„Pornografie je špatná. Ano.“

Říká si zřejmě průměrný americký věřící, zatímco slintá před obrazovkou anebo nad časopisem. A má naprostou pravdu, protože přinejmenším u něj se uspokojení ze sexuálního aktu se sledováním porna signifikantně snižuje. Může za to ale skutečně pornografie, anebo spíš jeho víra?

Američtí výzkumníci Samuel L. Perry a Andrew L. Whitehead publikovali z počátku letošního roku studii, v níž se na základě dosavadního výzkumu rozhodli zjistit, zda je konzumace pornografických materiálů skutečně tak problematická, jak se občas tvrdí, tedy přesněji, zda to platí u mužů i u žen a bez ohledu na jejich náboženský zápal.

Pokud si sem jdete jen pro uklidnění, buďte bez obav: jste-li nevěřící nebo žena, můžete se bez výčitek vrátit k tomu, co jste právě sledovali: míra vašeho sexuálního uspokojení se pravděpodobně nijak nezmenší. Pokud jste však muž, který se hlásí se k nějakému náboženství, pravidelně (alespoň 2x – 3x do měsíce) navštěvuje náboženské obřady, a Bible je pro něj více než jen sbírka více či méně historických a legendárních příběhů, sorry. Vám se evangelia[1] (doufejme) dostává někde jinde.

Někteří čtenáři se možná s takto rychlým uklidněním nespokojí; těm zkusím studii přiblížit poněkud detailněji, a začnu pěkně od začátku testovanými hypotézami[2]:

 1. Častější sledování pornografie bude negativně asociováno[3] se sexuálním uspokojením u mužů, ale nikoli u žen.
 2. Negativní asociace mezi konzumací pornografie a sexuální satisfakcí bude silnější u těch, kteří se častěji účastní náboženských obřadů, a slabší až zcela nepřítomná u těch, kteří se jich účastní jen zřídka nebo vůbec.
 3. Negativní asociace mezi konzumací pornografie a sexuální satisfakcí bude silnější u těch, kteří přikládají vyšší význam Bibli, nežli u těch, kteří Bibli přikládají význam menší.

V rámci studie byl využit náhodně vybraný vzorek dospělé americké populace oslovený v rámci Baylor Religion Survey (BRS) v roce 2017. Průzkum BRS byl proveden pomocí papírových dotazníků, které respondenti vyplnili a odeslali poštou pořádající organizaci[4]. Výzkumníky přitom zajímaly odpovědi na následující otázky:

 • Jak jste celkově spokojeni se svým sexuálním životem? (Zodpovídáno na pětibodové škále od 1 = zcela nespokojen/a po 5 = zcela spokojen/a)
 • Jak často využíváte internet k návštěvě stránek s obsahem pro dospělé? (Zodpovídáno na pětibodové škále od 0 = nikdy po 4 = několikrát denně)
 • Jak často navštěvujete náboženské obřady na místech určených k uctívání? (Zodpovídáno na škále od 0 = nikdy po 7 = několikrát týdně)
 • Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje vaše osobní přesvědčení o Bibli? (Bible říká přesně to, co v ní stojí. Měla by být chápána doslovně, slovo od slova, a to ve všech oblastech. – Bible je zcela pravdivá, ale neměla by být chápána doslovně, slovo od slova. Význam textu musíme interpretovat. – Bible obsahuje lidské omyly. – Bible je starodávnou knihou dějin a legend. – Nevím.)

Kromě toho bylo třeba sledovat i potenciální zavádějící proměnné[5]. Člověk může být se svým sexuálním životem nespokojen například proto, že zrovna nemá partnera, anebo se mu nedostává styku tak často, jak by chtěl. Z toho důvodu se studie zajímala i o to, zda je respondent právě v romantickém vztahu, jaká je četnost jeho sexuálních styků, kolik je mu let, jaké je jeho rasové pozadí (binární proměnná bílý – nebílý), kolik má dětí mladších 18 let a jaké je jeho dosažené vzdělání a socioekonomický status (redukovaný na roční příjem domácnosti). Otázka na náboženskou afiliaci nabízela možnosti: Protestant – Evangelikál, Protestant – hlavní proud, Protestant – černošské proudy, Katolík, Jiné, Bez náboženské příslušnosti.

První hypotéza není z ateistického hlediska příliš důležitá, zmíníme tedy snad jen zjištění, že u žen, na rozdíl od mužů, nehrála frekvence konzumace pornografických materiálů signifikantní roli[6] v míře sexuálního uspokojení (potvrzení první hypotézy), které bylo (pozitivně) korelováno především s frekvencí sexuálního styku a frekvencí návštěv náboženských obřadů. Zajímavé je snad ještě to, že, opět na rozdíl od mužů, jsou ženy o něco méně sexuálně spokojené, nacházejí-li se právě v romantickém vztahu [7].

O dost zajímavější obrázek získáváme u mužů, u nichž je celkově konzumace pornografických materiálů negativně korelována se sexuální spokojeností. Když se však na celou věc podíváme podrobněji, zjistíme, že pro ty muže, kteří náboženské obřady navštěvují zřídka nebo nikdy je asociace jen velmi slabá, a sílí u těch, kteří navštěvují náboženské obřady minimálně 2x – 3x do měsíce. Muži, kteří odpovídali, že často navštěvují náboženské obřady, a často konzumují pornografické materiály, měli přitom nejnižší hladiny sexuálního uspokojení. Tím je potvrzena hypotéza číslo dvě.

Kromě návštěv náboženských obřadů hrálo roli i to, jak moc vážně brali respondenti Bibli. U těch, kteří ji považovali za sbírku historických příběhů a legend, neměla konzumace pornografie prakticky žádný vliv na sexuální uspokojení. Naopak u biblických literalistů, tedy těch, kdo věří v doslovnou pravdivost zmiňované historické publikace, byla míra konzumace pornografie signifikantně negativně korelována s mírou sexuálního uspokojení. Tolik k hypotéze číslo tři, i ta se zdá být potvrzená.

Jak si potvrzení všech tří hypotéz vyložit? Za zjišťovanou „škodlivostí” pornografie možná vůbec nestojí pornografie sama o sobě, ale stud věřících osob a jejich výčitky spojené s domnělým pácháním hříchu. To ostatně odpovídá i výzkumům, při nichž nábožensky založení respondenti skutečně uváděli, že při užívání pornografických materiálů cítí značnou vinu a kognitivní disonanci kvůli porušování vlastních morálních přesvědčení týkajících se sexuální zdrženlivosti a chtíče.

