Co by představovalo absolutní triumf ateismu? Jeho úplný zánik

Autor | 20.12. 2018

Položili jste si někdy otázku, jak by to vypadalo, kdyby ateismus na planetě Zemi triumfoval? Zapřemýšleli jste, co by takový triumf, takové totální vítězství ateismu představovalo? V tomto textu chci nastínit svou tezi o tom, že úplným vítězstvím ateismu by ve skutečnosti byl jeho naprostý zánik. Možná si říkáte, že vymizí-li ateismus z povrchu zemského, bude to naopak vítězstvím rozličných náboženství. Neusilují snad křesťanství či islám o to, aby získali co nejvíce oveček, co nejvíce věřících, aby se celé lidstvo semklo pod pravidly, které tomu či onomu náboženství seslal Bůh? Na první pohled si člověk může říct, že když ateismus zmizí, bude to znamenat, že se ze všech lidí stali náboženští věřící. Například absolutním vítězstvím islámu by nepochybně bylo, kdyby všichni lidé konvertovali na islám a planeta Země se stala jedním velkým islámským chalifátem. A nebo ne?

Podíváme-li se zpět do minulosti, do středověké a raně novověké Evropy, najdeme společnost, která se tomuto ideálu velmi blížila. Celá Evropa byla křesťanská, přičemž cílem bylo udržet tuto náboženskou jednolitost. Jediné nebezpečí představovali abrahámovští bratři, muslimové, jejichž výpady pro křesťanskou Evropy znamenaly nebezpečí. Pak tu samozřejmě byli Židé, avšak těch bylo relativně málo, často měli omezená práva a navíc tu byly každoroční pogromy, které vyznavačům judaismu vždy daly jasně najevo, kde je v křesťanské Evropě jejich místo. Můžeme tedy středověkou křesťanskou Evropu považovat za místo, ve které neexistoval ateismus, a tedy za místo, kde se realizovala má teze o tom, že neexistence ateismu bude jeho triumfem?

Když se nad tím zamyslíme hlouběji, zjistíme, že nic nemůže být více vzdálené pravdě. Ano, ve středověké křesťanské Evrope se drtivá většina obyvatelstva hlásila ke křesťanství. Jsem schopen věřit dokonce i tomu, že drtivá většina obyvatel se v té době ke křesťanství nehlásila pouze formálně (účast na náboženském životě, dodržování náboženských zvyků, chození do kostela aj.), ale že skutečně vnitřně a ze svého hlubokého přesvědčení křesťany byla. Lidí, kteří v té době nevěřili v existenci křesťanského Boha, bylo zřejmě naprosté minimum. To však neznamená, že v takové společnosti nebyla přítomna idea ateismu. Právě naopak – bezvěrectví bylo ve středověku, ale i později v novověku, přítomno velmi zřetelně a naléhavě.

O co méně bylo v tehdejší společnosti skutečných nevěřících, o to více se zde prosazoval všudypřítomný strach z nevíry, z kacířství a hereze, který křesťanskou Evropou obcházel jako velké strašidlo. Strach z ďábla, ze Satana a jeho přisluhovačů, kteří počestné křesťany svedou od víry směrem k bezvěrectví, Evropou prostupoval jako mor. Zjednodušeně se na to můžeme dívat jako na klasické hledání vnitřního nepřítele, které známe třeba z komunistických režimů, kde nakonec v dolech či s trestem smrti končili i kovaní a skutečně přesvědčení marxisté. Hereze jako taková samozřejmě neznamená nevíru a ateismus, důležité ale je, že na názory heretiků bylo často nahlíženo jako na projevy rouhání, bezvěrectví a odklonění se od křesťanského náboženství.

Inkviziční procesy, strach ze Satana a jeho pomocníků, hony na čarodějnice, věroučné spory uvnitř křesťanství ústící v zabíjení a upalování, to vše byly symptomy strachu z nevíry. Vždy totiž existovalo podezření, možnost, že ten který člověk byl ovládnut ďáblem a že je ve skutečnosti nevěřícím. Podezření, že podivná žena žijící o samotě na konci vesnice by mohla být rouhačskou nevěřící čarodějkou. Obavy, že věroučné postoje některých jedinců vedou přímo k popření Boha a k ateismu (a není zde důležité, že samotný termín „ateismus“ se začal užívat až později).

Dá se tedy říct, že jakkoliv byla středověká křesťanská společnost v Evropě nábožensky jednolitá, bezvěrectví, respektive strach z něj a jeho projevů, tuto křesťanskou společnost velmi významně ovlivňovalo. Případným zájemcům velmi doporučuji druhý díl publikace Strach na západě ve 14. – 18. století s podtitulem Obležená obec od francouzského historika Jeana Dulemeaua, který se strachem ze Satana a jeho pomocníků, z čarodějnic, kacířů a všemožných rouhačů zabývá.

O tom, jak velkou hrozbu Satan představoval pro tehdejší Evropu, přestože v ní – narozdíl od nynějška – reálně žádní satanisté nežili, nás spravuje francouzský katolický kněz Pierre de Bérulle, který v dílě Traité des énergumènes z roku 1599 napsal:

Satan zvítězil na „ohraničeném poli“ pozemského ráje, Adama obral o jeho „hájemství“ a přisvojil si moc a vládu nad světem, který člověku od jeho zrození náležel; a od té doby, co ji uzurpoval, honosí se teď titulem vládce. Člověka bez ustání pokouší, jeho duši na pokoji nenechá, pokud se nalézá uvnitř hranic říše, již na nás vydobyl a uzurpoval. Někdy se také zhmotní, a jako se před prvním hříchem vtěloval v hada, nyní se změní v člověka.

V roce 1416 zase portugalský král Jan I. varoval před tím, že hříšníci se nebojí dokonce ani trestů, které pro ně připravuje Bůh:

Již před nějakou dobou se někteří hříšníci dopustili i strašlivého hříchu kacířství, když o sobě pravili, že vyznávají a potvrzují věci, které odporují našemu Hospodinu a svaté matce církvi, a přitom se nebojí velkých věčných i pozemských trestů, jaké zná naše obecné práva a zákony.

Všeříkající je také text protestantského superintendenta Andrease Muculuse Wiser den Fluchteufel z roku 1562:

Dnešní nový hřích, který od počátku světa a ještě ani v tuto hodinu není v ostatních křesťanských zemích tak obvyklý jako u nás, nesporně zasluhuje, aby nás Bůh navštívil a hrozně nás ztrestal; bez sebemenších pochyb jednoho dne Bůh Německo promění ve vařící kotel, kam budou uvrženi všichni bezbožníci, a to proto, že úřady nepotlačily ani nepomstily strašlivou urážku, kterou se lidé na Bohu rouháním dopouštějí.

Ačkoliv v té době byla většina obyvatelstva věřících, přesto v textu zaznívá slovo „bezbožníci“. Lze říct, že tehdejší křesťanská společnost byla bezvěrectvím a strachem z něj doslova posedlá a viděla jej všude. Nábožensky jednolitá společnost, ve které formálně existuje 99 % věřících, proto v žádném případě nepředstavuje zánik ateismu, nýbrž naopak jeho velmi živnou půdu. Vidíme to ostatně i dnes, v islámských zemích, kde jsou odpadnutí od islámu, rouhání či odlišné věroučné názory dodnes považovány za projevy ateismu.

Jak tedy ale chápat mou tezi o tom, že absolutním vítězstvím ateismu bude jeho úplný zánik? Z výše uvedeného je nejspíše zřejmé, že cestou k „triumfu ateismu“ není ani opačný scénář, než jaký představovala dřívější křesťanská Evropa. Takový scénář by zahrnoval totalitní ateistický stát, který by fungoval úplně stejně, jako fungovaly křesťanské státy ve středověké Evropě. Ateismus by byl v takovém státě vynucovaný, náboženská svoboda by neexistovala a po mnoha a mnoha staletích by se dost možná podařilo docílit toho, že by 99 % společnosti skutečně bylo vnitřně přesvědčenými ateisty. Čím více by však potenciální ateistický stát bezvěrectví prosazoval a utužoval, tím více by se objevoval (byť třeba neexistující, podobně jako satanismus ve středověku) potenciální strašák náboženské víry.

Stát, který by vynucoval bezvěrectví a potíral náboženskou svobodu by byl, stejně jako křesťané ve středověku či muslimové dnes, logicky velmi nervózní  z jakýchkoliv projevů náboženské víry, a to i těch domnělých, či založených na drbech a povídačkách lidí o tom, že údajně někdo někoho viděl či slyšel se modlit. Probíhalo by klasické hledání vnitřního nepřítele. Náboženská víra by neumřela, naopak, její potenciální rozmach a strach z ní by byl všudypřítomný. Lidé, přestože by byli vnitřně ateisty, by na víru v Boha často mysleli, protože by se pod drtivým tlakem totalitního ateistického státu báli, aby na ně náhodou nepadlo podezření z praktikování náboženství.

Takový stát by tedy triumf ateismu v žádném případě neznamenal. Navíc je třeba na tomto místě poznamenat, že onen výše popsaný totalitní ateistický stát, ve kterém bude potlačováno náboženství, není přáním nikoho z ateistů. Všechny současné ateistické a sekulární organizace na světě dnes naopak prosazují princip náboženské svobody, princip toho, že by každý měl mít právo si věřit či nevěřit v cokoliv, co bude chtít. Cílem ateistů by měl být a je nikoliv ateistický stát, který je v podstatě zcela nesmyslný, nýbrž stát sekulární. Tedy stát, který žádnou náboženskou víru nediskriminuje, ale ani neprosazuje a nezvýhodňuje. Stát, který je nábožensky zcela neutrální, kde funguje odluka státu od církví a náboženských organizací, stát, který se o náboženskou příslušnost svých občanů v podstatě ani nijak nezajímá, a v neposlední řadě také stát, který nerozděluje práva na základě příslušnosti či nepříslušnosti k náboženské víře.

Vraťme se ale zpět k triumfu ateismu, respektive k mé tezi o tom, že triumfem ateismu by byl jeho zánik. Je třeba si především uvědomit, že ateismus znamená nevíru v jeden zcela konkrétní typ transcendentní entity. Totiž nevíru v boha, či ve více entit tohoto typu, tedy v bohy. Ateismus se ale nijak nevyjadřuje k tomu, zdali existují jiné typy nadpřirozených entit – například démoni, víly, šmoulové, růžoví neviditelní jednorožci, nejrůznější pohádkové bytosti jako bezhlaví rytíři a v podstatě desítky, stovky, tisíce a miliony dalších.

Vezměme si například víly a šmouly. V reálnou existenci víl, natožpak šmoulů, dnes zřejmě nevěří vůbec nikdo. A řekli byste přitom, že žijeme ve státě či ve společnosti, který by se nějak programově vymezoval vůči víře v existenci víl či šmoulů? Který by víru v reálnou existenci těchto bytostí jakkoliv kriminalizoval a perzekvoval? Nežijeme. Pokud chcete, můžete klidně dneškem počínaje začít věřit tomu, že šmoulové jsou skutečně existující bytosti, a nikdo Vás za to nebude nijak trestat či omezovat na právech. A co více – přestože nikdo z nás nevěří v eixstenci šmoulů či víl, přesto nemáme potřebu o sobě mluvit jako o „ašmoulistech“ a „avílistech“. Nikde se tak neidentifikujeme, nikde během rozhovoru neřekneme, že jsme ašmoulisté. A to přesto, že všichni ašmoulisty jsme. Proč? Je to považováno za takovou samozřejmost, že nikoho ani nenapadne, že by opak mohl být pravdou. Ve skutečnosti termíny jako „ašmoulismus“ či „avílismus“ v běžné mluvě dokonce vůbec neexistují.

Triumfem ateismu by proto bylo, kdyby dosáhl zcela stejného postavení, jaké má dnes ve společnosti právě ašmoulismus, avílismus, ale třeba i adrakismus a mnoho dalších. Byl by to stav, kdy by přirozenou cestou společnost dospěla do stavu, kdy by víra v existenci boha či bohů byla natolik nepravděpodobná, že by zaniklo i samotné slovo, které by negaci takové víry vyjadřovalo.  Tedy úplně stejně, jako je dnes společnost ve stavu, kdy je víra ve šmouly, víly, bezhlavé rytíře a řadu jiných transcendentních entit nebožského charakteru natolik nepravděpodobná, že není nutné, aby náš slovník obsahoval termíny, kterými by označoval negaci takové víry, případně kterými by cejchoval lidi, kteří ve šmouly či víly nevěří.

Ateismus by v takové společnosti absolutně triumfoval svým zánikem, jelikož by se stal nadbytečným a už by nebyl potřeba, stejně jako dnes není potřeba identifikovat se s ašmoulismem a označovat někoho za ašmoulistu, přestože ve skutečnosti všichni ašmoulisté jsme.

222 thoughts on “Co by představovalo absolutní triumf ateismu? Jeho úplný zánik

 1. ateista

  Naprostý souhlas. A asi k tomu časem dojde. Ale to již bude komunitě kněží jedno. Je potřeba si uvědomit, o čem je náboženství. Je jen o majetku a moci.
  Když Mojžíš začal koncipovat ritus uctívání boha JHVH, jedna z prvních povinností byla platit. Inspiroval se egyptskými kněžími, jejichž majetek byl nedotknutelný. A byl nemalý.
  Platí pravidlo, které říká: V kterého boha věříš, do té kasičky platíš. Proto pozdější protestanty, kalvinisty, husity a všechny další odpadlíky označila řkc za heretiky, přestože věřili ve stejného boha jako katolíci. Byl to odliv peněz.
  Před schválením církevních restitucí i Dukovi cvakalo u zadku. Odliv věřících znamenal přímé ohrožení římskokatolické církve. Po schválení je již Dukovi úplně jedno, kolik má oveček. Komunita kněží má již navěky zajištěnou existenci.

 2. Alibaba

  Však je taky název „ateista“ vymyšlen teistama, aby se vymezili proti těm, co s nima nepečou.
  Já osobně bych se nijak nenazýval, protože dokud jsem se neseznámil s věřícími (a jejich představami), tak jsem se o ateismus ani nezajímal.

 3. toli

  V tomto textu chci nastínit svou tezi o tom, že úplným vítězstvím ateismu by ve skutečnosti byl jeho naprostý zánik.

  V tomto s autorem souhlasím.Avšak nikdy k tomu nedojde,bezvěrci budou vždy v konfliktu s lidmi kteří si potřebují cpát do hlavy pohádky. Za celou historii lidstva se nikdy nestalo že by byli jen teisté anebo jen ateisté,vždy je to nějakým způsobem a v nějakém procentu pomíchané.
  Snít o celosvětové hegemonii ateismu stejně tak jako snít o celosvětové totální hegemonii teismu patří do kategorie vlhkých snů,fantasie

 4. Ateistum

  Byla doba kdy pro většinu lidí platilo, že jejich bohové jsou spolu s nimi na zemi/světě. Nešlo o nich pochybovat, byli běžnou krutou skutečností, stejně jako jejich děti a ti kterým udělili svou moc.

  Byla to pro lidi hrozná doba a ještě horší má na krátký čas nastat. Moc zlého bude obnovena a on uvolněn.

  Ekklesian

 5. ateista

  Za mě ať prosím nikdo nemluví.

  Mým přáním je ateistický totalitní stát podobný dnešní Číně. Chci zavírat věřící do vězení a mučit je, měnit jejich mozky, chci uctívání hmoty.

  Postavím chrámy konzumu v každé vesnici kde se budou lidé klanět před skvělými hmotnými výrobky, kde se bude uctívat mamon a obžérství.

  To je můj cíl, bohatý totalitní stát vyznávající materialismus a obžérství a konzumérství a nenažranost, místo kapliček, které zbořím, chci aby tam stály chrámy rozumu a uctívat můžeme k atomovou bombu, pokloňme se té strašlivé síle hmoty, která nám dala tu strašlivou moc rozbít atom a ničit celé světy, ale také je zásobovat energií.

  Děti budeme učit ateismus a materialismus a náboženské myšlenky budeme trvrdě pronásledovat, když už žádný nebude, vymyslíme si vnitřního nepřítele. Ten boj nesmí nikdy ustat!

  Ať žije SVĚTOVÁ MATERIALISTICKÁ ŘÍŠE OBŽÉRSTVÍ A KONZUMU!

  Dobrou noc a třeba někdy! 🙂

 6. Tonda Vlas

  °O tom, jak velkou hrozbu Satan představoval pro tehdejší Evropu, přestože v ní – narozdíl od nynějška – reálně žádní satanisté nežili, nás spravuje francouzský katolický kněz Pierre de Bérulle, který v dílě Traité des énergmènes z roku 1599 napsal:°

  Je vidět, že autor článku nečetl knihu Luciferův trůn.

