Filosofické okénko: Znásilnil někdy Ježíš muslimku? Pokud chtěl, tak mohl

Autor | 30.05. 2018

Zřejmě nejprimitivnější argument, který zazníval a zaznívá v aktuální debatě o divadelní hře Naše násilí, vaše násilí, ve které Ježíš o víkendu v Brně znásilnil muslimku, spočívá v tvrzení, že Spasitel přece nikdy žádnou muslimku neznásilnil a ani znásilnit nemohl, jelikož každý ví, že islám jakožto finální zjevení a završení abrahámovských náboženství vznikl až zhruba 600 let po Kristu. Zkusme však nyní ponechat stranou, že lidem, kteří této argumentace užívají ve snaze o zákaz a cenzuru, vůbec nedochází, že se jedná o divadelní hru, nikoliv o dokument či biografii. Divadelní hry, filmy, literární romány, počítačové hry – všechny tyto typy umění mají společné to, že jejich příběhy jsou téměř vždy smyšlené, jedná se o fikci, o fantasii a představivost autorů. Kritizovat divadelní hru kvůli tomu, že její příběh stoprocentně neodpovídá realitě, je tedy dobré leda tak v rámci přemýšlení o námětu nového absurdního dramatu. Ponechme stranou i to, že lidé, kteří této argumentace užívají, toho o umění zřejmě moc neví a těžko říct, zdali vůbec někdy byli v divadle. A proto neví, že umění zcela běžně využívá prostředků jako je metafora, nadsázka, symbolismus, analogie, satira, alegorie, personifikace, ironie a mnoho dalších. Chápat znásilnění muslimky Kristem doslovně je tedy jednak projevem nepochopení uměleckého žánru a jednak projevem nepochopení umění a jeho prostředků jako takových. Ponechme však nyní tohle všechno stranou a zkusme se tímto nejrozšířenějším argumentem, tedy že Ježíš nikdy nemohl žádnou muslimku znásilnit i kdyby chtěl, skutečně a vážně zabývat.

Lidé, kteří tvrdí, že hra údajně uráží křesťanství, však projevují pozoruhodnou neznalost svého vlastního náboženství a svého vlastního Boha. Ježíš, pokud by chtěl, muslimku klidně znásilnit mohl. Jak je to možné, když zůstává faktem, že islám skutečně vznikl až zhruba 600 let po Spasiteli? To si vysvětlíme v dnešním filosofickém okénku.

Každý, kdo má o křesťanství alespoň elementární znalosti, zná křesťanské dogma o boží trojjedinosti. Jindy také označovaná jako Nejsvětější trojice či Svatá trojice, představuje “boží trojjedinost” společné označení pro Boha, respektive jeho třech božských podstat, kterými jsou  Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, kteří sdílejí jediné božství. Křesťanské myšlení bylo ve svých počátcích výrazně ovlivněno (mimo jiné) novoplatonismem a půjdeme-li hlouběji tak samozřejmě i Platónem, především pak jeho teorií idejí a naukou o duši. Až k Platónovi však chodit nemusíme. Ačkoliv mez významnými novoplatoniky byli i kritici křesťanství, jako například Iamblichos nebo Porfyrios, jehož spis Proti křesťanům křesťané spálili a bohužel se nám tak nedochoval, mnoho novoplatoniků inklinovalo ke křesťanství či je můžeme považovat přímo za křesťany.

Křesťanská triáda Otec – Syn – Duch, symbolizující Boha jako jednotu tří osob, nachází paralelu právě v novoplatonismu. Novoplatónský filosofický systém, vycházející z Plótínova učení, pracuje pro změnu s triádou Jedno – Duch – Duše. Mezi klasickou křesťanskou a novoplatónskou triádou samozřejmě existuje mnoho rozdílů, obecně se však vliv Plótínovy filosofie na křesťanství považuje za velký. Novoplatónské Jedno lze chápat synonymně s termíny “Bůh” a “Dobro”, přičemž Bůh je u Plótína myšlen ještě jako nikoliv křesťanský. “Dobro” je pak myšleno ve smyslu platónské ideje Dobra, která v Platónově systému představuje nejvyšší ideu, která dává vznik všem ostatním idejím.

Zásadní rozdíl mezi boží trojjediností a novoplatónskou triádou je v její (ne)stupňovitosti. Novoplatónská triáda je totiž kvalitativně sestupná. “Jedno” představuje nejvyšší princip skutečnosti a závisejí na něm všechny věci, naopak Jedno samotné je zcela nezávislé. Jedno poté zakládá další vrsty jsoucna (skutečnosti). Všechny vrstvy bytí v novoplatónské filosofii vycházejí z Jedna, bez kterého by nemohly existovat, a existují jen v té míře, v jaké mají podíl na Jednom. Duch, druhá část novoplatónské triády, pak vychází z Jedna emanací. Jedná se o stav, kdy je Jedno “přeplněné bytím”, přelévá se přes vlastní okraj, překračuje svou hranici a tím zakládá jiné, nové bytí. Nelze však říct, že Jedno Ducha vytváří, jelikož emanace je činnost Jednu vlastní, a proto veškeré vrstvy skutečnosti – Jedním počínaje a látkou jakožto nejnižším stupněm bytí konče – ze sebe nevznikají, nýbrž na sobě pouze závisejí.

Křesťanská a novoplatónská triáda mají některé společné znaky. U obou je Bůh (Jedno, Dobro) považován za nejvyšší příčinu všech věcí, za někoho, kdo věci tvoří a činí je jsoucími. Křesťanský Bůh i novoplatónské Jedno také stojí nad věcmi i nad jsoucností jako takovou. Důležitým společným aspektem je také společná jednota – každý stupeň novoplatónské hierarchie reality má určitý typ jednoty s Jedním. V dogmatu o boží trojjedidnosti je pak tato jednota všech tří částí v Bohu absolutní. Existuje však samozřejmě i celá řada rozdílů, které od sebe novoplatónskou a křesťanskou triádu odlišují. Ačkoliv jsem napsal, že Jedno je příčinou všech věcí, v novoplatónském universu není nic “stvořené”. Novoplatónská triáda popisuje vztahy nutnosti, závislosti a podřízenosti. Když mluvíme o tom, že Duch vzniká emanací Jedna, nemá se tím na mysli to, že by byl Duch Jedním vytvářen jako něco nového, nýbrž se jedná o vztah daný nutností – Duch “vznikající” emanací Jedna je neoddělitelnou součástí Jedna. Jinak řečeno, vše existuje věčně a toto “vše” nese označení Jedno. A jestliže Jedno označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv “nového”. Celý vesmír totiž existuje věčně a tedy všechny vrstvy skutečnosti jsou věčné, nebyly stvořeny a pouze nutně vyplývají z Jedna. To už je nepochybně hodně za hranicemi křesťanství, kde Bůh tvoří svět, který předtím neexistoval.

U křesťanské boží trojjedinosti tedy nemluvíme o kvalitativních stupních, jelikož v Bohu je Otec, Syn i Duch svatý. Novoplatónská triáda je stejná tím, že “vše je Jedno”, avšak jednotlivé části si nejsou rovny a představují odlišné kvalitativní stupně. Naproti tomu křesťanský Bůh je přítomen v Ježíšovi a Ježíš zpřítomňuje Boha. Ježíšovo božství potvrdil roku 431 Efezský koncil, který revidoval tvrzení konstantinopolského patriarchy Nestoria, dle kterého Panna Maria porodila Ježíše jako člověka, nikoliv jako Boha Syna, respektive někoho s božskou podstatou. Dle Nestoria byl Kristus pouze člověkem, který byl “nositelem Boha”. To však odporovalo nauce o boží trojjedinosti a na Efezském koncilu bylo vyhlášeno, že učením církve je, že Panna Maria byla nikoliv “nositelkou Krista”, nýbrž “nositelkou Boha”, tedy “Bohorodičkou”. Bylo také ustanoveno, že Ježíš byl jedinou osobou, tedy nikoliv zčásti člověkem a zčásti Bohem, ale zcela člověkem i Bohem. Ježíš jako Syn Bůh, božkost Ježíše a dogma o boží trojjedinosti je samozřejmě dodnes přijímáno všemi hlavními křesťanskými proudy, katolickou církev nevyjímaje.

Vůbec poprvé se s termínem boží trojjedinosti (trinitas) setkáváme u křesťanského teologa a filosofa Tertulliána, který vycházel především nikoliv z novoplatonismu, nýbrž ze stoicismu, který představoval další antický filosofický systém, ze kterého křesťanství významně čerpalo. Tertulliánovo pojetí boží trojjedinosti však bylo příliš materialistické a bylo brzy odmítnuto – terminologie však zůstala zachována. Problematikou boží trojjedinosti se následně zabývala většina významných křesťanských filosofů a teologů. Například Boëthius, jeden z nejvýznamnějších křesťanských filosofů, který žil na přelomu 5. a 6. století. Dle Boëthia je sice mnohost spojena s materiálním světem, avšak Bůh náleží do sféry imateriální, ve které je tomu jinak. Boëthius tak Boha považoval za pouhou formu bez látky. Mystérium boží trojjedinosti řešil tezí o tom, že v Bohu neexistuje mnohost, a že tři osoby v něm nejsou identické, ale pouze totožné. Boëthius ve svém díle také filosoficky obhajoval spojení božské a lidské přirozenosti v Kristu.

Tuto problematiku pochopitelně řešil i jeden z církevních otců a jedna z nejvýznamnějších postav křesťanské historie, Augustinus Aurelius. Dle Augustina je Bůh absolutně jednoduchý, avšak zároveň trojjediný, z čehož podle Augustina vyplývá, že je zcela totožný se svými atributy, tedy například s všemohoucností, neomylností či vševědoucností. Augustinus považoval Boha za osobu, jej  odlišoval od neosobně pojatého novoplatónského Jedna, přičemž velký důraz kladl na jeho všemohoucnost.

A právě atribut božské všemohoucnosti se stal později ve středověké filosofii významným bodem úvah mnoha filosofů. Přestože hlavním tématem středověké filosofie byla problematika universálií (paradoxně nastolená výše uvedeným novoplatónským filosofem Porfyriem, jehož protikřesťanský spis křesťané zničili), řešil se i tzv. spor o dialektiku, ve kterém šlo o vymezení vztahu konečného lidského rozumu k nekonečné Boží moudrosti. Mimo jiné se řešilo například i to, jak se má využívat logických pravidel při studiu Bible.

Významným křesťanským středověkým myslitelem, který se zabýval jak otázkou vztahu víry a rozumu, tak problematikou božích atributů, specificky božskou všemohoucností, byl filosof a mnich Petr Damián. A právě k otázce božské všemohoucnosti (omnipotence) ústí celý předcházející výklad, počínající novoplatonismem a končící právě u Damiána. Božská omnipotence také představuje jednu z odpovědí na otázku, jak mohl Ježíš znásilnit muslimku, přestože islám vznikl až několik set let po jeho smrti. Veškerý předchozí výklad však považují za nutný, jelikož není možné jen tak napsat “Ježíš mohl znásilnit muslimku, jelikož disponuje atributem všemohoucnosti”. Kontext je důležitý a je důležité vysvětlit si, jak se k určitým věcem dospělo, z čeho vycházely, jak se vyvíjely a jak je pojímali významní křesťanští filosofové a teologové.

Pojďme tedy zpátky k Damiánovi. Damián ve svých texteh upozorňoval na nefunkčnost logiky, což je argument, který dodnes věřící často replikují. Bůh totiž stvořil náš svět i vše v něm, tedy i logiku. Bůh proto může učinit i něco, co z lidského pohledu odporuje zákonům logiky. Ostatně, podobně je tomu u fyzikálních zákonů, jelikož zázraky jsou v podstatě porušením fyzikálních zákonů. Jestliže ale Bůh fyzikální zákony vytvořil, může je i porušovat. Pro pozorovatele – člověka bude něco takového nepochopitelné a bude to “zázrak”, pro entitu, která určuje pravidla hry, tedy pro Boha, to bude zcela přirozené. Dle Damiána se božímu působení nevymyká ani oblast logiky a Bůh může učinit i něco, co z lidského pohledu nedává smysl, například aby se 1+1 rovnalo šesti. To se již týká otázky boží všemohoucnosti. Když mluvíme o všemohoucnosti, máme tím na mysli, že někdo, kdo jí disponuje, může učinit skutečně cokoliv. Naprosto cokoliv.

Damián například položil otázku, zdali Bůh může obnovit panenství u dívky, která již o panenství přišla. Tento problém Damián nahlížel ze dvou rovin – z roviny morální a z roviny tělesné. Zatímco první rovina je neproblematická, jelikož k obnovení mravní čistoty se stačí s modlitbami obrátit k Bohu, druhá rovina, tedy obnovení tělesné neporušenosti, může z lidského hlediska působit problematicky. Damián však argumentuje, že pro Boha jako Stvořitele není problém učinit zázrak, obnovit tělesnou neporušenost a tedy dívce panenství vrátit. Všemohoucnost je jednoduše všemohoucnost a Bůh proto může učinit cokoliv. Z hlediska problematiky tohoto článku je tedy zcela irelevantní, že islám vznikl až několik set let po Kristu. Bůh, disponující atributem všemohoucnosti, mohl a může učinit cokoliv, včetně znásilnění muslimky či kohokoliv jiného.

Není tím řečeno, že tak Syn Bůh skutečně učinil. A i kdyby tak učinil, člověk pochopitelně nemá žádnou možnost a žádný nástroj, pomocí kterého by se toho mohl dopátrat. Je tím však řečeno, že pokud by chtěl, tak tak klidně učinit mohl. Hlasy, které dogmaticky a se stoprocentní přesvědčeností tvrdí, že Ježíš nikdy NEMOHL znásilnit muslimku, tak zcela ignorují a popírají jeden z klíčových božích atributů. Z hlediska křesťanské dogmatiky a atributů křesťanského Boha jednoduše není možné jednoznačně tvrdit, že něco takového nemohl udělat, jelikož tak učinit mohl. Datum vzniku islámu v tom nehraje žádnou roli.

Tím se dostáváme ke druhé, související odpovědi na otázku, proč Ježíš, pokud chtěl, mohl znásilnit muslimku. Zatímco první část odpovědi se týkala božích atributů, druhá část se týká času, respektive rozdílu mezi lidským a božím vnímáním času. Prvně se vrátíme k již zmiňovanému Boëthiovi. Ten se zabýval otázkou svobodné vůle a v knize Filosofie utěšitelka si položil otázku, zdali člověk má svobodnou vůli, pokud všemu vládne božská Prozřetelnost, která všechno předvídá. Kde v takovém světě zbývá prostor pro svobodné rozhodování člověka? Boëthius argumentuje, že jakékoliv poznání závisí na schopnostech poznávajícího, nikoliv na poznávaném předmětu. Například smysly můžeme dojít k jinému poznání, než rozumovou aktivitou. Stejně tak se dle Boëthia odlišuje naše poznání od poznání Prozřetelnosti. Zatímco náš rozum vidí veškeré události v čase a v postupném plynutí, Bůh vidí všechny události na celé časové ose jako přítomné. Bůh totiž neexistuje v čase, nýbrž věčně a věčnost vylučuje plynutí a tím i termíny jako “dříve” či “později”. Zatímco my vnímáme tří módy času – minulost, přítomnost a budoucnost – Bůh obsahuje veškeré časové plynutí v sobě. Každý bod na časové ose je pro Boha přítomný, nehledě na tom, zdali je to z lidského hlediska rok 10 000 před naším letopočtem, naše současnost, či doba vzdálená 4000 let od dnešního dne.

Boëthius tím vysvětloval, proč člověk disponuje svobodnou vůlí přesto, že všemu vládne Prozřetelnost, která všechno předvídá a “ví”, co se stane v (z lidského hlediska) budoucnosti. Bůh sice zná veškerá rozhodnutí, která každý jednotlivý člověk učiní, avšak ne “předem”, ale jako součást celého časového plynutí. Termín “předem” je ostatně vlastní lidskému vnímání času. Bůh lidské jednání nepředvídá, protože předvídá se něco, co se stane v budoucnu, avšak pro Boha existuje pouze přítomnost. Lepší je proto říct, že Bůh každé rozhodnutí každého člověka zná, nikoliv, že jej předvídá a determinuje. Bůh tedy jednoduše veškeré naše jednání “zrovna vidí”, i když se z našeho pohledu ještě neuskutečnilo.

Odlišné vnímání času u Boha a člověka můžeme přenést i na námi diskutovaný problém. Tvrzení, že Ježíš nemohl znásilnit muslimku, protože islám tehdy neexistoval, je opět jen demonstrací neznalosti Boha, ke kterému se tito lidé tak ostentativně hlásí. Doba, kdy se Ježíš nacházel na zemi, stejně jako doba, kdy vznikl islám a stejně jako současnost, to vše pro Boha představuje přítomnost. Tvrzení, že islám vzniknul v době budoucí od doby, kdy na Zemi kázal Ježíš, tak reprezentuje snahu napasovat lidské vnímání času na božskou entitu, pro kterou minulost a budoucnost neexistuje. Můžeme v tom spatřovat dvě věci: Jednak to, že lidé hlásící se ke křesťanství mají skutečně mizerné znalosti o svém vlastním náboženství, což ale není tak překvapivé. Dále však také to, že se věřící na celou věc dívají antropocentrickým pohledem. V podstatě Boha stahují “dolů” na Zemi a myslí si, že když pro ně existuje minulost a přítomnost, že existuje i pro jejich Stvořitele, který stvořil vše včetně času.

Problematika svobodné vůle byla pro křesťanské filosofy velmi lákavá, proto se jí zabýval i již taktéž zmíněný Augustinus Aurelius. Augustinus řešil tento problém nejen s ohledem na svobodnou vůli člověka, ale také s ohledem na ideu predestinace. Jeho argumentací ve prospěch svobodné vůle zde vynechám, jelikož je obsáhlejší, nicméně i Augustinus dospívá k tomu, že boží vševědoucnost není v rozporu se svobodnou vůlí člověka. Vychází při tom z toho, že Bůh dle něj předvídá i ty věci, které mi chceme udělat ze své svobodné vůle. Ve vztahu k predestinaci však Augustinus tvrdí, že Bůh předvídal, kdo z lidí bude volit spravedlivé jednání a stane se svatým, a také je k tomu predestinoval a předem ustanovil, aby tak činili. Pokud zde cítíte určitý rozpor mezi Augustinovou obhajobou svobodné vůle a jeho pojetím predestinace, tak cítíte správně. Obecně se má za to, že Augustinovo pojetí predestinace je v rozporu s tím, jakým způsobem obhajuje svobodnou vůli člověka.

Zajímavější je však Augustinovo pojetí času. Augustinus tvrdí, že čas před stvořením světa Bohem neexistoval. Bůh proto čas vytvořil spolu se všemi ostatními částmi našeho universa. Augustinus také upozorňuje na odlišné vnímání času u člověka a Boha. Pro Boha neexistuje žádné “předtím” (“Ježíš tu byl předtím, než vznikl islám.”), ani “potom” (“Islám vznikl až potom, co na Zemi pobýval Ježíš.”) a zdůrazňuje, že ve světě myšlenek Boha je všechno zároveň najednou a provždy.

Ačkoliv z pohledu člověka islám vzniknul až několik století po Kristu, z pohledu Boha se obě tyto události odehrály v přítomném čase. Zjednodušeně lze říct, že pro Boha je každý okamžik na časové ose – od jeho vzniku až po jeho potenciální konec – aktuální, právě se odehrávající současností. Zatímco vy právě teď čtete tuto větu, z pohledu Boha se “právě teď” odehrávají všechny okamžiky na časové ose. Bůh jednoduše umí “chodit” v časové dimenzi tak, jako my umíme chodit v dimenzích prostorových, ovšem s tím rozdílem, že nám, jakožto bytostem pociťujícím minulost a přítomnost, zabere pohyb v prostoru nějaký čas. Tak, jako je pro nás přirozené udělat pár kroků dopředu a poté pár kroků dozadu, Bůh může tyto kroky činit v čase, ale v podstatě je činí všechny zároveň a současně. Ačkoliv to bude znít trošku absurdně, tak lze říct, že Bohu pohyb v čase žádný čas nezabere. My lidé, kteří vnímáme minulost a budoucnost, musíme prvně ujít několik kroků dopředu, abychom  poté v budoucnu, o několik sekund později, mohli učinit několik kroků dozadu. Jednoduše nemůžeme všechny tyto kroky dopředu a dozadu ujít v jeden současný moment – vždy to zabere nějaký čas. Naproti tomu pro Boha, pro kterého minulost a budoucnost neexistuje a vše je přítomné, je vše “právě teď”, vše je jedna velká současnost, jeden dlouhý přítomný moment.

Je tedy zřejmé, že všichni lidé, zaklínající se jednoduchým tvrzením o tom, že Ježíš muslimku znásilnit nemohl, protože islám vzniknul až mnoho let po Ježíši, pouze demonstrují to, jak hluboce neznají aspekty své vlastní víry. Jednak Bohu upírají jeden z jeho hlavních atributů, totiž všemohoucnost, a jednak poměřují konání Boha lidsky vnímaným časem a neuvědomují si, že pro Boha jakožto stvořitele času samotného plyne čas zcela odlišně než pro nás. Možná je však nepřesné tvrdit, že tito lidé něco Bohu “upírají”, nebo že si “neuvědomují” odlišné vnímání času u Boha a člověka. Tito lidé o tom jednoduše nevědí, nemají o tom žádné znalosti, přesto se však staví do rolí hrdých obhájců tradičních hodnot a svého náboženství. Náboženství, o kterém toho mnoho nevědí.

Pokud jste dočetli až sem, tak gratuluji, protože věřím, že článek byl poměrně náročný a pro mnoho lidí zřejmě nezajímavý. Jestliže jste jej však přečetli celý, věřím, že jste se dozvěděli něco nového.

A závěrem ještě bonusové poselství monsignora Halíka:

771 thoughts on “Filosofické okénko: Znásilnil někdy Ježíš muslimku? Pokud chtěl, tak mohl

 1. ateista

  Podle mne Ježíš muslimku znásilnit nemohl. Všichni, včetně autora článku, vycházejí z předpokladu, že Ježíš existoval a byl bůh.
  1. Jestli Ježíš existoval skutečně nevíme, mimo Bibli je o něm minimum písemných záznamů.
  2. Jestli existoval, existoval jako člověk, nikoliv bůh a nebyl tedy všemohoucí.
  3. Jestli existoval jako člověk, mohl znásilnit libovolný počet žen z jeho a jiných kmenů, ale ne muslimku, protože islám vznikl až po jeho smrti.

  Věřící se nad údajnou urážkou Ježíše pohoršují z prostého důvodu. Ježíš, coby jejich bůh, je nedotknutelný. Bez ohledu na to, že je sporné, zda existoval a že je nevyvratitelné, že nebyl bůh.

 2. Honza Werner Post author

  Tak v tom článku nic netvrdím já, ale popisuju tam pohledy křesťanské filosofie.

 3. A. S. Pergill

  1. Přistoupíme-li na všemohoucnost boží, pak není třeba takovýchto složitých filosofických výkladů. Potom by totiž Kristus mohl slézt z kříže asi jako komtur v Donu Giovanim z pomníku a udělat cokoli.
  Tenhle přístup má ovšem mravní aspekt: Zda by to Kristus skutečně udělal, bez ohledu na to, že technicky mohl (= zda to odpovídá atributům jeho osobnosti), a zde můžeme jednoznačně konstatovat, že nikoli.

  Mimochodem – mohl by do krucifixu “vlézt” ďábel (třeba Alláh) a manipulovat s postavou na něm? Nebo: dá se krucufix “odsvětit”, třeba satanistickým obřadem, aby tohle bylo možné? Mohli by takovéto “odsvěcení” krucifixu provést uctívači ďábla Alláha, tj. muslimové?
  (To jsou otázky spíš pro věřící.)

  2. Je třeba si uvědomit, že naprostá většina kritiků této hry náboženskou ideologii nebere, bez ohledu na to, zda jde o ateisty nebo lidi jiných konfesí (včetně neortodoxních křesťanů). Pro ně je v článku uvedený výklad nesmyslný a nepřijatelný, protože pro ně nejsou přijatelné a smysluplné jeho základní premisy ve smyslu existence boha výše popsaných vlastností.
  A, pochopitelně, tato skupina bude “materialisticky” trvat na časovém míjení se osoby Krista s islámem.

  Mimochodem, nesouhlasím ani se základní premisou “v divadelní hře je vše možné”. Protože to, co v divadelní hře je, musí mít nějakou vnitřní konzistenci a logiku. A pokud ji nemá, vznikne cosi na způsob dortu Pejska a Kočičky. A nebo to odhalí autorovu neznalost (viz např. scéna ve hře “Libuša” v městském divadle Brno, kde Kosmas předloží návštěvě brambory na loupačku, protože autorovi nedocvaklo, že byly dovezeny do Evropy cca 1/2 tisíciletí po Kosmasově smrti).

  Ony i kurzy “tvůrčího psaní” jsou prakticky vždy o tom, že představa “všechno je možné, když to píšu já” je mimo realitu.

 4. A. S. Pergill

  Citace z blogu paní Evy Svobodové na idnes:

  >>> Před dvěma lety proběhl precedens, kdy byla zakázána a rozehnána kulturní akce – happening – obsahem o trochu kultivovanější než brněnský tyjátr (jednalo se o happening “konvičkovců” – se skandálním úředním odůvodněním, že znevažuje náboženství a rozněcuje náboženskou nesnášenlivost. Kulturní fronta jásala nad zažehnáním nebezpečí fašismu. Titíž lidé teď znevažování náboženství hájí jako svobodu. Dvojí metr.

  >>> Rok 2008, Národní divadlo Brno. Na premiéře hry Tajemství Zlatého Draka od Landy byli diváci transparentem přímo v sále označeni za prasata. Studentům JAMU vadila postava autora. Dnes je srovnatelná výtržnost v sále označena za návrat nacismu. Dvojí metr.

  >>> Martin Zapletal vystrčil zadek na konvoj USA a byl odsouzen. Teď se jedná o “svobodu vyjádření”. Dvojí metr.

  >>> Feministky nechaly zrušit výstavu fotografií v Knihovně AVČR, protože prý “objektivizuje ženy”. Tady je na křesťany, žádající stažení hry z městem organizovaného festivalu, lepena nálepka “fašistů”, omezujících svobodu slova umělce. Dvojí metr.

  >>> Vypískání Ortelu zpěvákem Bangou, tedy narušení kulturní akce, adorovala celá progresivní kulturní scéna jako statečný občanský počin. Teď je podáno trestní oznámení za výtržnost. Dvojí metr.

  Zdroj: https://evasvobodova2.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664800

  Čili je nutno brát v potaz i to, že se nám zde jakási bezcenná hov@da prohlašují za “elity”, kterým má projít absolutně vše, včetně aktivit u jiných skupin obyvatel postihovaných (včetně trestního postihu). Pokud tento póvl nedostane včas přes tlamy (myšleno obrazně i doslovně), tak nám přeroste přes hlavy a následovat bude to, co následovalo při podobné příležitosti v nacistickém Německu či komunistickém SSSR.

 5. ateista

  Aspergille, tihle sluníčkoví dementi si neuvědomují, že třeba nedávno byla zastavena dotace na kritický film o muslimech. O tom ale články nepíší, zajímavé…

 6. Ateistický laik

  Je to zajímavý filozofický rozbor boha (božství), ale co si náboženská nauka vymyslela, to má. Jen se divím, že jim ještě financujeme vysoké školy. Nazval bych to mlácení prázdné slámy…

  Z mého pohledu Ježíš může znásilnit kohokoliv a taky to dělá. Jenže to je pohled (přístup), kdy Ježíše považuji za část souboru náboženského učení (idejí), kterýma vám někdo znásilní (vymyje) mozek.
  A takhle chápu většinu náboženství, výjimky asi nejsou. Ideální je “znásilňovat” mozek od malička 🙁 , což platí u všech náboženstvích.

 7. Jaroslav Štejfa

  Osobně považuji za dobrý happening odvysílání dvou programů na ČT2 hned po sobě. Viz “Poslední útěk Jeronýma Pražského”, kde autoři poměrně výstižně zobrazili zoufalství člověka rozumného, inteligentního a hluboce křesťansky věřícího při konfrontaci se skutečností a vzápětí “Tomáš Halík: Dialogy se světem” , kde sám pan vědecký páter blábolí nad symbiosou vědy a náboženství (úterý večer 29.5. t.r.). Doufám, že v ČT je alespoň jeden člověk natolik mocný, že tuto klauniádu promyšleně prosadil. Krásně položená otázka: Co se za 600 let změnilo v katolické církvi?
  Jaroslav Štejfa

 8. A-Z

  Argument o časové distanci mezi životem Krista a vznikem islámu je nesprávný. Ježíšův život přece dosud neskončil. Vstal z mrtvých a může se zjevit kdykoli a kdekoli, jak už to, podle bible, minimálně jednou učinil. Třeba i za 600 let po svém ukřižování, nebo i dnes.

 9. ateista

  @A-Z
  “Argument o časové distanci mezi životem Krista a vznikem islámu je nesprávný. Ježíšův život přece dosud neskončil.”

  Argument o Ježíšově zmrtvýchvstání je nesprávný. Žádný mrtvý člověk neožil. Pokud se shodneme na definici, co je smrt. I kdybychom se neshodli a Ježíš po cca 3 hodinovém pobytu na kříži (podle setníka Kornelia na šibenici) se probral z kómatu a někde se ukryl (ne však na nebesích), po x letech by zemřel navždy, jako každý jiný člověk. Pasování Ježíše na součást křesťanského boha mu nedává vlastnosti, které by byly potřebné k jeho údajným činům.

 10. A.S.Pergill

  Aktuálně jsem vložil delší text k tomuto tématu na pod mým jménem citovaný blog.

 11. mulit

  A.S.Pergil – hezký článek I když já mám názor někde mezi. Představení považuji za trapné z toho, co jsem viděl, na druhé straně ti lidi si koupil lístky a nikdo další za ně nemá rozhodovat, na co se budou nebo nebudou dívat. S ostatními věcmi z tvého článku souhlasím.

 12. A. S. Pergill

  Hraniční situace (na níž se asi nejlépe pozná podstata věci):
  Román fantasy “Theatre Macabre” od Jakuba Hozy. “Kočovná společnost, která pro zábavu zvrhlé šlechty nabízí perverzní představení plná násilí a sexu… Proti nim strážce zákona, který se nedá uplatit. ani jinak přesvědčit… “

 13. toli

  Román fantasy „Theatre Macabre“ od Jakuba Hozy. „Kočovná společnost, která pro zábavu zvrhlé šlechty nabízí perverzní představení plná násilí a sexu… Proti nim strážce zákona, který se nedá uplatit. ani jinak přesvědčit… „

  Velmi dobře vím že posuzování morálky tedy co je dobré a co je špatné vychází z křesťanství.Zajímalo by mne zda si vůbec nevěřící uvědomují jak mnoho jsou formováni právě křesťanstvím i když ho vědomě odmítají.Právě křesťanství formovalo jejich názory a postoje na mnoho věcí a pokud ne vysloveně jejich tak zcela rozhodně názory a postoje jejich předků včetně rodičů,no a výchovou se to (většinou již bez Boha) přeneslo do dalších generací.Přitom si málokdo položí otázku proč má takový názor nebo postoj ? Vlastně veškerý konzervatismus euro americké civilizace vychází z křesťanství.
  Můj názor-ať si každý dělá co chce,když nejde o život tak jde o hovno.Zároveň však platí ono “Co nechceš aby dělali tobě,nedělej druhým”

 14. toli

  BTW,náš oblíbený pozdrav AHOJ
  Býval oblíbeným pozdravem námořníků a byl napsán na každé lodi.
  Jeho skutečný význam je
  Ad HOnorem Jesu (ku cti Ježíše)……………

 15. mulit

  No jo. Základní chyby se stala, jak ten jeden z římských císařů pochopil, že z křesťanství by se dal udělat účinný prostředek na ovládání mas a uzákonil jako státní náboženství. Od té doby se pak podělalo.

 16. xjur

  Ad Toli
  AHOJ mohlo stát jenom na lodích českých trempů
  a nemá s Ježíšem nic společného.
  Uvedená interpretace je to jenom dodatečná, pokus pobožných přiživit se na populárním slově.
  Ve skutečnosti je AHOJ jenom počeštěním anglického AHOY.
  Y tedy nemůže znamenat Jesus ani náhodou.

  Ad Mulit
  Každé náboženství slouží primárně k ovládání mas, křesťanství se tedy nemuselo nijak podělat. Nevyhnutelně došlo jen k vzájemně výhodné spolupráci mezi pobožnými a vládnoucími, tak jak (asi) všude jinde.

 17. toli

  Ve skutečnosti je AHOJ jenom počeštěním anglického AHOY.

  A odkud se vzalo anglické AHOY ? 🙂

  On se totiž v latině také používá tvar Yesus.

 18. A.S.Pergill

  Pan Googel říká:
  hoy = “a small coastal sailing vessel, typically carrying one mast rigged fore-and-aft”

  Tedy s neurčitým členem a hoy (nějaká plachetní lodička). A protože angličtina prvním pádem i volá, tak to bude i volání na posádku takového plavidla.

 19. JD

  Ja myslim, ze filipika v canku je zbytecne slozita.
  Krestansky Jezis je postava, ktera se na zem vrati. Ostatne jednim ze zakladu krestanstvi je ocekavani jeho navratu. Tedy podle krestanu MA schopnost se kdykoli vratit mezi srtelniky. Ciste technicky vzato krestan nemuze poprit moznost popsane akce.
  Argumentace tecnicke nemoznosti kvuli rozdilu pres 600 let je tedy nekrestanska.
  Vic eni treba dodavat. Mimochodem proti vire argumenty nefunguji, naopak ji utvrdi, bohuzel.

 20. xjur

  Jak celý článek shora je zbytečné řečnické cvičení, tak i celá kritizovaná hra je také zbytečné divadlo. Věnujme se raději něčemu užitečnějšímu.

 21. mulit

  JD píše:
  Mimochodem proti vire argumenty nefunguji, naopak ji utvrdi, bohužel.

  Proti náboženské víře argumenty fungují. Jenže ten dotyčný ateista musí znát obsah víry. Tedy bibli, modlení a křesť. sbory a církve. A že to funguje – vím na sobě. Kdo znal bibli, ten mi ukázal věci, které mi časem spolupůsobily erozi víry až dekonverzi. Chápu ovšem, že se do toho ateistům (některým) moc nechce. Tím pádem ovšem tito ateisté (odevždy ateisté) opravdu nemají co věřícím dát.

 22. mulit

  A možná bych to rozdělil. Chápu, že chodit investigativně do církví a předstírat pobožného nebo hledajícího – na to by musela být velká motivace. A kdo by si chtěl kazit dny pobýváním mezi fanatiky. Leda ten, kdo tomu věří. Nebo kdo píše reportáž, třeba novinář. Ale běžný člověk asi nemá ty ambice. Tím pádem ovšem mu některé informace chybí. Ale aspoň tu bibli by měl znát.

  Mně třeba ještě před rokem nějaké informace o bibli dodal i Petr Tomek. Takže i ateista může být nápomocný k dekonverzi. Jen jak říkám, když už nezná sbory, nezná, jak to chodí uvnitř, tak aspoň tu bibli. A pak to funguje. Proti víře tedy argumenty fungují. A funguje to i tak, že když jsem měl argumenty, tak mi moje rodina dala pokoj a už mě na víru nepřesvědčují. Ale musí být člověk vytrvalý, důsledný a mít znalosti té problematiky.

 23. toli

  @Mulit

  Chápu ovšem, že se do toho ateistům (některým) moc nechce. Tím pádem ovšem tito ateisté (odevždy ateisté) opravdu nemají co věřícím dát.

  Jenže oni věřící ani nechtějí aby jim ateisté něco dávali,raději budou věřit nepodloženým pohádkám které jim poskytují naději,a co jim poskytne nevíra ?
  Oni nás vnímají v lepším případě za hloupé či nevědomé v tom horším případě za vědomé sluhy ďábla.
  Ani jeden jejich postoj mi žíly netrhá,i pokud by existoval Bůh tak bude rozhodovat ON,nikoliv nějaký nemocný farář.
  Jinak zkus jim předkládat argumenty,pokud jsi dekonvertita a znáš jejich víru,bibli,způsob jejich přemýšlení tak svými argumenty zasáhneš do černého,háček je však v tom že jim tvé argumenty přinášejí hodně nepříjemné pocity které je nutí přemýšlet a tak se jim hroutí pracně vybudované “filosofické” tedy teistické konstrukce.Právě díky těm intenzivním nepřijemným pocitům tě odstřihnou,přeruší s tebou kontakt.
  Já měl úplně stejné hnusné pocity když jsem už jako dekonvertita četl Vassulu Ryden. To je fanatička údajně napojená přímo na Krista a její styl víry je hard,ač pravoslavná tak je ještě pravoslavnější a katoličtější než většina pravoslavných i katolíků.Putuje po světě a tím si vydělává,ovce to velmi rády zaplatí………

 24. ateista

  @JD
  “Krestansky Jezis je postava, ktera se na zem vrati.”

  Je správné, že striktně používáte odkaz na křesťanství. Život na Zemi se naštěstí řídí obecně platnými pravidly a zákony.
  Křesťanský Ježíš se na Zemi nevrátí. Můžete si myslet co chcete a věřit čemu chcete. Ježíš, pokud někdy žil, je na věky věků mrtvý.
  Křesťanská pravidla jsou úplně stejná jako kartářská pravidla. Neboli jestliže má Ježíš podle křesťanů schopnost vrátit se kdykoliv na Zemi, je to totéž jako když podle kartářů má křížové eso schopnost přivolat na člověka nějakou nepříjemnost.
  Proti víře argumenty fungují, ale věřící se jimi nedají přesvědčit. Jsou tak silně napadení náboženským virem, že prostě jakýkoliv argument odmítnou. Ale argument platí, bez ohledu na jejich víru.
  Na předmětnou hru je možno nahlížet mnoha způsoby. Já osobně tento styl her za umění nepovažuji. Silně to připomíná umělecký počin jednoho slovenského umělce, který jako svoje dílo představuje pozlacené ho.no.

 25. mulit

  Samozřejmě, že početně to vychází tak, že více než 90% pobožných se ještě více utvrdí ve víře. Jen malou menšinu to nahlodá. Ale já se nemohu zabývat situací v celé republice. Zajímá mě nejvíce moje rodina a mí kamarádi. A tam se mi podařilo zjednat respekt. Opravdu mě ani jeden neurguje na náboženství. Kdysi to bylo pořád. Ale poté, co jsem jim vysvětlil důvody své nevíry a ukázal sporná až hrozná místa v bibli ( i pro ně), dali pokoj. Rodina se mnou nepřerušila kontakt. Naopak, vídáme se pravidelně. Ale už si nedovolí ani náznakem mě přesvědčovat na víru. Oni se toho bojí. Nechtějí slyšet, kdybych spustil to svoje. Oni vědí, že mám bibli dobře nastudovanou a že mám zkušenosti z celé rodiny největší z chození do různých sborů a církví. Jasně, že z jejich pohledu jsem odpadlík od víry, jenže i nimi se něco děje. Oni si to neuměli představit. Bylo nepředstavitelné odejít od víry v boha. To by měli strach, že se stane něco hrozného. Třeba nemoc, smrt. Ale já jsem přes 2 roky po dekonverzi a žádný bůh se mi nemstí. Jde žít i bez víry a nic se neděje. To je pro ně mírný šok. Dále pobožní jsou vyučováni, že kdo odpadne, ten se promění ve zlého člověka řízeného pak už jen svými vášněmi, egem, atd. A já nic. Pomáhám jim posekat zahradu, normálně se usmívám, žádný nezřízený život nevedu, v klídku si hraju na svoje klávesy. A měl jsem být v moci satana a dít se mělo kdovíco a nic se neděje. Nemysli si – i v jejich hlavách to začíná vrtat, že třeba v té bibli není všecko pravda a křesťanství není tak geniální.

 26. toli

  @Mulit
  Oni se toho bojí. Nechtějí slyšet, kdybych spustil to svoje.

  Vždyť to říkám,byli by blbí kdyby si vyráběli nepříjemné pocity kontaktem s tvými argumenty…..

  Před chvílí jsem se chvilku díval na cesty víry.Padla tam otázka jak představit bibli člověku který neměl kontakt s náboženstvím ?Názor faráře byl že se nelze bavit o bibli s nevěřícím člověkem,protože to nemá žádný význam.Bůh budˇ je anebo není.Bible je už pro hard věřící a nevěřící automaticky odvrhne vše co předkládá bible,protože myšlení nevěřícího pracuje odlišným způsobem a hlavně pracuje s rozumem. A ROZUM JAK ZNÁMO JE DĚVKA ĎÁBLOVA (Luther)
  Názor pobožného laika byl že bibli je možné představit jen z pozice věřícího a jemu vychází že Bůh prostě je !
  Tak jsem si jen řekl “Bodejť by ti to nevycházelo když jsi nemocný ” a s tím jsem to přepnul.Kraviny mne přestali zajímat.

 27. Hraničář

  toli
  02.06. 2018
  https://www.infoz.cz/ahoj/
  2. verze: ahoj se vyvinulo ze zvolání “a hoy” – což znamená “loďka” ……..

  Připomnělo mně to, pravdivou, událost. Když Španělé připluli k popbřeží (budoucího) Mexika, volali na skupinu domorodců na břehu: “Jak se jmenuje tato země?” A (budoucí) Indiání odpovídali: “Jukatán, jukatán (Yucatán)! ” (“Nerozumím, nerozumím!”)

 28. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Proti náboženské víře argumenty fungují…………………….

  Spíše bych se přiklonil na stranu JD. ( Cizí) argumenty začnou fungovat, až když věřící sám začne pochybovat. Dnes jsem prolistoval knihu rozhovorů s Z. Czendlikem Kostel, postel, hospoda. Czendlik je značně nekonformní kněz, ale že by ho to vedlo k nějakým pochybnostem ve víře?

 29. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  když jsem měl argumenty, tak mi moje rodina dala pokoj a už mě na víru nepřesvědčují. …………………….

  Třeba se za tebe (intenzívně) modlí !

 30. Hraničář

  toli
  03.06. 2018
  Jenže oni věřící ani nechtějí aby jim ateisté něco dávali,raději budou věřit nepodloženým pohádkám které jim poskytují naději,a co jim poskytne nevíra ?
  Oni nás vnímají v lepším případě za hloupé či nevědomé v tom horším případě za vědomé sluhy ďábla. ……..

  Přesně, setkal jsem se s tím v diskuzích: “A co mně nabídnete místo mé víry!?”

 31. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Dále pobožní jsou vyučováni, že kdo odpadne, ten se promění ve zlého člověka řízeného pak už jen svými vášněmi, egem, atd. …………………….

  Ano, jedině víra (v pravého, živého, samozřejmě toho našeho Boha) zaručuje, že člověk bude mít (tu pravou) morálku, nebude lhát, krást, násilnit, vraždit ……. !

 32. mulit

  Hraničáři,

  jedna věc je to, co člověk deklaruje svými ústy a druhá věc je to, co se děje v jeho mozku a podvědomí. Moc dobře si pamatuji na to, co psali ateisti nebo skeptici v době, kdy jsem byl pobožným. Ovšem není ateista jako ateista. Na webu Michala Hanka, tam to bylo strašné. Tam mě to vždycky katapultovalo k pobožnosti zpátky. To byly nesmyslné akademické kraviny. Ale na webu krestanske-diskuse.net byli Karel – dekonvertita, Spitfire – pochybovač a deista, Borius – srandista a já si pamatuju skoro slovo od slova, co psali. Mozek má tu schopnost. A po dekonverzi se mi to všecko vybavilo. Takže to v té hlavě sedělo a dělalo podhoubí pro dekonverzi. Všecko se počítá a sčítá. Multiplikační efekt.

  Čili, já beru s rezervou všechna kategorická prohlášení pobožných. Každý z nich je potenciální dekonvertita. Byť za několik i mnoho let. Nebo nikdy. Nebo taky jo. Ale každá rána dobrá. Myslím, že dekonvertité i ateisté mají morální povinnost ukazovat nepravosti bible a judaisticko křesťanské ideologie. Totéž samozřejmě ve vztahu k možná ještě odpornějšímu islámu.

 33. toli

  No to je tedy úcta k Ježíši a p. Marii 🙂 :- ) 🙂
  Ať mi nikdo netvrdí že nejsou jebnutý.

 34. Hraničář

  A my se divíme katolíkům, jako by mezi vědci nebylo dost “úchylů”:

  Podle Karla Janečka, matematika, filantropa, vizionáře a vztahového gymnasty (tak jej představuje v rozhovoru sobotní příloha Práva) je číslem našeho vesmíru číslo 21.
  Proč?
  Zajímavé je podle něj totiž propojení čísel 12, 21 a desítkové soustavy. Dvanácté prvočíslo je 37 (3 +7 je 10, tedy desítková soustava, a 3 x 7 je 21) a jedenadvacáté prvočíslo (otočená dvanáctka) je 73 (otočená třicet sedmička).
  Dále 73 x 12 je 876, 8 + 7 + 6 je 21 a 21 x 37 je 777, 3 x 7 pak 21.
  Další důvod pro výjimečnost 21 souvisejí s platónovskými tělesy – podle Janečkovy filozofie dvanáctistěn symbolizuje naše racionální myšlení, dvacetistěn znamená přechod do kolektivního vědomí a 21 = 20 + 1 je krok do další dimenze. Není náhodou, že žijeme v 21. Století, přičemž v mnoha statích dávných filozofů je právě toto století označováno za přelomové, kdy má přijít takzvaný soudný den.
  Tož tak…
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=139825&menu=0

 35. toli

  Ty považuješ Janečka za vědce ?Možná umí počítat,ale to je asi tak všechno.
  Propojovat matiku s esoterikou může jen magor.

 36. xjur

  Ten Janečkův blábol mi připomíná starý fór:
  Když vezmeš slovo PIVO, přidáš k němu 5 písmen a 4 písmena ubereš,
  tak dostaneš slovo LÁSKA. Takže na tom něco musí být, to nemůže být náhoda!

 37. Hraničář

  toli
  05.06. 2018
  Ty považuješ Janečka za vědce ? ………………….

  Já mám ke vzdělání úctu!

 38. toli

  Být vzdělaný neznamená být vědcem.

 39. mulit

  Taky nechápu, co dělá numerologie na tomto webu.

 40. Hraničář

  Mimořádně silný rezignační dopis prof. Osolsobě kvůli hře „Naše násilí a vaše násilí“
  Hnutí Brno+ 31.5.2018

  Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. po 14 letech rezignoval na členství v Umělecké radě Divadelní fakulty Janáčkovy akademie músických umění. Rezignoval kvůli postojům členů Umělecké rady ke skandální divadelní hře „Naše násilí a vaše násilí“, ve které si herečka ze své vagíny vytahuje českou státní vlajku a ve které Ježíš znásilňuje muslimku.
  http://www.brnoplus.cz/mimoradne-silny-rezignacni-dopis-prof-osolsobe-kvuli-hre-nase-nasili-a-vase-nasili/

  Přečetl jsem si ten dopis a dovolil bych si takovou malou úvahu. Vlastně mně rezonuje v hlavě desítky let, prakticky od doby, kdy jsem se oženil, a najednou jsem musel, jak katolík, řešit praktické otázky s manželským životem, vzájemnou nahotou, se souložením, antikoncepcí, to vše pod tehdy mnou příjímaným učením katolické církve.
  Už tehdy jsem si začal klást otázky, proč tedy Bůh vymyslel pohlavní rozmnožování, když s ním má takové problémy? Ale když už ho vymyslel, a musel k němu stvořit odpovídající orgány, proč je následně přikazuje vnímat jako hříšné, “nečisté” sprosté, škaredé, za které se máme stydět a skrývat je. Viz třebas také: http://www.christnet.eu/clanky/6072/o_nahote.url https://udoli.wordpress.com/2017/08/05/vira-a-nudismus/

  Během desítek let života mě toto stydění a pocity odporu až hnusu nad sexualitou přešly, ba naopak, po opuštění víry jsem se dostal do módu, kdy ty orgány vnímám jako naprosto normální a v některých (mnoha) případech i jako estetické či přímo krásné. O to více mě zaujmou reakce jako jsou k uvedené hře, kdy herečka vytáhne vlajku z vagíny. Kladu si otázku, jaké asi reakce by vzbudilo, kdyby ji vytáhla z úst. Pravda, pusa je “slušná” část těla, na rozdíl od vagíny, že? Jenže ani bez té vagíny bychom neexistovali. Připadá mi pokrytecké, zvláště od křesťanů, když opěvují lidské tělo jako “nádherné Boží dílo”, jako “chrám Ducha sv.” , sexualitu jako “báječný Boží dar lidem”, ale běda začít rozebírat “technické” detaily toho díla. Já si to vysvětluji tak, že ti opěvovači “Božího díla” ve skutečnosti nejsou se svojí sexualitou a svým tělesnosti vyrovnaní. Ostatně, sám jsem si to prožíval.

  Váš názor je jaký ?

 41. ind

  @Honza Werner

  “Hlasy, které dogmaticky a se stoprocentní přesvědčeností tvrdí, že Ježíš nikdy NEMOHL znásilnit muslimku, tak zcela ignorují a popírají jeden z klíčových božích atributů.”

  Zvláštní je, že vás ani nenapadne, že tvrzení, že Ježíš muslimku znásilnit mohl, popírá jeden z klíčových Božích atributů.

  Vlastně pro vás ne. Vy tady píšete o jiném Ježíši, než v kterého věří křesťané – ve Svatého.

  Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. Žd 13,8

 42. toli

  Ano to je pravda, svatý nemá šulina a tak nemůže znásilňovat 🙂

  Líbí se mi jak dogmata víry okázale ignorují nekanonizovaná evangelia které tvrdí že Ježíš měl intimní vztah s Maří Magdalenou.Prostě politická ideologie,nic více.
  Navíc jako ideologie velmi vadná,podle církevního koncilu byl Kristus celý Člověk i celý Bůh,jenže bez tělesné složky tedy sexu prostě není člověk celý,je jen zmrzačenou atrapou člověka,což je velmi dobře vidět na chorobném myšlení celibátníků.
  A co je pikantní tak i někteří dnešní teologové tvrdí že bez sexu není člověk celý. Co naplat,jednou si církev odsouhlasila že Kristus byl panic a přesto celý člověk,tak prostě neprcal a přesto byl celý,no a hloupí tomu věří dodnes 🙂
  Jinak zdravím Aleška který se tady opět objevil po dlouhé době 🙂

 43. toli

  Oni se totiž dělí na kostelníky a křesťany.Na to jaký je mezi těmito lidmi rozdíl zcela jistě přijdou i ateisté sami 🙂

 44. xjur

  Todle je totálně zvrácená a zbytečná diskuse. Z pohledu pobožného by Krista mělo nenapadnout někoho znásilňovat, z pohledu ateisty si mohl pan J. Kristus dělat cokoli, mohl i někoho znásilnit, ale já hádám, že (pokud na těch židovskejch letopisech je zrnko pravdy), tak mu asi bližní připravili jinou zábavu než aby měl náladu lítat za holkama. Diskuse o nějaké všemohoucnosti je taky úlet, tak se už bavme o něčem co má hlavu a patu.
  No a pokud jde o tu brněnskou inscenaci, tak nemohu sloužit, neviděl jsem to, ani na to nehodlam jit, i když to mám pod nosem.

 45. Hraničář

  toli
  06.06. 2018
  Navíc jako ideologie velmi vadná,podle církevního koncilu byl Kristus celý Člověk i celý Bůh, jenže bez tělesné složky tedy sexu prostě není člověk celý,je jen zmrzačenou atrapou člověka,což je velmi dobře vidět na chorobném myšlení celibátníků. …………….

  Už jsem o tom vícekrát uvažoval, už kdysi, ještě jako věřící, když jsem “vcucnul” (oficiální) informaci, že Bůh je bezpohlavní. Navíc “duch”. Jenže v kostelích je zpodobňován jako důstojný stařec, a oblečený, ač by jako bezpohlavní pohoršení budit neměl. Obdobně andělé. Jen ve filmu Dogma andělský hlavní hrdina ukazuje lidské hlavní hrdince, že je vskutku bezpohlavní, že “ho” nemá.
  Ježíš zjevně byl “celý člověk”, protože důsledně má tu bederní roušku.
  Také mě zajímalo, zda “Milostné Pražské Jezulátko”, což by měl být malý Ježíšek, je chlapeček nebo (bezpohlavní) holčička. Jsem si jist, že se o chlapečka nejedná. Za takovou otázku mně katolíci spílali.
  Takže si myslím, že většina věřících s tím má problém, ale možná zase většina má k tomu podobný postoj jako moje zbožná sestra: “Kdoví, jak to je!”

