Lesk a bída cherry pickingu

Autor | 21.01. 2020

Tento článek vznikl částečně jako reakce na starší článek Honzy Wernera: Nehodící se při čtení Bible škrtněte. Nešlo mi ani tak o to nějak oponovat, jako spíše poukázat na to, proč se něco takového děje.

Na začátek mi dovolte citovat něco z facebookové diskuse.

Slečna VS: Já furt tohle nechápu, jsem křesťan, ale řekla bych, že tolerantní křesťan, všem říkám, že Bůh miluje všechny stejně bez ohledu na rasu, sexuální orientaci nebo na víru, 🤔 ale většina těch “fanatických” křesťanů mi tohle vyčítá, co dělám špatně?

Má odpověď: Abyste mohla být tolerantní křesťan, musela jste si z Bible vybrat jen některá tvrzení. To není obvinění – nikdo z věřících nedodržuje úplně všechno, co je v Bibli. Nevím, kolik křesťanů třeba nejí korýše nebo odmítá nosit oblečení z kombinované příze. Samozřejmě to máte nějak odůvodněné, jenže oni si vybrali jiné části a také si je nějak odůvodnili. V Bibli jsou výroky obojího druhu. Je to “druhý konec klacku”. Pokud o něčem tvrdíte, že je to dobré a je to součástí vaší víry, protože je to kupříkladu v Bibli, pak každý výrok schvalující vraždění nevěřících, otrokářeství nebo tresty smrti za homosexualitu dostane úplně stejně pádné odůvodnění, protože takové pasáže jsou v Bibli také. Možná prostě neděláte vysloveně špatně nic, protože používáte vlastní rozum a vlastní ideály k posuzování výroků v textu. Jenže pak jste vlastně vyšší autoritou než náboženský text, když jej můžete posuzovat.

Slečna VS: tyjo, takhle jsem nad tím snad nikdy nepřemýšlela.

To, co slečna VS provozuje, aby mohla být tolerantní věřící, se označuje jako cherry picking (vybírání třešniček či vybírání rozinek). Označení navozuje představu celkem tučného, přeslazeného dortu, který vlastně není moc dobrý, možná jsou v něm i nějaké tvrdé nebo nechutné věci, ale jsou na něm moc dobré ozdobné třešničky Maraschino. Oslavenkyně se těší na “dort”, ale ve skutečnosti ji na něm nezajímá nic jiného než ty třešničky.

Co je na tom dobrého?

Cherry picking má ve vývoji náboženství svou pozitivní roli, protože  to, co zpravidla vnímáme jako pozitivní vývoj – tedy větší toleranci, menší společenskou nesnášenlivost, menší množství extrémních a vysloveně protirozumových názorů – je právě důsledkem tohoto chování. Věřící chtějí vnímat svou víru jako pozitivní, a v důsledku si ji sami přizůsobují tím, že vnímají a propagují jen ty části, které sami považují za pozitivní.

Zcela samozřejmě aplikují podobný postup i na výroky v náboženských textech, jenže v těch zůstávají i ony přehlížené části, které čas od času vyplavou na povrch i se všemi hnusnými důsledky.

Ptát se “Proč to věřící dělají?” je přesto v principu špatně. Tento přístup je obecně lidský, měli bychom se tedy ptát: Proč to my lidi děláme?

Výrok a názor

V první řadě si musíme uvědomit, že je určitý rozdíl mezi výrokem a názorem. Výrok je nějaký slovní útvar, který něco sděluje a na který lze aplikovat například výrokovou logiku. Názor je výrok vedený z konkrétního osobního pohledu, který považujeme tak trochu za kus sebe, protože zapadá do struktury naší představy o světě, pasuje ke spoustě dalších názorů, které jsme také přijali za své. Na rozdíl od výroku bereme názor jako něco osobního, co jsme odhodláni bránit.

Vytvoření názorů určujících náš pohled na svět je obecně vcelku náročné a to i když se člověk pohybuje v mantinelech nějakého náboženského vyznání. Podobně jako v případě jiných názorů si při budování světonázoru všímáme především těch částí věrouky i reality, které náš postoj potvrzují. Svým způsobem je to správně, protože nejprve potřebujeme nějak formulovat ucelený názor.

Komnata ozvěn

Cherry picking a utvrzování se ve vlastním názoru ale nezřídka vede až k efektu zvanému “komnata ozvěn”. Ten je způsoben přednostním přijímáním zpráv, které potvrzují náš vlastní názor. Můžeme se tak dostat do úplné izolaze od poznatků a tvrzení, která jsou s naším přesvědčením v rozporu, a přitom žít v iluzi, že čteme mnoho článků nebo i knih, nasloucháme mnoha lidem a bavíme se s nimi o různých věcech. Ve skutečnosti však už máme dopředu dané, kterým tvrzením budeme přikládat váhu a která budeme považovat za nedůvěryhodná.

A tady si už musím do náboženství rýpnout pořádně! Zatímco totiž v běžné komunikaci i při řešení problémů (například v politice, ale i ve vědě) je “komnata ozvěn” považována za patologický stav, v náboženství (zvláště v těch abrahámovských) je považována za žádoucí. Glorifikována je víra a upevňování ve víře , pochybnosti jsou popisovány jako špatné, někdy až rouhavé myšlenky.

Jak z toho ven?

Málokdo po vytvoření nebo přijetí názoru provede druhý krok – faktickou kontrolu, jestli dosud opomíjené skutečnosti nepředstavují tak významný argument proti novému závěru, že je třeba jej zavrhnout.

V detektivkách bývá takovou skutečností například neprůstřelné alibi hlavního podezřelého nebo scházející motivace. To nepíši náhodou, ale proto, abychom si uvědomili, že i když tento princip často známe, nedokážeme jej snadno přenášet z jednoho oboru myšlení do jiného.

Příkladem takových tvrzení mohou být výroky: “víra dělá lidi lepšími” nebo “jakmile člověk přestane věřit v boha, uvěří úplně všemu”. Libovolný křesťan by je mohl snadno sám sobě vyvrátit nahlédnutím do výzkumů, publikovaných článků a v prvním případě už i do metaanalýz, které se zabýají jak výsledky, tak kvalitou těchto výzkumů. Neudělá to nikoli proto, že by se o nich nemohl dozvědět, nedozví se o nich, protože přesně tyto důkazy nehledá. Jak jsem už psal, není to vlastnost pouze náboženských věřících. Stejně tak by mohli marxisté snadno přijít na to, že Marxova teorie tvorby cen neodpovídá tomu, jak jsou ceny skutečně tvořeny, homeopaté na to, že homeopatika nejsou skutečné léky, nebo astrologové na to, že horoskopy obecně nefungují, prostě ale o toto zjištění nestojí.

Nejde přitom o nějak těžko dohledatelné důkazy, ale o věci, které jsou “na stole”.

Názorová nesymetrie

Pes může být zakopaný i v argumentační logice, protože chybná tvrzení obsahují zpravidla nějaký druh argumentačního klamu. Kromě cherry pickingu (ano, už to je argumentační klam, i když jím třeba obelháváme jen sami sebe) to bývá nejčastěji šikmá plocha, slaměný panák a falešné dilema.

Běžnou slabinou, která ukazuje na neplatnost argumentace, je pak nesymetrie – tedy to, co platí jako argument v jednom zobecňujícím příkladě, neplatí bezdůvodně v jiném. Příklad: “Není zcela prokázáno, že homosexuální páry jsou stejně dobrými rodiči, jako heterosexuální páry. Proto by jim neměly být svěřovány děti do výchovy.”*

Tato argumentace symetricky zdůvodňuje, že pokud by se ve výzkumech ukázaly heterosexuální páry jako průměrně horší rodiče, neměly by vychovávat děti. Jenže takto ji argumentující nevnímá. **

Podobná nesymetrie platí i u příkladu z diskuse “mít se rádi navzájem je je dobré, protože je to napsáno v Bibli”. Jenže pak by platilo, že vyhladit města jinověrců a přinést je jako zápalnou oběť Jahvemu je také dobré, protože je to také napsáno v Bibli (a spousta dalších hrozných věcí).***

A konečně přesně stejná logika nesymetrie je zesměšňována i ve známém příkladu “Ateistou ve třech krocích”:

1.) Vyber si boha, na kterého nevěříš.
2.) Napiš si důvody, proč na něj nevěříš.
3.) Aplikuj tyto důvody na Boha/bohy, na které věříš.

Žel, tak jednoduché to není. Představa fungování světa je příliš komlexní na to, aby ji bylo možné takhe jednoduše přepnout.

 

 

Poznámky:
*) Zrovna na toto téma existuje dostatek výzkumů, které nepotvvrzují představu, že by se kvalita rodičovství nějak viditelně řídila sexuální orientací rodičů.

**) Jde samozřejmě o chybné použití statistiky. Filtr nemá být nastavený podle sexuální orientace, ale podle vloh k výchově dětí. Stejným zacházením se statistikou bychom mohli dojít k závěru, že je třeba všechy muže izolovat od společnosti, protože většinu kriminality páchají muži.

***) Deuteronomium 13:13-17
Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům, které jste neznali“, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno.

Podpořte tuto stránku na Startovači

728 thoughts on “Lesk a bída cherry pickingu

 1. toli

  Kostely se vyprazdňují proto že někteří jedinci neztratili schopnost porovnávat realitu se středověkými pohádkami což se netýká kněží protože ti dostávají za žvanění hovadin mzdu,a žvanění není náročná práce která by vysilovala. Tudíž nebudou přemýšlet o objektivnosti své víry nejen proto že jsou pomatení ale i proto ,že by se připravili o plat.
  Svým dílem pomáhá i věda svým poznáním,i když si nedělám iluze o chápání vědy u běžných lidí.
  Lze říci že v kostele zůstávají jen lidé kteří si neví rady se svým životem,potřebují někoho kdo by je vodil za ručičku a chránil je.Sama bible říká “buďte jako malé děti” A jaké jsou děti ? Nesamostatné a s inteligencí odpovídající jejich věku

 2. Marek

  Ony všechny věci kolem víry se dají označit jako “asymetrické”. Nevím, kdo už dostatek psychické odolnosti měl, a přečetl si třeba jen na wiki o tý slavný Fatimě a pasáčcích. Já teď. Jako, tu odolnost. Takže 70.000 promočených lidí vidělo, jak po nebi všemožně tancuje a rotuje slunce. A když toho pak nechalo, všichni byli suší. A všichni to dosvědčili. Hm. Pak byly tři tajemství. Děti je nechtěly vyzradit, ani když je místní hejtman prý za to chtěl dát do vroucího oleje (WTF???).
  Prvním tajemstvím bylo, že existuje peklo. To předtím nikdo jako “nevěděl”??
  Druhým tajemstvím mělo být, že si Maria přeje zasvětit Rusko svému Neposkvrněnému Srdci. Že pak nastane na celé Zemi mír. Když si to tak přála, tak proč to bylo tajný? Jako, aby se to o tom Rusku náhodou neprofláklo?
  A třetí? To stojí za to:
  “Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu. Anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“ bíle oblečeného biskupa – „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.”
  To je jak po LSD. Taky se to odtajnilo až r. 2000. A nejlepší, že je to prý proroctví, které se vyplnilo atentátem na Jana Pavla v r. 81.
  Na komentování celé té discoshow scházejí racionální slova. Přesto byli pasáčci svatořečeni, a chodí se tam každoročně tisíce kilometrů pouť… To už přebije i Šebestiána, kterýho císař poté, co jej nezabily šípy jeho lučišníků, nechal umlátit kyjy. Existuje něco asymetričtějšího? Ve smyslu asymetrie jako synonyma pro absurditu? To žádnému věřícímu nepřijde ani docela málo ujetý? Jako, tady by mě opravdu zajímalo, co za cherry se z toho dá vyzobnout. Ale asi dá. Asi ano, když se vyzobly i na Pomukovi. A nejít v neděli do kostela je těžký hřích. A ježíš vyhnal z lidí do prasat démony, co se jmenovali Legie. A…
  Ze které strany té víry má nějaký smysl, aby se nevěřící s věřícím o ní bavili?

 3. toli

  @Marek
  Zdejší kněz razí tézi že církev má být obětována ,to je ten obraz kdy papež stoupá vzhůru a poklesne pod křížem.Dle vyjádření kněze v nebi už žádná církev nebude potřeba (ovšem jak se to shoduje s jejich tézí o církvi trpící ,cirkvi sloužící a církvi vítězné ? ) Takže církev bude v nebi rozpuštěna protože jí nebude potřeba,dle pohádkové knihy stvoří Bůh novou Zemi,ale co s ní bude? Kdo na ní bude ?

 4. toli

  Kromě toho v Medjugorii tancuje Slunce dodnes,ono se stačí v létě podívat do Slunce bez brýlí a uvidíš jak se ti bude obraz chvět,”tancovat” .Kněží nakecali ovcím že je to zázrak,oni nechtějí vědět nic o proudu fotonů které ti dopadají na sítnici a tím se ti chvěje obraz……Pro ně je to prostě zázrak….

 5. Marek

  Jako, já jsem toli vírou skutečně nepolíbenej panic. Tak iracionálním prostředím, jako je nebe, se neumím zabývat. Neumím. Natožpak spekulovat o tom, jestli tam má, nebo nemá církev mít jiný postavení, než ostatní dušičky. Nemám páru, podle čeho bych to měl posuzovat. Úplně mi stačí, co ta církev valí tady od doby, kdy vznikla. Vidět to nějakej Bůh, tak jej z nich musel dávno trefit šlak.

 6. Hraničář

  Co dokáže válka:

  Mnohé ženy tak snižují své nároky na ženicha. Dříve přitom bylo běžné očekávat od něj k tradiční svatbě hezké auto, dům nebo kilogram zlatých šperků, popisuje list New York Times.

  “Ženy se stávají rovnými mužům,” tvrdí dnes devětatřicetiletý Muhammad Dagher, který před třemi lety znovu otevřel svoji oděvní továrnu. Přiznává ale, že zprvu byl zájmem žen o práci překvapen a platil jim méně, protože je považoval za slabé a nezkušené. Dnes už otočil. “Pracují stejně,” říká.
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zeny-v-aleppu-syrie-obcanska-valka/r~057ab9c83c1711eab1410cc47ab5f122/

  Někdejší zprávy, a fotky, o Syrii byly úplně jiné. Krásná města, university, mladé studentky moderně, “zápaďácky”, oblečené. A hned vedle, jak vidno, tradiční islámská společnost, držená “v pořádku” náboženskýmim příkazy. Měla to holt rodina Asadů těžké, když chtěla společnost modernizovat. A zároveň to bylo výhodné podhoubí pro vyvolání rebelie.

 7. toli

  @Hraničář
  Syrie byla stejně jako Irán za šáha Pahlavího moderní země západního stylu .Asad jako alavita byl umírněný muslim chránící křesťany.Tady ve městě máme rodinu syrských křesťanů,docela bohatých.Vlastní pizzerie a hotely nejen v Česku ale i na Slovensku. 2
  bratři vystudovali zde VŠ a už zde zůstali.Občas vypráví zajimavé příběhy ze své domoviny ještě před válkou.Jeden je ženatý s Češkou a druhý kurevník,ale za to křesťan 🙂

 8. Hraničář

  Zajímavé svědectví:

  Naše městečko Kleve leželo v koridoru britských bombardérů v Porůří, a ještě než bylo 7. října 1944 z 97 procent srovnáno se zemí, musela babička utíkat před poplachy a častokrát spala s celou rodinou ve sklepě. Když nad sebou slyšeli ječení bombardérů a výbuchy ničivých bomb, modlili se „Maria, pomoz, přišel čas“. Prarodiče i naše matka válku přežili. Oba jejich synové ale přišli jako vojáci o život na Litvě a v Rusku. Jejich smrt vedla mou babičku k zápasu s Bohem. Nechal umřít její dva syny a sám pro ni tím pádem umřel.
  http://www.christnet.eu/clanky/6335/pozor_zivotu_nebezpecno.url

  Připomnělo mně to mého někdejšího spolupracovníka. Jako Rakušan musel narukovat do Wehrmachtu a s ním se dostal až k Leningradu. Jak vykládal, byl kuchař, a kolikrát v zimě nemohli ani roztopit kotel a uvařit jídlo, jaké byly mrazy. Jak tvrdil, on nebojoval. Ale: “No, když po nás partyzáni stříleli, tak jsme se museli bránit!”

  On si snad, podobně jako popisovaná babička ani nepřipouštěl, že ty válečné hrůzy si zavinili Němci sami.

 9. Lemmy

  Podľa Wernera žijú v Česku a možno i inde vo svete ateisti, ktorí veria v duchov. Takí ateisti sú tiež čerešne, červivé čerešne.

 10. Alibaba

  Z mého pohledu mě vyzobávání “třešínek z dortu” netrápí. Pro mě je ten dort zkažený včetně těch třešínek, takže není co vyzobávat. Já bych třeba tý slečně odpověděl, na otázku co dělá špatně: Děláte špatně to, že na ty vyjmenovaný věci jen věříte, a vůbec jste si neověřila, jestli je to reálné a rozumné. Jen mám pocit, že jako vlažná věřící, co si vyzobává třešínky, by to nepochopila.

  Pokud bych se měl sebereflektovat, jestli sám nevyzobávám třešničky z ateismu, tak pak nevím, jestli to sám nedělám?
  Jak jsem se tu už zmínil, pro sebe sem si vyzobl, že “Jsem ateista, protože u mě není náboženská víra.”

 11. Alibaba

  @Lemmy
  Ono to tu už parkrát nepřímo zaznělo, ale asi nejde přímo spojovat ateista=nevěří i ezoterickým (duchovním) blbostem.
  Osobně bych tu víru v duchy a jinou ezoterii nacpal do nějakého skepticismu, kterýn se třeba už zabývá Sisifos. Sám sebe bych pak charakterizoval jako ateista-skeptik.

 12. toli

  @Alibaba
  Ono to tu už parkrát nepřímo zaznělo
  Však jsem to Lemmymu už párkrát řekl,ateismus neznamená nevíru v duchy,ale nevíru v boha což ostatně vyplývá z podstaty (obsahu ) slova ateismus.
  Dále,ateista věřící na duchy nemá ducha jako mantru,ví že duch neodměňuje ani netrestá a není ateistův nadřízený.
  Žádného ateistu věřícího na duchy neznám,ale myslím že uplatňuje svéhodruhu logiku-pokud existují hmotné bytosti musí být protipólem nehmotné bytosti…
  Ateistou (člověkem nevěřícím v existenci boha-hýbatelem všeho,odměňovatelem i trestatelem ,stvořitelem) se pak mohl stát z mnoha různých důvodů.Z fleku bych tady mohl uvést asi více než 10 důvodů proč si ateista může myslet že je pro něj výhodné být ateistou.

 13. Lemmy

  Ateista, ktorý verí v duchov [prípadne v astrológiu], verí v duchovné hlúposti. Neviem, do akej miery takí ateisti si obšťastňujú čerešničku, t. j. vieru v duchov, ale má to veľmi, naozaj veľmi ďaleko od skepticizmu. Sú na tom totiž rovnako ako tí spomenutí vlažní veriaci [v náboženskom význame]. Sú to chudáci ateisti. Z kaluže do blata, z dažďa pod odkvap.

  Toli: Žádného ateistu věřícího na duchy neznám.

  Ja tomu hovorím lesk a bieda ateizmu, ak by existovali takí mentálne postihnutí ateisti, ktorí veria na škriatkov, víly, duchov, horoskopy, astrológiu alebo veštenie.

  Ty nie, veď ani ja, ale tunajší Honza Werner tvrdí, že takí ateisti sú.

  Toli: už párkrát řekl,ateismus neznamená nevíru v duchy

  Preto o sebe nehovorím, že som ateista, ľahko by si ma niekto mohol pomýliť s hlupákom. Som brajťan, humanista. Mám to lepšie definované o sebe.

 14. Lemmy

  Preto, keby som žil v Česku, nebol by som členom združenia ateistov, to je ako keby išlo o združenie nezberateľov čerešní. Spolok nefilatelistov.

 15. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Problém vidím v tom, že víra (nebo spíš připouštění existence) např. v “energetické bytosti” apod. není neslučitelná s ateismem. Spíš naopak, křesťanství proti této víře vždy velmi tvrdě bojovalo, a když už nemohlo, vytvořilo panteon “svatých konajících zázraky”, aby existenci těchto bytostí či jevů zamaskovalo.
  A na druhé straně není důvod, proč by ateista nemohl připouštět existenci vědou neobjasněných jevů. S něčím takovým mají problémy pouze vulgární materialisté (kteří proto tak dobře souznějí s křesťanskými primitivy, třeba v tom spolku Sysifos).

  Jinak, pochopitelně, věda je prakticky nevyčerpatelná.
  Ještě začátkem minulého století byly kritizovány coby pověry bylinkářské předpisy o době, kdy se má bylina trhat. Pak se ovšem ukázalo, že:
  1. Řada reakcí, a tudíž i výskyt jejich produktů, je závislá na přítomnosti nebo absenci světla (dnes také paradoxně existuje předpis, že se má skleníkový a rychlený salát trhat na sklonku dne, protože v té době má v době nejméně dusičnanů – to by bylo považováno v 50. letech za “čirou magii”)
  2. Existuje řada reakcí, ovlivněných polarizovaným světlem (včetně poměru vzniku pravo a levotočivých izomerů, které mají různé farmakologické účinky), takže za úplňkové noci (zdroj polarizovaného světla) bude některých účinných látek v rostlině víc než za bezměsíčné a naopak (což se týká eliminace látek s účinky nežádoucími).
  3. Do nedávna soudruzi o řadě bylinek tvrdili, že tam nejsou žádné farmaceuticky účinné látky, a tudíž nemohou jako léčivky fungovat. Až byla objevena (začátek tohoto století) nízkomolekulární RNA, která může “zapínat” a “vypínat” některé geny na úrovni jednotlivých buněk, a která má tak malou molekulu, že existuje jen velmi omezený počet možných molekul, a tudíž signály jednoho organismu musejí být “smysluplné” a účinek vyvolávající v organismech jiných (byť je jistě příznivý účinek v případě nějaké choroby věcí náhody).

  Takže “věřící ateista” se v případě “zázračné léčivé studánky” bude snažit najít faktor, který ten efekt způsobuje, vulgární materialista, případně sysifák, bude tvrdit bez jakékoli analýzy, že je to nesmysl. Pro rozvoj lidského poznání má ovšem význam ten první postup, protože “mnoho objevů a vynálezů bylo učiněno nevzdělanými blbci, kteří nevěděli, že to, o co se pokoušejí, je teoreticky nemožné”.

 16. Lemmy

  Militantný ateista Jan Werner povedal:

  Človek pokojne môže veriť na dušu, posmrtný život, horoskopy, magické liečivé sily, draky… a byť zároveň ateistom. Napokon, nie je to len môj názor, tvrdí to mnoho významných súčasných filozofov (čím teda nechcem argumentovať autoritou, ale tento názor je v literatúre zďaleka prevládajúci), náhodne uvediem doktora filozofie Juliana Bagginiho, ktorý vo svojej knihe „A short introduction to atheism“ doslova píše: „Ateisti obvykle neveria v existenciu duše, život po smrti, duchov či nadprirodzené sily. Presne povedané však človek v toto všetko veriť môže a pokojne môže byť zároveň ateistom.“ S týmto ja ako magister filozofie úplne súhlasím. Uvádzam to z toho dôvodu, že noví ateisti/naturalisti už v nič z toho veriť nemôžu, a to z dôvodov, ktoré sú uvedené v oboch vyššie citovaných bodoch, na ktorých sa nový ateizmus v naturalistickom podaní zakladá. Ateizmus ako taký znamená len absenciu viery v Boha, nič viac, nič menej. Nový ateizmus je, dalo by sa povedať, ideologickou nadstavbou ateizmu, ktorá ho rozvíja.

 17. Lemmy

  Takže, ako si asi taký čerešňový ateista vysvetľuje dušu? Posmrtný život? Draky? Kto má problém s pochopením, čo je drak, nech si pozrie film Godzilla 2 (Kráľ monštier), kde je asi trojhlavý drak, ktorému po odťatí jednej hlavy automaticky dorastie nová hlava, z ktorej sršia plamene.

 18. Lemmy

  Myslím, že v Česku žijú, ak má Werner pravdu, ateisti čudáci. Mohol by som napísať aj s preklepom ako čuráci, ale počúvam teraz Morčata na útěku z Brna, tak sa mi nechce dráždiť ateistické poštěváčky. Po slovensky: proste váčky. 😀

 19. Lemmy

  Na Slovensku takým ateistom hovoríme: Kus ma podrž, kus ma pusť. [Kus znamená kúsok, trošku, málo.]

 20. Lemmy

  Keď som spomenul film Godzilla, tak i preto, lebo Morčata na útěku spievajú:

  Slunce, svit, ticho, klid
  Celá akce už zkončila,
  Ostrava zůstává, jak kdyby přes ní přešla Godzilla

 21. Hraničář

  Něco nového o Halíkovi:

  http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-halik.php?itemid=35693
  (Kromě této zprávy bych se chtěl se zájemci podělit o bližší informace o struktuře a obsahu letošních přednášek (27. ledna až 26 února). ———– Takže kdo jste z Prahy, můžete poreferovat.

  Nejde mně u blogu otevřít diskuze. Jak jste na tom vy?

 22. Hraničář

  toli
  23.01. 2020
  Mě jdou komentáře otevřít úplně normálně,však si tam z Halíkových „terapeutických“ přednášek lidi dělají srandu… …

  Což mě udivuje. Nejsou mně otevřít diskuze na volny.cz a centrum.cz. Na seznamu se nornmálně otevřou. Dělá to můj počítač nebo nějaká ta “umělá inteligence” zvenčí??

 23. Medea

  @ A. S. Pergill

  „ Takže „věřící ateista“ se v případě „zázračné léčivé studánky“ bude snažit najít faktor, který ten efekt způsobuje, vulgární materialista, případně sysifák, bude tvrdit bez jakékoli analýzy, že je to nesmysl. Pro rozvoj lidského poznání má ovšem význam ten první postup, protože „mnoho objevů a vynálezů bylo učiněno nevzdělanými blbci, kteří nevěděli, že to, o co se pokoušejí, je teoreticky nemožné“. “

  Je úplne racionálne triediť a filtrovať správy na základe subjektívnej pravdepodobnosti toho, čo tvrdia, a tie, čo tvrdia niečo nepravdepodobné, zaradiť do kategórie „výmysel“. Keby sa vedec vážne zaoberal každou báchorkou, ktorá sa k nemu dostane, tak na skutočný vedecký výskum by mu nevyšiel čas.

  Ak by však existovala spoľahlivá evidencia v prospech liečivosti nejakej studničky, tak by samozrejme nebolo racionálne túto evidenciu apriori odmietať, ale nejaké správy z bulváru alebo od „agentúry“ JPP takouto evidenciou nie sú 🙂

 24. Medea

  K tej prípadnej ateistickej viere v posmrtný život.

  Ateista by mohol napr. veriť, že sme v skutočnosti príslušníkmi nejakej supercivilizácie, ktorí majú dočasne zablokovanú pamäť a dočasne obmedzené (z ich hľadiska) kognitívne schopnosti, aby sa mohli v nejakej pokročilej virtuálnej realite naplno oddávať hre na ľudí (prípadne aj hrám na iné organické bystosti). A až po splnení rôznych úloh, v rámci viacerých herných životov, môže hráč hru opustiť a vrátiť sa späť k svojmu serióznemu a supercivilizovanému životu 🙂

  Alebo nejaká supercivilizácia môže mať projekt „skenovania“ ľudí (prostredníctvom všadeprítomných mikroskopických červích dier, povedzme) a ich následného oživovania (vo forme vedomého softvéru) v nejakom virtuálnom „záhrobí“ 🙂

  Alebo môžeme byť pokusné softvérové bytosti nejakého mimozemského vedca, ktorý nás po odžití našich „ľudských“ životov presúva, podľa istých kritérií, do príslušného virtuálneho „záhrobia“.

  Fyzikové objevili důkaz, že náš vesmír může být simulace 😉

 25. Medea

  Známy kozmológ F. J. Tipler sformuloval hypotézu, ktorá je zlučiteľná s fyzikalizmom, naturalizmom a teizmom zároveň 🙂 Vo svojej knihe The Physics of Immortality popisuje model uzvretého vesmíru, ktorý sa vo vzdialenej budúcnosti, pomocou (supercivilizáciou) riadeného prechádzania do singularity, premení na vedomý a superinteligentný počítač s neobmedzenou výpočtovou kapacitou – na akéhosi boha, a tento bude schopný aj kriesiť mŕtvych (emuláciou všetkých možných histórií).

 26. Alibaba

  Medea: Ak by však existovala spoľahlivá evidencia v prospech liečivosti nejakej studničky, tak by samozrejme nebolo racionálne túto evidenciu apriori odmietať, ale nejaké správy z bulváru alebo od „agentúry“ JPP takouto evidenciou nie sú

  Tak spolehlivá evidence evidentně existuje, tyto místa mají ve svém názvu zpravidla uvedeno slovo “lázně” nebo “vary” nebo příslušný ekvivalent v cizím jazyku např. “kúpele”.

 27. toli

  ,@Hraničář

  Což mě udivuje. Nejsou mně otevřít diskuze na volny.cz a centrum.cz. Na seznamu se nornmálně otevřou. Dělá to můj počítač nebo nějaká ta „umělá inteligence“ zvenčí??

  No Halík si tě asi mohl bloknout jako věčného kverulanta,jinak si myslím že chyba je v tvém PC

 28. Medea

  @Alibaba

  „ Tak spolehlivá evidence evidentně existuje, tyto místa mají ve svém názvu zpravidla uvedeno slovo „lázně“ nebo „vary“ nebo příslušný ekvivalent v cizím jazyku např. „kúpele“. “

  Nehovorila som o liečivých prameňoch ako takých, ale o situácii, keď sa o nejakej jednej studničke šíria správy, že je liečivá. Tá nejaká jedna by mohla byť liečivá, ale aj nemusela, dokonca by mohla byť aj škodlivá 🙂

 29. Medea

  @Alibaba

  „ Tak spolehlivá evidence evidentně existuje, tyto místa mají ve svém názvu zpravidla uvedeno slovo „lázně“ nebo „vary“ nebo příslušný ekvivalent v cizím jazyku např. „kúpele“. “

  Pergill nehovoril vo svojom príspevku o popieračoch (či už „vulgárne materialistických“ alebo „sysifáckych“) existencie „lázní“, ale o nejakom jednom „případě „zázračné léčivé studánky“ “.

 30. A. S. Pergill

  @Medea
  Jsem toho názoru, že výzkum té léčivé studánky (nebo jiných jevů) bude spíš blokován proto, že by to narušilo mnoha lidem, a zejména věřícím, paradigma chápání světa. Stejně jako existuje studie OSN, která v případě objevu rozumného mimozemského života předpovídá katastrofické děje, zejména v zemích s vysokou religiozitou a agresívními (hlavně abrahámovskými) náboženstvími, protože tamním lidem by se zhroutil obraz světa.

 31. Hraničář

  Medea
  23.01. 2020
  Nehovorila som o liečivých prameňoch ako takých, ale o situácii, keď sa o nejakej jednej studničke šíria správy, že je liečivá. …………………

  Viz třebas:
  http://www.kudyznudy.cz › aktivity-a-akce › aktivity › studanka-kloubovk…
  plzen.rozhlas.cz › prameny-se-zazracnou-moci-6778396

 32. A. S. Pergill

  Jsem toho názoru, že prosazování fundamentalistického vulgárního materialismu ateisty zbytečně staví proti lidem, kteří jsou jejich potenciálními spojenci proti organizovaným náboženstvím. Pokus o seriózní vysvětlení fungování “zázračné studánky”, i v případě připuštění jevů, které současná věda dosud nezná, totiž není v žádném případě kolizní s ateismem, ale velice koliduje s bludy, hlásanými církvemi. Navíc takovýto pokus přímo z podstaty věci pracuje s korekcí názoru na bázi získaných nových informací, což je v naprostém rozporu s tím, jak přistupují ke hlásaným dogmatům organizovaná náboženství.

  MMCH v jedné samotě na Vysočině měli celá léta “prokletou” studnu a “pověrčivci” upozorňovali na to, že lidé, kteří z ní pijí vodu, často umírají “na raka”. Byla to, pochopitelně, tmářská pověra. Pak se tam v 50. letech začal těžit uran…

 33. Lemmy

  Keď sa útočí na neomarxizmus, tak je dobré uvedomiť si, že s marxizmom nemá nič spoločné, je to len kapitalistická karikatúra. Tiež si kapitalisti povyberajú čerešničky z marxizmu, a dajú svojej zvrátenej ideológii nálepku, že ide o niečo nové v marxizme. To už skúšal aj Lenin, ale mal viac rozumu ako šíritelia neomarxizmu, lebo nenazval svoju teóriu neomarxizmom, ale leninizmom. Tak sa používal marxizmus-leninizmus. Nie nejaký neomarxizmus!

  Dobrú vetu budem citovať od mienkotvorného komunistu PhDr. Michala Dieneša, CSc. z 22. januára 2020:

  Tak ako terorizmus, tak aj tzv. neomarxizmus nie sú našou cestou, ani spôsobom riešenia úpadku, všeobecnej a neodvrátiteľnej krízy kapitalizmu.

 34. Lemmy

  Pergill: ateisty zbytečně staví proti lidem, kteří jsou jejich potenciálními spojenci proti organizovaným náboženstvím

  To ma podrž! Spojencami majú byť ľudia, ktorí čítajú horoskopy, ktorí veria astrológom, navštevujú veštkyne. 😀

  Až som rád, že sa nemusím spájať s takými čudákmi. 🙂

 35. toli

  Multinick se na granu pustil do kritiky zdejšího vedení…….. 🙂
  Žel tam ho již také prokoukli a navíc je zajímá Ježíš Kristus a ne nějaké OSACR

  Re: Je zástupce Ježíše Krista na Zemi opravdu zrádce? (Skóre: 1)
  Vložil: Nemohouci1 v Pátek, 24. leden 2020 @ 06:44:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Aktivisté ze spolku českých ateistů OSACR si často stěžují na cenzuru na křesťanských webech, sami ale vymazávají jiné názory ze svého webu, případně vymazávají své staré názory. Naopak zde na Granosalis cenzura pod křesťany téměř není (občas sprostá slova atd., ale ne moc).

  Ve vedení OSACRu je to samý novolevicový pseudoliberální neomarxista:

  1) neomarxistická k.r.á.v.a Jelena Lenka Příplatová, tlustá osamocená multikulti pip-inka volící piráty a Drahoše, vymazává ráda jiné názory, když nejsou dost “moderní” a “cool” (tedy neomarxistické – multikulti a spol.). Jako “bioložka” tvrdila na svém FB, že “rasy neexistují”, no možná by jí někdo mohl vysvětlit, proč v USA vyrábí různé léky pro černé a pro bílé v některých případech, protože jsou v průměru jiné geny na některých sekvencích DNA u černých a bílých, přičemž míšenci samozřejmě existují, ale jde o ty poměry. Stejně tak jsou vědci, co se věnují průměrným rozdílům v IQ mezi národy a mezi rasami (či etniky, jde li vám o slovíčkaření). A někteří to vysvětlují i genetikou, protože výzumy na dvojčatech, která byla vychovávána v jiném prostředí, ukazují, že IQ je z větší části dědičné ( asi z 80% – v dospělosti více než v dětství, kdy je i velký vliv výchovy, což se ale následně zmenšuje během dospělého života – směrem k IQ biologických rodičů, u amerických černochů se dneska nemůžou vymlouvat ani na méně kvalitní školy, ani na horší výživu, to možná v Africe, ale ne v USA, kde ty rozdíly stále zůstávají, i když menší než v Africe, ale stále dost velké).

  2) neomarxista multikulti levicový “libertarián” Werner, který tvrdí, že mezi křesťany a muslimy není rozdíl, což v průměru dneska samozřejmě je, na to jsou výzkumy, že většina křesťanů dneska v Evropě například je mnohem víc sekulární než muslimové dneska v průměru, jak v EU tak mimo EU. Třeba prof. Koopmans. A není zdaleka jediný. Werner si myslí, že když bude “sekulární” a bude vítat “sirotky” z muslimského světa a celkově migraci, tak sekularismus zůstane, ale ve skutečnosti ho muslimové zruší hned jak budou mít dost voličů a síly. To křesťané nedělají ani tam, kde mají většinu. Třeba ve Španělsku či Itálii atd. Proti muslimům jsou v průměru i dnešní konzervativní křesťané jako je Kurz v RAkousku, sekularisté. A navíc jsou proti muslimské migraci často, tedy i pro ateistu-sekularistu by měli být min. jako menší zlo, i když teď Kurz udělal vládu se Zelenými, stejně tam má protivítačské programové body. Uvidíme jak mu to vydrží. Ale nad tím se drazí ateisté z OSACRu nezamýšlí, nerozlišují křesťany a muslimy, hlavně Werner a Příplatová.

  3) pokrytec Petr Tomek, který sám psal o SOCIÁLNÍM KRAKATITU a průměrných rozdílech v IQ mezi rasami, tento článek stahnul ze svého webu a když mu to připomenu na webu, tak maže mé příspěvky. Dal se ke sluníčkářům a neomarxistům pod vlivem multikulti Příplatové a pár sluníčkářů ze Spolku skeptiků. Možná i pod vlivem Wernera. A pod vlivem kamarádů jako je Dan Trabant Přibáň, který po fb bojuje za multiulti “ráj” s muslimy… Tomek jim prostě leze do zadnice, aby se jim zalíbil. A též těm pár podporovatelům ateistů z řad našich “vědců”, kteří jsou často též multikulti neomarxisté velmi často (také se bojí, že by je jinak vyhnali z univerzit, jako na Západě, tedy někteří, někteří jsou neomarxisté z přesvědčení). A možná i kvůli mezinárodním sdružením, do kterých OSACR spadá, jako je IHEU. Tam bude asi také multikulti ideologie, už jen proto, že ty státy, kde sídlí, jsou multikulturní a velmi. A jde to s nima také od desíti k pěti. To, že tyto ideologie zahubí i ten zbytek sekularismu, co zůstává, vlivem přílivu muslimů, si asi naši ateisté z vedení OSACRu neuvědoumují.

  4) Jediný racionální z těch hlavních “zakladatelů” spolku OSACR je Slávek Černý, který už ani nepíše. Možná má těch prvních třech dost, ale nevím, zda by se k tomu přiznal veřejně. Jsou to přeci jen jeho dlouholetí známí. Každopádně má racionálnější názory na islám a multikulti než první tři, kteří dneska OSACR zcela ovládají.

  Proto jsem se rozhodl, že tam omezím své působení. Asi ne úplně, ale budu mít delší prodlevy. A píšu to i sem, protože to pro někoho může být zajímavé jako informace o stavu českého (organizovaného) ateismu u nás.

  Zatím a někdy! 🙂

 36. Medea

  Multi vôbec neberie do úvahy Flynnov efekt – priemerné IQ skóre v danej populácii sa môže v priebehu niekoľkých generácií výrazne zmeniť. A čerpá informácie z kontroverzných psychologických zdrojov (rasistickí autori s nedbalou až zmätočnou metodikou, napr. Rushton; Lynn) alebo priamo z pavedeckej rasistickej literatúry (Petr Bakalář).

 37. Lemmy

  Názov článku mohol byť pokojne Lesk a bieda českého ateizmu. Ale nerobme si ilúzie, na Slovensku je to podobne. Keď vidím, ako ateisti oslavujú kresťanské Vianoce, tak ide tiež o čerešne.

 38. toli

  @MEDEA
  Multi vôbec neberie do úvahy Flynnov efekt – priemerné IQ skóre v danej populácii sa môže v priebehu niekoľkých generácií výrazne zmeniť. A čerpá informácie z kontroverzných psychologických zdrojov (rasistickí autori s nedbalou až zmätočnou metodikou, napr. Rushton; Lynn) alebo priamo z pavedeckej rasistickej literatúry (Petr Bakalář).

  Vidím to úplně stejně jako ty,navíc že by Amerika vyráběla léky zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné je evidentní blábol z konspiračních webů. Prostě multinick…..ani tady ani na granu na něj nikdo nereaguje.

 39. Hraničář

  A. S. Pergill
  25.01. 2020
  Pokus o seriózní vysvětlení fungování „zázračné studánky“, i v případě připuštění jevů, které současná věda dosud nezná, ……………………

  Taková “zázračná” studánka je na svahu Křemešníka u Pelhřimova. Je nad ní kaplička. Pak byly ve vodě objeveny stopy stříbra.

 40. Hraničář

  A. S. Pergill
  25.01. 2020
  Byla to, pochopitelně, tmářská pověra. Pak se tam v 50. letech začal těžit uran… ……………….

  Naopak v Jáchymově objevili horníci těžící uranovou rudu léčivou moc radonové vody, když zjistili, že namáčení bolavých rukou a nohou jim ulevuje od bolestí.

 41. Marek

  Jestli existují nebo neexistují mezirasové rozdíly v IQ, to je dnes především tabu. Diskuse, založená na výsledcích různých výzkumů, byla prohlášena politicky nekorektní. Bez ohledu na to, že nejeden výzkum byl proveden exaktně v souladu se všemi stanovenými nutnými parametry takového výzkumu, zejména bylo dbáno na minimalizaci všeho, co by mohlo nějakým způsobem mít vliv na zkoumané skupiny, a tím na konečné výsledky. Důvodem k tabuizaci je taky i to, že výsledky výzkumů na jistou diferenciaci ukazují. Prezentuje-li dnes kdokoliv výsledky takových výzkumů, je ještě před dokončením prezentace označen a vnímán za rasistu a xenofoba, a je umlčen. V protikladu k této “xenofobii” je však naprosto běžně konstatován mezirasový rozdíl v “přirozeném talentu” především u atletiky, a u některých kolektivních sportů. A ke všemu běžným standardem prezentace nějaké americké, především přírodovědné univerzity je vědecký tým, kde převládají asistenti a doktorandi asijského vzhledu, a sportovní tým, hlavně americký fotbal, kde převládají zase afroameričané.
  Takže dva parametry – duševní a tělesný, kdy každý je prezentován z naprosto protilehlého úhlu. Existuje-li u ras (o čemž ty výzkumy svědčí) nějaký jiný průměrný IQ, ihned se vedle Flynnova efektu objeví řada dalších “sofistikovaných” důkazů, že tomu tak rozhodně není. Kvalita výzkumů je bagatelizována, metodiky výzkumu relativizovány a zpochybňovány, ihned poté nastupuje obvinění z toho rasismu. V případě prezentace statistik sportovních výsledků ovšem ještě z takových důvodů žádná napadena nebyla. Právě naopak. Je to vysvětlováno přirozenou stavbou těla u těch ras. Ta přirozená stavba těla se ale z nějakých evolučních důvodů musela do takové polohy vyvinout, což je nejen připouštěno, ale taky odborně prezentováno. Obecná, emoční i sociální inteligence se nicméně taky musela nějak vyvinout, je však kafemlýnkovitě vysvětlována de facto jen (vnuceným) sociálním prostředím. Evoluce člověka ale myslím je měřena ne desítkami a stovkami let.
  Mimochodem, každý ze sportů je vlastně imitací boje o přežití. Imitací nejzákladnějšího pudu. Dnes tou zdaleka nejreálnější a nejkomplexnější “imitací” boje o přežití je MMA – Mixed Martial Arts. Eliminuje stereotypy výhod dynamičnosti, dlouhých končetin, přirozené svalové kapacity (tedy např. právě box, basket, sprint, skok), apod., a to právě svojí komplexností. Vedle tělesné je tam velmi nutná také duševní výbava. Sebekontrola, ovládání emocí, čtení soupeře, vyhodnocení aktuální situace a útočných či únikových zón. K dominanci borců jisté pleti tam nicméně nedochází. Naopak, dochází k ní u jiné jisté pleti.

  I kdyby “predestinace” těch inteligencí z rasových důvodů neexistovala (což osobně nedokážu potvrdit či vyvrátit, ale přinejmenším pocitu jakési tendence k čemusi se zbavit neumím), proč jsou dlouhodobými viditelnými znaky etnik a ras jejich vzorce sociálního chování? Nevyplývá to taky, nechá-li se chvíli na pokoji “tlumící prvek” náboženství, právě z inteligence? Proč svoji přirozenou – je-li taková – kapacitu či kvocient využívají tak, jak ji využívají? K čemu potom tou kapacitou disponují, a proč jim tato umožnila dlouhodobě dosahovat a vytvářet takovou kvalitu společnosti, jakou si sami vytvářely/vytvářejí? Že by to opravdu zase bylo jen tím sociálním (ev. přírodním) prostředím, které si navíc nezavinili prý sami, ale bylo jim implantováno zlými (a bylo-li tedy implantováno, právě v tomto případě neplatí, že inteligentnějšími, ale prostě zlejšími) bělochy? I v případě objeveni obou Amerik, Austrálie a Afriky, kde se místní s bělochy předtím potkávali skutečně jen nepatrně, či nikdy? Pozn. Incké a Mayské civilizace sice pozorovaly hvězdy a počítaly čas, nicméně válčily klacky se vsazenými zuby ze žraloka. To je poněkud nerovnoměrná inteligence, protože prvotním měřítkem je pohříchu umění války.

  Ke zjištění, jestli existuje rozdíl mezi rasovými IQ dnes skutečně především neexistuje společenská vůle. Respektive se společnost v takové poloze ocitla. Není prý především důvod se takovými měřeními zabývat. Včetně toho emočního a sociálního. “Nesmí” se o tom odborně mluvit, zabývat se tím. Proto, že už sám takový výzkum je ze své podstaty rasistický. A, jak si lze povšimnout, začaly už se objevovat taky pohledy na matematiku- svojí podstatou rasistický obor…

  Mimo a vedle všeho ostatního jsou dle mého soudu značným tlumičem, a to až genetickým tlumičem ne až tak inteligence prvoplánově, ale spíš jejích součástí, tzn. té inteligence emoční a sociální, abrahámovská náboženství. To je ale na ještě delší příspěvek.

 42. Medea

  @Marek

  „Existuje-li u ras (o čemž ty výzkumy svědčí) nějaký jiný průměrný IQ, ihned se vedle Flynnova efektu objeví řada dalších „sofistikovaných“ důkazů, že tomu tak rozhodně není.“

  Medzi rasami (aj národmi) nepochybne existujú rozdiely v priemernom IQ (v priemernom bodovom zisku z inteligenčných testov). Otázka však je, čím sú tieto rozdiely spôsobené. Jednoduché a rasistami obľúbené vysvetlenie, že sú podmienené hlavne geneticky, naráža na Flynnov efekt. Priemerné IQ černochov v USA bolo okolo roku 2000 síce menšie než u ich bielych amerických súčasníkov, ale v podstate rovné priemernému IQ amerických belochov okolo roku 1940 😉

 43. Lemmy

  O rasách sú táraniny. Černoch neraz prevyšuje belocha. Ja by som skôr zameral pozornosť na tých, ktorí vytvárajú nejaké IQ testy, či už ich nevytvárajú s belošskými predsudkami. Aziati prevyšujú belochov, stačí sa pozrieť na Indonéziu. Pre mňa nejaký IQ test nemá hodnotu, ak nesúvisí so spôsobom života. A tam sa žije lepšie ako v Európe. A nech mi teraz mesiačkári nekážu, aby som šiel bývať do Indonézie len preto, lebo som tento štát pochválil. Fašizoidne postihnutí to zvyknú robievať napríklad so Severnou Kóreou. Raz dva ťa pošlú kamsi, len čo spomenieš iný štát. Veľa Slovákov žije v Česku, napriek tomu tam nemám v pláne presťahovať sa.

 44. Lemmy

  Rasy sú, o tom nemám pochybnosti, ale hodnotím ich podobne, ako sú rozdiely v národnostiach, v národoch, v členstve k nejakému štátu, ako občanov. Černoch má výrazne iné črty ako beloch, ak si odmyslím Michaela Jacksona, ktorý trpel fóbiou z černošstva, a bol posadnutý tým, aby vyzeral aspoň kozmeticky ako beloch.

 45. A. S. Pergill

  @Hraničář
  A pak pomřeli na rakovinu…

  @Lemmy
  “Kdyby Hitler vpadl do pekla, považoval bych za vhodné pronést pár pochvalných slov o Luciferovi.” Z projevu W. Churchilla poté, co Hitler napadl SSSR a Velká Británie se začala orientovat na pomoc Stalinovi.

 46. Lemmy

  Pergill, chápem, keď nie sú rozumné argumenty, prídu vhod i emócie. Napríklad pomocou citácie od Churchilla.

 47. Hraničář

  A. S. Pergill
  26.01. 2020
  „Kdyby Hitler vpadl do pekla, považoval bych za vhodné pronést pár pochvalných slov o Luciferovi.“ Z projevu W. Churchilla poté, co Hitler napadl SSSR a Velká Británie se začala orientovat na pomoc Stalinovi. ………….

  Dokud to vypadalo, že Hitler svoji agresi zaměří především na SSSR, odmítala jak Británie tak i Francie uzavřít se SSSR smlouvu proti Hitlerovi, v naději, že dva diktátoři se potřou nebo alespoň oslabí tak, že Británie a Francie budou pak v Evropě dominovat. A proto oba státy schválily i Mnichovský diktát.
  Mimochodem, je vám známo, že také obsahuje klausuli, že bude-li se ČSR bránit, že oba státy půjdou Německu na pomoc?
  Když pak ale Hitler nejdříve zaútočil na Francii a nebýt jeho naděje, že se s ním Británie nakonec spolčí, tak snadno mohl zničit i britský expediční sbor zahnaný na pobřeží moře a už naprosto neschopný jakékoliv obrany. Neučinil tak a tak se Británie následně mohla lépe bránit.
  Ale vůbec by bylo zajímavé, kdyby plán Barbarosa nejprve naplánoval proti Británii. Takhle měl nepřítele i v zádech!

 48. Hraničář

  Marek
  26.01. 2020
  Mimo a vedle všeho ostatního jsou dle mého soudu značným tlumičem, a to až genetickým tlumičem ne až tak inteligence prvoplánově, ale spíš jejích součástí, tzn. té inteligence emoční a sociální, abrahámovská náboženství. ……………

  Tlumiče inteligence? Není-liž pak ale zajímavé, že inteligence židů, projevující se v technice, ve vědě, vzdělání, organizaci společnosti ……. je výrazně vyšší než u Arabů, a muslimů všeobecně?

 49. Karel 423

  Tlumiče inteligence? Zajímavý nápad. Může to být něco materiální povahy (alkohol, drogy…). Může být “tlumič inteligence” i nemateriální? (Náboženství nebo jiná ideologie, emoce…)? Vztah materiální versus “nemateriální” mě docela zajímá. Má v tom někdo jasno?

 50. Karel 423

  Něco k cherri pickingu: Z dortu lze vybírat nejen třešničky a krmit jimi sebe a své příznivce (i potencionální), ale i kozí bobky a házet je na své odpůrce. Stačí nahlédnout do medií.

 51. Marek

  Hraničáři, ty nebo někdo jiný sem nedávno dal link na ten izraelský náboženský soud, co vzal syna matce, protože mu šmikla pejzy, a přihlásila jej na společné plavání. To je výrazný příklad potlačení inteligence náboženstvím. Ano, naproti tomu mnoho židů vyniká ve mnoha oborech. Jejich inteligence je vyšší nejen proti muslimům, ale i, když se to vyjádří četností, proti křesťanům. Tyto dvě náboženství jim ovšem (kdy nejednou nemuselo jít jen o žida náboženského) ve smyslu “těžko na cvičišti, lehko na bojišti” zařídily to cvičiště skutečně nelehké. Život při téměř kontinuálním ohrožení jeho samého, či “pouze” jeho kvality “poněkud” motivuje genetické tendence k myšlení…
  Ale jistě vidíš, že nepíšu o inteligenci jako takové, ale o té emoční a sociální. Trochu to ale přece jen tedy opravím, abrahámovská i některá jiná náboženství brání (tlumí) ne inteligenci, ale mnohým z projevů inteligence. S bigotností či ortodoxií tlumení projevů vzrůstá možná exponenciálně, než pouze lineárně. Ve smyslu cenzury i autocenzury. “Dokonalosti” v tlumení projevu dlouhodobě dosahuje islám, křesťané s židy jim nicméně dlouho dýchali na záda. Poměrně dost nepředpokládám, že je potřeba uvádět to na příkladech…

 52. toli

  @Karel 423
  Vztah materiální versus „nemateriální“ mě docela zajímá. Má v tom někdo jasno?

  Nemateriálním zpomalovačem inteligence náboženství beze sporu určitě je,,stačí si vzpomenout na složité leč nelogické či protiřečící si myšlenkové konstrukce následovníků Krista 🙂
  I když mám pocit že zpomalovač inteligence je novotvar který se dosud neujmul.

 53. Karel 423

  ….z diskuse na Christnetu: …”Lidé kolem Institutu Václava Klause jsou proti občanské společnosti a proto brojí proti Milionu chvilek. Paní Lipovská se toho zúčastní. Ale kdyby se podívala na Youtube na jejich poslední velkou demonstraci, zjistila by, že ji organizovali studenti teologické fakulty a že prvním mluvčím byl katolický biskup. ”

  Tato skutečnost o Milionu chvilek také přináší dost informací. Jsou to třešničky nebo bobky? Samozřejmě, jak pro koho.

 54. Hraničář

  toli
  26.01. 2020
  Nemateriálním zpomalovačem inteligence náboženství beze sporu určitě je,,stačí si vzpomenout na složité leč nelogické či protiřečící si myšlenkové konstrukce následovníků Krista …………………..

  Kromě už klasických Duší a hvězd jsem narazil i na další – Skleněný kostel:¨ sklenenykostel.net

 55. ind

  @P. Tomek

  Abyste mohla být tolerantní křesťan, musela jste si z Bible vybrat jen některá tvrzení. To není obvinění – nikdo z věřících nedodržuje úplně všechno, co je v Bibli.

  Nikdo také nedodržuje vše, co je v zákonech ČR, protože jednoduše nemůže. Ne vše se ho totiž v zákonech ČR týká.

  Nevím, kolik křesťanů třeba nejí korýše nebo odmítá nosit oblečení z kombinované příze.

  Tohle je velká ostuda. Nepoznat z kontextu Bible, že požadavek na rozlišení čistého a nečistého jídla a dovoleného oděvu se týká těch, kteří jsou ve smlouvě s Bohem skrze obřízku, je opravdu ostuda.

 56. toli

  Tohle je velká ostuda. Nepoznat z kontextu Bible, že požadavek na rozlišení čistého a nečistého jídla a dovoleného oděvu se týká těch, kteří jsou ve smlouvě s Bohem skrze obřízku, je opravdu ostuda.

  No ono Desatero je také pouze ve Starém Zákoně a tedy týká se pouze těch kteří jsou ve smlouvě s Bohem skrze obřízku.
  Aneb typický příklad vybírání třešniček z dortu.

 57. toli

  @Hraničář
  Skleněný kostel znám,chodím tam už roky.Sice jsou tam hovna ,ale většinou se to dá číst.
  Mé občasné kolečko-granosalis-skleněný kostel-christnet.Co se týká náboženství tak nikam jinam nelezu.

 58. Marek

  Tak jsem si Medeo pročetl, co všechno píšou o tom Flynnovi. Proč jím vlastně argumentujete? To je jediná otázka, která mě směrem k tomu a vám napadla.
  Má argumentace nesměřuje k tomu, abych “dokázal, že černoši mají nižší IQ”. Spíš k tomu, že existuje dost výzkumů, které se měřením IQ jednotl. ras zabývají, a jejichž výsledky poskytují nějaké informace. Jsou však smetávány ze stolu s tím, že právě jsou svojí samou podstatou rasistické. Neřečeno sice na plná ústa, ale proto, že pokud by byla přijata vědeckost výsledků, “jistě” by jimi argumentovali zlí rasisté. Že je jako vědecky dokázáno, že ti a ti jsou “podřadní”. Tímto normativem je vedle skutečných rasistů ale rasismus podsouván i těm, kdo jimi vůbec nejsou.
  Sociologie jako věda by se jistě ráda zabývala (což není nic nenormálního) všemi možnými výzkumy, také výzkumem IQ. Zda existují rozdíly, jaké, co je jejich příčinou, atd. U různých skupin, determinovaných rasou, národností, náboženstvím, klidně i délkou chodidla… Protože ale i v tomto směru je naše doba iracionální, dekadentní, staví se tomu do cesty to “podezření” z toho rasismu, nebo obecně dnes skoro na všechno používané xenofobie. V této souvislosti si každý sám sobě může zkusit odpovědět na otázku – jak by to s celým tím IQ bylo, pokud by dosud prezentované výsledky ukazovaly na vyšší u černochů. Jestli ono se to neocitá v podobné poloze, jako “Black lives matter” – samozřejmě! a “All lives matter” – jasná provokace!…

 59. ind

  @toli

  No ono Desatero je také pouze ve Starém Zákoně a tedy týká se pouze těch kteří jsou ve smlouvě s Bohem skrze obřízku.

  Přesně tak. Nicméně v Nové smlouvě najdeme většinu z toho, co je v Desateru.

  Děti se sice naučily abecedu a vědí, jak se písmena spojují do slov, hlubší porozumění tomu, co čtou, je pro ně už ale problém.
  Ukázal to test čtenářské gramotnosti, který inspekce nechala vyplnit zhruba třinácti tisícům žáků 9. tříd základní školy a 2. ročníků středních škol.

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/test-skola-zaci-vedomosti-gramatika-cteni-porozumeni-textu-cesky-jazyk.A190225_230421_domaci_pmk

  No, není to ještě větší ostuda u dospělých, kteří nepochopí z textu, komu je daný text určen?

 60. SH

  Zdravím Danieli, vidím, že jste se po delší době zase vrátil. Věděl jsem, že se to stane (nemáte totiž svobodnou vůli a tak vám nic jiného nezbývá – to, že máte pocit, že jste se vrátil dobrovolně je jen iluze samozřejmě).

 61. SH

  No, není to ještě větší ostuda u dospělých, kteří nepochopí z textu, komu je daný text určen?

  Mnohem větší ostuda je, pokud dospělí, inteligentní a vzdělaní lidé nedokáží odlišit literaturu faktu od pohádek a mýtů – což je věc, která většinou dětem od určitého věku výraznější potíže nečiní.

 62. Hraničář

  Je to mimo mísu, ale nemohu si pomoci. Díval jsem se teď na ČT 1 na TV seriál Vysoká hra. Možná že nakonec skončí správně, ale už jsem se dál dívat nemohl. Připomněl mně zahraniční kriminálky, hlavně francouzské či italské v době socialismu, v nichž si kriminalisté “honili trika” aby dostali zločince před soud, ale jejich úsilí mařili jejich nadřízení, státní zástupci, příp. soudci, spolupracující s mafií. Jistě, chápal jsem autorské licence, ale ty filmy nějak reflektovaly skutečnost.
  A nyní, hle, 30 let po “Velké Sametové”, v rozvinuté svobodě a demokracii, a naši autoři a režiséři natáčejí úplně stejné kriminálky, obsahem ještě brutálnější. Nepochybně také reflektují naše žhavé skutečnosti.
  A to neustále čtu a poslouchám o hrůzách komunistického režimu! Když ale vidím tyto filmy, tak chápu: To pomlouvání socialismu má odvádět pozornost od topho, co se u nás děje nyní.

