a nauku abrahámovských náboženství kolem Něho. Neboť On sám je nezbadatelný a jeho cesty nevyzpytatelné a pokud si něco přeje, není na nás lidech, abychom Jeho skutky zkoumali, či snad kritizovali, nakonec je absolutní tvůrce všeho, co se děje. A jak jsem psal nedávno jinde, lidský rozum je děvka satanova, jak „správně“ podotkl M. Luther.
  Tím jsou křesťané navěky odsouzeni k jedinému cíli – zvyšovat slávu Boží.
  A tak jen nezbožník může položit otázku proč On (starý sklerotik) , vševědoucí, si nevzpomněl, že ví, jak to s Izákem dopadne.
  https://www.osacr.cz/2017/04/14/abrahamovska-tradice-jako-past-fanatismu/

 151. aleš

  @Petr Tomek

  1.) Z obětování dětí na levity byl stejný krok jako když namísto masa a krve lidských obětí začali antičtí bohové jíst nektar a abrózii.

  Pane Tomku, to prostě nemá cenu, když ze sebe děláte hlupáka. Jinak si nedovedu vysvětlit vaše tvrzení. Přečtěte si, že v době, kdy měli být prvorození mužského pohlaví nahrazeni Lévity, počet těchto prvorozených převyšoval ( !!! ) celkový počet Lévitů.

  Mojžíš spočítal všechny prvorozené mezi syny Izraele, jak mu Hospodin přikázal. Jmenovitý počet všech prvorozených mužského pohlaví od věku jednoho měsíce výše, jak byli spočítáni, byl dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát tři. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Vezmi Lévijce namísto všech prvorozených mezi syny Izraele i dobytek Lévijců namísto jejich dobytka. Lévijci budou patřit mně. Já jsem Hospodin. Jako výkupné za těch dvě stě sedmdesát tři, kteří mezi syny Izraele přebývají nad Lévijce
  Numeri 3,42-46

  Vy jste zřejmě dosud nenalezl v argumentacích své dno.
  Prvorození měli být dle vás osmého dne obětováni a pak jim měl být dán při předávání dědictví dvojnásobný díl.
  1+1=3

  2) Jefteho oběť neignoruji, byla to jeho hloupost, že něco takového řekl a pak i udělal – kde tam vidíte Boží příkaz?
  3) Oběť za déšť – Saul porušil smlouvu a vybíjel obyvatele, kterým se Izrael smluvně zavázal.
  Tato oběť nebyla na Boží žádost, ale na žádost těch, kterým bylo ublíženo. Žádná oběť Bohu se nekonala.
  4.) Pokud byste v USA spáchal skutek, který se dle zákona trestá smrtí – popravou, pak byste skutečně použil argument, že v USA dochází k lidským obětem?
  Vy skutečně nerozlišujete mezi trestem a obětováním?
  5.) neschvaluji vraždění dětí za hříchy rodičů
  V těchto případech však k tomu došlo, protože dané národy na sebe uvrhly Boží kletbu.

  Mimo jiné za toto…
  S žádným zvířetem nebudeš mít pohlavní styk, aby ses s ním poskvrnil; ani žena se nepostaví před zvíře, aby s ním obcovala; je to zvrhlost. Neposkvrníte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi vyháním. Protože se země poskvrnila, navštívil jsem ji s trestem za její provinění a země vyvrhla své obyvatele.
  Lv 18,23-25

  Jste jeden z nejodpornějších věřících jaké jsem v životě poznal.

  Vy přece považujete morálku za relativní – proč by měla být vaše morálka lepší než moje?
  Přece dle vás záleží na úhlu pohledu… 🙂

  Ani si nedomýšlím, o čem všem jste ohledně mne přesvědčen, když dle vás podle Bible se měl prvorozený osmého dne obětovat Bohu v ohni a při předávání dědictví měl mít dvojnásobný díl.
  😀

  Zamyslel jste se někdy nad tím, co ohledně Bible tvrdíte?

 152. ateista

  @aleš
  Již jednou jsem psal o Vaší zoufalé snaze obhájit víru v boha, v to neexistující jsoucno. Často citujete literární dílo, zvané Bible a oháníte se tvrzením, že jsou to výroky boha. Nejsou. Jsou to výroky pisatelů Bible. Jak píše pan Štejfa, Vaše výplody jsou výživné. Již jednou jsem poslal poslancům výtah ze vstupů Daniela B., aby si udělali představu o deformaci myšlení věřících a pochopili, jakého zločinu se dopouštějí hlasatelé náboženské víry, potažmo církve. Až se PS trochu usadí, pošlu jim něco z Vašich výplodů.
  Obdivuji sílu zdejších ateistů trpělivě vzdorovat Vaším blábolům. A Vás je mě líto. Vážně. V každé mimo náboženské společnosti totiž musíte působit jako exot.

 153. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Nebudu se kvůli vaší lenosti prohrabávat tisícem a třemi stovkami příspěvků v článku Morálka z evoluce – atd.

  Pokud o mně něco tvrdíte, měl byste být schopen dodat zdroj. Jinak, to, co tu předvádíte, tomu se říká projekce – jste sám lenivý zdroj hledat – váš příspěvek vás usvědčuje.
  Chtěl jsem to po vás z důvodu, že daný názor nezastávám. Dlouhodobě. Takže těžko jsem něco takového mohl tvrdit.

  Máte, vy věřící, jedinou svobodu – poslouchat Hospodina.

  To je další myšlenkový úlet – věřící snad nemají možnost zhřešit?

 154. ateista

  Něco málo na téma důvěryhodnosti Bible.
  Exodus kap. 24., odst. 9., 10.
  9. Potom vzstoupili Mojžíš a Aron, Nádab a Abiu a sedmdesáte ze starších Izraelských;
  10. A viděli Boha Izraelského. A pod nohami jeho bylo jako dílo z kamene zafírového, a jako nebe, když jest jasné.

  Exodus kap. 33. odst. 20, 22, 23
  20. Řekl také: Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal.
  22. A když tudy půjde sláva má, postavím tě v rozsedlině skály; a přikryji tě rukou svou, dokudž nepřejdu;
  23. Potom odejmu ruku svou, i uzříš hřbet můj, ale tvář má nebude spatřína.

 155. aleš

  @ateista

  V každé mimo náboženské společnosti totiž musíte působit jako exot.

  Nemám problém s vnímáním své vlastní hodnoty. Víte, jen vy, kteří nemáte vztah s Bohem, potřebujete čerpat vnímání své hodnoty z ocenění lidí. Opravdu nepotřebuji, abyste mne přijali mezi sebe. Spíše by mi to vadilo.

  Již jednou jsem psal o Vaší zoufalé snaze obhájit víru v boha…

  Víte, já nejsem zoufalý. Spíše si tu diskuzi užívám. Nikdy jsem netušil, že budu čelit tak absurdním tvrzením. Mimochodem, téma o Bibli jsem zde nepřinesl já. Ateisté něco o Bibli tvrdí, je velmi snadné to vyvracet.

  Něco málo na téma důvěryhodnosti Bible.
  Takže Mojžíš, Aron, Nádab, Abiu a sedmdesáte ze starších Izraelských se setkalo s Bohem, viděli Boha, ale neviděli jeho tvář. Máte proti tomu nějaké námitky?

 156. ateista

  @aleš
  “Takže Mojžíš, Aron, Nádab, Abiu a sedmdesáte ze starších Izraelských se setkalo s Bohem, viděli Boha, ale neviděli jeho tvář. Máte proti tomu nějaké námitky?”

  Mám. Jednou je bůh nehmotné jsoucno, zdržující se mimo prostor a čas, jindy je to něco, co má (zřejmě) lidskou tvář. A toto něco stvořilo vše kolem nás a “žije” to již několik miliard let, má to schopnost nepřetržitě sledovat každého ze cca 7 miliard obyvatel zeměkoule, aby to mohlo rozpoznat, kdo je věřící a ještě k tomu křesťan, a správný křesťan, aby tento správný křesťan mohl být na konci věků, který vědci odhadují za cca 5 miliard let, souzen a mohl být uveden do království nebeského a tam žít život věčný.
  Popsal jsem to správně? A tomuto máme věřit? Nikdy jsem netušil, že budu muset čelit tak absurdním tvrzením.

 157. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Cituji vaše slova z diskuse ve mnou zmíněné článku:
  12. 12. 2017
  “Pro vysvětlení – v Bibli nalezneme příkazy, abychom se neodchýlili od přikázání napravo ani nalevo. Slovo hřích – v biblické hebrejštině chet – znamenalo původně zbloudění, omyl, chybu.
  Takže přikázání považuji za etalon morálky – odchylka oběma směry jsou odchylkou od morálky. Vždyť i v sekulárním světě bývá považován extrémismus (tedy výrazná odchylka) za něco negativního.”

  Už se těším, jak jsem se zase mýlil. Pokud tedy nepovažujete biblické desatero za absolutní morálku – dokonce její etalon, pak prosazujete něco o čem se nejste schopen vyjádřit, protože váš citát, stejně jako definici svobodné vůle jsem z vás tahal drahně dlouho.
  Jaroslav Štejfa

 158. Bílá velryba

  Co je tedy ta absolutní morálka v pojetí věřících, když jednou platí nezabiješ a jednou je dobré vyvraždit celý národ i kojence? Co z toho má platit pro dnešek? Který citát platí pro nás a který ne? Výkladů může být víc.

  Absolutní morálka je podle věřících to, co někomu údajně našeptávají nějaké hlasy?

  Není to nebezpečné pojetí? 🙂

 159. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Už se těším, jak jsem se zase mýlil.

  Nevím, na co se těšíte. Jak jsem předpokládal, mýlil jste se.

  Napsal jsem…
  Takže přikázání považuji za etalon morálky

  Boží přikázání jsou to, co je Bohem přikázáno.

  Když farizeové uslyšeli, že umlčel saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákoník, ho chtěl zkoušet a zeptal se: „Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? “ On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“
  Mt 22,34-40

  Všimněte si, že tato dvě největší přikázání nejsou součástí Desatera.

  Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.
  Dt 6,5

  … miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
  Lv 19,18b

  Děkuji, že jste si dal tu práci a dohledal jste moje tvrzení. Myslím si ale, že byste se neměl na takovéto věci, kde zjistíte, že se mýlíte, těšit.

 160. aleš

  @Bílá velryba

  Co je tedy ta absolutní morálka v pojetí věřících, když jednou platí nezabiješ a jednou je dobré vyvraždit celý národ i kojence?

  Přesnější vyjádření není ‘Nezabiješ!’, ale ‘Nezavraždíš!’.

  V případě vykonání trestu nešlo o vraždy.
  Jsou vojáci, policisté nebo kati, když někomu odejmou život, vrahové?

  Co z toho má platit pro dnešek?

  Nic, Ježíš to zrušil. Bylo to určeno pro Izraelský národ pouze do doby, než přijde zaslíbený Mesiáš.

  Který citát platí pro nás a který ne?

  Je třeba se podívat, komu je dané sdělení určeno. Izrael měl smlouvu s Bohem skrze obřízku mužů. My v té smlouvě nejsme. Samozřejmě požadavky, které se objevují ve Starém Zákoně, mohou být i v jiných Božích smlouvách – např. v smlouvě, která byla uzavřena skrze Ježíše.
  Z toho vyplývá, že nepodléhám Desateru, jsem s Bohem v jiné smlouvě, smlouvě uzavřené skrze Ježíše Krista, která určitou část přikázání z Desatera obsahuje.

 161. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  A zase je zde obligátní guláš. Nejste schopen specifikovat své pojetí absolutní morálky. Vždy, když jste přinucen se vyjádřít, učiníte tak vyhýbavě. Vzorec je: – není to tak jak říká polemik (nebo pouze částečně) a ještě tam schází tohle a onohle. A za nějakou dobu to je ještě trochu jinak.
  Například přesnější vyjádření není ‚Nezabiješ!‘, ale ‚Nezavraždíš!‘.
  Například jednou řeknete “přikázání považuji za etalon morálky – odchylka oběma směry jsou odchylkou od morálky”. Za šest neděl řeknete “nepodléhám Desateru, jsem s Bohem v jiné smlouvě”. A jedeme dál. Absolutně.
  Roztomilé je, když Bůh podle vás má jednu smlouvu s judaisty, jednu s křesťany a není-li to podle vás troufalé, možná jednu s mohamedány.
  Proč bychom se netěšili, když nám Pámbu zdraví dá.
  Jaroslav Štejfa

 162. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Pane Štejfo, co nechápete na tom, že obecně se požadavky odvíjejí od uzavřené smlouvy?

  A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon.
  Ga 5,3

  Základem absolutní morálky je tedy láska k Bohu a následně láska k bližním – představte si vztah s Bohem podobně jako vztah s lidmi – láska a následné skutky lásky – v tom je ta absolutní morálka – viz dvě největší přikázání, na kterých je postaven zbytek.

 163. aleš

  @ateista

  Váš příspěvek jsem přehlédl, máte na počítači nastaven správný čas? Vaše příspěvky se řadí jako předešlé.

  Abych vám to jednoduché nazírání na podobu Boží trochu zkomplikoval, tak vám poskytnu některá vyjádření Bible:

  Kdo viděl mne, viděl Otce. J 14,9
  Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich, kteří byli na cestě a odcházeli na venkov. Mk 16,12

  Bůh nemá fyzický vzhled.

 164. ateista

  @aleš
  “Bůh nemá fyzický vzhled.”

  Mně nic nekomplikujete, komplikujete sobě. Jak víte, že bůh nemá fyzický vzhled? A nejde jen o podobu boha, jde o další jeho “vlastnosti” a “schopnosti”. Citáty z Bible nic nevysvětlují.
  Vaše vývody jsou již obehraná písnička. Pro Vás není nic nepochopitelné, co se boha týká. Jste schopen “vysvětlit” za použití Bible cokoliv. Musíte být na sebe hrdý, když se podíváte do zrcadla. Ale zde působíte jinak.

 165. Ignac z Loyoly

  Bůh nemá fyzický vzhled? Ale neustále vstupuje do světa, chodí si Egyptem a zabíjí prvorozené, jindy se objeví jako hořící keř, ale přitom je mimo čas a prostor, čím to? 😮

  Nezabiješ a nezavraždíš – oboje platí na zabití/zavraždění kojence nebo ne?

  Když zabiju/zavraždím kojence, tak mě soudí za zabití či vraždu. A co jako?

  Vykonávat trest na kojencích?

  “Nic, Ježíš to zrušil. Bylo to určeno pro Izraelský národ pouze do doby, než přijde zaslíbený Mesiáš.”

  Jak víte, že to Ježíš zrušil? V Bibli Ježíš říká, že ze starého zákona platí každé slovo. Odvolává se na starozákonní proroky.

  A navíc hlásá, že nepřinesl mír, ale meč a že přišel proti sobě poštvat rodiny. Tak nevím. Která pasáž platí a která ne? Různé církve mají různá učení. Mění se i v průběhu věků.

  Jsem zmaten, proč ne Korán? 🙁

 166. Ignac z Loyoly

  Pokud už neplatí Desatero a starý zákon, mohu tedy zabíjet? (což tehdy mohli lidé evidentně taky, i kojence) Ježíš přece přinesl meč. Mečem se zabíjí. Nechápu to. Mohu přece zabít i někoho, koho miluji. Můžu tedy zabíjet a u toho i milovat? Kdo je bližní? Je bližní i kananejská žena a jiní psíci? Pro ně Ježíš nepřišel. On přišel pro svůj národ… 🙁

  Národní socialista Ježíš přišel pomáhat chudým své krve, svého národa, ne pro ostatní. Nacisté to tak mají přece. Ostatní jsou “psíci”… 🙁

 167. mulit

  Teflonovi to je zbytečné psát. Sklouzne to po něm. Možná to je robot. Jukebox. Zmáčkneš čudlík, hodíš minci, vypadne verš z bible.

  Ještě Vietnamci se tak chovají. Něco mu říkáš, vytýkáš, reklamuješ, on si mele svoje. “Sluši pane.”

  No a bůh stvořil miliardy galaxií, aby měl na každé planetě svého Vietnamce Aleška, který bude recitovat z jeho knížky. I v Andromedě už znají Aleškův výklad židovského národa.

 168. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Takže si to shrňme; Hospodin starého zákona vykazoval podle Bible a vás jednu morálku vůči obyvatelům desítek měst a království, protože neměli s ním smlouvu. Ta (morálka) byla v podstatě trest smrti. (mimochodem, kam šly duše zavražděných dětí – do nebíčka či do peklíčka?)
  Dále tentýž Bůh vyvolil národ, kterému v rámci vnucené smlouvy zaslíbil zemi, za což museli zaplatit vražděním a loupežemi. Za to jim život daroval.
  Pak tentýž Bůh nechal vzniknout křesťanství a příslušníkům této víry (jak sám říkáte) v rámci další smlouvy namluvil, že základem jejich morálky je láska k němu samotnému a také k bližnímu svému. Takže od 1. století panoval na světě mír? Nebo se vedly křížové výpravy, honily čarodějnice, upalovali kacíři, vraždili se katolící s evangelíky, a znova myriády mrtvol a to převážně mezi vyznavači téhož zde diskutovaného Boha a v jeho jméně.
  Stále mluvíme o jediném Bohovi a jediné, absolutní morálce. Rád bych si poslechl něco z vašich moudrostí o boží všemohoucnosti, vševědoucnosti a dobrotě a jak jeho dílo bylo dobré.
  Poťouchlá poznámka nakonec: Nejposvátnější křesťanské místo – Chrám Božího Hrobu v Jeruzalémě je v žalostném stavu a křesťané jsou tak rozeštváni mezi sebou, že toto místo musí chránit muslimové, aby se vůbec zachovalo. Ani je nedokáží udržovat.
  Ohromující. Mluvíte aleši z cesty, tomu rozumím, pouze nevím proč. Příčin může být více.
  Jaroslav Štejfa

 169. Jiří Skřítek

  Alešku…. (Danielku)
  Přijdu k Tobě domů, vezmu si, co se mi líbí, zbytek rozbiju. Tebe svážu a prodám mohamedánům do otroctví.
  Když se budeš ptát proč, řeknu “mám smlouvu”. Jo že jsi jí nepodepsal, že je jednostranná?
  Považuji se za svobodnou bytost, ve své svobodě jsem se žádným smyšleným šaškem jsem žádnou dohodu nepodepsal….
  Že to za mě podepsali moji předci? Kde je tedy ta MOJE svoboda rozhodnutí?
  Něco ti tam nesedí.
  Je to jako “Je Bůh tak mocný, aby vytvořil kámen tak velký, že ho neuzvedne? A když ho neuzvedne, je ještě mocný?”

 170. aleš

  @ateista

  Musíte být na sebe hrdý, když se podíváte do zrcadla. Ale zde působíte jinak.

  Nepotřebuji o těchto věcech uvažovat.

  Napište něco konkrétního o Božích vlastnostech a schopnost, co vám není jasné.

 171. aleš

  @Ignac z Loyoly

  A navíc hlásá, že nepřinesl mír, ale meč a že přišel proti sobě poštvat rodiny.

  Usilujte o pokoj se všemi … Žd 12,14
  Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Ř 12,18

  Ano, v některých případech přináší Ježíš rozdělení. Pokud členové vlastní rodiny brání víře u dotyčného, tedy skutkům jeho víry, má dotyčný člen rodiny upřednostnit pokoj s nimi, anebo víru?

  Neměli byste, ateisté, tolik problémů s pochopením Bible, kdybyste nebyli vnitřně předpojatí..

 172. aleš

  @Ignac z Loyoly

  Pokud už neplatí Desatero a starý zákon, mohu tedy zabíjet?

  Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.
  Ř 2,14

  V tomto textu je odpověď na vaši otázku.

 173. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Ta (morálka) byla v podstatě trest smrti.

  Potřebujete znát učení křesťanů nebo učení Židů, abyste považoval upalování prvorozených, kanibalismus a sex se zvířaty za špatný?

  Doporučuji vám prostudovat, jaký je rozdíl v nalezených dětských obětech u starověkých národů, co se týče historických vykopávek.

  … zaslíbil zemi, za což museli zaplatit vražděním a loupežemi

  Někteří sociologové poukazují na souvislost mezi pojetím obecného významu trestu a aplikací trestu smrti. Zatímco evropská tradice vnímá trest jako výchovný prostředek směřující k napravení odsouzeného, americké pojetí práva dává trestu význam odplaty.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti

  Je dle vás vykonání trestu smrti vraždou?

  Takže od 1. století panoval na světě mír? Nebo se vedly křížové výpravy, honily čarodějnice, upalovali kacíři, vraždili se katolící s evangelíky, a znova myriády mrtvol a to převážně mezi vyznavači téhož zde diskutovaného Boha a v jeho jméně

  Takže jste brzy změnil názor, že jediná křesťanská svoboda je poslouchat Boha…

  Nejposvátnější křesťanské místo…

  je místo, kde se člověk setkává s Bohem. Není určitelné zeměpisnými souřadnicemi.

  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.
  Mt 18,20

 174. mulit

  Alešek si z bible vybírá ty verše, které mu víru udělají a ty verše, které mu nepasují, neexistují.

  Možná i v Main Kampfu by šlo najít něco použitelného?

 175. aleš

  @Jiří Skřítek

  Kde je tedy ta MOJE svoboda rozhodnutí?

  Vaše svoboda je v tom, že můžete dělat cokoli se všemi důsledky, které to přináší. Může i odmítnout přijímat tekutiny a zemřít na dehydrataci.
  Budete se také rozčilovat i kvůli přijímání tekutin nutných pro život?

 176. aleš

  @mulit

  …ty verše, které mu nepasují, neexistují

  Mulite, ty se tváříš, jako bys věděl, že mi nějaké verše do mé víry nepasují. Ukaž mi na nějaký. Budu za něj rád. Pomůže mi to k víře. Díky. 🙂

 177. Jiří Skřítek

  Jasně. Svoboda spočívá v tom, že můžu, nebo nemusím přijmout svůj úděl…..
  Je mi líto věřících, že žijí v takto okleštěné iluzi svobody.

 178. aleš

  @Jiří Skřítek

  Nevěřící hlavně žijí v iluzi o víře věřících. Doporučuji v tomto diskuzním vlákně pročíst argumentaci na podporu obětování prvorozených dle Bible – jak ji zde publikovali nevěřící.

  Mimochodem, není vám líto nevěřících, kteří žádnou svobodu nepřipouštějí a tím rovněž popírají odpovědnost (která je založena nutně na možnosti daný čin učinit i neučinit) ?

 179. sam

  mulit ———–Možná i v Main Kampfu by šlo najít něco použitelného?—————

  Ano. “Existují pravdy, které jednoduše leží na ulici, a snad právě proto je běžný svět nevidí, nebo je nedokáže rozeznat.”
  Viz začátek kapitoly “XI. NÁROD A RASA”.
  Jinak celý Mein Kampf považuji za 90% nudných politických keců, které napsal znuděný chlápek v kriminálu. Má to význam snad pro někoho, který se zajímá o německou politiku ve 20. letech 20. století.

 180. mulit

  Alešek píše: Mulite, ty se tváříš, jako bys věděl, že mi nějaké verše do mé víry nepasují. Ukaž mi na nějaký. Budu za něj rád. Pomůže mi to k víře. Díky.

  Mt 4:24: Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil.
  Mt 7:22: Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘
  Mt 8:16: Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil,
  Mt 8:28: A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.
  Mt 8:31: Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“
  Mt 8:33: Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných.
  Mt 9:32: Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka.
  Mt 9:33: A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. “
  Mt 9:34: Ale farizeové říkali: „ V moci vládce démonů vyhání démony.“
  Mt 10:8: Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.
  Mt 11:18: Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘
  Mt 12:22: Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl.
  Mt 12:24: Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“
  Mt 12:27: A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
  Mt 12:28: Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království.
  Mt 15:22: A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon. “
  Mt 17:18: Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven.
  Mk 1:32: Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované.
  Mk 1:34: I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.
  Mk 1:39: A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.
  Mk 3:15: a aby měli pravomoc vyhánět démony.
  Mk 3:22: Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“
  Mk 5:12: Všichni ti démoni ho poprosili: „Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.“
  Mk 5:15: Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl — toho, který měl Legii — a ulekli se.
  Mk 5:16: A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích.
  Mk 5:18: Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním.
  Mk 6:13: Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali.
  Mk 7:26: Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal.
  Mk 7:29: Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“
  Mk 7:30: Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel.
  Mk 9:38: Jan mu říkal: „Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi.“
  Mk 16:9: Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů.
  Mk 16:17: Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,
  L 4:33: V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem:
  L 4:35: Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil.
  L 4:41: Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
  L 7:33: Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘
  L 8:2: a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů,
  L 8:27: Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.
  L 8:29: Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho častokrát zachvacoval; ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa.
  L 8:30: Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo mnoho démonů.
  L 8:32: Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil jim to.
  L 8:33: Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se.
  L 8:35: Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se.
  L 8:36: Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli.
  L 8:38: Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl:
  L 9:1: Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí.
  L 9:42: Ještě když přicházel, démon ho povalil a zalomcoval jím. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil dítě a vrátil je jeho otci.
  L 9:49: Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
  L 10:17: Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“
  L 11:14: A vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a zástupy užasly.
  L 11:15: Někteří z nich však řekli: „ V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“
  L 11:18: Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem.
  L 11:19: Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
  L 11:20: Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.
  L 13:32: On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám.
  J 7:20: Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“
  J 8:48: Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona?“
  J 8:49: Ježíš odpověděl: „Já nemám démona, ale ctím svého Otce, vy však mne znevažujete.
  J 8:52: Židé mu řekli: „Teď jsme poznali, že máš démona. Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na věčnost. ‘
  J 10:20: Mnozí z nich říkali: „Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?“
  J 10:21: Jiní říkali: „Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým?“
  1K 10:20: Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.
  1K 10:21: Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.
  1Tm 4:1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů,
  Jk 2:19: Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.
  Jk 3:15: To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská.
  Zj 9:20: Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit;
  Zj 16:14: Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.
  Zj 18:2: Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;

  Ti démoni v tvé knížce – to je co? Jak to vypadá? Jak ti démoni pomáhají k tvé víře?

 181. mulit

  Aleši, co to je démon a jak ti pomáhají v tvé víře? Psal jsi, že ti všechno v bibli pomáhá v tvé víře. Jak ti pomáhají konkrétně démoni v tvé víře? Vysvětli, co to je, zda jsi to už viděl, jak to vypadá, co to dělá. Nebo to jsou jen metafory? Když je démon, satan, metafora, není i ježíš metafora? Má smysl číst knihu složenou z metafor a ničeho reálného? Nebo je to reálné? Vyjádři se, nehraj si na mrtvého brouka, jak máš ve zvyku.

 182. Bílá velryba

  Americké církve evangelikálů pochopily Bibli tak, že tresty smrti jsou v pořádku. Může někdo milovat bližního a posílat ho na smrt? Může se tedy zabíjet, když Ježíš přinesl meč a ne mír? Můžou se vést války, včetně dobyvačných?

  Je tedy dle Ježíše správné zabíjet nebo v určitých případech? Třeba v sebeobraně? Nebo v kterých případech? Nebo se musí jen nastavovat druhá tvář a člověk se nesmí nikdy bránit? Já to v Bibli nenašel, jsou tam protikladné náznaky..

  Když se v Bibli mohou zabíjet kojenci na příkaz boha a vše ze starého zákona dle Ježíše platí, potraty jsou tedy v pořádku?

  Kde je ta absolutní morálka? 🙂

  Kdo je tedy bližní? Jsou to i jiné národy než Židé? To z Bible nevyplývá…

 183. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Stále mluvíte z cesty.
  Pokud už chcete (hájíc absolutní morálku) vztahovat dnešní hlediska na dětské oběti, tak samozřejmě jsou špatné. Nicméně vyhladit toto zlo vyhubením všech dětí kromě svých, je obludné. Zejména, když uvážíme, že Izraelité, jako odnož Kanaánců tento rituál provozovali také (i když možná se ho chtěli zbavit z hamižných důvodů) – protože vytlouci své děti se jim příčilo, nicméně vytlouci sousedovy je fajn; ještě po nich zbude zem a majetek.
  Zajímavé je, když obhájce jedné absolutní morálky moudře usoudí, že v pořádku jsou nejméně i morálky dvě – jedna americká, druhá evropská. Nebo když přizná, že jedna božská morálka izraelitů byla prvorozené děti obětovat, druhá byla vyhladit všechny národy, které tak činí. Nebo, žeby ještě křesťanská či mohamedánská?
  Jděte k šípku, já v názorech nekličkuji jako zajíc, pouze vám ukazuji rozpory vašeho učení.
  Ať už je Chrám Božího Hrobu cokoliv, je jistě jedno z nejposvátnějších míst křesťanů. Ilustroval jsem vám na něm nebetyčnou morální rozpolcenost a názorovou roztříštěnost křesťanů, izraelitů i mohamedánů skoro na cokoliv, čeho se v životě lidském dotknou.
  Takže prosím ještě nějaké báje o absolutní morálce. S poťouchlostí dodávám: Měl bych chuť se vsadit, že nemáte svobodnou vůli tuto absurdní diskusi opustit. A to já nemusím vyhrát a vy nemusíte prohrát.
  Jaroslav Štejfa

 184. ateista

  @aleš
  Jediný důvod, proč s Vámi diskutuji je ten, že se pokouším zjistit, proč věříte v neexistující subjekt a proč bych v něho měl věřit i já. Zatím mě nic nevychází. Já zemřu, Vy zemřete, já nebudu žít život věčný, Vy nebudete žít život věčný, moji modlitbu nevyslyší, Vaši modlitbu nevyslyší, mně nezachrání život, když zabloudím, Vám nezachrání život když zabloudíte….. Tak bych mohl pokračovat donekonečna. Tak proč?

 185. aleš

  @mulit

  Samozřejmě, že verše o démonech mé víře pomáhají.

 186. Jiří Skřítek

  @Aleš
  Mimochodem, není vám líto nevěřících, kteří žádnou svobodu nepřipouštějí a tím rovněž popírají odpovědnost (která je založena nutně na možnosti daný čin učinit i neučinit) ?

  A kteří nevěřící popírají svobodnou vůli? Vím maximálně o třeba schizofrenicích, kteří mají narušenou osobnost. Ale to je také vedeno jako psychická porucha….. Například jeden schizofrenik, když se dostane do ataky (při nedodržení dávkování psychotik) si povídá ze skříní, nebo se židlí a ona mu, dle jeho slov odpovídá. Když je zrovna zaléčený, zajímavě o tom vypráví…..
  Nemám pocit, že by zde někdo z přítomných tvrdil něco o tom, že se necítí mít svobodnou vůli a tudíž odpovědnost za to co dělá. Celá ta otázka mi příjde položená dvojmyslně. Co je míněno tím v závorce?

 187. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Pobavil jste mne tvrzením o Izraelcích jakožto odnoži Kanaanců. 🙂
  Prostudujte si historii, které národy ke Kanaancům patří.

  Každý, kdo tvrdí, že Izraelci měli příkaz osmého dne obětovat Bohu svého prvorozeného syna, tak je buď naprosto čtenářsky negramotný, neboť nechápe psaný text, anebo je natolik argumentačně zoufalý, že ze sebe potřebuje dělat hloupého.

  Už jsem to zde napsal – pokud by odevzdání Bohu prvorozeného osmého dne znamenalo ho obětovat, pak asi věříte na vzkříšení – protože v Bibli jsou z hlediska prvorozenství příkazy o dědictví a právu prvorozeného.

  Obávám se, že kdo tyto věci zastává, nedovede ani pochopit, co znamená čtenářská negramotnost.

  Zvláštní je i strach některých ateistů mi dát za pravdu.

  Dobrovolně se tak všichni vezete na vlně hlouposti. 🙂

 188. aleš

  @Jiří Skřítek

  Svobodnou vůli popírá dokonce jeden z vůdců hnutí Nového ateismu Sám Harris. Není vám ho ho tedy líto? Je schizofrenik? Nemyslím si to.

  Free will is an illusion.
  Sam Harris, Free will

 189. anetalinda

  Pro Aleše:

  Tyto úvahy mě přivádějí k náboženství a to především tomu křestanskému, které s pojmem svobodná vůle operuje nejčastěji. Například při vysvětlování, proč je na světě tolik zla. Jestliže existuje Bůh, který vidí vše, co se na světě děje, proč nezasáhnul například během druhé světové války, když Hitler páchal genocidu? Je to zkrátka proto, že Bůh dal lidem svobodnou vůli a to v sobě zahrnuje možnost páchat zlo. Zlo je tedy důsledkem svobodné vůle a jinak to zkrátka nešlo. Kdyby člověk nebyl vybaven svobodnou vůli, byl by to jen jakýsi robot a to by asi nikdo z nás nechtěl.

  Jenže realita takové vysvětlení zpochybňuje. Měl by psychopatický vrah pokušení zabíjet, kdyby neměl geny, které v něj probouzejí nutkání k takovému chování? Představme si, že by každý člověk na světě měl fyzický odpor k zabíjení, který mnoho lidí má tak jako tak. Taková predispozice jej nepřipravuje o svobodnou vůli, ale přitom jej spolehlivě odradí od zabíjení. Proč tedy Bůh nestvořil člověka tak, aby každý měl odpor k zabíjení? Při letmém pohledu do novin člověka napadne, že Bůh musel být opilý, když tvořil svět. Anebo, a tohle vysvětlení preferuju já, žádný Bůh se vznikem světa neměl co do činění.

  Jiný náboženský argument, při kterém se používá svobodné vůle je tento: Každý člověk má možnost svobodně se rozhodnout, zdali bude věřit nebo nebude věřit v Boha. Pokud ale v Boha neuvěříte, odsoudil jste se k věčenému pobytu v pekle. Bylo to vaše svobodné rozhodnutí, tak si nestěžujte. Můžu se ale opravdu svobodně rozhodnout věřit nebo nevěřit? Můžu si říct, že ateismu už bylo dost a od zítřka budu křesťanem? To těžko. Zajímám se o náboženství (a o křestanství především) už mnoho let a čím víc toho o něm vím, tím větší jsem ateista. Co bych měl udělat, abych uvěřil? Zkrátka moje zkušenosti, moje vědomosti, knihy, které jsem přečetl, mnoho let přemýšlení a možná i mé vrozené dispozice, mě přivedly k ateismu. To vše si můžeme představit jako jakousi síť v mém mozku, kde každý vlákno znamená nějaký argument, nějakou zkušenost, které dohromady tvoří můj světonázor. Abych mohl uvěřit v Boha, musel by někdo tuto síť do posledního kousku rozebrat, vyvrátit každý můj argument, vysvětlit všechny mé zkušenosti tak, aby zapadaly do nového světonázoru. Pro víru se zkrátka nelze rozhodnout tak jako se můžu rozhodnout, že si teď zajdu do obchodu nakoupit rohlíky. Jaký by pak mělo smysl trestat mě za něco, co jsem nemohl ovlivnit? Podle mě to názorně ilustruje zastaralost náboženských představ o světě i lidech, které jsou ve světle vědeckého poznání čím dál více neudržitelné.

  A je tedy svobodná vůle iluzí? Moderní věda vidí lidský mozek jako jakýsi sebeprogramující počítač, který je vybaven určitým základním softwarem a který po celý život pod vlivem vnějších podnětů programuje sám sebe. Neuropatolog František Koukolík popisuje vědomí na příkladu hejna ryb, které plave sem a tam, rychle mění tvar a do kterého se neustále přidávají i z něj mizí jednotlivé ryby. Tyto ryby symbolizují jednotlivé funkční systémy mozku, které spolu soutěží o přístup do vědomí – onoho hejna. Podle slavného neurologa Antonia Damasia jsme jakýsi mišmaš těchto vědomých a nevědomých procesů, kde část našeho vědomí se snaží tuto změť jaksi ukočírovat. Damasio si nemyslí, že by svobodná vůle byla uplnou iluzí, na druhou stranu není ani pravda, že bychom měli své činy zcela pod kontrolou. Jisté je, že navzdory pokrokům ve vědě v otázce svobodné vůle ještě poslední slovo zdaleka nepadlo.
  Autor: Roman Polach

 190. anetalinda

  Aleš prostě nemá na výběr. Věřícím vždycky byl, i když si to v dospívání neuvědomoval. A neuvědomuje si to dodnes, takže řeči o tom, že k víře dospěl na základě racionality, jsou jenom sebeklam.

 191. mulit

  Mt 12:22: Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl.

  Alešku, když slepotu dělají tvoji duchové, proč to neřekneš doktorům? Oni blbci studují oftalmologii, implantují lidem nitrooční čočky, operují sítnici, odstraňují šedý zákal, atd. a oni to přitom dělají tvoji démoni. Proč jim to nevysvětlíš?

 192. Jiří Skřítek

  @aleš
  Svobodnou vůli popírá dokonce jeden z vůdců hnutí Nového ateismu Sám Harris. Není vám ho ho tedy líto? Je schizofrenik? Nemyslím si to.

  Tak to nevím, Harrise nečtu, ale podívám se na něj. Pokud má takovouto představu, chápe něco asi také zkresleně. Pokud si ovšem jeho slova zkresleně nevykládáš Ty. To netuším, tudíž se nepřu.

 193. Jiří Skřítek

  @aleš
  Spíše mě zaujala tvá jiná slova, psaná Mulitovi.
  “Samozřejmě, že verše o démonech mé víře pomáhají.”

  Za prvé: napsané není odpovědí, ale jen vyhýbáním odpovědět. Není to argument, jen konstatování, že to tak máš.
  Co tě tedy vede k tomuto přesvědčení? K čemu je to dobré, bát se démonů? Dělá Tě to nějak lepším? Drží tě strach na uzdě, aby jsi “nezakopl”?
  Díky studiu filosofie, především fenomenologie, čtením “Bytí a čas” od Eduarda Bosse a znaje dílo Martina Heideggera, sice chápu, že to tak máš, ale nechápu, proč to tak máš. Můžeš mi to nějak rozepsat?
  Díky.

 194. Bílá velryba

  Podle mě tady něco blbě chápou spíš čtenáři evropské “kontinentální” filosofické tradice (nacista Heidegger, mystická fenomenologie, hermeneutika,…), tyhle idealistické sračky pomáhají leda pánbíčkářům.