Tento výzkum samozřejmě nemůže být poslední tečkou za škodlivostí nebo prospěšností pornografie. Chyběla v něm například otázka, zda zpovídaní sledují porno spíše o samotě anebo s partnerem. To je důležité, protože některé z dřívějších studií poukázaly na to, že pronografie sdílená s partnerem může mít pozitivní vliv na sexuální život, zatímco ta sledovaná o samotě spíše negativní. A i toto může souviset s náboženskou vírou partnerů – zatímco u silně nábožensky založených párů lze očekávat spíše sledování porna o samotě a potají, což se bude pojit s další vlnou výčitek a stresujících situací, slaběji věřící či zcela nevěřící páry budou zřejmě nakloněni společnému sledování, bez tajemství a obav z odhalení. A protože to není jediný háček této studie, můžeme se v blízké budoucnosti pravděpodobně těšit na další várku vzrušujících výzkumů v tomto směru.

Zdroj: Perry, S. L., & Whitehead, A. L. (2018). Only bad for believers? Religion, pornography use, and sexual satisfaction among American men. Journal of Sex Research. doi: https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1423017; PDF (na researchgate.net)

edit: Opravda špatné formulace u odpovědi na třetí hypotézu. Díky Zephramovi za upozornění.

[1] Tedy v překladu „dobrých zpráv“

[2] Hypotéza je testovatelné a na dřívějších výzkumech založené tvrzení, které se výzkumníci snaží potvrdit nebo vyvrátit. Měla by být založena na co největším počtu faktických zjištění (pozorování) a snažit se je vysvětlit. Pokud je v rámci výzkumu potvrzena, neznamená to ještě, že je definitivně prokázána – toho ve vědě nelze dosáhnout. Hypotéza, která dostatečně dlouho odolává snahám o falzifikaci (vyvrácení) se může stát vědeckou teorií.

[3] Negativní asociace znamená souvislost dvou jevů, přičemž s nárůstem jednoho jevu klesá ten druhý a naopak. Možná se častěji setkáváte s termínem korelace; dá se říct, že korelace je zvláštní případ asociace, kdy je vztah mezi pozorovanými jevy lineární. Při této příležitosti si dovolím ještě zmínit, že souvislost (asociace, korelace) neznamená příčinnost (kauzalitu). Dva jevy se mohou vyskytovat společně, jeden ale nemusí být příčinou toho druhého.

[4] Jak to tak bývá, návratnost takto distribuovaných průzkumů je nevelká, v tomto případě dosahovala 13,6 %; od vzorku 11 000 oslovených se podařilo získat 1 501 vyplněných dotazníků.

[5] Zavádějící proměnné mají vliv na pozorované proměnné a mohou ovlivnit výsledek experimentu. Pokud vaše hypotéza například předpokládá závislost konzumace zmrzliny na času stráveném v plavkách, pozorování vám vaši hypotézu pravděpodobně potvrdí. Ve skutečnosti jsou ale jak konzumace zmrzliny, tak čas strávený v plavkách pravděpodobně závislé na proměnné, se kterou vaše příliš jednoduchá hypotéza nepočítala: na venkovní teplotě. Venkovní teplota je tedy v tomto případě zavádějící proměnnou.

[6] Signifikantní výsledek ve statistice znamená, že nějaká souvislost vyšla nikoli vlivem náhody, ale že tam skutečně je. Zpravidla se jako signifikantní výsledek bere ten, kdy je pravděpodobnost, že vyšel jen náhodně menší nebo rovná 5 %. Nutno ovšem upozornit, že souvislost může být sice signifikantní, ale přesto zcela nedůležitá – i velice slabá souvislost může být signifikantní, její dopad ovšem bude zcela mizivý. Ve vědě se sluší reportovat souvislosti, které jsou zároveň signifikantní a mají nějaký reálný dopad. Pokud by například míra sexuálního uspokojení klesala o setinu procenta s každými sto hodinami sledovaného porna měsíčně, mohla by taková souvislost klidně být i signifikantní, reálný dopad pornografických materiálů na sexuální život konzumentů by byl ovšem zcela zanedbatelný.

[7] Nutno podotknout, že tahle problematika bude přece jenom o něco složitější. Pokud vás to zajímá, mrkněte se, jak ji diskutují sami autoři – tady je to přece jenom trošku mimo téma.

Autor: Jelena Lenka Příplatová

Lidská bytost nebo něco na ten způsob. Někdy cvok, někdy striktně racionální jedinec; obvykle oboje najednou. Bez víry v bohy, astrologii, špatná znamení, alternativní medicínu, a víceméně jakýkoli bulšit, který vás zrovna napadne. Evoluční bioložka, milovnice vědy a její popularizace, všech dobrých knih, zejména pak z obastí science-fiction a literatury faktu, vyznavačka dobrého jídla a zajímavé hudby. A tak. :)

43 thoughts on “„Pornografie je špatná. Ano.“

 1. toli

  Pornografie je pohádka pro dospělé.V realitě jí žije málokdo.A v praxi škodí i bezvěrcům,na jedné straně zvyšuje práh vzrušivosti a na druhé straně se člověk závislý na pornu věnuje fikci a snění.V reálném sexu pak díky tomu bývá frustrovaný a mívá nedostatečné vzrušení realitou….

 2. Jelena Lenka Příplatová Post author

  @toli A proto máme výzkumy, které nám říkají, že tohle není pravda. Pokud nevěřící osoby popisují stejnou spokojenost se sexem bez ohledu na frekvenci konzumace pornografie, můžeme s klidem říci, že kvůli ní nejsou v reálném sexu frustrovaní a nedostatečně vzrušení. Ta studie je celá přesně o tomhle: U žen nehraje sledování pornografie ve spokojenosti se sexem žádnou roli, u mužů jen u těch věřících.

 3. mulit

  Podle statistik klesá počet násilných trestných činů a jedna z příčin je snadná dostupnost porna. Ti lidi se zkrátka udělají u porna, vybíjí se a do ulice už jde vyprázdněný a méně nebezpečný. Porno má tedy relaxační funkci. A za další tu jsou lidi, kteří obtížně nebo vůbec shánějí partnera. Např. vozíčkáři. Ale i třeba nebo nemocní, nebo nevzhlední, deformovaní apod. Pro ně je jediná možnost porno nebo představivost.

  Porno může některým mladým příliš redukovat jejich sexuální život. Mohou to dělat podle návodu. V tomto směru to je na uživatelích internetu, zda se na porno dívají, do jaké míry tomu věří a do jaké míry napodobují. Velká část uživatelů porna se ale nedívá ani na žádné praktiky, ale dívají se jen na jedince na kamerách, třeba video chat. Takže je o komunikaci. Přesto ale porno prokazatelně snižuje napětí, i v USA klesl počet násilných trestných činů se sexuálním obsahem o 85% po zavedení internetu. Takže převažují pozitiva.

