Náboženské důvody nejsou důležitější než jakékoliv jiné. Ateisté ČR jsou znepokojeni rozhodnutím Nejvyššího soudu v „hidžábové kauze“

Autor | 08.12. 2019

Před téměř třemi roky jsme se po rozhodnutí Městského soudu v Praze radovali z dílčího vítězství sekularismu poté, co soud zamítl odvolání somálské dívky ve věci tzv. hidžábové kauzy. Pojďme si na úvod celou kauzu ve stručnosti připomenout. Dvě somálské dívky islámského vyznání chtěly během teoretické výuky na Střední zdravotnické škole na Praze 10 nosit na hlavě muslimský šátek, neboli hidžáb. Jelikož však školní řád školy – platný pro všechny nehledě na náboženskou víru či nevíru – pokrývky hlavy během výuky zakazoval, bylo oběma dívkám zakázáno hidžáb během výuky nosit. Obě dívky kvůli tomu ze školy odešly, přičemž jedna z nich se rozhodla bránit se kvůli diskriminaci soudní cestou: zákaz nošení hidžábu při výuce ji měl nepřímo diskriminovat a proto požadovala omluvu a 60 000 korun odškodného. V lednu 2017 Obvodní soud pro Prahu 10 žalobu zamítl, protože podle soudu se žalující Somálka formálně vůbec nestala studentkou školy, což již předtím tvrdila i ředitelka školy Kohoutková. V září 2017 pak pražský Městský soud toto rozhodnutí potvrdil. Somálka Ayan Jamaal Ahmednuurová nicméně podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který nyní rozhodl v její prospěch a případ vrátil zpět obvodnímu soudu, který se případem bude muset znovu zabývat s tím, že bude vázaný právním názorem Nejvyššího soudu.

Nutno podotknout, že oba soudy, které již v případu rozhodovaly, se (zřejmě záměrně) vyhly otázce, zdali bylo neumožnění nošení hidžábu během výuky projevem diskriminace, či nikoliv. Soudy své rozhodnutí opíraly o skutečnost, že Somálka nebyla formálně studentkou školy. Naopak v čerstvém usnesení Nejvyššího soudu se uvádí, že zamezení nošení hidžábu bylo projevem diskriminace.

Ještě, než se podíváme na samotnou argumentaci Nejvyššího soudu, připomeňme si taktéž, že za Somálskou dívku se postavil Úřad Veřejného ochránce práv. Ombudsmanka Anna Šabatová v případu již od počátku viděla projev diskriminace. „Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že Střední zdravotnická škola nepřímo diskriminovala stěžovatelku, neboť jí na základě neutrálně formulovaného školního řádu zakázala nosit muslimský šátek, který je projevem jejího náboženského přesvědčení navenek. Ředitelka školy nejen že nemůže užívání náboženských symbolů omezit školním řádem, ale nemůže ani rozhodovat, zda náboženský symbol povolí“, uvedla v roce 2014 Šabatová. Zároveň tehdy navrhovala, aby bylo znění školního řádu změněno následujícím zpusobem: „Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení čí víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žactva.“ Na slova Šabatové jsem v roce 2014 reagoval tímto článkem, ve kterém jsem mimo jiné upozorňoval, že ombudsmanka, která by měla dohlížet na dodržování lidských práv a na rovnoprávnost, a která by měla být tím prvním, kdo bude hlasitě volat v případě projevů diskriminace či zvýhodňování určitých skupin obyvatelstva oproti jiným, se sama dopouští diskriminace a snaží se zvýhodňovat jednu konkrétní skupinu obyvatelstva oproti ostatním.

Zaznamenáníhodný byl tehdy také výrok Petra Poláka, tehdejšího vedoucího oddělení rovného zacházení na úřadu Veřejného ochránce práv, který v roce 2016 na ČT uvedl, že „náboženské přesvědčení a víra stojí výše než filosofická přesvědčení či světonázory„. Polák tím odůvodňoval, že pokrývku hlavy ve škole nemůže nosit jen tak někdo: na základě náboženských důvodů ji nosit můžete, na základě vašeho filosofického přesvědčení, světonázoru či osobního postoje však nikoliv, jelikož ty jsou dle vedoucího oddělení rovného zacházení (ano, pracovní zařazení pana Poláka bylo tehdy tím pomyslným vrcholem veškerého absurdna) jelikož ty jsou podřazeny náboženskému přesvědčení a víře. A pozor, nejen to. Samozřejmě, že toto privilegium by dle Poláka neměli mít stoupenci všech náboženství, nýbrž pouze těch tradičních. Pokud se chcete k této problematice vrátit, na našem webu jsme k výroku pana Poláka publikovali hned tři články: můj, text Petra Tomka a petici za odvolání pana Poláka.

Nyní již k aktuálnímu vyjádření a argumentaci Nejvyššího soudu. Text citovaný v rámečku bude vždy vyjádření Nejvyššího soudu, na které budu pod rámečkem reagovat. Podle předsedy senátu Nejvyššího soudu, Roberta Waltra, nemohl požadavek na odložení hidžábu opíraný o školní řád obstát. Soudci NS ve svém rozhodnutí argumentují následovně:

Cílem tohoto opatření [opatření zákazu pokrývek hlavy ve výuce ve školním řádu, pozn. red.] bylo dodržování společenských norem v prostorách školy a bylo vyvoláno nevhodným oblékáním především chlapců, kteří nosili ve škole a při výuce kšiltovky a kapuce. Normy společenského chování včetně odívání však žalobkyně užitím muslimského šátku neporušila, neboť zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov. Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky. V případě zahalení hidžábem jako projevu víry tedy není zákaz pokrývek hlavy odůvodněn legitimním cílem zachovávat pravidla společenského chování a morálky, tedy cílem, jež toto ustanovení školního řádu sledovalo.

Je třeba se ptát, proč by zrovna příslušnost k nějakému náboženství měla zakládat výjimku, a tedy privilegium a výsadu, která není nikomu jinému dostupná. Soudci argumentují tím, že školní řád je navržen tak, aby zamezil „nespolečenským“ projevům jako je nošení kšiltovek či kapucí. Skrytým předpokladem, který se v dalších vyjádřeních soudu ukáže v plné nahotě, je však to, že pro nábožensky věřícího člověka, v tomto případě muslimku, je její náboženská motivace k nošení pokrývky hlavy větší a důležitější než je tomu u nenáboženských motivů pro nošení jiných pokrývek hlavy, tedy např. kšiltovek, kapucí, ale klidně třeba i klobouků či bekovek. To však z principu není pravda: nenáboženské důvody a motivy libovolného člověka (v tomto případě žáka) pro nošení pokrývky hlavy můžou být nejen stejně důležité a velké jako v případě motivů náboženských, ale mohou být pro konkrétního člověka dokonce klidně i větší a důležitější. A samozřejmě i naopak: nošení pokrývky hlavy z náboženských důvodů může být pro konkrétního člověka důležitější, než je tomu u jiného člověka v případě nošení pokrývky hlavy z nenáboženských důvodů. Všimňeme si však onoho zásadního slůvka „může“. Ano, může tomu být tak, tak či onak. A lidem do hlavy naštěstí nevidíme, abychom mohli vynášet absolutní soudy typu těch, že pro muslimky je nošení pokrývky hlavy vždy a z podstaty důležitější, než pro nemuslimky a nemuslimy. Prostě a jednoduše tomu tak není, takové tvrzení je postavené na vodě a je již z principu nedokazatelné.

Dodatek o tom, že kšiltovky, kapuce, bekovky a další „nenáboženské“ pokrývky hlavy jsou v nesouladu se společenskými normami či snad dokonce s morálkou považuji za pouhou berličku, která má podepřít tvrzení o privilegovanosti náboženských důvodů pro nošení jedné konkrétní pokrývky hlavy. Nežijeme v puritánském státě, abychom se pohoršovali nad tím, že někdo nosí kšiltovku, kapuci, bekovku či klobouk ve škole. Nemusí se mi to líbit, ale to, že se mi to nelíbí, nezavdává adekvátní důvod k zákazu takových pokrývek za předpokladu, že některé jiné pokrývky (např. hidžáb) povolíme. V dnešní době je navíc považována za módní řada prvků, u kterých to bylo před dvaceti třiceti lety takřka nepředstavitelné: společnost se posouvá od konzervativnější směrem k více otevřené. Nošení kšiltovky, bekovky či jiné pokrývky hlavy může být v dnešním světě chápáno jako módní doplněk, projev sebevyjádření a seberealizace daného žáka, případně jako projev svobodomyslnosti a volnomyšlenkářství, který bývá především u žáků středních škol velmi rozvinut. Jestliže se argumentuje tím, že nošení hidžábu nijak nenarušuje výuku, lze úplně stejně argumentovat i pro všechny ostatní „nenáboženské“ pokrývky hlavy. Stejně tak zde vzniká otázka: měla by nárok na nošení hidžábu dívka, která by však nebyla muslimkou a nosila jej z nenáboženských, tedy např. z módních důvodů? Na tuto otázku soudci ve svém rozhodnutí odpoveď nenabízejí a dost možná je tato dimenze problému ani nenapadla.

Argumentovat proto v dnešní době zastaralými společenskými konvencemi, případně morálkou, mi připadá naprosto zcestné: Morálku ani mravnost totiž nenarušuje ani kšiltovka, ani hidžáb a ani bekovka. Stejně tak náboženské důvody pro nošení pokrývky hlavy mohou, ale také nemusí být silnější než nenáboženské důvody pro totéž. Proto by pouhé přihlášení se k náboženské víře nemělo být důvodem pro udělování privilegií a výhod, jež jsou ostatním nedostupné. Platí-li ve škole zákaz nošení pokrývek hlavy, měl by platit pro všechny, nehledě na náboženské vyznání či jeho absenci u žáků. A naopak, pokud pokrývky hlavy povolíme, nebudeme mít nic proti hidžábu, ale ať potom prudérní staromilci „nebuzerují“ žáky za kšiltovku v hodině.

Vyznávání islámu, jehož symbolem je u žen hidžáb, je sice náboženstvím v českých poměrech nezvyklým, vzbuzujícím v některých občanech paušalizující obavy, avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a názorové snášenlivosti.

V tomto se soudci víceméně souhlasíme. Jako Ateisté ČR preferujeme sekulární stát, tedy stát, který práva nedistribuuje na základě náboženské víry či její absence u obyvatelstva. Ve skutečnosti je sekulárnímu státu náboženské vyznání jeho obyvatelstva úplně jedno, jelikož podle toho lidi nijak nehodnotí a nekádruje. Proto ano, každý, kdo chce nosit hidžáb, by měl mít právo tuto pokrývku hlavy nosit. Podobně, jako každý, kdo chce nosit kšiltovku, by měl mít právo tuto pokrývku hlavy nosit. Stát by se dokonce vůbec neměl zajímat, proč někdo nosí kšiltovku či hidžáb. Motivace a důvody, pro které si někdo nasadí kšiltovku, někdo hidžáb a někdo klobouk, by měly být státu zcela ukradené. Pokud se však někde nařízením zakážou pokrývky hlavy, mělo by platit pro všechny, bez rozdílu.

Soudci uvádějí, že nošení hidžábu je „osobním a nikoho neohrožujícím projevem náboženského přesvědčení“. Inu, nošení kšiltovky či bekovky je zase „osobním a nikoho neohrožujícím přesvědčením“. Rozdíl je jediný: zatímco v prvním případě jde o osobní náboženské přesvědčení, ve druhém případě pouze o osobní přesvědčení. A soudci právě na základě tohoto rozdílu tvrdí, že náboženské přesvědčení je hodnotnější, než libovolné osobní přesvědčení. Není. A nošení klobouku ši kšiltovky nikoho neohrožuje úplně stejně, jako nikoho neohrožuje nošení hidžábu.

Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského přesvědčení by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých a není rozumného důvodu, proč by měly tyto projevy jiného, byť u nás nezvyklého náboženství tyto osoby omezovat nebo ztěžovat výkon jejich základních práv.

Zde se, dle mého názoru, vyjádření soudců dostává již do poměrně absurdní roviny. Zaprvé, neexistuje jediný důvod, proč by měl kdokoliv respektovat, zdůrazňuji slovo respektovat, vnější projevy náboženského přesvědčení druhých. Zvolil bych slovo „tolerovat“ či „akceptovat“. Ano, mohu tolerovat a akceptovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých, avšak abych něco či někoho respektoval, musí si můj respekt něčím vysloužit, a popravdě, víra v pohádkové bytosti ve mně příliš respektu nevyvolává. To však byla spíše jen poznámka na okraj. Problémem, který soudci nereflektují, však je, že by to opět mělo platit, i pokud vypustíme ono slůvko „náboženského“. Pro názornost si dejme obě varianty vět vedle sebe:

Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského vyznání by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých.