  Jako příznivec analytické filosofie a vědy mohu říct, že naprosto názor Sama Harrise chápu a na svobodnou vůli nevěřím. Jsem ateista a materialista a myslím, že je to se svobodnou vůlí neslučitelné na základě logiky a vědy a pravděpodobnosti.

  Bible podle mě je také se svobodnou vůlí těžko slučitelná, spíš vůbec. Ale je plná špatně slučitelných či neslučitelných protikladů (leda z ní uděláte pohádku/metaforu pro ledacos a vše vyložíte naprosto libovolně, což je dnes v oblibě, ale ne u Aleše, ten spíš útočí na špatné překlady, což je problém věřících, ne náš), takže si každý může selektivně vybrat to co chce.

  Stále ale nevidím od Aleše odpověď na to, co je podle Bible tedy dnes (absolutně) správné, jestli jsou to války, tresty smrti, kdo všechno je bližní,…

 195. Jiří Skřítek

  Na druhou stranu byl Heidegger proti náboženství, možná proto, že byl vychován v katolické rodině.
  A ano. Znaje, jak píšeš trefně, mystickou fenomenologii, chápu že to tak (Aleš nebo Daniel) má, ale proč to tak má, mi asi neodpoví…..
  A z českých filosofů mám raději, Pýchu, nebo Hříbka.

 196. jl

  Clanek je ponekud zmateny:
  * kritizuje poznanou nutnost, ale paradoxne ji prirazuje ji ke krestanstvi, k zivemu Kristu,
  * pouziva Lutherova dialektickeho Boha, ktery “faraonovi zatvrzuje srdce”,
  * podsunuje starorecky nesmyslny Osud s jeho “je lepe se nenarodit” do rozhovoru mezi Jezisem a Jidasem, ktery byl az do posledniho okamziku otevreny obraceni,
  * atd.

  K cemu to vsechno?
  Na to se zde odpovedi nedockame …

 197. jl

  @Jiří Skřítek
  “Na druhou stranu byl Heidegger proti náboženství, možná proto, že byl vychován v katolické rodině.”
  Spis proto, ze dospel k “zapomenuti transcendence”. Potom mu to nedavalo valny smysl a velmi neprekvapive skoncil jako glosa k Platonovi.

 198. mulit

  Říkám, že Aleš je teflon nebo robot, to je zbytečné.

  Hele, ale v takovém stavu jako je Aleš jsem se nikdy nenacházel ! Škoda, že mi tehdy před těmi 4, 5, 6 lety nekladli ateisti takové otázky jako jsou zde položeny Alešovi. Tehdy byla na i-ateistech mizerná sestava. Tady toto osacr jsem ani nevěděl, že existuje. A na i-ateistech byli žvaniví ateisti, takové to maloměšťácké předvádění, rozebírání banálních prdů, slovní vata, bez znalosti bible a ještě byli arogantní. To bylo zoufalé, žádný tah na branku. Prázdný verbalismus. Škoda, že tam jsou smazané všechny diskuse. Rád bych se podíval, co se tehdy řešilo. Zůstaly tam jen články. Ty jsou výborné. Diskuse tam ale byly slabé, slabí ateisti, povýšení, neschopni se ptát, aby mi jakkoli zviklali víru. Přitom jsem byl už tehdy nalomený. Stačilo trochu se ptát jako se ptáme tady Aleše. Tam nic. Asi byl tehdy ateismus ještě v plenkách 😀

 199. Jiří Brei

  Aleš: Kdo viděl mne, viděl Otce. J 14,9

  Ano, podle Bible plnil cíl, pro který byl každý člověk stvořen – být Božím obrazem (Genesis 1:26.27)

  Aleš: Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich, kteří byli na cestě a odcházeli na venkov. Mk 16,12

  Ano, sporný a pravděpodobně apokryfní dodatek Markova evangelia svým apokryfním způsobem shrnul příběh zaznamenaný Lukáše 24:13-35. Jde o docela zajímavé místo, na kterém lze vidět, jak vznikaly apokryfy. Lukáš 13:16 říká: „Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali.“ A Lukáš 24:31 pokračuje: V tom se jim otevřely oči a poznali ho“ (oba citáty jsou z Českého studijního překladu). Apokryfní pisatel udělá Lukášovo celkem prozaické vyprávění poutavější tím, že vynechá dlouhý rozhovor a vzkříšeného Ježíše představí jako supermana, který může měnit svojí podobu. No a někteří jednodušší lidé si takové podání vyberou raději, než prozaičtější vyprávění u Lukáše. Pro takové lidi byly ostatně apokryfy psány.

  Aleš: Bůh nemá fyzický vzhled.

  Ano, a proto je tvrzení o tom, že Ježíš Kristus byl Bůh v rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i s Biblí.

  Aleš: Ano, v některých případech přináší Ježíš rozdělení. Pokud členové vlastní rodiny brání víře u dotyčného, tedy skutkům jeho víry, má dotyčný člen rodiny upřednostnit pokoj s nimi, anebo víru?

  No, u Lukáše 14:26 je jmenován skutečný důvod rozdělení: „Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.“ (Český studijní překlad) Důvodem rozdělení v rodinách, které Kristus přinesl, není bránění ve víře, nýbrž naplňování Ježíšova požadavku nenávisti vůči vlastní rodině.

 200. Bílá velryba

  Řekl bych, že Heidegger moc proti náboženství nebyl, ne proti tomu mystickému náboženství nacistů. Ostatně neměcký idealismus je jedno velké “náboženství” a mysticismus každým coulem, dá se to najít i u Schopenhauerovy vůle i u Nietzscheho, který je plný protikladů a mysticismus mu není cizí, byť jinde žvaní o “smrti boha”, což je myšleno spíš metaforicky. Schopenhauer se považoval za ateistu, ale jeho učení byl panteismus a jeho převážně pudový bůh byla jeho vůle k životu. Ostatní byli většinou jasní věřící -hl. něcisté či křesťané a různé kombinace.

  Německý idealismus jsem měl rád, ale dneska mu nemohu přijít na jméno a nacismus byl jeho částečným vyústěním.

  Pravda je taková, že moderní věda a filosofie svobodnou vůli dost zpochybňuje a směšný kompatibilismus už je poslední rádoby-záchrana tonoucích.

  Kvantová fyzika svobodě nepomáhá, protože teoretická náhoda je pořád náhoda, ne svoboda. Náhoda není svoboda, to je logické z definic obou pojmů. Spojení náhody a kauzality také není svobodnou vůlí.

  Na téma “mentálně postižení” a “vlčí děti” (tedy geny a výchova) se Aleš bavit nechtěl. “Absolutní” morálku vůbec nijak nedefinoval konkrétně. Aby bylo jasné, co je a není správné. Zůstal u mlhavné spekulativní obecnosti a vytáček.

  Jl: to s faraonem je i v katolické Bibli. 🙂

 201. Hraničář

  anetalinda
  02.02. 2018
  Tyto úvahy mě přivádějí k náboženství a to především tomu křestanskému, které s pojmem svobodná vůle operuje nejčastěji. Například při vysvětlování, proč je na světě tolik zla. Jestliže existuje Bůh, který vidí vše, co se na světě děje, proč nezasáhnul například během druhé světové války, když Hitler páchal genocidu? ……………

  Pán Bůh zasáhnout nemohl, protože už se rozhodl, že na světě budu já a moje mladší sestra. Kdyby nebyla válka, tak by naši rodiče měli ty plánované děti dříve, pro ně by Pán Bůh neměl dušičky a ty naše by mu zbyly!

  Zajímavé počtení, sice od věřícího – jak autor píše – přesto nadhazuje spoustu myšlenek. Zvláště zajímavé pro zdejší teoretiky a filosofy.
  http://desirabilia.blogspot.com/…/vznik-novych-lidi…

  Pane Tomku, nediskutujete také na FB ve skupině Ateismus vs. víra? Možná byste mohl autorovi nabídnout zveřejnění i zde.

 202. Bílá velryba

  Bůh neměl dušičky, když dneska žije na světě několik miliard lidí? To se divím, že nás už dávno nekosí mor, protože dušišek je evidentně dneska za potřebí víc než kdy dřív.

  Opět nevím, o jakých dušičkách se mluví, když Bible mluví jen o tělech, ne o individuálních duších. Jsou ti lidé vůbec křesťané, četli tu knihu?

  Nechápu, proč sem stále někdo tahá nějaký nesmyslný konspirační weby, od toho tu máme věřící, proč to sem tahají ateisté nechápu, nehodlám to rozklikávat.

  Tak jaké jsou ty absolutně platné křesťanské normy pro dnešek, Aleši? Desatero to už není, tak co? “Nepřinesl jsem mír, ale meč” nebo co? Kdo je bližní a kdo je psík?

 203. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Pobavím vás ještě jednou. Některé věrohodné prameny historické hovoří o tom, že Izraelci se v krajině nacházeli stejně jako ostatní a nikdy tam z Egypta jako národ nepřišli. Celá historie starého zákona může být v podstatě mýtus s onou pro nás obludnou morálkou. Viz třeba:
  http://myty.info/view.php?cisloclanku=2005030001
  Jestli můžete, postavte kromě mýtických keců něco alespoň podobně solidního.
  Ale ať už Izraelité přišli odkudkoliv, nic to nemění na zmatené argumentaci o existenci jediné absolutní morálky. Znova jste odbočil k podružnému tématu systémem – protože je sporné, zda Izraelité jsou či nejsou Kanaánci, platí aleškovy výmysly.
  Jaroslav Štejfa

 204. plavcik

  @ateista

  Jediný důvod, proč s Vámi diskutuji je ten, že se pokouším zjistit, proč věříte v neexistující subjekt …

  Prvním krokem k vašemu porozumění bude, že připustíte, že tvrzení, že Bůh neexistuje, je pouze vaše přesvědčení, vaše víra, nic víc. Důkaz, že Bůh neexistuje, neexistuje. 🙂

 205. aleš

  @anetalinda

  Měl by psychopatický vrah pokušení zabíjet, kdyby neměl geny, které v něj probouzejí nutkání k takovému chování?

  Máte nějaký důkaz, že pokušení zabíjet souvisí s geny?
  Udělali jsme my evropané od druhé světové války nějaký obrovský evoluční skok?
  Je snad islámský sebevražedný útočník rozhodnut zabíjet lidi na základě svých genů?

  Můžu se ale opravdu svobodně rozhodnout věřit nebo nevěřit?

  Tady se jedná o vztah k pravdě. Řekněte mi, může se člověk svobodně rozhodnout pro to, aby přestal věřit, že Izraelci měli osmého dne obětovat svého prvorozeného, když si přečte, že prvorození měli obdržet dvojnásobný díl v dědictví?
  V jakém je stavu, když se svobodně rozhodnout nemůže?

  Jaký by pak mělo smysl trestat mě za něco, co jsem nemohl ovlivnit?
  Nikdo nebude trestán za něco, co nemůže ovlivnit. Bude trestán za odmítnutí pravdy, za lásku ke lži.

  Podle mě to názorně ilustruje zastaralost náboženských představ o světě i lidech…

  Já rozhodně takovéto představy nemám. K víře v Boha lze dospět. Stěžejní je vztah k pravdě.
  Když jsem tady četl zastávání názorů o příkazech k obětování prvorozených pro Izraelce, – navzdory jasným důkazům o tom, že tomu tak nebylo – když jsem tady viděl tu nelásku k pravdě, pomyslel jsem si, že nemohu říci, že dotyční jsou blízko k poznání Boha. Kdo má rád lež, kdo nemiluje pravdu, nemůže v takovém stavu dospět k poznání Boha.

  A neuvědomuje si to dodnes, takže řeči o tom, že k víře dospěl na základě racionality, jsou jenom sebeklam.

  Vy si neuvědomujete, že jsem na základě racionality k víře nedospěl. Nedospěl jsem k víře na základě racionality, ale na základě zjevení pravdy. Nicméně moje víra je racionální.
  V mé mysli neprobíhá boj mezi vírou a rozumem, a pokud nastane čas, kdy probíhá, pak hledám větší vhled a porozumění, abych daným věcem porozuměl. Pokud člověk chce věřit pravdě, pak se víra sjednocuje s rozumem. Víra v pravdu je založena na správném porozumění.

 206. aleš

  @ateista

  plavcik = aleš

  Píšu z notebooku, nevšiml jsem si, že mám nastaven starý nick.

 207. aleš

  @mulit

  Alešku, když slepotu dělají tvoji duchové, proč to neřekneš doktorům?

  Mulite, chápeš že pokud platí A => B nevyplývá z toho, že B => A ?

  Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: „Přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“
  J 9,14-15

  Mulite, pokud by slepotu měli dle tebe vždy dělat duchové, pak lze vyhánět tyto duchy blátem a mytím?

 208. Bílá velryba

  Nikdo tady nemůže říct, jestli obecný bůh existuje nebo neexistuje, to samé bohové či bohyně. Nemá cenu tato tvrzení říkat. Můžeme se bavit jen o relat. pravděpodobnostech, kdy když pro něco nejsou dlouhodobě žádné exaktní důkazy a není to potřebné pro vysvětlení existence a chodu světa, tak to berem logicky jako nepravděpodobné, byť možné.

  U určitých konkrétních bohů pak můžeme vyvrátit jejich existenci, když mají neslučitelně protikladné vlastnosti.

  Někteří tvrdí, že to platí i pro boha, který je vševědoucí a všemohoucí, já nevím, toto jsem nezkoumal po stránce logiky.

  Spíš by mě zajímalo, jak je to s tou “absolutní morálkou”. Jestli je správné zabíjet nebo ne? Co tresty smrti a Ježíš, co Ježíš a potraty, co Ježíš a války? Co Ježíš a mír (a meč)? Co Ježíš a rodinná politika, chtěl tedy rozeštvat rodinu mezi sebou? Kdo je bližní, jen Židé? Nebo?

  Když je morálka křesťanů absolutní a jasně prý vyplývá z Bible, tohle by měl mít člověk zmáklé, ne? Jenže Bible je plná špatně slučitelných i neslučitelných protikladů a možná i špatných překladů a co víc, prý i libovolně vyložitelných metafor. Takže to tak jasné není, jsou různé církve a učí různé věci. Otáčí i v průběhu času.

  Dobrou noc a po víkendu někdy asi. 🙂

 209. aleš

  @Jiří Skřítek

  K čemu je to dobré, bát se démonů?

  Proč bych se jich měl bát? Oni se bojí, třesou se před jménem Ježíše Krista.

  Na druhou stranu mám určitý respekt a nejdu do nějaké války, na kterou nejsem připraven.

  Těžko o něčem hovořit, když s danými věcmi nemáte osobní zkušenosti.

 210. aleš

  @mulit

  Přitom jsem byl už tehdy nalomený.

  Jasně, že jsi byl nalomený. Zůstával jsi na povrchu, nešel jsi do hloubky. Nevěděl jsi, jak to je s duchovními dary. Nechápal jsi, jak to, když někdo odpadne, může mluvit v jazycích.
  Samozřejmě, že když se někomu víra rozchází s myšlením, těžko zůstane věřícím.

  Má mne snad přesvědčit, že Bůh není, to, když autor článku napíše, že se prvorození měli osmého dne obětovat, když v Bibli jasně čtu, že se měli vyplatit a také čtu, že měli mít v dědictví právo prvorozeného a dostat dvojnásobný díl?

  Kdybych takové nesmysly měl brát vážně, pak bych na tom musel být opravdu hodně špatně.

  Nechcete mne už, ateisté, rovnou přesvědčovat, že děti nosí čáp? 🙂

 211. mulit

  plavcik
  tvrzení, že Bůh neexistuje, je pouze vaše přesvědčení, vaše víra, nic víc. Důkaz, že Bůh neexistuje, neexistuje.

  Jistě. Taky může existovat skutečný Vinnetou. Možná někde žije. Není důkaz, že neexistuje. Taky možná žije Elvis Presley.

  Plavčíku, co mysliš, žije Vinnetou? Nebo Hitler možná utekl před Rusy a žije někde v Argentině, co ty na to? Nebo ten Elvis? A viděl jsem jednou u rybníka, jak něco žbluňklo. Divné věci se tam děly. Co když tam je vodník? Plavčíku, co myslíš, existují vodníci? V Česku měli vždycky tradici. Co když to má reálný základ?

 212. mulit

  aleš
  Jasně, že jsi byl nalomený. Zůstával jsi na povrchu, nešel jsi do hloubky. Nevěděl jsi, jak to je s duchovními dary. Nechápal jsi, jak to, když někdo odpadne, může mluvit v jazycích.
  Samozřejmě, že když se někomu víra rozchází s myšlením, těžko zůstane věřícím.

  Nalomovali mě týpci jako ty, Aleši. Tedy podvodníci, co nikdy nic nedokázali kromě žvanění. A do hloubky jsem chtěl jít vždycky, ale v hloubce je nic. ta hloubka, o které píšeš, je tvoje víra, tvoje proklamace a důkaz žádný. Tedy hloubka je prázdné slovo, synonymum pro žvanění nebo předvádění fejků. Duchovní dary – to je to předvádění fejků. Aleši, nemáš nic. Máš jen tvoji víru, tvoji doktrínu, která je letniční.

 213. mulit

  aleš
  03.02. 2018
  @Jiří Skřítek
  K čemu je to dobré, bát se démonů?

  Proč bych se jich měl bát? Oni se bojí, třesou se před jménem Ježíše Krista.
  Na druhou stranu mám určitý respekt a nejdu do nějaké války, na kterou nejsem připraven.
  Těžko o něčem hovořit, když s danými věcmi nemáte osobní zkušenosti.

  Ale já mám zkušenosti, Alešku. A je to podvod. Všechno to abrakadabraka je podvod. Nikdo se netřese před jménem Ježíše Krista. Je to jenom vaše přání. Anebo u někoho spustíte hysterii svým křikem. Na mě to nefungovalo. A chudáky, co byli slabí, jste trápili. Vy, pobožné svině. Takové svině, jako jsi Aleši ty. Povýšené svině s fanatickou naukou v hlavě. Takže ses přiznal, že ty svinstva taky děláš. Mě to bylo jasné, že manipuluješ s lidmi. Bodejť bys zůstal jen u tlachání na netu. Takže jedeš i v exorcismu. Ty prase pobožné.

  Když to čtu. Mám chuť zajít na nějaký exorcismus a narušit jim to. Říct těm chudákům, na které to vy, pobožní fanatici zkoušíte, ať je netrápíte. Za to byste měli být postaveni mimo zákon. Za to svinstvo, které děláte, by někteří z vás, zejména letničních, měli sedět v base.

  Kolik máš na svědomí lidí, Aleši? Kolika lidem jsi zničil život? Kolik lidí jsi dostal na psychinu, ty pobožné prase bez svědomí?

 214. aleš

  @Jiří Brei

  Samozřejmě, že se Ježíš zjevil učedníkům v jiné podobě vícekrát. Dokládá to např. tento text:

  Ježíš jim řekl: „Pojďte posnídat.“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán.
  J 21,12

  Ano, a proto je tvrzení o tom, že Ježíš Kristus byl Bůh v rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i s Biblí.

  Bůh je jeden, ale není pouze jedna osoba. Bůh je v Trojici v dokonalé jednotě.

  Já a Otec jsme jedno.
  J 10,30

 215. aleš

  @mulit

  Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.

 216. mulit

  Mulite, pokud by slepotu měli dle tebe vždy dělat duchové, pak lze vyhánět tyto duchy blátem a mytím?

  To je problém vaší teologie. Vy v tom máte zmatky. Vy to máte schválně nejasné. Jednou tutéž nemoc dělá démon, jednou má ryze biologický původ. Ten má samozřejmě vždycky, žádné duchovno ani démoni neexistují, ale vy si je dosadíte tam, kde se to hodí. Podle situace. Jestli potřebujete s tím člověkem manipulovat. Jestli ho chcete zatlačit do defenzívy, naznačíte mu, že jeho zdravotní potíže mají “duchovní pozadí”. Ono to zní vznešeně, či spíše tajemně. Prostě klasické vaše manipulace. Jo jo, letniční jako Aleš jsou ti největší zmrdi.

  A pro ostatní: vidíte, kam je třeba tlačit vždycky pobožného? Ne k těm filozofický kecům, ale k praktické nauce, k tomu, co reálně dělají. K tomu, co jsou pobožní zač, jak se chovají v reálných situacích, jak postupují s někým, kdo k nim přijde. Tohle je třeba řešit.

  Byla tu výzva, ať lidi přispějou na sdružení ateismu. Dyl bych, ale jen tehdy, až by to bylo investigativní. Opisování článků z netu, překládání ze zahraničních webů není investigativní práce. Investigativní práce je, že Honza Werner nebo Petr Tomek zajdou do nějakého “živého sboru” kde mají “živého Krista” a ” duchovní dary”, jak to tu píše Aleš. A bodu např. simulovat nějaký problém. Já jim poradím jaký, aby došlo v vymítačce. Tohle natočí na skrytou kameru a pak to dají na youtube. Všechny ty odporné praktiky, které se u nás stále dějí! I v roce 2018! Tak na tohle dám peníze. Na odhalování nepravostí, manipulací, usvědčování, nahrávání, zveřejňování. Na prázdné tlachání nedám ani korunu.

 217. mulit

  aleš píše
  Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.

  Vidíte. Petře Tomku, Honzo Wernere, tady se vám přímo nabízí jeden z letniční církve. Co vy na to? Uděláte konečně něco skutečně investigativního? Vidíte, že to dělají pořád. Chápete to vůbec?

 218. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Aleš: “Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.”

  Opravdu? A můžeme si to natočit? Respektive více než natočit, chtěl bych to provést jako experiment za kontrolovaných podmínek. Přistoupíte na to?

 219. mulit

  aleš
  Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.

  Já jsem pro. Ale ty jsi z Prahy. Tam nepojedu. Pokud tady přijedeš na severní Moravu, tak ano. A dáme to pak na youtube, celé naše setkání. Pokud chceš svoje představení, svůj exorcismus předvádět v Praze, je tam Petr Tomek, Honza Werner, multinick a určitě i další přispěvatelé z tohoto webu.

 220. Bílá velryba

  Ale ty Aleši tvrdíš, že jednou je absolutní morálka Desatero a dnes už neplatí a platí nějaká Ježíšova nejasná nauka. Opět absolutně. Navíc ani v dobách Desatera to neplatilo pro jiné národy ze strany Židů.

  Ale jak může absolutní morálka platit jen dočasně? Takže ona není nadčasová, ale platí jen jak se bůh vyspí? Absolutní morálka je, co zrovna napadne pánbíčka? A jak se dozvíme, co ho napadlo? Proč zrovna Bible? A která pasáž je hlavnější?

  Když ti bůh nakáže, abys zabíjel svou rodinu, bude to absolutní morálka v tu danou chvíli? Není lepší se jít vyšetřit, když člověk slyší hlasy?

  Řekni na konkrétních případech, je válka někdy ospravedlnitelná dle tvé absolutní morálky? A kdy? A co vražda? Třeba v sebeobraně? Nebo není? A proč?

  Dobrou už fakt! Zatím 🙂

 221. ateista

  @aleš
  “Prvním krokem k vašemu porozumění bude, že připustíte, že tvrzení, že Bůh neexistuje, je pouze vaše přesvědčení, vaše víra, nic víc. Důkaz, že Bůh neexistuje, neexistuje.”

  Zrovna tak mohu já říci, že důkaz, že bůh existuje, neexistuje. Když si sestavíte tabulku vlastností, které subjekt zvaný bůh má, musíte nutně dojít k závěru, že takový subjekt neexistuje. A je na Vás, abyste ateisty přesvědčil, že subjekt s takovými vlastnostmi existuje. Tak do toho. Nejjednodušší asi bude požádat ho, aby nás sám přesvědčil. Problém bude, kterého. Boha, ducha nebo Ježíše?

  Ještě jste nereagoval na můj předchozí příspěvek. V čem jste oproti mně jiný, abyste mohl očekávat výhody, které Vám poskytne bůh? Máte lepší morálku než já?

 222. mulit

  Včera večer, či spíše v noci, jsem byl příliš radikální, tak to koriguji. Cením si toho, že Honza Werner překládá ze zahraničních webů a vyhledává informace o pronásledování ateistů třeba v Indii nebo Pákistánu. Nezaškodí vědět, jak žijou lidi jinde. Ale přece jen bych ho vyzval, aby si zašel do letničního sboru u nás v Česku a udělal reportáž. Ano, letničního. Ne katolického, ne evangelického. Ani jehovisti, ani adventisti. Tam všude je to suché jako Drahoš. Nic se neděje. Jen si čtou v bibli, nebo se modlí, nebo zpívají. Samozřejmě manipulace v kázáních jsou taky. Mletí nesmyslů a apod… Ale to pravé drama začíná až u letničních? Proč? Protože jedou podle bible. Doslovně. Včetně “nadpřirozena”.

  A měli byste se letničním věnovat. Zatímco všechny ostatní klasické křesťanské církve stagnují, nebo jim klesá počet členů, tak letniční rostou všude na světě. Lidi mají hlad po nadpřirozenu a letniční jim to právě nabízejí. V jaké podobě a co všechno se při tom děje – to byste měli zjistit.

 223. mulit

  Jinak charismatické odnože existují třeba i u katolíků. Charismatická obnova. Prostě najděte takový sbor, který jede podle bible. Halíka, Váchu a jejich relativistické obkecávání přece už znáte. A navíc to nejsou pro skutečné pobožné autority. Ani pro katolíky. Leda pro některé katolíky z Prahy. Ale situace v republice je úplně jiná než v Praze. To vám trochu zazlívám. Že znáte jen Prahu a potom píšete o Bangladéši. Ale mezi Prahou a Bangladéší je třeba celá Morava a zbytek Čech. To jako by pro ateisty z tohoto sdružení neexistovalo. Myslím to v dobrém. Abychom se zabývali naší zemí a skutečnými činnostmi, které se u nás dějí. Možná by to chtělo reportáž o všech aktivních církvích v ČR. Co tady u nás provádějí.

  Jinak byl jsem u mnoha vymítaček, exorcismů. Mohu popsat, co se dělo, kdyby to někoho zajímalo. Různé uzdravovací konference, charismatické konference, semináře, atd. Něco jsem tu už psal. Ale měli by to zažít i jiní ateisti. Dokud nezažijí, neuvěří.

 224. toli

  Souhlas,pokud se ptám katolických kněží na Halíka tak velmi často slyším že Halíka zrovna nemusí,pro ně je příliš liberální okecávač. Klérus v Čechách nemusí ani současného papeže Frantu,opět ze stejného důvodu-současný papež je příliš liberální a demontuje církev která má být už z podstaty pevným bodem v žití lidí,tedy konzervativní a tradiční.
  Jenže veřejně kritizovat papeže si běžný kněz nedovolí,sám Duka zaujal rezistentní postoj protože si říká že tato anomálie ve Vatikánu brzy zdechne a pak se vše vrátí do starých kolejí

 225. Ignac z Loyoly

  Papež Franta je ta nejkonzervativnější kurva vůbec, stejně jako Halík si někdy hraje na liberála, pokud nedojde na rovná práva LGBT či na potraty, ale zvou sem muslimy a tvrdí, jak je naše povinnost jim tady utírat zadky. Dobře vědí, že muslimové jsou v průměru ještě mnohem konzervativnější než katolické konzervy a že se množí jako kobylky. Takže když už sami umírají, chtějí nám to tu zaplevelit islámem, aby abrahámovský “bůh” vyhrál aspoň takhle. A možná se díky tomu ještě hodně oveček utvrdí v křesťanství, protože uvidí, co je islám zač a stanou se z nich ultras. Možná bude i občanská válka a když jsou lidi chudí a nešťastní, církev má co dělat.

  Je to věc strategie a taktiky, papež Franta asi četl Lenina, jen nahrazuje revoluci pánbíčkem, samozřejmě. Nebo je blbej.

  Pryč s nima! Pseudoliberálové jako Halík, Franta a ti vítači od Hillary a od Macrona a Merkel a Schulze a dalších regresivních levičáků či pravičáků patří na smětiště dějin. A postupně je tam pošleme, půjdou dobrovolně či nedobrovolně (nebo jejich potomci). Chce to jen čas a dobrou taktiku.

  Zdar!

 226. Hraničář

  aleš
  03.02. 2018
  Proč bych se jich měl bát? Oni se bojí, třesou se před jménem Ježíše Krista. ………………..

  No, jak dosvědčoval největší současný exorcista P. Amorth, ti moderní démoni se už jména JK moc nebojí, marně ho na ně vykřikoval, i po mnoho měsíců. A prý také docela klidně jdou i do kostelů a ani kříž, ani svěcená voda je nezaženou!
  A nebo – je to zase nějaká nová metafora??

 227. Hraničář

  mulit
  03.02. 2018

  aleš
  Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.

  Já jsem pro. Ale ty jsi z Prahy. Tam nepojedu. Pokud tady přijedeš na severní Moravu, tak ano. A dáme to pak na youtube, celé naše setkání. Pokud chceš svoje představení, svůj exorcismus předvádět v Praze, je tam Petr Tomek, Honza Werner, multinick a určitě i další přispěvatelé z tohoto webu. ………………….

  Já bych se také přijel podívat. Exorcismus by mě zajímal.

 228. Hraničář

  mulit
  03.02. 2018
  Jinak charismatické odnože existují třeba i u katolíků. Charismatická obnova. Prostě najděte takový sbor, který jede podle bible. ……………………..

  Doporučuji Charismatickou konferenci v Brně. Zase bude v létě. Stačí i jeden den – vstupné za 100,-, ale dá se proklouznout i bez placení. Dobré občerstvení i oběd za přívětivou cenu, 7 000 posluchačů, “výživné” přednášky. Bez diskuzí, bez pochybování. 14 000 rukou nad hlavou.
  konference.cho.cz/

 229. Jiří Brei

  Aleš: Samozřejmě, že se Ježíš zjevil učedníkům v jiné podobě vícekrát. Dokládá to např. tento text: Ježíš jim řekl: „Pojďte posnídat.“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán.
  J 21,12

  O jiné podobě v tomto textu není ani slovo (na rozdíl od Marka 16:12). Je tam pouze o tom, že učedníci nevěděli, že je to Ježíš (v. 4). Jeden z důvodů, proč to nevěděli, může být ten, že byli asi 100 metrů daleko (v.8) a bylo teprve jitro, kdy u vody nemusí být ještě dobře vidět (v.1 a 4). Druhý důvod připomíná Lukáš 24:11 – protože jim slova o vzkříšení připadala jako nesmysl a nevěřili jim (Český studijní překlad).

  Co se týče 21. kapitoly Janova evangelia jeden z našich nejlepších novozákonníků Petr Pokorný k ní poznamenává: „Protože dva závěrečné verše 20. kapitoly (30-31) jsou zřetelným závěrem celého spisu, protože 21. kapitola vykazuje některé jazykové zvláštnosti (např. sloveso ischyein – moci ve v.6, které se jinde u Jana nevyskytuje, ač je u synoptiků běžné) a především protože je nesena zřetelnou tendencí harmonizovat roli učedníka, „kterého miloval Pán“, a Petra, shodují se biblisté v tom, že poslední kapitola Janova evangelia byla doplněna dodatečně.“ (Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993, s. 143 -144)

  Odpověď na to, proč existuje tolik různých historek o Ježíšově vzkříšení a proč existují přídavky k evangeliím, dává Matouš 28:13 – učedníci Ježíšovo tělo ukradli, když strážci u jeho hrobu spali, a celé vzkříšení si prostě vymysleli. Toto židovské vysvětlení (Matouš 28:15) je v souladu s pravidlem Occamovy břitvy i s lidskou přirozeností vymýšlející si báje a pověsti. Lidové tvořivosti se ani v Ježíšově době totiž meze nekladly. Lidské zklamání a zoufalství z nesplněných očekávání navíc dokáže vykonat své. Ježíšovo vzkříšení nelze považovat za historickou skutečnost, neboť o něm chybí svědectví mimokřesťanských očitých svědků.

  Aleš: Bůh je v Trojici v dokonalé jednotě. Já a Otec jsme jedno. J 10,30

  Nauka o Trojici není biblickou naukou. V Bibli není slovo Trojice nikde použito. První učedníci měli jen jednoho Boha – Otce (1 Korintským 8:6), nikoli Otce a Syna a Ducha Svatého. Nebiblická nauka o Trojici se vyvíjela postupně od 2. stol. n. l. Ježíšovo božství bylo akceptováno až zhruba po 200 letech často krutých sporů, v roce 325 na koncilu v Niceji. Božství Svatého ducha pak na koncilu v Konstantinopoli v roce 381.

  Co se týče Jana 10:30, tak tento text neříká, že Otec a Syn jsou jeden Bůh. V jakém smyslu používá pisatel Janova evangelia slovo „jedno“ lze pochopit z Jana 17:21-23: Jako jsou Otec a Syn jedno, tak stejně jedno mají být jedno i Ježíšovi učedníci. Oba texty mluví prostě o jednotě. Nebo snad chcete tvrdit, že Ježíšovi učedníci jsou jeden člověk ve více osobách?

 230. mulit

  Jiří Brei – víš že bibli sesmolili nějací činovníci v roce 200 na nějakém koncilu? Víš, že to nespadlo z nebe, ale jsou to vybrané texty od různých autorů, které se jim hodiny do krámu?

 231. Jiří Skřítek

  Mulite, přečti si co píše. Řekl bych, že to ví…..

 232. mulit

  😀 Jo, asi máš pravdu. Na gramosalis píše někdo pobožný s podobným nickem. Mně se pletou ti dva…

 233. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @aleš:”Potřebujete znát učení křesťanů nebo učení Židů, abyste považoval upalování prvorozených, kanibalismus a sex se zvířaty za špatný?”

  A považujete vy kanibalismus za špatný když:

  Leviticus 26:27 Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
  Leviticus 26:28 i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.
  Leviticus 26:29 Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.

  Mimochodem Leviticus 26 celý ukazuje jak je to s tou boží láskou. Taliban hadr.

 234. Jiří Skřítek

  “Leviticus 26:29 Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer. ”

  To bude zase metafora. Určitě to znamená – Budeš jíst maso, co ti přichystá tvůj syn, nebo dcera. A my jsme úplně hloupí…..

  Nebo copak tady Danielek zase zmanipuluje?
  (už se přiznal, že aleš=plavčík=daniel b)

 235. aleš

  @mulit

  To je problém vaší teologie.

  Ne, to je problém tvé logiky.

  Jednou tutéž nemoc dělá démon, jednou má ryze biologický původ.

  Jednou ztrátu zraku vyvolá požití methanolu, jednou kontakt kyseliny s očima.
  🙂

  Jestli ti je toto nejasné, pak bys kvůli mentální indispozici neměl zde raději přispívat.

 236. aleš

  @mulit

  K dané věci projevení duchovních věcí…

  Potřeboval bych:
  1. tvé čestné prohlášení, že veškeré zdravotní důsledky daného jednání bereš na sebe
  2. potvrzení od psychiatra, že netrpíš ztrátou sebekontroly

 237. aleš

  @Bílá velryba

  Absolutní morálka obsahuje dodržování smluv, i těch dočasných.

 238. aleš

  @ateista

  Když si sestavíte tabulku vlastností, které subjekt zvaný bůh má, musíte nutně dojít k závěru, že takový subjekt neexistuje.

  Pokud máte takovou tabulku, pak tam máte buď vlastnosti, které v ní nemají být, anebo špatně pochopené vlastnosti.

  Moje pojetí Boha není logicky nekonzistentní.

 239. Bílá velryba

  “Absolutní morálka obsahuje dodržování smluv, i těch dočasných.”

  Co když tu smlouvu považuji za špatnou a nepřijmu ji? Je i pak daná morálka kterou chce údajně údajný bůh absolutní?

  A která je absolutní dnes? Nějaká nejasná nauka Ježíše? Kdo je bližní, jen Židé? Přinesl Ježíš mír nebo meč? Je válka dobrá či špatná? Nebo jaká válka je dobrá a jaká špatná? Je přípustný trest smrti za nějakých podmínek? Zrušil Ježíš starý zákon nebo ne? Dokazuj. Mluv konkrétně. Bible je nejasná a plná protikladů. Jak si mam ověřit, že Bible a ne Korán je slovo boží? A proč ne Řecké báje? Je dobré se řídit “pravěkými” knihami či podle hlasů které člověk slyší v hlavě jako schizofrenik? Nevím, tak se ptám. 🙂

 240. aleš

  @Jiří Brei

  Jeden z důvodů, proč to nevěděli, může být ten, že byli asi 100 metrů daleko (v.8)

  Znova mám dojem – nyní ohledně vás – čtenářské negramotnosti. Z verše 8. se můžeme dozvědět, že těch cca 100 metrů urazili ke břehu, takže text ve verši 12. se nemůže týkat této vzdálenosti.

  … protože jim slova o vzkříšení připadala jako nesmysl a nevěřili jim

  Další nesmysl, který tvrdíte. Není možné nevěřit, že Ježíš vstal z mrtvých a přitom vědět, že vstal.

  Protože dva závěrečné verše 20. kapitoly (30-31) jsou zřetelným závěrem celého spisu…

  List Římanům má takové zřetelné závěry dokonce tři:
  Ř 11,36; 15,33; 16,27

  Takže opět – nesmyslný argument o zakončení spisu.

  Ježíšovo vzkříšení nelze považovat za historickou skutečnost, neboť o něm chybí svědectví mimokřesťanských očitých svědků.

  Myslíte si snad, že člověk, který bude svědčit o vzkříšení Krista, může zároveň nevěřit v jeho vzkříšení? Pochopte, že křesťanská víra stojí a padá na víře ve vzkříšení JK – 1K 15,14

  První učedníci měli jen jednoho Boha – Otce (1 Korintským 8:6), nikoli Otce a Syna a Ducha Svatého.

  Zde jsou texty, které označují JK jako Boha:
  Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. … A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.
  J 1,1.14
  Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
  Jan 20,28-29

  Nebo snad chcete tvrdit, že Ježíšovi učedníci jsou jeden člověk ve více osobách?