 46. mulit

  Ježíš se choval asexuálně, protože nebyl na ženy. Považoval za špatné se dívat na ženy chtivě. Tzn. že ženy pro něho nebyly sexuální objekt. Určitě to nebyl klasický heterák. Pro heteráka jsou naopak ženy inspirací, motivem konání. Ježíš si rozuměl s ženami pouze tak, jako si rozumí mnozí gayové. Měl kamarádky na pokec. A často s nimi debatoval jako se sobě rovnými. To je netypické pro tehdejšího heteráka žida, ale je to typické pro mnohé homosexuály. Ježíš vzhlížel k mužům. Mužů se ptal, zda ho milují. Každého z jeho družiny 12 mladíků. Ve filmech se zobrazují apoštolové snad jako ve středním věku, ale to je totální blbost. Apoštolové byli mladíci od 17 – 23 let. A jemu bylo něco málo nad 30. Čili 30 letý chlap, co má ženské jen jako kamarádky na pokec, ale ani jedné se nezeptá, zda ho miluje, ale ptá se mladíků, zda ho milují. Tam směřoval jeho zájem. To je zjevné. Citově byl vázán zcela na muže. Jan, nejmladší, mu léhával na hrudi. Netvrdím, že tam byl sex, možná ani nebyl a možná to fakt bylo jen v rovině platonické. Každopádně Ježíš podle popisu z bible nebyl heterák. Takhle se heterák rozhodně nechová. A nejsem první, kdo si toho všiml. Třeba i Elton John tvrdí totéž, že když četl bibli, tak si myslel, že Ježíš je citlivý gay. Ježíš plakal, když viděl nemocné lidi. Byl emocionálně velmi založený. Racionálně vůbec, jen emocionálně. Čili spíše žensky. A ty kousky abrakdabraka ? Kouzelníci, šamani – to přece skoro vždycky bývají gayové. A nemluvil přímo a rovně, ale spíše v metaforách, jinotajích, hrál si se slovíčky, žongloval. Já jsem gay, ale mám v sobě více maskulinních rysů, než Ježíš. Mluvím přímo, mám radši racionalitu než iracionalitu, Ježíš byl feminnější než já. Ale v něčem mi byl podobný. Taky mi jdou slzy do očí, když vidím utrpení nebo nemoc někoho, nebo nějakou tragédii. Ježíš mi byl vždycky nejbližší postava z bible, páč to nebyl tvrďák heterák jako většina chlapů. Jako třeba Pavel. Ježíšovi taky rozumí hlavně ženy. Byl pacifistický, altruistický. Viděl jsem v církvích, jak macho chlapi raději citovali apoštola Pavla – byl tvrdší a více chlap.

  Ježíš byl pro ně změkčilý.

  Ježíš rozhodně nemohl znásilnit žádnou ženu. Nebyl to heterosexuál.

  A za bezpohlavní nebo asexuály se často vydávají homosexuálové, kteří se pohybují v náboženském prostředí.

 47. mulit

  A Ježíšovi nevyhovoval dualismus muži versus ženy. Jeho ideál byla společnost bez sexuality.

  “Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.” Pasáž: lukas 20,27-38

  A když byl Ježíš na svatbě, tak tam nesbalil žádnou babu, ale převedl kouzelnický trik z vody víno. To je kompenzace nedostatečnosti. Zase to ukazuje na ne-heteráka.

  Dále Ježíš říká: ” Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu nezpůsobilí od narození, jiní … protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“
  Matouš 19

  To je svým způsobem autoportrét. On hovořil o sobě.

  Mimochodem na granosalis se vyskytuje uživatel Dzehenuti

  Taky se vydává za asexuála. A už jsem ho několikrát “načapal” na iboysu. Co je iboys – to asi víte…. Heterák nikdy nemá důvod se vydávat za asexuála. Za asexuála se vydávají gayové. A to ti nesmíření s orientací, kteří si myslí, že asexuál je něco neutrálního, možná snad i lepšího.

 48. toli

  Taky se vydává za asexuála. A už jsem ho několikrát „načapal“ na iboysu.

  Jaký tam má nick? Já si z latentního buzíka co dští oheň na homosexuály udělám prču….

 49. toli

  @Mulit
  Já si myslím že bible je tvrdě cenzurována aby splnila svůj účel,jednoduše řečeno aby nemocní byli ještě nemocnější.Uplatňuje se dualismus takže eros patří Satanovi a je opakem agapé,tedy opakem dobra.Kristovi otázky po lásce jsou míněny jako agapé,tedy duchovní splynutí.A nemocní si nemají užívat pozemsky,ale mají si užívat transcedentního spojení s Bohem.Jakákoliv zmínka o Kristově lásce typu eros byla z bible odstraněna,z toho důvodu se mimo jiné do bible nedostala ani apokryfní evangelia,která zmíňují že Ježíš měl děti s Máří Magdalenou a byli manželé.Navíc Ježíš musel nutně být ženatý protože měl titul rabí a ten je dle židovských tradic vyhrazen pouze ženatým mužům. Svatba v Káni byla Ježíšova vlastní svatba o čemž bible cudně mlčí což ale vyplývá z textu.Těžko mohl Ježíš coby pouhý host přikazovat matce ať donese víno.
  Podle starých legend byla spasitelem Máří Magdaléna,ale byla to žena a navíc představitelka gnosticismu.Muži si však chtěli udržet patriarchát a došlo k otevřené válce mezi Máří a Petrem,mezi gnosticismem a katolicismem.Máří šlo o život a tak utekla se svými dětmi (potomky Ježíše ) a dalšími věrnými do jižní Francie,kde v té době byla už židovská diaspora.Dodnes má Máří Magdaléna v jižní Francii spoustu kostelů a je v tamní oblasti v hluboké úctě. A pochopitelně přidružené legendy,uctívaní jejich ostatků a podobně.

 50. mulit

  Tak jestli byl Ježíš formálně ženatý – to nic nedokazuje. Ty jsi taky ženatý a nejsi heterák. Z jeho chování vyvozuji, že heterák nebyl. Nenašel jsem ani jednu indicii, že by byl hetero, naopak několik indicií, že byl gay.

  1. Pacifismus, odpor proti násilí, agresivitě
  2. Holky jako kamarádky na pokec
  3. Byl rád v přítomnosti mladíků, ptal se jich, zda ho milují
  4. Citlivý, emocionálně založený
  5. Šamani, kouzelníci bývají často gayové, Ježíš dělal kouzla
  6. Jako ideál považoval společnost, kde se lidi nežení, viz jako andělé
  7. Vystupoval jako asexuál. Heteráci asexualitu nepředstírají. Gayové ano.

 51. toli

  Já jen řekl že je bible cinknutá
  1,církev je prodchnuta pacifismem 🙂 alespoň verbálně
  2,Text se točí kolem mužů-apoštolů.jedna holka “jaro” nedělá
  3,Otázky myšleny jako agapé
  4.citlivý nebyl (aféra v chrámu s penězoměnci) a emocionálně založený je kdekdo
  5.Ukaž mi nějakého teplého kouzelníka,žádného neznám,Kožíšek je ženatý,Copperfield kurevník.
  6.Ideály Ježíše neznám,za to znám ideály pisatelů bible……a andělé prý nemají pohlavní ústrojí tak co by se ženili
  Otec je prý mužského rodu tvrdí církev a jak to může vědět když chybí šulin….
  7.Je PSÁNO že vystupoval jako asexuál.Pro mne je postava Ježíše krajně nepřirozená,tak nějak plochá,nereálná.Ale chápu to protože sex je fujky fujky. Prostě tam něco záměrně zamlčeli.A heteráci asexualitu předstírají,viz celibátníci

 52. toli

  Ježíš Kristus je takový židovský Kája Mařík.Nakolik tak kladná postava může být reálná,přímo ze života posuď sám 🙂

 53. mulit

  Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

  Byl jsem mezi heteráky a nikdy jsem si nevšiml, že by řešili, který chlap koho miluje a zda ho miluje více než ostatní.

  Byl pak jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví? A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?

  Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Původní řecký text skutečně uvádí, že učedník ležel v Ježíšově klíně resp. na Ježíšových prsou (viz. Jan 13:23 a Jan 13:25).

  Závěr. Ježíš měl zvláštní vztah ke dvěma učedníkům. Petrovi a Janovi. Jestli bylo v té době normální, že chlap chlapovi lehal v klíně nebo na prsou, to nevím. Ale dneska to heteráci nedělají. A neviděl jsem ani, že by se nějaký heterák ptal jiného chlapa, zda ho miluje více než ostatní.

 54. mulit

  5.Ukaž mi nějakého teplého kouzelníka,žádného neznám

  Derren Brown. Na netu, na youtube máš s ním desítky videí. Měl i seriál na České televizi.

 55. toli

  Byl jsem mezi heteráky a nikdy jsem si nevšiml, že by řešili, který chlap koho miluje a zda ho miluje více než ostatní.

  Antická řečtina rozlišuje 7 druhů lásek.V dnešní přesexualizované době by muž zákonitě špatně pochopil význam slov druhého muže že ho miluje ,obzvláště v češtině.
  Častou chybou bývá že dnešní čtenář bible nezná kontext doby vzniku textů (jak co bylo myšleno) a aplikuje to co zná,tedy kontext 21.století.Druhá věc je že spousta věcí se ztrácí v překladech,obzvláště když je čeština tak chudá na nuance slova láska.

 56. toli

  Ano,Derren Brown je gay,jenže nemohu z jednoho případu odvozovat že kouzelníci jsou teplí 🙂

 57. mulit

  Toli, už jsi ležel nějakému heterosexuálnímu chlapovi , třeba kolegovi z práce v klíně nebo na prsou? Pokud ano, co ti na to říkal?

  Chci se zeptat i jiných uživatelů tohoto diskusního fora, zejména heterosexuálů, leháváte si s jinými muži v klíně nebo na hrudníku?

 58. mulit

  Co se týká šamanů a kouzelníků, ano bývají často transgender nebo gay. Nežení se, mají zvláštní status v kmenu. Viděl jsem několik dokumentů na toto téma v televizi, jestli něco najdu i na youtube, dám odkaz.

 59. toli

  Toli, už jsi ležel nějakému heterosexuálnímu chlapovi , třeba kolegovi z práce v klíně nebo na prsou? Pokud ano, co ti na to říkal?

  Dokážeš pochopit že dnes to tady vnímáme jinak než to tehdy vnímali tam na poušti ? Prostě to gesto má pro ně jiný význam.
  Ber to třeba tak že večery na poušti jsou chladné,tak se třeba zahřívali,nelze brát vše tak jak to chápeme my.Dokud není v bibli uvedeno že si něco někam strkali tak to ber s rezervou.
  Ono i taková slova jako přítel,druh mají dnes úplně jiný význam než tenkrát.

 60. mulit

  Přijde mi to úsměvné. Jako když pobožní hájí svoji víru 🙂

  Ježíš pro mě nikdy nebyl mužský hrdina. Tím byl pro mě tvrdý, zásadový a statečný Old Shaterhand. Ježíš byl citlivý esoterik, pacifista. S ženami jen klábosil, s muži chodil. Nepíšu nic o sexu, píšu o citech. Mimochodem vztah Vinnetoua a Old Shaterhanda také není zcela standardní. A Vinnetou je ten feminnější. I když jen trochu. Ani jeden z nich nemá rodinu, ale více času tráví spolu. Ale vždycky jsem je vnímal jako spíše hetero, páč tam měli úlety s ženskýma. Možná byli bi. Páč city tam jsou taky. Je to tak na hraně, proto jsem je taky vždycky žral. Dva pohlední chlapi, co spolu trávili tolik času, tolik si rozuměli. A krásné povahové vlastnosti. To byl můj sen.

  Uvěřit, že byl Ježíš hetero – to fakt ne. Tam není ani náznak hetero myšlení.

  Samozřejmě to jsou literární postavy. Takže spíše by se dalo bavit o těch, co to psali. Jaké byly jejich motivy a orientace. Jinak Pavel byl bigotní heterák zcela. A neměl rád ženy kvůli nějakému svému mindráku. A pořád psal o tom, že ženské jsou překážka ve víře. Takže Pavlovi bych věřil, že na ženské byl. Ale nějaká mu ublížila, tak je i nenáviděl, ačkoli ho rajcovaly. Že by Ježíše přitahovaly ženy – to ani ťuk. Že by ho přitahovali muži – o tom taky nic přímo není, ale nepřímých indicií vidím hodně. A když si tu mozaiku dohromady poskládám, tak si myslím svoje.

 61. Hraničář

  mulit
  07.06. 2018
  Ježíš pro mě nikdy nebyl mužský hrdina. Tím byl pro mě tvrdý, zásadový a statečný Old Shaterhand. Ježíš byl citlivý esoterik, pacifista. …………………………

  Člověče, víš, že jsem to také tak nějak cítil, jen jsem to nedokázal pojmenovat!

 62. ateista

  Vždyť to říkám, chvíli sem nikdo nechodí a ti dva teplí bratři se hned rozhádají. A to o sračkách. Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé. A mimo téma, do toho ten třetí vlezdoprdelka umí jen přetiskávat konspirační weby. A tihle tři tu tvoří “mozkový trust”. 🙁 Smutné, jak to tu dopadlo bez intelektuálů a bez věřících, totální ustrnutí. Články dobré, komenty a web ale upadá. Tak zase za čas. 🙂

 63. toli

  @ateista
  Jednoduché řešení-tak sem ty studený blbečku solitére (ty ani nemáš bratra,protože něco tak blbého nemůže mít bratra,to už by planeta neunesla) ani nelez a tím pádem nebudeš muset ohrnovat nos…..

 64. mulit

  multinick (momentálně pod nickem ateista) píše:
  Vždyť to říkám, chvíli sem nikdo nechodí a ti dva teplí bratři se hned rozhádají.

  Tak ty jsi byl teplý bratr s Aleškem a smutníš, že ti tu už nechodí.

  A to o sračkách.

  Tak to souhlasím. Bible, tedy fantasy žánr i Mayovky nejsou literatura faktu, a můžeme to nazvat sračky. Ale lidi to čtou a někteří tomu dokonce věří, co naděláš.

  Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé.

  Ještě jsi měl napsat Pravdě s velkým P. Jako to dělají pobožní. Ty jsi přece Pravda!

  A mimo téma, do toho ten třetí vlezdoprdelka umí jen přetiskávat konspirační weby. A tihle tři tu tvoří „mozkový trust“. Smutné, jak to tu dopadlo bez intelektuálů a bez věřících, totální ustrnutí. Články dobré, komenty a web ale upadá.

  Však můžeš zase zazářit se svými 10 nicky a začít to tu tapetovat, jak je tvým zvykem . Tomek ti to toleruje. Tak šup, pusť se do toho, ať je ta správná zábava dle tvého gusta.

 65. toli

  @Mulit
  Ateista není multinick nýbrž ateistický důchodce kterému už senilní mozek takže si plete důkazy s kategorickými tvrzeními.

  BTW Pro mne je biblický Ježíš něco jako Babička Boženy Němcové,tedy zidealizovaná ,nereálná ,přikrášlená literární postava.

 66. ind

  @mulit

  Mulite, tvůj mozeček prostě nedokáže některé věci pochopit.

  Lásku redukuješ na sexuální orientaci.

  Asi nedokážeš obejmout muže jako bratra.

  Řekl jsi někdy svému otci, že ho máš rád?
  Znamená to pro tebe sexuální náklonnost?

 67. ateista

  @toli, mulit
  Vy dva byste měli diskutovat někde jinde. To již opravdu je lepší polemizovat s Alešem nebo indem.
  Znovu žádám, aby ateistovi bylo znemožněno používat můj nick.

 68. toli

  Spousta lidí si plete lásku s erotikou,říkám že žijeme v přesexualizované době a obecně se sexu přikládá větší důležitost než ve skutečnosti má.Asi to souvisí s hedonismem a částečně i sobectvím

 69. toli

  A spousta lidí si také plete lásku se zamilovaností,proto je tolik rozvodů.Zamilovanost totiž po pár letech a někdy i dříve vyprchá a co dál ? Budeme hledat novou zamilovanost ?

 70. mulit

  @ind

  Objímaní s heteráky fakt nevedu. Jediné místo, kdo to vedli, byla letniční církev. Ani katolíci to po mně nechtěli. Ani adventisti, ani baptisti, jenom letniční jako ty, Alešku. Nevím, co to máte za trapný zvyk. Asi chcete napodobovat něco z bible. Ano, vy chlapi od letničních, jste mě objímali a mně to bylo vždycky nepříjemné. Spousta z vás i kašle na hygienu, takže jste cítit. Nevím, Alešku, zda zrovna i ty, ale mnoho tvých letničních spolubratrů. To taky neznám odnikud jinud.

  Takže ne, Alešku, já dobrovolně heteráky skutečně neobjímám. Objímám z mé iniciativy ty, které chci a ke kterým něco cítím. Momentálně to je jen můj přítel. Pobožní to nejsou. Oni mi to dělali vždycky při rozloučení. Já to protrpěl. Jestli to znamenalo, Alešku, sexuální náklonnost – jak se mě ptáš – to nevím. To by ses musel zeptat těch křesťanů, co mi to dělali. Já k nim žádnou sexuální náklonnost necítil, mně to bylo nepříjemné.

 71. mulit

  @ Hraničář
  Zajímavý článek od toho Jandourka. Vím o tom, že náboženství je pro někoho opium nebo lék. Pro mě ale nábož. víra opiem ani lékem nebyla. Bylo to trápení. Proč jsem to dělal? Protože jsem žil v omylu, že bible je pravdivá a křesťané jsou nositeli světla. Proč jsem tak dlouho v tom omylu žil? Protože mě o tom přesvědčovali všichni moji nejbližší. Skutečně komplet celá rodina i většina kamarádů. Proti náboženství byl jen můj jeden jediný kamarád. A o něm jsem si myslel, že je chudák, kterého je třeba přesvědčit o tom, že bůh existuje, aby nepřišel do pekla (nebyl zatracený). Můj životní příběh dokazuje, jak absolutně moc záleží na tom, do jakého prostředí se člověk narodí. Mám IQ 130 a to je mi úplně na hovno, když jsem prozřel až ve 43, že křesť. ideologie je fake. Kolik bych musel mít IQ, abych přišel na to třeba už ve 30 letech? IQ 150? Možná kdybych měl IQ 170, že bych na to přišel už ve 20 letech. No holt mi nebylo dáno…. Anebo mít v sobě více vzdoru, nebýt poslušný. Jenže to by šlo těžko, mám velmi dominantního jak otce, tak matku. My (sourozenci) jsme poslouchali na slovo. Neexistoval ani náznak odporu nebo vlastního názoru. To rodiče likvidovali v zárodku. Přesto jsem se časem prosadil. Příroda si časem prosadí svoje. Ale trvá to… Vypadá to, že se hněvám, ale tak to není. Nemám na koho. Neexistuje viník toho, kdo se kam narodí. A taky jsem se mohl narodit ještě hůř, třeba do muslimské fanatické rodiny…

  Tedy já bych upravil závěr z toho článku v odkazu. Náboženství je možná pro někoho opiem, ale především je to důsledek vytrvalé náboženské indoktrinace, tlaků a manipulací.

 72. Hraničář

  Tak takhle drsně jsem to v katolickém prostředí nezažil, no, byl tehdy ten “komunismus”, ale v současnosti, když je ta svoboda a demokracie, zaznamenávám snahy ovlivnit mládež a patřičně ji vystrašit:

  http://www.milujte.se/download.php?soubor=14

  Nepochyboval jsem dobrovolně o některé pravdě víry?*
  Neúčastnil jsem se ze zvědavosti duchovních obřadů nekatolického vyznání? Toužím po jednotě všech křesťanů v lásce, ve víře a v jedné Církvi?
  Neužívala jsem prostředky schopné usmrtit vyvíjející se počaté dítě (hormonální antikoncepci, postkoitální prostředky, nitroděložní tělíska)?*
  Nesváděl jsem druhé k těmto prostředkům?* Varoval jsem před nimi?
  Nepodstoupila jsem vyšetření se záměrem ukončit těhotenství, kdyby se ukázalo, že je dítě postižené?*
  Nepodstoupila jsem umělý potrat?* Ani ze zdravotních důvodů?*
  Nepodílel jsem se na zlu potratů, eutanazie, umělého oplození – výkonem, radou, spoluprací, financováním, nucením či mlčením?*
  Měl jsem možnost vystoupit veřejně na obhajobu lidského života a neučinil tak?

  ……………………………….

  Samozřejmě spousta těch “přikázání” vychází z kolektivní zkušenosti že jsou dobré a ku prospěchu společnosti a dají se racionálně obhájit, jenže zde je to podáváno jako příkazy Boha, který za jejich neuposlechnutí bude trestat!

 73. xjur

  Opium lidstva? Asi ano.
  Já si myslím, že kdyby kvanta lidí na Zemi (samotného by mě zajímalo kolik vlastně) nebylo v permanentním náboženském rauši, tak by podmínky, v nichž žijí, těžko snášeli. To není obhajoba náboženství, ale poukazání na to, jak dobře se máme, pokud si můžeme dovolit myslet. Není to samosebou, ještě generace našich prarodičů byla podstatně víc zešněrovaná. O to víc bychom měli svůj status hájit. Měli bychom se vzepřít všem, co nejen že hájí středověké právo na onu náboženskou indoktrinaci, tlaky a manipulace, ale pomáhají je propagovat. To do 3. tisíciletí snad již nepatří. Vždyť tím křesťané dělají to samé jako muslimové. Kurz jasně řekl, že Rakousko politický islám nechce.
  Je to správně, ale málo. Musíme se bránit vlivu jakýchkoli náboženských struktur a nepodporovat je už tím, že je považujeme za nějakého partnera. Diplomatický styk s Vatikánem jsou to samé jako vládní styk se spolkem zlodějů a podvodníků, církevní restituce jsou jako navrácení zabaveného nakradeného majetku zpět zlodějům. Považujete to za morální?

 74. toli

  @XJUR
  Není to samosebou, ještě generace našich prarodičů byla podstatně víc zešněrovaná. O to víc bychom měli svůj status hájit. Měli bychom se vzepřít všem, co nejen že hájí středověké právo na onu náboženskou indoktrinaci, tlaky a manipulace, ale pomáhají je propagovat.

  Já myslím že to má hodně společného se vzděláním a životní úrovní.Čím vzdělanější člověk tím hůře ho lze indoktrinovat náboženstvím,což ale neplatí pro ty kteří si v sobě ty bláboly nesou od dětství-lidé typu M.Kašparů,Grygar.
  A životní úroveň ? Bohatý člověk si běžně plní svá přání a potřeby sám a nemá potřebu nějakého šidítka že po smrti se bude mít lépe….Ono je to vidět v Evropě,čím chudší národ tím více religiozní.
  Leč žijeme v čase a prostoru kde a kdy je organizované náboženství nezajímavé pro naprostou většinu lidí.Nevím jestli to je dobře či špatně,ale lidé na jedné straně nemají potřebu věřit v nějakého Krista a na druhé straně nemají ani potřebu proti němu brojit.

 75. xjur

  @toli

  Nemám potřebu brojit proti Kristu (to bych musel brojit i proti Červené Karkulce), ale proti oblbovačům a jejich obdivovatelům ano.

 76. toli

  Nemám potřebu brojit proti Kristu (to bych musel brojit i proti Červené Karkulce), ale proti oblbovačům a jejich obdivovatelům ano.

  Jenže oni to mají spojené,dle jejich ideologie založil církev Kristus tím že pověřil Petra pozemským zástupnictvím,takže kdo brojí proti církvi brojí i proti Kristu… A z osobní zkušenosti vím že spoustě ovcí splývá Bůh a církev v jedno a faráři to pochopitelně podporují.Ušetří jim to totiž spoustu práce (manipulace).

 77. xjur

  Mě je jedno, co má kdo s čím spojené. Když je někdo pobožný, škodí sobě a své rodině. Nejde mu poručit, aby myslel, takže pokud dodržuje zákony, nechce extrabuřty, tak by neměl být postihován. Takto chápu náboženskou svobodu. Když se však někdo oblbování a nátlak organizuje ve velkém, tomu by měl být utnut tipec. Nejlépe kvalifikovanou kritikou a přiškrcením penězovodů.

 78. toli

  . Když se však někdo oblbování a nátlak organizuje ve velkém, tomu by měl být utnut tipec. Nejlépe kvalifikovanou kritikou a přiškrcením penězovodů.

  Církev je tady cca 1600 let a zákony po celém “křesťanském” světě jsou koncipovány tak že tuto skutečnost respektují,například nikde neplatí daně a bývá naopak dotována (kulturní památky) anebo si ovce platí církevní daň.Při počtu věřících v jednotlivých zemích tyto zákony nejde změnit aniž by se spustil celosvětový povyk o totalitě, nesvobodě vyznání a podobně

 79. mulit

  Proti Kristovi se bojovat nedá. Stejně jako se nedá bojovat proti Vinnetouovi, nebo Old Shaterhandovi nebo proti Batmanovi. Dají se ovšem všechny tyto literární nebo filmové postavy porovnat. Pro pobožné je už troufalé (prý rouhání) to, že si vůbec dovoluji srovnávat jejich hrdinu s jinými hrdiny. Páč oni svého hrdinu považují za nesmrtelného a mluví s ním.

  S červenou Karkulkou bych Ježíše nesrovnával. Karkulka nemá žádné vlastnosti, kromě naivity. Ježíše bych srovnával s těmi dospělými hrdiny výše. Páč to musí vypadat reálně a ta osoba musí mít nějaké uvěřitelné vlastnosti. Uvítal bych soupis všech literárních hrdinů, kteří byli doposud vymyšleni, a jejich charakteristiku. To by byl článek, panečku. Seznam všech významných literárních hrdinů, tedy těch, kteří byli zpracováni i filmově a u každého seznam pozitivních a negativních vlastností. Namátkou mě napadá:

  Sherlock Holmes
  Fantomas
  Sandokan
  Švejk
  Robinson Crusoe
  Vinnetou
  Old Shaterhand
  Ježíš
  Sandokan
  Nikola Šuhaj
  Jánošík
  Tarzan
  Zorro
  hrabě Monte Christo

 80. mulit

  Uznávám, že Ježíš a Jánošík mohou mít nějaký reálný základ, takže to nejsou čistě literární postavy. Mimochodem je zajímavé, že Jánošíkovi taky domalovali nadpřirozené schopnosti. Podle slovenského lidového podání byl Juro Jánošík obdařen magickými předměty – kouzelná valaška, čarovný opasek. O Jánošíkovi se toho ví fakticky více, páč to je mladší doba. Ježíš bude postava z větší části vybájená, reálného tam bude menšina.

 81. mulit

  Mimochodem Ježíš, Sandokan, Vinnetou a Conchita Wurst jsou si vizuálně podobní 😀

 82. toli

  @Mulit
  Conchita Wurst je od května blondýna včetně blond vousů 🙂

 83. Hraničář

  toli
  08.06. 2018
  Leč žijeme v čase a prostoru kde a kdy je organizované náboženství nezajímavé pro naprostou většinu lidí.Nevím jestli to je dobře či špatně,ale lidé na jedné straně nemají potřebu věřit v nějakého Krista a na druhé straně nemají ani potřebu proti němu brojit. ………………..

  Podívej se na poslední č. http://www.milujte.se, kolik mladých lidí se účastní třebas národní pouztě na Velehrad. Já vím, že nemám přesné % kolik to dělá z celkového množství mladých, ale přece jenom – ti mladí to nadšení šíří kolem sebe.

  Jak před léty řekl jeden německý student na otázku, zda věří v Boha: “Když o tom všichni mluví, tak na tom asi něco je!”

 84. mulit

  @toli

  já vím, že je teď Conchita odbarvený, ale svoji známost si udělal na podobnosti s Kristem, Sandokanem, Vinnetouem, zkrátka tím typem charismatického “proroka”, exota. Nejvíce imitoval Krista. To taky dráždilo.

 85. Hraničář

  toli
  08.06. 2018
  .Při počtu věřících v jednotlivých zemích tyto zákony nejde změnit aniž by se spustil celosvětový povyk o totalitě, nesvobodě vyznání a podobně ………………………..

  Připomněl bych případ několik let starý (mladý?) z Německa, kde ústavní(?) soud vydal stanovislo, že obřízka chlapců je nezákonná, že to je týraní dětí, s tím, že zájemci se mohou nechat obřezat až dosáhnou dospělosti.
  Židé společně s muslimy – dosud ještě minorité – spustili takový pokřik, že poslanci, většinou tedy křesťané, rychle ucouvli a schválili zákon, že náboženská obřízka (chlapců) je povolena.

 86. sam

  hraničář:
  ———————
  Podívej se na poslední č. http://www.milujte.se, kolik mladých lidí se účastní třebas národní poutě na Velehrad. Já vím, že nemám přesné % kolik to dělá z celkového množství mladých, ale přece jenom – ti mladí to nadšení šíří kolem sebe.
  —————————————–
  Nadšení šíří kolem sebe? Někdy snad ano, ale bude to řídkej jev. Na katolickém gymnáziu jsem toto nezaznamenal. Studenti byli ve víře nenápadní, nevšimnul jsem si, že by šířili nadšení. Pravděpodobně mi nikdy neřekli něco jako:
  “Tys nebyl na mši? To je škoda, bylo to moc zajímavé. Nevadí, příště tě tam rádi uvidíme. O mnoho přicházíš, bude se ti to líbit.”

 87. toli

  Nehledě na to že ti mladí nemocní mohou šířit nadšení a elán tak leda kolem sebe tedy zase mezi křesťany.Lidi kteří nechtějí mít nic společného s církví to nepřesvědčí,tak elán a nadšení naprosto bez efektu.Tak maximálně ti co stojí mimo organizované náboženství si zaťukají na čelo…

 88. Hraničář

  Velmi zajímavé! Sice mímo téma, ale s náboženstvím to souvisí:

  http://www.osel.cz/9953-vetsi-lidske-mozky-uprednostnuji-centra-mysleni.html
  Málokdo si vůbec někdy uvědomí, že je to mozek, který signálům z oka, vybuzeným zvenčí dopadajícími fotony různé energie, přiřazuje příslušný barevný vjem, jenž je naší interpretací reality. A vibracím ušního bubínku příslušný zvuk. Že je to mozek, co má na svědomí city i příjemné pocity z doteku, slova, hlasu…, že v mozku je ukrytý klíč k pojmům krása, štěstí, láska, dobro… ale i k jejich antonymům. Vlastně ke všem pojmům.

  Inspirativní je šestidílná série popularizačních filmů The Brain amerického neurovědce ze Standfordovy university, Davida Eaglemana. Odvysílána poprvé v roce 2015 byla o rok později oceněn cenou Emmy.
  V češtině je dostupná pod názvem Cesta do hlubin mozku:
  1. díl: Co je skutečnost?
  2. díl: Co nás dělá, kým jsme?
  3. díl: Kdo nás ovládá?
  4. díl: Jak se rozhodujeme?
  5. díl: Proč se vzájemně potřebujeme?
  6 díl: Kým budeme?

 89. Ateistický laik

  mulit: Chci se zeptat i jiných uživatelů tohoto diskusního fora, zejména heterosexuálů, leháváte si s jinými muži v klíně nebo na hrudníku?
  Ne. Není proč, není důvod, a i tak nějak se mi to příčí – neočekávám nic pozitivního z obou stran.

  ind: Asi nedokážeš obejmout muže jako bratra.
  Ne. A ani bráchu neobjímám (neobjímal jsem v minulosti).
  Řekl jsi někdy svému otci, že ho máš rád?
  Ne. Nějak mě to postrádá smysl. Připadá mi to kýčovité, po vzoru americkejch happyendů.

 90. Ateistický laik

  fialovej ateista: Teď se na chvíli zase spojí proti pravdě a za chvíli zase to samé.
  Jakou “pravdu” myslíte?

 91. ateista

  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. Ti sem pak nepíší vůbec nebo málokdy. Nakonec všechna témataa totiž skončí nutně u buzeranství. A to se tu řeší pořád víc a dokola Až budu chtít jít řešit Marii Ferynu nebo jestli se objímají dva heteráci, půjdu na nějaký příslušný web nebo k psychatrovi, ne na ateisty. A stále se to tu motá dokola. Zase za čas, třeba přijde někdo nový a neokoukaný, jinak to tu nemá vůbec cenu. Články ano, komenty ne. Ne komenty těchto tří stupidů. To raději jít do kostela než tu být s nimi. Pro ateistu utrpení, ale nejen pro ateistu. Když uvidím nové jméno, možná přijdu. Nebo aspoň někoho kdo neřeší pořád jen to buzeranství.

 92. mulit

  @ fialový ateista
  buzeranství tu řešíš jenom ty, asi jsi latentní homosexuál a tady ti nikdo nepomůže… to si musíš vyřešit sám.

  Pokud jsi heterák, jak dáváš hystericky najevo, tak by sis měl najít holku, aby ses zklidnil. Však tady nemusíš chodit. Brání ti někdo nebo něco najít si holku?

 93. mulit

  A taky je zajímavé jak se změnil pohled na ženy
  Žena, muž a křesťanství
  Svatí Otcové otevřeně zastávali názor, že žena je horší než-li muž. Například Sv. Augustin přirovnává ženu k živočichu, který nemá ani pevnost ani stálost, či Sv. Tomáš Aquinský charakterizuje ženu jakožto nepodařeného muže a nazývá jí bytostí příležitostnou, tato příležitostnost ženy je odvozena z příběhu o stvoření člověka.

 94. Hraničář

  Ženy jsou potvory, což je vědecky dokázáno! Protože když Bůh stvořil muže, jako tvora, tak teprve po něm, po tvoru, stvořil ženu!

 95. Hraničář

  Špetka humoru do tej vážné diskuze:

  Thajska masaz prenasa sily temna..Treba sa jej zrieknut a ocistit sa pokornym vyznanim viny..Spoved je najlepsi exorcizmus !
  https://www.facebook.com/annaskubnikova77?fref=gc&dti=1555948564432558

  Ale fuj, leze tam cosi jiného:
  No a já to neumím spravit. No nic, je to v diskuzi Katolíci na FB a začalo to takto:
  Pochválen buď Ježiš Kristus.Dostala som ako darček poukaz na masáž- thajskú,bez toho,aby som sa nad tým nejak zamýšlala,šla som tam.Zvlaštny pocit ma pojal,keď v miestnosti boli sošky Budhu.Thajka ma masírovala 30 minút,vnímala som to ako masáž.Ale hneď na to došli pochybnosti, že to nebolo správne.Prvý krát a naposledy,keď som si teraz o tom čítala a to som bola pred pár dňami na sv.spovedi. Je mi to ľúto,až mám pocit,že sa z toho zblbnem,že som konala proti Bohu.Píše sa,že to pochádza od zlého,ako sa k tomu postaviť?Srdečná vďaka

  Odpoveď dáva o.Petričko

  Sláva Isusu Christu. Masérstvo nie je zlá vec. Kvôli zdraviu tela to využívajú športovci,artisti i umelci i bežní ľudia ,ktorí nemusia nejako vrcholovo športovať. No kresťan by mal vyhľadávať masáž,ktorá nie je spájaná s nijakou ideológiou či okultnými praktikami alebo s iným náboženstvom.
  Boh dopúšťa niekedy , že padáme do chýb. Nehovorím, že to Boh priamo chce,ale dopúšťa to kvôli našej pokore,alebo niektorí cirkevní Otcovia tomu hovoria- Božia pedagógia. Preto je duchovnou chybou, ked sa človek začína hrýzť pre nejaký hriech, nevie odpustiť sám sebe,veľakrát obviňuje aj iných za svoje chyby. I to svedči o tom, že my seba samých nemáme dostatočne rád. Myslim, tak mať rád seba,ako to chce Boh /Mk 12, 28–34—-/nemáme rád svoju dušu, svoje sdce, svoj večný život, lebo duša je už večnost.Velakrát si človek neváži ani svoje zdravie. Lebo sebaobvinovanie má v sebe myslienky ,ktoré su proti našej duši i proti telesnému zdraviu. Boh chce od nás pokánie. Aby sme sa cez pokánie priblížili k Bohu.Aj sv páter Pio hovorí , že hriešnik, ktorý koná pokánie,je bližšie k Bohu než spravodlivý.
  Pri pokání už odchádza hnev zo srdca, či je to hnev na blížneho, či na seba samého.
  Preto niektorí otcovia duchovného života radia aj dakovat za svoje chyby.Aj sv.Pavol piše –za všetko dakujte. Napriklad Dakujem Otcu i Synu i sv.Duchu.Opakovat si to cez den. Modlitba vdakyvzdania je tou vodou ,ktorá hasí oheň pekla v našom srdci.

 96. Hraničář

  ateista
  09.06. 2018
  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. …………………..

  No, já když narazím na názor, který mně nějak neosloví, či mně i třebas přímo ekluje, tak si pomyslím, že každý má právo se vyjádřit. A že to nezaujalo mě? Třebas se to líbí jinému . Kdo jsem já, abych posuzoval, kritizova, haněl jiné?

 97. toli

  @ateista
  Zase za čas, třeba přijde někdo nový a neokoukaný, jinak to tu nemá vůbec cenu. Články ano, komenty ne. Ne komenty těchto tří stupidů. To raději jít do kostela než tu být s nimi. Pro ateistu utrpení, ale nejen pro ateistu. Když uvidím nové jméno, možná přijdu

  Nemyslím že by tady někoho zajímalo co budeš nebo nebudeš dělat…….

 98. Hraničář

  Jak jsem zde už několikrát psal, účastním se i diskuzí na FB ve skupině katolíci. Ano, tam to “jede” veseleji než zde. Tam se věřící stále přidávají, protože vidí to “Katolíci”. Sem věřící nhechtějí, když vidí nadpis “Ateisté”.
  Už jsem sem, dříve i na i-ateismus, zval vícero věřících, i třebas doc. z JTF, který psal, že je zřeba diskutovat s nevěřícími, aby sem občas dal nějaký příspěvek, psal jsem do TV, aby do diskuze mezi kněžími pozvali i nějakého ateistu, a výsledek? Znáte! Halík mně odpověděl, že vlastnbě žádného vzdělaného ateistu nezná, jinde mně odpovídali, že by zbytečně mařili čas, protože ti ateisté by jim stejně neuvěřili! Zavedené tiskoviny i webové stránky už buď vůbec zrušily diskuze, nebo dělají přísný výběr mezi přispěvateli, nebo sice nemají diskuzi omezenou, třebas na http://www.milujte.se, ale na příspěvky nikdo nereaguje – ani redaktor kněz, ani čtenáři (čemuž se divím).
  S tím knězem, to bylo zajímavé, napsal jsem přímo jemu, vyměnili jste si pár mejlů, pak napsal, že nemá čas psát, abych se zastavil u něj na faře, že popovídáme. Já to chápu tak, že on, na rozdíl ode mne, raději káže, protože tak lze těžko “chytat za slovíčka”, snadno lze popřít, co se řeklo dříve, lze se všelijak vytáčet a téma rozmělňovat.

  No a teď vyšel rozhovor s odpadlým knězem: https://video.aktualne.cz/dvtv/utoky-na-novinare-odchazejici-hoste-i-ten-co-v-ruce-pero-ma/r~4541b5d46a4011e8bd55ac1f6b220ee8/

 99. mulit

  Tak křesťané se nemají s ateisty nebo jinověrci vybavovat vůbec.

  matous 10,7-15
  7Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
  8Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
  9Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků;
  10neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘.
  11Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
  12Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘
  13A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.
  14A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
  15Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.

  Tam nevidím žádný prostor pro diskusi s ateisty, naopak mají setřepat prach ze svých nohou a zmizet pryč. Vůči ateistům zná bible jenom pohrdání a výhrůžky.

 100. macycek

  osobně si myslím, žejeto ale ouplně jedno, kdo koho dokázal znásilnit, ze fšeho nejhlavnější je, že vo teďka víme, že existujou “prostí” a taky “neprostí” wjěřící … noa tím pádem musí existovat “prostí” a zároveň “neprostí” newjěřící, což je docela dobrá zpráva !!! :-):-):-)

 101. Hraničář

  Občas někde narazím na zápis kázání nějakého P. Fuchce. Podle těch textů jsem soudil, že se jedná o cca 100 let staré texty, které nyní “tradiční” katolíci oprašují z archivu, aby podpořili svoji víru. Až teď, při posledním, jsem četl pozorněji, i hlavičku. A hle, ono kázání se událo před 3(!) dny!
  A tak jsem zapřemýšlel, že potkat toho člověka, jak by asi s ním vypadal rozhovor, pokud tedy umí česky – já neumím německy. A o co by asi byl jiný než řeči, které jsem vedl s adventisty.

  http://rexcz.blogspot.com/2018/06/zakony-duchovniho-zivota-2018.html

 102. Padre

  Hraničář
  10.06. 2018
  ateista
  09.06. 2018
  Proti pravdě, že tento web upadá, jak chytřejší lidé a autoři článků sem přestali psát do komentářů nebo píší jen málokdy a převažují tady ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají mezi sebou o sračkách hned jak tu nemají chvíli někoho třetího. Pak je tu ten třetí vezdoprdelka, který umí jen přetiskávat konspirační weby jako Duše a hvězdy a podobně. A tihle tři tu svou demencí vyhánějí věřící i nevěřící, kteří mají něco v hlavě. …………………..

  No, já když narazím na názor, který mně nějak neosloví, či mně i třebas přímo ekluje, tak si pomyslím, že každý má právo se vyjádřit. A že to nezaujalo mě? Třebas se to líbí jinému . Kdo jsem já, abych posuzoval, kritizova, haněl jiné?

  ……………………………………

  Nu ano

  kdyz se tu jednou zapropaguje psychopaticky uchyl Feryna jen proto, ze nekde nekdo na ustredi v cizine rozhodl, ze ateiste maji byt s pedofily v jednom siku, tak to hodne lidem ukaze, ze diskuse nema cenu.

  Ono predelavat prirodu, ktera neco ladila miliony let, to jde dost ztuha a spousta lidi si jeste pamatuje, jak dopadli komunisti, kteri chteli predelavat zdrave sobeckeho cloveka na bezbreheho altruistu.

  Promuslimka propaganda taky spoustu lidi odpuzuje. Jestli si neci pribuzna narazi muslima, tak si o tom vetsina lidi bude myslet svy a kdyz to nemuze rict svobodne, tak na co sem chodit a neco predstirat.

  Je hezke, ze ma kazdy pravo se vyjadrit, ale kdyz se to dukladne promysli, tak to nejde. – Co treba ti co se vyjadruji tak, ze by se mel nekdo umlcet. – to jsou sice paradoxy, co se daji vyresit celkem snadno, ale je otazka jestli se to chce tomu, kdo ma moc tohle resit.

  Nektere snahy jsou posetile, jako treba bojovat proti diskriminaci pozitivni diskriminaci, kterazto je jen negativni diskriminaci nekoho jineho. Proste nejde predbihat ve fronte, aniz by nebylo predbehnutych.

  No a kdyz vas nekde moc dlouho predbihaj, tak vas prestane bavit tam stat a cekat a jdete jinam.

  Ne kazdej inteligent ma snahu travit cas tim, ze bude idiotovi vysvetlovat evidence a jeste predstirat, ze si jsou rovni. (klidne budu ten idiot ja a inteligenejsi at mi vysvetlujou jak nemam pravdu).

  Jak prirodni prostredi nakonec zformuje zvirata, co tam zijou, tak nastaveny pravidla diskuse protridi populaci diskutujicich. Pred tim se neda utect.

  Jestli padnu na nazor, kterej me neoslovi nebo se mi ekluje, tak se o nem napred budu chtit bavit, abych zjistil, jak k nemu dotycny dosel, budu chtit vysledovat jeho myslenkove pochody, mozna i zmenit vlastni nazor, jestli vi neco vic, ale kdyz casem zjistim, ze je to jen blazen, ktery se na necem zasekl, tak to vzdam a pujdu diskutovat jinam nebo zit bez diskusi.

  Kdyz budu chtit delat posetile veci, mohu jit treba do blazince a hadat se tam s chovancema a vymlouvat jim jejich silenosti. Nebo si muzu povidat s kamenim u cesty. Vetsinu lidi poetilosti nebavi a tak odchazeji.

 103. Roman Štěpánek

  Tento pán by chtěl podpořit finančně v psaní? gut lak teda

 104. Honza Werner Post author

  To aby se člověk až podivil, že něco takového na ČT běží, pokud z toho křesťané vycházejí nějak negativně.

 105. toli

  @Honza WERNER
  To aby se člověk až podivil, že něco takového na ČT běží, pokud z toho křesťané vycházejí nějak negativně.

  Křesťané z toho nijak negativně nevychází,pouze církev a speciálně katolická církev.Archeologické nálezy jednoduše dokazují že bible je plná vyselektovaných pohádek a na starší evangelia se jaksi nedostalo.Prostě prvotní křesťané věřili trochu jiným věcem než bylo zkompletováno v bibli.

 106. Egon

  ateista ježíš přišel na svět v lidském těle nebyl to jen člověk byl to člověk a bůch nemá takovou moc jako otec bůch nic méně je to bůch a ty stupidní otázky a debaty jak mohla být marije pana jsou fakt ubohé bůch přece tvoří slovem vy prasáci.a ježíš je jediný z trojce co má tělo otec ani duch svatý nemají tělo jsou to duchovní bytosti.někteří ateisti mne fakt serou.

 107. Egon

  mulit:tady někdo študoval bibli neníliž pravda?Ano přesně tak to tam bylo a tam kde vás nepříjmou vyjděte z vesnice a na svědectví proti nim řekněte setřásáme i ten prach z bot.:)

 108. Egon

  stejně je to s tou vírou nějaké divné to dát svůj život ježíši jak to dělají praví křestané je prostě na palici svůj život někomu dávat to jeko vážně?to ho může být schopný jen blb.říká se že kdo hledá boha že má nějakou psychickou poruchu a s tímto bych teda souhlasil.

 109. Medea

  Pán Werner, informovaný kresťan by Vám pravdepodobne povedal, že Ježiš mal moc (ako Syn Boží) znásilniť muslimku, ale nemal vôľu tak učiniť, pretože by to bolo v rozpore s Jeho prirodzenosťou – v Bohu niet hriechu. Boh má moc konať hriešne skutky, ale nemá vôľu k ich konaniu, pretože On je “Svätý”.

 110. Medea

  Vidím, že niektorí z diskutérov už reagovali na Váš článok podobne (Aspergill).

 111. toli

  @Egon
  Bůh se nebude přizpůsobovat křesťanům,křesťané mají splynout s Bohem,tedy ztratit své ego a zcela se ztotožnit s Bohem.Křesťan má napodobovat Krista a tedy se obětovat,obětovat své touhy,svá přání ,své potřeby, prostě obětovat své ego.
  Blahoslavení chudí duchem neboť jejich je království nebeské a život věčný. Chudí duchem znamená lidé bez ega,s kolektivním myšlením a řízením,podobně jako včely nebo mravenci.A královnou je Kristus, na zemi zastoupený matkou církví svatou.

 112. Egon

  dnes je čímdál častější jev že dva muži se spolu přátelí velmi silně a každý z nich zná tajemství toho druhého a nejsou to homo sexuálové říká se tomu bradronce něco jako bradr bratr a romance nebo tak nějak tráví spolu spoustu času a nemají potřebu ženy.ted sem to četl někde na vebu.

 113. Lemmy

  Medea: v Bohu niet hriechu. Boh má moc konať hriešne skutky, ale nemá vôľu k ich konaniu, pretože On je „Svätý“.

  Tomu ťažko uverí rozumný človek, že boh pri potope sveta uznal len Noemovu rodinu za hodnú života, a na ostatných spáchal surovú a krutú genocídu. Akého hriechu sa dopustili všetky tie živočíchy, ktoré nechal uhynúť pri potope? Aj ryby a živočíchy žijúce vo vode?

 114. Egon

  lemmy já nevěřím na svatost,nikdo kdo žije nemůže být svatý svatost je utopie.ani bůch nikdy nebyl svatý jinak by nemohl nasadit strom poznání do ráje.nechci opravdu odmítám s takovým ježíšem splynout.ježíš řekl kdo zachrání svůj život ztratí jej avšak kdo mu ho dá zachrání jej,spíš bych řekl že ho strácí ten kdo mu ho dá jako by jej zahodil.

 115. Tonda Vlas

  V článku je smícháno hodně pravdy s nepravdou. Za prvé mě irituje termín Abrahámovská náboženství a za druhé tato věta: “jelikož každý ví, že islám jakožto finální zjevení a završení abrahámovských náboženství vznikl až zhruba 600 let po Kristu.” je přímo děsivá. Vyplývá z ní, že každý nábožník musí uznat, že islám je jediné pravé náboženství.

  Celý článek je snůška blábolů militantního ateisty, který chce mocí mermo obhájit neobhajitelné.

 116. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  Abrahámovská náboženství jsou ty náboženské systémy, které svou duchovní tradici spojují s Abrahámem. Jedná se především o judaismus, křesťanství a islám, tedy světová náboženství, která jsou přímo či nepřímo ovlivněna starověkým židovským náboženstvím. Dále k nim patří samaritánství, drúzismus, mandejství, jazdanismus (jezídismus, jarsanismus a Alevité), šabakismus, bábismus, víra Bahá’í a rastafariánství.
  Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Abrah%C3%A1movsk%C3%A1_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
  Co je na tom iritujícího?

  Zakladatel islámu byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za posledního proroka.
  Viz znova https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
  Jak z toho vyvozujete, že každý nábožník musí uznat, že islám je jediné pravé náboženství?

  A souhlasím s vámi, že celý článek je snůška blábolů: Ale tyto bláboly shromáždili uvedení význační křesťanští filosofové kteří mocí mermo chtěli obhájit neobhajitelné. Militantního ateista je zde pouze dal k sobě. Jinak jste na dobré cestě, bláboly to jsou, křesťanští vykladači víry pravé nemohou připustit, že Bohovi je něco odepřeno. Z tohoto hlediska je článek velmi ironický.
  Jaroslav Štejfa

 117. Tonda Vlas

  To nevyvozuju z historické skutečnosti ale vyplývá to z nešikovné věty, který autor článku napsal, a tak vlastně tvrdí, že toto teista musí uznat. Jenže to je nesmysl, pro mnoho křesťanů konzervativního střihu jsou Mohamedovy výplody od satana.

  Termín Abrahámovská náboženství, který vznikl něco před šedesáti lety mě irituje čím dál tím víc, protože jsem tak házen do jednoho pytle s islámem a judaismem. Mě se ten termín vyliženě příčí, a tak ho používat nebudu a budu vůči němu brojit jako vůči něčemu zcela falešnému.

 118. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  No, pokud se některé z abrahámovských náboženství nevzdá alespoň starozákonních textů, pokud se nevzdáte některých fundamentálních přesvědčení – například teodicey, budete muset vydržet v oné báječné abrahámovské společnosti a snášet jízlivosti na adresu nesmyslnosti sylogismů kteréhokoliv z těchto náboženství. Pokud si budete každý den pouštět dlažební kostku na palec u nohy, vždy pocítíte bolest, ať budete brojit proti gravitaci jakkoliv, třeba ji i obviňovat z falešnosti.
  To si myslím já.
  Jaroslav Štejfa

 119. Tonda Vlas

  Jan z Damašku o raném islámu napsal:

  „Jest pak rovněž pověra Izmaelitů, která až do dnešního dne převládá a co předchůdce Antikristův lid balamutí. Svůj původ má v Izmaelovi, synu Abrahama a Hagar, a proto jsou stoupenci této víry zváni ‚Hagareni‘ a ‚Izmaelité‘. Zvou se rovněž ‚Saracéni‘, což se vykládá ‚s prázdnýma rukama od Sáry vypuzení‘ podle slov Hagar k andělu ‚Sára mne s prázdnýma rukama vypudila‘.“

 120. Jaroslav Štejfa

  A ještě obecná poznámka:
  Po zemi se možná pohyboval prorok Ježíš Nazaretský, možná negramotný a hlásal své vize o světě. Po desítkách let je jeho apologeti sepsali do povídání, která se po všelijakých úpravách dostala pod názvem Nový zákon do Bible. Vzniklo křesťanství.
  Po zemi se prokazatelně pohyboval prorok Mohamed, prokazatelně negramotný a hlásal své vize o světě. Po desítkách let je jeho apologeti sepsali do povídání, která se po všelijakých úpravách dala pod názvem Korán základ dalšímu náboženství – islámu.
  Pozoruhodné je, že ze stejného základu – údajné existence nadpřirozené bytosti s mnoha názvy vybujely tři náboženství, která jak sám dokládáte na sobě, proti sobě bojují na život a na smrt. A přitom ani jedna nauka těchto věr není ověřitelná, jako třeba fyzikální nebo biologické zákonitosti. Není to absurdní? Není praštěné, že většina vyznavačů náboženství svůj postoj ke světu řídí tím, kde se narodili a kdo je vychoval a předstirají, že je možno ignorovat obecně platné zákonitosti? Bude mít některý věřící odvahu zde napsat, že to je boží záměr? A pokud ne, že se to tedy Bohu vymklo z rukou?
  Jaroslav Štejfa

 121. Tonda Vlas

  Ježíš negramotný určitě nebyl, protože to by musel být dement, který to nedokáže zvládnout. U židů bylo umět číst a psát náboženskou poviností, a o Mohamedovi se to jenom tvrdí. Negramotného velkokupce si moc představit nedovedu, ale možné to je. Byl mezi nimi propastný rozdíl, Ježíš byl levicový pacifistický nepolitický kazatel, kdežto Mohamed byl politik, který neváhal používat násilí. To je v podstatě islámu od prvopočátku, takže jakékoliv žvásty o tom, že islám je náboženství míru jsou zcela nesmyslné.