Osoby bez náboženského vyznání či nějakého náboženského vyznání by měly respektovat vnější projevy přesvědčení druhých.

A ptám se tedy: Proč soudci formulovali první, a nikoliv druhou verzi věty? S druhou, mnou upravenou verzí věty, snad lze beze zbytku souhlasit úplně stejně, jako s verzí první. Proč by se měl onen „respekt“ týkat pouze vnějších projevů náboženského přesvědčení druhých, a nikoliv i vnějších projevů druhých jako takových? Že by snad opět proto, že si máme náboženských projevů cenit více, než těch nenáboženských?

Nemůže-li být žalobkyně zahalena hidžábem a projevit tak své náboženské přesvědčení a víru, což má pro ni zásadní význam, dopadá na ni zákaz nošení pokrývek hlavy ve škole ve srovnání s ostatními studenty tíživěji. Je tím znevýhodněna oproti ostatním studentům, kteří jsou jiného náboženského přesvědčení, jehož symbolika nebyla zákazem pokrývek hlavy dotčena, anebo nejsou věřící.

Za zdaleka největší „pecku“ však považuji toto vyjádření mluvčího Nejvyššího soudu, Petra Tomíčka. Ten v podstatě natvrdo říká to, co bylo v rozhodnutí soudu jen víceméně naznačováno. Tomíček tvrdí, že muslimky jsou zákazem nošení hidžábů ve škole zasaženy „tíživěji“, než všichni ostatní. Zároveň tvrdí, že nošení této pokrývky hlavy pro ni má „zásadní význam“ – jako by snad viděl lidem do hlavy a věděl, jaký význam má pro ostatní nošení té či oné nenáboženské pokrývky hlavy. Pro někoho může mít z libovolných důvodů zásadní význam nošení kšiltovky či bekovky, náboženští věřící, v tomto případě muslimky, nejsou apriori jediné, pro koho může mít nošení nějaké pokrývky hlavy „zásadní význam“.

Pan Tomíček však zřejmě nedokáže ve svých úvahách dojít tak daleko, aby dospěl k tomu, že aby pro někoho něco bylo „zásadní“, nemusí to vyvěrat z náboženské motivace. Daleko přiléhavější je tvrdit, že zákaz nošení pokrývek hlavy jednoduše dopadne „tíživě“ na každého, pro koho má nošení takové pokrývky zásadní či hlubší význam. A opět zopakuji, že takový význam to nemusí mít a nemá pouze pro muslimky. Je v podstatě velmi diskriminační domnívat se, že muslimky jsou jediné, které mají jakési „právo“ na to, aby pro ně bylo nošení pokrývky hlavy „zásadní“, zatímco pro nevěřící či vyznavače jiných náboženství to zásadní být nemůže. Může.

Nejvyšší soud tedy ve svém odůvodnění v podstatě říká, že náboženské přesvědčení a to, co z takového přesvědčení vychází (v tomto případě nošení hidžábu), má vyšší hodnotu a je zásadnější než všechna jiná přesvědčení či motivy, která by však mohla vést ke stejnému cíli, tedy k nošení pokrývky hlavy.

Považujeme za absurdní a nepřijatelné, aby soud vzal náboženskou motivaci pro nošení pokrývky hlavy a položil ji na jednu misku vah, a poté vzal nenáboženskou motivaci k témuž a umístil ji na druhou misku vah, a následně řekl, že první zmiňovaná motivace je důležitější, hodnotnější a zásadnější. Argumentace soudu tak v podstatě nenáboženské přesvědčení devalvuje na něco méně hodnotného a Nejvyšší soud si tím osobuje si právo určovat, čí vnitřní pocity jsou hlubší a významnější. Něco takového však považujeme za mimořádně nebezpečné. Náboženská motivace k jakémukoliv úkonu totiž není ze své podstaty větší, zásadnější, důležitější a hodnotnější než jakákoliv jiná motivace. Vztáhneme-li to na případ žáků na střední škole, motivace nějakého žáka vzít si v určitý den do školy svou oblíbenou pokrývku hlavy, třeba kšiltovku, ke které může mít významnou citovou či jinou vazbu (dárek od blízké osoby, spojení se vzpomínkami na pro něj důležitou minulost apod.), může být hlubší, citově zásadnější a upřímnější než u žáka, který si ji bere proto, že mu to předepisuje jeho náboženství (tedy v podstatě z povinnosti). Ale samozřejmě také nemusí. Je to otázka, kterou z podstaty věci nemůže objektivně zhodnotit vnější pozorovatel, jelikož by se tím pasoval do role osoby, která posuzuje něco, co se odehrává uvnitř hlav daných osob. Jednoduše není možné říct, že pocity, myšlenky a vnitřní stavy motivující k nějakému jednání jsou u jedné osoby více hodnotné než u druhé jen proto, že první osoba tyto svoje vnitřní pocity, stavy a myšlenky odvozuje ze svého náboženského přesvědčení.

Tvrzení soudu, že žalobkyně je zákazem nošení pokrývek hlavy ve škole zasažena „tíživěji“ než ostatní žáci, kteří jsou jiného náboženského vyznání či jsou nevěřící, je proto nepravdivé. Není totiž pravdou – a je to již z principu nedokazatelné a neobhajitelné –, že pokud někdo chce nosit pokrývku hlavy ve škole a je mu to zakázáno, že by byl ze všech, kterých se tento zakaz dotkne, nejvíce a „nejtíživěji“ zasažen ten, kdo by ji chtěl  nosit z náboženských důvodu. Pravda by to byla pouze v případě, kdy bychom řekli, že náboženské důvody jsou „něčím více“, „něčím hodnotnějším“ a „něčím důležitějším“, než jakékoliv jiné důvody, což je však samozřejmě v sekulárním státu naprosto neakceptovatelné.

Když soudci formulovali svoje rozhodnutí, zamysleli se vůbec nad možností, že nosit např. kšiltovku může být pro někoho z nenáboženských, osobních důvodů, klidně zásadnější a vnitřně důležitější, než pro někoho jiného nosit z náboženských důvodů hidžáb? Niterná důležitost nějakého konání totiž v žádném případě nemusí vycházet  jen a pouze z náboženské víry. Důvodů a motivů – neméně důležitých, než těch náboženských – může mít člověk pro určitý typ konání celou řadu. A není na nikom třetím, aby posuzoval, či důvod je niternější či pro koho je v hloubi jeho duše důležitější. Pokud argument o zásadnosti a důležitosti vezmeme do důsledku, lze říct, že někdo by si kšiltovku či jinou pokrývku hlavy mohl do školy brát proto, aby vyjádřil nesouhlas s tím, že věřícím je kvůli jejich víře pokrývka hlavy povolována, zatímco ostatním nikoliv, přičemž vyjádření tohoto nesouhlasu nošením napr. kšiltovky by pro daného jedince bylo niterně mimořádně důležité a zásadní.

A pokud půjdeme až k jádru věci, neexistuje ani žádný důvod, proč by měl žák, který chce ve škole nosit pokrývku hlavy z nenáboženských důvodů, komukoliv tyto důvodu specifikovat – může totiž jít o pro něj velmi osobní a niterní záležitost, kterou z osobních důvodů nechce konzultovat s někým třetím. Zdali je někdo k nošení pokrývky hlavy ve škole motivován náboženským či jiným přesvědčením proto není podstatné a určující, a pouhé přihlášení se k tomu či onomu náboženství by nemělo zavdávat důvod pro vytváření jakýchkoliv výhod a privilegií. V rámci sekulárního státu je nepřijatelné, aby věřící disponovali speciálními právy, výhodami a privilegii jen z titulu přihlášení se k určitému náboženství.

Závěrem tedy lze konstatovat, že z výše uvedených důvodů lze argumenty z rozhodnutí Nejvyššího soudu pokládat za slabé, pochybné, neúplné a na mnoha místech i účelové. V žádném případě každopádně neplatí, že pro muslimky je zákaz nošení pokrývky hlavy „tíživější“ než pro přislušníky jiných náboženství či pro ateisty.

Ve svém důsledku otevírá prostor pro další nároky náboženských skupin, což ad absurdum může vést až k zavádění islámských modliteben na školách nebo omlouvání žáků při muslimských svátcích.

Tento citát, jak jste asi poznali, nepochází od žádného z představitelů Nejvyššího soudu, nýbrž od právníka Střední zdravotnické školy Radka Suchého. S jeho slovy můžeme souhlasit. Je totiž třeba se ptát: Je-li nošení hidžábu natolik inherentní a zásadní součástí islámu, aby bylo možné udělovat jejich vyznavačům výjimky ze zákazů, jaké další složky a součásti islámu jsou natolik důležité, že by na ně muslimové měli mít právo za každé situace? Suchým zmiňované omlouvání žáků při islámských svátcích se více než nabízí. Jedná se o nejdůležitější dny muslimů v celém roce, proč bychom je tedy měli nutit být ve škole na místo toho, aby celý den svým způsobem „oslavovali“ svátek svého náboženství? Jsou snad pro muslimky islámské svátky méně zásadní a důležité, než nošení hidžábu? Takřka jistě nikoliv. Šlo by pokračovat například požadavkem na halal stravu a řadou dalších záležitostí, které nemá cenu v tomto článku rozpitvávat, jelikož pointa je jasná: když se kvůli náboženské důležitosti mají povolit i jinak zakázané pokrývky hlavy, proč zůstávat pouze u nich a pružně nereagovat na další potřeby muslimů spjaté s jejich náboženstvím?

Je důležité pro nás pro všechny, aby nikdo neurčoval, co si máme myslet, co máme vyznávat, co máme nosit na sobě, pokud to někoho skutečně neohrožuje.

Jako pomyslnou závěrečnou třešničku na dortu jsem si nechal toto vyjádření Radky Korbelové Dohnalové, právničky somálské dívky. Ano, je nepochybně naprosto zásadní – a to i z hlediska sekulárního státu – aby nikdo neurčoval, co si máme myslet a co máme vyznávat. Jakým způsobem však zákaz pokrývek hlavy ve výuce, který je platný pro všechny žáky bez rozdílu, kohokoliv omezuje na jeho svobodě myslet si či vyznávat cokoliv, co chce? Pokud toto vyjádření myslela paní Korbelová Dohnalová vážne, jde z její strany o jasný argumentační faul, jelikož útočí na něco, co vůbec nebylo součástí problému. Právo myslet si co chce a právo vyznávat co chce samozřejmě není zákazem nošení pokrývky hlavy nijak dotčeno. A to nejen u žalobkyně, ale ani u všech ostatních žáků, ať už věřících či nevěřících, kterých se tento zákaz týká taktéž. Co se týče druhé části stanoviska paní Korbelové Dohnalové, opět řeknu že ano, je skutečně důležité, aby nikdo neurčoval, co máme nosit na sobě, pokud to někoho skutečně neohrožuje. V podstatě musím říct, že s paní právničkou ani nemohu souhlasit více. Napadá mě snad jen taková drobnůstka, maličkost… uvědomuje si paná Korbelová Dohnalová, že to, aby nikdo neurčoval, co máme nosit na sobě, platí nejen ve vztahu k její klientce, ale i ve vztahu ke všem ostatním žákům, kterých se zákaz nošení pokrývek hlavy dotýká? Tudíž ano, neurčujme ostatním, co mají nosit na sobě, pokud tím nikoho neohrožují, a pokud už to např. ve škole zakážeme, tak to zakažme všem a nevytvářejme náboženské výjimky.

Na úplný závěr dodám, že problém, který s celou věcí jako Ateisté ČR máme, je ten, že v obecné rovině existuje ve školním řádu pravidlo zakazující všem žákům nosit během výuky pokrývky hlavy, a někomu by to mělo být i přes tento zákaz dovoleno čistě na základě toho, že se hlásí k určitému náboženství, přičemž důvody jiné než náboženské jsou považovány za méně hodnotné a důležité na to, aby zavdaly příčinu k udělení výjimky. Nesouhlasíme tedy s tím, aby někomu bylo i přes zákaz umožněno nosit pokrývku hlavy, zatímco ostatním by to umožněno nebylo, jelikož by jejich (nenáboženské) důvody pro nošení pokrývky hlavy byly shledány za podřadné a méně důležité oproti důvodům náboženským. Znovu opakuji, že nenáboženské důvody mohou být pro jednotlivce klidně zásadnější a vnitřně důležitější, než je tomu u věřícího člověka. Samotná skutečnost, že někdo něco dělá kvůli své náboženské víře automaticky neznamená, že má pro danou činnost silnější motivaci a že je pro něj důležitější, než když to stejné dělá jiný člověk z důvodů, které nejsou spjaté s náboženstvím. V obecné rovině tudíž proti nošení hidžábů, stejně jako kšiltovek, klobouků, bekovek či třeba cedníků nemáme vůbec nic.