 7. ateista

  @ateista
  Pane hnědý ateisto.
  Evidentně jste vůbec nepochopil smysl článku. Než vyslovím myšlenku, jen ho doplním: Kdyby nebylo náboženství, nebylo by ateismu.
  Stoupenci sekulárního státu, mezi něž patřím, nehodlají nikomu zakazovat víru v cokoliv. Postavte si doma oltář a modlete se k čemu chcete. Nebo si zajděte do klubovny věřících a tam se společně oddávejte nejrůznějším rituálům. Ale nesnažte se vnutit ostatním vaši víru a nechtějte od ostatních, aby vám vaše kratochvíle platili. Nezaměňujte vaši organizaci s jinými organizacemi, které dostávají dotace od státu nebo kterým občané přispívají. Jejich činnost není založena na uctívání neprokazatelného subjektu.
  Jak jsem prohlásil v posledním vydání Máte slovo: Není zmrtvýchvstání, nikdy nepřijde žádný spasitel a nikdo nebude žít život věčný v království nebeském. Máte-li jiný názor, v kultivované diskusi mne a nejen mne můžete přesvědčit, že se mýlím.

 8. Lemmy

  ateista
  21.12. 2018

  Za mě ať prosím nikdo nemluví.

  Neboj sa! Za teba, fašistického kresťana nikto nehovorí.

 9. Tonda Vlas

  To psal určitě Multinick a ten vůbec není křesťan.

 10. toli

  Ano,byl to ten schizofrenik a stále neužívá léky 🙂

 11. Hraničář

  toli
  20.12. 2018
  bezvěrci budou vždy v konfliktu s lidmi kteří si potřebují cpát do hlavy pohádky. ……………………..

  Když si člověk čte čánky na http://www.osel.cz, tak celkem snadno pochopí, že pro mnoho lidí jsou vědecké názory naprosto nepochopitelné a tak se obracejí k jednodužším vysvětlením typu: „Já v boha nevěřím, ale něco nad námi musí být!“

 12. Lemmy

  „Já v boha nevěřím, ale něco nad námi musí být!“

  To niečo môže súvisieť s: nevedomosťou, ľudskou hlúposťou, strachom z neznáma, neznalosťou…

  Lebo nad nami je zvyšok vesmíru. Kto si uvedomí, aký je veľmi veľký vesmír, aspoň tá časť, ktorú ako tak poznáme, tak vie, že sme len nesmierne drobným objektom v tom veľkom vesmíre. nič nad nami nie je, je len všade okolo nás, celý ten vesmír, a my sme jeho súčasťou.

 13. toli

  @Hraničář
  Ber to tak že většina lidstva je líná vzdělávat se ,ono vzdělávat se je náročné a docela bolí.Třídění a zpracování informací pro většinu lidí prostě není.V Africe jsou rádi když jim tam postaví školu a naučí je alespoň číst a psát
  No a v Evropě má spousta lidí alergii na vědu.Nedokáží přijmout že vědecké poznání se v běhu času mění tím jak se zpřesňuje,oni potřebují ucelený systém který je neměnný tudíž než by se namáhali s mozkovými závity tak raději přijmou jednoduché „pravdy“.Pochopit jak funguje věda je pro ně nemožné a to se týká i některých vysokoškolsky vzdělaných lidí především umělců a filosofů,absolventů společenských oborů.Což se zase odráží u těch méně vzdělaných kteří si myslí že ty pohádky musí být pravda když to tvrdí vysokoškolsky vzdělaný kněz a tvrdí to i pan Grygar,další vysokoškolák.

  Navíc věnovat se vědě znamená celoživotní vzdělávání a spousta lidí to má raději hup na kozu a hotovo.Náboženství jim připadá vhodnější-neměnné absolutní pravdy 🙂

 14. Hraničář

  Osobně si myslím, že kázání P. Konráda zu Lowensteina, přesně doplňuje zdejší názor pana Wernera:

  Jestliže tyto žádostivosti pohánějí stát, lidi pohání žádostivost těla. Kdyby neexistoval chtíč, nebyly by především žádné nechtěné děti. Nejhlubší příčinou je tedy to, že lidé nedokáží nebo nechtějí ovládat hnutí své padlé přirozenosti. V současnosti pak mají pocit, že mají nárok řídit se svými žádostmi, ať je vedou kamkoli. Kéž by podporovatelé zvrhlosti své úsilí zaměřili na to, aby se vyléčili, namísto vnucování svých nezřízených vášní celým národům!

  Jejich chtíč je zaslepil. Nevidí, dokonce ani nechápou, že lidská přirozenost má danou podstatu, danou identitu s daným účelem. Nechápou tedy, že existuje něco jako přirozený zákon, Boží vůle vyjádřená v naší přirozenosti, a že když se mu člověk podřídí, uvědomí si, co je pro tuto přirozenost dobré, a může tudíž vést pokojný, šťastný, dobrý život.
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/12/21/tyransky-stat/

  Pan farář ve svém názoru plasticky prezentuje, jaký by si předstzavoval stát. Ale jak pan Werner píše, ani za středověku se toho ideálu nedosáhlo.
  A co se týče potratů – z 19. stol. nejsou statistiky, protože potraty byly kriminální. Jsou ale rozličná svědectví, že jich bylo také hodně. Vždyť existenci „andělíčkářek“ nikdo nepopíral. A proč to byly „andělíčkářky“? Protože z nenarozených dětí dělaly „andělíčky“!
  Zajímavá je teologická úvaha: Dušičky potracených embrií jdou, podle tvrzení sv. JP II., hned do nebe. Tak co tedy lepšího mohou pro své děti udělat nevěřící rodiče, než je potratit?
  A zajímavá informace z Izraele (od starších bratří ve víře) – židé jaksi nemají (tu křesťanskou) duši. Vlastně ani adventisté ne. Takže pro ně potrat není žádným problémem. A jak nám tvrdil průvodce, jelikož je tam povinná voj. služba i pro ženy – od 18 let, tak holka, která by před tím otěhotněla, prý musí jít povinně na potrat.

 15. Ateistum

  No tys tomu Hraničář nasadil korunu. Děti Boha, že nechápou lidskou přirozenost?

  Jsme v dnešním nemocném a zotročeném světě asi již jediní kdo vnímají v komplexnosti to co je přirozené (protože z Boha, či podléhající jeho autoritě) a nezadatelné/nedelegovatelné/nepřenositelné (většinou právo či nárok které lidem někdo nepřirozeně bere, a mrtví lidé to strpí).

 16. Ateistum

  Musím vzít zpět Hraničáři, špatně jsem pochopil (i tak je zde nejasnost) komu je řeč určena (asi, že nevidím celek ze kterého vycházíš a ten „článek“ pro článek jsem nedočetl). Je pravda, že lidé se svojí přirozenou podstatou nezabývají.

  Máš nějaké důkazy o těch nucených potratech u mladších 18-ti/před vojenskou službou. Izrael je v mnoha věcech zvrácený, ale tohle… I k nepříteli bývá milosrdnější.

 17. Hraničář

  Ateistum
  22.12. 2018
  Máš nějaké důkazy o těch nucených potratech u mladších 18-ti/před vojenskou službou. …………………….

  No, důkazy??? Já nejsem znalec Izraele. Byl jsem v Izraeli s cestovkou Olive Tour, jejíž majitel tam jezdí už víc než 10 let, dělá o Izraeli přednášky, zabývá se jeho starou i novou historií, který nás seznamoval i se současnými poměry. Jedině prý slečny z ortodoxních židopvských rodin mají výjimku, že nemusejí na vojnu a mohou se v 18 letech vdát a rodit děti, což jim jejich pojetí židovské víry nařizuje.

 18. Ateistum

  Díky Hraničáři.

  On úpadek bude na celém světě… A bude vše čím dál rychlejší. U nás ještě spoustu věcí nevidět a jinde už je to roky „norma“.

  Místo morálky amorálnost. Místo nevěsty nevěstka. Místo ženicha/Krista Antikrist. Místo Boha Stvořitele velká nepravost.

  Pokoj všem kdo o něj stojí a pochopili kdo jim ho může dát, kdo je má moc učinit svobodnými.

 19. Ateistum

  Ještě bych chtěl abyste si lidi uvědomili jednu věc.

  Člověk může být zastrašen, může na něj být vyvíjen nátlak,… Výsledkem je, že ne utlačovatel, ale SÁM zastrašovaný a utlačovaný ČLOVĚK JEDNÁ ZLE. Tak jak je to v rozporu s jeho morálkou, svědomím, hodnotami.

  Tohle především je ta nesvoboda o níž hovořím i absence pokoje.

 20. xjur

  Ač jsem 100% ateista, přesto považuji náboženství jako nevyhnutelnou historickou kategorii svědčící o tom, že naši (pra,pra,…)předci nebyli vůbec hloupí.

  Vždyť
  1) kladli si tytéž otázky jako si klademe my: jak vznikl svět, odkud jsme se vzali, co bude v budoucnosti.
  2) Uvědomovali si svou vlastní moc, že když se pro něco rozhodnou, udělají to, tak to tak bude. Odtud je jen krůček k představě, že i za přírodními jevy je někdo, někdo obdařený schopností je vyvolat. Došlo tak k perzonifikaci příčin přírodních jevů, k vytvoření představy Bohů.
  3) Touha odvrátit nepříznivé situace vedla ke snaze získat přízeň příslušného Boha (modlením, obětováním)
  4) Zdánlivá účinnost modlení zvyšovala prestiž těch, co modlení propagovali a řídili, což byli jistě ti inteligentnější v populaci. Tito svou prestiž dovedli využít k získání i dalších výhod.
  5) Schopnost manipulovat s masami prostřednictvím víry byla bez pochyb pro společnost i užitečná, neboť veřící se dali lépe přesvědčit, aby usilovně bojovali za svůj kmen (víru, …), neboť v posmrtném, životě si vše vynahradí.
  6) Jakmile si účinek dané víry uvědomili i vládcové státních útvarů, přijali ji jako státní náboženství.
  7) Teprve další pokrok ekonomiky umožnil, aby se i více lidí věnovalo vzdělávání a dospělo k vědeckému pohledu na svět, který zohledňuje známá fakta o světě. Je logické, že vědecký výklad světa se vyvíjí, zatímco náboženský nikoli.

  Je evidentní, že
  a) lidská populace se vyvíjí v různých oblastech různě, že i v jednom místě jsou lidé přemýšlivější i primitivní, kteří nejsou schopni pochopit nějaké komplikovanější vědecké poznatky.
  b) schopnost věřit předkládaným tvrzením je důležitá – ne každý tak musí ověřovat, že skok do propasti nemusí dopadnou dobře. Církve tedy zneužívají schopnost víry k udržení svého postavení a výhod.
  c) víra se tak táhne generacemi jako rodinná tradice. Děti věřících jsou trénovaní ve schopnosti nemyslet, to jim umožní přijmou naboženská dogmata, kterým by se myslící člověk vysmál. Vždyť věřící ani nedovedou popsat představu slibovaného posmrtného života, nesmyslnost tohoto pojmu nevidí, nebo jim (díky zmíněnému tréninku) nevadí
  d) vývoj společnosti zmíněný výše vidíme jasně kolem sebe, zřetelněji třeba u mohamedánů, kteří trčí oběma noham ve středověku a nechají se pro představu 40-72 pannen rádi i zabít.

  Co se týče sekulárního státu, je to jediná spravedlivá cesta. Víra má být zcela soukromou záležitosti, nelze ji někomu zakazovat (stejně jako nelze někomu nařídit, aby myslel rozumně). Lze však požadovat, aby se věřící na základě své víry nemohli dovolávat nějakých výhod (aby směli dělat to co jiní nesmí – např. nedodržovat zákony, nebo aby nevěřící něco nesměli dělat to, co by chtěli – vyjadřovat se o pošetilosti víry).

  Co se týče imigrantů, podivuji se, že představitelé států, které se tváří jako sekulární, se příchozích vůbec neptají zda se tito chtějí integrovat do sekulární společnosti. Nevím, zda rozvratitelé EU jako Merklová a spol. tuto ochotu předpokládají, či považují za zbytečnou. Rozhodně však svým počínáním dávají ateistickým spolkům naději, že tyto jen tak brzo nezaniknou.

 21. toli

  Co se týče imigrantů, podivuji se, že představitelé států, které se tváří jako sekulární, se příchozích vůbec neptají zda se tito chtějí integrovat do sekulární společnosti. Nevím, zda rozvratitelé EU jako Merklová a spol. tuto ochotu předpokládají, či považují za zbytečnou

  Představitelé EU považují otázku náboženství za vysoce intimní.Každý má právo věřit a každý má právo nevěřit.Příchodem imigrantů zadělali na občanskou válku v budoucnosti.Na pozadí konfliktu bude boj mezi vírami,znásobený sociálními konflikty (bez kvalitního vzdělání a znalostí nemůžeš získat dobře hodnocenou práci a jsi odsouzený žít v chudinských čtvrtích a pochopitelně budeš závidět těm úspěšnějším,studiem koránu to potřebné vzdělání nezískáš.
  Evropa je sekulární jen papírově a nemalá část křesťanů předpokládá že pro začátek jim muslimové pomohou s ateisty.Že kopou hrob sami sobě jim absolutně nedochází.Kolem sebe mám dost katolíků-sluníčkových vítačů a to včetně kněžích.Oni vidí jen že je nutné pomoci potřebným ,dále nedohlídnou a nemají to domyšlené.
  BTW,sama Merkelová je dcerou pastora a křesťanka.

 22. slovak

  Náboženstvá aj ateizmus môžu zaniknuť vtedy ak si ľudia uvedomia, že smrťou definitívne zaniká aj naše vedomie a že žiadny posmrtný stav nie je možný. Ľudská prirodzensť, v podstate náš pud sebazáchovy sa tomu bráni a v tomto spočíva možnosť plytkomysliacich ľudí presvedčiť, že to ktoré náboženstvo predstavuje výhodnejšie riešenia ako je to reálne – definitívny zánik vedomia smrťou.

 23. Tonda Vlas

  @toli

  S tvým posledním příspěvkem plně souhlasím.

 24. ind

  @toli

  čímž se potvrzuje že ve společnosti se čím dál více prosazuje názor že pánbíčkáři jsou nemocní lidé

  Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace definováno jako „požitek z úplné pohody společenské, duševní a tělesné …
  cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha

  Nějak mi na ateistech schází vidět, že jsou skutečně v pohodě.

  „To, že tolik pijeme, je výraz aktuální kondice českého národa. Společnost je rozdělená a vášnivě prožívá i nepodstatné věci. Jsme nervózní a hledáme úlevu – například v alkoholu,“ řekl redakci iDNES.cz vedoucí Drogového informačního centra organizace Sananim Josef Šedivý.
  ekonomika.idnes.cz/alkohol-cesi-piji-alkohol-oecd-dku-/ekonomika.aspx?c=A180720_150136_ekonomika_kuce

 25. Alibaba

  @ind: Kdyby byli v pohodě věřící, tak by neměli nutkání ty svoje keci šířit dál (což vlastně nejde, protože by náboženská víra zanikla ještě rychleji).
  P.S.: A český věřící vůbec nepijou alkohol? To víno v kosteje je bezalkoholové? Nebo proč jsem dáváte odkaz na pití alkoholu?

 26. Lemmy

  A pivo vyrábali mnísi. Omšové víno… presne tak! Správna poznámka, Alibaba. Plne súhlasím.

 27. Lemmy

  Xjur, o skoku do priepasti sa človek môže ľahko presvedčiť, keď niekoho zhodí zo skaly. Následky smrti vidí hneď. Lenže nábožní (teisti), keď hovoria o tzv. živote po smrti, tak si to človek nemá ako overiť.

 28. toli

  No já si vzpomínám na výměnu manželek , to byla ostuda 🙂
  Česká nevěřící manželka šla k moravskému dočasnému manželovi.Věřící až na půdu,nepili alkohol.Jenže koupil víno domů,prostě chtěl nějak ozvláštnit výměnu manželky,vypil 2 skleničky a protože nebyl zvyklý tak se snažil ošukat cizí manželku,asi mu to poradil ten jeho Kristus 🙂
  BTW jeden zdejší kněz původem Slovák se zálibně díval na dno skleničky až si uhnal rakovinu ledvin na kterou zemřel.Nebyl starý,jen 56 let.
  Takže o tom že pánbíčkáři nechlastají bych raději pomlčel 🙂

 29. ind

  Kdo tady tvrdí, že věřící nepijí alkohol?
  Ve spotřebě alkoholu jsou v průměru na tom hůře ateisté. Není se čemu divit, když kvůli svému ateismu zastávají názor, že existence vesmíru nemá smysl.
  Na životní radost narazím častěji u věřících, než u ateistů. Totéž se dá říci o vnitřním pokoji.