 63. Hraničář

  Marek
  26.01. 2020
  Protože ale i v tomto směru je naše doba iracionální, dekadentní, staví se tomu do cesty to „podezření“ z toho rasismu, nebo obecně dnes skoro na všechno používané xenofobie ………………

  S mým někdejším kolegou a nadřízeným jsem byl na služební cestě a při té příležitosti i v Osvětimi. Strašné místo. A kolega stále “porypoval”: “Jak se v těch 4 kremačních pecích mohly spálit ty miliony lidí? Jak se prokázaly plynové komory …?” A tak podobně!
  Odmítal jsem takovým způsobem jen myslet. Ale nedalo mně to a doma jsem si našel známého “popírače holokaustu”, nějakého Williamsona (píšu to správně?). Ty jeho názory mě překvapily. Předně otázky, proč se o holokaustu nesmí svopbodně vědecky bádat? Proč takové snahy jsou dopředu zákonně kriminalizovány??
  Jeho názory? On nepopírá, že zemřely miliony Židů a jiných lidí. Jen tvrdí, že ne plánovaně, ale utýráni těžkou prací a nedostatkem jídla. Tvrdí, že ty plynové komory nebyly na dušení lidí, ale že to byly desinfekční komory. To odůvodňuje tím, že kyanid tvoří s vápnem (v omítkách) nerozpustnou sloučeninu, a ta že se v těch komorách v Osvětimi nenalezla. Naopak že se nalezla v jiném táboře, kde se zcela prokazatelně desinfikovaly oděvy vězňů.
  Dále tvrdil, že před Mezinárodním tribunálem v první fázi vystoupili “očití svědkové”, tvrdicí, že vězni byli vražděni tak, že Němci měli vybudované podzemní bunkry, do nichž mohly zajíždět celé vlaky, a v nichž byly bazény s železným dnem. Do těch bazénů s vodou že byli vězni nahnáni, zabiti el. proudem, pak byla voda vypuštěna, dna byla rozpálena el. proudem a ti mrtví spáleni.
  Když se ukázalo, že to jsou, i technicky, naprosté nesmysly, tak tito “očití svědci” zmizeli a přišli jiní, svědčící o plynových komorách.
  Dále vypočítával, že Němci měli přesné účetnictví i ohledně koksu spotřebovaného v Osvětimi, o opravách těch kremačních pecí, o délce spalování jednoho těla, takže z toho je zcela zřejmé, že tolik milionů nebylo možno spálit (jsou ovšem zprávy, že Němci spalovali mrtvoly i na otevřených ohních).

  Při tom čtení mě napadla jedna věc. Kyanid je velice jedovatý plyn. Když měl být odsán z plynovýách komor, není ani zmínečka o tom, že by venku byl někdo (při)otráven. A ani vězni, kteří měli z komor vytahovat mrtvá těla nikdy neřekli, že by se někdo z nich otávil – a přitom mezi těly muselo spousta plynu zůstat.

  Takže nejen o IQ se nesmí svobodně a vědecky bádat!

 64. ind

  @SH

  Stejný argument o svobodné vůli byste mohl uvést i v případě, že bych tu nepřišel, takže váš argument je bezpředmětný.

 65. SH

  Ó ne Inde – to se hluboce mýlíte. Stejně jako jsem věděl, že se brzy vrátíte, věděl jsem i, že zareagujete na můj bezpředmětný a částečně provokativní příspěvek. Nemohl jste jinak. Stejným mechanismem jste konec-konců přišel i ke své víře … stejně jako váš bratr a stejně jako vaši rodiče. Je to kauzální, s tím je třeba se smířit.

 66. ind

  @SH

  Evangelia nesplňují charakteristiku ani pohádky (protože vyprávění je sdělováno jakožto pravdivé), ani mýtu (protože nejde o symbolické vyprávění).

  1. Existoval dle vás apoštol Petr? ANO / NE.
  2. Zapřel dle vás Petr Krista? ANO / NE.

  Co vám říká kritérium pohoršení? … pokud text popisuje události nebo skutečnosti, které mohou autora nebo jeho zvěst postavit do špatného světla, tak je pravděpodobné, že tato událost se skutečně odehrála, resp. že tato skutečnost není tendenčním pohledem autora.

 67. ind

  @SH

  A můžete mi něco napsat dopředu, co udělám? 🙂
  Když je to kauzální a nemohu jednat jinak, tak by to neměl být problém, ne? 🙂

 68. Petr

  pro Medeu: v Evropě a na Západě se dnes projevuje hlavně negativní Flynnův efekt a navíc to nevysvětluje rozdíly v průměrném IQ tam, kde mají podobné školy a výchovu a výživu jako v USA. Tam by měl tento efekt mít stejný vliv na černochy a bělochy a nemá.

  Dutton, Edward; Lynn, Richard (2013). “A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009”

 69. SH

  Evangelia jsou ukázkovým mýtem. Přikrášlené vyprávění postavené s největší pravděpodobností na skutečných historických událostech. Nějaký Petr klidně existovat mohl a klidně mohl i zapřít nějakého Ježíše, ale to není vůbec podstatné – ke klíčovým věcem, jako třeba zmrtvýchvstání a nanebevzetí nikdy nedošlo.

  Když by někdo prohlásil že jistý Ind z moravsko-slezského kraje vstal z mrtvých a pak odletěl do vesmíru, pak je vcelku jedno, zda ústřední postava tohoto pohádkového příběhu reálně existuje či nikoliv.

  Kritérium pohoršení ? Pche – střílíte dost vedle, tímhle stěží něco obhájíte.

 70. SH

  A můžete mi něco napsat dopředu, co udělám? Když je to kauzální a nemohu jednat jinak, tak by to neměl být problém, ne?

  Tohle je bohužel svázáno s jistým paradoxem, ale bylo by možné to překlenout. Svoji předpověď bych musel zašifrovat, abyste nemohl být touto předpovědí ovlivněn. Až s odstupem času bych zvěřejnil klíč pro dekrypci. Jiná možnost není.

 71. toli

  @Hraničář
  A nyní, hle, 30 let po „Velké Sametové“, v rozvinuté svobodě a demokracii, a naši autoři a režiséři natáčejí úplně stejné kriminálky, obsahem ještě brutálnější. Nepochybně také reflektují naše žhavé skutečnosti.

  Ano,Vysoká hra je z reálného prostředí politiky,ale nepranýřuj za to kapitalismus,za to totiž mohou lidé a to nejen politici ale i voliči.
  Ostatně za socialismu bylo to samé,jen jsi se o tom nedověděl.A co více,za socialismu to bylo s posvěcením anebo dokonce s příkazem státních úřadů.

 72. toli

  @Hraničář
  Já o holokaustu nepochybuji,jednak se opírám o svědectví lidí kteří přežili a jednak vím že před spalovnami se pálili mrtvoly na hromadě v lese což se ukázalo jako zdlouhavé a neefektivní.
  Ono je celkem logické že se práceschopní vězni spotřebovali nejprve na práci a až když nemohli tak šli do plynu.Jenže v transportu se dováželo vše,tedy i práce neschopní a ti šli do plynu rovnou….

 73. ind

  @SH

  … ke klíčovým věcem, jako třeba zmrtvýchvstání a nanebevzetí nikdy nedošlo
  Ateistovo vyznání víry

  Takže to, že jsou evangelia mýtem, je také vaše víra.

 74. Hraničář

  SH
  26.01. 2020
  Evangelia jsou ukázkovým mýtem. Přikrášlené vyprávění postavené s největší pravděpodobností na skutečných historických událostech. ……………………..

  Vyprávění, jehož i nejstarší zlomky jsou psány kvalitní řečtinou. A autor nepochybně velmi dobře znal židovské reálie v Palestině. Jenže židé v době Ježíšově mluvili aramejsky.

 75. toli

  Takže to, že jsou evangelia mýtem, je také vaše víra.

  To není víra,to je rozum konkrétně skeptický rozum a neochota věřit zjevným středověkým píčovinám.

 76. Hraničář

  SH
  26.01. 2020
  Když by někdo prohlásil že jistý Ind z moravsko-slezského kraje vstal z mrtvých a pak odletěl do vesmíru, pak je vcelku jedno, zda ústřední postava tohoto pohádkového příběhu reálně existuje či nikoliv. ……………………

  Je zajímavé porobvnat několik textů z NZ A SZ. Ježíš byl vzat živý do nebe. Dobře – byl (z 1/3) Bohem a měl “oslavené” (co to znamená?) tělo. Jenže – před ním, podle SZ, byli do nebe vzati Henoch a Eliáš – oba dva bohem – Jahvem – Eliáš “ohnivým vozem”. Oba ale měli svá těla normální, “neoslavená”. Po Ježíši byla se svým hmotným, “neoslaveným”, tělem vzata do nebe i P. Marie.
  Dokud si věřící představovali, že nebe je nějaký prostor nad “tím modrým nad námi”, tak to nebyl žádný problém. Když ale teologové začali tvrdit (a vysvětlovat) že nebe není nějaký prostor, ale (nějaké) “duchovno” (co to je?) , začal problém, jak se ta hmotná těla do toho “duchovna” vešla. Když jsem se na to zeptal prof. Halíka, odpověděl, že moje starosti by chtěl mít!

 77. Hraničář

  toli
  26.01. 2020
  Ano,Vysoká hra je z reálného prostředí politiky,ale nepranýřuj za to kapitalismus ……………………….

  Já jsem kapitalismus vůbec nezmínil!
  Myslím, že o tom socialismu nemáš pravdu. Ono se sice úředně o ledasčemž nepsal, ale jak říkal komisař Ledvina z Adély která ještě nevečeřela, u nás se všechno rozkecalo. Neslyšel jsi nikdy o “šulínkových” aférách? Jaroslav Dietl je zakomponoval i do seriálu Okres na severu.

 78. ind

  @toli

  Tvrdit, že Ježíš nevstal z mrtvých, mi moc skeptické nepřijde. 🙂
  To je tvrzení z přesvědčení bez důkazů.

 79. toli

  @Hraničář
  Viděl jsi film Toman ? Pokud ano tak můžeš srovnávat socialistické elity s dnešními elitami a uvidíš že tam v podstatě není žádný rozdíl,tolik k socialismu.

 80. SH

  Ale no tak Inde – přece mi nechcete tvrdit, že to, že Prométhea přikovaného ke skále považujete za pouhou báji, je věc nějaké osobní víry a připouštíte, že taková věc se kdysi v historii mohla opravdu odehrát.
  Ve skutečnosti existuje dostatek indicií, které nám odhalují mýtický původ jak řeckých tak i židovských – no v podstatě jakýchkoliv bohů, co jich jen mezi lidmi koluje.

  Ale jo – já vám jinak rozumím už. Ve vašem životě se pořád dějí nějaké čarovné věci. Třeba jak jste jednou chtěl po nějakém kolegovi nějakou věc. A místo abyste si o ni řekl, tak jste o to požádal Boha a ten vám řekl, že vám vyhoví, ale nejdřív se musíte pomodlit. No a druhý den ten kolega sám od sebe vám tu věc nabídl a když jste se ho s úžasem zeptal, proč to, tak vám řekl, že to mu poradil Bůh (a samozřejmě při tom nebyl dotčen institut svobodné vůle jedince, ten kolega se kliďáko pijánko mohl Boží vůli vzepřít). A váš magický mozek to vyhodnotil, jako nezpochybnitelný důkaz existence JHVH. Plus tu ještě máme tu entropii DNA, která potvrzuje to, že Ježíš po třech dnech vypochodoval z hrobu.
  No to, já když od kolegy něco potřebuju, jdu na to přímočařeji – hej, Martine, můžu si vzít to nepájivé kontaktní pole, stejně je ti k ničemu … jó, jasně, počkej, mám k tomu ještě nějaké propojky. Pro některé křesťany je ovšem podobné jednání zřejmě příliš přízemní a tak spíše zapojí svoje duchovní telepatické kanály, aby dosáhli téhož 🙂
  Ale jo – jak říkám, zřejmě vám přeci jen nakonec už i docela rozumím. O existenci žido-křesťanského Boha mne to ovšem nepřesvědčilo – spíše naopak.

 81. toli

  Jinak ve středověku bylo nedostatkové vzdělání na jedné straně a na druhé straně ten kdo i přes to dával příliš okatě svou nevíru v Boha najevo tak byl jednoduše eliminován.A eliminován byl i přesto že věřil na Pánbíčka ale jinak než přikazovala církev.
  Dnešní církve a náboženské společnosti to mají alespoň v Evropě podstatně těžší,jednak je vzdělání dostupnější a jednak jim chybí páka k strachu z eliminace bezvěrců.Vyhrožování peklem už také nefunguje.Tak jim nezbývá nic jiného než lovit ovce které k ulovení mají dispoziční předpoklady a v podstatě hledají kdo by je vedl životem,vzhledem k tomu že ony samy si se svým životem neví rady.

 82. SH

  @Hraničář

  No zrovna Halík je jeden z těch osvícených, který bere písmo symbolicky. Takže mu pak nedělá problém si například trošku zameditovat v hinduistické svatyni, aniž by z toho měl před Bohem nějaké výčitky. A Bůh s tím zjevně též problém nemá, když se mu tam v tom indickém svatostánku (v podobě Ježíše) zjevil.

 83. ind

  @SH

  Ale no tak Inde – přece mi nechcete tvrdit, že to, že Prométhea přikovaného ke skále považujete za pouhou báji, je věc nějaké osobní víry a připouštíte, že taková věc se kdysi v historii mohla opravdu odehrát.

  Odkdy víra v něco nutně připouští možnost existence opaku? Pro vás se víra a jistota navzájem vylučují?

 84. ind

  @SH

  Plus tu ještě máme tu entropii DNA, která potvrzuje to, že Ježíš po třech dnech vypochodoval z hrobu.

  Jste v pořádku?

 85. SH

  Jste v pořádku?

  To tvrdíte vy, ne já.

 86. ind

  @SH

  To tvrdíte vy, ne já.

  To určitě. 🙂 Jste mne pobavil. 🙂

 87. SH

  Snad nám tu nakonec Inde nebudete tvrdit, že entropie DNA dokazuje existenci inteligentního stvořitele Višny nebo Alláha – to byste zase pro změnu pobavil vy mne. Najednou se nějak nechcete ke svým hypotézám přihlásit, to je až s podivem.

 88. Lemmy

  Karel: Vztah materiální versus „nemateriální“ mě docela zajímá. Má v tom někdo jasno?

  Ja v tom mám jasno. Nemateriálne nazývam to, čo sa odohráva v mozgu, myseľ, vedomie, názory, kultúra, emócie. Nosič je bunka, neuróny.

 89. Hraničář

  toli
  27.01. 2020
  Jinak ve středověku bylo nedostatkové vzdělání na jedné straně a na druhé straně ten kdo i přes to dával příliš okatě svou nevíru v Boha najevo tak byl jednoduše eliminován.A eliminován byl i přesto že věřil na Pánbíčka ale jinak než přikazovala církev. ……………………

  A nebo i když věřil pevně přesně tak jak tvrdila církev. “Čarodějnice” a “čarodějnníci”, i s děkanem Lautnerem z Velkých Losin, by mohli vyprávět!

 90. Marek

  Jistě, Hraničáři.
  Lidé ve velké většině nejsou bezcitní, takže jim samotné “přezkoumávání” holocaustu přijde mimořádně neetické. Vznikne blok. Tady kromě společenského i politický. Selhávají u toho vysvětlování, že nejde o jakékoliv zpochybnění toho utrpení. Protože jsem ale maniak na čísla a jejich relace a relevance, tohle se ke mně taky dostalo.

  K těm číslům. Je to ideologicky podobné tomu IQ, a patří to k dekadenci doby. Příklad – těsně před II. světovou, tokání mezi Hitlerem a Stalinem. Bez toho, jak to tehdy bylo, jde jen o ty čísla. Četl jsem to od jednoho velkého rusobijce. Dle jeho slov “jen koncem května 41” měly ze SSSR putovat do Německa statisíce až miliony tun všemožného materiálu. Dřevo, různé kovy, a tak. Dokonce taky, teď nevím, buď 1.600, nebo 1.900 tun platiny. Jistě, asi v té době ti dva kuli na sebe všemožný pikle, a kamuflovali to obchodní výměnou. Jenomže kolik? Statisíce a miliony, v součtu snad kolem tří milionů tun? Koncem května? Za britské blokády německých přístavů, takže de facto vlakem přes “polské” území a Užgorod? Nebo trochu taky o něco jižněji? A k tomu ta platina? No, asi jí tam měli tolik, že nevěděli roupama, co s ní, tak to přihodili do sofistikovaného (síť sama, sklady, překladiště, strojově přesná návaznost…) logistického železničního systému těch let a toho území…
  Propaganda je propaganda, a aktivismus je aktivismus. U toho se s čísly dá pracovat přímo nonšalantně. Má to tu výhodu, že obecná matematická gramotnost je obecná matematická gramotnost. Zejména rozměrová a časová představivost. Ono je to totiž těžké. Dokážeš si pocitově-prožitkově představit 1 rok? 10 let? 100 let…? A co 1.000 let? to samé, 100 kg? 1 tunu…? 1.000 tun??? 50.000 km??? A co, když se za 10 dnů převeze 3.000.000 tun na vzdálenost 2.000 km? Jaká že je ta kubatura a nosnost meziválečnýho vagonu?
  Není ona ta matika nakonec přece jen rasistická? Nemají nakonec pravdu moderní myslitelé, že ve škole by se víceméně snad ani neměla učit? 🙂
  Další, sice ne číselná, ale smysluplná (?) argumentace. Lhostejno, v čí prospěch, ale na tom místě v diskusích velmi kladně hodnocená. Šlo o “posuzování pravdy” u boření soch amerických jižanských generálů. Tito muži prý vůbec nebojovali za otrokářství, nýbrž za svůj životní styl. O několik řádků níže je ten styl popsán tak, že spočíval v rodinném hospodaření, postaveném na otrocké práci…
  Sice jen dva příklady, ale jsou jich přehršle. Oni si to mnozí a mnozí snad po sobě ani nečtou. Na jedné, ani na druhé straně věčných propagandistických hádačů se o cokoliv. Jak se to teď hádá, jestli bylo líp za totáče, nebo teď, tak já preferuju totáč. Protože nebyl internet, a tím tolik ověřených číselných údajů a logiky 🙂

  Já si raději ale místo těch jurodivých čísel a souvislostí zased na to I. tisíciletí. To nikoho nebolí, jak dlouho opravdu trvalo. Vzdělaní akademici se pousmějí, nakonec proč by se téměř totožné románské bazilikální stavby nemohly “vyrábět” pomalu 1.200 let. Teda snad s malou lokálně časovou přestávkou za Karlovců, protože těm se nejspíš víc líbila karolínská renesance. Asi proto, že byla děsně jinačí 🙂 Nebo pak rotundy, protože se po vpádu barbarů zapomnělo stavět. A zezadu to jistí letopisci 🙂

 91. ind

  @SH

  Netvrdím ani jedno.

  Plus tu ještě máme tu entropii DNA, která potvrzuje to, že Ježíš po třech dnech vypochodoval z hrobu.
  To tvrdíte vy, ne já.

  Vám se nejspíš míchá realita s fikcí, jinak byste nebyl schopen něco takového napsat.
  Mohl byste odkázat na zdroj, z čeho vlastně při svém tvrzení vycházíte? Kde něco takového tvrdím?

 92. Hraničář

  Marek
  27.01. 2020
  Příklad – těsně před II. světovou, tokání mezi Hitlerem a Stalinem. Bez toho, jak to tehdy bylo, jde jen o ty čísla. Četl jsem to od jednoho velkého rusobijce. Dle jeho slov „jen koncem května 41“ měly ze SSSR putovat do Německa statisíce až miliony tun všemožného materiálu. Dřevo, různé kovy, a tak. Dokonce taky, teď nevím, buď 1.600, nebo 1.900 tun platiny. ……………….

  No, jestli jsou všechny ty uváděné údaje stejně hodnověrné jako u té platiny:
  V roce 2011 dosáhla celosvětová těžba platiny 192 tun, nejvíce se těží v JAR – 139 tun, Rusku – 26 tun,10 tun.
  Těžba platiny v roce 2009
  1.Jižní Afrika 140.8 tun
  2.Rusko 21.0
  Svět celkem 181.0 tun

 93. Hraničář

  toli
  26.01. 2020
  Viděl jsi film Toman ? Pokud ano tak můžeš srovnávat socialistické elity s dnešními elitami a uvidíš že tam v podstatě není žádný rozdíl,tolik k socialismu. ………………….

  Viděl jsem 1. díl a kousek z druhého.
  Ale jistě se shodnem, že snaha o co nejrealističtější zachycení reálií z doby nástupu moci komunistů v ČSR (tehdy ještě socialismus nezvítězil, ale probíhal až příliš skutečný “třídní” boj) současnými autory a režiséry, odchovanými současnými “demokratickými” ideály, bude velmi podobný tomu, jak se socialističtí autoři a režiséři, odchováni ideály socialismu a komunismu, snažili zachytit reálie předválečné Č.S.R. a kapitalistického světa.

 94. toli

  @Hraničař
  No nevím, film Toman vychází ze známých faktů,vždyť Toman dožil v Americe a zemřel až po roce 2000,nevím zda to víš,ale státní zastupitelství znovu otevřelo vyšetřování smrti Jana Masaryka na základě objevených nahrávek.Viníky potrestat už nejde,ale je možnost pojmenovat je.A taky mi není jasné proč by údajný sebevrah kálel strachy na parapetu okna,našli se tam stopy po stolici.

 95. SH

  Míchání reality a fikce je spíše typické pro stoupence křesťanství (konec konců přesně na tomto je postavená Bible), ale budiž: tvrdíte, že klesající entropie v kombinaci s narůstající délkou informace je jisto-jistě projevem inteligence – není to ani náhodný, ani mechanicky opakující se pattern. Dále tvrdíte, že křesťanství je jediné známé náboženství na světě, které má ve svém jádru důkazy o jeho pravdivosti, kde je staticky vyloučeno, aby se mohlo jednat o nějaké shody okolností (proroctví Iz53, historické události popisované v knize Daniel a mnohá další). Tvrdíte tedy, že informační entropie je důkazem boha a to zcela konkrétního Boha, poněvadž žádní jiní bohové nenapsali publikaci, která by v sobě obsahovala tak silné důkazy existence onoho božstva. No a krom toho s oním konkrétním Bohem i mluvíte a dějí se vám stále ty kouzelné příhody.

 96. Alibaba

  @Marek
  Dle jeho slov „jen koncem května 41“ měly ze SSSR putovat do Německa statisíce až miliony tun všemožného materiálu.

  Za britské blokády německých přístavů, takže de facto vlakem přes „polské“ území a Užgorod?

  V roce 1941 už “polské” území neexistovalo. Už v roce 1939 (září) bylo východní Prusko spojeno s říší. A pak byl mezi Německém a Sovětským svazem přímý styk po souši (Litva byla SSSR okupována).
  Jestli logistika umožnila přepravu tolika tun zboží tímto přízpevkem neřeším.

 97. Hraničář

  toli
  27.01. 2020
  No nevím, film Toman vychází ze známých faktů,vždyť Toman dožil v Americe a zemřel až po roce 2000,nevím zda to víš,ale státní zastupitelství znovu otevřelo vyšetřování smrti Jana Masaryka na základě objevených nahrávek.Viníky potrestat už nejde,ale je možnost pojmenovat je. ………..

  Sám jsem zvědav.
  Ale jeho tajemník až do smrti byl přesvědčený, že Jan Masaryk sebevraždu spáchal.
  Mnozí historikové dovozují, že právě jeho smrt a spekulace kolem ní se nejméně hodily právě komunistům. Vždyť měli ve vládě člověka s nezpochybnitelně dobrou pověstí (pro Západ) a navíc syna “Prezidenta Osvoboditele a Tatíčka Masaryka”.

 98. Hraničář

  SH
  27.01. 2020
  žádní jiní bohové nenapsali publikaci, která by v sobě obsahovala tak silné důkazy existence onoho božstva. No a krom toho s oním konkrétním Bohem i mluvíte a dějí se vám stále ty kouzelné příhody. …………………

  Proč potřeboval dokonalý Bůh něco tvořit?
  – nudil se?
  – potřeboval, aby ho někdo uctíval?
  – potřeboval, aby ho někdo miloval?
  – chtěl si to vyzkoušet?
  – je to pro něj svého druhu pokus?
  – platí jiná odpověď?

  Pokud bůh něco potřebuje (aby ho někdo uctíval, miloval, potřebuje něco zkoušet, je zvědavý, cokoliv), pak není dokonalý. Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, a Vesmír by v takovém případě neexistoval.

  Otázka pro věřící: Může Bůh stvořit jiného boha? Proč to neudělal? Jak vůbec víme, že to neudělal? A OPRAVDU to neudělal?

  Vzhledem k tomu, že Bůh je věčný, a měl tedy nekonečně mnoho nápadů a nekonečně mnoho příležitostí je realizovat – není vlastně velmi důvodné předpokládat, že tu máme pěkný Pantheon?

  Já také tvrdím, že kdyby si Pán Bůh (Otec) chtěl stvořit někoho, koho by chtěl milovat, že by si nestvořil nějaké hmotné lidičky kvůli nimž by musel také stvořit nekonečný Vesmír, ale stvořil by si entitu sobě rovnou, nějakou pěknou Matku Bohyni, možná, vzhledem na tu jeho zdůrazňovanou bezpohlavnost, „čistou“ Slečnu Bohyni.

  Představme si sami sebe, co bychom si pro milování stvořili my? Nějaké měňavky někde v kalužince? Ne! Entitu sobě rovnou, pořádnou ženskou!
  Jenže aby z toho věřící nějak “vybruslili“, tak tvrdí, Pán Bůh myslí jinak než člověk! Ale “všetečná” otázka: “Jak to vědí?”

 99. Hraničář

  (Prostě mně to nedá!)

  Ještě se občas objeví posměch na Miloše Jakeše za jeho projev v Červeném Hrádku s těmi jeho “brojlery” (nebo bojlery?) a “kůlem v plotě” – ale musíte poslouchat jen vybrané úseky, celý projev skýtá jiný pohled.
  Uplynulo 30 let ve svobodě a demokracii, a vzdělaní demokraté ve vrcholových funkcích mluví takto:

  Konečně je jasné, co bude dělat dvojministr Havlíček na ministerstvu dopravy (autentický přepis):
  „Co konkrétně učiníte na ministerstvu, aby to bylo zvládnutelné?“
  „Tak první, když teda nechám, já už jsem tam viděl, tak to nebudu opakovat, prostě ty kontrolní mechanismy, které jsou nesmírně důležité, tak pochopitelně je to restrukturalizace ve smyslu prostě jiná organizační struktura toho resortu, prostě ty resorty, jako se nám to podařilo na průmyslu, se postaví produktově, ale postaví se to tak, že prostě tam bude o něco méně sekčních náměstků, udělá se to tak, aby to pochopitelně, to říkám rovnou… udělá se to tak, že z toho hospodářského světa je na toto velmi pozitivní odezva ve smyslu toho, že prostě je šance synergicky dát dohromady dva klíčové hospodářské resorty nikoliv fúzí.“

 100. toli

  @Hraničář
  Mnozí historikové dovozují, že právě jeho smrt a spekulace kolem ní se nejméně hodily právě komunistům. Vždyť měli ve vládě člověka s nezpochybnitelně dobrou pověstí (pro Západ) a navíc syna „Prezidenta Osvoboditele a Tatíčka Masaryka“.

  Já nevím zda jsou mnozí historikové tak slepí či blbí,ale je pravdou že je to pro soudruhy spíše zápor než klad protože by Masaryk jako člen vlády mohl předávat informace na Západ,tedy takový vysoce postavený špion.
  Pravdou také je,že trochu předběhli dobu,v jen o pár let pozdějších monstrprocesech by ho stejně pod nějakou falešnou záminkou utratili.To je více než jasné když ani neváhali popravovat vlastní soudruhy,jednoduše mocenské čistky.

 101. SH

  Pokud bůh něco potřebuje (aby ho někdo uctíval, miloval, potřebuje něco zkoušet, je zvědavý, cokoliv), pak není dokonalý. Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, a Vesmír by v takovém případě neexistoval.

  To je ale rouhání Hraničáři 😉

 102. toli

  Je-li dokonalý, pak neměl důvod tvořit, a Vesmír by v takovém případě neexistoval.

  Dokonalost nevyžaduje uctívání neboť si vystačí sama .

  Požadavek uctívání je spojen pouze s negativními či nedokonalými vlastnostmi,ostatně znáte to i mezi lidmi.

 103. ind

  @SH

  Přesto je chybou napsat, že tvrdím, že entropie DNA potvrzuje to, že Ježíš vstal z mrtvých. 🙂
  Vám se míchá dohromady logické odvození s věcmi, v jejichž pravdivost věřím.

  Ani když zde bude celosvětová vláda a zruší se hotovost, aby kupovat a prodávat mohli jenom “ocejchovaní” lidé, naplní se proroctví, které bylo zjevené apoštolu Janovi, který k našim vědomostem o bezkontaktních platbách a očipování neměl přístup, tak to s většinou ateistů ani nehne, protože chtějí věřit tomu, čemu chtějí věřit.

  Vy máte s entropií co se týče vztahu k inteligenci problém?

 104. SH

  Vám se míchá dohromady logické odvození s věcmi, v jejichž pravdivost věřím. Chápu, tím chcete říct, že (duchovní) věci, ve které věříte, postrádají logiku. No – tohle vám vyvracet rozhodně nehodlám…

  “Ani když zde bude celosvětová vláda a zruší se hotovost, aby kupovat a prodávat mohli jenom „ocejchovaní“ lidé, naplní se proroctví, které bylo zjevené apoštolu Janovi,” – nóó a když se nic takového nikdy nestane, tak to autenticitě Písma nikterak neublíží, neboť proroctví jsou podmíněna, třeba jako to o mužích z Ninive, že ano 🙂 A pro to, aby se proctcví nenaplnilo, stačí v podstatě maličkost – nechat si nastřelit čip do levé ruky a jsem z obliga, muhahaha: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2152233-jizdenka-v-implantovanem-cipu-na-svedske-zeleznici-uz-pro-cestujici-jedna-z-beznych 🙂 Faktem je, že ve skutečnosti nikdo nemá ani páru, co ty psychidelické vize apoštola Jan vlastně mají znamenat, stejně jako je tomu například u “neuvěřitelně přesných a naplněných” proroctví Sv. Malachiáše nebo Nostradama.

  Celá věc se má ve skutečnosti nějak takto Inde: https://www.youtube.com/watch?v=5HHcx14lK00

  Profesor Rak je bezpochyby pořádná “bedna”, jinak by těžko co mohl pohledávat v CERNu. Bude zřejmě inteligentnější a vzdělanější, než vy. Přesto všechno ale z úst vypouští až neuvěřitelné ezo báchorky, stejně jako občas i vy. A má to pochopitelně svůj důvod.

  Vy máte s entropií co se týče vztahu k inteligenci problém? Ale coby – mě se ten váš argument náhodou docela líbí. Je to hodně intuitivní argument, což může znamenat, že to má nějaký zásadní kontraintuitivní háček anebo taky ne. Ale ať tak, či onak – žádnou spojnici s židokřesťanským Bohem tam prostě nevidím, byť se snažím sebevíc. Nějaké naturální vysvětlení informační entropie DNA menší, než 2 by nám možná mohla poskytnout Medea? Kdysi jsem našel na toto téma celkem obsáhlé materiály od nějakého vědce Thomas D. Schneider, Ph.D. Stránky již neexistují, jejich fragmenty by ale zřejmě šlo dohledat někde. Každopádně ten materiál byl opravdu hutný a hodně odborný, takže po pár odstavcích jsem zanechal snah porozumět tomu, co se tam do podrobna rozebírá.
  Čistě na základě intuice ale jinak nemám s vašim “entropickým” argumentem problém. Jenže jak říkám – někdy je to dost ošemetné. Třeba takový “Benfordův zákon” – to jde dost “krutě” proti intuici a dokud jsem na vlastní oči neviděl nějaké vypočítané výsledky, tak jsem to považoval za hoax.

 105. macýček

  Kdo našel v sobě tu odvahu a Bibli, bez jakýchkoliv postranních myšlenek, si dovolil 🙂 …, přečíst, tak se musel občas hrozně hořce smát. A to třebas, když hospodin nařídil rozsekat a rozčtvrtit aj těhotný ženy s dětským plodem uvnitř těla …. (možná to byl první pokus k poznání anatomie člověka), anebo nařídil poraženejm uřezat pindíky, anebo poraženejm “králům” rozdupat hlavy na cimpr-campr :-). Je to moc veselý a obohacující čtení, a je zajímavý, že věřící si tyhle zvěrstva vůbec nepřipouštěji, a teď pozor: zkuste si porovnat některou ze starších z Biblí s tou, ktreá byla vydaná ve 21. století. Jen tak pro zajímavost :-), koně nepodřezali, ale “pouze je ochromili , a těm výše zmiňovanejm králům pouze stoupli na šíje !!!, fakt, nekecám, přesvěčte se sami !!! A takovejdlech legrácek je tam hafo !!! Jeden kamarád, věřící, už je bohužel taky po smrti, mi dycky říkaval, že to nesmim brát doslova !!! Ale ta Bible stojí vopravdu za přečtení, enem přitom nesmíte mět voči v sloup a sepnutý packy 🙂 …

 106. Marek

  Alibabo, snad to ode mě nebude znít přehnaně ješitně. Polské území v r. 41 už skutečně neexistovalo, protože se o něj ti dva tetřevové rozdělili. Tak mě napadlo, že jej nazvu “polské”…:)

 107. SH

  https://www.lupa.cz/clanky/prvni-lide-v-cesku-maji-v-tele-cip-plati-s-nim-za-kafe-a-oteviraji-dvere/ – tak tenhle týpek to má taky v levé ruce: je to asi praktičtější, pokud je člověk pravák – stejně jako u hodinek.

  Takže přemýšlím, jak to brát. Možná, že ten popis v Bibli je jen symbolický – že to čelo a pravá ruka mají nějakou obecnou platnost. V tom případě mám ale pro vás Danieli tuze špatné zprávy – předpokládám, že když užíváte jako většina lidí v civilizovaném světě debetní nebo kreditní kartu, už jste se z Nové Země vyoutoval. Do nebe půjdou asi jen Amišové a věřící ze zemí třetího světa.
  Anebo to symbolické není a v hořícím jezeře budou končit především leváci, co si ten čip nechají vstřelit do pravačky. Křesťanskému Bohu možná vadí nejenom homosexuálové, ale i leváci – kdo ví.

 108. ind

  @SH

  Chápu, tím chcete říct, že (duchovní) věci, ve které věříte, postrádají logiku.

  Ne, to tím nechci říct. Logiku postrádá vaše tvrzení o potvrzení vzkříšení JK skrze entropii DNA.

  Vzkříšení není nelogické, logika k víře ve vzkříšení nestačí, je třeba ochota přijmout pravdu.

  nóó a když se nic takového nikdy nestane, tak to autenticitě Písma nikterak neublíží, neboť proroctví jsou podmíněna, třeba jako to o mužích z Ninive, že ano

  Jak je toto podmíněno? Podmínky jsou v Bibli jasně sdělené. Tohle podmíněno není.

  Faktem je, že ve skutečnosti nikdo nemá ani páru, co ty psychidelické vize apoštola Jan vlastně mají znamenat

  Jo, vy máte přehled o všech lidech a víte, že tomu nikdo nerozumí?
  Nechápete např., co znamená nemožnost nakupovat a prodávat?

 109. Medea

  @Marek

  „Já si raději ale místo těch jurodivých čísel a souvislostí zased na to I. tisíciletí. To nikoho nebolí, jak dlouho opravdu trvalo. Vzdělaní akademici se pousmějí, nakonec proč by se téměř totožné románské bazilikální stavby nemohly „vyrábět“ pomalu 1.200 let. Teda snad s malou lokálně časovou přestávkou za Karlovců, protože těm se nejspíš víc líbila karolínská renesance.“

  Bazilika je typ stavby, ktorý Rimania stavali už v 2. storočí BC. Baziliky stavali aj Karolovci. Bazilika (typ stavby) totiž medzi zabudnuté rímske znalosti nepatrí. Medzi rímskymi a románskymi bazilikami sú samozrejme rozdiely. Pri rímskych sa výrazne používal betón, obľúbené boli grécke architektonické prvky, voľné kupoly. Pri románskych bazilikách sa grécka výzdoba vytratila, kládol sa dôraz na oblúkové klenby a začali byť výrazne vertikálne. Samozrejme medzi rímskou a románskou architektúrou nie je ostrá hranica, rovnako ako nie je ostrá hranica medzi latinčinou a taliančinou 🙂

  Carolingian churches generally are basilican, like the Early Christian churches of Rome, and commonly incorporated westworks, which is arguably the precedent for the western facades of later medieval cathedrals. An original westwork survives today at the Abbey of Corvey, built in 885.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_architecture

 110. Hraničář

  SH
  27.01. 2020
  To je ale rouhání Hraničáři ………………………

  No, jo! Také se obávám, když to tvrdí “echt” katolíci!

 111. Medea

  @Marek

  „Já si raději ale místo těch jurodivých čísel a souvislostí zased na to I. tisíciletí. To nikoho nebolí, jak dlouho opravdu trvalo.“

  Mohli by ste už konečne sformulovať jasnú tézu, ktorú zastávate, a podložiť ju nejakým logickým argumentom (uviesť nejaké (podľa Vás) dôveryhodné premisy, pričom Vaša téza bude ich logickým dôsledkom)?

 112. Petr

  pro Medeu: v Evropě a na Západě se dnes projevuje hlavně negativní Flynnův efekt a navíc to nevysvětluje rozdíly v průměrném IQ tam, kde mají podobné školy a výchovu a výživu jako v USA. Tam by měl tento efekt mít stejný vliv na černochy a bělochy a nemá.

  Dutton, Edward; Lynn, Richard (2013). „A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009“

 113. SH

  je třeba ochota přijmout pravdu. K ochotě přijmout pravdu ohledně původu Bible vám bohužel ze pár věcí chybí. Proto se těch bláznivých interpretací Písma držíte jako klíšťak.

  Tohle podmíněno není. Tak v tom případě uděláme svobodné vůli pá-pá. Vaši hypotézu retrospektivního působení přítomnosti na minulost bohužel nelze akceptovat – kalkulujete totiž s protimluvem ve formě přenosu informace a to by jaksi nešlo, to je jako se vydat zpět v čase zabít matku Johna Connora.

  Nechápete např., co znamená nemožnost nakupovat a prodávat? Viz. můj předchozí příspěvek – s jistotou nikdo nedokáže říct, co v tom textu je myšleno metaforicky a co doslovně. A o tom je vlastně celá teologie – nikdo vám přesně neřekne, co v té Bibli je opravdu myšleno metaforicky a co doslovně – stačí si obejít pár teologů napříč denominacemi a pokaždé se dozvíte něco jiného.
  Třeba jeden můj katolický kamarád říká – Janovo Zjevení, to nemá cenu vůbec vykládat, tomu rozumí jen Bůh.

 114. Medea

  @Petr

  „v Evropě a na Západě se dnes projevuje hlavně negativní Flynnův efekt a navíc to nevysvětluje rozdíly v průměrném IQ tam, kde mají podobné školy a výchovu a výživu jako v USA. Tam by měl tento efekt mít stejný vliv na černochy a bělochy a nemá.“

  Zatiaľ žiadna presvedčivá evidencia, že za tento pokles priemerného IQ v Európe sú zodpovedné gény „farebných“, neexistuje. Možno je len BIELA mládež „debilizovaná“ sociálnymi sieťami a nedostatočným čítaním kníh 🙂

  V USA je Flynnov efekt stále kladný, napriek pokračujúcemu kríženiu a migrácii, a v priemere majú černosi v USA o dosť horšiu životnú úroveň ako belosi.

 115. Medea

  @Petr

  „v priemere majú černosi v USA o dosť horšiu životnú úroveň ako belosi“

  Teda aj vzdelanie, bývanie a zdravotnú starostlivosť. USA nie sú Česko 🙂

 116. Alibaba

  Marek
  Alibabo, snad to ode mě nebude znít přehnaně ješitně. Polské území v r. 41 už skutečně neexistovalo, protože se o něj ti dva tetřevové rozdělili. Tak mě napadlo, že jej nazvu „polské“…:)

  Jenže to “polskéů území bylo polské tak 20 let, před tím bylo pruské a ta železniční (na svou dobu kapacitní) infrastruktura tam na rozdíl od skutečného Polska byla. A Polsko si tu infrastrukturu na tom koridoru k moři nezbouralo, jen se hlavní toky přesunuly na severu-jižní. Budu muset ještě někde nastudovat, ale předpokládám, že peážní vlaky z Berlína do Východního Pruska (a Gdaňska jako svobodného města) jezdily stále, takže infrastruktura nebyla přerušená ani v době rozdělení Polskem.

 117. ind

  @SH

  K ochotě přijmout pravdu ohledně původu Bible vám bohužel ze pár věcí chybí.

  Vaše domněnky nepovažuji za pravdivé. Co ze svých tvrzení jste o původu Bible jste schopen dokázat? Kniha Daniel prý byla sepsána ve druhém století př. n.l., přičemž z téhož století dle datace pocházejí svitky s opisy knihy Daniel, jejichž variabilita ukazuje na stáří několika století od sepsání. Toto je ve vašem pojetí pravda o původu biblických knih?

  Tohle podmíněno není. Tak v tom případě uděláme svobodné vůli pá-pá.

  Klasické černobílé vidění. Když není svoboda si vybrat ve všem, tak žádná svoboda výběru není, že ano? 🙂
  Vám se asi těžko přijímá realita, kde se kombinuje předurčenost se svobodou. 🙂

  Celosvětová vláda a nemožnost platit hotovostí určitě přijde, záleží však na každém, zda se stane součástí systému uctívání Antikrista nebo ne.

  Viz. můj předchozí příspěvek – s jistotou nikdo nedokáže říct, co v tom textu je myšleno metaforicky a co doslovně.

  Tvrdím s jistotou, že nakupování i prodávání je v tomto textu myšleno doslovně. Chcete to popřít?

  Třeba jeden můj katolický kamarád říká – Janovo Zjevení, to nemá cenu vůbec vykládat, tomu rozumí jen Bůh.
  Bible říká o výkladu Písma něco jiného. 🙂

 118. SH

  Knihu Daniel už jsme řešili – a to vcelku detailně. Vaše argumenty bohužel příliš přesvědčivé nebyly – lze dohledat. To ta entropie by mě tedy přesvědčila o dost více. Z mého pohledu již nemá cenu se k tomu vracet, tady mnoho nového zřejmě nevymyslíme.

  kde se kombinuje předurčenost se svobodou. … to asi ano, nemohu si pomoci, ale kompatibilismus na mne působí jako něco, co bychom si všichni bytostně přáli, ale s největší pravděpodobností se to míjí s realitou.

  Bible říká o výkladu Písma něco jiného. … no to je docela možné, ale také se podívejte na ty následky. Váš kolega ze Šumperka (velký kamarád kalvinistů), který je členem úplně stejné církve, si z té Bible vyčetl v mnoha ohledech něco dost jiného a dost stěží slučitelného s tím, co tvrdíte vy (třeba tvrdí to, že dar jazyků byl omezen pouze na rannou církev a to současné žvatlání chápe podobně, jako to zobrazuje následující satirické video https://www.youtube.com/watch?v=LhGH4HaylaU).

  Tvrdím s jistotou, že nakupování i prodávání je v tomto textu myšleno doslovně. Tak doslovně říkáte? A nastřelování platebního čipu do hlavy se má brát též doslovně, nebo to je spíše metafora? … protože se přiznám, že představa, jak se lidé hluboce uklání před RFID čtečkou v supermarketu, nepůsobí moc realisticky, ale zkuste to progooglit – možná něco najdete.

  Mám na vás dvě zvídavé otázky Danieli, když už se tak bavíme:

  1) Nechal byste si nastřelit platební čip do levé ruky nebo do nohy, když by nebyla jiná možnost jak kupovat a prodávat nebo byste raději zemřel hladem?
  2) Někde v Bibli se píše, že Bůh při nějaké příležitosti zastavil Slunce na nějakou dobu – je to podle vás metafora nebo se to opravdu stalo?

 119. Medea

  @Marek

  „Má argumentace nesměřuje k tomu, abych „dokázal, že černoši mají nižší IQ“.“

  Ale to IQ černochov v priemere aj nižšie je. Proti tomu predsa nenamietam (však hore som to aj jasne napísala). Je dokázané, že černosi v USA dosahujú v inteligenčných testoch v priemere nižšie skóre než belosi. Ja len hovorím, že zatiaľ nebolo preukázané, že je to z genetických dôvodov. (Rovnaké gény môžu mať v rôznych podmienkach odlišné fenotypové prejavy.)

  „Tak jsem si Medeo pročetl, co všechno píšou o tom Flynnovi. Proč jím vlastně argumentujete?“

  Priemerné IQ obyvateľov USA od roku 1900 veľmi výrazne vzrástlo. Je veľmi nepravdepodobné, že za tým stojí nejaká rýchla zmena ich genetiky. K podobnému nárastu IQ došlo aj v európskych krajinách. Teda negenetické faktory môžu v priebehu niekoľkých generácií výrazne zvýšiť priemerné IQ populácie (priemernú úspešnosť v IQ testoch). Ak sa toto udialo v prípade Američanov a Európanov, prečo by sa toto nemohlo udiať aj v prípade Afričanov? Ide tu o zhodnotenie vplyvu negenetických faktorov na priemerné IQ populácie.

  Ako som už písala inde, ja sa hypotézam o genetickej podmienenosti nižšieho priemerého IQ rás alebo národov apriori nebránim (aj keď im obvykle neverím), len by som chcela, aby skúmanie tejto otázky nebolo odfláknuté a zaťažené rasistickými predsudkami. Ak sa objaví nejaký presvedčivý kvalitný výskum, potvrdzujúci, že tamtí hentí majú nižšie priemerné IQ hlavne kvôli svojim génom, tak s jeho výsledkom nebudem mať problém. A už by som konečne chcela, aby sa zástancovia týchto hypotéz snažili aj nájsť nejaké (dys)gény zodpovedné za túto údajnú menejcennosť, a nie sa stále iba rochniť v nejakej zastaranom behaviorizme v štýle 50. rokov 🙂

 120. Marek

  O architektuře bych Medeo nepsal takovým způsobem, kdybych se o ni nezajímal, a za tu dobu zájmu alespoň některé věci nevěděl (ale můžete samozřejmě argumentovat. že na to nemám papír. Jo. To pak ale jediný, co můžu komentovat, je ta má zpropadená chemie. Ono by ale potom podobně musela dopadnout asi velká většina komentujících 🙂 ). Nevím, jestli jste četla tu moji odpověď vám o té bazilice v Ravenně. Je oficiálně datována do přelomu V. a VI. stol. A o jejím srovnání s Martovým chrámem, který byl otevřen tuším 2 BC. Když se na to naváže, dostaneme se přes onu karolínskou renesanci (až mě znovu budete pro opravu textu citovat, povšimněte si prosím i těch částí, které dávají těm citacím smysl), která byla “děsně jinačí” (neboli dosti podobná), až k přelomu románské a gotické architektury. Já tedy nejprve pro tu “samozřejmost” (upozorňuji na uvozovky) neměnnosti architektury použil jen ten časový úsek 500 let, protože to úplně stačí. Následně 1.200 let, s vaším upřesněním už jsme ale na 1.400 letech 🙂 . Takže bazilikální tvar, kde jste upozornila, že antický se od románské liší, ale vlastně ani moc neliší (s čímž klidně souhlasím), nám vydržel pomalu půldruhého tisíciletí. Hm…
  Antika (i řecká) sice na jiných stavbách uměla vedle “renesanční” kupole a zastřešení toho prostoru kupodivu i “gotické” rozvedení hmotnosti do stran pomocí lomených oblouků (či jiných křivek/přímek) , třeba – https://books.google.cz/books?id=HYZn9l9A3cMC&pg=PT56&lpg=PT56&dq=lomen%C3%BD+oblouk+na+antick%C3%BDch+stavb%C3%A1ch&source=bl&ots=NCdj0avWMg&sig=ACfU3U3qfvTVG4xOmahhULswdOeAgXkhjQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjXzL72laTnAhXEaFAKHVcuB0oQ6AEwDnoECAoQAQ#v=onepage&q=lomen%C3%BD%20oblouk%20na%20antick%C3%BDch%20stavb%C3%A1ch&f=false
  Ale pak jim došel ten beton? A kvůli tomu to zapomněli dělat? Takže jen ty baziliky, pro zpestření občas rotundy? Jako, něco se někde rozhodně na nějaký čas muselo pokazit, ale zas takovej borec, abych to popsal včetně časového úseku, to nejsem. Takové věci se ale na tolik staletí nezapomínají. Ani kvůli betonu, a už vůbec kvůli barbarům. Taky ne kvůli Byzanci (jakkoliv to tam potom skoro všechno přebouchali na mešity), a proto ne, že c. sv. tolik potřebovala pompézní stavby, tzn. taky co největší prostor pro publikum, shlížející oltářištní televarieté.

  Že se opakuju? No, a co jiného? Samozřejmě, že to říkám stejně. Víte, Medeo, já nevěřím . To je vše. Pro své nevěření, že to tam trvalo celých 1.000 let, mám zhruba tolik důkazů, jako vy pro své věření, že ano. Tzn. církevní opisy záznamů o historických dějích, na které se vše ostatní nastřeluje. Mimochodem, myslíte, že macýček s těmi rozšlapanými hlavami a stoupnutím na šíji kecá? Jako, když se dá takto “modernizovat” dokonce “doslovně pravdivá” Bible, tak dějiny se “modernizovat” nedají? Zejména, když na to období mají časově prvotní téměř exkluzivitu zdrojů? Víte, i když přeformulovávat náboženské legendy vůči těm původním třeba mně smysl moc nedávají, a to kvůli kvalitě samotné jedněch i druhých, přece se tak děje. Přeformulování dějin ale smysl dává. Ty legendy potřebují jednak pompézní předehru. Třeba židovské dějiny, doložené (opět de facto exkluzivně) Flaviem 🙂 . A pak pompézní pokračování. Dlouhý staletý čas spravedlivého boje prvních a dalších křesťanů za vítězství “Pravdy” 🙂 . Jinak by to celý nemělo náležitou šťávu. Ta celá evangelizace by byla bez toho taková jakási nemastná neslaná. Vždycky je lepší ev. zájemcům o to umytí to popisovat, že to trvá už takovou dlouhatánskou dobu, a co všechno velikánského se kolem toho nadělalo, než to odbejt tím, že tuhle nedávno s tím jeden přišel 🙂 . Četla jste třeba taky o tom velikánským tajemství z Fátimy? O tom Rusku? C. sv., to jsou chytrý kluci. A jde jim o velkou věc, takže to musí mít obsahově i časově pořádný masštab…:)

  Dynamika architektury, k tomu ta svatá partička. U těchto dvou “nepřímých”, a možná vám nedostačujících věcí zůstanu, protože už to samo je konspirace jak Bratislava (to jsem tam dal proto, že je ještě o kousek větší, než Brno) 🙂

 121. Alibaba

  ind: Celosvětová vláda a nemožnost platit hotovostí určitě přijde, záleží však na každém, zda se stane součástí systému uctívání Antikrista nebo ne.
  Koukám, že jste se nechal unést konspiracema. 🙂
  Jinak upozorňuji, že strašení tím vaším mindrákem Antikristem funguje na vaše ovečky 🙁 , ne na rozumě založené lidi.
  P.S.: Vy věříte i v Antikrista?

 122. Marek

  Já Alibabo nevím, jestli je k tomu ta polemika nutná. “Polské” jsem to nazval jen a jen proto, že tam dnes je Polsko. Čistě kvůli územnímu popisu, bez historických konsekvencí. A že měli společnou hranici, to přece neznamená, že si 3.000.000 tun jen přehodili přes čáru.

 123. Hraničář

  Medea
  27.01. 2020
  Zatiaľ žiadna presvedčivá evidencia, že za tento pokles priemerného IQ v Európe sú zodpovedné gény „farebných“, neexistuje. Možno je len BIELA mládež „debilizovaná“ sociálnymi sieťami a nedostatočným čítaním kníh ……………………

  Čtení je dovednost, bez které se neobejde student vysoké školy, podnikatel vyplňující daňové přiznání ani průměrný spotřebitel zpráv na internetu. Ze škol však odchází generace, která je s ním na štíru. Děti se sice naučily abecedu a vědí, jak se písmena spojují do slov, hlubší porozumění tomu, co čtou, je pro ně už ale problém.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/test-skola-zaci-vedomosti-gramatika-cteni-porozumeni-textu-cesky-jazyk.A190225_230421_domaci_pmk

 124. Marek

  Ať si jej Medeo mají nižší. Já si to i přes ty zástupy vašich afromatematiků taky myslím. Ale nikde jsem u toho neměl nic o genech. Já celou dobu psal o tom, že z výzkumu IQ se udělal rasistický problém.
  A u Flynna jsem nikde nenarazil, že by bral v úvahu tento vliv, proto jsem se ptal, jakou má souvislost s mým tématem. Ten samý smysl to přece má i u té první mé zmínky o něm.
  Jestli to i přes něj je z genetických důvodů, nebo je to něčím jiným, o tom se asi teď nějakej čas něco bližšího nedozvíme.

 125. A. S. Pergill

  @Medea
  Naši předkové se křížili s neandrtálci, předkové ještě chytřejších (co do IQ) asiatů ještě s denisovany a snad ještě dalšími zaniklými plemeny Homo sapiens. Černoši z Afriky tyhle geny v sobě nemají. A obecně platí, že čím pestřejší směska genů, tím vyšší výkon.

 126. SH

  https://www.youtube.com/watch?v=oRLsASa8Uv0 – další, co si nechal implantovat čip a zase do levačky. Pokud dle Inda je třeba brát doslovně “nákup & prodej”, musíme nutně brát doslovně i slova “pravá ruka a čelo”, jinak by na fundamentalisty padl stín podezření svévole.
  Při posledním soudu tedy bude Ježíš s RFID čtečkou kontrolovat jen čelo a pravou ruku, ti co budou mít čipy jinde, budou z obliga.

  Jinak souhlas s Alibabou, že je docela okaté, že se v Indově hlavě zahnízdilo konspirační myšlení. Je to “daň” za ovoce Ducha svatého.

 127. toli

  @SH
  Neznám člověka co si říká křesťan a neměl by konspirační myšlení.Ono jde asi magické a konspirační myšlení ruku v ruce.A když to nejsou různé tajemné spolky a organizace případně mimozemšťani tak je to prostě démon či přímo Satan.Proč používat rozum když vysvětlení všeho je tak snadné ?

 128. ind

  @SH

  Ještě k tomuto…
  Jenže jak říkám – někdy je to dost ošemetné. Třeba takový „Benfordův zákon“ – to jde dost „krutě“ proti intuici a dokud jsem na vlastní oči neviděl nějaké vypočítané výsledky, tak jsem to považoval za hoax.

  Nějak vás nemohu pochopit, co je na Benfordově zákoně pro vás neintuitivního. Vždyť je úplně jasný. Souvisí s naší lidskou snahou si volit vhodný počátek. Pokud uvádíme teploty blízké absolutní nule, velmi rádi je uvádíme v Kelvinech. Pokud se jedná o venkovní teplotu, tak dáváme většinou přednost stupňům Celsia.

  Pokud si vezmete, že se jedná o čísla z reálného světa, tak jsou asi v nějakém intervalu. 🙂 Zjednodušeně můžeme říci, že horní interval začíná jakoukoli číslicí 1..9 se stejnou pravděpodobností 1/9.

  Vyberte náhodně číslo n z uzavřeného intervalu 1..9. Pak vyberte náhodně číslo y z uzavřeného intervalu 1..n. Dostaneme y = 1 s pravděpodobností 31,43% (zaokrouhleno).

  To už se velmi blíží pravděpod. hodnotě z Benfordova zákona pro 1, která je 30,1%. Podobně blízký výsledek dostaneme pro dvojku, atd.
  Co je na tom neintuitivního?

 129. ind

  @SH

  kde se kombinuje předurčenost se svobodou. … to asi ano, nemohu si pomoci, ale kompatibilismus na mne působí jako něco, co bychom si všichni bytostně přáli, ale s největší pravděpodobností se to míjí s realitou

  Nemyslel jsem kompatibilismus, ale něco jako možnost morální volby ve světě, kde jinak platí přírodní zákonitosti.

  no to je docela možné, ale také se podívejte na ty následky. Váš kolega ze Šumperka (velký kamarád kalvinistů), který je členem úplně stejné církve, si z té Bible vyčetl v mnoha ohledech něco dost jiného a dost stěží slučitelného s tím, co tvrdíte vy (třeba tvrdí to, že dar jazyků byl omezen pouze na rannou církev

  Kdybyste znal Bibli, tak byste netvrdil takový nesmysl. Ten váš kamarád určitě nic takového z Bible nevyčetl, protože tam nic takového není.

  K dalším věcem se vyjádřím později…

 130. SH

  Ten váš kamarád určitě nic takového z Bible nevyčetl, protože tam nic takového není. – Ti lidé tvrdí to samé o vás, že jste nesprávně porozumněl tomu, co se vám Bůh snaží sdělit. A pozor – mají to dokonce mnohdy potvrzené přímo Bohem samotným prostřednictvím Ducha svatého, který k nim promlouvá.

  možnost morální volby ve světě, kde jinak platí přírodní zákonitosti. – pokud Izajášova, Danielova a Janova proroctví nejsou podmíněna a stanou se do puntíku přesně, dle toho, jak je jeich autoři zachytili (bavíme se samozřejmě hypoteticky – já je za proroctví nepovažuji), pak nejsou lidé ve svých rozhodnutích a činech svobodní. Pokud vynesu nedpomíněné proroctví, kde bude stát, že si máte svobodně vymyslet nějaké číslo a to číslo bude sudé, tak pokud by toto nepodmíněné proroctví nemělo být falešné, musel bych nějak ovládat vaši vůli, abyste na truc neřekl číslo liché (za předpokladu, že budete dopředu znát obsah tohoto proroctví). Chápu jak moc se snažíte a jak moc potřebujete dát dohromady nepodmíněná proroctví se svobodou volby, ale snažíte se o něco, co je v principu nemožné. Probírali jsme to už několikrát – třeba to Petrovo zapření – a obhájit jste to nedokázal (svedl jste to nakonec na to, že Petrovo proroctví bylo podmíné, i když to Ježíš prokazatalně ničím nepodmínil), vážně vás to ještě stále baví ? 🙂

 131. ind

  @SH

  A pozor – mají to dokonce mnohdy potvrzené přímo Bohem samotným prostřednictvím Ducha svatého, který k nim promlouvá.

  Aha, takže ti lidé podle vás popírají nynější výskyt darů Ducha svatého, přičemž podle Bible to jsou právě dary Ducha svatého, které slouží ke vzájemné komunikaci s Bohem… to je dobrý “joke”, co mi tady píšete 🙂

  Chápu jak moc se snažíte a jak moc potřebujete dát dohromady nepodmíněná proroctví se svobodou volby, ale snažíte se o něco, co je v principu nemožné.

  Já nikde přece netvrdím, že máme svobodu volby úplně ve všem. V čem máme svobodu, v tom neseme i odpovědnost.

  Otázka pro vás… zradil by Petr Ježíše, kdyby ho poslechl, když mu Ježíš nedlouho před onou zradou říkal, aby se modlil, aby nevešel do pokušení?

  Jenže ve vašem způsobu myšlení popírání možnosti výběru, žádné “kdyby” neexistuje, že ano?

 132. ind

  @SH

  Ve vašem pojetí Ježíš říkal Petrovi: “Petře, modli se, abys nevešel do pokušení, i když je to úplně zbytečné, protože pokušení mne zapřít jistě podlehneš.”

  Takového mi tu vykreslujete Boha.

 133. SH

  Takového mi tu vykreslujete Boha. – Takového Boha nepopisuji já, ale autoři Bible, kteří to prostě tak trochu nedomysleli. Je to mnohem jednodušší, než si domníváte. Váš očarovaný mozek vám bohužel tyto skutečnosti nedovoluje vnímat.

  Aha, takže ti lidé podle vás popírají nynější výskyt darů Ducha svatého, přičemž podle Bible to jsou právě dary Ducha svatého, které slouží ke vzájemné komunikaci s Bohem… – To si ovšem musíte vyříkat s vaším kolegou z Církve Bratrské Šumperk. Třeba vás nakonec přesvědčí, že má pravdu on a ne vy…

 134. ind

  @SH

  Takového Boha nepopisuji já, ale autoři Bible, kteří to prostě tak trochu nedomysleli.