V případě, že byste si chtěli přečíst můj komentář k rozhodnutí odvolacího soudu ze září 2017, klikněte zde na článek Ještě jednou o sekularismu, hidžábech a křížích.

99 thoughts on “Náboženské důvody nejsou důležitější než jakékoliv jiné. Ateisté ČR jsou znepokojeni rozhodnutím Nejvyššího soudu v „hidžábové kauze“

 1. toli

  Můj názor-Stejně jako nejsou povoleny kříže na stěnách školních tříd (malý ,decentní křížek na krku nikomu nevadí) tak by neměly být povoleny ani viditelné muslimské hadry,tedy i šátky

 2. Hraničář

  Je-li nošení hidžábu natolik inherentní a zásadní součástí islámu, aby bylo možné udělovat jejich vyznavačům výjimky ze zákazů, jaké další složky a součásti islámu jsou natolik důležité, že by na ně muslimové měli mít právo za každé situace? Suchým zmiňované omlouvání žáků při islámských svátcích se více než nabízí. Jedná se o nejdůležitější dny muslimů v celém roce, proč bychom je tedy měli nutit být ve škole na místo toho, aby celý den svým způsobem „oslavovali“ svátek svého náboženství? Jsou snad pro muslimky islámské svátky méně zásadní a důležité, než nošení hidžábu? Takřka jistě nikoliv. Šlo by pokračovat například požadavkem na halal stravu a řadou dalších záležitostí, které nemá cenu v tomto článku rozpitvávat, jelikož pointa je jasná: když se kvůli náboženské důležitosti mají povolit i jinak zakázané pokrývky hlavy, proč zůstávat pouze u nich a pružně nereagovat na další potřeby muslimů spjaté s jejich náboženstvím? …………………………….

  No, V záp. Evropě to už je docela běžné. A žádný tamnější stát (čti: politici, úředníci) si nedovolí práva(???) a zájmy muslimů zpochybňovat a omezovat!

 3. Hraničář

  Co se týče druhé části stanoviska paní Korbelové Dohnalové, opět řeknu že ano, je skutečně důležité, aby nikdo neurčoval, co máme nosit na sobě, pokud to někoho skutečně neohrožuje. …………………

  A co když některý podnik má nějaký svůj „dress code“?? Má pak právo požadovat, aby zaměstnankyně neměly hidžáb, když zaměstnanci nesmějí nosit kraťasy??

  V této souvislosti mmě napadá, že v jedné anglosaské zemi (Nový Zéland?) studentky chtěly, kromě povinných sukní, nosit i krátké kalhoty. Celostátně jim to nebylo povoleno. Studentky se ale vzbouřily a své právo(?) začaly vymáhat soudně. A někteří studenti je podpořili tím, že začali nosit sukně. Nakonec to skončilo smírem a spoluprací. Kalhoty byly povoleny a studenti získali právo vyjadřovat se ke školním uniformám.

 4. Hraničář

  někomu by to mělo být i přes tento zákaz dovoleno čistě na základě toho, že se hlásí k určitému náboženství, ……..

  A to vybraného a schváleného náboženství!

 5. Hraničář

  Vlastně je to jenom vtip:

  „Měl jsem v noci sen. Tak hrozný, že jsem se až zpotil. Zdálo se mi, že se zaváděním inkluze do škol by se mělo jít dál, až do státní správy. Na každém ministerstvu by mělo být povinné procento mentálně retardovaných úředníků, ve vládě povinné procento mentálně retardovaných ministrů, v parlamentu povinné procento mentálně retardovaných poslanců, u každého soudu povinné procento mentálně retardovaných soudců…

  Pak jsem se probudil a zjistil, že tenhle nápad už dávno přede mnou realizovali jiní. „

 6. Alibaba

  Ještě dlouho bude trvat ve společnosti názor, že „náboženství je něco dobrého a lepšího, co si zalouží úctu“. Černoprdelníci to lidem tloukli (v rámci manipulace) do hlavy dost dlouho. 🙁
  A máme smůlu, že i současná společnost jim ještě zobe z ruky. Viz třeba množství černoprdelnických pořadů v médiích.

 7. Jiří Brei

  Z rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 348/2019-311 ještě doplňuji:

  „V českém právním řádu je svoboda náboženského vyznání zaručena všem (čl. 15 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny). Je realizována mimo jiné i projevy náboženského vyznání navenek, např. užíváním náboženského symbolu (zde muslimského šátku). Ochranu projevů náboženství a víry a tím i realizaci náboženské svobody zaručuje čl. 9 odst. 2 Úmluvy i čl. 16 odst. 4 Listiny. Ve smyslu těchto ustanovení mohou být projevy náboženského přesvědčení omezeny zákonem, jen pokud sleduje legitimní cíle, kterými jsou ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, morálky a ochrana práv a svobod druhých. Současně musí být v demokratické společnosti nezbytné; nesmí existovat jiné opatření dosahující stejného účelu při menším omezení náboženské svobody a ostatních základních práv. Zákon, jenž by výslovně omezoval projevy náboženského přesvědčení, v českém právním řádu neexistuje.“ (Rozhodnutí 25 Cdo 348/2019-311, str. 8 odst. 25)

  „V českém právním řádu je svoboda náboženského vyznání zaručena všem (čl. 15 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny). Je realizována mimo jiné i projevy náboženského vyznání navenek, např. užíváním náboženského symbolu (zde muslimského šátku). Ochranu projevů náboženství a víry a tím i realizaci náboženské svobody zaručuje čl. 9 odst. 2 Úmluvy i čl. 16 odst. 4 Listiny. Ve smyslu těchto ustanovení mohou být projevy náboženského přesvědčení omezeny zákonem, jen pokud sleduje legitimní cíle, kterými jsou ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, morálky a ochrana práv a svobod druhých. Současně musí být v demokratické společnosti nezbytné; nesmí existovat jiné opatření dosahující stejného účelu při menším omezení náboženské svobody a ostatních základních práv. Zákon, jenž by výslovně omezoval projevy náboženského přesvědčení, v českém právním řádu neexistuje.“ (Rozhodnutí 25 Cdo 348/2019-311, str. 8 odst. 28)

  „V případě zahalení hidžábem jako projevu víry tedy není zákaz pokrývek hlavy odůvodněn legitimním cílem zachovávat pravidla společenského chování a morálky, tedy cílem, jež toto ustanovení školního řádu sledovalo.“ (Rozhodnutí 25 Cdo 348/2019-311, str. 8 odst. 29)

  „Takový zákaz neodůvodňuje ani zájem na ochraně veřejné bezpečnosti a pořádku, neboť samotné zahalení hidžábem nezvyšuje žádná bezpečnostní rizika. Nezakrývá obličej a neztěžuje tak identifikaci nositelky, ve vztahu k okolí nemůže vzhledem ke způsobu vázání šátku způsobit obavu například z ukrytí předmětů, kterými by mohli být ohroženi ostatní studenti nebo zaměstnanci školy. Osobě, která jej užívá, nezpůsobuje komplikace při komunikaci či orientaci v prostoru, a to ani při tělocviku, kde je navíc možno použít sportovní variantu tohoto zahalení (stejně jako se při tělocviku používá příslušný sportovní oděv).“ (Rozhodnutí 25 Cdo 348/2019-311, str. 8 odst. 30)

  „Zachovávání náboženské neutrality státem znamená, že do základního práva svobody náboženského přesvědčení a jeho projevů nezasahuje, avšak vytváří podmínky pro jeho realizaci, chrání výkon těchto práv a svobod před rušivými zásahy a nastoluje podmínky k tomu, aby vedle sebe mohly pokojně koexistovat osoby s různými, i protichůdnými světonázory, respektive osoby, které vyznávají různá náboženství. … Nelze proto přisvědčit závěru odvolacího soudu, že tolerance náboženských symbolů ve školství nemá zákonný podklad. Tolerance je občanskou ctností, kterou by měli být nadáni členové občanské společnosti, od nichž neutralitu ve věcech náboženských a světonázorových požadovat nelze. Minimální tolerance jednotlivců se projevuje v nezasahování do svobod druhých, resp. v dodržování zákonů, které svobodu druhých osob chrání; stát zde pak vystupuje jako strážce tolerance (Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, T., Listina základních práv a svobod. Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, komentář k čl. 2 Listiny).“ (Rozhodnutí 25 Cdo 348/2019-311, str. 9 odst. 31)

  Když to shrnu: Pokud chceme ve škole, nebo obecně ve veřejném prostoru, zakazovat nošení náboženských symbolů, je k tomu třeba zákonný důvod (školní řád zákonným ustanovením není) a tento důvod musí sledovat „legitimní cíle, kterými jsou ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, morálky a ochrana práv a svobod druhých“. S těmito důvody, se pane Wernere, nevypořádala ani paní ředitelka, ani oba nižší soudy, a s těmito argumenty jste se, pane Wernere, ve svém článku nejen nevypořádal ani Vy, nýbrž jste je ve svém článku ani neuvedl. Přitom jsou hlavním důvodem rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci žalobkyně Ahmednuur Ayan Jamaal, proti žalované Střední zdravotnická škola, IČO 00638765, se sídlem Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, vedené pod č. j. 25 Cdo 348/2019-31.

 8. Hraničář

  Vzpomínám, jak se před těmi roky o tomto případu psalo. Obě dívky projevily zájem o studium na té zdravce. Jenže – předně neuměly takřka česky – pak se ovšem na české zravce dost špatně studuje, že ano. A druhak – jedna z nich (nevím která) neměla dosud vyřízené „papíry“ pro pobyt v ČR. Dle ředitelky – přijala je s pdmínkou, že jednak si dají do pořádky všechny „papíry“ a naučí se – aspoň trochu – česky. Teprve pak že jejich studiuzm bude řádně „zúřadováno“.
  Jenže ve čtvrtletí obě studentky propadaly ze všech předmětů – kromě angličtiny – protože česky neuměly ani trochu. A tak se s nimi ředitelka dohodla, že studium ukončí. A tím, jak říkala, pro ni ta otázka skončila.
  Jenže tato jedna podala tu žalobu, že nesměla nosit hidžáb. Tu žalobu ji ovšem sepsala jedna neziskovka – placená z našich daní – která ji asi stále zastupuje u soudu, ke kterému dotyčná vůbec nechodí, protože česky (stále, nebo málo) neumí. Do školy přišla kontrola školního úřadu a po diskuzi s ředitelkou konstatovala, že celý postup byl v pořádku.
  Jenže pak se angažovala ta ombudsmanka a školní úřad otočil o 180° a došlo to nakonec k těmto koncům.
  Dle mě nastala chyba už při prvním soudu, kdy ředitelka a její zástupce měli trvat na tom, že studentky neuměly česky, což je jistě nezbytnou podmínkou pro řádné studium. A měli požadovat po soudu, aby dotyčná před soud předstoupila a dostatečně srozumitelůně se hájila sama a dokázala, že je schopná na zdravce studovat.

  Samozřejmě, pokud to tak půjde dál, budou mít studenti a studentky na zdravce plné právo požadovat, jak pan Tomek píše, aby i jejich náboženské přesvědčení , které se bude demostrovat nošením třebas kapucí či bekovek, nebo cedníků v případě pastafariánů, a druhak, aby byla respektována jejich neschopnost řádně se česky vyjádřit při zkoušení a při testech!

 9. Hraničář

  Jako Ateisté ČR preferujeme sekulární stát, tedy stát, který práva nedistribuuje na základě náboženské víry či její absence u obyvatelstva. Ve skutečnosti je sekulárnímu státu náboženské vyznání jeho obyvatelstva úplně jedno, jelikož podle toho lidi nijak nehodnotí a nekádruje. Proto ano, každý, kdo chce nosit hidžáb, by měl mít právo tuto pokrývku hlavy nosit. Podobně, jako každý, kdo chce nosit kšiltovku, by měl mít právo tuto pokrývku hlavy nosit. Stát by se dokonce vůbec neměl zajímat, proč někdo nosí kšiltovku či hidžáb. Motivace a důvody, pro které si někdo nasadí kšiltovku, někdo hidžáb a někdo klobouk, by měly být státu zcela ukradené.. ……………….