  Učedníci jsou lidé (stejná podstata bytí – člověk), podobně Otec a Syn jsou stejné podstaty bytí – Bůh.

 241. aleš

  @Petr Tomek

  A považujete vy kanibalismus za špatný …

  Samozřejmě, že ano. Boží varování z bibl. textu ohledně hladomoru je jasné.

 242. aleš

  @Jiří Skřítek

  To bude zase metafora.

  Žádná metafora. Jedná se o varování před trestem.

  (už se přiznal, že aleš=plavčík=daniel b)

  Už mnohokrát.

 243. mulit

  alešek píše:
  Jednou ztrátu zraku vyvolá požití methanolu, jednou kontakt kyseliny s očima.
  Jestli ti je toto nejasné, pak bys kvůli mentální indispozici neměl zde raději přispívat.

  Ne, to s tvým biblickým okultismem, v který věříš, nejde srovnávat. Pokud oslepnutí způsobí kyselina, dá se to prokázat a jasně odlišit od toho, když se někdo napije methanolu. To jsou prokazatelné věci. A kdyby na něco takového došlo, tak je to předmětem práce policie, soudů a práce s důkazy. Naproti tomu tvoje čárymáry fuk, kdy podle potřeby vás pobožných, indikujete jednou fyzické, podruhé “duchovní” příčiny nemoci, jsou jen manipulace. Takže píšeš bláboly a snažíš se manipulovat. Nevím, zda si myslíš, že ti na tomto foru na to někdo skočí.

 244. mulit

  alešek píše:
  K dané věci projevení duchovních věcí…

  Potřeboval bych:
  1. tvé čestné prohlášení, že veškeré zdravotní důsledky daného jednání bereš na sebe
  2. potvrzení od psychiatra, že netrpíš ztrátou sebekontroly

  To potvrzení od psychiatra si dones ty. Píšeš jak blázen, zřejmě jsi blázen. A sebekontrolu jsi dávno ztratil. Od té doby, co ti v hlavě přeskočilo a dal ses k pobožným a sežral jim všecko i s navijákem a ještě to vyšperkoval o svoje vlastní bludy.

 245. aleš

  @Bílá velryba

  Co když tu smlouvu považuji za špatnou a nepřijmu ji?

  Samozřejmě můžeš odmítnout jedinou smlouvu, která ti umožňuje zaplacení dluhu Bohem – v tomto případě ti zbývá zaplatit dluh sám.

  Soud pro nevěřící je v Bibli jasně popsán – dle svědomí.

  Otázka je, kdo daný “dluh” zaplatí?
  Kdo neuvěří, bude odsouzen. Mk 16,16

 246. aleš

  @mulit

  Mulite, lékaři u mnoha symptomů nejsou schopni zjistit příčinu. Víš o tom vůbec?

 247. aleš

  @mulit

  To potvrzení od psychiatra si dones ty.

  Nemám problém se nechat vyšetřit a přinést potvrzení o svém psychickém zdraví.

  Ty s tím problém máš?
  🙂

 248. Hraničář

  Něco pro úsměv:

  Tomáš Fuk
  Stacilo mi precist uvod abych si o panu udelal obrazek.. Takze pan nema dusi:)) takze pan je jen takovy dobytek ci lidoop ci pytel vody a masa, jen s trochu vyssim iq ci s kusem papiru zvanym diplom 🙂 miluju tyhle vysokoskolske promovane materialisty! Cim vyssi vzdelani tim vic si clovek zije ve vlastnim svete.. :)) Nicim nepodlozena Darwinova(satanista, okultista) “teorie!” je proste berna mince.. Me napada hláška :pani doktorko a verite v Boha? :)) Vse je jen energie ktera vibruje na určité frekvenci a ktera nikdy nezanika. Hmota, svetlo, zvuk i emoce a samozrejme duse a vedomi kazde zivebytosti! Viz kvantova fyzika!! Samozřejmě az budu potřebovat chirurga bude mi jedno v co veri! Ma ale mluvit o tom cemu rozumi. Jako kdyz herci mluvi o politice:)) Nebo zednik o polovodicich..
  https://video.aktualne.cz/dvtv/operace-mozku-kazdy-rez-je-definitivni-v-dusi-neverim-lekar/r~35946ec6082311e88b47ac1f6b220ee8/?utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=recombee1&utm_term=position-1

 249. Hraničář

  aleš
  04.02. 2018
  Myslíte si snad, že člověk, který bude svědčit o vzkříšení Krista, může zároveň nevěřit v jeho vzkříšení? Pochopte, že křesťanská víra stojí a padá na víře ve vzkříšení JK – 1K 15,14 ……………..

  A proto katoličtí páni faráři vyzývají své ovečky, aby dětem předávaly víru v Boha. A “ovečky” si stěžují, že se jim to nedaří.
  Já k tomu “porypuji”, aby nepředávali víru, ale informace, tak jak tomu jsou jejich děti zvyklé ve škole. Jenže se tyto moje dobré rady, ku podivu, nesetkávají s porozuměním!

 250. Hraničář

  mulit
  04.02. 2018
  To potvrzení od psychiatra si dones ty. Píšeš jak blázen, zřejmě jsi blázen. A sebekontrolu jsi dávno ztratil. Od té doby, co ti v hlavě přeskočilo a dal ses k pobožným a sežral jim všecko i s navijákem a ještě to vyšperkoval o svoje vlastní bludy. ………………….

  Myslím, že je na místě úvaha, zda je Aleš skutečně tak fanaticky věřící jak se zde projevuje, a nebo, zda se tou svojí opouzicí baví nad tím, jak zdejší diskutující, a zvláště tebe, úspěšně vytáčí (slyšel jsem o jednom ateistovi, který podobně vytáčel věřící v katolické diskuzi a náramně se tím bavil, ostatně i já jsem úspěšně vytáčel oponenty na Christnetu – ač jsem to prvoplánovitě vůbec v úmyslu neměl).
  Takže, ergo kladívko, čím více budete oponovat, čím více ty budeš pěnit, tím více se Aleš bude bavit! To vám nedochází?

 251. Bílá velryba

  Jaký mam dluh vůči bohu či bohům a bohyním? Co jsem jim tak hrozného udělal? 🙂

  A co ta nejasná nauka Ježíše? Kdo je bližní, jen Židé? Přinesl Ježíš mír nebo meč? Je válka dobrá či špatná? Nebo jaká válka je dobrá a jaká špatná? Je přípustný trest smrti za nějakých podmínek? Zrušil Ježíš starý zákon nebo ne? Dokazuj. Mluv konkrétně. Bible je nejasná a plná protikladů. Jak si mam ověřit, že Bible a ne Korán je slovo boží? A proč ne Řecké báje? Je dobré se řídit „pravěkými“ knihami či podle hlasů které člověk slyší v hlavě jako schizofrenik? Nevím, tak se ptám.

 252. Melissokomos

  Je treba si uvedomit, ze “zidovske krestanstvi” je puvodni verze. Pavlovo helenizovane krestanstvi doplnene o farizejskou viru ve vzkriseni nikdy nebylo v souladu s ucenim Jezise. Coz se ukazuje na rozporech mezi tzv. Jeruzalemskym sborem a pavlovskou frakci. Pavlovska verze se postupne prosadila mimo Palestinu a s faktickym zanikem Zidu v Palestine v dusledku valek zidovskych se stala v ramci krestanstvi hegemonem. V nasledujicich stoletich pak vyvoj pokracoval a byla prjimana dalsi a dalsi dogmata a ustaven jednotny kanon. Vira dnesnich krestanu ma s puvodnim ucenim Jezise pramalo spolecneho. Kdyz krestane ze Zapadu v polovine druheho stoleti hledali koreny sve viry v Palestine, byli doslova sokovani kdyz nasli komunity, jejichz verouka byla zcela odlisna. Jednalo se o Ebionity, pravdepodobne pozustatky puvodniho Jeruzalemskeho sboru, kteri se po dobyti Jeruzalema presunuli do Pelly. Pouzivali puvodni verzi Matousova evangelia (bez uvodnich dvou kapitol atd…) a nektera dalsi texty, ktere dnes nemame k dispozici.

  Synopticka evangelia maji historicke jadro a je mozne z nich leccos rekonstruovat. Pozdnejsi Janovo evangelium je spise teologicka prace, ktera uz sleduje svuj cil (prokazat Jezisovo Bozstvi).

 253. Hraničář

  Zajímavost ze světa vědy:

  Asi nejvíce svůdná je podle čínských fyziků reálná možnost, že tak intenzivní laserové pulzy rozervou vakuum, s jistou nadsázkou řečeno, a vyždímají z něj elektrony a jejich antihmotové protějšky pozitrony. Stručně řečeno, takový laser by mohl „rozervat“ prázdný prostor a vytvořit něco z ničeho. Ve skutečnosti nejde o nic moc záhadného. Je to realizace slavné Einsteinovy rovnice E=mc2. Jaderné zbraně dovedou vytvořit ohromné množství energie ze hmoty, laser Station of Extreme Light by měl zase stvořit hmotu z ohromného množství energie. Je to mnohem těžší, než jak to zní, v zásadě by to ale mělo fungovat.
  http://www.osel.cz/9750-fyzici-planuji-postavit-lasery-tak-silne-ze-rozervou-vakuum.html

 254. Bílá velryba

  “stručně řečeno, takový laser by mohl „rozervat“ prázdný prostor a vytvořit něco z ničeho. Ve skutečnosti nejde o nic moc záhadného. ”

  Nejde o nic záhadného, protože on totiž žádný prázdný prostor není a proto to není “něco z ničeho” ale něco z něčeho, což už je logické. Jednak je prostor stále něco a ne “nic” a jednak prázdný prostor není, proto se říká “falešné vakuum”. Protože je to falešné, není to prázdné, což by vakuum mělo být. Je to stále hmota, rozlehlost.

  Dobré odpovědi dává teorie strun či ksg o pěnovém prostoru. Až se naučíme nepoužívat nelogické pojmy, bude to super i pro fyziku. Stejně jako když Lawrence Krauss použil pro svou knihu název “Vesmír z ničeho” a jeho nic přitom je stále něco. Fyzikové by se měli učit filosofii a logice, aspoň trochu. 🙂

 255. Bílá velryba

  Melissokomos: ano, věřící mají problém, že ani neví, jestli Ježíš žil, natož co učil. Nemají pro to žádné důkazy a věří slepě různým verzím, které ani nejdou dohromady. Neví, která je pravdivá či lépe ověřená. Aleš to tady předvádí a ještě trvrdí, že má absolutní morálku. Ale neumí jí racionálně odůvodnit a konkretizovat.

 256. Melissokomos

  Jezisovo uceni (“halacha”) je take castecne kompilaci dobove zidovske moudrosti (Hilel, essejsky “Ucitel Spravedlnosti” …) Jezis NZ je spise myticka postava, symbol, ale muze mit historickou predlohu a podle me ji ma. Krestane historickeho Jezise nikdy nepotrebovali, proto obsahuji evangelia minimum zivotopisnych a popisnych udaju.

 257. mulit

  Hraničář píše
  Myslím, že je na místě úvaha, zda je Aleš skutečně tak fanaticky věřící jak se zde projevuje, a nebo, zda se tou svojí opouzicí baví nad tím, jak zdejší diskutující, a zvláště tebe, úspěšně vytáčí (slyšel jsem o jednom ateistovi, který podobně vytáčel věřící v katolické diskuzi a náramně se tím bavil, ostatně i já jsem úspěšně vytáčel oponenty na Christnetu – ač jsem to prvoplánovitě vůbec v úmyslu neměl).
  Takže, ergo kladívko, čím více budete oponovat, čím více ty budeš pěnit, tím více se Aleš bude bavit! To vám nedochází?

  To jsou jenom tvoje představy. Už jsem tady psal, že neumím psát jako leklá ryba. Neumím hrát na klávesy jako leklá ryba, prostě nic neumím dělat jako leklá ryba. Všecko dělám tak, že si to lidi pamatují. To už tak je, že každý jsme jiný. Někdo v sobě temperament nemá a je spíše typ Drahoš a někdo v sobě má individualitu a je spíše jako Zeman. Takže nikdy nebudu psát jako leklá ryba. Už jsi mě o to prosil asi 20x, ale pokaždé ti odpovídám, že to nejde. Tedy mě tu nikdo nevytáčí. Já dělám všecko tak, že to tak jenom vypadá. Oproti tobě. Chápeš? Jen to tak vypadá. Jsme jiné typy lidí. Ty jsi byl úředník, já jsem hudebník, učitel.

  Za druhé téma exorcismu jsem tu zavedl já. Schválně. Páč mě to abstraktno a filozofie nudí a páč vím, že tím pobožní nežijou. Žijí konkrétními věcmi jako je čtení bible, kázání, modlení a i ty vymítačky. Nechápu, proč si myslíš, že jsem vytočený, když to píšu. Já to jen víceméně technicky popisuji. A nutím Aleše, aby se vybarvil a aby přiznal , co v jeho církvi dělají. Chápeš? To je úplně jiný level než psát filozofické prdy o ničem. Respektive k něčemu to taky může být, ok. Ale to si z vás právě pobožní dělají kozy, když vás nutí psát o filozofii. Oni v církvi žádnou filozofii nedělají, ale tvrdou propagandu a manipulace. Zase opakuji: Nejsem vytočený, když ti to píšu. Mám normální pulz. Normální tlak. Jsem v klidu. Jen technicky popisuji, co se děje. Neumím to napsat jako leklá ryba, možná bys mi mohl poradit, jak být nemastný, neslaný.

  Vždycky budu tlačit pobožné, aby popisovali konkrétno. To, co skutečně provádějí. To je nutné, aby se společnost dozvěděla.

  A pokud by byla pravda, že je Aleš troll a ve skutečnosti není ani pobožný, jenom se baví simulováním letničního pobožného, nevadí. Pracuje v tom případě pro nás, protože ukazuje převrácenost praktického křesťanství. Každopádně i kdyby nebyl pobožným a jenom trollí, musel tam chodit kdysi, páč to, co popisuje, to tak u letničních chodí.

  Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.

  Akorát toto je trochu upgrade, křesťané dělali v 90. letech svoji magii trochu jinak.

 258. Bílá velryba

  “Krestane historickeho Jezise nikdy nepotrebovali, proto obsahuji evangelia minimum zivotopisnych a popisnych udaju.”

  Tím si nejsem moc jistý z hlediska historie a z hlediska učení dnešních církví. Symbol těžko někoho spasí, musí za tím stát nějaká reálná síla.

  Symbol se dá vyložit různě. Tedy není ani jasná morálka.

  Symbol pro naše emoce může být i bůh, který reálně neexistuje a nestvořil svět, jsou to jen projekce vyvinuté v evoluci, biasy.

  Tedy toto rozhodně není v souladu s žádným křesťanstvím, které znám. 🙂

 259. Bílá velryba

  Upřímně, mě zase nezajímají nějaké prdy babek z Horní Dolní, mam rád, když věřící umí a chce diskutovat o své víře a racionálně jí hájit. Ale moc jim to nejde. I tak díky za snahu o filosofování. Nějaká vesnická dogmata mě nezajímají.

  Nemyslím, že nás Aleš trolluje, trolling vypadá jinak a není tak vytrvalý a dlouhodobý. Navíc nějaké argumenty prostě dává a my bychom na ně měli reagovat. Co jiného tu dělat než se bavit s věřícími a těmi, kdo se snaží dávat argumenty? Máme zde sdílet trapné články z konspiračních webů a nic k nim nedopsat, žádný vlastní názor?

  Já se tu s věřícími bavit chci, protože na jejich webech mě blokují nebo tam nejsou ti ochodní diskuzovat. Zde už přijde někdo, kdo chce diskuzovat. Neměli bychom je vyhazovat či ignorovat.

  To je můj názor.

 260. Melissokomos

  Myslel jsem to trosku jinak… Nepotrebovali ve smyslu nechteli.

  Buh muze byt klidne symbolem. Vsak je take psano, ze “je Bohem zivych”. Bez cloveka neni Boha. Prostrednictvim cloveka se prolamuje do sveta idea Boha. Pokud ho clovek necha “zemrit”, pak nebude vice Boha. Ale nezemre pak i clovek? Prostrednictvim Boha poznava clovek sam sebe. Sebepoznani je pravou vyzvou, ale pro elementarni rozum, ktery zna jen poznavani vnejsiho sveta prostrednictvim smyslu predstavuje problem. Takove poznavani objektivni reality se vzdy deje prostrednictvim zucastneneho subjektu a tim je veskere poznani relativizovano. Z tohoto pohledu je vubec problematicke hovorit o nejakem poznani, jde spise o ucast na deni.

 261. Bílá velryba

  “Prostrednictvim cloveka se prolamuje do sveta idea Boha.”

  Idea boha jako idea Batmana či vodníka může být jen věcí biasů vzniklých ve slepé evoluci jako jsou optické klamy a jiné klamy.

  Ostatně idea vznikla podle toho jak se myšlenky a představy berou běžně – až při vývoji mozku, takový bůh není tvůrce světa a člověka, ale jen idea.

  Pokud je něco víc, tak už to není jen idea, není to jen symbol, ale i reálná síla.

  Navíc lze symboly vyložit různě, právě i materialisticky, jako jsem to udělal výše.

  “Prostrednictvim Boha poznava clovek sam sebe. Sebepoznani je pravou vyzvou, ale pro elementarni rozum, ktery zna jen poznavani vnejsiho sveta prostrednictvim smyslu predstavuje problem. Takove poznavani objektivni reality se vzdy deje prostrednictvim zucastneneho subjektu a tim je veskere poznani relativizovano. Z tohoto pohledu je vubec problematicke hovorit o nejakem poznani, jde spise o ucast na deni.”

  Proč prostřednictvím boha? Lidé se mohou poznávat i bez něj, např. my ateisté. Delfíny se poznávají ve zrcadle, je to věc slepé evoluce a vývoje mozku, pro což je hodně důkazů, na rozdíl od skutečného boha.

  Proč je problém poznávat sám sebe? Na to máme vědecké metody. Boha k tomu není třeba.

  Proč je těžké hovořit o poznání? Máme exaktní filosofii a vědu.

 262. mulit

  Celostátní křesťanské konference v Praze a Brně za účasti nejznámějších zahraničních kazatelů a evangelistů jsou prý prdy babek z Horní dolní? Tak to zírám…..

 263. Bílá velryba

  Ano, jsou to dogmata babek z Horní Dolní, není to filosofická obhajoba náboženství. Jsou to lidé svezení z venkova z 90% a není to pro mě zajímavé téma. Uzavřená okrajová sekta nebo naopak většinová lidová víra někde na venkově. Ale mě zajímá jak intelektuálové dokáží obhájit svou víru. Ne lidová víra nebo sekty. To by mělo zajímat spíš policii a soudy a politiky. Ale mě zajímá, proč “intelektuál” věří v boha a jeho argumenty. Jaké má argumenty.

  Ať píše osacr.cz pro oba tábory, to bude nejlepší. Filosofii i investigativitu. Obé je dobré.

 264. mulit

  A nejvíce mě udivuje, že jste stále připraveni pouze na Halíka a Váchu, páč je znáte z televize. A spíše se zabýváte katolíky. Ale sami vidíte na příkladu Aleše, že to jsou letniční, kdo jsou nejvíce aktivní. Jak na netu tak v reálu. To samé granosalis. Nikoli katolíci, ale protestanti a zejména letniční – ti tvoří hlavní ideje křesťanství. Katolíci se jen vezou. Sám jsem byl svědkem, jak katolíci přebrali snad polovinu věcí od protestantů, zejména letničních. Jak ty ideologické, tak ty vnější, formální. Dneska je v kostele běžné hraní na kytaru. V době mého dětství naprosto nemyslitelné. Všechno, co se děje u letničních, je do pár let i u tradičních církví. Jak ty vnější věci jako zvedání rukou, kytary a populární hudba, tak hlavně ideologie. Více bigotní, více amerikanizovaná. Evangelikálové jsou taky tvrdší než katolíci.

 265. Bílá velryba

  Nejlepší bude, když se tu bude psát o tom co chceš ty i já. Obojí je potřeba. To že zatím převažuje spíš ta filosofie bude tím, že je lehčí napsat článek než vyjet někam mezi lidi. Na druhou stranu myslet někdy bolí víc než natočit reportáž. Ať je tu oboje a je to. Budu rád za kombinaci.

 266. Hraničář

  mulit
  04.02. 2018

  …………… Takže nikdy nebudu psát jako leklá ryba. Už jsi mě o to prosil asi 20x, ale pokaždé ti odpovídám, že to nejde……………………

  Neprosil, jen konstatoval!

  ……………………. Nechápu, proč si myslíš, že jsem vytočený, když to píšu. …………………………..

  Vypadá to tak!

  ……………………..Já to jen víceméně technicky popisuji. …………………

  No, nevypadá to tak!

  ………………………možná bys mi mohl poradit, jak být nemastný, neslaný. …………………….

  Kdo jsem já, abych ti radil?

 267. Hraničář

  mulit
  04.02. 2018

  Celostátní křesťanské konference v Praze a Brně za účasti nejznámějších zahraničních kazatelů a evangelistů jsou prý prdy babek z Horní dolní? Tak to zírám…..

  Byl´s někdy na té Charismatické konferenci a poslechl si nějakou přednášku? A sledoval´s posluchače? Já poslouchal jen plky a nevěřícně kroutil hlavou nad tím, jak věřící soustředěně poslouchali, aniž by viditelně projevili nějaký nesouhlas.

 268. Hraničář

  Bílá velryba
  04.02. 2018

  Upřímně, mě zase nezajímají nějaké prdy babek z Horní Dolní, mam rád, když věřící umí a chce diskutovat o své víře a racionálně jí hájit.
  ………………………….. Co jiného tu dělat než se bavit s věřícími a těmi, kdo se snaží dávat argumenty? Máme zde sdílet trapné články z konspiračních webů a nic k nim nedopsat, žádný vlastní názor? ……………..

  Veda priateľ viery – Prof. Július Krempaský

  https://www.youtube.com/watch?v=yO1fm8G5Mts&t=40s

 269. Jiří Brei

  Aleš: List Římanům má takové zřetelné závěry dokonce tři: Ř 11,36; 15,33; 16,27. Takže opět – nesmyslný argument o zakončení spisu.

  Římanům 11:36 není závěrem dopisu, nýbrž doxologickým uzavřením oddílu (Petr Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993, s. 203).

  Římanům 15:33 je závěrem původního dopisu do Říma oddílu (Petr Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993, s. 205).

  Co se týče 16. kapitoly listu Římanům, tak se „mnoho současných badatelů shoduje v tom, že Ř 16 je zvláštním dopisem do Efezu“ (Petr Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993, s. 205). „Podle Origena končila epištola Římanům v druhé části Markionova kánonu koncem dnešní 14. kapitoly … O její druhotnosti svědčí dva nezávislé doklady: Slovník je nepavlovský a postavení v textu nejstarších rukopisů Nového zákona nepevné.“ (Petr Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993, s. 206)

  Stačí se o věc jen trochu nepředpojatě zajímat a zjistíte, že mnohé biblické knihy jsou slepencem všeho možného. Koneckonců žádný původní text nemáme, takže nemůžeme s jistotou říci, co, kdy a kdo napsal a co kdy a kdo doplnil a dovymyslel.

  Aleš: Myslíte si snad, že člověk, který bude svědčit o vzkříšení Krista, může zároveň nevěřit v jeho vzkříšení? Pochopte, že křesťanská víra stojí a padá na víře ve vzkříšení JK – 1K 15,14

  Ano, někteří křesťané v Korintu evidentně i přes hlásání, že Kristus vstal z mrtvých, ve vzkříšení nevěřili (1. Korintským 15:12). Jak jsem již psal, lidské zklamání a zoufalství z nesplněných očekávání dokáže člověka přimět k lecčemus. Když použiji pravidlo Occamovy břitvy, tak lze vznik křesťanství vysvětlit jako zoufalství z nesplněných nadějí. Pro mne je tehdejší beznaděj mužské části Ježíšových učedníků zachycená ve výroku u Lukáše 24:21: „My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael“ (Český studijní překlad). A Lukaš 24:22.23 ukazuje, že to byly ženy, které vzaly věci do svých rukou a daly je do pohybu: „Některé z našich žen nás však ohromily. Byly zrána u hrobky, a když nenalezly jeho tělo, přišly a říkaly, že měly dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekly i ženy, jeho však nespatřili.“ (Český studijní překlad)

  Z textů, které jsou v Bibli, se dá tedy zrekonstruovat obraz vzniku křesťanství, který respektuje lidskou zkušenost a pravidlo Occamovy břitvy: Nebyli to zdrcení a nestálí apoštolové, kdo oživil myšlenku vzkříšení. Byly to některé ženy, které chodily s Ježíšem, v součinnosti s Josefem z Arimatie a možná Nikodémem. Josef z Arimatie poskytl hrobku, ze které mohl s Nikodémem, když utichl největší rozruch, Ježíšovo tělo odnést. Mohl to být on s Nikodémem, kdo podplatil stráže. Ženy se pak již postarali o další. Časem pro svůj plán získaly i apoštoly, kteří pochopili, že mají na vybranou mezi tím, že se vrátí ke svému starému způsobu života a sklidí posměch, nebo si založí nové náboženství a pokusí se z prohry udělat výhru.

  Co se týče Jana 1:1, tak jeho pisatel neztotožňuje slovo s tím Bohem, vzhledem ke kterému bylo ve vztahu (πρὸς τὸν θεόν), nýbrž mluví o jeho povaze, kvalitě a původu. θεὸς v poslední větě Jana 1:1 je užito ve funkci tzv. kvalitativního jmenného přísudku bez členu. Pisatel Janova evangelia gramaticky odlišuje Boha od božské povahy Božího slova. Pokud Vás problematika překladu Jana 1:1 zajímá, zabývá se jí článek Philipa B. Harnera „Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1“; Journal of Biblical Literature, Philadelphia, 1973, Vol. 92, s. 82-87. Publikaci je možné najít např. v knihovně Mezinárodního baptistického semináře v Praze 6, Nad Habrovkou 2308/3. Ve skutečnosti lze poslední větu Jana 1:1 přeložit v souladu se závěry, ke kterým pan Harner došel, prostě: „slovo bylo božské kvality“. Od Božího slova bychom ostatně ani nic jiného neočekávali.

  Co se týče Jana 20:28, tak ačkoli nemám potřebu čemukoli z Bible věřit, tak lze prozaické vysvětlení nalézt v Exodu 4:16. Pro Tomáše byl Ježíš bohem podobně, jako byl pro Árona bohem Mojžíš.

  Aleš: Učedníci jsou lidé (stejná podstata bytí – člověk), podobně Otec a Syn jsou stejné podstaty bytí – Bůh.

  Bible nikde neříká, že Otec a Syn jsou stejné podstaty bytí – Bůh. Termín soupodstatnost (ὁμοούσιος) se objevuje až v Nicejském vyznání z roku 325 n.l.

 270. aleš

  @Bílá velryba

  Mluv konkrétně. Bible je nejasná a plná protikladů.

  Rozumím. Potřebuješ se oprostit od různých předsudků, představ a lží, abys mohl jasněji chápat, co je v ní napsáno.

  Myslíš si snad, že mi v minulosti byla Bible jasná jak nyní? Potřeboval jsem strávit hodně času hledáním porozumění. Poznání Bible nepřichází instantním způsobem, nemysli si, že ji můžeš pochopit tak, že ti to poznání někdo naservíruje a ty ho přijmeš a bude ti vše jasné.

  Odpovím postupně…

  Kdo je bližní?
  Ten, kdo je blízko, vedle mne. V anglickém překladu to je “soused”. Sousedy si nevybíráme. 🙂

 271. aleš

  @Melissokomos

  Pavlovo helenizovane krestanstvi doplnene o farizejskou viru ve vzkriseni nikdy nebylo v souladu s ucenim Jezise.

  Četl jste někdy evangelia?

  Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka má být vydán do rukou lidí; zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. “ A oni se velmi zarmoutili
  Mt 17,22-23

  Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.
  Mt 26,32

  … země se zatřásla a skály se roztrhly a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým
  Mt 27,51-53

  Jakým způsobem není Pavlovo evangelium v souladu s učením Ježíše?

 272. aleš

  @Melissokomos

  Buh muze byt klidne symbolem. Vsak je take psano, ze „je Bohem zivych“.

  Je také napsáno, že člověk byl stvořen Bohem. Chcete tvrdit, že symbol je schopen tvořit?

 273. aleš

  @mulit

  Mulite, potvrzení z psychiatrického vyšetření ohledně schopnosti sebekontroly nejsi schopen dodat?

  V tom případě nemá smysl, abych na tebe vkládal ruce.

 274. Bílá velryba

  “Veda priateľ viery – Prof. Július Krempaský

  https://www.youtube.com/watch?v=yO1fm8G5Mts&t=40s

  Já si to pouštět nebudu, nezajímá mě názor někoho, kdo zde není. Buď zde někdo bude hájit svůj názor a podpoří ho vědou/filosofií/zkušeností nebo na to nebudu reagovat. Nebudu si rozklikávat nějaké videa a weby, když člověk, který to sem vloží, není schopen říct svůj názor v několika větách.

  Nebudu nic rozklikávat, když neznám názor vkladatele odkazu na celou věc. Takže nezájem. Kdo není schopen napsat pár vět k tomu, jaký má na věc názor (což by měla dokázat i chytřejší opice), není partner do debaty. Pouze citovat a neříkat své názory je strašně primitivní. Takový člověk si nás neváží, podceňuje nás, nechce se s námi bavit sám, jen odkazuje na nějaké jiné lidi, aniž by sám diskutoval. Takže to neodevřu, dokud nezjistím, o co vlastně má jako jít, kdo a proč to sem vkládá, o co se jedná, jak to souvisí s článkem atd.

 275. Bílá velryba

  “Myslíš si snad, že mi v minulosti byla Bible jasná jak nyní? Potřeboval jsem strávit hodně času hledáním porozumění. Poznání Bible nepřichází instantním způsobem, nemysli si, že ji můžeš pochopit tak, že ti to poznání někdo naservíruje a ty ho přijmeš a bude ti vše jasné.

  Odpovím postupně…”

  Jak můžeš najít porozumění, když je někde napsán i neslučitelný protiklad? Podle čeho to luštíš? Kde je ten logický klíč? Proč ne raději Korán či Řecké báje? Proč neluštíš je? Proč zakládáš “absolutní morálku” na něčem nejasném, co je třeba luštit? Proč ti tvůj bůh dal něco k luštění, něco nejasného – za základ morálky?

  “Kdo je bližní?
  Ten, kdo je blízko, vedle mne. V anglickém překladu to je „soused“. Sousedy si nevybíráme. ”

  Takže mohu lidi zabíjet na dálku, pomocí raket? A jak si mam vysvětlit, že Ježíš za bližní nebral lidi jiné národnosti i když stáli vedle něho, tzv. “psíky”? Pouze jedné nežidovské ženě z nich pomohl (možná dvěma, nevim přesně), udělal výjimku a také to tak řekl v Bibli.

 276. mulit

  aleš
  Mulite, potvrzení z psychiatrického vyšetření ohledně schopnosti sebekontroly nejsi schopen dodat?
  V tom případě nemá smysl, abych na tebe vkládal ruce.

  Jej, to byla moje chyba, že jsem tu napsal něco takového, že bych na to přistoupil. Myslel jsem kvůli osvětě, kvůli lidem. Tvoje smradlavé pobožné ruce si vkládej na svoje ovce. Já tvoje ovce nejsem. Já určitě půjdu za psychiatrem. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete pane. Ale víte, pane doktore, vsadil jsem se s jedním pobožným od letničních na netu, že na mě bude vkládat ruce a dělat abrakadabraka. 😀 Jo, no tak to by pro něho asi byla výživa.

  Ztráta sebekontroly je přistoupit na takovou šaškárnu. Ale ti, co to neznají, by si tam měli zajít. Nebo to sami zkusit. Náboženství a politika jsou asi dvě nejhorší manipulace a svinstva.

 277. mulit

  Hraničář
  Byl´s někdy na té Charismatické konferenci a poslechl si nějakou přednášku? A sledoval´s posluchače? Já poslouchal jen plky a nevěřícně kroutil hlavou nad tím, jak věřící soustředěně poslouchali, aniž by viditelně projevili nějaký nesouhlas.

  Hele, desítky konferencí a seminářů. Po celé republice i v zahraničí. Ti nejvěhlasnější kazatelé evangelisté. Derek Prince, Reinhard Bonnke, Vojtěch Kodet, Aleš Opatrný, Alexander Barkoci, a další jména už jsem zapomněl.

 278. mulit

  Hraničář píše
  ………………………možná bys mi mohl poradit, jak být nemastný, neslaný. …………………….

  Kdo jsem já, abych ti radil?

  No, jsi bývalý úředník. Takže bych se podle tebe měl snažit být jako ty. Máš pravdu, že i u učitelů jsou takové úřednické typy. Na druhé straně bývalí učitelé jako Josef Náhlovský, Milan Markovič a z těch úřednícké typy nikdy neuděláš. A se mnou to je podobné.

 279. mulit

  A exorcismus je stejný jako ostatní pobožné věci. Tedy otázka sugesce a otázka zdravého rozumu. Jako očitý svědek a přímý účastník, na které ty ruce dávali a dělali exorcismus, prohlašuji, že to nefunguje, stejně jako nefunguje ani uzdravování, ani nic dalšího. Nikdy se nic neděje. Pokud někdo křičí nebo padá k zemi, apod, dá se to vysvětlit jeho labilitou, vím o ženské. která padala, aby udělala pastorovi radost, aby to vypadalo, že má tzv boží moc. Takže je to hrané, nebo to jsou davové psychózy.

  Samozřejmě, že by Alešek dokázal akorát to, že je šašek fanatik.

 280. Jiří Skřítek

  @Jiří Brei
  Děkuji za podnětné, neprázdné příspěvky.

 281. aleš

  @Jiří Brei

  Co se týče 16. kapitoly listu Římanům, tak se „mnoho současných badatelů shoduje v tom, že Ř 16 je zvláštním dopisem do Efezu“

  Ř 16 nepůsobí vůbec jako samostatný dopis.

  Stačí se o věc jen trochu nepředpojatě zajímat a zjistíte, že mnohé biblické knihy jsou slepencem všeho možného.

  Řekněte mi, jsou tvrzení, která zde předkládáte, nějakým způsobem ověřitelná?

  Ano, někteří křesťané v Korintu evidentně i přes hlásání, že Kristus vstal z mrtvých, ve vzkříšení nevěřili

  Přečtěte si ještě jednou, co jsem napsal. Chápete vůbec, co je v otázce, na kterou odpovídáte “ano”?

  Časem pro svůj plán získaly i apoštoly, kteří pochopili, že mají na vybranou mezi tím, že se vrátí ke svému starému způsobu života a sklidí posměch, nebo si založí nové náboženství a pokusí se z prohry udělat výhru.

  Nikdo vědomě neumírá kvůli lži. Pokud už kvůli ní umírá, pak je blázen a není schopen nikoho přesvědčit.

  Rozumíte alespoň trochu psychice člověka? Vaše názory mi přijdou hodně naivní.

  Nevím, zda považujete za výhru nechat se vědomě popravit kvůli lži.

  Ohledně potvrzeni Božství Ježíše Krista je daleko více biblických veršů.

  Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal
  Jan 5,22

  Smí snad nějaký kritik vést spor s Všemohoucím? Nechť na to odpoví ten, kdo Boha kárá. … Chceš snad zrušit i můj soud, prohlásit mě vinným, a tak se ospravedlnit?
  Jób 40,2.8

  … s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno.

  království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího. Jeho království je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat.

  Da 7,13-14.27

  Bible nikde neříká, že Otec a Syn jsou stejné podstaty bytí…

  Ale říká – např. Fp 1,6.

 282. Jiří Skřítek

  @aleš daniel
  Je stále uzavřen do svých představ….
  @Melissokomos
  Buh muze byt klidne symbolem. Vsak je take psano, ze „je Bohem zivych“.
  Je také napsáno, že člověk byl stvořen Bohem. Chcete tvrdit, že symbol je schopen tvořit?

  Protože se stále pohybuje ve smyčce – stvořil nás Bůh (i přes důkazy, že tomu tak být nemusí a zjevně ani není) , je Bible pravdivá, protože tam před 2000 lety napsali lidé (kteří se báli blesku a byli z našeho pohledu zaostalí), že nás stvořil Bůh.
  Proti tomuto se nadá prostě nic namítat……

 283. aleš

  @mulit

  Jej, to byla moje chyba, že jsem tu napsal něco takového, že bych na to přistoupil.

  Mulite, chováš se jako zbabělec. Bojíš se zajít k psychiatrovi, bojíš se dokonce toho, že na tebe vložím ruce.

  Přemýšlím, že už asi vím, proč tady potřebuješ tolik obhajovat svoje mužství.

 284. aleš

  @Jiří Skřítek

  Je stále uzavřen do svých představ….

  Jinými slovy – pochopení mého myšlení je vám uzavřeno.

 285. aleš

  @mulit

  Mulite, máš pravdu. Máš se čeho bát. Protože by to nebylo jako tehdy, když na tebe vložili ruce a začal jsi mluvit v jiném jazyce.

 286. Jiří Skřítek

  @aleš
  Jinými slovy – pochopení mého myšlení je vám uzavřeno.

  Ano. I myšlení schizofrenika je mi tajemné (a částečně uzavřeno) a to jsem už s několika docela důvěrně na stážích, nebo na psychoterapeutických skupinách mluvil.
  Nevyplívá z toho nijak, že skříň se kterou mluví je živá a opravdu jim odpovídá. (Ano, jim, v jejich bytí, v době ataky ano, ale to je jiná pohádka).

 287. aleš

  @Jiří Skřítek

  Vy toho o schizofrenii asi moc nevíte. Chcete tvrdit, že schizofrenie je psychiatricky nezjistitelná?
  🙂

 288. mulit

  Aleši, zbabělec jsi ty. Bojíš se přímé konfrontace, bojíš se vystoupit z anonymity, bojíš se ukázat tvář, schováváš se za deset nicků. Budeš posraný už do smrti. A nikdy se na nic nezmůžeš.