  Spíš jste to nedomyslel vy. 🙂
  Je to podobný případ, jako jste nedomyslel, že nemůžete mít skutečnou morální odpovědnost, když nemáte možnost volby.

  Když nemáte vyřešeny základy, jak můžete pochopit složitější věci?

  To si ovšem musíte vyříkat s vaším kolegou z Církve Bratrské Šumperk.

  Nemám tu potřebu. 🙂
  A věcí, které podle Bible musím, je opravdu málo.

 135. toli

  Nemám tu potřebu.
  A věcí, které podle Bible musím, je opravdu málo.

  No tak nám dej svátek a nežvaň tady píčoviny.Co je to za církev když každý její kazatel mele co mu slina na jazyk přinese ? Ale nutno podotknout že se to týká i katolíků a dalších organizovaných pomatených.
  Svatá trpělivost SH že má potřebu řešit tvoje pindy….

 136. ind

  @toli

  Toli, opět čteš moje příspěvky, abys sám sebe trýznil? 🙂

 137. SH

  A věcí, které podle Bible musím, je opravdu málo – Přesně tak Inde, na tom se shodneme: to je právě to, o čem pojednává tento článek – vyzobávání třešniček. Nosí vaše manželka v kostele čepici nebo šátek? Samozřejmě, že nikoliv – protože zrovinka tohle není třeba brát doslovně – to je myšleno tak nějak spíše jakože metaforicky. To je právě ta zmiňovaná bída cherry pickingu.

  Pokud se jedná o venkovní teplotu, tak dáváme většinou přednost stupňům Celsia. – Jistě, u měření teploty funguje intuice dobře, ale např. u účetního deníku Benfordův zákon příliš intuitivní není, což je ostatně důvod, proč byl Benfordův zákon několik desetiletí považován za pouhou zvláštnost či numerologický trik, a nikoliv za matematický zákon.

  Svatá trpělivost SH že má potřebu řešit… Asi je to taková moje obsese – přiznám se, že fanatičtí křesťané Indova formátu mě do jisté míry fascinují, byť už zdaleka ne tolik, jako kdysi.

 138. Petr

  1) Dvojčata a dědičnost: „Twin studies of adult individuals have found a heritability of IQ between 57% and 73%[6] with the most recent studies showing heritability for IQ as high as 80%[7] and 86%“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_IQ

  2) Flynnův efekt se na Západě zastavil a jde spíš opačně, i vlivem migrace z méně hodnotných částí Země: “ One recent study suggests that the Flynn effect has ended in some developed nations such as Denmark and Norway, and suggests that this is due to immigration from countries with lower education levels or due to changes in education policies within the countries.“

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nations_and_intelligence

  Není to jedna studie, ale těch studií je víc, např. z Francie o negativním Flynnově efektu z posledních let. „A negative Flynn Effect in France, 1999 to 2008–9“ (odkaz na vědeckou studii mi tu neprojde, už je tu moc odkazů, takže zadejde to googlu)

  Navíc Flynnův efekt v USA by měl být u bělochů a černochů stejný a není, i když mají podobné školy a výživua výchovu (třeba černoši v bílé rodině atd. – viz. níže) .

  3) Jsou rozdíly v IQ mezi americkými bělochy a černochy vychovávanými v bílé rodině. Viz. Bakalář – Tabu v sociálních vědách. Platí i u černochů a bělochů vychovávaných ve své rodině. Mají podobnou výchovu a výživu a stejně je tam rozdíl. Dneska v USA černochy nediskriminují, spíš opačně. Na školách určitě. A výživu také nemají moc jinou. Rozdíl v průměrném IQ zůstává. U míšenců je to někde mezi, což je také vypovídající. To co platí u dvojčat platí i zde u národností:

  „Arthur Jensen has written in agreement that this is technically correct, but he has also stated that a high heritability increases the probability that genetics play a role in average group differences.“ (odkaz č. 1 na wiki)

  Viz. Minnesota Transracial Adoption Study

  4) Míšenci jsou někde mezi v průměrném IQ, takže se bělochovi vyplatí mít Asiata třeba z Číny, ale černoch je pro bělocha skluz směrem dolu v IQ, tedy v průměru.

 139. Petr

  “Minnesota Transracial Adoption Study je studie z let 1975 až 1992, která zkoumala inteligenci u černošských a rasově smíšených (míšenci černochů s bělochy) dětí adoptovaných do bělošských rodin.

  V USA jsou průměrné naměřené IQ u černošských dětí 85 a u bělošských 100. Existují spory o to, do jaké míry jsou rozdíly geneticky podmíněny a do jaké míry jsou následkem vlivu prostředí. Autoři studie byli známi svými názory preferujícími vliv prostředí na tyto rozdíly.[1] Studie zjišťovala na černošských a rasově smíšených dětech adoptovaných v nízkém věku a vychovávaných u bělošských adoptivních rodičů z vyšší střední třídy, kteří měli vysoké příjmy i vzdělání a byli natolik antirasisticky zaměřeni, aby do své rodiny adoptovali černé dítě, jaký vliv má výchova a jaký genetické dispozice.

  První měření proběhlo v roce 1975 u sedmiletých dětí a výsledky z něj byly publikovány v roce 1976.[2] Druhé měření inteligence proběhlo u 196 z původních 265 dětí v roce 1985, ale výsledky byly publikovány až v roce 1992.[3] Autory shrnutí výsledků z roku 1976 jsou Richard Weinberg a Sandra Scarr. V roce 1992 se k nim připojil Irwin D. Waldman. Během výzkumu bylo v 70. letech Scarrové a Weinbergovi vyhrožováno smrtí černošskými levicovými aktivisty, kteří, navzdory skutečnosti, že Weinberg a Scarrová předpokládali, že studie prokáže neexistenci geneticky daných rozdílů, požadovali zastavení výzkumu.[4]

  Výsledky z věku 7 let byly autory studie prezentovány jako podporující názor, že rasové rozdíly v IQ jsou způsobeny pouze vlivem prostředí. Na podporu tohoto zdůrazňovali, že průměrné IQ zkoumaných černých dětí bylo vyšší než IQ průměrné bělošské populace a jen o málo zaostávají za ve studii testovanými bělochy. Naopak výsledky z roku 1985, když děti dospěly do věku 17 let, ukázaly, že i mezi adoptovanými existují jasné inteligenční rozdíly mezi černochy a bělochy. Běloši vykazovali v průměru podstatně vyšší IQ než rasoví míšenci a ti zase vyšší IQ než černoši. Stejně to dopadlo v percentilu školní úspěšnosti. ”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Transracial_Adoption_Study

  Není to tedy jen Lynn a Rushton a Bakalář…

 140. SH

  On mu řekl: „Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek.“ Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: „Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“

  Je až neuvěřitelné, jak velké úsilí vyvíjí i ti největší křesťanští fundamentalisté, aby nemuseli doslovně následovat Ježíšova doporučení ohledně rozprodání svého majetku. Na tento odstavec jsem slyšel už tolik okecávek, že se to snad ani nedá spočítat a zároveň neznám ve svém okolí nikoho, kdo by opravdu dbal Ježíšovy rady a rozdal většinu věcí, které vlastní, chudým lidem. On je to stejně dost podivný paradox – když by bohatí rozdali všechno chudým, aby se dostali do Nebe, tak ti chudí by zbohatli a museli by řešit stejné dilema. Netrvalo by dlouho a zásoba chudiny by se vyčerpala.

  Vyzobávání trešniček v praxi.

 141. ind

  @SH

  Přesně tak Inde, na tom se shodneme: to je právě to, o čem pojednává tento článek – vyzobávání třešniček.

  Ne, to není o vyzobávání třešniček, to je o pochopení, že opravdový vztah není založen na “musím”.

  Nosí vaše manželka v kostele čepici nebo šátek? Samozřejmě, že nikoliv – protože zrovinka tohle není třeba brát doslovně – to je myšleno tak nějak spíše jakože metaforicky. To je právě ta zmiňovaná bída cherry pickingu.

  Beru to doslovně. Narozdíl od vás však chápu, že Bohu jde o naplnění smyslu nařízení, ne o nesmysly.

  Zvyk odstraňovat ochlupení známe už z Egypta, kde se však zbavovali běžně dokonce i obočí a někdy i vlasů. Jejich ideálem byla zcela hladká pokožka bez jediného chloupku. Na hlavě se pak nosila bohatá paruka. Své o tom věděly i Řekyně, Římanky a některé kmeny v Africe.
  https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/2017-07-21-pokozka-bez-jedineho-chloupku-drive-pohorsujici-dnes-standard-32978

  Zjistěte si, kolik jen prostitutek bylo v tehdejší době v Korintu. A ve světle toho si uvědomte, jaký asi význam mělo Pavlovo nařízeni pro dřívější prostitutky, které uvěřily a zanechaly dřívějšího způsobu života.

  Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. 1K 11,6

  Pořád vám nedochází smysl Pavlova nařízení, který není nikam jinam v jeho listech adresován, jen Korintským?

 142. ind

  @SH

  Jistě, u měření teploty funguje intuice dobře, ale např. u účetního deníku Benfordův zákon příliš intuitivní není

  Proč by nebyl? Když máme nějakou cenu určitého řádu začínající 1 a nějakou cenu stejného řádu začínající 9, tak počet možných cen začínajících danou číslovkou je stejný, ale poměrově je u 9 vůči 1 cena 9krát vyšší, tedy poměr počtu možných cen na danou cenu je 9krát nižší.

  Máme běžně ceny 12,- a 15,- ale nemáme běžně ceny 90012,- a 90015,- … 🙂

 143. SH

  Zjistěte si, kolik jen prostitutek bylo v tehdejší době v Korintu. A ve světle toho si uvědomte, jaký asi význam mělo Pavlovo nařízeni pro dřívější prostitutky, které – tak v tomhle je taky krapet problém. Přistoupím-li na vaši teologickou hru, běžný věřící se dostává do situace, kdy Písmo samo o sobě je pro něj nedostačující – bez sekundární literatury z oborů lingvistiky, historie, archeologie, atp. nemá šanci pochopit, co po něm Bůh na určitých stránkách své publikace požaduje. A pokud k určitým věcem sekundárná prameny zcela chybí, je skutečný význam textu navěky ztracen. To je docela nepříjemná situace.

 144. Petr

  Hraničář: Pokud bychom tvořivost chápali jakou součást dokonalosti, pak by bůh měl tvořit, aby byl dokonalý.

 145. SH

  Proč by nebyl? – jde o to, že intiutivně člověk vnímá položky v účetním deníku (např. výši fakturovaného zboží, která je výsledovkou mnoha položek) jako naprosto náhodné číslo bez nějakých spojitostí (Benford pochopitelně nefunguje např. u losování loterijních čísel a může se samozřejmě objevit i nějaký specifický účetní deník, na kterém to taktéž nebude dávat očekávané výsledky … v drtivé většině případů to nicméně ty očekávané pravděpodobnosti dává)

 146. Hraničář

  Petr
  28.01. 2020

  Asi ano. Jenže na druhou stranu: “Bůh je lidským rozumem nepoznatelný a nepochopitelný!” Takže podle čeho máme Boží činnost posuzovat?

 147. SH

  UHJvcm9jdHZpIGplIG5hc2xlZHVqaWNpOiBCRUdJTiAqIHZlZGVsIGpzZW0gRGFuaWVsaSwgemUgamFrb3p0byBwcm9ncmFtYXRvciByb3pwb3puYXRlIEJhc2U2NCByZXRlemVjIGEgcG9rdXNpdGUgc2Ugemppc3RpdCwgY28gdiB0b20gamUgKiBFTkQuIEFsZSBwcm90b3plIGpzZW0gdG90byBwcm9yb2N0dmkgbmV6dmVyZWpuaWwgdiBvdGV2cmVuZSBmb3JtZSwgbmVieWwgdGltIGRvdGNlbiBpbnN0aXR1dCBzdm9ib2RuZSB2dWxlIGEgcHJlc3RvIHNlIHRvdG8gcHJvcm9jdHZpIHZ5cGxuaWxvLCBkdWthemVtIGNlaG96IGplLCB6ZSB0eXRvIHJhZGt5IHByYXZlIGN0ZXRlIC0gbXVoYWhhaGEuIFZhcyBCdWggb3ZzZW0gc3ZvamUgcHJvcm9jdHZpIHYgb3RldnJlbmUgZm9ybWUgenZlcmVqbnVqZSwgdGFremUgcG9rdWQgdGF0byBwcm9yb2N0dmkgbWFqaSBieXQgbmVwb2RtaW5lbmEgYSB6YXJvdmVuIG5lbWFqaSBieXQgZmFsZXNuYSwgbmV6Ynl2YSBtdSwgbmljIGppbmVobywgbmV6IGxpZGkgayB0ZW0gdmVjZW0geiB0ZWNoIHByb3JvY3R2aSBkZXRlcm1pbm92YXQuIFRhayB0byBqZSBhIGplIHRyZWJhIHNlIHMgdGltIHV6IGtvbmVjbmUgc21pcml0Lg==

  Tak Danieli – zde je mé slibované proroctví, ve kterém je zašifrováno to, k čemu jste jakožto bytost bez svobodné vůle determinován. Zašifrovat jsem to musel z toho důvodu, abyste se nepokusil to proroctví změnit a tím mi dokázat, že svobodnou vůli máte. Až přijde správný čas, dozvíte se pravdu a zároveň mne nebudete moci obvinit z toho, že se jedná o tzv. proroctví ex-eventu (jako třeba ta “proroctví” z knihy Daniel).

 148. toli

  @Hraničář
  Asi ano. Jenže na druhou stranu: „Bůh je lidským rozumem nepoznatelný a nepochopitelný!“ Takže podle čeho máme Boží činnost posuzovat?

  A čím tedy poznali Boží vůli křesťané (a o dalších teistech ani nemluvím) ? Srdcem ? A není to spíše tak že jsou jednoduše řečeno nemocní ?

 149. Hraničář

  toli
  28.01. 2020
  A čím tedy poznali Boží vůli křesťané (a o dalších teistech ani nemluvím) ? Srdcem ? A není to spíše tak že jsou jednoduše řečeno nemocní ? Neřekl bych, že přímo nemocní. Ale určitě emoční. To “srdce” chápu jako emoce.

 150. toli

  Neřekl bych, že přímo nemocní. Ale určitě emoční. To „srdce“ chápu jako emoce.

  No a jak tedy vysvětlíš že tvrdí že znají něco co prý poznat rozumem nejde ? A NA druhou stranu sama jejich pohádková kniha tvrdí že srdce je zrádné (tedy zrádné emoce).Duševně zdravému člověku dojde že je to blábol ,chtěný blábol který nemá řešení jak z toho ven.
  Ještě když jsem se snažil být katolíkem tak farář tvrdil že Boha lze poznat rozumem,když viděl že ten žvást na mne nemá přes doktorský titul žádný vliv tak za měsíc zase pro změnu tvrdil že Boha nelze poznat rozumem. O co vlastně šlo ? O to dostat mě. Jenže náš pan farář se myšlenkově motá v kruhu,svou myšlenkovou konstrukci vytváří z několika mála dogmat tak aby mu tvořila celek a ostatní katolické nebo křesťanské téze ignoruje (nevím zda záměrně) protože mu asi ruší jeho zdánlivou intelektuální harmonii.
  A navíc má prachbídnou paměť i přes své nestáří (je o 2 roky starší než já),takže si nepamatuje co kdy řekl a tím pádem mu nedochází že si odporuje sám sobě.
  Mimochodem,nejsou všichni křesťané stejní,sleduj….
  https://www.jsmefer.cz/stoji_za_nami#fer-verici

 151. ind

  @SH

  Ano, nechci poslouchat to, co je v Bibli určeno pro ženy. Nikoli však proto, že by se mi to nelíbilo, ale proto, že vím, že slovo určené ženám není pro mne, protože jsem muž. Někdy mám na tomto webu pocit, že ateistům z toho ateismu poněkud “hráblo”.

  Kdybyste zástupně útočil na mou ženu, že se modlí nezahalená, tak jste zase vedle.

  Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. 1K 11,15, ČSP
  For her hair is given to her for a covering. 1K 11,15, NASB

  Vám pořád nedochází smysl tohoto nařízení?

 152. ind

  @SH

  jde o to, že intiutivně člověk vnímá položky v účetním deníku (např. výši fakturovaného zboží, která je výsledovkou mnoha položek) jako naprosto náhodné číslo bez nějakých spojitostí

  To je ale chyba. Já je vnímám tak, že čím vyšší přirozené číslo, tím se nepravděpodobněji vyskytuje (samozřejmě jde o aproximaci mnoha výskytů mnoha různých hodnot).

  Takže když se z počáteční 9 dostaneme na počáteční 1 o řád výše, pak pravděpodobnost konkrétního čísla zase o něco málo klesne (přesněji klesá s rostoucí hodnotou), ale množství těchto čísel začínajících 1 se zvýší 10krát. Když však jdeme z 1 na 2, pravděpodobnost konkrétního čísla zase klesne, ale počet čísel začínajících 2 se vůči počtu čísel začínajících 1 nijak nezvýší.

  Takový myšlenkový postup není pro vás intuitivní?

 153. SH

  Hmm, když vás nezajímají šátky na hlavách žen, proč tedy řešíte potraty, když to je problematika, která není určena pro muže. Něco mi tady nehraje 🙂

  Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. – to je právě to, ty Pavlovy názory nedávájí smysl – ani v případě, že pokrývka má být doslovně šátek a ani v případě, že pokrývka je matefora pro dlouhé vlasy. Pavel prostě neměl asi “svůj” den, když tu kapitolu psal – jinak si to neumím vysvětlit. Váš pan kolega ze Šumperka to pojmenoval správně – duchovní schizofrenie.

  Když Inde zanecháte svévolnictví a pošlete mi fotku ze Sosny, jak tam všechny křesťanky budou mít na hlavách šátky a budete sedět na louce na holé zemi, protože kostel jste prodali a výtěžek rozdali chudým – tak pak vám Inde uvěřím, že svého Boha opravdu berete ve vší vážností a klidně se nechám konvertovat.

 154. SH

  Takový myšlenkový postup není pro vás intuitivní? – zjevně v tomto ohledu selhávala lidská intuice až do začátku druhé světové války. Stejně jako selhávala intuice ohledně absolutního času, a jako selhává při uchopení některých vlastností kvantové mechaniky.

 155. ind

  @SH

  Napsal jsem snad, že mne nezajímají šátky žen? Jde jen o to, že se mne ten příkaz netýká, stejně jako se mne co se týče poslušnosti Bohu netýká to, že žena má být podřízena svému muži.

  to je právě to, ty Pavlovy názory nedávájí smysl – ani v případě, že pokrývka má být doslovně šátek a ani v případě, že pokrývka je matefora pro dlouhé vlasy

  Ale dávají. Dlouhé vlasy lze totiž použít k zahalení hlavy. Snad už vám došlo, že Pavlovi nešlo o zahalování vlasů, ale o zahalování pokožky hlavy.

  Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. 1K 11,5

  Pořád nic?

 156. SH

  Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou hlavu, hanobí svou hlavu. – pokud je to tak, že nezahalená hlava = oholená hlava, pak pevně doufám, že ve své výbavě máte kvalitní holící strojek a pokaždé, když se chcete pomodlit, tak si nejdřív objedete kebuli na 1 mm. Ptám se jen, proč jen Bůh nechal růst mužům vlasy, když je potřebuje mít ve vizáži příslušníků hnutí skinheads?

  Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. – pokud je to tak, že nezahalená hlava = oholená hlava pak nám zde Pavel říká následující: jestliže si žena oholí hlavu, ať už se také ostříhá. Někdo by možná namítl, jak je možné technicky ostříhat pleš, ale lze namítnout, že dokud nedostane v tomto ohledu poznání od Ducha svatého, bude se mu toto doporučení zdát jako bláznovství.

  Víte co bude nejlepší – když to svedeme na chybu překladu nebo chybu opisu a tím by se to myslím uspokojivě vyřešilo.

 157. ind

  @SH

  … pokud je to tak, že nezahalená hlava = oholená hlava, pak pevně doufám, že ve své výbavě máte kvalitní holící strojek a pokaždé, když se chcete pomodlit, tak si nejdřív objedete kebuli na 1 mm

  Logika není asi vaše silná stránka. Příkaz k oholení při nazahalování hlavy měly pouze ženy. Odkrývání pokožky hlavy nejspíše tehdy souviselo i s intimitou, protože hanobení hlavy ženy se týkalo jejího muže (hlavou ženy její muž” 1K 1,3).

  Vy tady cedíte komára, ale velblouda polykáte. V těch věcech je silné kulturní pozadí, které nelze ignorovat.

  Víte co bude nejlepší – když to svedeme na chybu překladu nebo chybu opisu a tím by se to myslím uspokojivě vyřešilo.

  Chcete, abych nastoupil na cestu ateistické povrchnosti?

  Nevím, jestli chápete, o čem jsou vztahy. O bezmyšlenkovitém vyplňování příkazů nebo především o porozumění tomu, co po mně ten druhý žádá?

 158. Hraničář

  Velmi zajímavé z jiného oboru. Vidíte tu podobu? Nevidíte (Inde)? Dosaďte místo homeopatie “víra” a snad uvidíte!

  Jak ovlivňuje víra v homeopatii vnímání vědy na celospolečenské úrovni?
  Vysvětlovat veřejnosti principy vědy je složitý úkol. Musíte postupovat po malých krocích a jen tak v hovoru s někým je to nemožné. Napsal jsem o tom knihy a doufám, že pokud při jejím otevření jste názoru, že na homeopatii něco je, na konci se vám ten názor změní. Ale je to složitý a komplikovaný proces.

  Ale pokud máte někomu vysvětlit, proč homeopatie nefunguje, tak je nejjednodušší vysvětlit, že v léku není ani jedna jediná molekula toho, co je napsáno na obalu. Homeopaté to vědí a říkají, že ve hře je ještě něco jiného a rychle přechází do metafyziky a to, s čím přichází, jsou z nedostatku lepších slov neprokazatelné kydy.

  Komplikovanější je vysvětlení, že klinická data také ukazují, že [homeopatika] nefungují. Máme 500 klinických zkoušek a samozřejmě vícero z nich bude ukazovat pozitivní výsledek. Homeopaté na ně rádi poukazují a vy pak musíte vysvětlovat, že vyzobávání vybraných výsledků je k ničemu, že musíte vzít v potaz ty nejlépe vedené zkoušky a ty pozitivní výsledek nedaly.

  Takže celá domněnka je nepravděpodobná a neexistují pozitivní doklady, že by fungovala. To by mělo na přesvědčení inteligentního člověka stačit.
  https://www.idnes.cz/technet/veda/edzard-ernst-profesor-homeopatie-overeni-kriticke-mysleni-alternativni-medicina-dukazy-ebm.A200123_121653_veda_pka?zdroj=zpr_vybava

 159. Petr

  Hraničář:

  1) Že je bůh rozumem nepoznatelný tvrdí jen někdo, ani ne všichni křesťané, resp. mohou tvrdit, že celek je třeba nepoznatelný, ale některé části ano. Nebo to ani netvrdí, jak který křesťan, rozlišujte.

  2) Poznají to buď rozumem nebo intuicí, je to víra, ale víra jsou i vědecká tvrzení. Takže se vlastně tak trochu všichni řídíme „srdcem“ a jsme všichni trochu „nemocní“. Viz. bod 3)

  3) Kdybychom se zamysleli co je pravděpodobnější, tak objektivně nevíme, subjektivně možná to, co si myslíme, že je přesnější podle výsledků, ale vnější svět nás může klamat atd… takže objektivně nevíme, jestli velká potopa světa např. byla nebo ne, protože mohly být bohem kvůli zkoušce zakryty důkazy atd… ještě toho nevíme spousty o fyzice a budeme tvrdit, že něco je tak či onak? Vnější svět nás navíc může klamat, nemáme jisté důkazy pro ani proti, pravděpodobnost nevíme, neznáme celou pravdu. Takže jedině subjektivně. Že skočíš z okna neznamená, že zemřeš skutečně, může to být matrix atd… i bolest by se dala nasimulovat. Nevíme, jen věříme. Pravděpodobnost objektivně neznáme.

 160. SH

  “Odkrývání pokožky hlavy nejspíše tehdy souviselo i s intimitou, protože hanobení hlavy ženy se týkalo jejího muže” … ne, tak to určitě Pavel nemyslel – Bůh chce, abyste byl plešatý nebo měl maximálně nějaký army sestřih: Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě?

  Chcete, abych nastoupil na cestu ateistické povrchnosti? – Ó to nikoliv, je bych si přál, abyste odbočil z cesty kognitivní disonance. To se ale asi nestane, ta bolest by byla až příliš veliká.

 161. ind

  @SH

  Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě?

  Po všechny dny jeho nazírského slibu nepřijde břitva na jeho hlavu; dokud se nenaplní dny, na které se zasvětil Hospodinu, bude svatý, nechá si volně růst vlasy na hlavě. Nu 6,5
  Nazír si u vchodu do stanu setkávání oholí svou posvěcenou hlavu… Nu 6,18

  Když tam Pavel pobyl ještě nějaký čas, rozloučil se s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním i Priscilla a Akvila. V Kenchrejích si dal ostříhat hlavu, neboť učinil slib. SK 18,18

  Je to naprosto nepochopitelné pro vaši přirozenou mysl, protože nebere Bibli jako celek, ale díváte se pouze na jednotlivé části.

 162. SH

  Jenže já právě tu Bibli jako celek beru a moc dobře vidím, že spojit to v jeden konzistentní útvar je možné jen za pomoci autosugesce.

 163. Hraničář

  Z dalšího článku. Odborná slova nahraďte slovy náboženskými:

  Proč nevěřit vlastní zkušenosti?

  Řada lidí používá homeopatika ze zdánlivě logického důvodu: mají s nimi dobrou zkušenost. Problém je, že vlastní zkušenosti nemůže člověk moc věřit. Zní to paradoxně, ale vlastní zkušenost je pro posouzení účinnosti Oscillococcina (a jiných přípravků) vlastně ten nejhorší způsob. Jsou hned čtyři možnosti, proč dojdeme posouzením vlastní zkušenosti k mylnému závěru.

  Načasování – většina drobných neduhů, chřipek a nachlazení u jinak zdravých lidí brzy odezní. Pokud jste si vzali Oscillo a druhý den jste se cítili lépe, snadno jste došli k závěru, že vám Oscillo pomohlo. To je ale závěr ukvapený. Nevíte totiž, zda by se vám neudělalo lépe tak jako tak. Proto jsou důležité studie, které přípravek porovnávají s placebem a na více lidech.
  Špatná diagnóza – jako chřípka se částečně projevuje řada dalších problémů, včetně alergií nebo únavy. Možná jste si vzali Oscillo, aniž jste byli nemocní. Když se vám „ulevilo“, přisoudili jste to homeopatiku.
  Placebo efekt – i zcela neúčinná látka, o jejíž účinnosti je pacient přesvědčený, může po podání „zabrat“. Vědci vědí, že placebo funguje u dospělých lidí, u malých dětí i u zvířat. U různých chorob funguje placebo různě silně.
  Skupinové chování – také lékaři mohou podlehnout zajímavému skupinovému efektu. Pokud lékař začne doporučovat lidem homeopatika, obvykle se setká s pozitivní odezvou. Je to dáno společenskými konvencemi i výše zmíněnými efekty. Je větší šance, že uslyší od těch, kteří mají dojem, že jim homeopatika pomohla. Výsledkem je, že může lékař získat dojem, že „změřil“ účinnost. Pokud ale neprovedl kontrolovanou studii, nelze jeho data použít pro objektivní posouzení účinnosti.

  Je těžké přiznat si, že své vlastní zkušenosti nemůžeme vždy věřit. Ostatně i klasická medicína s tím měla a má problémy, teprve v posledních sedmdesáti letech se snaží důsledně dbát na systematická měření a léčbě založené na důkazech. Kdykoli totiž začneme příliš věřit vlastním dojmům, vlákáme sami sebe do pasti sebenaplňujících proroctví.
  https://www.idnes.cz/technet/veda/oscillo-oscillococcinum-homeopatie-homeopatika-redeni-vyroba-omyly.A191030_132345_veda_pka

 164. Hraničář

  Petr
  29.01. 2020
  takže objektivně nevíme, jestli velká potopa světa např. byla nebo ne, protože mohly být bohem kvůli zkoušce zakryty důkazy atd… ……………………..

  Samozřejmě, když do něčeho zamontujeme (nějakého) Boha, můžeme fantazírovat až do “halelujááááá”!

 165. Hraničář

  SH
  29.01. 2020
  „Odkrývání pokožky hlavy nejspíše tehdy souviselo i s intimitou, protože hanobení hlavy ženy se týkalo jejího muže“ … ……………………

  Proč takové velké spekulace. Tehdy byly takové zvyky, a leckde přetrvávají dodnes, že prostovlasá chodila je mladá svobodná děvčata a prostitutky. Vdané ženy svoji důstojnost vyjadřovaly tím zahalením hlavy. Ostatně – ještě před II. svět. válkou i u nás, a hlavně na Moravě, byl svatební zvyk “čepení” nevěsty. Po večer jí ženy na hlavu obřadně uvázaly čepec, a do smrti si pak vlasy zakrývala. Ráno, ještě v posteli, si uvázala šátek a sundala ho až zase večer v posteli. Výhodu to mělo, že manžel neviděl, jak mu šediví.
  Sem tam byla některé prostitutce za trest oholena hlava. Po válce to leckde u nás Češi udělali Němkám, aby je pohaněli!
  Muslimové a ortodoxní židé takové předpisy mají dodnes. Také jeptišky takové předpisy mají, ale už ne tak přísné.

  Já myslím že prapříčina bude v tom, že (jak jsem četl) 70% mužů u ženy nejprve zaujmou vlasy. A tak to ti ortodoxní chtěli potlačit. Porovnejte s tím třebas toto: http://www.idnes.cz › zpravy › zahranicni › dokument-o-intimite-ortodoxni…
  Mormoni – muži – prý nosí dlouhé a a škablavé spodky, aby (prý) neměli “chlupaté” myšlenky.

 166. Petr

  Hraničář: To není nutně jen fantazie, to je logická možnost a nevíme jak je objektivně pravděpodobná. Viz. bod 3)

 167. SH

  @Petr

  Poslyš MultiAmoebo – nedávno jsem si četl staré diskuze na i-Ateismus a tam jsi ještě vystupoval s celkem i rozumnými a ucelenými argumenty. K tomu svému Matrixu jsi se časem nějak dopracoval nebo je to regulérní trolling a ve skutečnosti na věci pohlížíš jinak? Myslím, že o nic nejde – klidně se můžeš přiznat, ne věci to nic nezmění.

 168. ind

  @SH

  Jenže já právě tu Bibli jako celek beru a moc dobře vidím, že spojit to v jeden konzistentní útvar je možné jen za pomoci autosugesce.

  Anebo taky pomocí tohoto…

  O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. 1K 2,13-16

  Vy máte přístup pouze k té autosugesci…

  Bytost žíjící ve 2D (tělo+duše) nemůže pochopit bytost žíjící ve 3D (tělo+duše+duch).

 169. SH

  Jistě – vámi zmiňovanou pasáž znám už skoro nazpaměť. Může to tak být, ale může to být klidně jen “univerzální pojistka pro zametení kontradikcí pod koberec”. V této rovině se pak pochopitelně nedá diskuzně něco řešit (když jednomu chybí +1D).
  Mám ale myslím dobré důvody nevěřit tomu, že by zde existovalo nějaké 3D a pokud ano, bude to dost něco jiného, než to, co by to mělo být dle Bible.

 170. Medea

  @Marek

  „Ale pak jim došel ten beton? A kvůli tomu to zapomněli dělat?“

  Nedošiel, len sa naň zabudlo.

  „Takové věci se ale na tolik staletí nezapomínají. Ani kvůli betonu, a už vůbec kvůli barbarům.“

  Ako to mali bez betónu robiť také veľké (rebrovitú klenbu ešte nepoznali)? Tá rímska technológia bola založená na používaní betónu, a keď tento nebol k dispozícii, nebola k dispozícii ani na ňom založená technológia. Betón je úžasný materiál 🙂

 171. Medea

  @Marek

  „Víte, Medeo, já nevěřím . To je vše. Pro své nevěření, že to tam trvalo celých 1.000 let, mám zhruba tolik důkazů, jako vy pro své věření, že ano.“

  Ja o žiadnych Vašich dôkazoch neviem. Máte nejaký pocit, že niečo nemohlo trvať tak dlho, ale to je len pocit 🙂

  „tolik důkazů, jako vy pro své věření, že ano. Tzn. církevní opisy záznamů o historických dějích, na které se vše ostatní nastřeluje. […] Přeformulování dějin ale smysl dává. Ty legendy potřebují jednak pompézní předehru. Třeba židovské dějiny, doložené (opět de facto exkluzivně) Flaviem 🙂 . A pak pompézní pokračování. Dlouhý staletý čas spravedlivého boje prvních a dalších křesťanů za vítězství „Pravdy“ 🙂 . Jinak by to celý nemělo náležitou šťávu. Ta celá evangelizace by byla bez toho taková jakási nemastná neslaná. […] Dynamika architektury, k tomu ta svatá partička. U těchto dvou „nepřímých“, a možná vám nedostačujících věcí zůstanu, protože už to samo je konspirace jak Bratislava (to jsem tam dal proto, že je ještě o kousek větší, než Brno) 🙂 “

  To nie je konšpirácia ako Bratislava, ale ako Slovensko 🙂 Vy vlastne tvrdíte, že RKC si rímske dejiny vymyslela ako nejakú grandióznu kulisu pre dejiny kresťanstva.

  Uvažujte, pokiaľ by nejaký stredovekí mnísi-opisovači vytvárali falošné „kópie“ rímskych autorov, tak prečo by nevytvorili aj „kópie“ rímskych autorov, ktorí by boli priamymi svedkami Ježišovho zázračného pôsobenia? Prečo by sa mali uspokjiť s tou smiešnou vsuvkou v Jozefovi Flaviovi (štýl vsuvky je štýlom presvedčeného kresťana, nie židovského aristokrata, akým bol Jozefus 🙂 ):

  V tej dobe žil Ježiš, človek múdry, ak ho vôbec možno nazývať človekom. Vykonával totiž podivuhodné skutky, bol učiteľom ľudí, ktorí radostne prijímali pravdu, a získal na svoju stranu mnoho Židov aj pohanov. On bol Kristus. A hoci na udanie našich popredných mužov ho Pilát odsúdil k ukrižovaniu, tí, ktorí si ho skôr zamilovali, od neho neodpadli. Opäť živý sa im totiž ukázal tretieho dňa, ako proroci boží o ňom toto aj mnoho iných vecí predpovedali. A ani dnes ešte nezmizlo pokolenia kresťanov, ktorí sa po ňom nazvali.

  Mohli predsa vytvoriť „kópie“ textov rímskych „svedkov“, ktorí šokovane popisujú Ježišove zázraky alebo zázračné udalosti Ježiša spravádzajúce, a oni sa zmohli len na toto? 🙂

 172. Hraničář

  Petr
  29.01. 2020
  To není nutně jen fantazie, to je logická možnost a nevíme jak je objektivně pravděpodobná. Viz. bod 3) ………..

  No, jasně. Je to “logické jako asi toto:

  3 Námitka: Bůh však přesto jedná tak, aby dopustil mravní zlo, např. pokušení ke hříchu. Kupříkladu v několika verších Knihy Exodus VII–XIII Písmo svaté říká, že Bůh „zatvrdil faraónovo srdce“, aby zhřešil proti Izraelitům. Řešení: Ne, kdykoliv Bůh dopustí mravní zlo, nečiní žádný pozitivní akt, pouze se zdržel poskytnutí milosti nebo pomoci, díky níž by hříšník nezhřešil. Ale tím, že se rozhodl dopustit, aby faraón zhřešil, pozitivně uvedl faraóna do pokušení a hříchu. Ne, protože Písmo svaté říká: „Bůh však je věrný; ten nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, nýbrž s pokušením dopřeje také úspěch, abyste (je) mohli snésti.“ (I Kor. X, 13) Proto, když jsou hříšníci pokoušeni, dává jim Bůh všechnu milost, kterou potřebují, aby nehřešili, pokud hřešit nechtějí. Je jejich vlastní vina, jestliže upadnou v pokušení.
  http://rexcz.blogspot.com/2020/01/komentar-eleison-dcliv-v-pokuseni-2020.html

  Pravda asi je, jak to cítím, že kdyby se člověk dostal do diskuze s takovým autorem, že by mu nanejvýš mohl říci, že kecá, kdyby se chtěl vyjádřit slušně, tak že fantazii se vskutku žádné meze nekladou!

 173. Medea

  Rímska ríša bola obrovským organizmom. Mala svoj výkonný byrokratický aparát a vzdelancov, a títo písali alebo zaznamenávali jej dejiny. Rimania mali svoj kalendár. Samozrejme, rímski historici alebo letopisci obvykle nedatovali udalosti od jediného pevného dátumu, tak ako to bežne robíme my, ale podľa vlády konzulov (aj za republiky, aj za cisárstva) alebo významných udalostí, výročí. (Zoznamy týchto konzulov máme, na vládu ktorého cisára udalosť alebo výročie pripadli, o tom tiež máme zmienky.) A aj keď rímska moc postupne zanikla na Západe, pokračovala Rímska ríša vo svojej existencii na Východe (my túto dnes nazývame „Byzantská“, ale pre jej obyvateľov bola jednoducho „Rímska“).

 174. Hraničář

  ind
  29.01. 2020
  , jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. …………….

  Definujte:
  Ducha sv. ……………
  Duševního člověka ….
  Ducha Božího – je to totéž co Duch sv.? ………………
  Duchovního člověka …………………….

  Aby bylo zřejmé, o čom se vlastně mluví!

  Bytost žíjící ve 2D (tělo+duše) nemůže pochopit bytost žíjící ve 3D (tělo+duše+duch). ………..

  Téda, tohle je fantazie až přechází sluch i zurak!

 175. Medea

  @ Marek

  „Nevím, jestli jste četla tu moji odpověď vám o té bazilice v Ravenně. Je oficiálně datována do přelomu V. a VI. stol. A o jejím srovnání s Martovým chrámem, který byl otevřen tuším 2 BC.“

  Až teraz, po Vašej zmienke. Moja reakcia.

  Keď je diskusia pod článkom príliš dlhá a tematicky rozvetvená a ja na nejaký čas z nej vypadnem, tak sa mi často už nechce vracať do minulosti a reagujem len na posledné príspevky, pokiaľ ma zaujmú 🙂

 176. ind

  @SH

  Tak mi vysvětlete, proč mluvení v tajemstvích pomáhá jejich porozumění?

  Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. 1K 14,2

  Mám zkušenost, že mluvení v tajemstvích mi pomáhá jim porozumět.

  Vědci se dostali zatím jen k tomu, že ví, že za tvorbu slov neodpovídá řečové centrum.

  Můžete mi vysvětlit, proč mluvení v tajemstvích má takovýto zvláštní vliv na myšlení?

  ap. Pavel: Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni 1K 14,18

 177. Marek

  Otázka, jestli jde (lze) poznat rozumem nějakého boha, je chybná ze své podstaty. Muselo by se totiž jednat o nějakou vědomostní disciplínu. A rozum spočívá v rozlišování mezi racionálnem a iracionálnem, a činění závěrů z toho. Má snad věřící ohledně toho rozlišování nějaký vědomostní benefit? Jinou otázkou by byl mozek. Mozek má na starosti myšlení, ve spojení se srdcem (které má svoji neuronovou síť, v čemž Rak v tuším SH-? odkazu nekecal) ale zpracovává taky emoce. Takže když se na ty dva orgány, zejména v dětství, dostatečně tlačí, lze mozkem a srdcem nějakého toho boha opravdu “poznat”.
  Víra je věření. Kromě ostatního ale taky tomu, že skutečně proběhl “biblický dějepis”. Ne vědění. A nelze ji taky zaměňovat s jiným věřením, postaveným na bázi vědomostního či pravděpodobnostního předpokladu. Tzn. s věřením třeba tomu, že když někomu useknu nohu, nelze ji za dva roky přišít zpátky, a dotyčný pak po rekonvalescenci nepůjde z nemocnice domů. Taková náboženská víra to ale umí, církev pořád ve svém seznamu doložených zázraků eviduje toho hocha ze XVII. nebo XVIII. stol., co přišel o nohu. Pohřbili ji na hřbitově. Po dvou letech se ale tak modlil k panně Marii, že mu ji ve spánku dala přirůst zpátky. Jo? “Rozumové” zdůvodnění zázraku je naprosto stejné, jako “rozumové” zdůvodnění nějakého boha. Mimochodem, v tom seznamu je i Turínské plátno, kterému nechybí ani “vědecké” (že by tím pádem tedy i rozumové ? 🙂 ) vysvětlení. Že totiž z něj Ježíš anihiloval do toho nebe.
  Věření vědeckým teoriím je taky něco jiného. Co se týče vědy, ta opravdová o sobě nikdy nepřestane pochybovat. Přesto, že na kvanťácích a relativistech často lze definovat podobné “náboženské porozumění”, jako mezi židy a muslimy.

  A k té Marii. Praha se patrně rozhodla, že panenka opravdu učinila zázrak, a nepustila Švédy na Staré město. Provede zábor, a přece jen postaví (dle tvrzení jejího tvůrce -?) naprosto přesnou kopii Mariánského sloupu zpátky. Vše bylo nejprve prezentováno jako dilema mezi habsburskou nadvládou, a symbolem vítězství. Jak vidno, šlo ale o falešné dilema. Přestože už bylo dospěno k tomu, že přinejmenším 90% lidí u nás přistupuje ke krásám katolické víry sestupně vlažně, chladně, až k bodu mrazu, je prostě neobyčejně nutno mít na veřejném prostranství místo k uctívání naší panenky. Nějací Habsburkové? Švédi? Nic! Bude se modlit, protože tak to ma byt!
  Vypjatě katolický náboženský symbol si zastupitel Wolf tedy asi prosadil. Třeba se mu podaří prosadit, i aby každé zastupitelstvo začínalo modlitbou, v lepším případě mší. Holky si nakonec přece taky můžou nosit hidžáb, kam je napadne. Jde přece taky o cosi překrásnýho…

 178. SH

  Nevím, zda je to ve vašich silách, ale můžete si zkusit udělat jistý test. Vzpomeňte si řekněme na 2-3-4 věci v Písmu, které ve 2D pohledu nedávájí příliš dobrý smysl a pocítil jste potřebu mít zde 3D poznání (tak, jak jste o tom mluvil v jednom ze svých kázání). Zkuste ve svém okolí (tohle asi bude ta nejtěžší část experimentu) vyhledat nějakého křesťana, který má dar mluvení jazyky a proberte s ním to, zda podobně jako u vás při mluvení jazyky dochází k rozkrývání tajemství. Takoví lidé by v zásadě existovat měli, přece nebudete jediný člověk na světě, kterému se toto děje – to by bylo zatraceně podezřelé, uznejte sám. No a pokud náhodou ten dotyčný dostal poznání v některé z oněch oblastí, ve které jste poznání dostal vy sám, můžete si porovnat, jestli se tato poznání do puntíku shodují (měla by).

  O něco komplikovanější by byl experiment s výkladem jazyků. Musel byste sehnat minimálně dva lidi, co mají dar výkladu jazyků (a to asi bude problém, protože tohle se nepřekvapivě objevuje jen řídce). Pořídil byste si audio nahrávku vlastního mluvení jazyky a požádal byste oba/tři/čtyři/… dotyčné, aby vám to (nezávisle na sobě!) vyložili. Pokud se bude jejich odpověď do puntíku shodovat, je myslím celkem slušná šance, že za tím bude “něco mimo náš svět”.

  Tomu, že mluvení jazyky má zvláštní vliv na myšlení se nedivím. Změněný stav mysli má většinou vliv na myšlení, ať už se jedná o mluvení jazyky, Zen meditaci, holotropní dýchání nebo autohypnózu. Na MRI se to pak samozřejmě “rozsvítí” poněkud jinak, než když mozek “běží ve standardním režimu”.

 179. ind

  @SH

  Takoví lidé by v zásadě existovat měli, přece nebudete jediný člověk na světě, kterému se toto děje – to by bylo zatraceně podezřelé, uznejte sám.

  Jasně, děje se to mnohým lidem. Je to myslím známá věc…

  – Praying in Tongues Gives You Supernatural Understanding of God’s Mysteries
  – Praying in Tongues Opens Up the Bible in a New, Living Way as You Read It
  https://www.charismanews.com/opinion/43206-5-ways-that-praying-in-tongues-will-change-your-life-forever

  The Glory Within: The Interior Life and the Power of Speaking in Tongues
  – Engaging the revelatory realm of mysteries
  www_amazon_co_uk/Glory-Within-Interior-Speaking-Tongues-ebook/dp/B007VPMV5O/

  No a pokud náhodou ten dotyčný dostal poznání v některé z oněch oblastí, ve které jste poznání dostal vy sám, můžete si porovnat, jestli se tato poznání do puntíku shodují (měla by).

  No, jasně. To se stalo mnohokrát… dostal jsem nějaké porozumění, o kterém jsem pak četl v nějaké knize nebo slyšel někoho v kázání o tom mluvit.

 180. ind

  @SH

  Tomu, že mluvení jazyky má zvláštní vliv na myšlení se nedivím. Změněný stav mysli má většinou vliv na myšlení, ať už se jedná o mluvení jazyky, Zen meditaci, holotropní dýchání nebo autohypnózu. Na MRI se to pak samozřejmě „rozsvítí“ poněkud jinak, než když mozek „běží ve standardním režimu“.

  Co je podle vás změněný stav mysli?
  Když mluvíte přirozenou řečí, už se vám mění mysl.

  Při čem z toho, co jste vyjmenoval, se dá programovat, jako při mluvení jazyky?

 181. SH

  No, jasně. To se stalo mnohokrát… dostal jsem nějaké porozumění, o kterém jsem pak četl v nějaké knize nebo slyšel někoho v kázání o tom mluvit. … to ovšem samo o sobě mnoho nedokazuje v případě, že předmětem poznání je závěr, kteří řeší nějakou nejasnost, ze které nasledně vyplývá několik málo možných (a konkrétních) správných odpovědí. Pak stačí bagatelizovat ty neshodné závěry (jako třeba šumperskou teologii) a ve výsledku máme dojem, že Duch svatý dělá svou práci na jedničku. Aby to mělo nějakou váhu, muselo by to poznání obsahovat nějaký závěr, který by 2D člověka jen tak nenapadnul.

 182. SH

  Při čem z toho, co jste vyjmenoval, se dá programovat, jako při mluvení jazyky? – při holotropním dýchání zřejmě ne, ale u toho zbytku bych v tom neviděl nějaký problém.

  Na experiment s výkladem jazyků byste si ovšem předpokládám netroufnul, i když byste nějaké ty vykladače znal, že :)? To už by se asi dalo vyhodnotit jako pokoušení Boha a to On nemá rád a mohl by za trest na chvíli těm vykladačům jejich dar odejmout…

 183. ind

  @SH

  Aby to mělo nějakou váhu, muselo by to poznání obsahovat nějaký závěr, který by 2D člověka jen tak nenapadnul.

  To je jako byste chtěl, aby člověk ve 2D viděl ve 3D. Závěr, který vás asi nenapadnul, je ten, že to takhle nejde.

  Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. 1K 2,14

  Tohle pořád nechápete, nebo chápete, ale odmítáte?

 184. SH

  Ještě takto … osobně se domnívám, že některé z darů Ducha svatého jsou testovatelné. Nikoliv ve smyslu, že by se nám 100pro potvrdilo, že se jedná o projev křesťanského Boha, ale, že je to zkrátka existující fenomén, na který třebas není žádné naturální vysvětlení – ok, proč ne.
  Z toho, co jsem prozatím měl možnost si prostudovat se ale domnívám, že dary Ducha svatého prostě nefungují. Nemáme k dispozici žádné soudobé přesné proroctví následujících událostí, tak jak je to kupříkladu zachyceno v knize Daniel. Nevystoupil žádný křesťan, který by řekl či napsal něco jako: za 2,5 roku dojde k teroristickému útoku na USA pomocí jejich vlastních letadel a zahyne přitom více, než 3000 lidí. Nedlouho poté začne vleklý konflikt v Afganistánu. Strůjce útoků bude dopaden a zabit 10 let poté. Atd., atd.
  Nevím o žádném zdokumentovaném případu v historii moderní medicíny, kdy by někomu dorostla ruka, noha nebo by prokazatelně vstal z mrtvých – přitom Ježíš tvrdil, že takové věci by jeho následovníci měli zvládat úplně bez problémů.
  A osobně si myslím, že s těmi jazyky to nebude jiné. Minimálně, co se týče toho výkladu, tak všechno, co jsem měl zatím možnost shlédnout, byly nějaké obecné náboženské fráze, které by tak nějak člověk i očekával a tímto způsobem je možné v pohodě “překládat” i mňoukání kočky a bude to vypadat docela věrohodně.

 185. SH

  To je jako byste chtěl, aby člověk ve 2D viděl ve 3D. – však o tom přece mluvím ne? 2D člověka napadnou 3-4 odvoditelné řešení daného rozporu. 3D člověka napadne něco, co je naprostá “haluz” a 2D člověk nad tím zakroutí hlavou, že tohle přece nejde z toho textu vůbec odvodit. A pokud je při mluvení v jazycích běžně rošířené, že se věřícím zjevuje právě tato jedna 3D odpověď na řešení problému, jedná se o statisticky nepravděpodobnou shodu “okolností”.

  Prostě – máte nějakou šifru: úplně nesmyslný shluk písmen. Pokud ruzní věřící nezávisle na sobě obdrží telepaticky dešifrovací klíč a dešifrovaný text se shoduje, nelze to úplně jednoduše svést na to, že prostě všichni tak jen něco jakože plácli. V praxi je zrovna toto docela obtížně testovatelné, kvůli nejasným pojmům, co by mělo být 2D a co už 3D – u daru výkladu jazyků je už to ale o něčem jiném – tam máme jasně definovanou zprávu, která je neznámá jak autorovi, tak i skeptikům a jde o to, jestli má vícero lidí (ideálně z různých částí světa) schopnost nezávisle na sobě zprávu přeložit tak, aby se po obsahové stránce shodovali.

 186. Hraničář

  SH
  29.01. 2020
  ve výsledku máme dojem, že Duch svatý dělá svou práci na jedničku. ……………

  Třebas tady: http://matkarosa.cz/svedectvi/svedectvi-o-mimoradnych-darech/
  či tady: http://matkarosa.cz/svedectvi/svedectvi-o-vyslyseni-modliteb-na-primluvu-matky-rosy/

  Postoj lásky ochotné k oběti je nemožný bez hlubokého sjednocení s Bohem, který jediný může člověku dát sílu přemoct vlastní egoizmus a špatné náklonnosti. S moudrostí dobrého pedagoga vedla Matka Rosa sestry krok za krokem způsobem přístupným úplně každému ke vznešenému cíli: ke sjednocení s Bohem ve vnitřní modlitbě.
  Nejprve je nutné vytvořit podmínky pro vnitřní modlitbu:
  Sjednocení s Bohem„Rozhodně se varujte všeho zbytečného, jak v myšlenkách, tak ve svém jednání a chování. Pevně držte na uzdě svých pět smyslů.“ „Proto máme mlčení, abychom dávaly pozor na hnutí srdce a na myšlenky a odvracely se od věcí zbytečných.“ (Výklad Stanov)
  Vnitřní modlitba začíná a živí se rozjímáním, zbožnými vnitřními úkony a častým uvědomováním si přítomnosti Boží ve světě a v sobě.
  „Uchylujte se do svého nitra a tam rozmlouvejte se svým Bohem.“ (Výklad Stanov) „Šťastná duše, která má Boha-člověka za svého přítele. Proto přemýšlejme o životě Páně často, bez přestání a zvláště o jeho utrpení, neboť to je nevyvážitelná studnice všech milostí a dober.“ „Modlete se bez ustání, modlete se krátce, ze srdce, mluvte se svým Bohem.“ (Promluvy)
  Vnitřní modlitba je prostředkem k dosažení spojení s Bohem
  „Mluvte s Pánem Bohem, vejděte s ním do tichého spojení!“ „Dobře rozjímat znamená najít nejkratší a nejjistější cestu k spojení s Bohem a k poznání sebe sama.“ „Rozjímání … činí z nás pravé oběti smíru.“ (Výklad Stanov)
  – Nepřátelé vnitřní modlitby:
  – roztržitost – rozptýlenost smyslů, která je obyčejně důsledkem malé sebekázně. „Trestem za vlažnost je duchovní tma. Taková duše není schopna ani rozjímat.“ (Promluvy)
  – omrzelost, která vždy hledá něco pro svou úlevu
  – nestálost, která nemůže vyčkat času.

 187. Hraničář

  SH
  29.01. 2020
  A osobně si myslím, že s těmi jazyky to nebude jiné. Minimálně, co se týče toho výkladu, tak všechno, co jsem měl zatím možnost shlédnout, byly nějaké obecné náboženské fráze, které by tak nějak člověk i očekával a tímto způsobem je možné v pohodě „překládat“ i mňoukání kočky a bude to vypadat docela věrohodně. …………………..

  Před léty jsem četl rozhovor s jedním naším mezinárodním tlumočníkem. O své práce vyprávěl zajímavě a uvedl takovou veselou příhodu:
  Mezinárodní kongres, spousta účastníků a také tlumočníků. Slavnostní projevy. A k mikrofonu přistoupil Japonec. Začal mluvit – a ticho – tlumočník z japonštiny jaksi nebyl. Delegáti se už začali obracet k tlumočnickým kabinám, mezi tlumočníky byl poprask – a najednou, britská kabina začala mluvit. Všichni se honem napíchli, a situace byla zachráněna.
  Po konci jednání se všichni vrhli na Brita a blahopřáli mu, že situaci zachránil a obdivovali, že umí i japonsky. A on na to, že japonsky vůbec neumí: “Ale pánové, co asi takový Japonec ve slavnostním pozdravu asi může říkat!?”

 188. Hraničář

  SH
  29.01. 2020
  Prostě – máte nějakou šifru: úplně nesmyslný shluk písmen. Pokud ruzní věřící nezávisle na sobě obdrží telepaticky dešifrovací klíč a dešifrovaný text se shoduje, nelze to úplně jednoduše svést na to, že prostě všichni tak jen něco jakože plácli. ………………..

  Viz Septuagintu:
  cs.wikipedia.org › wiki › Septuaginta
  O vzniku nás informuje List Aristeův, který vypráví o tom, jak král Ptolemaios II. Filadelfos dal někdy ve 3. století př. n. l. za úkol 72 židovským mudrcům přeložit Tóru pro potřeby alexandrijské knihovny. Počet těchto překladatelů si našel cestu až do samotného názvu tohoto překladu.

  A podle zbožné báje bylo všech 72 překladů nachlup stejných, třebaže mudrci pracovali samostatně. Bůh udělal zázrak!

 189. SH

  A on na to, že japonsky vůbec neumí: „Ale pánové, co asi takový Japonec ve slavnostním pozdravu asi může říkat!?“ – ano přesně tohle jsem měl na mysli 🙂

  A podle zbožné báje bylo všech 72 překladů nachlup stejných, třebaže mudrci pracovali samostatně. … škoda že tohle neplatí obecně. Dnešní překlady jsou důkazem, že tomu tak není, stačí si jen srovna ČSP a ČEP.

 190. Marek

  Hraničáři,
  “…Sbírka posvátných spisů Izraele nebyla ještě v polovině 2. století př. Kr. uzavřena. Vznikala řada dalších knih, přičemž některé z nich ani nebyly překlady, ale byly psány přímo řecky. K definitivnímu ustálení rozsahu Hebrejské bible došlo až ke konci 1. století poKr. Nezávisle na tom bývají k Septuagintě přiřazovány jak knihy, které jsou součástí Hebrejské bible, tak i takzvané knihy deuterokanonické (Júdit, Tóbijáš, 1. a 2. kniha Makabejská, Báruk s Listem Jeremjášovým, Sírachovec a Kniha moudrosti, dodatky ke knihám Daniel a Ester), jejichž původní hebrejské či aramejské znění se až na výjimky nedochovalo, nebo vznikaly přímo v řečtině, a kromě nich i řada dalších textů (např. Žalmy Šalomounovy aj.).51 Zprvu neexistovaly rukopisy, které by obsahovaly všechny ať hebrejsky nebo řecky psané posvátné knihy. Až do konce 1. století po Kr. (v některých případech i potom) se psalo na svitky, které neumožňovaly zahrnout více knih najednou. Počet knih považovaných za normativní přitom kolísal a v židovském prostředí nebyla žádná autorita, která by stanovila rozsah Septuaginty. Právě z toho důvodu mohl kolísat počet knih, které ji tvořily.
  Když začal papyrové svitky postupně nahrazovat kodex (vlastně dnešní podoba knihy), bylo snazší sestavit více spisů do jednoho svazku. Tak například jeden z dochovaných řeckých kodexů (papyrus 967), který vznikl kolem r. 200 po Kr…”

  Tento úryvek naprosto stačí k tomu, jak vážně tu Septuagintu brát. To je to samý, jako bys přišel do rozbombardované knihovny, ze které by furt někdo něco přinášel a odnášel, našel tam útržky různých knih v několika jazycích (z nichž něco by už samo bylo překladem), a slepil to dohromady v češtině, kdy bys toho tam podle svého vlastního názoru ještě kus svého česky připsal. Překlady by sis ale nebyl jist, protože některým pasážím bys tam vůbec nerozuměl. To celé by trvalo nějakých nejmíň 400 let, kdy by se ti postupně do překladů montovali další překladatelé se svým přístupem k překladu a jeho doplňování libovolným textem.
  A všichni by začali říkat, že je to nejdůležitější překlad svatého spisu – bible , jen by se nevědělo, jestli je zrovna ten tvůj překlad správně, a byly by do něj navíc činěny cenzurní vstupy, načež by to pak bylo přeloženo zase do jiného jazyka. Důležitost toho textu by tím ovšem nijak nebyla zpochybněna…

 191. Alibaba

  ind: Bytost žíjící ve 2D (tělo+duše) nemůže pochopit bytost žíjící ve 3D (tělo+duše+duch).
  SH: Mám ale myslím dobré důvody nevěřit tomu, že by zde existovalo nějaké 3D a pokud ano, bude to dost něco jiného, než to, co by to mělo být dle Bible.
  Otázka je zda i nějaké “2D” z hlediska bytí a života člověka existuje? Nějaká duše nebyla prokázána. A jestli myslíte “vědomí” tak to “běží” jen na těle, takže se to dělit nedá a pak uvažovat o nějakém 2D (3D) je nasmysl.

  ind: Vědci se dostali zatím jen k tomu, že ví, že za tvorbu slov neodpovídá řečové centrum.
  Ale to považuji za správný výsledek. Proč by mělo být zapojené řečové centrum (v mozku), když člověk nemluví a jen vydává nesmyslné zvuky?
  Spíš je to takové eskamotérství, že člověk umí ovládat hlasivky aniž by mluvil.

 192. Petr

  Nebyla prokázána duše, nebyla prokázána ani hmota, ne na 100%. A nejisté důkazy jsou též jen víra. I bolest nebo pád z okna může být jen dobrá simulace včetně bolesti. Ani svobodná vůle, na které zakládáte vaší liberální demokracii a právo, není prokázána. Výběr ano, ale svobodný výběr ne.

  Boha možná nevidíme, ale bosony také ne. Možná pozorujeme důsledky takových jevů. Vyvozujeme je jen velmi nejistě z nejistých experimentů. Viz. možnost matrixu, logická, nevíme jak objektivně pravděpodobná (důkazy nedůkazy, když nejsou jisté pro či proti a ty nikde nevidím). Nebo problém empirické indukce. Verifikace versus falzifikace. Atd.

  Boha věřící také vyvozují, stejně jako vědci bosony, z nejistých pozorování, třeba z kauzality (kosmologický důkaz boha). A to nemluvím o číslech, jak by vám Medea jistě napsala, které mohou být nehmotné jako ta duše atd.