  Z tohoto hlediska jsou věřící v průměru zdravější, než ateisté.

  Věřící lidé mají méně absencí v práci a jsou zdravější psychicky i fyzicky
  https://www.novinky.cz/kariera/324089-verici-lide-maji-mene-absenci-v-praci-a-jsou-zdravejsi-psychicky-i-fyzicky.html

  Nejvíc mne vždy pobaví, když někdo neodmítne sdělení na základě logické analýzy jeho obsahu, ale na základě zdroje, odkud sdělení pochází.

 30. toli

  Nejvíc mne vždy pobaví, když někdo neodmítne sdělení na základě logické analýzy jeho obsahu, ale na základě zdroje, odkud sdělení pochází.

  My už si zvykli že logika věřících je poněkud hmmmm….nelogická 🙂

  BTW Jak můžeš vědět že článek na novnkách nepsal věřící ?

 31. toli

  Je to dáno tím že si do svých premis dosazují jednu zbytečnost-Boha a tím se jejich premisy stávají nelogickými,chybnými .

 32. ind

  @toli

  BTW Jak můžeš vědět že článek na novnkách nepsal věřící ?

  A co je mi do toho, kdo ten článek vůbec na novinkách psal? Jaký má ta tvá otázka smysl?
  Neumíš si snad ověřovat články pomocí dalších zdrojů?

  Religion helps workers cope with stress
  New psychological research suggests that employees with high levels of religiosity feel better and are more likely to report that their lives have meaning.

  The study concluded that employees who are more actively religious are more likely to report low levels of anxiety, depression and fatigue and also higher presence of meaning in life, that is feeling that their lives have meaning.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140109003911.htm

 33. toli

  A co je mi do toho, kdo ten článek vůbec na novinkách psal? Jaký má ta tvá otázka smysl?
  Neumíš si snad ověřovat články pomocí dalších zdrojů?

  A co je mi do toho že věřící mají méně absencí v práci a jsou celkově zdravější ?
  Jestli to má být tvůj nejnovější způsob evangelizace tak nefunguje -není pro nás atraktivní být věřícím.
  Všimni si že mnoho lidí zde je přesvědčeno že máte nemocný mozek a tomu by jsme se právě chtěli vyhnout navíc existuje spousta jiných dobrých důvodů proč nebýt pánbíčkářem.

 34. Alibaba

  ind: Kdo tady tvrdí, že věřící nepijí alkohol?
  Nikdo, já jen, že v tom průměru za republiku jsou taky.
  A pokud budeme počítat „víru v boha“ za duševní poruchu (kódy F20–F29) , tak jsou logicky všichni věřící nemocní, takže v nepohodě. Přečtěte si i následující odstavec za tím vaším citovaným z wiki.

 35. ind

  @toli

  A co je mi do toho že věřící mají méně absencí v práci a jsou celkově zdravější ?

  Jestli ti je jedno, že tvá jednotlivá tvrzení jsou navzájem v rozporu, tak ti do toho nic není, nemusí tě to vůbec zajímat.

  „Věřící jsou nemocní. Co je mi do toho, že jsou celkově zdravější?“ 🙂

 36. Lemmy

  Ind, chorí sú nábožní v otázke vierovyznania, aj keď dajme tomu sú zdravší po fyzickej stránke,

 37. ind

  @Alibaba

  A pokud budeme počítat „víru v boha“ za duševní poruchu (kódy F20–F29) , tak jsou logicky všichni věřící nemocní, takže v nepohodě.

  Věřící jsou dle tebe v nepohodě pouze podle definice?
  To, že věřícího označíš za nemocného, z něj nemocného ještě neudělá.
  V čempak ta nemoc podle tebe spočívá, když se v průměru mají lépe, než ateisté?

 38. ind

  @Lemmy

  Pokud člověk věří v smysluplnost své existence, pak se samozřejmě cítí v životě lépe, než kdyby v ní nevěřil.
  Kde je u vás ateistů ten požitek pohody?
  Asi máte jinou definici nemoci, než Světová zdravotnická organizace.

 39. SH

  Pokud člověk věří v smysluplnost své existence, pak se samozřejmě cítí v životě lépe, než kdyby v ní nevěřil.

  Může být. Takoví muslimové musí být o dost více v pohodě, než ateisté, neboť Aláh jim poskytuje smysluplnost své existence. Jenže – pokud Aláh objektivně neexistuje, cítí se lépe jen díky tomu pocitu – té víře. Nebo je to jinak?

 40. Lemmy

  Ind: V čempak ta nemoc podle tebe spočívá, když se v průměru mají lépe, než ateisté?

  Na to si ako prišiel? Nábožní sa nemajú o nič lepšie v priemere ako ateisti. Všeobecne sú na tom rovnako, len nábožní majú navyše ťažobu z vierovyznania. Ateisti sú odbremenení od tejto ťažoby.

 41. Lemmy

  Ind: Kde je u vás ateistů ten požitek pohody?

  V samotnom živote. Vo všetkých jeho prejavoch. Vieme žiť aj so žiaľom, smútkom, starosťami a bolesťami.

 42. toli

  Asi máte jinou definici nemoci, než Světová zdravotnická organizace.

  Nu věřící jsou i v tomto daleko extrémnější,považují homosexualitu za nemoc přestože WHO nikoliv,takže proč bychom nemohli považovat náboženskou víru rovněž za nemoc když to nemocí je ?

 43. toli

  Definice nemoci je mimo jiné i to že přináší diskomfort nemocnému. A pánbíčkář se musí důsledně vyhýbat vědeckým poznatkům protože bourají jeho světonázor.Případně musí vědecké poznatky překrucovat tak aby byly v souladu s jeho světonázorem.Jak vyhýbání se vědeckým poznatkům tak překrucování vědeckých poznatků přináší značný diskomfort.

 44. SH

  https://www.youtube.com/watch?v=oldj11NEsc0 – (ateista) profesor Robert Sapolsky označuje náboženskou víru jako „univerzální přírodní antidepresivum“, které výrazně redukuje stres a funguje prakticky v každé kultuře.
  Zdá se ovšem, že onen anxiolytický účinek je nezávislý na náboženské věrouce (neberu-li v potaz nějaké vyloženě bláznivé sekty).
  Zkoušel jsem se teď koukat na nějaké celosvětové statistiky ohledně výskytu deprese a úzkostí a nezdá se, že by tam byly nějaké korelace, že by např. budhisté byli více úzkostní, než katolící, atp. (bral jsem to podle majoritního náboženského směru pro příslušnou krajinu).

 45. toli

  @SH
  Náboženská víra je způsobena dlouhodobým vytrvalým budováním neuronální sítě.Jde to napříč všemi věroukami bez ohledu v jakého boha věří.
  Zatímco ateista má antidepresivum ve sledování přírody či pozorování noční oblohy tak pánbíčkář se utěšuje svými představami o svém bohu případně „rozmluvou“ se svým bohem.
  Koukni se na youtube na profesora Koukolíka a jeho modulus boží.

 46. SH

  Jj, to video s Koukolikem jsem kdysi videl. Popisuje to zaroven i ve svych knizkach.

 47. Sam

  toli: ——————Náboženská víra je způsobena dlouhodobým vytrvalým budováním neuronální sítě.Jde to napříč všemi věroukami bez ohledu v jakého boha věří.———————
  Jo, to zní pravděpodobně. Možná je vhodné s tím budováním začít tak ve dvou letech věku dítěte. Když se začne tak ve 12 letech a ještě né moc důkladně (např. církevní gymnázium), tak se to nejspíše nepodaří.

 48. Lemmy

  S tým cirkevným gymnáziom súhlas. Keď chcel jeden rodič zapísať dieťa na cirkevné gymnázium, tak skúsil sa najprv poradiť s učiteľom z toho gymnázia. A rodič dostal takúto odpoveď: Ale to je cirkevné gymnázium! Dal najavo, že on tam učí, lebo sa nikde inde nedalo zamestnať. Ale upozornil na to, že ide o cirkevnú školu.

  Horší prípad poznám zasa u žiaka. Chodil na cirkevné gymnázium, ale bol veľmi vulgárny. Myslím doslovne, že sa vyjadroval veľmi hrubo. Gymnázium ukončil len tak tak. Netreba si robiť ilúzie zo žiakov alebo učiteľov na cirkevných školách. Platí, že na niektorých žiakov na cirkev odpudzujúci účinok, a vyrobia si zbytočne nepriateľov v živote.

 49. ind

  @SH

  Jenže – pokud Aláh objektivně neexistuje, cítí se lépe jen díky tomu pocitu – té víře. Nebo je to jinak?

  Samozřejmě. Člověk věřící v lež se může díky ní cítit dobře do té doby, než zjistí, že se o lež jedná.

 50. ind

  @Lemmy

  Nábožní sa nemajú o nič lepšie v priemere ako ateisti.

  Ale mají. Stačí se podávat na průzkumy svědčící o tom, že věřící mají stabilnější rodiny. A stabilní svazek významně napomáhá délce života.
  Je u nich v průměru nižší spotřeba alkoholu, o drogách ani nemluvě.

 51. ind

  @toli

  proč bychom nemohli považovat náboženskou víru rovněž za nemoc když to nemocí je

  Ano, je nemocí. Ale tvojí a tobě podobných. Já se kvůli víře necítím v nepohodě, ty ano.

  Je to navíc vědecky dokázáno…
  Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila, se u nich aktivovala. Rozdíl v „rozpálení“ ACC u ateistů vysvětlují výzkumníci tím, že zatím co myšlenka v boha jedny usmiřuje s chodem dění, protože se s nenadálými událostmi vyrovnávají jako s vůlí Páně, tedy s něčím nad čímž není potřeba příliš hloubat a dochází k redukci pocitů úzkosti, na ateisty stejné myšlenky působí kontraproduktivně a stav úzkosti jim prohlubují.
  http://www.osel.cz/5198-myslenky-na-boha-redukuji-uzkost-ale-jen-u-vericich.html

  Že jste někteří z vás nemocní z naší víry, je to váš problém.

 52. toli

  Ano, je nemocí. Ale tvojí a tobě podobných. Já se kvůli víře necítím v nepohodě, ty ano

  Ano,jsi natolik nemocný že už si to ani neuvědomuješ.Pro nás je typickým znakem tvé nemoci že jsi naprosto ztratil soudnost což tady neustále pod různými nicky dokazuješ v diskuzích.
  O tvém překrucování vědeckých poznatků ani nemluvím,dá to práci zachovat si blud v hlavě,že ? Co nemůžeš překroutit tak jednoduše ignoruješ.My naopak zcela ignorujeme ty vaše „pravdy“ které vycházejí z biblických blábolů ale jinak nemají žádné podklady.
  Opravdu mi je záhadou co tady vlastně děláš když už víš že nás nemůžeš a nedokážeš evangelizovat.

 53. kabát

  Že jste někteří z vás nemocní z naší víry, je to váš problém.

  Ano, když mě lidé tvého ražení staví na ulici s cílem vymývat mi mozek, tak se mi dělá nevolno. A jak jinak než jako nemocné mám chápat lidi, kteří v příšerném chování biblického boha vidí projev jeho lásky?

 54. Lemmy

  Ind: Člověk věřící v lež se může díky ní cítit dobře do té doby, než zjistí, že se o lež jedná.

  Kresťania, alebo veriaci v boha, to zvyčajne počas svojho života nezistia. Zomrú s lžou. Ale zomrú s dobrým pocitom. Budú sa cítiť dobre, keď budú umierať.

 55. ind

  @toli

  Pro nás je typickým znakem tvé nemoci že jsi naprosto ztratil soudnost což tady neustále pod různými nicky dokazuješ v diskuzích.

  Ale, ale, vy jste ti, kteří nejste vůbec schopni sjednotit materialistický ateismus s trestním řádem. 🙂
  Až když to uděláte, má význam hovořit o soudnosti.
  Jenže vy to nejste schopni udělat, protože to nelze. 🙂
  Zvláštní, že to zde došlo pouze jednomu ateistovi z tak početné skupiny. 🙂

 56. ind

  @kabát

  A jak jinak než jako nemocné mám chápat lidi, kteří v příšerném chování biblického boha vidí projev jeho lásky?

  Příšerné ti přijde z tvého pohledu, protože neznáš Boží motivy. Poznal jsem obojí pohled na Jeho motivy, správný i nesprávný.

  Pokud bys byl odsouzen k trestu smrti a někdo by šel místo tebe dobrovolně na popravu, nazval bys jeho chování příšerným, ty nevděčníku?

 57. Ateistum

  Citace z toho článku o Cingulární kůře (ACC) na Oslu:

  Dalo by se předpokládat, že usmiřující a méně stresující život věřících se také nějak projeví, například v dlouhověkosti. To se však nepotvrzuje a výsledky ve věci rozdílné délky života věřících a ateistů jsou rozporuplné. Stejně dopadají výzkumy zaměřené na to, jsou-li věřící v životě šťastnější. Nejsou. Žádný z táborů si ale nemusí zoufat. Ono je to tím, že pocit uspokojení přináší jakýkoliv pocit poznání, ať už jde o „pochopení“ nadpřirozena, nebo o chápání souvislostí a dění v přírodě. Jinak řečeno, víra v boha, nebo v sama sebe, své schopnosti a vědomí, že věcem rozumím (chápu, proč se dějí tak jak se dějí), má na naše zdraví, pocit uspokojení a štěstí stejný dopad. Jde jen o to něčemu VĚŘIT.

  😉

  Tož bratři lidští, rozhodnete-li se také věřit Bohu, ať podle toho vypadá i váš život. Člověk špatně jednající i smýšlející ať je vám nadále jako pohan nebo celnik.

 58. ind

  @Lemmy

  Ale zomrú s dobrým pocitom. Budú sa cítiť dobre, keď budú umierať.

  Podle tebe věřící umřou s dobrým pocitem a nebudou, nevěřící s dobrým pocitem asi neumřou a taky nebudou.
  🙂 Kdo je tedy na tom lépe z tvého pohledu?

 59. ind

  Nemám víru na to být ateistou …

  Ateista musí věřit, že „pan řídící trojjediný“ nebyl vytvořen inteligencí (pokud nepřipouští stvoření tohoto mechanismu mimozemšťany). 🙂

  Že jde skutečně o našeho „pana řídícího“, zmíněného v názvu článku, vyplynulo z toho, že kromě organizace 3-D chromatinové struktury, kterážto umožňuje spustit replikaci, v chromozomových doménách toto spouštění replikace také časuje. Všechny zmíněné jednotlivosti spolu souvisí a dost dobře je od sebe oddělit ani nejde, takže se dá říci, že „pan řídící“ není jediný, je „trojjediný“.
  http://www.osel.cz/10287-pan-ridici-replikace.html

  Toli takovéto poznatky bude samozřejmě ignorovat. 🙂

 60. Alibaba

  ind: Nejzajímavějším poznatkem z kanadských pokusů je, že ateisté reagují jinak. Pokud byli „nevědomky“ přivedeni na myšlenky souvisejícími s bohem, stejná oblast mozku (ACC), která se u věřících zklidnila,
  Na tom není nic divného. Na vás věřící v podstatě bůh_a_vše_okolo funguje jako fet. Šlehnete si boha (tělo vyplaví vnitřní drogy) a máte klid. Srovnejte s kuřákem, ten si šlehne nikotin a uklidní se.

  … se u nich aktivovala.
  Prostě automatická imunní reakce na „slovní průjem“. 🙂

  Že jste někteří z vás nemocní z naší víry, je to váš problém.
  No nedivte se, já nechci trpět vašimi náboženskými bludy, tak se bráním.

  Ale, ale, vy jste ti, kteří nejste vůbec schopni sjednotit materialistický ateismus s trestním řádem.
  Ale my to nepotřebujeme sjednocovat, proč? A vadí to jen vám věřícím, co si myslí, že mají svobodnou vůli od boha.
  Zvláštní, že to zde došlo pouze jednomu ateistovi z tak početné skupiny.
  Jestli myslíte multinicka, tak ten je v tomhle taky mimoň, protože matlá dohromady právní konstrukt a přesné fungování mozku – vědomí.

  Pokud bys byl odsouzen k trestu smrti a někdo by šel místo tebe dobrovolně na popravu, nazval bys jeho chování příšerným, ty nevděčníku?
  Tak takového debila bych chtěl vidět. Jen se divím, proč se ještě neukázal a občas u nějaké popravy za někoho „nazaskočil“.