  Máte pravdu!
  Jako Ateisté ČR preferujeme sekulární „stát“ ……………………
  sekulárnímu „státu“ (by mělo být) náboženské vyznání jeho obyvatelstva úplně jedno …………….
  „Stát“ by se dokonce vůbec neměl zajímat …………………….
  by měly být „státu“ zcela ukradené. …………………

  Ale, pane Tomku, co nebo kdo je ten „stát“?????
  „Stát“ sice má být tolerantní, má respektovat, nemá vynucovat, „stát“, „stát“ stát“ ………… ale v úřadech, ministerstvech, na soudech, v ombudsmanské kanceláři ….. žádný „stát“ není! Tam jsou konkrétní lidi, kteří mají své názory, přesvědčení, známé, kamarády ……. a ti si budou, a také to tak dělají, příslušné zákony vykládat podle svého. A kdo je má kontrolovat, když máme svobodu a demokracii, a každý tedy má právo dělat si co chce!?

  Dám odkaz na jednu dnešní zprávu: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/khamoro-v-bosne/r~4ba3c7f815e011eaac60ac1f6b220ee8/
  „Bosna byl ráj na zemi, teď tam nikdo žít nechce“ ………………
  Kdy byl v Bosně (a vůbec v celé Jugoslávii) „ráj“ na zemi? V dobách, kdy tam vládl tvrdou rukou diktátor („krvavý pes“) Tito, který podle jednoho mustru držel všechny nacionalisty a náboženské fanatiky tvrvdozu rukou pod krkem! A přitom Jugoslávci měli svobodu, o které jsme v ČSSR jen snili!

  A u nás to pamaloučku pozlehoučku vypadá, že se blížíme k té vysněné demokracii (???) na Západě. I v tamních zemích kdysi, ne moc dávno, byla jen první tisícovka muslimů, i tam se řešilo, zda muslimky mají právo nosit hidžáb (či burku) nejen po ulicích, ale i ve školách či v zaměstnání. A teď tam na školách už muslimky mají oddělené plavání, nebo neplavou vůbec, halal stravu víceméně samozřejmostí, muslimky mají oddělené dny ve veřejných lázních, mají tam už fakticky oddělené celé čtvrti!

 10. Jiří Brei

  Ve výše citovaném rozhodnutí se též uvádí:

  „Přístup ke vzdělání ve smyslu § 1 písm. i) antidiskriminačního zákona
  je nutno vykládat tak, aby byl naplněn smysl zákona, tj. aby z důvodu diskriminace
  nebylo uchazeči studium znemožněno. Jinak řečeno, tvrdí-li žalobce, že byl v přístupu
  ke vzdělání poškozen (nepřímou) diskriminací, může být v daném druhu řízení
  (za splnění dalších podmínek) aktivně legitimován i v případě, že se o studium pouze ucházel.
  V projednávané věci tak je podstatné, že žalobkyně se o studium u žalované ucházela
  a v okamžiku tvrzeného diskriminačního jednání byla v postavení studentky.

  Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobkyně, která je muslimského vyznání,
  jež navenek projevuje zahalením muslimským šátkem (hidžábem), projevila zájem o studium
  oboru ošetřovatelství u žalované, přičemž při vstupních jednáních souhlasila s tím,
  že při praxi hidžáb nosit nebude, o nošení muslimského šátku při teoretické výuce ve škole
  se při těchto jednáních nemluvilo. V den zahájení školního roku se do školy dostavila
  zahalená hidžábem, ředitelka školy s odkazem na školní řád, který zakazuje nošení pokrývky
  hlavy při výuce, ji vyzvala k jeho odložení, což žalobkyně odmítla a školu opustila.“ (Rozhodnutí č.j. 25 Cdo 348/2019-31 str. 6 odst. 20 a 21)

  Když to opět shrnu: To že nebyla studentkou, není pro řešení tohoto sporu směrodatné.

 11. Jiří Brei

  Hraničář napsal: „A u nás to pamaloučku pozlehoučku vypadá, že se blížíme k té vysněné demokracii (???) na Západě. I v tamních zemích kdysi, ne moc dávno, byla jen první tisícovka muslimů, i tam se řešilo, zda muslimky mají právo nosit hidžáb (či burku) nejen po ulicích, ale i ve školách či v zaměstnání. A teď tam na školách už muslimky mají oddělené plavání, nebo neplavou vůbec, halal stravu víceméně samozřejmostí, muslimky mají oddělené dny ve veřejných lázních, mají tam už fakticky oddělené celé čtvrti!“

  Zkuste si to rozhodnutí celé přečíst. Je to v podstatě o tom, že k vykázání náboženských symbolů z veřejného prostoru je nutná zákonná norma (tou školní řád není), do níž se zapracují legitimní důvody v podobě veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Neboli ještě jinak, pokud chce být Česká republika právním státem a demokracií, nemůže tolerovat nezákonné postupy a omezení náboženské svobody musí řádně odůvodnit.

 12. Jaroslav Štejfa

  Již jsem se jednou k problému vyjadřoval. Školní řád diskutované školy zřejmě obsahuje pouze tento zákaz – “ Žáci nenosí šperky. Z důvodu ochrany a bezpečnosti žáka, či dalších osob nepoužívá žák pokrývku hlavy.“ pro laboratoř 1 a 2, potažmo pro učebny fyziky, chemie a biologie. Udivuje mne tak kromě absurdit uvedených v článku J. Wernera, poř. v diskusi uvedených Hraničářem, že někdo vůbec může takový školní řád považovat za vadný pro nedostatek (absenci) „legitimních cílů, kterými jsou ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, morálky a ochrana práv a svobod druhých“.

  Jaroslav Štejfa

 13. Hraničář

  Ono se to nezdá, ale i na křesťanských stránkách lze nalézt inspiraci:

  “ Pokud je pan kardinál na základě dvou divadelních her schopen ztropit takový povyk, v případě nesouhlasu urážet druhé bez konkrétních argumentů a pronášet takto zevšeobecňující soudy o situaci v zemi nebo dokonce v celé Evropě, tak jen ukazuje svoji zaslepenost a odhodlanost hájit jen a pouze své zájmy, svoji domnělou pravdu.“
  http://www.christnet.eu/clanky/6313/kardinal_dominik_duka_a_jeho_advokat_nemluvi_za_katolickou_cirkev_ale_jen_sami_za_sebe.url

 14. Hraničář

  Jiří Brei
  08.12. 2019
  Neboli ještě jinak, pokud chce být Česká republika právním státem a demokracií, nemůže tolerovat nezákonné postupy a omezení náboženské svobody musí řádně odůvodnit. ……………………….

  Jasně, i za Výmarské republiky, která se považovala(?) za právní stát a demokracii, která netolerovala nezákonné postupy a omezování (politické) svobody, si občanstvo zvolilo za kancléře nějakého Adolfa Hitlera!

  A se zasazujete (jen!) za zákaz vykazování náboženských symbolů z veřejného prostoru, což je, jak jsem nastínil, prvním krokem k tomu, aby to u nás v brzku vypadalo jako v té nádlerné demokracii na Západě!

  A v konečném důsledku – skutečně se vážně obávám – , ne snad už v r. 2029, ale aby to nebylo o 10 či 20 let později, aby nedospěla situace k této vizi:
  https://www.youtube.com/watch?v=YgDBsj1oJGw&t=29s

  Říkáte si, že to není možné? Četl jste něco o tom, že ČR musí přijmout zákon o strpění?!

  S tím, dle mě, souvisí toto:
  https://www.youtube.com/watch?v=iTf2X12K9UE

 15. Jiří Brei

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo 348/2019-31 je, pane Štejfa, vyvěšeno na úřední desce nejvyššího soudu. Můžete se tam mimo jiné dočíst i to, že „že žalobkyně pocházející ze Somálska, jíž byl dne 13. 12. 2011 udělen v České republice azyl podle § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., se ucházela o studium oboru ošetřovatel na žalované škole ve školním roce 2013/2014. Při jednání se zástupkyní ředitelky žalované v červnu 2013 souhlasila žalobkyně, že muslimský šátek (hidžáb) nebude nosit při výkonu ošetřovatelské praxe“ (str. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí). Nejvyšší soud navíc nijak nepolemizuje s tím, že ochrana a bezpečnost žáka, či dalších osob, jsou důvodem pro nepoužívání pokrývky hlavy. Při teoretické výuce (třeba český jazyk, dějepis, zeměpis …) však takové nebezpečí jistě nehrozí a je proto absurdní takový důvod pro zákaz pokrývky hlavy uvádět.

  Pro úplnost dodávám, že si nemyslím, že by společnost měla tolerovat nošení symbolů, které odkazují na ideologie, které nerespektují základní lidská práva a svobody chráněné Listinou základních práv a svobod. Náboženská svoboda nemůže stát výše, než právo na nedotknutelnost osoby (čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), jejího života a zdraví, než právo na respektování lidské důstojnosti, rovnosti a svobody každého jednotlivce. Náboženství, které tato základní lidská práva nerespektuje, by mělo být vykázáno z veřejného prostoru. Důvodem zákonného vykázání náboženských symbolů z veřejného prostoru by tak, podle mého názoru, mohlo být např. to, že odkazují na náboženskou ideologii, která vybízí ke zbavení života, poškození zdraví a potlačování práv a svobod jiných (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod čl. 9 odst. 2), nebo těmito věcmi jiným hrozí. K takovým vybídkám jistě patří i některá přikázání a hrozby nacházející se v textech takových náboženství jako islám a křesťanství, a dále třeba v židovském Tanachu. Státní moc by tyto texty neměla ignorovat a měla by z těchto důvodů a na základě zákona tyto texty a jejich stoupence i symboly vykázat z veřejného prostoru.

 16. Jiří Brei

  Hraničář napsal: „Jasně, i za Výmarské republiky, která se považovala(?) za právní stát a demokracii, která netolerovala nezákonné postupy a omezování (politické) svobody, si občanstvo zvolilo za kancléře nějakého Adolfa Hitlera!“

  Právě proto, aby Českou republiku nepotkal osud Výmarské republiky, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak rozhodl.

 17. Jaroslav Štejfa

  K Jiřímu Brei:
  No, připadám si jako v Kocourkově: Podle mne po přečtení školního řádu a po přečtení nabídnutého rozsudku (č.j. 25 Cdo 348/2019-31) a bez znalosti, co si mezi sebou obě strany kdy řekly, si myslím toto:
  Zákaz nošení pokrývek hlavy a šperků (či podobných předmětů) při výuce v laboratořích či v učebnách fyziky, chemie a biologie se jeví naprosto regulérní požadavek, bez náznaku diskriminace. Pokud žalobkyně nepředložila potřebné doklady pro přijmutí na školu, rovněž postoj školy, že není studentkou, je regulérní. Pokud ředitelka školy z očí do očí požadovala, aby žalobkyně nenosila hidžáb na půdě školy i nad zákaz daný školním řádem, je žalobkyně v právu. Ale z přečteného nevyplývá, že tak bylo prokázáno.
  Celé to na mě dělá dojem absurdního žabomyšího sporu vedoucího k rozdmychávání rasových a náboženských třenic. Nejstrašnější se mi jeví nekompetentnost justice ČR, která je ochotna se takovými záležitostmi zabývat už několik let Toť vše.
  Jaroslav Štejfa

 18. gin

  Mně je nějaký kopftuch, nekopftuch ukradený. Jako intaktivista jsem tu na OSACRu byl zklamán v jiné věci. Pana Brei znám odjinud jenže tehdy jsem ještě intaktivistou nebyl. Tím jsem teprve 5 let. T.onda Vlas

 19. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Jiřímu Brei:
  Trochu jsem zapomněl zdůraznit, že s vámi (viz text „Pro úplnost dodávám, že si nemyslím, že by společnost měla tolerovat . . . . . . Státní moc by tyto texty neměla ignorovat a měla by z těchto důvodů a na základě zákona tyto texty a jejich stoupence i symboly vykázat z veřejného prostoru.“) souhlasím.
  Jaroslav Štejfa

 20. Hraničář

  Jiří Brei
  09.12. 2019
  Náboženství, které tato základní lidská práva nerespektuje, by mělo být vykázáno z veřejného prostoru. ……..

  Hmmm ….. A co s těmi, kteří těmi náboženstvími žijí, hlásají je, praktikují? Měli by také být vykázáni z veřejného prostoru??
  A kdo by to „vykazování“ měl provádět? Hlasatelé jiných náboženství?