  Nevíme ani co je “temná energie” a chceme se smát Indovi, že něco nemá prokázané? Věda se asi stále mění, je to jen víra jako každá jiná, subjektivně se nám zdá pravděpodobná, ale může to být iluze, omyl, atd… ani 1000X přesná předpověď neznamená, že po milionté prvé to nebude jinak a že to nebude víckrát jinak než jak to vyšlo 1000X prvně. Vesmír se může měnit a kdo víc co ještě. Když neznáte 100% celek, nevíte ani, kde je pravda a jak blízko pravdě jste (tedy objektivní pravděpodobnost neznáte, to je logika).

  Co je vlastně prokázané, když sami vědci mluví o falzifikaci ve vědě a ne o verifikaci a to samé filozofové vědy a logici? (může to být matrix, ale pak to jen potvrzuje co píšu)

  No tak vidíte. Zatím a někdy o velikonocích třebas 🙂

 193. SH

  “nedá a pak uvažovat o nějakém 2D (3D) je nasmysl.” – to v tomto případě není příliš důležité, kolik “Déček” má člověk světský. Klíčové je to, že člověk duchochovní má přesně o jedno D více, než člověk nevěřící. A to jedno D navíc dává duchovnímu člověku jisté schopnosti, kterými člověk světský nedisponuje – něco jako šestý smysl dejme tomu.

  “když člověk nemluví a jen vydává nesmyslné zvuky?” – tohle vám Ind vcelku snadno napadne, protože pod termín mluvení jazyky zařazuje (tzv. nekontrolovanou) duchovní mluvu nejenom v šabadaba-dů jazyku, ale v i češtině a třebas v angličtině. Háček je ovšem v tom, že ty MRI skeny, kterými argumentuje, se prováděly právě na šambala-bambala jazyku, takže Ind neví, která centra se mu vlastně zapojují, když má vnitřní pocit, že Bůh ho nějak nekotrolovaně ovládá za pomoci řeči, která je smysluplná a které on sám rozumí.

 194. Hraničář

  Marek
  29.01. 2020
  Tzn. s věřením třeba tomu, že když někomu useknu nohu, nelze ji za dva roky přišít zpátky, a dotyčný pak po rekonvalescenci nepůjde z nemocnice domů. Taková náboženská víra to ale umí, církev pořád ve svém seznamu doložených zázraků eviduje toho hocha ze XVII. nebo XVIII. stol., co přišel o nohu. Pohřbili ji na hřbitově. Po dvou letech se ale tak modlil k panně Marii, že mu ji ve spánku dala přirůst zpátky. Jo? „Rozumové“ zdůvodnění zázraku je naprosto stejné, jako „rozumové“ zdůvodnění nějakého boha …………………..

  Detaily viz zde: No, zatím jsem odkaz nenašel, tak snad jindy.

  Mimochodem, v tom seznamu je i Turínské plátno, kterému nechybí ani „vědecké“ (že by tím pádem tedy i rozumové ? ) vysvětlení. Že totiž z něj Ježíš anihiloval do toho nebe.

  Názory zde: http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2013-25.pdf
  http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2007-1.pdf

  Moje reakce: Chtěl bych ještě něco dodat k článku o Turínském plátně. Nejsem sice odborník, ale zaujalo mě několik věcí. Nevím, zda znáte knihu Keitha Laidlera Zbožný podvod. V ní autor dokládá, že obraz v této podobě nemohl na plátně vzniknout, pokud by tělo bylo, jak je psáno v evangeliích, do plátna zabaleno, ale ani, pokud by plátno bylo na tělo jen položeno. Takto vypadající obraz na Plátně by mohl vzniknout jen v případě, že by plátno bylo nad, ale i pod, tělem vodorovně vypnuto. Pokud by obraz byl vytvořen nějakým zářením, tak k tomu Keith Leader píše: „ je nutno určit, jaký typ záření by mohl vyvolat takový jev a zda zákony „skutečného“ světa dovolují vytvoření tak přesného obrazu…….může být, že předpokládané záření bylo samo o sobě zázračné …. pak by bylo zbytečné o tom dále hovořit……. Neexistoval by ale žádný fyzický důkaz , že došlo ke vzkříšení ….. a víra v platnost takové teorie by byla plně otázkou osobního názoru. ……. Jedině při záření „celého těla“ by mohl vzniknout obraz jaký vidíme na Plátně. Vážný problém ale představuje směr záření. ….. záření by muselo být koherentní, paprsky by musely být rovnoběžné ….. vycházet z těla v pravém úhlu jak směrem nahoru tak i dolů, k zemi, kde se otiskla zadní část těla. ….. Kdyby tomu tak nebylo, vznikla by jen silueta lidského těla.“
  Dále autor píše, že pokud tělo leží na zádech, pak se záda a hýždě splácnou, což jak je na TP vidět, u tamní postavy nenastalo. Dále poukazuje na to, že připojení hlavy k tělu není anatomické, jako by postava neměla krk.

  To jen něco málo z rozsáhlého textu, který se snažil posoudit všechny nesrovnalosti okolo TP a vyslovit nějakou jinou hypotézu o jeho původu.

  V textu v Milujte se jsou zdůrazňovány okolnosti, které by potvrzovaly, že se jedná o zázrak a opomíjeny jiné, které takový závěr zpochybňují.
  Předně víceméně kategorický názor, že se zřejmě jedná o plátno, do něhož byl zabalen Ježíš Kristus.
  Autor správně říká, stejně jako Keith Laidler, že „záření vycházející z těla muselo být kolmé na podložku“. Uvádí také, že pokus vytvoření podobného obrazu pomocí teplé figuríny poskytl obraz zdeformovaný.

  Konkrétně se toto plátno neobjevilo v 6. stol. v Edesse, z té doby a toho místa je známý –pouze- obraz Kristovy tváře (Mandylion), o němž se nyní tvrdí, že je totožný s TP; ale není to jisté! TP, tak, jak je nyní známé, se objevilo v r. 1353. Myslím, že je zapotřebí uvádět přesná data.

  Moje poznámka: Ve všech evangeliích se píše, že Ježíš byl do plátna (pláten) ZABALEN! Pokud by ovšem byl ZABALEN, nemohl by tento obraz vzniknout. To by jej Ježíš, nebo andělé(?), musel při vzkříšení vypnout před sebou a za sebou. Navíc, že v hrobě byla plátna do nichž byl ZABALEN, zmiňuje pouze Jan, který evangelium sepisoval někdy na konci 1. stol., tedy nějakých 60 let po Ježíšově smrti. Žádné evangelium se nezmiňuje, že by na plátně, a na roušce, byl nějaký obraz, který by tehdy musel být mnohem zřetelnější.

  Před 3 týdny jsem byl v Trevíru v Německu a tam v katedrále uchovávají „Kristovu tuniku“, tedy jeho šat „vcelku utkaný“. Protože, podle evangelií, byl tento šat na Ježíše navlečen po jeho bičování, musí být plný krve. Byla tam ta krev zjišťována? Shoduje se s krví na jiných Ježíšových relikviích?

  Další otázky: Podle čeho autor soudí, že při vzkříšení Ježíšovo tělo zmizelo z našeho prostoru a času? A kam?
  Jak se asi na plátně objevily nápisy, které měli vytvořit úředníci pečetící Ježíšův hrob? Proč by úředníci takové nápisy na plátno psali? Ti by snad nějaký nápis, pokud by vůbec něco psali, napsali na pečeť. A jak to, že nápisy vznikly stejným procesem jako obraz?

  A na závěr: K radiokarbonovému testování. Těžko si představit, že při zkoumání takového objektu jsou odebrány vzorky z mladých záplat, když někdejších opravy jsou dobře známy. Těžko si představit, že v renomovaných laboratořích by vzorky nebyly očištěny od nečistot. To je postup, který se učí začínající laborant dříve, než je do laboratoře vůbec vpuštěn. Spíše se zdá, že když radiokarbonové testy nepotvrdily dostatečné stáří plátna, že se hledají nějaké „logické“ důvody, proč radiokarbonový test nevyšel „správně“. Na druhé straně je pravda, že se tu a tam dokládá, že radiokarbonový test může být i chybný.

  Odezva?? Žádná!

 195. Hraničář

  Marek
  29.01. 2020
  A všichni by začali říkat, že je to nejdůležitější překlad svatého spisu – bible , jen by se nevědělo, jestli je zrovna ten tvůj překlad správně, a byly by do něj navíc činěny cenzurní vstupy, načež by to pak bylo přeloženo zase do jiného jazyka. Důležitost toho textu by tím ovšem nijak nebyla zpochybněna… ……………………

  Mně to vysvětlovat nemusíš!

 196. SH

  Těžko si představit, že v renomovaných laboratořích by vzorky nebyly očištěny od nečistot. To je postup, který se učí začínající laborant dříve, než je do laboratoře vůbec vpuštěn.

  Ajaj Hraničáři a teď si vypustil Džina (Inda) z láhve. Čisťení vzorků, chyby měření, dinosauři, měkké tkáně, a už to pojede. Ale je možné, že Ind si přečetl nejčerstvější studii od doktora E. Saitty a už se trochu zklidnil … i když – asi ne, spíše to myslím aktivuje jistá mozková centra zodpovědná za konspirační myšlení.

 197. Marek

  Hraničáři, nejprve pardon, někde jsi mě oslovil “ty”, tak od tý doby tykám. Tady je tyknutí i vyknutí, zůstaňme u toho tykání. Nejprve k té noze – http://web.katolik.cz/feeling/noha.htm . To jsem našel jen rychle, kdesi je ale seznam tuším sedmi největších zázraků, co se kdy staly. Tam je tohle, plátno, Fátima, zbytek už nevím.
  Pochopil jsem už před časem, že tě nemusím přesvědčovat, je to tam jen o oznamovací/tázací formě, kterou jsem při tom zvolil.
  O tom plátně jsem toho taky četl dost, je to absurdní, ostatně, jako všechno další. O anihilaci nemá smysl to rozvádět. Že se při tom radiouhlíku trefili zrovna do záplaty, to je fakt vyloženě smůla 🙂 , no a že se tam obtisknul, jak se obtisknul, tak to jedině zázrakem. Jinak to nejde. Takže si oba nemusíme dál nic povídat.

 198. Hraničář

  http://www.milujte.se 29. číslo str. 21
  Při smrti se sice duše od těla odděluje, ale podle původního Božího plánu mělo být jejich spojení nepřerušené a neporušené. Proto má být jednou obnoveno. V tomto spojení spočívá i samotný smysl bytí člověka na tomto světě, protože právě v něm se přirozeně spojuje svět hmotný a svět duchový. Pádem člověka do hříchu, jeho smrtelností, bylo narušeno i toto spojení světa viditelného s neviditelným. I to má být obnoveno po vzkříšení našich těl. Země má být spojena s nebem tím, že člo-věk bude spojen s Bohem, což již započalo vzkříšením Krista (srov. Velikonoční chvalozpěv).Celý člověk spojený s BohemLidská duše má být nejen spojena s tělem, ale i s Bohem, má být totiž pozvednuta do stavu nadpřirozeného skrze posvěcující milost. Spolu s duší má mít takto účast na Božím životě i tělo, jak tomu bylo na počátku u prvních lidí.Od toho se odvíjí hluboká úcta křesťanů k lidskému tělu. Úcta, jakou nenajdeme v žádném jiném náboženském systému, natož u lidí žijících bez Boha.

  Já při diskuzi vždycky věřící naprosto odvařím tímhle:
  mám na mysli, jaký Vesmír a Zemi Bůh vymyslel a stvořil, jakého člověka vymyslel a stvořil. Stvořil nekonečný Vesmír, prý kvůli lidem, ale celé to nekonečno před lidmi uzavřel, protože ve Vesmíru udělal skoro absolutní nulu a lidi naopak stvořil jako roztoky, které zahynou při + 25°C. Vidíte v tom nějakou genialitu?? …….. A konkrétní člověk? Sv. JP II. tvrdil, že lidské tělo je nádherný Boží výtvor. Jak se vám zamlouvá, že si občas ucvrknete do textilu? Vidíte, to je konstrukční vada, žádná genialita. Jak se vám líbí uprdnutí, páchnoucí a infekční výkaly? Totéž! Výsledek Božího rozhodnutí, že člověk bude energii získávat složitým chemickým procesem. Obdobně sv. JP II. tvrdil, že sexualita je báječný Boží dar lidem. Už jste si vyzkoušel orální sex? Líbí se vám “škeblička” vaší ženy, obdivujete ji, mazlíte se s ní, lůbáte ju? Proč ne, když je to nádherný Boží výtvor i dar! A nebo jste při sexu zalezlí pod peřinou a ještě si zhasnete? A pak se jdete rychle umýt!? A nevadí vám, že rychle zasmrádá, když si ji žena pravidelně nevymydlí? Jak se vám zamlouvají sekrety nutné k fungování sexu a oplodnění. Vidíte v tom tu Božskou Genialitu??

  A ještě k tomu. Ale nutno přečíst (si) celý článek:
  http://www.milujte.se28Když někdo nevidí rozdíl mezi člověkem a zvířetem…Bylo by nejenom nelaskavé, ale i nevěcné a nespravedlivé odbýt otázku na věčný život zvířat jako dětinskou nebo také zby-tečnou! Taková otázka by mohla a měla napadnout každého věřícího člověka.Není ovšem možné mluvit o tom s nevěřícím, který nevidí žádný rozdíl mezi zvířetem a člověkem, ale přesto se urazí, když ho někdo nazve oslem, opicí nebo hloupou husou! Člověk „je prý jenom jiné zvíře“, opice jsou naši praro-diče? Za tím stojí darwinismus, přesvěd-čení, že z ničeho povstalo něco, dokonce něco, co je lepší než nic. Tito lidé vlastně ani nevědí, proč by měli milovat lidi, kteří jsou přece jenom zvířata, protože zvířata jsou přece jen hromádka materiálu a člo-věk také nemiluje kameny nebo hromadu hlíny.Tak

 199. Hraničář

  Marku, to je pro tebe:
  Není rozpor mezi pravou vědou a vírouDruhý vatikánský koncil vyjádřil zcela odlišné přesvědčení. V konstituci Gau-dium et spes se praví: „Když se tedy pro-vádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky a podle mrav-ních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Kdo se snaží pokorně a vytrvale zkoumat tajemství skutečnosti, ten je, třeba i nevě-domky, jakoby veden Bohem, který udr-žuje všechny věci a působí, že jsou to, co jsou.“ (Gaudium et spes, 36)Jistě, lze říci, že byli a stále jsou významní vědci, kteří v kontextu svých zkušeností jako lidé vědy prožívali pozi-tivně a s užitkem víru v Boha. Před pade-sáti lety se uskutečnila anketa, která zahrnula 398 nejvýznamnějších vědců. Ukázalo se, že pouze 16 z nich se pova-žuje za nevěřící, 15 za agnostiky a až 367 za věřící

  No, ale já jsem hledal toto:
  Znamení nevěřícímVe španělském městečku Calanda vzdáleném 118 km od Zaragozy se stal „zázrak zázraků“. Třiadvacetiletému Miguelovi Juanovi Pellicerovi byla zázračně vrácena amputovaná pravá noha. Výsledky dlouholetého hledání a zkoumání historických dokumentů, které se týkají neobvyklé události, byly publikovány v knize nazvané Il Miracolo (Zázrak), kterou napsal známý italský spisovatel a novinář Vittorio Messori.
  http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2009-9.pdf

 200. Hraničář

  Marek
  29.01. 2020
  O tom plátně jsem toho taky četl dost, je to absurdní, ostatně, jako všechno další. O anihilaci nemá smysl to rozvádět. Že se při tom radiouhlíku trefili zrovna do záplaty, to je fakt vyloženě smůla , no a že se tam obtisknul, jak se obtisknul, tak to jedině zázrakem. Jinak to nejde. …………………..

  Zmíněný Keit Laider celkem rozumně a logicky vyvozuje, že ten obraz mohl být udělán zcela prosaicky. V tom 13. stol. Arabové už znali cameru obscuru a s těmi Araby měli dobré kontakty templáři. A tak dovozuje, že to plátno udělali ti templáři, a že to je fotografie na plátně. No a teď to všelijak “dokazuje”. Píše o tom záření – a jediné, které tehdy v požadované kvalitě bylo, je sluneční světlo. Ta postava (prý) je ze zadní strany o 4 cm kratší než zepředu (při focení nebyla úplně přesně vzdálená od objektivu.
  Různými měřeními dokládá, že zatímco tělo odpovídá “ideálnímu” člověku, tak tělo spolu s hlavou už “ideální rozměry nemá – z toho dovozuje, že hlava k tělu nepatří, že vlastně je bez krku – což není vidět, protože vousy to kryjí.
  Atd., atp. Má tam (samozřejmě) nějaké své spekulace, které nerozebírám, ale ten jeho závěr, že (templářům) se podařila fotka na plátno, je zajímavý.
  Samozřejmě biskup Radkovský, který je velikým zastáncem pravosti TP, se k tomu nevyjádřil.

 201. Marek

  Dak jsem Hraničáři ten krátký odkaz k té noze, vrátil jsi obsáhlejší. To je moc dobře, protože tam podle toho svědectví o zázraku profesor s chirurgy v nemocnici má konzilium o stavu chudého venkovana… A to v r. 1639. To pak v tom popisu už rovnou mohli uvést, že venkovan měl kvalitní pojištění, a že jej od nehody přemístili vrtulníkem na ARO, a pak převezli do kvalitnější nemocnice :). Kde ale před tamním ARO ještě si odskočí na přijímání. A skvělá věc je, že když mu tu nohu přičarovala panenka zpátky, tak se hned šli podívat na hřbitov, kde byla noha přes dva roky křesťansky pohřbená, ale už tam nebyla. A celý to dosvědčili úplně všichni včetně chirurgů…:) . Jako, tam úplně perfektně pasuje ten Jan Pavel II., když hned kousek níž v tom tvém odkazu na ten časopis rozumbraduje o té vědě, jak má dodržovat u toho vědátorování ty nejpřísnější pravidla, a tak. Že pak věda s vírou mohou tvořit dokonalý celek. Já být redaktorem toho časopisu “Milujte se”, tak to líp nevymyslím, ani kdybych se rozkrájel… 🙂 🙂
  Ale jo, takový zázrak bych rozhodně taky dal do Top 7. Včetně Fátimy, kde ten sluneční taneček dosvědčilo hned 70.000 borců, kteří u toho navíc uschli. A pochopitelně anihilovanýho Ježíše…

 202. Jaroslav Štejfa

  K Petrovi:
  Domníváte se, že můžete být žížala na sousedově zahradě?
  Jaroslav Štejfa

 203. Jaroslav Štejfa

  K Petrovi:
  Jaké důsledky podle vás mají rozdíly v průměrné inteligenci ras (plemen) u zvířat na morální normativ chování lidí k nim a jaké důsledky téhož u ras lidských ?
  Jaroslav Štejfa

 204. Petr

  Důsledků je hned několik, všechny negativní pro současnou Evropu, například se islám hůře dostane ze “středověku” do osvícenství, když jsou pouštní negři (Arabové) a skuteční negři v průměru ještě hloupější než průměrný bílý Evropan. Takže je otázka, jestli se z toho náboženského dogmatu někdy vyhrabou ve většině (nestačí jen někdo, je třeba většina, aby se něco změnilo). Další je, že by Evropa, aby si zanechala stávající výši IQ nebo ho zvýšila, měla vybírat migranty a azylanty. Vietnamce ano, Čínany ano, Japonce ano,… atd. Měli bychom si vyzobat to pouze nejlepší z pouštních negrů a skutečných negrů, třeba tamní ateisty, jako je Ayaan Hirsi Ali, které si vážím, dobře si je prověřit a zbytek, tu naprostoui většinu (třeba 95% a víc), která sem dneska utíká, nechat tam kde jsou nebo je vystěhovat zpět do Afriky a na Přední východ, obyčejné muslimy například. Klidně je tam nechat pochcípat jako mouchy. Jen dobře, když se jejich počet zmenší a budou se zabíjet mezi sebou tam a ne tady. Atd. Ty co už mají naše občanství tvrdě převychovávat jako v Číně Ujgury, hezky v pracovních táborech, změnit ústavu, vyměnit ústavní soudce, udělat reformy trestních zákonů, zpřísnit azylové řízení, možná vystoupit z EU jako Británie atd…

  /ale může to být třeba matrix atd., přesto bych raději konal tak, jako by to matrix atd. nebyl – pro sicher/

  Krásný zbytek dne a někdy o velikonocích asi nejdříve, není času na zbyt, takže reagovat už nebudu, až za čas jedině, ahoj, Petr 🙂

 205. Hraničář

  Marek
  30.01. 2020
  Dak jsem Hraničáři ten krátký odkaz k té noze, vrátil jsi obsáhlejší. To je moc dobře, protože tam podle toho svědectví o zázraku profesor s chirurgy v nemocnici má konzilium o stavu chudého venkovana… ………………..

  U Boha není nic nemožného
  Ernest Renan, agnostik a zarytý nepřítel křesťanství, napsal, že k vyvrácení ateismu by stačil jen jediný věrohodný zázrak. Jeho jistotu, že se v dějinách žádný takový zázrak nestal, musíme s politováním přičíst jeho nevědomosti… Zázrak z Calandy vypovídá o tom, že u Boha není nic nemožného. ………………

  Pro Boha není nic nemožného!
  Jednomu chudému venkovanovi vrátí nohu, jiné své věrné věřící nechá zemřít na různé nemoci, ubít, podřezat, upálit, nechá zavraždit 6 milionů příslušníků svého “vyvoleného národa” a nikdy ani ťuk!
  Boží myšlení není ale lidské myšlení, jeho vůle není lidskou vůlí!
  Nevyzpytatelné jsou cesty Páně!

 206. Hraničář

  Petr
  30.01. 2020
  možná vystoupit z EU jako Británie atd… ……………………

  Už se Británie zhroutila??

 207. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Asi jste to nepochopil,ale Petr je améba,multinick 🙂

 208. toli

  @Hraničář
  Já jsem naopak velmi rád že Británie vypadne z EU,Britové se nikdy necítili Evropany a podle toho se také celou dobu 40 let chovali.Nepolepší si,Trump jim teď sice nabízí skvělé obchodní smlouvy,jenže skvělé jen pro Ameriku.
  Britové mají tu smůlu že jsou pořád mentálně někde u Viktorie a myslí si že jsou vládci impéria a každý se z nich posere. Impérium už neexistuje a nikdo se z nich neposere

 209. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Ale pochopil, nicméně postava je to svými názory podivuhodná, vypadá inteligentně a snaží se nám namluvit, že věří, že je možná něco jako žížala. No, není to k popukání?
  Ten cherry-picking je v tom, že také pouze vyzobává.
  Jaroslav Štejfa

 210. Medea

  @toli

  „Já jsem naopak velmi rád že Británie vypadne z EU“

  Ja tiež.

  Hmm, ale keď trošku schudobnejú a vrátia sa do reality (uvedomia si, že Británia už dávno nevládne svetu), prípadne sa aj trošku zmenšia (Škótsko), tak by som nebola proti ich opätovnému vstupu do EU, samozrejme, to prípadné budúce členstvo už len bez privilégií 🙂

 211. toli

  @Medea
  Ja tiež.

  Hmm, ale keď trošku schudobnejú a vrátia sa do reality (uvedomia si, že Británia už dávno nevládne svetu), prípadne sa aj trošku zmenšia (Škótsko), tak by som nebola proti ich opätovnému vstupu do EU, samozrejme, to prípadné budúce členstvo už len bez privilégií

  Již dnes se mluví o tom že až Britové vystřízliví ze svého imperiálního snu tak se pokusí o návrat do EU.Navíc v tom hraje svou roli i výměna generací na vládnoucích postech,dávám tomu tak 10-15 let.

  Obdobně Francie a NATO,nejdříve frantíci nebyli v NATO,pak vstoupili,potom odešli a teď tam zase jsou.

 212. Jaroslav Štejfa

  K Petrovi:
  No, kde berete najednou přesvědčení, že rozdíly v inteligenci ras lidí skutečně existují, když zároveň tvrdíte, že , nevidíte pro nic jisté důkazy a nevíte, jak objektivně pravděpodobné jsou pak důsledky nějakých jevů. Když nevíte, jak se jevy dějí, jak víte jaké mají důsledky?
  Jak víte, že existují „pouštní negři“, „skuteční negři“, „bílí Evropané“ atd.? Jak víte, ke které rase patříte (existujete-li vy vůbec a existují-li rasy,?
  Pokud se vám narodí mongoloidní syn (zde myslím dítě s Downovým syndromem), klidně byste ho nechal chcípnout jako mouchu?
  A tisíce jiných otázek, mladý bílý vysokoškolsky vzdělaný muži, možná s myšlením slabším, než žížala. Ó, kéž by vás bylo takových více zejména ve vhodných ústavech. Podle mne je hlavní potíž v schizofrenii vašeho myšlení. Na jedné straně se snažíte nás neúnavně přesvědčovat o pochybnosti celého vesmíru, což vám umožňuje snadný odsudek všeho, co vám nejde pod nos, na straně druhé – zamotáte-li se do svých logických a mravních eskapád, máte po ruce snadný únik – “pro sichr” vyzobnete něco, co se do krámu hodí, ač před chvílí pro to byl jen váš odsudek.
  Ale malý, pro mne pozitivní, výsledek tu je: každý si může přečíst váš poslední humánní příspěvek a udělat si o vaší existenci a konání vlastní úsudek.
  Jaroslav Štejfa

 213. Karel Hniloba

  1) Petr nepíše, že by nevěřil v důkazy, ale většina důkazů jsou víra a jsou nejisté, byť subjektivně pravděpodobné, objektivně nevíme.

  2) Vědecké důkazy ukazují že rasy existují a jsou mezi nimi rozdíly v průměrném IQ. Viz. odkazy výše.

  3) Nevím jakou má Petr rasu, podle jména bych řekl, že to bude slovan, Evropan, běloch.

  4) Aby vůbec EU ještě za 15let existovala a měla ty členy, co má dneska. 🙂

  Krásný den všem přeje Karel, někdy na viděnou. 🙂

 214. Marek

  Napadlo mě Hraničáři u té boží mučící “milosti” taky, jak zachází se svými svatými. Zejména s těmi, když se ještě křesťani házeli lvům. Tady sice management dovolil Marii, aby hochovi přikouzlila tu nohu zpátky, když se k ní tak modlil. Ani vlastně nevím, jestli se z hocha za to pak stal svatý, blahoslavený, nebo nějaká jiná frčka. Ale co třeba taková Barbora. Ta se stala svatá, ale dostala teda za svoji zbožnost pořádnou sodu, navíc od vlastního táty. A ostatní svatí na tom dvakrát líp taky nebyli. Ono skutečně není pro Boha nic nemožné, a to v jakémkoliv smyslu…
  Ale vypadáš, že máš nějaký ty insider information. Mají se svatí v nebi líp, než běžní bigoši? Mají tam tu blaženost nějakou komfortnější? Napadá mě, že benefit mají v tom, že když se k nim někdo modlí, tak smějí u managementu lobbovat, a občas dokonce úspěšně. A dostanou nějakou trafiku, třeba Barbora ty horníky a hasiče. Ale jinak, může se někdo v nebi mít líp, než jiní? Právě třeba proto, že kvůli víře v management to v pozemském životě dostali (za netečného přihlížení zainteresovaného) obzvlášť sežrat? Jako, možná mám v té závorce chybu, protože tátu od Barbory pak trefil za to bleskem.

 215. Karel Hniloba

  Napíši za Petra, snad ho to neurazí.

  1) Petr nepíše, že by nevěřil v důkazy, ale většina důkazů jsou víra a jsou nejisté, byť subjektivně pravděpodobné, objektivně nevíme. Platí pro většinu vědeckých tvrzení. Vy jako relativista byste to měl chápat.

  2) Vědecké důkazy ukazují že rasy existují a jsou mezi nimi rozdíly v průměrném IQ a v genetice, podle genů se dá rozlišit, kolik % máte specificky třeba keltských genů, kolik slovanských atd… dělá to třeba Myheritage.com – jsou to různé genetické variace, alely,… Viz. odkazy výše.

  3) Nevím jakou má Petr rasu, podle jména bych řekl, že to bude asi slovan, Evropan, běloch.

  4) Aby vůbec EU ještě za 15let existovala a měla ty členy, co má dneska, zatím na to moc nevypadá, rozhodně ne v dnešní podobně, spíš se rozvolní. A do takové EU Británie vstupovala, byla to jiná EU, byla to ES. Mnohem svobodnější. 🙂

  Krásný den všem přeje Karel, někdy na viděnou. 🙂

 216. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Ale pochopil, nicméně postava je to svými názory podivuhodná,

  Není na něm nic podivuhodného a nemá žádné pevné názory,je jen psychicky nemocný.
  Veškerá jeho snaha je vyprovokovat někoho aby na něj reagoval,chtěl by diskutovat jenže na to jsou potřeba minimálně 2 lidé.
  Na granosalis (kde ho už také prokoukli ) hnojil Příplatovou,Wernera i Tomka a že je označoval uměle vytvořeným patvarem neomarxisté (co to proboha je ) je ta nejmenší a nejjemnější nadávka.A dušoval se tam že už na osacr nevleze. Neuběhnul ani den a je zde opět pod novým nickem.To zdraví lidé nedělají 🙂

 217. Karel Hniloba

  Neomarxista je definován výše (multikulti ideologie, gender, postmoderna,…).

  Mějte se. Zdraví Karel. Multinicka neznám. Ahoj 🙂

 218. Jaroslav Štejfa

  K tolimu a Medee:
  Na rozdíl od vás opuštění EU Velkou Britanií lituji.
  Myslím (ač nemám dostatek argumentů), že EU velmi oslabila hospodářsky, politicky a vojensky.
  Totéž se asi stalo V. Britanii. Ovšem je možné, že divoký president Trump nabídl (nabídne) ze strany USA vhodnou satisfakci, neboť na poli ekonomickém a politickém se mu tím podaří posílit USA a konkurenci oslabit. Na poli vojenském se EU dostane varování( které si asi zaslouží) – nemůžete se vézt za vozem a jen komíhat nohama, když já táhnu. Naprosto neprůhledně se mi jeví důsledky pro ČR a SR.
  Ovšem suma sumárum, západní civilizace utrpěla a oslabila. Možná je to ozdravné, možná ne – vše je ve hvězdách.
  Věc se mi jeví složitější, než naznačujete.
  Jaroslav Štejfa

 219. toli

  @Marek
  No zdejší kněz tvrdí že věřící v nebi budou mít tu výhodu že uvidí Boha na vlastní oči (nevím co na tom mám chápat jako odměnu).Nevěřící pokud žijí křesťanským způsobem života se prý do nebe dostanou také,ale nebudou vidět Boha.
  To já raději nebudu věřit a budu si žít svým způsobem života 🙂

 220. toli

  Proč vymýšlet další hovna s předponou neo když Marx nebyl ani gender ani multikulti,nýbrž pouhý německý pomýlený buržoust?

  Lidi co používají patvary jako třeba zmíněný neomarxista nebo homosexualista ,jednoduše posílám do prdele anebo je ignoruji.

 221. Karel Hniloba

  Protože Frankfurtská škola, Gramsci, “nová levice” atd…

  “Konkrétní vymezení proti původnímu marxismu může probíhat různými způsoby. Dialekticko-humanistické koncepce neomarxismu (zejména v rámci Frankfurtské školy a fenomenologického neomarxismu) se zaměřují na filosofii, estetiku a umění a reagují na vědeckotechnickou revoluci, přičemž vytýkají původnímu marxismu přílišný důraz na vědeckost a malý důraz na humanismus. Scientistický neomarxismus (zejména Louis Althusser) vychází naopak z předpokladu, že původní marxismus byl málo vědecký. Významnými proudy jsou také analytický a feministický neomarxismus.[9]”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus

  “Velmi častým terčem kritiky bývá novou levicí prosazovaný multikulturalismus, jenž dle jeho odpůrců vede pouze k eskalaci společenských problémů. Obdobně se terčem kritiky [zdroj?] stávají i další myšlenky a postoje spjaté s novou levicí, např. tzv. genderová rovnost/korektnost, jež prý usiluje o násilné stírání přirozených rozdílů mezi pohlavími; snaha za zrovnoprávnění sexuálních menšin, jež údajně ohrožuje tradiční rodinu apod. ”

  “Filozoficky se nová levice prolíná do značné míry s postmodernismem, je ovlivněna např. neomarxismem (Jean Paul Sartre, André Gorz) či tzv. frankfurtskou školou, H. Marcusem či J. Habermasem apod. ”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_levice

  PSEUDOLIBERÁLOVÉ (NEOMARXISTÉ) VŠECH ZEMÍ, POLIBTE SI… VYHRÁVÁME MY KONZERVATIVCI A SKUTEČNÍ LIBERÁLOVÉ JAKO TRUMP A JOHNSON A BREXIT ATD. :-*

  Krásný den všem 🙂

 222. Alibaba

  SH: „nedá a pak uvažovat o nějakém 2D (3D) je nasmysl.“ – to v tomto případě není příliš důležité, kolik „Déček“ má člověk světský. Klíčové je to, že člověk duchochovní má přesně o jedno D více, než člověk nevěřící. A to jedno D navíc dává duchovnímu člověku jisté schopnosti, kterými člověk světský nedisponuje – něco jako šestý smysl dejme tomu.
  Klíčové je se odduchovnit a neskákat věřícím na špek v podobě nějakého “duchovna”, “důchů”, “duší” a všech odvozenin na toto téma. Nic takového zatím neprokázali. Tím že mají (hlásají o sobě) o jedno (dvě) D více se snaží jen o svoji nadřazenost, a taky o odvedení pozornosti.
  Dělení na tělo a duši tady zavedli věřící (mám pocit, že to zkopírovaly od nejakého řeckého filozofa (Sókratés(?))), protože se jim to hodí do krámu. A asi na tom založili i náboženské systémy.

 223. Karel Hniloba

  Tak hlavně že Alibaba vědecky prokázal svou materialistickou teorii mysli a svobodnou vůli, na které stojí dnešní právo z velké míry (ale může to být matrix… 🙂 ). Zatím ani nedokázal, že věda něco vůbec dokazuje a že pouze nefalzifikuje, ale chce něco prokázat od protistrany.

 224. Medea

  @Karel Hniloba

  „Vědecké důkazy ukazují že rasy existují a jsou mezi nimi rozdíly v průměrném IQ a v genetice, podle genů se dá rozlišit, kolik % máte specificky třeba keltských genů, kolik slovanských atd… dělá to třeba Myheritage.com – jsou to různé genetické variace, alely,… Viz. odkazy výše.“

  Žiadne keltské alebo slovanské gény neexistujú 🙂 A ani štatisticky sa Kelti alebo SLovania na genetickej úrovni nedajú definovať.

 225. Karel Hniloba

  Pro Medeu:

  “1) Dvojčata a dědičnost: „Twin studies of adult individuals have found a heritability of IQ between 57% and 73%[6] with the most recent studies showing heritability for IQ as high as 80%[7] and 86%“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_IQ

  2) Flynnův efekt se na Západě zastavil a jde spíš opačně, i vlivem migrace z méně hodnotných částí Země: “ One recent study suggests that the Flynn effect has ended in some developed nations such as Denmark and Norway, and suggests that this is due to immigration from countries with lower education levels or due to changes in education policies within the countries.“

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nations_and_intelligence

  Není to jedna studie, ale těch studií je víc, např. z Francie o negativním Flynnově efektu z posledních let. „A negative Flynn Effect in France, 1999 to 2008–9“ (odkaz na vědeckou studii mi tu neprojde, už je tu moc odkazů, takže zadejde to googlu)

  Navíc Flynnův efekt v USA by měl být u bělochů a černochů stejný a není, i když mají podobné školy a výživua výchovu (třeba černoši v bílé rodině atd. – viz. níže) .

  3) Jsou rozdíly v IQ mezi americkými bělochy a černochy vychovávanými v bílé rodině. Viz. Bakalář – Tabu v sociálních vědách. Platí i u černochů a bělochů vychovávaných ve své rodině. Mají podobnou výchovu a výživu a stejně je tam rozdíl. Dneska v USA černochy nediskriminují, spíš opačně. Na školách určitě. A výživu také nemají moc jinou. Rozdíl v průměrném IQ zůstává. U míšenců je to někde mezi, což je také vypovídající. To co platí u dvojčat platí i zde u národností:

  „Arthur Jensen has written in agreement that this is technically correct, but he has also stated that a high heritability increases the probability that genetics play a role in average group differences.“ (odkaz č. 1 na wiki)

  Viz. Minnesota Transracial Adoption Study

  4) Míšenci jsou někde mezi v průměrném IQ, takže se bělochovi vyplatí mít Asiata třeba z Číny, ale černoch je pro bělocha skluz směrem dolu v IQ, tedy v průměru.”

 226. Karel Hniloba

  „Minnesota Transracial Adoption Study je studie z let 1975 až 1992, která zkoumala inteligenci u černošských a rasově smíšených (míšenci černochů s bělochy) dětí adoptovaných do bělošských rodin.

  V USA jsou průměrné naměřené IQ u černošských dětí 85 a u bělošských 100. Existují spory o to, do jaké míry jsou rozdíly geneticky podmíněny a do jaké míry jsou následkem vlivu prostředí. Autoři studie byli známi svými názory preferujícími vliv prostředí na tyto rozdíly.[1] Studie zjišťovala na černošských a rasově smíšených dětech adoptovaných v nízkém věku a vychovávaných u bělošských adoptivních rodičů z vyšší střední třídy, kteří měli vysoké příjmy i vzdělání a byli natolik antirasisticky zaměřeni, aby do své rodiny adoptovali černé dítě, jaký vliv má výchova a jaký genetické dispozice.

  První měření proběhlo v roce 1975 u sedmiletých dětí a výsledky z něj byly publikovány v roce 1976.[2] Druhé měření inteligence proběhlo u 196 z původních 265 dětí v roce 1985, ale výsledky byly publikovány až v roce 1992.[3] Autory shrnutí výsledků z roku 1976 jsou Richard Weinberg a Sandra Scarr. V roce 1992 se k nim připojil Irwin D. Waldman. Během výzkumu bylo v 70. letech Scarrové a Weinbergovi vyhrožováno smrtí černošskými levicovými aktivisty, kteří, navzdory skutečnosti, že Weinberg a Scarrová předpokládali, že studie prokáže neexistenci geneticky daných rozdílů, požadovali zastavení výzkumu.[4]

  Výsledky z věku 7 let byly autory studie prezentovány jako podporující názor, že rasové rozdíly v IQ jsou způsobeny pouze vlivem prostředí. Na podporu tohoto zdůrazňovali, že průměrné IQ zkoumaných černých dětí bylo vyšší než IQ průměrné bělošské populace a jen o málo zaostávají za ve studii testovanými bělochy. Naopak výsledky z roku 1985, když děti dospěly do věku 17 let, ukázaly, že i mezi adoptovanými existují jasné inteligenční rozdíly mezi černochy a bělochy. Běloši vykazovali v průměru podstatně vyšší IQ než rasoví míšenci a ti zase vyšší IQ než černoši. Stejně to dopadlo v percentilu školní úspěšnosti. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Transracial_Adoption_Study

  Není to tedy jen Lynn a Rushton a Bakalář…”

 227. Karel Hniloba

  Tak zatím a někdy, přátelé. Váš vždy vítězný kníže zla a nenávisti – Karel Hnilobný 🙂 🙂 možná o velikonocích nejdříve, Petr má recht! Tak asi pak 🙂

 228. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Myslím (ač nemám dostatek argumentů), že EU velmi oslabila hospodářsky, politicky a vojensky.“

  Britániu to podľa mňa bude ekonomicky bolieť oveľa viac. A dlho bola v EU sabotérom a brzdou.

  „Ovšem je možné, že divoký president Trump nabídl (nabídne) ze strany USA vhodnou satisfakci, neboť na poli ekonomickém a politickém se mu tím podaří posílit USA a konkurenci oslabit.“

  Manický a chaotický Trumpeta sa rozhoduje podľa toho ako sa naje alebo vyspí (jeho priazeň nemá veľkú cenu, viď bývalých spojencov Kurdov) a nie je ani kráľ, ale prezident…

 229. Alibaba

  Velikonoce jsou tady…

  Teda alespoň pro někoho. 🙂

 230. Medea

  @Alibaba

  Karlov “rok” nebude dlhší, než je jeden Váš deň 🙂

 231. Medea

  @Karel Hniloba

  „To co platí u dvojčat platí i zde u národností:“

  Ako to myslíš? Populácia predsa nie je jedinec. A to, že priemerné IQ populácie môže veľmi vzrásť aj bez výrazných genetických zmien, o tom predsa svedčí spomínaný Flynnov efekt.

  „Flynnův efekt se na Západě zastavil a jde spíš opačně, i vlivem migrace z méně hodnotných částí Země:“

  Aj keby sa na prípadnom zápornom Flynnovom efekte v nejakom rozsahu podieľala migrácia, stále môže nižšie priemerné IQ migrantov spadať do kategórie málo rozvinutých schopností, povedzme, v dôsledku zlej životnej úrovne a nedostatočnej stimulácie, ktoré sa v nasledujúcich generáciách, vo vhodnejšom a podnetnejšom prostredí, zlepšia (kladný Flynnov efekt).

  „Navíc Flynnův efekt v USA by měl být u bělochů a černochů stejný a není, i když mají podobné školy a výživua výchovu (třeba černoši v bílé rodině atd. – viz. níže) .“

  Majú v priemere horšie vzdelanie, bývanie, zdravotnú starostlivosť než bieli. Chudobnejšia versus bohatšia spoločnosť v rámci jednej krajiny…

  A podľa analýzy NAEP z roku 2013 klesol rozdiel v priemernom IQ bielych a čiernych v USA zo 16.33 IQ bodov v roku 1971 na 9.94 IQ bodu v roku 2008.

  „Viz. Minnesota Transracial Adoption Study“

  Tie adoptované deti majú nejakú predadopčnú históriu… normálna matka za normálnych okolností nedá svoje dieťa na adopciu len tak. Tie deti už mohli byť nejako poškodené (prenatálne, geneticky, …). Možno ich matky boli narkomanky alebo prostitútky a ich životný štýl dieťa prenatálne poškodil. Možno boli tie matky znásilnené niekým neinteligentným (nie nutne z rasových dôvodov neinteligentným). Možno niektoré z tých detí mali hlúpych rodičov, ale nie kvôli rase hlúpych (aj v bielej populácii sú retardovaní jedinci) 🙂 Jednoducho nevieme, či tie „farebné“ deti boli skutočne reprezentatívnou vzorkou US „farebných“.

 232. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Jaké důsledky podle vás mají rozdíly v průměrné inteligenci ras (plemen) u zvířat na morální normativ chování lidí k nim a jaké důsledky téhož u ras lidských ?“

  Mali by sme sa k nim správať rovnako ako sa správame k menej inteligentným príslušníkom našej rasy, teda nesiahať na ich ľudské práva, ale nechať ich napr. voliť Zemana, Okamuru alebo Kotlebu 🙂

 233. Marek

  Hm, podle mě se Medeo vyvinula geneticky velmi svérázná skupina “Eurounijňan”. Je svými haploskupinami a haplotypy v nich zmutovaná, takže pro své přežití se pro obchod, kulturní výměnu, ani pro nic jiného neobejde bez komise, rady a dalších institucí . Nevím sice, jaké má skupina kódové označení, ale díky její existenci jsem si dnes opět koupil Znojemské okurky, definované na nálepce svojí délkou v cm. Takové ty menší, tuším 3 – 5 cm. Ale musel bych se podívat, možná je to 4 – 6 cm. Ano, okurky jsou sice už vykřičeným a pro některé nedůležitým, nicméně velmi vystihujícím parametrem, neboť směrnice, řešící jejich délku, je několika set stránková. Což je důkazem péče komise o blaho Eurounijňana v každém ohledu. Je vidno, jakou si dala poctivou námahu i s pro někoho prý (!) nedůležitou standardizací. Chtěl bych ale pak vidět toho “někoho”, jak by si zoufal před regálem, plným zeleniny, měřící v jedné sklenici jak 4, tak klidně i 8 cm! Třeba nějakého zaostalého Brita!

 234. Medea

  Aj pred vznikom EU existovali v medzinárodnom obchode normy pre veľkosť a tvar čohokoľvek, napr. banánov. Jednotný trh si vyžaduje normy.

 235. Medea

  Banány sú pre účely uľahčeniu medzinárodného obchodu rozdelené do tried podľa kvality a veľkosti. Európske pravidlá stanovujú minimálne požiadavky pre kvalitu banánov dovážaných do EÚ. Tieto pravidlá napríklad stanovujú, že banány musia byť neporušené, zdravé, bez hniloby, bez chorôb a škodcov a pod. Nájdeme tu aj požiadavku, aby banány boli bez deformácií alebo abnormálneho zakrivenia jednotlivých plodov. O prijatie týchto spoločných pravidiel požiadali členské štáty i výrobcovia a dovozcovia, keďže dovtedy si každý štát kvalitatívne požiadavky upravoval samostatne, čo viedlo k zbytočným formalitám a prekážkam v obchode.

  http://euromyty.sk/eu-zakazuje-krive-banany/

  Předpis o banánech skutečně existuje, stejně jako mnoho dalších předpisů, obsahujících požadavky na kvalitu různých druhů zboží.

  Existenci takových předpisů vyžadují přímo obchodníci, kteří potřebují jasná pravidla, která jim zaručí, že když např. objednají zboží v I. jakostní třídě, bude odpovídat požadavkům, které se na příslušnou jakostní třídu skutečně kladou. Užitečnost takových předpisů tedy zvlášť u zboží, které se objednává na dálku, je pochopitelná.

  Podle nařízení pro banány musí být plod všech tří jakostních tříd (výběr, I. a II. jakost) na vnější straně trsu alespoň 14 cm dlouhý (měřeno po vypouklé straně) a na příčném řezu uprostřed plodu musí mít dužina na šířku aspoň 27 mm.

  O zakřivení se v nařízení nic nepíše. Mýtus o předepsaném zakřivení vznikl špatným výkladem anglického slova „grade“, kterého je v textu předpisu použito. Odborníci v ovocnářství zřejmě vědí, že grade znamená „tloušťku“, nebo jak se v obdobných českých předpisech píše „stupeň plnosti“ a nikoliv zakřivení.

  A to nejlepší nakonec: platná česká norma obsah evropského nařízení převzala už v roce 1999, aniž by si toho veřejnost povšimla. Normu na banány jsme ostatně měli i předtím – vznikla v roce 1983.

  https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/kontroluje-eu-zakriveni-bananu.A030429_171723_zpr_euproti_jkl

 236. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  K brexitu musím říci, že skutečně nedokážu uspokojivě (alespoň pro sebe) odhadnout jeho důsledky. Máme asi podobný názor na presidenta USA.
  Ovšem bezvýhradný souhlas v otázce postoje k lidem na základě jejich rozdílné inteligence, vždyť pokud bychom se řídili striktně výplody améby (nyní “Pavel”, čerstvě “Karel Hniloba”), museli bychom pozabíjet nebo nechat pochcípat řadu svých dětí, příbuzných či sousedů. Od jaké inteligence bychom brali selekci chcípnout-nechat chcípnout? A neznáme to už odněkud ?
  Fantastické u lidí s těmito názory je pro mne jejich bezbřehá neodůvodněná víra v příslušnost k panské rase. Představte si amébu, jak mu domů přijde úřední příkaz se dostavit s dětmi, penězi a šperky na příslušný úřad, protože bude z důvodů rasové nedostatečnosti (neboť byl otestován jako “bílý negr”, tedy určen na porážku).
  Jaroslav Štejfa

 237. SH

  Zdá se, že v církevním sboru, který navštěvuje Ind, chápou tamější fundamentalističtí šéfové vybrané pasáže Nové Smlouvy překvapivě metaforicky 🙂

  http://prntscr.com/qvaypc

  Kladu si otázku, jakým právem nás tu Ind po léta moralizuje, když navštěvuje sdružení, kde se otevřeně s klidem ignoruje to, co by pro věřící v rámci Nové Smlouvy mělo být závazné. Ale možná je opravdu problém v tom, že to celé vidím jen ve 2D 🙂

 238. Medea

  Pavlovi sa nepáčili na mužoch dlhé vlasy, ktovie akoby sa pozeral na naše vyobrazenia Krista 🙂 Ale už aj najstaršie antické vyobrazenia Krista ho zobrazujú ako dlhovlasého (i keď mladíčka, bez brady a fúzov).

 239. Marek

  Nakládaný okurky, Medeo. O banánech jsem sice taky něco četl, ale podle toho, co uvádíte, skutečně v EU normách není stanoveno jejich předepsané délkové rozpětí. V tom si bezesporu komise zaslouží pochvalu, že to s tou byrokracií nepřehání, naopak v tom dezorientovaným obchodníkům s tropickým ovocem vychází vstříc. Podle mě ta jejich norma navíc taky má sotva pár set stránek. A faktem taky je, že nakladačky byly délkově normovány i podle ČSN. Ta česká platí či platila od r. 2004, jestli platila i předtím, nebo souvisí s identickým datem našeho vstupu, to ale nebudu rozebírat. Víte, já nerad střílím do tunelu, tak jsem se před psaním o zelenině raději kouk. EU dokonce možná (nejsem si ale jistý) ponechává jednotlivým státům volnost. Oni vůbec se státům skoro do ničeho nemontují. Jen do prospěšných věcí. Některé to třeba můžou dělit na cm, jiné na mm (jestli oni si ti Britové taky svévolně nevytrucovali palce), dokonce někteří tam můžou mít (jako to bylo u nás) i povolené délkové přesahy, stanovené v procentech. Nebo jedni to můžou mít ve dvoucentimetrových, jiní ve dvou a půlových rozpětích, či dokonce se ty délkové skupiny můžou lišit (třeba jedni 3 – 5, druzí 4 – 6, atd.). Znovu, nemůžu to potvrdit ani vyvrátit, ale komise i rada jsou velmi vstřícné. Je ale naopak možné, že to opravdu sjednotili. Každopádně je na to ta mnohasetstránková norma.
  Já důležitost EU a jejich orgánů ale Medeo schválně popsal na těch okurkách. Protože normováním okurek za průměrný měsíční příjem zdatného euromanagera bych se klidně zabejval taky. Vlastně bych to mohl zkusit, protože by mě možná vzali do sekce těch okurek. Nebo některé z jejích podsekcí, či konzultačních teamů. Samozřejmě teda ale až po roční stáži u odborného pracovníka na normování zeleniny, kdy bych se klidně spokojil s prozatímním platem pouhých 90%, a drobnými dietami. A taky je to takový přátelský téma. Ty okurky. Mohl bych to popsat i na jiných věcech, třeba na Babišově hnízdě. Teda, Čapím. Tam jsou k dispozici vynikající odpovědi zodpovědných a odborných úředníků, že ano, ale vlastně ne, protože vlastně možná, ale nejspíš bychom se k tomu neměli vyjadřovat, protože asi musíme, nebo je to věcí ČR. Nebo třeba ti Britové. Že prý z nějakých nepochopitelných důvodů protestovali, že nesmí lovit ve svých vodách, a že tam místo nich mají lovit Francouzi, nebo kdo. To je vážně hrozný trucování. Nebo jak se zjistilo, že v Irsku se omylem hlasovalo jinak. Nebo…, nebo se tam přihlásím na tu ekologii. Pěkně rušit škodlivé a atomové elektrárny, a zavádět tu elektromobilitu, aby si všichni mohli ty elektroauta pořídit, a drandit s tím třeba na Costa del Sol jen s občankou. A mohli se tam přátelit s v Evropě tolik žádanými a vyhledávanými nigerijskými a čadskými nanotechnology (a matematiky 🙂 ) . Jen by mě nesměli načapat, že jsem si omylem vzal do práce šroubovák, delší, než 7 cm, na kterej nemám povolení! To bych musel na to bejt opatrnej!

 240. Lemmy

  Štejfa: K brexitu musím říci, že skutečně nedokážu uspokojivě (alespoň pro sebe) odhadnout jeho důsledky.

  Už to nebude tak, ako keď Spojené kráľovstvo bolo súčasťou EÚ. Takže máme výzvu, aby sme rokovali o čo najlepšie možné podmienky pre našich ľudí, ktorí tam pracujú, bývajú, ktorí tam cestujú hoci len ako dovolenkári. Ja myslím na študentov, aby sa brexit príliš nedoplatili. V konečnom dôsledku na to doplatia naši rodičia, rodičia tých študentov.

 241. toli

  Nevím zda je velikost a tvar okurek normovaný,ale je pravdou že nakládané okurky si trh normuje sám.Nejžádanější jsou cornišony malé nedorostlé okurky.Pravdou je že jsou nejchutnější a díky hladovosti trhu také nejdražší.Potom je běžná velikost a potom se slevou se prodávají přerostky.
  Já spíše vidím stupidnost předpisů co pochází z Německa,takže EU za to neviním protože vím že právě Německo je tahounem blbostí které si dokáže prosadit na celoevropské úrovni.
  Nejnovější hit blbostí je elektromobilita,nejenom že elektromobil je podstatně dražší než klasické auto,jeho provoz je i 2-3 krát dražší než nafta či benzín.Plánovaná cena pro spotřebitele je 21 korun za kilowatt z veřejného zdroje.A ta energie se musí nejdříve vyrobit ,a kde když Německo ruší své tepelné i jaderné elektrárny.Žel přenosové soustavy jsou propojené takže bude cucat energii u nás a tím masivně zvedne cenu elektrické energie pro české spotřebitele.
  Navíc odůvodnění těch opatření ekologii a klimatickým oteplováním je dost stupidní.Evropa bude ekologická a uhlíkově neutrální ale atmosféra nemá hranice….Navíc nejsem naivní a vím že ostatní si budou zcela neekologicky mastit kapsy,Čina,USA,Rusko,Indie ,i africké státy budou chtít dohnat prosperitu severní polokoule.Klimatické konference to jsou jen žvásty bez efektu,každý stát chce zajistit práci pro své občany aby si vydělali a mohli platit daně,Evropa může být superekologická a stejně neodvrátí globální katastrofu protože lidstvo frčí na uhlíkové stopě a košile je vždy bližší než kabát.Gréta s tím nehne 🙂 ale mimochodem její matka Malena Ehrman je skandinávskou hvězdou a nádherně zpívá https://www.youtube.com/watch?v=xE9Pl3mqRbo

 242. Lemmy

  Medea: „ako sa správame k menej inteligentným príslušníkom našej rasy, teda nesiahať na ich ľudské práva, ale nechať ich napr. voliť Zemana, Okamuru alebo Kotlebu.“

  Veď sa tak aj deje. Strana SMER – sociálna demokracia je na 1. mieste. Na 2. mieste sú kotlebovci, a až potom ostatní politici.

 243. Lemmy

  Toli: tak se pokusí o návrat do EU.

  Po brexite im to však bude trvať dlho, a rokovania budú náročnejšie pre Spojené kráľovstvo.

 244. Lemmy

  Medea: ako sa správame k menej inteligentným príslušníkom našej rasy, teda nesiahať na ich ľudské práva, ale nechať ich napr. voliť Zemana, Okamuru alebo Kotlebu.

  Kotleba má 2 tituly, Ing. a Mgr.

 245. toli

  @Lemmy
  Kotleba má 2 tituly, Ing. a Mgr.

  Už jsem tady říkal že vysokoškolský titul není o inteligenci ,ale o vstřebání nějakého kvanta informací z daného oboru,to nemá s inteligencí nic společného.
  To by náš i váš parlament musel být superinteligentní a premiér i prezident mají tituly rovněž.

 246. Jaroslav Štejfa

  K Lemmymu:
  Pokud chceme zabránit, aby se náš politický režim nezměnil v totalitní, rozumím-li vám dobře – navrhujete asi postavit proti němu jinou totalitu. Nebo mi to vysvětlete, prosím.
  Jak Medea navrhuje, já také vidím, že je-li nějaká společnost tak vyspělá, že si totalitu přeje, nelze ji v tom zabránit jinak, než jejím zmoudřením. Následným škodám nelze zabránit, pouze je mohou jiné okolní společnosti minimalisovat. Pak ovšem je logické, že budou chránit především sebe sama. Dále v souladu s tolim je třeba vidět, že potřebná společenská moudrost nutná pro prosperitu jen velmi přeneseně souvisí s inteligencí (definovanou také quasi inteligentními bytostmi) a vysokoškolské tituly má hromada bestií, psychopatů a podobné lidské verbeže. Prostě demokracie je velmi křehká květina a její pěstitelé musí být velmi zkušení, jinak zahyne. A nevím, čím ji nahradit.
  Jaroslav Štejfa

 247. ind

  @SH

  2D člověka napadnou 3-4 odvoditelné řešení daného rozporu. 3D člověka napadne něco, co je naprostá „haluz“ a 2D člověk nad tím zakroutí hlavou, že tohle přece nejde z toho textu vůbec odvodit. A pokud je při mluvení v jazycích běžně rošířené, že se věřícím zjevuje právě tato jedna 3D odpověď na řešení problému, jedná se o statisticky nepravděpodobnou shodu „okolností“.

  To tak ale není. Duchovní slova potřebují duchovní pochopení. Projevuje se to například tak, že považujete za autosugesci u věřících, když vidí shodu v Bibli tam, kde ji nevidíte.

 248. ind

  @SH

  Zajímává je charakteristika vás nevěřících, že se snažíte zjistit info o Bohu jaksi z dálky, bez osobní účasti.

  Pamatujte, že když chcete zkoumat výklad jazyků bez osobní účasti upřímného postoje, může to dopadnout nějak takto…

  Každému muži z domu izraelského, který vnese své bůžky do svého srdce, položí před sebe pohoršení své zvrácenosti a přijde k prorokovi — každému takovému, kdo přijde, odpovím já Hospodin podle množství jeho bůžků.
  Ez 14,4

 249. ind

  @SH

  Háček je ovšem v tom, že ty MRI skeny, kterými argumentuje, se prováděly právě na šambala-bambala jazyku, takže Ind neví, která centra se mu vlastně zapojují, když má vnitřní pocit, že Bůh ho nějak nekotrolovaně ovládá za pomoci řeči, která je smysluplná a které on sám rozumí.

  Kdybyste mluvil v jazycích, tak jasně na sobě rozpoznáte, kdy nezapojujete řečové centrum v mozku.
  Pavel mohl napsat o mluvení v jazycích “má mysl je bez užitku”, nepotřeboval k tomu vědecký výzkum.

 250. toli

  @Lemmy
  A propós máš pocit že náš zdejší vysokoškolsky vzdělaný,mladý,bílý ,heterosexuální muž je inteligentní ?
  Tady si to asi nikdo nemyslí . 🙂

 251. SH

  Kdybyste mluvil v jazycích, tak jasně na sobě rozpoznáte, kdy nezapojujete řečové centrum v mozku. Inde, Inde – takový chytrý člověk jste a takové věci tu píšete. To jste mne (zase projednou) zklamal. Vždyť i přímo váš Bůh vám, říká, že byste si měl dát pozor a nenechat se snadno ošálit vlastními pocity. Když vás bude například silně mravenčit kůže, můžete mít buď potíže s cévami, nebo máte nějak rozhozenou biochemii, nebo taky můžete mít nádor nebo se to děje jen kvůli stresu v práci. Ty pocity ale vesměs prožíváte shodně – co se ale děje doopravdy, to vám řeknou až doktoři.

  …bez osobní účasti upřímného postoje, může to dopadnout nějak takto… – no neříkal jsem to hned , že případný negativní výsledek takového zkoumání mají křesťané dokonale imunizovaný 🙂

 252. ind

  @SH

  Takže vy nepoznáte, když s někým mluvíte, že k tvorbě řeči zapojujete vlastní mysl? 🙂
  Říkáte něco, na co vůbec nemyslíte, anebo vaše myšlenky předchází vaše slova?

  V případě, že vím, že mé myšlenky předchází má slova, nazýváte to pocitem? Přijde mi to směšné.

  no neříkal jsem to hned , že případný negativní výsledek takového zkoumání mají křesťané dokonale imunizovaný

  Co se divíte? Všechny věci založené na vztahu takhle fungují. Bude se člověk svěřovat s osobními věcmi člověku, který mu není blízký nebo nemá k němu důvěru?