  Nemám víru na to být ateistou …
  Nemusíte mít jako ateista žádnou náboženskou víru. A co se týče vědeckých poznání, tak ty můžete v klidu ignorovat, jen ale pak nesmíte tu vědu dělat.
  Ateista musí věřit, že „pan řídící trojjediný“ nebyl vytvořen inteligencí (pokud nepřipouští stvoření tohoto mechanismu mimozemšťany).
  Vždyť to jsou jen složité chemické reakce?

 61. SH

  Ind píše: Samozřejmě. Člověk věřící v lež se může díky ní cítit dobře do té doby, než zjistí, že se o lež jedná.

  Tomu rozumím. Neb když se řeholnice mmj. modlí ke svatému Františkovi z Assisi, jezuitský mnich John Main medituje v zenové klášteře a člen letničního shromáždění se modlí v neznámem jazyku a všichni zažívají +/- stejné uvolnění a hluboký vnitřní pokoj. Ale pozor – jen jeden z nich to má od Boha, zbylí dva podlehli svévoli nebo i hůř – temným silám.
  Tak jako – teoreticky to možné samozřejmé je, ale z mého pohledu se přeci jen zdá pravděpodobnější to, že to duševní rozpoložení má společného jmenovatele. Samozřejmě vím, že je naprosto vyloučeno, abyste s tímto tvrzením souhlasil – to si tu jen tak „nahlas brblám pod vousy“.

  Když jste se ale po čase jak vidno zase vrátil, vysvětlete mi jednu věc. Proč Václav Andrš, kazatel denominace, jejímž jste vy sám členem, vykládá lidem takové věci jako „… v dalších týdnech si vysvětlíme, co to přesně znamená – tenhle život schizofrenní, křesťanskej, absurdní, plnej paradoxů – co to znamená tenhle život žít“. Tohle je docela matoucí, poněvadž ty přídomky, které použil, neukazují na něco, co by se dalo nazvat „životní pohodou“.

 62. SH

  Jinak – pokud by někoho zajímalo: dneska v 17:45 začne na YT kanále filozofa Antonína Doláka live stream s názvem: „Matematik Michal Hanko: křesťanství, Bůh, Bible, Ježíš, evangelia“. K dispozici je i live chat, takže je možno oběma pánům pokládat dotazy, které možná i zodpoví.

  https://www.youtube.com/watch?v=FddOkqqqg8I – dnešní livestream

  https://www.youtube.com/watch?v=v_MehkwlHAA – předchozí díl: „Diskuze s matematikem Michalem Hankem o křesťanství, Fermiho paradoxu a o tom, zda Ježíš existoval“

  Upozorňuji na to, že ty streamy bývají zpravidla dost dlouhé, typicky 3 až 5 hodin.

 63. kabát

  ind: Příšerné ti přijde z tvého pohledu, protože neznáš Boží motivy. Poznal jsem obojí pohled na Jeho motivy, správný i nesprávný.

  Když bůh nařizuje zabíjet i kojence, je to příšerné a to bez debat.

  ind: Pokud bys byl odsouzen k trestu smrti a někdo by šel místo tebe dobrovolně na popravu, nazval bys jeho chování příšerným, ty nevděčníku?

  Taky bych to udělal, kdybych věděl, že nebudu na kříži viset a chcípat několik dní s přeraženýma hnátama, že zdechnu za pár hodin. Za tři dny vstanu z mrtvých a pak budu na věky věků žít v nekonečné blaženosti se svým papá. Všichni v celém vesmíru se mi budou klanět a uctívat. Co to je propánajána za oběť? A aby toho nebylo málo, dostanu jako třešničku na dortu do rukou všechny ty „nevděčníky“, kterým jsem jakože dal svobodnou vůli, ale ti svévolníci mně nejvyššího, nekonečně dobrotivého, trojjediného neuctívali, ba dokonce ti zlotřilci nevěřili, že vůbec existuju. Nechám je tedy mučit na věky věků, ale přitom je tak strašně miluju.

  ind: Samozřejmě. Člověk věřící v lež se může díky ní cítit dobře do té doby, než zjistí, že se o lež jedná.

  Byl bys křesťanem i v tom případě, kdyby ses narodil někde v Arábii ortodoxním muslimským rodičům, kteří by ti od narození vymývali mozek kecama, že Alláh je jediný pravý bůh a Mohamed je jeho prorok?

 64. toli

  @AlibabA
  Pokud bys byl odsouzen k trestu smrti a někdo by šel místo tebe dobrovolně na popravu, nazval bys jeho chování příšerným, ty nevděčníku?
  Tak takového debila bych chtěl vidět. Jen se divím, proč se ještě neukázal a občas u nějaké popravy za někoho „nazaskočil“.

  Takového debila jsi mohl vidět za války kdy se obetoval Maxmilian Kolbe,nechal se dobrovolně zabít v koncentráku aby zachránil jiného člověka.Kolbe se ovšem nepočítá,protože byl duševně nemocný kněz-fráterník s chorou myslí..Dnes je církví prohlášen za svatého 🙂

  Jinak je to ouplně debilní.I kdyby byl Kristus Bohem což pochopitelně není tak vlastně nic neobětoval.Jako Bůh odložil lidský život a vrátil se na nebesa.Je to totéž jako kdyby jsi zahodil svůj starý kabát,obětoval jsi něco ? Ne neobětoval. Podle stejné, zvrhlé pánbíčkářské logiky člověk nemůže zemřít protože má nesmrtelnou duši. Jak se Alibabo těšíš na věčnost v pekle ? Já velmi,protože tam nebude opruzovat pánbíčkář s doporučeními a příkazy jak se máš chovat a co si máš myslet 🙂

 65. toli

  Hvězdoun řádí na tom streamu,ale Hanko ho ignoruje 🙂

 66. Alibaba

  toli: Jak se Alibabo těšíš na věčnost v pekle ?
  Už se těším, budu v dobré společnosti. 🙂

 67. Richard Salka

  Nejako nerozumiem tomuto článku. Nie je predsa Česká republika príkladným sekulárnym štátom ? Veď proces restitúcií á zaviesť úplnú odluku štátu a cirkvi. Podobne je na tom Francúzsko.

 68. Sam

  SH
  Děkuji za odkazy. Jsem rád, že pan Hanko je zase činný. Škoda, že na svůj web už 4 roky nic nepřidal. http://www.i-ateismus.cz/ Možná usoudil, že web je již zcela hotový a není co dalšího dodávat.

 69. Honza Werner Post author

  Richard Salka: „Nejako nerozumiem tomuto článku.“

  Čemu přesně nerozumítě? Článek se nevěnuje sekularismu v České republice, ani právním důsledkům církevních restitucí.

 70. Lemmy

  Ind: Nemám víru na to být ateistou …

  Na ateizmus nepotrebuješ vieru, ale rozum.

  Kto nemá rozum, uspokojí sa aj s vierou.

  Poznámka: Archivujem si to. 😀

 71. Lemmy

  ind: nevěřící s dobrým pocitem asi neumřou a taky nebudou.

  Pochybujem, že toto je pravda. Ja napríklad zomriem s pocitom, že to tak na svete chodí. Nemám žiaden strach zo smrti. Ak mám strach, tak z bolestí, ktoré možno budem mať pred smrťou. Ale je to prirodzené. Videl som dokumentárny film, kde levy napadli kravu. Jednoducho ju počas konca jej života trhali zubami, ona výslovne trpela, ale pomoc nemal žiadnu. Ostatné zvieratá boli rýchlejšie, zdravšie, a unikli levom. Levy sa potrebujú najesť, inak zahynú. Nejde mi teraz o levy, ale o tú kravu. Vo veľkých bolestiach umierala. Takže, ak mám strach, tak len z veľkej bolesti. Myslím si, že som dokonale šťastnejší než ktorýkoľvek nábožný, teista, keď si myslím, že ideálna smrť by mala prísť takto: Idem spať, a ráno sa nezobudím. To je môj ideál. Zomrieť bez toho, aby bol mal veľké bolesti. Preto aj podporujem schválenie zákona o eutanázii. Bude to vysoko humanistický zákon, ktorý zotrie všetkých nábožných fanatikov. Len človek, ktorý má rozum, sa vie vcítiť do bolesti druhých ľudí. Kresťania sú bezcitní egoisti, musíme na zákone pracovať napriek ich bezcharakternosti.

  Záver: Humanisti sú na tom podstatne lepšie, sú vyrovnaní so smrťou, oproti labilným kresťanom (teistom).

 72. ind

  @SH

  Tak jako – teoreticky to možné samozřejmé je, ale z mého pohledu se přeci jen zdá pravděpodobnější to, že to duševní rozpoložení má společného jmenovatele. Samozřejmě vím, že je naprosto vyloučeno, abyste s tímto tvrzením souhlasil – to si tu jen tak „nahlas brblám pod vousy“.

  Asi těžko můžete porovnávat vnitřní stavy lidí z hlediska jeho vlastních pocitů.
  Hlavní rozdíl oproti nekřesťanským praktikám vidím v tom, že v biblické meditaci, rozjímání, nikdy nejde o vyprázdnění mysli. Ono je rozdíl v získání pokoje způsobem, když potlačím nebo si ani nepřipustím zNEPOKOJivou otázku, nebo když na ni dostanu usPOKOJivou odpověď.

  Krásně je vidět tento rozdíl na tomto biblickém textu:
  Vždyť odvrácení prostoduchých je zabije, bezstarostnost hlupáků je zahubí. Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla.
  Pr 1,32-33

  Prakticky poslušnost Božímu slovu vede k životnímu pokoji – proti tomuto budete těžko hledat argumenty.

  Proč Václav Andrš, kazatel denominace, jejímž jste vy sám členem, vykládá lidem takové věci…
  Na to se zeptejte jeho. 🙂

 73. ind

  @kabát

  Díky za krásné odhalení motivů.

  Taky bych to udělal, …

  Nevěřím ti. Nakolik jsi schopný opouštět svou částečnou blaženost teď?

  Nechám je tedy mučit na věky věků, ale přitom je tak strašně miluju.

  Samozřejmě, že láska respektuje rozhodnutí. Chce někdo být bez Boha? Má to mít! Lidská pýcha si nedovoluje přiznat, že Bůh je zdrojem veškerého dobra.

  Co to jsou za výčitky, když Bůh splní přání těch, kteří nechtějí být s Bohem?

  Byl bys křesťanem i v tom případě, kdyby ses narodil někde v Arábii ortodoxním muslimským rodičům, kteří by ti od narození vymývali mozek kecama, že Alláh je jediný pravý bůh a Mohamed je jeho prorok?

  Je to možné. Muslimům se hodně v dnešní době zjevuje Kristus ve snech a konvertují ke křesťanství.

  “Of course it was a difficult decision,” Abu Radwan said. “I was born into a Muslim family.”
  The family is from the city of Homs in Syria. They sought refuge in Lebanon at the beginning of the war. Then two years ago, Abu Radwan said Jesus appeared to him in a dream.

  https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/03/03/muslim-syrian-refugees-converting-christianity/98685852/

 74. toli

  “Of course it was a difficult decision,” Abu Radwan said. “I was born into a Muslim family.”
  The family is from the city of Homs in Syria. They sought refuge in Lebanon at the beginning of the war. Then two years ago, Abu Radwan said Jesus appeared to him in a dream.
  https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/03/03/muslim-syrian-refugees-converting-christianity/98685852/

  Pochopitelně,potřebují získat povolení k pobytu a to je i důvod dekonverzí z islámu na křesťanství.Mají větší šanci v jednání s imigračními úřady.
  Je jedno jestli jsi nemocný zleva nebo zprava,nemocným zůstáváš vždycky 🙂

 75. ind

  @toli

  Pochopitelně,potřebují získat povolení k pobytu a to je i důvod dekonverzí z islámu na křesťanství.Mají větší šanci v jednání s imigračními úřady.

  O tom, že konverze od islámu je v islámské společnosti trestána smrtí, toli pochopitelně mlčí.
  O tom, že v Libanonu, kde se daný konvertita nachází, převažují muslimové, toli pochopitelně neví.

  Jakou výhodu přinese v jednání s imigračními úřady konverze ke křesťanství v zemi, kde tvoří muslimové 54% obyvatelstva?
  🙂

 76. ateista

  „Že jde skutečně o našeho „pana řídícího“, zmíněného v názvu článku, vyplynulo z toho, že kromě organizace 3-D chromatinové struktury, kterážto umožňuje spustit replikaci, v chromozomových doménách toto spouštění replikace také časuje. Všechny zmíněné jednotlivosti spolu souvisí a dost dobře je od sebe oddělit ani nejde, takže se dá říci, že „pan řídící“ není jediný, je „trojjediný“.
  http://www.osel.cz/10287-pan-ridici-replikace.html

  Tohle ale stále není důkaz nezjednodušitelné složitosti, takže to možnost samovolného vzniku nevyvrací, mohlo se to vyvinout z ještě jednoduššího systému a to ještě z jednoduššího, přičemž nepovedené variace vymřely. S tím evoluce počítá.

  Tedy to není proti dnešní teorii evoluce. Ani proti abiogenezi. Stačí, že víme, jak rychle se díky Millerově experimentu z chemické kaše začnou rodit aminokyseliny.

  S pozdravem ateista.

 77. ateista

  Inde, máš pravdu v tom, že zdejší ateisté moc nepřemýšlí, takže uplatnit vědecké poznatky o svobodné vůli v právu nechtějí, jsou to pokrytci, jindy samá věda, ale když jde o svobodnou vůli, jediný, kdo měl pravdu, byl zdejší jeden ateista, možná dva.

 78. toli

  O tom, že konverze od islámu je v islámské společnosti trestána smrtí, toli pochopitelně mlčí.
  O tom, že v Libanonu, kde se daný konvertita nachází, převažují muslimové, toli pochopitelně neví.

  Jakou výhodu přinese v jednání s imigračními úřady konverze ke křesťanství v zemi, kde tvoří muslimové 54% obyvatelstva?

  Tady je zřetelně vidět jak to máš v té hlavě vypatláno.
  V článku se mluví o refugees tedy uprchlících ze Syrie
  Jsi prostě idiot,což pochopitelně nemůžeš pochopit 🙂

 79. toli

  A v Libanonu jsou velké komunity křesťanů a představ si že zcela legálně.
  U toho Syřana předpokládám že bude chtít do Evropy,co by dělal v Libanonu.

 80. SH

  Kontemplativní praxi jeptišek, které se modlí k panence Marii a svatému Josefovi, svědků Jehovových, muslimů, atd. bych stěží označil za něco, co by se podobalo „východní meditaci“ a přesto se i u těchto lidí objevují pocity vnitřního klidu a kotaktu s Bohem. No – já nevím, vážně bych to viděl spíše na nějaký „univerzální psychologický princip“ … duchovní pozadní bych v tom nehledal.

 81. toli

  @SH
  To je právě vybudování té specifické neuronální sítě která jim zprostředkovává ty libé pocity.Jde to napříč kulturami i náboženstvími bez ohledu na nějakého vymyšleného boha.Neuronální síť je i zdrojem těch jejich halucinácí kdy vidí Ježíše,Marii a podobně.
  Uši slyší to co chtějí slyšet a oči vidí to co chtějí vidět,do téhle věty bych to asi shrnul.

  A neuronální síť musíš pravidelně udržovat v chodu jinak se rozpadne. Tedy pánbíčkář se musí modlit a budhista meditovat.
  Na té dočasnosti neuronální sítě vidíš jak je náboženská víra nepřirozená-boha musíš neustále přikrmovat jinak se ztratí 🙂

 82. ind

  @ateista

  K čemu by ten jednodušší systém asi byl?
  Zvláštní jak evolucionisté stále nemohou pochopit pojem nezjednodušitelná složitost.
  Nezjednodušitelná složitost neznamená, že nemůže existovat něco jednoduššího, ale že nemůže existovat něco jednoduššího, které by konalo stejnou funkci.
  🙂

 83. ind

  @toli

  Tady je zřetelně vidět jak to máš v té hlavě vypatláno.
  V článku se mluví o refugees tedy uprchlících ze Syrie
  Jsi prostě idiot,což pochopitelně nemůžeš pochopit

  Toli, ty mě tady bavíš. 🙂
  Uprchlíku ze Sýrie do Libanonu má přinést výhodu v jednání s imigračními úřady konverze ke křesťanství v zemi, kde obyvatelstvo tvoří 54% muslimů. 🙂

  Náboženství: muslimové 54 %
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Libanon

  Čekám na další tvou anekdotu. 🙂

 84. ateista

  Ono to nemuselo mít stejnou funkci, ta funkce se mohla měnit. Nikde není důkaz, že nemůže žít jednoduchý život bez těhle tří funkcí jak popisuješ… 🙂

  Tak zase někdy. Čekám na Medeu. Ahoj! 🙂

 85. ind

  @SH

  Univerzální psychologický princip nepopírám. Vždyť i ateistovi může na psychiku pomoci obracet se k Tomu, v kterého nevěří, když mu teče do bot.