 4. toli

  Do ordinace mi chodí dost lidí kteří si zničili intimní rodinný život protože se stali závislými na pornografii a rutina doma je už nebavila,a u mužů už ani nešla-nebyli vzrušeni manželkou protože byla nudná a nedosahovala kvalit samic které pánové mají okoukané z porna.
  Takže neuč orla lítat 🙂

 5. A. S. Pergill

  Jinými slovy: Povinné koukání na porno by atakovalo sexuální život věřících (a možná by se i míň množili). 🙂

 6. mulit

  Toli, ty máš zkušenosti z ordinace, a to hetero dvojice, já mám zkušenosti ze schůzek s kluky. Bylo jich 160, takže nějakou statistiku mám, i srovnání. Dostupnost porna způsobila jak pozitivní efekt, tak negativní. Pozitivní v tom, že v internetové době byli kluci méně ostýchaví. Nebyli tak nervózní. V době předinternetové bylo mnoho „rozklepaných“ mladých. Páč sex byl pro ně něco mimořádného, co ani nikdy nikde neviděli. Současní mladí mají mnoho nakoukaného, jsou poučeni. Méně zábran až mě, zkušeného mazáka, překvapili. Říkal jsem si, že já bych v jejich věku byl mnohem zdrženlivější. Pamatuji se, že i mě v 90. letech inspiroval jeden erotický časopis, kde byla povídka, v ní věci, které jsem neznal, ale které jsou dneska běžné na netu. Takže porno má roli informovanosti, osvěty. Na druhé straně tam jsou i bizarnosti, které většině populace nejsou po chuti a je to jenom jako. V reálu to skoro nikdo nedělá. Takže tím se může mladému do hlavy importovat virus, že to je běžné a ono to běžné je jenom v tom pornu, v reálu ne. A taky se stalo, že po mně kluk chtěl dělat to, co viděl v pornu a přímo takto mi to zdůvodnil. To jsou kroutil hlavou. Ano, uvědomuji si, že porno může deformovat náhled na sexualitu, ale většinou je to osvěta. Těžko říct, co převažuje. Záleží asi taky na inteligenci. Chytřejší vědí, že to jsou jen obrázky a filmy. Hloupější tomu propadne a uvěří. Chytrý si vezme jen co potřebuje, nechá se obohatit, hloupý bez originality kopíruje a de facto paroduje…

 7. Marek

  Může to znít jako hnidopišství, ale možná by článku prospělo, kdyby byl napsaný víc česky. Velké množství odborných výrazů, kdy jeden je navíc často vysvětlován, jako příčina druhého. Ve článku je jich více, ale třeba kognitivní disonance. Můžu se mýlit, ale skoro bych řekl, že nejeden čtenář – nepsycholog zalistuje ve wiki, aby si přinejmenším ověřil, že to chápe správně. Lze předpokládat, že je to způsobeno překladem, a ponecháním odborných výrazů místo ekvivalentů, znějících více vstřebatelně. Ale to je pouze poznámka.

  Vlastně ani nevím, jestli jsem někdy měl sex s věřící ženou, ale obecně asi lze předpokládat, že věřící asi jsou, právě v souvislosti s intenzitou té víry, sexem pro zábavu frustrovaní. Je to pro ně schizofrenické, vědomě potlačovat naprosto přirozený sexuální pud. Ale tu intenzitu frustrace a schizofrenního pocitu si neteista mže jen zkusit představit. Sama představa situace, kdy jen myšlenka na něco takového vyvolává u věřícího pocit viny, působí přinejmenším na mě dost tísnivě. A když se to dovede až do představy „modelové situace“, kdy mladí, silně věřící manželé uléhají ke spánku „naplněni“ společnou modlitbou, přičemž oběma se přitom chtíčem dělají bubliny za ušima, je to až frustrující naopak pro toho neteistu.

  Nevím, do jaké míry ta studie dává smysl, právě pro poměrně zřejmý předpoklad, že už jen odpovídat na takové otázky, jakkoli jen anonymně, je pro nábožensky založené jedince nejspíš dost nepříjemné, možná se může říct sebezahanbující. Těžko říct do jaké míry, ale lze usuzovat i na to, že značně nízký počet odpovědí může být ovlivněn i tím. Teď to asi bude znít nepřátelsky, ale ta studie skoro připomíná některé bakalářské práce FF UK. Znovu, možná ta předchozí věta zní příkře, ať se ale koneckonců Američané zabývají, čím chtějí.

  Vedle vlivu sexu na internetu na osobní „pnutí“, peroucí se s náboženskými pravidly věřících mužů a žen, je ale asi podstatnější, a hlavně téměř alarmující, že internetový sex má vzrůstající vliv na aktivitu a přirozené sexuální dobývání nejen teenageů, ale i mladých především mužů za hranicí věku dvacet let. Lenost, přerůstající ve vědomou pasivitu, a nepotřebu „lovení“.

  Mně by se upřímně řečeno mnohem víc líbila studie, zbývající se Dolními Kounicemi, když tam tehdy ten luteránský probošt udělal z kláštera hampejz. Není k tomu asi dostatek seriozních materiálů, byl by to ale hodně zajímavý střet víry a sexu. Sice asi bez přítomnosti internetové pornografie, ale přesto.

 8. Hraničář

  toli
  24.04. 2018
  http://www.jaromirprusa.com/2017/04/harwardska-studie-mozna-odhalila.html
  …………………..

  Coolingův efekt: Jak je to s pářením a povolností
  Majeres začíná se vzory páření, které vědci objevili u krys. Vědci zjistili, že pokud umístí samčí krysy v kleci s krysou opačného pohlaví, krysy se budou pářit; ale jakmile dojde k aktu páření, samčí potkan se již nebude chtít vícekrát pářit, a to i v případě, když je samička stále „chce“. Samec jednoduše ztrácí veškerý svůj sexuální zájem. Ale pokud hned poté, co skončí s první samičkou, má přístup k druhé samičce, co je ochotná se pářit, dojde okamžitě opět k páření; a tak se bude dít i se třetí samičkou, a tak dále, až se sameček málem „usouloží“ k smrti. Tento efekt byl nalezen u každého zvířete, které studoval a nazývá se „Coolidgův efekt“. ……………………

  K tomu starý vtip:
  Na výstavě hospodářských zvířat vykládá chovatel býka: „Tak to, pánové, byste mohli závidět, ten býk může až 10x denně.“
  Návštěvnice žďuchne do manžela: „Slyšíš to?“
  Manžel se obrátí na chovatele: „Prosím vás, a to stále se stejnou krávou?“
  Chovatel: „Samozřejmě že ne. Pokaždé s jinou.“
  Manžel žďuchne do manželky: „Slyšíš to!?“

  Takže ten výzkum není nic nového. Problém vidím v instituci manželství, jak se ustavila za tisíce let formováním židovsko- křesťanskou náboženskou naukou. Už za socialismu o tom MUDr. Plzák psal (a ženy ho za to neměly rády), že třebas v takovém papuánském kmeni, když manželka vidí, že manžel je nějaký neklidný, jde a přivede mu nejkrásnější dívku z kmene. Obdobně psal o poměrech mezi indiány A.V. Frič. Indiáni prý nijak neřešili nevěru, rozchod a nové partnerství, navzdory tomu naprostá většina manželů spolu žila celý život.
  U nás se pod vlivem křesťanského učení stal z věrnosti jistý druh vězení, z nevěry partnerská, a následně i rodinná, tragédie. Partneři (se) vraždili, odcházeli od sebe, rozbíjeli rodiny, což spolu se souzením a vzájemnou nenávistí mělo a má tragický dopad na děti a dává jim to špatný příklad, jak řešit spory.
  Já osobně si myslím, že to je proto, že v křesťanství, jehož myšlenky jsou stále v základu i moderní společnosti, jsou nahota, genitálie i samotná sexualita stále vnímány jako něco závadného, „špinavého“, hříšného ………
  A proto i ta pornografie je tak lákavá a má to kouzlo zakázaného ovoce.

