Tělo není pevnost

Autor | 13.09. 2018

Různá rituální zranění až zmrzačení se objevují v mnoha náboženstvích už od počátku psaných dokumentů a vyspělé západní země si s touto praxí nedokáží poradit dodnes. Přitom bychom ale právo na odmítnutí násilných zásahů do vlastního těla měli chápat jako základní lidské právo*, které nemůže být méně významné než náboženská tradice.

Krev na počátku

Obětování zvířat i lidí je důležitou součástí starověkých kultů. Ve většině případů v něm hrála roli představa, že krev obsahuje duši a lze jí tedy určitým způsobem podplatit bohy, duchy nebo mrtvé, aby jednali ve prospěch toho, kdo jim ji přináší.

Případy tohoto druhu oběti jsou v moderní době ve vyspělejších zemích vzácné, neměli bychom si ale představovat, že je to hranice nepřekonatelná, ani že je kulturní nános, který ji zakrývá, všude stejně silný. Indická sekta Thugů přinášejících lidské oběti k usmíření bohyně Kálí byla rozprášena teprve ve třicátých letech 19. století a k dosud poslednímu upálení vdovy v rámci rituálu Satí došlo v Indii roku 2008.

Stále také působí fascinace krví. Mnoho projevů sebepoškozování v rámci náboženských rituálů má ve skutečnosti charakter sebeobětování. To můžeme vidět dobře na tradičním ukřižování na Filipínách, jak je popisuje třeba článek na iDnes z 10. dubna 2009:

Miliony lidí po celém světě si dnes připomínají jeden z největších křesťanských svátků – Velký pátek. Na Filipínách se na oslavu dne, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus, přibilo na kříže nejméně 30 lidí. Tisíce lidí se vydaly i do Jeruzaléma.
Ukřižování letos na Filipínách podstoupil kromě místních katolíků i jeden Australan. Třiatřicetiletý John Michael v dlouhé paruce a s trnovou korunou na hlavě křičel bolestí, když jej přibíjeli na dřevěný kříž. Zdroj: Na Filipínách se na Velký pátek nechaly ukřižovat desítky lidí

Při šíitském svátku Ašůrá…

…nebo na oslavách hinduistického svátku Thaipusam.

Všechny tyto rituály bychom mohli označit za snad poněkud nechutné a jinak se jimi nezabývat, kdyby jejich účastníky nebyly také děti. Je totiž málo pravděpodobné, že by podobné sebepoškozování prováděly samy, pokud by nebyly pod přímým sociálním i fyzickým tlakem dospělých.

Otázkou je, kolik dalších účastníků takových „slavností“ se jich účastní spíše ze strachu z odsouzení okolí než ze svého náboženského zápalu. Pak ovšem těžko můžeme mluvit o tom, že by to opravdu chtěli.

Posedlí čistotou

Pojem „obřízka“ je svým způsobem vlastně chybný, protože zahrnuje množství nesrovnatelných zákroků od lehkých kosmetických či medicínských zásahů až po těžké zohavení a zmrzačení. Spojitost náboženství a obřízky je poněkud komplikovaná. V afrických kmenových náboženstvích, judaismu a islámu je předepsaná obřízka chlapců.

To samo o sobě představuje hned dva problémy při setkání s evropskou kulturou. Za prvé je obřízka z náboženských důvodů zásah do těla, který nemá medicínské zdůvodnění, a za druhé se odehrává často v podmínkách ohrožujících děti na životě, a to i v rozvinutých zemích.

Mezi ortodoxními židy (charedi) je například zvykem označovaným jako mecica be-pe, že po odříznutí předkožky mohel (ten, který provádí obřízku) ústy odsaje krev z penisu nemluvněte. Při této poněkud nechutné scéně (za kterou by byl jakýkoli jiný muž okamžitě odsouzen na pěkných pár let kriminálu) hrozí přenos nemocí, zvláště v případě, že je mohel starý, se zkaženými zuby, nebo má herpes.

Dítě může taková obřízka stát i život. Případy infekce kojenců při obřízce byly zaznamenány v New Yorku i v Izraeli.

Židovský tiskový a informační servis uvedl 21. 4. 2017 v článku Přenos herpesu při obřízce: Dlouhodobý problém v New Yorku a jeho souvislosti:

V posledních letech ovšem takto došlo prokazatelně k přenosu herpesviru, který může u novorozenců způsobit v krajním případě poškození mozku a dokonce smrt. Komunity sdružené v UJOWNB (United Jewish Organizations of Williamsburg and North Brooklyn) za spolupráce s úřady pomohly identifikovat dva mohely, kteří patrně byli přenašeči.

Zaslouží pozornost, že Pirátská strana diskutuje zákaz obřízek u dětí mladších 15 let z jiných než léčebných důvodů. Odkaz na diskusi.

O něco známější je již díky kampaním humanitárních organizací v současnosti také ženská obřízka, která opět zahrnuje různé druhy kosmetických zásahů až zohavení a zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Vzhledem k tomu, že by o ženské obřízce bylo správné mluvit vlastně jen v případě odstranění předkožky klitorisu, se stále častěji používá zkratka FGM – female genital mutilation.

Pro lékařské účely jsou tyto zásahy rozděleny do 4 typů. Prvním typem je již zmíněné odstranění předkožky klitorisu až odstranění poštěváčku, druhým typem odstranění poštěváčku a částečné až úplné odstranění malých stydkých pysků, při třetím typu – takzvané faraonské obřízce – pak dochází k odstranění poštěváčku, malých stydkých pysků a části velkých stydkých pysků. Pohlaví je pak zašito až na malý otvor sloužící k močení. V oblastech Afriky, kde je tento druh obřízky rozšířen, je také časté, že si novomanžel při svatební noci „pomáhá“ ohořelými klacky.

Jako čtvrtý typ FGM se uvádí jakékoli jiné zásahy do vnějších pohlavních orgánů včetně piercingu.

FGM nemá pro ženu žádný pozitivní přínos, pouze samá negativa – zvyšuje možnosti infekce, snižuje nebo úplně znemožňuje prožívání sexu, komplikuje porod, představuje nadbytečné trauma a bolest (a to i mnoho let po zákroku).

Souvislost ženské obřízky s moderními náboženstvími je nepřímá a často je proto považována za zcela kulturní jev bez souvislosti s náboženstvím, což je ovšem chyba.

Mnohé náboženské zvyky nemají samozřejmě vůbec žádnou oporu v konkrétních „svatých“ knihách. Neexistuje například biblický předobraz slavení Vánoc a Velikonoc, ani v koránu nenajdeme zdůvodnění svátku Ašúrá (při němž se šíitší muslimové rituálně zraňují). Přesto je sami věřící vnímají jako náboženské a religionisté toto vnímání nijak nezpochybňují.

Náboženství mohou přijmout cizí zvyky, včlenit je do svých tradic a dále je šířit jako svoji součást.

Zvláště abrahámovská náboženství z velké části lpí na tradici a představě „čistoty“, čímž je ovšem myšlena rituální a „duchovní“ čistota, která má s hygienou společného jen málo. Stejně tak lpí na rozdělení rolí v rodině dané tradicí. Zároveň je ve všech abrahámovských kultech vysoce ceněno panenství a asexualita je dokonce označována za „poctivost“ či „čistotu“. V muslimském světě navíc za každou ženu vždy zodpovídá muž. Ženská obřízka zapadá (žel) do těchto představ příliš dobře.

Právě odstranění schopnosti prožívat sex je to, co je ceněné kulturami, které zacházejí s ženami jako se zbožím.

V minulosti byl tento zvyk roznesen do Asie až po Indonésii šiřiteli islámu, v současnosti se spolu s vlnou muslimských přistěhovalců objevuje ve Francii, Velké Británii, Německu… Podle odhadů hrozí každoročně ženská obřízka asi 180 000 Evropanek.

Šílená touha po dětech

Na mrzačení pohlavních orgánů máme tendenci pohlížet jako na barbarský přežitek z temných kmenových období lidstva. Případ z minulého století ale ukazuje, jak snadno může být přijat extrémně kontroverzní zákrok, který zachází dokonce ještě dál, jen proto, že jsou navrhovatelé oslepeni náboženstvím.

Symphysiotomie je zákrok znamenající operativní rozdělení stydké spony (symphysis pubica). Tato operace měla být alternativou k porodu císařským řezem. Jediným důvodem k tomuto zákroku bylo omezené množství potenciálních potomků. Počet dětí po porodu císařským řezem je omezen zpravidla na tři. Římskokatolická církev ale vždy propagovala velké rodiny o pěti a více dětech. Proto v radikálně katolickém Irsku došlo doslova k jeho masovému provádění.

Zdroj: Lidovky: V Irsku při porodech mrzačili ženy, aby více rodily. Nyní přicházejí svědectví

Marie O’Connor, předsedkyně SoS, k tomu řekla: „Císařský řez podle doktorů snižoval maximální velikost rodiny. Říkalo se: jednou ‚císařák‘, navždy ‚císařák‘ – doktoři odmítali provést na jedné ženě více než tři takové řezy, ideálně však měla každá během života porodit až deset dětí.“

Její slova potvrzuje i studie univerzity z Georgetownu. Podle ní katolická církev doporučovala, mnohdy přímo trvala na této formě porodu. Mohlo se jich odehrát až 1500.

Ve zprávě OSN: Human Rights Committee: Concluding observations on the fourth periodic report of Ireland* lze zjistit, že v irských nemocnicích došlo k tomu zákroku asi u 1500 žen v letech 1944 až 1987 bez jejich svobodného a informovaného souhlasu, a to před porodem, během porodu nebo dokonce „preventivně“ až po porodu.

V bibli ani katechismu samozřejmě není o symphysiotomii ani slovo, natož aby byla doporučována, přesto je zjevná souvislost mezi jejím prosazováním a celkovou náboženskou orientací země.

Strach z náboženské motivace lékařů přetrvává mezi lidmi dodnes.

Jak z pasti?

Chlapecká obřízka je obecně v dobrých zdravotnických podmínkách chápána jako zákrok s nízkou mírou rizika a nízkou mírou poškození, její zdůvodnění ale otevírá cestu mnohem brutálnějším praktikám.

Zároveň ale nemůžeme upřít závažnost argumentům, které v něm zaznívají. Odmítnutím provádět obřízky v lékařských zařízeních bychom totiž vystavili děti nebezpečí, že budou obřezávány v hygienicky rizikových podmínkách. V případě úplného znemožnění vykonávání obřízek hrozí, že dítě zavrhne vlastní rodina i vlastní komunita. Sociální poškození je v takovém případě považováno za mnohem závažnější než fyzické, a proto většina západních zemí obřízku chlapců povoluje.

Toto zdůvodnění najdete třeba v časopisu Urologie pro praxi 6/2005 v článku MUDr. Miroslava Pešla, MUDr. Libora Zámečníka, MUDr. Viktora Soukupa, MUDr. Ivana Pavlíka, prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc.: Etické aspekty mužské rituální obřízky:

Jestliže však zdraví chápeme nejen jako pohodu tělesnou a duševní, ale i jako pohodu sociální, nemůžeme než souhlasit s obřezáním chlapce, kterému by jinak hrozilo až odmítnutí vlastní komunitou.
Na jednu stranu je otázkou, nakolik by v 21. století měly mít takové rodiny právo vychovávat děti a takové komunity právo na legální existenci ve vyspělých zemích. Je absurdní, že zde přivíráme oči proto, že jde o děti, zatímco jinde bychom právě ze stejného důvodu reagovali s maximální přísností. (Komicky působí tento požadavek v kontrastu k tomu, jak se náboženské skupiny staví k možnostem adopcí homosexuálními páry, které žádné takové rituály nepraktikují.) I kdybychom se ale shodli na tom, že v tomto případě překročilo právo skupiny hranici základních lidských práv, neexistuje způsob, jak takový zákon vymáhat.

Přinejmenším by měl mít člověk právo domáhat se na náboženské obci náhrady, pokud s takovým zákrokem nesouhlasí, a to bez možnosti promlčení.

Tam, kde to je možné, je třeba oddělit nábožensky motivovanou praxi od nábožensky závazných tradic. Takový postup by se časem mohl vyplatit například v boji proti FGM v islámských zemích.

Důležitým krokem může být v tomto směru Istanbulská úmluva** která v Preambuli a v Článku 38 uvádí:

Preambule

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky jsou často vystaveny závažným formám násilí, jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané “cti” a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení rovnoprávnosti mezi ženami a muži;

Článek 38 – Mrzačení ženského genitálu

Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, aby byly klasifikovány jako trestné následující úmyslné činy:

 1. provedení obřízky, infibulace či jakéhokoli jiného zmrzačení celku nebo kterékoli části ženských velkých i malých stydkých pysků či klitorisu;
 2. nucení žen ke kterémukoli ze zákroků uvedených v bodu 1 nebo zprostředkování téhož;
 3. vybízení či nucení dívek k podstoupení kteréhokoli ze zákroků uvedených v bodu či zprostředkování téhož;

 

Stále ale zůstává problém se samotným náboženstvím, které může brutální zákroky upřednostňovat kvůli vlastní hodnotové stupnici, na které není lidské utrpení vnímáno jako zásadně důležité.

Pro nás ateisty je pravděpodobně nejrozumnějším přístupem, pokud budeme jako organizace (a její zástupci) poukazovat na to, že je to náboženství, co přináší takováto rizika, a zároveň budeme jako jednotlivci vstupovat do kampaní, ve kterých půjde o oddělení soukromého vyznání a kontroverzních zásahů do tělesné integrity. V tom druhém by nám mohli být nápomocni i rozumnější věřící. Vlastně to ani bez nich nejde, protože nemůžeme předpokládat, že se nám podaří naráz dekonvertovat miliony věřících.

Domnívám se, že zde existuje jistá hranice pro to, co bychom měli opravdu požadovat. Nemůžeme změnit, že lidé náboženstvím škodí sobě, a ani jim to nemůžeme (a věřím, že ani nechceme) nijak zakazovat. Měli bychom na to ale upozorňovat, stejně jako kdysi bylo nutné vyvrátit mýtus neškodnosti kouření. Hranice, za niž je potřeba dát jasnou stopku, je tam, kde pro své přesvědčení věřící omezují práva ostatních.

*) V kategorii lidských práv se k těmto zákrokům vztahuje právo na život, protože jde o zákroky život ohrožující, a především právo nebýt mučen.

„Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Všeobecná deklarace lidských práv (1948), čl. 5
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), čl. 7
Evropská úmluva o ochraně LP (1950), čl. 3
Listina základních práv a svobod, čl. 7 odst. 2
**) Problém Istanbulské deklarace je na druhé straně v tom, že vychází z ideových pozic, které jsou samy o sobě kontroverzní. Viz článek Co je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění gender ideologie?

153 thoughts on “Tělo není pevnost

 1. xjur

  Zadna ze zemi, kde je panovnik korunovan cirkvi, nikdy ucinne nezasahne proti nabozenskym pomatencum. Naopak, vnucuji svuj pristup i sekularnim statum pod zaminkou tzv. nabozenske svobody, ktera jen legalizuje usurpovani moci teokraty. To je zasadni problem EU, proto se neumi branit islamske imigraci.