  Těžko ale psychologicky vysvětlíte získaný pokoj, který pramení z poslušnosti vůči Bohu.

  Ale ničemové budou jako vzedmuté moře, když se nemůže utišit, jehož vody vyvrhují špínu a bláto.
  Iz 57,20

 86. toli

  &
  @ IND
  Já říkal a říkám že jsi idiot, že tam je 54 % muslimů přeci neznamená že tam nemůže být 46% svobodně žijících křesťanů,podívej se na Jordánsko.To je taky muslimské a přesto tam žijí křesťané naprosto svobodně.
  A koneckonců v Česku je vás 10% dle oficiálních statistik a rovněž žijete naprosto svobodně.Děje se vám nějaké příkoří ? Neděje.

 87. ateista

  Jistě, oni si tam žili křesťané a muslimové tak svobodně, že tam byla 15let válka mezi křesťany a muslimy, tolík je taky po mrtvici, náš „logik“… No nic, tak někdy jindy a jinde… 🙂

 88. SH

  Těžko ale psychologicky vysvětlíte získaný pokoj, který pramení z poslušnosti vůči Bohu.

  Poslušnost k Bohu je podmíněna vírou v tohoto Boha (který vás miluje a případně vám i pomáhá, když v něj věříte a zachováváte jeho přikázání). Neskloníte hlavu před něčím, čemu nevěříte. Pokoj vám tedy přináší víra, poslušnost je až následek této víry.

 89. ind

  @ateista

  Ono to nemuselo mít stejnou funkci, ta funkce se mohla měnit.

  To je právě to. K čemu by to mělo sloužit, když by to neplnilo nynější funkci?

  Nikde není důkaz, že nemůže žít jednoduchý život bez těhle tří funkcí jak popisuješ…
  To netvrdím.
  Složitější život se ale bez této funkce neobejde.

 90. toli

  @ateista
  Jistě, oni si tam žili křesťané a muslimové tak svobodně, že tam byla 15let válka mezi křesťany a muslimy, tolík je taky po mrtvici, náš „logik“… No nic, tak někdy jindy a jinde…

  Že tam byla válka v době kdy jsi ještě nebyl na světě? No a ? Už dávno tam válka není. Ano běž se přihlásit na granosalis jako Nemohoucí a dělej ze sebe apologetu křesťanství 🙂

  Ostatně už Martino ti tam říkal že se vyjadřuješ jako nemohoucí kretén,ač je Martino názorovým oponentem tak v tomto s ním souhlasím.

 91. ind

  @toli

  A kde je ta tedy ta tvá výhoda v přijetí křesťanských imigrantů v zemi, kde je 54% muslimů?

 92. ind

  @SH

  A vy si opravdu myslíte, že víra bojovníka islámského státu mu přináší stejný pokoj jako víra křesťana, který se řídí tímto?

  abyste … si zakládali na pokojném životě 1. Te 4,10.11

  Pokoj není jen o míře víry, ale hlavně o jejím obsahu.

 93. toli

  A kde je ta tedy ta tvá výhoda v přijetí křesťanských imigrantů v zemi, kde je 54% muslimů?

  Už jsem ti řekl že přijal Krista protože to je pro něj výhodné jako příprava v pokračování v cestě do Evropy.Vyjádřil se že chce zůstat v Libanonu ? Nevyjádřil. Oni chtějí jít dál jakmile to bude možné.Cílem je Evropa kam by chtěl přijít už jako křesťan protože si myslí že to bude pro něj výhodnější.

 94. toli

  Pokoj není jen o míře víry, ale hlavně o jejím obsahu.

  Pokoj je výsledkem tvého rozpoložení když krmíš svého Trolla pardon,svého Boha. Činitelem není bůh ale tvá nemoc-náboženská víra.
  A kromě toho nejsem zcela přesvědčený o tvém pokoji když neustále trolíš tady,to přeci člověk co má pokoj v duši nedělá.

  Rozhodně podléháš nutkavému nepokoji když datluješ do klávesnice hovna která nám chceš sdělit

 95. SH

  Zdaleka ne všichni muslimové jsou militantní šílenci a členové ISIS. Upíráte civilizovanému muslimovi pokoj v duši, k němuž dospěl na základě liberálního předporozumění Koránu?
  A naopak – existují křesťané, kteří si vyjedou na výlet do svaté země, tam se jim zjeví Bůh, oblečou se do prostěradla, vydají se kázat na nějaké svaté místo, pak si pro ně přijede sanitka a protože jsou někdy překvapivě agresivní z toho setkání se stvořitelem, musí dostat něco na zklidnění. To bych úplně pokojem nenazýval.
  Nebo když někdo skončí na lůžkovém oddělení psychiatrie, protože mu letniční pastor sdělil, že uvnitř něj sídlí démon, protože má dotyčný skrytý hřích. Takže ano – souhlasím, že je důležitý i obsah – je nutno obsah svatých textů vykládat tak, aby se člověk cítíl co možná v nejlepší psychické kondici.

 96. Alibaba

  @ind
  Tak si přečtěte i politický systém Libanonu. Aby to fungovalo mají natvrdo v ústavě rozdělení státních funkcí mezi jednotlivá náboženství.
  Ale celkově to žádná sláva není. 🙂

 97. toli

  @SH
  Takže ano – souhlasím, že je důležitý i obsah –

  Obávám se že Ind měl na mysli obsah ve smyslu Krista či jeho Otce,nikoliv v esoterickém či budhistickém smyslu.

 98. toli

  @Alibaba
  Politické řešení v Libanonu je umění možného. Parlament na půl,polovina poslanců muslimové a polovina poslanců křesťané.Všechny politické strany jsou na bázi náboženství.
  Ale jinak máš pravdu,já bych také nechtěl mít v českém parlamentu 100% chorých mozků 🙂

  Já jen čekám kdy vypadne KDU a TOPka což je agresivnější a progresivnější derivát lidovců.

 99. Ateistum

  Ind: Hlavní rozdíl oproti nekřesťanským praktikám vidím v tom, že v biblické meditaci, rozjímání, nikdy nejde o vyprázdnění mysli

  K tomu jsi uvedl citaci, ale jde o něco zcela jiného, leč mnohými „věřícími po křesťansku“ nepochopeno.

  Je třeba zkoumat každou myšlenku a podnět zda jsou naše. Těm duchem nemrtvým se snaží démoni našeptávat.
  „Křesťani“ si to (protože třeba v hinduismu lidé s démony skutečně komunikují, i jim udělují vládu nad svým tělem) přetavili do zákazu meditovat (o meditacích většinou ví jen z východu, vlastní zkušenost většina nemá). Já třeba „medituji“ od malička, vypracoval jsem si vlastní systém (určitě už ale bude existovat) a při něm defakto kontroluji nebo ovládám možné maximum, což ale také vede k vyprázdnění, které jà bych nazval tělesným nebytím a vnímáním sebe sama, mozek lze v tu dobu zaměstnat a jeho výkon je přinejmenším mnohonásobný, pokud je to vůbec o mozku.

 100. Ateistum

  Pokoj nepramení z poslušnosti! Vše sice souvisí se vším, ale zákoník nikdy nepozná stejný pokoj jako ten kdo patří Bohu, Kristu.

  Člověk je vysvobozený a uzdravený a jak praví písmo i Kristův pokoj mu je dán. Já jen dodám, že být uzdravený a svobodný, navíc mít mysl Kristovu, samo o sobě pokoj přináší.

  Ekklesian

 101. Ateistum

  Proč nemít pokoj, když umřete světu? Nemá na vás vliv, nemá vás v moci, jako dříve!

 102. ind

  @SH

  Upíráte civilizovanému muslimovi pokoj v duši, k němuž dospěl na základě liberálního předporozumění Koránu?

  Samozřejmě neupírám. Pokud si vzpomínáte, citoval jsem v jednom z předešlých příspěvků Bibli, kde se hovoří o lidech, které jejich bezstarostnost zahubí.

  kázat na nějaké svaté místo, pak si pro ně přijede sanitka a protože jsou někdy překvapivě agresivní z toho setkání se stvořitelem, musí dostat něco na zklidnění. To bych úplně pokojem nenazýval.

  Taky bych to nenazýval pokojem a ani bych to nenazýval setkáním se stvořitelem, pokud by nepokoj byl důsledkem daného „setkání“.

  je nutno obsah svatých textů vykládat tak, aby se člověk cítíl co možná v nejlepší psychické kondici
  To není správně.

  Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.
  2K 7,10
  Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.
  Žd 12,11

  Spravedlivý trest v rámci výchovy vede k pokoji. Trest sám o sobě není příjemný.

 103. Lemmy

  Ind sa pýta: Kde je u vás ateistů ten požitek pohody?

  V samotnom žití, alebo ak chceš, tak u mňa v humanistickom svetonázore. u mňa ide o vyšší morálny princíp ako u kresťanov. Kým sa v biblii píše, že za jedno oko jedno oko, ide o nespravodlivosť. Boh v tom čase nebol rozumný?

  Predstavte si takú nepríjemnú situáciu, že vášho desaťročného syna odvlečie násilím nejaký agresívny, dvadsaťročný, duševne zdravý muž, a bez akéhokoľvek dôvodu, len tak, z prebytku energie, mu zámerne vypichne pravé oko. Podľa spomínanej starozákonnej zásady by bolo celkom primeraným trestom, keby aj jemu ktosi vypichol pravé oko. V Starom zákone sa nehovorí nič bližšie o tom, kto má odplatu vykonať, preto môžeme predpokladať, že by to mohol niekomu nariadiť súd. Boli by ste s takým „riešením“ spokojní, považovali by ste ho za spravodlivé? Ja nie.

  Pozri viac: Náboženská morálka.

  Náboženská morálka je falošná, krivá, nespravodlivá, nečestná.

  Kresťania ako Hitler, Bush, Trump, sú vojnoví zločinci, a nič sa nedeje. Kresťania mlčia.

  Mám pocit, že žijem lepšie, odkedy som ateistom, jasnejšie, voľnejšie, intenzívnejšie. (Comte-Sponville)

 104. toli

  @IND
  Myslím že už ti tady spousta lidí říkalo že citáty z bible pro nás nejsou směrodatné vzhledem k tomu že je psali stejně postižení lidé jako ty.
  Představ si že v bibli je i mluvící had,lidé létají vzduchem a smradlavá mrtvola (po 4 dnech pobytu v pouštním prostředí) opět ožívá.

 105. Ateistum

  Zákon oko za oko není zákon v pravém slova smyslu. Je to právo zachovat se spravedlivě a způsobit ještě za života člověku zásadní újmu podobného charakteru jako sám způsobil, aby například on a jemu podobní již nikdy neměl touhu opakovat svůj záměrně zlý čin.
  Je to jedna z věcí co byla psána pro mrtvé a v minulosti i současnosti se zvrtla do vendety/pomsty. Člověk netělesně přemýšlející se uplatnění podobné spravedlnosti snaží vyhnout a u méně důležitých věcí strpí újmu.

  V muslimských zemích s tímto právem svým způsobem nakládá i soud. Pokud si pamatuji správně tak muž, který ženě vchrstnul do tváře kyselinu/žíravinu, což jí krom jiného i zničilo zrak, byl odsouzen k oslepení kyselinou. Byl to ojedinělý a extrémní soudní výrok poslední doby a proto nebyl přílišúčinný.

  Kdyby se, ale například muži v Norsku a brzy asi i v Česku (kterým vláda státu, justice, policie, lekaři, právníci, sociální pracovníci, neziskové nic,…) chopili správně a spravedlivě svého práva a každému kdo se zúčastnil zničení jeho rodiny, utrpení jeho dětí, připravení ho o všechno,… způsobili újmu stejného či podobného charakteru, byla by tu šance na nápravu společnosti a rychlá.
  Mohlo by to ale znamenat roky žít pro pomstu a při špatném provedení nebo obraně zločinců, kteří jsou v tomto případě organizovaní, provázaní, napojení na vládnoucí vrstvu opuštění společnosti která uvedeným toleruje zneužití moci a svým postojem to činí legitimním. Takže pro většinu osvobození. Ty pro které by to bylo strašné neštěstí by radši strpěli újmu, což neznamená že se nebudou mstít (a nespravedlivě) hned jak dostanou příležitost.

  Vím že málokteří pochopíte, většina jste navíc mrtví duchem, vím ale že byste to měli slyšet; brzy bude každý z vás i vaši vládci konat všelijak.

  Co mne se týká já své právo uplatním bude-li to možné a vhodné, nevzdávám se spravedlivé odplaty každému jednomu kdo mi ublíží.

 106. SH

  Pokud jsou vaše hypotézy o pokoji/nepokoji pravdivé Danieli (čemuž já osobně nevěřím), mám velké obavy o vašeho bratra v Kristu Eklesiana (nyni vystupuje jako Ateistum). Měl byste mu promluvit do duše a patřičně „ho biblicky srovnat“.

 107. Ateistum

  Ekklesian ví co říká i komu to říká.

  Na první pohled by moudrý řekl, že je zbytečné hovořit k tomu ke komu bylo a lépe by bylo mlčet.
  Já říkám, že jednak spravedlnost je spravedlnost a pak, že v srdcích lidí je již mnoho nashromážděné nenávisti pro nespravedlnost i touhy po pomstě.

 108. SH

  Tady nejde o nějakou spravedlnost, ale o ty vaše podivné „meditace“ přeci.

 109. Ateistum

  No a s čím máš problém? Já svoje myšlenky neustále zkoumám a jak mysl má, tak činy mé, jsou v podřízenosti Kristu.

  Ekklesian

 110. kabát

  ind: Je to možné. Muslimům se hodně v dnešní době zjevuje Kristus ve snech a konvertují ke křesťanství.

  Vážně? A proč se nikdy nezjevil mně, přesto že jsem ho o to kdysi nesčíslněkrát prosil a žádal. Kolikrát se mi stalo, že jsem něco přečetl nebo s někým vedl rozhovor a následující noc se mi o tom zdálo. Ti muslimové o Ježíši jistě četli v Koránu. A můžu ti tu naservírovat opačné příklady, kdy křesťan konvertuje k islámu. To není žádný argument.

  ind: Chce někdo být bez Boha? Má to mít! Lidská pýcha si nedovoluje přiznat, že Bůh je zdrojem veškerého dobra. Co to jsou za výčitky, když Bůh splní přání těch, kteří nechtějí být s Bohem?

  V předchozím odstavci píšu, že jsem s bohem chtěl být. Takže zase jenom kecy v kleci.

 111. toli

  @Kabát
  Muslimové mohou stejně jako křesťané žvanit co chtěji.Já jen vím že se muslimové se cpou do Evropy a tudíž jejich zjevení pokládám za silně účelová.
  Tobě se Kristus nezjeví protože z tebe má a bude mít hovno,tak proč by se ti zjevoval 🙂

 112. Ateistum

  Člověk chce to po čem touží jeho srdce. Jak víš, že stvořitele kterého hledáš je ten který jím skutečně je? Toho by jsi pak nenašel, nebo neviděl jeho konání k tobě.

  Podívej kolik je na světě lidí a většina z nich našla každá svého boha (či jinou bytost, energii,…), boha odpovídajícího touze jejich srdce. To je výsada zlého, dát člověku po čem touží.

  Hledej Pravdu, ta tě osvobodí a „najdeš“ Boha, přesněji on sám se ti dá poznat. Pak se pozná co opravdu chceš a čemu věříš, budou tomu odpovídat tvé skutky.

 113. toli

  @Kabát
  Myslím že můžeš být rád že ho nevidíš,ono není o co stát.Ve chvíli kdyby se ti zjevil Kristus tak už to znamená že jsi nemocný. Pokud se zjevuje muslimům tak to zase až tak nevadí,oni už jsou stejně nemocní z alláha.
  BTW pro pravověrného muslima je Ježíš celkem nevýznamný prorok ,Alláh nemá syna (tedy islám je skutečně monoteistické náboženství) a Ježíš dle muslimské víry nezemřel na kříži.Podle Židů se zase Marie vykurvila s římským žoldákem a narodil se z toho parchant-Ježíš Kristus.Teď ho vaří pekelníci v kádi plné hoven za to že si hrál na boha,tolik židovský Talmud.

 114. toli

  Podívej kolik je na světě lidí a většina z nich našla každá svého boha (či jinou bytost, energii,…), boha odpovídajícího touze jejich srdce. To je výsada zlého, dát člověku po čem touží.