 21. A. S. Pergill

  1. Asi by se škola měla odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva, jehož rozsudky v řadě podobných kauz byly přesně opačné.
  2. Výrok „všichni žáci nesmějí nosit pokrývku hlavy, jen muslimky mají výjimku“ je zcela jednoznačně špatně a je zcela jednoznačně proti náboženským svobodám, lidským právům i rovnosti před zákonem. Výše citované partie rozsudku jsou jen právnickým blekotáním, které má tuto podstatu rozsudku NS zamaskovat.
  3. Hidžáb se, podobně jako třeba oděv řádových sester, nedá sterilizovat. Proto se taky ty řádové sestry v nemocnicích převlékají do +- standardních sesterských nebo ošetřovatelských uniforem, byť je to formálně porušení jejich řádových regulí.
  4. Taky ve státech, kde ošetřovatelky nosí hidžáby, mají drasticky vyšší výskyt nemocničních infekcí, včetně těch s fatálním koncem.
  A, mimochodem, chtěli byste se nechat operovat týmem, který když padne předepsaná hodina modliteb, všeho nechá a začne se plazit po zemi a vzývat dlouhé minuty ďábla Alláha, bez ohledu na to, co se děje s pacientem, a poté, bez jakéhokoli mytí (nebo dokonce sterilizace) operuje dál? Jev naprosto běžný v islámských zemích. ale, bohužel už i v některých zemích západní Evropy.

  Islám prostě do civilizovaných zemí nepatří, jako by sem nepatřili např. křesťanští náboženští fanatici, přenesení sem a do teď z minulosti strojem času (třeba pachatelé Bartolomějské noci).

 22. Jiří Brei

  Jenže já s tím, co píšete, pane A.S. Pergil, souhlasím, a dokonce s tím, jak se můžete dočíst v rozsudku, souhlasila i žalobkyně Ahmednuur Ayan Jamaal. Tak, jak jsem rozhodnutí Nejvyššího soudu pochopil já, nešlo tam o obhajobu islámu, ale o to, aby se z České republiky nestala cochcárna, ve které nejsou k zákazům potřeba žádné zákony.

 23. gin

  Já zase souhlasím s panem Křečkem. Zvítězil zvrácený novolevičácký aktivismus a sekulární stát dostal tímto rozsudkem dostal na frak. Dle mne se nejednalo se o nic jiného než zvrácenými novolevičáckými aktivisty záměrně zpolitizovanou kauzu.

 24. Hraničář

  A. S. Pergill
  09.12. 2019
  A, mimochodem, chtěli byste se nechat operovat týmem, který když padne předepsaná hodina modliteb, všeho nechá a začne se plazit po zemi a vzývat dlouhé minuty ďábla Alláha, bez ohledu na to, co se děje s pacientem, a poté, bez jakéhokoli mytí (nebo dokonce sterilizace) operuje dál? Jev naprosto běžný v islámských zemích. ale, bohužel už i v některých zemích západní Evropy. …………………..

  To měl (má) na svém webu český lékař, který roky pracoval v Británii. K operaci mu chtěla jít kolegyně v hidžábu. Tak ji ze sálu vyhodil, dokud se řádně neobleče. Během operace chtěl odejít anesteziolog, protože byla hodina modliteb. Tak jej zahnal zpět. Britští kolegové mu vyslovovali uznání, že se toho odvážil.
  Už tam nepracuje. Nemocnice s ním rozvázala prac. poměr kvůli jeho nesnášenlivosti!

 25. Medea

  A. S. Pergill

  „A, mimochodem, chtěli byste se nechat operovat týmem, který když padne předepsaná hodina modliteb, všeho nechá a začne se plazit po zemi a vzývat dlouhé minuty ďábla Alláha, bez ohledu na to, co se děje s pacientem, a poté, bez jakéhokoli mytí (nebo dokonce sterilizace) operuje dál? Jev naprosto běžný v islámských zemích. ale, bohužel už i v některých zemích západní Evropy.“

  A viete to aj z nejakého seriózneho zdroja doložiť, že takto sa operuje v islamských krajinách (Turecko, Irán, …)? Alebo je to len propaganda pre jednoduchých voličov Zemana/Okamuru? 🙂

 26. gin

  @Medea

  Co je horší? Být jednoduchý nebo být hodně komplikovaný, jako jsou například Hvězdoun a multinick?

 27. toli

  S komplikovanými je větší zábava,jednoduchost nudí k smrti.
  S komplikovanými je větší zábava pokud mají nějaký obsah který lze zkoumat,pokud začnou blábolit píčoviny tak se stávají stejně nudnými jako jednodušší.

 28. Karel 423

  Vážená Medeo, cením si Vašeho bystrého úsudku, nicméně, cituji: „Alebo je to len propaganda pre jednoduchých voličov Zemana/Okamuru?“, tento text nepovažuji za hodna člověka s bystrým úsudkem. Poněkud mi připomíná primitivní argumentační faul. Nebo se snad mýlím?
  A zdravím, Karel.
  (Nicméně s tím, co jste napsala před tím, lze souhlasit.)

 29. macýček

  Už s tím něco milánkové dělejte !!! Moje generace se „modlila“ ke stalinovi a gottwaldovi … V 1953 mi bylo 8 let, když zhebli 🙂 …, a pamatuju si, jak mi bylo do bréče … Vždyť to do nás tloukli horem dolem … No a teď je to ouplně to samý, enem osoby a obsazení jsou jiného „vyznání“. Takže s tim faktys něco, vy mladší, dělejte, nebo budete ve výsledku smutnit, stejně jako já před těmi 66 lety ….. :-):-):-).

 30. Karel 423

  Nemohou s tím, naši milánkové, dělat asi vůbec nic. Jsou ve stejném stadiu vývoje jako macýček před více lety. Mají stejný apetit na vše nové a „dokonalé“ a „současné“ co je jim nyní předkládáno jako menu. A baští to se stejnou chutí jako tenkrát ti dříve narození. A strava je to pestrá, každý dostane správně „vyladěnou“ dietu. Tak dobrou chuť!

 31. Agnostik

  Nevidim duvod, proc by jej nemohla nosit. Hidzab identifikaci z pravniho hlediska nezabranuje. I za babicek se satek bezne nosil, stejne tak treba ozdobne masle.

  Hidzab srovnavat s ksiltovkou je ad absurdum. Ta naopak diky ksiltu tu identifikaci opravdu znemoznuje pri spravnem naklonu hlavy, na kamerach zakryva oblicej uplne.

  Satek by mel byt bezne povoleny vsem.

  Ano. Skola pochybyla v tom, ze opravdu nelze lidi delit na zaklade nabozenstvi. Nakonec tu listinu zakladnich prav a svobod mame kvuli zkusenostem, ktere predchazeli jejimu vzniku.

  Holce by se rozhodne meli omluvit.

 32. toli

  . A strava je to pestrá, každý dostane správně „vyladěnou“ dietu. Tak dobrou chuť!

  S tím bych jen souhlasil,v dnešní době je pestrost,diverzifikace více než žádoucí.Každý si může vybrat čím se zabaví a čím si bude živit mozek.

 33. gin

  Jenom k té kauze? Ta škola byla soukromá, zřízená magistrátem nebo státní?

 34. dichr

  S rozhodnutím soudu asi nemůžeme nic dělat, ostatně šátky mohou být jen něčím formálním, jakýmsi neškodným folklórem. Jsou ale věci, které škodí (halal), ochrana zvířat ovšem údajně není součástí Ústavy. Může však jít o vstupní bránu pro legalizaci nebezpečnějších jevů, např. protirouhačských zákonů atd.

  Politici jsou schopní prosadit cokoli. Ale je tu ještě občanská společnost, petiční právo atd. Milovníci kebabu mohou kebabárny bojkotovat, pokud nebude na zdi viset certifikát, že použité maso nepochází z porážky halal.

  Absolutní zákaz práva šaríja. Jeden jeho článek by přece jen mohl zůstat. Pokud ženě nemuslimce zemře manžel muslim, nesmí po něm dědit. Aspoň by si to naše ženy rozmyslely.

 35. gin

  Nevím jak Češky ale znám Polkyně. Jsem přece jenom dříve narozený, téměř od polských hranic a tak něco pamatuju. Tehdy aby se Polkyně mohli dostat k nám, tak si účelově braly i cikány, na jedné takové svatbě v Děčíně i na svatební hostině, která skončila po překrásném církevním obřadu totální katastrofou jsem byl. Farář asi tušil jak to dopadne a tak mne tam vyslal jako ministranta za svou náhradu. Co jsem na takové svatební hostině zažil, už nechci zažít nikdy více a ani heverem by mě tam už nikdo nevpáčil. Začalo to velkolepě, honosná svatba v kostele, její polští katoličtí rodiče – cikán, necikán byli nadšení, že se dostává do lepšího světa, než tehdy panoval v Polšči, jenže na té svatební hostině se to tak zvrtlo, že když se tam většinová část cikánského osazenstva přivožrala, tak si mezi sebou začla vyřizovat staré účty a svatební hostina, nehostina, prostě ta část osazenstva co byla cikánská, se navzájem do krve poprala. Polští nábožní katoličtí příbuzní se tam zoufale křižovali a vylévali si přede mnou srdce a lamentovali, kam vlastně nechali svou dceru provdat. Já s té svatební hostiny radši utekl s tím, že na žádnou podobnou mě už nikdy v životě nedostane.

  Jinak jsem znal mnoho potomků takových svateb, kteří mi osobně způsobili mnoho zla, po polsku si hráli na nábožné, na jejich pleti nebylo vidět co jsou zač, ale když se zkříží cikánské a polské geny, to je teprve tóčo. Znám to z vlastní zkušenosti a tu zkušenost nikomu nepřeju.

  Když jsem začal dělat před 22 lety tu v Německu, tak jsem zjistil, že mnohé Polkyně šly ještě za lepším. Začly si tu brát Turky a západoněmecká města jsou plna Turkopoláků nebo Polákoturků. Vidím to na vlastní oči ale po neblahé osobní zkušenosti s Cikánopolákama si od takových lidí tu udržuju opravdu velký odstup.

  Myslím si, že české ženy až vyjímky jako je Veronika Žilková jsou v tomto mnohem rozumnější, než ty Polkyně.

 36. A. S. Pergill

  @Medea a spol. Naprosto identické zážitky jako dr. Rogozov (doufám, že mu nekomolím jméno) má řada lidí, kteří v rámci rozvojové pomoci pracovali v islámských zemích (a to tehdy byli muslimové daleko méně fundamentalističtější než v současnosti) a stejné, ne-li horší, mají i lidé, kteří v těchto zemích byli profesně (většinou již na ryze ekonomické bázi) po roce 1989. Podobné věci jsem slyšel i od těch lidí z Lékařů bez hranic, kteří nebyli zblblí (nedali se zblbnout) fašistickou proislámskou ideologií, kterou tato organizace hlásá.
  To, jestli se to děje důsledně všude (tedy i např. v nemocnicích pro režimní prominenty), pochopitelně není možné zaručit, ale v běžných nemocnicích pro běžné lidi je to asi dost častý jev.

 37. gin

  Nevím, neznám, ale tu v Moabitu jsem na to nenarazil ani na ulici.

 38. Hraničář

  dichr
  10.12. 2019
  S rozhodnutím soudu asi nemůžeme nic dělat, ostatně šátky mohou být jen něčím formálním, jakýmsi neškodným folklórem. Jsou ale věci, které škodí (halal), ochrana zvířat ovšem údajně není součástí Ústavy. ……………………..

  Ochrana zvířat, a humánní zacházení s nimi, zaručuje zákon o ochraně zvířat proti týrání. Podle nějo např. nelze usmrtit psa či kočku bez závažného důvodu. Tím např. není, že si z něho uděláte „srnčí“ s brusinkami, nebo, že už ho nemůžete chovat. A když je nemocný(á), nesmíte ho(ji) zabít sám – jako drůbež, králíka, ovci, kozu – či nechat zastřelit sousedem, ale musíte ho nechat usmrtit veterinářem.
  Ale přímo v zákoně je ustanovení, že ten zákon se nevztahuje na případy náboženských kultů!

 39. Hraničář

  gin
  10.12. 2019
  Já z té svatební hostiny radši utekl s tím, že na žádnou podobnou mě už nikdy v životě nedostane. ………..

  Ale alespoň máš nádherné vzpomínky!

 40. A. S. Pergill

  @Hraničář
  „Ale přímo v zákoně je ustanovení, že ten zákon se nevztahuje na případy náboženských kultů!“
  A přesně tato výjimka by měla být bez pardonu zrušena.

 41. Honza Werner Post author

  Rád bych upozornil nikoliv diskutující, ale jednoho konkrétního „diskutujícího“, spíše trolla, že příspěvky, u kterých bude jako jméno diskutéra uváděno např. „Nejjednodušší jsou pitomci ze sředních škol a občas nedostudovanci humanitních fakult volící Hillary a Drahoše, naivní zelenorudí multikulti neomarxisté a pseudoliberálové,jen fráze o rovnosti a lásce a bla bla bla“, se budou mazat. Děkuji za pochopení.

 42. Levicový libertarián a multikulti neomarxista

  Dobře, tak já si vezmu pouze toto jméno, mohu? 🙂

  Zatím a o velikonocích víc 🙂

 43. ateista

  Dominiku Dukovi jsem poslal tento e-mail:

  Dobrý den pane Duko.