 2. Jaroslav Štejfa

  Pokud by na mě ŘKC dala, doporučoval bych svolat za sto let III. Vatikánský koncil, kde by se projednal pouze tento bod:
  Dekret o službě a životě kněží Presbyterorum ordinis
  Tam by se mohl původní text v KAPITOLE 1 KNĚŽSTVÍ V POSLÁNÍ CÍRKVE odstavci POSLÁNÍ KNĚŽÍ VE SVĚTĚ
  nahradit takto : „Proto dnešní vychovatelé a učitelé v církvi musejí stále připomínat katolické mládeži její významné postavení a povinnost, která z toho plyne: žít ve světě, ale ne podle ducha světa, jak to vyjádřil Ježíš v modlitbě za své učedníky: „Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa“ (Jan 17,15-16). Církev si tuto modlitbu přisvojuje a vysvětluje tak, že každý mladý člověk by měl naplnit bezvýhradně tužby svého kněze s cílem spasit jeho duši jako odměnu za jeho prohlubování lásky k víře. Toto odlišení však neznamená odloučení. Není to ani lhostejnost, ani bázeň, ani pohrdání. Když církev vyslovuje rozdílnost, která je mezi ní a lidstvem, nestaví se proti němu, nýbrž spíše se s ním spojuje duchovně i tělesně.“

  Tím by se jednou provždy utnuly nepravdivé pomluvy o zneužívání dětí, které se tak lavinovitě šíří světem.

  Jaroslav Štejfa

 3. ateista

  Nezapomeňme na právo lidí na tělesnou integritu! Dítě by mělo mít větší právo na celé své tělo než jeho rodiče na jeho rozkouskování (z nelékařských důvodů). A to platí i u náušnic, kde nejde skoro o nic, natož u obřízek. Ať si to nechají udělat v 18ti letech.

  A pokud by rodiče kvůli tomu dítě odmítali, tak jim ho vzít, v Norsku se berou za menší přečiny.

  Ustupovat středověkým spíše pověrám v dnešní době nemá cenu nehledě na to, jestli bůh existuje nebo neexistuje.

  To je můj postoj. Agnostický, ale anti-theistický (agresivně sekulární). Krásný den.

 4. ateista

  Protože můj agnosticismus je ateistický agnosticismus. Já na základě logiky věřím, že jakýkoliv bůh spíš neexistuje (relativní nepravděpodobnost). A tak i pravděpodobně jen spekulativní náboženská morálka je na tom hůře než objektivnější morálka. Jelikož nejsem relativista, tak mohu říct, částečně relativní, částečně absolutní, rozumová morálka, je lepší než náboženská. Krásný den.

 5. xjur

  Pobožní, ať již křesťané, židé či mohamedáni, jsou prznitelé dětských duší už jen tím, že provádějí náboženskou indoktrinaci, vnucují středověké názory a postoje, brání používání vlastního rozumu. Jenom pobožní páchají zvěrstva v slepé víře, že je to správné. ŘKC není výjimkou, není o nic lepší než islamisté. V kostelích, synagogách i mešitách se používají stejné metody vymývání mozků. Evropa církve nebere až tak vážně a to je její štěstí i neštěstí. Štěstím je vyšší kulturní, technologická, aj úroveň, neštěstím je, že si už neuvědomuje jaké nebezpečí a devastace hodnot jí od pobožných hrozí. Článek shora je toho též důkazem.

 6. Svatý Jeronýmek

  “ ŘKC není výjimkou, není o nic lepší než islamisté.“

  Kraviny, kraviny, kraviny.

  Měl bys zkusit žít pod islamisty, ty hlupáku. A až zase nějaký nedouk bude vykládat, jak už nemá církev moc, tak ať si uvědomí, že křesťanství reformovali sami křesťané, nikdo jiný tu v té době nevládl, když se křesťanství začlo mírnit. U muslimů to není vůbec vidět, nic podobného osvícenství a stejně rozsláhlé. A čekat na to nemůžeme.

  Zjistěte si nejdřív nějaké statistiky, než začnete zvracet ta svá „moudra“. Třeba ten zmiňovaný Koopmans zkoumá hodnoty křesťanů a muslimů a porovnává je.

  S pozdravem kvantový Jeronýmek. 🙂

 7. A. S. Pergill

  K té symphysiotomii: Jedná se o proříznutí chrupavčitého disku, zajišťujícího spoj mezi levou a pravou kostí stydkou (má strukturu hodně podobnou meziobratlové ploténce). Dělalo se to v dobách, kdy císařský řez byl nedostupný a dělal se prakticky výlučně buď na mrtvých nebo umírajících (protože to tehdejší felčaři neuměli zašít). Navíc se tento úkon dá provést i s daleko jednodušším instrumentáriem. Je jistě omezen počet případů, kdy to pomůže (=že se více roztáhnou oddálením stydkých kostí od sebe porodní cesty), zatímco císařský řez pomůže prakticky vždy (je u něho ovšem nenulové riziko spojené s náhlým poklesem tlaku na plod, ke kterému při porodu, i po symphysiotomii, nedochází).
  Čili kde je dostupný rozumně vybavený špitál, tak to skutečně nemá cenu dělat, ale na pustém ostrově (extrémní příklad) nebo daleko od civilizace bez možnosti transportu rodičky do ní nebo přivezení lékařského týmu k rodičce by to asi bylo menší zlo než dělat císařský řez kapesním nožem nebo střepem z rozbité flašky. Asi jako jsou popsány případy doktorů, kteří si za podobných okolností sami vyřízli appendix, byť i to není úplně LEGE ARTIS úkon.

  Důležité tedy je, že v určité době a na určité úrovni vyspělosti lékařské techniky byla symphysiotomie LEGE ARTIS úkonem (který poslala na smetiště historie dostupnost moderně provedeného císařského řezu), což autor nezmiňuje.

 8. Petr Tomek Post author

  @A. S. Pergill: „Jedná se o proříznutí chrupavčitého disku, zajišťujícího spoj mezi levou a pravou kostí stydkou (má strukturu hodně podobnou meziobratlové ploténce). Dělalo se to v dobách, kdy císařský řez byl nedostupný a dělal se prakticky výlučně buď na mrtvých nebo umírajících (protože to tehdejší felčaři neuměli zašít). “

  Ovšem celý článek je o dvacátém století. Císařský řez se dělal už ve starém Egyptě, ale o tom řeč není.

 9. Hraničář

  xjur
  13.09. 2018
  Zadna ze zemi, kde je panovnik korunovan cirkvi, nikdy ucinne nezasahne proti nabozenskym pomatencum. Naopak, vnucuji svuj pristup i sekularnim statum pod zaminkou tzv. nabozenske svobody, ktera jen legalizuje usurpovani moci teokraty. ………………………….

  Jsi dost starý, abys pamatoval, jak naši komunisté byli kritizováni za omezování náboženské svobody? Pak jednou přijel velvyslanec Vatikánu, tuším kard. Casaroli (za Pavla VI.?) který s údivem konstatoval, že u nás jsou kostely otevřené, v neděli skoro plné, že v podstatě nikdo není pronásledován „za víru“, že v ČSSR jsou dva semináře, že lze vyučovat náboženství, požádají-li o to rodiče, je zde katolické nakladatelství vydávající náboženskou litertatruru. Ovšem v naší katolické komunitě se hned šuškalo, že kardinál to vidí moc „svrchu“, a že přece ta náboženská svoboda nespočívá (jen) v otevřenosti kostelů, že v seminářích je málo míst, že církev by toho chtěla dělat mnohem více, což nemůže!

 10. Hraničář

  xjur
  13.09. 2018
  Evropa církve nebere až tak vážně a to je její štěstí i neštěstí. Štěstím je vyšší kulturní, technologická, aj úroveň, neštěstím je, že si už neuvědomuje jaké nebezpečí a devastace hodnot jí od pobožných hrozí. ………………………..

  Jaká „Evropa“? Stejně, jako v případě „státu“ se vždy jedná o konkrétní lidi. V případě toho „státu“ se na něj odvolávají většinou lidé, kteří si nějak chtějí nahrabat, či se zbavit odpovědnosti: „Stát“ to nezařídil, „stát“ nemůže“ …… Ovšem v případě té zmíněné „Evropy“ jde o lidi vychované v náboženské víře a ti pak samozřejmě i na vysokých postech se sice budou ohánět, ža zastupují laický stát, ale budou-li mít možnost, podporují církve a náboženství.
  My jsme např. za socialismu neměli diplomatické vztahy se státem Vatikán. Vzpomínáš, jaký to byl po Velké Sametové křik a kritika komunistů? Že všechny vyspělé a demoékratické státy ten vztah mají, že to je takřka povinnost!
  No a nepochybně se časem začně křičet, že je povinnost mít dobré vztahy i s muslimskými teokratickými centry. Halík tomu už cestičku prošlapává.

 11. Hraničář

  Když se nám, před mnoha lety, narodila dcerka, hned v porodnici jsme ji nechali propíchnout ouška. Tehdy to byl takový všeobecný úzus, jak je to výhodné. A já měl v paměti, jak mé sestře rodiče ouška nenechali propíchnout včas, a jak potom, chudinka, trpěla ve 12 letech, když sama chtěla náušnice.
  Pak jsem si v časopisu pro rodiče přečetl názor nějaké PhDr., že to je týrání dětí, protože tomu dítěti ty náušnice k ničemu nejsou, to že je kvůli matce, babičkám, tetičkám ….. Odpověděl jsem pohrdavě, že děti se několikrát očkují a to že nikdo za jejich týrání nepovažuje.

  Sám na sobě tedy vím, jaký vliv má ten všeobecný okolní názor. Nyní ve stáří dávám té doktorce plně za pravdu. O náušnicích by si měly děti (i kluci) rozhodnout samy, já říkám – po 12. roku. Od 15 pak i o jiném – malém – piercingu. Tetování jen nalepovací. A od 18 ať si nechají „ochřestit“ a potetovat třebas celé tělo.

  Obdobně obřízka – tedy mužská. Po 18. roku, protože se jedná o nevratný zásah. Ženskou by lékaři, z profesní cti, neměli udělat nikdy. A pokud by ji provedl někdo jiný, měl by být potrestán za mučení a mrzačení, byť se souhlasem postižené. Ale jí bych pak odmítl související lékařské zákroky „na pokladnu“!

  Ovšem ze zdravotního pojištění bych neplatil žádné lékařské zákroky vyvolané následky piercingu, tetování, obřízky. To nejsou zákroky nutné pro zdraví, a pokud se poukazuje na zdraví sociální, tak s tím by se měl každý dospělý vyrovnat sám. A proto ty zákroky až po dosažení dospělosti!

  ……….. neexistuje způsob, jak takový zákon vymáhat……….
  Samozřejmě se dá vymyslet spousta způsobů. Za socialismu např. u nás byly pravidelné lékařské prohlídky dětí a mládeže. Takže zde by nikdy nemohl uniknout pozornosti obřezaný jedinec. Židům se to tolerovalo – nevím, kdo obřízka dělal – v případě ženské obřízky zde byl dostatěčně silný a represivní systém, který by takové praktiky dokázal postihnout – zvláště když by „vyvolaly pohoršení obyvatel!“ Zároveň ovšem chápu, že demokracie sice dokáže zorganizovat spoustu krásných řečí a kampaní, ale má-li něco rozhodnout – a to se nebavíme o rychlosti – je takřka neschopná. Příkladem mohou být diskuze v některých zemích, že by bylo dobré prohlásit zenskou obřízku za trestný čin a zpracovat i nějaký zákon! Ono jako nestačí, že zákony zakazují mučení a mrzačení !?

  No a pak je důležité vzdělání. Když děti budou dobře poučovány o tom, že piercing je jen pro parádu, a že související bolest se nesmí dělat malým dětem a chtějí-li náušnice, cvočky a pod., že se pro bolest musejí rozhodnout samy, jistě si něco do života odnesou. A o náboženských praktikách by měly být poučeny, že se jedná o soukromý názor nemající žádný vztah s vědeckým poznáním.
  Jenže to by zase museli prosazovat poslanci – spojení s náboženstvím!
  Ale mluvit o tom je potřeba!

  K té istanbulské úmluvě. Čeští i slovenští biskupové proti ní vydali odsuzující prohlášení a vybízejí věřící k jejímu odmítnutí. Ale vždy mluví jen o tom, že ta úmluva předjímá možnost adopce dětí homo páry. Tady ten článek 38 nezmiňují nikde.

 12. Lemmy

  Hraničář, za socializmu vychádzala bohato náboženská literatúra za lacný peniaz. Dnes chudobní kresťania môžu zaplakať, keď vidia ceny za náboženskú literatúru. Iba zadarmo sa možno dostanú ku knihám od Jehovových svedkov.

 13. Hraničář

  Dva roky starý článek, související s: Vzdali jsme se. Vídeňská učitelka popsala problémy s muslimskými žáky

  https://zpravy.idnes.cz/radikalizace-deti-v-nemecku-a-rakousku-dhj-/zahranicni.aspx?c=A160307_110841_zahranicni_mlb
  „Máme tu novoumuslimskou generaci, jsem na tebe pyšný. Nauč se Korán nazpaměť, protože v soudný den postoupíš za každý verš o stupínek vzhůru,“ chválí někdejší německý boxer Pierre Vogel na starém videu devítiletou dívku jménem Safía. O šest let později tatáž školačka přijde na hlavní nádraží v Hannoveru a zabodne policistovi do krku kuchyňský nůž.
  …………………………………………………………..
  Když jsem byl před 3 lety v Izraeli, tak jsem v TV viděl záznam pouliční kamery, kdy ke skupince vojáků přišel nějaký mladík, vytáhl zpoza zad nůž a jednomu vojákovi ho zabodl do krku. Druhý voják jen pozvedl samopal a stiskl spoušť! V ČR zprávách to, pochopitelně, nebylo!
  A to je možná to, co nám zde v Evropě chybí!

  Z diskuze:
  Civilizace, která se neumí bránit a její, nejen politický, sociální a finanční systém, je tak těžkopádný jako v Evropě a která zapoměla používat selský rozum, si to prostě zaslouží. A je třeba si uvědomit, že v takových složitých dobách se objevují lidé typu Hitlera, Stalina a jim podobných, kteří dokážou takové situace dokonale využít. Takže pokud se nevzpamatujem tak nás asi nic dobrýho nečeká, bohužel. Přitom je to jenom na nás. Nejjednoduší řešení je to správné. ……………….

  Já bych dodal, že se obávám, aby nakonec jen lidé typu Stalina či Hitlera nezachraňovali evropskou civilizaci.

 14. Hraničář

  Lemmy, máš pravdu. A na tom je, myslím, nejlépe vidět, jak moc a upřímně kdo věří.

 15. Hraničář

  Toto zjavenie bolo pre mňa veľmi zvláštne, pretože Panna Mária povedala: ‚Dotkni sa nohy, ktorá rozšliapne hada.‘ Tak som Ju poslúchla.“ (Ivetka na túto výzvu Panne Márii nohu pobozkala.)
  (Počas modlitby sv. ruženca na Zvire krúžil nad miestom zjavenia jastrab, ktorý v zobáku niesol uloveného hada.)
  http://www.mrosa.szm.sk/341998/litmkon.htm

  Chuděra (asi) užovka. Jen mně není jasné, jak ten slovenský had souvisí s (asi) Satanem, kterému, v podobě hada, měla Marie potřít hlavu. Proč právě chudák nevinný had?

 16. A. S. Pergill

  @Petr Tomek
  Je asi třeba respektovat rozdíl mezi kdysi platným a na určité úrovni medicíny a jejího technického zázemí lege artis používaným zákrokem a zákroky jako je obřízka, které mají jakési opodstatnění jen u malého procenta pacientů (řešení některých případů fimózy mužskou obřízkou, zdůvodnitelné u sotva jednoho procenta mužské populace) nebo nemají takové opodstatnění vůbec (ženská obřízka – všechny druhy).