 289. mulit

  Mulite, máš pravdu. Máš se čeho bát. Protože by to nebylo jako tehdy, když na tebe vložili ruce a začal jsi mluvit v jiném jazyce.

  Ne, nic takového se nikdy nestalo. Naučil jsem se to spustit to. Může to dělat kdokoli. Není to nic nadpřirozeného. Je to žvatlání. Vymýšlíš si, interpretuješ si to podle tvé pobožné hlavy, páč ji máš vypláchlou.

 290. aleš

  @mulit

  Mulite, nebojím se.

  Setkáme se. Přineseš vlastnoručně podepsané prohlášení, že bereš na sebe veškerá zdravotní rizika daného konání. Přineseš potvrzení od psychiatra, že tvoje sebekontrola je v pořádku. Já rovněž přinesu potvrzení, že jsem psychicky v pořádku.

  Pak na tebe vložím ruce…

  A uvidíme, zda jsem tvrdil pravdu já, nebo ty.

  Souhlasíš? 🙂

 291. Melissokomos

  Alesi dokud nepochopite, ze evangelia nejsou jednotnym materialem a ze byla sepsana s casovym odstupem a v mezidobi se krestanska vira dynamicky vyvijela – pak nema cenu vest vubec debatu. Z pralesa, do ktereho vas zavedl fundamentalismus, musite najit cestu sam.

 292. mulit

  Za psychiatrem si zajdi. Páč vkládat ruce na chlapy a chtít je očarovat je indikace zajít si za psychiatrem. Ruce na mě vkládat nebudeš. Můžeš být nemocný a já nejsem tvůj pokusný králík. Takže dotýkat se mě nebudeš. Ale můžeme se pobavit přes skype nebo v reálu tak, jak se běžně lidi baví, tzn. sedí v křesle od sebe cca dva metry. Kdybys mě chtěl osahávat, tak odejdu, nebo pokud bys byl neodbytný, tak bys to schytal.

 293. aleš

  @Melissokomos

  Alesi dokud nepochopite, ze evangelia nejsou jednotnym materialem a ze byla sepsana s casovym odstupem

  Mne zajímá, jaké máte pro svá tvrzení důkazy. Pokud důkazy nemáte, nemá smysl se vašimi tvrzeními zabývat.

 294. Melissokomos

  @ Velryba

  Zkus si znovu precist muj prispevek, mas tam odpoved. A idea Boha se kvalitativne nijak nelisi od ideje cloveka. Obe vznikaji v lidske mysli.

  Vedecka metoda ma ve vztahu k objektivite poznani zasadni omezeni v zapojeni subjektu do procesu poznavani. Vliv subjektu nelze nikdy vyloucit. Takove poznani muze byt interpretovano i jako kolektivni evolucni omyl nezbytny pro preziti ega a zachovani rodu. Jinymi slovy iluze.

  Skutecnost muzeme jen prozivat, ucastnit se ji. Jakmile neco pojmenujeme, uz se nejedna o skutecnost, ale o nas model o skutecnosti (myslenku, ideu).

 295. aleš

  @Petr Tomek, @mulit

  mulit: Ruce na mě vkládat nebudeš.

  Nedá se nic dělat, pane Tomku, mulit do toho nechce jít, ač původně chtěl.

 296. aleš

  @mulit

  Ruce na mě vkládat nebudeš. Můžeš být nemocný a já nejsem tvůj pokusný králík. Takže dotýkat se mě nebudeš.

  Dám ti ještě šanci – platí tvé tvrzení i pro případ, kdy bych měl lékařské potvrzení, že nemám přenosnou infekci?

  bacilofobie – strach z bacilů, mikrobů či nákazy
  bakteriofobie – strach z bakterií či nákazy

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_fobi%C3%AD#B

 297. Melissokomos

  @Ales

  Studujte, zajimejte se sam. Pavlovy rozpory s jeruzalemskym sborem byly natolik zasadni, ze se objevuji na nekolika mistech NZ (samozrejme jiz zaznamenano z Pavlova uhlu pohledu). V podstate byl Pavel vyslan k “pohanum” ( helenizovanym Zidum v Male Asii), protoze tam toho nemohl dle mineni jeruzalemskych starsich prilis “pokazit”. Pozustatky puvodnich zidovskych krestanu a jeruzalemskeho sboru dale pusobily napriklad jako “ebionite”, ale postupne se z dejin krestanstvi vytratily uplne. Nemohly konkurovat Pavlove verzi, ktera lakala na zruseni podstatne casti zidovskeho zakona a vzkriseni.

 298. mulit

  Vkládání rukou je už z principu manipulace. Ten, kdo dává ruce, sám sebe pasuje jako nadřazeného, aktivního, ten kdo se nechá, je příjemce, pasivní, submisivní. Používá se to třeba při iniciačních obřadech. Znají to vojáci, apod. Je to akt subordinace. A do defenzívy dostat druhého je jistě psychologický trik.

  Jako rovný s rovným. Ale i to by bylo jen otrávený den s magorem. Ale budiž pro dobro celku bych to udělal. V diskusi se vždy pravda projeví.

 299. Melissokomos

  To je nejaky “joke” s tim vkladani rukou? Mulite nebud slecinka, mohla by to byt zabava, ne? Tak muzete vkladat ruce oba a budete si kvit… Treba je Ales tvuj typ:)

 300. aleš

  @Melissokomos

  Studujte, zajimejte se sam.

  Právě proto, že to dělám, nemohu s vámi souhlasit.

  Nemohly konkurovat Pavlove verzi, ktera lakala na zruseni podstatne casti zidovskeho zakona a vzkriseni.

  Vzkříšení zastávali i starozákonní proroci, dokonce tito proroci jsou citováni Ježíšem v Matoušově evangeliu.

  Víte, o které proroky a které pasáže Bible se jedná? Jste schopen je citovat?

 301. aleš

  @Melissokomos

  To je nejaky „joke“ s tim vkladani rukou?

  Žádný “joke”…

  A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.
  Sk 19,6

  Mulit byl takovýchto věcí svědkem, proto se bojí.

 302. mulit

  Melissokomos – nebuď slečinka ty a nechej si dělat abrakadabraka od Aleše. Co ty na to?

 303. mulit

  alešek píše
  A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.
  Sk 19,6
  Mulit byl takovýchto věcí svědkem, proto se bojí.

  Mulit byl svědkem hysterie některých lidí, ale sám za sebe se nebojí, páč ví, že to je fake. Žvatlání, kterému pobožní říkají jazyky, si může aktivovat každý. Prorokování – to je vždycky nějaká hovadina nekonkrétní a pokud je konkrétní, tak nevyjde. A všecko ostatní jako údajné uzdravování nefunguje.

 304. Melissokomos

  @ Ales

  O vzkriseni se ve SZ nepise. Je tam nekolik textu (Ozeas, Izajas, Daniel), z nichz farizeove (Pavel byl farizeus) vyvodili svoji nauku o vzkriseni. Tyto texty lze vykladat ruzne. Essejci ani saduceove ve vzkriseni neverili. Museli bychom rozebrat kazdy text zvlast a naznacit mozne vyklady. Ja vam ale nemam potrebu neco dokazovat. Jsou veci, ktere si musi kazdy promyslet sam za sebe.

 305. mulit

  Ateisti ale z psaní Aleše jasně vidí, že současní křesťané dělají všecko to, co dělali ve středověku. Není to nezávazné tlachání o filozofii. Snad už to každý pochopil.

 306. Melissokomos

  @ Mulit

  Me osahavani od chlapu zas tolik nelaka:) A zenske u letnicnich vkladat ruce nemuzou, nebo jo? V tomhle si nejsem jisty, u letnicnich jsem nikdy nebyl…

  I kdyz nevim, ja jsem malo sugestibilni a vuci “nadprirozenu” dost imunni. Tohle muze fungovat jen na povercivce, kteri se chteji nechat…

 307. mulit

  Melissokomos – měl by ses sejít s Aleškem. Bude na tebe dávat ruce a něco žvatlat. Nebo ti možná bude hledat znaménko na kůži a propichovat jehlou. Když nepoteče krev, jsi čaroděj. Ale ty musíš přinést potvrzení od psychiatra. Alešek je úplně normální.

 308. mulit

  Melissokomos píše:
  Me osahavani od chlapu zas tolik nelaka:)

  Mě taky neláká osahávání od chlapů. Dokonce bych řekl, že je to bizarní představa a člověk se otřese odporem. Připadá mi to jako forma mučení? Ale vím, že existují ženské, co mají tajné sny o znásilnění, tak možná chlapi takoví taky existují. Nevím. Já to nejsem, ani osobně žádného takového neznám.

 309. aleš

  @Melissokomos

  Tyto texty lze vykladat ruzne.

  Ano, různě. Mne zajímá výklad, který by v kontextu dával smysl. Např. pro:

  Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.
  Da 12,2

 310. Melissokomos

  Ok, vsak to byl jen vtipek. Je to cele jakysi nepovedeny joke od Alese…

 311. aleš

  @mulit

  … člověk se otřese odporem

  Ó ano, homosexuál se otřese odporem, když si představí, že na něho sáhne jiný chlap. 🙂

  Mulite, proč si tu najednou hraješ na hetero- ?

 312. Melissokomos

  @ Ales

  Napriklad figurativne, nebo mysticky jako vzkriseni Zidu a pohanu z duchovni smrti do zivota.

  A nebo… vsichni spi v prachu zeme pred svym zrozenim a proziji zivot bud k vecne slave nebo hanbe.

  Dalsi vyklady souvisi s “gilgulem”.

  Atd…

  A je ti jasne chapani pojmu vecnosti v ramci mysleni SZ Zida?

 313. aleš

  @Melissokomos

  Vidím, že kontext vám uniká.

  Ty ale dojdi do konce a budeš odpočívat. Na konci dnů pak povstaneš ke svému údělu.
  Da 12,13

  A je ti jasne chapani pojmu vecnosti v ramci mysleni SZ Zida?

  Samozřejmě, že ano.

  Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky
  Da 2,44

  Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno.
  Da 7,14

  Vláda věčná, nepomíjivá, království, jež nebude zničeno…

  Chcete snad tvrdit, že věčnost není věčnost, nebo snad že vláda není vláda, nebo že nepomíjivost není nepomíjivost?

  Čekám na váš výklad, který by dával v kontextu smysl.

 314. mulit

  Aleši, ty jdeš s každou ženskou, je to tvůj problém. Vypadá to, že vlezeš na každou, co má díru. A necháš se snad ohmatávat. Proboha. A podle sebe soudíš ostatní.

  Pro normálního člověka je snad osahávání od cizího člověka krajně nepříjemná věc, vždyť je to i trestné.

  Nevidím žádnou souvislost se sexuální orientací. Možná dokonce gayové jsou vybíravější a náročnější.

 315. aleš

  @mulit

  Mulite, nevymýšlej si. Já jsem měl za život jednu ženu, svou manželku.

  Tys tady psal, že jsi měl pohlavní styk s více než stovkou chlapů. Teď tady píšeš, že se třeseš odporem, když si představíš, že tě osahává chlap. Psal jsi, že se bojíš, že tě nakazím.

  Jaká bude další výmluva?

  Původně to bylo takto…
  aleš: Mulite, stačilo by, abych na tebe položil ruce, a přikázal ve jménu Ježíše Krista, ať se projeví v tobě to, co do tebe vložil ten Zlý, a ty bys neměl schopnost se ovládat.
  mulit: Já jsem pro. Ale ty jsi z Prahy. Tam nepojedu…
  https://www.osacr.cz/2018/01/24/pokud-existuje-buh-je-dovoleno-vse/#comment-215934

  Nejprve jsi se nechtěl setkat kvůli tomu, že prý jsem z Prahy (přitom z Prahy nejsem) a tam nepojedeš, pak ses bál nakažení, kdybych se tě dotkl, teď jsme u toho, že se třeseš odporem, když si představíš, že na tebe sahá chlap.

  Pěkná komedie… 🙂 Petr Tomek má jistě radost, když chtěl provést experiment. 🙂

 316. mulit

  Tys tady psal, že jsi měl pohlavní styk s více než stovkou chlapů

  1. Ne, to jsem nenapsal. To sis vymyslel. Pohlavní styk sis vymyslel.
  2. Osahávání jsem zažil od třech ženských a jednoho chlapa a vždycky to bylo krajně nepříjemné.
  3. Jsi odporný z tvého psaní, budeš odporný i vizuálně, to je zákon a životní zkušenost.

 317. aleš

  Navrhuji nová rčení:

  “Bojí se jak Lidl kříže.”
  “Bojí se jak mulit vkládání rukou.”
  🙂

 318. aleš

  @mulit

  Ne, to jsem nenapsal. To sis vymyslel. Pohlavní styk sis vymyslel.

  Mulite, dohledám a ocituji.

 319. mulit

  aleš píše
  Já jsem měl za život jednu ženu, svou manželku.

  To je možné. Ale to je kvůli tvému náboženství. Kdyby nebylo, tak bys vlezl na každou a myslíš si, že to mám taky tak jako ty. Ale nemám.

 320. aleš

  @mulit

  Zde jsou citace a potvrzení, že jsem si ty věci nevymyslel…

  mulit: Co se týká homosexuality, tak tomu určitě rozumím více než heterák, co měl rodinku nebo co o tom někde četl. Mám za sebou dva delší vztahy a taky jsem měl cca 160 kluků za život. S dalšími desítkami jsme se setkal na pokec.
  www_osacr_cz/2017/08/16/prague-pride-same-otazky-aneb-kdo-je-tu-vlastne-zbytecny/#comment-207181

  toli: Mě spíše překvapuje že jsi jako letniční pánbíčkář byl zároveň tak šíleně promiskuitní,dokážeš ten rozpor nějak vysvětlit ?
  mulit: Protože jsem byl v mládí hezký. I ve věku kolem 37. A cvičil jsem. Mě stačilo se přihlásit na iboys a psali mi mladí kluci. Ti nejsladší, nekrásnější. Tomu nešlo odolat. Připadal jsem si jako v pohádce. A dělalo mi to dobře. Chtěli mě kluci o generaci mladší. Taky ješitnost, kdo ví. No a byl jsem sám. Někdy jsem měl i dva v jednom dni Jo jo, řádil jsem. A samozřejmě pak přišly výčitky svědomí.
  www_osacr_cz/2017/08/16/prague-pride-same-otazky-aneb-kdo-je-tu-vlastne-zbytecny/#comment-207236

  To jen pro dokreslení, aby všichni, kdo to čtou, pochopili, co znamená, že se třeseš odporem, když si představíš, že na tebe nějaký chlap sáhne.

 321. aleš

  @mulit

  mulit: Nejsem rasista. … Měl jsem sex s cikánem i Arabem.
  www_osacr_cz/2017/08/16/prague-pride-same-otazky-aneb-kdo-je-tu-vlastne-zbytecny/#comment-207225

 322. aleš

  @mulit

  Mulite, já nemám potřebu tě k něčemu nutit. Všichni si mohou přečíst ty tvé výmluvy a změny důvodů, proč se nechceš setkat, abych mohl vykonat to, co jsem zde napsal. Je jasné, že se setkat nechceš, k pravému důvodu se tu nepřiznáš a tak O.K. – bude to, jak chceš.

  Doufám jen, že se tato nastalá skutečnost odrazí ve tvé argumentaci a nebudeš tu ostatní urážet, že nechtějí znát praxi věřících.

 323. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @aleš: Potřebujete ke svému vymítání nutně mulita? Co by podle vás měl splňovat člověk abyste z něj mohl vložením dlaní vyhánět démony? Mohu vám sehnat někoho jiného?

 324. Hraničář

  aleš
  04.02. 2018
  Pak na tebe vložím ruce…
  A uvidíme, zda jsem tvrdil pravdu já, nebo ty.
  Souhlasíš? …………………..

  Mohl bych se přidat i já? Na mě už vkládal ruce kde kdo, naposledy P. James Manjackal.

 325. Hraničář

  Melissokomos
  04.02. 2018
  Alesi dokud nepochopite, ze evangelia nejsou jednotnym materialem a ze byla sepsana s casovym odstupem a v mezidobi se krestanska vira dynamicky vyvijela – pak nema cenu vest vubec debatu. ……………………..

  Kdyby pochopil, tak by přestal věřít. A to on nechce!
  A nebo se u compu mlátí smíchy!

 326. aleš

  @Petr Tomek

  K vymítání nutně mulita nepotřebuji. V případě mulita jsem však nepsal o vymítání, ale o duchovním projevení. Můžete si dohledat, že jsem zde do diskuze dříve nic podobného nenapsal.

  Důvodem, proč jsem mulitovi napsal to, co jsem napsal, byl Boží pokyn k tomuto kroku.

  Bez Boha bych do toho nešel. Vidím, že tento krok splnil svůj účel.

  Každý může na tomto příkladě vidět, jak Bůh člověka prakticky vede.

  (Jsem ochoten se stále s mulitem setkat, ale vím, že nechce, protože se bojí.)

 327. mulit

  Alešku, to, co jsi tady kopíroval

  Ano to jsem tady popisoval dobu před 10 lety. Tehdy jsem se rozešel se svým bývalým. Když jsem byl asi rok a půl sám, bez přítele i bez sexu a dá se říct, že i bez přátel obecně, tak už mě to přestalo bavit. A udělal jsem si profil na iboysu a začal se seznamovat. A na iboys jsem nastoupil s nulovou sebedůvěrou, páč jsem si myslel, že 36 už znamená hodně roků a že se už neseznámím 😀 Ale opak byl pravdou. Bylo to taky tím, že jsem tehdy cvičil a dobře se oblíkal. No a umím to s kluky. Srandovat a tak. A nejméně polovina, co jsem se se nimi sešel, mi psala sama.

  Vám by to taky dělalo dobře, heteráci, kdyby vám psaly holky ve věku kolem 20 let nabídky.

  Měl jsem sám sedět doma, užírat se samotou? To by byla ptákovina. Tak jsem jezdil na schůzky. Ano, byly toho desítky, desítky. Dneska s odstupem vidím, že to bylo nejkrásnější období života. Vrchol sil i možností i atraktivity.

  Alešku, víš, v čem je základní problém? Že vy heteráci si nedokážete představit sex bez zásunu. U gayů to tak není. Gayové, když říkají, že mají s někým sex, mají na mysli všecko, co vedlo k orgasmu. Anální sex jsem měl za život tak s 20 lidmi. Ten zbytek – to byly jiné činnosti. Nebudu tu vypisovat, co jsem dělal, pohoň si nad něčím jiným. Ale já jsem tady už vysvětloval, že anál není tak jednoduché dělat. Jednak má svá rizika a jednak musí být příprava. Málokdy je už na první schůzce a málokdy s někým neznámým. Vy, heteráci, to máte jinak. Bez zásunu ani ránu. Ale ono to jde i jinak. Jsou ruce, ústa, tělo na tělo, penis na penis, variant je více. Jen si představ, že s klukem můžeš stát proti sobě, líbat se a jednou rukou jednou dlaní honit obě péra současně. To s ženou těžko půjde. To je jenom jako příklad. Nebudu pokračovat, páč by ses už udělal a k tomu ti matroš dodávat nebudu.

  Takže mít sex u gaů nerovná se pohlavní styk.

  Co se týká odporu, když na mě někdo sáhne. Ano, 90 – 95 % lidí, kdyby na mě sáhlo, tak se otřesu odporem. Většina chlapů v mém věku a starších kdyby na mě sáhla, tak je to snad ještě horší, než kdyby na mě sáhla žena. Páč většinou vypadají ještě hůře než ty ženy. Takže já nejezdil za škaredými chlapy, kteří by na mě sahali, ale za mladými kluky. Měl jsem ty nejhezčí, co jsem mohl mít. A já jsem byl lovec, ne kořist. Takže jsem si začínal já, ale po domluvě, nikdy jsem na nikoho nesahal, aniž bych nevěděl, že to chce.

  Aleši, ty jsi tuším ve středním věku, a vypadat budeš pro mě odpudivě. Opravdu by mi bylo nepříjemné, kdybys na mě sahal.

 328. mulit

  Důvodem, proč jsem mulitovi napsal to, co jsem napsal, byl Boží pokyn k tomuto kroku.
  Bez Boha bych do toho nešel. Vidím, že tento krok splnil svůj účel.
  Každý může na tomto příkladě vidět, jak Bůh člověka prakticky vede.

  Jasně, komický fejkaři. A mě zase můj bůh vede k tomu, abych ti napsal, že si máš ohmatávat jinou oběť.

 329. aleš

  @mulit

  Mulite, klidně se zeptej dalších zdejších diskutujících, zda ti ty tvé změny důvodů, proč se nechceš setkat, někdo bere vážně.

  Nesetkáš se mnou, protože
  1. nechce se ti jet do Prahy
  2. kdybych se tě dotkl, mohl bych tě nakazit
  3. je ti odporná představa, že na tebe sahá chlap

  Mulite, já nejsem naivní jak ti tví kluci. Věšej bulíky na nos někomu jinému.

  Nejlépe si svůj důvod vystihl v tomto:
  Vkládání rukou je už z principu manipulace. Ten, kdo dává ruce, sám sebe pasuje jako nadřazeného, aktivního, ten kdo se nechá, je příjemce, pasivní, submisivní. … A do defenzívy dostat druhého je jistě psychologický trik.

  Jasně, že se bojíš. Jasně jsi vyjádřil, že kdybych na tebe vložil ruce, budeš příjemce. Otázka je – příjemce čeho? 🙂

 330. ateista

  @aleš, mulit
  Pánové, nechcete si své osobní věci řešit někde jinde?
  Samozřejmě, že “Každý může na tomto příkladě vidět, jak Bůh člověka prakticky vede. ” je ptákovina. Bůh nikoho nevede, protože neexistuje. A protože bůh neexistuje, není dovoleno vše. Každý člověk nese sám svoji odpovědnost za své činy a chování. Nic a nikdo člověka nenutí, aby se choval “špatně”. Co je “špatně” je již předmětem nějakých pravidel chování v té které společnosti.

  Ještě se vrátím k alešovi a jeho úvaze na téma vlastností boha. Tabulka by byla velmi obsáhlá. Já zmíním jen dvě vlastnosti, nebo také schopnosti. První je dlouhověkost. Bůh by měl ovládat dění ve vesmíru již více než 15 miliard let. Kecy, že bůh se vyskytuje mimo čas jsou opravdu kecy. A druhá schopnost. Bůh, potažmo jeho druhá součást Ježíš (záleží na tom, kdo bude poskytovat službu) má schopnost nepřetržitě sledovat cca 6 miliard lidí po celé zeměkouli současně a rozpozná, kdo je křesťan a ještě správný křesťan pro účely posledního soudu a poskytnutí života věčného po pravici boha.
  Já tvrdím, že takové vlastnosti či schopnosti nemá žádný subjekt ve vesmíru a proto neexistuje. Pokud věřící tvrdí, že ano, nechť nás o tom přesvědčí.

 331. mulit

  Je to ujeté. Absolvoval jsem to hodněkrát jako pobožný. Je to šaškárna. Nadpřirozeno neexistuje. Cítil jsem tak maximálně pach z úst pobožného, co to dělal (exorcisty, kazatele, atd.). A jako ateista už tyto šaškárny dělat nebudu. Mám svoji důstojnost. I když osvěta by byla fajn a bylo by fajn natočit další fejk od pobožných a zveřejnit ho.

  A pochybuju, že ti někdo na tvoji podmínku přistoupí. Už vidím Petra Tomka, jak hledá nějakého psychiatra, kterému bude vysvětlovat, že potřebuje papír, na kterém mu napíše doporučení pro absolvování tvé šaškárny s vymítáním. Už touto podmínkou se pokoušíš ponižovat lidi a manipulovat s nimi. Dobře víš, že ti na to nikdo nepřistoupí.

  Opakuji, tvých smradlavých rukou se nebojím. Nadpřirozeno nemáš, nestalo by se nic. Jsi šašek a magor.

  Ale pokud to někdo chce absolvovat, klidně může. Jsem si jist, že se nebude dít vůbec nic. Místní ateisti jsou skeptici, takže ani na tvoji hypnózu a trika by s reálu nereagovali.

 332. aleš

  @mulit

  Takže další změna – teď už nejsou důvodem mé ruce, ale papír od psychiatra. 🙂

  Když ho můžu mít já, proč ho nemůžeš mít ty? 🙂 No jasně, už vím, proč ho nemůžeš dostat. 🙂 Co chvíli tady měníš důvod, proč se nechceš setkat. 🙂 To něco vypovídá o tvé vnitřní stabilitě. 🙂

  Ty by ses nejspíš sesypal dříve, než bych se tě dotkl. 🙂

  Mulite, jen pokračuj, díky za skvělou zábavu i pro ostatní. 🙂

 333. Bílá velryba

  “Zkus si znovu precist muj prispevek, mas tam odpoved. A idea Boha se kvalitativne nijak nelisi od ideje cloveka. Obe vznikaji v lidske mysli.”

  No a co? Tato idea nás nestvořila, ale vznikala až s vývojem mozku, takže takový bůh není tvůrce člověka. Je to jen idea. To nejde proti ateismu či materialismu.

  “Vedecka metoda ma ve vztahu k objektivite poznani zasadni omezeni v zapojeni subjektu do procesu poznavani. Vliv subjektu nelze nikdy vyloucit. Takove poznani muze byt interpretovano i jako kolektivni evolucni omyl nezbytny pro preziti ega a zachovani rodu. Jinymi slovy iluze.”

  To není omezení, bez subjektu není poznání žádné. Vliv subjektu není potřeba vyloučit, stačí mít exaktní metody a ty jsou, poznání není pouhá iluze. Má i své praktické následky.

  “Skutecnost muzeme jen prozivat, ucastnit se ji. Jakmile neco pojmenujeme, uz se nejedna o skutecnost, ale o nas model o skutecnosti (myslenku, ideu)””

  Skutečnost můžeme prožívat i poznávat, resp. naše modely mohou či nemusí do jisté míry korespondovat se skutečností, to prokáží experimenty, vysoká čísla, logika,… od toho máme epistemologii a vědu.

 334. Bílá velryba

  Aleš:

  Jak můžeš najít porozumění, když je někde napsán i neslučitelný protiklad? Podle čeho Bibli luštíš? Kde je ten logický klíč? Proč ne raději Korán či Řecké báje? Proč neluštíš je? Proč zakládáš „absolutní morálku“ na něčem nejasném, co je třeba luštit? Proč ti tvůj bůh dal něco k luštění, něco nejasného – za základ morálky?

  „Kdo je bližní?
  Ten, kdo je blízko, vedle mne. V anglickém překladu to je „soused“. Sousedy si nevybíráme. “

  Takže mohu lidi zabíjet na dálku, pomocí raket? A jak si mam vysvětlit, že Ježíš za bližní nebral lidi jiné národnosti i když stáli vedle něho, tzv. „psíky“? Pouze jedné nežidovské ženě z nich pomohl (možná dvěma, nevim přesně), udělal výjimku a také to tak řekl v Bibli.

 335. mulit

  Začínám si ale čím dál tím více myslet to samé, co si myslí Hraničář. Že Aleš je jen troll, co se baví psaním pobožných hoven. Někde něco pochytil, ale jeho pobožný guláš, který tu servíruje, je jiný než u letničních. Takže spíše to je fake a Aleš není pobožný. Pokud to není fake, tak si udělejte v Praze dýchánek s “exorcistou” Aleškem.

 336. mulit

  Ty by ses nejspíš sesypal dříve, než bych se tě dotkl.

  Dej mi tvůj nick na skype. Nebo telefonicky se můžeme bavit. Bojíš se?

 337. aleš

  @Bílá velryba

  Jak můžeš najít porozumění, když je někde napsán i neslučitelný protiklad?

  Vycházíš z nesprávného axiomu, totiž, že to, jak vnímáš duchovní věci, není ovlivněno tvým postojem. Co se tak tohoto axiomu vzdát ve prospěch správného poznání?

  Kde je ten logický klíč?
  Logický klíč je ve schopnosti “vidět” a porozumět.

  Proč zakládáš „absolutní morálku“ na něčem nejasném, co je třeba luštit?
  Protože veškerá morálka je založena na vztazích. Na dobré vztahy neexistují algoritmy.

  Takže mohu lidi zabíjet na dálku, pomocí raket?
  Samozřejmě že ne. Proč bys to dělal? Jde o to, že je nemůžeš milovat způsobem, jakým můžeš milovat svého bližního – toho můžeš milovat jako sám sebe.

  A jak si mam vysvětlit, že Ježíš za bližní nebral lidi jiné národnosti i když stáli vedle něho, tzv. „psíky“?
  Ježíš nesl trest za hříchy lidí i jiných národností. Bůh se nerozhodl zaplatit za hříchy lidí jednoho národa, ale za hříchy všech.

  Pouze jedné nežidovské ženě z nich pomohl (možná dvěma, nevim přesně), udělal výjimku a také to tak řekl v Bibli.

  Samozřejmě, že ne. Pomohl daleko více lidem, kteří nebyli Židy:
  Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. … I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.“ Mt 8,10.13

 338. Bílá velryba

  Ale jinde zase pomoci Ježíš nechtěl a řekl, že přišel ke svým a že ostatní jsou psíci. 🙁

  “Logický klíč je ve schopnosti „vidět“ a porozumět.”

  To není logický klíč. Logický klíč je nějaká analýza, proč Bible a ne Korán nebo Řecké báje? Proč daná pasáž a ne jiná? Proč takový a takový výklad? A jsme zase u toho, Nový zákon a Bible jsou nejasné texty, je třeba je luštit a lidé je luští různě. Jsou různé církve, které učí různé věci, žádná nemá moc logičtější odůvodnění než jiná, plavou v tom…

  Co války či tresty smrti, jsou někdy správné nebo ne? A proč? Jak to Bible odůvodňuje?

 339. anetalinda

  Jestli se to setkání s Alešem uskuteční, tak do Prahy přijedu, ač to mám trochu z ruky 🙂

 340. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @aleš:
  “Kde je ten logický klíč?
  Logický klíč je ve schopnosti „vidět“ a porozumět.”

  Nepletete pocit porozumění a porozumění? Ono to druhé je trochu něco jiného. Člověk může mít pocit, že něčemu porozumkěl, aniž je to pravda.

 341. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Klidně také přijdu, na démony věřím i jako ateista, ale jen pokud přestanete urážet věřící a jejich víru, jen pokud se budete chovat slušně a kultivovaně a pokud bude na schůzi vyrovnaný počet žen a mužů a dalších, odmítám se účastnit machistických spiknutí nějakých alfasamců, kteří protlačují svou bílou kulturu násilí a vědy a vnucují ji ostatním kulturám a věřícím. Není možné dávat vědu nad jiné alternativy poznání, jako jsou výklady snů či tarotové karty. Pokud se změníte, budu se klidně účastnit vašich sjezdů, ale jen pokud se změníte. Teď, když má Kanada genderově neutrální hymnu, nebudu falocentrikům dělat zeď. Musíme jít kupředu. Nenávist není řešení. Jedině společně můžeme něco vykonat, když budeme někoho vylučovat, nebudeme mít nikdy zdravou a šťastnou společnost. Fašismus do budoucnosti neprojde. Fašisté a machisté nepatří do našeho století. O pověstném alfasamectví nových ateistů a pana Tomka a dalších zde se již píše i na Granosalis, kam jsem nakoukl.

 342. Jiří Skřítek

  Já se taky klidně zúčastním. Nemám obavy z okultismu. Před dvaceti lety jsem se potkal s nějakým človíčkem, který mi řekl, když jsem si stěžoval na bolest zad, že mi pomůže. Že mi dá ruce na záda a že bude po bolesti. Že mi to “vytáhne”. Měl jsem z toho tak divný pocit, že se mi při tom udělalo špatně, že jsem skoro omdlel.. On říkal, no to je to, co léčí. Až po nějakém čase, kdy jsem si to vnitřně nějak přebral a dozvěděl se něco o psychosomatice, psychologii a atd. jsem pochopil, co že se to se mnou dělo a proč. To že mě záda bolí pořád stejně ani nemusím dodávat. Potkal jsem ho po asi třech letech. Chtěl jsem aby to zkusil znova. Jsa již připraven na tento “mystický zážitek”, to se mnou už nic neudělalo.
  Pokud bych měl brát Bibli metaforicky, tak Ježíš má pravdu, mluvíli o třesoucích se psících….
  V této ontologii je Bible pravdivá.
  A pokud bude Aleškova úspěšnost (nebo spíš neúspěšnost) stejná, jako Stanley Bradleyho zde
  http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1374319761
  tak se Mulite nemáme čeho obávat!
  Takže. Kdy se to bude konat?

 343. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S
  Není možné dávat vědu nad jiné alternativy poznání, jako jsou výklady snů či tarotové karty.

  Je to marný, je to marný, je to marný…..
  Před časem tu bylo youtubkové video s americkým iluzionistou, který odhaluje různé podvodníky již 40 let. Se stoprocentní spolehlivostí.
  Ten výklad snů….. Podle kartářky, Freuda, Junga, nebo podle Medarda Bosse? Pokud by byla k dispozici nějaká exhibice, taky bych se rád zasmál.

 344. Bílá velryba

  Také se mohu zúčastnit, ale jedině když bude slíbeno, že budou speciální záchodky pro hermafrodity a pro neutrální pohlaví. Nechci být součástí tyranského bipolárního světa žen a mužů. Na další pohlaví se zcela zapomíná. 🙂

  Až se pomocí tarotových karet bude vysílat člověk na Měsíc a vše dobře dopadne, rád přejdu od vědy k tarotu. Krásný den!

 345. Jiří Skřítek

  Velrybo, jsi také esoterik, kradeš myšlenky 😀

  Zrovna jsem formuloval text.
  Na jedné straně tady máme mraky esoteriků, věštců, kartářek, telepatů, vykladačů Bible ve jménu Boha, všichni o sobě tvrdí, jak jim to funguje. Tedy JEN jim. Slibují nebe, slibují peklo a? A nic, skutek utek.
  Na straně druhé, tady máme vědce, kteří neříkají nic, ale díky nim létají rakety, vynášejí družice, díky nim máme internet, bez zvláštních telepatických vloh spolu mluvíme přes celou zeměkouli…..
  No a komu pak má chudák hloupý (dle Aleška), přízemní človíček uvěřit…

 346. mulit

  Jiří Skřítek
  A pokud bude Aleškova úspěšnost (nebo spíš neúspěšnost) stejná, jako Stanley Bradleyho zde
  http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1374319761
  tak se Mulite nemáme čeho obávat!
  Takže. Kdy se to bude konat?

  Já jsem se svého prvního exorcismu bál. To mi bylo kolem 20 let. Tehdy jsem totiž viděl exorcismus v církvi a ten chlap se skutečně svíjel na podlaze. A taky jsem viděl videa z amerických církví a tam to bylo taky dramatické. Tehdy videa na videokazetě. Pak jsem podstoupil svůj první exorcismus a bál jsem hodně. Že ztratím vědomí, že tam budu vyvádět nepřístojnosti, mluvit jiným hlasem, apod. Takže mi bušilo srdce. Ale nestalo se nic. Pak následovaly další exorcismy, tam už jsem se tolik nebál, páč jsem tušil, že když nic nebylo předtím, nebude ani teď. Ale furt jsem tomu věřil. Jako píča. Absolvoval jsem toho hodně. Různí pastorové, kazatelé, evangelisté, vždycky nějaká letniční církev. Ještě před cca 3 – 4 roky naposledy. To už ze mě nevymítal Barkoci démony, ale mrak. Říkal, že vymítá mrak. To už mi ale docházelo, že se účastním absurdního divadla. Pak jsem podstoupil ještě pár procedur a z jedné procedury jsem už jel domů skoro jako ateista. Pak jsem ještě posílal DVD jednomu maníkovi, co o sobě tvrdil, že má dar rozeznávání duchů. Poznal tak leda hovno. Během několika dnů jsem pak s náboženskou vírou sekl.

  Hele, to bylo tak vysvobozující. Dostavil se AHA efekt. Aha, tak proto to nikdy nefungovalo, proto nikdy nic nefungovalo, páč náboženství je podvod, bible je podvod a pobožní jsou fejkaři.

  Zda se setkáte s Aleškem v reálu? Pochybuji. Tady byli ochotni vystoupit z anonymity akorát Petr Tomek, Honza Verner a já. Jinak nikdo. A tak už to zůstane. To už je setrvalý stav, že většina zůstane akorát u datlování do klávesnice. Ještě Lukáš Balabán točí videa. Ale já to chápu, že se lidi bojí. Mám pochopení pro lidské slabosti. Bát se je normální.

 347. Jiří Skřítek

  Zda se setkáte s Aleškem v reálu? Pochybuji.

  Taky pochybuji. Nemá na to koule. Leda tak tady pindat.

 348. Bílá velryba

  Já se s Aleškem klidně sejdu, akorát se nebudu sházet s lidmi, se kterými si nemam co říct, což Aleš není, protože se tu snaží argumentovat. Lidi kteří neumí argumentovat nebo jsou ateisté jen proto, že jsou zklamaní, pro mě nejsou partneři do debaty. Mam rád ostré filosofické debaty. Člověk do debaty musí být aspoň trochu filosof. Jinak je to nuda…

 349. Lemmy

  Bílá velryba: Člověk do debaty musí být aspoň trochu filosof.

  Vážne? Čo asi tak filozofujú o existencii bohyne Afrodity? K čomu dospeli? Či tápajú vo filozofických táraninách? A čo otázka existencie boha Enkiho? Že o takých bohoch nevedia, alebo nechcú, diskutovať? Lebo čo? Lebo len ten židovsko-kresťansko-moslimský boh je pre tzv. filozofov zaujímavý? Čo už také sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach?

 350. Bílá velryba

  Filosof není pseudofilosof. To co jsi popsal je nelogická filosofie, tedy žádná. Filosofie se musí držet logiky, jinak je k ničemu. Ale někteří věřící se o to snaží, zatím však neúspěšně, co jsem poznal. Ale nemohu vyloučit, že jednou některý věřící dá důkaz, který nerozbiju. A pak se stanu věřícím. Nemůžu to předem vyloučit přece. I věda je založená na filosofii. Epistemologie a filosofie vědy, Popper a tak, říká vám to něco? Bez toho bys neměl ani pořádnou vědeckou metodu.