 9. Hraničář

  mulit
  24.04. 2018
  Dostupnost porna způsobila jak pozitivní efekt, tak negativní. Pozitivní v tom, že v internetové době byli kluci méně ostýchaví. Nebyli tak nervózní. V době předinternetové bylo mnoho „rozklepaných“ mladých. Páč sex byl pro ně něco mimořádného, co ani nikdy nikde neviděli. ……………………..

  I u heterosexuálů! Jó, jó —— já bych mohl povídat!

  ……………….. Současní mladí mají mnoho nakoukaného, jsou poučeni. Méně zábran až mě, zkušeného mazáka, překvapili. Říkal jsem si, že já bych v jejich věku byl mnohem zdrženlivější…………..

  Co všechno se v letním táboře dozvím od 10 – 12 letých holek. Už jsem zvědavý, co bude letos.

  …………………. Pamatuji se, že i mě v 90. letech inspiroval jeden erotický časopis, kde byla povídka, v ní věci, které jsem neznal, ale které jsou dneska běžné na netu. Takže porno má roli informovanosti, osvěty. ………………..

  I já m ám podobnou zkušenost.

  …………… Na druhé straně tam jsou i bizarnosti, které většině populace nejsou po chuti a je to jenom jako. V reálu to skoro nikdo nedělá. Takže tím se může mladému do hlavy importovat virus, že to je běžné a ono to běžné je jenom v tom pornu, v reálu ne. A taky se stalo, že po mně kluk chtěl dělat to, co viděl v pornu a přímo takto mi to zdůvodnil. ……………….

  Přesně tak. I o tom čeští sexuologové píší. Že třebas holky si nechají stříkat sperma na obličej, protože „tak se to přece dělá“!

  ………………. porno může deformovat náhled na sexualitu, ale většinou je to osvěta. Těžko říct, co převažuje. Záleží asi taky na inteligenci. Chytřejší vědí, že to jsou jen obrázky a filmy. ………………

  Přečetl jsem si dopis nešťastné, zbožné, matky, že v mobilu 10 letého synka našla odkaz od kamaráda. Když na něj klikla, vyskočilo na ni tvrdé porno. Byla zděšená, že něco takového je tak snadno dostupné. Uhodili na synka, ten přiznal, že mu to spolužák poslal, ale že tomu nerozumí a že se mu to nelíbí. A reakce rodičů? Pravidelná kontrola mobilu, na počítač jen pod dozorem rodičů!

  Moje příbuzná učila náboženství. A vykládala mně, že jí 12 leté holky předhodily to své Bravíčko. A ona, matka 4 dětí, byla schopna jen vykoktat: „Holky neblbněte, ať si nezkazíte celý život!“
  Připomnělo mně to moji zbožnou mámu, když mě (ó, to už je let) v 15 vypravovala „do světa“. Roztřeseným hlasem mě „poučila“: „A dej si pozor na ženský! Něco ti provedou, a budeš něšťastný celý život!“
  A moji někdejší přítelkyni, když také šla „do světa“, na koleje VŠ do Prahy, matka, nevěřící, varovala – „poučila“: „A měj svoji hrdost! Nedělej chlapům matrac!“ A jeji dcera, dosud panna, nevěděla o čem máma mluví.

  Naopak jsem poslouchal jinou matku. Jak její 12 letá dcera donesla ze školy pornočasopis a – „mami, co to ti lidé dělají?“
  Jak říkala, nejdříve si uvařila kýbl kafe, pak s holkou sedla k časoipisu a vysvětlovala ji, že to je takové divadýlko pro dospělé, že ve skutečnosti to tak mezi lidmi není. No ale dolistovali až na orální sex. A holka: „Jé mami, a co tohle?“ „A já jí na to, tak zase tohle je docela normální, to lidi spolu dělají.“ A holka. „Tak to mami, vy děláte i s tátou?“ „A já, rudá až za ušimam jsem musela přikývnout, jo, to děláme i s tátou!“

  Osobně si myslím, že tahle holka bude mít k sexalitě lepší postoj než děcka z ostatních případů.

 10. Jelena Lenka Příplatová Post author

  @Marek: Já ty cizí výrazy používám víceméně schválně. Ty statistické jsem se snažila vysvětlit (aby jim čtenáři rozuměli, až se s nimi setkají příště, případně kdyby se chtěli začíst do původního zdroje), ale zrovna kognitivní disonance je něco, s čím se „aktivní ateista“ (někdo, kdo se o náboženství a nenáboženství aktivně zajímá), podle mě už nutně musel setkat. Nehledě na to, že český ekvivalent neexistuje. Obecně jsem celkem nenakloněna překládání všech odborných termínů do češtiny. Zkresluje to. Čtenáři jsou pak ukolébáni znalostí daných slov, a nedojde jim, že to jako termín často znamená něco úplně jiného, než s čím se dosud setkali. Plánuju delší sérii podobných článků rozebírajících studie nějak související s náboženstvím a ateismem, a byla bych docela ráda, kdyby si čtenáři na trochu těch termitů uvykli (s tím, že méně známé nebo potenciálně zavádějící koncepty zkusím i nadále vysvětlovat pod čarou). Uvidíme, jaké budou rekce. Zatím se kupodivu nikdo neozval, že tomu nerozuměl, naopak mi tam našli chybu ve formulaci 🙂

  K samotné studii. Ta návratnost odpovědí je u podobného typu studie bohužel dost obvyklá. Pokud nejde o povinný census, lepší prakticky nedostanete. Naopak se vypracovávají studie i při návratové míře pod pět procent, kde už je efekt síta imho astronomický. Tady navíc, pokud jsem to správně pochopila, nebyly dané otázky hlavní náplní rozesílaného dotazníku, naopak to bylo několik málo otázek skrytých mezi mnoho jiných. Očekávala bych, že to stydící se spíše přeskočí, než že by právě tohle způsobilo nízkou návratnost dotazníků.
  A ano, je to specificky americké. Podobně zaměřené studie jsou rozběhnuté v naší laborce; nevím, jestli na jejich základě budeme moci věrně zreplikovat tuto studii pro Českou republiku (myslím si, že máme trochu jiné otázky), ale zato máme násobně větší vzorek a máme indicie, že nám v něm vyplňující moc nelhali. Tak uvidíme 🙂

 11. Hraničář

  Jelena Lenka Příplatová Post author
  24.04. 2018
  Zatím se kupodivu nikdo neozval, že tomu nerozuměl, naopak mi tam našli chybu ve formulaci . …..