 17. Hraničář

  Svatý otec o svobodě svědomí hovoří jako o převráceném a bludném učení a kritizuje tuto zásadu jako něco, čím se šíří zkáza Církve i obce. Vysvětluje, že uvolní-li se otěže udržující lidstvo na stezkách pravdy, padlá lidská přirozenost, již i tak nakloněná ke hříchu, žene člověka dál k věčnému zatracení. Papež Řehoř zjišťuje, že z této svobody náboženství pochází zvrácenost mysli, zkáza mládeže a pohrdání svatými ustanoveními a zákony. Vzhledem k dramatickému poklesu účasti na Mši a víry v reálnou Přítomnost po Druhém vatikánském koncilu se komentář papeže Řehoře jeví jako přesný.

  I když papežové Benedikt XIV. a Řehoř XVI. svobodu svědomí výslovně odmítli, nejvíce zničující kritika náboženské svobody pochází od papeže Pia IX. Svatý papež označil představu, že by se Katolická církev měla vzdát svého vlivu nad jednotlivými lidmi, národy a jejich knížaty, za „domněnky křivé a převrácené“, a tvrzení, že občanská moc by neměla trestat rušitele katolického náboženství, pokud toho nežádá veřejný pokoj, za myšlenku odporující „učení svatých Písem, též Církve a svatých Otců“
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/09/15/odklon-od-tradice-o-nabozenske-svobode-a-druhem-vatikanskem-koncilu/

  Dobré, že? Katolíci mají problém – komu věřit!?

 18. dung

  Hraničář
  Já bych dodal, že se obávám, aby nakonec jen lidé typu Stalina či Hitlera nezachraňovali evropskou civilizaci.

  No a co jineho si predstavujete?

  Ze odnekud vyskoci nejakej Palach polije se benzinem zapali se a muslimove odejdou do 20 let?

  Nebo ze se Havlisti sejdou v nejakym byte, vsichni se ozerou udelaj si protirezimni grupac, pak vydaj pamflet a islam skonci za 12 let?

  Videl jste Bataclan? Rezimem to ani nehlo. Muslimy to ve vire nezvyklalo. – Jen par patetickej idiotu tam zapalilo svicky a pak se na nich malem zabili v panickem uteku, kdyz si mysleli, ze zacal dalsi utok.

  Chcete-li videt budoucnost, podivejte se do historie

 19. dung

  xjour
  V kostelích, synagogách i mešitách se používají stejné metody vymývání mozků.

  Ale no tak. Tomu sam neverite. Kdy jste videl naposledy rabina nebo farare, jak manipuluje manzela, aby mlatil manzelku. Takovejhle prikladu jsou mraky. To je nebe a dudy uz jen o tom, ze zaklad krestanstvi je odpusteni a laska a zaklad islamu je genocida a svetovlada.

  To je jako rikat, ze SS, mirove sbory OSN a papezka garda jsou vsichni vojaci a pouzivaji stejne metody.

  Trochu soudnosti.

 20. dung

  Lemmy
  16.09. 2018
  Hraničář, za socializmu vychádzala bohato náboženská literatúra za lacný peniaz. Dnes chudobní kresťania môžu zaplakať, keď vidia ceny za náboženskú literatúru. Iba zadarmo sa možno dostanú ku knihám od Jehovových svedkov.

  ———————————-

  – No a za nacku, at jste byl zid ci goj, mohl jste si zadarmiko zajit na zidovskej hrbitov. Za komunismu, kdyz jste byl zid ci goj, mohl jste si zadarmiko zajit na zidovskej hrbitov a jeste do zidovskyho muzea, kde jste se mohl podivat na super depresivni detsky obrazky a texty z Terezina a docist se supersmutny detajly jako kdy se jaky autor ocitl v Osvetimi.

  Dneska se na hrbitove nedoplatite a za foceni je dalsi priplatek.

  Oh ano, to same kdyz vlezete do Svatyho Vita nebo Mikulase. Modlit se tam muzete zadarmiko, ale pozor at se moc nerozhlizite, nebo vas zkasnou. Cirkev je chuda a jeste jim chtej zdanit miliardovy desatky.

  Nevim proc, porad mam pocit, ze bohosluzba je jenom dalsi druh zabavy neco jako rockovy koncert, navsteva strip klubu, fotbalovy zapas – a kazdy by si mel svoji zabavu platit sam.

  Stat taky neplati fotbalovym klubum miliardy, za to, ze se jim neco znarodnilo, pak zas vratilo a ted chtej bejt nezavisly. S bordelama z prvni republiky to samy. Zadny svaz ceskych kurev nechodi s natazenou prackou za statem s pokrikem dej state dej. Zabavili jste nam prvorepublikovy bordely, komunisti nam zakazali kurveni – co bylo ukradeno, musi byt vraceno, chceme odskodne.

  Nic takoveho. Holky proste jen spocitaj prachy, lehnou na zada roztahnou nohy, zatnou zuby a odkroutej si to. Kam se na ne hrabou verici.

 21. xjur

  @dung
  V kostelích, synagogách i mešitách se používají stejné metody vymývání mozků.

  Ano za tím si stojím. Předpokladem výroby mohamedána i křesťana
  je řádně mu vymýt mozek, zamezit mu rozumně uvažovat.
  Pak je ochoten věřit pohádkám o nebi, o nafukovacích pannách,
  o neposkvrněném početí, nanebevstoupení, …
  Takovým lidem je možno pak nakukat cokoli. Nejlépe aby zabíjeli jinověrce, čarodějnice, nevěřící, …
  To, že si to katolíci u nás už tak moc netroufají je pozitivní fakt, ale nemění vůbec nic na podstatě metody, nemění to nic na tom že výsledkem je náboženský pomatenec. To že naši pomatenci škodí především sobě nás dlouho nechávalo v klidu, říkali jsme si, je to jejich věc. Teď se však stále víc ukazuje, že pokud se tedy oblbování nebudeme bránit z pozice, že každé oblbování je nepřípustné, neboli pokud připustíme, že někdo (křesťané) oblbovat smí, pak ztrácíme obranné pozice i před mohamedany. Viz papež František, viz katoličtí vítači v CSSD, KDU, CSL, TOP, … a dalsi, zejména v EU! Ti všichni lákaji a tolerují mohamedány, protože pobožnost společnosti jim hraje do karet a snaží se ji za každou cenu udržet.

 22. Svatý Jeronýmek

  Ovšem rakouští katolíci a v Bavorsku jsou třeba proti vítání, jediní vedle AfD. Třeba CSU nebo Svobodní nebo Kurz. Naopak zelení ateisté a německá SPD a Die Linke, jsou vítači. Takže to máte tak. Křesťanské země ať jsou křesťanské, islámské ať jsou islámské! Křesťanské země vám nechávají možností hodně, jeďte k muslimům hlásat ty svá moudra! 😀 😀 A uvidíme co s vámi udělají 😀 😀 S pozdravem Jeroným! 😀

 23. A. S. Pergill

  @dung
  S obranou souhlas, funkční a úspěšní obránci budou muset být tvrďáci. Zapomenul jste na Pinocheta, který zachránil Chile před osudem Kuby či Venezuely. A bez neekologického házení neomarxistického odpadu z vrtulníků do moře to prostě nešlo.

  To vymývání mozků – nesouhlas. Křesťané vymývají mozky naprosto stejně jako muslimové. Jediný rozdíl je v tom, že jim byl odebrán mocenský aparát, který donucoval lidi do těch kostelů chodit a prováděl represe vůči všem, co si dovolovali ty bezcenné hovadiny, co se tam hlásají, zpochybňovat. Na rozdíl od islámu, který takový mocenský aparát má, a to i v zemích, které jsou nám neomarxisty lživě presentovány jako „umírněné“ či „civilizované“.

  @Svatý Jeronýmek
  Ovšem hlavní vítačkou v Německu je Merkelová za křesťany, pocházející navíc z farářské rodiny. Obávám se, že u těch CSU nejde ani tak o principiálně negativní postoj k imigrantům a islamizaci státu, jako spíš o obavy z volebního debaklu. A jádro protiimigrační a protiislamizační AfD tvoří spíše vlažní věřící, „něcisté“ a ateisté, proto má taky vyšší podporu v bývalé NDR, kde se skoro půlstoletí nevymývaly mozky křesťanstvím.

 24. Svatý Jeronýmek

  No, v Rakousku jsou největší vítači ateisté a něcisté a vlažní věřící ze Zelených, to samé Německo… naopak nejméně je jich v AfD (která se hlásí ke konzerativním hodnotám), v CSU, u Svobodných v Rakousku a u Lidovců v Rakousku – to jsou katolíci jak řemen! Orbán a Kaczynsky to samé.

  Naopak hodně sekulární severské státy jsou vítačské. Švédsko třeba.

  Krásný den všem 🙂

 25. dung

  xjour

  Ano za tím si stojím. Předpokladem výroby mohamedána i křesťana
  je řádně mu vymýt mozek, zamezit mu rozumně uvažovat.

  ———————

  Jenze to mlaceni je vymejvani na steroidech a uplne o necem jinym.

  Kdyz me nikdo nebude mlatit, tak se muzu vsem jen smat. Kdyz jo, je to v prdeli, nakonec me zabijou.

  Chapete ten rozdil. Chlast i heroin oba oblbuji, oba delaj zavislost, oba stojej penize a prese ng

 26. xjur

  Ano, chapu rozdil mezi metodami krestanu a mohamedanu. Jenze Vy nechapete jejich spolecne rysy, ktere jsou principialni. Tim je spolecny pambu. Tezko zrusime podporu mohamedanu, kdyz si ponechame podporu druhych pomatencu. Opravnene by totiz namitali, ze to neni spravedlive. Misto toho je spravedlive rici jasne, ze pobozni maji utrum, protoze do dnesni doby tito smejdi nepatri, at si nedelaji iluze. Staty, ktere jdou presne opacnym smerem, ktere se stavi k poboznym vlidne, jsou vuci muslimum bezmocne. Tak jak chcete, aby CR dopadla?

 27. Hraničář

  A. S. Pergill
  19.09. 2018
  S obranou souhlas, funkční a úspěšní obránci budou muset být tvrďáci. Zapomenul jste na Pinocheta, který zachránil Chile před osudem Kuby či Venezuely. A bez neekologického házení neomarxistického odpadu z vrtulníků do moře to prostě nešlo. …………………..

  No, vidíš, Aspergile! Čeští komunisté jsou zatracováni, že nechali popravit 241 odpůrců (úsměvné je, když to jejich „řádění“ je kalkulováno v období mezi r. 48-89. Ptal jsem se v ústavu pro studium tot. režimů, zda do těch obětí komunistů zahrnují i popravené vrahy a odpověděli, že komunisté politické činy zahrnovali do zločinů), že nějací lidé byli zastřeleni na hranicích, že tisíce lidí byly vězněni. Když ale Pinochetova junta za 3 roky zavraždila 10x více lidí než komunisté mu nás, osud nějakých 2500 obětí je neznámý, zavraždila nositele Nobelovy ceny Pabla Nerudu a lidového zpěváka, něco jako našeho Matušku, Victora Jaru ajak sám přiznáváš, odpůrce neposílala do dolů, ale rovnou házela z vrtulníků do moře, tak to je ve tvých očích chvályhodné?!
  Ale i v očích katol. církve. Musím přiznat, že když jsem viděl Pinocheta, jako hluboce věřícího katolíka pokorně klečet v kostele a z rukou arcibiskupa přijímat Tělo Páně, tak to mojí vírou v církev i ve Spravedlivého Ježíše, značně otřáslo!

 28. dung

  xjur

  Neni dobry bojovat proti vsem nepratelum najednou. Panbickari s muslimama bojovali celou historii, tak muzu zase.

  Spolecnyho boha nemaj urcite. Krestansky buh aspon hubou hlasa milosrdenstvi a muslimsky genocidu, bezbrehou nenavist a sexualni zvrhlosti.

  To neni ten samej buh a je jedno, kdo o tom co mekta ve svych sobeckych zajmech.

  Vetsim nebezpecim je dneska prazskobrnenska kavarna, medialne herecka zumpa a havloidi nez nejaka stara babicka nekde na vesnici.
  tolická církev

 29. Lemmy

  Dung: Krestansky buh aspon hubou hlasa milosrdenstvi a muslimsky genocidu, bezbrehou nenavist a sexualni zvrhlosti.

  Platí to aj opačne, záleží od toho, ktorý moslim alebo kresťan to hovorí: Muslimsky buh aspon hubou hlasa milosrdenstvi a krestansky genocidu, bezbrehou nenavist a sexualni zvrhlosti.

  Veď tých sexuálnych škandálov a afér medzi kresťanskými kňazmi je neúrekom. Netreba zabúdať na genocídu pôvodného obyvateľstva Ameriky, pri ktorých boli všade prítomní kňazi.

  Sú moslimovia, ktorí sa dištancujú od agresívnych prejavov u iných moslimov.

 30. Lemmy

  Dung: Spolecnyho boha nemaj urcite.

  Keby to bola pravda, tak jedno z tých náboženstiev je životný omyl. Ktoré? Žeby kresťanstvo? Veď to len prebralo ideológiu od židov.

 31. Lemmy

  Petr Tomek: Pojem „obřízka“ je svým způsobem vlastně chybný, protože zahrnuje množství nesrovnatelných zákroků…

  Áno, ale asi tak chybný ako pojem antisemitizmus.

  Na Slovensku sa politici snažia presadiť do zákona definíciu antisemitizmu, pričom myslia len na židov (alebo Židov ako národnosť, národ, etnikum).

  Ale Semiti sú aj Arabi, a ďalší… ten pojem je vôbec celkom umelo vytvorený, lebo pochádza z biblie, kde ide o potomkov Sema.

  A tak je to aj s obriezkou. Už nezáleží, či je chybný v pôvodnom význame, dnes tomu každý rozumie, o čo ide. Tak ako s tým antisemitizmom.

 32. Sam

  Lemmy, Dung:
  Já vám nedokážu, kdo má pravdu, ale rozhodně existuje názor, že muslimové a křesťané (a nejspíš i židé) mají společného Boha. Proto se jim říká tzv. abrahámovská náboženství. Myslí ti to třeba Tomáš Halík. Mnoho lidí tím naštval, že jo. http://www.katyd.cz/clanky/mame-s-muslimy-stejneho-boha.html
  „Máme-li s muslimy „stejného Boha“? Kdo na tuto otázku odpoví negativně, prokazuje nejen elementární neznalosti dějin kultury a náboženství, ale také naprostou neznalost křesťanského vyznání. Jako křesťané vyznáváme víru „v jednoho Boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země“, Boha všech lidí – nikoli nějakého zvláštního kmenového bůžka pouze křesťanů či katolíků, jednoho exempláře bohů, vedle něhož by byl jiný, cizí bůh muslimů, Židů apod. Navíc patříme s muslimy a Židy do jedné rodiny monoteistických „abrahámovských“ náboženství.“

 33. Sam

  http://www.katopedia.cz/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk
  —————–8. prosince 2015 vydal v Perspektivách Katolického týdeníku článek na téma křesťanství a islámu, který v mnoha obsahoval vícero evidentně nekatolických tezí.[28] Vedle nepravdivého tvrzení, že křesťané mají s muslimy stejného Boha a že opačné tvrzení je důkazem neznalosti křesťanství, především označil za společensky nebezpečnou, nenávistnou a až nezákonnou kritiku islámu z pohledu křesťanství, která poukazuje na nenávist a násilí hlásané islámem a dává ji do kontrastu s křesťanským důrazem na lásku. Radomír Malý jej pro to ve své reakci, kterou o týden později vydaly Duše a hvězdy,[29] označil za odpadlíka, který zůstává ve strukturách Církve už jen proto, aby ji rozvracel zevnitř, a obvinil ho ze snahy kriminalizovat ryze křesťanské a správné postoje k islámu. ————-

 34. A. S. Pergill

  @Hraničář
  Ústav pro studium totalitních režimů je tč. neomarxistická žumpa, v níž se silně angažují potomci (děti a vnuci) komunistických vrahů. Jejich informace mají nulovou relevanci.
  Zhruba do roku 1968 byli odpůrci režimu souzeni jako takoví. S maskováním politických „zločinů“ běžnou kriminalitou se začalo až za normalizace a naplno to rozjel „helsinský proces“.