  Vám úplně uniká, že Bůh je osoba a má absolutní moc nad tím, komu co o sobě odhalí.

 253. ind

  @SH

  A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním sblížil … Gn 18,17-19

  Hospodin řekl: Poslyšte má slova: Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat ve vidění, budu s ním mluvit ve snu. Ne tak s mým otrokem Mojžíšem; je věrný v celém mém domě. S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách… Nu 12,6-8

 254. Medea

  @Lemmy

  „Kotleba má 2 tituly, Ing. a Mgr.“

  Aj Zeman má VŠ vzdelanie, ale diskusia bola o priemernom IQ skupín (teda v tomto prípade som narážala na priemerné IQ voličov jeho strany).

 255. Medea

  @Marek

  „O banánech jsem sice taky něco četl, ale podle toho, co uvádíte, skutečně v EU normách není stanoveno jejich předepsané délkové rozpětí.“

  Je to stanovené, viď. Tie citácie hore popisujú normu nedokonale 🙂

 256. Marek

  Je to jinak. Podprůměrné “průměrné” IQ mají američtí černoši a hispánci z větší části volící Hillary Clinton. A jak správně píšete, vysokou školu má dneska každý druhý, takže koho volí vysokoškoláci o ničem nevypovídá. Ani u Kotleby, ani u Hillary nebo Drahoše. Hlavně humanitní fakulty jsou neomarxisticky z-ideologizované z valné části, jak na Západě tak u nás a produkují naprosto průměrné až podprůměrné vysokoškoláky umící jen neomarxistická hesla o genderu a “rovnosti ras” atd. Takoví vysokoškoláci mají podprůměrné IQ. HLavně voliči Drahoše a Hillary a dalších neomarxů.

  Ostatně “Mrtvička” také volil Zemana a ne Drahoše. Je to přeci inteligent, ne? 🙂

  Jinak spousta lidí tady psala, že mají Multinicka za inteligentního: Štejfa výše, SH výše. Dokonce v tomto vláknu. Já také.

  Ke “zlatému věku islámu” níže:

  Jak „islámské“ vynálezy a vynálezci nezměnily svět

  [Josef Zbořil] Josef Zbořil, blog o korporativismu

  23. 2. 2016 10:41

  Článek obsahuje zkrácený překlad reakce a vyvrácení argumentů článku “Jak islámští vynálezci změnili svět”, ve kterém se britský religionista Paul Vallely snažil prezentovat TOP20 “islámských vynálezů” z projektu “1001 islámských vynálezů”.

  https://ihned.cz/c1-65172190-jak-islamske-vynalezy-a-vynalezci-nezmenily-svet

  Zatím a někdy. Váš Marek. 🙂

 257. Medea

  Multi, preboha, nepoužívaj nick “Marek”, ten nick je už obsadený Marekom (fyzikálnym chemikom). Netreba diskusiu zneprehľadňovať 🙁

 258. Karel 423

  Demokracie versus totalita. Existuje “dokonalá” (čistá, absolutní, bez příměsí….) demokracie? Existuje “dokonalá” (čistá, absolutní, bez příměsí….) totalita? V myslích některých zdejších diskutérů pravděpodobně ano. Nejsou to však pouze pojmy, které lze obratně využít (zneužít) k politickým hrátkám? Jaká je skutečnost? Při čtení zdejších diskusí mě napadají zkrátka kacířské myšlenky. A to nikoliv pouze na téma demokracie a totalita..

 259. Marek

  No jo, pseudoliberálové (gender multikulti neomarxisté ) s nižším IQ, kteří chtějí kvůli údajnému “hate speech” omezovat svobodu slova atd… už prostě nejsou v kurzu, proto volíme pravé liberály a konzervativce jako Trump nebo Orbán. Zatím a někdy. Vysokoškolák s vyšším IQ Marek (volič Zemana a Okamury a Orbána a Trumpa a Klause jr. atd.) se loučí na delší dobu. 🙂

 260. Jaroslav Štejfa

  Ke Karlovi 423:
  Podle mne v lidském konání obecně nic absolutního, tedy dokonalého neexistuje. Důvody jsou pádné a nasnadě: protože počet lidí (tedy i jejich myslí ) není zatím ničím omezen, protože počet myšlenek, činů a nápadů každé mysli také, protože pod každým pojmem si každá myslící bytost představuje trochu něco jiného, protože není v takto neuzavřeném systému stanoveno jediné platné kriterium, nelze stanovit žádnou hodnotu jako absolutní. Tak je to jednoduché.
  Jaroslav Štejfa
  Pokud se najde šťoura, který výše uvedené tvrzení se pokusí vyvrátit názorem, že ho povyšuji za absolutní, nechť si uvědomí, že pokud mu odporuje, tak z něj činí tvrzení relativní, neboť jde o abstraktní objekt a je tedy odkázán pouze na uzavřený systém mé či ještě jiné mysli. Kdyby si totéž mysleli všichni lidé co kdy žili a budou žít, i pak by tato relace byla jen uvnitř tohoto systému.
  Jaroslav Štejfa

 261. Medea

  @(multi)Marek

  „Vysokoškolák s vyšším IQ Marek (volič Zemana a Okamury a Orbána a Trumpa a Klause jr. atd.) se loučí na delší dobu. “

  Klaus, nie je to náhodou syn toho ČR prezidenta, čo presadzoval prijatie Turecka do EU? 😛

 262. Marek

  Dík za zastání, Medeo. Až mě budete někde zase představovat, tak nezapomeňte, že fyzikála rozhodně. Ta (sice asi teda určitě ne v celé šíři…), spolu s praktickým chemingem, vede. Dokonce oboje – teda, vedle anorgány a o něco míň orgány, a taky analytiky – v naší firmě i uplatňujeme. Respektive, ona ta fyzikála tam probíhá bez ohledu na náš osobní (v tomto případě veskrze kladný) názor 🙂 . Sice se tím nějak výrazněji nelišíme od jiných chemických provozů, ale je to tak 🙂 . Ale vedle ní mám papír i na organickou chemii, takže do okurek taky vidím 🙂 .
  Ale s těmi banány jste mě překvapila. Mohl jsem si uvědomit, že když se měří jedno, tak logicky i to druhé…

 263. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Jaký je rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií ? Dle mého už z principu demokracie musí být vždy liberální.
  Oproti tomu neznám křesťanskou demokracii,protože vím že náboženství je vždy totalitou.Tudíž mi křesťanská demokracie zní jako totalitní demokracie,tedy nonsens.
  A další můj názor je že jak demokracie tak totalita musí mít vždy nějaké přívlastky,dle pocitů lidí.A pocity lidí jsou různé,každý vnímá daný režim jinak.Řídit se tedy převažujícím pocitem v populaci ? Nevím.

 264. Karel 423

  @ Jaroslav Štejfa
  Hezky vysvětleno. Nelze mít v teoretické oblasti námitky. Každý pokus o přesné definice pojmu musí narazit na nedokonalost lidských myslí (nejsme stroje). Domnívám se, že další problém je v tom, že se lidé nemohou shodnout ve stanovení základního “axiomu” ze kterého vychází celá jejich myšlenková konstrukce (stavba). Nebo lépe řečeno, nedokáží překonat nepříjemné pocity, když se objeví jiná (než ta jejich) základní myšlenka, od které lze odvodit vše ostatní.

 265. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „ Podle mne v lidském konání obecně nic absolutního, tedy dokonalého neexistuje. Důvody jsou pádné a nasnadě: protože počet lidí (tedy i jejich myslí ) není zatím ničím omezen, protože počet myšlenek, činů a nápadů každé mysli také, protože pod každým pojmem si každá myslící bytost představuje trochu něco jiného, protože není v takto neuzavřeném systému stanoveno jediné platné kriterium, nelze stanovit žádnou hodnotu jako absolutní. Tak je to jednoduché. “

  Absolútne kritériá existujú a niektorí ľudia ich aj poznajú, napr. kritériá logickej bezospornosti v predikátovej logike 1. rádu. To, či je nejaká formálna teória T logicky konzistentná je absolútne (v každom možnom svete, pri každom možnom stave vecí, neexistuje nič, čo by bolo dôkazom kontradikcie v konzistentnej T (keby niečo také bolo, tak by T nebola konzistentná)).

 266. Medea

  @toli

  „ A propós máš pocit že náš zdejší vysokoškolsky vzdělaný,mladý,bílý ,heterosexuální
  muž je inteligentní ?
  Tady si to asi nikdo nemyslí . 🙂 “

  Tak mne sa javíte obaja ako inteligentní. Zaujímalo by ma, ako ste sa dopracovali k tomu vášmu (diskusnému) nepriateľstvu 🙂

  (Samozrejme, inteligencia ešte neznamená, že dotyčný je psychicky úplne v poriadku. Môže napr. trpieť OCD 🙂 )

 267. toli

  Tak mne sa javíte obaja ako inteligentní. Zaujímalo by ma, ako ste sa dopracovali k tomu vášmu (diskusnému) nepriateľstvu

  To že má jiné názory by nevadilo.Vadí argumentační fauly,nedodržování logiky (všimla jsi si že když neví jak reagovat tak změní předmět diskuze,případně uteče do matrixu ?) a používání podpásových oslovení (ožrala,mrtvička,nosorožec a podobně)a vadí i přílišné používání patvarů s předponou neo,asi současná móda , pravdou je že mám od jisté doby klid protože ho nečtu 🙂

 268. toli

  Multinicka znám z diskuzí zde kdy byl ještě celkem normální i když s amorálními názory misogyna,děvčata z diskoték vnímal jako pohlavní ústrojí o které by měl zájem,nic více za holkou neviděl.Teď se tady staví jako konzervativec a já konzervy nemusím.

 269. toli

  Takže by se dalo říci že je too selfish ,což opět souvisí s jeho představou diskuze jako soutěže,nutkavou potřebou mít poslední slovo i za cenu toho že se tady přede všemi ztrapní (což si neuvědomuje,brání mu v tom zahleděnost do vlastní “dokonalosti” )

 270. Medea

  @Marek

  Na gympli som mal veľmi rada organickú chémiu (fascinovali ma fullerény a katenány a zaujímala som sa o štruktúru organických zlúčenin (z topologického a kombinatorického hľadiska) ) 🙂

 271. SH

  Vám úplně uniká, že Bůh je osoba a má absolutní moc nad tím, komu co o sobě odhalí. – chápu, tato imunizace je naprosto dokonalá. Tyto hradby kognitivní disonance jsou tak pevné, že je nic neprostřelí – snad jen touha po pravdě 🙂

  V případě, že vím, že mé myšlenky předchází má slova, nazýváte to pocitem? https://www.youtube.com/watch?v=9QlZeaijjWQ

 272. Medea

  @toli

  „Dle mého už z principu demokracie musí být vždy liberální.“

  Podľa mňa nemusí. Občania môžu mť pokojne slobodné voľby a kopu neslobody v iných oblastiach (napr. prísne prohibičné zákony ohľadom alkoholu, zákaz hazardných hier, prísne tresty za rúhanie, prísne tresty za zneuctenie štátnych symbolov, homosexuálne správanie postavené mimo zákon, prostitúcia postavená mimo zákon, …).

  Zakaria’s piece made an important distinction between democracy and liberalism, constructs that are often conflated. Democracy is a process for choosing leaders; it’s about popular participation. To say that a state is democratic is to say little about how it is actually governed.

  Liberalism, by contrast, is about the norms and practices that shape political life. A properly liberal state is one in which individual rights are paramount. It protects the individual not only against the abuses of a tyrant but also against the abuses of democratic majorities.

  You might think of liberal democracy as democracy with legal buffers. It’s what you get when the Hellenic ideal of individual freedom is buttressed by the Roman devotion to rule of law, or what some today would call constitutionalism.

  https://www.vox.com/conversations/2017/1/18/14250364/democracy-liberalism-donald-trump-populism-fareed-zakaria-europe-fascism

 273. toli

  @Medea
  Podľa mňa nemusí. Občania môžu mť pokojne slobodné voľby a kopu neslobody v iných oblastiach (napr. prísne prohibičné zákony ohľadom alkoholu, zákaz hazardných hier, prísne tresty za rúhanie, prísne tresty za zneuctenie štátnych symbolov, homosexuálne správanie postavené mimo zákon, prostitúcia postavená mimo zákon, …

  To ano,jenže já myslel každodenní demokracii a nejen v čase voleb 🙂

 274. Alibaba

  ind: Zajímává je charakteristika vás nevěřících, že se snažíte zjistit info o Bohu jaksi z dálky, bez osobní účasti.
  Něco jsem přehlédl? Ten váš bůh se bude někde fyzicky vyskytovat, tak abych se ho teda osobně zeptal?
  Jinak totiž info o bohu (bozích) pochází jedině od věřících, a tady těžce záleží na tom co si kdo vymyslí.

 275. Medea

  Tak pre mňa je demokracia predovšetkým forma vlády. Keď chcem zdôrazniť, že v nejakej demokracii sa kladie veľký dôraz aj na rôzne ľudské práva a slobody/potreby, tak dávam prívlastok “liberálna” 🙂

 276. Marek

  Vy jste se o tomhle Medeo učili na gymplu???
  A do jaké hloubky? Podle mě si zlomkové procento gympláků nižšího věku možná pamatuje něco v tom smyslu, že třeba takový uhlík se vyskytuje podle atomového uspořádání ve formě grafitu, diamantu a fullerenu. Možná je podceňuju, ale takto si to myslím

 277. Marek

  Tolíčku, zmiň jedinou věc, na kterou jsem ti kdy neodpověděl a někam utekl, případně kde se nedržím logiky a jakou logiku myslíš, dialetheismus nebo klasickou aristotelskou nebo? 🙂

  Nu, každopádně po vecné stránce jsem tu vše vyhrál, veškeré debaty, to je fakt, ať jsem zastával své názory nebo ne (občas hájím i nějaké názory které nezastávám, abych se rétoricky procvičil a i to vyhraju). I jako matrix je to fakt … 🙂

  To tolíček tu začal urážet věřící křesťany jako nemocné. Já jsem je začal právě proto schválně hájit. Upřímně, někteří zdejší ateisté jako Lemmy a Alibaba a Toli umí jen nadávat věřícím a vzájemně se tu plácat po zádech, ale argumenty moc nemají.

  Zatím a někdy, na delší čas se loučí váš jediný zdejší opravdový Marek 🙂

 278. toli

  Tak pre mňa je demokracia predovšetkým forma vlády. Keď chcem zdôrazniť, že v nejakej demokracii sa kladie veľký dôraz aj na rôzne ľudské práva a slobody/potreby, tak dávam prívlastok „liberálna“

  Pro mne je demokracie že demokraticky zvolená vláda naslouchá svému lidu který demokraticky vyjadřuje svá přání a potřeby.Zároveň má právo kontrolovat vládnutí demokraticky zvolené vlády po celou dobu jejího mandátu,čili pokud si lid demokraticky odhlasuje třeba zákaz prostituce tak s tím nemám problém.

 279. Medea

  Mali sme učiteľku, ktorá sa často nechala uniesť a hovorila aj o veciach, ktoré boli ďaleko za hranicami bežných osnov. A ja som sa do toho často rada zapájala a kvôli načatej debate ju odprevádzala až do kabinetu, kde mi tá milá pani požičiavala rôznu zaujímavú literatúru. Bola som aj na chem. olympiáde (ale nebola som veľmi úspešná, pretože tam bolo plno vecí, ktoré ma nezaujímali) 🙂

  A v mojom “Paláci pamäti” (ktorý si na podnet starého otca budujem už od detstva, a často sa v ňom pred zaspávaním prechádzam) je aj malý kabinet zasvätený chémii, do ktorého občas umiestnim niečo nové, čo si prečítam v popularizačných článkoch 🙂

 280. Koronavirus

  Pamatujete třeba tu debatu o ateismu a co předváděl Nosorožec? To měly být argumenty? Proti němu je Ind naprostý génius, i když s ním v hodně věcech nesouhlasím! Ale tady se mu většina ateistů vysmívá, přitom sami nedají často dohromady argument, viz. debata o nosorožcích a ateismu s Lemmym.

  Tak zatím, jedu do Číny, učit se, jak vám zakroutiti krkem, nemam čas! Váš Koronavirus, vysoce nakažlivý 🙂

 281. ind

  @SH

  Vám úplně uniká, že Bůh je osoba a má absolutní moc nad tím, komu co o sobě odhalí. – chápu, tato imunizace je naprosto dokonalá. Tyto hradby kognitivní disonance jsou tak pevné, že je nic neprostřelí – snad jen touha po pravdě

  Zhodnotit vztah dokáže jen ten, kdo je toho vztahu sám účasten.
  Nejsem ochuzen o nic dobrého, co by teoreticky mohl nabídnout ateismus.
  Touha po pravdě? Ta podle vás vede k odmítnutí možnosti volby při zachování vědomí osobní odpovědnosti?
  Tak se ta touha projevuje?

 282. Alibaba

  @SH
  Poslechl jsem si Brain We Are, jen pro informaci v čase 10:10 pánové mluví o “duši” a říkají, že je to bezobsažný slovo.

 283. Medea

  Neliberálna demokracia môže byť aj formou tyranie voči niektorým menšinám.

 284. Medea

  …tyranie väčšiny voći niektorým menšinám…

 285. SH

  Zhodnotit vztah dokáže jen ten, kdo je toho vztahu sám účasten. – mnoho katolíků má osobní vztah s Pannou Marií. Modlí se k ní a Marie naslouchá a některé modlitby i vyslyší a taky někdy promlouvá k věřícím a někdy se jim i zjevuje. Jak si tento jev vysvětlujete Inde?

  Tak se ta touha projevuje?Touha po pravdě se může projevit například takto: https://www.i-ateismus.cz/2012/05/karlova-dekonverze/, ale to už jste předpokládám minimálně jednou četl.

 286. Koronavirus

  Jaroslave Jaroslave, kromě toho, že to “absolutní” je tedy jen relativní a v rámci vašeho systému, tak to neznamená, že něco absolutního není celkově.

  Například věta “něco nějak existuje”.

  Už jsme zde kdysi probírali morálku: je někdy správné někoho cítícího a nevinného bolestivě mučit jen tak pro zábavu? Je taková věc absolutně špatná nebo jen relativně? Je někdy správná? V jakém kontextu je správná? A je daný kontext skutečně racionální?

  Opět, to že někdo napíše, že je někdy správná (a nedokáže proč), neznamená, že je to pravda. Stejně tak že někdo nesouhlasí s výrokem “2+2=4 v desítkové soustavě” neznamená, že má pravdu a daná věc je relativní, jen to znamená, že s tím někdo nesouhlasí, ne nutně, že je to relativní samo o sobě. Jen že s tím někdo prostě nesouhlasí, ale musí to taky nějak dokázat. Až potom je to něco jiného.

  Musel by to nejdřív dokázat, ne jen nesouhlasit, ale racionálně dokazovat. A to je rozdíl.

  To že nějaká kultura bude mít za dobré mučit nevinné cítící bytosti neznamená, že to není absolutně špatné, jen to znamená, že to někdo neuznává, ale nemusí to mít racionálně odůvodněné.

  Na to, aby bylo něco relativní nestačí, že má na to někdo jiný názor, ten někdo to musí mít racionálně odůvodněné, nejen mít jiný názor na něco.

  S pozdravem Koronavirus, teď už sem nepůjdu nějaký čas. Letím 🙂

 287. Medea

  @Koronavirus

  „2+2=4 v desítkové soustavě“

  Dva plus dva je štyri bez ohľadu na sústavu. Len ZÁPIS toho faktu môže byť v rôznych sústavách rôzny, keďže čísla v iných sústavách môžu byť označované inými znakmi/reťazcami. Napr. v dvojkovej by to bolo 10 + 10 = 100, reťazec 10 tam označuje číslo dva a reťazec 100 číslo štyri.

  A pretože v našej kultúre sa bežne označujú čísla dva a štyri znakmi 2 a 4, tak úplne stačí tvrdenie „dva plus dva je štyri“ vyjadriť reťazcom „2 + 2 = 4“, ale pochopila by som aj keby si napísal || + || = |||| 🙂

 288. ind

  @SH

  Zhodnotit vztah dokáže jen ten, kdo je toho vztahu sám účasten. – mnoho katolíků má osobní vztah s Pannou Marií. Modlí se k ní a Marie naslouchá a některé modlitby i vyslyší a taky někdy promlouvá k věřícím a někdy se jim i zjevuje. Jak si tento jev vysvětlujete Inde?

  Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Ga 1,8
  A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. 2K 11.14

  Když se na to tak dívám, tak jestli se někdo tituluje jako Královna Nebes, tak si danou osobu nespojuji s Marií, ale s objektem uctívání Izraele, za něž byl Izrael potrestán.

  Maria, Ježíšova matka, je v katolické a pravoslavné církvi titulována jako Královna či Královna nebes.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Kr%C3%A1lovna

  Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče královně nebes. Lijí úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili. Jr 7,18
  Co se týče slova, které jsi k nám mluvil v Hospodinově jménu, nebudeme tě poslouchat, nýbrž jistě splníme všechno, co vyšlo z našich úst; budeme obětovat královně nebes a lít jí úlitby tak, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové a naše knížata v judských městech a na ulicích Jeruzaléma. Jr 44,16-17

 289. ind

  @SH

  Karlova dekonverze – skvělý článek

  Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic.

  Vidíte to? Pavel věděl, co píše…
  Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. 1K 2,4-5

  Uvědomil jsem si, že víra bude fungovat i když objekt víry nebude reálný. To znamená, všechen ten pokoj, láska…, který jsem zažíval, nepramenilo z Boha, ale z víry v Něj.

  No, to je skvělé, až na to, že prošel buddhismus, hinduismus, advaita…., neuspokojen 🙂

  Ještě navíc napíše slovo Bůh s velkým písmenem a tak ho konkretizuje. 🙂 Nepíše o nějakém hinduistickém božstvu, ale zmiňuje konkrétního Boha.

  Kdyby se setkal s Boží mocí, smýšlel by jinak, nemohl by říci… Šlo o to, že jsem se začal kritický dívat na to, co je vlastně základem mé víry a zjistil jsem, že v podstatě vlastně nic.

  Apoštol Pavel mohl být neposlušný, ale nemohl být nevěřící, když po setkání s Kristem oslepl. 🙂
  Taková víra založená na Boží moci je něco jiného, než když má člověk jen nějaké pocity…

 290. ind

  @SH

  Zajímalo by mne, jak ateisté vysvětlují obrácení Saula, který dostal jméno Pavel. 🙂

 291. toli

  Zajímalo by mne, jak ateisté vysvětlují obrácení Saula, který dostal jméno Pavel.

  Jednoduché,přeskočilo mu ve věži ,tak jako tobě 😀

 292. SH

  Na úvod si pustíme nějakou tématickou písnickou písničku https__www_youtube_com/watch?v=xwQz-f_8YnE
  (event. i slovenskou mutaci https__www_youtube_com/watch?v=29MDFkavdUs) a přečteme si, jakpak se katolíci vypořádali s Indovo pohledem na věc: https://www.maria.cz/maria-a-teologie/panna-maria-kralovna

  V kostce nám tedy Ind tvrdí to, že jestliže má někdo osobní vztah s nějakou duchovní entitou a tato entita k němu promlouvá a plní mu jeho přání a zároveň touto entitou není Ježíš, jedná se například o kamuflovaného démona nebo o duševní nemoc (https__www_youtube_com/watch?v=_P70KbzLaXc , http__www_jirilaska_cz). Jedná se zde o imunizaci pomocí tzv. černé labutě, kdy dotyčný odmítá připustit hypotézu, že víra jako taková (včetně všech těch věcí okolo) funguje i v případě, že objekt víry není reálný. Domnívá se, že duchovní entita se kterou má údajně reálný vztah je jedinou černou labutí a ostatní labutě se jen naoko tváří, že by též mohly být černé, ale ve skutečnosti tomu tak není.

  Dále nám Ind tvrdí, že pokud se věřící začne dívat na to čemu věří kriticky, nikdy se ve skutečnosti nesetkal s Boží mocí. To je naprosto dokonalá ukázka imunizace ohledně podstaty fenoménu odpadnutí od víry. Křesťané zastávající tuto “politiku” pochopitelně nemají nejmenší šanci ze začarovaného kruhu vystoupit a nezbývá jim nic jiného, než každý nový poznatek lidského vědění, který je v rozporu s jejich teologií, důmyslně odmítnout pomocí dovedně vypracovaných metod, které si buď vypilovali sami nebo je převzali z místní církve, kterou navštěvují.

  … … …

  I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko (je) ti vzpínat se proti bodcům.“ (Saul) se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?“ A Pán mu (odpověděl): „ Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat.“ Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl.

  Stalo se mi však, když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, že kolem poledne mě náhle ozářilo velmi jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: ‚Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?‘ Já jsem odpověděl: ‚Kdo jsi, Pane?‘ Řekl mi: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas toho, který ke mně mluvil. Řekl jsem: ‚Co mám učinit, Pane?‘ Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku, a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit.‘

  Muži slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. Mohli bychom si to vyložit třebas tak, že slyšeli jak mluví sám Saul a promlouvá přitom do prázdného prostoru, to ale nedává vzhledem ke kontextu smysl. Ti muži byli něčím šokovaní – a to až tak, že na chvíli úplně ztratili řeč. Slyšeli hlas a neviděli jeho zdroj (a s největší pravděpodobností neviděli ani to světlo, co oslepilo Saula). O pár kapitol dále se ovšem člověk dočte něco trochu jiného: muži byli vyděšení z nenadáleho přilivu světla, ale neslyšeli nic z toho, co Ježíš povídal Saulovi.

  Jsou mi známa minimálně 4 různá vysvětlení, která potvrdí to (jak říká Indův bratr), že v Bibli žádné rozpory nejsou a ani být nemůžou, protože je to slovo Boží (namátkou: 1) jednalo se o dvě různé menší pod-skupinky mužů v rámci jedné velké skupiny mužů a každá ta pod-skupinka registrovala událost jinak; 2) stalo se to obojí, ale s určitým časovým odstupem – takže obojí je pravda; 3) hlas který slyšeli, nepatřil Ježíší, ale Pavlovi – neviděli tedy toho ke komu mluví Pavel, ale zato viděli světlo a tato informace byla uvedená až ve druhém popisu oné události; 4) popletli to nějak opisovači textu, ale to není důležité – pointa příběhu tím nikterak neutrpěla – ba naopak celé je to důkaz, že onen příběh se stal, protože, kdyby to bylo nějak zfalšované, tak podvodník by si jistě dal velmi záležet na tom, aby to vypadalo co nejvíce věrohodně a takové chyby by tam neudělal; 5) etc, 6) etc).

  Jak si tedy ateisté vysvětlují obrácení Saula? Naprosto stejně jako “zrození” proroka Mohameda:

  Předpokládá se, že Mohamed ibn Abdulláh byl obchodníkem, který, vzhledem k své práci, byl široce zcestovalý. Rané muslimské zdroje podávají zprávu o tom, že v roce 610, kdy bylo Mohamedovi čtyřicet let, měl, v průběhu meditace v jeskyni poblíž Mekky, vidění. Sám Mohamed později svým soukmenovcům popsal svou zkušenost jako návštěvu archanděla Gabriela, který mu nařídil zapamatovat si a recitovat verše, později uspořádané do koránu. Gabriel mu měl sdělit, že si jej Bůh (Alláh) vybral jako posledního proroka pro lidstvo. Později rozvinul své poslání proroka veřejným přednášením o striktním monoteismu a předvídáním Soudného dne pro hříšníky a nevěřící modloslužebníky, jakým byli například členové jeho kmene a jeho mekkánští sousedé.

 293. Alibaba

  ind: Zajímalo by mne, jak ateisté vysvětlují obrácení Saula, který dostal jméno Pavel.
  Já třeba nijak.
  Proč bych měl vysvětlovat vaše vymyšlené pohádky, když občas ani vy nevíte co jste sami vymysleli?
  Navíc každá sekta si to může vysvětlovat jinak.

 294. toli

  @SH
  Máš pocit že neházíš hrách na zeď ? Nevím jak dlouho zde jsi,ale všimni si že IND je na tom podobně jako multinick,tedy i Inda tady všichni po předchozích zkušenostech ignorují.Už jen pouhé přemýšlení o tom co říkáš by mu mohlo nahlodat jeho vztah s Bohem 🙂

  A je pravdou že u věřících se projevuje v podstatě fyzická bolest pokud by měli přemýšlet o vědě anebo řečech ateistů,to mi kněží mnohokráte potvrdili jak cítí bolest,respektive se jim dělá špatně když je usvědčuji minimálně z omylu ale ve většině případů vysloveně ze lži a demagogie,popsali co při tom cítí a že by to byly chtěné pocity tak to určitě ne.
  V podstatě stejné pocity jsem měl když jsem četl sračky od Vassuly Ryden Opravdový život v Bohu.O tom si myslím,že je to nestravitelné i pro laxního věřícího natož pro mne.
  Asi se musíme smířit s tím že žijí v jiném světě a náš svět s jejich je nekompatibilní.

 295. Marek

  Mrtvičko, mě tady nikdo neignoruje, dokonce ani ty ne, viz. tvá reakce na neomarxismus o pár řádek výše.

  Logika ti nic neříká, viď? Tak zatím blbe. 🙂 Loučí se Marek, tentokráte na delší čas. Mimochodem mam tady pro Medeu jednu pěknou studii, která opět dokazuje, že rasy existují:

  “Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 procent populace. U třetiny lidí lze vystopovat jejich germánsko-keltský původ a deset procent má prapředky z řad Vikingů.”

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jen-tretina-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum-40050010

  Ahojky. Váš bílý heterosexuální muž s vysokým IQ, volič Trumpa, Orábna a Klause a Zemana (ps. Zemana volil i Mrtvička). 🙂

 296. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Úplně s vámi souhlasím, jak již jsem řekl, pokud systém uzavřete (třeba v predikátovej logike 1. rádu). Takže pokud uzavřete systém na krabičku, prsten a dva výroky (prsten je v krabičce – prsten není . . . , pak jeden výrok ze dvou je určitě absolutní pravda i když nemám možnost se do krabičky podívat.
  Jaroslav Štejfa

 297. Marek

  Absolutní pravda platí v každém racionálním systému, na iracionální systémy se odvolávat nemusíme. Čili “štejfovský” mysticismus opět vedle. A ano, lze rozlišit racionální a iracionální systémy objektivně, obecně, nejen v rámci jednoho systému.

  Krásný zbytek týdne a měsíce všem. 🙂

 298. Jaroslav Štejfa

  K amébě teď momentálně vulgo Koronavir:
  Trochu se opakujete, už jsme přesně tento spor spolu vedli několikrát a vaše argumenty se mi jevily chabé. Nicméně ještě jednou ve stručnosti:
  Například věta „něco nějak existuje“ je výrok který nic nesděluje, potom by absolutní bylo i štěkání psa nebo zvuk tříštěného skla.
  Otázky:
  Už jsme zde kdysi probírali morálku: je někdy správné někoho cítícího a nevinného bolestivě mučit jen tak pro zábavu? Je taková věc absolutně špatná nebo jen relativně?

  K vašim otázkám tohoto druhu musím poznamenat. Uzavřel jste celý spor do systému zvaného morálka. Jak všichni víme reálně na světě existuje morálek nespočetně. Takže si znova musíme vybrat morálky psychopatů, duševně nemocných lidí a podobných jedinců či společností považují bolestivé mučení někdy za zábavu, někdy za poučení. Jistě jste obeznámen s určitými sexuálními praktikami, pokusy na lidech či zvířatech, atd. Pokud nejste takto vyhraněn, vaše morálka velí opak. Hned tedy vidíte, že bez relace (vztahu) vaší otázky k (aspoň hypotetickému) člověku či společnosti, nemůžete pravdivě odpovědět. Můžete pouze sebe sama stratifikovat do souhlasu nebo odporu (ale skutečnost jevu (ono násilí) se nezměnilo. Prostě nerozlišujete mezi svým přáním a popisem jevů skutečného světa.
  Například já mohu říci: nikdy není správné někoho cítícího a nevinného bolestivě mučit jen tak pro zábavu. Taková věc je absolutně špatná ve společnosti, kde chci žít.
  Dále mohu říci: ve světě žili, žijí a asi budou žít lidé, kteří považují za správné někoho cítícího a nevinného bolestivě mučit jen tak pro zábavu.

  Toť vše.
  Jaroslav Štejfa

 299. SH

  Ještě dodatek k Saulově extatickému zážitku:

  Ti muži však, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí, slyšíce sice zvuk, nespatřujíce však nikoho. (SPMP)
  A ti muži, kteří šli s ním, stáli oněmělí, protože slyšeli ten hlas, ale nikoho neviděli. (NBK)
  But the men traveling with him had been standing speechless, indeed hearing the sound, but seeing no one. (KJV3)

  Zde je mnohem více zřejmý kontext, že dotyční mluvili o jakémsi cizím hlasu odnikud a nikoliv o hlasu Saula. Tomu potom silně odporuje text v jiné pasáži, kde se tvrdí opak.

  Ve Skutcích se o Pavlově zážitku píše krátce ještě po třetí, kde je zajímavé, že Božským laserem byli údajně zasaženi úplně všichni a to až tak, že všechni se z toho skáceli k zemi. Přítom dříve se popisuje situace, kdy muži byli sice oněmnělí, ale přitom pevně stáli na zemi. Takže jak se s tím vypořádat? … třeba takto: s největší pravděpodobností se to stalo tak, že k zemi tedy šli úplně všichni naráz, ale pak bleskurychle vstali (tuto tezi ovšem vylučuje Ekumenický překlad NZ) … a zůstali tím šokovaní tak, že oněmněli … nicméně Pavel zůstal ležet na zemi i poté, co už ostatní byli na nohách a vstal až mnohem později. Oslepující světlo zbavilo na čas zraku pouze Pavla – ostatní po zasažení světlem viděli dobře. Proč tak složitě? – inu – Bůh tomu tak chtěl. S čím ale 2D člověk nehne, je ten problém s tím tajemným hlasem, co muži zároveň slyšeli a zároveň neslyšeli – na to už je třeba mít poznání přímo od Pána, aby si to člověk mohl v hlavě harmonizovat 🙂

  Když jsem byl na cestě do Damašku s plnou mocí a pověřením od velekněží, cestou jsem spatřil, králi, o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce, které ozářilo mne i ty, kdo šli se mnou. A když jsme všichni padli na zem, uslyšel jsem hlas, který ke mně mluvil hebrejským jazykem: ‚Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Bolestivé je pro tebe kopat proti bodcům.‘ Řekl jsem: ‚Kdo jsi, Pane?‘ Pán odpověděl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi viděl, i těch, které ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘

 300. SH

  @Toli

  Jak už jsem psal, částečně jsem stále tímto druhem věřících do jisté míry fascinován, ale už to polevuje, poněvadž zjišťuji, že jejich důvody pro víru se nijak výrazně neliší od důvodů těch běžných věřících, které znám z reálného světa a kteří Boha vnímají poněkud jinak a nedějí se jim všechny ty čarovné věci, co Indovi, nemají problém s přijmutím evoluce a moderní kosmologie a tak celkově jsou v mnohem menší náboženské křeči, než Ind a jeho bratr.

 301. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Dále mohu říci: ve světě žili, žijí a asi budou žít lidé, kteří považují za správné někoho cítícího a nevinného bolestivě mučit jen tak pro zábavu.

  Ano,na toto téma se uskutečnilo více experimentů kdy nevinní dostávali bolestivé elektrické šoky od lidí kteří je ani neznali .Dostávali rány jen tak,pro zábavu

 302. toli

  @SH
  Jak už jsem psal, částečně jsem stále tímto druhem věřících do jisté míry fascinován, ale už to polevuje, poněvadž zjišťuji, že jejich důvody pro víru se nijak výrazně neliší od důvodů těch běžných věřících, které znám z reálného světa a kteří Boha vnímají poněkud jinak a nedějí se jim všechny ty čarovné věci, co Indovi, nemají problém s přijmutím evoluce a moderní kosmologie a tak celkově jsou v mnohem menší náboženské křeči, než Ind a jeho bratr.

  Ano,to čím trpí Ind a spol se nazývá kognitivní bias.

  Bludař si nemůže uvědomit svůj blud.K uvědomění bludu si postižený potřebuje vytvořit odstup a nadhled,a to je zcela mimo jeho možnosti.

 303. Marek

  Experiment je výzkum, není to jen tak pro zábavu, ale pro výzkum a není to drastické mučení a je to dobrovolné, opět vedle 🙂

  Je vidět, že logika štejfovcům a mrtvičkům vážně nic neříká. 🙂

  A tihle lidé mluví o tom, že někdo jiný trpí “bludy”? 🙂

  Mějte se a někdy, je to tady vážně marné, ale zase přijdu a budu tu hodně, až se to Mrtvičkům nebude líbit. Nebojte. 🙂

 304. Marek

  Vážně, kdo nechápe význam slova “mučení” a “jen tak pro zábavu”, nemá tu co dělat. 🙂

  Takový člověk by vůbec neměl lézt na internet. Ale když už tu jste, tak vás občas aspoň poučím. Ahojky a o velikonocích třebas 🙂

 305. Marek

  Opět: BDSM hrátky nejsou mučení, mučení je, když to druhého tak bolí, že se mu to hodně nelíbí (nejen nelíbí, ale hodně nelíbí). To je definice mučení. Proto je u BDSM tzv. “stopka”. A jen tak pro zábavu není vědecký výzkum. Ten se dělá kvůli poznání a ne “jen tak pro zábavu”. Poznání je víc než jen zábava. Ale i tam by bylo mučení kontroverzní. I když za jistých okolností pochopitelné.

  Tak čauky už fakt, váš vítěz Marek. 🙂

 306. Alibaba

  Mam ještě jeden nápad. Napíšu tu otázku tak konkrétně a tak málo obecně, aby to pochopil i Mrtvička:

  “Je někdy dobré házet malé děti celým tělem do ohnivé pece JEN tak PRO ZÁBAVU?” (jen pro zábavu není to samé co vědecký výzkum, i když i to by bylo v tomto případě asi dosti kontroverzní, ale vědecký výzkum je víc než JEN ZÁBAVA)

  Loučím se a na delší čas, teď už opravdu 🙂

 307. Alibaba

  Raději ještě pro natvrdlejší:

  „Je někdy dobré házet malé ŽIVÉ A CÍTÍCÍ děti celým tělem do ohnivé pálící pece JEN tak PRO ZÁBAVU?“ (jen pro zábavu není to samé co vědecký výzkum, i když i to by bylo v tomto případě asi dosti kontroverzní, ale vědecký výzkum je víc než JEN ZÁBAVA, čili JEN osobní dobrý pocit a nic víc, žádné výzkumy atd.)

  Krásný zbytek měsíce přeje Alibaba, tak zasejc někdy. 🙂

 308. ind

  @SH

  Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice hlas (G5456), ale nikoho neviděli.
  Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas (G5456) toho, který ke mně mluvil.

  Tyto dvě vyjádření nejsou v rozporu. G5456 neznamená jen hlas, ale mj. také zvuk.
  Viděli světlo, ale neviděli osobu, slyšeli zvuk, ale neslyšeli hlas (“G5456” vs “G5456 toho, který ke mně mluvil”).

  Otče, oslav své jméno!“ Z nebe se ozval hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a uslyšel to, říkal: ‚ Zahřmělo.‘ Jiní říkali: ‚Anděl k němu promluvil.‘ J 12,28-29

  Takže lze tyto texty číst takto…
  Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice zvuk (G5456), ale nikoho neviděli.
  Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo (nikoho však neviděli) a ulekli se, ale neslyšeli hlas (G5456) toho, který ke mně mluvil.

  A pošle své anděly s mohutným zvukem (G5456) polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci. Mt 24,31

  Zatímco Pavel rozuměl slovům, ležel na zemi, třásl a děsil se, muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí.

  S jakým údajným rozporem máte problém? Rozpor je pouze ve vašem domýšlení si věcí, které v textu nejsou.

 309. ind

  @SH

  Jedná se zde o imunizaci pomocí tzv. černé labutě, kdy dotyčný odmítá připustit hypotézu, že víra jako taková (včetně všech těch věcí okolo) funguje i v případě, že objekt víry není reálný.

  Jo, víra v neexistující objekt funguje jako placebo.
  Placebo ale není oslepnutí na základě zjevení. 🙂

  Jste jako komentátor něčeho, čeho jste nebyl účasten.

 310. SH

  Takže lze tyto texty číst takto… Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice zvuk (G5456), ale nikoho neviděli. Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo (nikoho však neviděli) a ulekli se, ale neslyšeli hlas (G5456) toho, který ke mně mluvil.

  Inde – je úplně jedno, jestli to ti muži vnímali jako hlas nebo jako zvuky, kterým nerozuměli. Klíčové je to, že buď něco zaslechli nebo nezaslechli. “a ulekli se, ale neslyšeli zvuk (G5456) toho, který ke mně mluvil.” a kontradikce nám z knížky nemizí. Za mě je to dostatečný důkaz toho, jaký máte vy osobně vztah k hledání pravdy 🙂

  “Placebo ale není oslepnutí na základě zjevení. Jste jako komentátor něčeho, čeho jste nebyl účasten.” … přesně tak, to tvrdím i já – že když vlk sežral Karkulčinu babičku, tak že to rozhodně nemohlo být placebo.

 311. Alibaba

  Koukám, že multinick se vydává za mě i za inda…

 312. ind

  @SH

  Klíčové je to, že buď něco zaslechli nebo nezaslechli. „a ulekli se, ale neslyšeli zvuk (G5456) toho, který ke mně mluvil.“ a kontradikce nám z knížky nemizí. Za mě je to dostatečný důkaz toho, jaký máte vy osobně vztah k hledání pravdy

  slyšet ( G191 )
  2c) to understand, perceive the sense of what is said
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=G191

  Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte? (G191 – slyšet, rozumět) Mk 8,18

  neslyšeli = nerozuměli (G191) hlasu (G5456) toho …

  Za mě je to dostatečný důkaz toho, jaký máte vy osobně vztah k hledání pravdy

  Spíš je to důkaz toho, že jste rychlý k souzení a dělání závěrů, aniž byste danou oblast dostatečně prozkoumal.

  přesně tak, to tvrdím i já – že když vlk sežral Karkulčinu babičku, tak že to rozhodně nemohlo být placebo

  U žádného sežrání babičky vlkem jste nebyl … 🙂

 313. ind

  @Alibaba

  Koukám, že multinick se vydává za mě i za inda…

  Tohle je chyba tvůrců tohoto webu. Ošetření duplicit jmen je tak jednoduché, že to nestojí ani řeč.
  Otázkou je, zda za tím stojí neschopnost nebo lhostejnost. 🙂

 314. SH

  neslyšeli = nerozuměli (G191) hlasu (G5456) toho …

  Ve všech významných překladech Bible je použito slovo neslyšeli. Neslyšeli, jakože nebylo co slyšet krom bzučení hmyzu a Saula, který byl v tu chvíli zaměstnán samomluvou. I legendární překladatel M. Pavlík s expertní znalostí řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny použil slovo “neslyšeli”. KJV3 má taktéž “did not hear”, jen Ind, který nevládne znalostí ani jednoho biblického jazyku, by tam dal spíše “nerozuměli” – to mýslím o ledasčem vypovídá.

  U žádného sežrání babičky vlkem jste nebyl … … ano, stejně tak, jako vy jste nebyl u Pavlova obrácení a Ježíšova prázdného hrobu.

 315. ind

  @SH

  I legendární překladatel M. Pavlík s expertní znalostí řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny použil slovo „neslyšeli“. KJV3 má taktéž „did not hear“, jen Ind, který nevládne znalostí ani jednoho biblického jazyku, by tam dal spíše „nerozuměli“ – to mýslím o ledasčem vypovídá.

  Aha, takže podle vás Ježíš mluví k těm, které považuje za hluché, když říká uši máte a neslyšíte (G191) ? (viz Mk 8,18)

  Význam slova nespočívá v překladu, např. ČSP záměrně požívá stejná slova na více místech, i když vhodnější by v češtině byla jiná …

  Dalším cílem překladatelů je maximální konkordantnost, tedy snaha, aby jednotlivé termíny byly na všech místech textu, pokud je to možné, překládány shodně.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_studijn%C3%AD_p%C5%99eklad

  Podívejte se na Mk 8,18 do překladu M. Pavlíka. Chcete říci, že Mk 8,18 M. Pavlík přeložil nesprávně?

  U žádného sežrání babičky vlkem jste nebyl … … ano, stejně tak, jako vy jste nebyl u Pavlova obrácení a Ježíšova prázdného hrobu.

  Byl jsem u projevů Boží moci.

 316. Karel 423

  Hm. Stále se zde (na obou stranách) argumentuje “logikou”. Nic proti logice. Je to užitečný nástroj vymyšlený lidmi (podle mého názoru). Logicky se dá zdůvodnit ledasco. Problém je, že lze vybudovat logickou stavbu na čemkoliv. Logiku bych nepřeceňoval, je to pouhý nástroj. Nejsem zastáncem názoru, že logické, matematické a jiné konstrukce existují objektivně, nezávisle na lidském vědomí. Lidé je neobjevují, ale vymýšlejí a předávají k dalšímu použití (někdo i za prachy). Neloví je z luftu jako děti motýly na louce. A jsou projevem hmoty mozku. Bez mozku není logiky ani matematiky, dokonce ani pánbíček by nevznikl, kdyby jej někdo nevymyslel. Toť můj názor.

 317. Alibaba

  V tom se ovšem s Medeou neshodneš, ani se mnou. Jestli je logika či matika vymyšlená nebo je to součást světa a přírodního řádu (nebo jiného světa v případě platoniků). Jestli jí vytváříme nebo objevujeme. Jak co a jak kdy.

  Je to spor nominalismux/relativismus X absolutismus/realismus/platonismus/….

  Zastávám střední pozici, v něčem to, v něčem ono. Podle odůvodnění.

  Krásný den všem a možná někdy. Váš Alí-babá 🙂

 318. SH

  Byl jsem u projevů Boží moci. – jo, třeba když Bůh vašeho pana bratra zázračně uzdravil z “rýmičky”, aby mohl v neděli nastoupit do kostela – tomu pochopitelně věřím. Dorůst amputovanou končetinu jste nicméně neviděl a křísit mrtvé jakbysmet. Nebyl jste přítomen ničemu, co by nutně potřebovalo k vysvětlení onoho jevu existenci nějaké supranaturální bytosti. Nastudoval jsem si velké množství případů, tzv. projevů Boží moci a dospěl jsem ke stejnému závěru, jako M.u.l.i.t, který se tím zabýval mnohem déle, než já: všechno to jsou buď vědomé podvody, nebo manipulace a desinterpretace “v dobré víře”. Zázraky buď neexistují nebo jsou neskutečně kvalitně utajeny, aby o nich prakticky nikdo nevěděl, včetně lékařského personálu 🙂

 319. SH

  Verš Mk 8:18 přímo navazuje na přechozí Mk 8:17: A Ježíš, poznav to, jim praví: Co se domlouváte, protože nemáte chleba? Ještě nerozumíte, aniž chápete? [Ještě] máte své srdce zatvrzelé? … Z kontextu je jasné o co tu jde. Podobný kontext ovšem ve skutcích chybí. A fundamentální křesťané si to tam “domalují” ze zištných důvodů – axiomem jejich víry je totiž to, že Písmo nemůže obsahovat žádný protimluv.
  A tak nenaplněné sliby posouvají směrem do budoucnosti, posunují význam slov, tak jak se to momentálně hodí (třeba z biologického potomka se vyrobí duchovní potomek, atp.), ignorují všechny vědecké poznatky, které by mohly nějak nabourat jejich víru v několik tisíc let starý vesmír a tak dále.

 320. Karel 423

  @ Alibaba
  Není sporu o tom, že příroda má svůj “řád”. Člověk se snaží o jeho pochopení a k tomu si vytváří nástroje a postupy. Například vědy zvané přírodní i společenské, logika, matematika ale i náboženství slouží pouze k tomu, aby alespoň částečně pomohli člověku tento “řád” pochopit. Že vědy, filosofie, náboženství interpretují tento “řád” možná zatím nikoliv dokonale, je dáno tím, že jsou to nástroje zatížené mnoha chybami, vyplývajícími z nedokonalosti lidského myšlení. Snad je zbytečné zdůrazňovat, že např. příroda se často matematickými poučkami i logikou v řadě případů neřídí, existuje v ní slušná dávka nahodilostí a výjimek ze schémat, které si pro její interpretaci lidé vymysleli.
  Líbil se mi v literatuře zachycený nápad, využít pro důkaz boží existence statistiku.
  Princip je jednoduchý. Pro komunikaci s bohem doporučuje např. ŘKC modlitby. OK. Budeme tedy boha žádat pravidelně, třeba třikrát denně modlitbou o nějakou laskavost (samozřejmě ne o nějakou banalitu, abychom ho nenaštvali, ale o něco zásadního a smysluplného). Zavedeme si sešit, nebo tabulku v Excelu a tam si budeme modlitby evidovat. Splní-li bůh naše přání, označíme modlitbu znaménkem +. (V opačném případě to bude -.)
  Nakonec, třeba po roce (nebo i více letech) to vyhodnotíme a máme důkaz účinnosti naší modlitby a tím i boží existence. Kdyby to udělal statisticky významný počet lidí (kteří nebudou podvádět, třeba všichni přesvědčení členové ŘKC), dostali bychom statisticky významnější výsledek a byl by konec dohadům. Stejně ale pochybuji, že bychom se na výsledek tohoto zkoumání mohli spolehnout. Uvádím to jen jako úsměvný příklad, že i matematická metoda může mít své omezení, zde např. v řešení sporu o boží existenci.
  Á propós: Jaká je úloha améby v našem ekosystému?

 321. Jaroslav Štejfa

  K polemice Karel 423 – Alibaba:
  “Jestli je logika či matika vymyšlená nebo je to součást světa a přírodního řádu (nebo jiného světa v případě platoniků). Jestli jí vytváříme nebo objevujeme. Jak co a jak kdy.”
  Vyjděme z předpokladu, že nám známý vesmír nevznikl zásahem jakési vyšší inteligence. Pak lze také celkem nic nebrání předpokladu, že může být principiálně chaotický (tedy bez řádu) ale zrovna tak může být cyklický (tedy chaos vývojem přerůstá v nějaký řád, aby v ve svém vrcholu se začal znova hroutit do chaosu).
  Lidské vědění rádo vyhledává řád (zákonitosti) protože to je osvědčený nástroj k přežití. Považuji matematiku i logiku za produkty lidské mysli, protože je jinde nenacházím. Jestliže mám odpovědět na rozdíl mezi jevem vymyšleným a objeveným, pak musím říci, že primární jsou jevy, které se jeví bez ohledu na lidskou mysl – ty považuji za objevované. Ale jejich popis či modelování a veškerá abstrakce kolem toho jsou jevy vymyšlené. A to je můj argument pro vznik matematiky a logiky. Takové chápání světa má svou velkou ošemetnost v tom, že nikdy lidé nedojdou na konec, kde dokáží rozlišit mezi nahodilostí a nevědomostí. Ovšem podporuje poznání a tím prosperitu lidského plemene.
  Míchat do toho něco vyššího, jako je božstvo, matrix a podobné vymyšlenosti je podle mne nepraktické až nebezpečné či vražedné.
  Jaroslav Štejfa

 322. Karel 423

  Proto jsem dal slovo “řád”do uvozovek. Nejprve bychom si měli vyjasnit, co tím rozumíme. Líbí se mi myšlenka o uzavřenosti či otevřenosti systému, ve kterém se naše úvahy odehrávají. Myslím, že co v jednom systému platí, v jiném platit nemusí. A na to bychom neměli zapomínat. Lidské poznání je úžasná věc! Co překážek existuje objektivně a kolik si jich lidstvo samo vytváří při cestě “na konec” (k úplné a bezesporné teorii všeho). Kam se hrabe náboženské pojetí!

 323. toli

  @Jaroslav Štejfa
  K polemice Karel 423 – Alibaba:

  To nebyla polemika Karel 423-Alibaba
  To byla polemika Karel 423-multinick

  Jinak logika i matematika jsou lidské konstrukty,jenže………..samotná matematika je vyvozena z pozorování zákonitostí přírody i interakcí hmoty,nejmarkantnějším dějem správnosti matematiky je existence fyzikálních zákonů a jejich správný popis.Matematika je i součástí hudby (jak správně poznamenal Mu.lit) k tomu aby množina zvuků lahodila vašemu sluchu tak musí respektovat určité matematické zákonitosti.

  Náboženství nic jako logiku nemá,o tom že náboženství je logické jsou přesvědčeni jen náboženští pomatenci.
  K tomu aby byl výsledek přísně logický je potřeba aby všechny obsažené premisy byly ověřené a dokázané (věda k ověřování používá experimenty,pozorování za pomoci technicky náročných a složitých přístrojů a pokusy) a co používá ke svým “logickým ” závěrům náboženství ? Používá pouhé dogma existence Boží,což znamená že Bůh je vadná,nedokázaná premisa.Proto je tolik různých náboženství,tolik různých Bohů a logika v náboženství je vzhledem k obsažené vadné premise (dogma existence Boží) jen přání otcem myšlenky.

 324. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Souhlasím s vámi. Jenom poznámka k chování améby a jemu podobných – připadá mi odporné a podlé, odhaduji, že správcům tohoto webu to kazí dílo. Ale podle mne je zde jedna jednoduchá cesta, jak se podobných praktik zbavit: především každý zneužitý přispěvatel by se měl veřejně ostře ohradit proti podobnému jednání, správci webu by dále měli takové zneužití tvrdě trestat odepřením přístupu. Dále by správci asi museli sledovat nejméně soulad webových adres a použitého nicku a po varování před přidáváním dalších, znova trestat. Diskuse zde by se rozjasnila.
  Jaroslav Štejfa

 325. toli

  Souhlasím s vámi. Jenom poznámka k chování améby a jemu podobných – připadá mi odporné a podlé, odhaduji, že správcům tohoto webu to kazí dílo

  Petr Tomek to již ví,dostal echo přes messenger FB,otázkou je co se s tím dá dělat.Doufám že je to jen technický problém protože někdy mám ten pocit že améba je zde chráněným škůdcem.Medei jsem říkal že multinicka zde znám již mnoho let a vždy to byl velmi sobecký sebestředný hajzl.

 326. Karel 423

  “…. k tomu aby množina zvuků lahodila vašemu sluchu tak musí respektovat určité matematické zákonitosti.”
  Mojí profesí byla matematika i hudba (obé jsem studoval na VŠ a živil se tím téměř 50 let). Z tohoto důvodu si dovoluji nesouhlasit. Přesto, že lze zákonitosti hudby popsat matematickými prostředky, na “lahodnost” hudby má vliv především to, co se naučíme jako”lahodné” vnímat. Názory na “lahodnost” hudby se v čase sakra (pardon) proměňují. A to ani nemusíme brát v úvahu, že “lahodná” hudba nemusí být vůbec “kvalitní”. Huba pracuje jak s konsonantními tak i disonantními souzvuky, matematikou je lze pouze (dosti nedokonale) popsat. Na účinek hudby to má pramalý vliv. Opět platí, matematika (lidský výmysl) je uměle implementována na něco, co objektivně existuje. Pro znalce upozorňuji např. na potíže při takové banalitě jako je matematické vyjádření přirozeného a temperovaného ladění nástrojů, kde nevystačíme s přirozenými čísly.

 327. Karel 423

  …napadlo mě, že je to vlastně naopak. Lidé se snaží matematikou popsat zákonitosti hudby (což se daří pouze částečně). Hudba vůbec (a zvuky obecně) nemusí respektovat matematické zákonitosti. Hudba si žije vlastním životem (zvukové vlny existují objektivně) a lidé se ji snaží zkoumat i matematickými prostředky.

 328. toli

  @Karel 423
  napadlo mě, že je to vlastně naopak. Lidé se snaží matematikou popsat zákonitosti hudby (což se daří pouze částečně). Hudba vůbec (a zvuky obecně) nemusí respektovat matematické zákonitosti. Hudba si žije vlastním životem (zvukové vlny existují objektivně) a lidé se ji snaží zkoumat i matematickými prostředky.

  Ano,s tím souhlasím.Lidé objevují že matematiku lze uplatnit i na obory které s matematikou nesouvisí,alespoň přímo nesouvisí.
  Já jsem zase psycholog a vím že z velké části lze do psychologie aplikovat fyzikální zákony,interakce mezi lidmi lze z velké části vysvětlit na fyzikálních zákonech interakce hmoty.

 329. ind

  @SH

  Nebyl jste přítomen ničemu, co by nutně potřebovalo k vysvětlení onoho jevu existenci nějaké supranaturální bytosti.

  Byl jsem u velkých Božích věcí. Vždycky je pro člověka únikové řešení se označit za blázna, ne?
  Když se někoho zeptali (myslím, že R. Dawkinse), co by dělal, kdyby uviděl na obloze nápis: “Bůh tě miluje”, tak daný člověk odpověděl, že by šel za psychiatrem.
  To je univerzální řešení, ne?

  Zázraky buď neexistují nebo jsou neskutečně kvalitně utajeny, aby o nich prakticky nikdo nevěděl, včetně lékařského personálu

  Vím o lékařském záznamu o uzdravení nevyléčitelné nemoci, které bylo výsledkem modlitby. Lékaři tam samozřejmě nemohou napsat, že byl daný člověk uzdraven na základě modlitby.
  Zázraky jsou relativně časté, výsledkem je, že někteří ateisté mezi lékaři podporují víru.

  Dorůstání končetin nevysvětlíte pomoci víry bez potřeby existence Boha?

 330. Alibaba

  ind: Dorůstání končetin nevysvětlíte pomoci víry bez potřeby existence Boha?
  Proč bychom měli vysvětlovat věci, které se u lidí nedějí? Jen proto, že jste si to vy věřící vymysleli?

 331. toli

  @Alibaba
  Nejen že člověku končetiny nedorůstají takže toho jejich vymyšleného Čuráčka netřeba vzývat ,ale i to jejich uzdravení způsobené “prokazatelně” modlitbou je prokázané tak leda v jejich hlavách kognitivním biasem…..

 332. Medea

  @Karel 423

  „Nejsem zastáncem názoru, že logické, matematické a jiné konstrukce existují objektivně, nezávisle na lidském vědomí. Lidé je neobjevují, ale vymýšlejí a předávají k dalšímu použití (někdo i za prachy).“

  Skúste si vymyslieť, že 2 + 2 = 100. Je teraz podľa Vás v jadre berýlia sto protónov, keď sú v ňom dva protóny a ešte ďalšie dva protóny?

  OK, dnes ste už dosť premýšľali/vymýšľali, zájdite si do Lidla. A ak si od Vás predavačka za nákup vypýta 100 CZK, tak jej dajte len dve dvojkoruny, pretože 2 + 2 = 100 😛

 333. SH

  Byl jsem u velkých Božích věcí … ale ne tak velkých, aby dokázaly změnit níže uvedenou statistiku:

  Počet vyléčených (myslím tím opravdu vyléčených, nikoliv dlouhodobě přeživších) z ALS: 0
  Počet samovolně dorostlých končetin po amputaci: 0
  Počet samovolného rozdělení tzv. siamských dvojčat: 0
  Počet vyléčených lidí s Downovým syndromem: 0
  Počet vyléčených lidí s progérií: 0
  Počet vyléčených lidí s Pfeiferovým syndromem: 0
  Počet vyléčených lidí s Hallermann-Streiffovým syndromem: 0
  Počet vyléčených lidí s Nager syndromem: 0
  Počet vylečených lidí s Turnerovým syndromem: 0
  Počet vyléčených lidí s Treacher-Collinsovým syndromem: 0
  Počet vyléčených lidí s neurofibromatózou: 0
  Počet vyléčených lidí s …

  Bůh zřejmě nebude všemohoucí anebo se záměrně vyhýbá léčbě poměrně dlouhého seznamu nemocí (zřejmě proto, aby nebyl odhalen). Bůh se prostě specializuje hlavně na ty jednodušší záležitosti a dělá to navíc mimořádně opatrně, neboť si vybírá věci, které se občas dějí i bez jeho přičinění, viz.: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/autonehoda-vratila-slepcovi-zrak-40311968 (leda, že by Bůh záměrně způsoboval autonehody – ale to by mi více pasovala na Satana).