  Tuto větu lze stáhnout i na křesťanství.
  Otce a Krista nám dal také ďábel ,protože někteří lidé po nich toužili tak dostali svého trojjedinného boha 🙂

 115. Ateistum

  Obrátit se přímo na Krista (krista Ježíše) bez víry ve Stvořitele je dnes myslím pro většinu lidí nemožné. Znamenalo by to ho již znát, ne teprve poznávat a věřit v něj. Otec/Stvořitel je v mnoha ohledech absolutní a z toho jaký je vyplývá i řád našeho světa.

 116. Ateistum

  A hlavně Kristus je syn Boha/Stvořitele.

 117. kabát

  Ateistum: Hledej Pravdu, ta tě osvobodí a „najdeš“ Boha, přesněji on sám se ti dá poznat. Pak se pozná co opravdu chceš a čemu věříš, budou tomu odpovídat tvé skutky.

  Ty tu podrýváš to, co tu tvrdí ind. Těm muslimům se v noci Ježíš jen zdál a hop – ráno z nich byli křesťani. Žádný složitý proces hledání. Vždyť vy křesťani se neshodnete ani mezi sebou a to chcete poučovat a napravovat bezvěrce.

 118. Ateistum

  Ne to ty nechápeš a nechceš vidět pravdu. Ale zkusme to jinak…

  Démon, kterému se člověk určitým způsobem otevře, se mu může ve snu (Ježíš není v těle na zemi, teprve příjde.) zjevit jako Ježíš. Nebo se prohlásí za jeho anděla, opět klidně viděného ve snu.
  Když člověk uvěří, věří v Ježíše? Nevěří!

  Když ty toužíš po Ježíši určitých vlastností a ignoruješ i to, že on a Otec jsou jedno, hledáš takového Ježíše, věříš v takového Spasitele/Krista.

  Muslim je schopen slyšet pravdu o Ježíši, tak jako každý. To je již součástí božího díla.

  Nikdo neříká, že se mu Ježíš nemůže dát poznat.
  Ty jsi hovořil o touze poznat určitou bytost, upínal jsi se k tomu předpokládám, ale bylo to opravdu k tomu o komu koho jsi jmenoval? Ani mě se Ježíš ve snu nezjevuje a ne nadarmo je považováno za chybu zabývat se jeho vzhledem.

  Až poznáš pravdu, začneš i rozlišovat a poznáš, že jsi vyučován (a každý potřebuje jinou výuku a vedení). Ježíše uvidíš až se navrátí.

 119. toli

  No a jak nám ozřejmíš že zrovna ty jsi nepodlehl ďábelskému mámení a tvůj Kristus je skutečně Kristus ? On se tvůj písemný projev totiž opravdu jeví jak pod vlivem Satana 🙂

 120. Lemmy

  Kabát: A proč se nikdy nezjevil mně, přesto že jsem ho o to kdysi nesčíslněkrát prosil a žádal.

  Je celkom (teoreticky, hypoteticky) možné, že Kristus je súčasť boha, a teda je aj vševediaci, a pozná budúcnosť. Neukázal sa ti, lebo už pred tvojím narodením vedel, že raz v živote odpadneš od viery v Krista. On to dávno vedel, preto pre neho nemalo význam sa ti ukázať. Načo sa bude namáhať. Musí šetriť svoju energiu, nakoľko na svete j príliš veľa nábožných, kresťanov, kristovcov, a on ako poznateľ budúcnosti už dávno vie, že títo kristovci neodpadnú od viery v neho. A tým neodpadlíkom sa musí venovať vo dne, v noci, keď neodpadlíci driemu, spia alebo sa modlia. 🙁 [Žartujem.]

 121. Lemmy

  Ateistum: a jak mysl má, tak činy mé, jsou v podřízenosti Kristu.

  Nie. Neustále sa mýliš. Žiješ v matrixe alebo tatrixe, a nevieš zistiť pravdu, pretože všetko je len simulácia. Aj ty si simulácia. A tu simuluješ jedna neradosť. Si jednoducho simulant. 🙂

 122. toli

  @Lemmy
  Je celkom (teoreticky, hypoteticky) možné, že Kristus je súčasť boha, a teda je aj vševediaci, a pozná budúcnosť. Neukázal sa ti, lebo už pred tvojím narodením vedel, že raz v živote odpadneš od viery v Krista.

  Lemmy plácáš hovadiny,jednak Kabát nemohl odpadnout od víry v Krista když nikdy žádnou takovou víru neměl a jednak máš v bibli uvedeno že Syn neví vše jako Otec,nezná datum armagedonu ,ale plácá že tato generace (generace před 2000 let) pozná jeho návrat 🙂

  I přestože žertuješ tak uvádím tvé informace na pravou míru. Aby si náhodou nějaký ateista nemyslel že kdy se stane věřícím tak bude spasený 🙂

 123. Ateistum

  Jistě existují i lidé kterým se kristus Ježíš zjevil, nebo jeho anděl, a oni ho odmítli. A třeba se ani nezjevil z důvodu aby někoho pozval osobně do božího království, vyzval ho k následování, ale prostě aby zasáhl, to je třeba úkolem andělů. Třeba i jen kvůli spravedlnosti.

  Já mám obecně problém si sny pamatovat. Kolikrát vím, že to bylo důležité, bylo to řešení, odpověď, ale…

  Schválně si odpověz na otázku v jakého krista by jsi uvěřil a zda ho následoval, či žil dále beze změny. Protože jestli opravdu toužíš po kontaktu s duchovní bytostí, pravděpodobně se ti ho dostane. A většina lidí, možná i všichni, se dostane do kontaktu s démony, anděli kteří se vzbouřili proti Bohu a jeho Člověku.

 124. toli

  Schválně si odpověz na otázku v jakého krista by jsi uvěřil a zda ho následoval, či žil dále beze změny

  Těžká otázka,no vzhledem k tomu že si rád rozhoduji o svém životě sám a jsem jako dospělý naučený příjímat následky svých rozhodnutí, následky ve smyslu nemocí a úrazů, tak bych asi žádného Krista potkat nechtěl,nemá mi co nabídnout,nemá mne z čeho spasit

 125. Ateistum

  Ježíš neříkal nic o tom, že se vrátí za života svých učňů, za jejich života v těle; o jednom pak hovořil jak hovořil.

  Říkal, že ještě za života poznají království boží a budou moci vcházet a vycházet.

 126. toli

  Na to abych věřil vašim definicím hříchu bych nejdříve musel být teistou a to už dávno nejsem.
  Jistě zlo nepochybně existuje,ale není personifikováno.
  Personifikaci dobra a zla používáte pouze vy,pánbíčkáři.
  A sami máte problém s chápáním těchto atributů.
  Tedy myslíte si že bůh který nařídí genocidu nebo posílá do pekla má k člověku bezpodmínečnou lásku.

 127. Ateistum

  Také hovořil, že budou antikristé a to již za jejich života.

  A dnes jich je ještě mnohonásobně více.

 128. toli

  Ježíš neříkal nic o tom, že se vrátí za života svých učňů, za jejich života v těle; o jednom pak hovořil jak hovořil.

  A jak se odliší jednotlivé generace svatých v nebi ?

  Říkal, že ještě za života poznají království boží a budou moci vcházet a vycházet.

  Což logicky znamená že jeho království boží je na zemi.
  Anebo to znamená nabádání k fetování Krista tedy aby si fetující udělal dobře svými meditacemi či modlitbami a pak se zase vrátili do každodenních starostí,tedy vyšli z království božího kam se posléze mohou kdykoliv vrátit.
  Nemyslím že bych stál o takovýto styl života.

 129. Ateistum

  Hřích je vše co je v rozporu s božím/přirozeným řádem. A to je vše, tak jednoduché.

  Ekklesian

 130. toli

  Antikrist ? Co to je ?
  Svobodomyslný člověk uplatňující svou svobodnou vůli prý podle vás danou Bohem ?
  Tak to jsem antikrist 🙂

 131. Lemmy

  Jeden antikrist sa nazýva Ateistum alebo Ekklesian. Ale, čo ak je antikrist len simulant?

 132. kabát

  Lemmy: Neukázal sa ti, lebo už pred tvojím narodením vedel, že raz v živote odpadneš od viery v Krista. On to dávno vedel, preto pre neho nemalo význam sa ti ukázať. Načo sa bude namáhať.

  Jo, jako fór to taky beru, ale tohle mi už zcela vážně někdo jednou řekl. Jinak já od Krista nikdy nemohl odpadnut, protože se mi nedal poznat.
  V jedné diskusi s indem jsem kritizoval jednání boha v případu Jiftáchovy dcery, kdy bůh jako vševědoucí musel dopředu vědět, kdo Jiftáchovi vyjde jako první naproti ze vrat. Je úplně jedno, že to byl ze strany Jiftácha neuvážený slib, ale myslel to vůči bohu upřímně a bezelstně. Tady jde o to, jak se k tomu postavil bůh. Jeho jednání bylo velice podlé a zákeřné, nechal to dojít až to hrozného konce. Jinak se samozřejmě tento příběh nikdy nestal, jako se nestalo téměř nic, co Bible popisuje.

 133. toli

  Hřích je vše co je v rozporu s božím/přirozeným řádem

  No to jaksi nejde dohromady s se svobodnou vůlí.
  Buď využívám daru svobodné vůle anebo nehřeším,jak jednoduché.

 134. Ateistum

  Království boží přišlo na zem spolu s jeho králem. Souhlasím tedy, že již je tu, kdo může vejít ať vejde.

  Generace svatých v nebi. Nevím co tím myslíš, to bude úlet nějaké nauky, které jsi byl vystaven.
  Domnívám se, že i mrtví svatí co povstali v okamžiku smrti mesiáše/krista Ježíše, nepovstali v těle věčném, určeným pro život s Bohem.

 135. Ateistum

  Svobodnou vůli máš právě proto aby jsi mohl svobodně jednat, ať už hřešíš či nehřešíš. Svědomí, neumlčené, tě pak obžalovává, a napomáhá jednat správně.

 136. Lemmy

  Toli: jednak Kabát nemohl odpadnout od víry v Krista když nikdy žádnou takovou víru neměl

  OK, to som nevedel, mne sa zdalo, že tvrdí, že sa často modlil… Citujem jeho slová:

  Kabát: A proč se nikdy nezjevil mně, přesto že jsem ho o to kdysi nesčíslněkrát prosil a žádal.

  Kabát to nevie spočítať, ale ty si matematik, raz dva si spočítal, že mnohokrát sa rovná nule. 😀

 137. kabát

  @Ateistům
  Nový zákon je plný výroků, že Ježíšova druhého příchodu se dožijí někteří z jeho generece – pokolení. Už tady xkrát o tom proběhla diskuse. Nejvýstiženěji to je napsáno v Matoušovi:
  „Syn člověka přijde ve slávě svého otce, se svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, co tu stojí, nezemřou, dokud nespatří syna člověka přicházet se svým královstvím.“
  Samozřejmě, že ta vaše teologie to musí nějak okecat, proč ještě nepřišel. Ale jak již napsal Hubbart – Teologie je pokus člověka vysvětlit to, co sám nechápe. Přitom mu nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď.

 138. Lemmy

  Ateistum: Jistě existují i lidé kterým se kristus Ježíš zjevil, nebo jeho anděl, a oni ho odmítli.

  Táraš.

 139. Lemmy

  Kabát, čo povieš na Toliho názor?

  Toli: jednak Kabát nemohl odpadnout od víry v Krista když nikdy žádnou takovou víru neměl

 140. Ateistum

  Zlý není personifikace zla. Je to duchovní bytost, snad Az.azel. Dříve označovaná za lucifera (nositele světla), dnes za ďábla (žalobníka, na lidi, boží syny) a satana (odpůrce, toho kdo se Bohu vzepřel a postavil). Tedy démon, dříve anděl.

  Vládne mocnostem, které řídí životy bytostí. Může jitřit nečistou touhu v lidských srdcích, aby je odvedl od Boha a života do zkázy. Lidé mají moc vzdorovat mocnostem a nečistému srdci, které lze s boží pomocí té nečistoty zbavit a tedy nebude co jitřit. Jen uzdravený člověk s obřezaným srdcem může mít s Bohem společenství, hřích člověka od Boha odděluje.

  Ekklesian

  P.S.
  To mám zase ban? Nebo o co jde?

 141. Lemmy

  Ateistum: Jen uzdravený člověk s obřezaným srdcem

  Čiže ty nie si v spoločenstve s bohom. Vedel som, že si antikrist.

 142. kabát

  Kabát, čo povieš na Toliho názor?

  Asi jste přehlídli můj příspěvek výše, kde píšu: Jo, jako fór to taky beru, ale tohle mi už zcela vážně někdo jednou řekl. Jinak já od Krista nikdy nemohl odpadnut, protože se mi nedal poznat.
  Chodil jsem sice do církve, ale bylo to o ničem.

 143. toli

  Svobodnou vůli máš právě proto aby jsi mohl svobodně jednat, ať už hřešíš či nehřešíš. Svědomí, neumlčené, tě pak obžalovává, a napomáhá jednat správně.

  Víš ,kdyby jsi se trochu vyznal v psychologii tak by jsi věděl že svědomí se dá krásně upravit a dokonce existují i lidé kteří žádné svědomí nemají.
  Promiň ale já to vidím tak že pokud existuje nějaká bohem psaná šablona (boží plán který ve skutečnosti sepsali lidé) a člověk se z různých důvodů snaží žít podle této šablony (anebo je do toho komunitou nucen) tak se nedá mluvit o svobodné vůli ani náhodou.

 144. toli

  Zlý není personifikace zla. Je to duchovní bytost,

  Říkal jsem že to platí pouze pro vás,pánbíčkáře a možná esoteriky (některé)
  Normální lidé znají zlo ale bez personifikace.

 145. Ateistum

  Zlo je v lidech samotných. To je dodatek ke zlému.

 146. Lemmy

  Kabát, ale to nie je správna odpoveď. Nezáleží na tom, či sa ti nejaký Kristus nejako pripomenul, ozval, moja otázka spočíva v tom, čo si sa naozaj často modlil, alebo si v tej vete klamal.

 147. Ateistum

  „toli“: Víš ,kdyby jsi se trochu vyznal v psychologii…

  No proto mluvím o neumlčeném svědomí. To ty ale víš.

 148. Lemmy

  Ateistum, v tebe je toľko zla, že keby si mal vážny záujem zbaviť sa zlého v sebe, tak by si sa musel stať humanistom.

 149. kabát

  @Lemmy
  Když jsem napsal, že se mi Ježíš nedal poznat, přesto že jsem ho prosil, tak je z toho snad nad slunce jasnější, že jsem se modlil. Holt pro tebe to musím napsat lopatou.

 150. SH

  …dopila čaj a automaticky nalila panáka sobě i mně. Usmála se a rovnou pokračovala: „Několikrát do roka tady konvertují celé vesnice k jinému náboženství. Ke křesťanství, k islámu, teď jsme tady měli i jakousi podivnou sektu. Vždycky přijede nějaká misionářská nadace a začne rozdávat potraviny anebo oblečení. A tak se celé rodiny začnou oblékat a modlit podle požadavků těch, co rozdávají. Pro všechny je to docela legrace. A když mohamedány vystřídají křesťanští dobrovolníci, zase si všichni sundají dlouhé pláště a chodí se modlit o nedělích. Rozhodující slovo tady ale vždycky měl šaman. A je to tak pořád, Mohamed nemohamed, Kristus nekristus.“

  úryvek z článku P. Horkého – „“Rasově nekorektní“ článek o Africe“ aneb jak v některých oblastech může vypadat hromadná (dočasná) konverze ke křesťanství

 151. toli

  @Ateistum
  A k čemu je takové svědomí které lze upravit anebo zničit ? A to dokonce existují lidé kteří nemají svědomí od narození,vůbec neví co to je.
  Svědomí jako měřítko podle kterého posuzuje bůh ? To tedy může soudit pouze ty kteří mají svědomí plně vyvinuté a neupravené,jinými slovy nedělej tady ze sebe blbce , i když u tebe už je to stejně jedno.Každý z nás si tě zařadil do příslušné škatulky 🙂

 152. kabát

  Ateistum: Zlý není personifikace zla. Je to duchovní bytost, snad Az.azel.

  Neviditelní a neexistující vypadají velmi podobně.
  D.B.McKown

 153. Ateistum

  Kabát: „Syn člověka přijde ve slávě svého otce, se svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, co tu stojí, nezemřou, dokud nespatří syna člověka přicházet se svým královstvím.“

  Spatřili syna Člověka přicházet se svým královstvím!

  Ekklesian

 154. Ateistum

  Lemmy,

  Už jen obrat „být humanistom“ tě měl varovat…

  Člověk může nebo nemusí jednat humánně/lidsky. Je to spíše o morálce a hledání pravdy a spravedlnosti. S tím pak souvisí jednání, nebo i zdržení se jednání.