 122. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Termín Abrahámovská náboženství, který vznikl něco před šedesáti lety mě irituje čím dál tím víc, protože jsem tak házen do jednoho pytle s islámem a judaismem.
  Z mého pohledu budete v jednom náboženském pytli ať se vymezíte vůči jiným náboženstvím jak chcete.
  Mě se ten termín vyliženě příčí, a tak ho používat nebudu a budu vůči němu brojit jako vůči něčemu zcela falešnému.
  A křesťanství není falešné? Judaismus není falešný? Jak se vlastně pozná ta “falešnost”?

 123. Lemmy

  Tonda: Termín Abrahámovská náboženství, který vznikl něco před šedesáti lety mě irituje čím dál tím víc

  A čo, že ťa to irituje? To je len tvoj problém, že ťa to irituje. Teba všeobecne iritujú fakty. Judaizmus, kresťanstvo, ako aj islam, sa viaže na praotca Abraháma. To, že sa to tebe nepáči, že ťa to irituje, je len tvoj problém. Tým termínom sa v skratke povie, že judaizmus, kresťanstvo a islam nadväzujú na jedno, pôvodné, náboženstvo, od Abraháma ako praotca. A to ťa musím učiť ja, nenábožensky založený. Je to tak, že ateisti poznajú lepšie bibliu, korán… ako samotní nábožní. 😀

 124. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  Podle religionisty Rezy Aslana byl Ježíš negramotný. „Kolem 98 % procent Židů v 1. století neumělo číst ani psát. Jediní gramotní Židé v Ježíšově době byli kněží a písaři. A Ježíš nebyl ani jedno z toho. Pokud jsou evangelia pravdivá, tak byl Ježíš tesařem. Což ho ve společenské hierarchii té doby řadí na druhé nejnižší místo. Hned nad otroky a žebráky.“
  Prohlásit o někom ze začátku tohoto letopočtu, že byl levicový pacifistický a nepolitický, navíc při silných pochybnostech, zda vůbec existoval, je silné kafe. Maximálně můžete hodnotit názory na něj od lidí, kteří o něm psali cca 40 až 200 let po jeho smrti na základě tradovaných příběhů bez jediného písemného dokladu.
  Např. v 10. století vyhlásil Abd ar-Rahmán III. vznik córdobského chalífátu. Za jeho panování dospěla arabská věda a umění na Pyrenejském poloostrově k vrcholu svého rozvoje. Zemi zdobila četná lidnatá a bohatá města: s Córdobou, která byla tehdy největším městem Evropy, soupeřila kvetoucí sídla, jako byla Granada, Sevilla nebo Toledo. Největšího politického vzestupu dosáhl chalífát kolem roku 1000 za místodržitele Abi Amira al-Mansúra (nazývaného Almanzor – „Vítězný“). Zamyslete se nad slovy algebra, alchymie, algoritmus, přečtěte si něco o arabských vědcích o bagdádském chalífovi Hárún ar-Rašídovi (786-809), o arabské toleranci k jinověrcům, k tomu se křesťané dopracovali až v novověku.
  Al-Andalus zůstává dodnes zachován v povědomí muslimů a Evropanů jako příklad nejvyspělejší arabské a islámské kultury. Díla autorů z doby starověkého Řecka (například Platón, Aristotelés, Pythagoras a mnoho jiných), která nebyla v soudobé křesťanské Evropě tolerována, byla arabskými učenci přeložena do arabštiny a jejich teoretická i praktická hodnota byla zachována a dále rozvíjena. Po vítězství křesťanů se tato díla dostala do rukou Evropanů a v pozdějších staletích napomohla k rozvoji renesance. Andalusie se vyznačovala ovzduším vzájemné tolerance mezi muslimy a náboženskými obcemi křesťanů a židů.
  Taková je skutečná historie. Arabům a jejich učenosti vděčí tato civilizace za mnohé, co by jinak zmizelo v křesťanském barbarství. Vaše šablonovité a zaujaté soudy jsou pro mne nepřijatelné.
  Tím vůbec nefandím terorismu nebo dogmatickým náboženstvím. Svět je podstatně složitější, než jak se zdá vám.

 125. Tonda Vlas

  Mám právo, aby mě iritoval jakýkoliv termín. Proto například vůbec nepoužívám marxistický termín “třída”.

  Jasně, jsou tací, kteří hodí judaismus, křesťaství a islám do jednoho pytle a na něj připevní visačku “abrahámovská náboženství”. Přitom mainstreamové křetanství, i když bylo původně židovskou sektou, je od svého prvopočátku postaveno na zcela jiných principech než mainstreamový judaismus a islám.

  Odmítnutí rituální obřízky mainstreamovým křesťanstvím je toho názorným příkladem.

  Dnes jsme v situaci, kdy církevníci z velkých křesťanských církví křesťanství, tím, že sami nalezli do toho pytle s visačkou “abrahámovská náboženství”, autentické křesťanství zrazují.

 126. Tonda Vlas

  *Podle religionisty Rezy Aslana byl Ježíš negramotný. „Kolem 98 % procent Židů v 1. století neumělo číst ani psát. Jediní gramotní Židé v Ježíšově době byli kněží a písaři*

  Nevím, kdo je to Reza Aslan, budu se na to muset podívat, ale dle mě plácá nesmysly. Evangelia dosvědčují, že Ježíš, jako každý průměrný žid té doby, číst uměl. Ono ani v okolí, v Římské říši, taková míra analfabetismu, jako byla později ve středověku nebyla, i když ta míra byla větší než u židů – lidu knihy. Umět číst a psát bylo nutné pro běžného návštěvníka synagogy. Kněží do synagog vůbec nechodili. Tehdejší židovství bylo minimálně dvoukolejné – dvě velké sekty, které se mezi sebou nesnášely. Saduceové, kteří byli kněžskou sektou a farizeové, kteří se soustředili na Zákon a kněžími pohrdali. Jeden čas chtěli dokonce vyhladit jedni druhé. A k tomu bezpočet malých sekt, které většinou neměli dlouhou životnost. Jednu takovou trpasličí sektu založil Ježíš. Přežila jenom proto, že se vydala zcela nekonvenčním směrem a stala se tak přitažlivou pro monoteisticky smýšlející pohany, kteří do ní začali po Ježíšově smrti houfně vstupovat. Ti do ní zatáhli platónskou filozofii a tak se ta sekta záhy zcela oddělila od židovství, ze kterého původně vznikla.

 127. Tonda Vlas

  Tak jsem se na něho podíval. Přes jistou evangelikální pauzu přece jenom muslim. Mám právo myslet si své.

  Jenom tu dodám, že si o mainstramových amerických evangelikálech nemyslím vůbec nic pěkného.

 128. Tonda Vlas

  nemohu to opravit, zase se mi ukázalo, že ten příspěvek je duplicitní a tak jsem ztratil nárok na opravu. Samozřejmě, že tam má být “mainstreamových”

  Ten Reza Aslan sice mainstreamovým muslimem není ale muslimem je.

 129. Lemmy

  Tonda, máš právo, aby ťa iritoval akýkoľvek termín. Ale vieš, že je to len tvoj osobný problém.

 130. Tonda Vlas

  Ten termín se používá něco přes 60 let. Důvody, proč mě to irituje jsem tu napsal. Má to opravdu vztah k mému současnému intaktivismu. V té souvislosti narážím na plno zcestné argumentace.

  Dříve se hojně používal, dnes už málo používaný termín “profetická náboženství”. Z řeckého ho profétés – prorok. Tedy taková náboženství, kdy měli zásadní podíl při jejich formování proroci.

 131. Tonda Vlas

  @Jaroslav Štejfa:
  *Např. v 10. století vyhlásil Abd ar-Rahmán III. vznik córdobského chalífátu. Za jeho panování dospěla arabská věda a umění na Pyrenejském poloostrově k vrcholu svého rozvoje. Zemi zdobila četná lidnatá a bohatá města: s Córdobou, která byla tehdy největším městem Evropy, soupeřila kvetoucí sídla, jako byla Granada, Sevilla nebo Toledo. Největšího politického vzestupu dosáhl chalífát kolem roku 1000 za místodržitele Abi Amira al-Mansúra (nazývaného Almanzor – „Vítězný“). Zamyslete se nad slovy algebra, alchymie, algoritmus, přečtěte si něco o arabských vědcích o bagdádském chalífovi Hárún ar-Rašídovi (786-809), o arabské toleranci k jinověrcům, k tomu se křesťané dopracovali až v novověku.*

  Námitka.

  Je sice z historického hlediska pravda, že raný islám byl hodně tolerantní a velmi otevřený vědeckému poznání, ale to skončilo na přelomu 10. a 11. století a islám těžce upadl do náboženského tmářství. Muslimskému excelentnímu lékaři a vědci Avicenovi, který svá díla sepsal na samém konci tohoto období už šlo těžce o kejhák.

  Vzpomínáním na toto historické období dnešní tmářský mainstreamový islám obhajovat nelze!

 132. Tonda Vlas

  Mimoto byla vyjímečná oblast, kdy se křestané chovali k muslimům a židům velmi tolerantně. Byla to Sicílie za vlády normanských králů a jejich dědice císaře Fridricha II. Po Fridrichově smrti to však popravou jeho nástupce šestnáctiletého Konrandina, která byla provedena na přání papeže, ze dne na den najednou skončilo.

 133. Honza Werner Post author

  Tonda Vlas: “„jelikož každý ví, že islám jakožto finální zjevení a završení abrahámovských náboženství vznikl až zhruba 600 let po Kristu.“

  Takhle to samozřejmě je prizmatem islámu. Prizmatem mě jako člověka říkám, že nic jako zjevení neexistuje a tím by to bylo uzavřeno.

  JInak můžete mi říct, co všechno jsou v mém článku nesmysly? Většina toho, co se tam píše, přece vychází z křesťanské teologie, z katechismu, z učení církevních otců a z některých z nejvýznamnějších křesťanských filosofů. Já jsem si to nevymyslel.

 134. Tonda Vlas

  To bych musel celý ten článek dopodrobna rozpitvat a na to nemám chuť. Na rozdíl od místního trolla multinicka teologii vystudovanou na KTF UK mám. Promoval jsem v roce 1995.

 135. Marek

  Mně se Hozo Wernere zase nechce hledat, kde to uvádí Tonda. To s tou šestisetletou dírou. Ale koneckonců se v článku na to řečnicky taky ptáte, a následuje dlouhá stať, jak by to vlastně šlo. Neznám blíž ani ty filozofy, ani náboženství samotné, tak se z “prizmatu logiky, potažmo úvahy” snažím si to dát dohromady.
  Uznávají tedy křesťanští filozofové aspoň to, že bůh-Ježíš, nebo tedy Bůh-Ježíš v tělesné schránce zůstal i v lidském, i v božím kalendáři jen po onu příslušnou dobu? Aby si jej ti lidé mohli všimnout? Bez ohledu na tu prostupnost času božího. Že byl ztělesněn jen do toho nanebevstoupení. Ono, jak tu na webu píše Medea, v tom božím kalendáři je to, jak ta tzv. b-teorie času. Copak o to. Ale to znásilnění skutečně existujícího muslimského ďoučete, to by se pak muselo ale stejně udělat nějak tak, aby si toho všimlo. Aby se jí to třeba nelíbilo, když to bylo to znásilnění. A nejspíš by taky přišla o věneček. Musela přijít. Jinak by to bylo znásilnění na baterky. To je jedno, která část trojjedinosti, i když řeč je konkrétně o Ježíši, ale jedna z nich by se musela zhmotnit do času, který byl, teda podle náboženství, pro ty lidské mravence stvořen. Jedině, pokud tam zase není ten univerzální atribut všemocnosti, a že si tam Ježíš, ignorujíce pro tu chvíli ten stvořený čas, odskočil. Se svojí hmotou. Pokud tomu tak není, tak, jak říká náš Andy, jako sori. Jestli kterákoliv část té trojjedinosti se může za účelem sexu, nebo čehokoliv jiného zhmotnit kdy se jí zachce, což vzhledem k té snadné prostupnosti božího času, vypadá, že asi ano, pak se to v nám známé časové ose mohlo/může/bude moci odehrát kdykoliv.
  To už ale opravdu působí hrozně praštěně, tedy, pokud k takovému závěru po tak dlouhém filozofování filozofové dospěli. No. Když všemohoucnost, tak všemohoucnost. Může se tedy stát, že pozítří se dozvíme, že zítra byla ta muslimka Ježíšem znásilněna. Díky internetu možná už se to dozvíme i zítra. Nebo, že se to stala kdykoli v minulosti, což se ovšem dozvíme až tehdy, až se Jednomu zachce dát nám to do historických zdrojů a taky do hlav, abychom to začali už dávno vědět. Víte, že jsem docela rád, že nejsem ten křesťan?

 136. Tonda Vlas

  Jde o to, že tu Honza Werner svými spekulacemi popírá sám sebe jako plnohodnotného ateistu. Aspoň tak to celé vidím.

 137. Lemmy

  Tonda, v ktorých konkrétnych vetách sa popiera?

 138. Marek

  Jak říká ten Andy to jako sori. Tentokrát za to, že jsem vám v oslovení nerad pokazil jméno…

 139. Tonda Vlas

  Celkovým principem. Ale opravdu teď při mém současném zdravotním stavu to podrobně rozpitvávat nemíním.

 140. Marek

  Lemmy, zkus si dát tu práci, a přečti si taky to moje psaní. Teda, jestli jsi četl i ten článek. Pak by ti mělo ťuknout, vo co go.
  Já to teda psal ne proto, abych se tím postavil za Tondu. Spíš proto, že Honza Werner (už to mám správně…) tam tu možnost pomocí odkazu na mnoho filozofů vysvětluje tak, jak ji vysvětluje. Jak jsem napsal, já díla těch filozofů neznám, ale, jak je to ostatně v náboženském prostředí normálka, jaksi to na sebe nepasuje. Docela bych se fakt rád dozvěděl, jestli mě Honza v něčem opraví, a jakým způsobem.

 141. Lemmy

  Článok od Wernera sa zaoberá náboženstvom. Mňa však zaujíma to, čo zo zdravotných dôvodov nemôže teraz uviesť Tonda o tom, že Werner popiera sám seba ako plnohodnotného ateistu.

 142. Tonda Vlas

  Prostě už tím, že se pustil do takových spekulací.

 143. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  12.11. 2018
  A souhlasím s vámi, že celý článek je snůška blábolů: Ale tyto bláboly shromáždili uvedení význační křesťanští filosofové kteří mocí mermo chtěli obhájit neobhajitelné. Militantního ateista je zde pouze dal k sobě. Jinak jste na dobré cestě, bláboly to jsou, křesťanští vykladači víry pravé nemohou připustit, že Bohovi je něco odepřeno. ………….

  Porovnat můžete třebas zde:
  http://www.kctesin.cz Izák versus Izmael

 144. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  12.11. 2018

  K Tondovi V.:
  Podle religionisty Rezy Aslana byl Ježíš negramotný. „Kolem 98 % procent Židů v 1. století neumělo číst ani psát. Jediní gramotní Židé v Ježíšově době byli kněží a písaři. A Ježíš nebyl ani jedno z toho. Pokud jsou evangelia pravdivá, tak byl Ježíš tesařem. Což ho ve společenské hierarchii té doby řadí na druhé nejnižší místo. Hned nad otroky a žebráky.“ ……………….

  Před pár lety jsem si v Katolickém týdeníku přečetl, že (sv.) Josef, také tesař, byl něco jako podnikatel, takže patřil mezi střední třídu. Ovšem celý článek vyzněl jako křečovitá snaha nějak prokázat, že Ježíš pocházel ze zámožné rodiny a tudíž měl možnost se naučit číst a psát.

 145. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  12.11. 2018
  Andalusie se vyznačovala ovzduším vzájemné tolerance mezi muslimy a náboženskými obcemi křesťanů a židů. …….

  Právě čtu knížku Z Čech až na konec světa od Václava Šaška z Mezihoře. A on tam píše, jak ve Španělích (v některých částech – Aragonii) spolu pokojně žili Saracéni, židé i křesťané, ale jinde, v křesťanských oblastech – Katalonii, byl lid hrubě nevlídný a nehostinný.

 146. Tonda Vlas

  jde o to, že tam se jednalo o školu málíki. Avicena žil na opačném konci islámského světa.

 147. Ateistický laik

  Marek : Jestli kterákoliv část té trojjedinosti se může za účelem sexu, nebo čehokoliv jiného zhmotnit kdy se jí zachce, což vzhledem k té snadné prostupnosti božího času, vypadá, že asi ano, pak se to v nám známé časové ose mohlo/může/bude moci odehrát kdykoliv.
  To už ale opravdu působí hrozně praštěně, tedy, pokud k takovému závěru po tak dlouhém filozofování filozofové dospěli. No. Když všemohoucnost, tak všemohoucnost. Může se tedy stát, že pozítří se dozvíme, že zítra byla ta muslimka Ježíšem znásilněna.

  Kyž už tu mluvíte o trojjedinosti, tak znásilnění muslimky Ježíšem může být vlastně v pořádku, protože do muslimky taky může vstoupit jedna část trojjedinosti a to důch svatý. No a pak se může stát, že se z muslimky stane křesťanka, nebo ne? 🙂
  Poslyště tyhle úvahy jsou opravdu praštěný, a dá se na tohle téma vymyslet spoustu kravin. 🙂

  Víte, že jsem docela rád, že nejsem ten křesťan?
  Víme, protože tohle všechno aby člověk bral vážne, tak by se musem zbláznit. 🙂

 148. Tonda Vlas

  *Poslyště tyhle úvahy jsou opravdu praštěný, a dá se na tohle téma vymyslet spoustu kravin. *

  Bingo.

 149. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  Polemisuji s vámi nikoliv o tmářství mainstreamového islámu, nýbrž o schopnosti všech abrahámovských náboženstvích (jak se to zde hodí takto nazývat), že jsou schopná při určité konstelaci podporovat jak rozvoj svých věřících, tak jejich nejnižší pudy až ke sebezničení. Všimněte si judaismu, který prodělal několik holocaustů, všimněte si křesťanství, které několikrát bylo na pokraji vzájemného vyvraždění, sám jste si všiml několika podobných úpadků islámu. A vše na základě stejných principů víry, stejně šablonovitých způsobů myšlení, stejného barbarství.
  Vyčítám vám určitou (pro mne nepřijatelnou) plochost myšlení, tak častou u teologů, např. když vám vyčtu fundamentalismus, dogmatismus a nedostatek principiální logiky abrahámovských náboženství, tak vy to svalíte pouze na islamisty citátem od Jana z Damašku. Přitom si nevšimnete, že on (pokud je citát autentický) pocházel z rodiny vysokého úředníka u dvora damašského chalífy Abd al-Malika a jeho otec byl křesťan. Pokud necítíte rozpor ve svých tvrzeních, je to škoda (říkám spolu s J. Wernerem).
  Jaroslav Štejfa

 150. Sam

  Ateistický laik: ——————–Víte, že jsem docela rád, že nejsem ten křesťan?
  Víme, protože tohle všechno aby člověk bral vážne, tak by se musem zbláznit. ——————-
  Není to tak zlý. Musel byste mít akorát smysl pro přetvářku nebo pro doublethink, též respekt k Tajemství se hodí. Ono se to dá nějak během dětství získat. Též jest vhodno najít si mezi křesťanama mnoho kámošů, aby se vám nechtělo odejít z církve. Znám mnoho křesťanů, kteří mají maturitu na gymnáziu, zpravidla též vystudovali nějakou VŠ. Oni jako na první ani druhý pohled nějak blázniví nejsou.
  Pouze se nedoporučuje navazovat s nimi partnerskej vztah nebo vychovávat děti. Jako zakazovat to nikomu nebudu, pouze nezávazně upozorňuji, že takovej vztah se může snadno rozpadnout…
  http://david-novak.blogspot.com/2016/01/snatek-s-nevericim.html

 151. Tonda Vlas

  @Jaroslav Štejfa

  V mých tvrzeních rozpor není. Co bylo v historii není až tak podstatné. Podstatné je, že nabírá raketově na síle zcela netolerantní saláfismus, vycházející ze školy hanbali, který válcuje tolerantnější islámské školy hanafi a máliki a to je s migrací neskutečným ohrožením pro Evropu. Vůbec tu nehájím mainstreamové křesťanské církve. Naopak je tvrdě kritizuju.

  Pane Štejfo, přečetl jsem si mnoho vašich příspěvků a mohu napsat, že s vámi nesouhlasím vůbec v ničem. Vy totiž největší nebezpečí dnešní doby, vůbec nevnímáte.

  Ono za Ummajovců, jejichž vlády v Damašku byl jmenovaný Jan očitým svědkem, ještě trest smrti nebyl. Ten zavedli až Abbásovci, kteří vyvraždili Ummajovce. Jeden jediný Ummajovec ten masakr přežil. Tomu se podařilo dostat do Španělska, kde založil novou ummajovskou dynastii. Ve Spanělsku pak byl islám mnohem tolerantnější, než kdekoliv jinde.

  Před sto lety byly ohledně islámu zlaté časy, když byl wahábismus pouze v jednom malém emirátu ve středu Arabského poloostrova, v Rijádu, kde vládli loupeživí Saúdové. Jenže oni ve dvacátých letech minulého století dobyli království Hidžáz a tak získali dominantní vliv na dnešní podobu sunnitského islámu ve kterém fundamentalismus, fanatismus a netolerance převažují čím dál tím více.

  A neomarxisté s jurodivými zelenými jako předvojem tomu otevírají dveře dokořán.

  Vidím, že militantní ateisté schopnost rozlišovat moc nemají.

 152. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Vidím, že militantní ateisté schopnost rozlišovat moc nemají.
  Tak ono se blbě rozlišuje, když se primárně vychází z koránu (+ ty dvě další knihy) .
  Tam ten islámský mír je vidět názorně. A ten mír je vidět i z islámských zemí (jak od sunitů tak šiítů).
  To že někdo tvrdí, že se to má vykládat jinak je sice krásné, ale praxe vypadá jinak a revizi koránu neuděláte.
  A kdo zaručí, když se sem muslimové nastěhují, že budou korán vykládat jinak? I praxe ukazuje, že když jich je hodně, tak podle koránu vymáhají šaríu i na nemuslimech.
  Takže opětně za mě jeden pytel. Náboženství nebrat a islám už vůbec nee.

 153. Lemmy

  Tonda: největší nebezpečí dnešní doby, vůbec nevnímáte.

  Opíš konkrétne to najväčšie nebezpečenstvo dnešnej doby.

  Tonda: Vidím, že militantní ateisté schopnost rozlišovat moc nemají.

  A to z čoho usudzuješ? Konkrétne mená, a k menám konkrétne vyjadrenia, citácie, vety.

 154. Tonda Vlas

  @Ateistický laik:

  To ale ještě žádný islám nebyl, bylo to ještě u židů před Ježíšem. Když převážili saduceové, tak měli zálusk vyhladit všechny farizee, a když naopak převážili faziteové, tak měli zálusk vyhladit všechny saducee. Použiju tedy mnou nemilovaný termín abrahamovská náboženství a napíšu, že tendence vyhlazovat jinak smýšlející se v nich vyskytuje už od prvopočátku. Přemýšlet o multikulti, když je jednou složkou nějaké abrahámovské náboženství je naprostý fantazmagorismus. Multikulti perfektně fungovalo naposledy za starého Říma v dobách, kdy ani jedno z těchto náboženství nemělo vliv.

 155. Tonda Vlas

  *A to z čoho usudzuješ? Konkrétne mená, a k menám konkrétne vyjadrenia, citácie, vety.*

  Vidím to tu povšechně z toho co tu čtu. Přečetl jsem si tu dost starých článků.

 156. Marek

  V tomto komentáři se chci vrátit k podstatě článku. Honza Werner z něj tak trochu udělal něco jako bakalářskou práci. To je míněno kriticky. Motivace článku je totiž ta, že dle jeho autora není na uvedení toho “kusu”, nebo by de facto nemělo na něm být, nic špatného. Obecně. To je uvedeno hned na začátku. Následujících ca 90% textu se však široce zabývá omylem věřících, kteří uvedení kusu odsuzují kromě jiného taky kvůli té časové díře. Dotyčný omyl je ovšem podpořen oním nekonečným filozofováním, kterého se v průběhu dlouhého času “dopustili” různí, převážně věřící filozofové. Konečný výstup z nich pak je, jak přirozeně ani jinak nejde, nutně takový, že Ježíšek si může šmiknout kohokoli kdykoli, neboť ta všemohoucnost, a také diametrální odlišnost času pozemského a nebeského. Neboli, stará náboženská vesta, obsahující taky konstatování, že logika je stejně slabej čajík, protože taky byla “jen” stvořena. To celé je ale snad pro věřící.
  Ano. Samozřejmě. Pokud to věřící kritizovali, a jeden z jejich argumentů byl ten čas, potom udělali botu, kterou by jim jejich filozofové měli vytmavit. Nakonec svobodník, který svůj “autentický” stav epochálního myslitele bere jako hotovku, taky hned vytmavoval. Sice těžko říct, jestli kvůli tomu samému, co vytmavuje (kupodivu militantní ateista) Honza, ale vytmavoval jak sviň@. Tak teda jo. Ale co s tím mají jako společného ateisti? Neboli, proč jste se Honzo od relevantního, a zásadní polemiky hodného, ihned přemiklíkoval k irelevantnímu?
  Víte, Honzo Wernere, společenská kritika té “humoresky” totiž používá naprosto jiné argumenty, než že se to jen kvůli té časové díře nemohlo stát. Dalo by se dokonce říct, že je nějaká díra velké většině kritiků šuma fuk. Amorálnost celé věci spočívá v souvislostech, za kterých byla uvedena. Uměleckou svobodu ať si každý páchá, co hrdlo ráčí. Ale… Dáte Honzo to “ale”? Sice bezesporu u nás je na “uměleckou scénu” uváděno za podpory státu, potažmo jeho úřednictva (podporou je myšleno to, že jsou peníze na kulturu, tak se to teda uvolní, a ať si někdy teda dělaj třeba i kultůru, aspoň se něco děje) víc takových majstrštychů, ale je to “tak trochu” taky o zřetelných společenských konsekvencích. Naši lidi jaksi nemají rádi “podprahová morální sdělení”, obzvlášť, když bijí do očí. Myslím, že ani není důvod, abych to dál rozebíral.

  A proč bakalářská práce? Nemám potřebu vás Honzo urážet. Současné bakalářské práce ale, i když jsou o něco objemnější, vykazují podobné znaky. Zejména obsah, vedoucí často od něčeho tak trochu do ztracena, jakkoli se pořád jakoby toho tématu drží. A k tomu prvopočáteční diskutabilnost tématu samotného, respektive základní teze. Obávám se, že se vám to ve článku tak trochu povedlo taky. A proč ty práce zmiňuju jako negativní příměr? Posledních pár let, a nechci zbytečně rozebírat “zdroje”, jsem se na pár výtvorů, pocházejících jak z technických, tak humanitních (já té své fyzikální chemii před časem trochu zahnul, a ona ta stará láska někdy opravdu nerezaví) oborů kouk. No, byl jsem z toho, kdy u těch techniků o něco méně, ale někdy trochu taky, takový trochu rozpačitý. Nejsem rozhodně akreditovaný arbitr, to jistě ne. Mé dojmy ale jsou dotvarovávány taky některými komentáři některých pracovníků těch škol.

 157. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  Takže se přece na něčem shodneme: Největší nebezpečí z abrahámovských náboženství plyne zrovna v této době z islámu. Souhlas.
  K tomu dodávám svůj názor, můžete či nemusíte souhlasit: Důvodem pro to je, že ani judaismus ani křesťanství neovládá tolik státních režimů jako islám. V křesťanském světě existuje snad jen jeden takový stát – Svatý stolec, v judaismu nevidím žádný ale ostatní jsou převážně muslimské. V křesťanském světě snad poslední záchvěv teokracií v řízení společností umřel s I. světovou válkou. Demokracie a sekularismus jsou stále na vzestupu a tím je hrozba plynoucí z dogmatismu náboženského umenšována. Samozřejmě s rozvojem techniky je nebezpečí náboženských konfliktů hrozivější, protože být vtažen do globálního konfliktu může být pro sebehumánnější režim fatální.
  Mimochodem, vaše námitka je pouze pseudo-, protože potvrzuje můj názor – náboženství jsou schopná při určité konstelaci podporovat nejnižší pudy až ke sebezničení. Současně tedy islám, protože má dostatečnou moc. Stači vyměnit Ummajovce za Abbásovce, Bůh zůstává. A kdo se nepoučí z minulosti . . .
  Jaroslav Štejfa

 158. Tonda Vlas

  * Svatý stolec, v judaismu nevidím žádný ale ostatní jsou převážně muslimské. V křesťanském světě snad poslední záchvěv teokracií v řízení společností umřel s I. světovou válkou.*

  Později, až do roku 1975 fungoval frankistický režim, což byla katolická diktatura se silně fašistickými rysy. Dnes je ještě hodně problematické už zmiňované Polsko.

  Abbásovci byli ještě zlatí, proti mongolům kteří přijali islám. Tamerlán toleranci vůbec neznal, všechny křesťany ve své říši vyhladil. I křižáci mohli vzniknout teprve poté, až potomci Vikingů přijali křesťanství. Je to až do očí bijíce obdobné.

 159. Marek

  ADMIN
  Tak mi tu chvíli visel komentář, ve kterém dost nesouhlasím s podstatou článku. S prvotní tezí toho článku, totiž že hra samotná byla oukej. Dlouhý komentář, s podrobným vysvětlením. Tak po hodině jsem se podíval, jsou-li na něj nějaké reakce. Nejsou. Nemají na co reagovat.
  Chce se mi věřit, že to bude nějaká systémová chybka. Už když jsem tam chtěl upravit dělení odstavců, řeklo mi to, že zásah do textu je považován za spam, nebo tak něco. Pak to naskočilo zpátky do toho zobrazení s odčítáním času a možnostmi úprav, ta moje provedená tam ale nebyla. Doběhl čas, komentář zůstal, jak byl. A teď tu není.
  Jen velmi nerad bych zjistil, že náležitými argumenty podpořený nesouhlas s Honzou Wernerem zde může být odstraněn právě z argumentačních důvodů. Podotýkám, že neobsahuje ani vulgarity, ani jiné urážky. Jestli tomu tak ale je, jistě nejsem pro stránky natolik důležitý, aby jim má následující nepřítomnost nějak vadila…

 160. Tonda Vlas

  Mně se tu taková věc stala dvakrát. Prozatím to mám za chybu v systému. Ale byl bych též rád, kdyby to admin vysvětlil. Jestli tu provozuje takovou cenzuru, nebo je to pouze technická závada.

 161. Honza Werner Post author

  Marek: Nic odstraněno nebylo.

  Tonda Vlas: “Jde o to, že tu Honza Werner svými spekulacemi popírá sám sebe jako plnohodnotného ateistu. Aspoň tak to celé vidím.”

  Ale notak. Ateista je jednoduše člověk, který nevěří v existenci boha(ů). Cokoliv více už je mimo tu definice. Cokoliv více k tomu přidáte, tak už mluvíte o něčem jiném. Např. Nový ateismus Dawkinse, Harrise, Hitchense a dalších, ten není omezen pouze na nevíru v boha, ale třeba i na obranu vědy, propagování principů sekulárního státu atd. Ostatně k tomu jsme se přihlásili i my jako Ateisté ČR. Ovšem “plnohodnotný ateista” je člověk, který nevěří v existenci boha(ů). Nic více a nic méně.

 162. Marek

  Nejsem Honzo malicherný. Jen jsem se chtěl ubezpečit.
  Nevím. Řekl bych ale, že ten můj komentář by měl v historii někde být obsažen. Já tam na vás nebyl zrovna milosrdný, docela mě zajímalo, zda by vám stál za odpověď. Ale znovu k té malichernosti, pokud šel do pryč, tak ať si tam je. Asi ještě stejně sesmolím nějaký další…

 163. Ateistický laik

  Tonda Vlas : *Poslyště tyhle úvahy jsou opravdu praštěný, a dá se na tohle téma vymyslet spoustu kravin. *
  Bingo.

  A uvědomujete si, že jako věřící vymýslíte z mého pohledu kraviny taky? 🙂
  A máte na to VŠ teologickou fakultu, jak jste se tu zmínil.

 164. Bela Lugosi

  “nevěří v existenci boha(ů)”

  nevěří v existenci bohů = věří, že bohové (spíš) neexistují. Čistá logika.

  Krásně řečeno, pane Wernere ! Blahopřeji, že jste se vyznal k vaší víře, že bohové neexistují (byť to nutně nevyplývá ani z ÚDAJNÉHO nedostatku důkazů, ani z ničeho jiného). Dobrou noc a někdy třeba… 😀

 165. Marek

  A ten, co jsem zmínil, tak tam není? Nejsem počítačový expert, abych odhalil důvod. Není-li, čert ho vzal. Mezitím jsem si připravil náhradní psaní o mém “bolu”, tak tady je:

  Ono nakonec, vzhledem k tomu, že si spokojeně žiju v iluzi, že pánem svého času jak pracovního, tak společenského jsem já, a ne moje mnohem lepší půle :), tak to napíšu znovu. Tentokrát ne tolik odmítavě, spíš polemicky.
  Tak tedy, nazval jste to Honzo Wernere filozofickým okénkem. Asi by tedy čtenář neměl být tolik překvapen, že se v něm filozofuje. Nevím ale, zda jste svoji počáteční tezi, tu o (mými slovy řečeno) “samozřejmém právu na existenci” té hry, mínil jako “znělku” k tomu filozofování věřících filozofů, nebo zda na příkladu omylu věřících odmítáte kritiku té hry. Kritiku, pocházející ze společnosti. Ne náboženské společnosti, ale obecně řečeno naší sekulární společnosti jako takové. Pro objektivitu, ne z celé, ale ze značné části této společnosti.
  Je-li ten úvod jen vstupem k tomu rozboru závěrů ve článku uvedených filozofů, nemám výhrady. Jestli ale obhajujete to “právo na umělecké ztvárnění a uvedení”, potom s vámi nemůžu souhlasit ani docela málo. Odvažuju považovat se ne za hysterika. Proto jsem si hodnotil co možná objektivně souvislosti, za kterých k uvedení hry došlo. Ten nesouhlas značné části veřejnosti zdaleka nevychází z náboženství, ale ze současné společenské a politické situace. Nemá cenu si namlouvat, že mnoho ód, pěných na nejen akceptovatelnost, ale rovnou vítání konkrétně islámu, a to konkrétně v souvislosti se spektakulárně probíhající imigrací, není slušně řečeno pochybných. Ta hra není pro “kvalitu” svého provedení nikterak důležitá. S uměleckou svobodou, ani s její státní, potažmo úřední (ve smyslu uvolnění financí pro realizaci) podporou to tedy prvoplánově naprosto nesouvisí. Důležité ale naopak je, že bez jakéhokoli “slyšení růstu trávy” jde nepokrytě o další ze série podsouvání multikultu, a to tzv. na sílu. Bez ohledu na to, že se minimálně té části společnosti, která má zkušenosti s podsouváním “správných” pohledů na svět, takovéto techniky protiví, a působí to u ní jako klasické dráždidlo. A není to navíc v tomto případě jen placebo dráždidla, ani nejde jen o nějaké nezávazné společensko-politicko-kulturní “harašení”.
  Dal jsem tomu zmizelému komentáři příslušný tvar, proto v něm byla taky zmínka o jistém církevním činovníku, kterého jsem nazval svobodníkem. Taky jsem váš článek z v tom komentáři popsaných důvodů přirovnal k bakalářské práci. To přirovnání ovšem má platnost jen v případě, že skutečně šlo o vaši cestu, jak náboženskou filozofií obhájit “právo” té hry na své uvedení v příslušném čase, prostoru, a za příslušných souvislostí.

 166. Tonda Vlas

  Honza Werner Post author
  14.11. 2018
  Marek: Nic odstraněno nebylo.

  Tonda Vlas: „Jde o to, že tu Honza Werner svými spekulacemi popírá sám sebe jako plnohodnotného ateistu. Aspoň tak to celé vidím.“

  Ale notak. Ateista je jednoduše člověk, který nevěří v existenci boha(ů). Cokoliv více už je mimo tu definice. Cokoliv více k tomu přidáte, tak už mluvíte o něčem jiném. Např. Nový ateismus Dawkinse, Harrise, Hitchense a dalších, ten není omezen pouze na nevíru v boha, ale třeba i na obranu vědy, propagování principů sekulárního státu atd. Ostatně k tomu jsme se přihlásili i my jako Ateisté ČR. Ovšem „plnohodnotný ateista“ je člověk, který nevěří v existenci boha(ů). Nic více a nic méně.
  :…………………………………………………………………………………………………………………………….

  Bylo to v souvislosti s účelovými spekulacemi v tomto článku.

 167. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  14.11. 2018
  Tonda Vlas : *Poslyště tyhle úvahy jsou opravdu praštěný, a dá se na tohle téma vymyslet spoustu kravin. *
  Bingo.
  A uvědomujete si, že jako věřící vymýslíte z mého pohledu kraviny taky?
  A máte na to VŠ teologickou fakultu, jak jste se tu zmínil..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  U věřících to ateisté dopředu předpokládají.

 168. Honza Werner Post author

  Bela Lugosi: Ať už věříte v existenci jakéhokoliv boha, nevěřím v jeho existenci úplně stejně, jako vy nevěříte v existenci Poseidóna, Peruna nebo Svaroga.

 169. Tonda Vlas

  Mně se ztratil pod článkem Tělo není pevnost. S novým jsem se už nesmolil, tak jsem místo něj okopčil tři své příspěvky, které jsem k tématu napsal na stránky Pirátské strany.

 170. Bela Lugosi

  Já věřím v kteréhokoliv boha, možná existuje jakýkoliv bůh (který má slučitelné vlastnosti) a možná neexistuje, nevím to určitě, jen věřím. Ovšem co kdo ví určitě? Víme určitě,že nežijeme v simulaci? V matrixu?

  Nejsem křesťan. Jsem ateista, ale věřím, že nějaký bůh asi je. Viz. Tomáš Halík, který popisuje tyto české ateisty jako tzv. něcisty. Tedy i vás. 🙂

  Všichni jsme věřící na hodně věcí a vědecká fakta jsou také víra, nejsou jisté. Můžeme žít v simulaci.

 171. Tonda Vlas

  Mě vůbec nezajímá, v co Bela věří nebo nevěří, protože tu se projevil jako evidentní troll. Nový tu není. Na starší diskuze psal pod zcela jiným nickem.

 172. Bela Lugosi

  Pro Toníka: mam vystudovanou filozofii a logiku. Ne teologii, tu jsem nikdy nestudoval a nikde jsem to nepsal. Nashle a zatím. 🙂

 173. Tonda Vlas

  @Marek:

  S tvým dlouhým příspěvkem souhlasím.

 174. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  14.11. 2018
  Pro Toníka: mam vystudovanou filozofii a logiku. Ne teologii, tu jsem nikdy nestudoval a nikde jsem to nepsal. Nashle a zatím.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Prohledávat to tu znova nemíním.

 175. Tonda Vlas

  Belo!!!

  A co tento tvůj příspěvek:

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  „Prakticky celý Honzův článek se týká toho, jak člověk nemůže u všeho být a přesto se může přesvědčit o vědecké pravdě.“

  Jak se o tom pak přesvědčíte, když i ten další experiment může být opět zase jen matrix?

  Vy jste fakt legrační, logika se vás moc netkla. Ani některých študentů filozofie, kterou jsem také vyštudoval vedle teologie.

  Jinak opět: nejsem křesťan. Jsem ateista, i když na nějakou vyšší energii která s námi komunikuje věřím. Ale to je má soukromá věc. Jenže jsem tolererantní i k ostatním věřícím. Vy ne, vy jste fašisté a voliči Zemana!

  Dobrou trollové

  pod článkem:

  Je v dnešní době opodstatnitelné věřit pseudovědeckým bludům a mýtům?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Na mě to nezkoušej. V tomto mám sloní paměť.

 176. Bela Lugosi

  Jenže jsem nesložil poslední zkoušky (na rozdíl od filozofie). 🙂

  Tedy – vysvětleno. Dobrou a zatím 🙂

 177. Tonda Vlas

  A tu píšeš:

  Bela Lugosi
  14.11. 2018
  Pro Toníka: mam vystudovanou filozofii a logiku. Ne teologii, tu jsem nikdy nestudoval a nikde jsem to nepsal. Nashle a zatím.

 178. Lemmy

  Tonda: …v co Bela věří nebo nevěří, protože tu se projevil jako evidentní troll.

  Presne tak! Bela je troll. Má to v hlave veľmi pomotané. Máš pravdu. S trollmi sa ťažko diskutuje. 😀

 179. Marek

  Je to Tondo tvoje věc. Ale stejně, myslíš, že to opravdu má nějakou cenu? Nebo se nudíš? Jestli tě baví stoupenec matrixu, já jsem zase stoupenec Velkého Lučního Koníka. Nikdo mi nevyvrátí jeho existenci. Navíc je ve starých knihách (to je historie zdejších komentářů) zaznamenán můj pravdivý příběh o sexuálním zotročení Berušky Ferdou. Vzhledem k tomu, že již před mnoha a mnoha lety jiné jejich příběhy zaznamenal Ondřej Sekora, je věrohodné se tím vážně zabývat. Chceš-li, přidám ti další pravdivé záznamy o dění v říši Koníka. 🙂

 180. Marek

  A jsem si taky povšim, že ten můj komentář, co jsem si myslel, že jsem o něj přišel, protože tam chvíli nebyl, tak jsem o něj nepřišel, protože tam už zase je. Nedělám z toho závěry, protože i spolehlivý web někdy tropí věci, že jeho provozovatel jen kouká. Je ale bohem webu, takže se o dění na něm dozvíme zhruba tolik, co v kostele o Palestině. Byla to vlastně tehdy už ta Palestina…? Jsme tedy věřícími v boha webu, že nekecal :). Tak je tam teda i to mé trochu zlejší, i to trochu hodnější psaní o tom článku. sem si to teda zase přečetl, a zdá se mi, že udržím nit.

 181. Lemmy

  Marek: …zdá se mi, že udržím nit.

  Neboj sa! To by aká hrubá niť musela byť? Bežné nite určite udržíš.

  Veľmi hrubé, ťažké? To už hovoríme o lanách, o povrazoch.

  Horšie sú na tom pacienti s Parkinsonovou chorobou (parkinsonizmus), lebo možno neudržia niť.

  Jaj, ty hovoríš o udržaní nitu? Nit – kovová súčiastka na vytvorenie pevného, nerozoberateľného alebo ťažko uvoľniteľného spoja plochých dielov (plechov, pásov, valcovaných profilov, súčiastok a podobne) alebo na ozdobu: oceľový, medený, mosadzný, hliníkový nit.

 182. Svatý Jeronýmek

  Jak se rozezná troll od netrolla? O matrixu mluví i profesor a hlavní logik v ČR, pan Jaroslav Peregrin. Potvrzuje závěry, že většina věcí je jen víra.

  Kdo je tedy troll? Vy nebo profesor Peregrin? 🙂

  “Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie”

  https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo

  Dobrou noc a někdy na viděnou, váš kvantový Jeroným! 🙂

 183. Lemmy

  Troll je ten, kto v diskusii vytrvalo a dlhodobo odvádza reč od témy táraninami.

  Diskutujúci bežne diskutujú k veci, a nie od veci. Kto tára, že všetci sú veriaci, v skutočnosti sa najviac posmieva z tých, ktorí sa nazývajú veriacimi. A to v našom kraji ide o kresťanov (najmä). Kresťania sa zvyčajne nazývajú veriacimi alebo ovcami. Podľa situácie. A tak ako nie sú všetky zvieratá ovcami, tak nie sú všetci ľudia veriaci. Troll toto nedokáže rozlíšiť. Je zacyklený v blude o viere. Blud trolla: Všetko je viera. A keď nie, tak matrix. A toto ako poškodená gramofónová platňa neustále opakuje.

  Normálni diskutujúci to nerobia. Tak sa dá rozpoznať troll od normálneho diskutujúceho.

  Zdôrazňujem, že taký troll robí najväčšiu škodu náboženským veriacim vo význame nábožní, kresťania a podobne. Lebo oni sa naozaj väčšinou oslovujú ako veriaci. Ale ak je každý podľa trolla veriaci, potom sa taký troll môže dopracovať k tomu, že ten, kto verí v Krista, je neznaboh, hriešnik, bezverec, ateista…

  Áno, podľa trolla je bezverec verec (akože veriaci). 😀 Troll vie vytvárať protirečenia.

 184. Medea

  @Honza Werner

  „Jinak řečeno, vše existuje věčně a toto „vše“ nese označení Jedno. A jestliže Jedno označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv „nového“.“

  Honza, novoplatonizmus nie je nejaká formu panteizmu, pretože Jedno je absolútne jednoduché a „celková suma reality“ zložitá, teda Jedno a „suma“ nie sú totožné. Jedno je nedefinovateľný, transcendentný, nadčasový princíp – zdroj reality.

 185. Medea

  @Svatý Jeronýmek

  „O matrixu mluví i profesor a hlavní logik v ČR, pan Jaroslav Peregrin.“

  V Česku máte „hlavného logika“? 🙂

  @Bela Lugosi

  „nevěří v existenci bohů = věří, že bohové (spíš) neexistují.“

  Béla, absencia viery v existenciu bohov neimplikuje vieru v neexistenciu bohov. To, že u Aristotela absentovala viera v existenciu neutrín, neznamená, že veril v ich neexistenciu. Ale opačná implikácia (v prípade rozumnej osoby) samozrejme platí.

  Honza zrejme chápe „ateizmus“ len ako absenciu viery v existenciu bohov, teda Honzov „ateista“ môže byť aj agnostik, alebo trebárs aj idiot, ktorý nemá žiaden koncept boha. Ja však pod ateizmom obvykle chápem tézu „žiaden boh neexistuje“ a za ateistu považujem jej zástancu, teda osobu, ktorá považuje ateizmus za pravdivý.

 186. Medea

  atheism [Derived from the classical Greek a- (normally meaning ‘not’ or ‘without’) and theos (‘god’), it first appeared in English in the mid-1500s as a translation of Plutarch’s atheotēs.]

  A belief in the non-existence of a God or gods, or (more broadly) an absence of belief in their existence. Like its Greek forebear, and modern equivalents in other languages, atheism admits of a range of overlapping meanings.

  1. An absence of belief in the existence of a God or gods. This broad definition, faithful to the Greek etymology and favoured in much recent scholarship, encompasses a range of related positions, including (inter alia) active disbelief, as well as most forms of strong agnosticism and religious indifference, and some technical philosophical stances (e.g. logical positivism). Sometimes referred to as negative atheism or non-theism (1), or less commonly weak or soft atheism.

  2. Belief that there is no God or gods. Arguably the most popular current usage, atheism here signifies disbelief in the existence of a God or gods, and is distinguished from both theism and agnosticism. In common speech, the term is often understood to imply a degree of conviction or certainty (see also anti-theism). Sometimes referred to as positive atheism, or less commonly strong or hard atheism.

  3. Belief in the falsity of a specific (normally culturally dominant) form of theism. Definitions of this type focus on denials of a particular understanding of God or the gods. Thus the Romans and early Christians each regarded the other as atheists for rejecting their own (‘true’) God(s). More recently, it is sometimes claimed that modern Western atheism is simply the ‘negative’ of Judaeo-Christian monotheism. Sometimes referred to as relative atheism. See also atheist, irreligion, non-theism, unbelief.

  (L. Lee, S. Bullivant: A Dictionary of Atheism. Oxford University Press, 2016.)

 187. Medea

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe

 188. Tonda Vlas

  Lemmy
  15.11. 2018
  Marek: …zdá se mi, že udržím nit.

  Neboj sa! To by aká hrubá niť musela byť? Bežné nite určite udržíš.

  Veľmi hrubé, ťažké? To už hovoríme o lanách, o povrazoch.

  Horšie sú na tom pacienti s Parkinsonovou chorobou (parkinsonizmus), lebo možno neudržia niť.

  Jaj, ty hovoríš o udržaní nitu? Nit – kovová súčiastka na vytvorenie pevného, nerozoberateľného alebo ťažko uvoľniteľného spoja plochých dielov (plechov, pásov, valcovaných profilov, súčiastok a podobne) alebo na ozdobu: oceľový, medený, mosadzný, hliníkový nit.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tu neuspěješ. Ta součástka se v češtině řekne nýt. V němčině die Niete nebo též méně častěji der Niet.

 189. Jaroslav Štejfa

  K Medee a Honzovi:
  Cituji: „Jinak řečeno, vše existuje věčně a toto „vše“ nese označení Jedno. A jestliže Jedno označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv „nového“.“
  Honza, novoplatonizmus nie je nejaká formu panteizmu, pretože Jedno je absolútne jednoduché a „celková suma reality“ zložitá, teda Jedno a „suma“ nie sú totožné. Jedno je nedefinovateľný, transcendentný, nadčasový princíp – zdroj reality.
  Dovolím si trochu poťouchlou poznámku, jen pro odlehčení:
  Vaše odlišná tvrzení mohou být z hlediska novoplatonismu obě vlastně správná, protože oba mluvíte o věci nedefinovatelné. Tedy pravděpodobně každý o něčem jiném. Já vlastně také. To je zábavné ale asi nic jiného. Platí ono cimrmanovské – někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu: Tudy ne, přátelé! Před vámi to učinili jiní a dávno.
  Jaroslav Štejfa

 190. Svatý Jeronýmek

  “Béla, absencia viery v existenciu bohov neimplikuje vieru v neexistenciu bohov. ”

  Jenže Honza není krokodýl, aby neznal “Neutrina”. 🙂

  On přece ví, co odmítá… Takže to Bela napsal správně.

  Jinak máme hlavního logika, to je ten, co se zabývá logikou a má nejvíc vysokoškolských titulů z této oblasti a píše nejvíc knih o této oblasti. Tedy prof. (a další tituly) Peregrin. 🙂

  Zdravím všecky a krásný den, váš kvantový Jeroným! 🙂

 191. Tonda Vlas

  *Cituji: „Jinak řečeno, vše existuje věčně a toto „vše“ nese označení Jedno. A jestliže Jedno označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv „nového“.“*

  Toto může s klidem podepsat i hinduista nebo budhista. Monoteista je však přesvědčen, že existuje Jsoucno, které je zcela odlišné od všech ostatních jsoucen a že to Jsoucno, které je jediné a neměnné a věčné, těm ostatním jsoucnům, která jsou proměnlivá a časná, dalo nejen vzniknout ale je i udržuje v existenci. Pouze to jediné Jsoucno má existenci samo o sobě, ostatní jsoucna mají tu existenci pouze propůjčenou. V tomto se od sebe křesťan od muslima neliší.

 192. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  15.11. 2018
  To určitě ne Tondo. To odmítám. Dokaž to.
  ……………………………………………………

  Stejné IP adresy (to by se dalo vysvětlit jinak ale to je velmi nepravděpodobné) ale i jiní si to všimli do očíbijícího stylu psaní. Pod staršími články jsem tu našel tvůj čtvrtý xicht.

  Mám s tím zkušenosti ze šarlatánky, kde jeden též řádí jako multinick. Kdo je zkušenější, tyto věci pozná.

 193. Lemmy

  Tonda: Tu neuspěješ.

  Bol to slabý pokus o vtipný komentár. 🙂

 194. Lemmy

  Medea 15. 11. 2018: A belief in the non-existence of a God or gods, or (more broadly) an absence of belief in their existence. Like its Greek forebear, and modern equivalents in other languages, atheism admits of a range of overlapping meanings.