  Dorůstání končetin nevysvětlíte pomoci víry bez potřeby existence Boha? – tento jev nebyl nikdy pozorován a navíc dle soudobých poznatků by se na to jen těžko hledalo nějaké naturální vysvětlení. Mě osobně ale třeba končetina dorostla – nikoliv po amputaci ovšem. Měl jsem o několik centimetrů kratší jednu ruku, než druhou a mohu to doložit kopiemi lékařských zpráv a rentgenovými snímky. Pastor jedné evangelikální církve mne pomazal končetiny olejem a pomodlil se za uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. Mám ale pádný důvod se domnívat, že prodloužení ruky s tímto ezoterickým úkonem nikterak nesouviselo.

 334. Karel 423

  @ Medea
  Očekával jsem, že budete spíše reagovat na můj argumentační faul. Děkuji, že jste jej laskavě pominula.
  Děkuji za zajímavou nabídku. Domnívám se ale, že nástroj, jak popsat pomocí symbolů počet prvků množiny a jednoduché operace s nimi byl již dostatečně úspěšně vytvořen. A protože panuje shoda, jak jej využívat v praktickém životě, tak se domnívám, že je zbytečné vytvářet nový. Nicméně jste mi připomněla moje dětství (studia na gymplu), kdy jsme se bavili vytvářením “filosofických konstrukcí”. Někdo navrhl pár základních axiomů a úkolem bylo, podle pravidel logiky, vytvořit celou stavbu. Oponent se snažil precizně položenou otázkou zbořit tuto chatrč. Dodnes si pamatuji na oblíbený axiom: “Vše stojí za fekálii”. Z filosofického fekalismu se někteří propracovali až k neofekalismu. Pozoruji, že jej někteří jedinci intuitivně vyznávají dodnes, aniž tuší jeho kořeny a neznají příslušnou literaturu.

 335. Medea

  @Karel 423

  „Snad je zbytečné zdůrazňovat, že např. příroda se často matematickými poučkami i logikou v řadě případů neřídí, existuje v ní slušná dávka nahodilostí a výjimek ze schémat, které si pro její interpretaci lidé vymysleli.“

  Vy si pletiete matematiku s jej aplikáciou v empirických vedách. Keď sa nedarí prírodovedcovi presne popísať nejaký prírodný jav, tak to nie problém matematiky, ale prírodovedca alebo príslušnej prírodnej vedy. „Matematické poučky“ sú totiž popisom nejakej matematickej nutnoti a matematická nutnosť nie je niečo, čím sa dá riadiť alebo neriadiť – matematické nutnosti jednoducho sú. „Logické poučky“, detto.

  2 + 2 = 4 vyjadruje objektívny matematický zákon – súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity. Prirodzené čísla sú počty entít a medzi týmito počtami existujú objektívne logické vzťahy. A počet nemusí byť len počtom materiálnych vecí, napr. aj možnosti alebo absencie vecí majú svoje počty… Matematika sa zaoberá tými najvšeobecnejšími zákonitosťami, nutnosťmi, ktorým sa nič nemôže vyhnúť…

  „Uvádím to jen jako úsměvný příklad, že i matematická metoda může mít své omezení, zde např. v řešení sporu o boží existenci.“

  Zlý príklad, pretože človek môže používať matematiku aj nevhodne. Keď sa človek márne snaží pomocou elektrónového mikroskopu pozorovať planétu Neptún, nie je to chyba toho mikroskopu, ale pozorovateľa. Elektrónový mikroskop totiž neslúži na pozorovanie planét… Ale pokiaľ nejaký veriaci poskytne vhodný popis prejavov svojho Boha/boha, tak by sa k takémuto popisu mohla vyjadriť aj logika, matematika, prípadne aj iné vedy, …

 336. Medea

  @Petr Tomek

  Peter, mohol by si prosím Ťa niečo urobiť s tými duplicitnými a nadbytočnými nickmi (znemožniť používanie už obsadeného nicku iným užívateľom a znemožniť, aby sa s jedným mailom dali používať viaceré nicky)?

 337. Medea

  @toli

  „K tomu aby byl výsledek přísně logický je potřeba aby všechny obsažené premisy byly ověřené a dokázané (věda k ověřování používá experimenty,pozorování za pomoci technicky náročných a složitých přístrojů a pokusy) a co používá ke svým „logickým “ závěrům náboženství ?“

  Je jedno či sú premisy pravdivé alebo nepravdivé. Logické dôsledky z nich vyvodzovať môžeme. Rozdiel je však v tom, že všetko čo logicky vyvodíme z pravdivých premís, bude pravdivé. Ak nie sú všetky premisy pravdivé, tak sa z nich dajú vyvodiť pravdivé aj nepravdivé závery.

 338. Karel 423

  @ Medea
  Domnívám se, že každý, z nás dvou, se díváme na stejnou věc z jiné strany. Můj názor, se kterým zřejmě nesouhlasíte, je, že realitě je zcela lhostejné, budou li nějaké inteligentní bytosti pociťovat potřebu cokoliv počítat a vymýšlet nástroje a metody, jak interpretovat vlastnosti hmoty. Zde se spíše shoduji s názory pana Štejfy. Domnívám se, že to, co považujete za objektivně existující zákonitosti, není nic jiného než naše interpretace a pokusy pomocí našeho mozku a jeho schopností realitu vnímat. Za reálnou považuji hmotu a její vlastnosti. Vše ostatní považuji za konstrukce vzniklé v našem mozku.

 339. ind

  @SH

  Měl jsem o několik centimetrů kratší jednu ruku, než druhou a mohu to doložit kopiemi lékařských zpráv a rentgenovými snímky. Pastor jedné evangelikální církve mne pomazal končetiny olejem a pomodlil se za uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. Mám ale pádný důvod se domnívat, že prodloužení ruky s tímto ezoterickým úkonem nikterak nesouviselo.

  No výborně. Čemu tedy prodloužení ruky přisuzujete? Pojištovna vám proplatila drahou operaci?

  Díky unikátní operaci muži dorostou chybějící centimetry stehenní kosti
  www_novinky_cz/zena/zdravi/clanek/diky-unikatni-operaci-muzi-dorostou-chybejici-centimetry-stehenni-kosti-40015836

  Jak se jmenuje ten pastor evangelikální cirkve?

  Jendou jsem byl u toho, když se za prodlužování nohou modlil Dan Drápal.
  Za pár sekud se ti dorovná noha, která při předchozím porovnání byla kratší.
  Viděl jsem to na vlastní oči. Když jsem se za kohosi modlil já, nestalo se nic.
  Kdybys chtěl, napsal jsem o tom kdysi před několika lety svědectví, jak to celé probíhalo.

  granosalis_cz/modules.php?name=News&file=comments&sid=6191&pid=28995&mode=thread&order=0&thold=0

 340. SH

  No výborně. Čemu tedy prodloužení ruky přisuzujete? Pojištovna vám proplatila drahou operaci? Dá se říci – takový malý zázrak, ale medicínský. Bolestivé, zdlouhavé, zůstane po tom mnoho jizev, ale narozdíl od planých proklamací křesťanských čarodějů to skutečně funguje: https://www.google.com/search?q=ilizarov+bone+fixator&tbm=isch

  Prodlužování končetin je jinak oblíbený křesťanský “pouťový trik”, který pochopitelně ve skutečnosti s délkou kostí nic neprovede. https://www.youtube.com/watch?v=cpz_9_KalFY

 341. ind

  @SH

  Takže z toho, že jste se vy osobně nesetkal se zázrakem, vyvozujete, že jsem se ani já nesetkal se zázrakem?

  Pracuji jako instrumentářka na operačním sále, což je práce náročná na fyzickou kondici. Kvůli dlouhému stání u operací mě často bolí nohy i záda. Nebolí mě ale jen z práce. Už od dětství jsem měla problémy s nerovnou páteří, v poslední době se k nim přidaly bolesti levé kyčle a začala jsem kulhat. Doufala jsem, že si ulevím cvičením a plaváním, ale nic moc se nezlepšilo.
  Jsem věřící a vím, že Bůh je schopen uzdravit jakoukoli nemoc. Proto když jsem zjistila, že k nám do sboru přijede pastor Helmut Bauer, kterému byl dán dar uzdravování, napadlo mě, že bych mohla být svých potíží zbavena. Slyšela jsem o lidech, které Bůh takto uzdravil, a má víra a očekávání rostlo. V té době jsem už věděla, že důvodem mého kulhání a bolestí v kyčli je o dva centimetry kratší levá noha. V průběhu shromáždění se bratr Helmut zeptal, je-li přítomný někdo, kdo má kratší nohu a problémy s ploténkami. Přihlásila jsem se. Pozval mě na pódium, vložil ruce na mé nohy a modlil se. Stalo se to, co jsem očekávala – moje noha před mýma očima dorostla! Stejně jako já to vidělo 150 svědků v sále. Od té doby vděčím Bohu za to, že nekulhám, bolesti zad ustoupily a já mohu bez problémů vykonávat svoje zaměstnání.

  http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2606&mode=nested&order=0&thold=0

  Vysvětlujete si to tak, že ta paní v tom svědectví lže?

 342. ind

  @SH

  [Ještě] máte své srdce zatvrzelé? … Z kontextu je jasné o co tu jde. Podobný kontext ovšem ve skutcích chybí.

  Tím jste poněkud naběhl… 🙂

  Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli (G191).
  Žd 4,2

 343. SH

  Vysvětlujete si to tak, že ta paní v tom svědectví lže? Máte někde po ruce dokumentaci k tomu případu, minimálně v rozsahu, jakou jsem schopen doložit já sám ohledně mé levé ruky: tzn. lekářský nález s razítkem, rentgenový snímek s měřítkem a dále lékařskou zprávou z období, kdy již ruka měla očekávanou délku + opět rentgenové snímky ruky + možnost si to celé ověřit ve fakultní nemocnici, která ty snímky pořídila a sepsala i nálezy, jejichž kopie mám uschované ve složce? Pokud něco takového máte v dispozici, velmi rád si to pročtu.

  Jinak ta paní nemusí úplně nutně lhát. Povšimněte si, co napsala: “v poslední době se k nim přidaly bolesti levé kyčle a začala jsem kulhat.” Chápete? Důvodem kulhání nemůže být o 2 cm kratší noha, protože to by kulhala i předtím, než ji to začalo bolet – tohle vám nedošlo? To, že prostá a upřimná víra někoho může zbavit bolesti – tomu věřím. Jednoho cestovatele v Indii začal šíleně bolet zub a ač nerad navštívil místního zubaře, aby mu pomohl. Zubař nevypadal na první pohled moc věrohodně, ale něco mu v těch ústech provedl a bolest skutečně ustala. Po pár dnech se cestovatel vrátil zpět domů a hned se objednal k zubaři a jaké bylo jeho překvapení, když ten mu sdělil, že onen indický “kolega” s jeho zuby vůbec nic neudělal.

  Ale to, že víra někomu o 2 cm prodlouží kost (navíc během několika sekund), tak to považuji za zbožné přání a nikoliv realitu světa, který žijeme.

 344. Medea

  @Karel 423

  „Domnívám se, že to, co považujete za objektivně existující zákonitosti, není nic jiného než naše interpretace a pokusy pomocí našeho mozku a jeho schopností realitu vnímat.“

  Čo má matematická nutnosť, že súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity, spoločné s naším mozgom? Je snáď možné, aby súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, neobsahoval štyri entity?

  „Za reálnou považuji hmotu a její vlastnosti. Vše ostatní považuji za konstrukce vzniklé v našem mozku.“

  Čo je hmota? Čo je vlastnosť? 🙂

 345. ind

  @SH

  Povšimněte si, co napsala: „v poslední době se k nim přidaly bolesti levé kyčle a začala jsem kulhat.“ Chápete? Důvodem kulhání nemůže být o 2 cm kratší noha, protože to by kulhala i předtím, než ji to začalo bolet – tohle vám nedošlo?

  Kulhat kvůli rozdílu 2 cm nemusela hned.

  Malé odchylky do 1 cm je schopen svalový, vazivový a cévní systém snadno vykompenzovat. Co je však už dost? Rozdíl 1,5 cm se odrazí na narušení rovnováhy pánve. Rozdíl větší než 2,5 cm se už indikuje k operačnímu řešení problému.
  https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-nestejna-delka-dolnich-koncetin

  Takže podle vás v tomto ta paní lže?
  V té době jsem už věděla, že důvodem mého kulhání a bolestí v kyčli je o dva centimetry kratší levá noha.

 346. Karel 423

  Mohu potvrdit, se zázraky se setkávám denně. Nikoliv však s pouťovými atrakcemi, které využívají k vymývání mozků důvěřivých oveček církve a sekty. Těch je údajně pár kousků a osobně jsem žádný neviděl. Mám na mysli jiné zázraky. Ty, o kterých bezpečně víme, že jsou našemu zraku (věřím že dočasně) skryty v nitru hmoty, ve vesmíru i v našem bezprostředním okolí. Nezabývejme se proto hloupostmi jako jsou dorůstající nohy, plátna s podivnými šmouhami, krev ronícími soškami a podobně. Není lepší využít čas k něčemu smysluplnějšímu? Třeba k výzkumu doposud nepoznaného (nikoliv pouťových atrakcí). Nebo k vlastnímu vzdělávání. Nabízí se toho hodně. Připouštím, že je problém, jak se vyrovnat se slepými uličkami, kam nás může naše snaha zavést. Chce to rozum do hrsti. Evoluce si s tím stejně poradí.

 347. SH

  A proč by měla lhát? Napsala, že důvodem kulhaní je bolest. Dále napsala, že příčinou bolesti bude o něco kratší noha. Dokonce ani nemusela nutně lhát v tom, že měla pocit, že jí opravdu její noha dorostla – sugesce je mocná čarodějka. Nenapsala nicméně to nejdůležitější – zda nějaký ortoped její pocity objektivizoval a potvrdil tak medicínský zázrak. Já stále prostě nechápu jednu věc – tady se dějí zázraky jak na běžícím páse ale nikdo není v konečném důsledku ochoten jít s kůží na trh – vždyť, kdyby mi tehdá tu ruku prodloužil Bůh, tak bych oskenoval všechno to, co mám kolem toho v šuplíku, vymazal bych z toho rodné číslo a mával bych tím před nosem všem těm nadutým skeptikům – podívejte se, tady to je – stal se zázrak, tady je to černé na bílém i s podpisem pana primáře.

  Je to tak jednoduché, přesto je křesťanská praxe poněkud jiná: https://www.youtube.com/channel/UCJGyKkJ1oJs36n3K6_koSkA/videos

  Tady je nějaká paní – tušímže Dagmar, která údajně byla uzdravena Bohem z rakoviny žaludku. Někdo v diskuzii pod videem si požádal o zalinkování lékařských zpráv, přičemž mu bylo přislíbeno, že v příštím videu s tou paní dokumentaci zveřejní a tím pana skeptika snad umlčí. Jenže v příštím videu nebylo po nějakých důkazech ani vidu ani slechu, jen jsme se navíc dozvěděli, že paní pak Bůh uzdravil ještě z migrény. No a ve třetím videu opět žádné podpůrné důkazy, ohledně zázračného uzdravení karcinomu žaludku, zato jsme se dozvěděli že Bůh má paní Dagmar tak moc rád, že ji nechal zmizet kostní výrůstek na její ruce. Máte na to Inde nějaké rozumné vysvětlení, proč křesťané nechávájí skeptiky na pochybách, když mohou svá domnělá zázračná uzdravení poměrně snadno dokázat?

 348. SH

  https://www.youtube.com/channel/UCJGyKkJ1oJs36n3K6_koSkA/videos

  7. 9. 2019 – zmizení výrůstku mezi palcem a ukázovákem pravé ruky po opakované modlitbě
  28.10.2019 – zmizení výrůstku mezi palcem a ukázovákem pravé ruky po opakované modlitbě u úplně jiné členky sboru!!

  I sebevětšímu bláznu pro Krista musí přece dojít, že na těch svědectvích něco nehraje.

 349. toli

  @SH
  Stejně jako vy se obávám že ty zaručené zprávy o Božím uzdravování jsou určeny pouze pro blbé a naivní.Jeden z mnoha zaručených způsobů jak si vytvořit stádečko ovcí a parazitovat na nich.

 350. Karel 423

  @ Medea
  Dáváte mi příliš těžké otázky. Pokusím se vysvětlit svůj názor co je to vlastnost hmoty. Co je to hmota zatím ponechme stranou. (Dokonalou definici teď nepotřebujeme). Hmota, jakákoliv její část, forma atd… má nějakou vlastnost, nebo souhrn vlastností. To je to, co odlišuje např. elektron od protonu, atom jednoho prvku od atomu jiného prvku, molekulu jedné sloučeniny od jiné, amébu od trepky, slona od tasemnice atd. Vlastnost jakékoliv části a formy hmoty umožňuje nebo neumožňuje její interakci s další hmotou (souhlasně nabité částice se budou odpuzovat, nesouhlasně nabité přitahovat, tasemnice se usadí v zažívacím traktu slona nebo neusadí, molekuly sloučenin za určitých podmínek (opět vyvolaných hmotou třeba ve formě světelné energie) vyvolají nebo nevyvolají chemickou reakci. Za určitých podmínek vznikne nebo nevznikne jaderná reakce atd…) Vše to závisí na tom, co budeme, (dohodneme-li se tak) pracovně nazývat vlastností hmoty. Vlastnost je tedy součást hmoty. Můžeme se dohodnout tak, že vlastnost hmoty A, bude pro hmotu B informací a naopak. A reakce vznikne, nebo nevznikne na základě této informace. Praotec Janeček, když uvidí medvěda, tak buď uteče, nebo se ho pokusí ulovit. Zareaguje podle toho, jaké informace o vlastnostech medvěda, mu jeho smysly poskytly.
  Tolik k mojí představě o vlastnostech hmoty.

 351. gin

  Dávají Hady v letadle, nejlepší film od konce 1.světové války, fakt síla! Tady už se jde jen modlit! Zatím a někdy 🙂

 352. SH

  https://www.youtube.com/watch?v=M3jnPc4pTrM

  Na tomto videu vidí 3D věřící zázrak – chlapec vstal ze židle a chodí, haleluja – všichni tleskají a radují se jako o život, neboť zřeli důkaz veliké Boží moci. 2D skeptik vidí, že chlapec se spíše dost šourá – možná má bolesti a povšimne si, že takřka jediný, kdo netleská a ani se zjevně neraduje (spíše tak nervózně přešlapuje) je chlapcova matka nebo babička – poněvadž s největší pravděpodobností nevidí u své ratolesti nic až tak neobvyklého a pochopila narozdíl od těch ostatních hopsalů, že zázrak se nekoná.

  https_www_youtube_com/watch?v=BJq-sdW6NhY

  V tomto případě pastor přecenil své síly, protože dotyčný kluk na vozíčku měl zřejmě kombinované postižení, takže se ho chudáka ani nepodařilo zvednout a přimět k tomu, aby jim tam udělal pár kroků a po skončení natáčení si zase v klidu sedl na vozík a odjel domů.

  https_www_youtube_com/watch?v=Pbpp4vyfTZM

  A tady máme zase pro změnu africkou vymítačku. Afričani jsou na tohle dobří – dá se na to koukat, je to zábavné, má to příběh, a je to celkově pořádná divočina – české pentekostální organizace jsou v porovnání se svými afickými kolegy celkem nudní.

  A tak by se dalo pokračovat do aleluja…

 353. SH

  Tím jste poněkud naběhl… V čem? I zde je narozdíl od těch pasáží ve Skutcích zřejmý kontext. Obě dvě skupiny si vyslechli něco, čemu po jazykové stránce rozuměli, jedna skupina tomu uvěřila a druhá nikoliv.
  Z kontextu skutků ale nelze přímočaře odvodit, zda se jednalo o hlas nebo o zvuk hromu či polnice či něčeho podobného (narozdíl od zmiňované pasáže z Jana) a tím pádem nelze přímočaře odvodit ani to, zda se jednalo o sluchový vjem jako takový nebo o porozumění obsahu.
  Napsal jste, že rozpor je pouze v mém domýšlení si věcí, které v textu nejsou. To stejné ovšem mohu tvrdit i já o vás ohledně harmonizování si věcí, které v textu vyloženě nejsou.

 354. Alibaba

  ind: Vysvětlujete si to tak, že ta paní v tom svědectví lže?
  Ne, paní si může jen blbě vymýšlet popřípadě blbě papouškovat, tak jako do dělají všichni věřící.

  Aby to bylo s důkazama v pořádku, tak bych očekával dokumentaci, viz SH.

 355. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Otázka:
  Čo má matematická nutnosť, že súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity, spoločné s naším mozgom? Je snáď možné, aby súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, neobsahoval štyri entity?
  Osobně se domnívám, že prakticky vše. Důvody:
  – Nejprve se shodněme na pojmu. Entitu zde chápu jako něco jsoucího. Takže abychom mohli něco označit jako jednu entitu a něco dalšího jako entitu druhou atd., musíme se smířit s tím, že pro přesnost výsledku např. 1+1=2 je nutné to něco mít přesně ohraničené.
  – V mé mysli, kterou lokalizuji do mozku, se o provede lehce pomocí představy jakéhosi oddělení jednoho od jiného, neboli abstrakce.
  – V reálném světě však nic takového neznám. Faktické oddělení třeba části hmoty a prostoru od sebe není možné – na tom se snad shodneme. Takto bychom mohli pokračovat, že žádný jev reálného světa nelze oddělit od jiných.
  – Takže nakonec je matematika, souhlasím s vámi, popis určité logické nutnosti mezi dvěma entitami, ale pouze v našem mozku a může sloužit jako více-méně přesný popis reálných jevů světa. Je to modelovací nástroj, něco jako excelentní špachtle v rukou vynikajícího štukatéra (třeba).

  Jaroslav Štejfa

 356. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „– Nejprve se shodněme na pojmu. Entitu zde chápu jako něco jsoucího. Takže abychom mohli něco označit jako jednu entitu a něco dalšího jako entitu druhou atd., musíme se smířit s tím, že pro přesnost výsledku např. 1+1=2 je nutné to něco mít přesně ohraničené.
  – V mé mysli, kterou lokalizuji do mozku, se o provede lehce pomocí představy jakéhosi oddělení jednoho od jiného, neboli abstrakce.
  – V reálném světě však nic takového neznám. Faktické oddělení třeba části hmoty a prostoru od sebe není možné – na tom se snad shodneme. Takto bychom mohli pokračovat, že žádný jev reálného světa nelze oddělit od jiných.“

  Takže podľa Vás žiadne rozlíšiteľné entity bez dostatočne rozlišujúceho pozorovateľa neexistujú. Teda neexistujú kamene, planéty, hviezdy, galaxie, stromy, dažďové kvapky, … pokiaľ ich nejaký vhodný pozorovateľ nerozlišuje. Pred pozorovateľom existovalo len JEDNO 🙂 Áno?

  Keď teda vedci píšu o jednotlivých objektoch, existujúcich pred tým ako sa objavil prvý pozorovateľ, tak píšu nezmysly, pretože pred tým bolo iba JEDNO?

 357. Medea

  @ (pseudo)Marek

  „Mimochodem mam tady pro Medeu jednu pěknou studii, která opět dokazuje, že rasy existují: “

  Tak ja tam žiadnu štúdiu nevidím, len nejaký popularizačný článok, ktorý sa odvoláva na pána Martina Kotačku, genealóga a historika. A hovorí sa tam o vzorkách DNA od cca 2000 českých mužov a o výskume DNA chromozómu Y u spomínaných mužov. O nejakom dokazovaní, že „rasy existují“, tam nie je ani ň 🙂

  Ešte k tomu článku. Chromozóm Y sa dedí z otca na syna. Teda analýzou jeho DNA je možné určiť haploskupinu, ktorú si zdedil „po meči“ od nejakého Tvojho prapredka. Z tejto analýzy sa však nič nedozvieš o predkoch Tvojej matky alebo hocijakej tvojej pramatky. A je Ti dúfam jasné, že okrem patrilineárnych a matrilineárnych postupností predkov, napr.:

  Hasan → ♂→♂→♂→♂→♂→♂→♂→♂→♂→♂→ Multinick
  Mařena → ♀→♀→♀→♀→♀→♀→♀→♀→♀→♀→ Multinick

  máš aj bezpočet pohlavne zmiešaných línií …→predok→potomok →…, tvorených predkami mužského aj ženského pohlavia, napr.:

  Babatunde → ♂→♂→♂→♂→♂→♀→♀→♂→♂→♀→ Multinick
  Božetěcha → ♀→♂→♀→♀→♂→♂→♂→♀→♂→♂→ Multinick

  ***
  K slovanskosti alebo neslovanskosti génov. Slovanstvo je podľa mňa kultúrny koncept, nie biologický. Slovanom, Germánom, Ugrofínom, … sa človek nerodí, ale sa ním prostredníctvom výchovy stáva. Takže ak jednovaječné dvojičky Janko a Danko budú vychovávané oddelene, v germánskej a slovanskej rodine, tak sa jeden môže stať Germánom a druhý Slovanom. Samozrejme, pokiaľ by mali nejaké príliš atypické fyzické znaky, nezapadajúce do ich prostredia (napr. veľmi tmavú kožu), tak by to mohlo vážne narušiť, napr. kvôli rôznym predsudkom, budovanie ich Germánskej resp. Slovanskej identity, ale pokiaľ sa nebudú výrazne fyzicky líšiť od okolitej populácie, tak z nich môžu vyrásť Germán a Slovan, aj keď na genetickej úrovni mdzi nimi nebude rozdielu. Takže z môjho hľadiska žiadne slovanské, germánske, keltské, … gény NEEXISTUJÚ. (Ako som už inde spomenula, jedna moja stará matka je Maďarka, jedna prastará matka bola Nemka a iná prastará matka Rumunka, ale ja som bola vychovávaná a cítim sa ako Slovenka, teda aj Slovanka 🙂 )

  Je však pravda, že v genetike alebo antropolǵii sa používajú aj prívlastky odkazujúce na jazykové alebo kultúrne skupiny. Napr. Y-chromozómová haploskupina R1a sa zvykne označovať ako „slovanská“. Zrejme pre jej veľké rozšírenie medzi Slovanmi, ale táto skupina sa objavila cca pred 22 – 25 tisíc rokmi, teda v dobe, keď ešte žiadni Slovania neexistovali. Ale je samozrejme rozšírená aj medzi neslovanmi. Vysoké frekvencie R1a v Európe: Poľsko (57,5% obyvateľov), Ukrajina (40 až 65%), európske Rusko (45 až 65%), Bielorusko (51%), Slovensko (42%), Lotyšsko (40) %), Litva (38%), Česká republika (34%), Maďarsko (32%), Nórsko (27%), Rakúsko (26%), Chorvátsko (24%), severovýchodné Nemecko (24%), Švédsko (19%) a Rumunsko (18%).

  ***
  K (ne)existencii rás. Koncept ľudskej rasy je podľa mňa dosť vágny a myslím si, že sa viac hodí do sociológie než do biológie. Vidím to tak, že spoločnosť má nejaké FUZZY pravidlá, pomocou ktorých identifikuje príslušnosť k rase na základe genealógie a zdieľaných fyzických, prípadne aj sociálnych, znakov. Pri skúmaní genetickej podmienenosti priemerného IQ skupín, by bolo podľa mňa vhodnejšie zamerať sa na GENETICKY jasne vymedzené populácie (napr. pomocou haploskupín), nie na rasy.

 358. Medea

  „Tak ja tam žiadnu štúdiu nevidím, len nejaký popularizačný článok, ktorý sa odvoláva na pána Martina Kotačku, genealóga a historika.“

  tam žiadnu štúdiu nevidím…

 359. SH

  Ještě k tomuto videu: https://www.youtube.com/watch?v=BJq-sdW6NhY

  Teprve teď jsem si pročetl anotaci a komentáře. Dotyčný mladík má skutečně kombinované postižení ( because he has child brain palsy, that includes mental retardation, autism, epilepsy, he hardly controls his muscles and his walk is problematical. He is everytime tired, a wheelchair is necessarry to use and he needs non-stop my help. Degree of his handicap belong to the most difficult,because he has epileptic attacks very often and medicaments don´t work.) Jeho matka si je plně vědoma, že tento handicap patří do oblasti postižení, kdy se zkrátka zázraky nedějí (Nobody was restored to health from such difficult handicap like has Jakub in Slovakia.) Je pravděpodobné, že je v tom ohledu velmi dobře informovaná a nastudovala si kde co.
  Přesto všechno věří, že Ježíš zasáhne a nepřízeň synova osudu se jednoho dne zvrátí:

  I believe in powerful God and I know that he can reverse everything on good.
  I believe what Jesus has won on cross for me and my son. I am living
  under faith not only vision.I believe in my son´s restoration to health.
  I used to read Bible, as well as I pray and bless God daily. I´ve got many
  promises about my son´s restoration. Some people around me think that
  if God hadn´t done it until now, that he will restore my son Jakub to health never.
  I refuse it in the name of Jesus. I ve got much light through this
  my cross and my life has changed, I thank God very much for it.

  I´ve got a lot of promises. Every where I talk about that Jakub is being
  restored healthy. I believe that those, who believe, don´t remain in the shame.
  Last year we were on charismatic conference in Sweden and there one man came to us
  and told us Word from God, that Jakub will be restored to health on a big
  congregation and that Jakub is like soft gold nugget for God.

  V diskuzi té paní někdo napsal: “skús sa obrátiť na Alexandra Barkóciho, Komárno buď požehnaná a požehnaním”
  Přičemž odpověď byla následující: “Modlil sa už 3 krát….”

  Zatiaľ nikto nemal vieru na UZDRAVENIE môjho syna………!!!!!!!!!!!

  Please dear brother in Jesus Christ pray for us, if it is God´s time for my son. Haleluja and thanks to our God that makes such great work. God bless You.

  Na jednu stranu tu paní chápu. Víra ji poskytuje naději. Z mého pohledu naprosto falešnou naději, ale přeci jen naději – že jednoho krásného dne se za jejího syna pomodlí nějaké skutečné “křesťanské eso” a Bůh kývne prstem a řekne “staniž se” a z mentálně retardovaného autisty s epilepsií se stane normální kluk, co vystuduje školu, ožení se a udělá z mámy babičku. Trochu mi to připomělo tohoto veselého chlapíka: https://www.youtube.com/watch?v=uBpQEzYeuVQ – též věří, že Ježíš mu jednoho krásného dne přičaruje ruce i nohy a on si pak bude moci třebas zahrát basket s kámošema. Přitom asi též tak nějak tuší, že by byl první na světě, komu by se něco takového stalo. Přemýšlel jsem, co bych takovému člověku řekl, když bych se s ním někdy setkal tváří v tvář … a viděl jeho nadšení a tu nezlomnou víru ve své uzdravení. Jestli bych se mu snažil jeho fantazie vyvracet podobně jako Indovi nebo bych si to spíše celé vyslechl a raději pomlčel. Na jednu stranu si myslím, že by se člověk neměl upínat na falešné naděje, na druhou stranu by naděje jako taková, němal být lidem upírána, neboť naděje umírá poslední. Není to jednoduché na tom světě…

 360. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Nepřehánějte prosím.
  Především netvrdím, že bez pozorovatele je reálný svět nerozlišitelné jedno. Pouze říkám, že není-li pozorovatel, tedy nikdo nepopisuje rozdíly jednoho od druhého. Pokud tedy nás dva povýšíme na pozorovatele a začneme rozlišovat jedno od druhého, jistě nám to půjde zprvu velmi dobře. Jistě odlišíme mraky od slunce, hlíny apod. Pokud budeme větší detailisté, zjistíme, že i každé takto původně pozorované něco má svou vlastní strukturu. Pokud část struktury něčeho (odlišná od části další z této struktury) budeme dále zkoumat, má také svou substrukturu atd. Proces se stává neuzavřen a lidé se dále nedostali. Jakmile zapojili do svých úvah matematiku, tak vytvořili abstraktní, absolutně přesné vztahy – viz 1+1=2. Ale jak jsem popsal výše, nejsme schopni nikdy překročit tuto mez mezi abstraktním a konkrétním, pokud se nesmíříme s tolerančním polem. Například shledáme-li na stole dvě jablka, abstrakce 1+1 je skoro dokonalá, každý si může vzít jedno, pokud se jeden uskrovní a spokojí se s menším či ošklivějším. (Tedy skutečnost je taková, že ať vezmeme jakékoli kritérium pro naplnění vzorce 1+1=2, vždy víme, že nesčítáme skutečně 2x stejnou hmotnost, kyselost, barvu, tvar, a cokoliv si pomyslíme.) Pokud pak položíme otázku, zda jsou ony entity stejné, jako 1 a 1 , jsme v koncích. Neumíme to, protože mimo jiné se to pořád mění. Dál nemá cenu pokračovat. Podle mého konkrétní reálný svět je natolik dynamický, že se vždy musíte ve zprávách o jeho stavu smířit (i při použití matematiky a logiky) s nepřesností jeho popisu. Dál podle mne, kdyby neexistovala ta nekonečně se měnící rozmanitost našeho světa (pominu-li, že bychom zde tedy nemohli být), pak by nastalo vaše želané, že vše by bylo matematicky přesné, bylo by jedno.
  Zaplaťpámbu, vědci nepíší nesmysly, mají matematiku a logiku ve svém vědomí a lopotně zpřesňují svá tvrzení o světě při vědomí, že chyba se pouze může měnit, nikoliv zmizet. S tím také souvisí náš spor o tom, co je pravda.
  Jaroslav Štejfa

 361. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Medee:
  Až trochu pozdě jsem si uvědomil, že možná vás irituje toto moje předchozí tvrzení: ” V reálném světě však nic takového neznám. Faktické oddělení třeba části hmoty a prostoru od sebe není možné – na tom se snad shodneme. Takto bychom mohli pokračovat, že žádný jev reálného světa nelze ABSOLUTNĚ oddělit od jiných.”
  Musím dodat, že zde možná pro pregnantnost chybí slovo “absolutně”, což znamená, že každý jev konkretního reálného světa je neustále ovlivněn a ovlivňuje jevy jiné. Což jen zesiluje mou argumentaci (si myslím).
  Jaroslav Štejfa

 362. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  Čo má matematická nutnosť, že súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity, spoločné s naším mozgom? Je snáď možné, aby súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, neobsahoval štyri entity?
  Osobně se domnívám, že prakticky vše. Důvody:
  – Nejprve se shodněme na pojmu. Entitu zde chápu jako něco jsoucího. Takže abychom mohli něco označit jako jednu entitu a něco dalšího jako entitu druhou atd., musíme se smířit s tím, že pro přesnost výsledku např. 1+1=2 je nutné to něco mít přesně ohraničené.
  – V mé mysli, kterou lokalizuji do mozku, se o provede lehce pomocí představy jakéhosi oddělení jednoho od jiného, neboli abstrakce.
  – V reálném světě však nic takového neznám. Faktické oddělení třeba části hmoty a prostoru od sebe není možné – na tom se snad shodneme. Takto bychom mohli pokračovat, že žádný jev reálného světa nelze oddělit od jiných.
  – Takže nakonec je matematika, souhlasím s vámi, popis určité logické nutnosti mezi dvěma entitami, ale pouze v našem mozku a může sloužit jako více-méně přesný popis reálných jevů světa. Je to modelovací nástroj, něco jako excelentní špachtle v rukou vynikajícího štukatéra (třeba).

  Pre pravdivosť tvrdenia: „Ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity“, nie je potrebná aktuálna existencia nejakých odlíšiteľných entít, pretože v tom tvrdení sa nehovorí, či nejaký súbor rozlíšiteľných entít existuje alebo neexistuje, hovorí sa len o tom, že ľubovoľný súbor spĺňajúci isté podmienky obsahuje práve štyri entity. (V mojej predošlej nedbalej formulácii slovo „ľubovoľný“ chýba. Najlepšie by bolo zapísať to tvrdenie formálne, ale nechce sa mi 🙂 )

 363. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Nepřehánějte prosím.
  Především netvrdím, že bez pozorovatele je reálný svět nerozlišitelné jedno.“

  Tak potom môžu existovať viaceré rozlíšiteľné entity nezávisle od ľudského mozgu.

  „Takže abychom mohli něco označit jako jednu entitu a něco dalšího jako entitu druhou atd., musíme se smířit s tím, že pro přesnost výsledku např. 1+1=2 je nutné to něco mít přesně ohraničené.“

  A na tomto sa isto nezhodneme. Súbory majú totiž dve navzájom vylučujúce sa kategórie: tie, v ktorých je jedna entita a iná jedna entita, a potom už žiadna iná, a ostatné. Zákonitosť 1 + 1= 2 vyjadruje vlastnosti súborov v tej prvej kategórii. O situácii v druhej kategórii nehovorí nič.

 364. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Takže abychom mohli něco označit jako jednu entitu a něco dalšího jako entitu druhou atd., musíme se smířit s tím, že pro přesnost výsledku např. 1+1=2 je nutné to něco mít přesně ohraničené.“

  A aj dve nepresne ohraničené entity sú dve entity.

 365. Medea

  „Súbory majú totiž dve navzájom vylučujúce sa kategórie: tie, v ktorých je jedna entita a iná jedna entita, a potom už žiadna iná, a ostatné.“

  Súbory majú totiž dve navzájom vylučujúce sa kategórie: tie súbory, v ktorých je jedna entita a iná jedna entita, a potom už žiadna iná, a ostatné súbory.

 366. gin

  1) Medea uznává platónský druh a ne rasu? 😮

  2) Rasa/etnikum je nějaký společný genetický základ, kterým se liší daná skupina od jiných. Liší se mezi sebou jedinci (vyjma jednovaječných dvojčat, tam je odlišnost hlavně epigenetická spíš než genetická) , liší se mezi sebou v průměru i určité populace co se spolu evolučně vyvíjely na společném území po delší dobu, jsou propojeni hodně i rodově-pokrevně, víc než s jinými populacemi. Mají svůj specifický genotyp i fenotyp. Viz. např. William C. Boyd a jeho pojetí rasy. Jde o souhrn nějakých genů co odpovídají za fenotypové rozdíly.

  “Takto lze určit příslušnost muže k jeho genetické skupině. Slovanská má označení R1a a například poměrně rozšířená je germánsko-keltská R1b.”

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jen-tretina-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum-40050010

  3) Vyrábí se různé léky pro černochy nebo bělochy v USA, jsou jiní geneticky v průměru. Míšenci existují, ale jde o poměry. Například jestli jste 50/50 nebo 90:10 atd… Většina z nás jsou sice míšenci, ale ne cca poloviční, ale spíš inklinujeme víc k “bělošským” rasám nebo černým nebo žlutým rasám.

  “Termín “rasa”, kromě jeho jiných použití, zažil jistou renesanci v biomedicínském výzkumu v USA. [96] Souvisí to se snahami uvedenými ve farmakogenetice o využití jednotlivých charakteristik genomu, které mohou ovlivnit tendenci k onemocnění nebo reakci na léky, ke zlepšení terapie.”

  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie

  4) Některé africké populace nemají v sobě např. vůbec geny neandrtálců, Evropané ano.

  “Obecně však v místních populacích existuje průměrně 85% statistické genetické variace, ~ 7% je mezi místními populacemi na stejném kontinentu a ~ 8% variace se vyskytuje mezi velkými skupinami žijícími na různých kontinentech.”

  (je vidět, že i pár % dělá hodně, viz. průměrné rozdíly v IQ a viz. výše, např. Minnesota Transracial Adoption Study )

  htt—-ps://en.m.wikipedia.org/wiki/——Race_(human_categorization)

  Pěkný zbytek měsíce a zase někdy třebas, není času nazbyt, váš opilec Tonda Vlas – pravý a jediný 🙂

 367. toli

  @Medea
  Teď dávají na dvojce další díl amerického seriálu o dějinách lidstva.Tento díl je věnován zlatému věku Islámu.Arabská říše byla bohatá díky zlatu které těžila ve svých pouštích.Díky svému bohatství se mohli věnovat na jedné straně rozvoji věd a na druhé straně záchraně antického vědění pro budoucí pokolení.Jednoduše díky bohatství jim zbýval čas na “zbytečnosti” a nemuseli se přepínat sháněním obživy. Medeo víš kdy začal úpadek islámské civilizace ? Zajímalo by mne to.

 368. gin

  Zlatý věk islámu je z větší části mýtus (viz. Robert Spencer atd.), byla to stále primitivní kultura žijící částečně z lepších objevů antiky nebo tamních populací před islámem. A také proto dopadli jak dopadli, vedle nižšího IQ Arabů a klimatických změn to bude hlavně návrat k tradičnímu islámu.

  Je samozřejmě též možné, že islám měl dysgenický efekt a Arabové po staletích islámu ještě více zhloupli – v průměru. (netýká se jen Arabů, ale všech muslimů co ho vyznávali delší čas, po několik staletí třeba).

  Pěkný zbytek měsíce a někdy, fakt už letím, Čína čeká 🙂

 369. toli

  Multinicku už s těmi bláboly běž do píče anebo spíše do Číny a tam se prosím nakaž 😀

 370. gin

  Jak myslíš, Mrtvičko, zatím jsem vše rozumně odůvodnil a ozdrojoval (a to velmi kvalitně) a mam to vypiplané, na rozdíl od lidí po mrtvici co volili Zemana a teď se za to stydí (nemluvě o buzících s manželkou, kteří nerozpoznali pohlaví ani ve své dospělosti). Zatím a někdy, tvůj Toník, ale může to být i matrix, to jo 🙂

 371. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Pokud se shodneme na tom, že svět, o kterém mluvíme (tedy konkrétní reálný),se bez inteligentního pozorování a hodnocení, tedy třeba mozku a myšlení, vůbec nezabývá podobnými problémy, o které se zde přeme, pak mi prosím odpovězte na otázku, jak jevy v něm a kým nebo čím jsou rozlišeny na entity (takové či makové), kde je odlišeno, že 1+2=3 nebo 2+2=4 atd. a jaký to má pro tento svět význam. Pokud odpovíte, že svět existuje bez potřeby rozlišování, bez potřeby logiky a matematiky, pak se chová mimoděk a potvrzujete mi, že ony zákonitosti logické a matematické do jeho dění přináší naše mysl s vynucenými chybami.
  Pokud ovšem budete tvrdit, že svět bez inteligentního pozorování a hodnocení se problémy matematiky a logiky zabývá, nebo je účelně využívá, pak je tam musel někdo (muselo něco) vložit nebo alespoň nastartovat. Pak by mě zajímal váš názor, co to je, když ne život.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Pokud jsou dvě entity a každá je např. neohraničená tak, že se překrývá s tou druhou, k čemu je vám jejich součet, když nevíte do jaké míry jsou totožné. Abstraktní součet sedí a prakticky to asi nemá význam jiný, než duševní tělocvik. Tak pochybuji, že něco takového provozuje svět bez inteligence.

 372. gin

  “Pokud odpovíte, že svět existuje bez potřeby rozlišování, bez potřeby logiky a matematiky, pak se chová mimoděk a potvrzujete mi, že ony zákonitosti logické a matematické do jeho dění přináší naše mysl s vynucenými chybami.”

  A fyzikální jev jako gravitace existuje podle vás i bez popisu člověka? Obíhala Země kolem Slunce i bez lidského popisu (a před ním) nebo ne? (vynechme teď matrix, jen tak pro legraci). Jestli existují různé fyzikální jevy i bez popisu, proč ne matematické?

  Zatím a někdy, Tonda Vlas(ov) 🙂

 373. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Pokud se shodneme na tom, že svět, o kterém mluvíme (tedy konkrétní reálný),se bez inteligentního pozorování a hodnocení, tedy třeba mozku a myšlení, vůbec nezabývá podobnými problémy, o které se zde přeme, pak mi prosím odpovězte na otázku, jak jevy v něm a kým nebo čím jsou rozlišeny na entity (takové či makové), kde je odlišeno, že 1+2=3 nebo 2+2=4 atd. a jaký to má pro tento svět význam.“

  Vy si vážne myslíte, že v jadre berýlia sú štyri protóny len preto, že ich niekto spočítal? Predtým tam štyri neboli? A že počet týchto protónov nemá pre náš svet význam (protónové čísla atómov určujú chemické vlastnosti prvkov)?

  „pak mi prosím odpovězte na otázku, jak jevy v něm a kým nebo čím jsou rozlišeny na entity“

  Tak sa už konečne rozhodnite. Bol svet pred pozorovateľmi tvorený rozlíšiteľnými entitami alebo tu pred pozorovateľmi bolo len nejaké tajomné JEDNO? (Alebo je tu snáď stále prítomný nejaký pozorovateľ, možno VEĽKÝ POZOROVATEĽ?) 😀

  „že ony zákonitosti logické a matematické do jeho dění přináší naše mysl s vynucenými chybami“

  Svet je nabitý matematikou (matematickými zákonitosťami). Stretávame sa s ňou na každom kroku, v kvapkaní vody, v atómoch, v pohyboch planét, … je všadeprítomná. Stojí na nej fyzika aj naše technológie.

 374. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Například shledáme-li na stole dvě jablka, abstrakce 1+1 je skoro dokonalá, každý si může vzít jedno, pokud se jeden uskrovní a spokojí se s menším či ošklivějším. (Tedy skutečnost je taková, že ať vezmeme jakékoli kritérium pro naplnění vzorce 1+1=2, vždy víme, že nesčítáme skutečně 2x stejnou hmotnost, kyselost, barvu, tvar, a cokoliv si pomyslíme.) Pokud pak položíme otázku, zda jsou ony entity stejné, jako 1 a 1 , jsme v koncích.“

  Platiete si kardinálne čísla s reálnymi 🙂 Ja som hovorila o aritmetike prirodzených čísel – prirodzené čísla ako počty entít. Pre počet prvkov nejakej množiny resp. počet inštancií nejakej vlastnosti je ich podobnosť irelevantná.

  „Pokud pak položíme otázku, zda jsou ony entity stejné, jako 1 a 1 , jsme v koncích.“

  Keby boli „dve“ entity úplne, ale úplne, „stejné“ (absolútne ničím by sa jedna neodlišovala od druhej), tak by neboli dve, ale iba jedna 🙂

  „Podle mého konkrétní reálný svět je natolik dynamický, že se vždy musíte ve zprávách o jeho stavu smířit (i při použití matematiky a logiky) s nepřesností jeho popisu.“

  Možno je svet na elementárnej úrovni diskrétny, niečo ako celulárny automat. Diskrétny čas, diskrétny priestor zložený z identických buniek, ktoré môžu byť len v malom počte stavov viazaných malým počtom prechodových lokálnych pravidiel a celá rozmanitosť sveta je daná len kombinatoricky, vďaka obrovskému počtu buniek a neprehľadnej zmesi ich okamžitých stavov. Možno je svet niečo ako celulárny automat a fundamentálne prírodné konštanty sú v skutočnosti celočíselné a PRESNE vypočítateľné 🙂

  „Dál podle mne, kdyby neexistovala ta nekonečně se měnící rozmanitost našeho světa (pominu-li, že bychom zde tedy nemohli být), pak by nastalo vaše želané, že vše by bylo matematicky přesné, bylo by jedno.“

  Čo to má spoločné s presnosťou matematiky? Fyzika a prírodné vedy sú nepresné, ale v matematike je všetko matematicky presné. A svet matematických štruktúr je podľa mňa nekonečne rozmanitejší než náš fyzikálny vesmír.

  „chyba se pouze může měnit, nikoliv zmizet“

  To neviete, len tomu veríte. Svet môže byť na fundamentálnej úrovni popísateľný elegantnou matematickou teóriou, ktorá neobsahuje žiadne kontingentné fyzikálne konštanty, len matematické konštanty, pekne a presne vypočítateľné. Elegantná fundamentálna teória sveta, ktorej matematická formulácia sa vojde na tričko, ako voľakedy povedal Hawking 🙂

 375. Medea

  @toli

  „Medeo víš kdy začal úpadek islámské civilizace ? Zajímalo by mne to.“

  Tak niektorí formálne datujú islamský zlatý vek (IGA) do obdobia od založenia Domu múdrosti v Bagdade (koniec 8. storočia) až do vyplienenia Bagdadu Mongolmi (1258). Hranice IGA sú však podľa mňa neostrejšie. Svetlá civilizácie sa šírili, roznecovali a pohasínali v islamskom svete aj po tomto formálnom dátume. Napríklad slávny astronóm Ulugbeg, Tamerlánov vnuk, žil v rokoch 1394 – 1449. Mal astronomické observatórium v Samarkande – významnom centre vtedajšej vzdelanosti. Súčasťou observatória boli aj veľké astronomické zariadenia, ktoré umožňovali robiť veľmi presné astronomické pozorovania. Presnosť planetárnych tabuliek a hviezdneho katalógu vypracovaných v tomto observatóriu (dostali sa aj do Európy) bola prekonaná až v časoch Tycha de Brahe. V tomto observatóriu pracoval aj matematik a astronóm Džamšíd Al-Káší, veľmi zručný počtár, ktorý napr. vypočítal dvojnásobok čísla π s presnosťou na 16 desatinných miest (táto presnosť bola prekonná až na konci 16. storočia) a zostavil aj tabuľky funkcie sínus s presnosťou na 8 desatinných miest. Aj kultúra Mogulov v 16. až 17. storočí bola zaujímavá.

  Ale ja by som povedala, že koncom 15. storočia nastal definitívny zostup islamského sveta a obrovský vzostup Európy. A v 16. storočí Európania výrazne prekonali vo väčšine oblastí arabskú aj grécku vedu. (Ale nie vo všetkom. Napr. stoici mali veľmi rozvinutú logiku, na ktorú sa po páde Rímskej ríše (a možno už aj skôr) zabudlo. Aj stredovek bol, čo sa logiky týka, rozvinutejší než táto novoveká Európa.) A v 17. sa napokon v Európe zrodila moderná, na matematike a systematickom experimentovaní založená prírodná veda (vtedy to bola hlavne mechanika) 🙂

 376. Medea

  „Aj stredovek bol, čo sa logiky týka, rozvinutejší než táto novoveká Európa.“

  Samozrejme, scholastici túto logiku využívali hlavne na teologické a filozofické špekulácie a humanisti, ktorí týmto špekuláciám nedôverovali, a logike veľmi nerozumeli, vyliali s vaničkou aj dieťa 🙂

 377. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Musím připomenout, že vám odporuji v jediném: tvrdím, že logika a matematika jsou výmysly lidské inteligence (protože jinou zatím neznám) a mohou být i výmyslem inteligence jiné (pokud existuje) ale pak mohou být i odlišné.
  Takže
  K tvrzení „Pre pravdivosť tvrdenia: „Ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami . . . „“ se musím zeptat kde ve světě, bez abstrakce v naší mysli, je uloženo? Připouštíte, že v někdy nezáleží na podobnost entit, někdy, že úplně shodné entity jsou entita jedna, asi eskamotujete. To vám ani nevyčítám. Někdy je za entitu považován jakýkoliv myšlenkově uchopitelný prvek nebo celek, někdy musí být nezávislá či odlišitelná na jiné entitě, znova zdůrazňuji nemožnost vynechání pozorovatele. Například – pokud vás postavím před dvě sklenice (na jejich podobnosti nezáleži), tak asi na mé otázky odpovíte – ano, vím dvě entity, jednu a jednu. Pokud ale ty sklenice vezmu a upustím je na dlaždičky, rázem se tatáž hmota změní na nespočet entit jiných, kde skutečnost bude úplně jiná, jejich popis také, ovšem pouze bude-li zde autor popisu.
  Ano, já si vážně myslím, že že v jadre berýlia sú štyri protóny preto, že lidská mysl definovala odlišitelný shluk energie-hmoty v entitě, kterou nazvala jádro beryllia a ten shluk nazvala proton a spočítala, že jsou čtyři. Ano skutečně si myslím, že počet týchto protónov nemá pre svet bez pozorovatele význam (ve smyslu je to dobré/špatné). Kdyby celé takové uspořádání bylo úplně jiné, jaký jiný význam by to mělo bez nás?
  Už po několikáté vám říkám – odporuji vám v otázce, kdo je tvůrcem logiky a matematiky. Požadovat po mě, abych uznal, že svět se skládá z entit je vlámávat se do otevřených dveří. Stejně tak se mohu zeptat já vás – vnímá svět bez lidí, že se skládá z jednoho nebo z nekonečného množství jiného? Zase narazíme na kategorizace, které jsou dány pouze nám.
  Z toho plyne i můj odpor tvrdit, že svět je nabitý matematikou. Znova tvrdím, svět se matematisovatelný, pokud se smíříme s odstraňováním chyb plynoucích z porovnávání skutečnosti s absolutním vyjádřením matematickým.
  Myslím, že si nepletu čísla reálná s kardinálními, jen se (znova) vám snažím vysvětlit, že bez inteligence je vůbec jakýkoliv popis okolního světa nemožný, jakmile použijete termíny „čísla“, „kardinální“, „reálný“, jste uzavřena v abstrakci, kterou disponuje pouze (jak je zatím známo) mozek myšlením, hmotný a prostorový detonát to nemá.
  „Možno je svet na elementárnej úrovni diskrétny, . . .“ tady s vámi souhlasím, možná ne.
  „Čo to má spoločné s presnosťou matematiky? Fyzika a prírodné vedy . . .“ znova souhlas (pokud nevyhyneme).
  „To neviete, len tomu veríte. Svet môže byť na fundamentálnej úrovni popísateľný To neviete, len tomu veríte. Svet môže byť na fundamentálnej úrovni popísateľný elegantnou matematickou teóriou, ktorá neobsahuje žiadne kontingentné fyzikálne konštanty, len matematické konštanty, pekne a presne vypočítateľné.“
  Ano, nevím možná jsem pravdě blíže já, možná vy či S. Hawking. Možná si pod slovem „věřit“ představujeme podobný význam, já si představuji jako synonymum „ předpokládám“. Skepsi mám k tomu, že za představou, jak je svět dokonale popsán, se může skrývat konec lidského poznání a tedy úpadek, motor zhasne.
  Nicméně zcela na závěr. Mrzí mě, že naše polemika je zde trochu off topic, ačkoliv pro mne je to druh osvěžující lázně. Tímto obecně nenapadám nábožensky věřící.
  Jaroslav Štejfa

 378. ind

  @SH

  Dokonce ani nemusela nutně lhát v tom, že měla pocit, že jí opravdu její noha dorostla – sugesce je mocná čarodějka.

  V případě, že nelhala a jedna její noha by stále byla o 2cm kratší, než druhá, pak by to byl ještě větší zázrak, kdyby ji přestaly bolet záda a kyčel a přestala by kulhat.

 379. SH

  pak by to byl ještě větší zázrak, kdyby ji přestaly bolet záda a kyčel a přestala by kulhat. – ona je taky otázka, jak dlouhý je přesně časový úsek “od té doby”, že ano 🙂 Od té doby vděčím Bohu za to, že nekulhám, bolesti zad ustoupily a já mohu bez problémů vykonávat svoje zaměstnání.
  Jednu paní Bůh vyléčil ze schizofrenie. Asi tak na na 6 měsíců, pak se to zase vrátilo, i když prý ataky už byly mírnější – no tak aspoň něco teda.

 380. SH

  Ono to funguje asi takto nějak Inde, věřící se na to koukají většinou následující optikou: je docela možné, že některé uzdravení jsou podvody nebo sebeklam, ale v zrovna v našem sboru Bůh opravdu působí a byli jsme toho všichni svědky. Tomu svého času věřil i M.u.l.i.t, ale když ani po několika letech účasti na všemožných akcích neviděl ani jeden skutečný zázrak, došlo mu, že celá ta věc nefunguje – že všechny ty proklamované zázraky jsou jen neexistující černé labutě.

 381. ind

  @SH

  I zde je narozdíl od těch pasáží ve Skutcích zřejmý kontext.

  Proč pro daný význam slova potřebujete zřejmý kontext?

  To stejné ovšem mohu tvrdit i já o vás ohledně harmonizování si věcí, které v textu vyloženě nejsou.

  Nenapadlo vás, že věci, které v textu nejsou, není potřeba harmonizovat?

  Celé to je o tom, že mi ty výňatky z Písma zmiňujete proto, že jsou podle vás v rozporu. Jasně jsem vám ukázal podle významu daných slov, že tam rozpor není, ale všechna vyjádření mohou být pravdivá. O pravdivosti svědčí navíc to, že kdyby je autor vymyslel, zvolil by zřetelnější soulad.

  Mimochodem, jak si poradíte s kontextem v tomto verši (přidávám alternativní překlad)?
  Jan 3,8
  Vítr (G4151) vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk (G5456), ale nevíš, odkud přichází a kam jde.
  Duch (G4151) vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas (G5456), ale nevíš, odkud přichází a kam jde.

 382. ind

  @SH

  Těžko přesvědčíte někoho, kdo sám zázraky zažil.
  Myslíte, že jsem nevěřící a lžu vám tady?

 383. SH

  Myslíte, že jsem nevěřící a lžu vám tady? – Ó to ne, ze lži vás nepodezřívám, pouze ze sebeklamu 🙂 Krom toho vy sám moc dobře víte, že žádný skutečný zázrak (přičarované končetiny, obživnutí mrtvoly, uzdravení z geneticky podmíněných chorob typu Downův syndrom, atp.) jste na vlastní oči neviděl. Ani vy, ani nikdo z vašeho sboru – tak to je a tak to taky zůstane.

 384. ind

  @SH

  Jednu paní Bůh vyléčil ze schizofrenie. Asi tak na na 6 měsíců, pak se to zase vrátilo, i když prý ataky už byly mírnější – no tak aspoň něco teda.

  Znám člověka, kterému byla diagnostikována těžká forma schizofrenie. Poté, co byl uzdraven, neměl už žádné problémy. Co bylo na tom nejvíce zvláštní, ten člověk vyšel z výsledných psychologických testů bez jakékoli újmy, což lékařsky není přijatelné, protože i u lidí, kteří jsou v pořádku, je vždy nějaké poškození. Slyšel jsem od jednoho známého věřícího doktora, že se kvůli tomu uspořádalo setkání lékařů, kde to řešili.
  Obrazně řečeno, proběhla “operace” bez jakýchkoliv “jizev”.

 385. SH

  Poté, co byl uzdraven, neměl už žádné problémy. Dobře si povšimněte, že konrétně schizofrenii jsem nezařadil na “index skutečných zázraků”. Co se schizofrenie týče, tyto věci se opravdu dějí – a to jak u křesťanů, tak ateistů nebo třeba u těch co holdují New Age.

  čož lékařsky není přijatelné, protože i u lidí, kteří jsou v pořádku, je vždy nějaké poškození. – což je samozřejmě nesmysl, aby něco takového bylo lékařsky nepřijatelné: pokud se sejde velké množství faktorů, schizofrenii je možné úplně výlečit, byť je to dosti vzácné, nicméně i tak nelze vyloučit riziko remise např. při dlouhodobém hlubokém stresu a pod. Mimochodem – ten váš známý věřící doktor – je to psychiatr nebo alespoň klinický psycholog?

 386. SH

  O pravdivosti svědčí navíc to, že kdyby je autor vymyslel, zvolil by zřetelnější soulad. To je na tom právě to nejvíc legrační mi přijde – zatímco lidský pisatel by zvolil zřetelnější soulad, tak superinteligetní entita, která je autorem celého vesmíru, to sepíše neurčitě a nezřetelně – s vícero možnými výklady, aby nad tím pak celé pokolení na teologických fakultách bádali, jak to vlastně bylo teda myšleno.

 387. ind

  @SH

  čož lékařsky není přijatelné, protože i u lidí, kteří jsou v pořádku, je vždy nějaké poškození. – což je samozřejmě nesmysl, aby něco takového bylo lékařsky nepřijatelné: pokud se sejde velké množství faktorů, schizofrenii je možné úplně výlečit, byť je to dosti vzácné, nicméně i tak nelze vyloučit riziko remise např. při dlouhodobém hlubokém stresu a pod.