  Ty nemůžeš vědět, jestli je bůh (např. obecný bůh) neexistující věc. Ani Afrodita, ani vodníci, ani čerti a červená Karkulka nemusí být neexistujícími věcmi. Nebo to dokaž. Ale to nemůžeš. Nemluvím teď o idejích, ale o skutečných entitách. Leda by měli neslučitelné vlastnosti, ale to mít nemusí. 🙂

 351. Bílá velryba

  Když už vodníci a čerti a bohové mají slučitelné vlastnosti, proč by nemohli existovat? Máš jasné důkazy, že 100% neexistují? Nemáš, ani asi nemůžeš mít. Ani že skutečně existují. Jako entity. Takže můžeš být jedině agnostik, co se max. přiklání (na základně nějaké logické analýzy) spíš k té či oné straně, ale ne absolutně.

 352. mulit

  Tomáš Radil k tomu nepřistupuje filozoficky ve videu. Nezvládá slovní vatu, nedokáže to relativizovat. Říká tam něco o utrpení a ohrožení života. Nikoho to nebaví poslouchat. Lepší je se bavit s filozofií. Než poslouchat babky z Horní Dolní. Ty o koncentráky nic neví. I když tam byly. O koncentráku se má filozofovat.

 353. Bílá velryba

  Akademický pracovník a vědec má právě k filosofii blízko, pozorovatel–niku multinicku. A pokud vím, rasistů je tu jen pár, já mezi ně nepatřím… 🙂

  Navíc až tito lidé vymřou, budeme rádi za ty filosofy a vědce, kteří o tom budou mluvit, protože babky z Horní Dolní budou vědět prd.

 354. mulit

  Ale on v tom videu nefilozofuje, ale popisuje, co zažil jako 14 letý, když ho chytili a zavřeli do koncentráku. Já vím, že mě zajímaly vždycky příběhy. O buddhismu jsem se dozvěděl nejvíc od kámoše, co byl 14 dní v Thajsku a procestoval zemi. Předtím jsem četl desítky filozofických stránek o budhismu a bylo to o hovnu. A ještě více bych se dozvěděl o budhismu od někoho, kdo v Thajsku žil natrvalo aspon půl roku, rok. Ale i těch 14 dní je lepší než nic. A tak to je se vším. Víš hovno o pobožných, když jsi nikdy s nimi nebyl. Z knížek pobožné nikdy nepochopíš. Musel bys zvednout zadek a začít někam chodit. Pravidelně. Několik měsíců aspoň.

 355. mulit

  Ale uznávám, že rozebírat bibli můžeš i bez aktivního chození do církve a filozofovat můžeš taky i bez chození do církve. Ale pochopit pobožné, jejich motivy a cíle a poznat, jak to u nich chodí – to zkrátka od stolu a počítače nemůžeš.

 356. Bílá velryba

  Já jejich motivy znám i tak, protože znám statistiky. A to je víc než znát pár konkrétních případů a příběhů, byť neřikám, že je k ničemu znát příběhy, to nepíšu.

  Kdybych posuzoval islám podle toho, jak ho znám osobně, tak mam 1dobrou a 1špatnou zkušenost z ČR. Osobní. Bavím se jen o ČR. Ale na tom nezáleží, protože velká čísla mluví jasně proti islámu. Takže nemohu posuzovat český islám jen podle osobní zkušenosti s muslimy co jsem v ČR poznal.

  Proto je dobré často odhlédnout od osobní zkušenosti a podívat se na velká čísla a na filosoficko-vědecká díla o islámu. To samé platí pro náboženství celkově.

  K té filosofii je důležité to, že bez vědy a filosofie by nebyl ateismus a agnosticismus vůbec udržitelný. Právě filosofie a věda nám dává ty nejlepší náboje proti náboženství. Osobní příběhy jsou už jen ty dodatky k tomu.

  Zatím.

 357. Bílá velryba

  Já jsem prostě ateista kvůli logice a vědě, ne kvůli zhrzenosti na komunitu či že mi bůh neutřel zadek. A tak je pro mě důležitější filosofie a věda než osobní příběhy. Ale neříkám, že osobní příběhy nejsou někdy zajímavé. To ne. Občas jsou zajímavé.

 358. mulit

  Pobožným se nestaneš, že si myslíš, že ti bude Kristus utírat zadek. To jsou naivní představy. Pobožným se člověk stane, páč má pocit, že mu to vysvětluje smysl života, příčiny a následky světových dějů, tak i jeho soukromého života, dále mu to dá nové společenství, realizaci, dále si vysvětlí vznik světa, má iluzi posmrtného života, atd. Těch důvodů a faktorů je celá řada. Modlení a odpovědi na modlitby je jistě také jeden z motivů, ale ne jediný. Vidíš, zase plácáš kraviny, resp. máš omezené, zkreslené představy, protože jsi nikdy nebyl pobožným ani se mezi nimi nepohyboval.

 359. Bílá velryba

  Já jsem psal proč se člověk stane ateistou, ne pobožným…

  Kdyby si právě studoval filosofii a logiku, tak bys uměl lépe číst a chápat text:

  “Já jsem prostě ateista kvůli logice a vědě, ne kvůli zhrzenosti na komunitu či že mi bůh neutřel zadek. A tak je pro mě důležitější filosofie a věda než osobní příběhy. Ale neříkám, že osobní příběhy nejsou někdy zajímavé. To ne. Občas jsou zajímavé.”

  Tedy ateistou se stává člověk buď kvůli racionálním důvodům nebo kvůli emočním a osobním. A já jsem ten první případ.

  Už vidíte, jak je důležité myslet logicky? Že ta filosofie k něčemu přeci jen je? 🙂

  Dobrou noc. 🙂

 360. mulit

  A moc ti nerozumím. Že nejsi zvídavý. Já jsem se byl podívat všude. Ve všech církvích, ve všech denominacích, ať mám přehled, jak to funguje třeba u adventistů nebo tradičních evangelíků apod. Ale tak to dělám se vším. Do gay baru jsem taky musel vlézt. Musel jsem vlézt do letadla a letět. Vlézt do bunkru, do jeskyně, do propasti, na dno bazénu, na dno rybníka. Hele, všude. Na koncert, do divadla. Na tu herečku, na toho herce, na tu kapelu. Musel jsem vylézt na všechny tatranské vrcholy jako Rysy, Kriváň atd. Musel jsem ochutnat moře. Zkrátka všude. A tebe tohle neláká? Samozřejmě i v Osvětimi jsem byl. V solných dolech ve Vieličce kolik kilometrů pod zemi. Prostě vlézt, všecko zkusit. Podívat se do motoru auta, jak funguje, do počítače. Hele, i žábu jsem už jako děcko otevřel, abych se podíval na vnitřnosti. A ty nic? Jen ta filozofie?

  Nebo máš nějaký handicap, že se nedostaneš nikam? Jsi vozíčkář? Nemusíš se bát, že bych se ti smál, naopak zcela by to všecko vysvětlilo a měl bys můj respekt, že se snažíš popasovat s životem podle svých možností.

 361. Bílá velryba

  Nejsem vozíčkář, pouze jsem dost chytrý, abych rozuměl psanému textu (ne každý zde má tento talent 🙂 ). Nepotřebuju lézt do církví, abych si o nich našel informace. To jdu raději na pivo nebo na koncert. Chodit po církvích je moje noční můra. Viděl bych tam moc lidí jako byl pozorovatel–nik, tedy fanatiků bez nadhledu a logických argumentů. Už je znám. Jejich emoční “argumenty” jsou stále stejné, viz. zdejší debaty. Občas přijde někdo zajímavější, proto jsem za věřící rád, když se snaží filosofovat. Takové na pódiu moc nepotkám, ale sem občas přijdou, protože si chtějí už něco dokázat. Chtějí diskutovat. Ne sebou mávat v křeči před ostatními a místo argumentů používat osobní příběhy a jiný emocionální průjem. Pro mě je to naprosto nezajímavé. To si raději zajedu do té Osvětimi, kam rasisté zavírali lidi. Naštěstí rasista nejsem, na rozdíl od jiných… zatím. 🙂

 362. Jiří Skřítek

  Já rozumím Vám oběma.
  Taky si musím všechno osahat. Osahávám vědou i filosofií, ALE pokud k nějakému myšlenkovému závěru dojdu, musím si ho osahat i praxí, jak jen to jde.
  Ale v nějakém ohledu to mám stejné s velrybou. Nikdy jsem neměl potřebu věřit na pánbíčka a církevní prostředí znám velmi omezeně. Jen se prostě jejich idea neshoduje s mým poznáním. Spíš bych měl asi napsat, jejich idea se neshoduje s možnostmi světa kolem nás. Ale nechci psát dlouhý příspěvek a teď bych musel začít s břitvama (Humeova, Occamova, Popperova), vznikem života v podmínkách Millerova experimentu, Forerovým efektem a atd, atd….

 363. Hraničář

  mulit
  05.02. 2018
  Je to ujeté. Absolvoval jsem to hodněkrát jako pobožný. Je to šaškárna. Nadpřirozeno neexistuje. Cítil jsem tak maximálně pach z úst pobožného, co to dělal (exorcisty, kazatele, atd.). A jako ateista už tyto šaškárny dělat nebudu. …………………….

  Mám návrh – sice by to stálo nějaké many – ale ta zkušenost! Co kdybychom si dopřáli holotropního dýchání – ve Skřidlech, pod vedením šamana Míry?
  8. 8. až 12. 8. 2018 – Holotropní dýchání
  – intenzivní, dvakrát během pobytu. Technika vypracovaná MUDr. S.Grofem pro zkušenost změněného stavu vědomí, zaměřená na spontánní vnitřní léčivý potenciál a sebeobjevování. Holotropní dýchání také umožňuje naučit se pracovat se silou extáze, důležitou součástí šamanské praxe. Pobyt je spojený s indiánskou saunou a kontaktní relaxací. skridla.arcs.cz/
  Aleši, co ty na to?

 364. Bílá velryba

  Mě prostě lidová víra, víra babek z Horní Dolní, jako byla víra i některých zdejších, nezajímá. Zajímá mě víra intelektuálů. Těch, co se snaží svou víru hájit logicky. Stejně tak mě nezajímá ateismus dědků a babek z Horní Dolní, kteří jsou pouze zhrzení a mají své “hrozně dojemné příběhy”. Zajímá mě, jestli si ateista umí svou pozici logicky obhájit a odůvodnit, emoční průjem je pro hysterky, ne pro mysící jedince. Někdy je příběh zajímavý, ale když není doplněn rozumem, není to pro mě dostatečně zajímavé. Že někomu neutřel bůh zadek pro mě není důvod být ateistou. Stejně jako nasranost na komunitu. To je důvod třeba k odchodu z církve, ale ne od náboženství. Teprve logická analýza může vést k uvědomělému ateismu či agnosticismu. A to zajímá mě víc než nějaké “dojemné příběhy”. No nic, vyprávějte si tu příběhy a dobrou a zase zítra. 🙂

 365. Hraničář

  anetalinda
  05.02. 2018

  Jestli se to setkání s Alešem uskuteční, tak do Prahy přijedu, ač to mám trochu z ruky ………………..

  Aleši, vidíš ten zájem? To ti ruce upadnou při tom vkládání!

 366. mulit

  Já to vím, že tady na tomto foru jsem spíše mezi lidmi slova. Každý jsme nějaký. Byl jsem takový zvídavý už od mala. Říkala mi to i moje matka. Všecko jsem musel zkusit. Snad už ve 12 jsem jezdil na pincku. To byla taková menší motorka, pionýr. To budou pamětníci znát. Do všeho jsem musel vlézt. Všecko chutnat. Zapálil jsem náboj od brokovnice v koupelně. To bylo radosti doma, když jsem přišel za matkou ohořelý. Strčil jsem hřebík do zásuvky a dostal ránu 220V. To jsem byl ještě na základce. Krávy jsem dojil, králíky kuchal jako ten Drahoš. Pak v dospělosti postavil domek. Všecky práce zkusil, i na ty klávesy se naučil hrát. Prostě všecko muset znát. cestovat, vylézt kopce, na zahradě zasadit čím jak nejvíc různých druhů stromků, k tomu cvičit, jezdit na kole, plavat, číst knihy, prostě žít. Tady na osacr si připadám jak mezi suchoprdy. Ale to neva.

  Každopádně platí, že kdo mezi pobožnými nežil, nezná je. Přes monitor počítače se to fakt nedá poznat. Osobní zkušenost je osobní zkušenost. Filozofie mi je upřímně k ničemu. Rozhodují vždycky konkrétní věci. A ty taky přesvědčují. Takže až pobožný, třeba Alešek, předvede, že mu jeho abrakdabraka funguje, tak to budu brát vážně. Věci buď fungují nebo nefungují. Největší handicap náboženství je, že nefunguje nic z toho, co hlásá.

  Když prodejce při ukazování zboží na předváděcí akci strčí vysavač do zásuvky a ten neluxuje, fnefunguje, když vytáhne údajný super nůž a ten se zlomí při řezání první vánočky, když předvede údajně nepřipalovací hrnec, který při prvním zapnutí spálí, co do něj dáš, tak prostě víš, že to nemá cenu kupovat. No a tak je to s křesťanstvím. Jsou to jen vysavače, co nejdou zapnout, nože, co se zlomí při sebemenší zátěži, hrnce, co spálí všecko na uhel. A myslím to jako metafory, takže i lidi s filozofickými sklony si v tom najdou svoje….

 367. Jiří Skřítek

  Jo tyhle metafory jsou dobrý. Těm rozumí i ten, co v metaforách nežije.

 368. mulit

  Jo a ještě napíšu jednu věc. Když jsem před 4 lety šel na svoji první operaci, tak jsem se bál, že narkóza nebude fungovat. Že budu při vědomí, bude to strašně bolet, až mě budou řezat a já to budu vnímat. Vážně. Bylo to tím, jak pobožným nic nefungovalo. Všecko, co řekli, bylo v reálu naopak. Takže jsem očekával, že u doktorů to bude podobné. Ale doktorům na rozdíl od pobožných, to fungovalo. Nebyl jsem při vědomí. Nekecali. Takhle to chodí s důvěrou. Jestliže pobožný něco 20x prohlásí a 20x mu to nevyjde, tak proč bych mu měl věřit? Důvěra se dává tomu, kdo nekecá a věci mu fungují a je na něj spoleh. To pobožní nejsou.

 369. Lemmy

  BV: Ani Afrodita, ani vodníci, ani čerti a červená Karkulka nemusí být neexistujícími věcmi. Nebo to dokaž. Ale to nemůžeš.

  Toto je klasická ukážka filozofickej táraniny. Dokazovať má ten, kto tvrdí niečo o tej existencii. Napríklad, ak niekto verí v existenciu bohyne, je na ňom dôkazné bremeno. Opakujem otázku inak: Ako filozof (nie pseudofilozof, ten ma nezaujíma) vie čo logicky povedať o existencii bohyne? Nič! Bude na tom rovnako ako teológ.

  Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď. (Hubbard)

  Parafráza: Filozofia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď.

 370. ateista

  @BV
  “Kdybych posuzoval islám podle toho, jak ho znám osobně, tak mam 1dobrou a 1špatnou zkušenost z ČR. Osobní.”

  Já nemám žádnou, ale umím trochu počítat. V Německu souhlasí s tím, aby si imigrant přizval všechny své manželky, nikoliv jen jednu podle německého práva. Když má např. 4 manželky a s každou bude mít 4 děti, je to 16 muslimů. Německá rodina má 1-2 děti, to je poměr 8:1 až 16:1. Co bude za 30-50 let? Je to strašení? Ne! Je to realita. A je jedno, jestli budou pracovat nebo je bude německá společnost živit.

 371. mulit

  Takže s Alešem by se setkali v Praze Anetalinda, Hraničář, Bílá Velryba, Jiří Skřítek a Petr Tomek. To má pět lidí, kterým by mohl ukázat své magické ruce při vkládání. A já mu nabízím skype nebo klasický telefonický hovor.

  Alešek utekl….

 372. Bílá velryba

  Zvědavost se ukájí hlavně vědou. To je kvalitní poznání. Chodit po církvích, to není opravdu pro mě nějaké “poznání”. Primitivní víra primitivních lidí, či primitivní ateismus primitivních lidí, mě prostě nezajímá… 🙂

 373. Bílá velryba

  “Toto je klasická ukážka filozofickej táraniny. Dokazovať má ten, kto tvrdí niečo o tej existencii. ”

  To není “táranina” ( teda já vlastně nevim, co to je “táranina”, ale asi něco jako nesmysl… 🙂 ), ale ty tvrdíš, že ty věci neexistují, jak to víš? Dokázat to nemůžeš, tak proč to tvrdíš? Oni zatím nemohou dokázat existenci. Možná navěky, ale to my nevíme. Takže z toho nevyplývá existence ani neexistence. Max. agnosticismus… 🙂

  Když bych ti před 200lety řekl něco o evoluci, řekl bys: kde máš důkazy? A já bych řekl: zatím nikde. A ty bys řekl: takže evoluce neexistuje. Tak hloupý bys byl?

 374. Bílá velryba

  Klidně se sejdu s Alešem! Taky chci vidět vymítání, ale hlavně tu občas filosofoval (i když neměl většinou pravdu), víc než někteří místní ateisté, proto se s ním rád sejdu.

  Ano, když něco 20X nevyjde, už by měl člověk pochybovat, to už je součástí racionálního přezkumu a je to i věc filosofie a vědy, to není nic odtrženého od empírie, jen je to strukturované poznání, přesné poznání.

  Nestrukturované poznání je na tom hůře a může vás oblafnout třeba věřící, který zná nějaké triky, psychologické triky a tak.

 375. mulit

  Ztratit důvěru, když ten druhý podvádí, není nic primitivního. To by se ti přihodilo, kdybys přišel na to, že ti zahýbá ženská. Nepotřeboval bys k tomu studovat filozofickou knížku, abys věděl, že s tebou vyjebává a nasazuje ti parohy.

 376. Bílá velryba

  Ano, ale z toho, že tě ojebává člověk, nepoznáš nic o bohu, ale o člověku. Max. že on lže, ale nevíš, jestli bůh je či není a tak dál, to už je věc filosofie a vědy. Kritika náboženství je také věcí filosofie a vědy, pokud má být k něčemu. Tvoje argumenty jsou stále jen argumenty proti církvi či lidem v církvi, ne nutně proti náboženství jako takovému. Prostě si odešel kvůli zklamání a zhrzenosti, tvůj ateismus je jen pocitová reakce na osobní zklamání, nic víc (proto si ateista a zároveň třeba nechápeš evoluci vůbec). Tohle by mi nikdy nestačilo. Můj názor je podepřen racionální filosofií a vědou, ne jen nějakými emocionálními “příběhy”.

 377. Lemmy

  BV: ale ty tvrdíš, že ty věci neexistují, jak to víš?

  To netvrdím!!! Kde? Len som sa opýtal na tzv. filozofov, že čo vedia logické povedať o bohyni, nič viac. Áno, táranina je česky blábol.

  BV, si ukážkový príklad neschopnosti logicky myslieť. To, že pred 200 rokmi (napríklad) nikto nevedel nič o evolučnej teórii, neznamená, že neprebiehala. Len si to ľudia neuvedomovali. Ale dnes máme toľko dôkazov pre evolúciu, že som zvedavý, čo logické k tomu vie povedať filozof. Lebo, pokiaľ viem, tak zrozumiteľne, vedecky sa k tomu vedia vyjadrovať len vedci. Laik len preberá tie informácie, sprostredkúva ich.

  Inak, neovládaš logiku ani v základe, lebo mi prisudzuješ niečo, čo som vôbec nikde nepovedal. Toto sú tvoje táraniny o mne: A ty bys řekl: takže evoluce neexistuje. Tak hloupý bys byl?

  Nie som hoden toho, aby som na také táraniny reagoval. Platí: Nebudem sa s vami púšťať do intelektuálneho súboja. Bolo by pod moju úroveň bojovať s neozbrojeným protivníkom. (La Rochefaucoulte)

  Platí to aj pre teba. Chcem si prečítať odborný názor filozofa na evolúciu. Keby neboli vedci, tak dodnes by filozofi tárali dve na tri o prírode.

 378. jl

  “Můj názor je podepřen racionální filosofií”
  … neni od veci podivat se, jak a odkud se historicky k tzv. racionalni filosofii doslo. Napadlo vas to nekdy?

 379. Lemmy

  BV: primitivní ateismus primitivních lidí, mě prostě nezajímá

  Zrejme to nezaujíma ani humanistov. Ešte som sa nestretol s ohlasom, záujmom o primitívnych ateistov. Akí to sú? Čo je pre nich charakteristické?

 380. Bílá velryba

  “To netvrdím!!! Kde? Len som sa opýtal na tzv. filozofov, že čo vedia logické povedať o bohyni, nič viac. Áno, táranina je česky blábol.”

  Tvrdil si to, že se bavíme o neexistujících věcech, ale ty nemůžeš vědět, jestli jsou neexistující…

  “Čo asi tak filozofujú o existencii bohyne Afrodity? K čomu dospeli? Či tápajú vo filozofických táraninách? A čo otázka existencie boha Enkiho? Že o takých bohoch nevedia, alebo nechcú, diskutovať? Lebo čo? Lebo len ten židovsko-kresťansko-moslimský boh je pre tzv. filozofov zaujímavý? Čo už také sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach?”

  Vidíš, stačí logika a hned člověk chápe něčí text. 🙂

  Když se bavíme o Afroditě či o bozích, nevíme, jestli se bavíme o neexistujících věcech a to je ten fór. Stačí myslet…

 381. Bílá velryba

  “Ešte som sa nestretol s ohlasom, záujmom o primitívnych ateistov. Akí to sú? Čo je pre nich charakteristické?”

  Že nemyslí, že mají ten ateismus pouze emoční, zklame je církev, ale nemyslí a nemají své názory filosoficky a vědecky, racionálně důvodněné.

  “Platí to aj pre teba. Chcem si prečítať odborný názor filozofa na evolúciu. Keby neboli vedci, tak dodnes by filozofi tárali dve na tri o prírode.”

  Jelikož jsem studoval kromě filosofie i vědecký obor, tak ti mohu říct, že díky hodně přesným empirickým důkazům (většinou nepřímým důkazům) vidím teorii evoluce jako relativně pravděpodobnou teorii o vývoji biologické hmoty (myšlen neodarwinismus). A dál? 🙂

 382. Bílá velryba

  “… neni od veci podivat se, jak a odkud se historicky k tzv. racionalni filosofii doslo. Napadlo vas to nekdy?”

  Jelikož jsem studoval i filosofii, tak napadlo. Třeba antické Řecko. Například. No a? 🙂

 383. první z kacířů

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  “Když bych ti před 200lety řekl něco o evoluci, řekl bys: kde máš důkazy? A já bych řekl: zatím nikde. A ty bys řekl: takže evoluce neexistuje. Tak hloupý bys byl?”

  Řekl bych, že je to trochu jiný případ. Byla to sice na tehdejší doby sci-fi, ale týkalo se to reálného světa, takže se to dalo zkoumat a pracovat na objevení do té doby neexistujících důkazů.
  Jak zkoumat boha a vlastně u kterého začít?
  A není jednoduší začít přezkum u vodníků?… Vždyť pro ně máme také řadu literárních indicií 🙂 a ohledně lokace máme dokonce nápovědu ve filmu “Jak utopit doktora Mráčka”. (Vltava, pražské jezy, Pražáci mohou pořídit skafandry a hurá pod vodu 🙂 )

 384. Bílá velryba

  To by se ti moc nepovedlo, vodníci můžou žít na jiné planetě. 🙂 A planet je asi tolik, že bys na to nikdy nemusel přijít.

  Jak zkoumat boha by ses měl ptát spíš věřících. Jsou tu empirické možnosti, například pokud by věřící předpovídali události, které ještě předpovídat neumíme, pak by se zvýšila pravděpodobnost, že mají nějaké “vyšší schopnosti”, že jsou ve spojení s něčím vyšším či s UFO nebo tak. Mohli by oživit 3dny starou mrtvolu, která se rozkládá a přístroje jí celou dobu měří, že už je mrtvá. A měli by to udělat vícekrát.

  Pomocí modliteb k různým bohům by se například dalo měřit, jestli nějaký bůh možná pomáhá či spíše ne, ale na velkých číslech a modlitby by musely být konkrétní a musely by se ty věci dát statisticky zpracovat.

  Dále logické možnosti jsou takové, že se zjistilo, že bez boha nemůže fungovat svět, třebaže vznik života není možný bez inteligence (proti čemuž tu dávám třeba Miller-Uryeův experiment a tak, ale jisté to není, jsou to hodně nepřímé důkazy).

  Nebo kdyby se ukázalo, že vesmír musel stvořit bůh, proti čemuž zde argumentuji třeba možností věčného cyklického vesmíru.

  Důkazy boha jsou na věřících, ne na ateistech. Ale ateisté by neměli říkat, že něco neexistuje jen proto, že proto není důkaz (či zatím není důkaz). To se dá udělat jen u bohů, kteří mají neslučitelné vlastnosti.

  Zbytek je tedy agnosticismus a případně relativní pravděpodobnost.

 385. první z kacířů

  A jinak ke sporu filozofie versus reálná víra běžných věřících.
  Myslím si, že je obou přístupů, neb pravděpodobně většina věřících jede čtení bible, modlení, návštěva kostela a jen výrazně menší část se snaží o filozofické dokázání té jejich jedině pravdy.

 386. Bílá velryba

  Ano, souhlas. A mě právě ta většina nezajímá. A s tou menšinou se rád hádám. 🙂

  Proto se raději utkám s teologem nebo věřícím filosofem než s 20 vesnickými babkami, se kterými si nemam vůbec co říct, protože nemají svou víru nijak racionálně odůvodněnou, zatímco ta menšina, která se o to snaží, mě zajímá, protože jim to rád rozbíjím jako domeček z karet.

 387. první z kacířů

  Vodníci jsou třeba na jiné planetě…. kdepak v pohádkách se píše že jsou v rybníce za návsí 🙂

 388. Bílá velryba

  Ano, na jiné planetě může být také ves a břízy, ale s vodníkem. 🙂

  Viděl jsi Vodní svět s Kevinem Costenerem? Tam už ho “evoluce vybavila” žábrama, byl to druh vodníka (to evoluce vybavila je metafora, které se nemusíte hned chytnout, samozřejmě jde nejspíš o slepý proces). Vodní muž, který dýchal i pod vodou i nad vodou.

  Takovejch planet, kde si nějaký “Kevin Costner” plave pod vodou a dýchá si žábrama, může být víc. Nebo nemusí. 🙂 A chytat dušičky vůbec ani nemusí.

 389. první z kacířů

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  Mne by nepřesvědčilo ani trojité něčí zmrtvýchvstání, neb není možné vyloučit takový medicínský pokrok, který by to umožnil. Ani přesné předpovědi budoucích dějů, neb ani u nich nelze dopředu vyloučit pokrok získávání extrémně rozsáhlých dat pro předpovědi.
  Jinak debaty s věřícími pro sebe považuji za ztracený čas, s výjimkou za účelem “poznání nepřítele”.

  Co mne třeba zajímá, je rasistická genocida bílých farmářů v JAR a v Zimbabwe,… neb ukazuje to krásné multikulturní soužití 🙁 kteréžto v mainstremových médiích nějak nemohu nikde dohledat,… jakoby je to nezajímalo…. a což jsou i zde někteří schopní popírat.

 390. první z kacířů

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  Oukej… jdu si rezervovat jednu raketu SpaceX od Muska a hurá za vodníky…. doufám, že nebudou daleko… abych se do večeře stihl vrátit 🙂

 391. Bílá velryba

  “Mne by nepřesvědčilo ani trojité něčí zmrtvýchvstání, neb není možné vyloučit takový medicínský pokrok, který by to umožnil”

  Zvýšilo by to pravděpodobnost, jelikož my takovou vědu zatím nemáme nejspíš. Navíc kdyby se to dělo bez přístrojů, jen díky modlitbám a hned, bylo by to už částečně průkazné. Samozřejmě, mohlo by to být i UFO například, což také píšu výše, ale dokázali by, že umí něco co my ostatní ne.

  Nikde netvrdím, že je takový důkaz 100%, ale naše důkazy pro evoluci také nejsou 100%, ani pro většinu ostatních věcí. Jen zvyšují pravděpodobnost, jejich exaktní důkazy by zvýšily pravděpodobnost jejich boha, ne dokázaly, ale zvýšily pravděpodobnost. Jako my zvyšujeme rel. pravděpodobnsot u naší evoluce díky našim exaktním důkazům, i když nejsou 100%.

 392. první z kacířů

  Jasně, vše je o pravděpodobnosti. Ale čím vším se zabývat, vždyť se dá vymyslet tolik kravin. Kolik tomu věnovat času či spíše tím čas promarnit…. prostě věčná to škoda.

 393. Bílá velryba

  Zde jsme na webu o ateismu a náboženství, takže jestli ti přijde, že je to marné, nemusíš sem chodit přece, když sem ale už jdeš, tak bys měl psát o tématu a zabývat se jim vážně. Takže by ses těma “kravinama” zabývat měl, nejen, že mají věřící velkou moc, ale ty kraviny budou cpát i do tvých dětí, skrze televizi, školu a kdo ví co, sice méně než dřív, ale stále. A až sem přijde víc islámu, to teprve uvidíš, jakou mají ty “kraviny” moc a sílu. Kromě toho bychom se jejich argumenty měli zabývat už z principu, co kdyby se nakonec nějaký ukázal jako pravdivý či dobře racion. podložený? Nemyslím si to, ale možné to je. Takže je třeba se tím zabývat, když už se tomu zde věnujeme a tento web je zde taky od toho…

  Mimochodem, kdyby se ukázalo, že jakákoliv samovolná evoluce a vznik života nejsou možné, což je podle mě pitomost, protože se těžko dají vyčerpat všechny možnosti, protože nás to může napadnout až jindy a za jiných podmínek, tak pořád nemají věřící vyhráno. Zatím to tedy vypadá přesně opačně, tedy v náš prospěch, ale kdyby…

  Pořád by člověk mohl říct, že nás sice stvořila nějaká inteligence, ale že to byl UFON, který se sám mohl vyvinout v nějaké evoluci, kterou neznáme a že jeho život mohl vzniknout samovolně a je na jiné bázi než náš. Sice to nevíme, ale ta možnost tu je. Takže ani pak by věřící nevyhráli. Dokonce můžeme žít v matrixu a svět funguje tam venku trochu jinak. Takže tak.

  A to co zbylo z těch nejznámějších “důkazů božích” je první příčina, ale žádná být nemusí, protože je tu možnost např. kruhové kauzality a cyklického vesmíru. Ne že bychom měli nějak moc důkazů, ale je tu ta logická možnost.

  Jak vidíte, nebudou to mít jednoduché, když víte, jak na ně.

  A to jsem ještě ani nezmínit, že ani po smrti si nemůžete být jistý, kdybyste opravdu někam přišli (nějaká jemně hmotná duše třeba), do nebe třeba, že s vámi mluví bůh a ne třeba ufon, která má právě váš mozek v lihu a pouští do něj elektrické signály a vyvolává ve vás snový svět a řídí váš svět.

  Kdepak, nás jen tak neochčijou, pokud člověk myslí, jen tak si na něj nepřijdou.

  Zatím. 🙂

 394. první z kacířů

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  “Zde jsme na webu o ateismu a náboženství, takže jestli ti přijde, že je to marné, nemusíš sem chodit přece, když sem ale už jdeš, tak bys měl psát o tématu a zabývat se jim vážně. Takže by ses těma „kravinama“ zabývat měl, nejen, že mají věřící velkou moc, ale ty kraviny budou cpát i do tvých dětí, skrze televizi, školu a kdo ví co, sice méně než dřív, ale stále. A až sem přijde víc islámu, to teprve uvidíš, jakou mají ty „kraviny“ moc a sílu. ”

  S tím víceméně souhlasím, své předchozí vyjádření upřesním. – Dle mne by to chtělo přejít od teorizování k praxi, od slov k činům, v tom ztrátu času nevidím.

 395. ateista

  @Bílá velryba

  Vy se označujete jako ateista, ale Vaše závěry tomu nenasvědčují. Jste ochoten připustit existenci např. vodníka, třeba na jiné planetě. To zpochybňuje Vaši racionalitu. Musíte se ptát (podobně jako se ptám já v otázce boha) kdo se jako první dověděl o vodníkovi a jeho podobě či vlastnostech. Když budete důsledně pátrat zjistíte, že je to vymyšlený subjekt. Totéž platí o vílách, strašidlech, bozích…..

 396. mulit

  Bílá velryba
  Tvoje argumenty jsou stále jen argumenty proti církvi či lidem v církvi, ne nutně proti náboženství jako takovému. Prostě si odešel kvůli zklamání a zhrzenosti, tvůj ateismus je jen pocitová reakce na osobní zklamání, nic víc (proto si ateista a zároveň třeba nechápeš evoluci vůbec).

  POZOR – to ale není jediný důvod, proč už nejsem pobožný. Další MEGA důvod je kritický rozbor bible. Čtení bible bez růžových brýlí. A třetí MEGA důvod je pozorování přírody, potravní řetězec, endemické druhy na různých kontinentech a ostrovech. Čili fakta, která jsou v rozporu s tím, co hlásá náboženství. A ty se to snažíš zoufale (nebo soutěživě) redukovat na jediný bod, abys mě zesměšnil. No nevadí, budeš se mě snažit zesměšňovat opakovaně, já to budu opakovaně vyvracet, že to tak není. Ostatně ty to víš, že to tak není. Ukazuješ jen diskusní svaly. Jak jsi sám psal, pojímáš tento server jako prostor, kde chceš vyhrávat, soutěžit a sebe vyvýšit. Ok, tak si soutěž. Akorát nevím s kým? Další podobný už tu není. Ostatní si jen vyměňují názory, takže s tvojí soutěživostí tu asi budeš kapku trapný…

 397. mulit

  Na to, aby člověk byl ateistou, není třeba mít ani sklony k filozofii, ani věřit bezvýhradně evolucionistům. Právě že to je zase víra lidem. Věříš filozofům a věříš evolucionistům, ale to jsou jen lidi. Něco sis zase zbožštil. A snažíš se povyšovat. Jaký jsi KING. Trapné.

 398. mulit

  Exoplanety jsou, jaké by být neměly
  Sedm skalnatých planet velikosti Země kolem jedné hvězdy – objev planetárního systému hvězdy Trappist 1 nevyvolal před rokem mezi astrofyziky nadšení, ale spíše zoufalství. Byl to další hřebík do rakve dosavadních teorií o vzniku planet.

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/462416-exoplanety-jsou-jake-by-byt-nemely.html

  Věřit vědě slepě bez výhrad je srovnatelné s náboženskou vírou. A věřit filozofům je snad ještě pošetilejší. Člověk má věřit sám sobě a svým zkušenostem. Jen tehdy je nejméně manipulovatelný. Ale chápu, že 20 letý nemá životní zkušenosti, tak hledá autority, o které by se mohl opřít.

 399. Bílá velryba

  “S tím víceméně souhlasím, své předchozí vyjádření upřesním. – Dle mne by to chtělo přejít od teorizování k praxi, od slov k činům, v tom ztrátu času nevidím.”

  K jakým činům přesně? K tomu vymítání? To musí chtít protistrana. Já vymítat ďábla neumím. 🙂

  Nebo k jakým činům?

 400. Bílá velryba

  “POZOR – to ale není jediný důvod, proč už nejsem pobožný. Další MEGA důvod je kritický rozbor bible. Čtení bible bez růžových brýlí. A třetí MEGA důvod je pozorování přírody, potravní řetězec, endemické druhy na různých kontinentech a ostrovech. Čili fakta, která jsou v rozporu s tím, co hlásá náboženství. ”

  Ale to už je filosofie a logika přece. Tak co ti na tom tak vadí? 🙂

  Já teď nic nezesměšňuji, jen jsem od tebe tady zatím viděl hlavně ty důvody, které jsem uvedl.

  Věřit je potřeba, ale je víra podložená racionálně a empiricky a je víra nepodložená. A proto věřím na evoluci a ne na vymítání ďábla. Resp. posuzuji jejich pravděpodobnost odlišně.

  Věda a logika není zboštěná, ale jediná dnes známá možnost přesného poznání.

  Takže ateista může dojít k ateismu různě, ale buď je v tom převaha rozumu (věda a filosofie) nebo převaha emocí (zhrzenost a tak).

  A podle argumentů si dovoluji vás zařadit podle toho, co tu od vás čtu. A dělám tak správně. 🙂

 401. Bílá velryba

  Kdo tu věří vědě bez výhrad? Věda není o bezvýhradné víře. To si vědu asi nepochopil… A jsme zase u toho, jako u té evoluce.

  A proto říkám, že tvůj ateismus je emocionální víc než rozumný. To je vše. 🙂

  Proto mam raději debaty s lidmi, kteří filosofují a umí to nebo se o to aspoň poctivě snaží. Aleš tu má lepší argumenty než 90% místních ateistů. Proto jsem za něj rád. A rád mu ukazuji, kde chybuje.

  Kdybych se nezajímal o tyto problémy dlouhodobě, jen bych měl kurz logiky prvního semestru na VŠ, kde většina lidí s logikou dnes končí na VŠ, tak to na mě tady bude působit tak, že bych se přiklonil na stranu Aleše, ne v té morálce, ale v těch dalších věcech. Ještě, že tu jsem, třeba si to někdo přečte a nenechá se zmást. 🙂

 402. Lemmy

  Opakujem pre tzv. filozofa BV.

  Bílá velryba: Člověk do debaty musí být aspoň trochu filosof.

  Vážne? Čo asi tak filozofujú o existencii bohyne Afrodity? K čomu dospeli? Či tápajú vo filozofických táraninách? A čo otázka existencie boha Enkiho? Že o takých bohoch nevedia, alebo nechcú, diskutovať? Lebo čo? Lebo len ten židovsko-kresťansko-moslimský boh je pre tzv. filozofov zaujímavý? Čo už také sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach?