  1. An absence of belief in the existence of a God or gods.

  Fíha, ale teraz si sa poriadne sekla. Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca. A tu zrazu už komentuješ slovo absencia v anglickom jazyku ako samozrejmosť. Uvedomuješ si vôbec, aká si primitívna? Prečo kopíruješ ako stroj anglický text? Ty nevieš po slovensky to povedať? Nemáš vlastný rozum? Nemáš!!! Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním. Sama si si podrazila kolená. Nabudúce aspoň skús si prečítať, čo kopíruješ! Lebo inak si sama protirečíš, ak raz máš antipoznámku k slovu absencia, ale neskôr slovo absencia použiješ ako argument. Ty vlastne sa vieš zmôcť len na strojové kopírovanie. Tak trošku začínam tušiť, prečo máš taký kladný vzťah k slovu kyborg. 😀

 195. Ateistický laik

  @SJ: Jinak o matrixu mluví i jiní logikové jako o možnosti, …
  Tak mluvit se dá o čemkoliv…
  Hele trolle, na základě sledování a uctívání Matrixu pro nikoho zákonné vyhody nevznikají. Nebo jste už založil Církev Matrixovou (CMX 🙂 )?
  Už jste našel ty školní paragrafy co zvýhodňují evolucionisty?

 196. Svatý Jeronýmek

  Ale vy máte přeci výhody, např. evolucionisté učí své evoluční víry ve školách v hodinách biologie a maj výhodu před kreacionistickými vírami – vše ze zákona, zákon o školství a osnovy. 🙁

  561/2004 Sb. Školský zákon

  Evolucionisté získávají z našich daní dotace pro své výzkumy, teologové pro své výzkumy dostávají méně peněz od státu. 🙁

  A přitom vše jsou to neověřené víry, evoluce i náboženství. Kosti dinosaurů mohou být narafičené v matrixu atd. – viz. logika a např. Peregrin.

  Atd atd… Krásný den všem, váš Jeroným. A třeba zase za čas… 🙂

 197. Medea

  @Lemmy

  „Fíha, ale teraz si sa poriadne sekla. Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca.“

  V tom citovanom texte je aj „atheism admits of a range of overlapping meanings“ a hovorí sa tam aj o význame „ateizmus“ = „belief that there is no God or gods“. Lemmy, opäť si len predviedol, aký si ty nechápavý hlupák. Už vyše dva roky nedokážeš pochopiť, že slovo “ateizmus” má viacero významov.

  Keď niekto používa výraz „ateizmus“ na označenie absencie viery v existenciu bohov, tak je reč o absencii, keď niekto hovorí o „ateizme“ ako o presvedčení, že žiaden boh nie je, tak je reč o viere (v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé). Keby som diskutovala s rozumným človekom, tak si bez urážok a nadávok ujasníme, aké definície používame, ale s agresívnym hlupákom, ktorý nechápe, že slová môžu mať viacero významov, sa to nedá.

  „Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním.“

  Nemilý Lemmy z Hlupákova, to bola irónia: „A pokiaľ by sme netrvali na príslušnosti k nášmu druhu, tak by sa medzi ateistov mohli, so svojou absenciou náboženskej viery, zaradiť aj tie žirafy, nosorožce a slony.“ A zosmiešnil si sa ty, svojou nechápavosťou a primitívnou agresivitou 🙂 A ani za dva roky si nedokázal pochopiť význam podmienkového súvetia: „pokiaľ A, tak B“, si interpretoval ako B.

 198. Medea

  @Svatý Jeronýmek

  „Jinak máme hlavního logika, to je ten, co se zabývá logikou a má nejvíc vysokoškolských titulů z této oblasti a píše nejvíc knih o této oblasti. Tedy prof. (a další tituly) Peregrin.“

  Ani to by z neho „hlavného logika“ nerobilo 🙂

  Máte aj vynikajúcich logikov, napr. Petr Hájek. Ale označenie „hlavný logik“ je smiešne, znie to ako označenie nejakého úradu 🙂

 199. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Vaše odlišná tvrzení mohou být z hlediska novoplatonismu obě vlastně správná, protože oba mluvíte o věci nedefinovatelné.“

  Nie, hovorím o Jednom ako fundamentálnom princípe, ktorý sa už nedá popísať pomocou základnejších pojmov. Najlepšie sa dá Jedno poznať pomocou mystickej kontemplácie a pri jeho popisovaní je najvhodnejšie hovoriť, čím všetkým Jedno nie je 🙂 Plotinos býva považovaný aj za zakladateľa apofatickej teológie.

 200. Lemmy

  Medea, si len trápna, nič viac. Načo si kedysi trepala nezmysly o nosorožcovi, keď teraz to berieš ako samozrejmosť, keď cituješ slovo absencia. Nie ja, ale ty žiješ v krajine Hlupákova.

  A v tejto vete klameš: A ani za dva roky si nedokázal pochopiť význam podmienkového súvetia: „pokiaľ A, tak B“, si interpretoval ako B.

  Lebo ja som hneď reagoval, že ak sú nejakí nosorožci teisti, potom môžu byť aj ateisti. Ja som práveže použil spojky ak, potom.

 201. Ateistický laik

  SJ: Zase jen trolíte. 🙁
  V tom zákoně není o evoluci ani slovo! Kde máte ten konkrétní paragraf pro zvýhodnění evolucionistů?
  Přečetl jste si ten zákon vůbec? 🙂

 202. Medea

  Lemmy, mohol by si tie svoje príspevky ísť zvracať niekde inde? Tu sú aj ľudia, nielen svine 🙂

 203. Lemmy

  Ja som napísal vtedy: Nosorožec by mohol byť ateistom, keby rozumel, čo znamená viera „boh existuje“. Ak nosorožec dokáže odmietnuť túto vieru, potom môže byť ateista.

  A ty si teraz ako hlupaňa bez ničoho skopírovala ako tupý stoj čosi z internetu o absencii. Tak neviem, prečo sa robíš takou sprostou. Zrazu je ti samozrejmá absencia ako argument. Už nepotrebuješ nosorožca. Chápem, vytriezvela si!

  Vtedy som nemohol dopredu vedieť, že do diskusie za zapletie nejaká hlúpa žena, ktorá bude trepať nezmysly o nosorožcovi. Ale ako vidno, ide o pokryteckú babu, pretože teraz citovala v anglickom jazyku ako argument spomínanú absenciu, čiže buď nevie po anglicky, a kopíruje ako robot, kyborg, alebo pochádza naozaj z krajiny Hlupákova.

 204. Medea

  Lemmy, ty debil, hovorili sme o definíciách ateizmu, nie o argumentoch. Ty máš v pojmoch poriadny hokej 🙂

 205. Lemmy

  Medea: Už vyše dva roky nedokážeš pochopiť, že slovo „ateizmus“ má viacero významov.

  Trepeš nezmysly, ja viem dobre, že je viacero významov.

  Medea, a vzdelávaj sa v slovenskom alebo českom jazyku, nebudeš tak trápna, ako keď bez zmyslov kopíruješ anglické texty.

  Pozri, aké sú známe ateizmy, a môžeš pridávať ďalšie: Aké sú ateizmy?

 206. Lemmy

  Naopak, na rozdiel od teba nemám zmätok v pojmoch. Mne sú jasné. Ja by som sa nikdy neznížil ako ty k zmienke o nosorožcovi.

 207. Lemmy

  Medea: Tu sú aj ľudia, nielen svine.

  Medea, ja sa dokážem prihovoriť aj k tebe. Čiže aj k ľuďom, aj k tebe.

 208. Lemmy

  Medea: ty debil, hovorili sme o definíciách ateizmu

  A? Ja som predsa definoval ateizmus, a presne ako ja ho definuje aj ten anglický text, ktorý tu propaguješ. Takže na mojej strane nie je problém. Problém je len na tvojej strane, že si falošná a pokrytecká, pretože mňa kritizuješ za definíciu, ktorú ako samozrejmosť v inom prípade považuješ za správnu. Ty máš hokej v pojmoch. Ty vlastne ani nevieš, čo chceš obhajovať.

 209. Medea

  Lemmy, skús svoj jed vyjadriť v jednom príspevku. Tie tvoje psycho-tapety sú otravné.

 210. Medea

  „Ja som predsa definoval ateizmus, a presne ako ja ho definuje aj ten anglický text, ktorý tu propaguješ. Takže na mojej strane nie je problém. Problém je len na tvojej strane, že si falošná a pokrytecká, pretože mňa kritizuješ za definíciu, ktorú ako samozrejmosť v inom prípade považuješ za správnu.“

  A nevšimol si si, že v tom texte sú aj iné definície.

  Ironizovala som tvoju obľúbenú definíciu ateizmu, ty si mohol ironizovať moju, ale ty si mi začal nadávať. Ja definície používam na komunikáciu. Neuctievam ich, ako posvätné kravy.

 211. Lemmy

  Medea: Ja definície používam na komunikáciu. Neuctievam ich, ako posvätné kravy.

  V takom prípade nebuď nabudúce krava, a nekopíruj anglické definície ateizmu.

 212. Medea

  @Lemmy

  „a nekopíruj anglické definície ateizmu“

  To je moja vec. Necitujem to pre teba, ale pre ostatných účastníkov alebo čitateľov diskusií. Ja budem citovať zo serióznych zdrojov a ty môžeš z toho tvojho slovenského ateistického katechizmu pre jednoduchých.

 213. Medea

  @Svatý Jeronýmek

  „A přitom vše jsou to neověřené víry, evoluce i náboženství. Kosti dinosaurů mohou být narafičené v matrixu atd.“

  Sú nejako overené, v rámci istých predpokladov. Veda neposkytuje absolútne istoty, len istoty v rámci nejakých predpokladov. Descartovská snaha o absolútnu vedeckú istotu je naivná 🙂

  Rozumnejšie alebo konštruktívnejšie by bolo nájsť v diskusii spoločné predpoklady a diskutovať v ich rámci, než stále vyťahovať ten extrémny skepticizmus, ó Hieronymus 🙂

 214. Lemmy

  Medea, to je tvoj mentálny problém, čo cituješ. Zbytočne si namyslená, ak si myslíš, že cituješ lepšie ako ako ja.

 215. Lemmy

  Medea, pre mňa si chudera, pretože, keď som spomenul absenciu, tak si mala komentár s nosorožcom, ale teraz ti nevadí použiť anglický text o absencii. Toto robia diskusné prostitútky.

 216. Tonda Vlas

  Medea
  15.11. 2018
  @Lemmy

  „a nekopíruj anglické definície ateizmu“

  To je moja vec. Necitujem to pre teba, ale pre ostatných účastníkov alebo čitateľov diskusií. Ja budem citovať zo serióznych zdrojov a ty môžeš z toho tvojho slovenského ateistického katechizmu pre jednoduchých.
  ………………………………………………………………………

  Ne každý tu umí anglicky. Lemmy má pravdu. Jsi namyšlená. Já takové věci překládám.

 217. ateista

  Otázka je, zda je Medea namyšlená nebo zda spíš místní ateisté nejsou primitivní. Protože ta definice s “absencí víry” je směšná, vaše “absence víry” se zakládá na mnoha vírách, protože vy náboženství aktivně odmítáte, nejste krokodýlové. Kromě toho, že věříte, že bohové (spíš) nejsou, tak navíc věříte, že třeba z údajného nedostatku důkazů plyne nějaké zavržení náboženství a teorie existence boha, ale to není pravda. To není logika. To je pseudofilosofie zdejších ateistů, jejich nedokázaná víra. Pro co není důkaz dnes, může být za rok, za dva, za sto let. Nevíme. Jen věříme. Takže něco jen tak odmítnout nelze, jen částečně, ne úplně, a bude to jen víra. Ahoj všem 🙂

 218. Medea

  Tonda, prečo by som bola namyslená? Kto rozumie, prečíta, kto nerozumie, nechá tak, alebo požiada o vysvetlenie.

 219. Medea

  „Termín Abrahámovská náboženství, který vznikl něco před šedesáti lety mě irituje čím dál tím víc, protože jsem tak házen do jednoho pytle s islámem a judaismem.“

  Tonda, a čo napr. termín “savec”, ten Ťa “hází do jednoho pytle” s nosorožcami, kravami, … Ten Ťa neirituje? 🙂

 220. Tonda Vlas

  Medea
  15.11. 2018
  „Termín Abrahámovská náboženství, který vznikl něco před šedesáti lety mě irituje čím dál tím víc, protože jsem tak házen do jednoho pytle s islámem a judaismem.“

  Tonda, a čo napr. termín „savec“, ten Ťa „hází do jednoho pytle“ s nosorožcami, kravami, … Ten Ťa neirituje?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  To je míchání jablek s hruškami.

  PS. Na šarlatánce máme jednoho, který si myslí, že orel patří mezi savce.

  Své důvody jsem tu podrobně vysvětlil, proč mě ten módní termín irituje. Každý si tu o mně může myslet co chce, mně je to úúúúúúúúúúplně jedno.

 221. Tonda Vlas

  ateista
  15.11. 2018
  Otázka je, zda je Medea namyšlená nebo zda spíš místní ateisté nejsou primitivní. Protože ta definice s „absencí víry“ je směšná, vaše „absence víry“ se zakládá na mnoha vírách, protože vy náboženství aktivně odmítáte, nejste krokodýlové.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Já též náboženství odmítám a to nejsem ani krokodýl ani ateista.

 222. Medea

  „To je míchání jablek s hruškami.“

  Máš nejaké taxonomické kritérium pre cicavce a máš nejaké taxonomické kritérium pre náboženstvá.

 223. Medea

  „Medea, pre mňa si chudera, pretože, keď som spomenul absenciu, tak si mala komentár s nosorožcom, ale teraz ti nevadí použiť anglický text o absencii. Toto robia diskusné prostitútky.“

  Úbohý frustrovaný Lemmy. Tieto dikusie tvojmu psychickému zdraviu neprospejú 🙂

 224. Tonda Vlas

  Medea
  15.11. 2018
  „To je míchání jablek s hruškami.“

  Máš nejaké taxonomické kritérium pre cicavce a máš nejaké taxonomické kritérium pre náboženstvá.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ti savci jsou regulérní vědecký termín ale ten termín, který mě irituje je pouze módní termín, používaný posledních 60 let, ne déle.

 225. Ateistický laik

  hnědý ateista:Protože ta definice s „absencí víry“ je směšná, vaše „absence víry“ se zakládá na mnoha vírách,…
  Taková definice je “absence náboženské víry”. A vy děláte vypuštěním slova “náboženské” trola.
  … protože vy náboženství aktivně odmítáte, …
  A proč bychom ho měli příjmat (když mám já osobně podezdření, že náboženství je založeno za účelem manipulace s lidmi)?
  Kromě toho, že věříte, že bohové (spíš) nejsou, tak navíc věříte, že třeba z údajného nedostatku důkazů plyne nějaké zavržení náboženství a teorie existence boha, ale to není pravda.
  Co je to bůh? Co si zase vymyslíte a nedokážete?
  To není logika. Možná to není logické, ale je to praktické. 🙂
  Mě o nějakou absolutní pravdu (ani tu s velkým P) nejde.
  Pro co není důkaz dnes, může být za rok, za dva, za sto let. Nevíme. Jen věříme.
  Tak až budou důkazy, tak přehodnotíme své poznání. Co se vám na tom nezdá?
  Nevíme na 100% to máte pravdu, ale to tu nikdo takhle netvrdí. Nevěříme, a vy zase trolíte…

 226. Tonda Vlas

  Medea
  15.11. 2018
  Tonda, prečo by som bola namyslená? Kto rozumie, prečíta, kto nerozumie, nechá tak, alebo požiada o vysvetlenie.

  Milá Medeo

  vůbec si nedovedeš představit, jakých bys na šarlatánce dostala nepěkných jmen, kdybys tam místo komentáře něco okopírovala v angličtině.

  Tu si to nikdo nedovolí, protože se bojí admina.

 227. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Já též náboženství odmítám a to nejsem ani krokodýl ani ateista.
  Jó věřící sólisti, ti už tu taky diskutovali. 🙂

  A čemu že vlastně věříte (v náboženském smyslu slova)?
  A k čemu je to dobrý věřit (v náboženském smyslu slova)?

 228. Medea

  „vůbec si nedovedeš představit, jakých bys na šarlatánce dostala nepěkných jmen, kdybys tam místo komentáře něco okopírovala v angličtině“

  Asi tam hlavne chodia nejakí starí zlostní páprdovia, čo sa neučili v škole anglinu 🙂 Čo je “šarlatánka”?

  Ja očakávam od diskutérov nejakú úroveň, ak ju nedosahujú, nech moje príspevky nečítajú.

 229. Tonda Vlas

  Milá Medeo

  a v tom je právě ta tvoje namyšlenost. Jsi na českém webu. Jsi namyšlená protože si myslíš, že jsou tu mnozí pod tvou úroveň a dáváš na jevo, že jimi opovrhuješ. Starší generace se anglicky neučila. A ty plná namyšlenosti je nazveš hanlivě “páprdové”.

  Šarlatánka proto, že ten sever se navenek tváří jako medicinský ale ve skutečnosti je to server okultní. Dříve se netajili, že jde o medicinu založenou na ájurvédě. K tomu tu okopíruju úryvek z wikipedie, co o tom smýšlí tu mnohokrát zminovaný Richard Dawkins:

  “Kritika ájurvédské medicíny
  Vědec Richard Dawkins zcela otevřeně ájurvédskou medicínu kritizuje a říká: Myšlenka, že starověkost je to samé jako nahromaděné vědomosti v průběhu let, je zcela mylná …oživení ájurvédy v této době je to samé jako pokoušet se zastavit krvácení pijavicemi.”

 230. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  15.11. 2018
  Tonda Vlas: Já též náboženství odmítám a to nejsem ani krokodýl ani ateista.
  Jó věřící sólisti, ti už tu taky diskutovali.

  A čemu že vlastně věříte (v náboženském smyslu slova)?
  A k čemu je to dobrý věřit (v náboženském smyslu slova)?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Těžko bych tu vysvětloval, k čemu vlastně věřím nebo i nevěřím.

  Před pár měsíci tu psal J.B. (jeho příjmení je tak atypické, že by to sotva mohl být někdo jiný) s kterým jsem se více než před 5 lety setkával na jiném fóru.

  Původně byl jehovistou, pak se s nimi rozešel a stal se klasickým protestantem, dokonce vystudoval evangelickou teologickou fakultu a teď po letech tu psal, že není věřící. Tak daleko jako Jirka B. jsem nedospěl.

 231. Bela Lugosi

  Mezi vírou v náboženském smyslu a nenáboženském není rozdíl. Obě jsou to nejisté názory. Obě mají své rituály jak je vidět na tomto webu. Obě mají své svaté knihy (pro vás Dawkins),… 🙂

  I agnosticismus je víra, víra, že bůh možná je a možná není.

  I ateismus vás všech je víra že náboženství nemá pravdu nebo asi nemá pravdu.

  I evoluce je víra, kosti bohů mohou být jen matrix. Vše je to jen víra.

  I vaše víra má své výhody třeba v hodinách biologie díky osnovám a školskému zákonu.

  Mezi námi a vámi NENÍ ROZDÍLU.

  Krásný zbytek týdne všem a třebas někdy ! 🙂

 232. Bela Lugosi

  Paron, ne kosti bohů, ale kosti dinosaurů, ale i kosti bohů mohou být matrix. 🙂

  Majte sa tu! Vše nebo skoro vše je jen nejistá víra 🙂

 233. Medea

  @Tonda Vlas

  „a v tom je právě ta tvoje namyšlenost. Jsi na českém webu. Jsi namyšlená protože si myslíš, že jsou tu mnozí pod tvou úroveň a dáváš na jevo, že jimi opovrhuješ.“

  Tak otvorene opovrhujem SLOVÁKOM Lemmym, ktorého považujem, na základe jeho príspevkov, za hlúpeho a nenávistného, psychicky narušeného človeka. S ľuďmi, ktorí sa snažia diskutovať slušne, diskutujem aj ja slušne.

  „Jsi namyšlená protože si myslíš, že jsou tu mnozí pod tvou úroveň a dáváš na jevo, že jimi opovrhuješ.“

  Len sa delím o svoje vedomosti a upozorňujem na chyby. Možno trochu asertívnejšie, ako by českí alebo slovenskí (starší?) muži očakávali od ženy 🙂

  „A ty plná namyšlenosti je nazveš hanlivě „páprdové“.“

  Hovoril si predsa, že by ma po anglickom citáte zasypali hnusnými nadávkami, tak si to „páprdovia“ zaslúžia 🙂

 234. Medea

  „Vše nebo skoro vše je jen nejistá víra“

  Béla, už to toľko nezdôrazňuj. Skús radšej v diskusii hľadať nejaké spoločné viery/predpoklady a v ich rámci viesť diskusiu.

 235. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  15.11. 2018
  Mezi vírou v náboženském smyslu a nenáboženském není rozdíl. Obě jsou to nejisté názory. Obě mají své rituály jak je vidět na tomto webu. Obě mají své svaté knihy (pro vás Dawkins),
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Nejsem žák Dawkinsův, jenom jsem tu dal odkaz na jeho názozor na tu ájurvédu, kterou já osobně považuju za šarlatánství.

 236. Tonda Vlas

  @Medea

  Vážená dámo, v tomto se musím Lemmyho zastat. Sama tu ve svých příspěvcích o sobě podáváte důkaz, že Vaše namyšlenost je nebetyčná.

 237. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Těžko bych tu vysvětloval, k čemu vlastně věřím nebo i nevěřím.
  A k čemu je to dobrý taky nevíte?

 238. Jaroslav Štejfa

  K Bélovi L.:
  Ano, není vůbec žádný rozdíl mezi automobilem malého chlapečka v měřítku 1:72 a automobilem Belaz 7510 s celkovou hmotností 810 tun. Tím pádem není ani rozdíl mezi jejich majiteli.
  Není rozdíl mezi masovým vrahem a humanistou, všechno je víra.
  Nerozumím pouze tomu, proč se s námi zde zahazujete. Když jsme možná matrix. Možná ale vy jste skutečný. Ale to není také rozdíl.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Vždy mě potěší, když si s někým upřímně a objevně popovídám.

 239. Tonda Vlas

  Bela se tu s nikým nezahazuje. On trolluje a tak je ve svém živlu.

 240. Ateistický laik

  Bela Lugosi: I vaše víra má své výhody třeba v hodinách biologie díky osnovám a školskému zákonu.
  A ten konkrétní paragraf je kde? Pomožte hledat Jeronýmkovi. 🙂 Ten už našel číslo školského zákona…
  Kdepak jsou zmíněny evolucionisté?

 241. Lemmy

  Jaroslav Štejfa: Vždy mě potěší, když si s někým upřímně a objevně popovídám.

  Až na to, že ja sa vnímam ako lekár, keď reagujem na pacienta Belu. Z neho už nič nové nevylezie.

 242. Lemmy

  Medea: a upozorňujem na chyby.

  Keď som ťa upozornil na chybu, tak si dostala depresiu. Nemá význam ťa upozorňovať na chyby, lebo potom zbytočne syčíš.

 243. Medea

  Lemmy, ja viem len o tvojich retardovaných výkrikoch, ktoré poukazovali na chybu v tvojom mozgu.

 244. Tonda Vlas

  Nevím, jak zdejší admin bere takovou argumentaci AD HOMINEM.

 245. Medea

  Ešte k tej Lemmyho diskusnej „perle“.

  „Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca.“

  Hmm, divná slovenčina, Lemmy. Uviedol si definíciu „ateizmu“ (ako absencie viery v existenciu bohov) a ja som ju ironizovala.

  „A tu zrazu už komentuješ slovo absencia v anglickom jazyku ako samozrejmosť.“

  Nekomentovala som „slovo absencia v anglickom jazyku“, ale citovala z dvoch anglických textov (heslo zo slovníka ateizmu a z Draperovho článku), pričom citácie obsahovali rôzne definície „ateizmu“. A pred tými citáciami som vysvetľovala Bélovi, že neveriť, že P, neimplikuje veriť, že ¬P, teda inými slovami, absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P.

  „Uvedomuješ si vôbec, aká si primitívna? Prečo kopíruješ ako stroj anglický text? Ty nevieš po slovensky to povedať? Nemáš vlastný rozum? Nemáš!!!“

  Dve moje citácie a toľko Lemmyho emócií. A ako bonus „poznatok“, že kto cituje z anglických zdrojov, „nemá vlastný rozum“ 🙂

  „Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním.“

  Tie „bludy“ boli irónia, pretože definíciu ateizmu ako absencie viery v existenciu bohov, považujem za smiešnu. Aj idiot, ktorý nemá žiaden koncept boha, môže tejto definícii vyhovovať. Ale nikomu nebránim túto definíciu používať („smiešnosť“ je subjektívna záležitosť). A „bezhlavé kopírovanie“ malo ukázať pluralitu definícií ateizmu vo filozofickej literatúre.

  „Nabudúce aspoň skús si prečítať, čo kopíruješ! Lebo inak si sama protirečíš, ak raz máš antipoznámku k slovu absencia, ale neskôr slovo absencia použiješ ako argument.“

  Nemala som „antipoznámku k slovu absencia“ a nepoužila som „absenciu ako argument“, ale ironizovala som definíciu ateizmu ako absencie viery v existenciu bohov a vysvetľovala Bélovi, že absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P 🙂

 246. Tonda Vlas

  *Dve moje citácie a toľko Lemmyho emócií. A ako bonus „poznatok“, že kto cituje z anglických zdrojov, „nemá vlastný rozum*

  Milá Medeo

  ne se vším s Lemmym souhlasím ale v tomto naprosto. Ke všemu je takové kopčení na českém webu nezdvořilé ke starší generaci, která se angličtinu neučila a neví o co jde. A pak je ke všemu nazveš páprdy. Vystavila sis tu vysvědčení sama, jaká jsi. Ani německý spisovatel Mario Lichtenheldt, se kterým v jedné věci spolupracuju, ve svých třiapadesáti letech anglicky vůbec neumí, protože chodil do školy v komunistické DDR. Dle tebe je páprda.

  Být tebou, tak jsem tu na toto téma, které jste tu rozpoutali, které je tu stejně off topic, hezky zticha.

 247. Medea

  „Ke všemu je takové kopčení na českém webu nezdvořilé ke starší generaci, která se angličtinu neučila a neví o co jde.“

  Tonda, ja moje citácie v angličtine ako nezdvorilosť nevnímam. Naopak, poskytujem zadarmo službu – dávam odkazy na zaujímavé alebo hodnotné zdroje v anglickom jazyku. Na českom alebo slovenskom webe je veľmi málo kvalitných a dostupných filozofických textov.

  „A pak je ke všemu nazveš páprdy.“

  „Páprdami“ som predsa nazvala istých diskutérov zo „šarlatánky“, ktorí by, podľa Tvojich slov, urobili toto: „vůbec si nedovedeš představit, jakých bys na šarlatánce dostala nepěkných jmen, kdybys tam místo komentáře něco okopírovala v angličtině“. Ak niekto niekomu nadáva len za citácie v angličtine, tak si označenie „páprda“ podľa mňa zaslúži 🙂

 248. Tonda Vlas

  Milá Medeo

  snažíš se ospravedlnit zbytečně. Já takové věci na českém webu překládám. Nebylo to nic předlouhého.

 249. Medea

  Neospravedlňujem sa. Vysvetľujem svoje postoje.

 250. Medea

  „Já takové věci na českém webu překládám. Nebylo to nic předlouhého.“

  To je Tvoja dobrá vôľa a nie moja povinnosť 🙂

 251. Tonda Vlas

  O tom ať si udělají úsudek nezaujatí čtenáři sami. Tento spor je tu tak jako tak off topic.

 252. Medea

  Ale Lemmymu primárne o angličtinu nešlo, ale o to, že som si voľakedy uťahovala z jeho obľúbenej definície ateizmu 🙂 A máš pravdu, je to off topic.

 253. Lemmy

  To nie je moja obľúbená definícia. Zrejme nepoznáš význam slova definícia. Ak chceme o niečom hovoriť, tak si slová, ktoré vyslovujeme, nejako musíme ujasniť, aby sme si rozumeli, aj keď nemusíme súhlasiť s daným názorom. O tom je definícia, že sa predmet diskusie opíše, vysvetlí. A ja som sa vtedy len zapojil do diskusie, lebo sa to tam točilo v kruhu, neustále sa opakovalo to isté, tak som pridal ďalší význam. Očakával som, že dôjde k posunu v diskusii. Žiaľ, Medea je tak prudko „vzdelaná“, že to nepochopila, a začala splietať nezmysly o nosorožcovi. Už je dnes jedno, akým spôsobom sa teraz bráni. Nechám ju žiť s vedomím, že ona už vtedy vedela, že len ironizuje. Rovnako tak prednedávnom ironizovala, keď kopírovala definíciu so slovom absencia. Alebo trpí Alzheimerovou chorobou, a nepamätá si, čo napíše raz, a čo kopíruje druhý raz. Raz absenciu ironizuje, a druhý raz absenciu používa ako argument, aj keď možno nevedomky, lebo len kopírovala ako stroj, kyborg. Záver: Medea má absenciu pamäte. 🙂

  Veď nakoľko naďalej vtedy trepala bludy, tak som reagoval:

  Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.

  To nestačí?

 254. Medea

  Aké zmätené a nekoherentné myslenie tu predvádza pacient Lemmy. Vezmi si tabletku a bež už spať, lebo dôjdeš k psychickej ujme, Lemmmmy 🙂

 255. Medea

  „Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.“

  Úvaha hodná idiota!

 256. Medea

  Lemmy, kvôli tomu aby si mal neprítomnosť (absenciu) viery v existenciu X u nejakého druhu žívočíchov, nepotrebuješ mať prítomnosť viery v existenciu X u daného druhu žívočíchov. Napr. pred 100 000 rokmi bola u všetkých ľudí neprítomná (absentovala) viera v existenciu kvarkov, a u žiadneho z ľudí (tej doby) nebola táto viera prítomná.

 257. Lemmy

  Aj tento tvoj argument je teraz už falošný. Už si len hľadáš výhovorky, ako sa očistiť. Keď som vtedy spomenul zbieranie známok, koníčky, fajčenie, to ťa nemohlo napadnúť, že hovorím o súčasnosti, o súčasných ľuďoch? A s tým súhlasím, že hovoriť o žirafej viere je idiotizmus. Len si mi tým sama potvrdila, že si vtedy neironizovala, ale mala poznámku hodnú idiotky (o nosorožcovi). Keby si mala viac rozumu, opýtala by si sa. Lebo definície sú v diskusii práve o tom, že sa upresňujú. Nakoľko si spomenula nosorožca, tak som ti odpovedal: Ak, tak… Keby si nevedela, pre aké obdobie platí mnou spomenutá definícia, tiež by som ti upresnil, že hovorím o súčasnosti, o čase, keď ľudia zbierajú poštové známky… a keby si ani tomu nerozumela, možno by som podobne ako ty použil odborný výraz: filatelia. 🙂

 258. Medea

  Zaujímala by ma tvoja psychiatrická (alebo neurologická?) diagnóza, Lemmmmy 🙂

 259. Lemmy

  Medea, svoju diagnózu spoznáš, až spravíš dobrý krok. Tu sa už prestaň predvádzať ako fiflena, a sťažuj sa na správnom mieste, skade si skopírovala text o absencii, ktorý si tu nedávno použila ako argument.

  (L. Lee, S. Bullivant: A Dictionary of Atheism. Oxford University Press, 2016.)

  Takže, teraz vieš, kde sa máš sťažovať, že v definícii nespomínajú nosorožce, žirafy, ani vek pred 100 000 rokmi. Pokiaľ ťa budú ignorovať, potom je najvyšší čas, aby si sa nad sebou zamyslela.

 260. Medea

  „text o absencii, ktorý si tu nedávno použila ako argument“

  Ale ja som “text o absencii” nepoužila ako argument. Ja som len Bélovi vysvetlila, že neveriť, že P (nepovažovať za pravdivé P), neimplikuje veriť, že ¬P (považovať za pravdivé ¬P) – absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P. Tie citácie sú len “bonusy” s rôznymi definíciami ateizmu 🙂

 261. Lemmy

  Medea, až dostaneš odpoveď z Oxfordu, ozvi sa. Inak, maj sa pekne, a užívaj si dňa. 🙂

 262. Bela Lugosi

  A já jsem Medee zase vysvětlil, že to není případ těch, kteří náboženství odmítají, ale těch, co ho vůbec neznají, kdo ho zná a odmítá, tak to není absence víry, ale jiná alternativní víra (např. že bůh není nebo že náboženství nemjí pravdu atd.). Nejsme přeci krokodýlové.

  Nuže: 1) I kdyby věřící nedali žádné důkazy za tisíce let, tak z toho nutně neplyne, že náboženství je jen lidský výmysl, jak psal Lemmy, to je jen jeho nedokázaná víra. Evoluce také neměla stovky let důkazy a neznamená to, že neplatila už tehdy.

  2) Ani z mnohosti se to nedá odvodit, že nějaké náboženství nemá pravdu, protože u evoluce je také více teorií co jdou i proti sobě (Lamarck X Darwin atd…). Proč by nemohla nakonec jedna z těch teorií platit? To samé u náboženství.

  3) Vaše víra není náboženská, ale je to jen nejistá víra, jako ta naše. Vaše víra, že „náboženství je jen lidský výmysl“, to není dokázané, ani to z ničeho co jste psali neplyne. To napsal Lemmy, že náboženství je jen lidský výmysl. Dá se dohledat. Je to jeho přímá citace. To je pouhá víra, založená na spekulativních pseudodůkazech, vše může být matrix. Není to vůbec jisté…

  4) Když něco odmítáte, tak na základě vašich věr. Například odmítáte kreacionismus na základě vaší víry v evoluci (přitom evoluce může být jen matrix, není to jistá pravda ) atd… navíc i čisté odmítání je víra. Když totiž např. odmítnu, že náboženství má pravdu, tak tím vlastně tvrdím, že nemá pravdu nebo asi nemá pravdu nebo nevím. Jen tyto tři víry (nejisté názory) jsou možné.

  Dobrou noc též všem ateistickým věřícím, nejste přeci krokodýlové! 🙂

 263. Medea

  „A já jsem Medee zase vysvětlil, že to není případ těch, kteří náboženství odmítají, ale těch, co ho vůbec neznají, kdo ho zná a odmítá, tak to není absence víry, ale jiná alternativní víra (např. že bůh není nebo že náboženství nemjí pravdu atd.).“

  Zlato, tu nejde o odmietanie náboženstva, ale o Tvoju nesprávnu úvahu: „nevěří v existenci bohů = věří, že bohové (spíš) neexistují.“

  Napr. ja neodmietam, že v našej Galaxii je párny počet hviezd, ani neodmietam, že je ich počet nepárny, neviem či ich počet je alebo nie je párny. Nemám vieru, že ich je párny počet, nemám vieru, že ich je nepárny počet. Teda Medea neverí, že v Galaxii je párny počet hviezd, ale to neznamená, že verí, že ich nie je párny počet 🙂

 264. Medea

  Preboha, chlapi,však sa nehanbite priznať si svoje chyby! Aj ja by som si chyby tak rada priznala, ale nemôžem to urobiť, keď ich nerobím 😛

 265. Jaroslav Štejfa

  Doporučuji všem, kteří mají chabé či žádné znalosti angličtiny či jiného jazyka, aby využili
  https://translate.google.cz/ ,
  který už je natolik kvalitní, že za mírného použití vlastního intelektu lze smysl textu postřehnout. Chápu snahu Medey poskytnou co nejpřesněji své názory a její sklon k purismu. Pokud je váš zájem o diskutovaný problém tak malý, že vás proniknutí do určitého problému obtěžuje, nevyčítejte to jí. Nakonec poznamenávám, že zde potkávám diskutující, jejichž kognitivní kondice je taková, že nerozumí ani textu psanému česky. Což také není její vina.
  Jaroslav Štejfa

 266. Lemmy

  Medea: Preboha, chlapi,však sa nehanbite priznať si svoje chyby! Aj ja by som si chyby tak rada priznala, ale nemôžem to urobiť, keď ich nerobím.

  Pyšné a namyslené nosorožkyne a krokodílky chyby nerobia. 😛

 267. Jaroslav Štejfa

  Například si všimněte, že Béla Lugosi dává na roveň víru v možnost, že ho přejede vlak, když si lehne v tunelu na koleje s vírou, že Červenou Karkulku sežere vlk i s babičkou a neustále nás s tím krmí, aniž by uvážil, že většina si o něm myslí, že je matrix (tedy, že nežije skutečný život a je pouze virtuální realita).
  Matrix je docela pro takovou činnost vznešený název.
  Škoda, že zde nepíše Boris Karloff.
  Jaroslav Štejfa

 268. Lemmy

  Jaroslav, čo konkrétne? Môj záujem je veľký.

  Jeden človek má názor: Verím, že existuje boh. (On to myslí doslovne, že existuje len jeden boh, a on osobne ho píše s veľkým B, ako jedinečnú bytosť vo vesmíre, Stvoriteľa vesmíru, pôvodcu vesmíru; bytosť, ktorá vytvorila vesmír, a podľa neho ide o večnú bytosť, o osobu, alebo o Osobu… iných bohov považuje len za tzv.; za úskoky Satana, padlého anjela…)

  Druhý človek nemá tento názor. Hovorí sa tomu, že má absenciu ohľadom toho názoru.

  Detský príklad:

  Chlapec drží v ruke jablko. Dievča nedrží v ruke jablko. [Nemá jablko.] U dievčaťa je absencia, lebo jej chýba jablko, alebo ho nemá; na tom, ako sa už vyjadríme, nezáleží, je to len ľudská reč, ľudský opis, že chlapec má jablko, a dievča nemá jablko.

  V práci:

  Fero bol v práci. Ondrej nebol v práci. Ale mal byť, rovnako ako Fero. Ondrej má absenciu. Nebol prítomný v práci. Nemal prácu, mal absenciu.

  Nech už sa bude Medea alebo Bela akokoľvek vytáčať, myslím si, že som sa zrozumiteľne vyjadril.

  Výraz absencia je bežný a zrozumiteľný výraz.

  To len Bela verí, že Ondrej bol v nepráci. Bela verí, že dievča drží v ruke nejablko. A podobne.

  Jaroslav: Matrix je docela pro takovou činnost vznešený název.

  Alebo by mu pristal aj vznešenejší názov: Psychiatria.

  Absencia znamená u mňa, že nemám v hlave, nenosím v hlave, myšlienku: Verím, že existuje boh.

  Mám absenciu tejto myšlienky, nakoľko ju nemám, chýba mi. Napríklad zdravý človek nemá rakovinu. Má absenciu rakoviny. Neznamená to však, že raz neochorie. Môže dostať rakovinu. Bude mať rakovinu, a teda bude už chorý. Nastane zmena. Tak môže nastať zmena aj v názoroch na svet. Teraz je niekto teista, a inokedy zmení názor, a bude ateista. A platí to aj opačne.

 269. Lemmy

  Je také slovo anhedónia, ktoré je definované ako absencia…
  Slovo anhedónia pochádza z gréckeho slova „hedone“, teda radosť či potešenie. Predpona „an“ však označuje absenciu týchto pocitov… Keď niekto nemá radosť zo života, neteší ho život, nechce sa mu už žiť, je nešťastný, alebo ako keby nemal žiadne kladné pocity, emócie, tak trpí na anhedóniu. Alebo má anhedóniu. Či má absenciu tých dobrých pocitov. Nemá ich, nemá tie pocity, ktoré súvisia s radosťou zo života.

 270. Tonda Vlas

  @Jaroslav Štejfa

  Má to jednu vadu na kráse. Medea nepíše česky vůbec, takže takové napadání zdejších účastníků bych si odpustil. Obrázek o ní jsem si už udělal.

  K Belovi: příspěvky trollů, obzvláště pokud jsou sáhodlouhé, nečtu.

 271. Lemmy

  Tonda, ale keby tu nepísal multinick, človek, ktorý v diskusiách používa rôzne (viacero) prezývky; a keby nepísala Medea, pribúdali by tu nejaké nové komentáre? Alebo by tu bolo ticho, zamrznuto, mŕtvo…

  ???

 272. Tonda Vlas

  To je dilema. Znám více diskuzí, kde to tamní trolly nakonec přestalo bavit a teď je tam mrtvo.

 273. Ateistický laik

  @Lemmy: Kdyby tu netroloval multinick, tak by tu možná bylo ticho, ale diskuze by byla k věci a přehlednější.
  A já jsem například do teď nepochopil, proč se s Medeou bavíte o nosorožcích a multinick sem cpe krokodýly, když se tady primárně snažíme rozebrat náboženskou víru a její vliv na lidskou společnost (kterou netvoží ani nosorožci ano krokodýly). Asi jste to řešili na jiném fóru.
  Anglicky psané texty mi nevadí, viz doporučení od Jaroslav Š. Možná bych přímo doporučil, aby multinick trolil v angličtině, kde mají pro “víry” rozlišení. 🙂

 274. Svatý Jeronýmek

  Nevím kdo je multinick, ale já bych vám doporučil si uvědomit, že mezi vašimi vírami v ateismus, v materialismus, v evoluci a našimi v náboženství není moc rozdílů, proto je dobře, že máme pro ně stejné slovo: víra.

  1) Jsou to nejisté teorie na nejistých důkazech: jak bůh, tak evoluce a další teorie, vše může být matrix, všechny důkazy jsou nejisté, včetně důkazů boha, třeba kosmologický důkaz, kosti dinosaurů také mohou být matrix, tedy nejistý důkaz. Jsou to tedy nejisté názory = víry.

  2) Naše i vaše víry mají někdy výhody v zákonech, třeba vaše evoluční víry: školský zákon a osnovy, hodiny biologie.

  3) Máme své rituály a svaté texty: U vás třeba vaše pseudotvrzení o “absenci víry”, což je krásný rituál, který se vždy opakuje, i když je to nesmysl, nejsme krokodýlové. No a svaté knihy? Třeba Dawkins, u nás bible a tak.

  Skoro žádné rozdíly, zatím a krásný zbytek měsíce, Váš Jeroným kvantový. 🙂

 275. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  18.11. 2018
  Nevím kdo je multinick,
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Nehraj tu hloupého, příspěvky trollů, obzvláště když jsou sáhodlouhé, nečtu.

 276. Ateistický laik

  Potrefená husa SJ: Ad 2) §?
  Ať je o čem debatovat, kde je ta výjimka? A z čeho je ta výjimka?
  Vždyť vy jste ani ten školský zákon nečetl!?
  Nebo zase děláte mimoně?

 277. Jaroslav Štejfa

  K Lemmymu:
  Absence – nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity . Sám jste si odpověděl asi správně, je to ” bežný a zrozumiteľný výraz”.
  K Tondovi V.:
  Napadám zde pouze ty diskutéry, kteří se mi snaží namluvit, že má stejný význam pohádka a diagnosa mého zdravotního stavu a argumentem je, že se jedná o matrix.

 278. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Cituji sebe:
  Vaše odlišná tvrzení mohou být z hlediska novoplatonismu obě vlastně správná, protože oba mluvíte o věci nedefinovatelné. Tedy pravděpodobně každý o něčem jiném.
  Cituji vás:
  Nie, hovorím o Jednom ako fundamentálnom princípe, ktorý sa už nedá popísať pomocou základnejších pojmov. Najlepšie sa dá Jedno poznať pomocou mystickej kontemplácie a pri jeho popisovaní je najvhodnejšie hovoriť, čím všetkým Jedno nie je Plotinos býva považovaný aj za zakladateľa apofatickej teológie.

  Musím oponovat:
  Je-li teda nějaký princip, který se nedá popsat pomocí základnějších pojmů, přirozeně jej nelze definovat (rozumíme-li pod základnějšími pojmy „genus proximum“ nebo „diferentia specifica“). Spoléhání na mystické představy či výčet toho, co onen princip není, se mi jeví směšné. Dva odlišní jedinci skoro jistě mají rozdílné poznatky z kontemplace, ani křesťané se nedomluví na stejném chápání Nejsvětější Trojice, což je asi nejvyšší stupeň a vede jednoznačně do nadpřirozena. Nakonec, dejte příklad takového bezesporného principu. Už znova se mi vnucuje k vaší úvaze přídomek „dadaistická“. Teologie popisující Boha jeho popíráním mi přijde vrcholně dada. Nesmysly a nihilismus je toho nádivkou.
  Ovšem pokud svým textem pouze naznačujete pouze názory některých platoniků bez ztotožnění se s nimi, pak musím říci, že mé námitky nesměřují k vám.
  Jaroslav Štejfa

 279. Medea

  „Dva odlišní jedinci skoro jistě mají rozdílné poznatky z kontemplace“

  Pán Štejfa, ja som Plotinove mystické zážitky nenezažila, ale možno by Plotinos na Vašu námietku reagoval tak, že jeho zážitky mali nejakú esenciálnu vnútornú charakteristiku, signatúru, ktorá ich jednoznačne špecifikuje, teda táto signatúra by bola súčasťou všetkých “pravých zjavení” Jedna 🙂

  „Chápu snahu Medey poskytnou co nejpřesněji své názory a její sklon k purismu. Pokud je váš zájem o diskutovaný problém tak malý, že vás proniknutí do určitého problému obtěžuje, nevyčítejte to jí.“

  Ďakujem za pochopenie a obhajobu, pán Štejfa. Moje citácie z anglických textov alebo linky na ne sú obvykle mienené ako bonusový študijný materiál alebo námet na ďalšie zamyslenie pre záujemcov.

 280. Medea

  @Lemmy

  „Nech už sa bude Medea alebo Bela akokoľvek vytáčať, myslím si, že som sa zrozumiteľne vyjadril.“

  Lemmy, vytáčaš sa ty. Pretože na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby u iného jeho druhu bola prítomná. Na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby vieru, že P odmietal. A na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby si propozíciu P uvedomoval. To všetko si o absencii viery tvrdil v tejto starej diskusii, ku ktorej sa neprestajne nutkavo vraciaš.

  A okrem toho si v spomínanej diskusii nemal ujasnenú ani vlastnú definíciu ateizmu. Raz to bola len púha absencia viery v existenciu bohov, inokedy absencia s aktívnym odmietaním, prípadne uvedomelá absencia.

 281. Medea

  @Ateistický laik

  „A já jsem například do teď nepochopil, proč se s Medeou bavíte o nosorožcích“

  To sa len Lemmy neuroticky vracia k jednej starej diskusii.

 282. Medea

  „Pretože na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby u iného jeho druhu bola prítomná. Na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby vieru, že P odmietal. A na to, aby u nejakého subjektu absentovala viera, že P, nie je potrebné, aby si propozíciu P uvedomoval. To všetko si o absencii viery tvrdil v tejto starej diskusii“

  Aby nedošlo k nedorozumeniu. To, že je je potrebné, aby u iného jeho druhu bola prítomná viera, že P, je potrebné, aby vieru, že P odmietal, je potrebné, aby si propozíciu P uvedomoval, to Lemmy pri absencii viery v jednotlivých príspevkoch vyžadoval. Robil svojvoľné redefinície “absencie”.

 283. Medea

  „Obrázek o ní jsem si už udělal.“

  Tonda, ak narážaš na moju ostrosť voči Lemmymu, tak ja ho považujem za diskusného vandala, proti ktorému je vhodné použiť isté verbálne násilie 🙂

 284. Tonda Vlas

  Nevšiml jsem si, že by se choval jako diskuzní vandal. Za to ty se tu musíš vehementně ospravedlňovat.

 285. Lemmy

  Tonda, tu som to zhrnul. Podľa mňa je to prehľadné. Nemôžem predsa za to, že Medea provokovala spomínaním, že aj nosorožce, žirafy, a vôbec, čokoľvek, čo nemá v sebe myšlienku, že existuje boh, sú podľa nej, ako pochopila definíciu, ateisti. A okrem mňa to nikoho z ateistov nezaujímalo, tak nie je v podstate čo riešiť. Medea si bude myslieť, že má pravdu, a ja si za svojimi slovami tiež stojím. Môj názor totiž sama Medea nedávno potvrdila, keď citovala definíciu s absenciou z Oxfordu. Oxford je pre ňu autorita, ale ak to napíšem ja, tak pohŕda tým istým argumentom. To svedčí o chabej morálke u Medey. Žije v bublinkovom svete, že ak niečo napíše Oxford, je to OK, ale ak to poviem ja, už je to podľa nej chybné. To isté! Takže, až Medea napíše do Oxfordu, a vytkne im, že jej v definícii chýbajú zvieratá, nosorožce, žirafy a podobne, a dostane odpoveď, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu.

 286. Ateistický laik

  @Medea: No, já bych vaši poznámku o nosorožcích bral jako vtip.
  A vztahování pojmu ateista na jiné živočichy než lidi mě příjde odvádění od tématu.
  Stále se schoduju s Lemmym, že ateista je ten co u něj není náboženská_víra. A z jakéhokoliv důvodu, ať ji odmítá nebo o tom ani neví=neslyšel pojem bůh. Samozřejmě pak můžeme přidat ještě k tomu ateisovi několik přívlastků, ale to už jsou jen detaily.

 287. Lemmy

  Ďakujem, Laik. 🙂

  Aké sú ateizmy? Prevzaté od občianskeho združenia Humanističtí ateisté (Českej republiky).

 288. Medea

  @Lemmy

  „Môj názor totiž sama Medea nedávno potvrdila, keď citovala definíciu s absenciou z Oxfordu. Oxford je pre ňu autorita, ale ak to napíšem ja, tak pohŕda tým istým argumentom.“

  V tej citácii sú TRI definície ateizmu. A bavili sme sa o DEFINÍCIÁCH ateizmu, nie o argumentoch.

  „Žije v bublinkovom svete, že ak niečo napíše Oxford, je to OK, ale ak to poviem ja, už je to podľa nej chybné.“

  Definícia (ateizmus ako absencie viery v existenciu bohov) je jednoducho definícia. Nie je správna ani nesprávna. Ale pre mňa je smiešna, lebo môže zahrnúť aj idiota, ktorý nemá žiaden koncept boha.

  Ja pod ateizmom obvykle rozumiem propozíciu: “neexistuje žiaden boh” a ateistom myslím jej zástancu, teda osobu, ktorá ju považuje za pravdivú. Mňa nezujímajú nejaké absencie, ale propozície (a ich racionálne odôvodnenie).

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe

 289. Medea

  Lemmy, a nauč sa už konečne rozlišovať medzi definíciou a argumentom.

 290. Tonda Vlas

  *Definícia (ateizmus ako absencie viery v existenciu bohov) je jednoducho definícia. Nie je správna ani nesprávna. Ale pre mňa je smiešna, lebo môže zahrnúť aj idiota, ktorý nemá žiaden koncept boha.*

  Definice může být i věcně nesprávná.

 291. Ateistický laik

  Medea: Ja pod ateizmom obvykle rozumiem propozíciu: „neexistuje žiaden boh“ a ateistom myslím jej zástancu, teda osobu, ktorá ju považuje za pravdivú.
  Kdyby tam bylo napsáno „neexistuje fyzicky žiaden boh“, tak bych se stotožnil i já.
  Mňa nezujímajú nejaké absencie, ale propozície (a ich racionálne odôvodnenie).
  To mě absence zajímají. Z mého hlediska je to vymezení (základní) na “my – ateisti” a “oni – nábožensky věřící”, matematicky dvě množiny, které nemají žádný společný prvek.

 292. Foxy

  Ad: “Kdyby tam bylo napsáno „neexistuje fyzicky žiaden boh“, tak bych se stotožnil i já.”

  To je důvod. proč důsledně rozlišuji mezi imaginární existencí fenomenu (je o něm obecné povědomí a skrz tímto povědomím ovlivněné lidské myšlení mění i lidské chování a konání) a reálnou existencí fenomenu (prokazatelné přímé působení na přírodní děje).

  Vzhledem k tomu, že jsem neshledal (aniž mi kdy byly předloženy) důkazy potvrzující reálnou existenci boží (či nadpřirozena obecně), ba ani indicie naznačující možnost reálné existence boha či nadpřirozena obecně, hluboce pochybuji o reálné existenci boží a ve svých dalších úvahách či konání tuto možnost (reálnou existenci boží) nepředpokládám.

  Nevím, zda tento můj individuální postoj lze či nelze nazvat atheismem – a venkoncem je mi to vlastně jedno.
  Toť vše.