  V případě dlouhodobě chronicky nemocného pacienta to je zázrak. Málo o tom víte.

  Známý je primář psychiatrie.

 388. ind

  @SH

  tak superinteligetní entita, která je autorem celého vesmíru, to sepíše neurčitě a nezřetelně – s vícero možnými výklady, aby nad tím pak celé pokolení na teologických fakultách bádali, jak to vlastně bylo teda myšleno.

  Čemu se divíte?
  Přečtěte si Přísloví 2,1-4, snad pochopíte.

  Ano, k pochopení je potřeba určitá námaha. Růst v porozumění oblasti kvantové fyziky také není jen tak. 🙂

 389. SH

  Málo o tom víte.” – narozdíl od vás mám načteno dostatek kazuistik na to, abych věděl, že přirovnávat to ke skutečným zázrakům, jako je třeba růst končetin po amputaci, je více než zavádějící. Přečtěte si třeba příběh Johna F. Nashe – z paranoidní schizofrenie se dostal až po třiceti letech a byl pak v natolik dobré duševní kondici, že dosáhnul až na Nobelovu cenu.

  Další věcí je, že stav duševně nemocných lidí není už jen z principu možné 100% objektivizovat. Pokud to pacient sám neřekne (třeba proto, že nechce), je obtížné nebo nemožné zjistit nějaké rezudia příznaků duševní choroby. Ruku dorostlou po amputaci nicméně objektivizovat lze poměrně dobře, pokud to tedy všechno není jen Matrix, jak by řekl Multinick.

  Ano, k pochopení je potřeba určitá námaha. ” – v tom případě je ovšem Bůh morální relativista, protože nebude soudit lidi za to jak přemýšlí a co dělají, ale za to do jaké míry byli schopni jeho poselství porozumět.

 390. SH

  Známý je primář psychiatrie … hm, Mudr. David Poledník, že by?

 391. toli

  @SH
  Pokud je to křesťan Poledník tak objektivita jeho závěrů (názorů) je automaticky diskvalifikovaná jeho příchylností ke Kristu,tedy opět přání otcem myšlenky.

  Řekl bych že v tomto mají ateisté obrovskou výhodu,neuctívají a neuznávají ani Boha ani Satana tudíž se mohou naplno věnovat zkoumání objektivity vědeckých závěrů,pokud pracují v nějakém vědeckém oboru.

 392. SH

  @Toli
  Pokud je to křesťan Poledník tak objektivita jeho závěrů (názorů) je automaticky diskvalifikovaná jeho příchylností ke Kristu,tedy opět přání otcem myšlenky … Bingo Toli, přesně tohle jsem měl na mysli.

  … Tento druhý kontakt byl již jiný, zřejmě proto, že Bůh si mě připravil natolik, abych byl schopen vnímat a rozumět, tak jak to chtěl On sám. Od konce února 2007 docházím velmi pravidelně na středeční modlitební setkání s Marii v Českém Těšíně. S vděčností v srdci chci sdělit, že služba, ve které Marie a její dcera Karla stojí je velmi požehnaná a mě osobně přinesla osvobození od mnoha duchovních pout a pomáhá mi stále v procesu růstu v posvěcení. Jsem Bohu velmi vděčný za tuto možnost. Doposud jsem se nesetkal s takovou Boží mocí ve službě jeho služebníka a prosím Pána, aby si povolal další, protože naše země potřebuje další „válečníky“ pro Krista za osvobození těch, kteří dosud jsou v poutech a lžích ďábla. …

 393. ind

  @SH

  byl pak v natolik dobré duševní kondici, že dosáhnul až na Nobelovu cenu

  Jak jsem psal, moc o tom nevíte. Inteligence schizofrenií nebývá dotčena. Kdyby byl v dobré duševní kondici, proč by mu nedali při převzetí Nobelovy ceny příležitost říct alespoň krátký projev?

  Další věcí je, že stav duševně nemocných lidí není už jen z principu možné 100% objektivizovat.

  Co víte o psychologických testech?

  v tom případě je ovšem Bůh morální relativista, protože nebude soudit lidi za to jak přemýšlí a co dělají, ale za to do jaké míry byli schopni jeho poselství porozumět

  Samozřejmě, že Bůh bude soudit lidi podle schopnosti porozumění, není však v tom žádný morální relativismus, protože ke všem s nízkou schopností porozumět bude přistupovat stejně.

  Bylo by dle vás spravedlivé, kdyby soud nezohlednil zmenšenou příčetost tohoto jedince?
  U teroristického útoku je trestní sazba mezi pěti a patnácti lety, soud nakonec přistoupil k mimořádnému snížení trestu pod spodní hranici, zejména s ohledem na Baldovu zmenšenou příčetnost a také jeho věk.
  https://www.novinky.cz/krimi/clanek/senior-balda-je-terorista-potvrdil-soud-ctyrlety-trest-za-kaceni-stromu-na-trat-40280241

 394. ind

  @SH

  Výborně. Objektivita názorů ateistů je tedy automaticky diskvalifikována jejich antipatií ke Kristu. 🙂

  Docela mi přijde vtipné, jak málo ateisté přemýšlejí (aspoň v tom, co tady píšou). 🙂

  Tak hloupé vyjádření jako měl toli (s přitakáním SH) jsem už dlouho nečetl.

 395. Medea

  @toli

  „Řekl bych že v tomto mají ateisté obrovskou výhodu,neuctívají a neuznávají ani Boha ani Satana tudíž se mohou naplno věnovat zkoumání objektivity vědeckých závěrů,pokud pracují v nějakém vědeckém oboru.“

  Ateisti majú zas iné predsudky 🙂 Ateista môže odmietať hypotézu/teóriu, ktorá evokuje nejakú náboženskú predstavu. Napr. teória veľkého tresku bola mnohými vedcami odmietaná kvôli tomu, že počiatok vesmíru v čase evokoval predstavu stvorenia. Alebo Maupertuisov princíp najmenšieho účinku dráždil niektorých súdobých ateistov, pretože im pripomínal pôsobenie Božej prozreteľnosti vo svete 🙂

 396. toli

  Výborně. Objektivita názorů ateistů je tedy automaticky diskvalifikována jejich antipatií ke Kristu.

  Mám pocit že jsme si tady již zvykli na to že jsi prostě blbec,nemůžeme mít antipatii ke Kristu ani k Satanu když víme že neexistují. Nebo ty snad cítíš sympatie/antipatie k něčemu o čem jsi přesvědčený že neexistuje ?

 397. Medea

  Aj fiktívne postavy môžu vyvolávať silnú antipatiu 🙂 Iste si sa už vžil do nejakého filmového alebo literárneho diela a miloval alebo nenávidel jeho hrdinov.

 398. toli

  @Medea
  Ateisti majú zas iné predsudky Ateista môže odmietať hypotézu/teóriu, ktorá evokuje nejakú náboženskú predstavu. Napr. teória veľkého tresku bola mnohými vedcami odmietaná kvôli tomu, že počiatok vesmíru v čase evokoval predstavu stvorenia. Alebo Maupertuisov princíp najmenšieho účinku dráždil niektorých súdobých ateistov, pretože im pripomínal pôsobenie Božej prozreteľnosti vo svete

  Jenže jejich antipatie jim nebránila dál pátrat po objektivitě a nakonec došli k výsledku. Kdežto příchylnost křesťanů ke Kristu brání v objektivitě napořád.Oni pravdu nehledají (i když to častokrát tvrdí) protože oni jsou přesvedčeni že Pravdu již našli a teď jde o to aby udělali přiblblíky z dalších lidí ,tedy evangelizovali je.

 399. SH

  Docela mi přijde vtipné, jak málo ateisté přemýšlejí (aspoň v tom, co tady píšou). … takže hadám, že s panem Poledníkem – válečníkem pro Krista, jsem to s největší pravděpodobností trefil 🙂
  Věřím tomu, že pan Poledník může být jinak skvělý lékař, ale v posuzování zázraků bych mu věřil zhruba stejně, jako kreacionistickému paleontologovi, který za celý svůj život nenašel fosílii stařší 10.000 let.
  Čeho si alespoň cením, že mi v tichosti kvitujete to, že jste se nikdy nesetkal z dorostlými amputovanými končetinami a lidmi vyléčenými např. z Downova syndromu. Není vám ani trochu divné, že váš Bůh má dlouhý seznam nemocí, které ze zásady nikdy neléčí?

  Samozřejmě, že Bůh bude soudit lidi podle schopnosti porozumění… – jistě, když si člověk přečte Bibli a odmítne ji s tím, že je to stejný mýtus jako Korán nebo Řecké báje, Bůh si ho přesto vezme k sobě do Nebe (poněvadž ono odmítnutí bylo čestné a nešlo proti svědomí dotyčného neznaboha) i přes to, že prohlásil, že k němu nevede jiná cesta, než skrze jeho Syna Ježíše. Takto to často slýchávám od katolíků 🙂 Nevěřit je hřích, ale když je dotyčný přesvědčen, že nevěřit je správné, tak to hřích není. Většina zdejších ateistů si Bibli poměrně pozorně přečetla a porozuměla ji tak, že je to jen prostý lidský příběh. Budou tedy Bohem souzeni právě na základě tohoto porozumění … to je opravdu hodně absurdní představa.

 400. toli

  Aj fiktívne postavy môžu vyvolávať silnú antipatiu Iste si sa už vžil do nejakého filmového alebo literárneho diela a miloval alebo nenávidel jeho hrdinov.

  No pokud to vztáhnu na sebe tak Kristus mi je zcela lhostejný a pokud hledám jak co funguje tak mne zajímá objektivní hodnocení,Krista a jeho Papínka vůbec neberu do úvahy protože si ve vysvětlení si doposud zcela vystačím s naturalismem.Pokud bych narazil na něco s čím bych si nevěděl rady tak se klidně poohlédnu v náboženství avšak znám se .I tam bych vyžadoval důkazy a stejně tak “hard” dúkazy jako třeba platnost fyzikálních zákonů.

 401. ind

  @SH

  v posuzování zázraků bych mu věřil zhruba stejně, jako kreacionistickému paleontologovi, který za celý svůj život nenašel fosílii stařší 10.000 let.

  Asi vás zklamu, tohle neposuzoval dr. Poledník. 🙂

  Čeho si alespoň cením, že mi v tichosti kvitujete to, že jste se nikdy nesetkal z dorostlými amputovanými končetinami a lidmi vyléčenými např. z Downova syndromu. Není vám ani trochu divné, že váš Bůh má dlouhý seznam nemocí, které ze zásady nikdy neléčí?

  Že jsem něco neviděl, neznamená, že se to neděje, nebo nemůže dít. Většinu toho, co se děje, jsem nikdy neviděl. To říkám všeobecně.

  Nevěřit je hřích, ale když je dotyčný přesvědčen, že nevěřit je správné, tak to hřích není.

  To je nesmysl. Odmítnout pravdu je hřích vždycky.

  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.
  Ř 1,18-20

  Máte inteligenci rozpoznat dílo inteligence, takže jste před Bohem bez výmluvy. Tečka.

 402. Medea

  @toli

  „No pokud to vztáhnu na sebe tak Kristus mi je zcela lhostejný“

  Keď som prvýkrát pozerala The Rains of Castamere (epizóda z Game of Thrones), tak pri „červenej svadbe“ som sa tak vžila do deja, že som pár sekúnd doslova vrešťala. Manžel vbehol zdesený do izby, či som sa náhodou nezbláznila 😀

 403. gin

  Mrtvička není určitě neutrální ke Kristovi a věřícím, to je vidět z toho, že je má za “nemocné”, i když je sám kriplík po mrtvici. Hodně vědců jako Grygar jsou věřící a co jako?

  Mně spíš vadí nové “víry” jako ta multiklti gender neomarxistická (pseudoliberálové) a islám, který je v průměru o dost zaostalejší než dnešní křesťanství včetně konzervativních křesťanů. (může to být matrix samozřejmě 🙂 )

  Medeo, tví neomarx. kámoši způsobují, že z humanitních fakult vylézá 90% pitomců na Západě, aneb jak se rodí voliči Hillary a Drahoše s titulem:

  “Katedra umění na Univerzitě Yale ruší Úvod do historie umění od renesance po dnešek, protože není schopná v jednom kurzu pokrýt různé kulturní okruhy a stávající kurz byl, zjednodušeně řečeno, příliš bílý, mužský a evropský…”

  https://www.konzervativninoviny.cz/moc-bile-umeni/

  Ještě, že vyhrál Trump a Zeman. Tak zatím a možná někdy. Tonda Vlas 🙂

 404. toli

  @Medea
  Mám ještě dotaz ohledně islámu.Myslíš že za úpadkem islámské civilizace mohl být jedním z důvodů vzestup Evropy,konec temného středověku a počínající eroze křesťanství ?
  Dle mého názoru nemohou vedle sebe existovat 2 civilizace na stejné úrovni pokud jsou ve vzájemném kontaktu.Mimo jiné jde o soupeření civilizací a obsazení prvního místa se pochopitelně může v toku času měnit.

 405. SH

  Inteligence schizofrenií nebývá dotčena. Použil jsem někde slůvko inteligence? Zkopírujte mi sem prosím tu větu, kde jsem tvrdil, že při schizofrenii dochází ke snižování inteligence.

  Asi vás zklamu, tohle neposuzoval dr. Poledník. Jistě – MuDr. Poledník vám pouze sdělil, že vysvětlit se to nedá jinak, než Božím zásahem.

  Co víte o psychologických testech? – možná se budete divit, ale nějaké jsem dokonce i absolvoval a tím zrovna nemám na mysli psychotesty na ŘP. A taky dobře vím, že obsah oněch testů se s postupujícím poznáním mění, stejně jako diagnostický manuál – nevím jestli to ještě pořád platí, ale před nějakou dobou byly rozdílné pokyny pro diferenciální diagnostiku psychotických poruch v USA a v Evropě. Zatímco pacient v Evropě by dostal nálepku schizofrenika, tak ten stejný pacient mohl být v USA oklasifikován jinak.
  Co se ovšem s postupujícím poznáním nemění, je například 1 metr. Ten metr, kterým by se daly na rentgenovém snímku změřit nohy té paní, která měla jednu nohu kratší a Bůh tu nohu udajně o několik cm natáhnul. Museli bychom mít pochopitelně k dispozici i starší snímek, kde by bylo vidět, že ta noha je skutečně kratší – nikoliv jen “čestné prohlášení” zázračně uzdraveného, že tímto neduhem kdysi trpěl.

  To je nesmysl. Odmítnout pravdu je hřích vždycky. V tom případě bych na vašem místě se ženou probral ten šátek a s vašim vedoucím to “číro”. Protože jsou inteligentní a číst umí, tak jsou bez výmluvy – jak sám říkáte: odmítnou pravdu je hřích vždycky.

  Máte inteligenci rozpoznat dílo inteligence, takže jste před Bohem bez výmluvy. Tečka. Aha, tak přeci jen je tam nějaká výjimka, kdy Bůh bude nekompromisní – inteligence. Není to srdce, ani implantované svědomí, ale prostá inteligence. Pak je mi ovšem záhadou, jak je možné, že u těch nejinteligentnějších lidí vůbec (mám tím na mysli vědeckou elitu, kde bych tak nějak tu inteligenci i předpokládal) je patrný vzestupný odklon od víry v osobního boha nebo ve víru v Boha obecně: http://prntscr.com/qxh1uq , zvláště-li uvážím to, že díky Flynnově efektu “absolutní” IQ naopak roste směrem vzhůru (thx to Medea). Na tohle přece musí existovat nějaké vysvětlení … že by démoni třeba ?:)

  Že jsem něco neviděl, neznamená, že se to neděje, nebo nemůže dít.

  Víceméně jste mi Danieli potvrdil to, co jsem jaksi předpokládal – s žádným skutečným zazrákem jste se ve skutečnosti nesetkal – úzdravy ze schizofrenie se prostě dějí … věřícím i nevěčícím. Nikdy jste ale neviděl situaci, že by člověk s takovým postižením, jako třeba ten Jakub ze Slovenska vstal před zraky všech z vozíku a byl by až do smrti prost imobility, autismu, epilepsie a mentální retardace. Takovým lidem totiž váš Bůh pomoci nedokáže – buď to neumí nebo se mu nechce. Anebo spíše existuje “jen na papíře”.

 406. Medea

  To si nemyslím, Toli. Aj keď v Európe vrcholila renesancia, stále existovali silné a bohaté muslimské štáty (Osmanská ríša, Ríša Mogulov), v ktorých sa teoreticky aj naďalej mohli rozvíjať vedy. Európania im nemali ako zabrániť v ďalšom kultúrnom rozvoji, pokiaľ by to muslimovia sami veľmi chceli. Myslím, že intelektuálnu samovraždu spáchali muslimovia sami 🙂 Ja renesančný vzostup Európy, ako príčinu intelektuálneho úpadku islamského sveta nevidím.

  Napr. aj čínska civilizácia “vyhnila” sama od seba. Aj civilizácia môže zostarnúť a postupne “vyhniť” 🙂

  Moja obľúbená hypotéza je, že tieto civilizačné okruhy sa uzavreli do seba a následne stratili kreativitu a upadli.

 407. Medea

  Pseudo-Gin, ja mám rada „čierne umenie“. Napr. kovové plastiky z Ife sú úžasné. Svojím realizmom pripomínajú antické. Alebo fascinujúca sudánsko-sahelská architektúra, viď napr. Veľkú mešitu v Djenné.

  Rasizmus je choroba, ktorú treba vykoreniť 😉

 408. gin

  Mrtvička: nižší průměrné IQ Arabů + návrat k tradičnímu islámu + klima atd.

  SH: zatím se vysvětluje Flynnův efekt výživou hlavně, na Západě se zastavil nebo klesá, mimo jiné i v důsledku migrace z méně hodnotných částí Země. Viz. výše. A pak neomarxistické školství, kde vše hodnotné je bráno za “bílé” a “nečisté” a “maskulinní”. A digitální demence možná též.

  Dutton, Edward; Lynn, Richard (2013). „A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009“

  nebo

  “A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009”

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289613000706

  Atd. Váš vítěz Tony. Tak o velikonocích nejdříve asi. Ahoj 🙂

 409. gin

  Černoši vždy vytvořili max. primitivní kultury a žádná veledíla. Na % ani vědě. Jsou marní z 90% a víc procent. Kam se hrabou na bílé a žluté mistry.

  Tak zatím. Vítěz Tony, hody hlody doprovody, rasismus je vědecký 🙂

 410. Alibaba

  ind: Výborně. Objektivita názorů ateistů je tedy automaticky diskvalifikována jejich antipatií ke Kristu.
  Ke komu? K tomu vašemu výmyslu? Ano, nesdílím kladný postoj k vaší pohádkové oblbovecí postavě.

  Docela mi přijde vtipné, jak málo ateisté přemýšlejí (aspoň v tom, co tady píšou).
  Mě zase fascinuje, že toho vašeho maskota furt někomu cpete, a nechápete, že z druhého pohledu (pohledu ateisty) plácáte blbosti.

  Odmítnout pravdu je hřích vždycky.
  Zatím nám tu povídáte báchorky a čtete z pohádkové knihy. Sám říkáte, že “věříte, že je to pravda” (občas s velkým P). A “hřích” je kategorie křesťanů, ta se na ateisty nevstahuje.

 411. Medea

  Koncept ľudskej rasy je zastaralý. Pri skúmaní vzťahu medzi priemerným IQ skupín a génmi, sa treba zamerať na presne geneticky definované skupiny, nie na nejaký vágny koncept ľudskej rasy z ľudovej biológie. Ale tí psychologickí dinosaury (Lynn, Rushton, Murray), odchovaní psychologickým behaviorizmom a rasovými teóriami z 30. rokov, to nechápu 🙂

 412. Medea

  @pseudo-ginn

  „zatím se vysvětluje Flynnův efekt výživou hlavně“

  Sú psychológovia, ktorí kladú dôraz na výživu, ale je mnoho iných psychológov, ktorí zdôrazňujú niečo iné. Ale to, že rozdiely v priemernom IQ černochov a belochov sú podmienené geneticky, nie je mainstreamová teória v kognitívnej psychológii. Je to len jedna kontroverzná teória.

  „na Západě se zastavil nebo klesá, mimo jiné i v důsledku migrace z méně hodnotných částí Země.“

  Aj keby sa na prípadnom zápornom Flynnovom efekte v nejakom rozsahu podieľala migrácia, stále môže nižšie priemerné IQ migrantov spadať do kategórie málo rozvinutých schopností, povedzme, v dôsledku zlej životnej úrovne a nedostatočnej stimulácie, ktoré sa v nasledujúcich generáciách, vo vhodnejšom a podnetnejšom prostredí, zlepšia (kladný Flynnov efekt).

  Koncept ľudskej rasy je zastaralý. Pri skúmaní vzťahu medzi priemerným IQ skupín a génmi, sa treba zamerať na presne geneticky definované skupiny, nie na nejaký vágny koncept ľudskej rasy z ľudovej biológie. Ale tí psychologickí dinosaury (Lynn, Rushton, Murray), odchovaní psychologickým behaviorizmom a rasovými teóriami z 30. rokov, to nechápu 🙂

 413. gin

  Medea:

  Ne každý rasismus je vědecký, to je jasné. Ale tyhle multikulti neomarxistické gender nesmysly jsou pavědecké téměř vždy. A jsou dneska víc rozšířené. A často protibělošské (to už je jistý druh rasismu, toho špatného). Viz. níže v uvozovkách 1-4 body.

  Aby i tvou matematiku a že 2+2=4 nebylo za chvíli jen tvrzení vycházející z tvé a indické (indoevropské) “nadřazenosti”, někteří tví neomarx. kolegové k tomu mají blízko: “Matematika vede k diskriminaci a mikroagresím, tvrdí americká profesorka”

  https://www.lidovky.cz/svet/matematika-vede-k-diskriminaci-tvrdi-americka-profesorka.A180220_170533_ln_zahranici_mha

  Inu, revoluce často požírá své dětičky. 🙂

 414. gin

  “1) Medea uznává platónský druh a ne rasu?

  2) Rasa/etnikum je nějaký společný genetický základ, kterým se liší daná skupina od jiných. Liší se mezi sebou jedinci (vyjma jednovaječných dvojčat, tam je odlišnost hlavně epigenetická spíš než genetická) , liší se mezi sebou v průměru i určité populace co se spolu evolučně vyvíjely na společném území po delší dobu, jsou propojeni hodně i rodově-pokrevně, víc než s jinými populacemi. Mají svůj specifický genotyp i fenotyp. Viz. např. William C. Boyd a jeho pojetí rasy. Jde o souhrn nějakých genů co odpovídají za fenotypové rozdíly.

  „Takto lze určit příslušnost muže k jeho genetické skupině. Slovanská má označení R1a a například poměrně rozšířená je germánsko-keltská R1b.“

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jen-tretina-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum-40050010

  3) Vyrábí se různé léky pro černochy nebo bělochy v USA, jsou jiní geneticky v průměru. Míšenci existují, ale jde o poměry. Například jestli jste 50/50 nebo 90:10 atd… Většina z nás jsou sice míšenci, ale ne cca poloviční, ale spíš inklinujeme víc k „bělošským“ rasám nebo černým nebo žlutým rasám.

  „Termín “rasa”, kromě jeho jiných použití, zažil jistou renesanci v biomedicínském výzkumu v USA. [96] Souvisí to se snahami uvedenými ve farmakogenetice o využití jednotlivých charakteristik genomu, které mohou ovlivnit tendenci k onemocnění nebo reakci na léky, ke zlepšení terapie.“

  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie

  4) Některé africké populace nemají v sobě např. vůbec geny neandrtálců, Evropané ano.

  „Obecně však v místních populacích existuje průměrně 85% statistické genetické variace, ~ 7% je mezi místními populacemi na stejném kontinentu a ~ 8% variace se vyskytuje mezi velkými skupinami žijícími na různých kontinentech.“

  (je vidět, že i pár % dělá hodně, viz. průměrné rozdíly v IQ a viz. výše, např. Minnesota Transracial Adoption Study )

  htt—-ps://en.m.wikipedia.org/wiki/——Race_(human_categorization)

  Pěkný zbytek měsíce a zase někdy třebas, není času nazbyt, váš opilec Tonda Vlas – pravý a jediný ”

  Zatím a někdy o velikonocích možná, váš Vlas(ov), vítěz vítězů 🙂

 415. ind

  @SH

  Použil jsem někde slůvko inteligence?

  Napsal jste:
  Přečtěte si třeba příběh Johna F. Nashe – z paranoidní schizofrenie se dostal až po třiceti letech a byl pak v natolik dobré duševní kondici, že dosáhnul až na Nobelovu cenu.

  Dobrá duševní kondice nebyla podmínkou dosažení Nobelovy ceny, podmínkou byla jeho inteligence.

  MuDr. Poledník vám pouze sdělil, že vysvětlit se to nedá jinak, než Božím zásahem
  Ne.

  A taky dobře vím, že obsah oněch testů se s postupujícím poznáním mění, stejně jako diagnostický manuál

  Pomocí testů se dá odhalit poškození různých oblastí mozku.
  Pokud někdo trpí chronickou depresí, pak má v mozku ztenčené oblasti bílé mozkové hmoty.
  Zázrak by byl, kdyby byl najednou naprosto v pořádku, protože by muselo dojít k anatomickým změnám v jeho mozku.

  Podobně to je se schizofrenií, v mozku dochází k anatomickým změnám, které odpovídají potížím pacienta.
  Tady se nejedná o klasifikaci nemoci, tady se jedná o sledování projevů druhů potíží, které korespondují se změnami v mozku.

  Pak je mi ovšem záhadou, jak je možné, že u těch nejinteligentnějších lidí vůbec (mám tím na mysli vědeckou elitu, kde bych tak nějak tu inteligenci i předpokládal) je patrný vzestupný odklon od víry v osobního boha nebo ve víru v Boha obecně

  To je jednoduché, chytřejší lidé mají větší problémy s pýchou. Pýcha člověku brání uznat panství Boha.

  Víceméně jste mi Danieli potvrdil to, co jsem jaksi předpokládal – s žádným skutečným zazrákem jste se ve skutečnosti nesetkal – úzdravy ze schizofrenie se prostě dějí … věřícím i nevěčícím.

  Setkal jsem se s mnohem většími zázraky.
  Mimochodem, ukažte mi na nějakého člověka, který trpěl delší dobu těžkým typem schizofrenie, u nějž psychologické testy neukazují žádné poškození mozku.
  Rád se nechám přesvědčit. 🙂

 416. gin

  Ha ha ha, “demokrati” v USA neumějí udělat ani primárky. Vyhrál je republikán Trump! 😀

  Doufám, že to vyhraje Bernie nebo ta blbka “Pokahontas” co se vydává za Indiánku, socialisté budou mít menší šanci na středové voliče a na vítězství proti Trumpovi. 🙂 Ať žije Trump a Orbán a Klaus a Okamura! 🙂 🙂

  Zatím a někdy, přátelé. Nejdříve o velikonocích asi (jestli to není jen matrix třeba), váš antineomarxista a liberálně konzervativní Toník 🙂

 417. ind

  @SH

  Z rozsáhlých studií velkého počtu pacientů provedených magnetickou rezonancí vyplývá, že v mozku osob se schizofrenií se objevují odchylky ve výstavbě kůry čelních a spánkových laloků mozku, kůry insuly (ostrova), bazálních ganglií a thalamů. Také stavba bílé hmoty se značně liší, zvláště ve spánkových lalocích a v levém čelním laloku. Tyto odlišnosti v mozku lidí se schizofrenií doložily experimenty prováděné pomocí funkční magnetické rezonance. Zkoumané osoby byly podrobovány různým druhům zátěže, při kterých byla sledována mozková aktivita. U lidí trpících schizofrenií se aktivace kůry lišila od aktivace stejných oblasti u zdravých lidí (zvláště v prefrontálních oblastech, v kůře přední části opaskových závitů, ale i v zadních částech mozku). Z toho vyplývá, že mozek osob se schizofrenií má rozdílnou stavební i funkční architekturu.
  https://wikisofia.cz/wiki/Po%C5%A1kozen%C3%A9_v%C4%9Bdom%C3%AD_-_schizofrenie_a_deprese

 418. Marek

  Zde máte Medeo mé uznání za obhajobu matiky. Zdráhal jsem se do toho vstupovat, ale nakonec přece. Čtyři jablka v košíku zůstanou takovým počtem jablek v košíku i tehdy, kdy to nebude nikdo vědět (sadař náhle zemřel), tzn. nikdo, kdo by nejprve svými smysly a mozkem zjistil a zpracoval informaci o takovém stavu. Pokud o přítomnosti jablek v košíku nebude mít informaci nikdo, nebo jen ten, kdo je tam dal, nebo to bude vědět celý svět, nic to nezmění na početním stavu těch jablek. Pokud by tam dvě z jablek byla srostlá do sebe (což se ovoci a zelenině stává, a v té předchozí diskusní teorii to bylo nazváno myslím entitami nebo množinami), potom ten matematicky popsaný stav bude znít čtyři jablka, z nichž dvě jsou srostlá (kdy pokud by tam nebyla jablka, ale množiny, jednalo by se o čtyři množiny, z nichž dvě jsou sjednocené. Počet prvků, společný oběma jablkům, se mi v (sub)atomárním jablečném prostoru ale nechce vypočítávat 🙂 ) . Bez vlastní dynamiky nebo vnějšího zásahu budou v tu chvíli ty počty pořád takové, a žádné jiní, exaktně odpovídající slovu čtyři. Slovu, které vždy a pouze vyjadřuje takový počet.
  Nevím, jak bych jinak takový počet hmot dal do souvislosti s vlastnostmi hmoty. Až jedno jablko sním, zůstanou tam tři. Co víc…

 419. toli

  @Marek
  Souhlasím s vaší definicí matematiky,ale myslím že polemika mezi Medeou a p.Štejfou byla trochu o něčem jiném.Kdo určil že v košíku jsou 4 jablka? Jen člověk,nikdo jiný.Chci říci že matematiku musel vymyslet člověk aby mohl popsat děje a děje se dějí i bez vůle pozorovatele,matematikaře. Matematika je tedy ten nejpřesnější ale pořád lidský nástroj určený k popisu skutečností.

 420. Medea

  @toli

  Matematika (veda) je dielom človeka, rovnako ako je ním fyzika alebo chémia. Ale predmet matematiky, to čím sa matematika zaoberá, dielom človeka nie je. A predmetom matematiky sú rôzne matematické nutnosti. To, že napr. 2 + 2 = 4 nie je ľudský výmysel, len zápis uvedomenej si matematickej nutnosti (ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity) 🙂

  Viď začiatok diskusie 🙂 https://www.osacr.cz/2020/01/21/lesk-a-bida-cherry-pickingu/#comment-254921

 421. toli

  @Medea
  . A predmetom matematiky sú rôzne matematické nutnosti. To, že napr. 2 + 2 = 4 nie je ľudský výmysel, len zápis uvedomenej si matematickej nutnosti (ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity

  Vždyť o tom mluvím,byť jinými slovy 2+2 jsou opravdu 4,ale kdo to potřebuje vědět ? Pouze člověk a proto vymyslel rovnici a vůbec definici čísel,tedy matematika popisuje (pro člověka)nutnosti,ale definici matematiky a matematických veličin vymyslel člověk protože to bylo pro něj nutné.
  To samé čas,kdo vymyslel definici času a kdo používá čas v různých veličinách od nanosekund až po světelný rok.Opět pouze člověk,Vesmíru i přírodě je lidské počítání času zcela lhostejné.Až nebudeme existovat tak pro nás čas také ztratí svůj význam. Jen křesťané nazývají neexistenci poněkud eufemisticky věčností.

 422. SHSH

  podmínkou byla jeho inteligence – k čemu je vám inteligence, když nejste schopen díky psychotickému onemocnění řádně fungovat? Zkuste si tipnout proč je schizofrenie u nás třetí nejčastější důvod pro uznání plného invalidního důchodu.

  To je jednoduché, chytřejší lidé mají větší problémy s pýchou. Pýcha člověku brání uznat panství Boha. No jo, to je jasné – člověk nakoukne Bohu do kuchyně, spočítá teorii relativity a pak ve své pýše zrecenzuje nejskvělejší a jedinou publikaci stvořitele jako sbírku primitivních legend a za to si ho bude JHVH opékat ku opovržení všem na věky věků. To zní opravdu maximálně věrohodně 🙂

  Setkal jsem se s mnohem většími zázraky. Pokud mezi těmi většími zázraky nebude něco na způsob vstávání z mrtvých, dorůstání končetin, přirozené rozdělení siamských dvojčat, uzdravení z progerie, a podobné, je ztráta času to sem vypisovat, takových rádoby “svědectví” se válí všude tuny. Jak jsem říkal – nemáte nic – buď jste oklamal sám sebe nebo někdo oklamal vás. To, že si v tom sebeklamu libujete, to už je váš problém 🙂

  Mimochodem, ukažte mi na nějakého člověka, který trpěl delší dobu těžkým typem schizofrenie, u nějž psychologické testy neukazují žádné poškození mozku…. Z rozsáhlých studií velkého počtu pacientů provedených magnetickou rezonancí vyplývá,…, když byste to studoval o něco déle, zjistil byste, že mimo neurobiologické hypotézy existuje i biochemická hypotéza, pro kterou jsou nastřádány podobně solidní důkazy. Ne jinak tomu je i udeprese nebo třeba OCD – kde jednak existují docela typické obrázky z MRI a zároveň bohatá evidence strany biochemického pohledu. Faktem je, že přesná příčina známá není a MRI slouží výhradně jako podpůrný prostředek diagnostiky – žádný lékař nedokaže určit diagnozu schizofrenie, deprese nebo OCD na základě MRI.
  Základem diagnostiky schizofrenie je výskyt, četnost a délka trvání tzv. pozitivních a negativních příznaků. Pozitivní příznaky jsou bludy a halucinace, negativní příznaky zahrnují apatii a oploštění emocí. Schizofrenie je vylečena v případě, kdy vymizí pozitivní příznaky, což má za následek, že negativní příznaky ustoupí a dotyčný se dostane po emoční stránce opět do normálu.
  Mluvíte o jakémsi údajném ireverzibilním poškození mozku vlivem schizofrenie, které zázrakem zmizelo. Toto poškození je zjevně nad rámec pozitivních a negativních příznaků, které jsou lečitelné a vyléčitelné (tudíž žádný zázrak). Buďte konkrétní – jaká část mozku měla být poškozená, jakým způsobem se daná oblast testuje, co je tím u pacienta konkrétně omezené, jak se liší výsledky testu u zdravého člověka a jak u člověka, který má příslušnou oblast mozku poškozenou, byl dotyčný na stejnou věc testován v i průběhu nemoci, byl dotyčný diagnostikován i na MRI, které by prokázalo morfologické změny mozkové tkáně, v čem se liší zjištěné výsledky od jiných pacientů, kteří byli úspěšně vyléčeni z (dlouho-trvající) schizofrenie?

  Mimochodem – jak se vám líbí můj nový avatar s Královnou nebes pannou Marií … řekl jsem si, že když je člověk na ateistickém portále, měl by si zvolit něco stylovějšího, než ty WordPressové čerty.

 423. Jaroslav Štejfa

  K Medee a tolimu:
  No vidíte, jak jsme se hezky shodli (skoro)! Děláte mi radost.
  Jaroslav Štejfa

 424. Medea

  Pán Štejfa, však to, že matematika (veda) je ľudským výtvorom, nebolo nikdy predmetom nášho sporu. Matematika, fyzika, chémia, biológia, … to všetko sú výtvory človeka, ale matematické nutnosti, gravitačné priťahovanie telies, chemické vlastnosti prvkov, dedičnosť, … výtvorom človeka nie sú 🙂

 425. gin

  “Karikatury Mohameda se již nikdo neodváží publikovat. Autocenzura je všudypřítomná… Nenávist je namířena proti těm, kteří o oficiálních zamlžujících informacích pochybují, a ne proti těm, kteří informace zamlžují. Nemluvě o psychiatrizaci terorismu, která je běžně zneužívána k ospravedlnění islámu. Pokud by nám kolem roku 2000 někdo řekl, že v roce 2020 bude asi 20 francouzských karikaturistů a intelektuálů pod policejní ochranou, nikdo by mu nevěřil.” — Pascal Bruckner, spisovatel.”

  https://cs.gatestoneinstitute.org/15522/francii-rasi-islamska-republika

  Neomarxisticko-muslimská totalita západní Evropy… krásný den všem, přejme Orbánům, Trumpům, Salvinium, Hoferům, Kurzům, AfD, Klausům,… co největší vítězství nad touto přicházející neomarxisticko (multikulti pseudoliberální) až islamistickou totalitou. Ty jejich gender multikulti kecy stejně nahradí kalífát, aniž by si to neomarxisté uvědomili (aspoň v západní Evropě, v USA se uvidí, jak postoupí hispanizace a negroizace).

  Zatím, ať žije konzervativně-liberální hráz proti neomarxismu (multikulti, gender,…) a proti ultrakonzervativnímu (tedy i většinovému dnešnímu) islámu/islamismu!

  Zatím a za pár měsíců tady. Toník 🙂

 426. Medea

  @toli

  „tedy matematika popisuje (pro člověka)nutnosti,ale definici matematiky a matematických veličin vymyslel člověk protože to bylo pro něj nutné.“

  Ľudské potreby sú irelevantné. Matematické nutnosti jednoducho sú. Je úplne jedno, či si ich človek uvedomuje alebo neuvedomuje. Človek ich môže objaviť a ich znalosť využívať, ale nemôže ich vytvoriť. To, že ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, obsahuje práve štyri entity, nie je dielom človeka. Len zápis tej nutnosti, „2 + 2 = 4“, je ľudským dielom, ale samotná nutnosť, ktorú vyjadruje, tá jednoducho je, bez ohľadu na človeka.

  „To samé čas,kdo vymyslel definici času a kdo používá čas v různých veličinách od nanosekund až po světelný rok.Opět pouze člověk,Vesmíru i přírodě je lidské počítání času zcela lhostejné.“

  Človek si vytvoril definície času, ale tvorcom času nie je.

 427. Marek

  toli,
  právě proto jsem se toho nechtěl účastnit, protože jsem si nebyl jistý, o co jde. Taky Karel se k tomu vyjadřoval, něco s vlastnostmi hmoty. Ale postupně to došlo k tomu, že se zpochybnilo, jestli čtyři jablka (nebo protony) jsou skutečně čtyři. Kolik by jich pak ale mělo být, než čtyři? Přece jen a pouze ten počet, kterému člověk dal název “čtyři”.
  Nebyla ta prvotní teze, zda matematika existuje mimo vědomí člověka? Pokud ano, tak je podle mě na první dobrou jasné, že ani náhodou. Znovu, pokud to tak bylo, pak to podle mě jaksi zvláštně sklouzlo k těm otázkám kolem té čtverky.

 428. Medea

  Predmet matematiky je na človeku nezávislý – matematické nutnosti (aj bez človeka by platilo, že 2 + 2 = 4). Ale veda matematika je dielom človeka.

  Veda a jej predmet. Niektorí ľudia si to pletú. Človek je tvorcom kozmológie, ale nie galaxií 🙂

 429. Medea

  Človek je tvorcom chémie, ale nie tvorcom chemických zákonitostí.

 430. Lemmy

  Medea: Človek je tvorcom chémie, ale nie tvorcom chemických zákonitostí.

  Chybné vyjadrenie. Človek nie je tvorcom chémie, len opisu tej chémie. Chémia tu je, či sa ti to páči alebo nepáči. Chémia nie je závislá na existencii ľudí. Chémia je, bez ohľadu na to, či nejaký človek existuje.

 431. gin

  A jéje, Nosorožec zasáhl. 🙂

  “Chybné vyjadrenie. Človek nie je tvorcom chémie, len opisu tej chémie. Chémia tu je, či sa ti to páči alebo nepáči. Chémia nie je závislá na existencii ľudí. Chémia je, bez ohľadu na to, či nejaký človek existuje.”

  Medea evidentně myslela chemii jako obor. Ne chemické děje v přírodě… Jen opakuješ její názor, akorát v chybné podobě.

  Zatím a někdy, nosorožci moji. Tak já raději fakt padám. (pokud to není matrix třeba) 🙂

 432. gin

  Tu univerzitu Jánošíka I. velikého, kterou vystudoval pod Tatrami náš velký Nosorožec, by už taky měli zavřít. Dobrou a ahojky někdy 🙂

 433. toli

  @Marek
  Kolik by jich pak ale mělo být, než čtyři? Přece jen a pouze ten počet, kterému člověk dal název „čtyři“.
  Nebyla ta prvotní teze, zda matematika existuje mimo vědomí člověka?

  Vždyť to pořád říkám,ano jen a pouze ten počet kterému dal člověk název čtyři.Dle mého tady momentálně polemizujeme o kravinách,pravdu má jak Medea tak p.Štejfa.
  jen se nemohli shodnout v terminologii.
  To čemu říkáme matematika existuje mimo vědomí člověka.Člověk tomu jen dal jméno (matematika) a objevil souvztažnosti,zákonitosti jak jednotlivých položek tak komplexnosti celku.To samé fyzika,fyzikální zákony tu byly před člověkem,člověk je jen musel objevit,pochopit a pojmenovat.

 434. toli

  Ono to teď zdánlivě vypadá že to nahrává teologii (existuje něco co má formu zákonů a co tady bylo před člověkem,mluvím o matematice a fyzikálních zákonech a tedy to musí mít nějakého Tvůrce ),ale musíme si uvědomit že existuje spousta teologií,každé náboženství má svou teologii a všechny jsou tak detailně podrobné, tak že jsou vycucané z prstu.Lidstvo se vlastní pílí propracovávalo k poznání fyzikálních i matematických zákonitostí po velmi dlouhou dobu.Fyzikální a matematické zákonitosti přitom platí po celém světě všude stejně.
  A teologie každého náboženství spadla z čistajasna najednou z nebe ?Bůh ji zjevil ve svatých textech každého náboženství přesně ve specifičnosti každého náboženství ?
  Ne,je to mytologie,pohádky vycucané z prstu.

 435. toli

  Ve skutečnosti ideu nějakého Tvůrce ,Stvořitele vůbec nepotřebujeme.Nebudeme polemizovat o existenci hmoty a energie.Pokud existuje hmota a energie tak nějakým přesným a stále stejným způsobem mezi sebou reagují.Těm reakcím se říká fyzikální zákony a člověk je jen musel objevit,pochopit a pojmenovat.

 436. Medea

  @Karel 423

  „Co je to hmota zatím ponechme stranou. (Dokonalou definici teď nepotřebujeme).“

  No, vzhľadom na to, že je to kľúčový koncept Vašej ontológie, tak nejakú definíciu alebo explikáciu hmoty od Vás požadujem, ale „dokonalá“ byť nemusí 🙂

  „Hmota, jakákoliv její část, forma atd… má nějakou vlastnost, nebo souhrn vlastností. To je to, co odlišuje např. elektron od protonu, atom jednoho prvku od atomu jiného prvku, molekulu jedné sloučeniny od jiné, amébu od trepky, slona od tasemnice atd.“

  Vlastnosť však môže veci aj spájať, nielen odlišovať. Napr. ja a Donald Trump sme ľudia, máme spoločnú vlastnosť byť človekom.

  Moja explikácia vlastnosti je takáto: vlastnosť je entita, ktorú môžeme nejakej entite pripisovať, prisudzovať (predikovať) alebo upierať. Byť elektrónom, byť prvočíslom, byť človekom, byť dvojnohým (mať práve dve nohy), byť múdrym, byť tvrdým, to všetko sú príklady vlastností.

  To, čo má nejakú vlastnosť V, nazývam inštanciou vlastnosti V. Napr. Donald Trump je inštanciou vlastnosti byť človekom. Niektoré vlastnosti nemajú žiadnu inštanciu, napr. byť najväčším prvočíslom.

  „Vlastnost je tedy součást hmoty.“

  Asi ste chceli povedať, že je existenčne neoddeliteľná od hmotnej veci, ktorá je jej inštanciou, že nemôže existovať bez svojej hmotnej inštancie, áno?

  A čo vlastnosti vyššieho rádu – vlastnosti vlastností? Napr. byť vlastnosťou, byť ľudskou vlastnosťou. (Ja asi nie som vlastnosť, teda nemám vlastnosť byť vlastnosťou, ale akákoľvek vlastnosť ju podľa mňa má. A moja vlastnosť byť ženou, má podľa mňa vlastnosť byť ľudskou vlastnosťou.)

  „Můžeme se dohodnout tak, že vlastnost hmoty A, bude pro hmotu B informací a naopak.“

  Asi nie 🙂

 437. SHSH

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/divka-ma-jen-pulku-mozku-presto-vidi-na-obe-strany-40232116

  Je mi líto Inde, ale to co popisujete na zázrak – jakože skutečný zázrak – nestačí: tady máte holku, které půlka mozku úplně chybí a přitom je po psychologické stránce pořádku. Mimochodem – testy kognitivních funkcích mozku ukazují pouze statiticky významnou shodu s poškozením určitých částí tkáně. Statisticky význámná shoda znamená, že snížené (či dočasně snížené) kongitivní funkce může mít i jedinec, který poškozenou mozkovou tkáň nemá.

  Jeden vám podobný fundamentalista se mne snažil přesvědčit, že byl přítomen zázraku, kdy se modlil za svého známého, který byl po komplikované operaci a kterého pustili z JIP dříve, než lékaři předpokládali. To v jeho očích byl důkaz, že Bůh jeho modlitby vyslyšel.

  Domluvme se takto – až jednou narazíte na skutečný zázrak (ke kterému budete mít navíc patřičný důkazní materiál), napište o tom článek na “osacr.cz” – pan Tomek ho jistě milerád zveřejní. V situaci, kdy nic v tomto ohledu v rukávu nemáte je další debata na toto téma zbytečná.

 438. Jaroslav Štejfa

  KMedee:
  Pak berte naši poslední polemiku jako čiré nedorozumění; mea culpa.
  Jaroslav Štejfa

 439. Marek

  Takže pan Štejfa začal věřit na absolutní pravdu, matematickou nutnost, která není relativní? 😮

  Pan Štejfa najednou věří na nehmotný platónský svět idejí a na reálné abstraktní objekty mimo náš svět? Je z něj platonik? 😮

  Úžasná shoda 😮 😮 😮 🙂

  Mea culpa! Tak zatím a třeba někdy, váš vítěz – pravý a jediný Marek! 🙂

 440. SHSH

  Kdyby se Ind pomodlil za Multinicka a ten by zrazu naráz přestal krást přezdívky , přestal by matrixovat a celkově by se z něj stal hodný diskutér, možná bych začal uvažovat u křtu, protože to už by neslo všechny atributy “malého zázraku”. Asi bych se ale dal k pravoslavným – mají moc pěknou výzdobu ve svých svatostáncích a pěknou “muziku” s mystickým nádechem.

 441. ind

  @SH

  podmínkou byla jeho inteligence – k čemu je vám inteligence, když nejste schopen díky psychotickému onemocnění řádně fungovat

  K získání Nobelovy ceny je nutná inteligence, ale není nutné řádné fungování.

  Zkuste si tipnout proč je schizofrenie u nás třetí nejčastější důvod pro uznání plného invalidního důchodu.

  Protože pro zaměstnání je potřebné fungovat pravidelně.

  To zní opravdu maximálně věrohodně

  Není to věrohodné, vůbec tomu nerozumíte.

  Faktem je, že přesná příčina známá není a MRI slouží výhradně jako podpůrný prostředek diagnostiky – žádný lékař nedokaže určit diagnozu schizofrenie, deprese nebo OCD na základě MRI.

  Vůbec nechápete, o co tady jde. Nejde o diagnózu schizofrenie. Jde o to, že mozek u lidí, kteří mají příznaky schizofrenie, funguje jinak a má také jinou stavbu.

  Z toho vyplývá, že k tomu, aby byl člověk dlouhodobě a trvale zdravý, musí dojít k proměně mozku.

  Přestože se “čistá” deprese považuje za onemocnění od schizofrenie odlišné, jsou při ní změny činnosti zevních předních částí levého čelního laloku velmi blízké změnám nalézaným u schizofrenie. Postižení části mozku tedy odpovídá příznaku, psychomotorickému ochuzení, nikoli nemoci – schizofrenii, či depresi.
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1995/cislo-4/schizofrenie.html

  Pokud je někdo takto vážně nemocný najednou naprosto zdravý, MUSÍ dojít k funkčním i anatomickým změnám mozku.

 442. Medea

  @SH

  „Statisticky význámná shoda znamená, že snížené (či dočasně snížené) kongitivní funkce může mít i jedinec, který poškozenou mozkovou tkáň nemá.“

  Áno, napr. migréna môže svojimi prejavmi pripomínať mŕtvicu. Napr. migrenik môže dočasne stratiť schopnosť čítať alebo súvisle hovoriť.

 443. Jaroslav Štejfa

  K amébě nyní pod názvem Marek:
  Drahý takyMarku, nutíte mě si vybrat, buď jste pochybného charakteru protože záměrně maříte diskusi, nebo jste kognitivně a inteligenčně nedostatečný. Vyberu si to druhé, je to pro vás lichotivější.
  Jak si jistě pamatujete, nebo můžete najít, přeli jsme se s Medeou kdo je tvůrcem vědeckých disciplín matematika a logika. Což se vyjasnilo. Až potud to asi chápete. To složitější je pochopit pojem “absolutní”. Takže znova (už je to nudné) synonymum pojmu je úplný, naprostý, neomezený, nepodmíněný, zcela bezvýhradný (opositum je relativní). Podle mého lze o takovém přívlastku k nějakému jevu hovořit pouze tehdy, zkoumáme-li prvky nějakého uzavřeného systému. Například o tyči se můžeme vyjádřit, že je absolutně nejdelší, pokud jich máme omezený počet. Pak samozřejmě kriterium je délka a musíme překonat neurčitost jejího měření. Toto vše lze velmi lehce dosáhnout u abstraktních objektů v naší mysli, proto například u matematiky a jiných věd můžeme mluvit o absolutní hodnotě něčeho.
  Ovšem ve světě konkrétním, reálném, který má hmotný a prostorový detonát (tzn. vše mimo inteligentní mysl), zatím však požadavkům na absolutisace nějakého jevu neumíme dosáhnout (kromě výše uvedeného) a já jsem přesvědčen, že se tak nikdy nestane, dokud bude vesmír dynamický jev.
  A teďk oné matematisaci či dle Medey k matematické nutnosti: Vrátíme-li se k Medeině příkladu atomového jádra, tak tam skutečně lze při vymezení pojmu “atomové jádro” “proton” shledat entity tomu odpovídající a jejich počet shledat přesně. Tedy naše abstraktní myšlení je skutečně nuceno při ohledávání okolního světa matematikou k absolutním vyjádřením. To je podstata. Nicméně jakmile tu samou hmotu nějak energeticky ovlivním, změní se vymezení jevu a absolutní matematické vyjádření také. Takže znova tvrdím: protože nelze zcela odstranit v okolním světě stálé ovlivňování jednoho jevu druhým (což způsobuje dynamiku vesmíru), musíme také být připraveni v relaci k tomu svá tvrzení upřesňovat. Ale upřesnění je pracné, změny jsou snadné.
  Blahopřeji k dalšímu vítězství a teď utíkejte k jinému tvaru sebe sama.
  Jaroslav Štejfa

 444. Marek

  Medea: Nech už toho toliho být, co furt máte lidi s tou mrtvicí? 🙁

  SH: Zmijozelův dědic se nezmění jen kvůli nějaké modlitbě, to by musel zasáhnout Harry Potter.

  Mystik Štejfa: Ne, předmětem diskuze byla reálná existence matematických objektů X nominalismus a relativismus. Jste trochu “nedochápavý”… 🙂

  Mějte se a někdy možná ještě, už fakt mizím, ahojky, užijte si dnešní den, kdy Trump bude osvobozen od impeachmentu (pokud to není jen matrix atd.) 🙂

 445. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Jak si jistě pamatujete, nebo můžete najít, přeli jsme se s Medeou kdo je tvůrcem vědeckých disciplín matematika a logika.“

  Nie, to nikdy nebolo predmetom nášho sporu. (Pokiaľ ste si teda náhodou nesplietli matematiku vedu s objektom jej skúmania. Potom by som ja hovorila o voze a Vy o koze.)

 446. SHSH

  Není to věrohodné, vůbec tomu nerozumíte. Vztah mezi pýchou a inteligencí je jedna z nejzábavnějších věcí, kterou jsem od vás četl (asi nejchytřejší a nejvzdělanější člověk, kterého osobně znám, je zároveň taktéž mimořádně skromný a přitom ryzí ateista). Vaše mechanismy, které vás udržují v bublině sebeklamu jsou naprosto dokonalé – v tomto smekám, beze vší ironie – jen opravdu málo křesťanů, se kterými jsem se setkal, to mají takto promakané.

  Vůbec nechápete, o co tady jde. Ne ne ne Danieli – vy vůbec netušíte o co tu jde – vůbec totiž není pravdou, že pokud je někdo takto vážně nemocný a najednou zdravý, musí dojít ke změnám v morfologii mozkové tkáně. Kdyby to tak bylo, tak lidi s těžkou depresí, co dostanou v rámci experimentálního výzkumu dávku ketaminu a najednou jsou na pár týdnů úplně fit … tak těmto lidem by se musel šmahem změnit anatomicky mozek, ale to se samozřejmě neděje (možná namítnete co s tím má společného ketamin, ale vězte, že víra je také jen chemie). Další věcí je (jak jsem vám psal), že testy kognitivních schopností vám neurčí to, zda je mozek opravdu poškozen – operuje se zde s pouze se statistikou. Jak jsem říkal Danieli – vy nic nemáte, nemáte v rukávu schovaný nějaký skutečný zázrak, ale snažíte se nás přesvědčit, že jo – stejně jako u ostatních věcí, jako je 10k let stará zeměkoule a absolutní biblická morálka, která jak jsme si ukázali není vlastně vůbec absolutní a mnohé další.
  Mimochodem, nemáte pocit, že tak trochu překračujete pravomoce, které vám byly vaším Bohem svěřeny? Já jen, jak tu Toli dával ten okaz na ty biblické verše, že správný následovník Ježíše by měl evangelizovat jen jednou a když bude odmítnut, má to přijmout (o toho kverulanta se pak pak Bůh “postará”) a jít to zkoušet zase jinam.

 447. Marek

  Myslím si toli, že teď se jakoby uhlazují potenciální hroty. Nic proti. Ale Medea správně upozorňuje na rozdíl mezi matematikou, chemií, atd., a předmětem jejich zkoumání. Ne, že bych se s Medeou shodl pokaždé 🙂 , ale v tomto má pravdu. Bez člověka matematika neexistuje, ale její předmět fičí, jako v pohraničí.
  Řekl bych, že si to stejně ostatní také uvědomují, nakonec, kdybych to chtěl zamotat, tak chemie se bez matematiky stává lunaparkem, o fyzice nemluvě 🙂

 448. Marek

  Jinak, takyMarku, asi ti sice tím, že na tebe reaguju, dodávám výživu, ale protože víc už si nepokecáme, tak se projednou teda napapej. Tomu, co provozuješ, se říká sebekreténismus…

 449. Marek

  To jak tomu říkáš je mi u zadku, právě jsi mi ale dal sílu na dalších 20let pobytu na tomto webu, díky ty ušmudlaná šmudlo. Vaše nenávist mi totiž dává sílu tady žít, jsem stále silnější (jsem diskuzní démon, existuji jen v počítači, jsem software čistého zla)! 🙂

  Zatím a brzy na viděnou, tak o velikonocích možná (pokud to není matrix nebo mě nezasáhne meteorit nebo tak nějak).

  A hroty diskuze jsou zase zpět, váš pravý Marek 🙂

 450. toli

  @realný Marek
  Nic proti. Ale Medea správně upozorňuje na rozdíl mezi matematikou, chemií, atd., a předmětem jejich zkoumání.

  Nevšiml jsem si že by byla řeč o rozdílech v chemii,matematice,fyzice a myslím že každý ví jak je matematika v těch vědách důležitá.
  A teď si představ že jednotlivé složky atomů se chovají zcela fyzikálně dle fyzikálních zákonů takže i chemie je dokonale propojena s fyzikou.
  A co se týká matematiky v chemii tak díky ní a znalostem atomů můžeme vyrábět sloučeniny které v přírodě neexistují

 451. toli

  @Medea
  Potom by som ja hovorila o voze a Vy o koze.)

  I já jsem měl ten pocit že každý mluvíte o něčem jiném a přitom máte oba pravdu.

 452. Marek

  A já měl právě opačný dojem, ale nejsem po mrtvici, takže nemam dost velkou duševní kapacitu, že právě mluví o tom samém, ale neshodnou se.

  Pak se z toho mystik Štejfa, aby mu dala Medea pokoj a aby se jí vlichotil, z toho snažil udělat nedorozumění, ale já to vrátil zpětně do hry jak to bylo původně, tedy realismus/absolutismus ohledně abstraktních objektů versus nominalismus/relativismus, který zde dlouhodobě zastává Štejfa. 🙂

  A tím se opět vrátily staré diskuzní hrany, které mam tak rád. Mimochodem, Mrtvičko, popíráš sám sebe, když tu Medea není, dá se to tu dohledat, podporuješ Štejfu a jeho nominalismus a teď děláš opačná prohlášení. (ale může to být třeba matrix, proč ne? 🙂 )

  Krásný zbytek měsíce všem, váš pravý Marek. 🙂

 453. Marek

  toli,
  sori, ale zas nám to klouže bokem. Mám tam, že matika, stejně, jako fyzika s chemií jsou obory, které tak člověk nazval, a v jejichž rámci to zkoumá, aplikuje, atd. Ale předměty toho zkoumání, ty jsou jiná kategorie. Jsou to konstantní a proměnné stavy obsahu časoprostoru (viz. jabka v košíku). Zbytečně (protože to všichni víme) si navzájem vysvětlujeme, že i bez člověka někam z jedný strany přilítnou dva atomy, z jiný další dva, takže jsou tam dohromady čtyři. A když pak spolu zreagují, stane se tomu tak chemickými a fyzikálnímu ději. A že dokud to tak člověk nenazve, že to tam prostě bubří bez pojmenování, a je tam toho příslušný množství taky bez pojmenování.
  Pokud se někomu nepodaří znovu zformulovat tu původní tezi (klidně ji i najít a zkopčit), jsme ve stavu, že se dohadujeme, ale nevíme ani proč, ani o čem.

 454. toli

  @realný Marek
  Pokud se někomu nepodaří znovu zformulovat tu původní tezi (klidně ji i najít a zkopčit), jsme ve stavu, že se dohadujeme, ale nevíme ani proč, ani o čem.

  S tím souhlasím a myslím že je to již uzavřené téma.

 455. Marek

  Štejfa jinde i v tomto vlákně např. “… z něj činí tvrzení relativní, neboť jde o abstraktní objekt a je tedy odkázán pouze na uzavřený systém mé či ještě jiné mysli.”

  https://www.osacr.cz/2020/01/21/lesk-a-bida-cherry-pickingu/#comment-254802

  X

  Medea tady i jinde: Abstraktní objekty jsou skutečné samy o sobě (nemusím citovat, Medea to sama uzná).

  Tedy nominalismus X realismus.

  Krásný den všem, váš pravý Marek ze světa Idejí… a třebas někdy zase 🙂

 456. Medea

  @Marek

  „Pokud se někomu nepodaří znovu zformulovat tu původní tezi (klidně ji i najít a zkopčit), jsme ve stavu, že se dohadujeme, ale nevíme ani proč, ani o čem.“

  Karel 423 popísal matematiku ako nejaký subjektívny podnik: „Lidé je [matematické konštrukcie] neobjevují, ale vymýšlejí “. A ja som na to kriticky reagovala. Teda celá tá diskusia o matematike ako objektívnej vede, začala mojou reakciou na Karla.