  Ja som nič nepovedal, či existujú alebo neexistujú!!! Ja som sa opýtal, čo sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach, pretože každému rozumnému človeku je jasné, že o existujúcich veciach sa dá diskutovať aj dlhodobo. Z rôznych uhlov pohľadu. Napríklad o živote. A keby tzv. filozof sa nehral na filozofa, lebo nateraz sa ukázal len ako pseudofilozof, čiže táraj, vedel by, že ak nejakí teisti tvrdia, že veria, že existuje len jeden boh, a to práve ten, v ktorého veria, potom nutne, ak sa nemýlia, musia byť ostatní bohovia vymyslení, neexistujúci. Toto je logika. A o tom písal autor, v nadpise je: Pokiaľ existuje boh… Ak nejaký existuje, OK, filozof si vždy nájde nejaké rečičky podobne ako teológ. Preto ma tie rečičky nezaujímajú, lebo ich dobre poznám. A sú nanič. Preto som sa pýtal na ďalšiu tému, ale zdá sa, že tzv. filozofi sa jej vyhýbajú ako čert krížu! 😀
  Rozumní ľudia majú vo zvyku vravieť: Čo sa nijako neprejavuje, považuje sa za neexistujúce. Aby sme mohli aspoň teoreticky pripustiť existenciu niečoho, museli by sme o tom mať nejaké informácie, dôkazy, nejaké prejavy.

  Gravitácia sa prejavuje. Preto sa ňou veda zaoberá.

  Mudrlanti, alias filozofi sa prečo nezaoberajú tým, o čom nevedia, či to vôbec neexistuje?

  Veda sa hlúposťami, ktoré tárajú nejakí filozofi alebo teológovia, nezaoberajú exaktne, pretože nie je čoho sa v ich kecoch chytiť. Veda sa zaoberá tým, čo má nejaké účinky, čo sa nejako prejavuje.

  Ja: „To netvrdím!!! Kde? Len som sa opýtal na tzv. filozofov, že čo vedia logické povedať o bohyni, nič viac. Áno, táranina je česky blábol.“

  BV: Tvrdil si to, že se bavíme o neexistujících věcech, ale ty nemůžeš vědět, jestli jsou neexistující…

  Nie bavíme, ale položil som otázku, či sa o tom tzv. nepseudofilozofi bavia? A dočkal som sa vyhýbavej odpovedi, vlastne typickej pre tárajov. Hraješ sa na filozofa, ale nič nevieš rozumné napísať.

  BV: Když se bavíme o Afroditě či o bozích, nevíme, jestli se bavíme o neexistujících věcech a to je ten fór. Stačí myslet…

  V tomto prípade si tu nemyslel len ty sám.

  Do akej miery je schopný filozof až zájsť v prípade Snehulienky? Keď si nevie rady ani s bohyňou Afroditou alebo bohom menom Enki.

 403. mulit

  To je ale prdel, jak se Alešek vypařil, když mu pět lidi kývlo na to, že se přijde podívat na jeho magické ruce 😀

 404. Bílá velryba

  “Ja som nič nepovedal, či existujú alebo neexistujú!!! Ja som sa opýtal, čo sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach, pretože každému rozumnému človeku je jasné, že o existujúcich veciach sa dá diskutovať aj dlhodobo”

  Z toho co jsi napsal to vyplývalo spíš jak to píšu já plus ti mohu připomenout debatu vedle, kde jsi to napsal ještě jasněji, když si se tam s někým hádal o tom samém… 🙂

  Ano, má velký smysl bavit se o věcech, které asi existují i o věcech, které možná existují a možná ne. O tom je věda, mimochodem. Spousta částic nejdřív “existovala “jen na papíře”. Boson a tak, například. Takže má smysl spekulovat i o tom, co možná je a možná není. A o tom je i filosofie, aby rozlišovala, co spíš je a co spíš není. Říká se tomu epistemologie a věda by bez ní ani nemohla existovat.

  Navíc jsme zde na webu o ateismu a náboženství, takže zde to má smysl dvojnásob. 🙂

 405. Bílá velryba

  “To je ale prdel, jak se Alešek vypařil, když mu pět lidi kývlo na to, že se přijde podívat na jeho magické ruce ”

  Máš recht, je to divné. 🙂

 406. Lemmy

  BV: Z toho co jsi napsal to vyplývalo spíš jak to píšu já

  Netreba si domýšľať nezmysly. O bozóne filozof vie prd, len vďaka vedcom o tom vie, a môže okolo toho tárať asi na úrovni bežného laika.

  Áno, sme na webe o ateizme a náboženstve, preto som položil otázku pre nepseudofilozofov, čo si myslia o bohyni Afrodite? Alebo o bohu Enkim.

 407. Lemmy

  Zatiaľ mám vážne pochybnosti o význame tejto vety, lebo je v protiklade k tomu, ako odpovedá BV.

  Bílá velryba: Člověk do debaty musí být aspoň trochu filosof.

 408. mulit

  Jinak k důkazům. Pro mě je osobní zkušenost důležitá. Když jsem podstoupil první vymítání, měl jsem údajně démony A, B, C, když jsem podstoupil za měsíc vymítání u jiného pastora, měl jsem duchy D, E. A někdo jiný zase vymítal mraky. Někdo osvobozoval apod. Pokud démoni mění jména a počet, je jasné, že to je fake. A nijak se neprojevují. Jsou to fantazie toho kazatele. Za život jsem podstoupil exorcismus nebo pokládání rukou více než 10x a pokaždé si ten dotyčný vytvořil svoji představu problémů a démonů. Když mi bylo 20 let, vymítali ze mě démony smilstva a perverze. Jenže já v té době byl panic, to jsem jim neřekl. Oni si mysleli, že už aktivně sexuálně žiju, proto si vymysleli ty démony. Je to jasný, nezpochybnitelný důkaz toho, že lhali. Křesťanství = esoterika. Nic jiného to není.

  Důkazů mám spoustu. Už jsem tu psal důkaz s posíláním DVD maníkovi, co osobě prohlašoval, že v anonymním balíku rozezná DVD s Harry Potterem. Prý má dar rozlišování duchů. Trefoval se jen podle statistické pravděpodobnosti. Mohl bych tu jmenovat falešná proroctví, falešná svědectví, atd. Jen díky tomu, že do věcí šťourám, jsem vyšťoural, že to je fake. Filozofie by mi nijak nepomohla k dekonverzi. Musel jsem odhalit dostatečné množství fejků. Všechno byly fejky. To je důležité. Protože stačilo, aby aspoň jednou to nebyl fejk, ale něco reálně nadpřirozeného. Ne. Nikdy se nic takového nestalo. Ani jednou. A to jsem vlezl fakt všude do každého sboru, na každé shromáždění, kde se to mělo dít.

  Kdyby existoval někdo nadpřirozený, nevydržel by být schovaný 13, 7 miliard let a neprojevit se. Už by se prozradil. Nějak by interagoval. Ale nic takového tu není. Takže není důvod si myslet, že někdo takový je, když se nijak neprojevuje. To, že se nijak neprojevuje, má nejspíš původ v tom, že není.

 409. Bílá velryba

  Dvě největší chyby Lemmyho:

  1) „Lemmy
  23.01. 2018

  Ateista správne povedal, že teisti tvrdia čosi o bohu (boh existuje). Takže, kým teisti nepredložia dôkazy o existencii, platí, že to, čo sa nijako neprejavuje, sa bežne považuje za neexistujúce. “

  TOTO JE CHYBA. „Se běžně považuje za neexistující“ – není pravda. Je to logická chyba a co se běžně za něco považuje nám může být u zadku!!! Důležité je, jak jsou věci logické a ne jak se “běžně něco považuje” v hospodě nebo nevim kde…

  2) „Lemmy
  25.01. 2018

  Plus, táraš nezmysly, pretože na odmietnutie teizmu nie je potrebná veda. Pomocou vedeckých znalostí sa akurát lepšie argumentuje. Ale ateista nie je povinný argumentovať vedecky, kým teista nepredloží seriózny dôkaz napríklad o bohyni Afrodite. Ku ostatnému sa nevyjadrujem, lebo diskusný balast ma netrápi.“

  Nemáš pravdu, k tomu, aby předložili důkazy a tys je rozeznal (seriozní a neseriozní), musíš znát vědu a filosofii právě !!!

  Tedy přidávám ještě bod 3.

  3) Ano, aby člověk rozeznal relevantní důkazy od nerelevantních a mohl mít vůbec vědeckou metodu, musí existovat filosofie vědy. Filosofie vědecké metody a epistemologie, na které se věda zakládá.

  Tedy na to, aby člověk v debatě o náboženství něco poznal, musí znát něco z filosofie (aspoň něco) a něco z vědy. Aby si racionálně obhájit ateismus – to samé. Osobní zkušenost se také počítá. Neříkám že ne.

 410. Lemmy

  BV: Nemáš pravdu, k tomu, aby předložili důkazy a tys je rozeznal (seriozní a neseriozní), musíš znát vědu a filosofie právě !!!!!!!!!!!

  Toto je nehorázny nezmysel. A vraj nie pseudofilozof! 😀

  Ak mi niekto bude čosi rozprávať o tom, že verí v boha Honkitua, tak je to jeho problém. Nie som nijako viazaný žiadnou vedou ani filozofiou, aby som sa mal jeho bludom zaoberať.

  Adam Roman napísal:

  „O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.“

 411. Bílá velryba

  Aby si věděl, jestli ti předložil důkaz pro svou víru, musíš vědět, co důkaz je a není. A tedy znát vědu a filosofii (aspoň něco z nich).

  Jinak je tvůj ateismus emoční.

  Odmítáš něčí “důkazy”, aniž bys věděl, co to důkaz je. Odmítáš něčí víru a tvrdíš, že nepředkládají důkazy pro své bohy, ale když nevíš, co je důkaz a co není, tak nemůžeš odmítat jejich důkazy,jinak je to postoj idiota.

 412. Lemmy

  Najväčšia chyba Bílé velryby spočíva v neovládaní logiky a zdravého rozumu. Ak sa niečo nijako neprejavuje, považuje sa to za neexistujúce. Bodka. Rozumný človek tomu rozumie. veľryba nie. 😀

 413. Hraničář

  mulit
  06.02. 2018
  Takhle to chodí s důvěrou. Jestliže pobožný něco 20x prohlásí a 20x mu to nevyjde, tak proč bych mu měl věřit? Důvěra se dává tomu, kdo nekecá a věci mu fungují a je na něj spoleh. To pobožní nejsou. ……………………..

  Na “ksichtknize” ve skupině Katolíci, jsem “doloval” z jedné zbožné diskutující, jaká “dobra”- jimiž se “pyšnila” – jí Ježíš dává. Aby je konkretizovala. Hned změnila termín, že se jí (prý) dostává “ovoce Ducha sv.” Dobře, tož tedy konkretizaci toho “ovoce”. Ale to prý si mám přečíst v evangeliu!
  Tak je to vždy, když člověk chce odpověď na konkrétní otázku. Rázem je po diskuzi!
  Nejfantastičtější pro mě je, jak se ti věřící nenechají přesvědčit. Jak nejsou schopni převzít jiné názory. I když, stejně jako ty, je chápu – také jsem tak smýšlel!

 414. Bílá velryba

  Logiku nedáváš ty:

  1) Aby si věděl, jestli ti věřící předložili důkazy pro svou víru, musíš vědět, co důkaz je a není. A tedy znát vědu a filosofii (aspoň něco z nich).

  2) Jinak je tvůj ateismus emoční.

  3) Protože když odmítáš něčí „důkazy“, aniž bys věděl, co to důkaz je, tak jednáš iracionálně. Odmítáš něčí víru a tvrdíš, že nepředkládají důkazy pro své bohy, ale když nevíš, co je důkaz a co není, tak nemůžeš odmítat jejich tzv. důkazy, které někdy předkládají. Leda bys jednal iracionálně a viz. bod 2.

  4) Celá věda stojí na filosofii vědy (vědecká metoda) a epistemologii (logika poznání jako taková).

 415. Hraničář

  Lemmy
  07.02. 2018
  Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď. (Hubbard) …………………….

  Proto také ani teolog, ani “prostý” věřící, ani znalý věřící, ani věřící vědec, nikdy neřeknou “nevím!”

 416. Bílá velryba

  “Ak sa niečo nijako neprejavuje, považuje sa to za neexistujúce. Bodka. ”

  Nesmysl. To že nezachytíš projev v současnosti nemluví nic o tom, že to nemůže být za 100let jinak. 🙂

  Je to jako odmítnout atomy před 500lety s tím, že pro ně nejsou důkazy a nikdy nebudou!

  Je to jako odmítnout evoluci před Darwinem s tím, že nejsou důkazy = tedy žáná evoluce není a nikdy důkazy nebudou.

  To co tvrdíš je iracionální, nelogické, nesmyslné.

  Proto je právě třeba znát filosofii a logiku. 🙂

 417. Lemmy

  BV: Nesmysl. To že nezachytíš projev v současnosti nemluví nic o tom, že to nemůže být za 100let jinak.

  A ty niečo táraj o logike. Ak sa niečo nijako neprejavuje, to znamená, že dnes sa nijako neprejavuje. To, či sa bude prejavovať o 100 rokov, je teraz bezpredmetné. Ak sa niečo začne raz nejako prejavovať, bude sa to považovať za niečo iné, než dovtedy. Na to budú nejaké dôvody, na tú zmenu, že sa to začne nejako prejavovať. Ale na to nebude potrebná filozofia, vystačíme si s vedou.

 418. Hraničář

  mulit
  06.02. 2018
  Prostě všecko muset znát. cestovat, vylézt kopce, na zahradě zasadit čím jak nejvíc různých druhů stromků, ………………….

  Máš nějakou specialitu? Vyhandloval bych.

 419. Bílá velryba

  Tak ale nemůžeš říct, že to co se neprojevuje dnes, tak neexistuje.

  Takže “se bězně bere za neexistující” je nesmysl. Vědec a filosof, logik, si nechává vždy možnost existence do budoucna. Protože prohlásit dnes za neexisující něco, co se prokáže třeba v budoucnu a už to existuje třeba i dnes, je blbost. Jako ty atomy.

  Takže už mluvíme o pravděpodobnostech a to tady zdůrazňuji již několik let.

  Ale nebavíme se o neexistenci. To vůbec nemá cenu zmiňovat. Je to nesmysl. Nelogické, iracionální. 🙂

  Možná “se to tak běžně bere” v hospodě, ale ne u vědců a filosofů. Protože nám to pálí a tak víme, že takový výrok je nesmyslný nebo ti, co se tím zabývají do podrobna, tak by toto nikdy neřekli. Takže v hospodě to tak berte po 10pivu, ale racionální lidi to tak brát nebudou, ne za střízliva. 🙂

 420. Lemmy

  Hraničář: Proto také ani teolog, ani „prostý“ věřící, ani znalý věřící, ani věřící vědec, nikdy neřeknou „nevím!“

  Ja dávam prednosť neviem, pred obkecávaním, ako to robí veľryba. Ak niečo neviem, tak neviem, s tým nič nenarobím.

 421. Lemmy

  BV: Tak ale nemůžeš říct, že to neexistuje.

  Toto si vyhoď z hlavy, lebo okrem teba tu takto nikto neargumentuje. Máš vážny problém odpovedať logicky a filozoficky na jednoduché otázky ohľadom Afrodity a Enkiho. A to som spomenul len 2 bytosti, ktorým ľudia kedysi verili, že existujú.

 422. Bílá velryba

  Proč? Nemam problém odpovědět na nic. Na co se ptáš? Ptej se… 🙂

  Já to pouze beru logicky a ne jako vy v hospodě. Prostě nemůžeš o něčem, co se (možná zatím) neprojevuje mluvit jako o neexistujícím. Protože před 500lety bys řekl dle stejného prinicipu, že atomy nejsou a evoluce není, protože důkazy nejsou. Ale atomy i evoluce tu nejspíš byly už před důkazy, jen ty důkazy nebyly. 🙂

  Takže opět: nemluvme o neexistenci něčeho, ale o relat. pravděpodobnostech, to už je něco jiného. O jisté neexistenci bych se bavil jen v případě, že má něco neslučitelně protikladné vlastnosti.

 423. Hraničář

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  To není „táranina“ ( teda já vlastně nevim, co to je „táranina“, ale asi něco jako nesmysl… ), ale ty tvrdíš, že ty věci neexistují, jak to víš? Dokázat to nemůžeš, tak proč to tvrdíš? Oni zatím nemohou dokázat existenci. Možná navěky, ale to my nevíme. Takže z toho nevyplývá existence ani neexistence. Max. agnosticismus… …………

  “Co se bez důkazu předkládá k věření, může být bez důkazu odmítnuto!”

  ……………..Když bych ti před 200lety řekl něco o evoluci, řekl bys: kde máš důkazy? A já bych řekl: zatím nikde. A ty bys řekl: takže evoluce neexistuje. Tak hloupý bys byl?………………..

  Ano, dokud nebyly důkazy pro evoluci (přísně vzato, nejsou stále), mohla být evoluce odmítána. Když ale byly shromážděny poznatky o vývoji organismů – a Darwin nebyl ani první ani jediný, dokonce musel pospíchat, aby knihu vydal jako první – mohla být teorie evoluce formulována.
  Obdobně – byla spousta otázek a poznatků o dědičnosti – ale teprve když Mendel začal pracovat s velkými soubory hrachů a jejich znaky, a získané výsledky vyhodnotil statisticky, tak, aniž by to tušil, položil základy nového vědního oboru. Teď už se ovšem ví, že zjišťované výsledky (trochu) upravoval, aby mu výpočty pěkně vycházely.

 424. Bílá velryba

  “„Co se bez důkazu předkládá k věření, může být bez důkazu odmítnuto!“”

  Odmítání relativní (pravděpodobnost) je něco jiného než říct, že to určitě neexistuje.

  “Ano, dokud nebyly důkazy pro evoluci (přísně vzato, nejsou stále), mohla být evoluce odmítána. ”

  Odmítání relativní (pravděpodobnost) je něco jiného než říct, že EVOLUCE určitě neexistuje, protože pro ní zrovna nejsou důkazy.

  Takže píšeš nesmysl.

  Opět: relativní odmítání (pravděpodobnost) a napsat: “že se to běžně bere jako neexistující” – je rozdíl. 🙂 A já kritizuji, co napsal Lemmy. Protože napsal nesmysl.

  Další nesmysl je, že člověk nepotřebuje znát filosofii a vědu (něco z nich), aby racionálně odmítl náboženství. Potřebuje. Musí např. mít definici důkazů.

  Když totiž řekneš, že věřící nedávají důkazy, ale nevíš, co je to důkaz a co není (filosofie, epistemologie), tak nemůžeš říct, že věřící nepodali důkazy.

  Takže si opět stojím za každým slovem. 🙂

 425. Hraničář

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  Proto se raději utkám s teologem nebo věřícím filosofem než s 20 vesnickými babkami, se kterými si nemam vůbec co říct, protože nemají svou víru nijak racionálně odůvodněnou, zatímco ta menšina, která se o to snaží, mě zajímá, protože jim to rád rozbíjím jako domeček z karet. …………………..

  A paradoxně těm prostým babkám jejich víru nerozbiješ! A aby přestaly věřit, musí se osobně setkat s tím, že jim Bůh nepomohl.
  Příklad z (dávných) novin: Psala paní, že za války jejího syna nacisté poslali do koncentráku. “Modlila jsem se za něj, že by se kámen ustrnul! A stejně to nepomohlo! Už na žádného Boha nevěřím!”

 426. Bílá velryba

  Já vim, ale já jim nechci rozbíjet víru. Vytahovat se na babky může jen debil. Musí si tím projít samy, jak říkáš. Ale některým může koncentrák i posílit víru v boha, lidi jsou různí a reagují na katastrofy různě.

  Mě emocionální víra a emocionální ateismus nezajímají, zajímá mě, jaké jsou racionální důvody pro víru či ateismus. A nic víc.

  Protože je tak těžké brát obyčejným lidem víru, tak proto tu taky nechci statisticky moc muslimů…

 427. mulit

  Hraničář
  Na „ksichtknize“ ve skupině Katolíci, jsem „doloval“ z jedné zbožné diskutující, jaká „dobra“- jimiž se „pyšnila“ – jí Ježíš dává. Aby je konkretizovala. Hned změnila termín, že se jí (prý) dostává „ovoce Ducha sv.“ Dobře, tož tedy konkretizaci toho „ovoce“. Ale to prý si mám přečíst v evangeliu!
  Tak je to vždy, když člověk chce odpověď na konkrétní otázku. Rázem je po diskuzi!
  Nejfantastičtější pro mě je, jak se ti věřící nenechají přesvědčit. Jak nejsou schopni převzít jiné názory. I když, stejně jako ty, je chápu – také jsem tak smýšlel!

  A vo tom to je. Je třeba tlačit pobožné ke konkrétnu. Nedovolit jim filozofii, páč to je sestra od esoteriky. Pobožný se chce ze všeho vyvléct a utéct do světa metafor, filozofie, rozebírání prdů. Tam mu je dobře a může fantazírovat do aleluja. Ale jakmile pobožného donutíš ke konkrétnu, buď předvede fejk nebo zdrhne. Jako Aleš.

  Aleš se vypařil poté, co mu 5 lidi napsalo, že by rádi viděli jeho magické ruce a magii, kterou při tom jeho zaříkávání dělá.

 428. Hraničář

  mulit
  07.02. 2018
  To je ale prdel, jak se Alešek vypařil, když mu pět lidi kývlo na to, že se přijde podívat na jeho magické ruce ………………

  A já už jsem se tak těšil!

 429. Bílá velryba

  Jasně, věda a logika (filosofie) jsou sestrami esoteriky. 😀 😀

  Věda a logika posílají lidi na Měsíc, tarotové karty a náboženské plky zatím moc ne… No, vidím tam rozdíly. A nechci se vytahovat na babky z Horní Dolní, je to snadný cíl. Vás by si Halík taky namazal na chleba, protože nemáte filosofický základy (byť on moc taky ne, ale vás by si dal). Konkrétno je mimochodem také věc filosofie, jako obecno. Věda to samé. Pokud chcete zpochybnit nějaké vymítání, musíte udělat experiment = věda a filosofie.

  Já si snadné cíle nevybírám, vybírám si složitější cíle. Mým cílem není útočit na víru babiček, proč?

 430. Hraničář

  mulit
  07.02. 2018
  Jinak k důkazům. Pro mě je osobní zkušenost důležitá. Když jsem podstoupil první vymítání, měl jsem údajně démony A, B, C, když jsem podstoupil za měsíc vymítání u jiného pastora, měl jsem duchy D, E. A někdo jiný zase vymítal mraky. Někdo osvobozoval apod. ………………….

  No, a toto znáš? Oblíbené téma Otce Kodeta:

  http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly.html

  Jeden z výrazů zbožnosti papeže Františka je velmi málo známý. A právě na jeho rozšíření se jako biskup Buenos Aires v Argentině podílel. Jedná se o úctu k Panně Marii „rozvazující uzly“.
  http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/maria-rozvazujici-uzly-a-papez-frantisek.html

  A katolíci jsou nadšení. Samozřejmě, každý problém se nějak vyřeší. Věřící pak mají víru, že to řešení zařídil Pán Bůh. Či P. Maria. Ať už je jakékoliv.

 431. Lemmy

  BV: je něco jiného než říct, že to určitě neexistuje.

  Robíš tu zo seba užitočného idiota, pretože okrem teba také nezmysly nikto netára. Prečo nezačneš rozumne argumentovať? Napríklad o bohyni Afrodite.

 432. Bílá velryba

  Ty ze sebe robíš jen toho idiota, protože užitečnost tam vůbec nevidím. 🙂

  1) Proč neuznáš, že tvá věta byla nelogická, protože nedostatek důkazů není to samé co neexitence jevu? 🙂

  2) Proč neuznáš, že věda potřebuje vědeckou metodu a tedy filosofii vědy, logiku vědecké metody? 🙂

  3) Proč neuznáš, že abys racionálně odmítl něčí důkazy, tak musíš mít definici důkazů? 🙂

  Pak teprve budeme pokračovat dál, až to uznáš, tak ti odpovím na co budeš chtít. 🙂

 433. Lemmy

  BV? A já kritizuji, co napsal Lemmy. Protože napsal nesmysl.

  Omyl! To nie je nezmysel. Ak sa niečo nijako neprejavuje, aký filozoficky význam má myslieť si, že to existuje?

 434. Bílá velryba

  “Omyl! To nie je nezmysel. Ak sa niečo nijako neprejavuje, aký filozoficky význam má myslieť si, že to existuje?”

  Má význam být vůči tomu agnostik, který max. mluví o relativní pravděpodobnosti/nepravděpodobnosti existence. Takové “odmítnutí” ale nemá co dělat s tím, že prohlásím, že daná věc neexistuje…

 435. Hraničář

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  Vás by si Halík taky namazal na chleba, protože nemáte filosofický základy (byť on moc taky ne, ale vás by si dal). ………

  Nevím, zda (od přirození) ovládám logiku a filosofii, neb jsem je nestudoval. Ale kdykoliv jsem něco napsal Halíkovi, Váchovi, Kašparů, Špiříkovi, Grygarovi, našim biskupům, buď jsem je vytočil k hněvu, nebo vůbec neodepsali. Já jsem kladl konkrétní otázky na jejich konkrétní tvrzení. Naopak si Halík dlouze dopisoval – je to na jeho stránkách – s nějakým ateistickým filosofem.

  Např. já jsem reagoval na tvrzení, že když kněz pronese posvátná slova, hned mu na oltáři leží “živý (mohl by snad být mrtvý?) a pravý (je snad možný nepravý?) Kristus! A tak jsem se Halíka ptal, proč se kněží, biskupové, papež toho živého Krista nezeptají na problémy, které církví lomcují?

  Jiné: Podávání “Těla Páne” na ruku. “Tradiční” protestují, že tak množství drobilínečků padá na zem. K tomu mně jeden kněz řekl, že sv. Alfons z Liguory říkával svým žákům: “Nechte také něco andělům” a vysvětloval jim, že kolem oltáře se rojí mraky andělů, kteří s posvátnou úctou pozřou každý drobilíneček Těla Páně. A teď praktický problém – otázka. Jak poznat, která hostie už je, a která ještě není Tělo Páně? Moje (dobrá) rada: Kousilínek ulomit a vyhodit do vzduchu. Spadne-li na zem, je neproměněná, zmizí-li ve vzduchu, je to Tělo Páně. Zkus si uhodnout, kolik kněží se zaradovalo z takového jednoduchého testu! (A kolik zbožných duší mě zatratilo do horoucích pekel!)

 436. Bílá velryba

  On spíš nemá potřebu si psát s “nevýznamnými lidmi”, pokud mu nelezou do zadku. Nebo ne moc dlouho. Kdybys byl slavný a byli jste ve studiu, tak by to bylo jiné…

  A tam věřím, že by měl motivaci si tě namazat na chleba a udělal by to. Leda by ses mu bránil konkrétními či obecnými filosoficko-vědeckými reakcemi. A na to je třeba znát filosofii a vědu či něco z nich. Takže jsme opět tam kde jsme byli = je třeba znát něco z filosofie a vědy, aby člověk uměl obhájit svůj postoj racionálně.

  To vlastně jen potvrzujete všichni má slova a já mam z toho velkou radost. 🙂

  To samé Grygar, jak byste se mu bránili, až začne mluvit o “axiomech”, když byste neměli znalosti z filosofie?

  Jsem rád, že už se mnou začínáte souhlasit, sice to trvalo, vztekali jste se, ale už to začínáte chápat.

 437. mulit

  Alešek si tu žvatlal svoje bláboly, až jsem ho donutil se zabývat konkrétními věcmi, co on provozuje, zdekoval se. To samé vollek.

  To, co dělá bílá velryba, to je to, co pobožným vyhovuje. Nekonečné žvanění o ničem a rozebírání prdů. Slovní fotbálek. Takové tlachání donekonečna bez jakýchkoli výstupů. Ale mě to nevadí. Však na to mají prostor tady. Nikdo jim v tom nebrání. Jenom je nás tu více, co se stejně budeme Aleše, wolka kohokoliv jiného ptát na konkrétní věci z jejich náboženské praxe a pobožný pak uteče. Bílá velryba nás de facto prosí, ať tento server vyklidíme, plašíme mu jeho zvěř, jeho pobožné, s kterými si chce tlachat a chce pobožné chlácholit, že tu jde jen o výměnu filozofických pindů a nic víc.

 438. mulit

  Vás by si Halík taky namazal na chleba, protože nemáte filosofický základy

  No diskuse tebe a Halíka – to by byla debata dvou Halíků, z nichž jeden je pobožný. Nevím, jak dlouho bych se vydržel dívat na debatu dvou Halíků, co nedokážou být konkrétní, ale jen žvaní. 5 minut? Pak bych to vypnul.

 439. mulit

  Ale ne, to bych byl přísný. Taky jsi měl světlé chvilky. Ptal ses Aleška např. na násilí v bibli, Starém zákoně, dával jsi mu spoustu otázek z bible, na které on nechtěl odpovídat. A vo tom to je. Když to je o předmětu jejich víry, ošívají se. Totéž, když se rozebírají způsoby jejich věření. Čili jak forma, tak obsah toho, čemu věří – to je to, o čem se nechtějí bavit. Ale to je to, o čem se s nimi musíme bavit! Oni totiž nelákají lidi do nějaké univerzální, filozofické církve, ale do ideologicky vyhraněné, bigotní, a lidi rozdělující církve!

 440. Bílá velryba

  I konkrétní věci mohou být filosofické. JÁ SE HO PTAL KONKRÉTNĚ A FILOSOFICKY. A taky jsem ho dostal do úzkých, viz. naše debaty o morálce.

  Naopak nějaký trapný příběhy o exorcismu co tu předvádí mulit nic nedokáže, Aleš může říct, že neměl dobrý den a je to. 🙂

  Nebo že v někom byl byl démon, ale že odešel tiše.

  A pak zase bude třeba má logika a filosofie. 🙂

  Mě by zase nebavila debata dvou hysterek a vypnul bych to hned… protože bych se dozvěděl hovno, jako jsem se tady zatím od některých “ateistů” dovzěděl za celý roky. Naštěstí jsou tu i jiní.

  Podívejte, moje debaty o morálce a Bibli byli také filosofické.

  Taky si měl dobré dny, mulite, filosofické dny. 🙂

 441. Bílá velryba

  Pardon, oprava, samozřejmě jsem se přepsal. Měnil jsem větu a změnilo se i vyznění a už sem to neopravil. Prostě jde o to, že naše debaty tady o morálce a Bibli se také týkaly logiky.

  Například když jsem mu ukazoval, že Bible učí protiklady či nejasné věci, musel jsem argumentovat i pomocí filosofie a logiky, co jsou protiklady. Musel jsem mu napsat, že determinismus a náhoda není to samé co svoboda. To je také věc logiky a definic. Že jsou v Bibli deterministické tendence. A tak dál.

  Filosofii a vědu tedy nejde odpinknout nějakými osobními příběhy. Ty možná ukáží něco o církvích a lidech tam. Ale teprve strukturované poznání nám může říct něco o náboženství jako takovém, resp. ho zpochybnit. Empírie se počítá samozřejmě taky, ale musí se na ní logicky.

 442. Jiří Skřítek

  @Mulit
  A vo tom to je. Je třeba tlačit pobožné ke konkrétnu. Nedovolit jim filozofii, páč to je sestra od esoteriky. Pobožný se chce ze všeho vyvléct a utéct do světa metafor, filozofie, rozebírání prdů. Tam mu je dobře a může fantazírovat do aleluja. Ale jakmile pobožného donutíš ke konkrétnu, buď předvede fejk nebo zdrhne. Jako Aleš.

  Ano. Také to používám. Pokud je mi něčím argumentováno, stále se snažím další otázkou tu odpověď upřesňovat. Postupně se oponent dostává do uličky, kdy zjišťuje, že vlastně odpovídá obecně, ale vlastně nezná odpověď. Patrné je to právě na tom, když pobožný neví co odpovědět, začne citovat Bibli.
  Ale musím se napůl zastat i BV. Ono by bez filosofie, už od dob Platóna, kdy si lidé častěji začali pokládat filosofické otázky ohledně bytí, nevnikali diskuze ani tady na ose, protože by nám to bylo prostě u prdele. Ale k tomu nemusí mít člověk fildu (jak zase píše Hraničář), filosofii v sobě máme od okamžiku, kdy si položíme nějakou otázku s nejasnou odpovědí a začneme o ní přemýšlet.
  A zase…….. bez filozofie by nebyla teologie, teologie, která se snaží odpovídat na otázky (formou Božské jistoty), na kterou filosofie odpověď nezná. Ale asi nepíšu, co by jste nevěděli…..

 443. Bílá velryba

  Konkrétní otázky jsou také filosofické a vědecké. Součástí filosofie je logika. Takže všechny otázky, které mají hlavu a patu, jsou logické, tedy i filosofické.

  Takže já tohle dělení odmítám. Tedy se mě tato výtka netýká.

  Filosofovat může i člověk, který to nestudoval, ale bude mít vždy určité meze. Což je vidět na zdejších ateistech, kteří končí někde u Bible, ale dál se bojí zajít.

  Nebo když ani nevědí, že jejich vlastní otázky jsou vlastně filosofické a odmítají to. Nebo když tvrdí, že věda nepotřebuje filosofii. Nebo že racion. ateismus nepotřebuje definici důkazů.

  Platónské dialogy, kde Sokrates neustále zpřesňuje otázky, jsou přesně typem filosofické debaty. Jde jen o to se držet logiky, což Platónův Sokrates často nedělá.

 444. Jiří Skřítek

  BV. Vypadá, že jsme psali ve stejný čas, stejné myšlenky. Rozumím tomu stejně.

 445. Bílá velryba

  Jiří: jasný.

  Doporučil bych ostatním, aby si přečetli jeden Platónův dialog, třeba Symposion, ten je o lásce. Nebo Faidón, ten je o smrti (to pro nás morbidnější 🙂 ). To je celé o zpřesňování otázek. To, že se to často nedrží striktně logiky je další věc, ale je to krásná ukázka filosofické diskuze jak vyšité a skoro celé je to o konkretizaci následných otázek, které na sebe navazují.

  A je to staré tisíce let a stejně to tu válíme s Alešem, někdy lépe, někdy hůře.

  A to je ono. Kdo zná filosofii, tak to ví a nepopírá.

  Dobrou noc a zase nekdy. 🙂

 446. Lemmy

  BV: Což je vidět na zdejších ateistech, kteří končí někde u Bible, ale dál se bojí zajít.

  Dobrá sebakritika. Bojíš sa zájsť ďalej ako za bibliu. Nevieš filozofovať (argumentovať) o bohyni Afrodite, o bohu Enkim.

 447. Lemmy

  BV: Má význam být vůči tomu agnostik, který max. mluví o relativní pravděpodobnosti/nepravděpodobnosti existence.

  Agnosticizmus je idealistický filozofický smer, ktorý popiera možnosť objektívneho poznania.

  Takže agnostik ani nestojí za pozornosť. Má hodnotu ako bača na salaši alebo opitý v krčme. Mňa zaujímajú fakty, a či sa dá v tých otázkach nájsť nejaká objektívna odpoveď, nie filozofická, ale objektívna, aká je bežná vo vede.

 448. Bílá velryba

  “Dobrá sebakritika. Bojíš sa zájsť ďalej ako za bibliu. Nevieš filozofovať (argumentovať) o bohyni Afrodite, o bohu Enkim.”

  Proč? Mě se nikdo neptal, jestli ano, ať nejdřív odpoví na mé dotazy, pak odpovím já.

  Zajímavé je, že hned jak jsem se rozloučil, tak “krysy vylézají z děr”, protože si myslí, že nemohu reagovat, že tu nejsem. A tak píší blbosti. 🙂

  “Agnosticizmus je idealistický filozofický smer, ktorý popiera možnosť objektívneho poznania.”

  Ne, agnosticismus znamená více věcí. Je i dočasný agnosticismus a další směry. Agnostikem byl např. Bertrand Russell, svými vlastními slovy. Jeden z hlavních logiků 20.st. A nebyl moc idealista, spíš neutrální monista.

  Agnosticismus je i přiznání, že nevím, když nevím a nemohu se jasně rozhodnout, to se týká mnoha případů. Nebo ty máš 100% důkazy o hodně věcech? O kolika? Jestli ne, tak jsi agnostik, max. se pohybuješ v pravděpodobnostech, relativních.

  Zatím a dobrou noc 🙂

 449. Bílá velryba

  Jak odpovíš na mé tři otázky výše, odepíšu ti na Afroditu, ani nevim, na co ses ptal.

  “1) Proč neuznáš, že tvá věta byla nelogická, protože nedostatek důkazů není to samé co neexitence jevu?

  2) Proč neuznáš, že věda potřebuje vědeckou metodu a tedy filosofii vědy, logiku vědecké metody?

  3) Proč neuznáš, že abys racionálně odmítl něčí důkazy, tak musíš mít definici důkazů? ”

  Jinak já osobně vím, že leží břemeno důkazů na věřících, ale na nás zase je, abychom ty případné “důkazy” hodnotili, analyzovali (logicky), abychom je zpochybnili, abychom řekli, co je a není důkaz a tak dále.

  Pak teprve můžeme přistoupit podle nějakého klíče k pravděpodobnosti či nepravděpodobnosti (viz. Russellova konvice a tak dál). A musíme vysvětlit, podle jakého klíče to děláme. A do podrobna. S konvicí si nevystačíme dneska. Je to sice dobrý argument, ale nestačí sám o sobě. Úplně bohy vyloučit nemůžeme, leda by měli neslučitelně protikladné vlastnosti. Můžeme jim max. na základě najaké epistemologie /dobře odůvodněné logicky/ přiřadit nějakou nízkou relativní pravděpodobnost. A to je vše, co píšu a za tím si plně stojím a jsem schopen to kdykoliv logicky obhájit. Nejsem agnostik ve všem, ale v hodně věcech. Tam kde je to logické.