 293. Marek

  Přijde mi rozumný ten Foxyho přípis. Přinejmenším pro takového ateistu, který nemá naprosto žádnou potřebu se sebedefinovat ve vztahu k bohu/bohům. Některý jiný ateista možná takovou svoji sebedefinici potřebuje, nejsem si u něj ale jistý, zda kvůli sobě, nebo aby se jejím prostřednictvím vůči víře pak vymezoval.
  Protože od toho jsou to filozofové a je to jejich byznys (což je asi spíš nutkání), tito soutěží, jak to o tom ateistovi říct co možná nejfilozofičtěji. takže tito dámy a pánové to řeší, svádějí, nebo spíše už sváděli slovní souboje a potyčky o tom, kdo to dokáže vyjádřit tak, aby mu to jiný neuměl opravit. Věřící z toho mají možná radost, protože jim připadne, že když filozofové vymysleli ty různé ateistické škatulky, tak se ta svoloč pohanská třeba mezi sebou pohádá, podobně, jak to dělají oni při sporech, které modlení je to opravdové. Zajívavé koneckonců je, že svorně odmítají modly, ale “modlí” se ostošest. Ale vypadá to, že ateisté většinou na to své škatulkování zase tolik nedají, a na ateistické války o správném nevěření to nevypadá…

 294. Medea

  @Tonda Vlas

  *Definícia (ateizmus ako absencie viery v existenciu bohov) je jednoducho definícia. Nie je správna ani nesprávna. Ale pre mňa je smiešna, lebo môže zahrnúť aj idiota, ktorý nemá žiaden koncept boha.*

  Definice může být i věcně nesprávná.

  Nehovorím o definíciách (a definičných kontextoch) vo všeobecnosti, ale o jednej definícii („ateizmus“ = absencia viery v existenciu bohov) v kontexte uvedených dvoch citácií. Chceme nejako roslíšiť postoje alebo propozície ohľadom existencie bohov a je len vecou nášho záujmu čomu priradíme nálepku „ateizmus“, či ju priradíme absencii, propozícii, viere (v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé).

 295. Medea

  @Ateistický laik

  „To mě absence zajímají. Z mého hlediska je to vymezení (základní) na „my – ateisti“ a „oni – nábožensky věřící“, matematicky dvě množiny, které nemají žádný společný prvek.“

  Do tej množiny ateistov Vám však môžu padnúť aj nejakí agnostici, ktorí považujú propozíciu „existuje aspoň jeden boh“ za rovnako pravdepodobnú ako jej negáciu.

 296. Medea

  @Foxy

  „To je důvod. proč důsledně rozlišuji mezi imaginární existencí fenomenu (je o něm obecné povědomí a skrz tímto povědomím ovlivněné lidské myšlení mění i lidské chování a konání) a reálnou existencí fenomenu (prokazatelné přímé působení na přírodní děje).“

  To mi zadá zbytočne mätúce. Existencia viery v X a existencia X sú dve rôzne veci. Viera v nejaké X môže silno pôsobiť, aj keď samotné X neexistuje, teda vôbec nepôsobí.

  „obecně, hluboce pochybuji o reálné existenci boží a ve svých dalších úvahách či konání tuto možnost (reálnou existenci boží) nepředpokládám. Nevím, zda tento můj individuální postoj lze či nelze nazvat atheismem – a venkoncem je mi to vlastně jedno.“

  „Hluboce pochybovat“, to by som preložila ako „pripisovať veľmi malú pravdepodobnosť“, teda v podstate veriť, že neexistuje 🙂

 297. Lemmy

  To nie je pravda. Nemôžeš nazývať absenciou propozíciu, ktorá môže byť rovnako pravdepodobná ako jej negácia. Lebo to už nie je absencia myšlienky: Verím, že existuje boh. Lebo ak ju má v hlave ako možnú, pravdepodobnú, dokonca aj vo forme negácie, tak nemôžeme hovoriť o absencii.

 298. Lemmy

  Medea: „pripisovať veľmi malú pravdepodobnosť“, teda v podstate veriť, že neexistuje

  Veriť, že neexistuje neznamená veľmi malú pravdepodobnosť. Tie 2 slovné spojenia majú odlišný význam.

  Ak si myslím, že niečo neexistuje, tak aká je tá veľmi malá pravdepodobnosť v mojom názore? Smeješ sa z definície od Oxfordu, ale sama máš smiešne názory.

  Veľmi malú pravdepodobnosť používajú agnostici, ktorí sa nevedia rozhodnúť, aký majú mať názor. Balansujú medzi niekoľkými extrémnymi pozíciami, pravdepodobnosťami.

  Ja však hovorím o ľuďoch, ktorí majú absenciu náboženskej viery, to znamená, že majú nula percent v hlave, že existuje aspoň jeden boh. Oni totiž nemajú v hlave myšlienku, že existuje boh. To sa nazýva absencia, ak niečo v hlave nemáš. Ako som povedal:

  1. človek hovorí: Verím, že existuje boh.
  2. človek nemá tento názor, má absenciu toho názoru, tej viery, ktorú hlása 1. človek.

 299. Tonda Vlas

  Medea
  19.11. 2018
  @Tonda Vlas

  *Definícia (ateizmus ako absencie viery v existenciu bohov) je jednoducho definícia. Nie je správna ani nesprávna. Ale pre mňa je smiešna, lebo môže zahrnúť aj idiota, ktorý nemá žiaden koncept boha.*

  Definice může být i věcně nesprávná.

  Nehovorím o definíciách (a definičných kontextoch) vo všeobecnosti, ale o jednej definícii („ateizmus“ = absencia viery v existenciu bohov) v kontexte uvedených dvoch citácií. Chceme nejako roslíšiť postoje alebo propozície ohľadom existencie bohov a je len vecou nášho záujmu čomu priradíme nálepku „ateizmus“, či ju priradíme absencii, propozícii, viere (v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Já myslel definici ve všeobecnosti.

  Ten článek, na který byl odkaz jsem si pak posléze přečetl a připadalo mi to jako velmi komplikované. Mimoto, definici moneteismu jsem tu uvedl. Judaisty jsem tam nakonec nepřidal, protože tu chodí jeden judaista, jehož představy jsou odlišné. Jenom nevím, zda je to jeho osobní specifický názor nebo je takový náhled mezi judaisty rozšířený více.

 300. Marek

  Víte Medeo, opravdu si jen hrajete se slůvky. A vycházíte-li u toho z nějakých filozofů, potom si s nimi hrají oni. Foxy to napsal naprosto srozumitelně, dokonce z toho jde poznat, že rozdíl mezi existencí víry v něco, a existencí toho něčeho, mu nemusíte připomínat. Stejně tak ani to, že víra v něco má své působení i bez existence toho něčeho, protože to tam mimochodem má, sice trochu jinými slovy, ale napsáno.

  Co se týče té pochybnosti a pravděpodobnosti, no, vlastně ani nechci vůči vám být útočný (o to víc ne, že mi náhodou, třebaže to nemá žádnou relevanci, No Name zrovna hráli do ucha Lekná 🙂 ). Ale, pokud opravdu budete výrazům přiřazovat z portfolia jejich významů jen ty, které pak slovně vyzní, že se vzájemně buď dublují, nebo negují, potom přinejmenším mě by to od další komunikace s vámi odradilo. Nevím, jestli jste už se dočetla o mém Velkém Lučním Koníku. Jeho existence je podobně jistá, jako existence všech ostatních bohů. Jen se mu prozatím nedostalo tolik popularity. Ale pokud mým odpůrcům budete tvrdit, že protože mému Koníkovi dávají nulovou pravděpodobnost existence, znamená to jejich víru v Koníkovu neexistenci, a to proto, že filozofové to tak (asi) definují, je to, jako byste pochybovala o jejich duševním zdraví. Co třeba situace, že je jim můj Koník (což by mě nejprve urazilo, poté rozhněvalo, a nakonec v mé víře posílilo 🙂 ) jednoduše ukradený?

 301. Medea

  @Lemmy

  „To nie je pravda. Nemôžeš nazývať absenciou propozíciu, ktorá môže byť rovnako pravdepodobná ako jej negácia. Lebo to už nie je absencia myšlienky: Verím, že existuje boh. Lebo ak ju má v hlave ako možnú, pravdepodobnú, dokonca aj vo forme negácie, tak nemôžeme hovoriť o absencii.“

  Reč je predsa o absencii viery v existenciu bohov, nie o absencii znalosti propozície „existuje aspoň jeden boh“. A môžem priraďovať propozícii P pravdepodobnosť 0.5 a mať absenciu viery, že P, pretože „veriť“ = považovať za pravdivé, a na to, aby som priradila propozícii P pravdepodobnosť 0.5, nemusím P považovať za pravdivú.

  Napr. chystám sa hádzať vyváženou mincou, ale propozíciu „padne hlava“ nepovažujem za pravdivú ani nepravdivú, teda viera v jej pravdivosť u mňa absentuje, a napriek tomu tejto propozícii priraďujem pravdepodobnosť 0.5.

  „Ak si myslím, že niečo neexistuje, tak aká je tá veľmi malá pravdepodobnosť v mojom názore?“

  Presne kvantifikovateľné to nie je. Hranica medzi považovať za pravdivé a nepovažovať za pravdivé je neostrá. Napr. považujem za pravdivé, že ma dnes nezasiahne meteorit, pretože pravdepodobnosť zásahu je veľmi malá. (Samozrejme, považovať niečo za pravdivé neimplikuje skutočnú pravdivosť.)

  „Veľmi malú pravdepodobnosť používajú agnostici, ktorí sa nevedia rozhodnúť, aký majú mať názor. Balansujú medzi niekoľkými extrémnymi pozíciami, pravdepodobnosťami.“

  To by bolo hlúpe, pretože ak P má veľmi malú pravdepodobnosť p, tak ¬P bude mať veľmi vysokú pravdepodobnosť 1-p.

  „Ja však hovorím o ľuďoch, ktorí majú absenciu náboženskej viery, to znamená, že majú nula percent v hlave, že existuje aspoň jeden boh.“

  Nie, absencia viery, že P, neznamená priradenie nulovej pravdepodobnosti P. Viď hore príklad z mincou. Absencia viery znamená len to, že nepovažujem P za pravdivé (a ani ¬P nemusím za takú považovať).

 302. Medea

  @Marek

  „Foxy to napsal naprosto srozumitelně, dokonce z toho jde poznat, že rozdíl mezi existencí víry v něco, a existencí toho něčeho, mu nemusíte připomínat. Stejně tak ani to, že víra v něco má své působení i bez existence toho něčeho, protože to tam mimochodem má, sice trochu jinými slovy, ale napsáno.“

  Ja netvrdím, že Foxy si neuvedomuje rozdiel medzi „existencí víry v něco, a existencí toho něčeho“. Len som niečo zdôraznila a nevidím užitočnosť pojmu „imaginární existence“. Tiež sa obávam, že „imaginární existence“ môže do diskusií vnášať zmätok.

  „protože mému Koníkovi dávají nulovou pravděpodobnost existence, znamená to jejich víru v Koníkovu neexistenci, a to proto, že filozofové to tak (asi) definují, je to, jako byste pochybovala o jejich duševním zdraví. Co třeba situace, že je jim můj Koník (což by mě nejprve urazilo, poté rozhněvalo, a nakonec v mé víře posílilo 🙂 ) jednoduše ukradený?“

  Na „ukradenosti“ predsa nezáleží 🙂 Dôležité je, či považujú propozíciu „Marekov Koník neexistuje“ za pravdivú.

 303. Medea

  @Tonda Vlas

  „Jenom nevím, zda je to jeho osobní specifický názor nebo je takový náhled mezi judaisty rozšířený více.“

  Náš Judaista je veľmi špecifický a jeho názory môžu byť tiež takéto 🙂

 304. Tonda Vlas

  Z hlediska teisty není plnohodnotný ateismus vírou v neexistenci Boha ale je nevěrou, přesněji nevírou v jeho existenci. V tomto pokládám argumentaci trolla Multininicka a Medey, která ho tu hájí za jalovou.

 305. Svatý Jeronýmek

  Ale ty nemáš žádnou nevíru v boha, nevíru v boha má dement nebo krokodýl, to je absence víry v boha, ty odmítáš náboženství a existenci boha jako pravdivého tvrzení.

  To není absence víry, ale víra v neexistenci nebo asi neexistenci nebo agnostická víra, že možné je to nebo ono.

  Žádná absence víry to není, je to víra v opak než hlásá náboženství. Nikoliv “nevíra”. Nevíra je věc dítěte co ještě nepoznalo ideu boha nebo retardovaného jedince nebo zvířete.

  Ty nevěříš (na hodně procent, možná na 100% – což ale není logické), že (jakýkoliv) bůh existuje (fyzicky), nejde tedy o “absenci víry v boha”, ale o víru, že bůh spíš neexistuje nebo neexistuje (nebo že je možné oboje) a náboženství je spíš “jen lidský výmysl”, jak napsal Lemmy.

  Lemmyho tvrzení-víra, že “Náboženství je jen lidský výmysl” je pozitivní tvrzení, které se musí dokazovat, není to žádná nevíra. Je to pozitivní tvrzení.

  Když slyšíš o náboženství, které něco tvrdí, ty to odmítneš jako pravdu, tak se nejedená o absenci, ale o odmítnutí. Absence by byla neznalost těchto idejí, odmítnutí je znalost a odmítnutí (tedy víra v opak – v nepravdivost daného tvrzení) na nějakém základě, z nějakého důvodu.

  Krásný zbytek měsíce a třeba o vánocích! Váš kvanťák Jeroným! 🙂

 306. Ateistický laik

  Medea: Do tej množiny ateistov Vám však môžu padnúť aj nejakí agnostici, ktorí považujú propozíciu „existuje aspoň jeden boh“ za rovnako pravdepodobnú ako jej negáciu.
  To můžou, z hlediska výjimek v zákoně se i tak zpravidla chovají. 🙂 Ale já osobně bych je nacpal 🙂 k věřícím, protože jsou už schopni se bohem (jeho fyzickou existencí) zabývat jako pravděpodobný jev.

 307. Foxy

  Dlabu ti na jakékoliv úvahy o bohu, mám ho… no přesně tam = apatheismus.
  – – –
  Nevíra v existenci boha není ekvivalentem víry v neexistenci boha.
  Příklad:
  Medeo, nemohu neříct, že Tě nemám nerad.
  Medeo, musím říct, že Tě mám rád.
  Považuješ obě tato vyjádření náklonnosti k Tobě skutečně za ekvivalentní?
  – – –
  Přes veškeré výhrady považuji rozlišení mezi imaginární a reálnou existencí za užitečný nástroj. Ona totiž může být i komplexní existence, která má svou reálnou i imaginární složku.
  Příkladem budiž reálně existující historická osobnost, zahalená do pláště legend a mýtů.
  Nebo dnes až příliš obvyklá účelově vyrobená polopravda, kde do zcela čisté (či spíše zcela špinavé) lži jsou coby plausibilisátor vkomponována zrnka pravdy. Viz například vysoce odborné pojednání zde:
  https://necyklopedie.wikia.com/wiki/Technologie_zpracov%C3%A1n%C3%AD_pravdy
  – – –
  Slova “věřit” a “víra” jsou v jazyce českém, a, obávám se, i v jazyce slovenském, natolik dvojznačná a významově rozmazaná, že se jejich používáním vyhýbám, a pokud možno je nahrazuji výrazy jednoznačnějšími (krásné slovo, není liž?).

  Tož tak asi

 308. Lemmy

  Na Slovensku si slová viera, veriť a veriaci uzurpovali najmä kresťania, takže akonáhle niekto povie, že je veriaci, ostatným (naivným kresťanom, teda väčšine kresťanom) to stačí.

  Adam Roman to vysvetlil:

  Vyhlásiť sa za veriaceho je predsa také jednoduché! Stačí urobiť krížik do správnej kolónky.

  Šéf slovenských vyšetrovateľov Jaroslav Ivor oňahdy odpovedal na otázku Milana Markoviča, či je veriaci, sebavedome: „Samozrejme, že som!“ Najviac ma zarazilo slovo „samozrejme“. Ale myslím si, že už viem, prečo to akurát tak povedal.

  Uvažujte chvíľu nahlas so mnou. Povedať „som veriaci“, je veľmi ľahké. Sú to len dve slová. Je to ešte ľahšie ako povedať „sú štyri hodiny“. Ale z tvrdenia „sú štyri hodiny“ nemáte nič, zatiaľčo z vyhlásenia „som veriaci“ vám plynie uznanie okolia, že ste počestný, pravdovravný, obetavý, ušľachtilý, žičlivý, mravný atď.

 309. Marek

  Když jsem se Medeo tedy do toho pustil, třeba aspoň Foxy bude mít radost, že je populární :).
  No, ale skoro bych řekl, že to jeho psaní je o tom, jestli úplně čirou náhodou nemá smysl se raději zabývat něčím konkrétním. Něčím, co má aspoň trochu hlavu a patu. Namísto toho, aby se dokola řešilo cosi, splňující všechny atributy vybájenosti. Imaginární existence je velmi výstižné označení právě pro to vybájené, a mně osobně to žádný zmatek v používání pojmů nevytváří. Pro ateistu je existence boží existencí naprosto imaginární. Imaginární ve smyslu jeho existence pouze v představách jeho věřících. Opravdu mi není jasné, co vám na tom označení překáží. Abych ale dodržel kontext svého psaní, tu imaginárnost lze nahradit stupněm pravděpodobnosti, limitně se blížící k nule.

  A co se toho ukradeného dotýká, tento výraz je samozřejmě expresivnější. Skutečně (už proto, že kdo by to byl řekl, ale zrovna začal fotbal cze – svk 🙂 )se mi ale nechce zase připomínat, že bez ohledu na filozofovy závěry a definice, není jediným možným stavem vědomí ten, že nevíra v existenci čehokoli je pouze a jen vírou v neexistenci toho čehokoli. Ale snad toto nemáte na mysli. Jenže výrazy pravdivý a nepravdivý, ty mají příliš absolutní nádech. Jistě víte, že ani ten nejzarytější ateista, tedy, nejzarytější…, prostě pokud nejde o bigotního, ortodoxního a fundamentálního ateistu, kdy se u něj skutečně jedná o víru v neexistenci, o slepou a na věření v tu neexistenci postavenou, potom “normální” ateista ví, že přikládat své nevíře stoprocentní pravdivost je iracionální. Proto, že míru pravdivosti si pro sebe vyhodnocuje. Pokud mu vyjde, že boží verze je z těch jemu známých tou naprosto bezkonkurenčně nejméně pravděpodobnou, a to pro protiřečení většiny tvrzení samých mezi sebou i vůči ověřeným přírodním dějům, a protože všechny jemu předkládané indicie nesou rysy báje, označí si ji za natolik mizivě pravděpodobnou, že postrádá pro něj smysl se takovou verzí zabývat jinak, než nevážně. To Medeo není o pravdivosti a nepravdivosti. Naopak to je o tom popsaném stupni pravděpodobnosti. ještě mnohem nižšímu, než je možnost výhry eurojackpotu. Ve vědě se o hypotéze, která disponuje byť jen mizivou pravděpodobností své platnosti, nikdo nevyjádří jako o nepravdivé. Jen se jí pro značný stupeň její irelevance prostě nezabývá. Jedinou indicií, kterou má náboženství k dispozici, je naše aktuální neznalost vzniku života jako takového. Indicie je velmi mlhavá, přesto postačuje k tomu, aby se nemohlo mluvit o pravdě nebo nepravdě. Když na věc přijde, kéž by to tak zůstalo. Objevení vzniku života a následné jeho použití by patrně vedlo k ještě mnohem větší pasece, než způsobují náboženství…
  A vůbec, vedeme nad vámi 1:0. Jó, kdo neskáče… 🙂

 310. Marek

  No, koukám, že než jsem to dopsal, ten Foxy si dávno k tomu řekl svoje…

 311. Tonda Vlas

  Lemmy
  19.11. 2018
  Na Slovensku si slová viera, veriť a veriaci uzurpovali najmä kresťania, takže akonáhle niekto povie, že je veriaci, ostatným (naivným kresťanom, teda väčšine kresťanom) to stačí.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  To ale převzali ze starořečtiny.

 312. Lemmy

  Tonda, nech si to aj prevzali zo starogréčtiny, len som uistil Foxyho, keď napísal: a, …obávám se, i v jazyce slovenském…

  Lebo nie obávam, ale naisto je toto slovo (a jeho obmeny) načisto nejasné, rozmazané, viacvýznamové, mnohoznačné. U teistov, nábožných, veriacich v boha ani tak nie, ak hovoria o sebe, a k sebe, k svojim členom, ale vo všeobecnosti, keď sa vyjadrujú rôzni ľudia, a pritom nepoužívajú tieto slová v náboženskom (cirkevnom) význame, ale v jednoduchom: veriť znamená považovať za pravdivé.

  Dieťa verí (dôveruje) rodičom. Myslí si, že to, čo rodičia mu hovoria, je pravda, prípadne je to dobré pre neho.

 313. Medea

  @Foxy

  „Nevíra v existenci boha není ekvivalentem víry v neexistenci boha.“

  Foxy, súhlasím. Však som už o tom v tejto diskusii viackrát písala, napríklad tu.

  Ja používam ekvivalenciu „veriť“ = považovať za pravdivé.

  Kto považuje za pravdivé, že Marduk, Jahve, Thor, … neexistujú, verí, že Marduk, Jahve, Thor, … neexistujú. Kto považuje za pravdivé, že uhlík má protónové číslo 6, verí, že uhlík má protónové číslo 6.

  A čo sa vedenie týka, bolo by absurdné povedať, že niekto vie, že P, ale nepovažuje P za pravdivé. Propozičné poznanie, že P, podľa mňa nutne zahŕňa aj považovanie P za pravdivé, teda vieru, že P.

  Viem, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave, teda považujem za pravdivé, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave, teda verím, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave.

  „Medeo, nemohu neříct, že Tě nemám nerad. Medeo, musím říct, že Tě mám rád. Považuješ obě tato vyjádření náklonnosti k Tobě skutečně za ekvivalentní?“

  Nepovažujem, ale Ty na mňa pôsobíš veľmi pohodovým dojmom, takže môžem povedať, že Ťa mám rada 🙂

  „Přes veškeré výhrady považuji rozlišení mezi imaginární a reálnou existencí za užitečný nástroj. Ona totiž může být i komplexní existence, která má svou reálnou i imaginární složku. Příkladem budiž reálně existující historická osobnost, zahalená do pláště legend a mýtů.“

  Nuž, ja by som to nazvala len mytologizáciou histórie 🙂

 314. Medea

  @Ateistický laik

  „Ale já osobně 🙂 bych je nacpal k věřícím, protože jsou už schopni se bohem (jeho fyzickou existencí) zabývat jako pravděpodobný jev.“

  Aj Dawkins je schopný sa pravdepodobnosťou Boha zaoberať, ale toho by ste asi „k veřícím necpal“ 🙂

  Vezměme tedy škálu pravděpodobnosti vážně a umístěme na ni názory lidí na existenci Boha, přičemž dvěma krajními body bude opačná jistota. Tato škála je sice spojitá, ale pro naše účely ji může zastoupit následujících sedm milníků:

  1. Přesvědčený teista. 100 procentní pravděpodobnost Boha. Slovy C. G. Junga: „Já nevěřím, já vím.“
  2. Velmi vysoká pravděpodobnost, ale nikoli 100 procent. De facto teista. „Nevím to jistě, ale silně věřím v Boha a svůj život žiji tak, jako by byl.“
  3. Vyšší než 50 procent, ale nepříliš vysoká. Prakticky vzato agnostik, který však tíhne k teismu. Jsem velmi nerozhodný, ale spíše bych v Boha věřil.“
  4. Přesně 50 procent. Zcela nestranný agnostik. „Existence a neexistence Boha jsou přesně stejně pravděpodobné.“
  5. Nižší než 50, ale nepříliš nízká. Prakticky vzato agnostik, který však tíhne k ateismu. „Nevím, jestli Bůh existuje, ale spíše bych byl skeptický.“
  6. Velmi nízká pravděpodobnost, ale nikoli nulová. De facto ateista. „Nevím to jistě, ale Bůh je podle mého velmi nepravděpodobný, a svůj život žiji tak, jako by nebyl.“
  7. Přesvědčený ateista. „Vím, že Bůh není, se stejnou jistotou, jako Jung ,ví‘, že je.“

  […] Já sám se řadím do 6. kategorie, ale tíhnu k 7. – jsem agnostický jen do té míry, jako jsem agnostický, pokud jde o rusalky v zahradě.

  (Richard Dawkins: Boží blud. Academia, 2009. str. 71)

 315. Medea

  @Tonda Vlas

  „Z hlediska teisty není plnohodnotný ateismus vírou v neexistenci Boha ale je nevěrou, přesněji nevírou v jeho existenci.“

  Z hlediska Tondy Vlasa. Mluv jenom za sebe, nejsi mluvčím všech teistů.

  „V tomto pokládám argumentaci trolla Multininicka a Medey, která ho tu hájí za jalovou.“

  Podle mě mou argumentaci vůbec nechápeš. A není to obhajoba multinicka. Jen vysvětluji svou pozici.

 316. Lemmy

  Medea, toto je už smiešne: Kto považuje za pravdivé, že uhlík má protónové číslo 6, verí, že uhlík má protónové číslo 6.

  Lebo na toto tvrdenie máme príliš veľa dôkazov. Údaje o uhlíku totiž nie sú výmyslom, nie sú vycucané z prsta ako mytológie. Na údaje o uhlíku neprišli ľudia v púšti, ale tvrdým výskumom. Ak pridáš ešte jeden protón, tak už nebudeš hovoriť o uhlíku. Márii, matke Ježišovej, však môžeš pridávať koľko chceš. Na Slovensku je nielen Panna, ale aj Sedembolestná.

  Medea hovorí: Verím, že existujem. Verím, že pochádzam z dvoch ľudí, rodičov, jeden muž, otec, a druhý človek je žena, matka, moja mamka.

  Verím, že píše, teda ťuká do klávesnice, a verí, že je pri vedomí, keď píše do diskusie. Verí, že píše správne. Verí, že sa nemýli.

  Verí, že je mesto New York. Možno aj dve také mestá, na rôznych miestach. Verí, že je štát New York.

  Kým ona verí, normálni ľudia to vedia.

  V tom sa odlišujú tí, ktorí čosi vedia, od tých, ktorí tomu veria.

 317. Lemmy

  Medea: jako jsem agnostický, pokud jde o rusalky v zahradě

  A ako ti to pomôže? Čo vieš o človeku povedať, ak na tvojej propagovanej stupnici niekto neverí v bode 7, že rusalky sú v záhrade? Čím sa odlišuje taký človek od toho, ktorý je na stupnici s bodom 8?

 318. Bela Lugosi

  To, že existuje New York je jen vaše víra, může to být narafičený matrix (logická možnost tu je), 100% to není, tedy bych nemluvil o vědění, ale o víře ve fyzickou existenci New Yorku. 🙂

  Takže máte agnostickou víru, že bůh možná je a možná není. Super, že jste se přiznali. Pak ale těžko mluvit o tom, že “náboženství je jen lidský výmysl”, protože to tak být nemusí. A důkazy pro to nejsou 100%. Jako skoro pro nic.

  Jinak ateistická víra že bůh není nebo asi není je právě to, co popisuje Medea.

  Já mam víru, že Sněhurka a evoluce asi neexistují a nejsou pro ně 100% důkazy (vše může být matrix nebo skoro vše) u boha také nejsou 100%, ale na něho věřím, myslím si, že spíš existuje. Osobní zkušenost, ale můžu se mýlit. Jen věřím. Jako vy jen věříte na evoluce (přitom to může být jen matrix).

  Také bych se vás mohl zeptat: proč u vás “absentuje víra v boha”? A na to už byste mi museli dát hodně “logických” odpovědí, pozitivních tvrzení a vašich věr. Např. ta vaše “údajná absence” víry v boha se zakládá na víře, že věřící v boha nedali žádné dostatečné důkazy. To je také jen víra. Pro mě jste zase nedali dostatečné důkazy pro evoluci. Takže na ní nevěřím, ale raději než abych mluvil o “absenci víry v evoluci” se přiznávám, že podle mě je evoluce spíš nepravda.

  Též přeji krásný den a zdravím Jeronýmka a třebas někdy! 🙂

 319. Tonda Vlas

  Medea
  19.11. 2018
  @Tonda Vlas

  Z hlediska Tondy Vlasa. Mluv jenom za sebe, nejsi mluvčím všech teistů.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Je to běžný teistický pohled.

 320. Tonda Vlas

  *Též přeji krásný den a zdravím Jeronýmka a třebas někdy!*

  To je skvělé, takto pozdravovat sám sebe.

 321. Lemmy

  Tonda, pravda, multinick Bela sám seba pozdravuje, keď spomína Jeronýmka. 😀

 322. Medea

  „Je to běžný teistický pohled.“

  Tonda, to by chcelo nejakú štatistiku. Ja poznám najmenej 5 analytických filozofov, ktorí sú teistami, a všetci považujú ateizmus za propozíciu “žiaden boh neexistuje” a ateista je jej zástanca, teda osoba, ktorá ju považuje za pravdivú, teda jej verí.

 323. Medea

  „Kým ona verí, normálni ľudia to vedia.
  V tom sa odlišujú tí, ktorí čosi vedia, od tých, ktorí tomu veria.“

  Nie ľudia, ktorí to vedia, tomu nutne veria, pretože to považujú za pravdivé. Ak niekto vie, že P, tak verí, že P. Opačná implikácia neplatí.

 324. Medea

  @Marek

  „Imaginární existence je velmi výstižné označení právě pro to vybájené, a mně osobně to žádný zmatek v používání pojmů nevytváří.“

  Ja by som navrhovala baviť sa o fiktívnych entitách. Pretože ja na nejaké spôsoby existencie neverím, rovnako ako neverím na rôzne spôsoby čísla tri. V slovných spojeniach ako: „tri kone“, „tri čísla“, „tri čarodejnice“, má podľa mňa slovo „tri“ ten istý význam. Nezáleží na druhu objektov, tri je tri. A existencia má podľa mňa (a nielen podľa mňa) veľmi blízky vzťah k počtu. Tvrdenie, že existuje nejaký kôň, je podľa mňa jednoducho ekvivalentné tvrdeniu, že počet koňov je väčší ako 0. A to isté platí pre čísla, funkcie, zákony, na kategórii objektov nezáleží.

  Keď hovorím, že existuje entita zodpovedajúca deskripcii D (resp. majúca vlastnosť V), tak tým jednoducho myslím to, že počet entít zodpovedajúcich D (resp. majúcich V) je väčší ako 0. Keď hovorím, že neexistuje, tak tým jednoducho myslím to, že počet entít zodpovedajúcich D (resp. majúcich V) je 0.

  Ako hovorí Gotlob Frege (Die Grundlagen der Arithmetik): „Existencia je analogická počtu. Potvrdenie existencie nie je v skutočnosti nič iné, než len odmietnutie počtu 0.“ 🙂

  „Pro ateistu je existence boží existencí naprosto imaginární. Imaginární ve smyslu jeho existence pouze v představách jeho věřících. Opravdu mi není jasné, co vám na tom označení překáží.“

  Ateista môže jednoducho povedať: „Boh neexistuje“. Prečo by to mal hovoriť komplikovane a (potenciálne) mätúco: „Boh existuje imaginárne“? 🙂 A keď chce hovoriť o existencii viery alebo doktríny ohľadom nejakého božstva, tak aj to môže priamo.

  „Ve vědě se o hypotéze, která disponuje byť jen mizivou pravděpodobností své platnosti, nikdo nevyjádří jako o nepravdivé. Jen se jí pro značný stupeň její irelevance prostě nezabývá.“

  Mne sa ale jednalo o priraďovanie subjektívnych pravdepodobností, ktoré je pre naše rozhodovanie pragmatickou nutnosťou a ich subjektívne stotožňovanie s 0, pokiaľ sú dostatočne malé. Takéto priraďovanie subjektívnej pravdepodobnosti vedie k tomu, že dostatočne nepravdepodobné propozície pragmaticky považujeme za nepravdivé. Napr. považujem za nepravdivé, že ma dnes zasiahne meteorit, považujem za nepravdivé, že voňavá káva, ktorú mi priniesol ten sympatický snedý čašník je otrávená, považujem za nepravdivé, že dnes vypukne tretia svetová. Takéto pragmatické považovanie propozícií za (ne)pravdivé je nutné, lebo inak by sme boli úplne preťažení spleťou malých pravdepodobností. Teda z našich subjektívnych pravdepodobností sa vynárajú naše každodenné viery ohľadom (ne)pravdivosti.

 325. Bela Lugosi

  Mam absenci víry v bohy = (toto je přirovnání, analogie, rovná se zde není myšleno jakože je to to samé) = mam absenci víry v evoluce. Myšlena fyzická existence bohů či evolucí. To jsou dementi nebo malé děti nebo krokodýlové. Ti už nic zřejmě nezdůvodňují, jsou to pitomci.

  Věřím, že bůh spíš není (není) = věřím, že evoluce spíš není (není). To jsou dospělí lidé, a-teistická víra nebo a-evolucionistická víra. Nebo naopak věřím že bůh spíš je (je) = věřím že evoluce spíš je (je).

  Věřím, že bůh možná je nebo možná není = věřím, že evoluce možná je a možná není. Agnostická víra, cca 50/50.

  Jisté důkazy nejsou ani pro bohy, ani pro evoluce. Vše může být matrix (nebo skoro vše empirické). Jsou to víry nebo nevíry na základě věr. NIkoliv absence víry, to je tak u dementů, ne u dospělých lidí.

  Dobrou noc a někdy! 🙂

 326. Medea

  A Bad Reason for Thinking that Atheism is not a Religion

  Atheism is not a religion. But the following is not a good reason for thinking so:

  Atheism (and here I mean the so-called “weak atheism” that does not claim proof that god does not exist), is just the lack of god-belief – nothing more and nothing less. And as someone once said, if atheism is a religion, not collecting stamps is a hobby. That really ought to end the discussion right there. Clearly, a mere lack of belief in something cannot be a religion.

  Right, a mere lack of belief in something cannot be a religion. But atheism is not a mere lack of belief in something. If atheism is just the lack of god-belief, then tables and chairs are atheists. For they lack god-belief. Am I being uncharitable?

  Suppose someone defines atheism more carefully as lack of god-belief in beings capable of having beliefs. That is still unacceptable. Consider a child who lacks both god-belief and god-disbelief. If lacking god-belief makes him an atheist, then lacking god-disbelief makes him a theist. So he is both, which is absurd.

  Obviously, atheism is is not a mere lack of belief, but a definite belief, namely, the belief that the world is godless. Atheism is a claim about the way things are: there is no such thing as the God of Judaism, or the God of Christianity, or the God of Islam, or the gods of the Greek pantheon, or . . . etc. The atheist has a definite belief about the ontological inventory: it does not include God or gods or any reasonable facsimile thereof such as the Plotinian One, etc.

  Note also that if you deny that any god exists, then you are denying that the universe is created by God: you are saying something quite positive about the ontological status of the universe, namely, that it does not depend for its existence on a being transcendent of it. And if it does not so depend, then that implies that it exists on its own as a brute fact or that it necessarily exists or that it causes itself to exist. Without getting into all the details here, the point is that if you deny that God exists, this is not just a denial of the existence of a certain being, but implies a positive claim about the ontological status of the universe. What’s more, if there is no creator God, then the apparent order of the universe, its apparent designedness, is merely apparent. This is a positive thesis about the nature of the physical universe.

  Atheism, then, is not a mere lack of god-belief. For it implies definite positive beliefs about reality as a whole and about the nature and mode of existence of the physical universe.

  Why then is atheism not a religion? No good purpose is served by using ‘religion’ to refer to any set of action-guiding beliefs held with fervor and commitment. For if one talks in that hopelessly loose way, then extreme environmentalism and Communism and leftism are religions.

  Although it is not easy to craft a really satisfactory definition of religion, I would say that all and only religions affirm the existence of a transcendent reality, whether of a personal or impersonal nature, contact or community or identification with which is the summum bonum and the ultimate purpose of human existence. For the Abrahamic faiths, Yahweh, God, Allah is the transcendent reality. For Taoism, the Tao. For Hinduism, Brahman. For (Mahayana) Buddhism, the transcendent state of nirvana. Since atheists precisely deny any such transcendent reality, contact with which is our highest good and ultimate purpose, atheism is not a religion.

  “But aren’t militant atheists very much like certain zealous religionists? Doesn’t militant atheism function in their lives much as religion functions in the life of the religiously zealous?” No doubt, but if one thing is like another, that is not to say that the one thing is the other or is a species of the other.

  And another thing. If atheism is not a religion, then, while there can be atheist associations, there cannot be, in any serious sense of the word, an atheist church.

  https://maverickphilosopher.typepad.com/maverick_philosopher/atheism-and-theism/

 327. Tonda Vlas

  @Medea:

  Podíval jsem se na tuto větu:
  *Pro současné účely stačí říci, že “Bůh” označuje nejvyšší bytost židovsko-křesťanské tradice.*

  Co je to za nesmysl? Pokud to formuluju takto, tak degraduju Boha na nejvyšší bytost a popírám monoteismus.

  Žel, mnozí, kteří si dnes říkají křesťané jdou mimo monoteismus.

 328. Tonda Vlas

  Medea
  20.11. 2018
  A Bad Reason for Thinking that Atheism is not a Religion

  Atheism is not a religion. But the following is not a good reason for thinking so:………..
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  V tom okopčeném je vehementní snaha obhájit těžko obhajitelné.

  Vidím to takto:
  Plnohodnotný ateismus být náboženstvím nemůže ale některé formy ateismu jsou kryptonáboženstvím.

 329. Foxy

  “Tvrdenie, že existuje nejaký kôň, je podľa mňa jednoducho ekvivalentné tvrdeniu, že počet koňov je väčší ako 0. ”

  Teda i čtvrtkůň? A co taková polokobyla… jak je to s její koňskou existencí? 🙂

 330. Marek

  Je to Medeo velmi zajímavá komunikace. Jeden použije výraz “imaginární existence”. Vám to připadá matoucí. Další na to, že mu to matoucí ani moc nepřijde. A vy zase, že lepší je “fiktivní entita”, a že na různé druhy existence nevěříte, protože existence je stejně jen to, že něco se vyskytuje v nenulovém množství. U toho Foxy přemýšlí, zda se nějaký kůň vyskytuje v množství sice větším, než ta nula, ale menším, než jedna. No, Foxy, já byl párkrát na jatkách. Koně zrovna nebourali. Třeba takoví vepříci se tam však vyskytovali celkově v počtu rozhodně větším, než jedna, ale paralelně taky se tam vyskytovali i v množství půl čuníka, nejednou i ve množství menším :). Medeo, vás mohu uklidnit, že žádná z těchto entit se tam nevyskytovala ve formě imaginární existence, protože jsem si odtud nosíval zvážené entity. Filozofové však dle mého soudu neodmítají existenci bravčových ocásků, proto se dostáváme do stavu, kdy je jednak doložena existence pašíka ve formě ocásků, tedy alternativní existence, a zároveň je potvrzena vaše a filozofova teze o jakémkoli existenčním množství, větším, než nula. Téměř se tedy jedná o remízu :). Nedokážu ale stejně posoudit, zda by k ní došlo i v případě, kdyby Foxyho při tom psaní třeba napadlo neříkat tomu imaginární, ale třeba fiktivní existence. A v úplných koncích bych byl, kdyby tam prásk imaginární entitu…

 331. Medea

  @Foxy

  „Teda i čtvrtkůň? A co taková polokobyla… jak je to s její koňskou existencí?“

  Foxy, hovorím o kardinalite množín/tried, teda o číslach prirodzených. 1/4 a 1/2 nie sú prirodzené čísla. A pod koňom som myslela živého koňa, nie jeho časti. Potrebná je dobrá vôľa pochopiť napísané (alebo požiadať o vysvetlenie/upresnenie) 🙂

 332. Medea

  „V tom okopčeném je vehementní snaha obhájit těžko obhajitelné.“

  Tonda, a pochopil si ten text? Autor hovorí, že isté dôvody nie sú dobré ako argument pri argumentácii, že ateizmus nie je náboženstvo a autor kritizuje vágne pojmy novo-ateistov.

  Ale tú moju citácia musím upraviť, lebo kopírovaním sa v autorovom texte stratili odkaz a citačný blok 🙂

 333. Medea

  A Bad Reason for Thinking that Atheism is not a Religion

  Atheism is not a religion. But the following is not a good reason for thinking so:

  Atheism (and here I mean the so-called “weak atheism” that does not claim proof that god does not exist), is just the lack of god-belief – nothing more and nothing less. And as someone once said, if atheism is a religion, not collecting stamps is a hobby. That really ought to end the discussion right there. Clearly, a mere lack of belief in something cannot be a religion.

  Right, a mere lack of belief in something cannot be a religion. But atheism is not a mere lack of belief in something. If atheism is just the lack of god-belief, then tables and chairs are atheists. For they lack god-belief. Am I being uncharitable?

  Suppose someone defines atheism more carefully as lack of god-belief in beings capable of having beliefs. That is still unacceptable. Consider a child who lacks both god-belief and god-disbelief. If lacking god-belief makes him an atheist, then lacking god-disbelief makes him a theist. So he is both, which is absurd.

  Obviously, atheism is is not a mere lack of belief, but a definite belief, namely, the belief that the world is godless. Atheism is a claim about the way things are: there is no such thing as the God of Judaism, or the God of Christianity, or the God of Islam, or the gods of the Greek pantheon, or . . . etc. The atheist has a definite belief about the ontological inventory: it does not include God or gods or any reasonable facsimile thereof such as the Plotinian One, etc.

  Note also that if you deny that any god exists, then you are denying that the universe is created by God: you are saying something quite positive about the ontological status of the universe, namely, that it does not depend for its existence on a being transcendent of it. And if it does not so depend, then that implies that it exists on its own as a brute fact or that it necessarily exists or that it causes itself to exist. Without getting into all the details here, the point is that if you deny that God exists, this is not just a denial of the existence of a certain being, but implies a positive claim about the ontological status of the universe. What’s more, if there is no creator God, then the apparent order of the universe, its apparent designedness, is merely apparent. This is a positive thesis about the nature of the physical universe.

  Atheism, then, is not a mere lack of god-belief. For it implies definite positive beliefs about reality as a whole and about the nature and mode of existence of the physical universe.

  Why then is atheism not a religion? No good purpose is served by using ‘religion’ to refer to any set of action-guiding beliefs held with fervor and commitment. For if one talks in that hopelessly loose way, then extreme environmentalism and Communism and leftism are religions.

  Although it is not easy to craft a really satisfactory definition of religion, I would say that all and only religions affirm the existence of a transcendent reality, whether of a personal or impersonal nature, contact or community or identification with which is the summum bonum and the ultimate purpose of human existence. For the Abrahamic faiths, Yahweh, God, Allah is the transcendent reality. For Taoism, the Tao. For Hinduism, Brahman. For (Mahayana) Buddhism, the transcendent state of nirvana. Since atheists precisely deny any such transcendent reality, contact with which is our highest good and ultimate purpose, atheism is not a religion.

  “But aren’t militant atheists very much like certain zealous religionists? Doesn’t militant atheism function in their lives much as religion functions in the life of the religiously zealous?” No doubt, but if one thing is like another, that is not to say that the one thing is the other or is a species of the other.

  And another thing. If atheism is not a religion, then, while there can be atheist associations, there cannot be, in any serious sense of the word, an atheist church.

  https://maverickphilosopher.typepad.com/maverick_philosopher/2017/03/a-bad-reason-for-thinking-that-atheism-is-not-a-religion.html

 334. Tonda Vlas

  Medea
  20.11. 2018
  „V tom okopčeném je vehementní snaha obhájit těžko obhajitelné.“

  Tonda, a pochopil si ten text? Autor hovorí, že isté dôvody nie sú dobré ako argument pri argumentácii, že ateizmus nie je náboženstvo a autor kritizuje vágne pojmy novo-ateistov.

  Ale tú moju citácia musím upraviť, lebo kopírovaním sa v autorovom texte stratili odkaz a citačný blok
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Hlavně nerozumíš tomu co já píšu. Mnohé tamní vývody považuju za zcestné.

  Jinak. Anglický text, to tu snad dovede okopčit i foxteriér.

 335. Medea

  „ Imaginární existence je velmi výstižné označení právě pro to vybájené, a mně osobně to žádný zmatek v používání pojmů nevytváří.“

  Marek, čo myslíte pod “imaginárnou existenciou”? Definujte ten pojem. Prečo máte potrebu hovoriť o “imaginárnej existencii” neexistujúcich entít? Prečo Vám nestačí jednoducho povedať, že také a také entity neexistujú? 🙂

 336. Lemmy

  Medea: Potrebná je dobrá vôľa pochopiť napísané (alebo požiadať o vysvetlenie/upresnenie)

  Aká si pokrytecká. V mojom prípade si sa takto nesprávala. A ideš druhých poučovať. Takú radu si si mala dať sama sebe vtedy, keď si v diskusii spomenula nosorožca! Druhým kážeš vodu, a sama sa opíjaš vínom!

 337. Medea

  @Tonda Vlas

  „Hlavně nerozumíš tomu co já píšu. Mnohé tamní vývody považuju za zcestné.“

  Napríklad?

  „Jinak. Anglický text, to tu snad dovede okopčit i foxteriér.“

  Aj štekať na neznáme, dokáže foxteriér. Zatiaľ si na tomto webe nejakú schopnosť logicky argumentovať nepredviedol, len “štekáš” na moje príspevky.

 338. Medea

  „Aká si pokrytecká. V mojom prípade si sa takto nesprávala. A ideš druhých poučovať. Takú radu si si mala dať sama sebe vtedy, keď si v diskusii spomenula nosorožca! Druhým kážeš vodu, a sama sa opíjaš vínom!“

  Ja som predsa napísané pochopila (definícia “ateizmu” ako absencie viery v existenciu bohov). Berieš sa príliš vážne, Lemmy 🙂

 339. Foxy

  Ad: “Foxy, hovorím o kardinalite množín/tried, teda o číslach prirodzených. 1/4 a 1/2 nie sú prirodzené čísla. A pod koňom som myslela živého koňa, nie jeho časti. ”
  Ale jo, vždyť já vím… Ale nebylo by hříchem takovou nahrávku na smeč neodpálit? No uznej sama…
  Bylo by mi potěšením dále diskutovat na téma reálné a imaginární existence, a vlastně tak pokračovat v přerušeném diskutování, co jsme vedli kdys na i-ateismu.cz, leč není mi dáno, natažená malta na nové zdi v předsíni už zavadla a je čas srovnat ji fartáčem, pokračovat v omítání a neflákat se u kompu, rád bych to dodělal do vánoc, než se sem zas navalí veškeré vnučstvo. Jo, být trifotrickým hexadědem, to není žádná prča, hlavně když už je jeden v důchodu a nemůže se už zašívat v práci, na těch báječných dlouhých nočních službách… tož dost plkání a hni se, kůže líná liščí, dyftýnem podšitá!

 340. Marek

  Medeo, Foxyho hvězda nezadržitelně stoupá. On to byl, kdo ten výraz použil pro to, aby svými slovy vyjádřil přístup k náboženství, a nesmyslnost zabývat se vybájenými bytostmi. A já byl zase ten, kdo s tím nejen neměl potíž, ale dokonce napsal,že jo, že je to docela výstižně řečeno. Smí se vůbec použít výraz vybájená bytost 🙂 ? Jako, sice to pořád není ta entita, ale lidi, když se o takových věcech baví, tak jeden tomu řekne ta imaginární existence, další zase to vybájené. Tihle lidi, to je teda zas nepodceňuju, všichni mají na mysli to samé, co vy, všichni o tom vědí, a fakt z toho, si teda aspoň myslím, nejsou dezorientovaní. Ony ty výrazy všechny do sebe tak jaksi pasují, nebo co. Vaše fiktivní entita, no, copak o to. Taky proti tomu venkoncem nemám nějaké výhrady. Anebo, leda…, Medeo! Medeo, vy jste z výrazů imaginární existence a vybájená bytost zmetená? To první znamená, že se jedná o vymyšlenou postavu. Někdo si ji vymyslel (možná jich na to bylo víc). Neexistující, tedy nacházející se v nulovém množství. Ale přesto se nacházející v představách svých zastánců. Jeden by rovnou řekl – imaginární. A nemusí to být jen postava, klidně to může být třeba velikánské nulové množství vody. Jako, ale vybájená postava, tak tam to na vodu nepasuje, tam je to přece jen o něco cílenější 🙂 . A když se to vezme z druhého “názorového” konce, tak bezva příklad je taky ten brontosaurus, ten tam do toho vyloženě sedí. Ten je taky úplně všechno Jak imaginární existence, tak s trochou tolerance vybájená postava (čtyřnohá), a rozhodně je to fiktivní entita. Já třeba měl tolik imaginárních existencí… Třeba na vojně :). Nebo vybájených bytostí. Ty jsem tam taky měl. Kdyby někdo nakreslil třeba rotu vojska s takovýma těma bublinama nad hlavou, to byste koukala. Samá bytost, často taky existence… 🙂 Nechci vás teda zklamat, entit tam myslím zas tolik ale přece jen nebylo. I když, do hlav jsem těm klukům zas neviděl…

 341. Tonda Vlas

  Medea
  20.11. 2018
  @Tonda Vlas

  „Hlavně nerozumíš tomu co já píšu. Mnohé tamní vývody považuju za zcestné.“

  Napríklad?

  „Jinak. Anglický text, to tu snad dovede okopčit i foxteriér.“

  Aj štekať na neznáme, dokáže foxteriér. Zatiaľ si na tomto webe nejakú schopnosť logicky argumentovať nepredviedol, len „štekáš“ na moje príspevky.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Ty příspěvky nejsou tvoje. Ani nepapoučkuješ. Jenom kopčíš. Proto ten foxteriér. Papagáj aspoň papouškuje.

 342. Lemmy

  Marek: Smí se vůbec použít výraz vybájená bytost?

  Ja to tak hovorím, len inými slovami: Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.

  Ale či mám pravdu, neviem. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.

 343. Svatý Jeronýmek

  ” Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.

  Ale či mám pravdu, neviem. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.”

  1) Tedy věříš, že bohové jsou vybájené bytosti. Tedy také věříš, že bohové fyzicky neexistují, na což jsme se tě tu ptali celé roky. To ovšem není jen absence víry, ale víra, že bohové jsou jen vymyšlené entity, tedy neexistují skutečně. A to jsi celou dobu popíral a teď jsi to opět přiznal… 🙂

  2) A někdo zase věří, že evoluce je vybájená teorie.

  3) Krásné! 100% důkazy nejsou ani pro různé bohy, ani pro různé evoluce, jsou to jen víry.

  Mějte se a někdy opět! Váš kvanťák Jeroným zdraví zdejší ateistické věřící (konečně jste se k té víře přiznali)! Jsem rád, že nejste krokodýlové! 🙂

 344. Lemmy

  Tonda, ale musíme uznať, že má schopnosť kopírovať texty. Možno ju to raz preslávi. Na Slovensku sa kopírovaním preslávil predseda Národnej rady SR JUDr. Andrej kapitán Danko. Až tak, že mu prischla prezývka: Kopírnik. Danko kedysi ukradol text pre vlastnú rigoróznu prácu. Čiže neprávom získal titul JUDr.

 345. Lemmy

  Troll: Tedy věříš, že bohové jsou vybájené bytosti.

  Naopak, opäť nemáš pravdu. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé. Veriť znamená považovať z pravdivé. Dobrú noc! Táraš ako vždy nezmysly, že som sa k viere priznal. Vidno len to, že nevieš, čo znamená slovo viera.

  Troll: A někdo zase věří, že evoluce je vybájená teorie.

  Viem, napríklad ty. Ty veríš, že evolúcia je vybájená.

 346. Svatý Jeronýmek

  “Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.

  Ale či mám pravdu, neviem. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.“”

  4) Lemmy, ty si myslíš, že bohové jsou vybájené bytosti, ale zároveň tuto svou víru nepovažuješ za pravdivou? 😀 😀 Zajímavá úvaha.

  5) Víra – nemusí znamenat považovat za pravdivé, ale i za pravděpodobné nebo věřit, že něco je lež nebo omyl (např.). Víra je každý názor, který není 100% jistý. 🙂

  Názor který nemá 100% důkazy = víra. Tedy ať už své tvrzení o bozích považuješ za pravdivé nebo za nepravdivé nebo za něco mezi, tak je to tvá víra, tvůj názor, pro který nemáš 100% důkazy. 🙂

  Já tedy věřím, že se s vámi loučím, ale nepovažuji to za pravdu! Zatím a někdy! Váš Kvanťák! 🙂

 347. Lemmy

  SJ: ale zároveň tuto svou víru nepovažuješ za pravdivou?

  Pretože neviem, či je pravdivá. Ty máš každý svoj názor overený? Že vieš, že tomu môžeš veriť? Lebo veriť znamená, považovať za pravdivé. Ty všetko považuješ za pravdivé, čo si myslíš? Na základe čoho? Na základe matrixu?