  Problém Chile spočívá v tom, že tam byla občanská válka a ti marxisté byli prostě pochytaní nenapravitelní zločinci, navíc v žoldu nepřátelské mocnosti (SSSR) a s takovými lidmi se nezachází v rukavičkách nikde. MMCH Pablo Neruda zemřel sám, jistěže na tom měl podíl stres z porážky „těch správných“ v občanské válce, ale nikdo ho explicitně zabíjet nemusel.
  V konkrétní podobě i rozsahu represí hrály roli i jihoamerické politické tradice, podle nichž je takové vypořádání se s poraženým nepřítelem +- normou.

 35. jl

  V článku se píše „vyspělé západní země si s touto praxí nedokáží poradit dodnes“.
  A skutečně, stačí se se projet pražskou MHD: rituální tetování, obličeje probodané cvočky, fialové vlasy, našlo by se i chirurgicke roztětí jazyka, …

  O silikonech, peroxidech, injekcích botulotoxinu a nohavičkách končících nad prdelními půlkami ani nemluvě, „nejsme v Turecku“.

 36. Svatý Jeronýmek

  To jsou věci, které si ty lidé dávají dobrovolně někdy od 15let. Nenutí je rodina a není to od dětství.

  Jeronýmek.

 37. A. S. Pergill

  @jl Problém je, že věci, které v té, MHD vidíte a které popisujete, nedělají rodiče dětem hned po narození nebo alespoň ve velmi útlém věku. A taky nejsou povinné.

 38. jl

  @ A. S. Pergill „nedělají rodiče dětem hned po narození nebo alespoň ve velmi útlém věku. A taky nejsou povinné“

  V článku se ale přece nehovoří o věcech, které dělají rodiče v útlém věku (Symphysiotomie) a ohledně „nepovinnosti“ by se dalo úspěšně pochybovat: co třeba ostrá šikana na škole? Ty mechanismy se příliš neliší.

  Nemluvě o „věcech“, které rodiče v oněch vyspělých západních zemích dělají dětem ve velmi útlém věku, jako je např. odsátí mozku nenarozeňátku.

 39. Ateistický laik

  jl: O silikonech, peroxidech, injekcích botulotoxinu a nohavičkách končících nad prdelními půlkami ani nemluvě, „nejsme v Turecku“.
  Je docela úsměvné, jak matláte dohromady zásah do těla (silikony,…) a módu (nohavičky nad pr.pul.) 🙂
  Nejste nějaký prudérní? Tahle prudivá vlastnost se u věřících vyskytuje docela často. 🙂
  Nemluvě o „věcech“, které rodiče v oněch vyspělých západních zemích dělají dětem ve velmi útlém věku, jako je např. odsátí mozku nenarozeňátku.
  De jure to ještě není dítě, takže jste docela mimo.
  A klidně o tom mluvte, ať poznáme, jestli jste mimo jen trochu nebo úplně. 🙂
  (Nijak tento zákrok taky nechválím, ale souhlasím, že žena má mít do určitého času mít možnost ho legálně podstoupit.)

 40. xjur

  @Lemmy, Dung
  Jste vedle jak ta jedle!
  Krestansky buh ani muslimsky buh, jak znamo, nic nedelaji, natoz aby neco hlasali. To jenom pobozni jim prisuzuji to, co se jim hodi do kramu a nemohou se pri tom dohodnout. Kazdopadne stanovisko muslimu je, ze ten jejich Allah je to samy jako Jehova a ze katolici to maji v hlave pomotany. Na tom pak zakladaji sve pravo byt tolerovani stejne jako krestane. Zapad jim to zere, resp. tvari se tak, proto, nebot uz nema odvahu branit svou civilizaci pred primitivy, ktere si pustili domu.
  Co se tyce Halika, je to jeden z mala poboznych, ktery se odvazuje mit vlastni nazor a proto ho chteji umlatit cepicema. Ma stesti, kdyby byl muslim mezi muslimama, vezmou na nej sutry.
  Chceme-li se branit proti islamu, musime se branit proti vsem poboznym. Zatim to nedovedem, cpeme jim prachy horem spodem za par volicskych hlasu pro KDU, CSL a TOP09. Pobozny babicky z toho neuvidi ani floka, ale cirkevni oligarchie si za to stavi prepychove hotely, proste podnikaji aby lopali prachy. Pambu s tim nema nic spolecneho.
  A kdo si mysli, ze Zapadni nabozensti pomatenci nas maji zachranovat pred Vychodnimi pomatenci, ten trci jednou nohou stale ve stredoveku.
  Uvedomte si, ze 30 leta valka byla valka nebyla mezi narody ale mezi krestany (protestanty a katoliky), stejne jako ted proti sobe jeste valci mohamedani (siite a sunnite). Casovy rozdil ve srovnani nehraje roli, vznikl tim, ze v islamske kulture se zastavily hodiny.
  Nechceme-li tu mit sariu, musime se pred poboznymi a jejich prisluhovaci (Macron, Merkelova, KDU, …) branit sami z pozice zdraveho rozumu a prava, jehoz ukolem je ochranovat obcany pred smejdy vseho druhu.

 41. Egon

  Když sem byl ještě v církvi apoštolské to znamená evangelická církev tak když tam pastor mluvil o utečencích a modleme se a jestli je to boží vůle tak ať je všichni přijmou a najdou tady nový domov tak sem si dovolil říct to by bůh nikdy nedopustil aby se sem dostali je to jiná sorta lidí mají jiné zvyky takové tu nepotřebujeme ti sem prostě nepatří mají úplně odlišnou kulturu a pastor na to řekl doufám že všichni nesdílejí mirkův názor.Také sem rasista ale o tom už sem pomlčel.Nesnáším cikány negry bratr žije v kanadě a tam je jich hrůza máme kliku že u nás jich tolik není nemám rád ani blízkovýchodní národnosti turky araby a podobně indové se mi hnusí jaktakž snesu asiaty ale sibila mněla pravdu že zachvátí svět už se stalo.K tomu znetvořování těla ve jménu tradic to je zavrženíhodné.Chudáci narozené židovské děti nemají na výběr když je obřízka praktikována v dětství takže bohužel dítě ještě nemůže říci ne obřízce kdybych byl žid a něco takového by mi udělali rodiče zabil bych je nebo aspoň proklel a odvrhl.U židů je to prý smlouva s bohem aby bylo vidět že patří bohu takže další hovadina.Africká obřízka žen to je něco příšerného dělají to v zaostalých zemích s vysvětlením že žena co má stypké pysky je víc sexuálně vzrušivá je to hloupost proč něco mněnit jestliže se člověk takto narodil.Nikdo nemá právo za někoho rozhodovat člověka nikdo nevlastní ani rodiče ne!

 42. A. S. Pergill

  @jl
  Proti šikaně na školách se u nás bojuje, byť by se mělo bojovat lépe a tvrději. Naopak výše popisované negativní jevy jako obřízka jsou v islámských (a jiných barbarských) zemích státní mocí prosazovány nebo alespoň široce tolerovány.

 43. Tonda Vlas

  Kazdopadne stanovisko muslimu je, ze ten jejich Allah je to samy jako Jehova a ze katolici to maji v hlave pomotany.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  To oni tvrdí. Ve skutečnosti je to původně pouštní bůžek měsíce.

 44. Tonda Vlas

  *Toto zdůvodnění najdete třeba v časopisu Urologie pro praxi 6/2005 v článku MUDr. Miroslava Pešla, MUDr. Libora Zámečníka, MUDr. Viktora Soukupa, MUDr. Ivana Pavlíka, prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc.: Etické aspekty mužské rituální obřízky:

  Jestliže však zdraví chápeme nejen jako pohodu tělesnou a duševní, ale i jako pohodu sociální, nemůžeme než souhlasit s obřezáním chlapce, kterému by jinak hrozilo až odmítnutí vlastní komunitou.*

  Dle mne , intaktivisty, je článek těchto slovutných doktorů zcestný, odporný a naprosto zavrženíhodný, na našem německém fóru patří do SÍNĚ HANBY.

 45. Lemmy

  Tonda, pokojne píš svoje názory na obriezku. V e-zine Humanisti.sk bol uverejnený článok Somálsko: Svet je s vami, ktorý nikoho (okrem zopár aktívnych humanistov) neoslovil. Pod článkom je aj anketa. Istý čas bola zviditeľnená na hlavnej stránke, a predstáv si, jednému tzv. intelektuálovi to vadilo. Že prečo je tak veľmi viditeľná táto anketa. Nikdy sa na iné ankety nesťažoval. Bol prudérny len na túto anketu. Podľa mňa je násilné zmrzačenie pohlavných orgánov zločinom. Najmä, ak ide o malé deti, ktoré sa nevedia brániť.

 46. Hraničář

  Lemmy
  04.11. 2018
  Tonda, pokojne píš svoje názory na obriezku. ……………………..

  Už je to sice pár let, ale jsem si jist, že Merkelová názor nezměnila! Těžko se divit. Jako dcera pastora velmi dobře ví, stejně jako naši lidovci, kteří, jak jsem s některými mejloval, mají stejný názor – židům to nařídil sám Bůh a tak přes to nejede vlak!

  https://zpravy.idnes.cz/merkelova-zakazem-obrizky-ze…-/zahranicni.aspx?c…

 47. Tonda Vlas

  Vidím, že i tu existuje cenzura a můj dlouhý příspěvek, který jsem tu napsal, zmizel. Kdybych to tušil, tak bych si ten příspěvek zálohoval na své webovky, jak to dělám na šarlatánce. Když mi smažou příspěvek, tak ho mám zálohovaný a vrátím ho tam znova.

  Okopčím tu několik příspěvků k tématu, které jsem napsal na stránky pirátské strany.

  Zoom píše:
  Dobrý den,
  v ČR jsou neustále pošlapávány lidská práva – konkrétně právo na vlastní tělo (teď myslím obřízky novorozenců). Tento, poměrně velký zásah do těla by si měl rozhodnout každý sám. Mnohdy se to také ani moc nepodaří a vzniká tak doživotní trable, nebo reoperace. Kvůli zbytečnému řezání zdravého orgánu. Pokud toto neni zakázáno, tak rovnou může být i beztrestne, když novorozenci zlomim ruku – kde je ta hranice, co mu můžu jako rodič na jeho těle udělat?
  Ale nejde jen o obřízky, ale i o křty a jiné rituály na novorozencích. Dítě je po narození zapsáno do nějaké církve a nemůže o tom sám rozhodnout.
  Ale nejde jen o tradiční cirkve, ale třeba i o sekty (na zakladku se mnou chodil Jehovista). A z těchto sekt se potom to dítě dostává docela těžce.
  Můj návrh řešení: pro vstup do církve a obřadů s tím spojené zavést minimální věkovou hranici, aby si byl každý vědom, do čeho jde.
  Argument pro křesťany: I Ježíš byl křtěn v dospělosti..

  Odpověděl jsem :
  I když je návrh principiálně zcela správný, tak je v současnosti politicky neprůchodný, zvláště, když se tu spojí tyto dvě věci do jednoho bodu.

  Jde tu hlavně o římsko-katolickou církev, která se bude principiálně stavět proti. Nejde o evangelikální církve, křesťanské hnuťovírácké sekty ani o sekty na okraji křesťanství jako jsou Svědkové Jehohovi, protože ty uznávají křest a tím vstup do spolku pouze v dospělosti a tak jsou v tomto mimo hru. U římských katolíků křtem dotyčný okamžitě spadne pod jurisdikci kanonického práva i když je pokřtěn jako miminko a to má při rozhodnutí opuštění církve závažné kanonickoprávní důsledky. Už nemůže být nikdy veden jako nekatolík, ale je pak exkomunikovaný katolík. To u nás v ČR nehraje v dalším životě žádnou praktickou roli, ale v zemích, kde je římsko-katolická církev mocensky silná, to může mít pro dotyčného závažné důsledky.

  V současnosti leží v parlamentu na Islandu návrh zákona podpořený pěti politickými stranami, který má zakázat obřízku z rozhodnutí rodičů se sankcí šesti let vězení. Ne náhodou se proti tomu silně ohradil kardinál Marx, který má v německé biskupské konferenci na starost tyto věci. Římsko-katolická církev zohledňuje především své cíle a tak se bude její episkopát stavět vehementně proti zákazu náboženské obřízky prováděné na dětech, aby později analogicky nedošlo i na ni.
  Jde o to, že je u katolíků je při křtu je miminko proti své vůli zavázáno být v paralelním právním systému, z kterého nemá vůbec žádnou možnost se vyvázat.

 48. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Můj návrh řešení: pro vstup do církve a obřadů s tím spojené zavést minimální věkovou hranici, aby si byl každý vědom, do čeho jde.
  Z praktického hlediska nejde ani o vstup do církve a křest. Křesťanští rodiče se na křesťanské svatbě zavazují své dítě vychovávat v duchu křesťanství. Takže tuhle ideologii dítěti vtloukají do hlavy od mala (a to včetně motlidbiček před jídlem).
  Jestli by něco vyřešil zákaz vstupu do kostela (na mše), respektive vstup od 18 jako na nepřístupný film, nevím? Ale bylo by zajímavé to i nějak oficiálně navrhnou. Zákaz církevních svateb nic neřeší, protože si největší fanatici stejně můžou udělat obřad po obředu podle svého.
  Stát by meměl ani podporovat náboženskou výuku na základních školách, která se tváří, že je součástí běžného vyučování.
  Jde o to, že je u katolíků je při křtu je miminko proti své vůli zavázáno být v paralelním právním systému, z kterého nemá vůbec žádnou možnost se vyvázat.
  Na druhou stranu je tento právní systém nevymahatelný. Horší je pak ten následek v podobě horlivých rodičů. 🙁
  Představte si nějakou sektu, která si vás teoreticky k sobě v dospělosti zaváže popliváním proti vaší vůli. A bude od vás pak po vázacím aktu něco vyžadovat. Absurdní co? 🙂
  A to tady ještě nemluvíme o islámu, kde vás jako dítě normálně zmlátí (nikdo se moc nepozastavuje), když jim poídání ignorujete nebo jim odporujete.

 49. Tonda Vlas

  Tento právní systém je nevymahatelný u nás, protože církev v naší ateistické společnosti, zvláště tu v severozápadních Čechách je ráda, že je vůbec ráda. Ale vím, že je to jiné v bigotních oblastech Německa, tam mnohým lidem dovede církev ještě dnes dost ztrpčit život.

  K první námitce: To nebyl návrh můj, ale byl to návrh postiženého obřízkou Zooma, který jako příznivce Pirátů a který celou tu debatu na jejich stránkách vyvolal. Napsal jsem mu, že je hodně naivní a on nakonec pochopil a z tohoto požadavku slevil.

  Já bojuju výhradně proti vnucené obřízce. Pokud si ji dospělý nechá udělat sám doprovolně, tak mi do toho vůbec nic není. Problémem je však stupidní cirkumfetišistická propaganda, která se rozlézá po českém internetu.