  A nebo, jako já, cizí, nesrozumitelné výrazy přeskočí a věnují se jen těm částem, které pochopí.

 12. mulit

  Marek píše
  Vlastně ani nevím, jestli jsem někdy měl sex s věřící ženou, ale obecně asi lze předpokládat, že věřící asi jsou, právě v souvislosti s intenzitou té víry, sexem pro zábavu frustrovaní. Je to pro ně schizofrenické, vědomě potlačovat naprosto přirozený sexuální pud. Ale tu intenzitu frustrace a schizofrenního pocitu si neteista mže jen zkusit představit. Sama představa situace, kdy jen myšlenka na něco takového vyvolává u věřícího pocit viny, působí přinejmenším na mě dost tísnivě.

  Nevím, jak to je u věřících žen – křesťanek, ale u věřících mužů – křesťanů je to tak, že ten dotyčný (pokud není ženatý, kde má na to legální nárok) se snaží v souladu s učením církve, společenství, sekty o sebezapření. Viz všechny instrukce z bible. Čili pokus o celibát. A ani pokud možno masturbace. To vede k napětí. A pak kotel praskne. Např. tak, že ten dotyčný ujede jednorázově a třeba i riskantně. V tomto ohledu je náboženství přímo destruktivní a nebezpečné. Tím jak dělá z lidí papiňáky. Páč skoro všechno je podle nich hřích. Tohle nesmíš a tohle taky ne. Jen se podíváš na ženu chtivě, už jsi z ní zhřešil ve svém srdci. Jak ale píšu, příroda nakonec vždycky zvítězí a cestu si najde. Ten člověk uvolní ventil třeba masturbací nebo jede na schůzku s někým. A vznikne hřích a ten je třeba odčinit obdobím půstu a zpovídáním se. Musíš Pánu ukázat, že ho miluješ více než své tělo a choutky.

  Je to šílené. Já za sebe tvrdím, že v mém životě nebylo většího svinstva a psychodestruktivity, než je křesťanství.

  Křesťanství = PORUCHA, NEMOC, SMRT

 13. Marek

  @Jelena

  Paní Jeleno, článek jsem si přečetl znovu, a obávám se, že bych i po Vaší odpovědi ponechal tu svoji poznámku v textu. Míra „duševní práce“ pro pochopení napsaného samozřejmě nemůže být nulová, protože to taky není určeno pro publikaci v Blesku. Ale třeba rychlé přepínání mezi asociací a korelací, nevím. Nejsem si jistý, kolik čtenářů, jak poznamenává Hraničář, se tím raději nezdržuje, a celkové vyznění textu pak spíš jen odhaduje. Mimochodem, třeba tu třetí hypotézu bych „přeložil“ třeba – U těch, kteří přikládají vyšší význam Bibli, lze očekávat nižší míru sexuálního uspokojení při konzumaci pornografie, než…. A ani si nemyslím, že to je nějak deformováno.
  Nepíšu to proto, že se chci vůči Vám vymezit, můj pohled si možná můžete zapracovat (není to myšleno dvojsmyslně) do statistiky. Mimochodem, tu kognitivní disonanci bych bez rozpaků transformoval doslovně, a to do rozporu v poznáních. Ale nejsem ani aktivní ateista, ani politolog, jistě může jít o ustálenou, a v tom okruhu automaticky vnímanou formulaci.
  Celé je to asi do značné míry dáno tím, že ve fyzikální chemii (omlouvám se za ev. vulgární výraz :)), kterou jsem vystudoval, a nějaký čas se v ní pohyboval, se mnoho Vámi použitých termínů používá v naprosto pregnantním a jednoznačném významu. Netvrdím tím, že v sociologii ne, pro některé termíny tam ale asi přece jen je potřeba jisté empatie pro jejich vnímání. Ale možná je to takový ten odvěký spor, který byste nazvala možná tou disonancí.
  Obecný smysl té studie mi ale opravdu trochu uniká. Asi bych vycházel ze známých, empiricky mnohokrát ukázaných faktů, že se zvyšujícím se náboženským vnímáním se zvyšuje sexuální „upejpavost“ a autocenzura, protože jim to kognitivně disonuje :). Možná jen, jaký rozdíl v tom je u mužů a žen. Vzhledem k tomu, že uvádíte podobné projekty ve vaší laborce, uvědomuju si, že to vlastně celé trochu znevažuju. Ale chci být tolerantní, protože věřím, že o „našich“ Maxwellových rovnicích si taky můžete myslet své. Nakonec, dá se předpokládat, že pokud bych o nich napsal článek podobného rozsahu, nejspíš by nepřeskakovali čtenáři slova, ale odstavce.

 14. Marek

  @Jelena

  Ještě doplněk,
  Zdá se, že jsem to s tou sociologií coby zaměřením netrefil, teď jsem si taky teprve přečetl, jak se prezentujete. Zabýváte-li se tedy filozofickým pohledem na evoluci, potom asi o to více rozumím i těm výrazům. Ale jsem skutečně intenzivně přesvědčen o tom, že čeština je velmi bohatá jak pro filozofii, tak pro evoluci. Nikterak tím jejich váhu nesnižuje. Chcete-li tu četnost výrazů zachovat z edukačních důvodů, nikoliv bezdůvodně opakuju, že takové množství naráz té edukaci čtenářů nejen nepomůže, ale sníží čtivost i celkové pochopení psaného.
  Pracujete-li na UK, docela byste mě potěšila snahou trochu zlepšit její reputaci, protože její humanitní obory jí co do reálné odbornosti bohužel notně dávají na kalhoty. Upřímně řečeno, skutečně si nejsem jistý, zda se tak může dít chystanými studiemi totožného charakteru, jako je tato. Potom bych to své psaní snad už ani nenazýval znevažováním. Sice jsem z jakýchsi vyrovnávacích důvodů tam uvedl toho Maxwella, ona ale ta elektřina je přece jen potřebná…

 15. Lemmy

  Mulit: Já za sebe tvrdím, že v mém životě nebylo většího svinstva a psychodestruktivity, než je křesťanství.

  Lebo si mal v živote veľké šťastie, že si sa nenarodil v Saudskej Arábii.

 16. A. S. Pergill

  Byl prováděn výzkum v 90. letech (na něco úplně jiného), provádělo se při něm celkové vyšetření a našlo se mezi věřícími hodně mladíků s nesestouplými varlaty (jedním nebo oběma). Za socíku to jednak hlídala školní zdravotní služba (kterou jsme v roce 1990 slavně zrušili, zatímco v západních státech EU ji po našem vzoru v té době zaváděli), jednak to sledovali i doktoři na vojně (kterou jsme taky zrušili.
  Pokud se to chytne před pubertou, dá se varle stáhnout do „pytlíku“ operativně. Pokud se to chytne po pubertě, nezbývá, než ho uříznout (protože v atypické poloze degeneruje a je zdrojem rizika vysoce zhoubných nádorů). Čili opět něco, čím věřící zatěžují systém.