  SJ: Já tedy věřím, že se s vámi loučím, ale nepovažuji to za pravdu!

  Veď už vieme, že často klameš, a teda, síce píšeš, že sa lúčiš, ale to nie je pravda, pretože onedlho opäť napíšeš nejaký nezmysel.

  SJ: Názor který nemá 100% důkazy = víra.

  To je tvoja viera, a ja s tvojou vierou nesúhlasím.

 348. Svatý Jeronýmek

  Hele, i když něco považuješ za pravděpodobné nebo nepravděpodobné, tak je to stále víra. 🙂

  Tedy ty máš názor/víru (nemáš 100% důkazy), že bohové jsou vybájené bytosti, že tedy fyzicky neexistují. To jsi dříve popíral. 🙂

  Teď jsi to přiznal.

  A jestli své názory na bohy považuješ za nepravdivé, tak je to stále víra, ale je divné, že někdo svůj názor považuje za nepravdu. 🙂

  A jestli svůj názor považuješ za pravděpodobný nebo za možnou pravdu, tak je to stále víra.

  Dobrou a někdy! Kvanťák! 🙂

 349. Jaroslav Štejfa

  Toto je můj překlad textu od Medey s poznámkami:
  Kritika špatného zdůvodnění myšlenky, že ateismus není náboženství
  Ateismus není náboženství. Ale následující odstavec není pro takové tvrzení dobrý argument:
  „Ateismus (a tady myslím takzvaný “slabý ateismus”, který nevyžaduje důkaz, že bůh
  neexistuje) je jen nedostatek boží víry – nic víc a nic méně. A jak někdo kdysi říkal, je-li
  ateismus náboženství, nesbírání razítek je koníčkem. To by opravdu mělo ukončit tu diskusi.
  Je zřejmé, že pouhý nedostatek víry v něco nemůže být náboženství.“
  Správně, pouhý nedostatek víry v něco nemůže být náboženství. Ale ateismus není pouhým nedostatkem víry v něco. Pokud je ateismus jen nedostatek boží víry, potom jsou stoly a židle ateisty. Protože jim chybí božská víra. Jsem nespravedlivý?
  Předpokládejme, že někdo definuje ateismus pečlivěji jako nedostatek boží víry v bytostech schopných mít víru. I to je stále nepřijatelné. Zvažte dítě, které postrádá jak víru v božskou existenci, tak víru v jeho absenci. Pokud mu chybí prvé, činí to z něj ateistu, pokud druhé – stává se teistou. Takže on je obojí, což je absurdní.
  (Poznámka překladatele:
  Úvaha pokulhává, dle výše uvedeného je stůl či židle také obojí, jinak řečeno takové dítě
  není ještě schopné mít víru, je ovšem pravděpodobné, že ji nabyde, nejspíš od jiné
  bytosti, která ji má, dokonce bych řekl, že i ve významech Belief a Faith)

  Je zřejmé, že ateismus není pouhým nedostatkem víry, ale jistou vírou, a sice vírou, že svět je bezbožný. Ateismus je tvrzení o tom, jaká je věc: neexistuje taková věc jako Bůh judaismu nebo Bůh křesťanství nebo Bůh islámu nebo bohové řeckého pantheonu, nebo. . . atd. Ateista má určitou víru o ontologickém inventáři: ta nezahrnuje Boha ani bohy ani žádný rozumný faksimil, jako je Plotinian One atd.
  (Poznámka překladatele:
  Zde podle mne autor opomenul zdůraznit rozdíl belief-faith, což má vliv na další text.)
  Všimněte si také, že pokud popíráte, že existuje nějaký bůh, pak popíráte, že vesmír je stvořen Bohem: říkáte něco naprosto pozitivního o ontologickém stavu vesmíru, jmenovitě, že nezávisí existence vesmíru na žádné transcendentní jsoucnosti. A pokud to tak je, pak to znamená, že existuje vesmír sám o sobě jako brutální fakt, nebo že existuje nutně nebo že se sám stvořil. Aniž bychom pokračovali do všech detailů, zůstává otázka, že pokud popíráte existenci Boha, není to jen popření existence určité bytosti, ale předpokládá pozitivní tvrzení o nějakém jiném ontologickém stavu vesmíru. A co víc, jestliže neexistuje žádný Bůh tvůrce, zdá se, že zdánlivý pořádek vesmíru naznačuje nějakou jeho zdánlivou koncepci. Toto je pozitivní teze o povaze fyzického vesmíru.
  Ateismus tedy není pouhým nedostatkem boží víry. Z toho vyplývá určitá pozitivní víra o realitě jako o celku a o povaze a způsobu existence fyzického vesmíru.
  Proč tedy není ateismus náboženství? Žádným dobrým účelem není použití “náboženství”, které odkazuje na jakoukoli sadu akcí vedoucích přesvědčení držených s nadšením a odhodláním. Neboť jestliže člověk mluví v této beznadějně volné cestě, extrémní ekologie a komunismus a levičáctví jsou náboženství.
  (Poznámka překladatele:
  S těmito odstavci souhlasím.)

  Přestože není snadné vytvořit opravdu uspokojivou definici náboženství, říkám, že všechna náboženství potvrzují existenci transcendentní reality, ať už osobní nebo neosobní povahy, kontaktu či společenství, nebo identifikace, která tvoří summum bonum a konečný účel lidské existence. Pro víry abrahámovské je Jahve, Bůh, Alláh transcendentní realitou. Pro taoismus, Tao. Pro hinduismus, Brahman. Pro (Mahayana) buddhismus, transcendentní stav nirvány. Protože ateisté přesně popírají jakoukoli takovou transcendentní realitu, kontakt s tím, co je naším nejvyšším dobrým a konečným cílem, ateismus není náboženství.
  “Ale nejste militantní ateisté jako někteří horliví vběřící? Nevadí militantní ateismus ve vašem životě podobně, jak funguje náboženství v životě nábožensky horlivých?” Ale pokud má obojí stejný účel, bezpochyby to neznamená, že jediná věc je jako druhá nebo obojí je stejné.
  A další věc. Pokud ateismus není náboženství, potom, zatímco mohou existovat ateistické asociace, nemůže být v žádném vážném smyslu slova ateistická církev.
  (Poznámka překladatele:
  Celý článek na mě dělá dojem prohlášení ateisty (i když poněkud zastřeného).
  Pokud se mýlím, musím poznamenat, že pokud lidé nemají prokazatelné
  odpovědi na ontologické otázky stavu vesmíru včetně smyslu lidského života,
  domnívám se, že je dětinské se odvolávat na nějaká nadpřirozená báječná
  vysvětlení. Na místě je trpělivost a odhodlání smířit se s možnosti, že se to nikdy
  absolutně nedozvíme. Pozitivní na tom je, že život může tím pádem být
  dobrodružný a zábavný, prostě vzrušivý.)

  Jaroslav Štejfa

 350. Lemmy

  Jaroslav Štejfa, výborne, súhlasím. 🙂

 351. Tonda Vlas

  *Proč tedy není ateismus náboženství? Žádným dobrým účelem není použití „náboženství“, které odkazuje na jakoukoli sadu akcí vedoucích přesvědčení držených s nadšením a odhodláním. Neboť jestliže člověk mluví v této beznadějně volné cestě, extrémní ekologie a komunismus a levičáctví jsou náboženství.
  (Poznámka překladatele:
  S těmito odstavci souhlasím.)*

  Souhlasím hlavně s poslední větou. Nazývám to však kryptonáboženstvím ( od starořeckého slovesa kryptein=skrýt). Pokusil jsem se ten termín, v češtině užívaný, vygooglit v angličtině ani němčině ale ani v angličtině ani němčině jsem ho nenašel.

  Kryptonáboženství je pro svou zakuklenost mnohdy horší než evidentní náboženství.

  Napsal jsem to tu včera pouze krátce, jenže Medea to vůbec nepochopila.

 352. Medea

  @Tonda Vlas

  „Ty příspěvky nejsou tvoje. Ani nepapoučkuješ. Jenom kopčíš. Proto ten foxteriér. Papagáj aspoň papouškuje.“

  Však je tu kopa mojich príspevkov, sú tu aj moje argumenty a Ty sa zameriaš len na moje citácie 🙂 Si smiešny.

 353. Medea

  @Lemmy

  „Jaroslav Štejfa, výborne, súhlasím.“

  Súhlasíš s tým Vallicelliho článkom? A ja som si myslela, že sa z tej Vallicelliho kritiky “ateizmu” ako absencie viery “pokakáš”. Ale už si to asi urobil pri diskusii so mnou, keď si sa stále nutkavo vracal k tomu nosorožcovi ?) 🙂

  If atheism is just the lack of god-belief, then tables and chairs are atheists. For they lack god-belief.

 354. Ateistický laik

  Medea: Ja používam ekvivalenciu „veriť“ = považovať za pravdivé.
  Já bych to doplnil ještě na: „veriť“ = považovať za pravdivé bez možnosti ověření. A používám to při mluvení s lidmi (vůči lidem).

  Kto považuje za pravdivé, že uhlík má protónové číslo 6, verí, že uhlík má protónové číslo 6.
  Možná je to filozoficky a logicky správné, ale jinak je to vyjádření na palici.
  Promě stačí: Uhlík má protonové číslo 6. Netřeba věřit.
  Kdo říká že uhlík nemá protonové číslo 6 tak je pro mě mimoň.

  Aj Dawkins je schopný sa pravdepodobnosťou Boha zaoberať, ale toho by ste asi „k veřícím necpal“
  Citace: “Já sám se řadím do 6. kategorie, ale tíhnu k 7. – jsem agnostický jen do té míry, jako jsem agnostický, pokud jde o rusalky v zahradě.”
  Protože tuto pravděpodobnostní funkci definuje jako spojitou, tak z jeho vyjádření (víly) mě vyplývá, že se k bodu 7 limitně blíží, takže pravděpodobnost existence boha je 0 (nula).
  Takže ho tam cpát nebudu, pokud se tam někam k agnostikům nenacpe sám. 🙂

 355. Ateistický laik

  Bela Lugosi: Také bych se vás mohl zeptat: proč u vás „absentuje víra v boha“?
  Můžete, klidně vám odpovím. 🙂
  Protože to takhle trvdí ti, kteří nábožensky věří.
  Už jste našel ten konkrétní paragraf, který zvýhodňuje evulucionisty?

  SJ: 2) A někdo zase věří, že evoluce je vybájená teorie.
  Kdo? Vy? Takže už se zase modlíte v evoluci?
  A kde máte ty konkrétní paragrafy, které evolucionisty zvýhodňují?

 356. Ateistický laik

  Tonda Vlas
  *Pro současné účely stačí říci, že „Bůh“ označuje nejvyšší bytost židovsko-křesťanské tradice.*
  Co je to za nesmysl? Pokud to formuluju takto, tak degraduju Boha na nejvyšší bytost a popírám monoteismus.

  A co je to teda “bůh”?
  Z mého hlediska si ho věřící (hlavně církev) vymysleli, aby mohly manipulovat s jinýma věřícíma.
  V (na) co teda věříte?

 357. Tonda Vlas

  Definici monoteismu jsem tu už napsal.

 358. Bela Lugosi

  “Bela Lugosi: Také bych se vás mohl zeptat: proč u vás „absentuje víra v boha“?
  Můžete, klidně vám odpovím.
  Protože to takhle trvdí ti, kteří nábožensky věří.
  Už jste našel ten konkrétní paragraf, který zvýhodňuje evulucionisty?”

  Co takhle tvrdí ti, kteří nábožensky věří? 😀

  JInak mezi náboženskou vírou a nenáboženskou moc rozdílů není:

  1) Obě jsou to nejisté víry-názory. Náboženské i nenáboženské.

  2) Obě mají výhody v zákonech, třeba zákon o školství, jeho číslo tu již je – ten určuje, že musí být školní osnovy – a pak ty školní osnovy, které určují náplň hodin ve školách, i v hodinách biologie. A tam je zvýhodněna evolucionistická víra.

  3) Obě ty víry jsou plné rituálů a dogmat (viz. víra, že u vás ateistů je jen “absence víry”, kdy za pár měsíců ale přiznáte, že vlastně věříte, že “náboženství je jen lidský výmysl” a tedy že věříte, že “bůh neexistuje” – viz. Lemmy). Obě mají své svaté knihy, třeba Dawkinse nebo korán atd… 🙂

  4) Bůh má být inteligentní tvůrce světa.

  5) 100% důkazy nejsou ani pro různé bohy, ani pro různé evoluce. Prašť jako uhoď.

  Majte sa tu! 🙂

 359. Medea

  „Medeo, vy jste z výrazů imaginární existence a vybájená bytost zmetená?“

  Marek, skúste odpovedať na tie otázky ohľadom „imaginární existence“, ktoré som Vám položila.

  Už som na tomto webe zažila zmätok, keď mi ateista na otázku „akú pravdivostnú hodnotu priradíš tvrdeniu: „Boh neexistuje“, PRAVDA alebo NEPRAVDA?“, odpovedal NEPRAVDA, pretože „bůh jako vymyšlená idea (mem) existuje“ 🙂

 360. Medea

  „Celý článek na mě dělá dojem prohlášení ateisty (i když poněkud zastřeného).“

  Nie, pán Štejfa, Vallicella je (neortodoxný) katolík a analytický filozof. Vášnivý odporca „ľavičiarstva“ a „liberalizmu“ 🙂

 361. Medea

  Tak niečo by som v tom Vašom preklade „učesala“, pán Štejfa 🙂 Napr.

  Zvažte dítě, které postrádá jak víru v božskou existenci, tak víru v jeho absenci.

  Uvažujte dieťa, ktoré nemá vieru ani nevieru v boha.

  „Ale nejste militantní ateisté jako někteří horliví vběřící? Nevadí militantní ateismus ve vašem životě podobně, jak funguje náboženství v životě nábožensky horlivých?“ Ale pokud má obojí stejný účel, bezpochyby to neznamená, že jediná věc je jako druhá nebo obojí je stejné.

  „Ale nie sú militantní ateisti ako niektorí horliví veriaci? Nefunguje militantný ateizmus v ich životoch práve tak ako náboženstvo v živote horlivého veriaceho?“ Nepochybne, ale ak je jedno ako druhé, neznamená to, že jedno je to druhé alebo je rovnakého druhu ako to druhé.

  Žádným dobrým účelem není použití „náboženství“, které odkazuje na jakoukoli sadu akcí vedoucích přesvědčení držených s nadšením a odhodláním. Neboť jestliže člověk mluví v této beznadějně volné cestě, extrémní ekologie a komunismus a levičáctví jsou náboženství.

  Používať „náboženstvo“ na označenie súboru skutky usmerňujúcich vier, zastávaných so zápalom a odhodlaním, nedáva žiaden dobrý zmysel. Pretože ak hovoríme takýmto beznádejne uvoľneným spôsobom, potom aj komunizmus a ľavičiarstvo sú náboženstvá.

 362. Medea

  @Tonda Vlas

  „*Pro současné účely stačí říci, že „Bůh“ označuje nejvyšší bytost židovsko-křesťanské tradice.*
  Co je to za nesmysl? Pokud to formuluju takto, tak degraduju Boha na nejvyšší bytost a popírám monoteismus.“

  Nedegraduje. Boh v tradičnom západnom poňatí je bytosť, ktorá jediná má superiórne perfekcie ako napr. všemohúcnosť, vševedúcnosť, absolútna dobrota, teda ako nositeľ perfekcií (a, ako absolútne jednoduchý, aj samotná perfekcia) je Najvyššou bytosťou. Aj Anselm vo svojom Monologiu ho tak označuje.

 363. Medea

  @Ateistický laik

  „Medea: Ja používam ekvivalenciu „veriť“ = považovať za pravdivé.
  Já bych to doplnil ještě na: „veriť“ = považovať za pravdivé bez možnosti ověření.“

  Ale nejakému tvrdeniu môžete uveriť aj preto, že ste videli jeho dôkaz 🙂

 364. Medea

  „Ale jo, vždyť já vím… Ale nebylo by hříchem takovou nahrávku na smeč neodpálit? No uznej sama…“

  Ano, Foxy, tak na srandičky by Tě bylo! 😀

 365. Tonda Vlas

  *Aj Anselm vo svojom Monologiu ho tak označuje.*

  Jennže mainstreamová teologie nevychází z Anselma. Navíc, v té době bylo do teologie vneseno příliš mnoho platónského býlí.

 366. Tonda Vlas

  To je odkaz na předlouhý článek, který louskat nemíním. Stejně to bude určitě pouze názor jednoho autora. Ono totiž existuje několik navzájem odporujících si teologických systémů. Já věci promýšlím po svém, papouškování se pokud možno vyhýbám.

 367. Medea

  „To je odkaz na předlouhý článek, který louskat nemíním. Stejně to bude určitě pouze názor jednoho autora.“

  Však ja Ti ten článok nevnucujem. Ten link je tu len pre záujemcov 😀 (Ale je to podľa mňa dobrý článok.)

 368. Medea

  „Jennže mainstreamová teologie nevychází z Anselma.“

  Ale teraz ide o to, či je označenie Boha, ako Najvyššej bytosti, v kresťanstve, judaizme alebo isláme v poriadku.

 369. Marek

  Možná Medeo obecně považujete tu jednoduchost a nevážnost, s jakou přistupuju k “vysvětlení” svého naprosto odtažitého vztahu k boží záležitosti, za, jak to nazvat…, řekněme intelektuálně ledabylou. Pokud ano, ani nemám výhrady, protože to tak skutečně je. Jistě jste si povšimla, že tak přistupuju i k filozofii, filozofům a filozofické terminologii. Samozřejmě vím, jaké místo má výraz entita. I to, že i ten nejledabylejší ateista si svůj poměr k boží neexistenci přece jen kdysi jaksi definoval, a většinou se tu definici zdráhá pregnantněji pojmenovat, protože tím vyjadřuje její nedůležitost v jeho pořadí hodnot. I má neúcta k této oblasti filozofie je totožná. Odtažitost tématu. Někde jinde možná či snad, tady ale filozofické střevo opravdu nemám. A ani to není póza.
  Ale ten výraz imaginární existence, co je na něm dle vás nevhodného? Imaginární, to dozajista nemusím popisovat, protože vám důvěřuju, že to víte. A chce se mi věřit, že podobně, co do znalosti významu, důvěřujete i vy mně. A existence, to dokonce vím 🙂 , že je ontologický výraz pro bytí-existování ve skutečném světě. V kombinaci tedy jde o vymyšlené bytí. Boha, nebo bohů. Existovat vymyšleně má naprosto stejnou vysvětlovací váhu, jako existovat skutečně. Vážně vám Medeo nerozumím, co s tím pořád máte, nehledě k tomu, že imaginární a fiktivní jsou synonyma. Víte, skoro bych řekl, že je to trochu přehnaný purismus. Jestli jsem to ale správně nepochopil, a je bezpodmínečně nutno si boha negativně definovat filozoficky exaktně…, teď vlastně nevím, jak to dokončit. Asi, že přece jen zůstanu u toho odbývání definicí.

 370. Medea

  „V kombinaci tedy jde o vymyšlené bytí.“

  Marek, a to je čo? Dúfam, že si nepletiete bytosť s existenciou.

 371. Lemmy

  Medea: Už som na tomto webe zažila zmätok,

  Ale len preto, lebo nechápeš významy slov vo vete. Najprv je reč o bohu ako reálnej bytosti, a v odpovedi je, že je to NEPRAVDA, pretože ide o myšlienku, ktorá ako taká existuje v ľudskej hlave. Tu je potrebné rozlišovať, kto sa ako pýta. Existuje boh? Je v tej otázke, či existuje slovo boh ako myšlienka, ako predstava, niečo v ľudskej hlave? Potom áno, PRAVDA. Ale pochybujem, že si položila otázku ohľadom boha, ktorého vymysleli ľudia. Preto ti vzniká zmätok. Ty sa jednoducho nevieš vyrovnať s jednoduchými odpoveďami.

 372. Tonda Vlas

  Medea
  21.11. 2018
  „Jennže mainstreamová teologie nevychází z Anselma.“

  Ale teraz ide o to, či je označenie Boha, ako Najvyššej bytosti, v kresťanstve, judaizme alebo isláme v poriadku.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Já ho v pořádku vůbec nevidím. Je tak popírána naprostá Boží transcendence. Jenže to je určitě zdejším ateistům úúúúúúúúúúúplně jedno.

 373. Medea

  „Já ho v pořádku vůbec nevidím. Je tak popírána naprostá Boží transcendence.“

  Daj, nejaký argumet, prípadne vyjadrenie Magistéria 🙂 Ja som už hore argumentovala.

 374. Medea

  @Lemmy

  „Najprv je reč o bohu ako reálnej bytosti, a v odpovedi je, že je to NEPRAVDA, pretože ide o myšlienku, ktorá ako taká existuje v ľudskej hlave.“

  Bolo úplne jasné, že že sa pýtam na existenciu Boha (tej jedinej všemohúcej, vševedúcej, … bytosti) a nie na existenciu “idey” alebo „memu“ Boha. Teda odpoveď bola úplne “mimo mísu”.

 375. Lemmy

  Medea, vidím, že si stále nechápavá. Odpoveď bola: NEPRAVDA. To o méme bolo len dovysvetlenie, ako to iní ľudia chápu. Prakticky to už nebola odpoveď. Len vysvetlenie, bližší opis, lebo krátke slovo NEPRAVDA nemusí každému stačiť ako odpoveď.

  Otázku existencie ktoréhokoľvek boha majú dokazovať teisti, a kým nedokážu, dovtedy môžu ľudia na ich reči o bohu reagovať rôzne, aj tak, že takú otázku o existencii boha ako píšeš, môžu považovať za hlúpu. Lebo je rovnaká, ako keby si sa pýtala na existenciu Snehulienky alebo Červenej čiapočky.

 376. Marek

  Já to asi Medeo s tím věřením dost přehnal. Od další komunikace jste mne zase odradila.

 377. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Díky, proč ne. Já asi také, možná pokaždé, když to budu znova číst. Důvody jsou tři. Jednak práce kvapná málo platná; zadruhé, vůbec neznám autora, tedy se pouze dohaduji, co myslel; za třetí sám nejsem to, co jsem byl včera. Teď mě ještě napadá čtvrtá věc – vy nejste já. Proto se nám nakonec jeví možná okolní svět tak složitý, těžko si rozumíme a proto nemám rád absolutisaci tvrzení.
  Opravdu nakonec – jste preciznější než já – myslím.
  Jaroslav Štejfa

 378. Ateistický laik

  Medea: Ale nejakému tvrdeniu môžete uveriť aj preto, že ste videli jeho dôkaz
  To ale už nevěřím, ale vím.
  Zvažte dítě, které postrádá jak víru v božskou existenci, tak víru v jeho absenci.
  Podle sebe soudím tebe…
  Zeptal bych se ho, co je to ta “víra v absenci”? Žeby tady multinick opisoval? Ano tohle beru jako tipicky uvažování věřícího, který se nikdy v pozici ateisty neocitl.

 379. Lemmy

  Medea žije vo svojom bublinkovom svete, v matrixe, keď nedokáže pochopiť význam slova absencia, ktoré znásilňuje tým, že ho aplikuje aj na novorodencov, na nosorožce, a hádam aj na vírusy, huby a kamene, lebo tie podľa nej nemajú vieru v existenciu boha. 😛

  Sú teisti, a je teizmus.

  A potom je k nim odpoveď, reakcia na ich reči, predstavy, ideológiu, svetonázor, že neuznávajú ich teistické názory, teizmus, a takým ľuďom sa hovorí, že sú ateisti (odtiaľ pojem ateizmus).

  Teista vraví: Existuje boh.
  Ateista nemá v hlave túto kladnú myšlienku, to znamená, že u neho je absencia teizmu.

  Ateizmus = absencia teizmu.

  Odkiaľ z toho berie Medea, Bela, Jeronýmek, a ďalší trollovia, že to možno vzťahovať aj na novorodencov alebo nosorožcov? Nech ukážu aspoň jedného novorodenca, ktorý tvrdí, že existuje boh, pričom budeme predpokladať, že on dobre vie, že asi znamená taká veta. To isté platí aj pre Medeiných nosorožcov.

  Ak raz nemám v hlave myšlienku, že existuje boh, tak som ateista, či sa to páči Medee, ale nie.

  Nie každý dospeje k ateizmu uvažovaním o náboženstvách vo svete. Napríklad Lenin sa najprv stal len odpadlíkom od náboženstva, z hnevu. Možno neskôr aj sa zaoberal náboženstvami, neviem, ale prvotný impulz bol hnev.

  Citujem:

  V šestnástich rokoch sa Voloďa rozišiel s náboženstvom. N. K. Krupská spomínala, ako jej o tom rozprával. Raz sa Iľja Nikolajevič v rozhovore s hosťom posťažoval, že jeho deti málo chodia do kostola. Hosť s očami uprenými na Voloďu povedal: „Biť, biť ich treba!“ Pobúrený mládenec sa definitívne rozhodol rozísť sa s náboženstvom. Vybehol na dvor, strhol si z krku krížik a hodil ho na zem.

 380. Bela Lugosi

  “Otázku existencie ktoréhokoľvek boha majú dokazovať teisti, a kým nedokážu, dovtedy môžu ľudia na ich reči o bohu reagovať rôzne, aj tak, že takú otázku o existencii boha ako píšeš, môžu považovať za hlúpu. Lebo je rovnaká, ako keby si sa pýtala na existenciu Snehulienky alebo Červenej čiapočky.”

  Jinde ten samý Lemmy: “Náboženství je jen lidský výmysl” nebo “Bůh je vymyšlený” = tedy víra, že bůh fyzicky neexistuje.

  Jinak vy taky nemáte 100% důkazy evoluce, může to být matrix, tak já mam ABSENCI VÍRY V EVOLUCE. 🙂 Ne, dělám si legraci, věřím, že evoluce spíše neexistují. VĚŘÍM, ŽE (JAKÁKOLIV PŘÍRODNÍ) EVOLUCE JE JEN LIDSKÝ VÝMYSL, TEDY FYZICKY NEEXISTUJE, JAKO TO PSAL LEMMY O BOZÍCH. NENÍ TO TEDY POUHÁ ABSENCE VÍRY V EVOLUCE.

  NEDOSTATEK DŮKAZŮ PRO NĚCO NENÍ TO SAMÉ CO NEEXISTENCE. PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SNĚHURKA NEBO EVOLUCE EXISTUJÍ I FYZICKY, ALE SPÍŠ NEEXISTUJÍ PODLE MĚ.

  “Teista vraví: Existuje boh.
  Ateista nemá v hlave túto kladnú myšlienku, to znamená, že u neho je absencia teizmu.

  Ateizmus = absencia teizmu”

  Ne, ateisté mají v hlavě popírání tétot ideji, kdyby tu ideu vůbec neznali, tak by to byla absence, takhle je to víra, že bůh spíš není nebo není nebo víra, že je možné oboje (agnosticismus). 🙂

  Krásný den všem a třeba někdy, milí věřící ateisté a věřící agnostici, konečně jste přiznali, že nejste jen nosorožci a krokodýlové! 🙂

 381. Bela Lugosi

  Musíš napsat konkrétně v čom jsem troll, to Lemmy napsal, že “Bůh je jen vymyšlený”, tedy víra,že neexistuje fyzicky. To už není jen absence víry! 😀 😀

  Zato co píšete já nemohu, ani za to, že neumíte být logicky konzistentní.

  Dobrou a někdy! 🙂

 382. Tonda Vlas

  Nebudu tu psát něco, co tu ví každý. Jsi multinick a troll. Proto na tvůj trollovský kafemlejnek neodpovídám.

 383. Bela Lugosi

  Tak to nemáš argumenty no… pořád platí co jsem napsal výše. Plus nevím, kdo je multinick!

  Ty musíš napsat konkrétně v čom jsem troll, to Lemmy napsal, že „Bůh je jen vymyšlený“, tedy víra,že neexistuje fyzicky. To už není jen absence víry! Zato co píšete já nemohu, ani za to, že neumíte být logicky konzistentní. Je to tak.

  Dobrou ! 🙂

 384. Tonda Vlas

  Máš silnější hroší kůži než Babiš. Ale ani ne. Ono se za anonymitu lehce schovává. Mě stačí, co tu napsal Honza Werner s těmi IP adresami. Ke všemu tě prozrazuje styl psaní. Já už po zkušenostech ze šarlatánky multinicky poznám.

 385. Bela Lugosi

  To pořád není argument na toto: Tak to nemáš argumenty no…

  Ty musíš napsat konkrétně v čom jsem troll, to Lemmy napsal, že „Bůh je jen vymyšlený“, tedy víra,že neexistuje fyzicky. To už není jen absence víry! Zato co píšete já nemohu, ani za to, že neumíte být logicky konzistentní. Je to tak.

  Je to vše jen zámika odvést pozornost jinam. 😀 Jinak IP adresy mohou mít společné i firmy o tisících lidech, navíc to celé může být jen matrix nebo lež. Dobrou a zkus příště odpovídat na argumenty, ne na osoby. 🙂

 386. Tonda Vlas

  Promiň, ale já trolly opravdu krmit nemíním.

 387. Bela Lugosi

  Ty musíš napsat konkrétně v čom jsem troll, to Lemmy napsal, že „Bůh je jen vymyšlený“, tedy víra,že neexistuje fyzicky. To už není jen absence víry! Zato co píšete já nemohu, ani za to, že neumíte být logicky konzistentní. Je to tak.

  Dobrou noc! 🙂

 388. Medea

  @Lemmy

  „Medea, vidím, že si stále nechápavá. Odpoveď bola: NEPRAVDA.“

  Nechápavý si ty, pretože odpoveď NEPRAVDA znamená potvrdenie, že Boh existuje.

  „Medea žije vo svojom bublinkovom svete, v matrixe, keď nedokáže pochopiť význam slova absencia, ktoré znásilňuje tým, že ho aplikuje aj na novorodencov, na nosorožce, a hádam aj na vírusy, huby a kamene, lebo tie podľa nej nemajú vieru v existenciu boha.“

  Absencia viery znamená neprítomnosť viery. Ak u kameňa nie je prítomná viera, že P, tak u neho absentuje viera, že P. Je veľmi smiešne, že tu musím niekomu vysvetľovať takéto triviality.

 389. Foxy

  Novorozenec se rodí s vírou v protektivní autoritu rodičovskou. Její pozdější transformací může být dán základ (iracionální) víry v protektivní autoritu obecného transcendentna, obvykle konkretisovanou na specifický věroučný systém.
  Alespoň tak to vidím.

 390. Medea

  „Novorozenec se rodí s vírou v protektivní autoritu rodičovskou. Její pozdější transformací může být dán základ (iracionální) víry v protektivní autoritu obecného transcendentna, obvykle konkretisovanou na specifický věroučný systém.“

  Môže byť. Dospelí sa môžu malému dieťaťu javiť ako božské bytosti. Aj rôzni “bubáci”, ktorých sa neskoršie dieťa bojí, by sa dali chápať ako božské postavy. Teda možno je malé dieťa teista (verí, že existujú nejakí bohovia), a nie prirodzený ateista, ako by to chceli mnohí ateisti 🙂

 391. Tonda Vlas

  To není víra ale je to instinkt.

  @Bela Lugosi

  Typické počínání trolla, popřát dobrou noc ve dvě odpoledne.

 392. Bela Lugosi

  Ty musíš napsat konkrétně v čom jsem troll, to Lemmy napsal, že „Bůh je jen vymyšlený“, tedy víra,že neexistuje fyzicky. To už není jen absence víry! Zato co píšete já nemohu, ani za to, že neumíte být logicky konzistentní. Je to tak.

  Dobrou noc a třeba někdy (tam kde bydlím je už tma)!! 🙂

 393. Medea

  „To není víra ale je to instinkt.“

  Alebo inštinktívna viera 🙂

 394. Tonda Vlas

  Já stejně považuju celý spor s Medeou za spor žabomyší. (trolla multinicka vůbec neberu vážně). Žádný normální člověk takto nepřemýšlí. Mě to vůbec nebaví ale jsem tady, že zrovna marodím a při tom marodění se strašně nudím.

  Stejně je to off topic ke zdejšímu tématu.

 395. Bela Lugosi

  Toníku, to, že píšete jak marodíte je off-topic a vykazuje to zřetelné známky trollismu. 🙁

  Lepší by bylo vrátit se zpět k věci, totiž že Lemmy a zdejší ateisté věří, že bohové (spíš) fyzicky neexistují. Není to tedy jen absence víry v bohy.

 396. Tonda Vlas

  Ty instinkty mají i zvířata. Těžko však o nich říci, že mají víru.

 397. Bela Lugosi

  “Ty instinkty mají i zvířata. Těžko však o nich říci, že mají víru.”

  Ovšem lidé mají jiný mozek než zvířata, už od narození. Navíc i zvířata asi mohou mít k někomu nebo něčemu důvěru, víru. Instinktivní.

  Ale zpět k věci: Lepší by bylo vrátit se zpět k věci, totiž že Lemmy a zdejší ateisté věří, že bohové (spíš) fyzicky neexistují. Není to tedy jen absence víry v bohy.

  Dobrou noc. 🙂

 398. Tonda Vlas

  Není to známka trollismu, pouze osvětluji svou osobní situaci. Co mě tu vůbec drží.

 399. Bela Lugosi

  A já zase jen vysvětluji, že u mě už je tma, tudíž mohu přát dobrou noc… a pak vysvětluji, že zdejší ateisté jako Lemmy se přiznali, že věří, že bohové (spíš) fyzicky neexistují, není to tedy jen absence víry.

  Dobrou noc! 🙂

 400. Medea

  „Žádný normální člověk takto nepřemýšlí.“

  To nie je argument proti, len vyjadrenie Tvojich predstáv o myslení “normálnych” ľudí 🙂

 401. Medea

  „Ty instinkty mají i zvířata. Těžko však o nich říci, že mají víru.“

  Nevieš, čo všetko je u človeka inštinktívne, ale neprítomné u súčasných živočíchov. A aj zvieratá majú správanie, ktoré sa dá interpretovať ako prejav viery/presvedčenia.

 402. Medea

  @Lemmy

  „Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.“

  Keď si myslíš, že P, tak zrejme veríš alebo sa domnievaš, že P (teda považuješ P sa za skôr pravdivé, ako nepravdivé).

  Lemmy, skús označiť svoju pozíciu na tej Dawkinsovej škále.

 403. Bela Lugosi

  Medeo, Lemmy je asi jeden z mála lidí, který má na něco nějaký názor, ale zároveň ten svůj názor považuje za omyl nebo nepravdu. 🙂

  To neumí každý. Představ si tohle: Myslím si, že moje kočka je přežraná, ale zároveň tento svůj názor považuji za NEPRAVDU.

  Jinak Lemmy už se přiznal, když napsal, že bůh je jen lidský výmysl, že věří, že bůh (spíš) fyzicky neexistuje. Jestli tuto svou víru považuje za pravdu nebo za pravděpodobnou, je už druhá věc. Nebo že by tento svůj názor považoval za nepravdu? 🙂

  Není to úžasně logické? 🙂

  Dobrou a už fakt! 🙂

 404. Medea

  „Lemmy je asi jeden z mála lidí, který má na něco nějaký názor, ale zároveň ten svůj názor považuje za omyl nebo nepravdu.“

  Možno je Lemmy mimoriadne nadaný nosorožec 🙂

 405. Lemmy

  Bela: Ne, ateisté mají v hlavě popírání tétot ideji, kdyby tu ideu vůbec neznali, tak by to byla absence

  Nemáš pravdu. Ak teista má v hlave myšlienku, že existuje boh, a niekto nemá v hlave túto myšlienku, tak sa tomu hovorí, že má absenciu tejto myšlienky. Tvoja domýšľavosť je takto zbytočná a chybná.

  Absencia znamená, že nemá v hlave myšlienku, že existuje boh.

 406. Lemmy

  Medea: Možno je Lemmy mimoriadne nadaný nosorožec

  Máš dar byť trollom v diskusii.

  Bela napísal: Jinak Lemmy už se přiznal, když napsal, že bůh je jen lidský výmysl, že věří, že bůh (spíš) fyzicky neexistuje.

  Ale to je o mne klamstvo. Ja som sa nijako nevyjadril o tom, že fyzicky neexistuje.

 407. Bela Lugosi

  Ale ta náboženská myšlenka zní: bůh existuje. A ty tuhle myšlenku znáš a máš jí v hlavě také, protože jí tu probíráš, ovšem ty jí popíráš (na rozdíl od teisty), popíráš či zpochybňuješ její pravdivost. Tedy věříš v opak. V nepravdivost nebo pochybnost této teistické myšlenky. To není to samé co absence. 🙂

  Navíc už jsi napsal, že bůh je jen vymyšlený = víra, že neexistuje, což není to samé co absence víry… 🙂

  Nemůžeš tvrdit, že máš absenci nějaké myšlenky a přitom jí tu celou dobu probírat a popírat. Kdybys tu myšlenku v vůbec v hlavě neměl, tedy názory teistů, tak bys to tu ani nemohl popírat a probírat celé měsíce. 🙂

 408. Lemmy

  Medea: skús označiť svoju pozíciu na tej Dawkinsovej škále.

  Uveď mi presne, na tej škále, kde sa zobrazuje, že ľudia vymysleli náboženstvá. Že ide o ľudský mém.

 409. Bela Lugosi

  Pokud někdo tvrdí, že náboženství a (jakýkoliv) bůh je jen lidský mem = věří, že bůh fyzicky neexistuje (nebo nejspíš neexistuje). Takže jsi někde na škále: věřím, že bůh není nebo pravděpodobně není! Je to tak těžké přemýšlet? Kdyby jsi napsal, že náboženství je možná jen lidský mem, tak by to byl agnostický postoj. 🙂

  Dobrou a už fakt spím! 🙂

 410. Lemmy

  Bela: Tedy věříš v opak. V nepravdivost nebo pochybnost této teistické myšlenky. To není to samé co absence.

  To je tvoj názor. Mám iný názor. Myslím si, že ak nemám v hlave myšlienku, že boh existuje, tak sa tomu hovorí, že mám absenciu tejto myšlienky. Lebo ja ju naozaj nemám. Ak by som ju mal, bol by som teista. Ale ja ju nemám, teda som ateista.

 411. Bela Lugosi

  Ale ty už jsi napsal, že bůh je jen lidský výmysl = víra, že neexistuje… 🙂

  To už není žádná absence. To je víra.

  Navíc ty máš v hlavě myšlenku, že bůh existuje, protože ty v hlavě analyzuješ myšlenku protistrany, myšlenku teistů. Takže jí v hlavě máš. Jen se k ní stavíš negativně. 🙂

 412. Lemmy

  Bela: Dobrou a už fakt spím!

  Správne, spánok ti prospeje, lebo táraš. Keď sa dobre vyspíš, skús si to poriadne ešte raz, dvakrát, tridsaťkrát, prečítať, aby si nemusel blúzniť. Ak budeš naďalej tárať, znamená to, že si mal málo spánku.

 413. Bela Lugosi

  Ne ty jen nemyslíš logicky.

  Ale ty už jsi napsal, že bůh je jen lidský výmysl = víra, že neexistuje…

  To už není žádná absence. To je víra.

  Navíc ty máš v hlavě myšlenku, že bůh existuje, protože ty v hlavě analyzuješ myšlenku protistrany, myšlenku teistů. Takže jí v hlavě máš. Jen se k ní stavíš negativně.

  Dobrou a už fakt spím! Není času na zbyt. 🙂

 414. Foxy

  Bela: “Dobrou a už fakt spím!”
  R I P !

 415. Tonda Vlas

  Původně jsem tam měl napsáno “běžný normální člověk. Jenže mi v trolejbuse vypadl signál, příspěvek se mě nezobrazil, musel jsem ho smolit znova (ten původní byl delší) a na to slovo “běžný” jsem zapomněl. Bez toho slova “běžný” je smysl věty posunut.

 416. Tonda Vlas

  Bylo to na tuto námitku:

  Medea
  21.11. 2018
  „Žádný normální člověk takto nepřemýšlí.“

  To nie je argument proti, len vyjadrenie Tvojich predstáv o myslení „normálnych“ ľudí

 417. Tonda Vlas

  Medea
  21.11. 2018
  „Ty instinkty mají i zvířata. Těžko však o nich říci, že mají víru.“

  Nevieš, čo všetko je u človeka inštinktívne, ale neprítomné u súčasných živočíchov. A aj zvieratá majú správanie, ktoré sa dá interpretovať ako prejav viery/presvedčenia.
  ………………………………………………..

  My ale diskutujeme o víře v náboženském smyslu. Z tvého příspěvku vyplývá, že věříš, že i zvířata jsou náboženská.

 418. Tonda Vlas

  *To je tvoj názor. Mám iný názor. Myslím si, že ak nemám v hlave myšlienku, že boh existuje, tak sa tomu hovorí, že mám absenciu tejto myšlienky. Lebo ja ju naozaj nemám. Ak by som ju mal, bol by som teista. Ale ja ju nemám, teda som ateista.*

  Pokud má někdo nějaký názor u žabomyšího sporu, tak to stejně není důležité.

 419. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  21.11. 2018
  Ale ty už jsi napsal, že bůh je jen lidský výmysl = víra, že neexistuje…

  To už není žádná absence. To je víra.

  Navíc ty máš v hlavě myšlenku, že bůh existuje, protože ty v hlavě analyzuješ myšlenku protistrany, myšlenku teistů. Takže jí v hlavě máš. Jen se k ní stavíš negativně.
  ……………………………………………………………………………………

  Všech teistů ne. Jen těch, kdo plácají nesmysly.

 420. Bela Lugosi

  “Všech teistů ne. Jen těch, kdo plácají nesmysly.”

  Ne on tvrdil, že bůh je jen lidský výmysl a mem. Nic o tom, že by na některé bohy věřil tam nepsal. On nerozlišoval teisty a jejich víry. Psal to obecně, o všech.

  A ještě něco: kteří teisté podle vás, Toníku, plácají nesmysly a kteří teisté je neplácají? A co je u vás nesmysl?

 421. Lemmy

  Tonda: Pokud má někdo nějaký názor u žabomyšího sporu, tak to stejně není důležité.

  Súhlasím.

 422. Bela Lugosi

  Toto není žabomyší spor, ale důkaz,že definice vašeho ateismu jako “absence víry” je nesmysl. 🙂

  Dobrou a někdy, třebas zítra! 🙂

 423. Lemmy

  Bela, ešte si sa nevyspal, alebo si sa zle vyspal. Absencia je o teizme. Nie o viere. Ty si myslíš, že existuje boh. A sú ľudia, ktorí si to nemyslia. U nich platí absencia tvojej viery, lebo ju nemajú.

  Áno, definíciu boha poskytujú teisti, ale ak sú ľudia, ktorí neveria tomu, čo hovoria o bohu teisti, tak je logické, že budú opakom teistov, teda ateisti.

 424. Bela Lugosi

  “Bela, ešte si sa nevyspal, alebo si sa zle vyspal. Absencia je o teizme. Nie o viere. Ty si myslíš, že existuje boh. A sú ľudia, ktorí si to nemyslia. U nich platí absencia tvojej viery, lebo ju nemajú.”

  1) Ovšem není to JEN A POUZE absence víry, ale též víra, že má dejme tomu teistická víra (nebo každá teistická víra) spíš není pravdivá nebo není pravdivá nebo je to nejasné. 🙂

  2) Navíc jsi napsal, že náboženství a (jakýkoliv) bůh je jen lidský výmysl, lidský mem = víra, že bůh fyzicky neexistuje.

 425. Lemmy

  Hej, Bela, napísal som, a som zvedavý, či ti stačí k tomu, aby si mal dobrý spánok. Prajem ti pekné sny.

 426. Bela Lugosi

  Jelikož jsi musel uznati, že tvůj ateismus není jen absence víry, ale též víra v neexistence bohů, jsem spokojen a budu mít dobré sny.

  Dobrou a třebas někdy! 🙂

 427. Lemmy

  Teší ma, že zvládneš masturbáciu nad vlastnou naivitou. Bude sa Ti dobre spať.

 428. Bela Lugosi

  To není naivita, ale logika: “Navíc jsi napsal, že náboženství a (jakýkoliv) bůh je jen lidský výmysl, lidský mem = víra, že bůh fyzicky neexistuje.”

  Dobrou, budu mít krásné sny, že logika a láska vítězí nad lží a nenávistí a hloupostí. 🙂

 429. Lemmy

  Nuž, Bela, síce sú tvoje sny možno pre Teba pekné, ale sú ďaleko od pravdy. U Teba zvíťazí akurát sen. 😀

 430. Ateistický laik

  Bela Lugosi: Co takhle tvrdí ti, kteří nábožensky věří?
  Že něvěřím, že jsem nevěřící, neznaboh, ateista, že nemám víru v boha.

  2) Obě mají výhody v zákonech, třeba zákon o školství, jeho číslo tu již je – ten určuje, že musí být školní osnovy – a pak ty školní osnovy, které určují náplň hodin ve školách, i v hodinách biologie. A tam je zvýhodněna evolucionistická víra.
  Takže si jen vymýšlíte (děláte mimoně) a trolíte, žádný paragraf jste nedodal…
  A v čem jsou ti evolucionisti zvýhodnění, oproti komu?

  4) Bůh má být inteligentní tvůrce světa.
  Neptám se co má být, ale co je? A jak se to ověří, že si nevymýšlíte?

  Ale ta náboženská myšlenka zní: bůh existuje.
  Ale jak sám píšete, je to myšlenka = je pouze v hlavě = idea = imaginární existence. A na základě této myšlenky mají mít výjimky v zákoně?
  …ovšem ty jí popíráš (na rozdíl od teisty), popíráš či zpochybňuješ její pravdivost.
  A jaký bych měl mít důvot přijmout její pravdívost? Mě by ta myšlenka byla ukradená, kdyby na základě této myšlenky neměli výjimky v zákoně.

 431. Bela Lugosi

  Lemmy, to nejsou sny, ale logika: “To není naivita, ale logika: „Navíc jsi napsal, že náboženství a (jakýkoliv) bůh je jen lidský výmysl, lidský mem = víra, že bůh fyzicky neexistuje.“ 🙂

 432. Bela Lugosi

  “Bela Lugosi: Co takhle tvrdí ti, kteří nábožensky věří?
  Že něvěřím, že jsem nevěřící, neznaboh, ateista, že nemám víru v boha. ”

  1) Který teista popírá existenci ateistů? Možná Halík… 🙂

  “Takže si jen vymýšlíte (děláte mimoně) a trolíte, žádný paragraf jste nedodal…
  A v čem jsou ti evolucionisti zvýhodnění, oproti komu?”

  2) Ten paragraf tu už je napsán, dokonce snad v tomto vláknu. Je to zákon o školství + osnovy. 🙂

  “4) Bůh má být inteligentní tvůrce světa.
  Neptám se co má být, ale co je? A jak se to ověří, že si nevymýšlíte?”

  3) Nevím určitě co bůh je, ale vím co má cca být. A jak se dá ověřit evoluce? Vše může být matrix. 🙂

  “Ale ta náboženská myšlenka zní: bůh existuje.
  Ale jak sám píšete, je to myšlenka = je pouze v hlavě = idea = imaginární existence. A na základě této myšlenky mají mít výjimky v zákoně?”

  4) Proč má být myšlenka-víra evoluční zvýhodněna v zákonech? 🙁

  “…ovšem ty jí popíráš (na rozdíl od teisty), popíráš či zpochybňuješ její pravdivost.
  A jaký bych měl mít důvot přijmout její pravdívost? Mě by ta myšlenka byla ukradená, kdyby na základě této myšlenky neměli výjimky v zákoně.”

  5) A jaký je důvod přijmout pravdivost evoluce? Nějaké vybájené důkazy které nejsou průkazné? Vše může být matrix. Proč máte výhody v zákonech? 🙁

  Dobrou a někdy! 🙂

 433. Bela Lugosi

  To co my říkáme, že váš ateismus NENÍ JEN A POUZE ABSENCE VÍRY V BOHY, ALE TÉŽ VÍRA V JEJICH NEXISTENCI (NEBO NEJSPÍŠ NEEIXSTENCI NEBO MOŽNOST OBOJÍHO, TEDY AGNOSTICKÁ VÍRA).

  Nepopírám, že nevěříte v boha, ale tvrdím, že navíc věříte v jeho neexistenci či pochybujete o jeho existenci, obojí je též víra. To je všecko.

  Lemmy už se přiznal, aniž by chtěl, teď se snaží vykrucovat, ale nejde mu to.

  Dobrou, věřící ateisté a věřící agnostici, jsem rád, že nejste krokodýlové a třeba o vánocích. 🙂

 434. Tonda Vlas

  Lemmy
  21.11. 2018
  Tonda: Pokud má někdo nějaký názor u žabomyšího sporu, tak to stejně není důležité.

  Súhlasím.
  —————————————
  Myslel jsem si, že reaguju na Medeu ale ono je to v tomto případě úplně jedno.

 435. Bela Lugosi

  Dobré ráno! Škoda, že je tu tolik vášní a zloby, jen jsem chtěl, abysme se tu všichni měli rádi a uvažovali racionálně, ale je vidět, že tady závist vítězí, viď Toníku?! 🙁

  Tak hezký den a zase někdy, tak o vánocích třeba! 🙂

 436. Ateistický laik

  Bela Lugosi: 2) Ten paragraf tu už je napsán, dokonce snad v tomto vláknu. Je to zákon o školství + osnovy.
  Kde? Rozumíte slovu “paragraf” (znak §)? Rozumíte slovu “konkrétní”? Rozumíte slovu “výjimka”? Rozumíte vůbec?
  Napsal jste akorát číslo zákona, ani jste nenapsal paragrafy, které školní osnovy řeší (konkrétně § 4., §5, §6). O evolucionistech ani slovo…
  Nebo ty výhody jsou v nějaké vyhlášce?

  3) Nevím určitě co bůh je, ale vím co má cca být. A jak se dá ověřit evoluce? Vše může být matrix.
  Takže když nevíte co je, tak s tím neotravujte. Co má být si můžete vymyslet cokoliv. Proč bych se tím vaším vymyšleným “cokoliv” měli zabývat?
  A s evolucí trolíte, já na ni nevěřím. A ještě jste nenašel ty konkrétní výjimky (paragraf) evolucionistů. A s matrixem trolíte tuplem.

  4) Proč má být myšlenka-víra evoluční zvýhodněna v zákonech?
  Kde? Konkrétní paragraf? Chápete otázku? Viz nahoře.
  Mimochodem, ptal jsem se na něco a vy jen trolíte otázkou na něco jiného. Takže zase nevíte, trolíte a děláte mimoně?

  5) A jaký je důvod přijmout pravdivost evoluce? Nějaké vybájené důkazy které nejsou průkazné? Vše může být matrix.
  Nemusíte vůbec přijmout pravdivost evoluce. Musíte se ji akorát naučit, aby jste nepropadl. Však taky existuje mnoho neinteligentnich lidí, kteří ji nepříjmuli.

  Proč máte výhody v zákonech?
  Viz nahoře.

 437. Bela Lugosi

  “Bela Lugosi: 2) Ten paragraf tu už je napsán, dokonce snad v tomto vláknu. Je to zákon o školství + osnovy.
  Kde? Rozumíte slovu „paragraf“ (znak §)? Rozumíte slovu „konkrétní“? Rozumíte slovu „výjimka“? Rozumíte vůbec?
  Napsal jste akorát číslo zákona, ani jste nenapsal paragrafy, které školní osnovy řeší (konkrétně § 4., §5, §6). O evolucionistech ani slovo…
  Nebo ty výhody jsou v nějaké vyhlášce? ”

  A) Vy jste snad úplný magor člověče: právní řád není jen zákon, ale i ústava, vyhlášky, nařízení atd… A školní zákon řeší rámce pro osnovy a osnovy řeší obsah, ty nejsou v zákoně, ale ve vyhláškách, což je také právo. 🙂 A tyto osnovy v hodinách biologie zvýhodňují evoluční víru před kreační vírou atd…

  “) Nevím určitě co bůh je, ale vím co má cca být. A jak se dá ověřit evoluce? Vše může být matrix.
  Takže když nevíte co je, tak s tím neotravujte. Co má být si můžete vymyslet cokoliv. Proč bych se tím vaším vymyšleným „cokoliv“ měli zabývat?
  A s evolucí trolíte, já na ni nevěřím. A ještě jste nenašel ty konkrétní výjimky (paragraf) evolucionistů. A s matrixem trolíte tuplem. ”

  B) Já nikdy neříkal, že vím, ale že věřím, vy také jen věříte na vaše evoluce atd… ale mluvíte o vědění, i když jde jen o víru. 🙂

  “5) A jaký je důvod přijmout pravdivost evoluce? Nějaké vybájené důkazy které nejsou průkazné? Vše může být matrix.
  Nemusíte vůbec přijmout pravdivost evoluce. Musíte se ji akorát naučit, aby jste nepropadl. Však taky existuje mnoho neinteligentnich lidí, kteří ji nepříjmuli.”