 50. Tonda Vlas

  V Německu je to možné, díky těm parerelním strukturám, které jsou tam na rozdíl od nás dost rozbujelé.

 51. Tonda Vlas

  Nešlo mi oddělit můj příspěvek toho, na co jsem reagoval, Můj text začíná slovy: V NĚMECKU TO DOPADLO OPRAVDU ŽALOSTNĚ.

 52. Tonda Vlas

  Tu v Německu to dopadlo před 5 lety opravdu žalostně. Narychlo byl spolkovým sněmem přijat zákon, který je podle některých právníků zcela v rozporu se článkem čtyři Spolkové ústavy. Ke všemu tam přidali dodatek, že podnět ke Spolkovému ústavnímu soudu na neústavnost toho zákona může podat pouze osoba, která je postižená obřízkou a která byla obřezána až za platnosti toho zákona. Jde o §1631 spolkového občanského zákoníku. Tedy pouze ta osoba, která byla obřezána po 31. 12. 2012.
  Dle toho zákona mohou rodiče nechat obřezat syna do věku 12 let včetně nejen z důvodů náboženských, ale z důvodů naprosto jakýchkoliv, i z důvodu, že rodiče usoudí, že je to estetické. Je k tomu sice třeba souhlas obou rodičů, ale dle mých informací se obětmi většinou stávají synové matek samoživitelek, o které jejich otec nejeví vůbec zájem.
  Pokud chlapec dovrší věku 13 let, tak naopak před obřízkou tímto zákonem chráněn. Pokud je informován o svých právech, a řekne ke své obřízce rezolutní NE!!!, tak je pro každého doktora jeho obřízka tabu a žádný doktor ho obřezat nesmí i kdyby si to jeho rodiče nakrásně tisíckrát přáli a to i v případě, že ten chlapec má fimózu.

  Těch právníků je více, z nich například profesor Herzberg, emeritní profesor na univerzitě v Bochumi tvrdí, že ten zákon je neplatný, protože je vyloženě neústavní. To by však musel rozhodnout Spolkový ústavní soud a k němu v současnosti kvůli blokační klauzuli v tom zákoně nikdo stížnost podat nemůže.

  Škoda, že tu není v nabídce smajlíků poblión. K vyjádření k znechucení nad tím zákonem bych tu těch pobliónů vysekl hned několik.
  Já mám prostě obavy, že kdyby se to dostalo k projednávání našeho parlamentu, tak se většina našich poslanců pohlédne po německém vzoru a bude tu pak naplno zlegalizováno něco, co úplně vyloženě legální není. Za tím u nás obřízka chlapců na přání rodičů zcela není legální , jak je tomu už přes 5 let v Německu. U nás se jedná pouze o věc tolerovanou.

  Není to pouze tato věc, jedná se o hafo dalších věcí, proč považuju současný systém zastupitelské demokracie za zastaralý, nefunkční, vedoucí k vydávání zákonů, které jsou evidentně na první pohled naprosté zmetky a za systém, který přímo ponouká vrcholné politiky ke korupci. Ať se na mne obhájci současného systému zastupitelské demokracie nezlobí, ale já jsem nad tím systémem už zlomil hůl.

  to je další příspěvek, který jsem napsal na fórum pirátské strany

 53. Tonda Vlas

  další

  Tam si s tím lámou hlavu dokonce právníci s profesorským titulem. Já vím, jak tehdy bylo postiženým obřízkou, když tam byl ten zákon navržen a když tehdy prošel. Já se do těch příspěvků začetl až se zpožděním téměř dva roky. Tehdy jsem se rozhodl, že se dám na tento aktivismus. A to němečtí vrcholní politici pořád tvrdí, že je SRN právním státem. To, co předvedli je naprostý výsměch právnímu státu.

 54. Tonda Vlas

  takže to vše jinými slovy, co bylo v tom zmizelém příspěvku

  Žel, tehdy se i představitelé obou velkých církví v Německu, postavili na stranu toho zákona. Dne 7. května 2012 rozhodl soud v Kolíně nad Rýnem, když řešil případ zbabrané obřízky tříletého muslimského chlapce, že každá taková obřízka, provedená na dítěti je v souladu se spolkovou ústavou a německým trestním řádem trestným činem. Tehdy se Dr Obřezávači v Německu, kteří z těch obřízek rejžují, báli jakkékoliv dítě obřezat. Zpočátku to vypadalo nadějně, poněvadž se zdálo, že bude přijatý návrh zákona od poslankyně za SDP (sociální demokraté) paní Ruppertové, který zakazoval dětskou obřízku do 14 let a že starší se může rozhodnout sám. V Německu se totiž stává mladistvým už ve 14 letech, ne až v 15 jako u nás. Od toho dne má dotyčný právo změnit náboženství nebo se i prohlásit za ateistu, bez ohledu na to jakou mají víru rodiče. Jenže v polovině září tehdejší spolková ministryně spravedlnostni Sabina Leutheusserová – Scharrenbergerová vyrukovala s návrhem zákona, který byl nakonec přijat, a který platí dodnes. Tehdy po vynesení toho rozsudku soudu v Kolíně nad Rýnem začlo na internet psát mnoho postižených obřízkou. Mnozí měli kvůli poškozenému sexuálnímu životu po tom rozsudku nejen satisfakci ale mnozí očekávali i odškodnění. Například ti, kteří byli násilně obřezáni třeba ve věku kolem 14 let na katolických církevních internátech jen kvůli tomu, že byli nachytáni při masturbaci nebo byli spolužáky nabonzováni, že masturbují. Proto bylo v zájmu církve, aby byl rozumný návrh zákona zaříznut a aby byl naopak přijat zákon velmi nespravedlivý.

  PS: Postižení obřízkou v Německu nemohou paní Sabinu Leutheuserrovou – Schnarrenbergerovou ani cítit.

 55. Ateistický laik

  Tonda Vlas:
  K první námitce: Já souhlasím, vstup do církve od 18, jen není zajištěno, že vás před tím už pořádně nezlanaří rodiče (legálně) anějaký farář (nelegálně). Škola by se v tomto systému asi vynechala.

  Ale vím, že je to jiné v bigotních oblastech Německa, tam mnohým lidem dovede církev ještě dnes dost ztrpčit život.
  To je ta pravá křesťanská lááááska…
  Ale stále je to i v tom Německu právně nevymahatelný.(?) Kromě asi církevní daně (viz níže)?
  Od toho dne má dotyčný právo změnit náboženství nebo se i prohlásit za ateistu, bez ohledu na to jakou mají víru rodiče.
  Tak tohle je docela prasečina (jestli to platí). Pokud jsem dobře informován, tak se podle náboženské příslušnosti v Německu platí náboženská daň. Teda nevím, jestli se platí i za děti. Ale když se stane člověk dospělý, tak je docela blbý, že se musí aktivně odhlásit.
  Ideální by bylo, kdyby se když už někdo chce, k náboženství sám přihlásil v dospělosti.

  K obřízce vám nic neřeknu, jen obecně souhlasím, že by se měla dělat až v dospělosti (cca +-18 a výš).

 56. Tonda Vlas

  Vím o člověku, který kvůli postoji prelátů k tomu obřízkovému zákonu vystoupil z církve. Možná, že takových bylo více.

 57. Tonda Vlas

  Kopčím:

  Velmi podobný příklad můžeme najít i v našem “lidském” světě: ženskou obřízku. Je také absurdně neužitečná a krutá, přesto z některých společností strašně těžko vymýtitelná. Proč se tak urputně udržuje? Proč obřízku dcerám provádějí matky, které samy to strašné utrpení zažily? Protože ženská obřízka je také fetiš. A bez zásahu shůry (právo, vzdělání), který přiměje ke konverzi jisté kritické procento lidí, je stabilní. Mechanismus je prakticky identický, pouze místo genomu je zde slepou uličkou kultura. Ženská obřízka je mem.

  http://jilm.cz/post/43998372217/fusekle-v-sandalech-pavi-matematika-a-nsdap

 58. Lemmy

  Ešte šťastie, že kvôli takej hlúpej viere tie deti neumierajú. Je im ublížené, ale dokážu s tým žiť. Horšie je tzv. čínska medicína, šarlatánstvo spojené s vierou, že prášok z nejakých klov alebo rohov (slona, nosorožca) je liečivý. Lebo tie zvieratá kvôli tomu zomierajú. Už je nejaký druh nosorožca vyhynutý, a v prípade ďalších druhov nosorožcov sú viaceré na vyhynutie. Pozri: Toto je posledný nosorožec biely na planéte! Smutne leží v ohrade a čaká na svoj zánik.

 59. Ateistum

  Oni umírají. Satan lidi zvrátil i pro využívání embrií lidských plodů. Ty mají zvláštních buněk ještě více než předkožka.

 60. Tonda Vlas

  Ty děti při tom umírají a to občas i v nemocnici, kdy je zákrok proveden LEGE ARTIS. O rituální obřízce, kterou u židů provádí mohel a u muslimů zpravidla pouze holič ani nemluvě. Jenže když se to stane a dítě při obřízce zemře, tak muslim řekne. „INŠALLÁH – VŮLE ALLÁHOVA.“

  A to vše k nám chtějí v rámci multikulti natáhnout.

 61. Lemmy

  Tonda, to som nevedel, že po obriezke umierajú. Nerozumiem tomu. Veď obriezka nemá vplyv na človeka, že musí zomrieť. Ako k tomu dochádza?

 62. Tonda Vlas

  Vykrvácení, infekce, zbabrané anestezie atd. U židů je většinou na vině nechutná praktika medzizzah ‎b´‎peh, při které mohel bere do svých úst penis čerstvě obřezaného novorozence.

 63. Tieňová EminemCIA

  Takže milý ateisti, obriezka je problém. A čo tak sadistické zaobchádzanie z ľuďmi internovanými v psychiatrickích nemocniciach? Nad týmito obeťami neprejavíte ľútosť?
  Psychiatriu nevimisleli kresťani a. Ani moslimovia ani židia.
  Je to v8plod morálne viprahnutích zločinxov ktorý povaźuju ľudí za chemicky naprogramované stroje.

  https://psychiatria.tv
  Autorom tejto „metódy“ je neurológ Ugo Cerletti a jej pôvodný priebeh bol extrémne neregulovaný.

  Pacientovi nenasadili anestézu, často si spôsobil nemalé zranenia a navodený epileptický záchvat určite nebol príjemný (video nižšie). Neraz sa ňou lekári pokúšali liečiť aj také problémy ako alkoholizmus, čo nezaberalo a pacient iba zbytočne trpel.
  SPAĽOVANIE MOZGU
  Ako elektrošok “funguje”?
  Pôvodný prístroj Uga Cerlettiho z roku 1938 používal napätie 125 Voltov. Šokové prístroje z neskoršej doby začali používať až 480 Voltov, viacej ako dvojnásobok napätia v zásuvkách elektrickej siete. Kvôli mozgovému záchvatu a kŕčom si pacienti prehrýzli jazyk, vylámali zuby, zlomili čeľusť a bežné boli aj zlomeniny chrbtice, panvy a ďalších kostí. Dnes sa pre zakrytie barbarských vonkajších účinkov elektrokonvulzívnej terapie (ECT) požíva kyslík, svalová relaxancia a anestetiká, avšak spaľujúci elektrický prúd, ktorý prechádza mozgom obete, poškodzuje rovnako ako predtým.

  Postup je takýto:

  Pacient dostane injekčne anestetikum pre potlačenie bolesti a látku paralyzujúcu svaly, aby sa vyradila svalová činnosť a zabránilo sa tak zlomeninám chrbtice. Anesteziológ, dr. Clinton LaGrange popisuje postup tak, ako sa stále ešte v roku 2004 používa: “…keď je psychiater pripravený a pacient dostával pár minút kyslík, nasadíme… Metohexital (barbiturát), aby pacient zaspal. Potom na pacientovu nohu nasadíme turniket [prístroj na stlačenie končatiny]… Chceme mať možnosť určiť, či pacient dosiahol zodpovedajúci záchvat, a jediný spôsob, ako to urobiť, je mať časť tela, ktorá je izolovaná od krvného obehu, čiže potom môžeme vidieť, ako sa svaly sťahujú do kŕčov.” Turniket, ako hovorí, “bráni svalovému relaxans v dosiahnutí danej časti tela”. Potom sa pre dosiahnutie paralýzy použije svalové relaxans Succinylcholin. Succinylcholin, ktorý sa tiež používa pri chytaní zvierat, paralyzuje ich, avšak necháva pri vedomí, kedy sú si úplne vedomé, čo sa s nimi deje a môžu cítiť bolesť.
  LaGrange ďalej vysvetľuje: “Paralyzuje svaly, uvoľňuje ich… tak, že nemôžu vôbec pracovať.”
  Pacient nie je schopný dýchať, takže “musíme dýchať za neho… Máme masku a vak, ktorými ho ventilujeme (umelo dodávame kyslík)… Pacient nie je úplne uvoľnený… Niekedy môže pohybovať rukami alebo inými svalmi. Krčnými svalmi. Zatínať čeľusťou.”
  Elektródy sa priložia na spánky bilaterálne( z jednej polovice mozgu na druhú) alebo unilaterálne (spredu dozadu na jednej strane mozgu).
  Do úst sa pacientovi vloží gumový kolík, aby sa zabránilo vylomeniu zubov alebo pohryzeniu jazyka.
  Mozgom prechádza spaľujúci elektrický prúd v napätí 108 až 480 Voltov.
  Aby mozog pokryl zvýšenú potrebu kyslíka, môže tok krvi vzrásť až o 400%. Tlak krvi môže vzrásť až o 200%. Za normálnych podmienok mozog požíva zvláštnu bariéru, aby sa ochránil pred škodlivými toxínmi a cudzorodými látkami. Pri ECT “presiaknu” škodlivé látky z krvných ciev do mozgového tkaniva a spôsobujú opuch. Umierajú nervové bunky. Mení sa bunková aktivita. Mení sa fyziológia mozgu.
  Väčšina pacientov dostáva celkom šesť až dvanásť šokov denne, trikrát do týždňa.
  Výsledkom je strata pamäti, zmätenosť, strata priestorovej a časovej orientácie a dokonca aj smrť.

 64. Tonda Vlas

  To je sice hezké, jenomže je to tu off topic. Tu je téma o zmrzačující amputaci předkožky – obřízce. Mám zkušenost, že každý cirkumfetišista rád stáčí diskuzi jinam.

 65. Foxy

  Neobřezaný nemytý pták smrdí. Určitě je to přenašeč lecjakých infekcí.
  Takže kdysi, v ne zcela vyhovujících hygienických poměrech, snad i užitečná praktika. Její náboženská absolutisace už je holt pitomost.
  Fikat holkám klitoris je ovšem od počátku zločin.
  Toť můj názor.

 66. toli

  Mužská obřízka byla původně hygienická nutnost u pouštních národů.Představte si co by se dělo kdyby se mezi předkožku a žalud dostal písek……a poškrábání sliznice je ten nejmenší problém.Že tomu idioti dali náboženský význam je jejich blbost.

 67. toli

  Dále někteří muži trpí fimózou,předkožka je natolik zúžená že nejde přetáhnout.Což má za následek špatnou hygienu a tím pádem i záněty,hnis,smrad.
  Rychlým řešením je obřízka.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Fim%C3%B3za

 68. Tonda Vlas

  Ten článek je částečně pod cirkumfetišistickým vlivem . Na 95 % amputací předkožky (my intaktivisté se slovu obřízka pokud možno vyhýbáme a používáme místo toho přesně výstižné AMPUTACE PŘEDKOŽKY) prováděných ze zdravotních důvodů je v našem středoevropském prostoru naprosto zbytečných.