 17. ind

  @Marek

  … obecně asi lze předpokládat, že věřící asi jsou, právě v souvislosti s intenzitou té víry, sexem pro zábavu frustrovaní. Je to pro ně schizofrenické, vědomě potlačovat naprosto přirozený sexuální pud. Ale tu intenzitu frustrace a schizofrenního pocitu si neteista mže jen zkusit představit. Sama představa situace, kdy jen myšlenka na něco takového vyvolává u věřícího pocit viny, působí přinejmenším na mě dost tísnivě. A když se to dovede až do představy „modelové situace“, kdy mladí, silně věřící manželé uléhají ke spánku „naplněni“ společnou modlitbou, přičemž oběma se přitom chtíčem dělají bubliny za ušima, je to až frustrující naopak pro toho neteistu.

  Skoro se mi nechce věřit, že to, co jste napsal, myslíte vážně.

  Sex je samozřejmě i pro potěšení.

  Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí. Ta líbezná laň, ta půvabná srna, její prsy ať tě uspokojují v každé době, její láskou se opájej ustavičně. Proč by ses měl, můj synu, opájet cizí ženou, objímat klín cizinky?
  Bible, Přísloví 5,18-20

  Co bych jakožto křesťan měl potlačovat?

 18. Václav B.

  Ovšem homosexuálové už to tak lehké podle Bible nemají, že Alešku?

  Jinak v Bibli jsou i jiné citáty o sexu, kromě citátů o otrokyních ve Starém zákonu je v Novém např. něco o panicích:

  „Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. 4 To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. “ Zjevení 14

  Proč se sexem porušuje čistota? Jaká čistota? Jako se pak potom osprchovat?

 19. mulit

  Lemmy
  Lebo si mal v živote veľké šťastie, že si sa nenarodil v Saudskej Arábii.

  Ano, uznávám, že to mohlo být ještě horší. Ok, tak to tedy upřesňuji. Křesťanství je druhé nejhorší náboženství po islámu.

 20. Hraničář

  ind
  25.04. 2018
  Proč by ses měl, můj synu, opájet cizí ženou, objímat klín cizinky?
  Bible, Přísloví 5,18-20 ………………………..

  Přesně tak – těšit se (jen) tou vlastní a nemyslet na cizí. A s tou vlastní jen potmě a pod peřinou!

 21. mulit

  Není pravda, že by to měli heterosexuálové v křesťanství jednodušší, lepší. Moje zkušenost s absolutně všemi křesťany všech denominací (katolíci, letniční, evangelíci, atd) je smutná. Ti lidi stále s něčím zápasili, vedli boje. Včetně pastorů, atd. Neustále posuzování, co je a není přípustné, stále přítomné výčitky svědomí. Ti lidi jsou drceni, jsou v zajetí. Nežijí svobodný život. Žijí v otroctví bible, pověr, předsudků, hlouposti, nepochopení přírody.

 22. Jelena Lenka Příplatová Post author

  @Marek: Já to taky nebrala jako nějaké zásadní vymezení; chápu, že na věc můžeme mít jiný pohled. Já jsem anglofil co psal všechny svoje práce na VŠ záměrně anglicky, abych nemusela překládat do češtiny vůbec nic, ale na druhou stranu jsem přeložila několik knih pro česká nakladatelství – umím oboje, jak psát zcela česky a jednoduše, tak se na překlad zcela vybodnout. Tady se záměrně snažím o mezistupeň, protože přesně – nejsme v Blesku a myslím si, že trocha výuky používaným termínům je na místě.
  Kognitivní disonance je běžně používaný termit, který se v češtině nepřekládá, a kdybych to udělala, zmatu všechny čtenáře, kteří se s tím kdy setkali. Asi jako když mi editorka kdysi v jednom překladu [knihy o Darwinovi a jeho díle] přepsala inteligentní design na rozumný návrh. Jistě, je to víc česky. Ale nikdo by netušil, o čem se to tam vlastně blábolí.
  Rozdíl mezi asociací a korelací zase není pro běžného čtenáře moc podstatný, takže je v zásadě jedno, zda mezi nimi čtenáři budou přepínat nebo ne. Problém je, že hodně lidí hází korelacemi a kauzalitami, jak je napadne, takže jsem využila příležitosti všechny tři tyto termíny zmínit a poukázat na to, že je mezi nimi rozdíl. Stejně tak spousta lidí tuší, že signifikance znamená nějakou významnost – mnoho popularizačních článků ten termín používá – ale netuší, co to ve skutečnosti znamená. Opět jsem využila příležitosti to vysvětlit. Samozřejmě chápu, že to ne u každého padne na úrodnou půdu, ale s tím už asi nic nenadělám.

  Jinak bych podotkla, že jsem čistý biolog, co se v rámci celého studia včetně doktorátu věnoval vlivu latentní toxoplasmosy na rozvoj duševních chorob u člověka, takže očekávat zrovna ode mne zlepšení obrazu humanitních oborů na UK asi není úplně na místě 🙂 Máme data na podobnou studii na české populaci, protože v rámci výzkumu evoluční psychologie zkoumáme mimo jiné evoluční determinanty mystického myšlení. To je důležité mj. proto, že bez pochopení mechanismů, které vedou lidi k podlehnutí nejrůznějším klamům, nemůžeme příliš dobře bojovat nejen se zavedenými náboženskými systémy, ale ani s nebezpečnými metodami alternativní medicíny a jinou pseudovědeckou zlodějinou, plus s dneska tak populárními konspiračními teoriemi a fake news.
  Důležitost této americké studie je zase trochu někde jinde: potřebujeme pochopit, co lidi na jejich sexuálním životě štve, protože to ovlivňuje rozvodovost, porodnost, depresivitu, psychosomatické choroby, sexuálně přenosné choroby a v souhrnu potenciálně celou ekonomiku. Pornoprůmysl navíc není úplně zanedbatelnou složkou zábavního průmyslu obecně, a v jako takovém se v něm samotném točí velké peníze – oblasti, které hrají v osobním životě i financích obyvatel značnou roli, už tak nějak automaticky stojí za to studovat.
  (Ale samozřejmě většina z nás dělá vědu ne proto, že je to strašlivě důležité, ale proto, že nás to baví… to je jak s tou fyzikou, sexem a Feynmanem)

 23. ind

  @mulit

  V zajetí pověr jsou zdejší ateisté…

  A s tou vlastní jen potmě a pod peřinou!

  Chápu, že někteří potřebují ke svému životu pohádky i v dospělosti.

 24. mulit

  Tak jak jsem poznal křesťany, tak všichni si psychiku ničili náboženstvím. Jedinou výjimku tvoří feťáci z ulice. Pro ty to byla cesta nahoru. Ale pro všechny ostatní to byla cesta dolů. Křesťanství průměrnému člověku deptá psychiku a právě že z normálních lidí dělá neurotiky. Pomoc může fakt leda těm feťákům, kteří potřebují vyrazit klín klínem.