  Tož tak a teď už fakt dobrou! 🙂

 450. Lemmy

  BV: Proč? Mě se nikdo neptal, jestli ano, ať nejdřív odpoví na mé dotazy, pak odpovím já.

  Takže aj strata pamäte, OK. Ja som prvý položil otázky, na ktoré si vyhýbavo (ne)odpovedal. Lebo to, čo si napísal, nebola odpoveď.

  6. 2. 2018 som ako prvý reagoval.

  Bílá velryba: Člověk do debaty musí být aspoň trochu filosof.

  Vážne? Čo asi tak filozofujú o existencii bohyne Afrodity? K čomu dospeli? Či tápajú vo filozofických táraninách? A čo otázka existencie boha Enkiho? Že o takých bohoch nevedia, alebo nechcú, diskutovať? Lebo čo? Lebo len ten židovsko-kresťansko-moslimský boh je pre tzv. filozofov zaujímavý? Čo už také sa dá filozofovať o neexistujúcich veciach?

  Takže, 1. otázka: Čo hovorí filozof na existenciu ktorejkoľvek bohyne, ak bohyňa Afrodita mu robí problém? Lebo neviem, čo je také ťažké odpovedať filozoficky na otázku existencie bohyne Afrodity. Prípadne boha Enkiho (Sumeri). Ale pokojne môžeš filozofovať o inom bohu, o inej bohyni, prispôsobím sa.

  Prosím, nech sa ukáže filozof, že do debaty musí byť diskutujúci aspoň trochu filozof.

 451. Lemmy

  Ešte o inom.

  BV: k pravděpodobnosti či nepravděpodobnosti (viz. Russellova konvice a tak dál).

  Aká je pravdepodobnosť (nepravdepodobnosť), že Russellova kanvica kdesi vo vesmíre (vzdialene od Zeme, kdesi na obežnej dráhe okolo Slnka, bližšie k Marsu) poletuje? Myslím na odpoveď filozofickú, logickú.

 452. Bílá velryba

  ” Čo hovorí filozof na existenciu ktorejkoľvek bohyne, ak bohyňa Afrodita mu robí problém? Lebo neviem, čo je také ťažké odpovedať filozoficky na otázku existencie bohyne Afrodity. Prípadne boha Enkiho (Sumeri). Ale pokojne môžeš filozofovať o inom bohu, o inej bohyni, prispôsobím sa.”

  Tak máš kliku, že si mě ještě zastihl. Jelikož jsem filosof a ateistický agnostik, či agnostický ateista, tak ti o Afroditě řeknu to samé co o obecném bohu: je relativně nepravděpodobná, nejsou pro ní dlouhodobě žádné exaktní důkazy, ale může existovat. To samé další bohové, leda by měli neslučitelné vlastnosti. Bavíme se o objektivní existenci, ideje těchto bohů existují určitě.

  “Aká je pravdepodobnosť (nepravdepodobnosť), že Russellova kanvica kdesi vo vesmíre (vzdialene od Zeme, kdesi na obežnej dráhe okolo Slnka, bližšie k Marsu) poletuje? Myslím na odpoveď filozofickú, logickú.”

  Ta pravděpodobnost je nenulová, ovšem nízká. Kolik přesně, to je relativní. Záleží, jaký k výpočtu zvolíš klíč, já ho mam. Je součástí mé epistemologie. Dá se zde najít, v minulosti. Nechám to na tobě. Musíš mě víc zkoumat, musíš si dát víc práce, já ti pod nos všechno nedám. Zadívej se do historie a hledej, šmudlo. Ale i tak jsem ti odpověděl.

  Teď odpověz ty mně. Ať si to zítra přečtu. A teď už fakt dobrou, jdu. 🙂

 453. Lemmy

  Som rád, že som sa dozvedel, že filozofia je akýsi zaostalý rečnícky odpad. Dobre, asi viac z filozofa nedostanem. OK. Neviem, aký význam má filozofia takéhoto typu pre ľudstvo, ale pravdepodobne nenulový význam, avšak veľmi nízky. Príliš nízky. Nenulový, limitne blízky nule. OK? Až tak, že také reči nestoja za reč. Ale možno si filozof nájde svojich čitateľov. Našťastie, medzi nich nemôžem patriť. Nevidím dôvod zaoberať sa bludným balastom. Toto je dnešná filozofia? Čím viac napreduje veda, tým sa viac filozofia stáva šrotoviskom.

 454. aleš

  @mulit

  Alešek si tu žvatlal svoje bláboly, až jsem ho donutil se zabývat konkrétními věcmi, co on provozuje, zdekoval se. To samé vollek.

  Zoufalí lidé píší zoufalé příspěvky. Vůbec ti nezávidím tvůj život ve lži.

 455. Bílá velryba

  Ne, to je logika. Ty nemůžeš o něčem, o čem nejsou (možná jen zatím) žádné exaktní důkazy, prohlásit, že to určitě neexistuje, teda můžeš, ale nebude to logické. To není to samé: nemít důkazy pro něco a neexistence něčeho. Pro evoluci tu nebyly dlouho důkazy, ale přesto přece nejspíš nebyla neexistující, existovala, i když pro ní zatím tehdy nebyly žádné exkatní důkazy – a to dlouhodobě.

  V 16.století, bez exaktních důkazů pro evoluci, bys mohl říct: evoluce je dnes relativně nepravděpodobná, ale možná. Za pár století se objeví důkazy a evoluce je už pravděpodobná. Kdybys jí předtím úplně odmítl, vypadal bys o další staletí později jako blb. S bohem by to mohlo (či nemuselo) být stejné. Proto pozor!

  Můžeš říct, že něco relativně spíš neexistuje. Ale ne že to neexistuje určitě. Pokud to nemá neslučitelné vlastnosti. Nebo pokud nejde o nicotu, nicota z definice nesmí existovat (absolutní nic). Nikoliv symbol pro nicotu, ale nicota.

  Měj se a jdi už taky spát. Už píšeš z polospánku. 🙂

 456. Lemmy

  BV, už si ma unavil s tými táraninami. Prestaň mi vkladať jednoznačné odpovede typu, že to a to neexistuje. Lebo ja nič také o niečom konkrétnom netvrdím. To je len tvoj osobný problém, že ani nevieš čítať, takže nespomínaj logiku, lebo sa zosmiešňuješ.

  Je to rozumná zásada, že ak sa niečo nijako neprejavuje, tak sa to považuje za neexistujúce. Či to existuje alebo neexistuje, na tom nezáleží, lebo zdravý rozum hovorí, že ak sa niečo nijako neprejavuje, tak aký má význam o tom hovoriť? Čo sa dá rozumné povedať o niečom, čo sa nijako neprejavuje? Rozumný človek nemá totiž problém zmeniť názor. Ak sa niečo, čo sa doposiaľ nijako neprejavovalo, začne prejavovať, tak sa upraví (zmení) názor. Vo vede je to bežné. Neviem, či aj vo filozofii.

 457. Hraničář

  Jiří Skřítek
  07.02. 2018
  A zase…….. bez filozofie by nebyla teologie, teologie, která se snaží odpovídat na otázky (formou Božské jistoty), na kterou filosofie odpověď nezná. Ale asi nepíšu, co by jste nevěděli…..

  “Filosofie je služka teologie”, říkali učitelé katolické církve.

 458. Bílá velryba

  “Prestaň mi vkladať jednoznačné odpovede typu, že to a to neexistuje.”

  Ty si to prohlásil a stál sis za tím… teprve teď zase uhýbáš. Dokonce jsem tě i citoval. Přečti si výše naší debatu. A nezapomeň mi odpovědět na mé tři otázky. Já tobě odpověděl. 🙂

  “„Filosofie je služka teologie“, říkali učitelé katolické církve.”

  Bez filosofie bys neměl vědu a neměl bys jak Aleškovi vysvětlit, že člověk se mohl vyvinout bez boha a že je to dokonce i relat. pravděpodobnější (ano, myslím slepou evoluci).

 459. aleš

  Je to jednoduché. Ateismus pramení z nedostatku poznání.

  Kdo poznal Boha, nepochybuje o jeho existenci.

  Dokáže nějaký ateista z osobního pohledu ukázat na jeden jediný rozdíl mezi tím, když:
  1. Bůh se neprojevuje
  2. nejsem si vědom toho, že se projevuje

  Ateisté by z důvodu stejných postojů, jaké mají nyní vůči existenci Boha, ve středověku popírali existenci černých děr.

 460. Bílá velryba

  Lemmy: naše disputace nebyla o ničem, ale o logice, jen tys to nechápal a neuměl si mi odpovědět ani na mé 3 otázky, já na tvé ano.

  Aleš: jenže ty nemáš důkazy, že si poznal boha, Aleši. Nebo nám je dej.

  Já boha nepopírám, jen mu dávám menší relat. šanci na existenci na základě nedostatku exaktních důkazů pro něj a to dlouhodobě. Naopak naše materiální teorie jsou na tom lépe.

 461. aleš

  @Bílá velryba

  Bez filosofie bys neměl vědu a neměl bys jak Aleškovi vysvětlit, že člověk se mohl vyvinout bez boha a že je to dokonce i relat. pravděpodobnější.

  Je snadnější rozumově přijmout existenci Boha, než věřit ve vznik člověka z neživých látek bez účastí inteligence.
  Tato víra je proti rozumu. Nikdo nedokáže ukázat na jediný možný způsob takového to vzniku.

 462. Bílá velryba

  Aleš: snadnější to je, ale je víc exaktních důkazů pro tu naší materialistickou variantu (jako celku) než pro tu tvojí (evoluce, Millerův experiment,…)

 463. Lemmy

  BV: protože jsem tu jako král mezi slepými

  Skôr si slepý u očného lekára. 😀

  Ale je skvelé, že žasneš nad svojou genialitou. Čím menej takých geniálnych, tým lepšie pre ľudstvo. Šťastím je, že málokto tvoje geniálne myšlienky číta. A ešte menej tých, ktorí im veria, alebo berú vážne.

 464. Hraničář

  Bílá velryba
  08.02. 2018
  Ta pravděpodobnost je nenulová, ovšem nízká. Kolik přesně, to je relativní. Záleží, jaký k výpočtu zvolíš klíč, já ho mam. Je součástí mé epistemologie. Dá se zde najít, v minulosti. Nechám to na tobě. Musíš mě víc zkoumat, musíš si dát víc práce, já ti pod nos všechno nedám. Zadívej se do historie a hledej, šmudlo. Ale i tak jsem ti odpověděl………….

  Teď jsi mně připomněl jednoho katolíka z Christnetu, který (mně) tvrdil, že existují objektivní důkazy Boží existence. Samozřejmě boha katolického. Na můj “požadavek”, aby ty důkazy předložil odpověděl, že si je mám najít!

 465. Bílá velryba

  V čem ti to připomínám, Hraničáři? Já mu odpověděl i tak, že nemůže dát nulovou šanci pro zatím bezdůkazný jev. Viz. ta analogie k evoluci v 16.st.

  Takže já mu i tak naprosto přesně odpověděl. Jen jsem nerozebíral vše, co je na 5 stránek. Jelikož už je to tady asi 100X napsané, stačí si to najít. Jestli jsi ty takový idiot, že si neumíš najít 2měsíce staré komenty, tak Lemmy zase tak blbý třeba není.

  Tak se tu mějte a mně se zase bude zdát, že mě korunují, protože jsem tu jako král mezi slepými, opravdu až žasnu nad svou genialitou, trpělivostí a hlavně shovívostí a láskyplností, jsem borec a navíc odcházím jako absolutní vítěz dne (děkuji Lemmymu, že to předem uznal a chválí mě, logika je holt logika). 🙂

 466. Hraničář

  Bílá velryba
  08.02. 2018
  V 16.století, bez exaktních důkazů pro evoluci, bys mohl říct: evoluce je dnes relativně nepravděpodobná, ale možná. Za pár století se objeví důkazy a evoluce je už pravděpodobná. Kdybys jí předtím úplně odmítl, vypadal bys o další staletí později jako blb. S bohem by to mohlo (či nemuselo) být stejné. Proto pozor! …………………

  V 16. stol. sice neznali nic o evoluci, ale v přírodě pozorovali konkrétní jevy – ostatně zachycené i ve SZ – dědičnost, pohyby hvězd, cyklické objevování a mizení živočichů …… a pokoušeli se je vysvětlit. To byly základy moderních věd.
  Současně se teologové snažili “dokázat” Boha a navzdory veškerému úsilí se jim to nedařilo, takže (někteří) vzdělaní lidé již tehdy, tu a tam, pochybovali! A všeobecně – jak jsme se zde o tom již bavili – nikdo (nikdy) důsledně nedodržoval náboženské požadavky!

 467. Bílá velryba

  Si vážně tak pitomý nebo si na to jen hraješ? 🙂

  “V 16. stol. sice neznali nic o evoluci, ale v přírodě pozorovali konkrétní jevy”

  Jenomže si je vysvětlovali jinak nebo neměli důkazy.

  “Současně se teologové snažili „dokázat“ Boha a navzdory veškerému úsilí se jim to nedařilo, takže (někteří) vzdělaní lidé již tehdy, tu a tam, pochybovali! ”

  Ano, jako se to nepodařilo přirodovědcům do Darwina. A co jako? To neznamená, že to nemůže být někdy jinak. Že se to teologům nepodaří. Zatím ne. Ale nevíme, zda ano či ne v budoucnu.

  Jak sám píšeš, lidé pozorovali přírodu od poloopic do Darwina a přesto neměli pro evoluci dlouhodobě žádné exaktní důkazy. To samé by mohlo či nemuselo být u teologů. Byť to může přijít za 2 století, nebo za 3 – nebo nikdy…

  A teď už fakt jdu. Stačí tisíc vítězství za den, proč tisíc a jedno? K čemu? Jsem trpělivý jak Buddha. 🙂

 468. honza

  V pražské mešitě hlásají: Maso z porážky jiných nemuslimů, jako jsou uctívači model, zvířat, ateisti apod. je pro muslimy zakázané, nesmí ho jíst a nestačí nad ním jen pronést basmalu http://www.praha-muslim.cz/preview.htm?khotbaId=354 …není to na trestný oznámení za hanobení nebo podněcování k nenávisti apod. Něco jako “nenakupujte u Židů”? Nemají být náhodou dávno zakázáni jako hnutí potlačující práva ateistů?

 469. ateista

  @Bílá velryba

  Jste zamilovaný do filozofie, ale i já, jako Lemmy, považuji filozofii za mlácení prázdné slámy. Filozofie podle mne je schopnost nezaujmout jednoznačné stanovisko. Pojem agnostický ateista může vymyslet jen filozof. V praxi totiž neexistuje. Buď boha odmítáte nebo ne. Nelze trochu ano a trochu ne (pro případ co kdyby?).
  Položím Vám filozofickou otázku. Kdyby se lidstvo nikdy nezabývalo myšlenkou, jak vznikl život. Filozofoval by někdo o bohu?
  Už jsem Vám to psal u vodníka. Pátrejte, kdo první přišel s pojmem bůh. A proč? A kdo z toho má prospěch. Dostanete odpověď na všechny své otázky.

 470. první z kacířů

  honza
  08.02. 2018
  Jsou to tam dobré bláboly 🙂 …. řídit se “stravovací příručkou”pouštního lidu z 6. století v 21.
  No když jim nevoní vepřové, tak mne zase ten jejich muslimský halal kebab s fosfáty,… a jsme si tak kvit 🙂

 471. první z kacířů

  Bílá velryba
  07.02. 2018
  K jakým činům přesně? K tomu vymítání? To musí chtít protistrana. Já vymítat ďábla neumím.
  Nebo k jakým činům?

  Třeba vytvoření informační brožury – letáku a její – jeho distribuci.
  (Obsah: O náboženství z pohledu ateistů, zdůrazňování potřeby sekulárního státu,…. a pod.. Mohlo by to být občasně periodické, v nějaké lokalitě, s odkazy na web, s následným vyhodnocením zájmu a sledovanosti, kontakt s občany).

 472. ateista

  Nahlédl jsem na ten Kodetův web. Pročetl jsem zejména bod č. 9. Kodetovi ( a všem hlasatelům náboženské víry) bych odebral výplatu od státu a požádal ho (je), ať se živí modlitbami. Nebo ať jim platí ti, kterým je hlásání náboženské víry určeno. Tohle se mělo udělat před církevními rekvizicemi. Tvrzení, že co bylo ukradeno musí být vráceno je blbost. Veškerý majetek církve získaly pomocí lží a nesplnitelných slibů. A prodejem odpustků.
  Náboženství (každé) je jeden velký podvod. A vždy se z něho někdo má dobře. Ať jsou to kněží nebo východní mniši.

 473. mulit

  Takže s Alešem by se setkali v Praze Anetalinda, Hraničář, Bílá Velryba, Jiří Skřítek a Petr Tomek. To má pět lidí, kterým by mohl ukázat své magické ruce při vkládání. A já mu nabízím skype nebo klasický telefonický hovor.

  Alešek už tady nakoukl, ale tématu se vyhýbá.

 474. mulit

  Co se týká filozofie, tak uznávám, že ve své době, třeba v tom středověku to byl posun od náboženské pověrčivosti k něčemu vyššímu. A pak to přešlo do vědy. Filozofie umožnila v té době se odpoutat od náboženství a dostat myšlení lidí do neutrálních nedogmatických vod. Aspoň u některých myslitelů. Ok. Z tohoto hlediska beru filozofii jako užitečný a nezbytný přechodný článek.

  Ale nechápu, proč bych se měl vracet k přechodovému článku, jímž je filozofie, několik století poté, kdy už žijeme ve světě vědy, techniky, faktů, důkazů, vědy a kritického myšlení. To se rovnou mohu vrátit ještě hlouběji do minulosti, tedy k náboženství, pověrčivosti, esoterice….

 475. mulit

  Jinými slovy

  Multinick Alešek tady adoruje ideologii, která vznikla v době někdy před 2000 – 3000 let, Multinick Velryba se snaží adorovat myšlení, které je z 16., 17., 18. stol. a my, většina uživatelů tohoto webu, nemáme moc zájem o ty exkurze do minulosti. Respektive povídat si o tom můžeme, ale nemůžeme podle toho žít nebo to brát vážně.

 476. Bílá velryba

  “Jste zamilovaný do filozofie, ale i já, jako Lemmy, považuji filozofii za mlácení prázdné slámy.”

  Ne, filosofie je logika a logika je racionalita. Bez ní není ani věda. Ani racionální ateismus.

  Boha můžeme odmítat, ale ne 100%. To je totiž nesmysl. Leda by měl neslučitelné vlastnosti.

  Filosofie se samozřejmě vyvíjí a bez Bertranda Russella a dalších by tu bylo ateistů o dost méně. Logika i filosofie má vývoj, věda se zakládá na filosofii vědy. Tam máme jen z 19. a 20.st hodně filosofií vědy: positivismus, logický positivismus, kritický racionalismus Poppera, postpositivismus dneška,…

  Máme zde analyticku filosofii, která je úzce spojena s moderní vědou.

  Tolik k filosofii a vědě, to nejsou věci z 16.století, ale i z přítomna.

  Zatím. 🙂

 477. aleš

  @mulit

  To má pět lidí, kterým by mohl ukázat své magické ruce při vkládání.

  Žádné magické schopnosti nemám. Nevím, jestli ignoruješ to, co jsem napsal, nebo to nejsi schopen pochopit.

  A já mu nabízím skype nebo klasický telefonický hovor.

  Ok, a o čem si chceš volat?

 478. ateista

  @Bílá velryba
  “Boha můžeme odmítat, ale ne 100%. To je totiž nesmysl. Leda by měl neslučitelné vlastnosti.”

  Vy jste schopen ty neslučitelné vlastnosti definovat? Ví vůbec někdo, jaké vlastnosti bůh má? Jsou to ty, uvedené v církevních dogmatech? Nebo ty, uvedené ve všech možných náboženských textech? Nebo ještě ty nepoznané a nedefinovatelné? Proč je ale připisovat náboženské entitě, zvané bůh? Proč církve potřebují takovou entitu? Proč ji nepotřebují vědci k vysvětlení vzniku života? Proč ji používají církve k rozvoji svého byznysu? Proč není bůh jen předmětem filozofie, ale po dva tisíce let předmětem obohacování církve?
  Nelze za neslučitelnou vlastnost považovat více jak 13,5 miliardy let existence a dalších cca 5 miliard let k tomu, aby na konci věků mohl vykonat poslední soud nad lidstvem?
  Filozofujte. Byl bych zvědav, kdo by Vám platil za filozofování, kdyby to bylo Vaše živobytí (pokud by to nebyl stát).
  Shromážděte si všechny poznatky, které dosud byly publikovány o entitě, zvané bůh, a pak zkuste rozhodnout, zda je vymyšlená nebo může někde existovat. A proč.

 479. Jiří Skřítek

  @Aleš
  Žádné magické schopnosti nemám.

  Ale, ale. Vždyť jsi tvrdil, že dáš na Mulita ruce a posedne ho zlý duch. (Přesnou citaci nemám čas hledat.)
  Tak jde to, nebo ne?

 480. Bílá velryba

  “Vy jste schopen ty neslučitelné vlastnosti definovat? Ví vůbec někdo, jaké vlastnosti bůh má?”

  Ano, jsem schopen je definovat. Jsou to vlastnosti, které jdou proti zákonu o vyloučení sporu. Takže třeba bůh, který nějak objektivně existuje a zároveň vůbec nijak objektivně neexistuje, nemůže existovat. Jen jeden logický příklad. 🙂

  Vlastnosti boha předkládají přece věřící, ne ateisté. To je zřejmé snad i naprostému idiotovi…

  ” Proč není bůh jen předmětem filozofie, ale po dva tisíce let předmětem obohacování církve?
  Nelze za neslučitelnou vlastnost považovat více jak 13,5 miliardy let existence a dalších cca 5 miliard let k tomu, aby na konci věků mohl vykonat poslední soud nad lidstvem?”

  Bůh je předmětem filosofie, např. katolické filosofie. Ovšem nedrží se logiky. Takže je to jen spekulativní filosofie, takže špatná filosofie.

  Ne nemyslím, že je v rozporu 13mld starý vesmír a “poslední soud”. Tohle zrovna neslučitelný rozpor není. Takže to tak být může i nemusí. To není nic, co by nešlo sloučit.

  Ty další otázky směřujte na církve, ne na agnostiky a ateisty. 🙂

 481. ateista

  @Bílá velryba
  “Ne nemyslím, že je v rozporu 13mld starý vesmír a „poslední soud“.”

  Ukázka jak lze zaujmout stanovisko. Nebavíme se o vesmíru, ale o bohu. Ten by měl být stár 13,5 miliardy let, být i dnes a být i za cca 5 miliard let. A neustále zasahovat do dění ve vesmíru. Vyrábět na počkání vesmírná tělesa, jiné ničit…..
  Snad jste dokonce nakloněn myšlence, že při posledním soudu bude bůh třídit lidi podle příslušnosti k němu. A co s těmi jemu oddanými, ze kterých nezůstanou ani ty kosti? Nebo jste nakloněn myšlence, že věřící po smrti existují v nějaké transcendentální podobě? A v této podobě budou čekat na poslední soud? Aby mohli žít život věčný v zaniklém vesmíru? Nebo někde jinde? Nepřipadá Vám to zcestné? Kdo by tomu měl věřit?

 482. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Věda není jediná metoda nebo dokonce nejpřesnější metoda výzkumu, ani logocentrická filozofie bílých Evropanů. Další metody jsou například tarotové karty, výklady snů, astrologie a jiné plnohodnotné a nenásilné metody.

 483. Jiří Skřítek

  Někdy mám pocit, že je to marný….

  Co je na tarotových kartách, výkladech snů, astrologii vědeckého, že je dáváte na stejnou úroveň?
  Už jsem zde dával před pár dny odkaz na test schopností hňupa Stenley Bradleyho. Jeho schopnosti jsou stejné, jako průměr dalších deseti lidí, kteří netvrdí, že nějaké schopnosti mají. Výplody astrologů a vykladačů tarotů, jsou stejně ploché. Nebo máte také nějaký 100% důkaz? Je nás tady minimálně 5, kteří by nějaký experiment těchto schopností rádi viděli. Třeba ohledně tarotů, se můžeme mezi sebou domluvit, napsat životopisy, zapečetit do obálek a sejít se s Vámi a Vy si namátkově jednoho vyberete, vyložíte nám co a jak a my rozlepíme obálky a porovnáme. Souhlas Láskoráde?

 484. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  A vy máte stoprocentní důkazy pro evoluci? Nebo pro jiná svá vědecká tvrzení? Mam důkazy z osobního života, kdy mně výklady tarotu či snů předpověděly, co se stane a stalo se to. Už mnohokrát. Nevím, zda by to platilo i u vás, u mě to ale vychází. Zkuste odborníka na astrologii či tarot. Umím to u sebe, jestli bych to uměl u vás, na to se necítím. Ale znám pár lidí, kteří to umí. Je to také o tom, jakou máte auru, jestli si spolu budete sedět a jestli bude dobrá atmosféra, jinak se to nemusí povést.

 485. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – Zkuste odborníka na astrologii či tarot.
  Ale znám pár lidí, kteří to umí.

  Tak znovu. Odborník jako Stenley Bradley?

  @K.V.L.S – Je to také o tom, jakou máte auru, jestli si spolu budete sedět a jestli bude dobrá atmosféra, …

  Jasně. Jaká bude atmosféra – ve studiu je moc horko, je tady špatný vzduch, nemůžu se soustředit……
  https://technet.idnes.cz/james-randi-c8v-/tec_reportaze.aspx?c=A171005_124349_tec_reportaze_mla
  https://www.youtube.com/watch?v=uq5MtA33OHk&app=desktop
  https://www.ted.com/talks/james_randi?language=cs#t-17005

  Vaše důkazy nejsou důkazy, ale jen prázdné, nedůvěryhodné keci.
  Ale pokračujte, stále čekáme, že vypadne nějaké nadpřirozené odhalení… 😀

 486. Jiří Skřítek

  Váš komentář čeká na schválení….
  Tak to rozsekám.

  @K.V.L.S – Zkuste odborníka na astrologii či tarot.
  Ale znám pár lidí, kteří to umí.

  Tak znovu. Odborník jako Stenley Bradley?

  @K.V.L.S – Je to také o tom, jakou máte auru, jestli si spolu budete sedět a jestli bude dobrá atmosféra, …

  Jasně. Jaká bude atmosféra – ve studiu je moc horko, je tady špatný vzduch, nemůžu se soustředit……
  https://technet.idnes.cz/james-randi-c8v-/tec_reportaze.aspx?c=A171005_124349_tec_reportaze_mla

 487. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – A vy máte stoprocentní důkazy pro evoluci? Nebo pro jiná svá vědecká tvrzení?

  Stoprocentní důkaz být přece ani nemůže.
  Ale problém je jinde. V tom, že čím máme větší poznání vědecké, je větší pravděpodobnost vysvětlení dějů kolem nás, našeho vývoje, vývoje planety, vesmíru způsobem vědeckým. A tím méně pravděpodobné jsou pohádky věřících a různých esoterických šarlatánů.
  Důkazem jsou třeba odkazy víše a třeba plácání Aleška a jeho probuzení zlého ducha rukama…..

 488. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  ” Výplody astrologů a vykladačů tarotů, jsou stejně ploché. Nebo máte také nějaký 100% důkaz?”

  “Stoprocentní důkaz být přece ani nemůže.”

  😀 😀 Ujasněte si, co říkáte. Ano, mam důkazy pro sebe, protože mně karty předpověděly, co se stane a přesně a mnohokrát. Ale u vás bych to nemusel umět. Ale někteří, které znám osobně ,to umí, nejsou to podvodníci, i když takoví jistě také jsou. Záleží, jaká bude atmosféra, pokud do nich budete rýpat a shazovat je, tak se to nepovede. Aura se taky nemusí nechat zkoušet. Normálně se to povede, ale když to budete měřit, povést se to nemusí, stejné je to v kvanové fyzice, jiné je, když pokus měříte a když ne. To vám řekne každý fyzik.

 489. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – Nebo pro jiná svá vědecká tvrzení?
  ….. jiné je, když pokus měříte a když ne. To vám řekne každý fyzik.

  Jako že když budu spalovat kyslík a vodík, vznikne jednou voda a jednou oxid křemičitý?
  😀

 490. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  U kvantové fyziky je rozdíl, když měříte a neměříte. To jste neslyšel? Měření ovlivní přímo výsledek, který je pak jiný. To je jako s aurou a tarotem. 😀 😀

 491. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – Ano, mam důkazy pro sebe, protože mně karty předpověděly, co se stane a přesně a mnohokrát.

  Aháá. Neříká tohle náhodou každý nějak věřící? Ona je to sice blbost, ale mě to funguje.
  Co takhle Forerův – Barnumův efekt ?

  Jednou jsem komentoval víru v budoucnost takto.
  Snažíte se hledat něco v budoucnosti.
  Ale je to tam, nebo je to jen nějaká představa? Nebo naskytnutá šance?
  Ale lidem přece stále něco utíká, stále dostáváme šance.
  Příjde mi to stejný, jako když Vám věštkyně řekne “stojíte před osudovým rozhodnutím”. V podstatě se nemýlí, stále děláme osudová rozhodnutí……

  Vzal jsem si teď karty a vyložil si. Zítra pojedu tramvají. Potkám blondýnu, chromého, brunetu se psem, chlapa s kytkou, ženskou se zlomenou rukou, chlapa s kloboukem a kufrem.
  Zítra napíšu kolik se mi splnilo, kolik jsem si zapamatoval těch “splněných vidin” a kolik zapomněl těch nesplněných.
  Takové duševní cvičení pro všechny.

 492. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Mně vyšly naprosto konkrétní věci, které se pak staly, náhoda vyloučena. Bylo to mockrát. Kdo je scientofanatik, nikdy to neuzná, udělali jste si z vědy boha. Váš problém. Falocentrická věda bílého heterosexuálního muže je minulostí, svět je rozmanitý. Pro dnešek to nechme. Vyzkoušejte si to u odborníka a sám uvidíte. Určitě ho najdete. Najdete ho srdcem. Buďte víc otevřený, nenávist a machismus a fašismus není řešení.

 493. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – U kvantové fyziky je rozdíl, když měříte a neměříte. To jste neslyšel? Měření ovlivní přímo výsledek, který je pak jiný. To je jako s aurou a tarotem.

  Ale ano, slyšel…. Po méně chápavé je tento typ efektu hezky popsaný zde.
  https://www.youtube.com/watch?v=-C3Zwb7mmBY
  Ale co to má společného s aurou, nebo kartama bych rád věděl od Vás.
  Takže?

 494. Jiří Skřítek

  @K.V.L.S – Mně vyšly naprosto konkrétní věci, které se pak staly, náhoda vyloučena. Bylo to mockrát. Kdo je scientofanatik, nikdy to neuzná, udělali jste si z vědy boha. Váš problém. Falocentrická věda bílého heterosexuálního muže je minulostí, svět je rozmanitý. Pro dnešek to nechme. Vyzkoušejte si to u odborníka a sám uvidíte. Určitě ho najdete. Najdete ho srdcem. Buďte víc otevřený, nenávist a machismus a fašismus není řešení.

  Tedy jako vždy. Došli argumenty, jsem tedy fašista, machista a blablabla….
  Tvrdil jste, že důkazy vědy nejsou stoprocentní. Vaše důkazy jsou ale JEN VAŠE POCITY. Nic víc. Utkat s vědou se bojíte. Proč? Proč tady tedy plácáte o věcech, které jsou jen fikcí? Nebo máte nějaký důkaz krom, “mě vyšli naprosto konkrétní věci”. Jaké? Konkrétně?

 495. Jiří Skřítek

  No. Dnes už se zřejmě nic zajímavého nedozvím. Jdu si otevřít láhev červeného a filosofovat se ženou.

 496. mulit

  “Ty věci vyšli”? Proboha. Shoda přísudku s podmětem. Ty věci vyšly. Podmět je rodu ženského. “Došli argumenty” je také špatně. Správně je došly argumenty, podmět je sice rod mužský, ale neživotný.

  Jiří Skřítek – to je učivo 1. st ZŠ.

 497. Pavel Juránek

  tedy, mulite, když už píšete:
  “Jiří Skřítek – to je učivo 1. st ZŠ.”
  tak by snad mělo být
  “Jiří Skřítku”
  5. pád – to je učivo 1. st ZŠ.

 498. Sind

  Tak fajn, podařilo se Ti zase jednoho hejla nachytat, ale raději už toho nech. Chlapci, to stačí – nevpletejte sem pseudodiskusi.
  Tuším kdo tady chybí. Medeo, kde jsi? Doufám, že jen odpočíváš v rajské nirváně platonických ideí.
  Btw: Ty taky, doufám, že schválně, píšeš zásadně typickou hrubku – “si” namísto “jsi” ( 2.os.jedn.č.).
  Tak zatím.

 499. Lemmy

  Kamil: Ano, mam důkazy pro sebe, protože mně karty předpověděly, co se stane a přesně a mnohokrát.

  Bral by som to, keby si vedel predpovedať napríklad dátum smrti Miloša Zemana. Ak ho teraz uvedieš, a o niečo neskôr zistím, že si mal správnu predpoveď, potom začnem vážne uvažovať nad tvojimi rečami. Inak, zatiaľ je to v štádiu skúmania psychiater – pacient. To nie je urážka. Urážkou je písať také táraniny (bláboly) o predpovediach.

 500. Lemmy

  Výzva pre veštcov. Ponúkam príležitosť pre veštcov. Ak sa nájde aspoň jeden veštec so správnou predpoveďou, začnem sa veštbami vážne zaoberať.

 501. Jiří Skřítek

  Sorry Mulite, že se dotýkám Tvého profesorského cítění. Ale když se soustředím na obsah, přehlížím gramatiku. V dnešní době, kdy má každý druhý diagnostikovanou nějakou dysfunkci, byl bych minimálně dysgrafik. Ale v totáči se na něco takového nehrálo. Proto nejsem akademik. Je to jako s knihou. K čemu je nádherná obálka, když uvnitř je cestopis vydávající se za detektivku…..Obsah je pro mě podstatnější. Tak buď ke mě shovívavý, nebo mě nečti.

 502. ateista

  @KVLS
  “Ano, mam důkazy pro sebe, protože mně karty předpověděly, co se stane a přesně a mnohokrát.”

  Této větě mám rozumět tak, že Vy sám sobě vykládáte karty a ty Vám předpovídají Vaši budoucnost? Tedy ne někdo jiný?
  Já jsem technik a proto by mne zajímalo technické provedení takové předpovědi budoucnosti. Karty jsou potištěné kartonky různými obrázky. Vy tyto karty rozložíte po stole a pak z obrázků věštíte svoji budoucnost. Postupujete v přesně stanoveném pořadí nebo na přeskáčku? Trochu nám svoji techniku přibližte.

 503. mulit

  Sind
  Btw: Ty taky, doufám, že schválně, píšeš zásadně typickou hrubku – „si“ namísto „jsi“ ( 2.os.jedn.č.).
  Tak zatím.

  Jestli to bylo na mě, tak se autor plete. Musel by to dokázat. Tuto chybu si místo jsi píše Velryba. Ale to mu odpouštím, to nerve oči ani uši. Neshoda přísudku s podmětem je však jako by zahrál v hudbě falešný tón. To prostě vždycky vadí.

 504. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Píši, že mně vyšly předpovědi směrem k mé budoucnosti, ne k budoucnosti jiných lidí. Na to jsou tu jiní profíci, určitě je najdete. Pro Skřítka, vyšlo mně tolik předpovědí, o mém životě, konkrétních, že je to prostě jasné, náhoda vyloučena. Nesmíte být tak úzkoprsí, pánové. Možná jste zažili nějaký velký stres v šestinedělí, možná jste uvízli v anální fázi vývoje, jak o tom psal již Freud. Tvrdohlavost a malá otevřenost vůči novým zkušenostem je spojená se zácpou a s uvíznutím v jistých fázích vývoje v dětství. To vysvětluje váš scientofašismus. Fašistická záliba ve vaší rádoby vědě, kde vaše nesmysly jako je evoluce, cpete ostatním s pocitem bílé nadřazenosti.

 505. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Skřítku, ptáte se mě, jaká je souvislost mezi kartami a kvantovou fyzikou, tedy specielně pro Vás. Ta souvislost je taková, že měření ovlivní výsledek. I negativně. Když bude špatná aura, když nebudete otevřen novým zkušenostem, když nebudete pozitivní, nemusí se to povést. Navíc se energie světa nemusí chtít nechat zkoušet, takže když jste v nouzi, pomůže vám, ale když jí jen zkoušíte a chcete jí měřit, tak se nenechá. Už rozumíte? Každý si to musí zkusit sám. Nechte se vést srdcem. Teď se loučím na čas, necítím zde pozitivní energii, spíš se mě tu snažíte sát. Sát mou psychickou krev. Cítím zde nepřátelské prostředí uvízlé v anální fázi vývoje. Cítím zde fašismus a komplexy bílých mužů, kteří již nedrží otěže dějin a jsou z toho frustrovaní. Cítím zde psychické upíry. V takovém prostředí dlouho nevydržím. Buďte šťastní, snad se někdy najdete.

 506. ateista

  @KVLS
  “Navíc se energie světa nemusí chtít nechat zkoušet,”

  Pane, Vaše exotické výplody netřeba komentovat. Také proto, že si libujete v označování čehokoliv za fašismus. V každé společnosti se vyskytují excentrici. Zrovna před chvílí jsem dostal od kamaráda z Košic fotografie slovenského umělce a jeho “výtvorů”. Pozlacené h…o, státní znak coby dámské přirození a pod. Nejste z jednoho spolku?

 507. Lemmy

  Kamil: Píši, že mně vyšly předpovědi směrem k mé budoucnosti, ne k budoucnosti jiných lidí. Na to jsou tu jiní profíci, určitě je najdete.

  Ešte som nenašiel žiadneho. Škoda, že ide o predpovede vlastné. OK. Kedy zomriete? Poznáte ten dátum?