  Naštěstí v tomto v ČR pro náctileté kluky už pár let na internetu existuje velmi dobrá osvěta, jak na to:

  Americká kryptonáboženská pseudověda je v tomto mnohem horší než na první pohled očividné náboženské tmářství.

  S tím pískem to Robert Darby rozebírá jako nesmysl.

  https://www.strankyprokluky.cz/jak-o-sebe-pecovat/zalud-a-predkozka/

  Ty stránky provozuje jeden lékař pro děti a dorost, který má zrovna na toto atestaci.

  JAKÁKOLIV OBŘÍZKA, KTERÁ NENÍ PROVEDENA Z NÁLEŽITÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ JE FETIŠ!!!

 69. Tonda Vlas

  V tomto je americká kryptonáboženská pseudověda mnohem horší než na první pohled zjevné náboženské tmářství. S tím pískem to australský historik mediciny Robert Darby rozebírá jako nesmysl. On zbořil už více mýtů v této oblasti.

 70. Tonda Vlas

  Ne vždy ale horkém létě, nebo když se dostanu do situace, že se nemohu pravidelně umýt, tak nosím předkožku staženou za žaludem. Už jsem na tuto praktiku tak navyklý. Pak nemá co smrdět.

  Mimoto na fimózu dnes existující moderní operace s úplným zachováním předkožky. Řešení, pokud to jde jinak, její amputací je PŘEDPOTOPNÍ A ZMRZAČUJÍCÍ. Zbytečné řešení amputací předkožky je UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ.

 71. toli

  Mimoto na fimózu dnes existující moderní operace s úplným zachováním předkožky. Řešení, pokud to jde jinak, její amputací je PŘEDPOTOPNÍ A ZMRZAČUJÍCÍ. Zbytečné řešení amputací předkožky je UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ.

  Prosím tě co ty laik o tom víš ? Frenulotomie ne vždy pomůže.
  A Robert Darby je jen člověk,jak sám říkáš,PAPÍR SNESE VŠECHNO,i bible je z papíru 🙂

 72. toli

  A že chodíš s odkrytým žaludem,tělesné dispozice jsou různé,to mají všichni chodit s čurákem alá Tonda Vlas ? Silně mi připomínáš ty nemocné idioty z kostelů,ti by také nejraději unifikovali všechny lidi podle jedné šablony.

 73. Tonda Vlas

  *Prosím tě co ty laik o tom víš ? Frenulotomie ne vždy pomůže.
  A Robert Darby je jen člověk,jak sám říkáš,PAPÍR SNESE VŠECHNO,i bible je z papíru *
  —————————————————————————————————————————————————————–
  Nejedná se o frenulotomii ale o trojitou incisi. Už čtyři a půl roku tyto věci do hloubky intenzivně studuju.

  Jako laik? Jak prohlásil komik Felix Holzmann: „KDYŽ SE CHCE NĚKDO NAPÍT PIVA, TAK SI KVŮLI TOMU NEMUSÍ POŘIZOVAT CELÝ PIVOVAR.“

 74. Tonda Vlas

  *A že chodíš s odkrytým žaludem,tělesné dispozice jsou různé,to mají všichni chodit s čurákem alá Tonda Vlas ? Silně mi připomínáš ty nemocné idioty z kostelů,ti by také nejraději unifikovali všechny lidi podle jedné šablony.*

  To jsem napsal kvůli kecům o tom smradu. Opak je pravou. Jsou to právě cirkumfetišisté, kteří chtějí, aby všechny penisy byly unifikované – s amputovanou předkožkou.

 75. toli

  To jsem napsal kvůli kecům o tom smradu. Opak je pravou. Jsou to právě cirkumfetišisté, kteří chtějí, aby všechny penisy byly unifikované – s amputovanou předkožkou.

  No já to vidím tak že kdo chce nebo musí tak si prostě nechá udělat obřízku a kdo nechce a nemusí tak to nedělá.To je ta svoboda výběru a tvoje zbytečná starost.
  Obřízka z náboženských důvodů u malých chlapců…..žel ve všech kulturách jsou za děti odpovědní rodiče.Ta obřízka je sice zhůvěřilost ,ale opět naše zbytečná starost.
  Obřízka žen? Nepatří do evropské kultury a třeba Británie může mít 10 zákonů proti ženské obřízce ,ale její to prd platné.Nedokáže to potlačit když tam bude mít mraky lidí z Afriky a Asie.

 76. Tonda Vlas

  *No já to vidím tak že kdo chce nebo musí tak si prostě nechá udělat obřízku a kdo nechce a nemusí tak to nedělá.To je ta svoboda výběru a tvoje zbytečná starost.*

  Tak proti tomuto vůbec nebrojím. Sám jsem jinde mnohde napsal, že zrovna toto je má zbytečná starost.

  Brojím pouze vůči třem vymezeným věcem.

  Rodiče jsou odpovědni za výchovu dětí ale nikdo je neopravňuje mrzačit jejich pohlavní orgány a to jak dívek, tak u chlapců. Najednou mrzačení pohlavních orgánů chlapců z náboženských důvodů schvaluješ. Toto moje zbytečná starost není a proto vůči tomu brojím, protože vím o hodně mužích, které toto udělalo doživotně nešťastnými. A je úplně jedno jestli toto bylo provedeno z náboženských důvodů nebo ze zcela jiného rozmaru rodičů. Jde o nehorázné POŠLAPÁNÍ PRÁVA DÍTĚTE NA JEHO VLASTNÍ TĚLO. Každý, kdo toto schvaluje a přitom něco žvaní o lidských právech je POKRYTEC TOHO NEJVĚTŠÍHO KALIBRU!!!

  NIKDY NEPŮJDE POTLAČIT OBŘÍZKU DÍVEK TAM, KDE SE NA DRUHOU STRANU SCHVALUJE OBŘÍZKA CHLAPCŮ.

  Druhou věcí je, že takový přístup je sexistický.

  I když zvrácení američtí evangelikálové chápali mrzačení pohlavních orgánů chlapců jako účinnou výchovu. Jako účinný prostředek proti masturbaci. Dnes ale každý obřezaný kluk ví, že se ten „prostředek“ dá ošulit pomocí lubrikantu.

 77. toli

  Najednou mrzačení pohlavních orgánů chlapců z náboženských důvodů schvaluješ

  Zase mi vkládáš do úst něco co jsem neřekl. Neschvaluji to,ale….
  Řekl jsem že za děti mají odpovědnost rodiče a rodiče vidí v obřízce tradici a nikoliv jako ty mrzačení. A co s tím jako uděláš ? Zakážeš to ? Na to nemáš páky,a dokonce ani stát na to nemá páky.
  Tento týden proběhla medii zpráva že onemocnění spalničkami vzrostlo 5x přitom na spalničky je povinné očkování,jenže někteří rodiče jsou proti vakcinaci,
  Podobně to funguje s tou obřízkou,když si rodiče usmyslí že nechají svého kluka obřezat tak s tím nikdo nic nenadělá.

 78. Alibaba

  toli: Na to nemáš páky,a dokonce ani stát na to nemá páky.
  A co takhle někoho (rodiče, vykonavatele) za to občas zavřít (natvrdo)? Ono by to časem vymizelo.
  …jenže někteří rodiče jsou proti vakcinaci…
  Rodiče, kteří jsou proti vakcinaci, podepíší reverz, a případné léčení neočkované nemoci si zaplatí sami.
  Podobně to funguje s tou obřízkou,když si rodiče usmyslí že nechají svého kluka obřezat tak s tím nikdo nic nenadělá.
  Začal bych tím, že obřezané dítě může rodiče žalovat. Je to hnusné, ale mohlo by to částečně fungovat.

 79. Tonda Vlas

  Ty pokusy o zákaz byly, například Island, kde byl návrh, aby za to rodiče dostali šest roků natvrdo, nebo Dánsko ale vždy to uvízlo na systému parlamentní demokracie i když přes 90% obyvatel těch zemí je pro zákaz.

  *Začal bych tím, že obřezané dítě může rodiče žalovat. Je to hnusné, ale mohlo by to částečně fungovat.*

  To nefunguje vůbec. To, že za to dítě až dospěje může žalovat své rodiče je možné už teď ale zatím jsem nečetl o případu, že by to někdo udělal.

  V USA byla v letech 1950 až 1980 obřezána hned v porodnici drtivá většina novorozených chlapečků a jejich rodičů se na to nikdo neptal. Na konci osmdesátých let podali někteří takto obřezaní na dotyčné doktory žaloby a ti doktoři ty žaloby prohrávali, tak přišli s tím, že musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů. V Evropě je nutný souhlas obou rodičů U nás jsou většinou obětmi synové matek samoživitelek, kdy je otec těžko dohledatelný a o syna nejeví sebemenší zájem.

  Novodobá novorozenecká obřízka, výplod to evangelikální viktoriánské pomatenosti, nezačala roku 1870 v USA ale o patnáct roků dříve ve Velké Británii a odtamtud se rozšířila do všech anglicky mluvících zemí. Jenže ve Velké Británii se s ní před rokem 1950 zásluhou Dr Douglase Gaidnera přestalo a mezi etnickými Brity během pár let prakticky vymizela. O deset let následoval Nový Zéland, kde také vymizela, o něco později Austrálie, kde její počty klesly na 12% a Kanada, kde klesly na 20%. Pak začla ztěžka mizet i v USA, kde je to v současnosti něco přes 50% ale je to rozloženo velmi nerovnoměrně. Zatímco na západním pobřeží už skoro vymizela, na východním je to zhruba 50%, tak na americkém středozápadě je pořád obřezáváno přes 90% novorozrných chlapců hned po porodu. Mezi odpůrci obřízky v USA je značné procento židů.

  V ČR dle zprávy ministerstva zdravotnictví trvá na obřízce svých synů necelá stovka ortodoxních židů. Drtivá většina českých židů nechává své syny neobřezané a postoj českých židovských náboženských obcí je momentálně takový, že rodiče nejsou povinni nechat své syny obřezat.

  Ono se to i náležitě prodraží. V současnosti není v ČR žádný certifikovaný mohel a tak na to musí dojet mohel z Německa, Rakouska nebo dokonce z Velké Británie. Rodiče mu musí zaplatit úkon, pohoštění, proplatit cestovní výlohy a finančně nahradit cestou ztracený čas. Obřízka provedená v nemocnici je pro židy rituálně neplatná a pro velké výlohy za akci na to naprostá většina českožidovských rodičů kašle.

 80. Alibaba

  Tonda Vlas: Na konci osmdesátých let podali někteří takto obřezaní na dotyčné doktory žaloby a ti doktoři ty žaloby prohrávali, tak přišli s tím, že musí být souhlas alespoň jednoho z rodičů.
  Mě jde o to, aby to nefungovalo od doktora ani s deseti souhlasi rodičů. Automaticky vykonavatel obřízky je trestně činný (a třeba i v zahraničí, viz níže).

  V současnosti není v ČR žádný certifikovaný mohel a tak na to musí dojet mohel z Německa, Rakouska nebo dokonce z Velké Británie.
  Tak takovýhle certifikovaný mohel (předpokládám člověka co „může“ provádět náboženskou obřízku u židů) by měl být osobou něžádoucí v celé civilizované Evropě.

 81. toli

  Řešení vakcinace nebo obřízky jsou různá a můžeme si jich tady vymýšlet spoustu.Ale dokud něco neschválí parlament tak jsou ta naše řešení na úrovni hospodských keců.

 82. Ateistum

  Hahaha

  Všemocní pos-anci konejte a nařizujte, ať má národ (a každá rodina) podle čeho skákat.

 83. Tonda Vlas

  toli
  19.12. 2018
  Řešení vakcinace nebo obřízky jsou různá a můžeme si jich tady vymýšlet spoustu.Ale dokud něco neschválí parlament tak jsou ta naše řešení na úrovni hospodských keců.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Oni by agresivní cirkumfetišisté byli nejradši, aby každý k jejich zvrhlosti mlčel. Nemlčí se k tomu v USA a tak není důvod k tomu mlčet tady.

  Ten obřízkový business vynáší doktorům v USA na dvě miliardy ročně, tak o něj samozřejmě nechtějí přijít.

 84. toli

  Oni by agresivní cirkumfetišisté byli nejradši, aby každý k jejich zvrhlosti mlčel. Nemlčí se k tomu v USA a tak není důvod k tomu mlčet tady.

  Ten obřízkový business vynáší doktorům v USA na dvě miliardy ročně, tak o něj samozřejmě nechtějí přijít.

  Ano,žvanit je to jediné co můžeme,což je vlastně podstata demokracie.
  Osobně považuji za zcela zbytečné zabývat se něčím co nemohu změnit,ztráta času…

 85. Tonda Vlas

  Ztráta času to není. Politicky to změnit momentálně nejde, protože posranci o tom nemají ánunk. Já provádím hlavně osvětu a ta nese ovoce.

  S tvým přístupem by to nešlo změnit nikdy. Ostatně o tobě, si na rozdíl jiných zdejších účastníků, s vyjímkou multinicka, nemyslím vůbec nic dobrého.

 86. toli

  S tvým přístupem by to nešlo změnit nikdy. Ostatně o tobě, si na rozdíl jiných zdejších účastníků, s vyjímkou multinicka, nemyslím vůbec nic dobrého.

  Nápodobně,já o tobě také nemám dobré mínění.Zdá se mi že ta tvoje dekonverze je tak napůl,ve skutečnosti přemýšlíš dosud „po křesťansku“

  Já provádím hlavně osvětu a ta nese ovoce.

  Áno a v čem konkrétně přinesla ovoce ? Ono to zvenku vypadá tak že jen žvaníš a žvaníš bez efektu.Kdyby jsi se alespoň nechal zvolit posrancem anebo rovnou prezidentem tak neřeknu ani slovo.
  Ostatně i křesťané „provádějí osvětu“ už 2000 let a podívej kam to v Česku dopracovali 🙂

 87. Tonda Vlas

  Už se mi pár malých kluků podařilo ochránit od zbytečné amputace předkožky a to nejen z ČR ale i ze Slovenska. Mnoho jiné. Má činnost je velmi mnohovrstevnatá.

 88. toli

  Už se mi pár malých kluků podařilo ochránit od zbytečné amputace předkožky a to nejen z ČR ale i ze Slovenska.

  Říkat můžeš cokoliv 🙂

 89. Tonda Vlas

  Mohu to dokázat, třeba sem okopčit příspěvek jedné matky z Bratislavy.

  zuzulamimi @gin124 Dobry den. Vidim, ze tato tema stale pokracuje v hojnej debate :slight_smile:
  Tak pridam svoju skusenost.
  Maly 4r mal problem so zjazvenou fimozou, uz ledva cikal…na SK vsetci len obriezka, obriezka. Kontaktovala som toho pana doktora co ste mi ho spominali a bol uuuuplne uzasny, ci telefonicky a potom aj osobne. Najprv sme sli na konzultaciu, tam sme dohodli operaciu, potom siel na operaciu, ktora trvala chvilinku a hned ho doniesli muzovi (ja som nebola, siel len muz) a vsetko super zvladli. Prve dni boli tazke, jasne ze ho stipalo cikanie a tak…na zaciatku to vyzeralo hrozne ale kazdym dnom to bolo lepsie, asi treti den uz cikal ok…o 10 dni sme sli na kontrolu, tam mu ho prvykrat stiahol (kus poplackal ale v pohode) a odvtedy doma krasne stahujeme a vsetko je super. O dake tri mesiace mame poslat dr mail co je vsetko ok.
  Takze kto ma diagnozu naozaj na obriezku iba a nechce to, odporucam tohto uzasneho dr a ak mate tu moznost ist tam (z Bratislavy to bolo tri hodiny), tak chodte!!!
  Este raz dakujem za info, pomoc a radu

 90. Ateistum

  Včera jsem ti psal příspěvek, ale neprošel…

  Jde o to, že nejdříve tu musí být pozorná generace mužů (navíc s problémy), kteří všemu nechají volný průběh, či vše budou řešit alternativně. Jejich zkušenost pak v rodině zůstane a bude dále podrobena zkoumání. Teprve časem se začnou podobná témata dostávat do veřejného prostoru, vznikne povědomí o problému a jeho řešení.