  Pro normálního člověka je křesťanství (islám) způsob, jak si podělat svůj jedinečný život absolutním balastem.

 25. mulit

  Samozřejmě je to tvrzení proti tvrzení. Aleš tvrdí, že si polepšil tím, že se stal pobožným. Toli, Hraničář a já píšeme opak, tedy že jsme si oddychli, když jsme se pobožné ideologie zbavili. Komu bude případný čtenář věřit, to už je jeho věc. Nejlepší je osobní zkušenost. Chceš vědět, co to znamená být pobožným? Zajdi do nějakého křest. sboru, pozoruj ty lidi, mluv s nimi, žij s nimi. Udělej si svůj názor. Na internetu to nestačí. Na internetu se dozvíš jen část pravdy. Omezenou. Více se dozvíš v reálu, když uvidíš, jak ti lidi reagují v reálných situacích, při zátěži apod. Uvidíš jejich vzájemnou interakci, uvidíš jejich jednání, proklamace a realitu.

 26. Marek

  @Jelena

  Já byl tak zvědavý, jak mi odpovíte, že jsem na to koukl už teď po poledni. Takže Vám hned píšu, místo toho, abych vykořisťoval své zaměstnance. Přiznám se, že jsem zkusil taky trochu „studii“. Snad mi to nebudete mít za zlé. Jde o to, jak lidé reagují na formu odpovědi a slova v ní. Umístil jsem tam, že se nevymezuju/nechci vymezovat. Také jsem zvolil „diplomatickou“ formu psaní. Ale přesto jsem se vůči Vám vymezoval neustále, a ve všem. Nelíbil se mi počet odborných výrazů, pochyboval jsem nad jejich jednoznačností, studii samu jsem shodil ze stolu, Váš záměr navázat na ni označil jen trochu jinými slovy za nesmysl.
  Vaše odpověď – že to ani za zásadní vymezení neberete. Přesto, že jsem tak činil soustavně. Můžu Vám ale říct, že takto reaguje téměř každý, na koho mě to napadne zkusit. Vždycky stačí to „kouzelné“ slůvko – nechci. I když chci. Jen naprosto vyjímečně mi někdo opisně nebo napřímo odpoví – jak neděláš? Vždyť to děláš! Nedá mi to pokaždé odpověď, jestli ten dotyčný se nechal natolik „opít rohlíkem“, že to tak skutečně nevnímá, nebo je to od něj taky ta jakási diplomacie. Ale jak říkám, přímé zamítnutí je skutečně vyjímečné. Napadlo mě to kdysi před lety, vzorek „respondentů“ je ale jen sotva v malých desítkách. Na rovinu mi to de facto řekla jen manželka, protože mě má přečteného. Vy jste sice v textu nadále oponovala mým závěrům, ten prvek souhlasu s nepravdivým mým tvrzením tam ale byl.
  Jinými slovy, i když už hodně dlouho s vědou nemám nic společného, taky mě baví něco zjišťovat. Jakkoli to taky nejsou z aktuálního pohledu vyloženě nutně potřebné věci.

  Tedy, můj skutečný pohled
  – Ty odborné výrazy jsou samozřejmě otázkou okruhu čtenářů, kterému je to určeno. Míra je věcí pisatele. Já bych prostě jen zvolil nižší objem, s tím, že některé bych v textu při jejich prvním použití opatřil „překladem“. Tam, kde bych si nebyl jistý, zda výraz určitě není zavádějící, taky pro částečné usnadnění té edukace, byla-li by zamýšlena.
  – Stupeň nejednoznačnosti nízký, jsou na svém místě.
  – Studie nedává smysl laické veřejnosti. Vzhledem k tomu, že slouží k ověření hypotéz, tzn. presumpcí, empirický prvek tam ze své podstaty je přítomen. Právě proto to ověření.
  – Budete-li dále pracovat na podobných, rozhodně proti tomu nic nemám, protože si nejsem jistý, jak je to se sexualitou obecně. Nejen v náboženském prostředí. Nemůžu doporučovat zaměření, dle mého soudu ale brzy může být intenzivnější otázka zástupného internetového sexu místo toho skutečného, a to u čerstvě dospělé mladé generace. Sexuální pud, jak bezesporu víte, je vedle moci, majetku a náboženství nejdůležitějším a nejvlivnějším elementem v dějinách lidského rodu.
  A jen poznámka k té reputaci UK. Mám na mysli kompenzaci vyprázdněnosti a absurdity většiny humanitních oborů, a to těmi obory, které jsou o něčem. Ať se už tak povážlivě klesající prestiž UK jako takové nepropadne do pekla.

 27. snílek

  @toli, jen poznámka: Lidem neničí život pornografie, ničí si ho sami. Pokud sny pokládáme za realitu, není to vina těch snů, ale nás. Zvyšuje snad počet dostupných „kněžek lásky“ promiskuitu mužů?

 28. toli

  @snílek
  JÁ netvrdím že porno ničí život,alkohol také neničí život sám o sobě.Ničí si ho sami uživatelé jak porna tak chlastu.Ono platí že všeho s mírou……

 29. mulit

  snílek píše
  Zvyšuje snad počet dostupných „kněžek lásky“ promiskuitu mužů?

  Prostitutky asi ne, ale seznamky ano. Když máš možnost napsat na nějaký chat a během pár chvil si domluvit rande, tak to jistě umožňuje dělat věci, které by jinak nebyly možné.

 30. Marek

  @ind

  Ovšemže to myslím vážně. Můžete si třeba z toho vyvodit, že tak usuzuju kvůli koukání na seriál Simpsonovi. Tuhle byl totiž díl, ve kterém to bylo skvěle vystiženo. Občas tam modelují skeče z různých dob, tentokrát to bylo o osídlování Ameriky věřícími, dle oblečení možná (?) Španěli. Na lodi, plující do Nového světa, byli myslím Homer, Marge, Skinner, Vočko a Flanders. Všichni oblečení v pozdně renesančních/raně barokních černých upjatých šatech, muži s těmi homolovitými klobouky s plochým dýnkem a širokými spodními okraji. Flanders měl nějaký komentář vůči Marge, a najednou se chytil za hlavu – Bože! Já na ni myslel jako na ženu! Vytáhl důtky, a začal se sebemrskat.
  Možná jste si taky všiml, že píšu, že neteista si to vnímání sexu teistou může jen představovat. Identicky, jako si může jen představovat všechny další situace, ve kterých mají na teistu vliv „názory“ jeho náboženství. Můžete to proto brát tak, že protože si to dobře představit neumím, tak jsem to zkreslil. Skoro bych ale ani neřekl. Přirozená sexualita má za následek promiskuitu rozličné výše, o které si nejsem úplně jistý, že by, i přes prvotní důraz na udržení rodiny, na ni církev měla nějak extra shovívavý pohled. Také si z jakéhosi, možná divného důvodu myslím, že zrovna víra křesťanská má i k sexu manželskému o malý kousek jiný přístup, nežli je tomu u bezbožníků. Dokonce si myslím i to, že intenzita toho přístupu je úměrná intenzitě víry. Že vlažněji věřící si to klidně rozdají po návratu z mejdanu už ve výtahu, bigotní ale spíš ne. Pravdou ale je, že ty bubliny za ušima nemám jak doložit :).
  Mimochodem, nedávno jsem někde četl, jak byl jakýsi kněz potrestán za to, že znásilnil kostelnici. Vypověděla, že byla natolik ztuhlá, že se nedokázala bránit. A že k ní přišel do bytu čtyřikrát. No, z toho lze vyvodit, že čtyřikrát ztuhla. A že i při té ztuhlosti ale dosáhla orgasmu, k němuž se přiznala, s tím, že se za něj hrozně stydí.