  Cituji z Vašeho vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Brně.

  „Tak odvolací soud hodnotí ochranu dobrého jména církve a Ježíše Krista. Oprávnění hájit Ježíše Krista dle soudu nemá nikdo. To je však v rozporu se specifickým posláním kardinála – konat a chránit církev jménem papeže.“

  Je úsměvné, když se největší zločinec v zemi dovolává práva. Vy, spolu s tehdejším premiérem Nečasem a věřícími poslanci jste provedl loupež století na občanech České republiky. Církevní restituce nejsou nic jiného než loupež. Kromě toho jste nejvyšším představitelem zločinecké organizace – římskokatolické církve v České republice.
  Římskokatolická církev nemá dobré jméno. Používá principiálně stejné praktiky jako KSČ nebo NSDAP. Hlavním a jediným cílem této církve je získat moc a bohatství za použití lží, podvodů, likvidace svých odpůrců, fyzické i duševní. Lze to velmi snadno prokázat.
  Je poučné pročíst si Temné papežství od Petera de Rosy. Podrobně popisuje historii křesťanství a praktiky řkc, které za celou dobu své existence používala. Obtížně, ne-li nemožně, se Vám bude vyvracet obsah této knihy. Podobně to bude i s obsahem knih Mezi touhou po moci a zbožností a Vatikán, moc papežů.
  Bůh, víra v něho a náboženství je jeden velký podvod. Zajímalo by mne, jak se Vám žije s vědomím, že celý svůj život podvádíte a lžete.
  Co myslíte, máte pravdu Vy, když tvrdíte, že bůh existuje, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že bůh neexistuje?
  Co myslíte, máte pravdu Vy, když tvrdíte, že věřící bude žít život věčný v království nebeském, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že nikdo život věčný nežije a žít nebude?
  Co myslíte, máte pravdu Vy, když tvrdíte, že věřící bude spasen, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že žádný věřící spasen nebude?
  Co myslíte, máte pravdu Vy, když tvrdíte, že bůh vyslyší modlitby věřícího, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že nikdo modlitby věřícího nevyslyší?
  Co myslíte, máte pravdu Vy, když tvrdíte, že akt požehnání je akt boží a ochrání věc, které je žehnáno, nebo mám pravdu já, když tvrdím, že požehnání žádnou věc neochrání?
  Takhle bych mohl pokračovat donekonečna a vyvrátit všechny lži hlasatelů křesťanského náboženství.
  Velmi bych ocenil, kdybyste našel odvahu a veřejně před celým národem v debatě s ateisty obhájil víru v boha, náboženství a existenci církví.
  Žel obávám se, že nic Vás nepřiměje ani k podání žaloby na mne nebo jiného ateistu, který o hlasatelích náboženské víry prohlašuje, že lžou a podvádějí.
  Ano, pro Vás a pro všechny ostatní je nejlepší nereagovat a zbaběle se vyhýbat hledání a nalezení pravdy o Bibli, bohu a církvi. Jste si velmi dobře vědom, že byste nedokázal obhájit Vaše lži a podvody a nestranný soud by musel dát za pravdu těm, kteří odmítají boha a víru v něho.
  Pokud byste přece jen našel odvahu, rozhodněte se pro cokoliv, debatu nebo žalobu. Jsem připraven na obojí.
  V příloze Vám zasílám jeden z cca 25 přípisů poslancům a senátorům, ve kterém shrnuji některé mé názory. A citace z Bible, které hlasatelé náboženské víry věřícím nečtou. A měli by.

 44. Josef K.

  Praktická poznámka – zkušenost z fakultní nemocnice
  Osobně bych dal přednost zdravotní sestře v hidžábu než té, ktera si asi dvacetkrát shrnula své do půl pasu dlouhé vlasy z čela než mi odebrala krev.
  Také nevím, proč by se i u operací nedaly používat jednorázové sterilní šátky stejně jako roušky a chirurgické přikrývky hlavy.
  Samozřejmě v souvislosti s islámem by se v praxi objevily mnohem podstatnější problémy a souhlasím s tím, ze náboženské důvody nejsou důležitější než jiné.
  Divit se však, ze soud tohle zohledňuje ? Vzdyť přece v tomto státu a civilizaci má (křesťanská) náboženská ideologie jednoznačnou prioritu.

 45. gin

  @Josef K

  Takže to hned otočíte vůči křesťanství? Ne, že by se o to církevníci nesnažili, ve Francii toho církevníci zneužívají k rozleptání tamního sekulárního státu.

  Ten nálezek Nejvyššího soudu je skandální. Jde je vystiženo, o co jde:

  „Problém je pochopitelně zatížen tím, že celá otázka je i politická. Můžeme to formulovat takto: Představitelé muslimů v Evropě nevyužívají náboženskou svobodu jako štít, ale jako meč. Požadavky na tolerování určitých praktik se stávají nástrojem agrese. V tu chvíli již nejde o svobodu projevit svou víru, ale o tlak na přizpůsobování druhých mému náboženství. (Islám je ostatně benevolentní a dovoluje muslimům od řady náboženských úkonů upustit, pokud žijí mezi nevěřícími.) Na toto počínání je třeba nahlížet jako na promyšlenou a staletími prověřovanou strategii, jak vyvolávat konfrontaci za účelem šíření náboženství. Podobné rysy mimochodem najdeme třeba i v počínání raně středověkých křesťanů vůči pohanům.“

  https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/pravo-je-zakaz-muslimskeho-satku-ve-skole-diskriminacni.A191209_225154_p_spolecnost_wag

  Z hlavy nějaké obyčejné mladé Somálky to celé není ani náhodou.

 46. Hraničář

  gin
  11.12. 2019
  Na toto počínání je třeba nahlížet jako na promyšlenou a staletími prověřovanou strategii, jak vyvolávat konfrontaci za účelem šíření náboženství. …………………………

  Nejen v Evropě. Na webu je možno nalézt fotky někdy ze 60. let min. stol. z ryze islánských zemí – nejen Maroka, Tunisu, ale i Egypta, Iráku, Iránu, ale i Afganistánu, na nichž jsou mladé holky a slečny nejen s nezakrytými vlasy, ale i v kahotách, sukénkách, halenkách s výstřihy, stejně oblečené studentky ve školách. Pak tam ovšem začal sílit ortodoxní výklad islámu a během 20 let se vše změnilo. A proč ten ortodoxní islám tak zesílil? Tehdejší vlády těch zemí, ať se to komu líbí či ne (a mnohému se to líbit nebude!), měli základní politickou orientaci na marxismus a politické vztahy na SSSR. A tak zapracovala CIA s podporou ortodoxních muslimů, immánů a dalších náboženských vůdců, kteří v liberálním směřování společnosti viděli odklon (ne, že by neměli pravdu) od „čistého učení, které Mohamedovi předal Alláh“. A tak liberální vládu v Iránu svrhnul šáh Páhlaví, v Iráku Sadám Husain, v Egyptě posílilo Muslimské bratrstvo, V Lybii diktátor Kaddáfí byl (na štěstí) proti islamistům. Vládu v Afganistánu, která těsně spolupracovala se SSSR, pomohly rozvrátit „studenti Koránu“ – talibánci, školení a vyzbrojovaní agenty CIA v Pákistánu.
  O tom Afganistánu jsem četl dvě zajímavé věci. Předně – ta marxistická vláda rychle provedla rozličná liberální a demokratizační opatření – např. sebrala půdu „vesnickým boháčům“ a rozdala ji bezzemkům. Ale ti, na rozdíl od Evropanů, nezajásali, ale (prý) říkali: „Tu půdu dal těm vlastníkům Alláh, a tak tato bezbožecká vláda se Alláhově vůli protiví!“ Další věcí bylo, že ty změny byly tak rychlé, že je nevzdělané obyvatelstvo, stále pod vlivem immánů, prostě nepobralo. A v Afganistánu se neprosadil nějaký diktátor jako v okolních státech, který by společnost ukočíroval.
  A když pak do vesnice přišli tálibanci, ne moc, jen třebas 3 nebo 5, tak se jejich názorům nikdo nestavěl na odpor a za chvíli ovládali celou vesnici. Ideově, ale i mocensky.

  Nakonec jsme něco podobného mohli vidět v Syrii. Od začátku se psalo, že bojovníků IS je jen pár tisíc. Na města, na opevněné posty, (že prý) útočilo několik stovek či dokonce jen desítek isáků. A armáda před nimi utíkala a nschávala jim na místě výstroj i výzbroj! A utíkali statisíce a miliony občanů. Z těch milionů minimálně třetina byla bojeschopná, ale nikdo z nich svoji vlast bránit nehodlal!

  Proč asi?? Dle mě proto, že tam je veliká směsice hlavně náboženbských skupin. Muslimové – roztříštění do jednotlivých náboženských směrů, více či méně se navzájem nenávidějících, křesťané taktéž všemožných vyznání – pochopitelně, zamíchat se do bojů spolu s některými muslimy by pro ně bylo sebevražedné, ale nakonec to stejně bylo jedno – Kurdové, jezídi …… pravda, kdo by v takové směsici věděl s kým a proti komu má bojovat!? Jak kdekterý komentátor zdůrazňoval, v tamních poměrech je důležitější loajalita k vlastnímu kmeni než ke státu.

  Problémem ovšem je, že muslimové se pak s důvěrou obracejí k Evropě – a teď nás z té šlamastiky, kterou jsme si sami navařili, vytáhněte!

 47. Hraničář

  Josef K.
  11.12. 2019
  Praktická poznámka – zkušenost z fakultní nemocnice
  Osobně bych dal přednost zdravotní sestře v hidžábu než té, ktera si asi dvacetkrát shrnula své do půl pasu dlouhé vlasy z čela než mi odebrala krev. ……………………

  Jo, pokud tam bude jedna, tak jistě bude vše v pohodě. I moje neteř, pracující ve zdravotnictví, podobně říká, že mají na oddělení muslimku a že to fajnová holka.

  Před léty jsem byl na besedě se dvěma důchodci. On lékař – gynekolog-porodník, ona zdrav. sestra, cíleně se učili francouzsky, aby mohli do světa. Dostali se do Tunisu a pracovali v nemocnici. V těch letech nejen v Tunisku, ale nikde jinde nijací islamisté nebyli. Takže v tomto směru pohoda. V nemocnici že musely být především zaměstnány domorodkyně. Jenže ty místní že práci hrozně flákaly. Žádná zodpovědnost a pilná práce. Proto tam bylo hodně cizinek – zvláště ze socialistických států. A ty že prý všecko odpracovaly! Jim to samozřejmě nevadilo – pracovaly tak jako doma, ale za plat o jakém by se jim doma ani nesnilo!
  Zajímavé byly fotky z pracoviště. Jak on říkal, ku podivu všechny místní ženy se snad rozhodovaly, že budou rodit v noci. A tak šla jedna rodička za druhou, ani prý nestačili uklidit sál. A skutečně, na těch fotkách to vypadalo jako v řeznictví. Místní lékařka se jen chytala za hlavu!
  Strávili tam 7 let, poznali místní zvyky, užili si, a na důchod si na jižní Moravě koupili v malém městečku byt.

  Ale co jsem chtěl říci – jaké asi budou poměry v nemocnicích, až u nás bude 10% obyvatelstva muslimů a podobné % bude i v nemocnicích? Něco už naznačili tvůrci seriálu o Růžové zahradě: Do porodnice přivezla „rychlá“ rodičku v problematickém stavu. Honem s ní na sál! A najednou manžel začne vyvádět, že k manželce žádný doktor nepůjde – i kdyby měla umřít! A řešení? Že by snad ochranka lapla chlapa za flígr a vyhodila z nemocnice! To tak, takový rasismus a xenofobii si v demokracii nikdo nesmí dovolit! Honem honem sehnat lékařku, ber kde ber!
  A co kdyby ta rodička během shánění lékařky zemřela?? To by si to nemocnice odskákala!

  Obdobně jsem četl z Afganistánu. Do naší polní nemocnice přivezli domorodkyni v těžkém stavu. Honem operovat! Ale ženská uviděla lékaře: „Ty se mě nedotkneš, i kdybych měla umřít!“

  Docela by mě zajímalo, jak asi muslimky – zdrav. sestry – umývají a čistí muže v těžkých pooperačních stavech. Má někdo zkušenost??

 48. gin

  Kdyby se obraceli k Evropě, oni se v ní začínají roztahovat.

 49. gin

  @Hraničář

  Je to sice nedávná historie ale máš to zcela pomotané.

 50. Hraničář

  gin
  11.12. 2019

  Tož to rozmotej!