  Z principu nemůže existovat humanista/humanismus, a přesto je humánní/lidské/citlivé chování a cítění vlastní většině lidí.
  Pokud někdo něco jako humanismus definoval a lidi podřídil nepřirozenému chování, je to prostě další světská (uvádím kvůli podobnosti se světskými církevními) organizace mající nějaké stanovy, jejíž členové se rozhodli (nebo byli zmanipulováni) věřit že… (dosaď si sám). Bude zde souvislost s falešnou/n epravou/zmanipulovanou humanitou, které dnes lidé podléhají sami se vyhýbaje přemýšlení, hledání pravdy, spravedlnosti. Je důsledkem rozvratu lidí, společnosti; odpadáním od Boha.

  Ekklesian

 155. Lemmy

  Ateistum (Ekklesian), s tebou diskusia nemá žiaden rozumný význam. Nevieš nič o humanizme, nakoľko si sa priznal, že nevieš, čo je IHEU. Na rozdiel od teba ja mám veľmi veľa poznatkov o teizme. Čítal som mnoho hlúpych náboženských kníh. Ty sa zmôžeš len na táraniny, pretože nič nevieš. Šetrím si čas. S tebou je totiž veľká strata času, nakoľko si nevzdelaný, a vieš len dokola opakovať tie svoje bludy. Prakticky si sa tu znemožnil, a mňa už nezaujímaš. Keď zistím, že si sa niečo nové naučil, budem uvažovať, či budem na teba reagovať.

 156. Svatý Jeronýmek

  SH: Jen ten poměr normálních a radikálních křesťanů a muslimů je horší pro muslimy, že. A to hodně.

  lemmy: S tebou se také nedá rozumně bavit, viz. tvá víra, že bohové jsou výmysly a tedy víra, že neexistují jako entity. 🙂 Tvá definice ateismu je směšná.

  toli: Takže v Libanonu byla svoboda a kvůli ní tam 15 let byla válka? 😀 Ach ta logika. 😀

  Ind: Nepřikláním se ani na jednu stranu určitě, věřím spíš na Ježíše, že se mi zjevil, ale nepopírám možnost jiných bohů nebo že bůh není. A do toho se první jednoduchý život mohl obejít bez té tvé funkce, která je složena ze tří funkcí, mohlo se to vážně posouvat, takže to mohlo vzniknout bez zásahu boha či bohů.

  Hezký den všem a někdy třeba někde! Váš Kvanťák! 🙂

 157. Alibaba

  SJ: S tebou se také nedá rozumně bavit, viz. tvá víra, že bohové jsou výmysly a tedy víra, že neexistují jako entity.
  A který bůh je skutečný? Který bůh je dokázaný těma vašema „důkazama“ ontologický a kosmický?

 158. Svatý Jeronýmek

  Která evoluce je skutečná, Lamarck? Darwin? Inteligentní design? Máte jasné důkazy? Ne, vše může být podvot a matrix, je to vše jen víra, jako u našich bohů. Každý bůh může být ten pravý, možná i víc najednou. Nevím. Jen věřím. Vy také. Jen si to nechcete přiznat. Vaše důkazy jsou pseudodůkazy. Mohou to být podvody, matrix atd. Nejsou důkazy ani že tento svět je skutečný, ani že je to matrix. Oba jsme nahraní. Ahojky a dobrou a někdy někde jinde, zde jsem již vyhrál, váš Kvanťák. 🙂

 159. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  06.01. 2019
  Která evoluce je skutečná, Lamarck? Darwin? Inteligentní design? Máte jasné důkazy? Ne, vše může být podvot a matrix, je to vše jen víra, jako u našich bohů. Každý bůh může být ten pravý, možná i víc najednou. Nevím. Jen věřím. Vy také. Jen si to nechcete přiznat. Vaše důkazy jsou pseudodůkazy. Mohou to být podvody, matrix atd. Nejsou důkazy ani že tento svět je skutečný, ani že je to matrix. Oba jsme nahraní. Ahojky a dobrou a někdy někde jinde, zde jsem již vyhrál, váš Kvanťák.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Multinicku, ty jsi na mne na šarlatánce vyzvonil, že jsem tě tam pozval?l, nebo to řádil Hvězdoun. On to mohl zmachlit i cirkumfetišista Zkoumal (tamní í úchylný multinick, který tam mnohdy čmárá báchorky i pod ženskými nicky), stejně z toho tamnější admin mnoho vymazal.

 160. kabát

  Ateistum: Spatřili syna Člověka přicházet se svým královstvím!

  A kde tam byli ti svatí andělé a kde byla ta odplata každému podle jeho jednání?

 161. Alibaba

  SJ: Každý bůh může být ten pravý, možná i víc najednou. Nevím. Jen věřím. Vy také. Jen si to nechcete přiznat.
  Takže když nevíte, který bůh je pravý, tak si jen vymýšlíte. Planě kecáte. Pokud teda použijeme logiku, tak jsou současní bohové vymyšlení. A věřit si můžete kdejaké kravině, to je mi jedno. A protože jste nenašel konkrétní paragraf a výjimku z něčeho, tak jako věřící jste parazit na společnosti.
  Já si nemám co přiznávat. Já nábožensky nevěřím.

 162. Alibaba

  @Sam
  Odpověď je vyloženě pro věřícího, aby ho uklidnila a ještě víc zaháčkovala.
  Z mého pohledu odpovídající jen plácá pobožné nicneříkající kraviny a staví svojí řeč na „znalostech“ náboženské víry.
  Pro zajímavost jsem kliknul na odkaz o evangelizaci: https://www.vira.cz/texty/glosar/evangelizace
  Pro mě je tam napsáno ,v podstatě jde o snahu to popsat vzletmými slovy, že se má všem lidem vymejt mozek křesťanstvím.

 163. Ateistum

  A kdo ti Kabát řekl, že takhle to čteš (nebo spíše chápeš) správně?

  1. Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

  2. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.

  Ekklesian

 164. Ateistum

  Tady to ani nelze nazvat chybou zápisu, je to zapsáno správně.
  Jinak v různých překladech Biblí najdeš i různé verše v různých odstavcích, v různých kapitolách, tam to pak mění význam.

  Pak třeba vznikají rozdíly:
  – Adrak se postavil na břehu moře.
  – Stál jsem na břehu moře.

 165. kabát

  Ateistum: A kdo ti Kabát řekl, že takhle to čteš (nebo spíše chápeš) správně?

  A kdo řekl tobě, že to chápeš správně? Ta tvoje teologie? Už jsem tady jednou citoval spisovatele Hubbarda, tak ještě jednou: “ Teologie je pokus člověka vysvětlit to, co sám nechápe. Přitom mu nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď.“
  Ty dvě věty z Matouše k sobě paří jako den a noc a tvé vysvětlení postrádá logiku – Ježíš o božím království mluvil imrvere, takže to království tam už v tu chvíli muselo být a to žili všichni jeho učedníci, ale podle jeho vlastních slov se toho měli dožít jen někteří. Takže se ten výrok týká jeho druhého příchodu v horizontu maximálně několika desetiletí, čili za života některých z těch, co tam tehdy stáli, těch z jeho generace. A můžu ti tady naservírovat mraky citátů z Bible, že všichni jeho druhý příchod čekali brzy a že se toho někteří dožijí.

 166. toli

  @Sam
  Namísto „důkazů“ a argumentů lidem předkládám „svědectví“ – tedy mluvím o tom, co s Bohem zažívám já, kým je pro mě osobně, jak mi pomohl, kdy a jak mě pozvedl a jak působí v mém životě. Případně se s nimi mohu modlit. Pokud totiž učiní zkušenost s Boží láskou, již nebudou potřebovat argumenty ani důkazy…

  Buď tedy světlem ve tmě!

  Mluví o tom co s Bohem zažívá on ,tedy pro nás to znamená co zažívá se svou závislostí na náboženské víře a mluví tím pádem i o kognitivních biasech o kterých pochopitelně ani netuší že to jsou kognitivní biasy.

 167. Ateistum

  A kdo ti řekl…?
  Protože takhle je to pravda!

 168. toli

  @Kabát
  Snažíš se marně ,Eklesian (Ateistum) už dávno není schopen kriticky myslet. Místo toho ti bude pořád dokola říkat své myšlenky což jsou deriváty biblických vět. Jako papoušek.

 169. kabát

  @toli
  Máš pravdu, nemá to cenu. Eklesian je jako kolovrátek a má prostě pravdu a basta. A kdybych ho prudil dál, tak by to šel říct mamince a to bych pak zažil teprve horor.
  Ale neodpustím si ještě jeden výrok Ježíše k učedníkům: „Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen pravím vám, že neprojdete všechna izraelská města, než přijde syn člověka.“ (Mt 10:23)

 170. Ateistum

  Chcete-li si hloubat, zde texty, dle ČEP 2001.

  +++
  Matouš 16
  1Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
  2On však jim odpověděl: „Večer říkáte: ‚Bude krásně, je pěkný západ.‘
  3A ráno: ‚Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.‘ Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?
  4Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel.
  5Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby.
  6Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“
  7Oni však u sebe uvažovali: „Nevzali jsme chleba.“
  8Když to Ježíš zpozoroval, řekl: „Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba?
  9Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali?
  10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?
  11Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“
  12Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.
  13Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“
  14Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“
  15Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
  16Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
  17Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
  18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
  19Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
  20Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
  21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
  22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
  23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
  24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
  25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
  26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
  27Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
  28Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“

  +++

  Marek 8:
  35Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
  36Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
  37Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
  38Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“

  Marek 9:
  jim také: „Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci.“
  2Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima.
  3Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit.
  4Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem.

  +++

  Lukáš 9:
  18Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“
  19Oni mu odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“
  20Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“
  21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim:
  22„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“
  23Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
  24Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
  25Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
  26Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.
  27Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží.“
  28Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.
  29A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
  30A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš;
  31zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.
  32Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.
  33Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví.
  34Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.
  35A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“
  36Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

 171. toli

  TĚCH BIBLICKÝCH KECŮ JSME ZAŽILI SPOUSTU A ROVNĚŽ PROMARNILI SPOUSTU ČASU HLOUBÁNÍM NAD NIMI.
  Po této zkušenosti nás nikdo nedokáže přesvědčit že bible není fantasy román 🙂

  A to ještě nemá ani primát prvního fantasy románu na světě,nejstarší živé texty jsou hinduistické pohádky.

 172. kabát

  @Eklesian
  Nemusel jsi se namáhat, tohle jsem četl xkrát. No a? Tam není ani náznak zdůvodnění, proč ještě nepřišel. Navíc tyhle bláboly sepsal někdo, kdo ani nebyl očitým svědkem. Víš kolik jsem slyšel verzí pohádky o Červené karkulce? Mimochodem, asi před rokem jsem kdesi četl, že Ježíšův druhý příchod proběhne nejpozději do března 2019? Tak co, vsadíme se?

 173. toli

  On totiž Eklesian stejně jako jiní teisté nechápe že jakmile si do svých úvah přidá jednu nepravdu (existenci Boží) tak všechny jeho úvahy jdou rázem mimo realitu.
  Zbytek je o závislosti na jeho chtění existence Boží a nikoliv o realitě.

 174. Ateistum

  A už tedy chápeš „kabát“ proč je málo pravděpodobné, že by jsi oslovil krista Ježíše?

 175. kabát

  Ano, chápu. Nemám vymytej mozek a používám rozum, tu děvku ďablovu.

 176. Ateistum

  Měl by jsi si to ujasnit, zda toužíš nebo netoužíš poznat toho skrze něhož a pro něhož bylo vše stvořeno.

  A pokud možno nelhat alespoň sám sobě.

 177. kabát

  Nechápu, v čem si jako lžu sám sobě? To vy žijete ve lži a vyhovuje vám to. Je to vaše věc. Nic o mně nevíš, nemáš ani páru, jak DLOUHO jsem to zkoušel. Muslimům se zjeví ve snu, aniž by se ho o to prosili a na mě hodí bobek? Pro mě je to důkaz, že neexistuje.

 178. Ateistum

  V první řadě si ujasněme, že nehraji kdo koho trumfne. Což si u tebe nejsem jistý. Proč nehledáš pravdu? Ptáš se mne, tedy předpokládám, že tě má odpověď zajímá. Podrob ji zkoumání.

  Pojďme dále…

  Již minule jsem se ti pokoušel vysvětlit, že tvoje představa krista nebude pravděpodobně odpovídat kristu Ježíši. A na svoji představu se obracíš s přáním ne aby se ti dala poznat, ale aby se ti zjevil.

  Je to diametrálně odlišné od toho co většinou děláme.
  Já nemám nejmenší představu o podobě Ježíše, ale věřím mu a chápu že on je cesta, pravda a život.

  On a Otec jedno jsou. Otce lze sice poznat jen skrze Krista a ke Kristu se lze dostat jen díky Otci… Ale Stvořitele je, podle mne, bez víry jednodušší oslovit, protože ho lze pochopit a představit si ho. Uvažovat o Synu bez nějakého elementárního pochopení/poznání Stvořitele a víry mi příjde téměř nemožné. To jestli se kristus Ježíš nedá poznat i když ho neoslovíš to už je jiná věc.

  Není přece žádná chyba upravit svoji představu o Stvořiteli či synu Člověka a obrátit se na něj znovu. Příjde doba, že mysl kristovu člověk mít bude a proto snadno rozumět tomu co mu bylo zanecháno.

 179. Ateistum

  A v čem si můžeš sám sobě lhát? Třeba v tom zda opravdu chceš poznat Krista.

  Každý ho nakonec uvidí a poklekne před ním. Nemusíš se bát, že tvoje touha ho spatřit zůstane nevyslišená.

 180. Nohavica

  „Vážně? A proč se nikdy nezjevil mně, přesto že jsem ho o to kdysi nesčíslněkrát prosil a žádal. Kolikrát se mi stalo, že jsem něco přečetl nebo s někým vedl rozhovor a následující noc se mi o tom zdálo. Ti muslimové o Ježíši jistě četli v Koránu. A můžu ti tu naservírovat opačné příklady, kdy křesťan konvertuje k islámu. To není žádný argument.“

  Třeba tě zkouší.

  “ Muslimům se zjeví ve snu, aniž by se ho o to prosili a na mě hodí bobek? Pro mě je to důkaz, že neexistuje.“

  To není žádný důkaz neexistence. Bůh neběhá na zavolání třebas.

  Komu se zjeví vědci, ti jsou nemocní. Komu se zjeví Ježíš, je zdravý. Mně se zjevil Ježíš a ne vědci nebo kosti dinosaurů. 🙂 (legrace na tolíkovy blbé názory)

 181. Nohavica

  „Takže když nevíte, který bůh je pravý, tak si jen vymýšlíte. Planě kecáte. Pokud teda použijeme logiku, tak jsou současní bohové vymyšlení. A věřit si můžete kdejaké kravině, to je mi jedno. A protože jste nenašel konkrétní paragraf a výjimku z něčeho, tak jako věřící jste parazit na společnosti.
  Já si nemám co přiznávat. Já nábožensky nevěřím.“

  Vy taky nevíte určitě, která evoluce je pravá (a zda vůbec nějaká), může to být matrix atd, jen věříte. Takže kecáte taky tedy podle toho samého principu… 🙂

  Podle logiky je nejasné, zda existují nebo neexistují bohové. To samé vaše evoluce, to je logika.

  Paragraf už tady je, je to zákon o školství a osnovy, odpovídám za Jeronýmka.

  I nenáboženská víra je slepá. Třeba vaše dogmata. Komunismus také připomínal jakési náboženství, evolucionismus také. Kapitalismus také, občas. Konzum také. Scientismus také.

  Zatím a někdy někde jinde, až uvidím Medeu! 🙂

 182. toli

  @Nohavica
  Multinicku nemůžeš odpovídat za Jeronýmka když jsi to ty sám a je vás sice více,ale vypatlaný mozek máte jen jeden 🙂

 183. toli

  @Ateistum
  Proč nehledáš pravdu? Ptáš se mne, tedy předpokládám, že tě má odpověď zajímá. Podrob ji zkoumání.

  No v prvé řadě bys nám měl jednoznačně dokázat existenci Boha a to bez použití blábolů z bible,protože tu my jako Boží slovo nevnímáme.
  V druhé řadě bys nám měl dokázat existenci duše a to pokud možno nesmrtelné duše,protože bez nesmrtelné duše bůh nemá význam.Bůh je jen placebo pro slabé a nemocné a zároveň je prostředkem jak odrbat ovce o majetek,peníze a svobodu.

 184. Nohavica

  1) Trpíš kognitivním biasem: agnostik neví, zda (nějaký) bůh je nebo není, tedy víra v (nějakého) boha není nemoc. Logika. 🙂

  2) Jednoznačně není dokázaná ani tvá evoluce, ani nic co vyznáváš ty sám.