  Ty jsi v podstatě součástí toho co popisuji. Je ale chyba si nemyslet, že rodiče se nesnaží udělat pro své děti to nejlepší. Je obrovský rozdíl obřezat malého nevyvinutého chlapce a dospělého vyvinutého muže.

  Co bys třeba radil rodičům když začne sm.egma? Většina koupe v heřmánku a pochopitelně přetahuje. Proč? Protože je v rodinách prozměnu zkušenost se zánětem, když to nedělají. A to se většinou týká chlapců v předškolním věku, řekněme 3-5 let. Navíc myslím, že většina to prostě zapomene, to je zas jiný zdravotní problém, takže těžko pak dochází k nějakému posunu, vlastní zkušenost nemůže být zhodnocena.

 91. Tonda Vlas

  Cos tu napsal milý Ecclesiane je všechno špatně. Teď to ale rozebírat nebudu. Právě mě propustili ze špitálu a jdu na autobus. Zase ti v jedné věci Bible zatemnila mysl. Tuším, že máš velice blízko ke mnou vehementně kritizovaným evangelikálům.

 92. Tonda Vlas

  Je to záležitost bioetiky. Pokud jsem ještě před 5 lety neznal výsledek výzkumu z let 1996 – 1999 kolektivu vedeného Dr Johnem Taylorem na University of Manitoba ve Winnipegu, tak jsem měl na celou věc zcela jiný názor než dnes

 93. Ateistum

  S tím co jsem psal nemá Bible nic společného. Já patřím k lidem pozorným, tedy i na tuto problematiku mám určitý vyvíjející se názor, vytvořený jak zkušeností tak tím co jsem kdy nastudoval. Lekařům je lépe se do péče nesvěřovat vůbec, každý má za své zdraví vlastní zodpovědnost.

  Sme.gma jsem vybral schválně, protože tehdy se, podle mne, páchaji největší škody a nenapravitelné. Mnoho rodičů, jak sám říkáš, ani nechápe, ze ta predkožka je ještě přirostlá a není to následkem zánětu.

  Obřezat dospělého je další nenapravitelná věc, zde bych se nebál hovořit o zmrzačení.

  Respektive se ti snažím říci, že nerozumím co mi říkáš, vysvětli o čem mluvíš.

 94. Tonda Vlas

  *Obřezat dospělého je další nenapravitelná věc, zde bych se nebál hovořit o zmrzačení.*

  A u dítěte to zmrzačení není?

 95. Tonda Vlas

  *Obřezat dospělého je další nenapravitelná věc, zde bych se nebál hovořit o zmrzačení.*

  A u dítěte to zmrzačení není?

 96. Ateistum

  Zbytečně vyšiluješ. Bylo to myšleno z hlediska narušení již existujících nervových zakončení a drah. Dítě je jistě také zmrzačeno, možná se ani správně nevyvine, nicméně se zdá být zhojeno a s tím tělem co má projde dospíváním, tedy i pohlavně. Dospělý muž bude určitým způsobem narušen až do konce života.

  O tom jsem mluvil. A teď si představ rodiče (různé, jedněm lekař lže, u druhých byl obřezáni všichni muži jako děti, v další rodině si otec prošel obřízkou v dospělosti,…), kteří zvažují pro syna to nejlepší. Není to vždy obřezat/neobřezat, na to nemají často dost vlastních zkušeností (a naopak kdejaký „obřezávač“ jim doporučuje obřízku co nejdříve, s tím že údajně rozpozná budoucí problém hned u kojence). Jenže, co když něco zanedbají a obřízka pak bude nutná v dospělosti (a ta je dle mne komplikovanější i více poškozující). Jinak, oni zanedbají rodiče vždy něco, ale neměly by se soustředit na otázku zda obřezat, ale co udělat pro přirozený vývoj díky čemuž nebude obřízka, ani jiný chirurgický zákrok, třeba.

  Náboženství neřeším, národnostně jsem pohan.

 97. Tonda Vlas

  *Zbytečně vyšiluješ. Bylo to myšleno z hlediska narušení již existujících nervových zakončení a drah. Dítě je jistě také zmrzačeno, možná se ani správně nevyvine, nicméně se zdá být zhojeno a s tím tělem co má projde dospíváním, tedy i pohlavně. Dospělý muž bude určitým způsobem narušen až do konce života.*

  Hrubý omyl. To dítě může být narušeno mnohem více.

  Ale platí tu – in potentia, tedy „může“ a ne zákonitě musí. Ty důsledky jsou hodně individuální.

 98. Ateistum

  Jinak jsi tu dal odkaz na stránku pro kluky. S tím co tam je v zásadě souhlasím, ale…

  Kortikosteroidy oslabují i zeslabují kůži, většina neodhadne dàvkování a ublíží si (mechanicky) ještě více než bez nich

  Těch chirurgických metod už bylo co pamatuji povícero, ale skutek utek. Doktoři se nebojí tvrdit něco a provádět něco jiného. Tam kde stačí odebrat maličko poškozené tkáně odeberou vše i když přání pacienta je odlišné.

 99. Ateistum

  No a co teda doporučíš vyšilujícím rodičům při sme.gma? Kluka to strašně svědí, smrdí, brzy se dostaví zánět…

  To je ta osvěta co je potřebná!

 100. Tonda Vlas

  2. Rodiče menších chlapců odkazuju na jednoho primáře a ten ty kortikostereoidy právě z těchto důvodů nepoužívá vůbec.

  Jde vůbec o smegma? Nejedná se o právě uvolněnou konglutanizaci mylně považovanou za smegma? Pokud se mi to uvolnilo dříve než ve dvou letech a devíti měsících, tak si to pamatovat nemohu.

  Jinak, co má paměť sahá, dva roky a devět měsíců, já žádné zúžení neměl a můj mladší bratr také ne. Nikdy jsem s tím neměl vůbec žádné problémy.

 101. Tonda Vlas

  http://www.mudrnoragregorova.cz/predkoz.pdf

  V tom článku také není vše stoprocentně. Já žádným rodičův v tomto přimo radit nemíním, protože nevlastním křišťálovou kouli a ani ji vlastnit nechci. Ono stačí vědět, kterého doktora jim doporučit, nebo jim napsat, kterému doktorovi se obloukem vyhnout. V každém případě to ale musí ten doktor, kterého doporučuju, vidět.

 102. Ateistum

  Odpovím na dvě věci, ale mám v obou případech jen omezenou zkušenost (říkal jsem, že je to běh na dlouhou trať a ještě ne pro každého).

  Ano myslím, že tzv. sme.gma je často uvolnění predkožky. Ale ta bakteriální infekce při tom nastat může. Od tebe jsem čekal, že klidně schválíš šalvejové a podobné koupele, ale minimálně třikrát zdurazniš, že žádné nasilné stahování či přetahování, žádná bolest. Já bych zvládl výplach asi i při zúžení, ale moji rodiče by si s tím ještě neporadily.

  Co se tyká toho zda je více poškozující obřízka u dítěte (a jaká) nebo u dospělého… To je právě další věc co musiš nechat na zvážení rodinám. Jà třeba tvůj názor nesdílím, ale každá obřízka bude jedinečná. Kdybych lekařům věřil pozdrav a to že opravdu něco rozeznají u kojence… a nenarušilo to vztah dítě-matka… než aby se pak trápil v dospělosti.

  Naše těla jsou plně uzpůsobena žít a fungovat na zemi. Rozhodně není dobré svévolně a navíc bez rozmyslu cokoli odstraňovat. Není na nich nic přebytečného.

 103. Tonda Vlas

  Problém je, že mnozí rodiče mají vymytou hlavu cirkumfetišistickou demagogií, která se po internetu šíří. Moc dobře vím, o co jde. Měl jsem tu hlavu takto vymytou také a to už v dobách, kdy ještě nebyl internet. Teď bydlím v jedné díře na Mostecku ale bydlel jsem dříve 11 let v Praze a 11 let v Brně (ne v kuse, mezi těmi městy to bylo různě na přeskáčku, celkově 22 let) a tak jsem pročesával knihovny, antikvariáty i v knihkupectvích jsem nahlížel do nových titulů, co se o této věci píše. V současnosti, protože bydlím v oné díře, jsem odkázaný pouze na internet.

  Je to teprve necelých 5 let, co jsem na tuto věc, zcela radikálně, o celých 180°.

  Můj rozchod s římsko-katolickou církví je zhruba o tři roky starší, tedy je tomu necelých osm let, a bylo to ze zcela jiných důvodů. Tehdy jsem zavrhl především její papismus, takže nějaká figura, která se nazývá papež (ať je jím momentálně kdokoliv) mě začala být nejen zcela volná ale ještě něco více.

 104. Tonda Vlas

  Nejen papismus ale i různé medžugorování a jiné takové speciality římana.

 105. Ateistum

  No vždyť to je všechno dílo zlého, tak co se rozčiluješ. A nebo se klidně sem tam rozčiluj, ale hlavně se distancuj. Důležité je stále sebe a vše kolem zkoumat a rozlišovat (svět není zdaleka takovým jakým se na první pohled zdá být) a tedy se s nechat vést, vyučovat, uzdravit.

 106. Hraničář

  toli
  18.12. 2018
  Podobně to funguje s tou obřízkou,když si rodiče usmyslí že nechají svého kluka obřezat tak s tím nikdo nic nenadělá. ……..

  Ale nadělalo by se. Jen chtít! Pár rodičů a lékařů kriminalizovat za mučení a mrzačení dítěte, lékařům napálkovat mastnou pokutu a zakázat jim praxi! Lékař, který je schopen mučit a zmrzačit dítě, nemá v ordinaci co dělat! Stačil by jen malý dodatek k učivu na lék. fakultách!
  A stejně tak s obřízkou holek. Je riziko obřízky? Uzákonit pravidelné lékařské prohlídky dětí! Ostatně, u nás jsou. Zjištěné obřízky okamžitě hlásit a tvrdé postihy: Rodiče kriminalizvat, děti odebrat a dát pěstounům, obřezávače zavřít až zčernají! A stačilo by jen pár příkladů náležitě prezentovaných v TV!

  Jenže – když vidím, jak ve Francii muslimové honí po ulicích policisty jako zajíce, jak ve Francii i Británii stovky a tisíce muslimů zatarasí ulice a náměstí s hromadnými modlitbami, a policisté jen bezmocně chodí kolem, protože žádný politik nedá pokyn k rozhodbnému zákroku, tak vím, že nikdo nic neudělá! Každý politik ví, že by jednak riskoval muslimskou vzpouru, kterou by bylo nutno řešit vyjímečným stavem a nasazením armády, a druhak – že by se to nějak dovrbilo a jeho by „demokrarická opozice“ postavila před soud! Není to nic nového. Pojednávají o tom už i filmy i komisaři Moulinovi. A ty jsou hodně letité!
  A tak se čeká, až stále se zhoršující situaci skutečně vyřeší až ta občanská válka. Přesně podle slov W. Churchla (parafráze): „Chtěli jste mít klid a nechtěli občanskou válku! Budete mít nepokoje, i tu válku!“

 107. Hraničář

  toli
  19.12. 2018
  Áno a v čem konkrétně přinesla ovoce ? Ono to zvenku vypadá tak že jen žvaníš a žvaníš bez efektu. ………………..

  Už třebas tím, že zde o problému píše. Např. já jsem se od Tondy dozvěděl spoustu věcí. A teď poletím na Nový Zéland za dcerou a zetěm a mají malého kluka. Tak s nimi o problému „hodím řeč“.

 108. Hraničář

  Ateistum
  19.12. 2018
  Jenže, co když něco zanedbají a obřízka pak bude nutná v dospělosti (a ta je dle mne komplikovanější i více poškozující). …………………

  No, u mnohého dítěte je nějaký jasný problém hned po narození a nejjednodušeji by byl vyřešený, kdyby se dítěti hned uřízla nožička či ručička. Přesto se to nedělá, dítě je pomáháno všemi možnými způsoby a teprve až v nejkrajnějším případě je operováno!

  Hrůzné ovšem je, když „hnedobřízku“ doporučuje lékař!

 109. Hraničář

  Ateistum
  19.12. 2018
  No a co teda doporučíš vyšilujícím rodičům při sme.gma? ……………………..

  Sme.gma se objevuje až při dospíváví!

 110. Hraničář

  Ateistum
  19.12. 2018
  Co se tyká toho zda je více poškozující obřízka u dítěte (a jaká) nebo u dospělého… To je právě další věc co musiš nechat na zvážení rodinám. …………………….

  Ne! To by mělo být především jasné lékařům. Rodiče mají jednoho kluka, příp. několik dalších v okolí. Lékaři mají desítky, stovky případů, další případy, zkušenosti, názory, statistiky jsou v odborných publikacích!

 111. Ateistum

  Jak jsem řekl, já lekařům nevěřím ani pozdrav, vím źe jejich péče (a většinou i znalosti) stojí za nic. Nepřinutíš mě svěřit se komukoli (včetně ctitelů shůry nařízené lege artis) do péče pokud nechci, to platí i pro mou rodinu.

 112. Ateistum

  Aź budeš mít známého doktora, někoho opravdu moudrého, tak s ním prober jak by měl postupovat běžně a jak by postupoval u sebe a své rodiny.

 113. Tonda Vlas

  Když musíš, tak ti nic jiného nezbyde. Já jsem zrovna urologický pacient ale s úplně něčím jiným. Kdyby mi ale v tomto urolog navrhl nebo tvrdil, že se mnou provede nesmysl, tak by se se zlou potázal. Teď jsem byl zrovna ve špitálu a tam toto brali hákem. Jenže se jednalo o dva staré dědy. Ten jeden z nich tvrdil, že i kdyby mu uřízli celého pincka, tak že už by mu to bylo jedno.

 114. Ateistum

  Nelze prostě na někoho jiného delegovat zodpovědnost za své zdraví. Rozhodně ne před Bohem, před kterým je muž zodpovědný i za svoji rodinu.

  Zlý ví, že je zde svobodná vůle, která by neměla být omezena, a tak i toho po čem voláš, spolu s rozmělněním ostatních hodnot, využívá k útoku na rodinu. Je to komplexnější a složitější na popis, přesto by i zde mohl být někdo kdo by pochopil…

 115. Ateistum

  To bylo ještě k Hraničáři. Tomáš byl rychlejší.

 116. Tonda Vlas

  O žádný útok na rodinu nejde. A jsem ten poslední, koho by bylo možno onálepkovat, že patří k nové levici. Vidím, že jsi evangelismem hodně nakažený.

  Před lety tu na toto téma psal nehorázné nesmysly účastník s nickem protestant.

 117. Tonda Vlas

  Ateistum
  19.12. 2018
  Co se tyká toho zda je více poškozující obřízka u dítěte (a jaká) nebo u dospělého… To je právě další věc co musiš nechat na zvážení rodinám.
  ————————————————————————————————————————————————————————-
  V každém případě je dnes navzdory silně zakořeněným mýtům nejnovějšími seriózními vědeckými výzkumy prokázáno, že je mnohem více poškozující obřízka provedená na dítěti než u dospělého. Mimoto, v naší společnosti není žádný dospělý obřezán násilně a nedobrovolně – až na zcela vyjímečné excesy.