 508. mulit

  ateista
  Pane, Vaše exotické výplody netřeba komentovat. Také proto, že si libujete v označování čehokoliv za fašismus. V každé společnosti se vyskytují excentrici.

  Ale to je přece náš multinick. Od počátku si dělá prdel. Já myslel, že to každý ví.

 509. Hraničář

  ateista
  08.02. 2018
  Nelze za neslučitelnou vlastnost považovat více jak 13,5 miliardy let existence a dalších cca 5 miliard let k tomu, aby na konci věků mohl vykonat poslední soud nad lidstvem?
  Filozofujte. Byl bych zvědav, kdo by Vám platil za filozofování, kdyby to bylo Vaše živobytí (pokud by to nebyl stát). …..

  Já, jako nevěděc a nefilosof si myslím, že sis právě zafilosofoval. Ale že to je (jak já říkám) filosofování pozitivní. Objasňuje, co si o dané otázce – existuje (nějaký) bůh – můžeme myslet. A pomáhá druhým – třebas mně – aby si ujasnili, uspořádali a obohatili své myšlenky. Mě osobně takové filosofování, které předváděl Aleš a Velryba nijak nezaujalo a neobohatilo, nepoučilo. Jsem prostě starý (a blbý) a z venkova.

 510. Hraničář

  ateista
  08.02. 2018
  Ukázka jak lze zaujmout stanovisko. Nebavíme se o vesmíru, ale o bohu. Ten by měl být stár 13,5 miliardy let, být i dnes a být i za cca 5 miliard let. A neustále zasahovat do dění ve vesmíru. Vyrábět na počkání vesmírná tělesa, jiné ničit….. …………………

  Bůh není starý 13,5 miliardy let. Bůh je furt, tedy nekonečně starý. Co dělal před tím, než stvořil Svět? Tedy před těmi 13,5 m. let (nebo 6000)? Jen se tak polehával (poletoval) v prázdnotě, nebo tvořil (a ničil) jiné vesmíry, jiné lidi?

  Jednou jsem dr. Grygarovi poslal otázku – jaké má on, věřící vědec, stanovisko k rozporu mezi učením církeve a závěry vědeckého bádání? Jako věřící věří, že na “konci věků” sestoupí na Zen Kristus v celé své slávě, oddělí dobré a zlé lidi a zřídí zde své Boží království. Ovšem jako vědec “ví”, že za nejakých 6 miliard let se Slunce změní na červeného obra, vypálí sluneční soustavu až někam za Mars, pak se scvrkne do bílého trpaslíka a sluneční soustava zamrzne.
  Neodpověděl!

 511. Bílá velryba

  Mě zase nikdy neobohatilo “filosofování” typu: neustále jen někde sdílet tupé katolické konspirační weby pod články, které jsou o něčem jiném a navíc k nim nic nenapsat. Proto jsem tu jistým člověkem nebyl obohacen nikdy…

  K tomu bohu: jelikož je podle některých věřících mimo čas a prostor, tak je pro něj čas relativní. Mně to přijde podivné, mam proti tomu několik námitek. Také jsem je sem psal. Takže podle těchto lidí pro boha není žádné “předtím” či “potom”, to je pro nás, ne pro něj. Resp. on může být mimo čas i v čase. Jak chce.

  Takže bůh si teoreticky může vesmír stopnout za 100 000 let a prostě provede poslední soud. Nebo taky ne. To tvrdí věřící, důkazy pro to nemají. Ale není to nic, co by nešlo teoreticky sloučit. Stačí myslet…

  Nemůžu za všechno zlo na světě, i když si to mulit myslí. Copak bych dovedl psát jako ezoterik? 😀

  Jak říkám, až se podle tarotových karet a astrologie bude lítat na Měsíc a nebude třeba vědy, tak nad nimi začnu víc uvažovat. Do té doby preferuji “falocentrickou vědu” jako nejlepší metodu poznání vedle logické filosofie.

 512. Hraničář

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  09.02. 2018
  Když bude špatná aura, když nebudete otevřen novým zkušenostem, když nebudete pozitivní, nemusí se to povést. Navíc se energie světa nemusí chtít nechat zkoušet, takže když jste v nouzi, pomůže vám, ale když jí jen zkoušíte a chcete jí měřit, tak se nenechá. Už rozumíte? Každý si to musí zkusit sám. Nechte se vést srdcem. Teď se loučím na čas, necítím zde pozitivní energii, spíš se mě tu snažíte sát. …………………..

  To je jako s křesťany a Pánem Bohem. Když nebudete věřící a otevření a nebudete vnímat srdcem, nemůže do vás vlézt Duch sv. a dát vám své milosti. A také se Pán Bůh nenechá zkoušet, takže nějaké pokusy s Jeho Tělem vám samozřejmě nevyjdou! A křesťané zde nemohou diskutovat, protože zde diskutuji ateisté plní pýchy , s nimiž lomcují hříchy a smilstvo!!

 513. mulit

  Mně tu obohatili obzory všichni ateisti. I Jaroslav Štejfa, i když politicky jsme někde jinde. Ale co se týká rozborů bible – jeho rozbory bible jsou pro mě přínosem. Totéž multinick a další. Samozřejmě nejvíce chápu, co píše Toli a Hraničář a další dekonvertité, páč obdobná minulost spojuje. Opravdu každý nick mi něco dal. A nevadí mi ani, že si tu dělají s Aleškem filozofický fotbálek. Akorát je třeba vždycky zdůraznit, že tohle není náboženství.

  Náboženství znamená, že přijmeš sestavu pravidel. Tohle nesmíš a tohle musíš. Je to zásadní zásah do života, žádné filozofování. Například nesmíš masturbovat. Velryba nesmí masturbovat. On to neví, že u pobožných je to hřích. A to neplatí pro babky z Horní Dolní, ale pro všechny. Ani papež nesmí masturbovat. Pokud masturboval, hřešil. To by mulitnick už nesměl dělat, kdyby byl u pobožných. Nesměl by ani mít sex před manželstvím, ani mimo manželství. A tak bych mohl pokračovat. Musel by se modlit, musel by uctívat boha, číst bibli, věřit tomu, navštěvovat církev, atd. Náboženství není demokratický diskusní kroužek, ale závazná život beroucí ideologie. Dokud tohle ateisti nepochopí, tak budou provozovat s pobožnými lfilozofické líbánky v domnění, že jsme na stejné lodi a lišíme se jen v drobných nuancích. To se ale kurevsky mýlí. Pobožní chtějí tvoji duši a tvoji krev. Můžeš přemýšlet, co moje metafora znamená…

 514. mulit

  Co máš jíst, jakou hudbu poslouchat, jak se oblíkat, na jaké filmy se dívat, s kým se kamarádit, s kým zásadně ne, jakou práci dělat, jak trávit volný čas, atd. Co vyznávat, čemu se kategoricky vyhýbat…. Náboženství je o ovládnutí života toho, kdo tomu podlehne. Není to filozofie.

 515. Bílá velryba

  Souhlasím, že náboženství je svinstvo. Obecně. Na základě spekulací chce řídit životy lidí. Některá jsou horší než jiná. Ale je to svinstvo. Na tom se tu asi shodneme vyjma Aleše všichni. Je třeba proti tomu bojovat, každý jak umí. Společně je to samozřejmě lepší, spolek má větší hlas než jedinec.

 516. Bílá velryba

  Teda, náboženství je dnes sloučenina spekulací a vyložených nesmyslů. Ten poměr je různý u různých věrouk. Na solidní důkazy teprve čekám. Možná to nikdy nepřijde. Ale nebudu odmítat jejich argumenty, protože co kdyby? A tak se jejich “argumentům” věnuju a odrážím je, pokud jsou vedle, což jsou. Až/jestli přijdou se solidním důkazem, tak to bude jiné. Do té doby je to jak píšu. Ale i kdyby dostatečně dokázali nějakého boha, tak bych se nestal automaticky jeho vyznavačem. Věřil bych, že spíš existuje, ale nelezl bych mu do zadku, když by se mi “nelíbila” jeho morálka. Něco jiného by bylo, kdyby mě pak mučil, to bych možná povolil. 🙂

 517. ateista

  @hraničář
  “Bůh není starý 13,5 miliardy let. Bůh je furt, tedy nekonečně starý.”

  Tohle je tvrzení, které uznává, že bůh existuje. Já se ptám: Jak kdokoliv k tomuto poznání dospěl? Jak kdokoliv dospěl k poznání, že bůh existuje?

 518. Jiří Brei

  Aleš 4.2.2018: Nikdo vědomě neumírá kvůli lži. Pokud už kvůli ní umírá, pak je blázen a není schopen nikoho přesvědčit … Nevím, zda považujete za výhru nechat se vědomě popravit kvůli lži.

  No, pokud máte nějakého mimokřesťanského očitého svědka toho, že apoštolové zemřeli kvůli své víře, tak ho uveďte. A pokud máte nějakého očitého mimokřesťanského svědka existence apoštolů, uveďte ho také. Mučednickou smrt apoštolů si prostě mohli vymyslet další křesťané, protože když někdo z křesťanů zemře mučednickou smrtí, tak to posiluje víru těch, co jsou naživu. Proto takové legendy vznikají. A i kdyby to náhodou byla pravda, že umřeli jako mučedníci, tak prostě proto, že v podstatě neměli na vybranou. Za výhru to určitě ani oni nepovažovali. Jenže jediná alternativa, která se jim nabízela, když přiznají svůj výmysl, byla ta, že sklidí doživotní posměch a opovržení. A to jim za těch pár nejistých let života navíc nestálo. Navíc si umím představit i člověka, který vědomě lže a pro tuto svoji vědomou lež i zemře, pokud věří, že lže pro dobrou věc. A dát naději v neutěšeném světě, byť falešnou, může leckdo za dobrou věc považovat. Nicméně čekám na ty Vaše mimokřesťanské očité svědky mučednické smrti apoštolů a jsem připraven svůj pohled pod tíhou objektivních historických důkazů změnit.

 519. Lemmy

  Aleš: Nikdo vědomě neumírá kvůli lži. Pokud už kvůli ní umírá, pak je blázen…

  S tým súhlasím. Problém, ktorý Jiří Brei nechápe spočíva v tom, že on si myslí, že to je lož, kým dotyčný veriaci si myslí, že to je pravda. Vedome umiera za pravdu. To, či je to naozaj pravda, je irelevantné. Jednoducho, ľudia sú ochotní zomrieť za nejakú ideu, o ktorej si myslia, že má zmysel, že je pravdivá, že je prospešná pre ľudstvo a podobne.

 520. Lemmy

  Ale apelujem na veriacich, prihováram sa, aby predtým, než zomrú, brali do úvahy myšlienky od Bertranda Russella.

  Nikdy by som nepoložil život za svoje presvedčenie, lebo by som sa mohol mýliť.

  Domnievam sa, že by sme mali vždy brať do úvahy svoje názory s istou mierou pochybnosti. Neželal by som si, aby ľudia dogmaticky verili akejkoľvek filozofii, dokonca ani mojej.

 521. Lemmy

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  09.02. 2018

  Píši, že mně vyšly předpovědi směrem k mé budoucnosti, ne k budoucnosti jiných lidí. Na to jsou tu jiní profíci, určitě je najdete.

  A vyjadríš svoj názor aj v anonymnej ankete? Veríte veštcom?

 522. mulit

  Jiří Brei
  No, pokud máte nějakého mimokřesťanského očitého svědka toho, že apoštolové zemřeli kvůli své víře, tak ho uveďte. A pokud máte nějakého očitého mimokřesťanského svědka existence apoštolů, uveďte ho také. Mučednickou smrt apoštolů si prostě mohli vymyslet další křesťané, protože když někdo z křesťanů zemře mučednickou smrtí, tak to posiluje víru těch, co jsou naživu. Proto takové legendy vznikají.

  No, legendy vznikají i dneska, když je přitom možnost si někdy realitu ověřit. Já to tak dělám, když chci vědět, co který politik údajně řekl. Pokud je k dohledání, chci vidět nesestříhaný rozhovor, diskusi s nimi. Páč co z toho novináři nadělají – něco neskutečného. Fantasmagorie. Vytáhnou nějaký detail a na tom vystaví vlastní konstrukci. Nehanbí se to dělat, i když má člověk možnost porovnání s originálním výrokem dotyčného. Manipulace, lži, výmysly, zcela neobjektivní popisy událostí.

  A věřit nějaké knížce staré tisíce let, kterou sesmolil někdo z fake povídek z různých zdrojů s nějakým úmyslem – to je asi pošetilost, ne?

 523. toli

  @Brei Jiří
  Zkus si najít životopis polského kněze Maxmiliána Kolbeho.V roce 1941 obětoval svůj život v koncentráku za jiného vězně aby ten mohl žít.Kolbeho popravili injekcí benzínu do srdce,protože nechtěl zemřít přirozeně po měsíci v separaci.Měl úctu i svých vrahů,možná tím že byl kněz.Dnes je prohlášen za světce.Okolnosti Kolbeho života i smrti jsou známy i z mimocírkevních pramenů,což nic nemění na faktu že byl duševně nemocný když věřil pohádkám tak moc že kvůli nim obětoval život.
  Existuje i životopisný film o něm,je docela zajímavý přesto že ho lze chápat jako katolickou propagandu.Zajímavé je to že se Vatikán původně bránil jeho svatořečení protože prý ve válce bylo příliš mnoho hrdinů a nelze všechny prohlásit za svaté což by znamenalo znehodnocení či zevšednění svátosti.Nakonec však Vatikán pod tlakem veřejnosti ustoupil a prohlásil Kolbeho za svatého.

 524. Hraničář

  Představte si tu možnou budoucnost: http://www.osel.cz/9752-umele-synapse-oteviraji-cestu-k-cipum-ktere-budou-jako-mozky.html Já se jí sice nedožiju, ale stejně mě baví o ní přemýšlet.
  V r. 1942, když Clarke psal romám Marťanské písky, se vědci ještě domnívali, že na Marsu by mohl být nějaký jednoduchý život. A když v r. 1957 Asimov napsal knihu Já robot, v níž předvídal co bude v r. 2007, popisoval roboty s “pozitronovými” mozky a naopak výpočetní centra měla být veliké budovy s drahým a vzácným počítačovým časem. Skutečnost je opačná, ale mnohem překvapující.

  Není to lepší, než ty dosavadní plané hádky?

 525. jl

  @toli
  Spis lze rict, ze socialismus byl usvedcen ze lzi v samem centru sve anihilacni metody lidmi jako Maxmilian Kolbe, Edita Steinova, Solzenicyn. Toto nejsou zadni “dusevne nemocni”, ale jsou svedci. Podobne vymluvne se jevi Jan Pavel II.

 526. Hraničář

  Tak abyste to věděli:

  „Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu, uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne láska? Jak to poznáme?“ ptá se Svatý otec a uvádí varovné příznaky: „Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, ‚kořen všeho zla‘ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou z jeho slova a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se proti každému, koho považujeme za hrozbu pro své ‚jistoty‘: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci nebo proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.“
  http://www.katyd.cz/clanky/pust-je-cesta-k-sobe-bohu-i-druhym.html

 527. Hraničář

  V kjatolickém týdeníku se objevil článek spirituála plzeňského semináře k právě začínajícímu postu. Nedalo mně to ma (trochu jsemj na něj zareagoval:

  Dobrý den.
  Vážený pane .
  V KT jsem si přečetl váš, výše uvedený článek. Když v něm píšete ” vytvořit prostor, ve kterém v nás může něco dělat Bůh”, tak celkem nepochybuji, že vy jste už takový prostor v sobě uděla (možná i několikrát) a mě by zajímalo, co konkrétního ve vás Bůh udělal.
  Já se totiž tak ptávám věřících, kteří kategoricky tvrdí, že se scházejí tu s Bohem, onde s Ježíšem (Kristem, Pánem), vedou s ním řeči, on jim radí, vede je, obdarovává je ohromnými dary ….., no a já se tedy ptávám, jak, ten Bůh (Ježíš, Kristus) vypadá, když se s ním setkali (jestli třebas jako na Turínském plátně?), jaký má hlas, jaké konkrétní dary dostali ……
  Pokud jsou to věřící vzdělanější, tak nakonec řeknou, že setkávání s Ježíšem není jako se setkat s někým v Bille. Když se zeptám, jak se tedy setkali, neodpoví. Když se ptám (vytrvale) na ty “dary”, také se brzy odmlčí.
  Dokonce i prof. Halík v jedné knize napsal, že při meditaci v hinduistickém chrámu v Hirošimě se mu ukázal Kristus. Kosmický(?) Kristus. Když jsem se ho ptal na podrobnosti, už neodpověděl. (Zajímavé – katolický kněz se nejde pomodlit do katolického kostela, ale meditovat do hinduistického chrámu. No, ale jak dosvědčil, ani tam Kristus nemá problém se zjevovat).
  Doufám, že vy, jako vzdělaný a zkušený člověk mně budete moci odpovědět .
  Děkuji předem.

  Pan spirituál mně odpověděl:
  Dobrý den.
  Rád odpovím.
  Jako každý křesťan se setkávám s Bohem v modlitbě, v četbě Božího slova, v Eucharistii a ve svátosti smíření a ostatních svátostech. Tato setkání mají velmi praktické důsledky – v některých chvílích inspirace – že člověk ví, co má v pravou chvíli říct a dělat. V četbě Božího slova také – když se v mysli vybaví konkrétní verš do konkrétní životní situace – a pomůže. V Eucharistii se setkávám s Ježíšem s jeho tělem a krví. Ve svátosti smíření mi odpouští Ježíš.
  Ptáte se na praktické dary. Jeden z nejsilnějších důsledků Boží práce v člověku je třeba vítězství nad nějakým zlozvykem, v pomoci s odpuštěním, v síle zvládnout obtížné situace, které by člověk z vlastních sil nezvládl. Často to není hned, ale třeba během několika let. Přesto jsou to věci, které působí Bůh. Tomu věřím, o tom jsem přesvědčen, to jsem si vyzkoušel.
  Samozřejmě je na vás, jestli mou odpověď přijmete, nebo se ji budete snažit zpochybnit 🙂
  Přeji Vám pěkný den.

  No, a tak jsem napsal ještě jednou:
  Dobrý den.
  Děkuji za odpověď.
  Já, když něco takového čtu či slyším, tak uvažuji, do jaké míry to lze prokázat – čím, a jak – či do jaké míry se jedná o autosugesci. Inspiraci, překonání zlozvyků, vyřešení obtížné situace, to všechno znají i nevěřící, i jinak věřící, kteří zase věří, že jim pomáhá jejich Bůh.
  Praktická otázka pak je, který Bůh je vlastně ten skutečný, zda je jen jeden nebo zda jich je více (hodně). Pokud by měl být jen jeden, tak který, a jak ho prokázat (dokázat).
  To není zpochybňování vašeho přesvědčení, ale praktické otázky vyplývající z logiky a kritrického posuzování informací (i když, ono to vlastně je zpochybňování – ale na tom je zase založena věda).
  Srdečně zdravím,

  Mě na tehle výměnách názorů zaujme, jak jsou všichni ti vzdělaní lidé neschopni prozřít nelogičnost svých tvrzení.

 528. mulit

  Hraničáři, je jasné, že ti lidi, věřící, mají nauku, knihu a tomu říkají bůh. Jistěže nikdo z nich nic reálného nadpřirozeného nezažil, ani s nikým mimo hmotu nekomunikuje.

 529. mulit

  A navíc ty urguješ katolíky a ti jsou relativně umírnění, nejsou tak bombastičtí ve svých proklamacích. Daleko horší jsou protestanti, zejména letniční.

 530. Lemmy

  Pan spirituál len ukázal, že opisuje vlastné pocity, ktoré mu behajú v hlave. Namýšľa si, že sa stretáva s bohom, ale v skutočnosti všetko prebieha len v jeho mozgu.

 531. Bílá velryba

  “Představte si tu možnou budoucnost: http://www.osel.cz/9752-umele-synapse-oteviraji-cestu-k-cipum-ktere-budou-jako-mozky.html Já se jí sice nedožiju, ale stejně mě baví o ní přemýšlet.
  V r. 1942, když Clarke psal romám Marťanské písky, se vědci ještě domnívali, že na Marsu by mohl být nějaký jednoduchý život. A když v r. 1957 Asimov napsal knihu Já robot, v níž předvídal co bude v r. 2007, popisoval roboty s „pozitronovými“ mozky a naopak výpočetní centra měla být veliké budovy s drahým a vzácným počítačovým časem. Skutečnost je opačná, ale mnohem překvapující.

  Není to lepší, než ty dosavadní plané hádky?”

  Není, pod článkem o bohu to není “lepší” než dosavadní ( pro někoho ) plané hádky. Kdo nerozumí logice, je pro něj každá debata “planá”. Lidé, kteří vytvářejí vědu, také vedou mezi sebou diskuze, pro ostatní by to bylo často “plané”, protože tomu nerozumí. Zde se vede debata o tématu článku. Ne o Marsu.

  Krásný zbytek týdne a užijte si víkend! 🙂

 532. aleš

  @Lemmy

  Nikdy by som nepoložil život za svoje presvedčenie, lebo by som sa mohol mýliť.

  Trochu si autor výroku protiřečí. Pokud uvažuje o tom, že by se mohl mýlit, tak není přesvědčený – tedy žádné přesvědčení nemá.

  Je zde někdo z ateistů přesvědčen o tom, že Bůh není?

 533. Ateistický laik

  aleš: Je zde někdo z ateistů přesvědčen o tom, že Bůh není?
  Nejsem přesvědčen, že bůh (fyzicky) existuje. Opačně (prohozené zápory) se to říci nedá, se ptáte na blbost (nesmyslně)…
  Zjednodušeně: Zatím jste vy (a ani jiný věřící) mě nepřesvědčil o fyzické existenci vašeho výmyslu (boha a spol.). Pro mě se bůh nachází jen v hlavách věřících jako vymyšlená myšlenka (idea).

 534. kabát

  aleš: Trochu si autor výroku protiřečí. Pokud uvažuje o tom, že by se mohl mýlit, tak není přesvědčený – tedy žádné přesvědčení nemá.

  Jenomže i když je člověk o něčem přesvědčený, to ještě neznamená, že má pravdu.

 535. aleš

  @kabát

  Jenomže i když je člověk o něčem přesvědčený, to ještě neznamená, že má pravdu.

  Souhlasím. Například ateisté jsou přesvědčeni, že je možné, aby inteligence vznikla bez vlivu inteligence. Tady je dobré si položit otázku, na jakém základě své přesvědčení staví.

 536. aleš

  @Ateistický laik

  Zatím jste vy (a ani jiný věřící) mě nepřesvědčil o fyzické existenci vašeho výmyslu (boha a spol.)

  Zatím mne žádný ateista nepřesvědčil, že inteligence mohla vzniknout bez vlivu inteligence.

  (Mimochodem, fyzická existenci výmyslu je oxymóron.)

 537. Bílá velryba

  “Například ateisté jsou přesvědčeni, že je možné, aby inteligence vznikla bez vlivu inteligence. Tady je dobré si položit otázku, na jakém základě své přesvědčení staví.”

  1) Miller-Uryeův experiment atd… + žádné důkazy pro tu “inteligenci”, která život údajně podle vás stvořila,… 🙂

  “Je zde někdo z ateistů přesvědčen o tom, že Bůh není?”

  2) Na základě dlouhodobé absence jakýchkoliv exaktních důkazů ho považuji za relativně méně pravděpodobného než čistě materiální svět bez bohů – bez inteligentních tvůrců světa v jakékoliv podobě.

  Zatím, škoda, že není víc času, dám si tak týden pauzu, mam jiné věci na práci, a toto je stejně starý článek a už ho pak asi nenajdu (ani nebudu hledat). Aleše mam zrovna rád. Je víc intelignetní než řada zdejších ateistů, jen prostě také hapruje v logice. 🙁

 538. aleš

  Ateisté, jsou jen dvě možnosti:

  Buď inteligence vznikla bez vlivu inteligence, anebo inteligence existuje odvždy.
  Napadlo vás někdy, proč je realita tak matematicky složitá?

  IBM provedlo rekordně složitou chemickou simulaci na kvantovém počítači

  A co se simulovalo?

  Konkrétně se jednalo o molekulu hydridu beryllnatého (BeH2).
  e-svet_e15_cz/veda/ibm-provedlo-rekordne-slozitou-chemickou-simulaci-na-kvantovem-pocitaci-1338485

  Zajímalo by mne, zda si myslíte, že tyto vlastnosti hmoty, velmi složité projevy kvantové fyziky z hlediska matematiky tu byly odvždy, anebo vznikly?

  Vaším bohem je hmota, kterou považujete za svou stvořitelku (bez personifikace).

 539. aleš

  @Bílá velryba

  K jaké nejsložitější biologické molekule se dá neřízeným experimentem dostat?

  Miller-Uryeův experiment dokazuje, že se určitými reakcemi dá syntetizovat aminokyseliny. Co dál?

  Je to podobné jako bych vás chtěl přesvědčit jediným svým krokem, že jsem schopen zdolat Mt. Everest.

  Takže souhlasím, že se bez inteligence dá vytvořit aminokyseliny.

  Aminokyseliny však nejsou to, na co jsem se ptal. Mne zajímá možnost vzniku života.

  Důkazem není to, že vám ukážu jeden krok a řeknu vám, že jsem schopen udělat desítky tisíc takovýchto kroků – a podívejte se, máte zde důkaz, že jsem schopen vystoupit na nejvyšší horu světa. 🙂

 540. aleš

  @Bílá velryba

  Na základě dlouhodobé absence jakýchkoliv exaktních důkazů …

  Dlouhodobá absence jakýchkoli důkazů je z vaší strany – můžeme pozorovat, že inteligence je schopna vytvořit inteligenci. Zatím nikdo nikdy nepozoroval, že bez působení inteligence inteligence vznikla.

  Aplikujte na toto mé tvrzení svůj princip pravděpodobnosti. Co vám z toho plyne?

 541. mulit

  Alešek píše:
  Je zde někdo z ateistů přesvědčen o tom, že Bůh není?

  Alešku, tuto fintu zkoušíš opakovaně. Psát velkým písmenem B, abys jakože vnutil, že to je něco reálného a potom se ptáš, že je někdo přesvědčen, že tvoje velké B není. Je to legrační manipulace.

  Cože to není? Představ mi tu věc, o které píšeš, toho tvého B a já ti řeknu, zda je nebo není. Měl jsi ukázat abrakadabraka, ale z toho jsi vycouval. Tak asi nemáš ani to tvoje velké Béčko, nebo máš?

 542. Ateistický laik

  aleš: Zatím mne žádný ateista nepřesvědčil, že inteligence mohla vzniknout bez vlivu inteligence.
  A co to má za souvislost s vaším výmyslem? Já o tom nikoho přesvědčovat nepotřebuji, já kvůli tomu žádné výsady nepotřebuju. Nikdo ve jménu “inteligence tvoří inteligenci” nemanipuluje s lidmi a ani na nich neparazituje. Zase odbíháte od tématu.
  Otázka u inteligence je, jestli je to obecně platný přírodní pojem, nebo je to jen lidská definice pasovaná na lidi? Proto taky ve finále může být člověk jen velmi složitý chemický stroj. Část (forma?) pevné hmoty (látka) má asi vlastnost se pod vlivem jiné části (formy?) hmoty (pole) uspořádávat. Viz i ten základní M-U experiment.

  (Mimochodem, fyzická existenci výmyslu je oxymóron.)
  Když budu mluvit o židli, tak dokud ji konkrétně neuvidíte, tak to moje mluvení může být jen plácání prázdných slov a ta konkrétní židle nemusí vůbec existovat. Na rozdíl od boha jsme akorát oba nějakou židli viděli. Viděl jste alespoň vy toho vašeho boha? Kdo ho vůbec viděl (v současné době)? A jak případné viděné oddělíme od halucinací a bludů?

  Napadlo vás někdy, proč je realita tak matematicky složitá?
  Ne. Proč? 🙂
  Zajímalo by mne, zda si myslíte, že tyto vlastnosti hmoty, velmi složité projevy kvantové fyziky z hlediska matematiky tu byly odvždy, anebo vznikly?
  Vlastnosti hmoty tu asi byly vždy.
  Vaším bohem je hmota, kterou považujete za svou stvořitelku (bez personifikace).
  A jak se ke hmotě modlím, jaké mám k ní rituály, co jsou svaté knihy hmoty (na které se nesmí šáhnout)? Nějak nechápu váš styl uvažování (napíšete stvořitelku a do závorky bez personifikace)…
  Zatím nikdo nikdy nepozoroval, že bez působení inteligence inteligence vznikla.
  Požadujede rychlost kráva-tele? Tenhle vývin mozku se děl miliony let, a vy chcete pozorování nějakého rozdílu v podstatě v bodovém okamžiku (natož nějakém intervalu)

 543. Bílá velryba

  1) Inteligence pravděpodobně mohla vzniknout bez inteligence, která jí vytvořila – Millerův experiment + matematicky je pravděpodobné, že se hmota dá za dlouhou dobu dohromady mnoha způsoby + fyzikální veličiny tomu nebrání, takže se primitivní počítač dal pravděpodobně samovolně dohromady, jmenuje se první jednoduchá buňka (jednodušší než dnešní jednoduché) a začal se vyvíjet, protože je to jeho vlastnost, vlastnost hmotné složeniny jménen RNA/DNA.

  2) Matematika je popis svět ze strany lidí, částečně souzní se světem, je vlastností hmoty, co je na tom tak složitého? Složité je to pro člověka, pro tupou hmotu je to prostě její vlastnost.

  3) Podle některých teorií j hmota věčná, nepřímé indíce jsou, např. cyklický vesmír.

  4) Bůh není tedy nutně potřeba už nikde, v žádném vědeckém oboru pro svět, máme zde jiné pravděpodobné, čistě materiální teorie.

  5) Vědomí jako u pačítačového programu je výsledkem funkce složené hmoty v mozku, u počítače je to hardware.

  6) Slepá evoluce vysvětluje jak se věci vyvinou ke složitějším.

  Proto je tedy relat. pravděpodobnější čistě materiální svět než bůh. Nevidím pro něj žádný exaktní důkaz a to dlouhodobě. Spíše neexistuje, byť možná ano. Ale který? Stále si neodpověděl na mé otázky. 🙂

  Teď odpovídej ty a pěkně to rozepiš:

  1) proč zrovna Ježíš a ne Višnu nebo Šiva?

  2) proč úrazy hlavy mění osobnost?

  3) pes který cítí lítost má taky svobodnou vůli?

  4) jak nehmota stvořila hmotu?

  5) jak nehybný hýbe? (hlavně když si správně napsal, že základní logika je víc než „všemohoucnost“ a něco mimo čas a prostor je nehybné)

  6) Který výklad Bible je ten pravý a jak se to exaktně pozná? A proč Bible a ne Korán či Řecké báje?

  7) Bude ráj či peklo nekonečné do budoucna (tedy žádný konečný bod v budoucnu, což Alešek nechápe) nebo naše hmotné a v čase rozlehlé vědomí se rozplyne někam do „mimočasu a mimoprostoru kde pobývá ten nehybný hybatel co se hýbe i když je nehybný“? A jak se to stane?

  8) Může všemohoucí bůh stvořit něco, co sám neunese?

  9) Jak jde dohromady predestinace, faraonovo zatvrzelé srdce a boží vševědoucnost se svobodnou lidskou vůlí?

  Mějte se krásně a někdy. Jdu odpočívat. 🙂

 544. aleš

  @Bílá velryba

  matematicky je pravděpodobné, že se hmota dá za dlouhou dobu dohromady mnoha způsoby

  Tak prosím o nějaký příklad výpočtu pravděpodobnosti výsledků reakcí molekul aminokyselin vzniklých v M-U experimentu.

 545. Hraničář

  Ateistický laik
  02.03. 2018
  Viděl jste alespoň vy toho vašeho boha? Kdo ho vůbec viděl (v současné době)? A jak případné viděné oddělíme od halucinací a bludů? …………………….

  Nevím, zda je Aleš katolík. Katolíci boha “vidí”, když ho pan farář “udělá” na oltáři z chleba a vína.

  Já vím, je to směšné, ale katolíci tomu věří a pan farář je v jejich víře utvrzuje. A oni farářovi věří!

 546. toli

  Ne,Alešek je evangelikál,takže katolíci jsou pro něj fujky fujky,Satanovy slouhové ale o něco málo lepší než ateisté 🙂

 547. mulit

  Požadujede rychlost kráva-tele? Tenhle vývin mozku se děl miliony let, a vy chcete pozorování nějakého rozdílu v podstatě v bodovém okamžiku (natož nějakém intervalu)

  A nebo je dobré si představit, že na tom místě, kde teď jsi, bude někdo žít za 100 let, za 1000 let, za milion let, za 100 mil. let. Budoucnost bude určitě odlišná od současnosti. Člověk nemá problém si představit změny v budoucnu, ale má problémy uvěřit změnám v minulosti.

 548. aleš

  @Hraničář

  Já vím, je to směšné…

  Směšné je, když lidé věří, že ze žáby vznikl princ polibkem miliónů let.

 549. toli

  Směšné je když lidé věří že kdosi nepoznaný a neviditelný řekl abrakadabra a byl člověk 🙂

  A navíc se ti nemocní ani nemohou shodnout kdo že je ten s tím abrakadabra 🙂 🙂

 550. mulit

  Směšné je, když někdo věří, že židovský strejda Noe je biologický otec všech Papuánců, Indiánů a Křováků. Směšné je, když někdo věří, že na své loďce jezdil po oceánech zeměkoule a na každém ostrově a kontinentu vysazoval endemity.

 551. mulit

  Hraničář
  02.03. 2018
  Téda! Tohle je ale šok:
  http://www.osel.cz/9801-jsme-uz-na-pokraji-nesmrtelnosti.html

  To je asi největší blbost, kterou jsem na oslovi kdy četl. To je sračka jako od pobožných. O lidském těle něco vím. Prošel jsem si svoje. Jakékoli lékařské zásahy vnímá tělo velmi negativně. A nikdy tomu nebude jinak. Genetickými zásahy mohou stav člověka leda zkurvit, Cpát do mozku grafen – to je smrt během chvilky. A ty další pí*oviny v závěru nemá smysl komentovat
  To, co přírodě trvalo ladit miliardy let, to můžou leda zkurvit. Vidím to přesně naopak, než je psáno v článku. Vidím budoucnost v úctě k přírodě, k respektování zákonitostí.

  “Kolem roku 2050 by taková rozhraní mohla být už tak pokročilá, že budeme chodit po světě v tělech androidů, zatímco naše těla budou ležet doma napojená na přístroje”

  Ha ha. V roce 2006 budou všichni na Marsu se zpívalo v 80. letech….

 552. Ateistický laik

  aleš: Směšné je, když lidé věří, že ze žáby vznikl princ polibkem miliónů let.
  Kdo má tohle napsané ve své svaté knize?
  Takovou blbost neříkají snad ani příznivci Darwina.
  Jestli se chcete bavit vážně, tak přestaňte používat tolik metafor a expresivních výrazů.

 553. Bílá velryba

  Alešku, když ti tak vadí ta citace od pana Tomka z Janova evangelia, tak tady máš další:

  „Skutky apoštolů 1 „16 „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, 17 ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. 18 Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. 19“

  A spoustu dalších jsem ti dal sem: https://www.osacr.cz/2018/04/09/petr-jan-vins-modlitba-a-lecitelstvi-odpoved-petru-tomkovi/#comment-220425

 554. Bílá velryba

  “matematicky je pravděpodobné, že se hmota dá za dlouhou dobu dohromady mnoha způsoby

  Tak prosím o nějaký příklad výpočtu pravděpodobnosti výsledků reakcí molekul aminokyselin vzniklých v M-U experimentu.”

  Tak za dlouhou dobu je prostě pravděpodobné, že se vyzkouší všechny nebo skoro všechny možné kombinace molekul, tedy i tato. Zatím a někdy na viděnou! 🙂

 555. Ekklesian

  Čtyři jezdci již vyjeli (nejde obecně hovořit o andělech a navíc prvním z nich je Kristus a Král králů). Mezi vámi jsou již nelidé kterým budete vydáni napospas (jezdec Smrt má moc nad 1/4 zivotů v těle). A přesto to nevidíte.

  Co se toho co je dovoleno týká. Ne vše člověku prospívá. Vše bude nakonec posouzeno a oceněno.

  Pokud si však myslíte, že dnes nejste nuceni sklízet ovoce svých činů, jste bláhoví.

  Jinak má myšlenka v článku asi hodně blízko k existencialismu (forma nihilismu, kterou se tu jakýsi Slávek svého času pochlubil). Je to už hodně blízko k pochopení Boha, presto toho nejsou schopni ani mnozí z těch co se proti němu nestaví. Pochopitelně nehovořím o úplném poznání či pochopení Boha, naše cesty nejsou jeho cestami.

 556. Jeroným Klimeš

  Píše mi to, že můj komentář je duplicitní, přitom se zde vůbec neobjevil.

 557. Bela Lugosi

  Zdravím pana Klimeše, Vy jste opravdu ten Klimeš nebo jen něčí fejk? Jinak já to opravdu nejsem! 🙂

  Víte, některá slova jsou zde zakázaná, takže Vám to asi spadlo do spamu, musíte to napsat jinak. Některé nicky totiž používaly názvy a po jejich blokaci se pak ty názvy už nedaly použít v diskuzi.

  Dobrou a někdy! Váš Bela. 🙂

 558. Lemmy

  Bela, aspoň raz máš rozumný príspevok. Áno, aj podľa mňa je to tým, že v príspevku sa nachádza nejaké zakázané slovo. Redakčný systém WordPress to umožňuje, aby administrátori mohli pridávať do zoznamu zakázané slová (napríklad vulgarizmy), ale zrejme sú tam aj slová, ktoré bežne používame. Keby OSACR.cz aspoň niekde uverejnili článok so zoznamom zakázaných slov. Neboli by potom pochybnosti. Len či na to majú českí ateisti guráž!

  Ale môj prvotný názor je, že Jeroným Klimeš je fejk.

Komentáře nejsou povoleny.