  3) Jednoznačné není ani že tento svět je reálný a není to matrix. Jednoznačný důkaz není ani pro jedno. To je logika. Viz. prof. Peregrin a další.

  Jsi nemocný. Dobrou a někdy někde jinde! 🙂

 185. Ateistum

  „toli“: V první/druhé řadě bys nám měl dokázat…

  Ne neměl! Není to ani v mé moci, stejně jako tě přimět uvěřit.

  Máš ve svém okolí někoho kdo patří Bohu? Chceš-li dívej se, pozoruj, poznej ho. Uvěříš-li skrze jeho slovo (ne v to co chceš slyšet), poznáš zda bylo pravdivé.

 186. Alibaba

  Nohavica: Takže kecáte taky tedy podle toho samého principu…
  Už jste našel ty výjimky, které mají evolucionisté? Oháníte se logikou, ale vůbec nerozumíte otázkám!

  Bavíme se o náboženství, o náboženské víře a o výhodách náboženských společností. A já se o evoluci nebavím. Věřete si čemu chcete, klidně si věřte na evoluci nebo matrixu, a nezapomeňte k tomu založit náboženskou společnost, jinak mít žádné výjimky.

  A poslechněte si toho Peregrina, když se s ním oháníte. Říká, že nějaký matrixem se nemá smysl se zabývat a absolutní jistota neexistuje. Pochybuji, že jste se u něj učil. Ten pán je na rozdíl od vás normální.

 187. Lemmy

  Nohavica: Třeba tě zkouší.

  Třeba tě nezkouší. Třeba je to iluze.

 188. Svatý Jeronýmek

  Lemmy: třeba ano, třeba ne… je to víra…

  toli: blázniví jsou ti, kteří halucinují vědce a dinosaury… 🙂

  Alibaba: má smysl se zabývat jistotou, pokud píšete o evoluci jako jistotě, pak je dobré vám ukázat, že to tak není. A vy si klidně věřte na „reálný svět“ a já na matrix. Oba jen věříme, nemáme jasné důkazy, jsme na tom stejně. A o to jde. Výhody máte v zákonech o školství a osnovách.

  Dobrou a někdy! Až uvidím psát Medeu, přijdu, váš Kvanťák. 🙂

 189. Alibaba

  @SJ:
  Kde píšu o evoluci jako o jistotě? Já se jí vůbec nezabávám, a vy ji sem stále jako umanutej chlapeček cpete.
  Oháníte se logikou, ale vůbec nerozumíte otázkám!

 190. ind

  @kabát

  Amen, pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího ve své královské moci.
  Mt 16,28

  Když toto Ježíš prohlásil, neprohlásil to jako nějakou novinku, kterou ještě nikdo nezažil. V Bibli se píše o proroku Danielovi…

  V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle — s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno.
  Da 7,13-14

  Kabáte, podle tvé logiky – pokud někdo něco viděl v televizi, tak to neviděl? 🙂

 191. ind

  @Lemmy

  Čítal som mnoho hlúpych náboženských kníh.

  Mám takový dojem, že nejen ty, ale i další ateisté diskutující na tomto webu.

 192. toli

  @Lemmy
  Ano,a nejstupidnější náboženská kniha je Boží slovo 🙂

 193. Ateistum

  Daniel to viděl ve snu, v prorocké vizi.

 194. toli

  Daniel to viděl ve snu, v prorocké vizi.

  A jak to víš ? Už jsem ti říkal že tady s biblí nepochodíš,nikdo zde ji nepovažuje za slovo Boha.Takže si tady nejdříve budeš muset najít někoho kdo těm blábolům věří a pak ho můžeš evangelizovat tedy vypatlávat mu mozek k obrazu svému.Všimni si že vy křesťané se neshodnete ani mezi sebou .Chtít evangelizovat ateistu který používá rozum tu děvku ďáblovu může chtít jen blázen
  🙂

 195. kabát

  ind: Kabáte, podle tvé logiky – pokud někdo něco viděl v televizi, tak to neviděl?

  To jako srovnáváš sen nebo halucinace s díváním se na televizi? To jsi mě teda pobavil. Už nemám chuť znovu otevírat diskuzi na tohle téma. Myslím, že jsme to už vyčerpali a nikam to nevedlo. Řeknu ti jen jedno. Přistupoval jsem k tomu, jakože Ježíš je autorem výroků o svém druhém příchodu. Přikláním se ovšem k názorům těch biblistů, kteří mluví o tom, že skutečný Ježíš (pokud vůbec existoval) měl pramálo společného s biblickým Ježíšem. Spoustu výroků mu vložili do úst pisatelé NZ tak, aby jeho osobu naroubovali na proroctví o mesiášovi ze SZ. Tímto způsobem byl „vyroben“ mesiáš z Nazaretu. Např. je téměř jisté, že se Ježíš nenarodil v Betlémě, čímž nenaplňuje proroctví, že není vůbec doloženo žádné sčítání lidu v té době, kvůli kterému musel Josef s Marií cestovat do onoho města. Není doloženo žádné vraždění neviňátek nařízené Herodesem atd. Celý život Ježíše je „upraven“ tak, aby to korespondovalo s tím, že on je tím očekávaným mesiášem. Následujících 2000 let ukázalo, jak se věci mají. A ten, kdo má všech pět pohromadě, to musí vidět.
  Uzavřel bych to výrokem německého teologa, filosofa a lékaře Alberta Schweitzera: „Ježíš Nazaretský, který vystoupil jako mesiáš a předpověděl mravnost království božího, který založil království nebeské na zemi a zemřel, aby posvětil svojí činnost, nikdy neexistoval. Je to obraz, zavrhnutý racionalismem, vzkříšený liberalismem a oblečený současnou teologií do historického roucha.“

 196. Ateistum

  Kabáte, Mesiáš/Kristus/Syn Člověka Ježíš je svým způsobem již na cestě. Rozlamují se pečetě sedmkrát zapečetěného svitku, jezdci již vyjeli. Král se přichází ujmout své vlády a obnovit spravedlnost a řád. Mnoho utrpení však před tím musí nastat.

  Nicméně tohle svým způsobem není odpověď na tvoje lamentování, že v Bibli není odpověď na to proč Kristus ještě nepřišel. Tu odpověď nám Otec dal, ano je i v písmu pro svaté/Bibli.

  Jenže ty vyžaduješ obdržet nesmyslné odpovědi na nesmyslné otázky.

  Samotné tvé otázky nejsou nesmyslné, ale to jak jsou zakomponovány do tvého myšlenkového rámce o Bohu, pro tebe činí i správné odpovědi nesrozumitelnými.
  Pochopíš jen pokud se vzdáš svého současného vědění v této oblasti a přistoupíš znovu před Boha jako nezatížené dítě, s důvěrou a pokorou, které se nechá vést (tedy i uzdravit).
  To platí pro všechny.

  Ekklesian

 197. kabát

  Ateistum: Jenže ty vyžaduješ obdržet nesmyslné odpovědi na nesmyslné otázky. Samotné tvé otázky nejsou nesmyslné

  Nemyslíš, že si trošku odporuješ. A nechtěl bys být konkrétní, kteréže to vyžaduju nesmyslné odpovědi na své nesmyslné otázky?

 198. Ateistum

  „toli“: Chtít evangelizovat ateistu který používá rozum tu děvku ďáblovu může chtít jen blázen.

  Už jsem to psal… Ten pojem evangelizovat je nesmysl. Evangelium jsem vám již předložil, i dotaz zda ho chcete slyšet znovu.

  Dál je to na Bohu a na vás. Dokud zde jsem mohu zodpovědět dotazy, případně posloužit Bohu jinak. Nicméně to není to pro vás nejpotřebnější, boží dílo se odehraje ve vašem nitru a koho má přemění. Někoho že obživne a k životu půjde, jiný se zatvrdí a dá otevřený průchod své nenávisti. Jiný půjde životem jako doposud.
  Myslím bude stále více těch jejichž srdce se zatvrdí. Ústy budou hlásat, že důvodem je nevěstka, kterou přitom nevnímají a ani nerozliší od nevěstky. Však tuším, že až nevěstka zhyne, ještě rychleji a viditelněji bude jejich srdce vůči Bohu zatvrzeno. Proč ne, má jim být konec konců dáno se pod vedením zlého proti Bohu vědomě postavit.

  Ekklesian

 199. Ateistum

  Vždyť jsem ti to „kabáte“ napsal. Tvrdíš, že v Bibli není odpověď proč Kristus ještě nepřišel.

  Jenže ty se na to ptáš s myslí zatíženou tím, že Ježíš lže, že slíbil učedníkům, že se vrátí ještě za jejich života.

  Já vím, že je to tvůj/ateistů argument proti těm co Bohu věří, nebo spíše proti těm co myslí, že myslí, že v Boha věří (jen tyto lidi lze zvyklat). Ale ty máš podobných doměnek a hovadin plnou hlavu, je to bariéra kterou jsi si vystavěl a která ti brání poznat a příjmout pravdu.

 200. kabár

  Psal jsem ti, abys byl konkrétní. Kde přesně v těch verších z Bible, cos mi poslal, je odpověď, proč ježíš ještě nepřišel a ten slovní průjem o tom, že se už lámou pečetě, pouštěj na svoje bratry v kristu.

 201. kabát

  Psal jsem ti, abys byl konkrétní. Kde přesně v těch verších z Bible , cos mi poslal, je odpověď, proč Ježíš ještě nepřišel? A ten slovní průjem o tom, že se už lámou pečetě, si nech pro své bratry a sestry v kristu.

 202. Ateistum

  Protože „kabáte“ ještě nenastal stanovený čas. Konkrétní verše, a jsou napříč v celé Bibli a i já jsem zde něco uváděl jako součást evangelia, ti vypisovat nebudu. A nebo ti zopakuji to opravdu důležité pro tvůj život…

  Otec/Stvořitel si usmyslel, že až se naplní čas sjednotí vše na nebi i zemi do područí Kristu. Jinými slovy, co bude Kristovo přetrvá až času nebude třeba. S tím souvisí lhůta daná lidem, aby přijali Bohem nabízenou milost a nebyl nad nimi vykonán rozsudek odsuzující je na smrt. Tedy pro jejich nevěru a nevíru.

  Ekklesian

 203. toli

  Otec/Stvořitel si usmyslel, že až se naplní čas sjednotí vše na nebi i zemi do područí Kristu.

  Jednoduchá otázka.Jak může něco co neexistuje usoudit kdy se naplní čas ? Respektive ono to existuje ,ale pouze v tvé hlavě a v hlavách tobě podobných.

 204. Ateistum

  Vždyť já a mě podobní jsme „neškodní“, nebojujeme proti tělu. Nedopřeješ těm kdo jsou pro svět (a domnělé moudré/považované za moudré) za blázny trochu radosti, že zlo světa skončí? Nebo co tě tak žere a souží?!

 205. toli

  Vždyť já a mě podobní jsme „neškodní“, nebojujeme proti tělu. Nedopřeješ těm kdo jsou pro svět (a domnělé moudré/považované za moudré) za blázny trochu radosti, že zlo světa skončí? Nebo co tě tak žere a souží?!

  Mě vůbec nic nesouží a nesere.Jen jsem moudrý a tak vím že zlo nikdy neskončí protože dobro se bez něj neobejde.Tvoří spolu totiž kompletativní pár.
  O tom že Bůh je jen dogmatická položka ve vašem mozku velmi přesně a dokonce názorně za pomoci online sledování neuronálních procesů ukazuje neurologie a psychologie.
  Zdraví lidé se velmi úspěšně dokáží obejít i bez vašeho placeba-Boha.
  Připomínáš mi toho bláznivého kněze co tvrdil že povodně v Srbsku jsou trestem za to že eurovizi vyhrála rakouská vousatá zpěvačka Conchita Wurst.
  Jeví se mi že náboženství se chytá kde jaké bezvýznamné hovno které nic neví,ničím není a nic neumí,s biblí si alespoň může hrát na písmoznalce.

 206. kabát

  Ateistum: Konkrétní verše, a jsou napříč v celé Bibli

  Když si představím všechnu tu bolest, kterou Bible způsobila, nechtěl bych napsat něco podobného.
  Oscar Wilde

 207. Ateistum

  Ne ty momentálně moudrý nejsi, ani dle mých lidských, ani dle božích měřítek. Pro ostatní mrtvé snad… ale to je již jejich věc, kdyby nespoléhali na vlastní rozum, ale na tvůj. Vlastně ani nechápu jak tě kdokoli může považovat za psychologa, kterým jednoznačně nejsi.

  To se projevuje i ve tvém připodobňování mne k druhým, patrně jen z důvodu mít jednotného nepřítele a navíc ho znemožnit. Je to ubohé a moudrého muže jakým bys chtěl být nehodné.

 208. toli

  @Ateistum

  To se projevuje i ve tvém připodobňování mne k druhým, patrně jen z důvodu mít jednotného nepřítele a navíc ho znemožnit. Je to ubohé a moudrého muže jakým bys chtěl být nehodné.

  Asi jsi si nevšimnul že takto tě tady vnímáme všichni.Je jedno co si o mě myslíš ty a je jedno co si o mě myslí tvůj Bůh. Vím jen že zde zbytečně maříš čas,evangelizace 0,braní tvých myšlenek vůbec do úvahy natož jejich přijetí rovněž nula.Tvůj Bůh si musi myslet že jednoznačně neefektivně marníš čas.
  Ono když nemáš argumenty proti vědě tak je snadnější použít argumenty ad hominem,že ? 🙂

  A nemusím tě nijak znemožňovat ty jsi se tady znemožnil po prvních příspěvcích sám,pokud chceš prožít svůj čas efektivně tak se vyser na OSACR a pokud se chceš nadále znemožňovat tak pokračuj….

 209. Ateistum

  Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.

  2. Korintským 15-17, Český ekumenický překlad, 2001

 210. toli

  @Ateistum

  Už jsem ti říkal že nás bláboly z bible neberou.A pak se divíš že tě tady všichni mají za pomatence.

 211. Ateistum

  Ale mě je jedno jestli, tě berou nebo neberou. Pochop to konečně! Já ti říkám, že ta slova jsou pravdivá.

  Ty máš furt pocit, že se tě „někdo snaží evangelizovat“ a ani mi nechceš sdělit co mám pod tím chápat.

  Snažím se ti trpělivě vysvětlit, že i kdyby se k tobě již v životě nedostala žádná informace, budeš odsouzen spravedlivě. Tudíž i moje přítomnost zde, stejně jako nikde kam zavítám, nelze označit za zbytečnou, jak se domníváš.

 212. Alibaba

  Ateistum: Ale mě je jedno jestli, tě berou nebo neberou. Pochop to konečně! Já ti říkám, že ta slova jsou pravdivá.
  To je právě to pomatení…
  Kdyby byla pravdivá, tak se ta pravda dá nějak a něčím doložit. Ne jen nějakým dojmem a biblí taky ne.
  Myslíte si, že třeba pohádkou Červená Karkulka jsou dokázaní mluvící vlci?

 213. Nohavica

  A vy si myslíte, že nějakými možná fiktivními vědci jste dokázali evoluci? 😀

  To může být matrix. Nebo to může sedět na inteligentní design. Atd…

  O jistotě evoluce zde někteří ateisté psali, třeba Lemmy.

  Přitom nemá ani jistotu, že jeho máma není třeba hmotný hologram. Nebo snová postava v jeho hlavě, i když „realisticky“ zobrazená. A někdo v jeho mozku nebo duši spouští i hmatové a sluchové halucinaci, i ty zrakové. Přitom mozek může ležet někde v kádi a ďábel na příkaz boha ho zkouší a dává do něj příslušné elektrošoky. Nebo mate duši, pokud ani mozek neexistuje skutečně. Nevíme.

  Není jasný důkaz ani pro matrix, ani pro „reálný svět“. Je to vše jen víra.

  Dobrou a někdy, počkám si na Medeu, s vámi to nemá smysl, nemáte ani základy logiky! 🙂

 214. Lemmy

  Ateistum: i kdyby se k tobě již v životě nedostala žádná informace, budeš odsouzen spravedlivě. Tudíž i moje přítomnost zde, stejně jako nikde kam zavítám, nelze označit za zbytečnou, jak se domníváš.

  Ach, aký si namyslený! Jasné, že ty veríš táraninám, a považuješ táraniny za pravdu, ale to je len tvoj problém.

  Nohavica: O jistotě evoluce zde někteří ateisté psali, třeba Lemmy.

  Som nočná mora pre tárajov ako si ty. Ďakujem za pozornosť. 🙂

Komentáře nejsou povoleny.