 31. Hraničář

  Můžete se podívat, jak je raděno ,i ohledně sexu, mladým katolíkům http://www.milujte.se

  Ta dotyčná „znásilněná“ nebyla kostelnice, ale „zasvěcená panna“, která docházela na faru za farářem. Proč, veřejně nenapsala. Asi chtěla vést „duchovní“ řeči. A on ji „psychicky“ ovlivnil, takže se nebyla schopna bránit. 4x! Pokud jsem slyšel, měla 36 let. Pak si uvědomila, že vlastně byla znásilněna (farář už možná neotvíral) a tak na něj podla trestní oznámení.

 32. Václav B.

  Když se nechá 4X ojet a až pak se naštve, tak už to asi nebude znásilnění, ale nasranost a zapšklost (ps. ona byla ve 36letech panna?). Ale pro kněze i tak rozhodně lepší než čumět na „Ptáky v trní“. Tohle je realita… Zdar a někdy, bez Aleška je tu nuda! 🙂

 33. Václav B.

  Jo a ještě něco: navrhuji dát „absolutní amnestii“ (nebo aspoň relativní a dočasnou 🙂 ) všem zabanovaným lidem na OSACRu a napsat to někam nahoru, myslím, že by bylo dobré sem zase navrátit Jana Kupku a další věřící, bez nich to tu nebude ono, sem už jdou totiž ti věřící, kteří se chtějí s námi bavit, jinak by sem ani nešli nebo tu strávili pár dnů a pak šlus. Ale ti co tu s námi diskutují nebo diskutovali celé roky – už mají zájem a to považuji aspoň za dobré znamení. Neměli bychom je banovat. Já na jejich weby už nelezu, tam nechodí ti, kteří chtějí diskutovat s ateisty většinou. Buďme za ně tady rádi, i když jsou to občas pěkný magoři. Aspoň se cvičíte v argumentaci. Tak zdar a někdy! 🙂

 34. toli

  @Hraničář

  No zdejším ovcím zase nakecali že p. farář Tvrdoň zneužíval protože pocházel z dětského domova a měl tedy narušenou psychiku.Čímž asi chtěli naznačit že normální farář pocházející ze spořádané katolické rodiny není schopen pohlavního styku 🙂

 35. ind

  @Václav B.

  Obsah příspěvku přesunut do správného vlákna.

 36. Hraničář

  Václav B.
  26.04. 2018

  Když se nechá 4X ojet a až pak se naštve, tak už to asi nebude znásilnění, ale nasranost a zapšklost (ps. ona byla ve 36letech panna?) ……………………..

  Ona byla „zasvěcená panna“, což je forma duchovního stavu pro laičky, bez povinosti řádového oděvu, komunitního života a pod. Jen skládá patřičné sliby do rukou biskupa. S fyzickým stavem to nemá nic společného.

 37. Hraničář

  Václav B.
  26.04. 2018
  Jo a ještě něco: navrhuji dát „absolutní amnestii“ (nebo aspoň relativní a dočasnou ) všem zabanovaným lidem na OSACRu a napsat to někam nahoru, myslím, že by bylo dobré sem zase navrátit Jana Kupku a další věřící, bez nich to tu nebude ono, sem už jdou totiž ti věřící, kteří se chtějí s námi bavit ……………………

  Postěžovala si jedna paní na Christnetu, že sem napsala svůj názor, ale že jí nebyl zveřejněn!

 38. certus

  Oba pánové se zabývají sociologií náboženství jejímž praotcem je Karel Marx a mezi její agendu patří sekularizace společnosti. Výzkum tedy ani nemohl dopadnout jinat neboť lež žádnému Marxistovi v prosazování své ideologie není cizí. Probíhá to vždy stejně, udělám průzkum – zvolím si ten správný statistický vzorek, zvolit správné otázky a pak najdu čistě vědecky ty správné kolerace a možná tomu i trošku pomůžu, no co, jde o dobrou věc a co je to vlastně pravda. Toto jádro obalím „vědeckým obalem“, čím méně normálních lidí tomu rozumí tím líp, důležité, že se z toho stal vědecký FAKT. Založím do uviverzitní knihovny a pak už stačí ve vhodnou chvíli odkazovat. Ideálně když o tom ještě natočí Hollywood film. Každý, kdo použije rozum a pochybuje je pak zpátečnický křupan stojící proti osvícenému stoupenci vědy. Tak já ale nevím kdo se tady nechal napálit. Co se týče těch dvou pánů vědců opavdu mě zaujala jejich studie https://academic.oup.com/socrel/article-abstract/79/2/147/4825283 která o nich hovoří vše. Prostě nejen antikomunistické předsudky (!) ale spíš nacionální křesťanská mytologie pomohla vyhrát tomu zlému Trumpovi volby – tedy kdo pochybuje o nezaujatosti těchto vědců je podle mě fakt mimo.

  Co se týče pornografie, proč se nikdo nepozastaví nad ponižováním obrovského počtu žen a mužů, kteří ze sociálních důvodů musejí prodávat své tělo? Jakmile herečka zestárne nebo neníexkluzivní, musí točit brutálnější scény hraničící s mučením, po čemž je potávka od lidí unavených „soft“ pornem. Toto je soudruhům jedno? No samozřejmě, prverzi se otcové nikdy nebránili a lidi ji byli v podstatě ukradení..A když budou chtít klidně udělají průzkum, že pornoherce vlastně tato práce uspukojuje korelace mezi šťastným rodinným životem a touto prací určitě najdou. Ve skutečnosti pornoprůmyslu se točí obrovské množství peněz a určitě koreluje s drogovým obchodem. Jediným způsobem jak proti tomu bojovat je se na to nedívat, protože kde není poptávka není ani nabídka, což věděl už i místní guru Marx. Sledování porna je spojeno úzce s masturbací, proč tato otázka tam nebyla? Třeba proto, že toto vede k závislostem, nemožnost navázat vztahy a mít sex? Pro kolik mladých lidí je pohodlnější pustit si porno a masturbovat než nemálo investovat do vztahu. Ale jak by řekl dialektik, jsou to nové vzorce chování, které je třeba akceptovat, ale jak by řekl můj rozum je to cesta k zániku této civilizaze a žádný cinknutý průzkum to nemůže změnit.

Komentáře nejsou povoleny.