  C) Proč má být vaše evoluční víra lepší než naše? Vše může být matrix, to není trollení, ale logická možnost… 🙂

  Krásný zbytek měsíce a o vánocích se rád uvidím s některými z vás, hlavně s Medeou, které to myslí jediné z ateistů na zdejším webu, také má jako jediná vzdělání blízké logickému myšlení. 🙂

 438. hj

  @Ateistický laik:

  Nechápu, že tě baví se vybavovat s trollem. Já se držím osvědčené zásady.

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAWgMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwAEBQIBA//EAEIQAAECBAIIAgcDCQkAAAAAAAECAwAEBREGIQcSEzFBUWFxIoEUMlJikaGxQsHhFiMzQ3KSsuLwFSU0RFOCs9Hx/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAUDBAYCBwH/xAA5EQABAwICCAMIAQIHAQAAAAABAAIDBBEFMQYSISJBUWFxE7HhFDKBkaHB0fBSQvEjJENTYoKiFv/aAAwDAQACEQMRAD8AeECFIELOrVcp1DlvSKlMpaSfVTvUs8gBmY4fI2MXcVZpaOerfqQtufLulrXNKU7MFTdGlkSrfB16y197eqPnC+SucfcFlrqPRaJtjUu1jyGwfk/RYTa8Y4gO0bVVJhCswpJUhs9tyYhHjy80yc3CKLdOqCOxP3K7OA8VuHXVTVlR4qmWr/xR99lm5IGPYY3YH/Q/heLpOM6OAtLNUaA/0HCseeqTHzw52c18FVg9VsJae4t5gK5SdJFdkF6k/s55CTYpdTqLHTWA+oMdsrJG+9tVeq0ao5heHdPTaPl6pkYaxlSsQ2bl3SzNWuZd7JXlwV5edovxVDJMs1kq/CKmhN5BdvMZeiIonSxSBCkCFIEIYxti5jDUqENpD1QdF2mb5Ae0rp9fiRXnnEQ6pthWEyV8nJgzP2HXySsptKreOKq4+pwuG4D0y76jY5D7kj8YXMjkqHXW0qKqjweAMA7AZnqfyUcOUmhYFl5dxVJnKvPOmwcQxtNW28+ygZ9+8M4aRjcs+qxtbjNZWkgu1W8gbfPmtCl6QqdPIGtITzK/ZWlIy4HxEcx8RH10zGmxP3SB1RG02J+W1fOb0nYflJksOuL1wrVUlNlFJG8GxIHmRErA94u1pIUzA94uxpIRVSqnJ1iSROU95LzKstZPA8jAjNVa3hylVxspqEm2tdsnU+FxPZQz+6I3xMk94K7SV9TSG8L7dOHySoxbgafw6ozsi4uYkkHW2qcnGbbiq38Q+ULZqV0W83JbbDcdgrh4Mws88OB/eR+qJ8AY8M643Sq2sekKyYmTltD7Kve5Hj332Kaq1t1+aTY1gXgA1FON3iOXUdPLsmNF5ZZSBCzsQVZih0mYn5nNLSfCjitRyCfMxxI8RtLirNHSvq52wszKS1Hp9QxxiRaphw3WdpMvAZNo5D6AfjCljHVEm1eg1U8GD0YDB0A5nn9ynhTKfK0uSak5FoNMNiyUj6nmesN2tDBYLzqeeSeQySG5KxtIE6un4XmJkG7YUhDreQ2qVnU1b8M1D4W4xzKSGGyqzawYdX8pEGYln5pbLUmW2Ao6iBmblJJPci5484XnXbvXzVHw6loLgCb9EZYLFNxJVXqZU6fKvbWTd2cyCA62lRBJ97O5CrEpzzsbRbo55QNXgFPQVEttXgEd4dwk5hzEU0/S30po00yAqTVe7TqbapSeIPjJ7xce/W2nNXnO1tpzRbHC5S10iY4DG1o9HcBezRMzCdyOaE9eZ4bt+6hU1Ntxi1eB4H4tqmoG7wHPqenLn2S+eodSl6MzWHJdSJN1eohfHobcjwPTteiYnhmvbYtU2vppKg0odvAfo79E3NHGJlV2llibXrT0pZLqj+sSfVV3yseo6w0pZvEbY5hYXHMM9in1mDcdl05j8IviykiUemCsGYqUvSW1fm5ZO1dA9tQyv2T/ABQsrZLuDOS3Gi1HqxOqSNrtg7D18kaaPaEmi4eZ2iAJqaAeeJGYJ9VPkPneLdNF4bOpWdxquNZVuIO63YPz8UURYSlV5+WE5JusG3jGV+e8fOOXtD2lpQDZJqv4VZY0j1B70lxuTRKKnlpaQkFOsNmG0XyubjM8z0MRPDSS05K2dlHrHibfQH7oYpEq1LOTdXYedZUwoOMhC80XvqjW38heKLpjrgNHP6JNE1sjHPBIDcrfvFNDCGOph2zFeIUCfDNJSE6o98cuo8xxizBU62xy+w1rZDZwsvlpDxz6PtaRRXfz3qzEyg/o/dSfa5nh33cVNTbcYtxgeB+LaoqBu8Bz6np59s8jR9gc1RTdTqzZEiM2WT+u6n3fr23xU1Nrb78lexzHBBenpzvcTy9fJNWo0+XqNOekJhALDqNRQHAdO3DtDJzQ5uqVi4ZnwytlYdoN0kaBMv4RxmlEyrVDLxl5g7gUE2v23K8hCiMmGaxXolbG3FMN1mcRcdxw8wnxeHK82SIWg4g0gqQ7ZaJifIIPFsK3fuiExHiVHxXpDT7FhF25hv1PqU9xuhyvN17AhSBCEseS8rLyLk7qJTMvpDClknxISFqAtuyOfkOkQzWDbqOd5EWrfZf8fhL0Ulo1Gdkcww8HG7jgQrL4Zwpc4gBygiY3x5YhkVjTKG6C0adIzqphwX2rlrBs+ynM+fL6D5tfbZa/BNGWyObVVW0cBz5E9PPstHBlHlZioysxVka0mXQkN39YnIE+7cj+t/dPGC8a6YY7pE2nf7JTnfOZ/j07+SeyUhCQlIAAyAHCHKxa9gQk1pdkBL4iamkgD0pgFR5qT4fpqwqrW2kvzW90XnL6R0R/pP0O3zujyi4oZVR5FT5u6ZZsrPNWqLxdZMNUXWXqsOc2d4blc+aWWjklzHVOK8yVOk99mswupdswWzx4BuGPA6eYT2hyvN1IEKQIQTpFSuZmKbKoXZNnFu2OYHhA+Pi+cVqk2AVOscAGpe4gqaZV30anuWdRcOOpPq5WsOue/h33LJHZhavRjR5z3Csqhs4A8ep6chx7Z4shKrdfaTsXHC5+jQhBUVeQzMETL7bXTLSLSP2a9LR7ZOJ/j6+XFNbCmFJvbsztXQGkNnXblibqUrgVcrHO2+++2YLKGAg6z81gYad2t4khuUeRaV1SBCV+msDXox4kPj/jhdX/ANPxWx0S/wBb/r90vW5yeShKUOLCQAAABuikHPtsWpdT05cSRtW5RVij6RGkrFktVBTXYKJR98TR7lR8Usq2+1YOSOLQflYp7CHC84UgQqFcn/7NprsylIW4LJbSdxUch5cT0Bjl7g1pJXEjwxpcUkKxW5r0uatMrdmHSA4+TmOg5eW7hCeWZzs1otHdH3VJbWVo3f6W8+p6chx7KtSKWHUiZmhZr7CD9vr2iNrb7Sr+kmkgpQaWlO/xP8fXy7o4pQSwtEwzZp9sHUcQBcdOo6HKLMbyw3C83jkcx2sM0fUOpCpye0ICXW1FDqRuCsjl0IIPnDJjw9twm8cgkbrBaMdrtSBCUWmSbDlXkZUH9CwVn/cr+WFlc67gFuNFIiIZJOZA+X91r0bB23o8i8pACnJdtRuOaQYmjguwFLavFi2oe0HInzQ3pUpipDE3pqLpbnUBxJHBabBVvkfOK1YzVk1uadaNVQmozCc27PgcvumpharordClZ5NtdaLOj2VjJQ+MMopPEYHLF19IaSpfCeGXbgtaJFTSv0m4vaX/AHPS3NZxty776Tkg2I1B1zzPDdvvZfV1AtqNWqwTARPaepG7mAePU9OXPtmAJpjqaOqqlTezRMJa2ZzVmkq1iPZ8NuufKKjYjqGQ5KfSXSH2WJ0NId/In+Pr5I1NClyGW38SU9lxxsKKFIOuCQDYI1sznuvF32S5sHLz00Ws47+396r2XVKrlHnqXOiaZlm0F4OLAcClXFhuChcZW6b4HwC12HJfH0wtdhyRTo+WtwVBZtsiptKTfMqAJPyKYlpb6hU1FfUPdGEWVcXLjiGm1OOKCUJF1KO4DnAvoBJsEhZxbmMcaHZFQTOTAQjmloC1/JIvCZx8ebZxXpMQGFYZvZtF/ifXYnyhAQhKEDVSkWAHAQ5svNSSTcrAx1QPyhoTjDQHpTR2suT7Q+z5i4+B4RBUReIy3FM8JrzQ1IkPunYe3olpo8xMcO1RyTnyW5KYVqu64tsXBlrEfI/hFClm8J2q7Ja/HcNFdCJodrxl1H7tCIdIuN0oQ5SKM8S6bB+ZbWRqcdVJHHmeG7naepqrbjEowTA/FtUVI3eA59T06ceyWtOMi4+ETUw3cnVS0F2Kj92+KrKeW2vqmys6R49JSsMFILv4u4N9fLurlVmVKBbbOSyAU8wDf7vheO4bvJZzXmMOtK4xk+9/dU/yl9EKRNNTqygarew1PAOl05RejikZxCYRQyx8R8l3h+bS6H5hDKmELUPzallRJA3n97kN+6K9SdTdvmq1W7U3L57SiCVxVN0SXUpsoUwlRPiBvrE5ZjrYbo7pZXPcImhdUc73uETW3TF0fYgn69Q2J6ospbW8pZShKVAJSFEJ378he4yzi84WNkyIsbLF0p4qSywqhSLgLrn+KUk+on2O549O8L6yew1G/FarRzCzI/2qQbB7vU8/h59lNEuHFS7K65Nost5OpLJIzCOKvPh0HWCihsNco0mxESvFLGdjc+/L4efZMiL6yikCEudI2CVzql1ijta0xvmJdO933k+9zHHvvo1VNrb7M1qcCxoQf5eoO7wPLoenl2yXWHXaZL1iXcrbLjsmlXjQjnwuOI5j/wANCIsDxr5LWYg2okpnClNnfuXXkUxJnR/h+vzSKzh6Yk2ArxXQxtEBXPVCk2PQ8eUODeRlmO2FeV1VNURuMTyWniP39KvsaO5SVbVqvKfdX67jm89AOA/rOPscTYxZqhihZELNVV7R20s31URIpV8ntGiXGiGXQw7wcAv8RcXERSxCQWKimhbK2xWFU9FM/NLQibn5dMo2LOPBwpCkb7lBGR8z3j5A10ILdhB4nMLmnikhuxoBB6bVerWM5Kh01ujYVWXlNNBozqzrAWFri/rK67u8Vp6sAasa2WFaOPkIkqhYfx4nvy8+yy8C4OmMQzQqFTCxTgoqUpROtMq4gHfa+8+Q6QU9OZDrOy801xjGI6JngQe/9Gj88h+l0IQltAQ2kJSkWCQLACGywBJJuV1AvikCFIEIQxZgKQry1TUur0OeOanUpulz9pPPqM+8VZqVsm0bCneGY5PRWY7eZy5dj9ktZuiYmwjMqmEIfZCf8zKqKmyBztw/aEUDHNCbha6Otw3FG6jrHoc/h6FalO0oVmXSlM4zLTYA9YjUUfhl8okbWyDPaqc+i9I83icW/Xz/ACtUaXFWF6GCek3/ACRJ7f8A8fqqf/yR/wB7/wA+qpzulaoupIk6dLMdXFFz/qOXVzjkFPFopAD/AIkhPbZ+VgOTWKMYu7O81OpCvUQAlpJ62skecQl0055pmIsMwoa2xp67T+fkjPC+jJqXWiZr7iX1jMSrZ8APvH7Xbd3i1DRAbX7Vn8R0mfKDHSjVHM5/Dl59kxkIS2hKEJCUpFgALACL6ypJJuV1AvikCFIEKQIUgQvDvj6vi

 439. Tonda Vlas

  @Ateistický laik:

  Nechápu, že tě baví se vybavovat s trollem. Já se držím osvědčené zásady.

 440. Medea

  @Lemmy

  „Uveď mi presne, na tej škále, kde sa zobrazuje, že ľudia vymysleli náboženstvá. Že ide o ľudský mém.“

  To nepotrebuješ. Reč je o Bohu, nie o náboženstve, Boh by mohol existovať (epistemická možnosť) aj bez náboženstva.

 441. Bela Lugosi

  Lemmy nepsal jen o tom, že náboženství je jen lidský výmysl, ale i že (jakýkoliv) bůh je jen lidský výmysl (jinde). Tedy oboje. On tedy věří, že bohové reálně neexistují. A ty drahý Toníku, ty se měj též krásně. Ahoj a někdy! 🙂 🙂

 442. Medea

  @Tonda Vlas

  „My ale diskutujeme o víře v náboženském smyslu.“

  Ja stále hovorím o viere v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé. V tomto zmysle môžu aj diabli veriť, že Boh existuje 🙂 Viera ako náboženská cnosť ma nezaujíma.

  „Z tvého příspěvku vyplývá, že věříš, že i zvířata jsou náboženská.“

  Nie, ale povedzme, že beriem hypotézu, že niektoré zvieratá majú náboženské predstavy vážne, no nedá sa povedať, že by som jej verila, alebo verila jej negácii 🙂

  Ale domnievam sa, že existuje aj neverbálne myslenie, a že niektoré zvieratá môžu mať neverbálne reprezentácie propozícií a aj presvedčenia ohľadom nich. Samozrejme, je to kontroverzná záležitosť.

 443. Tonda Vlas

  Medea
  21.11. 2018
  @Lemmy

  „Uveď mi presne, na tej škále, kde sa zobrazuje, že ľudia vymysleli náboženstvá. Že ide o ľudský mém.“

  To nepotrebuješ. Reč je o Bohu, nie o náboženstve, Boh by mohol existovať (epistemická možnosť) aj bez náboženstva.
  …………………………………………………………………………

  S tím souhlasím.

  Náboženství je lidský výmysl ale otázka existence Boha patří do zcela jiné kategorie.

  Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.

 444. Bela Lugosi

  “Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.”

  Ani existenci netranscendentního Boha nejde jen tak vyvrátit. Musel by mít neslučitelně protikladné vlastnosti a ještě by se mohl vztekat nějaký dialetheista. 🙂 A tvrdit, že potopa světa nebyla a tím pádem není ani Jehova atd… je také nesmysl, jednak se to dá řešit metaforizací textu a jednak to mohl bůh skrýt, aby vás zkoušel – může to být matrix! 🙂

  Tak a někdy! 🙂

 445. Foxy

  …může to být matrix!
  Blbost.
  Ježto bůh fotr biblický je samec, tak teda PATRIX, žádnej matrix. To by si mohla dovolit tak akorát nějaká bohyně.
  Zjevně hulíš dobrej matroš…. multinicku jeden paradinitrotetrametylbicyklocucuminovej!

 446. Bela Lugosi

  Bůh může mít oboje pohlaví, např. z bible není jasné, jestli bůh nemá i fifinku kromě frantíka (možná duchovní fifinku vedle duchovního frantíka, možná ale ani pohlavní orgány nemá, to že nás prý stvořil k obrazu svému je sice hezké, ale před stvořením Evy, případně Lilith, mohl mít Adam jen kloaku na vyměšování v ráji, nemusel mít penis hned od začátku)! 🙂

 447. Tonda Vlas

  Lze, ale mnohdy je to velmi obtížné.

  Podstatné je, že pro monoteistu Bůh, který není zcela transcendentní, vůbec žádným bohem není.

  Ona to už vyjadřuje LXX psalmos 95 versus 5:

  ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια,
  ὁ δὲ κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν·
  HOTI PANTES HOI THEOU TON ETHNÓN DAIMONIA
  HO DE KYRIOS TÚS ÚRANÚS EPOIÉSEN
  NEBOŤ BOHOVÉ NÁRODŮ JSOU DÉMONI
  PÁN VŠAK STVOŘIL NEBESA

 448. Bela Lugosi

  “Podstatné je, že pro monoteistu Bůh, který není zcela transcendentní, vůbec žádným bohem není.”

  To je jen vaše víra. Ono záleží co myslíte pod slovem transcendentní… Každopádně pokud přiznáváte, že monoteisté věří na transcednetní bohy a ty nelze vyvrátit, tak vlastně monoteistům nemůžete nic vyvrátit. 🙂

  Jak říkám, pro transcendentní i netranscendentní bohy platí, že je nelze jen tak vyvrátit a většinu z nich ani nikdo nevyvrátil. 🙂

 449. Tonda Vlas

  Bůh principiálně jako čirý duch mít žádné pohlaví nemůže. Bůh Otec je pouze metaforické přiblížení pro tehdejší patriarchární společnost.

 450. Bela Lugosi

  “Bůh principiálně jako čirý duch mít žádné pohlaví nemůže. Bůh Otec je pouze metaforické přiblížení pro tehdejší patriarchární společnost.”

  Ne každý bere Boha jako čirého ducha, ne každý tvrdí, že duch nemůže mít orgány. Proč by duch nemohl mít orgány?

 451. Tonda Vlas

  To už jsem tu vysvětlil, když jsem tu napsal definici monoteismu.

  Milý Belo

  pouze tu špekuluješ o nesmyslech.

 452. Tonda Vlas

  *Ne každý bere Boha jako čirého ducha, ne každý tvrdí, že duch nemůže mít orgány.*

  To je sice pravda ale pro monoteistu něco takového žádným bohem není.

 453. Bela Lugosi

  To nejsou spekulace, ale logika. Pokud nás bůh stvořil k obrazu svému (fyzicky i psychicky), tak může mít orgány. Ježíš byl ostatně boží syn a bůh podle bible a měl orgány.

  Sem chodí monoteisté co věří na hmotného boha, třeba Judaista, tak co kecáš? 🙂

  Tak a někdy, není času se hádat s nedovzdělanci! 😛

 454. Tonda Vlas

  Našeho Judaistu nemohu považovat za skutečného monoteistu kvůli jeho materiálním představám o Bohu.

 455. Foxy

  “Ježíš byl ostatně boží syn a bůh podle bible a měl orgány.”
  To sotva. Asi s ním všechno v pořádku nebylo, to by mu na kříži nepřidělávali ten ahistorický hadr kolem beder… takže možná ani tu muslimku znásilnit nemoh.

 456. Bela Lugosi

  “Našeho Judaistu nemohu považovat za skutečného monoteistu kvůli jeho materiálním představám o Bohu.”

  Takže ty rozhoduješ kdo je a není monoteista? Když někdo věří na JEDNOHO BOHA, byť hmotného, tak není monoteista? Ha ha!

  “„Ježíš byl ostatně boží syn a bůh podle bible a měl orgány.“
  To sotva. Asi s ním všechno v pořádku nebylo, to by mu na kříži nepřidělávali ten ahistorický hadr kolem beder…”

  To je ale sprostota! Třeba tam měl fíkový list!

  Tak s pánem-dámou bohem! 🙂

 457. Foxy

  “To je ale sprostota! Třeba tam měl fíkový list!”
  No právě, dost děsivá anatomická anomálie!

 458. Tonda Vlas

  *Ježíš byl ostatně boží syn a bůh podle bible a měl orgány.*

  Měl tělo se všemi orgány na základě své přijaté lidské přirozenosti.

  Definice Chalcedonského koncilu z roku 450:

  My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Když vezmeme v potaz toto Chalcedonské vyznání víry, tak jsou špekulace Honzy Wernera v článku nad touto diskuzí pro křesťana zcela nesmyslné.

 459. Tonda Vlas

  *Takže ty rozhoduješ kdo je a není monoteista? Když někdo věří na JEDNOHO BOHA, byť hmotného, tak není monoteista? Ha ha!*

  Pravý monoteismus má své dané podmínky. Kdo je nesplňuje, pravým monoteistou není.

 460. Bela Lugosi

  Který monoteismus je ten pravý? 😀

  Vždyť starobiblický bůh se prochází Egyptem, zaujímá místo v prostoru, je rozlehlý = je hmotný. 🙂

  Ježíš také, jak si výše sám přiznal.

  Monoteismus má definici: víra v jednoho boha, nemusí být nehmotný. 🙂

  Ty můj Tondo kolenatej, nauč se myslet logicky! Dobrou a někdy, tohle nemá cenu, jako naše debata o “absenci víry”, kde jsi prohrál stejně jako Lemmy, viz. výše! Hlavně to není tak důležité téma jako to, že se prostě málokterý bůh dá vyvrátit, ať trans nebo netrans(cendentní) nebo jako to, že váš ateismus není jen absence víry. To je důležitější než fifinka nebo frantík u boha. Dobrou 🙂

 461. Tonda Vlas

  Jak to mohli první hebrejští monoteisté současným lidem? Ke všemu tomu ještě přejali mnohé předmonoteistické texty – vlastně ságy.

  Fundamentalisté, kteří berou Bibli doslovně jako historickou knihu se tak dostávají do svízelné situace.

  Musí ohýbat exaktní vědu, aby dala jejich pojetí Bible za pravdu.

  @Medea

  Za Anselma nebyly ještě některé věci definovány.

 462. Tonda Vlas

  Vysvětlení pro ostatní kromě Medey:

  Anselm, arcibiskup z Canterbury byl církevní učitel ze samého počátku vrcholného středověku. Svá hlavní díla napsal, když byl ještě v Itálii. Národností byl Ital.

 463. Tonda Vlas

  Medea
  21.11. 2018

  Ja stále hovorím o viere v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé. V tomto zmysle môžu aj diabli veriť, že Boh existuje Viera ako náboženská cnosť ma nezaujíma.
  ………………………………………………….

  Co ale naděláš s tím, když třeba taková němčina pro víru, o které tu hovoříš, nemá vůbec žádný výraz.

 464. Hraničář

  Foxy
  21.11. 2018
  „Ježíš byl ostatně boží syn a bůh podle bible a měl orgány.“
  To sotva. Asi s ním všechno v pořádku nebylo, to by mu na kříži nepřidělávali ten ahistorický hadr kolem beder… takže možná ani tu muslimku znásilnit nemoh. ………………….

  Nad vchodem do chrámu Sagrada Familia ten textil nemá a sochař mu udělal dostatečného pinďu.

 465. Lemmy

  Medea, vidím, že ťa stále baví hrať sa so slovami. Aký máš problém odpovedať?

  Opakujem, v úprave:

  „Uveď mi presne, na tej škále, kde sa zobrazuje, že ľudia vymysleli boha. Že ide o ľudský mém.“

  Na tej tvojej škále, asi ju máš od 0 do 10. A uveď aj dôvod.

 466. Ateistický laik

  Bela Lugosi: Vy jste snad úplný magor člověče:
  Ne, jsem detailista, žijeme v právním státě. Já jsem vám konkétní paragrafy odcitival. A vy nejste schopen odpovědět, obhájit a doložit to co tvrdíte.
  právní řád není jen zákon, ale i ústava, vyhlášky, nařízení atd… A školní zákon řeší rámce pro osnovy a osnovy řeší obsah, ty nejsou v zákoně, ale ve vyhláškách, což je také právo.
  Takže nerozumíte.
  A tyto osnovy v hodinách biologie zvýhodňují evoluční víru před kreační vírou atd…
  A kde je teda zakotvena (v zákonech – zase chci paragraf) ta kreační víra, když z ní mají evolucionisti tu výjimku?

  B) Já nikdy neříkal, že vím, ale že věřím, vy také jen věříte na vaše evoluce atd… ale mluvíte o vědění, i když jde jen o víru.
  Zpakuji otázku: Proč bych se tím vaším vymyšleným „cokoliv“ měli zabývat? Věřit si můžete čemu chcete.
  Evoluce není moje. Evolice je vědecký poznatek nejisté vědění. Jestli ji berete jako víru, protože to asi tak bude, odříkáváte to tu dokola jako mantru, tak vás budu citovat: Jste snad úplný magor člověče.

 467. Lemmy

  Bela, nie ja som prehral, ale ty, pretože nevieš pochopiť jednoduché myšlienky.
  Opakujem:
  Bela má v hlave kladnú myšlienku: Boh existuje. [V kladnom význame, tvrdíš, že veríš, že boh existuje, považuješ to za pravdivé.]

  Ja takúto kladnú myšlienku nemám v hlave. V tom sa od teba odlišujem. Pokiaľ v hlave nemám ako ty túto kladnú myšlienku, tak hovoríme v mojom prípade o absencii tejto kladnej myšlienky. Jednoducho, ak nezastávam názor ako ty, tak u mňa je absencia toho názoru. Ty máš svoj názor, a ja taký názor nemám (absencia).

 468. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Náboženství je lidský výmysl ale otázka existence Boha patří do zcela jiné kategorie.
  Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.

  To je blbost. To že je to nějaká transcendentní bytost a že vůbec jsou nějaké takovéto bytosti je zase jen lidský výmysl.

 469. Lemmy

  Ateistický laik, áno, Bela je magor, opakuje neustále svoju mantru, ako poškodená gramofónová platňa. Evolučná teória je vedecká, a je zaujímavé, že odmieta vedu, pritom hlása, koľko je veriacich vedcov. To je taká schizofrénia u nábožných. Veď nech sa ide sťažovať vedcom, prečo si myslia, že vo svete prebieha evolúcia. Nech im predloží dôkazy, že sa mýlia. Tak, ako nevie predložiť dôkazy v prospech existencie aspoň jedného boha alebo bohyne, napríklad Afrodity, tak nevie predložiť dôkazy, že vedci ohľadom evolúcie sa mýlia. Veď vedci by len uvítali protidôkazy. Ale nie z mytológie a rozprávok. Seriózne výskumy, doložené dôkazy proti evolúcii. Veda znamená trápiť myseľ, a to nábožní neradi, preto oni radšej veria ako keby chceli niečo vedieť.

 470. Lemmy

  Tonda: Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.

  Lenže dodnes nikto nijako nedokázal existenciu transcendentného boha. Takže, ako sa dá obhájiť myšlienka, že taký boh existuje [mimo ľudskej mysle, ako čosi skutočné]? Ako mohli ľudia prísť na to, že existuje? Tebe sa nikdy neprejavil, že existuje. Ani nikomu, koho môžeme poznať. A dá sa veriť tárajom, ktorí hlásajú, že sa im dal poznať? Nedá! Na základe čoho ľudia tvrdia, že existuje, keď nemajú žiadne dôkazy, len vieru.

 471. Tonda Vlas

  Hraničář
  22.11. 2018

  Kdo by to do těch Američanů řekl?!

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/489871-zakon-zakazujici-zenskou-obrizku-je-podle-soudu-v-usa-neustavni.html
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  A ty jsi překvapený, za těch necelých 5 let, co se tímto zabývám, mě v tomto u Američanů nepřekvapuje naprosto vůbec nic.

 472. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Tonda: Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.

  Lenže dodnes nikto nijako nedokázal existenciu transcendentného boha. Takže, ako sa dá obhájiť myšlienka, že taký boh existuje [mimo ľudskej mysle, ako čosi skutočné]? Ako mohli ľudia prísť na to, že existuje? Tebe sa nikdy neprejavil, že existuje. Ani nikomu, koho môžeme poznať. A dá sa veriť tárajom, ktorí hlásajú, že sa im dal poznať? Nedá! Na základe čoho ľudia tvrdia, že existuje, keď nemajú žiadne dôkazy, len vieru.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Toto je čistě filozofická záležitost.

 473. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  22.11. 2018

  Tonda Vlas: Náboženství je lidský výmysl ale otázka existence Boha patří do zcela jiné kategorie.
  Existenci zcela transcendentního Boha totiž nelze pomocí exaktní vědy ani dokázat ani vyvrátit.
  To je blbost. To že je to nějaká transcendentní bytost a že vůbec jsou nějaké takovéto bytosti je zase jen lidský výmysl.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tvůj názor a názor tobě podobných vám neberu, to ale neznamená, že s ním musím souhlasit. Krátce jsem tu na to odpověděl už Lemmymu. Metafyzika je mimo oblast exaktní vědy. To už vypovídá její název, který vznikl náhodně při třídění knih v proslulé alexandrijské knihovně Andronikem ze Rhodu.

  Prostě jsme se dostali na jiný led, než na jaký jsou militantní ateisté zvyklí. Otázka je, zda chcete na tomto ledě pokračovat, já maslím, že vám v tomto Bela (i když ten je jenom pouhý troll) a Medea zcela stačí. Já moc chutí v tomto pokračovat nemám.

 474. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Ateistický laik, áno, Bela je magor,
  …………………………………………………………………………………………….

  Bela vůbec není magor, on je jenom obyčejný troll a je vaší věcí, že ho tu vykrmujete.

 475. Lemmy

  Tonda: Toto je čistě filozofická záležitost.

  Ale čo to znamená? Mne táto odpoveď hovorí, že ide len o teoretickú rovinu, o obyčajné uvažovanie, že čo keby to bolo takto a takto, o nič viac, len o obyčajnú úvahu. To, že ľudia dokážu uvažovať o niečom, neznamená, že to niečo musí existovať. A tak si s tou filozofickou záležitosťou stále len v rovine, ktorú ja obhajujem, že ide len o obyčajnú ľudskú myšlienku, že transcendencia je tak nanajvýš len niečo, na čo prišiel uvažovaním človek. Nič viac. Pre transcendenciu okrem uvažovania nemajú ľudia nič navyše, žiadnu podporu z pozorovania vesmíru, čohokoľvek…

  Tonda, nás ten iný ľad zaujíma z praktických dôvodov, nakoľko vo svete prevládajú ľudia, ktorí veria v nejakých bohov. A existuje obrovská armáda klerikov, kňazov, až miništrantov, robia sa náboženské pohreby… možno si nemal to nešťastie, keď prišiel silný tlak z rodiny, aby dieťa bolo pre prípadné budúce neproblémy so svadbou pokrstené. Len tak, pre prípad, aj keď samotné dieťa už dobre vie, že neverí v existenciu boha, ale tlak rodiča je silnejší, a trvá na aspoň formálnom krste, len aby bolo dieťa pokrstené.

  Keby ma nábožní v súkromí neobťažovali, nezakopol by som o nich s kritikou.

 476. Tonda Vlas

  * možno si nemal to nešťastie, keď prišiel silný tlak z rodiny, aby dieťa bolo pre prípadné budúce neproblémy so svadbou pokrstené. Len tak, pre prípad, aj keď samotné dieťa už dobre vie, že neverí v existenciu boha, ale tlak rodiča je silnejší, a trvá na aspoň formálnom krste, len aby bolo dieťa pokrstené.*

  Znám takovouto situaci. Kněží, ke kterým jsem měl blízko, takovéto křtění odmítali, jenže rodiče si našli jiného faráře, který to dítě pokřtil.

  Jenže situace ve zcela ateistických severních Čechách kde bydlím a kde v neděli přijde do kostela v okresním městě pět a půl účastníků, na vesnici už roky vůbec nikdo, je v tomto zcela jiná než na Slovensku.

 477. Bela Lugosi

  “Bela, nie ja som prehral, ale ty, pretože nevieš pochopiť jednoduché myšlienky.
  Opakujem:
  Bela má v hlave kladnú myšlienku: Boh existuje. [V kladnom význame, tvrdíš, že veríš, že boh existuje, považuješ to za pravdivé.]

  Ja takúto kladnú myšlienku nemám v hlave. ”

  Ano, ty máš v hlavě negaci myšlenky, že “bůh existuje”. 🙂

  Věříš tedy v opak, což jsi přiznal, když si napsl, že “bůh je jen výmysl”, tedy víra, že bůh neexistuje fyzicky. 🙂

 478. Bela Lugosi

  “. To že je to nějaká transcendentní bytost a že vůbec jsou nějaké takovéto bytosti je zase jen lidský výmysl.”

  Máte důkaz, že je to jen lidský výmysl? 🙂

 479. Bela Lugosi

  To že je evoluce tzv. vědecká nemluví o její pravdivosti. Věda jen falzifikuje, neverifikuje, může to být matrix. TAkže vaše evoluce je jen víra – pouhá logika. 🙂

  “Ateistický laik, áno, Bela je magor, opakuje neustále svoju mantru, ako poškodená gramofónová platňa. Evolučná teória je vedecká, a je zaujímavé, že odmieta vedu, pritom hlása, koľko je veriacich vedcov. To je taká schizofrénia u nábožných. Veď nech sa ide sťažovať vedcom, prečo si myslia, že vo svete prebieha evolúcia. Nech im predloží dôkazy, že sa mýlia. Tak, ako nevie predložiť dôkazy v prospech existencie aspoň jedného boha alebo bohyne, napríklad Afrodity, tak nevie predložiť dôkazy, že vedci ohľadom evolúcie sa mýlia. Veď vedci by len uvítali protidôkazy. Ale nie z mytológie a rozprávok. Seriózne výskumy, doložené dôkazy proti evolúcii. Veda znamená trápiť myseľ, a to nábožní neradi, preto oni radšej veria ako keby chceli niečo vedieť.”

  “Seriozní výzkumy” jsou co? 🙂 Vše může být matrix, vaše výzkumy jsou jen víra…

  Vaše evoluce je jen mytologie, která je pravá? Lamarck? Darwin? 🙂

  Nepotřebuji mít důkazy, bavím se o možnosti existence. 🙂

 480. Bela Lugosi

  “Bela Lugosi: Vy jste snad úplný magor člověče:
  Ne, jsem detailista, žijeme v právním státě. Já jsem vám konkétní paragrafy odcitival. A vy nejste schopen odpovědět, obhájit a doložit to co tvrdíte.
  právní řád není jen zákon, ale i ústava, vyhlášky, nařízení atd… A školní zákon řeší rámce pro osnovy a osnovy řeší obsah, ty nejsou v zákoně, ale ve vyhláškách, což je také právo.
  Takže nerozumíte.
  A tyto osnovy v hodinách biologie zvýhodňují evoluční víru před kreační vírou atd…
  A kde je teda zakotvena (v zákonech – zase chci paragraf) ta kreační víra, když z ní mají evolucionisti tu výjimku?

  B) Já nikdy neříkal, že vím, ale že věřím, vy také jen věříte na vaše evoluce atd… ale mluvíte o vědění, i když jde jen o víru.
  Zpakuji otázku: Proč bych se tím vaším vymyšleným „cokoliv“ měli zabývat? Věřit si můžete čemu chcete.
  Evoluce není moje. Evolice je vědecký poznatek nejisté vědění. Jestli ji berete jako víru, protože to asi tak bude, odříkáváte to tu dokola jako mantru, tak vás budu citovat: Jste snad úplný magor člověče.

  1) Já vám konkrétní paragrafy také ocitoval: zákon o školství a pak školní osnovy – hodiny biologie. Kreační víra tam právě chybí, kdežto evoluční víra tam je. 🙂

  2)To že je evoluce tzv. vědecká nemluví o její pravdivosti. Věda jen falzifikuje, neverifikuje, může to být matrix. TAkže vaše evoluce je jen víra – pouhá logika.

  3) A proč mam přistoupit na vaší evoluční víru? A proč máte výhody v právu? 🙁

 481. Bela Lugosi

  “Lenže dodnes nikto nijako nedokázal existenciu transcendentného boha. Takže, ako sa dá obhájiť myšlienka, že taký boh existuje [mimo ľudskej mysle, ako čosi skutočné]? Ako mohli ľudia prísť na to, že existuje? Tebe sa nikdy neprejavil, že existuje. Ani nikomu, koho môžeme poznať. A dá sa veriť tárajom, ktorí hlásajú, že sa im dal poznať? Nedá! Na základe čoho ľudia tvrdia, že existuje, keď nemajú žiadne dôkazy, len vieru.”

  1) Nedostatek důkazů pro něco neznamená, že to něco je jen lidský výmysl nebo že to neexistuje.

  2) Evoluce také byla kdysi bez všech těch vašich “důkazů” a přesto podle vás existovala. To samé může být s bohy. 🙂

  “Ale čo to znamená? Mne táto odpoveď hovorí, že ide len o teoretickú rovinu, o obyčajné uvažovanie, že čo keby to bolo takto a takto, o nič viac, len o obyčajnú úvahu. To, že ľudia dokážu uvažovať o niečom, neznamená, že to niečo musí existovať. A tak si s tou filozofickou záležitosťou stále len v rovine, ktorú ja obhajujem, že ide len o obyčajnú ľudskú myšlienku, že transcendencia je tak nanajvýš len niečo, na čo prišiel uvažovaním človek. Nič viac. Pre transcendenciu okrem uvažovania nemajú ľudia nič navyše, žiadnu podporu z pozorovania vesmíru, čohokoľvek…

  Tonda, nás ten iný ľad zaujíma z praktických dôvodov, nakoľko vo svete prevládajú ľudia, ktorí veria v nejakých bohov. A existuje obrovská armáda klerikov, kňazov, až miništrantov, robia sa náboženské pohreby… možno si nemal to nešťastie, keď prišiel silný tlak z rodiny, aby dieťa bolo pre prípadné budúce neproblémy so svadbou pokrstené. Len tak, pre prípad, aj keď samotné dieťa už dobre vie, že neverí v existenciu boha, ale tlak rodiča je silnejší, a trvá na aspoň formálnom krste, len aby bolo dieťa pokrstené.

  Keby ma nábožní v súkromí neobťažovali, nezakopol by som o nich s kritikou.”

  3) Viz. body 1 a 2. 🙂

  Majte sa tu pěkně! A zasejc někdy, je dobře, že nejste krokodýlové! 🙂

 482. Svatý Jeronýmek

  Čau lidi. Dlouho jsme se neviděli, byl jsem na Krymu nějaký čas.

  Souhlas s Belou:

  1) Nedostatek důkazů pro nějakou věc není to samé co neexistence dané věci.

  2) Jinak pro boha jsme dali dost důkazů: Ontologický, Kosmologický, Teleologický,… nejsou 100%, ale to vaše “důkazy” pro evoluce také nejsou, může to být matrix atd….

  3) Takže jsme na tom stejně. Máme své nejisté víry, někdo na bohy (různé bohy), někdo na různé evoluce (lamarckistické nebo darwinské,…)

  4) Může existovat Sněhurka nebo evoluce nebo neutrina nebo Afrodita, ale nevíme to určitě, je to jen víra.

  Krásný den všem a přeji pěkné sny, váš kvanťák Džeroným! 🙂

 483. Alibaba

  Bela Lugosi: 1) Já vám konkrétní paragrafy také ocitoval:
  Neodcitoval, dám vám vzor, aby jsme si rozuměli: zákon č. 40/2009 Sb. §368 výjimka z oznamovací povinnosti

  zákon o školství a pak školní osnovy – hodiny biologie. Kreační víra tam právě chybí, kdežto evoluční víra tam je.
  Evoluční_víra tam není, to si jen vymýšlýte.

  2)To že je evoluce tzv. vědecká nemluví o její pravdivosti. Věda jen falzifikuje, neverifikuje, může to být matrix. TAkže vaše evoluce je jen víra – pouhá logika.
  No a? Já neřeším pravdivost vědy (jestli máte pocit, že vědci někde lžou, tak se na ně s důkazy a jinými teoriemi obraťte), ta to má ošetřeno svým vědeckým způsobem. Já se trvale ptám na výjimky v zákonech náboženských společností, a vy trvale odvádíte téma jinam – trolíte.

  3) A proč mam přistoupit na vaší evoluční víru? A proč máte výhody v právu?
  Jaký konkrétní paragraf tuhle výhodu (výjimku z čeho) určuje?
  Kde vidíte výhodu, když osnovy platí pro všechny bez roznílu?

 484. Alibaba

  Tonda Vlas: Metafyzika je mimo oblast exaktní vědy.
  Z toho vyplývá, že jsou teologické fakulty k ničemu, nedělají vědu, a můžeme je zrušit. Jsem rád, že to připouštíte. Jakou že vaši alma mater zrušíme? Beztak tam jen vyrábějí jen klubové vedoucí pro věřící. 🙂 A ty si přece můžete šlolit sami (ve smyslu za vlastní peníze).
  Prostě jsme se dostali na jiný led, než na jaký jsou militantní ateisté zvyklí.
  Řekl bych, že na tenký led se dostáváte vy, ale z jiného důvodu. 🙂

 485. Alibaba

  SJ: 2) Jinak pro boha jsme dali dost důkazů: Ontologický, Kosmologický, Teleologický,… nejsou 100%, ale to vaše „důkazy“ pro evoluce také nejsou, může to být matrix atd….
  A který důkaz boha dokázal? Proč jich je tolik, když by stačil jeden? Rozumíte otázce?
  Oni nejsou žádné, ty vaše “důkazy” jsou jen slovní cvuičení. Nemáte tam něco praktického, jako třeba chůzi po vodě, zmrtvých vstání, apod.? Nebuďte troškař. 🙂
  Evoluci sem netahejte, já na ni nevěřím.
  3) Takže jsme na tom stejně. Máme své nejisté víry, někdo na bohy (různé bohy), někdo na různé evoluce (lamarckistické nebo darwinské,…)
  Nejsme, nedodal jste konkrétní paragrafy výjimek.

 486. Bela Lugosi

  “Bela Lugosi: 1) Já vám konkrétní paragrafy také ocitoval:
  Neodcitoval, dám vám vzor, aby jsme si rozuměli: zákon č. 40/2009 Sb. §368 výjimka z oznamovací povinnosti”

  1) Evoluční víra tam je, ale je tam psaná jako evoluční teorie. Teorie = nejistá víra, nejistý názor. 🙂

  “Kde vidíte výhodu, když osnovy platí pro všechny bez roznílu?”

  2) Výhoda je, že se tam učí jen jedna z mnoha věr, evoluční víra má výhodu před třeba kreační vírou.

 487. Bela Lugosi

  “A který důkaz boha dokázal? Proč jich je tolik, když by stačil jeden? Rozumíte otázce?
  Oni nejsou žádné, ty vaše „důkazy“ jsou jen slovní cvuičení. Nemáte tam něco praktického, jako třeba chůzi po vodě, zmrtvých vstání, apod.? Nebuďte troškař.
  Evoluci sem netahejte, já na ni nevěřím.”

  1) Mam: praktický je třeba kosmologický důkaz, první příčina. 🙂 Není 100%, ale to vaše důkazy pro evoluci také nejsou, může to být matrix atd…

  “3) Takže jsme na tom stejně. Máme své nejisté víry, někdo na bohy (různé bohy), někdo na různé evoluce (lamarckistické nebo darwinské,…)
  Nejsme, nedodal jste konkrétní paragrafy výjimek.”

  2) Dodal: zákon o školství plus osnovy. 🙂

  Majte sa a třeba někdy! Žel nemam už teď víc času, cyklí se zde debaty a vy už nemáte žádné věcné argumenty, prohráli jste (např. v této hádce nebo v té, kde jste se snažili hájit “absenci víry” – viz. výše má debata s Lemmym,…). Dobrou a někdy! 🙂

 488. Tonda Vlas

  Alibaba
  22.11. 2018

  Tonda Vlas: Metafyzika je mimo oblast exaktní vědy.
  Z toho vyplývá, že jsou teologické fakulty k ničemu, nedělají vědu, a můžeme je zrušit. Jsem rád, že to připouštíte. Jakou že vaši alma mater zrušíme? Beztak tam jen vyrábějí jen klubové vedoucí pro věřící. A ty si přece můžete šlolit sami (ve smyslu za vlastní peníze).
  Prostě jsme se dostali na jiný led, než na jaký jsou militantní ateisté zvyklí.
  Řekl bych, že na tenký led se dostáváte vy, ale z jiného důvodu.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Na těch teologických fakultách se učí i praktické věci. Například poměrně dost psychologie a psychiatrie.

  Jinak je též úplně k ničemu většina dnešních humanitních oborů infikovaných neomarxismem.

 489. Svatý Jeronýmek

  “Tonda Vlas: Metafyzika je mimo oblast exaktní vědy.
  Z toho vyplývá, že jsou teologické fakulty k ničemu, nedělají vědu, a můžeme je zrušit”

  Proč by se mělo rušit co není věda? Vždyť věda jen falzifikuje, nic jiného nedělá, nezjišťuje pravdu, neverifikuje, je skoro k ničemu, takže proč? 🙂

  Navíc věda může mít různé definice a podle některých tam teologie spadá, podle jiných nespadá.

  Já bych zrušil pseudovědeckou biologii co učí evoluční víry, nebo bych ty evoluční víry doplnil o kreační víry. 🙂

  Ahojky! Váš Jeroným! 🙂

 490. Lemmy

  Bela: Věříš tedy v opak, což jsi přiznal, když si napsl, že „bůh je jen výmysl“, tedy víra, že bůh neexistuje fyzicky.

  Ty si obyčajný zákerný kresťan a podliak. Ja som čosi povedal. To je môj názor: A. Ty na to reaguješ so svojím prekrúteným názorom B, a drzo tvrdíš, že moje A rovná sa tvojmu B. To je sprosté klamstvo od teba. Ja netvrdím, že boh neexistuje fyzicky. Ty druhým v diskusii vkladáš do úst vlastné fantázie a bludy. Pravdu má Tonda, keď hovorí, že teba kŕmime. Áno, aspoň ja ťa už nebudem kŕmiť, lebo si to nezaslúžiš. Ak ja poviem, že nemám taký názor ako ty, tak to neznamená, že verím v opak, alebo že verím, že boh fyzicky neexistuje. Neovládaš ani logiku. Nakoľko si veľmi zákerný v diskusii, končím s tebou diskutovať. Prečo kŕmiť trolla? Ukázal si sa mimoriadne bezcharakterným, zákerným a podlým kresťanom, a mne už nestojíš za odpovede. Človek, ktorý moje slová prekrúti, znásilní, nie je pre mňa súperom v diskusii, ale len falošným hráčom. Podvádzaš, preto nevidím ďalší dôvod s tebou diskutovať. Ži si svoj tatrix.

 491. Svatý Jeronýmek

  “Bela: Věříš tedy v opak, což jsi přiznal, když si napsl, že „bůh je jen výmysl“, tedy víra, že bůh neexistuje fyzicky.

  Ty si obyčajný zákerný kresťan a podliak. Ja som čosi povedal. To je môj názor: A. Ty na to reaguješ so svojím prekrúteným názorom B”

  Ne to je logika. Z A se dá logicky vyvodit B.

  Z toho, že někdo považuje všechny bohy JEN za lidský výmysl vyplývá, že věří, že fyzicky neexistují! 🙂

  TO JE POUHÁ LOGIKA.

  KDYŽ JSOU VŠICHNI BOHOVÉ JEN LIDSKÉ VÝMYSLY = TAK BOHOVÉ FYZICKY SAMI O SOBĚ NEEXISTUJÍ, JSOU TO JEN VÝMYSLY.

  To napsal Bela naprosto správně! 🙂

  Ahojky všem mucínkové a zasejc někdy. Váš kvanťák! 🙂

 492. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Na těch teologických fakultách se učí i praktické věci. Například poměrně dost psychologie a psychiatrie.
  To je cice hezké, že se tam učí praktické věci, neměli by se ale učit spíš na medicíně?
  Jinak je též úplně k ničemu většina dnešních humanitních oborů infikovaných neomarxismem.
  Samozřejmě, tady se shodnem, ale uhýbáte od tématu bitím černochů v Americe. 🙂

  Jinak pro všechny: Ateistický laik = Alibaba a asi přezdívku “Ateistický laik” přestanu časem používat, ne že bych jim stále nebyl. 🙂

 493. Svatý Jeronýmek

  Já ty tvoje nesmysly hned poznal, multinicku laiku alias alibabo alias jahodníku atd… Měj se a o vánocích. Teď musím na Krym něco zařídit. Takže se mě na nic neptejte, nebudu tady, nemohu ani odpovídat, za měsíc se vrátím cca. Váš kvanťák Jeroným! 🙂

 494. Lemmy

  Svatý Jeronýmek: Ne to je logika. Z A se dá logicky vyvodit B.

  Ty si ďalší expert na nelogiku. Odkedy sa z ničoho dá odvodiť niečo?

  Moje A je nič, lebo ja nemám Belov názor, hovorí sa tomu absencia. Bela vytvoril názor B, ktorý sa nedá ani logicky odvodiť z môjho A.

  Ak nemáš v peňaženke ani cent, ani halier, máš prázdnu peňaženku, tak z toho odvodíš čo?

  Ak si nepochopil, tak inak: Ty máš rakovinu. Ja rakovinu nemám. Čo chceš z môjho stavu odvodiť logicky? Že mám nerakovinu? 😛

 495. Bela Lugosi

  Ty jsi napsal, že “bohové jsou jen lidský výmysl, mem” = to není žádná absence víry, ale je to pozitivní tvrzení, které jsi dal bez důkazů. 🙂 I kdyby pro bohy nebyly důkazy (jakože jsou), tak to že pro něco není důkaz neznamená,že je to jen lidský výmysl. Kdysi nebyly žádné důkazy ani pro evoluci, takže neexistovala? Atd… 🙂

  Když je něco podle tebe jen lidský výmysl, tak to podle tebe fyzicky samo o sobě neexistuje, to je logika, takže jsem to vyvodil správně. Ty věříš, že bohové neexistují. 🙂

  Vaše důkazy i naše důkazy nejsou 100% jisté, takže jsou to jen víry. Jak v evoluce (Lamarc, DArwin,….) tak v bohy (Afrodita, Alláh,….). Naše důkazy: kosmologický, ontologický,… nejsou 100%, vaše důkazy také ne (kosti dinosaurů mohou být matrix atd…).

  Takže ahojky a zdravím Kvanťáka! 🙂

 496. Lemmy

  Ja mám výhodu, moju prezývku nikto nezneužije. Môže tu niekto pod menom Lemmy vložiť komentár, ale ihneď by mal každý vedieť, že nie je môj, pretože sa pri jeho použití mena Lemmy nezobrazí ikona z Humanisti.sk. Toto je moja výhoda oproti tu používaným ikonám. Mňa už tu raz poplietli rovnaké mená ateista, ktoré sa odlišovali ikonami. Jeden nejaký asi hnedý, druhý asi ružový. Až taký pozorný nie som, aby som si to hneď všimol. Až po upozornení, že jeden ateista nie je druhý ateista. Ten druhý ateista v skutočnosti bol jeden z multinickov, tunajší troll, ktorý len falošne predstieral, že je ateista.

 497. Alibaba

  Bela Lugosi: 1) Evoluční víra tam je, ale je tam psaná jako evoluční teorie. Teorie = nejistá víra, nejistý názor.
  Takže si překrucujete slovíčka jak chcete. Wiki viz Teorie. Měl by jste tu Wiki hacknout, tam není o nějaké víře ani slovo. Jste fakt mimoň.

  2) Výhoda je, že se tam učí jen jedna z mnoha věr, evoluční víra má výhodu před třeba kreační vírou.
  Ne, v osnovách jsou teorie. Vědecké teorie. Nejnovější vědecké teorie. Pokuste se u zákonodárců vyřvat, aby se učili nejnovější víry. A nedivte se, kdyby vás chtěli poslat do míst, kde záda ztrácí slušný název, protože jste mimoň, trol, a možná i magor dohromady.
  Proč by se meli vlastně ty vaše víry učit, k čemu jsou dobré?

 498. Bela Lugosi

  Multinick:

  1) Jakýkoliv názor (vědecký či nevědecký), který nemá 100% důkazy = víra. V angličtině vám tu už odkazy dávala i Medea. 🙂

  2) Vědecké víry nejsou jistější nebo nejistější než jiné víry, jsou to prostě nejisté víry. A ty dané teorie-víry mohou být nové nebo staré, vědecké či nevědecké, ale to nemluví nic o tom, proč mají mít výhodu v právu a ve výuce. Ostatně věda jen falzifikuje, neverifikuje, neověřuje,… atd… vše může být navíc matrix, dále je zde problém indukce,..