 118. Ateistum

  Jsi Tome příliš vztahovačný a rychlý v úsudku.

  Celou dobu jsem hovořil k Hraničáři. On zmínil, že by to melo být jasné především lekařům….
  A já s tím souhlasím. Ale tuším za jeho sdělením (mluvilo se tu i o vakcinaci, embryích,…), že by chtěl lidem nařídit chovat se nějak, třeba dle lekařů.
  A já říkám, a trvám na tom, že prakticky všechny dnešní podobné snahy (veškerá vláda lidí nad lidmi) je tu jako vzdor proti Bohu a útok na božího Člověka a jeho pokolení. My nemáme stát proti sobě, máme společného nepřítele a tomu je třeba se postavit.

  A aby nedošlo k nějaké mýlce. Chápu nařízení Boha pro Izraelity a i když dnes jsou ve stavu selhání a nemilosti (a tedy jim hned z několika důvodů je obřízka prakticky k ničemu), říkám nechte je být ať činí jak uznají za vhodné. Kdo však jsou ti Izraelité, víte to? Žid není žid! A i kdyby byl, dříve potřebná čistota (které už v čas konce není třeba, kdo má být čistý je čistý a čistotu uchovává) jejich těl už není zachována.

  Diskuse po Internetu je příliš omezující. Nemá asi cenu to dále řešit.

 119. Ateistum

  Ani to co jsem napsal není pro každou mysl a srdce správně.

  Jsme, jako lidé, dnes i v minulosti postaveni do situace kdy je nám předkládáno řešit a vybírat řešení jen z množiny špatných řešení. Dobré řešení jako by neexistuje.
  Úplně stejné je to s potraty, „manželstvím“ homosexuálů, …

  Já třeba vím, že mrzačení ženských pohlaví je dílo zlého (pochopitelně i jeho démonů) a lidí co mu patří, to stejné postihuje i chlapce. Ale přesto to neznamená, že důvod pro obřízku chlapců Izraelitů nebyl/není. Pokud s nimi Bůh je – a on svůj vyvolený národ nezatratil i když mnozí propadli zlu, přijde ze Siónu vysvoboditel – postará se aby to mrzačení nebylo, no a pokud přece je… každý (i žid) by si měl být schopný odpovědět (když v tóře to nechce číst).

  Vše bude jak má být, každý bude konat jak je mu dáno či určeno. Myslíš-li Tome, že konáš správně, konej tak. Já jsem jen člověk, který ti zkřížil cestu a pokusil se ti rozšířit pohled.
  Svoboda je základ všeho, i Bůh to ví. Můžeš ji ale mít? Mohou ji mít všichni? A chtějí to?

 120. Ateistum

  A je chyba lidí dostat se do situace kdy je třeba vybírat ze špatných řešení. Problémem není ani tak množina řešení jako vmanipulování do situace.

  I to se děje jen kvůli nesvobodě a úpadku, odpadnutí od Boha.

 121. Lemmy

  Ateistum: odpadnutí od Boha.

  To je blud. Ľudia neustále odpadli od nejakých bohov. Už zabudli na Enkiho, na Afroditu, Jupitera, Dia. Prečo si namýšľať, že práve odpadnutie od nejakého boha je čosi chybné? Navyše, ty rozprávaš o neidentifikovanom, anonymnom bohu s veľkým písmenom, ako keby išlo o nejakú osobu. Tvoj boh je Boh. Ale ktovie, čo tým myslíš? Dnes sa ľudia veľmi lacno vyjadrujú. Namýšľajú si, že keď niekto povie slovo Boh, že ostatní hneď vedia, o ktorom bohu je reč. O moslimskom bohu?

 122. Lemmy

  Ateistum: Úplně stejné je to s potraty

  Ale keď vraždíš pri masturbácii vlastné spermie, že skončia vo vreckovke alebo v záchode, to ti nevadí? A čo spontánne potraty? Čo si taký zažraný do likvidácie zygoty? Nie sme vyspelá spoločnosť, ktorá by sa dokázala postarať o deti, o ktoré nie je záujem. Máme tu tisícky rokov kresťanstvo, a dodnes si s tým nevedia poradiť. Ešte aj mnohí kresťania boli proti zriadeniu miesta, kde si môžu matky svoje dieťa odložiť, s tým, že to vykoná anonymne, a takto sa zbaví dieťaťa. Máme tu kresťanstvo, islam, a biedu a hlad vo svete. Náboženské ideológie nefungujú. A humanistov je málo. Majú dosť vlastných problémov s prežitím, keď napríklad v Saudskej Arábii ich popravujú, bičujú, mučia za svoj svetonázor.

 123. Alibaba

  Ateistum: A já říkám, a trvám na tom, že prakticky všechny dnešní podobné snahy (veškerá vláda lidí nad lidmi) je tu jako vzdor proti Bohu a útok na božího Člověka a jeho pokolení.
  Tak sem s tím vaším bohem (vysvětlujte, dokazujte), jinak je to v podstatě jen výkřik do tmy.
  A naopak vaše povídáni o bohu jen zapadá do systému náboženství jako systému pro manipulaci (vládě nad) s lidmi.
  My nemáme stát proti sobě, máme společného nepřítele a tomu je třeba se postavit.
  A to je kdo ten nepřítel? Já nemůžu považovat za společného nepřítele, ten váš duševní komplex „zlo“, který jste zatím nikak nespečifikoval.

 124. Ateistum

  Země byla dána do správy a k užívání Člověku a jeho pokolení, dětem. Však zlý je knížetem světa.

  Ponouká tě psát jak píšeš, žít jak žiješ.

 125. Tonda Vlas

  Milý Ekklesiane, měl bys tu psát věcně k tématu a ne tu produkovat svou náboženskou propagandu.

 126. Tonda Vlas

  Lemmy
  20.12. 2018
  Ateistum: Úplně stejné je to s potraty

  Teď nevím souvislost, co on porovnával s potraty.

  Jsem tvrdým odpůrcem vejškrabů – neboli potratů a mám k tomu zcela osobní důvod. Ve svých osmnácti letech jsem se dověděl od svého vlastního fotra, který na mě jako děcko sral jako na placatej šutr, v mé neúnosné situaci, v které jsem ho vyhledal, že mě jako embryo zachránil před tím, abych nebyl vyškrábnut.

  TEĎ S VÁMI DISKUTUJE NEZREALIZOVANÝ VEJŠKRABEK

 127. Tonda Vlas

  *Náboženské ideológie nefungujú. A humanistov je málo. Majú dosť vlastných problémov s prežitím, keď napríklad v Saudskej Arábii ich popravujú, bičujú, mučia za svoj svetonázor.*

  V Evropě by tě před 500 lety za tvůj světonázor upálili zaživa

 128. Ateistum

  Omezující způsobem komunikace, psaním příspěvků. A pak zájmem.
  Já nemám momentálně v úmyslu nadále řešit předkožky a ten zbytek, i když související, jste nepochopili protože vás nezajímal.

 129. Lemmy

  Tonda: V Evropě by tě před 500 lety za tvůj světonázor upálili zaživa.

  Viem. 🙁

 130. Lemmy

  Tonda, ty tie potraty berieš osobne. Ale pravda je krutá, na svete sú miliardy ľudí, miliardy ľudí umrie, takže z celkového pohľadu ľudstva je jeden život bezvýznamný. Tvoj život má cenu len pre teba, keby si sa nenarodil, nemal by si žiadnu cenu. Berieš príliš osobne vlastný život. Ja ti to neberiem, ale milióny životov zaniklo skôr, než sa narodili. Toto je drsná skutočnosť, ale je to holý fakt. Tu by som v tvojom prípade naopak povedal, že trpíš pseudonáboženstvom. Mne zomrela sučka. A čo? Svet sa zrúti? Tak to v živote chodí. Kto sa nevie naučiť brať holé fakty, ten trpí rôznymi fóbiami, napríklad ty si takú fóbiu predviedol na sebe, že žiješ, lebo ťa nepotratili. Na tomto fóre nediskutuje mnoho potenciálnych jedincov len kvôli tomu, že sa nenarodili.

  Áno, keď mi zomrela sučka, tak som plakal, lebo jej smrť ma hlboko zasiahla. Ako keby zomrel môj syn alebo dcéra. Jednoducho, aj pes je bytosť, s ktorou súcitíš. Nie je to na emócie ľahké.

 131. toli

  Potrat je potrat a myslím že emocionálně je nejvíce zasažena žena která podstoupila potrat,celý život to bude mít v paměti a pořád se jí budou do mozku vkrádat otázky typu Co by bylo kdybych na ten potrat nešla,co by se stalo s mým životem a s životem toho embrya ?

  Mě osobně vyhovuje jako muži,manželovi a otci a člověku milujícímu svobodu současný stav,kdy stát zasahuje do potratů minimálně,vše je na rozhodnutí ženy.
  Pánbíčkáři používají emocionální nátlak Co když jste zabili druhého Einsteina ? To může být sice pravda,ale taky mohli zabít druhého Hitlera,že ?
  Ve městě kde žiju jsou 2 katolické rodiny které mezi sebou soutěží v počtu vyrobených dětí.
  Oba muži,tátové jsou sice vysokoškoláci ale zároveň fanatičtí pánbíčkáři.Víru podědili již v dětství od svých rodičů takže jejich vzdělání bylo celkem k ničemu protože v jistém smyslu měli vypatláno již před dosažením diplomu. Podotýkám že se nejedná o cikány takže si z rozmnožování neudělali živnost ,ale že by je nějak trápilo zamoření planety člověkem to tedy ani náhodou. Jeden z nich je dokonce katolický vítač migrantů a má zaslepené oči i uši.Odmítá vidět jaké problémy způsobuje migrace v západní Evropě

 132. Tonda Vlas

  Ateistum
  20.12. 2018
  Omezující způsobem komunikace, psaním příspěvků. A pak zájmem.
  Já nemám momentálně v úmyslu nadále řešit předkožky a ten zbytek, i když související, jste nepochopili protože vás nezajímal..
  ———————————————–
  Nekapíruju

 133. Tonda Vlas

  Nejde o předkožky ale jde o právo jedince na jeho vlastní tělo. Předvádíš tu pouze zcestné evangeliální šílenosti.

 134. Tonda Vlas

  Zase jeden syn migrantů zemřel v Itálii při obřízce. Kolikátý už letos.

 135. Tonda Vlas

  Prevalence úmrtnosti v Íránu v souvislosti s obřízkou.

  Nakonec jsme zahrnuli celkem 38 úmrtí obětí obřízky chlapců z archivu právního lékařství 12 provincií Íránu. Rodiče zemřelých byli všichni muslimové. Věk chlapců, kteří zemřeli po obřízce, se pohyboval od čtyř dnů do 5 let. Ze všech chlapců, kteří zemřeli, bylo v prvním měsíci života obřezáno devět (20%). Většina obřízek, která měla za následek úmrtí, byla provedena v ordinacích (14 37%), následovaly obřízky doma (12 32%), v nemocnicích nemocnic (10 26%) a na klinikách (2 5%). Žádný z těch chlapců nebyl obřezán z lékařského důvodu obřezán. Operaci provedli lékaři ve 28 (74%) přípedech, jiný zdravotnický personál v 9 (20%) případech a tradiční obřezač v jednom případě (3%) mrtvých chlapců. Šestnáct těch (57%) lékařů bylo praktických lékařů, 11 z nich (39%) byli buď chirurgové, nebo urologové a jeden z nich (4%) byl internista.———————–Teď je ještě otázkou, co se z toho ututlalo, to zveřejněné považuju za špičku ledovce.

  Pro musulmany (perský výraz) jsou ta zbytečná úmrtí inš Alláh – vůle Alláhova.

 136. gin

  Toto, proč jsem tu na OSACR vlastně přišel, asi bude bude mrtvé pořád.

  SMP Tonda Vlas

 137. gin

  a teď ten bonbónek, je to už 4 roky staré, ale já o tom vím teprve pár dní.——————–Kevin Lloyd Cagle —————-další mladý Američan, který se kvůli pošlapání jeho základního lidského práva a na něm provedené novorozenecké obřízce ve dvaceti letech zasebevraždil——-http://intaction.org/kevin-cagle-circumcision-suicide/

 138. Josiah Willard Gibbs

  @gin

  další mladý Američan, který se kvůli pošlapání jeho základního lidského práva a na něm provedené novorozenecké obřízce ve dvaceti letech zasebevraždil

  A kromě těch několika nešťastníků jsou miliony obřezaných Američanů, kteří nemají s obřízkou žádný zdravotní problém 🙂

 139. Josiah Willard Gibbs

  Zdejšímu „inteligentnímu“ filtru velmi vadí tento odkaz, proto ho zkusím zakomponovat do této věty 🙂

 140. gin

  A oni se rozhodli pro zmrzačení svého pohlaví dobrovolně? Ne bylo jim to uděláno v porodnici na základě kryptonáboženské pseudovědy. Pokrytectví tohoto serveru v této otázce je neskonalé. Kdyby pan Tomek nenapsal zcela nedomrlý článek na toto téma, a náhodou mi to nevyjel google, tak bych o existenci tohoto OSACRu vůbec nic nevěděl, a bylo by mi lépe.

 141. gin

  *A kromě těch několika nešťastníků jsou miliony obřezaných Američanů, kteří nemají s obřízkou žádný zdravotní problém*

  Ono nejde o několik nešťastníků. Těžké problémy má kvůli své obřízce více než 10% obřezaných mužů ta to buď fyzické, nebo jen psychické nebo obojí. Některé zdroje tvrdí, že je až 38% mužů. Na svých osvětových webovkách mám články, proč tomu tak je. Ty články psali mimo jiné i mnozí lékaři s profesorským titulem.

  Řešení těch problémů sebevraždou je opravdu vyjímečné ale vím o několika případech mužů, kteří kvůli té obřízce, která jim byla provedena v dětství, tu sebevraždu spáchali. Jsem na německém fóru postižených obřízkou a dost obřezaných mužů tam napsalo, že mají kvůli té své obřízce sebevražedné myšlenky.

  Většinou ale mezi nimi teď frčí jiné řešení. Dal jsem na své stránky jeden čtvrt roku starý článek z Idependentu https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/nechirurgicka-obnova-predkozky-prvni-clanek-z-indenpendentu/

  a teď mám rozpracovaný překlad jiného článku od jiných dvou autorek a třetí článek bude obsahovat 28 základních otázek, od jednoho německého autora, který tuto proceduru prodělal. Ten autor je mimo jiné též jedním z adminů těch německých stránek pro ty muže postižené obřízkou.
  SMP Tonda Vlas

 142. Hraničář

  Josiah Willard Gibbs
  10.10. 2019
  Zdejšímu „inteligentnímu“ filtru velmi vadí tento odkaz, proto ho zkusím zakomponovat do této věty ……………

  ………………u mužů přináší zákrok zdravotní riziko u jednoho či dvou procent dětí, ………………..

  Když v současnosti přináší nějaký zdravotní zákrok, třebas očkování, problémy u jednoho či dvou procent dětí, to je křiku. U chlapecké obřízky (to není mužská obřízka!) to nikomu nevadí.

 143. gin

  Jsem hodně kyselý, aniž jsem tu v Berlíně mžikl vokem a jsem p
  řišel o veškeré doklady a k tomu o sto euráčů. Ty euráče ať veme čert, ale ty doklady.

Komentáře nejsou povoleny.