 51. toli

  @Hraničář
  Gin má pravdu,což nevíš že iránský šáh Pahlaví byl orientován na USA a na západní styl života ? Však také jeho potomci dodnes v americkém exilu žijí.

 52. Jiří Brei

  Proč jsou pro Vás, Gine, Polky Polkyně? A Němky jsou pro Vás Němkyně? Že by komplexy méněcennosti vůči schopnějšímu sousedovi? Mně se líbí, jak se Polsko za posledních 15 let změnilo. V sebevědomou upravenou zemi s dálnicemi lepšími, než v Německu. Čistými vesnicemi. Projeďte se u nás. V plno vesnicích binec na návsích, na dvorech a zahradách, vyvalené ploty, otlučené šedivé domy. Počmárané fasády domů ve městech. Na D4 ještě ani nedodělali protihlukovou stěnu a už byla počmáraná. Podívejte se na počmárané nové nadjezdy na D1. Jestli má dnes někdo zdevastovanou duši, tak je to mnoho Čechů, nikoli Polky. Možná jste si toho nevšiml, ale svět kolem nás se pohnul dopředu. Jeďte se projet kolem Bratislavy a projeďte se kolem Prahy. Proč jinde věci jdou a u nás často ne? Možná i proto, že Polky nejsou Polky, ale Polkyně.

 53. ind

  Daleko přiléhavější je tvrdit, že zákaz nošení pokrývek hlavy jednoduše dopadne „tíživě“ na každého, pro koho má nošení takové pokrývky zásadní či hlubší význam.

  No, už vidím, jak nějaký nevěřící nebude studovat na škole z důvodu zákazu nošení kšiltovek. 🙂

  Nějak jste ateisté to rozhodnutí Nejvyššího soudu nepochopili … 🙂

  Obě dívky kvůli tomu ze školy odešly, přičemž jedna z nich se rozhodla bránit se kvůli diskriminaci soudní cestou

  Jak nevěřící dokáže, že je pro něj nošení kšiltovky stejně důležité? Odejde kvůli tomu ze školy? Bude však jeho rozhodnutí bráno vážně?
  🙂

 54. Honza Werner Post author

  ind: Tady ale nejde zdaleka jen nevěřící. Ta kšiltovka může být z osobních či jiných důvodů důležitá klidně třeba pro křesťana. Ústřední je, že je pro něj důležitá z jiných, než náboženských důvodů. Pokud si myslíte, že něco takového může být důležité jen z náboženských důvodů a nedokážete si představit, že by to mohlo pro někoho být podobně důležité i z nenáboženských důvodů, tak je problém na vaší straně.

 55. ind

  @H. Werner:

  Pokud si myslíte, že něco takového může být důležité jen z náboženských důvodů a nedokážete si představit, že by to mohlo pro někoho být podobně důležité i z nenáboženských důvodů, tak je problém na vaší straně

  Samozřejmě, že si dovedu představit nenáboženské důvody, pro které je pro někoho důležité nosit přikrývku hlavy – například důvody zdravotní, když někdo přijde o vlasy.

  Dovedete si představit obhajitelný důvod kromě náboženského přesvědčení, či zdravotního stavu, kvůli kterému by někdo nestudoval školu, protože v ní nemůže nosit přikrývku hlavy?
  🙂

 56. gin

  Jiří Brei
  11.12. 2019
  Proč jsou pro Vás, Gine, Polky Polkyně? A Němky jsou pro Vás Němkyně? Že by komplexy méněcennosti vůči schopnějšímu sousedovi?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  Žádné komplexy méněcennosti. Já se tak vyjadřuju jenom proto, že se to nelíbí mnou nemilovaným sluníčkářům. Když slovo Němkyně použil Dalimil ve své kronice, proč bych nemohl použít já.
  Samozřejmě, že vím, že němkyně s malým m znamená něco jiného. Že je to jiný název pro potkana. Ale to na mysli nemám.

 57. gin

  @Ind

  Myslím si, že o to vůbec nejde. Mám to za uměle vytvořenou kauzu.

 58. gin

  @Jiři Brei

  Nemusím do Polska. Tu v Berlíně se potkávám s Poláky denodenně. To, o čem jsem tu psal, ta svatba byla téměř před 40 lety.

 59. Hraničář

  toli
  11.12. 2019
  Gin má pravdu,což nevíš že iránský šáh Pahlaví byl orientován na USA a na západní styl života ? Však také jeho potomci dodnes v americkém exilu žijí. …………………..

  A ty nevíš, že čile obchodoval se socialistickými státy, že ČSR od Iránu nakupovala ropu i chemické výrobky, že od prezidenta ČSSR dostal řád Bílého lva a klíče od Prahy a že šáhbánů dostala čestný doktorát Karlovy university?
  Já tu slávu ještě dost dobře pamatuji.

 60. gin

  To mu zlomilo vaz. Carter chtěl na něho kvůli tomu udělat jen bububu, jenže se Amíkům to bububu zcela vymklo z ruky, jako poslední dobou téměř vše, co se islámského světa týká.

  Mnoho lidí si neuvědomuje, že nastala a probíhá třetí islámská expanze.

 61. gin

  Nevím, které normální noviny myslíš.

 62. Hraničář

  gin
  12.12. 2019
  Nevím, které normální noviny myslíš. ……………………….

  No, máš pravdu, ale sám jsi uvedl: “ mít jiný zdroj, tak radši uvedu jiný zdroj.“

 63. Alibaba

  ind: Jak nevěřící dokáže, že je pro něj nošení kšiltovky stejně důležité?
  A proč by to měl dokazovat? Ta muslimka taky nic nedokazuje, ten šátek na hlavě je nějakej nesmysl, co jí nakukali do hlavy.
  Odejde kvůli tomu ze školy?
  Já bych jako nevěřící v tomto případě neměl problém se přizpůsobit, protože zatím zákaz pokrývky hlavy platí pro všechny. Takže není důvod odcházet.
  Bude však jeho rozhodnutí bráno vážně?
  A proč by nemělo?

 64. A. S. Pergill

  @Hraničář
  Problém je i v tom, že muslimové mají zakázán i alkohol (a v praxi nerozlišují etanol od jiných druhů alkoholu) což dělá problémy s desinfekcí.

  Jinak ještě zcela obecně k tomu hidžábu:
  Muslimský hidžáb dost silně připomíná krytí vlasů, které používají onkologické pacientky, mající různě domrvené vlasy po chemoterapii a ozařování (či kombinaci obojího). A určitá animozita (i na podvědomé úrovni) může mít stejný zdroj, jakou by měla animozita vůči někomu, kdo by chodil s bílou holí a v černých brýlích a nebyl nevidomý.

 65. Hraničář

  A. S. Pergill
  12.12. 2019
  Jinak ještě zcela obecně k tomu hidžábu:
  Muslimský hidžáb dost silně připomíná krytí vlasů, ……………………

  Jak odkazuji jinde, hidžáb není šátek, ale princip oddělení pohlaví. Hidžábem tedy je i dispozice obydlí – mužská a ženská část, oddělené oddíly v dopr. prostředcích, oddělené kancelářa, oddělené dny na plavání, no a také speciální oděvy – buď celotělové – burka, čádor …. burkiny, nebo jen šátek na hlavě – i tehdy ale žena může na veřejnosti ukázat jen obličej, ruce po zápěstí a nohy po kotníky.

 66. gin

  To píše starší Pelikán. Jemu se to samotnému i když je muslim vůbec nelíbí. Já to mám též za uměle vyrobenou účelovou kauzu. To rozhodnutí nejvyššího soudu nás možná bude v budoucnu dost bolet.

 67. Hraničář

  Soud v Bruselu nařídil belgické vládě, aby pomohla dostat se do Belgie deseti dětem, které se narodily v Sýrii příslušníkům teroristické organizace Islámský stát (IS) s belgickým občanstvím.
  Pokud vláda těmto dětem neposkytne konzulární pomoc a nevystaví jim potřebné doklady, čeká ji podle soudu pokuta ve výši 5000 eur (asi 127 600 korun) denně za každé dítě. Vláda se proti tomu může odvolat.
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/soud-naridil-uradum-v-belgii-aby-prijaly-deset-deti-bojovnik/r~10ac31e81ce911ea9ec9ac1f6b220ee8/

  Takže nejen u nás!
  A co kdyby tak Belgie (jako společnost) přestala soudu (který rozhoduje proti zájmům společnosti) posílat na účet peníze?

  Kdysi dávno, ještě za socialismu, jsem nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že „demokratické“ státy platí právníkům, kteří jednají proti zájmům společnosti.
  Posléze jsem došel k názoru, že nezávislá policie, nezávislá justice a soukromé banky jsou nezbytnou podmínkou pro fungování mafií.

 68. Jiří Brei

  Honza Werner napsal: „Tady ale nejde zdaleka jen nevěřící. Ta kšiltovka může být z osobních či jiných důvodů důležitá klidně třeba pro křesťana. Ústřední je, že je pro něj důležitá z jiných, než náboženských důvodů. Pokud si myslíte, že něco takového může být důležité jen z náboženských důvodů a nedokážete si představit, že by to mohlo pro někoho být podobně důležité i z nenáboženských důvodů, tak je problém na vaší straně.“

  Já, pane Wernere, nemám problém rozumět tomu, že pro Pepíčka můžete být kšiltovka po dědečkovi ještě důležitější, než pro slečnu Ahmednuur Ayan Jamaal její hidžáb. Pepíčkovi však přece nic nebrání, aby se také ozval a o svá práva se zasazoval. Ústava České republiky totiž mimo jiné také říká: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ (čl. 2 odst. 4 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.). Takže ani Pepíček nemůže být nucen sundat si ve škole čepici po dědečkovi, protože její nošení ve škole není zákonem zakázáno. A znovu připomínám, že školní řád není zákon a tudíž nemá právo Pepíčkovi kšiltovku zakazovat, stejně jako nemá právo zakazovat slečně Ahmednuur Ayan Jamaal její hidžáb. V čem tedy vidíte znevýhodnění Pepíčka vůči slečně Ahmednuur Ayan Jamaal? Problém Pepíčka je pouze v tom, že se o svá práva, na rozdíl od slečny Ahmednuur Ayan Jamaal, nezasazuje tak, jak to udělala ona. Co v tom Pepíčkovi brání? Myslím, pane Wernere, že pláčete na špatném hrobě.

 69. Alibaba

  Hraničář: Kdysi dávno, ještě za socialismu, jsem nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že „demokratické“ státy platí právníkům, kteří jednají proti zájmům společnosti.
  Pokud to myslíte vážně, tak jste pěkně mimo. Advokáta máte přiděleného proto, aby vás provedl spletitýma právníma kličkama v soudním systému, zjednodušeně řečeno vám dělá pomoc nezávisle na tom, v čem jste souzen a jestli jste vinný nebo nevinný, od toho má povinost mlčenlivosti. Funguje jako vaše externí paměť a procesor na spracování příkazů.
  Posléze jsem došel k názoru, že nezávislá policie, nezávislá justice a soukromé banky jsou nezbytnou podmínkou pro fungování mafií.
  Nezbytnou podmínkou pro mafii jsou nevymahatelné a nejasné zákony schválené parlamentem pod vlivem lobistů.

 70. toli

  @Hraničář
  Myslím že soud učinil moudré rozhodnutí.Děti se narodily belgickým rodičům (a rozhodoval belgický soud) a je jim méně než 6 let,(IS působil od roku 2014),co v tomto věku vědí o světě a o životě ? Kdyby jsi byl v jejich kůži zůstal by jsi v Sýrii anebo by jsi chtěl do země svých rodičů ?

 71. toli

  BTW dvě z mých neteří odešly před 15 lety žít do Belgie a jsou tam velmi spokojené třeba proto že Belgie nemá klasickou vládu v politickém slova smyslu tak jako je to všude jinde.V Belgii rozhodují o všem úředníci kteří se řídí platnými zákony Dle vyjádření místních tam neexistují lichváři a nelze spadnout v Belgii do dluhové pasti,tomu všemu právě brání ty správně nastavené zákony.Neteře si tam zařídily život po svém a rozhodně neplánují návrat do Česka,před 2 týdny tady byly na návštěvě ,jen na otočku.Já tam jedu za nimi v létě.

 72. Hraničář

  Alibaba
  12.12. 2019
  Pokud to myslíte vážně, tak jste pěkně mimo. ………………………..