  Krásný den všem, už to vážně nemá cenu, cyklí se to tu. Nerozumíte ani vědecké metodě, neznáte Poppera, neznáte rozdíl mezi verifikací a falzifikací, berete nejisté teorie jako jistoty či fakta (třeba evoluci), máte to v hlavince pomotané a není tedy proč se tu cyklit. S pánem dámo bohem a mějte klid. Prohráli jste, ale třeba se ujmete v cirkuse, když ne v logice a ateismu. 🙂

 499. Lemmy

  Americká akadémia vied:

  Je evolúcia fakt alebo teória?

  Teória evolúcie vysvetľuje, ako sa život na Zemi menil. Vo vedeckej reči „teória“ neznamená „dohad“ alebo „tušenie“, ako v bežnej reči. Vedecké teórie sú vysvetľovania prírodných javov logickými postupmi na základe pozorovaní, ktoré možno preveriť vychádzajúc z hypotéz. Biologická evolúcia je najlepšie vedecké vysvetlenie, aké máme, pre celé ohromné množstvo pozorovaní o živej prírode okolo nás.

  Vedci veľmi často používajú slovo „fakt“ na opis výsledku nejakého pozorovania. Ale toto slovo môže znamenať aj niečo, čo bolo pozorované a opísané toľkokrát, že už niet nijakého pádneho dôvodu na preverovanie alebo hľadanie ďalších príkladov. V tomto zmysle je evolúcia fakt. Vedci už nekladú otázku, či sa naozaj vyskytuje potomstvo so zmenami; dôkazy pre tento názor sú také silné.

 500. Bela Lugosi

  Evoluce může být matrix: vyloučila to akademie věd? Vyloučila matrix? Zeptejte se hlavního logika u nás, Jaroslava Peregrina, jestli jde vyloučit matrix. Už jsem odkaz dával. 🙂 Ne, evoluce je jen víra. Ne fakt. 🙂

  A dnešní věda navíc jede podle Poppera a ten jasně řekl, že vědecké teorie jsou jen teorie, ne fakta. 🙂

  “. Tento přístup udržuje vědecké hypotézy v neustálém kontaktu s realitou a umožňuje jejich falzifikaci, neboť hypotéza, jejíž důsledky jsou v rozporu s výzkumnými zjištěními, bude falzifikována (tedy vyvrácena). Mnohokrát ověřená hypotéza, kterou se zatím nepovedlo vyvrátit, se stává vědeckou teorií. ”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_metoda

  Falzifikace není to samé co verifikace, tedy evoluce ani jiná teorie není víc než víra (i z tohoto důvodu). 🙂

 501. Alibaba

  SJ: Proč by se mělo rušit co není věda? Vždyť věda jen falzifikuje, nic jiného nedělá, nezjišťuje pravdu, neverifikuje, je skoro k ničemu, takže proč?
  Nevím, jestli mám vám tohle vysvětlovat, když nechápete pojem jako paragrafy a neorientujete se v zákonech?

  Já bych zrušil pseudovědeckou biologii co učí evoluční víry, nebo bych ty evoluční víry doplnil o kreační víry.
  Tak to by mě zajímalo, jakej debil by vás takovýho mimoně s oborem “kreační víra” zaměstnal? 🙂

 502. Bela Lugosi

  Pro multinicka alibabu:

  1) Viz. výše, kde se probírá vědecká metoda a epistemologie obecně. 🙂 Vaše vědecká metoda není nic než víra. Viz. Popper. Vše to stojí na mnoha vírách, neverifikuje, jen falzifikuje,… + možnost matrixu,…

  2) Školní osnovy jsou vyhláška nebo nařízení vlády, podle zákona o školství. Tedy výhoda v právním systému pro evoluční víru (teorii) před kreační vírou (nebo před kreační teorií, jestli chcete). 🙁

  Krásný den všem, už to vážně nemá cenu, cyklí se to tu. Nerozumíte ani vědecké metodě, neznáte Poppera, neznáte rozdíl mezi verifikací a falzifikací, berete nejisté teorie jako jistoty či fakta (třeba evoluci), máte to v hlavince pomotané a není tedy proč se tu cyklit. S pánem dámo bohem a mějte klid. Prohráli jste, ale třeba se ujmete v cirkuse, když ne v logice a ateismu. A učte se! 🙂

 503. Lemmy

  Bela, napíš nám potom, do ktorého cirkusu ťa prijali. Možno ťa prídeme navštíviť. 😀

 504. Tonda Vlas

  *Jinak pro všechny: Ateistický laik = Alibaba a asi přezdívku „Ateistický laik“ přestanu časem používat, ne že bych jim stále nebyl.*

  Díky za objasnění, aby tu nebyl další podlý multinick.

  Teologické fakulty existují, protože je po nich poptávka. O hodnotě svého magisterského diplomu si myslím své. Už jsem tu napsal, že vidím, že je jedině tak dobrý k tomu, že se s ním mohu barevně vyfotit.

  Koneckonců, pracuju zpět v oboru, z kterého mám maturitu.

  Mimoto, nejsem ateista a tak je mi styl agresivních ateistů cizí. Je tu však jeden průsečík, ve kterém s vámi nacházím společnou řeč. Jsem zastáncem přísného státního sekularismu.

 505. Lemmy

  Tonda, prečo si myslíš, že sú agresívni ateisti? Podľa čoho ich spoznávaš, že sú agresívni?

 506. Bela Lugosi

  Chápu Lemmy, že je pro tebe tvrdé, když jsi prohrál ve dvou debatách za 1den:

  1) Ty jsi napsal, že „bohové jsou jen lidský výmysl, mem“ = to není žádná absence víry, ale je to pozitivní tvrzení, které jsi dal bez důkazů. I kdyby pro bohy nebyly důkazy (jakože jsou: ontologický atd… ), tak to že pro něco není důkaz neznamená,že je to jen lidský výmysl. Kdysi nebyly žádné důkazy ani pro evoluci, takže neexistovala fyzicky a byl to jen lidský výmysl? Ona začala existovat až po “důkazech”? Atd… 🙂 Když je něco podle tebe jen lidský výmysl, tak to podle tebe fyzicky samo o sobě neexistuje, to je logika, takže jsem to vyvodil správně. Ty věříš, že bohové neexistují.

  2) Vědecká metoda nezjišťuje fakta, ale falzifikuje názory (teorie = víry). Nic víc. Navíc je zde možnost matrixu,… Vaše důkazy jsou jen částečné důkazy, jako ty naše, vše může být matrix,… logika.

  Pro Toníka: 3) Je tu jediný podlý multinick: laik alias alibaba alias jahodník,…. a je to agresivní ateista. Militantní soudruh.

 507. Lemmy

  Neprehral som. Bela, len si domýšľavý, namyslený a zákerný kresťan. Nevidím dôvod reagovať na ďalšie tvoje náreky.

  Už som zrozumiteľne vysvetlil, že si znásilnil môj názor, a podstrčil si svoj zákerný, falošný názor. Ale tvoj názor o mne nie je môj názor! Končím, lebo si diskusný chuligán!

  Bela, a ozaj, nezabudni nám potom oznámiť, do ktorého cirkusu ťa prijali. Možno ťa prídeme navštíviť. 😀

 508. Bela Lugosi

  Nic jsem nepřekroutil, to je logika:

  1) Ty jsi napsal, že „bohové jsou jen lidský výmysl, mem“ = to není žádná absence víry, ale je to pozitivní tvrzení, které jsi dal bez důkazů. I kdyby pro bohy nebyly důkazy (jakože jsou: ontologický atd… ), tak to že pro něco není důkaz neznamená,že je to jen lidský výmysl. Kdysi nebyly žádné důkazy ani pro evoluci, takže neexistovala fyzicky a byl to jen lidský výmysl? Ona začala existovat až po „důkazech“? Atd… Když je něco podle tebe jen lidský výmysl, tak to podle tebe fyzicky samo o sobě neexistuje, to je logika, takže jsem to vyvodil správně. Ty věříš, že bohové neexistují. 100% důkazy pro bohy či evoluce nemáme ani my, ani vy, jsou to jen víry (vše nebo skoro vše může být matrix,…).

 509. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Ja mám výhodu, moju prezývku nikto nezneužije. Môže tu niekto pod menom Lemmy vložiť komentár, ale ihneď by mal každý vedieť, že nie je môj, pretože sa pri jeho použití mena Lemmy nezobrazí ikona z Humanisti.sk. Toto je moja výhoda oproti tu používaným ikonám. Mňa už tu raz poplietli rovnaké mená ateista, ktoré sa odlišovali ikonami. Jeden nejaký asi hnedý, druhý asi ružový. Až taký pozorný nie som, aby som si to hneď všimol. Až po upozornení, že jeden ateista nie je druhý ateista. Ten druhý ateista v skutočnosti bol jeden z multinickov, tunajší troll, ktorý len falošne predstieral, že je ateista.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Alibaba tu na rozdíl od podlého trolla multinicka nic nezneužívá. Pouze přechází na nový nick, což je zcela legální a jasně to tu avizoval. Takže jeho jednání je v tomto přímé, rovné a korektní.

 510. Bela Lugosi

  Alibaba už tu kdysi psal, dá se najít v googlu. A nepřiznal se tehdy, až teď, je to podlý multinick…. 🙁

  Mějte se, cirkusáci. Mějte se a v cirkuse se budu já dívat na vás. S bohem ! 🙂

 511. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Tonda, prečo si myslíš, že sú agresívni ateisti? Podľa čoho ich spoznávaš, že sú agresívni?
  ………………………………………………………………………..

  Sorry
  omylem jsem napsal špatné slovo. Chtěl jsem napsat militantní ateisté, což je termín, který používá sám Honza Werner, který se hlásí k tomu, že je militantní ateista.

 512. Lemmy

  Tonda, OK, viem, že sa niektorí ateisti nazývajú militantnými. Inak, ja som humanista podľa IHEU, dávam prednosť morálke, etike, spolužitiu, dobrým medziľudským vzťahom, ochrane prírody, mám rád zvieratá, teoreticky by som chcel byť až vegán, ale nemám na to, môj organizmus hovorí iné, chce a žiada aj klobásky. Smutné, ale som len človek. Ateizmus je pre mňa len nejaká vedľajšia reakcia na okolie, v akom žijem. Niečo ako imunitný systém. Život má toľko rôznych podôb. Som nesmierne šťastný, keď vezmem mačičku na ruky, a ona ihneď pradie. Vtedy som šťastný. Ale aj keď má pes nejaký zdravotný problém, tak to prežívam, celú operáciu, aj doliečenie. Keď vstupujem do obchodu, tak pred obchodom sú žobráci. To asi nikto nepochopí, ako je mi vtedy ťažko. Nemáš na to, aby si všetkým pomohol. Cítim sa bezmocný v dnešnom svete, plnom kresťanskej falošnosti. Žiť medzi kresťanmi je bolesť, utrpenie.

 513. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Bela, napíš nám potom, do ktorého cirkusu ťa prijali. Možno ťa prídeme navštíviť.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nejedná se o cirkus. Pokud se jedná o lehčí pacienty, tak dnes bývá v ústavech wifina, která je pro ně přístupná.

 514. Bela Lugosi

  Pacienti jste vy, o možnosti matrixu mluví i hlavní logici v ČR a profesoři logiky a filozofie u nás i ve světě. 🙂 Např. prof. Jaroslav Peregrin. Vám došly argumenty, vy jste nemocní. 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo

  Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie
  2 944 zhlédnutí
  18
  2
  Sdílet
  Uložit
  Jarda Peregrin
  Publikováno 15. 10. 2013

  Majte sa tu, cirkusáci! 🙂

 515. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.11. 2018

  Neprehral som. Bela, len si domýšľavý, namyslený a zákerný kresťan. Nevidím dôvod reagovať na ďalšie tvoje náreky.
  …………………………………………………………….

  Jsi na omylu, troll multinick ale spíše pacient z ústavu, není vůbec křesťan.

 516. Lemmy

  Tonda, asi áno, Bela je ľahší pacient. 😀

  A možno sa mýlim, a troll Bela nie je kresťan, ale aj tak si zatiaľ myslím, že je kresťan, aj keď to možno ešte v diskusii nespomenul. Taký je môj dojem z neho.

 517. ateista

  Máš pravdu, Belo, zdejší ateisté jsou pacienti. Medea to prohlédla a krásně to napsala Lemmymu. Má kognitivní defekt. 🙂 A Medea ví co píše, je vzdělaná. Stejně tak prof. Peregrin je vzdělaný, rozhodně víc než zdejší ateisté, kteří mají jen “vysokou školu života”. Nic si z nich nedělej a ahoj! Také se loučím na čas. 🙂

 518. Foxy

  Multinick: ” Jakýkoliv názor (vědecký či nevědecký), který nemá 100% důkazy = víra.”

  Totální blbost.

  Může to být hypotesa. Může to být i pouhý vágní předpoklad, který se může či nemusí ukázat správný. Může to být více či méně ucelená teorie…
  Cokoliv z výše uvedeného nelze obecně označit za VÍRU.

  Víra je vždy záležitostí povýtce iracionální, proto toto slovo používám výhradně pro názory/přesvědčení pevně založené či odvíjející se od předpokladu reálné existence boha, bohů či jiného nadpřirozena.

  O významové neurčitosti pojmu víra již vedu dlouhodobou diskusi s Medeou, stejně tak jako ji vedu v záležitosti rozlišování reálné a imaginární existence.

  Obecné používání pojmu víra, bez dalšího rozlišení, považuji pro jeho imanentní neurčitost za chybné, v tvém případě, multinicku, považuji v citaci uvedené použití pojmu víra za úmyslnou falacii.

  Howgh.

 519. Tonda Vlas

  Pacient opravdu jsem, momentálně na nechopence, ale pouze urologický a ne psychiatrický.

  Nejsem anonym, tak se to dá lehce ověřit.

  Na svých osvětových webovkách mám veškeré své kontaktní údaje. Kdokoliv mi může zavolat, nebo poslat email.

 520. Bela Lugosi

  Víra není vždy iracionální, to je jen vaše definicek, Foxy. 🙂

 521. Bela Lugosi

  Myslíš multinicka Alibabu alias Laika nebo jakého, Foxy? :O

  “Víra je vždy záležitostí povýtce iracionální” = Víra není vždy iracionální, to je jen vaše definice, Foxy. 🙂

  Není to ani obecná definice víry.

  Přijetí vědeckých premis = je také akt víry.

  Věříte že vůbec nějaký vědec existuje.

  Věříte že ten vědec není jen hologram. Atd…

  To jsou vše nedokázané víry. 🙂

  Je to tedy jen nejistá víra, viz. prof. Peregrin:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo

  “Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie
  2 944 zhlédnutí
  18
  2
  Sdílet
  Uložit
  Jarda Peregrin
  Publikováno 15. 10. 2013”

  Mějte se, cirkusáci a pěkně spěte, odcházím jako vítěz a děkuji ateistovi a Medee, že také považují Lemmyho a další zdejší ateisty za méně inteligentní…. 🙂

 522. Lemmy

  Tonda, máš tu dôkaz, že jeden z tých multinickov sa teraz prihlásil pod menom ateista.

  Nejde o ateistu, ale o človeka, ktorý sa pretvaruje, že je ateista. Môže ísť o toho istého pacienta, ktorý tu používa prezývky ako Bela alebo Jeronýmek.

 523. ateista

  Prosím o jasný důkaz, že jsem Bela Lugosi. Prosím o jasný důkaz, že bohové jsou jen lidské výmysly. Prosím o jasný důkaz, že evoluce je jistota a nejen teorie/víra. Díky, Lemmy. Zdravím

 524. Tonda Vlas

  Tonda, máš tu dôkaz, že jeden z tých multinickov sa teraz prihlásil pod menom ateista.

  Nejde o ateistu, ale o človeka, ktorý sa pretvaruje, že je ateista. Môže ísť o toho istého pacienta, ktorý tu používa prezývky ako Bela alebo Jeronýmek.
  ……………………………………………………………………………………..

  To je možné. Když jsem četl starší diskuze, tak vše nasvědčuje tomu, že tam zdejší multinick vystupoval pod nickem antiteista.

 525. Tonda Vlas

  Teď tu řádí pod nicky Bela Lugosi a Svatý Jeronýmek. Je ale evidentní, že tu dříve řádil pod jinými nicky.

 526. ateista

  A zase chybí důkazy. Vystupoval antitheista někdy jako věřící? Vystupoval jsem já někdy jako věřící? Psal jsem, že věřím v boha? Toho jsem si tedy nevšiml. Stejně tak si myslím, že Tonda je Muli.t, ale 100% to nevím, jen věřím. Ale hlavní je se vrátit k věci: Prosím o jasný důkaz, že jsem Bela Lugosi. Prosím o jasný důkaz, že bohové jsou jen lidské výmysly. Prosím o jasný důkaz, že evoluce je jistota a nejen teorie/víra. Díky, Lemmy. Zdravím.

 527. ateista

  Naopak zde je docela pravděpodobné, že sem psal kdysi laik pod jiným nickem, ale přiznal se až dnes!

  “Alibaba
  16.08. 2018

  Svatý Jeronýmek: Máte vědecké důkazy pro svobodnou vůli jak jí definuje dnešní právo (tedy že se za stejných okolností mohl člověk rozhodnout jinak)? Jestli ne, tak proč mi jí cpete? Já jí nechci, chci jiné právo.”

  https://www.osacr.cz/2018/08/08/sekularizace-predchazi-ekonomickemu-vzestupu/

  Proč? 🙁 Proč jste na sebe tak krutí? 🙁 S takovými lidmi se mi tu ani nechce být. Zdravím. 🙁

 528. Tonda Vlas

  ateista
  22.11. 2018

  A zase chybí důkazy. Vystupoval antitheista někdy jako věřící? Vystupoval jsem já někdy jako věřící? Psal jsem, že věřím v boha? Toho jsem si tedy nevšiml. Stejně tak si myslím, že Tonda je Muli.t, ale 100% to nevím, jen věřím. Ale hlavní je se vrátit k věci: Prosím o jasný důkaz, že jsem Bela Lugosi. Prosím o jasný důkaz, že bohové jsou jen lidské výmysly. Prosím o jasný důkaz, že evoluce je jistota a nejen teorie/víra. Díky, Lemmy. Zdravím.
  ……………………………………………………………
  Pokud ses naučil fungovat přes darknet, tak ten důkaz neposkytne ani admin.

 529. ateista

  Nic takového nedělám, píšu z velké firmy, kde má počítače asi 20 000 lidí. Máme stejnou IP adresu. Je to něco jako ministerstvo. Ale víc nebudu prozrazovat … několik ateistů či věřících tu máme, občas diskutujeme. Rozhodně lépe než vy tady. Protože to umíme bez urážek. Tady se to bez osobních výpadů moc neobejde, ale já s tím nezačínám a nikdy. Jen to vracím, když musím. Ale tím zase odbíháte od těch “vymyšlených bohů” a od těch dalších věcí, které jste neuměli logicky obhájit. Je to škoda.

 530. Tonda Vlas

  Stylem psaní se usvědčuješ sám.

  Trolla vykrmovat nebudu.

 531. Tonda Vlas

  ateista
  22.11. 2018

  Nic takového nedělám, píšu z velké firmy, kde má počítače asi 20 000 lidí. Máme stejnou IP adresu. Je to něco jako ministerstvo. Ale víc nebudu prozrazovat …
  ………………………………………………………………
  Trolle, tímto ses prozradil.

 532. ateista

  Nijak jsem se neprozradil, jak? Že dělám ve velké firmě? 🙂 To může dělat i hodně lidí odsud. Nemohu za to, že někdo z mé práce sem třeba píše. Ale já to nejsem. Nebo to dokaž… Styl psaní je tu stejný u tebe a dalších 20lidí, to bych musel to samé napsat o tobě. Podlě mě si asi Muli.t.

  Mimochodem, ty stejné tečky jako ty kterými odděluješ své odpovědi ………. tu dělá ještě Hraničář a Sam. Což když si jeden z nich? Máte stejný styl… 🙂

  Opět se vyhýbáš těm “vymyšleným bohům” a “teoriím vírám”. Zdravím, jdu makat. 🙂

 533. Tonda Vlas

  Já to od nich neokoukal. Tu jsem nový ale jinde to tak dělám dlouho. Každý se může přesvědčit, že nejsem anonym.

  Na dotěrný hmyz je insekticid, jen nevím, co je na takového trolla jako jsi ty.

 534. ateista

  Hele, jestli mě chceš zplynovat, řekni to rovnou, to by ti bylo podobné, lidem jako ty. A teď už mě nech být, když nechceš psát věcně na problém “vymyšlených bohů” a tak dál. Já jdu makat, ty si dělej co chceš, jen tě prosím, nešiř tu nenávist, já tu nikdy nepsal, ani ti další lidé, které považuješ za mě, že chceme na někoho použít plyn jako na hmyz, to už tu jednou bylo, víš? Zdravím 🙁

 535. ateista

  A to že jsi tu nový, o tom dosti pochybuji a jak mě o tom přesvědčíš? To jsem zvědavý. No nic, tak já jdu, příště řešme raději věcné problémy jako “vymyšlené bohy” a důkazy pro takové tvrzení spíš než kdo je kdo. Spíš co kdo píše než kdo co píše. Zdravím 🙂

 536. Tonda Vlas

  Je to věcí admina, aby si poradil s takovými trolly jako jsi ty, ne moje.

  Ještě jsem neviděl insekticid, který by dotěrný hmyz rovnou plynoval.

 537. ateista

  Cyklon B se to jmenovalo. A já jsem tu už roky a nikdo mě nikdy nemusel blokovat. To ty tady vyhrožuješ, ne já. Já se chci bavit o věcných tématech jako jsou “logické důkazy pro tvrzení, že bohové jsou jen lidské výmysly” a tak dále. Zdravím, nemam na trolly jako ty čas a náladu. Medea to tady dobře odhadla, některé zdejší “superYYYnteligenty”. 🙂

 538. Tonda Vlas

  Žádný skutečný ateista by takto nepsal. Jsi průhledný jako prvok.

 539. ateista

  Proč by takto nepsal? 😀 Každý ateista není tak pitomý, aby tvrdil, že žádný bůh neexistuje, tedy že jsou všichni bohové vymyšlení (to tvrdí např. Lemmy nebo Laik nebo zdejší zelený ateista). Můžeme se bavit o nějaké nepravděpodobnosti, a to relativní nepravděpodobnosti, ale ne o tom, že žádný bůh určitě neexistuje (tedy že všichni bohové jsou jen lidské výmysly) – to není logické. Nebo ať to dokáží, zatím nic moc… Sám jsi psal, že nejde vyvrátit některé bohy. A někteří zdejší ateisté píší, že (všichni) bohové jsou jen lidské výmysly, tedy tvrdí opak než ty (totiž že někteří bohové existovat mohou). A ty bráníš je, místo abys bránil názory racionální, které jsi zastával o několik řádků výše. Sám si kálíš do úst, tedy nemá cenu se ti věnovat. Zdravím. 🙂

 540. Tonda Vlas

  *A někteří zdejší ateisté píší, že (všichni) bohové jsou jen lidské výmysly,*

  To píše i Bible, jen tam dodává bohové národů – tedy v hebrejském textu.

  V LXX dochází k posunu. V LXX se píše místo jsou výmysly “jsou démoni”.

  Raná křesťanská církev byla formována výhradně LXX.

  Zatímco v době Sokratově měl výraz démon ještě pozitivní význam, v dobách novozákonních si už ani pohané o duchovní bytosti nazývané démon nemysleli vůbec nic dobrého.

  LXX je užívaná zkratka pro Septuagintu.

 541. ateista

  a – výmysl a démon není to samé. 🙂

  b – bible uznává min. jednoho boha. 🙂

  c – bible je mi u zadku, tady jde o logiku, tak nevím, proč odkazuješ na bibli, tam logiku nehledej. prostě buď je možné, že nějaký bůh je a pak tu ta možnost je – nebo tu není. pokud tu není, chce to dokázat proč tu není ani ta možnost, pokud tu je ta možnost (a ta možnost tu je, stačí že to není vyvráceno na 100% a ta možnost tu vždy je – logika), tak nějaký bůh možná existuje skutečně, nemusí to tedy být jen lidský výmysl, tedy logika… neříkám že to tak je, ale že to tak být může, to je rozdíl.

  Zdravím. 🙂

 542. Tonda Vlas

  *a – výmysl a démon není to samé.*

  Není, proto je v LXX posun chápání.

  *b – bible uznává min. jednoho boha.*

  Pouze jediného. V Bibli se sice píše o bozích s malý b, těmi jsou však myšleni andělé nebo svatí lidé.

  *c – bible je mi u zadku*

  To je mi, trolle, zcela jasné. Nevím, jak tě mohl Lemmy pokládat za křesťana.

  Jinak, trolle, příště pořádně čti, co jsem tu napsal.

 543. ateista

  Právě jsem vůbec nepochopil, co jsi tu napsal a proč si tak blbě reagoval na to, co jsem psal výše, totiž že nebráníš svůj prvotní postoj, logický postoj, že nějaký bůh existovat může. Místo toho bráníš ateisty, kteří píší, že každý bůh je jen lidský výmysl a nemůže tedy skutečně existovat. TO JE TOTIŽ ROZPOR. Je to rozporný postoj, nelogický. Čau Trolle. 🙂

 544. Tonda Vlas

  Já přece tvrdím, že neviditelný duchovní svět existovat může. I když mám místy velmi silné pochybnosti. Exaktní věda totiž některé věci neobjasnila. V Darwinově teorii jsou trhliny a neodarwinismus to vysvětluje zcela nesmyslně. Dawkins můj guru není.

  Jenže nevím, proč se tu vybavuju s trollem, když jsem tu mnohokrát napsal, že ho nebudu vykrmovat.

 545. ateista

  No protože kdo je a není troll, na to se dají vést dlouhé debaty. 🙂

  Jinak jsem rád, za to, co jsi tu napsal. Mimochodem je to podobné tomu, co tu psal kdysi Muli.t. Ale neobviňuji tě, že jsi Muli.t. On taky neodarwinismus velmi kritizoval.

  Já třeba neodarwinista jsem (ale ne na 100%) a Dawkins má hodně názorů dobrých. Na rozdíl od místních ateistů netvrdí, že žádný bůh být nemůže (že jsou to vše jen lidské výmysly), ale že pravděpodobně žádný bůh není (což je rozdíl, je zde ponechána logická možnost, že nějaký bůh je). A také se snaží vysvětlit proč si to myslí, proč na to věří. To zdejší ateisté jen brblají o “absenci víry” a dalších nesmyslech.

  Medea to tu dobře odhadla. Zdravím a teď mohu jít s klidným svědomím něco skutečně dělat, být produktivní pro národ, pro vlast. 🙂

 546. Tonda Vlas

  Jinak, trolle. Já se tu nezastávám ateistů ale leze mi krkem tvoje trollí řádění.

  Medea je zcela něco jiného. Diskuze s ní je zcela jiný level, než s tebou, trolle.

 547. ateista

  Ale ta Medea má na Lemmyho a další stejný názor jako já, jen to říká víc sprostě, v tom je fakt jiný level. A mimochodem, i Medea uznává, že nějaký bůh být může, jako já, jako Dawkins, jako další chytří lidé. Ale místní volové jako Lemmy mají všechny bohy za výmysly = tedy za nepravdu, tedy věří že neexistují (rovná se tu používá víc lidí jako tvoje ….. tečkování, tak z toho nic nevyvozuj). Tak čau trolle 🙂

 548. Tonda Vlas

  Spíše má Medea evidentní osobnostní problém. To jsem jí ale napsal na rovinu, jako píšu na rovinu tobě.

 549. ateista

  Jsi úžasný a superYYntelingetní, vše rozpoznáš na dálku, i duševní poruchy. Jsi jako bůh. Tak čauky. 🙂

 550. Tonda Vlas

  Nepodsouvej mi, co jsem nenapsal. O žádné duševní poruše jsem v souvislosti s Medeou nepsal. Zato u tebe jsem pojal podezření, že používáš ústavní wifinu.

 551. Lemmy

  Tonda: Nevím, jak tě mohl Lemmy pokládat za křesťana.

  Lebo on je v bežnom živote kresťan, a tu sa pretvaruje, hrá sa na niekoho. Takto diskutovať mu nebráni, aby bol mimo tejto diskusie bežným, štandardným kresťanom, akých je viac ako milión v Česku.

 552. Lemmy

  Tonda: Když jsem četl starší diskuze, tak vše nasvědčuje tomu, že tam zdejší multinick vystupoval pod nickem antiteista.

  Áno, Bela predtým používal iné prezývky, tá je tiež jeho. On to vie, a od nás požaduje dôkaz, pritom žije v tatrixe. 😀

 553. ateista

  Já nepsal, že jsi myslel Medeu, u mě jsi psal o poruše duše, ale porucha osobnosti (OSOBNOSTNÍ PROBLÉM – PROBLÉM = NĚCO JE NESPRÁVNĚ = NĚCO JE POROUCHÁNO) je také porucha duševní. Osobnost patří do duše. Jestli nevěříš na duši, tak je to porucha mozku. 🙂

 554. ateista

  “Lebo on je v bežnom živote kresťan, a tu sa pretvaruje, hrá sa na niekoho. Takto diskutovať mu nebráni, aby bol mimo tejto diskusie bežným, štandardným kresťanom, akých je viac ako milión v Česku.”

  😀 😀 😀 A když ti napíšu, že Ježíš byl debil, jestli vůbec existoval, tak mi uvěříš? 🙂

  No stále jste žádný důkaz nedali, jen Lemmy je tu už od několika lidí včetně mě a Medey považován za trotla.

  Například neuměl obhájit svou “absenci víry”, prořekl se, že věří, že bohové neexistují (když napsal, že bohové jsou JEN VÝMYSLY) a to také neuměl obhájit atd…

  No nic, už se to zase opakuje. Jdu. 🙂

 555. Tonda Vlas

  *Já nepsal, že jsi myslel Medeu, u mě jsi psal o poruše duše, ale porucha osobnosti (OSOBNOSTNÍ PROBLÉM – PROBLÉM = NĚCO JE NESPRÁVNĚ = NĚCO JE POROUCHÁNO) je také porucha duševní.*

  S tou ústavní wifinou mě to jenom napadlo jako jedna z možností. Tvé chování je velmi neobvyklé a atypické. Tak se mi nediv.

  Ležel jsem teď 14 dní na urologii a tam wifinu pro pacienty měli.

 556. ateista

  Tak se brzy uzdrav. Já taky hned na dálku nevyvozuji z toho, že jsi často nestojíš za svým, že jsi slaboch co chce místním ateistům lézt do zadnice (viz. případ s existencí bohů – viz. výše). Tak ahoj. 🙂

 557. Lemmy

  Tonda, ako si to myslel s nemčinou? Majú predsa slovo Glaube.

 558. Tonda Vlas

  Glauben nemá takový silný význam jako české věřit, glauben se též dá klidně přeložit jako myslet si, domnívat se a to je zcela jiný význam slova věřit, na kterém tu bazírovala Medea. To, co tu myslela Medea němčina vůbec vyjádřit nedokáže.

  Naopak, tak jak slovo věřit chápala Medea ho chápe starohebrejština.

 559. Medea

  Tonda, vo filozofickej literatúre sa anglický epistemologický termín belief bežne prekladá ako Glauben.

 560. Medea

  Lemmy, der Glaube sa používa pre náboženskú vieru (faith).

 561. Medea

  A veriť v Boha v zmysle glauben môžu aj diabli 🙂

  Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht! Das glauben auch die Dämonen, und sie zittern vor Angst! (Jakobus 2,19)

 562. Medea

  @Lemmy

  Lemmy, ty sa na tej Dawkinsovej škále nedokážeš zaradiť samostatne?

  „Uveď mi presne, na tej škále, kde sa zobrazuje, že ľudia vymysleli boha. Že ide o ľudský mém.“

  Vyjadruješ nejaké svoje presvedčenie? Vyjadri ho jasnejšie.

 563. Tonda Vlas

  Medea
  23.11. 2018

  Tonda, vo filozofickej literatúre sa anglický epistemologický termín belief bežne prekladá ako Glauben.
  …………………………………………………………………………………………..

  To se může, ale jak nám zdůrazňovala latinářka. Překládání z jedné řeči do druhé není vůbec ekvivalent matematické rovnice.

 564. Tonda Vlas

  Multinick tu napsal: “Bible je mi u zadku”.
  Nedá mi to, a tak sem dám jeden biblický versus:

  Neodpovídej bláznu podlé bláznovství jeho, abys i ty nebyl jemu podobný. (Přísloví Šalomounova, 6:4)

 565. Medea

  „A veriť v Boha v zmysle glauben môžu aj diabli“

  Malo by veľké G. Der Glauben u diablov, nie der Glaube ako u zbožných kresťanov 🙂

 566. Medea

  @Tonda Vlas

  „Glauben nemá takový silný význam jako české věřit, glauben se též dá klidně přeložit jako myslet si, domnívat se a to je zcela jiný význam slova věřit, na kterémtu bazírovala Medea. To, co tu myslela Medea němčina vůbec vyjádřit nedokáže.“

  Tak stupeň presvedčenia, ktorý vyjadruje, závisí od kontextu. Môže to byť aj považovanie propozície za pravdivú. Ale ja používam „vieru“ a „veriť“ ako epistemologické termíny v rámci analytickej filozofie (belief, believe) a tie sa do nemčiny vo filozofickej literatúre bežne prekladajú ako der Glauben a glauben.

 567. Medea

  @ateista

  „jen to říká víc sprostě, v tom je fakt jiný level“

  Ale Lemmy sa ku mne správal vo viacerých diskusiách neslušne, tak som sa mu prispôsobila.

 568. Tonda Vlas

  Medea
  23.11. 2018

  @ateista

  „jen to říká víc sprostě, v tom je fakt jiný level“

  Ale Lemmy sa ku mne správal vo viacerých diskusiách neslušne, tak som sa mu prispôsobila.
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Všechny staré diskuze jsem tu nepročítal, jen mu připadlo trochu legrační, když se tu dva Slováci spolu tak škorpěj.

 569. Tonda Vlas

  To, že je v němčině nějaká nuance mezi slovy der Glaube a der Glauben se dovídám poprvé. Německé filozofické texty nečtu. Já měl na mysli význam slovesa glauben, jak ho znám z praktické němčiny. Od toho jsem to odvozoval.

 570. Alibaba

  Bela Lugosi: Pacienti jste vy, o možnosti matrixu mluví i hlavní logici v ČR a profesoři logiky a filozofie u nás i ve světě. Např. prof. Jaroslav Peregrin.
  Pan profesor muví pěkně. Asi si poslechnu i jiné jeho díly. Jen mám pocit, že jste nepochopil, co tím matrixem chtěl říci.
  Však je to taky povídání pro normální lidi, což vy asi nejste. 🙂
  Jinak pan profesor o nějaké evoluční víře a ani obecně vědecké víře nemluví, mluví o poznání, o poznání ve vědě, mluví o obecné lidské jistotě (vlak taky nepřijede na 100%). Nějak jste si z něho poučení nevzal. 🙂

  Co se týče slova “víra”, tak už z minula jsem vás žádal o rozlišování, a tak se shoduji s Foxyho textem: Obecné používání pojmu víra, bez dalšího rozlišení, považuji pro jeho imanentní neurčitost za chybné, v tvém případě, multinicku, považuji v citaci uvedené použití pojmu víra za úmyslnou falacii.
  A pokud jste nepochopil do těď, že moje dotazy týkají lidí a skupin co zdílejí “víru náboženskou” oproti těm co tuto “víru náboženskou” nezdílí, tak se asi nemáme o čem bavit.

  Obecně pro všechny:
  A k textu: https://www.osacr.cz/2018/08/08/sekularizace-predchazi-ekonomickemu-vzestupu/#comment-225347 se v klidu hlásím taky, možná tu najdete i ještě něco dalšího.
  Tohle vzniká tím, že na jiné stránky přispívám pod jinou přezdívkou a když klikáte na formulář tak se občas překliknete. A nakonec po odpočítávání zjistíte, že jste se netrefil. 🙂 I tohle je jeden z důvodů, proč přecházím zde na jinou přezdívku.

 571. Tonda Vlas

  Tak přece jen druhý multinick.

 572. Bela Lugosi

  Alibabo, tedy multinicku: musíš uvažovat logicky.

  “Pan profesor muví pěkně. Asi si poslechnu i jiné jeho díly. Jen mám pocit, že jste nepochopil, co tím matrixem chtěl říci.”

  1) Pochopil – absolutní jistotu nemáte, tedy je to víra. Běžná lidská “jistota”, že přijede správně vlak, se často ukáže jako mylná – tedy víra. Vlaky se prostě docela často opozdí. To vy jste nepochopil pana prof. Peregrina. Děláte z “běžné lidské jistoty”, která je vlastně nejistá – viz. analogie s příjezdem vlaku, jistotu. To samé děláte z evoluce atd… evoluce není fakt, ale právě nejistota, jako když má správně přijeti vlak, ale on správně přijet zrovna nemusí…

  2) Navíc mi se zde bavíme teoreticky a řešíme váhu poznání, tedy se musíme zabývat těmito věcmi, nejen “bežnými lidskými” záležitostmi.

  3) Obcné použití slova víra se používá právě jak v náboženském, tak v nenáboženském smyslu. Víra se používá pro oboje.

  4) Také jsem Foxymu vysvětlil, že on jen věří, že vědci existují, že to nejsou matrixové postavy, že nemají zfalšované vzpomínky či přístroje atd…. tedy víra. 🙂

 573. Bela Lugosi

  No a k těm vírám: víry náboženské a nenáboženské tu mají hodně společného:

  1) jsou nejisté

  2) jsou plné dogmatů, třeba vaše dogma o “absenci víry”

  3) máte své svaté texty, tady pan Lemmy třeba toho Adama Romana, někdo Dawkinse, jiný bibli,…

  4) Vaše evoluční víry mají výhody v právu,… ve školství,…

  Majte sa tu a někdy třebas, už se to cyklí a nemá to cenu, proto přijdu až se bude řešit něco nového, ahoj vy multinickové. 🙂

 574. Tonda Vlas

  *3) Obcné použití slova víra se používá právě jak v náboženském, tak v nenáboženském smyslu. Víra se používá pro oboje. *
  ……………………………………………………………..

  Medea by ti to vysvětlila jinak. Ke všemu ví o nuancích v němčině, o kterých jsem neměl ani tušení.

 575. Bela Lugosi

  Ale já se bavím o ČR… takže těžko. 🙂

  U nás má to slovo výhodu, protože je vidět, že náboženské i nenáboženské názory- víry mají hodně společného – viz. mé body výše. Proto je dobře, že pro ně máme společné slovo, protože jde v podstatě o to samé. O nejisté názory, bez nevývratných důkazů. 🙂

  Mějte se tu a někdy třebas! 🙂

 576. Alibaba

  Bela Lugosi: Pochopil – absolutní jistotu nemáte, tedy je to víra.
  Takže trvalý troling? 🙁

  2) Navíc mi se zde bavíme teoreticky a řešíme váhu poznání, tedy se musíme zabývat těmito věcmi, nejen „bežnými lidskými“ záležitostmi.
  To se asi snažíte řešit vy. Já se snažím řešit a vysvětlit vám praktické věci, které se týkají neoddůvodněných výjiek pro náboženské společnosti. Takže rozlišiji “náboženskou víru” oproti zbytku. Tady jste trvalý mimoň. Pan profesor by z vás neměl radost.

  Vlaky se prostě docela často opozdí. Nepochopil jste, o tom to nebylo, že by se vlaky neopožďovali (tohle je jev běžný, dokonce mám pocit, že se každý rok vydává nějaké statistické číslo, které udává procento zpoždění a asi i průměrné minuty), a nikdo s tím nepočítal, a měl nějakou víru_v_příjezd_vlaku.

  3) Obcné použití slova víra se používá právě jak v náboženském, tak v nenáboženském smyslu. Víra se používá pro oboje.
  Takhle blbě bez rozlišení to používáte akorát vy. Jste zatím jediný koho znám.

  1) jsou nejisté No a? Od pana profesora jste toho moc nepodchitil.
  2) jsou plné dogmatů, třeba vaše dogma o „absenci víry“ Když už tak absenci náboženské_víry.
  3) máte své svaté texty, tady pan Lemmy třeba toho Adama Romana, někdo Dawkinse, jiný bibli,… Vám hrabe.
  4) Vaše evoluční víry mají výhody v právu,… ve školství,… Plácáte nesmysly. Zatím jste nic o výjimkách “evoluční víry” v zákonech a vyhlášce nenašel.

 577. Lemmy

  Medea: Lemmy sa ku mne správal vo viacerých diskusiách neslušne

  Tak mi prepáč, ospravedlňujem sa, ale keď si taká tvrdohlavá, občas sa nedalo inak. Keď som ti napísal, že si napísala hlúposť? Nuž, čo ja považujem za hlúposť, ty za neslušnosť, ak ti to niekto povie. Ale myslím, že sa sme už v diskusiách vyčerpali, takže nehrozí, aby som ťa urazil, že si napísala nejakú hlúposť. Zistil som totiž, že diskutujúcim je to aj tak jedno. Aspoň členom OSACR.cz. Takže už neočakávam, že ťa slovne nejako urazím. Keby si vtedy nezapárala s nosorožcom, myslím, že náš diskusný vzťah by bol iný. Ale nemám záujem byť zlým, aby na mňa niekto pozeral cez prsty, pozeral na mňa ako na nejakého chuligána. OK, my sme sa toho už nadebatovali dosť. Myslím, že tvoj názor už poznám, a ja mám svoj.

 578. Svatý Jeronýmek

  To bude tím, že jsi na Medeu vylítl kvůli tomu, když tě správně upozornila, že tvá definice ateismu je dost divná a platila by spíš na nosorožce nebo kámen, který nemá víru v boha a jde jen o absenci víry. Ty sice také nemáš víru v boha, ale máš také kromě toho i s tím spojenou víru, že bohové nejsou. To jsi přiznal, když jsi napsal, že “bohové jsou jen výmysly”.

  Tedy to není jen nevíra. 🙂

 579. Lemmy

  Tonda: Všechny staré diskuze jsem tu nepročítal, jen mu připadlo trochu legrační, když se tu dva Slováci spolu tak škorpěj.

  Ale ja mám Medeu rád. Zamiloval som sa do nej. Ak sa hádame, tak ako dlhoroční manželia. 😀

 580. Svatý Jeronýmek

  Odpovím za Belu:

  “2) Navíc mi se zde bavíme teoreticky a řešíme váhu poznání, tedy se musíme zabývat těmito věcmi, nejen „bežnými lidskými“ záležitostmi.
  To se asi snažíte řešit vy. Já se snažím řešit a vysvětlit vám praktické věci, které se týkají neoddůvodněných výjiek pro náboženské společnosti. Takže rozlišiji „náboženskou víru“ oproti zbytku. Tady jste trvalý mimoň. Pan profesor by z vás neměl radost.

  Vlaky se prostě docela často opozdí. Nepochopil jste, o tom to nebylo, že by se vlaky neopožďovali (tohle je jev běžný, dokonce mám pocit, že se každý rok vydává nějaké statistické číslo, které udává procento zpoždění a asi i průměrné minuty), a nikdo s tím nepočítal, a měl nějakou víru_v_příjezd_vlaku.

  3) Obcné použití slova víra se používá právě jak v náboženském, tak v nenáboženském smyslu. Víra se používá pro oboje.
  Takhle blbě bez rozlišení to používáte akorát vy. Jste zatím jediný koho znám.

  1) jsou nejisté No a? Od pana profesora jste toho moc nepodchitil.

  2) jsou plné dogmatů, třeba vaše dogma o „absenci víry“ Když už tak absenci náboženské_víry.
  3) máte své svaté texty, tady pan Lemmy třeba toho Adama Romana, někdo Dawkinse, jiný bibli,… Vám hrabe.
  4) Vaše evoluční víry mají výhody v právu,… ve školství,… Plácáte nesmysly. Zatím jste nic o výjimkách „evoluční víry“ v zákonech a vyhlášce nenašel.”

  A) Vy jste toho moc nepochytil. Já ten základ ano, tedy tu nejistotu vašich pseudojistot.

  B) Mezi náboženskou a nenáboženskou vírou není moc rozdílů.

  C) Ne, vám hrabe.

  D) Našel, a je to jak zákon (o školství), tak jsou to i osnovy (vyhlášky či nařízení vlády). A nepsal v jen v zákonech, ale v celém právu – a to je víc než jen zákony, to jsou i vyhlášky atd… 🙂

  E) Jde o to, že vlak ani nemusí nikdy přijet, může se nabourat, pričemž statistika se uvádí dozadu, ale dopředu nemůžete vědět, co se stane… 🙂 Nemůžete vědět, jestli nespadne meteorit a nezničí celé vlakové nádraží, takže to není jisté, ale relativní víra. 🙂

  Zatím a hezký víkend. Váš kvaňták. 🙂

 581. Svatý Jeronýmek

  Ještě k těm statistikám, statistiky jsou relativní, což krásně dokazuje i Černá labuť od Nasima Taleba, protože lidé nepočítají s tím, co ani často neznají – což se projeví jako černá labuť a celou statistiku to může změnit a překopat.

  Teda statistikou se moc zaklínat nemůžete. Pravděpodobnosti jsou relativní. Opět nejistota. Opět víra.

  Krásný víkend a někdy. Kvaňták. Nemá cenu se hádat v zacyklených debatách s lidmi, kteří ani nic nevystudovali, neměli logiku na fakultě, ani nejspíš nestudovali vysokou školu, pak je těžké se tu s někým bavit (vyjma Medey). Já pana prof. Peregrina přímo znám, tak čauky a třeba o vánocích, už ani Alibabo nemusíš nic psát, protože já si to nebudu číst, nebudu tady, takže je to zbytečné, už jsem tě porazil a tohle se jen a pouze cyklí, stále dokola si chodíš pro nášup, ale já nejsem sadista a ty sice jsi masochista, ale musíš si hledat jiného pána dominanta, já ti tu nazadek plácat nebudu stále dokola… 🙂

 582. Lemmy

  Medea: Lemmy, ty sa na tej Dawkinsovej škále nedokážeš zaradiť samostatne?

  Vysvetli, prečo spomínaš Dawkinsa. Písala si, že má škálu do 7. Ty si tuším predtým písala o škále od 0 po 10. Nezáleží na tom, ako sa ja viem zaradiť. To je moja vec. Ale keď si začala písať o škálach, tak ma zaujíma, kam na svojej stupnici zaradíš človeka, ktorý si myslí, že boh je mém. A hádam vieš, čo je mém. Mňa totiž zaujíma systém hodnôt na tvojej stupnici. Ty sa mňa nepýtaj, aký ja mám názor. Ten, vďaka trollom ako sú Jeronýmek alebo Bela, je tu bezpredmetný. Odpovedaj na otázku, kam zaradíš takého človeka, s takým názorom, že ide o mém. To zasa mňa viac zaujíma, ako by malo teba zaujímať, či sa viem zaradiť samostatne. Neboj sa, viem, ale toto tu nebudeme riešiť, bude to strata času. Ušetríš si čas, ak sama samostatne dokážeš bez kopírovania cudzích textov napísať vlastný názor, kde na stupnici od 0 do 10 zaraďuješ ľudí, ktorí si myslia, že boh je mém.

  Predpokladám, že tvoja odpoveď má byť nejaké číslo od 0 do 10, s vysvetlením, prečo práve to číslo, a nie iné z tej stupnice od 0 do 10.

 583. ateista

  To číslo je u tebe Lemmy logicky jasné. Když tvrdíš, že všichni bohové jsou jen výmysly, tak věříš, že bohové určitě skutečně (jako samostatné entity) neexistují, takže se můžeš zařadit klidně sám na Dawkinsově škále. A tvá víra je nelogická, protože nějaký bůh skutečně existovat logicky může (jako entita), takže tvá víra je navíc nelogická, i ten Dawkins si na to dává pozor a není tak radikální ve svých výrocích.

  Jinak souhlasím i s tím že je dobře, že máme pro víru jedno slovo, když se v obou případech jedná o nejisté názory.

  Též přeji všem krásný víkend, také budu pryč. Ale snad se vrátím dřív než na svátky slunovratu! 🙂

 584. Lemmy

  Medea: der Glaube sa používa pre náboženskú vieru (faith).

  Možno si to tu napísala, ale nečítal som všetko, tak sa opýtam: A pre nenáboženskú vieru je aké nemecké slovo?

  Napríklad dieťa verí svojim rodičom, príbuzným, verí učiteľke, kamarátom, čo hovoria a podobne.

  Zaujímavé, Medea, že FAITH je pre nenáboženskú vieru, ale ľudia hovoria: I believe You.

 585. Lemmy

  Beriem späť vetu: Zaujímavé, Medea, že FAITH je pre nenáboženskú vieru, ale ľudia hovoria: I believe You.

  Neplatí. Pomýlil som sa.

 586. Medea

  @Lemmy

  „Možno si to tu napísala, ale nečítal som všetko, tak sa opýtam: A pre nenáboženskú vieru je aké nemecké slovo?“

  der Glauben

  Ale neplatí, že der Glaube je výhradne pre náboženskú vieru. No obvykle je. To isté platí aj pre faith v angličtine – obvykle náboženská viera. Ale štatistiky nepoznám, nie som jazykovedec.

 587. Medea

  @Lemmy

  „Vysvetli, prečo spomínaš Dawkinsa. Písala si, že má škálu do 7. Ty si tuším predtým písala o škále od 0 po 10.“

  Pretože v tejto diskusii som sa pýtala na tvoju pozíciu na Dawkinsovej škále a neodpovedal si mi. Vyjadriť stupeň tvojho presvedčenia ohľadom neexistencie Boha, som chcela v inej diskusii a tam bol interval [0, 1].

  „kde na stupnici od 0 do 10 zaraďuješ ľudí, ktorí si myslia, že boh je mém“

  Boh je boh a mém boha je mém boha. A mém môže odkazovať na reálnu entitu.

  Ale hovoriť o méme boha mi pripadá veľmi vágne, lepšie by bolo baviť sa o konkrétnych deskripciách boha.

 588. Medea

  @Lemmy

  „Nuž, čo ja považujem za hlúposť, ty za neslušnosť, ak ti to niekto povie.“

  Ide o spôsob akým to povieš. A keď niečo označíš za „hlúposť“, chcela by som aj nejaké odôvodnenie prečo je to hlúposť.

  „Ale ja mám Medeu rád. Zamiloval som sa do nej.“

  Lemmy, neblázni! 😀 Nemusíš ma milovať ani mať rád, len si odpusť drsnejšie výrazy, ako „netrep nezmysly“, „nemáš rozum“, „kopať do riti“, „hlupaňa“, „krava“, … 🙂 Proste snaž sa viesť diskusiu korektne. Kľudne spochybňuj alebo odmietaj moje tvrdenia, ironizuj ich, ale všetko v medziach slušnosti, bez útokov na osobu.

 589. Tonda Vlas

  Medea
  23.11. 2018
  @Lemmy

  „Vysvetli, prečo spomínaš Dawkinsa. Písala si, že má škálu do 7. Ty si tuším predtým písala o škále od 0 po 10.“

  Pretože v tejto diskusii som sa pýtala na tvoju pozíciu na Dawkinsovej škále a neodpovedal si mi. Vyjadriť stupeň tvojho presvedčenia ohľadom neexistencie Boha, som chcela v inej diskusii a tam bol interval [0, 1].

  „kde na stupnici od 0 do 10 zaraďuješ ľudí, ktorí si myslia, že boh je mém“

  Boh je boh a mém boha je mém boha. A mém môže odkazovať na reálnu entitu.

  Ale hovoriť o méme boha mi pripadá veľmi vágne, lepšie by bolo baviť sa o konkrétnych deskripciách boha.
  ……………………………………………………………………………………….

  Otázkou je, zda ty memy vůbec existují, nebo se jedná o Dawkinsův výmysl.

 590. Jaroslav Štejfa

  K Tondovi V.:
  Víte, s vámi je potíž, vypadáte, že si ani neotevřete Wikipedii, abyste se o memech něco dozvěděl, natož přečetl něco podrobnějšího – třeba toho Dawkinse. Třeba byste se dozvěděl, že on definuje memy jako jednotku kódované informace, která vyrábí kopie sebe samého v oblasti kulturního dědictví – na rozdíl od genu, který totéž dělá v biologii či počítačového viru, který to samé dělá v SW počítačů. Jak je tento pojem použit pro zajímavé vysvětlení právě náboženství, si budete muset dohledat sám. Možná dojdete, jako někteří jiní, že se jedná o pseudovědu, nicméně – je-li něco něčí výmysl, tak to existuje, třeba euklidovská geometrie. Nebo pohádka o Červené Karkulce.
  Jaroslav Štejfa