  Konkrétně! Již za socialismu byla migrace, do spolkového Německa, z Cejlonu, přes Záp. Berlín. Jak u nás popisovalo Rudé právo. Mafie vysvětlovaly Cejloňanům, že když se dostanou do Německa, budou dostávat měsíčně 12 000 rupií, aniž by museli pracovat. Pro Cejloňany neobyčejné bohatství. Samozřejmě nevěděli, že v Německu je 12 000 rupií sotva na uživení.
  A tak široká rodina sehnala peníze a jednoho člena vyslala do Evropy. V Berlíně na letišti se činili policisté, aby ty migranty odchytili a posadili do letadla zpět. Ale tzároveň tam pobíhali právníci aby ty migranty chytili dříve a poskytli jim právní pomoc při žádosti o asyl. A ty právníky pak platil německý stát! Hlava mně to prostě nebrala!

  A hle – jak se to podobá případu se somálskou studentkou. Byla odchycena na letišti v Ruzyni, bez dokladů, neřekla, odkud přiletěla, přesto rychle dostala doklady, ty brzy ztratila(??) , dostala nové, ty zase ztratila (snad až 5x), pak se přihlásila do školy, česky neuměla – přesto měla zkoušky ze základní školy, včetně češtiny za 3, u soudu ji zastupuje právník, kdo ho asi platí(?), neziskovka(?), placená státem(??), ona sama k soudu nechodí a snad už ani v Česku není.

  Nezdá se ti, že tu něco velice smrdí? Ale demokraté i katolíci jásají, že právo u nás funguje: http://www.christnet.eu/clanky/6315/den_kdy_nabozenstvi_nabylo_zpet_sve_postaveni.url

  Právo možná ano, ale co logický rozum??

 73. Hraničář

  toli
  12.12. 2019
  Myslím že soud učinil moudré rozhodnutí. ……………………

  V Sýrii jsou se svými matkami, které z vlastního rozhodnutí se přidaly k ISIS. Teď se vrátí také. Jak budou své děti vychovávat? V oddanosti k demokratickému, liberálnímu, sekulárnímu státu? Nebo v oddanosti k islámu??

  K ISIS se dal i jeden Novozélanďan. Na fejsu ukázal, jak trhá svůj pas! Pak ISIS prohrál a on byl v Syrii zajat. Premiérka NZ zveřejnila, že mu stát nijak pomáhat nebude. Že se sám musí dostat do Turecka a tam si na konzulátě vyřídit nové doklady. Na námitku, že svůj pas demostrativně zničil řekla, že jej nelze zbavit občanství, neboť každý má na občanství nárok!
  Ta premíérka je jinak docela rozumná. Ale je vidět, že za určitých okolností jsou ty demokratické ideály stejně nebezpečné jako třeba křesťanské!

 74. Hraničář

  toli
  12.12. 2019
  BTW dvě z mých neteří odešly před 15 lety žít do Belgie …………………….

  Moje dcera, zeť a vnoučata žijí na (v?) Novém Zélandě. A já jsem tomu rád!

 75. toli

  @Hraničář
  V Sýrii jsou se svými matkami, které z vlastního rozhodnutí se přidaly k ISIS

  V článku se píše pouze o dětech tedy sirotcích. Je tam zmíněna jen jedna matka ale v jiném případu.

 76. toli

  @Hraničář
  Jedna neteř si vzala Belgičana,ale ponechala si své dívčí příjmení. Jejich děti už mají příjmení po otci ale mluví jak vlámsky tak česky,mateřštinou je však vlámština.
  Druhá neteř je zatím bezdětná avšak žije s Čechem který odešel před 15 lety do Belgie s ní.

 77. Hraničář

  Alibaba
  12.12. 2019
  Nezbytnou podmínkou pro mafii jsou nevymahatelné a nejasné zákony schválené parlamentem pod vlivem lobistů. …..

  Myslíš, že v západoevropských státech, v USA, jsou „nevymahatelné a nejasné zákony schválené parlamentem pod vlivem lobistů“?

  TV seriál:
  Lovec
  Když Cosa Nostra vyhlásila Italské republice otevřenou válku, poslední obrannou linií se stali prokurátoři z protimafijního útvaru v Palermu. Epizoda z italského detektivního seriálu podle skutečných případů z 90. let.

  Když seriál začínal, bylo tam ještě, že vláda Itálie byla bezmocná.
  Pamatuji ty doby. Teroristé dokonce zajali a zavraždili ministerskéh předsedu Alda Móra. Nevěřícně jsem vrtěl hlavou – vláda má k dispozici policii, v krajním případě armádu, justici … To jsem tenkát nevěděl, že v demokratickénm státě policisté a kriminalisté nemají politické krytí, že vláda nemůže použít armádu proti mafiím a teroristům a že justice je nezávislá, takže politici nesmějí do jejího jednání zasahovat a samozřejmě v demokratickém státě nesmí být trest smrti.

  Obdobný byl americký seriál Maffie. V dílu o Kubě bylo řečeno, že po vítězstvín Castra se bezpečnostní situace v USA uhoršila, protože mafiánští bossové se z Havany odstěhovali do Miami. Říkal jsem si, jak je to možné?? Slabá kubánská vláda je vyhnala, silná americká na ně nestačí? Pak mně to došlo. Kubánská vláda postavila pod vládní řízení nejen policii a armádu, ale i justici a hlavně – znárodnila banky!

  Jednou teroristé odpálili nálož v nádraží v Bologni. Byl jsem tam! Památník, asi 72 obětí, od 2 měsíčního dítěte po starce. Na štěstí měl dělnický vlak 10 min. zpoždění a to zahránilo snad stovky lidí. Teroristé byli odhaleni odsouzeni – ano, na doživotí – ale po 10 letech potichu propouštěni!

  Jindy v Německu byl při přestřelce s policií zastřeen jeden terorista z Rudých brigád. A na to konto odstoupil ministr vnitra!

  A něco z českých luhů a hájů. Dávno tomu, kdy ministra vnitra dělal demokrat(??) Jan Ruml. A na otázku, co hodlá dělat se stále sílícím zločinem na ulici odpověděl, že zločin na ulicií dokazuje, že u nás je svoboda a demokracie!
  Pak, o pár let později, byl ministrem Stanislav Gross. A na něj jednou, v popuárním nováckém Kotli, padla stejná otázka. Dodnes mám v paměti, jak tam stál, bezmocně rozhazoval rukama a do smějícího se davu vykřikoval: „Já, co já mohu udělat!? Já jsem jen ministr vnitra!“
  S. Gross se také pyšnil, že se mu podařilo zavést „institut utajeného svědka“. A že takovému svědku může být i změněná identita, v krajním případě jej stát může i přesídlit do ciziny! Takže ne, že by se zločinci báli spravedlnosti, ale v demokratickém státě se svědci musejí bát zločinců.

 78. Hraničář

  toli
  12.12. 2019
  V článku se píše pouze o dětech tedy sirotcích ……………………

  Tam je sirotků .. Hmm … a podle čeho se ví, že právě tito jsou Belgičané? A že by se o ně třebas postarala široká rodina jejich otců??

 79. gin

  Nemám sílu to přečíst ale tak hnidopišsky jak se ke mne zachoval pan Jiří Brei je nehorázné. Ptal jsem se tu ( vlastně v Berlíně polských servírek, zda jim vadí, když jim řeknu, zda jsou Polky nebo Polkyně, tak mi řekli, že je jim to zcela ukradené ať je my Češi nazýváme jak chceme, hlavně, abychom je akceptovali. Takže Brei je se svou výtkou vůči mně vedle jak ta jedle. Když Polkyním pracujícím v Berlíně slovo Polkyně nevadí, proč mne má co nehorázně napadat,že mám nějaké slovní komplexy, Ale obhajobou zcela zpolitizovaného rozsudku, ve jde o kopftuch, i když o něj ve skutečnosti nejde, se u mne pan Brei svým postojem totálně vytočil.

 80. toli

  @Hraničář
  Tam je sirotků .. Hmm … a podle čeho se ví, že právě tito jsou Belgičané? A že by se o ně třebas postarala široká rodina jejich otců??

  Pláčeš na špatném hrobě s těmito otázkami se obracej na autora článku anebo vyhledej v belgických mediích.

  Jednoduše se tam nepíše ani o matkách ani o otcích,z toho jsem pochopil že buď nejsou v Belgii žádaní a soud jejich osudy neřeší anebo jsou už mrtví.

 81. toli

  Pokud bych použil slovo Polkyně já tak vím že neobsahuje žádné emoce,spíše bych řekl že se jedná o krajový slangový výraz.
  Avšak musím podotknout že můj již mrtvý otčím používal označení Němkyně pro krysy které se vyskytovaly na statku.

 82. gin

  To už jsem tu psal, němkyně s malým m neznamená krysu (původní evropský druh ale znamená potkana (to slovo je z maďarštiny) což je asijský nepůvodní druh, který krysu evropskou pomalu a jistě vytlačuje. Protože se k nám začal šířit potkan z Německa, tak ho starší lidé též nazývali němkyní – německou myší. Jenže když psal Dalimil svou kroniku tak v Čechách ještě žádného potkana nebylo jako za Karla IV nebylo v Čechách ještě žádného cikána. Ti první sem přitáhli až za jeho syna Václava IV ale naplno je tu uvítal až na konci svého života jeho polorodý bratr Zikmund, když se po letitých peripetiích konečně ujal vlády v Království Českém, když vyhlásil: „Cikáni vítejte, jste nám v našem království milí“ (jestli vám ta liška zrzavá v něčem nepřipomíná současnou německou kancléřku). Když ale napsal takřečený Dalimil svou kroniku, tak ohledně bigamisty knížete Oldřicha napsal:

  42/1-34 (XI) O sedlčie knieni Božěně

  Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše.
  Když skrzě jednu ves jedieše,
  uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše,
  bosa i bez rukávóv rúcho práše.
  Ta sedlka krásna velmi bieše
  a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše.
  Počě sě jejie krásě diviti stojě
  a inhed ji za knieni sobě pojě.
  Ta knieni šlechetna velmi bieše,
  sobě jmě Božěna jmieše.
  Páni jemu počěchu z toho za zlé jmieti,
  kněz vecě: „Páni, račte slyšěti!
  Z chlapóv šlechtici bývají
  a šlechtici často chlapy syny jmievají.
  Nebo ostaralé střiebro šlechtu činí
  a často šlechticě chudoba sprostenstvím viní.
  Vyšli smy všichni z otcě jednoho
  a ten sě čte šlechticem,
  jehož otec jměl střiebra mnoho.
  A když jest tak šlechta s chlapstvem smiešena,
  budeť Božěna má žena!
  Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti
  než králevú německú za ženu jmieti.
  Vřet každému srdce po jazyku svému,
  a pro to Němkyně méně bude přieti
  lidu mému.
  Němkyni německú čeled bude jmieti
  a německy bude učiti mé děti.

  (Jenom dovětek, ve staré češtině slovo kněz neoznačuje flanďáka, ale znamená kníže)

 83. Alibaba

  Hraničář: Myslíš, že v západoevropských státech, v USA, jsou „nevymahatelné a nejasné zákony schválené parlamentem pod vlivem lobistů“?
  Vzhledem k tomu, jaké to popisujete kauzy (Itálie, USA a Německo) tak ano.
  Jen zkorumpovaný zákon umožňuje propustit mafiány. V Americe taky Alcaponeho na daňové úniky. A taky nechápu, proč by měl v německo odstupovat ministr vnitra, když nějaký policista při policejním zásahu zastřelí střílícího teroristu.
  A Kuba je zase opačný extrém, kde vás zavřou jen za blbé slovo.

 84. Hraničář

  Alibaba
  13.12. 2019
  Vzhledem k tomu, jaké to popisujete kauzy (Itálie, USA a Německo) tak ano.
  Jen zkorumpovaný zákon umožňuje propustit mafiány. ……………………..

  Demokratický Západ, a USA, náš vzor a nikdy jinak!

 85. Pingback: Tisková zpráva Ateistů ČR: Náboženská víra či její absence nesmí zavdávat důvod pro přidělování výhod a privilegií | Ateisté ČR

 86. Medea

  @Honza Werner

  „ Zde se, dle mého názoru, vyjádření soudců dostává již do poměrně absurdní roviny. Zaprvé, neexistuje jediný důvod, proč by měl kdokoliv respektovat, zdůrazňuji slovo respektovat, vnější projevy náboženského přesvědčení druhých. Zvolil bych slovo „tolerovat“ či „akceptovat“. Ano, mohu tolerovat a akceptovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých, avšak abych něco či někoho respektoval, musí si můj respekt něčím vysloužit, a popravdě, víra v pohádkové bytosti ve mně příliš respektu nevyvolává. “

  Sudca to iste nemyslel tak, že máte pred náboženským symbolom padnúť na kolená 🙂 V českom wikislovníku máte takéto významy slova „respektovat“: „projevovat respekt, brát ohled“.

 87. Pingback: 15 nejčtenějších článků na webu Ateistů ČR za rok 2019 | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.