 457. Petr

  Nebyl tu někde Karel Hniloba? Kdybyste ho někde viděli, pozdravujte ho prosím a vyřiďte mu, ať mi vrátí konečně ty prachy! Díky a někdy! Váš Petr 🙂

 458. Marek

  Pak je ovšem Medeo otázkou, čím Karel myslí ty konstrukce. Ale to by se k tomu sám musel vrátit, a uvést to nejlépe na příkladu. Jestli tu matiku učil, pochybuju, že by nějak nesouhlasil s tím, kam ta diskuse aktuálně dospěla.

 459. toli

  @Medea
  Já reagoval pouze na tvou polemiku s p.Štejfou ,vyjádření Karla mi nějak uniklo.

 460. Alibaba

  Mrtvičko, Štejfa zastává (či donedávna zastával) stejný postoj jako Karel, tedy nominalismus a relativismus, dá se to zde najít, viz. výše citace. 🙂 Takže jsi opět mimo, jako když jsi si našel za partnerku ženu, byť jsi buzík. Holt ty omyly “zdravých” jako jsi ty. A věřící jsou nemocní. Ty jsi zdravý. My víme. Jsi logik. Zdravý volič Zemana. 🙂 Zatím a někdy možná. Váš Alí-babá 🙂

 461. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Ještě jednou se omlouvám, ale vaši větu
  “Svet je nabitý matematikou (matematickými zákonitosťami).” jsem si vyložil jako synonymum – tedy, že matematika obsahuje pouze matematické zákonitosti a ty existují bez přičinění lidské mysli. Já sám jsem reagoval takto:
  “Lidské vědění rádo vyhledává řád (zákonitosti) protože to je osvědčený nástroj k přežití. Považuji matematiku i logiku za produkty lidské mysli, protože je jinde nenacházím. Jestliže mám odpovědět na rozdíl mezi jevem vymyšleným a objeveným, pak musím říci, že primární jsou jevy, které se jeví bez ohledu na lidskou mysl – ty považuji za objevované. Ale jejich popis či modelování a veškerá abstrakce kolem toho jsou jevy vymyšlené.”
  Vy jste dospěla k tomuto:
  “Matematika (veda) je dielom človeka, rovnako ako je ním fyzika alebo chémia. Ale predmet matematiky, to čím sa matematika zaoberá, dielom človeka nie je. A predmetom matematiky sú rôzne matematické nutnosti !”
  No, a z toho jsem jednak usoudil, že
  „Jak si jistě pamatujete, nebo můžete najít, přeli jsme se s Medeou kdo je tvůrcem vědeckých disciplín matematika a logika.“ , jednak že lidské dílo (matematika) zkoumá zákonitosti okolního světa (matematické nutnosti)
  Vy zase
  “Nie, to nikdy nebolo predmetom nášho sporu. (Pokiaľ ste si teda náhodou nesplietli matematiku vedu s objektom jej skúmania. Potom by som ja hovorila o voze a Vy o koze.)”
  Takže asi ano, jeden z nás o voze a druhý o koze. To se tak někdy stane.
  Ale snad výsledkem je shoda v tom, že matematika je dílo lidské, kde lidé metodicky objevují matematické zákonitosti a více méně přesně popisují reálný konkrétní svět.

  Jaroslav Štejfa

 462. Marek

  Medea hlavně nezastává nominalismus a relativismus ohledně AO jako mystik Štejfa:

  “Štejfa jinde i v tomto vlákně např. „… z něj činí tvrzení relativní, neboť jde o abstraktní objekt a je tedy odkázán pouze na uzavřený systém mé či ještě jiné mysli.“

  https://www.osacr.cz/2020/01/21/lesk-a-bida-cherry-pickingu/#comment-254802

  To je kámen úrazu.

  Štejfovský nominalismus/relativismus ohledně AO X Medea a její realismus/platonismus/absolutismus ohledně AO. O tom je zde spor a všichni to vědí, jen někteří se z toho snaží NEOBRATNĚ vybruslit (a možná i rychle “zapomenout” na své minulé i nedávné názory). 🙂

  Krásný den všem a někdy možná. Váš Marek. 🙂

 463. Marek

  Mimochodem Jardo, my tady asi všichni vidíme, jak se jmenuješ, nemusíš se ještě jednou podepisovat pod to co napíšeš (trochu to paroduji při loučení, přiznám se, možná si potom někdo připadá chytřejší jako po používání “cizích slov” namísto české slovní zásoby, ale ten nick je vidět vpravo na stránce nebo vlevo nahoře nad komentářem, není potřeba to jméno duplikovat, možná vliv tvého “dřívějšího” nominalismu? 🙂 ), spíš buď trochu konzistentnější ve svých názorech (jestli ti mohu tykat po té době). Nebo přiznej, že jsi je změnil. Nebo se staň také amébou. 🙂 Dobrou a někdy ———— Marek 🙂

 464. ind

  @SH

  Vztah mezi pýchou a inteligencí je jedna z nejzábavnějších věcí, kterou jsem od vás četl (asi nejchytřejší a nejvzdělanější člověk, kterého osobně znám, je zároveň taktéž mimořádně skromný a přitom ryzí ateista)

  Nepsal jsem o vztahu mezi pýchou a inteligencí, ale o častějších problémech s pýchou u inteligentních lidí. Když ateista v titulku článku napíše, že ateisté jsou inteligentnější než věřící, tak to také chápete jako přímý vztah mezi inteligencí a vírou? Nedojde vám, že je to myšleno statisticky?

  Vaše mechanismy, které vás udržují v bublině sebeklamu jsou naprosto dokonalé
  To, že máte takový názor, bude mj. i tím, že si domýšlíte něco, co vůbec netvrdím… 🙂

  vůbec totiž není pravdou, že pokud je někdo takto vážně nemocný a najednou zdravý, musí dojít ke změnám v morfologii mozkové tkáně. Kdyby to tak bylo, tak lidi s těžkou depresí, co dostanou v rámci experimentálního výzkumu dávku ketaminu a najednou jsou na pár týdnů úplně fit … tak těmto lidem by se musel šmahem změnit anatomicky mozek, ale to se samozřejmě neděje (možná namítnete co s tím má společného ketamin, ale vězte, že víra je také jen chemie)

  Člověk s těžkou depresí po dávce ketaminu je asi tak zdravý jako diabetik po dávce inzulínu nebo ten, kdo má nefunkční ledviny po dialýze. 🙂

  Proč by se těmto lidem s depresí měl měnit mozek? Poškozený mozek může dostávat látky zvenčí, které mu pomáhají v tom, aby normálněji fungoval.

  Když někdo musí brát léky, tak asi není zdravý, ne?

  Pokud podle vás poškozený mozek po modlitbě funguje stejně tak dobře jako zdravý (bez dodání léků), tak to je stejně velký zázrak, možná ještě větší.

  Já jen, jak tu Toli dával ten okaz na ty biblické verše, že správný následovník Ježíše by měl evangelizovat jen jednou a když bude odmítnut, má to přijmout (o toho kverulanta se pak pak Bůh „postará“) a jít to zkoušet zase jinam.

  Njn, nevidíte rozdíl mezi evangelizací a obhajobou víry, že?

 465. SHSH

  Njn, nevidíte rozdíl mezi evangelizací a obhajobou víry, že? To je zvláštní; obhajobu víry bych spíše očekával v situaci, kdyby by ateisté lezli například na diskuzní fórum vašeho sboru a snažili se tam hlásat své postoje. Ale já vás chápu – nemáte svobodnou vůli, nejste schopen ovlivnit to, jestli sem zase za dva měsíce nepřisupíte s pokusy o evange … pardon s obhajovou víry.

  Nedojde vám, že je to myšleno statisticky? Pak nám zajisté osvětlíte existenci mimořádně inteligentních a zároveň pokorných a skromných lidí, kteří na zakládě vysoké inteligence a vzdělaní jednoznačně odmítli koncept osobního Boha nebo Boha obecně. Věřím, že nějaké vysvětlení zajisté máte připraveno a pokud ne, požádáte Pána (tedy své alterego) o porozumění a jistě se vám ho dostane.

  zdravý (bez dodání léků), tak to je stejně velký zázrak, možná ještě větší. Ale kdeže zázrak – to, že placebo opravdu funguje, je prokázaný fakt. Víte kolik lidí se uzdravilo braním homeopatik? – minimálně tolik, jako se uzdravilo po cílené modlitbě…
  A víte, v jakých oblastech placebo sklízí vavříny? – jsou to především psychosomatické potíže, psychické poruchy a chronické bolesti.

  Když někdo musí brát léky, tak asi není zdravý, ne? Když někdo musí “fetovat” jistotu zachování vlastního ega ve formě fundamentálního chápání pohádkových příslibů ze starověkých legend a uklidňovat se repetitivním mumláním nesmyslných slabik … tak dost možná taky není úplně zdravý, když by mu jinak bez těhle věciček bylo blbě, co myslíte? 🙂

 466. SHSH

  http://www.obohu.cz/svedectvi/neposlusnost/ach-ta-pycha

  Dojemný příběh o neposlušnosti Bohu, aneb pokud po vás Bůh chce, abyste se za někoho pomodlili a vy se na to vyprdnete, Bůh ztrestá hádejte koho ? …
  Inde, Inde v jakého Boha-ješitu vy to vlastně věříte – no hlavně mi netvrďte, že si to celé ten křesťan vymyslel: Bůh k němu promlouvá stejně jako k vám, má dar Ducha mluviti jazyky stejně jako vy a pro šíření Boží slávy udělal ve svém životě 100x více, než vy – je provozovatelem nejlepší a nejnavštěvovanější internetové Bible v našich končinách. Je nad slunce jasné, že to svědectví musí být pravé.

  Jisté je, že pan Diviš byl též u velkých věcí Božích, podobně jako vy:

  Zde se například dozvídáme o tom, jak Bůh opravuje na základě modliteb ledničky, automatické pračky a jiné domácí spotřebiče. Taky dokáže na přání přístroje pokazit: http://www.obohu.cz/svedectvi/ostatni-zazitky-s-bohem/porouchany-magnetofon

  Tady zase Bůh zakázal panu Divišovi randění, čímž dostal pana Diviše do hluboké deprese, ze kterého ho rok na to zázračně vyléčil: http://www.obohu.cz/svedectvi/poslusnost/spravna-volba (jestli deprese stihla za těch 12 měsíců poškodit panu Divišovi mozek ovšem nevíme)

  Pan Diviš navíc od Boha získal dar udravování a tak nejrůznější nemoci léčí pomocí modliteb na dálku – po Skajpu nebo přes telefon. Mezi jeho “duchovní trofeje” patří například uzdravení slepoty, která byla démonicky podložena nebo uzdravení němoty, která byla též démonicky podložena: http://www.obohu.cz/svedectvi/telesna-uzdraveni/ja-svedectvi-o-uzdravenich-a-vysvobozenich

  Za zmínku stojí i svědectví, kdy Bůh jedné paní nejenomže odstranil recidivující mozkový nádor, ale demontoval při tom i svorky z předchozí operace, což zřejmě lékaře šokovalo více, než spontánní remise léze: http://www.obohu.cz/svedectvi/telesna-uzdraveni/nador-na-mozku-paleckova

  Pan Diviš už teoreticky nemusí chodit k zubaři – zuby mu opravuje Ježíš, i když dle mínění dentisty je Ježíš prachobyčejný packal, pokud jde o montáž zubní výplně: http://www.obohu.cz/svedectvi/telesna-uzdraveni/uzdraveni-zubu

  Hlavně mi prosím vás netvrďte, že to není pravda. Myslíte si, že si to snad pan Diviš vymyslel? Proč by to dělal, vždyť ten člověk udělal pro Boha mnohem víc, než celý váš církvením sbor v čele s vaším vlasatým šéfem. A když byste přesto chtěl zpochynit autenticitu některých výše uvedených svědectví, měl byste nějak zdůvodnit proč tedy věříte v prodloužení nohy o 2cm, na základě svědectví a nevěříte například na svědectví o zaplombování zubu nebo svědectví o demotáži chirurgických svorek.

 467. Jaroslav Štejfa

  K amébě nyní pod jménem Marek:
  Je skutečně pro vás kámen úrazu neshoda mezi mnou a Medeou v některých otázkách? Co je, co vás žene mě vyčítat, že se podepisuji pod svým textem na rozdíl od vás či jiných obskurních postav? Co je, co vás žene projevovat v morálních názorech primitivní rasismus, častovat diskutující urážkami, přičítat oponentům názory, které nikdy nevyjádřili, odsuzovat postoje jiných bez alespoň náznaku relevantních argumentů, utéci do příšeří jiného jména, když nejste schopen odpovědět alespoň vzdáleně na otázku, neustále odtud odcházet a prohlašovat se za vítěze atd?
  Jak vycházíte sám se sebou při pohledu do zrcadla?
  Buďte chvilku statečný jak Pavka Morozov a nalehněte prsíčkama na střílnu, vyslovte někdy svůj názor a obhajte se argumenty.
  Jaroslav Štejfa

 468. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Jak vycházíte sám se sebou při pohledu do zrcadla?

  On si nemůže uvědomit že je jen směšný blbec,nemá na to.A zároveň jste mu splnil to co chtěl,aby jste vy (anebo někdo jiný) na něj reagoval.Dále vykazuje znaky infantilnosti,třeba tím že si myslí že tady s někým soutěží.Rozhodně je infantilní mentálně a možná i kalendářně.Usuzuji z toho s jakým nadšením nám tady sděloval “že televize vysílá film hadi v letadle” tentokráte pod ukradeným nickem gin.Jako kdyby ta píčovina někoho dospělého a mentálně zdravého zajímala.

 469. Karel 423

  @Medea
  Hluboce před Vámi smekám svůj imaginární (v reálu žádný nemám) klobouk.

  Snažím se pochopit Váš koncept. Je bezesporu velmi praktický. Oddělíme li vlastnost od jejího nosiče a vytvoříme z ní entitu, můžeme ji zkoumat jako samostatný objekt, třeba nástroji matematiky. Vlastnost pak může žít samostatným životem a nic nám nebrání zkoumat i vlastnosti vlastností. Dokonce pak můžeme vytvářet z vlastností další objekty (například vlastnosti vlastností n-tého řádu.), třídit je podle různých kritérií atd.

  Vlastnosť však môže veci aj spájať, nielen odlišovať.

  Ano, různé objekty mohou mít některé vlastnosti stejné. To nám umožňuje zkoumané objekty třídit a vytvářet kategorie objektů. Na tomto principu vytvořili např. pánové Linné, Mendělejev a další své systémy.

  Moja explikácia vlastnosti je takáto: vlastnosť je entita, ktorú môžeme nejakej entite pripisovať, prisudzovať (predikovať) alebo upierať.
  To, čo má nejakú vlastnosť V, nazývam inštanciou vlastnosti V. Napr. Donald Trump je inštanciou vlastnosti byť človekom. Niektoré vlastnosti nemajú žiadnu inštanciu, napr. byť najväčším prvočíslom.

  Opět nejsme ve sporu. Lze se dohodnout na terminologii. To co nazýváte inštanciou vlastnosti, v reálu běžně nazývám (ale i jiní) vlastností (nějaké entity). Vlastnost být největším prvočíslem nemá svoji instanci není-li číselný obor omezen shora. Největší prvočíslo není ale částice hmoty a tak bychom ho mohli z naší diskuse o hmotě a jejích vlastnostech vynechat. Vlastnost, jako abstraktní entita v mé koncepci hmoty a jejích vlastností mi vůbec nepřekáží. Naopak.
  V čem se pravděpodobně lišíme je, že já považuji svět abstraktních entit pouze za svět abstraktních entit vymyšlených člověkem (nic nevíme o možnostech abstraktního myšlení jiných tvorů). Až zanikne sluneční soustava a život na Zemi, zmizí i abstraktní entity a zůstane pouze hmota se svými vlastnostmi. Možná, že evoluce celý koloběh zopakuje znovu a objeví se jiné myslící bytosti, které si vytvoří jiné abstraktní entity.

  No, vzhľadom na to, že je to kľúčový koncept Vašej ontológie, tak nejakú definíciu alebo explikáciu hmoty od Vás požadujem, ale „dokonalá“ byť nemusí.

  Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my. Naše poznání hmoty je závislé na poznání jejích vlastností.

 470. ind

  @SH

  Musím říct, že jsem se při čtení vašeho příspěvku dobře pobavil.

  To je zvláštní; obhajobu víry bych spíše očekával v situaci, kdyby by ateisté lezli například na diskuzní fórum vašeho sboru a snažili se tam hlásat své postoje.

  Kde je místo pro žalobu, tam by mělo být místo i pro obhajobu, nebo snad ne?

  Pak nám zajisté osvětlíte existenci mimořádně inteligentních a zároveň pokorných a skromných lidí, kteří na zakládě vysoké inteligence a vzdělaní jednoznačně odmítli koncept osobního Boha nebo Boha obecně.

  A čím chcete podepřít své tvrzení, že ti lidé odmítli koncept Boha právě na základě inteligence a ně něčeho jiného?

  Ale kdeže zázrak – to, že placebo opravdu funguje, je prokázaný fakt.

  Vy jste teda “expert”. 🙂 Pojišťovny řeší oblast financování léků psychicky nemocným pacientům, protože léky jsou velmi drahé a vy tady tvrdíte, že funguje placebo. 🙂 Jděte těm lidem z pojišťoven i lékařům poradit, ušetříte jim nemalé prostředky.

  Vy si opravdu myslíte, že poškozená oblast mozku bude fungovat jako nepoškozená na základě placeba?
  🙂

  tak dost možná taky není úplně zdravý, když by mu jinak bez těhle věciček bylo blbě, co myslíte

  Ateistům je blbě mnohem více a řeší to různě … 🙂 A nejvíc je štvou radostní křesťané, jak jsem si všiml… 🙂

 471. ind

  @SH

  Asi to nevíte, ale léky jsou považovány za léky až tehdy, když jejich účinnost je vyšší, než účinnost placeba. V případě poškozeného mozku máte svůj postoj problém vysvětlit i z hlediska hmoty – fyziky, chemie. Jak asi ty potřebné látky mozek tvoří, když jeho části zodpovídající za jejich tvorbu jsou poškozeny?

  Zkuste nahradit diabetikům inzulín bez jejich vědomí. Víra, že jim ta látka pomůže, jim k zachování života nepomůže.

 472. Marek

  Jardo, opět jsi se vyhnul problému s Medeou, o který zde šlo a který jsi popíral později. Medea sama tě upozornila, že debata byla o tom co jsem psal já. To ty jsi se z toho snažil vybruslit, mystický troubo. Takže nominalismus a relativismus versus absolutismus a realismus ohledně AO. A ty jsi se hrdě hlásil k nominalismu, dá se to zde najít, dokonce i v této debatě. Hop… 🙂

  Mrtvičko, ty jsi buzna, co se oženila s manželkou, volič Zemana co nemá rád Zemana, vrchol to logického myšlení, posuzovatel jiných. Věřící jsou nemocní a ty jsi zdravý kripl po mrtvici. Logik. Nezapomeň napsat, jak mě nečteš, i když na mě reaguješ. Nebo jak mě nikdo nečte a přitom si tady se mnou všichni píší včetně Jardy… 🙂

  Zatím a někdy třebas. Váš vítěz Marek 🙂

 473. Marek

  Ostatně je zajímavé, že Mrtvička mě nečte a přitom ví, že se dívám na Hady v letadle… to je ale logika, že? Logika člověka po mrtvici (to určitě byla “náhoda”, jako vždycky…). Asi vnitřní cítění, 6 smysl. 🙂

  Tak zatím a někdy ———— Marek. 🙂

 474. SHSH

  A čím chcete podepřít své tvrzení, že ti lidé… Chápu – když Einstein postuloval teorii relativity činil tak na základě inteligence. Když označil Bibli za sbírku primitivních legend, inteligence se mu v tu chvíli vypnula a činil tak čistě na základě pýchy. Existuje nějaký dobrý důvod, proč by člověk měl této vaší poněkud bláznivé hypotéze věřit?

  Zkuste nahradit diabetikům inzulín bez jejich vědomí. Víra, že jim ta látka pomůže, jim k zachování života nepomůže. Mluvíte z cesty Inde, diabetus není psychosomatická nebo psychická nemoc.

  V případě poškozeného mozku máte svůj postoj problém vysvětlit… problém je ale přeci někde jinde – vy se nám tu snažíte vnutit představu, že pacient MuDR. Poledníka měl prokazatelně poškozený mozek na anatomické úrovni, jenže to nelze spolehlivě doložit testy kognitivních funkcí mozku, protože ty fungují jen ve statistické rovině. Takovou věc mužete doložit jedině tak, že byste měl CTčécko nebo MRI sken hlavy před zázračným uzdravením a po něm a byly by zde jasně patrné změny v morfologii tkáně. Máte snad vy nebo MuDR. Poledník něco takového k dispozici? Pochopte, že na zázrak v oblasti hmoty potřebujete táktéž důkazy v oblasti hmoty.

  Asi to nevíte, ale léky jsou považovány za léky až tehdy, když jejich účinnost je vyšší, než účinnost…. pojišťovny řeší oblast financování léků psychicky nemocným pacientům, protože léky jsou velmi drahé a vy tady tvrdíte, že funguje placebo. Pojištovny ale nikterak nezpochybňují to, že by placebo nefungovalo. Dejme tomu, že máte klinickou studii, kde se testuje nové antidepresivum na pacientech s depresí. Placebo má efektivitu 26% a antidepresivum 48%. Co to znamená v praxi? … že určité procento lidí s depresemi je obecně celkem slušně senzitivní na placebo efekt. Placebo léčí – u určitých případech: to je fakt. A co je to vlastně placebo? Přesný mechanismus není úplně znám, ale když to řeknu zjednodušeně, tak víra, že existuje něco, co vlastně neexistuje (a je jedno, zda je to aktivní chemická látka nebo nějaké starověké božstvo – princip je stejný). Mimochodem – víte, že placebo celkem obstojně funguje i v případě, kdy je dotyčnému sděleno, že to co užívá je placebo (tzv. otevřené placebo) ? 🙂

  No a co teda ten pan Diviš – jak ty svědectví vnímáte? Myslíte si, že se všechny ty věci staly tak jak jsou popsány a zároveň, že je správná interpretace těch událostí? Podle mne vám nic nebrání k tomu se vyjádřit, když jste se nějak vyjádřil k předchozím svědectí, které jste také pouze jen četl.

 475. SHSH

  Ateistům je blbě mnohem více a řeší to různě – chápu. Vám jako ateistovi bylo blbě – naznačoval jste to v diskuzi na stránkách pana Hanka. A taky jste se tam snažil vnutit lidem představu, že to tak má asi většina ateistů nebo alespoň ti, co tam s vámi diskutovali.

  A nejvíc je štvou radostní křesťané, jak jsem si všiml… A tak to zase ne. Chápu to, že někteří lidé se bez víry prostě tak nějak neobejdou a v chmurách tápou životem, než se jich nedotkne paprsek naděje ve kterém se tak nějak oni sami najdou. Zároveň se ovšem domnívám, že bezbřehý náboženský fundamentalismus jehož jste ukázkovým proponentem, není bezpodmínečně nutný k tomu, aby věřící prožíval radost a pokoj.
  Znám osobně mnoho katolíků, kteří nemají problém s evolucí, celosvětová potopa je jen metafora, nevěří na věčné mučení hříšníků ani na znamení šelmy v podobně bezkontaktních čipů. Teologii řeší jen okrajově, modlí se jak ke Kristu, tak i ke Královně nebes panně Marii, doma mají na zdi velký krucifix a ze pár svatých obrázků a přesto tvrdí, že víra je posiluje, povzbuzuje a přináší radost z bytí – stejně, jako je tomu i vás. Co z toho plyne? Podle mne to, že člověk se nemusí nutně dopracovat až na hranici náboženské psychopatie, aby pro něj byla víra přínosem 🙂

 476. gin

  A podívali se vědci na všechny africké populace? Nezapomeň, že bílý muž tam nechal za kolonizace hodně genů… 🙂

  Jinak platí stále co píši níže, ty základní argumenty, neandertálské geny nerozhodují, klidně je vypusti:

  “1) Medea uznává platónský druh a ne rasu?

  2) Rasa/etnikum je nějaký společný genetický základ, kterým se liší daná skupina od jiných. Liší se mezi sebou jedinci (vyjma jednovaječných dvojčat, tam je odlišnost hlavně epigenetická spíš než genetická) , liší se mezi sebou v průměru i určité populace co se spolu evolučně vyvíjely na společném území po delší dobu, jsou propojeni hodně i rodově-pokrevně, víc než s jinými populacemi. Mají svůj specifický genotyp i fenotyp. Viz. např. William C. Boyd a jeho pojetí rasy. Jde o souhrn nějakých genů co odpovídají za fenotypové rozdíly.

  „Takto lze určit příslušnost muže k jeho genetické skupině. Slovanská má označení R1a a například poměrně rozšířená je germánsko-keltská R1b.“

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jen-tretina-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum-40050010

  3) Vyrábí se různé léky pro černochy nebo bělochy v USA, jsou jiní geneticky v průměru. Míšenci existují, ale jde o poměry. Například jestli jste 50/50 nebo 90:10 atd… Většina z nás jsou sice míšenci, ale ne cca poloviční, ale spíš inklinujeme víc k „bělošským“ rasám nebo černým nebo žlutým rasám.

  „Termín “rasa”, kromě jeho jiných použití, zažil jistou renesanci v biomedicínském výzkumu v USA. [96] Souvisí to se snahami uvedenými ve farmakogenetice o využití jednotlivých charakteristik genomu, které mohou ovlivnit tendenci k onemocnění nebo reakci na léky, ke zlepšení terapie.“

  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie

  4) Některé africké populace nemají v sobě např. vůbec geny neandrtálců, Evropané ano.

  „Obecně však v místních populacích existuje průměrně 85% statistické genetické variace, ~ 7% je mezi místními populacemi na stejném kontinentu a ~ 8% variace se vyskytuje mezi velkými skupinami žijícími na různých kontinentech.“

  (je vidět, že i pár % dělá hodně, viz. průměrné rozdíly v IQ a viz. výše, např. Minnesota Transracial Adoption Study )

  htt—-ps://en.m.wikipedia.org/wiki/——Race_(human_categorization)

  Pěkný zbytek měsíce a zase někdy třebas, není času nazbyt, váš opilec Tonda Vlas – pravý a jediný ”

  Čili to není jen o Rushtonovi, Lynnovi či Flynnovi a jeho efektu (který jde na Západě opačně či se zastavil, i díky migraci z méně hodnotných částí Země), nebo o Petru Balakářovi, je to mnohem širší záležitost.

  Mějte se a někdy možná. Váš vítěz Tony, heterosexuální bílý muž, vždy vítězící, jako Trump včera při impeachmentu… a zdravím i Pokahontas Warrenovou 🙂

 477. Medea

  Karel 423

  „To co nazýváte inštanciou vlastnosti, v reálu běžně nazývám (ale i jiní) vlastností (nějaké entity).“

  Ale Donald Trump, ktorý je inštanciou vlastnosti byť človekom, nie je vlastnosť. Inštancia vlastnosti V je nejaký jej nositeľ – to čo má vlastnosť V ako svoju vlastnosť.

  „Až zanikne sluneční soustava a život na Zemi, zmizí i abstraktní entity a zůstane pouze hmota se svými vlastnostmi. Možná, že evoluce celý koloběh zopakuje znovu a objeví se jiné myslící bytosti, které si vytvoří jiné abstraktní entity.“

  Keď zanikne slnečná sústava a s ňou aj život na Zemi, tak stále bude platiť, že ak je ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, tak obsahuje práve štyri entity. Teda stále tu bude matematická nutnosť, ktorú dnes vyjadrujeme zápisom 2 + 2 = 4. Táto nutnosť nie je ničím vytváraná, ona jednoducho je. Ak sa vesmír stane mŕtvym miestom bez života, tak v ňom nebude nikto, kto by si túto nutnosť uvedomoval, ale to neznamená, že táto nutnosť nebude.

  „zůstane pouze hmota se svými vlastnostmi“

  Takže vlastnosti vlastností neexistujú alebo sú podľa Vás existenčne závislé na človeku?

  „Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my.“

  To nie je dobrá definícia, pretože v skutočnosti nás nemusí nič hmotné obklopovať. Mohli by sme napr. žiť v mysli nejakého božstva, ktoré svojím pôsobením v nás vyvoláva štrukturované halucinácie a tieto len chybne interpretujeme ako naše vnemy nejakých na mysli nezávislých objektov. Alebo by sme mohli žiť v nejakej simulácii a byť obklopení virtuálnymi objektami.

 478. Medea

  @ pseudo-gin

  „A podívali se vědci na všechny africké populace? Nezapomeň, že bílý muž tam nechal za kolonizace hodně genů…“

  Tieto stopy v DNA nie sú od dnešných ľudí, ale od pravekých migrantov. V praveku existovala nielen migrácia z, ale aj do Afriky.

  „Rasa/etnikum je nějaký společný genetický základ“

  Rasa je hlavne zastaralý koncept, čo sa biológie týka, ale môže poslúžiť v sociológii alebo vo folk biology 🙂

 479. gin

  Tam není nikde odpověď na to co píši, tedy na průměrné genetické rozdíly mezi populacemi, které jsem dokázal, viz. výše a z toho vycházející průměrné rozdíly v IQ:

  „Obecně však v místních populacích existuje průměrně 85% statistické genetické variace, ~ 7% je mezi místními populacemi na stejném kontinentu a ~ 8% variace se vyskytuje mezi velkými skupinami žijícími na různých kontinentech.“

  (je vidět, že i pár % dělá hodně, viz. průměrné rozdíly v IQ a viz. výše, např. Minnesota Transracial Adoption Study )

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Race_(human_categorization)

  Jak píšu, nejde o nějakou smíšenost, ale o poměry. Jestli je člověk 50/50 nebo 90:10 atd…

  Ty evoluční vývoje určitých populací a průměrné rozdíly mezi fenotypy a genotypy jsou evidentní.

  Kromě toho medicína také musí uznat a uznává průměrové rasové genetické rozdíly mezi populacemi. Klidně jím říkej etnika nebo “poddruhy” nebo jak chceš, ale v průměru existují včetně míšenců různých typů a poměrů. Statisticky inklinují k různým nemocem více či méně.

  Krásný den všem, váš vítěz bílý muž, letím do Číny, tak za měsíc tak nejdříve. Ahojky. 🙂 🙂

 480. Medea

  @pseudo-gin

  „Tam není nikde odpověď na to co píši, tedy na průměrné genetické rozdíly mezi populacemi, které jsem dokázal, viz. výše a z toho vycházející průměrné rozdíly v IQ“

  Platieš si rasu s populáciou. “Černoch” je fuzzy koncept, podobne ako “ryšavec”.

  Samozrejme, môžeš si vydeliť nejakú skupinu ľudí exaktne pomocou konkrétnych génov, ale takéto vydelenie je umelý akt. Rôzni vydeľovači by si mohli skupinu „černoch“ alebo „ryšavec“ vydeliť odlišne 🙂

  Niekto by si mohol takto umelo vymedziť dve “základné” ľudské rasy, niekto iný zase 12 “základných”. Nejakí dvaja by si mohli obaja vymedziť, povedzme, 4 “základné” ľudské rasy, ale každý z nich inak 🙂

 481. Karel 423

  @Medea

  //Ale Donald Trump, ktorý je inštanciou vlastnosti byť človekom, nie je vlastnosť. Inštancia vlastnosti V je nejaký jej nositeľ – to čo má vlastnosť V ako svoju vlastnosť.//
  Inštanciou máte pravděpodobně na mysli Donalda, čili nositele vlastnosti {V}.Už asi tuším, kam směřujete.Jestli dovolíte, budu se držet vlastní terminologie. Snad mi bude porozuměno.
  // Keď zanikne slnečná sústava a s ňou aj život na Zemi, tak stále bude platiť, že ak je ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, tak obsahuje práve štyri entity. Teda stále tu bude matematická nutnosť, ktorú dnes vyjadrujeme zápisom 2 + 2 = 4. Táto nutnosť nie je ničím vytváraná, ona jednoducho je. Ak sa vesmír stane mŕtvym miestom bez života, tak v ňom nebude nikto, kto by si túto nutnosť uvedomoval, ale to neznamená, že táto nutnosť nebude.//
  Moje představa: po zániku veškeré živé hmoty zanikne i to, čemu říkáme vědomí. Vědomí považuji za projev nejvýše organisované struktury živé hmoty tj. mozku. Vědomí, jako vlastnost a součást mozku, považuji za zdroj (schopnost vytvářet abstraktní struktury) i nosič (paměť) abstraktních entit. To vše, zánikem živé hmoty (až na jeden speciální, dočasný případ) zmizí. Zmizí tedy živá hmota a tím i její vlastnosti. Nepředpokládám, že vlastnosti živé hmoty zůstanou „někde“ zachovány. Zůstane pouze neživá hmota a její vlastnosti. Můžeme pokračovat a analogicky tuto úvahu aplikovat i na neživou hmotu. Nevím, zda by to bylo správné. Autority tvrdí (tvrdily), že existuje zákon o zachování hmoty a energie. Platí všeobecně?
  Vztahy mezi entitami hmoty a jejich vlastnostmi zůstanou zachovány, zůstane-li zachována hmota. Zůstane zachován i vztah, který jste popsala. Jen nebude nikdo, kdo by to zjistil. Jak jinak. Mám za to, že při redukci složitosti hmoty dojde i k redukci jejích vlastností a naopak při vzrůstu složitosti. Tak, jak se hmota promění, promění se i její vlastnosti. Můžeme si představit, že staré vlastnosti, podle mé koncepce, zanikají a vznikají nové. Zkrátka evoluce.
  Poznámka: Co se stane ale třeba např. s matematikou? Jako nástroj modelování vztahů mezi entitami zanikne. Možná, že později někde vznikne nový život. Možná přijde nový pan Eukleides a další a pokusí popsat některé vztahy mezi entitami. Vytvoří abstraktní entity, pomocí kterých se pokusí modelovat reálné vztahy. Třeba přijde po něm jiný pan Lobačevský a zjistí, že nový pan Eukleides nepopsal vše dokonale a navrhne jiný model. Pak přijdou další a další a budou modely upřesňovat i zavrhovat.

  // Takže vlastnosti vlastností neexistujú alebo sú podľa Vás existenčne závislé na človeku?//
  Připouštím, že mohou existovat i vlastnosti vyššího řádu než 1 nezávisle na člověku. Asi by se ve struktuře hmoty takový případ nalezl. Popsat jej neumím. Měl jsem spíše na mysli, že lidé jsou schopni vytvářet umělé abstraktní entity, které neodpovídají realitě. Moje chyba.
  // To nie je dobrá definícia, pretože v skutočnosti nás nemusí nič hmotné obklopovať. Mohli by sme napr. žiť v mysli nejakého božstva, ktoré svojím pôsobením v nás vyvoláva štrukturované halucinácie a tieto len chybne interpretujeme ako naše vnemy nejakých na mysli nezávislých objektov. Alebo by sme mohli žiť v nejakej simulácii a byť obklopení virtuálnymi objektami.//
  Tady si dovoluji nesouhlasit. Možná, že jste to ani nemyslela vážně. Ale i kdyby, tak na svůj názor máte právo. Osobně se raději držím reality. Myšlenka, že bychom mohli žít mimo hmotu mi připadá zcela absurdní. To bychom žili mimo realitu. (Některým lidem se to stává  .) Nicméně, snad Vás potěší následující věta. Kterýsi klasik kdysi řekl: „Nic není nemožné. Můžeme s tím souhlasit, nebo ne, ale to je tak všechno“.

 482. toli

  @Karel 423
  / Takže vlastnosti vlastností neexistujú alebo sú podľa Vás existenčne závislé na človeku?/

  Každá vlastnost musí mít nějaký nosič ke kterému se vztahuje (je na něj navázaná),tedy vlastnost musí být přiřazena buď ke hmotě (tedy i k člověku) nebo energii (třeba tvrzení že elektrický proud je nebezpečný splňuje tuto podmínku),nebo snad znáte nějakou vlastnost která nemusí být přiřazena ani ke hmotě ani k energii anebo k abstraktnímu objektu ?

 483. toli

  Řečeno mluvnicky-adjektivum bez předmětu anebo podmětu je nesmyslné.

 484. Medea

  @Karel 423

  „Inštanciou máte pravděpodobně na mysli Donalda, čili nositele vlastnosti {V}.“

  Áno, Donalda. Ale {V} je pre mňa jednoprvková množina a vlastnosť V je V 🙂

  „Jestli dovolíte, budu se držet vlastní terminologie.“

  Ale to by ste nemali, pretože inštancia je z anglického instance (príklad, prípad), ktoré je z latinského instantia (prítomnosť). Ale ako chcete… 🙂

  „Moje představa: po zániku veškeré živé hmoty zanikne i to, čemu říkáme vědomí. Vědomí považuji za projev nejvýše organisované struktury živé hmoty tj. mozku. Vědomí, jako vlastnost a součást mozku, považuji za zdroj (schopnost vytvářet abstraktní struktury) i nosič (paměť) abstraktních entit.“

  Vedomie je irelevantné. Hovoríme o nutnosti toho, že ak je ľubovoľný súbor tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, tak obsahuje práve štyri entity. Bude snáď po prípadnom zániku vedomia vo vesmíre možná existencia nejakého súboru, ktorý je tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, ale neobsahujúceho práve štyri entity? Podľa mňa to nie je možné za žiadnych okolností, jednoducho je nutné, aby 2 + 2 = 4 🙂

  „Co se stane ale třeba např. s matematikou?“

  Ľudské vedy fyzika, matematika, v pustom vesmíre existovať nebudú, ale ich predmet, objekt ich skúmania, ten existovať bude (v prípade matematiky to budú matematické nutnosti).

  „Připouštím, že mohou existovat i vlastnosti vyššího řádu než 1 nezávisle na člověku. Asi by se ve struktuře hmoty takový případ nalezl. Popsat jej neumím.“

  Napr. vlastnosť byť vlastnosťou, vlastnosť byť vlastnosťou tuhej látky, vlastnosť byť vlastnosťou svetla, …

  „Tady si dovoluji nesouhlasit. Možná, že jste to ani nemyslela vážně. Ale i kdyby, tak na svůj názor máte právo. Osobně se raději držím reality. Myšlenka, že bychom mohli žít mimo hmotu mi připadá zcela absurdní.“

  Tu nejde o to, či je to možné, ale o Vašu defektnú „definíciu“ hmoty: „Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my.“ Vy ste hmotu vlastne definovali ostenzívne (ukázaním). (Príklad bežnej ostenzívnej definície. Malému Jankovi ukážem jabĺčko a poviem: „Aha, Janko, toto je jabĺčko“. Pokiaľ by som mu ukázala umelú imitáciu jabĺčka a Janko by ovocie v živote nevidel, mohol by si kľudne myslieť, že jabĺčko je nejaká loptička na hranie 🙂 ) Predstavte si niekoho, kto žije v mysli nejakého boha a hovorí k svojmu spoločníkovi: „Aha, Janko, toto všetko dookola, čo nás obklopuje, je hmota, aj my sme hmota“ a títo dvaja duchovia majú spomínaným bohom naaranžované rovnaké zážitky ako ľudia, je podľa Vás takáto definícia hmoty správna?

  Ak je pre Vás tento „duchovný“ príklad nestráviteľný, tak si predstavte, že tí dvaja sú nejaký vedomý softvér v nejakej simulácii sveta, ktorá je však simulovaná v nejakej inej simulácii sveta, ktorá je však simulovaná v … nekonečne mnoho simulácií, nekonečne mnoho vrstiev softvéru a žiadne hardvérové dno 🙂

  Ten definičný akt nerozlišuje ilúziu hmoty od hmoty. Teda ešte raz, čo je to podľa Vás hmota?

 485. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Nezlobte se, ale vy lákáte Karla 423 do pasti spočívající v tom, že na otázku „co je hmota“ vám může odpovědět pouze popisem své představy o hmotě. Tady je vidět, jak je pak jednoduché jeho definici rozbít, protože zrovna hmota je pojem vysvětlovaný nesčetněkrát, stále se vyvíjející a hmota není (možná nebude nikdy) přesně definována. Ale všichni s ní musíme žít, tedy s ní pracovat, tedy naše vědomí určuje jak. Fair by bylo, kdyby vedle kritiky jste postavila svoji definici a nechala ji kritizovat. Také se podle mne nezmůžete na nic jiného, než na svou představu a sémantické schopnosti. A počkáte si na soudce, který to lehce označí za iluzi.
  Jaroslav Štejfa

 486. toli

  Řekl bych že foton patří k energii
  Proton k hmotě,vše co obsahuje proton je hmotou.

 487. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Je to jistě v konkrétní situaci dobré dělítko. Ale najdeme jistě posici, v které je dobrá (nebo postačující) i definice Karla 423. Víte, v tom je ta potíž. Stačí si otevřít Wikipedii a dýchne na vás mnohoznačnost až bezradnost nad tím co je hmota. A to mluvíme o jevu, který je nám bytostně jeden z nejznámějších. A promítněte si to třeba do polemiky o rozdílu mezi matematikou a matematickými nutnostmi. Já prostě nejsem přesvědčen, že je možné vyslovit nějaké tvrzení o čemkoliv za podmínky, že s tím nemá naše myšlení, či chtění (tedy mozek) nic společného. Stále dokola se motáme kolem celkem jednoduché záležitosti. Konkrétní reálný svět asi existuje pravděpodobněji, než nějaké matrixy či teorie o našem světě jako imaginaci nějakého boha. Vědu na rozdíl od teologie (například) považuji na tomto přesvědčení postavenou. Proto rozbíjet praktické (tedy dobře sloužící) definice na základě matrixu či božství se mi jeví zpozdilé nebo zlovolné. Rozmanitost definicí je vynucena podle mne zatímní neuzavřenosti poznání a tím vynucená chybovost lidských tvrzení. A lidé spolu mohou spolupracovat pouze přes tvrzení, ať už komunikace mezi nimi je jakákoliv, Dokonce si toto myslím o životě vůbec. S tím souvisí i třeba pojem inteligence. Ten je také nedefinovatelný obecně absolutně. I nejprimitivnější forma života má „inteligenci“ řádově vyšší než ostatní hmota, kterou známe. A s tím souvisí i můj spor s Medeou o pojem „pravda“. Ne, že bych to tady chtěl znova někomu nutit, pro většinu diskutujících zde je to asi nuda.
  Jaroslav Štejfa

 488. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Myslím že vysvětlení je docela jednoduché,hmota sama o sobě je tak proměnlivá že mezi jejími jednotlivými formami,těžko najdeme nějaké pojítko.Tudíž musíme jít na základní stavební kámen hmoty a tím je atom.Hmotnost atomu určuje množství protonů v něm obsažené,nosičem hmotnosti je právě proton.Tedy vše co obsahuje proton je hmotné.Touto elegantní definicí máme rázem vyřešeny všechny formy hmoty,včetně plynů.
  Všechny prvky obsažené v tabulce prvků jsou hmotné.

 489. ind

  @SH

  Když označil Bibli za sbírku primitivních legend, inteligence se mu v tu chvíli vypnula a činil tak čistě na základě pýchy.

  Kdybyste použil svou inteligenci, tak vám dojde, že i když člověk inteligenci při Bibli neodloží, nemusí odmítnout Bibli na základě ní, ale z jiného důvodu.

  Existuje nějaký dobrý důvod, proč by člověk měl této vaší poněkud bláznivé hypotéze věřit?

  Stačí trochu přemýšlet. Co lidé, kteří věří v pravdivost Bible, přitom mají vysoké IQ?
  Nevím, proč zde ateisté popírají 2D pohled, když to pro ně je polehčující okolnost. V případě, že zde není rozdělení lidí na lidi s 2D pohledem a na lidi s 3D pohledem, pak nevěřící při čtení Bible nejspíš inteligenci odkládají, jinak by nepsali takové nesmysly, jak zde na tomto webu čtu.

  Mluvíte z cesty Inde, diabetus není psychosomatická nebo psychická nemoc.

  A co má být? Podle vás “vaše placebo” funguje jen na zdraví mozku a mimo něj ne? 🙂

  U nemocných již v časných stádiích schizofrenie bylo zjištěno narušení takřka ve všech hlavních drahách bílé hmoty.
  https://www.scienceworld.cz/aktuality/posatky-schizofrenie-souviseji-s-narusenim-bile-hmoty-mozku/

  Pojištovny ale nikterak nezpochybňují to, že by placebo nefungovalo.

  Kdyby placebo nějakým způsobem fungovalo na schizofrenii, tak ho dají všem, kterým zabere – už kvůli ceně léků. Jenže žádný takový člověk není.

  Přijde mi, že máte na psychické nemoci dost zjednodušený pohled.
  Podle vás tedy víra v placebo dokáže v mozku generovat látky, které blokují dopaminové receptory, nebo máte nějakou jinou “teorii”?

 490. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Na potvrzení toho, co jsem uvedl použiji váš názor na hmotu – podle standartního modelu je to, co označujete za hmotu označováno jako látka a vedle toho existuje tzv. pole, kam patří bosony (tedy i fotony). Moderní fyzika však pod úrovní atomu mluví běžně o částicích, kde už a zatím nejsme schopni rozlišit pole od látky a hmota se sleduje v tzv kvantech. Tím chci naznačit jako rozhodující faktor pro dohodu o tom, co budeme nazývat hmotou, lidský úmysl, co se bude zkoumat a jak. A samozřejmě souhlasím s Medeou, že okolní svět nám poskytuje matematické a také fyzikální nutnosti k objevování a tím pádem vynalézat metody zkoumání. Ale tyto procesy (objevování a vymýšlení) se bez mysli neobejdou.
  Jaroslav Štejfa

 491. Alibaba

  ind: Nevím, proč zde ateisté popírají 2D pohled, když to pro ně je polehčující okolnost.
  Protože je to samo o sobě blbost, kterou se snažíte si něco namluvit, něco na způsob, že jste jako věřící “lepší” (a ještě řekněte, že je to polehčující okolnost). Měl by jste nějaké to “D” vůbec dokázat.
  V případě, že zde není rozdělení lidí na lidi s 2D pohledem a na lidi s 3D pohledem, pak nevěřící při čtení Bible nejspíš inteligenci odkládají, jinak by nepsali takové nesmysly, jak zde na tomto webu čtu.
  Stačí na začátku čtení bible nechat zapnutou inteligenci, a hned člověk má pocit, že se v ní píší nesmysly, a tak ji člověk odloží.
  A na tomhle webu se vám tu ti, kteří se snažili bibli číst, vůbec dohodnout, co který článek znamená. To že nejste schopni se dohodnout žvědčí tomu, že nic extra bible není, jaždý si ji vyládá jak chce a co se mu hodí (jinak by nebylo tolik křesťanských sekt).

 492. SHSH

  zdá se, že zdejší redakční systém nemá rád opakovanou editaci příspěvků, kde jsou HTML tagy – tak zkusím odpověď protlačit jako screenshot: http://prntscr.com/qyz7ko

 493. Karel 423

  @ Medea

  Napsala jste: //„. Ale to by ste nemali, pretože inštancia je z anglického instance (príklad, prípad), ktoré je z latinského instantia (prítomnosť). Ale ako chcete… “//

  Nedorozumění vzniklo, protože Vy chápete slovo instance tak, jak jste výše uvedla. Já jsem jej pochopil v jiném významu. Instanci je možné chápat také jako realizaci entity (objektu), v našem případě vlastnosti. Proto jsem větou „Jestli dovolíte, budu se držet vlastní terminologie“ navrhoval slovo instance vypustit. Připadá mi zbytečné. Omlouvám se za zkratku ve vyjádření. Předpokládal jsem, že je to zřejmé z kontextu.

  Napsala jste: // „Vedomie je irelevantné.“//
  Vědomí jsem do své odpovědi zahrnul proto, abych naznačil, že se domnívám, že se zánikem vědomí zaniknou i jeho produkty. Věda, náboženství, filosofie, ale i fantasie, sofismata i vyložené fantasmagorie atd. Z tohoto důvodu se domnívám, že to je relevantní
  Tázala jste se: // „Bude snáď po prípadnom zániku vedomia vo vesmíre možná existencia nejakého súboru, ktorý je tvorený dvoma entitami a ďalšími dvoma entitami, a už žiadnymi inými, ale neobsahujúceho práve štyri entity? Podľa mňa to nie je možné za žiadnych okolností, jednoducho je nutné, aby 2 + 2 = 4

  Moje odpověď: Nebude. S další větou souhlasím. Domnívám se, když zůstane„neživá“ hmota, její vlastnosti a vztahy (podle Vaší terminologie nutnosti) zůstanou. Zmizí jejich interpretace a modely vytvořené vědomím. Zajímavé je Vaše vyjádření „případný zánik vědomí“ ve spojitosti se zánikem (živé) hmoty. Vy se domníváte, nebo jste dokonce přesvědčena, že může existovat vědomí nezávisle na hmotě (živé)?
  Vaše příklady vlastností hmoty druhého řádu mě nepřesvědčily. Stále zřetelněji se mi začíná jevit, že entity hmoty mají pouze vlastnosti prvního řádu. Vlastnosti těchto vlastností jsou již vlastnosti jiné entity než entity hmoty. A to už je abstraktní konstrukce vzniklá v mozku. Z toho mi vyplývá, že po zániku vědomí zaniknou i tyto myšlenkové konstrukce.
  Napsal jsem: „Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my. Naše poznání hmoty je závislé na poznání jejích vlastností“. A to je vše. Jestli jste si všimla, tak nikde nepíši, že to považuji za definici. To jste si pouze vydedukovala na základě Vašeho dojmu. Není to ukázka, že i Vaše dojmy nemusí reflektovat realitu? Možná, že to nebudete považovat za zcela korektní, protože jsem to napsal pod Vaši žádost, nicméně je to tak. Za definici to tedy nepovažuji. Pokusil jsem se Vám pouze svěřit svůj názor. Pokud s ním nesouhlasíte, není to můj problém.

  Janko s jablíčkem mi připadá jako příklad mystifikace. Chci-li Jankovi ukázat jablíčko, ukážu mu jablíčko a nikoliv atrapu. Vůbec se mu nebudu pokoušet jablíčko definovat. Určitě, až najde něco podobného a nebude si jistý, tak se zeptá. Je-li dostatečně inteligentní tak z několika příkladů si sám zobecní vlastnosti jablíčka (zcela intuitivně) a ve většině případů se pak nesplete. Není to příklad, že v některých případech je praktičtější použít empirickou metodu poznávání?

  Protože jste znovu zopakovala svůj dotaz „Teda ešte raz, čo je to podľa Vás hmota?“, svěřím se Vám se svým názorem.
  Hmota jsme my a vše co nás obklopuje. Naše vědomí a vše co vyprodukuje, je reflexe mozku, doposud známé nejvýše organizované hmoty, na hmotu, její vlastnosti a produkty. Tak zvané nehmotné entity jsou pouze produkty vědomí, potažmo mozku.
  Opět připomínám, že toto vyjádření si neklade za cíl být definicí.

 494. ind

  @SH

  To tvrzení o zázracích mi přijde velmi zjednodušné. Zlomená ruka se také po nějaké době zahojí, ale pokud by se zahojila během dne, tak to je zázrak.
  A pokud pacient po modlitbě má problém brát léky kvůli jejich náhlým extrémně sedativním účinkům, tak čím to asi bude?

  Ohledně L. Diviše jsem se zatím nevyjádřil, protože jsem si materiály o něm neprostudoval. Až se k tomu dostanu (asi o víkendu), vyjádřím se.
  Ale nemyslete si, že přijímám jakékoli svědectví. (To se teď nevyjadřuji ke svědectvím L. Diviše).

  K limitu placeba jste se vyjádřil způsobem, že placebo funguje i tak, že poškozený mozek po placebu funguje stejně jako zdravý.

  Člověk, který musí brát vysoké dávky léků, najednou nepotřebuje brát nic – a to bez terapie.

  O víře v pohádky zde hovoří lidé, kteří věří ve vznik samoreplikujících továren, na jejichž vytvoření se nepodílela inteligence, i ve vytvoření kódu dle kterého se dané továrny replikují, na jehož vzniku se nepodílela inteligence, přičemž ony továrny replikují i samotný kód, dle kterého se vytvářejí.
  Anebo vzpomeňme pohádku o proměně žáby v krásného prince (samozřejmě ve velmi zpomalené verzi, tak zpomalené, že nikdo z věřících v ni nedokáže rozhodnout, zda se ta proměna nyní děje, či nikoli).¨
  😀

 495. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Nezlobte se, ale vy lákáte Karla 423 do pasti spočívající v tom, že na otázku „co je hmota“ vám může odpovědět pouze popisem své představy o hmotě.“

  Toto mi napísal Karel ako svoju definíciu hmoty: „Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my.“ Niekto by mohol napísať: „Žblumpa, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my“ alebo „Duch, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my“ alebo „Informace, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my.“ Je Vám z toho jasné, čo je to žblumpa, duch alebo informácia?

  Mne ide to, či Karel vôbec vie, o čom hovorí, keď hovorí: „Za reálnou považuji hmotu a její vlastnosti. Vše ostatní považuji za konstrukce vzniklé v našem mozku.“ Ja mám dojem, že nevie, len opakuje nejaké naučené mantry…

  „Já prostě nejsem přesvědčen, že je možné vyslovit nějaké tvrzení o čemkoliv za podmínky, že s tím nemá naše myšlení, či chtění (tedy mozek) nic společného.“

  Tvrdenia produkuje náš mozog, ale tvrdenia môžu ukazovať na niečo, čo je na našom mozgu existenčne nezávislé.

 496. Medea

  @Karel 423

  „Napsal jsem: „Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my. Naše poznání hmoty je závislé na poznání jejích vlastností“. A to je vše. Jestli jste si všimla, tak nikde nepíši, že to považuji za definici.“

  Napísali ste toto:

  No, vzhľadom na to, že je to kľúčový koncept Vašej ontológie, tak nejakú definíciu alebo explikáciu hmoty od Vás požadujem, ale „dokonalá“ byť nemusí.

  Hmota, je vše, co nás obklopuje, jsme to i my. Naše poznání hmoty je závislé na poznání jejích vlastností.

  A to vyzerá, vzhľadom na citáciu mojej požiadavky, ako definícia/explikácia hmoty.

  Ak to teda definícia/explikácia nebola, aká je teda Vaša definícia/explikácia hmoty?

 497. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  Nikde není psán o, že naše názory na nějaký jev musí být souhlasné, není to ani žádoucí. Nicméně Karlovi 423 bych nevyčítal určitou zkratku, sama možná uznáte, že jeho (ne)definice hmoty není tak špatná, jako vaše přirovnání. Ať zvolím ke zkoumání okolního světa kterýkoliv svůj smysl a shledám něco, v drtivé většině o tom mohu vykládat jako o formě hmoty a drtivá většina posluchačů mi porozumí. Totéž se nedá říci ani o duchu, natož žblumpě.
  Naprosto však souhlasím s větou “Tvrdenia produkuje náš mozog, ale tvrdenia môžu ukazovať na niečo, čo je na našom mozgu existenčne nezávislé.” Hádám, že Karel 423 také. Mimochodem já také neumím definovat hmotu vyčerpávajícím způsobem – viz výše .
  Jaroslav Štejfa

 498. toli

  Psí rasy existují
  Vlk se liší geneticky od psa
  Doga se liší geneticky od pudla
  Navzdory zažitému klišé bych řekl že rasy u člověka nejsou dány genetikou ale prostředím kde se lidské “rasy” velmi dlouho vyvíjely.
  Třeba savanový typ musí mít silné a velmi dlouhé nohy,proto Etiopané a Keňané celkem pravidelně vyhrávají soutěže v běhu.
  Tvar očí,Inuité díky slunečnímu záření odraženého od sněhu mají oči jako štěrbiny.
  Asiaté nežijí u lagun obklopených zelení,proto jsou přirozeně velké mandlové oči u asiatů vzácností.Jejich zúžené oči jsou reakcí těla na prašnost.
  Barva kůže je uzpůsobena celoživotní dávce ultrafialového záření.Toto přizpůsobení se vyvíjelo po mnoho generací proto černoch v Evropě bude pořád černochem až do smrti.A Okamura také bude vypadat jako asiat až do smrti.

 499. toli

  Nicméně řekl bych že v nepatrných detailech se i lidské rasy liší geneticky.Teď píchnu do vosího hnízda ale myslím že v genetice je obsažený pouze rozdíl fyzických rysů jednotlivých ras (i když pochybuji že z kostí by bylo možné poznat barvu kůže dávného předka),rozdíly mezi rasami v mentalitě a v inteligenci asi v genetice nejsou obsaženy.

 500. Karel 423

  @ Medea
  K mému názoru na hmotu:
  Na nic “lepšího” jsem se zatím nezmohl. Domnívám se, že k tomu už nemám co dodat. Pro moje další úvahy a konání mi to bohatě stačí. Budu velmi rád, když to podrobíte kritice a předvedete svoji “definici” hmoty. Když definici hmoty nevytvoříte, budu vděčný, když se mi svěříte jak chápete hmotu a vědomí. Co rozumím vědomím opět ponechám na Vaší intuici. Jestli jen papouškuji naučené mantry? Každý jsme prošli nějakým vzdělávacím procesem. Navzdory tomu se snažím formulovat své vlastní myšlenky. Domnívám se, že jsou ovlivněny nejen vzděláním ale i vlastními úvahami a zkušenostmi.
  Tak tedy znovu:
  Hmota jsme my a vše co nás obklopuje. Naše vědomí a vše co vyprodukuje, je reflexe mozku, doposud známé nejvýše organizované hmoty, na hmotu, její vlastnosti a produkty. Tak zvané nehmotné entity jsou pouze produkty vědomí, potažmo mozku. Ještě bych mohl dodat, že kromě hmoty a jejích projevů (co tím míním ponechám na Vaší fantazii a intuici) nic jiného neexistuje.
  Opět připomínám, že toto vyjádření si neklade za cíl být definicí.

 501. Marek

  Snad toli nevycházíš z předpokladu, že chci nějakou cestou “dokázat” tu rasovou inteligenci. Už jsem uvedl, že co mi vadí, je až agresivní pol-kor, znemožňující cokoli podobného zkoumat. Proto, že pokud by se příslušný počet krát ověřilo, že současně známé výzkumy jsou správně, byla by to (pro což je to právě potlačováno tzv. strážci morálky) jakási “zbraň” xenofobů. Přitom, když se něco tutlá nebo zakazuje, o to víc se to právě xenofobně mezi lidmi rozebírá. O to víc právě “strážci” přikládají na místech, kde jsou nepříliš životné plaménky, pěkně prosmolená polena. Když se to tak vezme, podobným příkladem je pro tebe možná citlivější věc, totiž ten slavnej Špinar z Národního divadla. Lidi jsou pro něj nevzdělaný hovada (lhostejno, jaké synonymum použil on), kterým nebude dávat kusy, které je baví. Raději je chce “kultivovat” tzv. gay estetikou, která, podle toho, co jsem z toho viděl, sice je gay v tom smyslu, že tam takové postavy jsou, ale estetická ani trochu. Spíš osobní úlet rádoby “zatím neznámého skutečného umělce”. Ostatně – https://www.lui.cz/co-se-deje/item/11879-rozhovor-umelecky-reditel-cinohry-narodniho-divadla-daniel-spinar-je-mozne-ze-za-dvacet-let-budeme-do-divadla-chodit-na-youtubery Nejsem si ani trochu jistý, že toto je estetika “gay”. Podle toho, jací jsou ti, se kterými se znám, dost těžko. A ke všemu si Špinar stěžuje, že někteří teplí (bez urážky, tak říkám i těm známým, a nevadí jím to, protože z intonace poznají ne-nepřátelskost) nechodí na prajd, a že se jim to dokonce (právě z estetických důvodů) nelíbí. To pak postupně vyrábí xenofoba, který to o sobě dřív ani netušil. Takoví lidi totiž jsou, a vždycky byli, to samý bychom si mohli ukazovat na náboženských věcech.

  Sori, není argument, že lidi fyziologicky teda možná jo, ale psychicky ne, protože to z vykopávek nepoznáš.
  Podstata mé otázky Medee je v tom, jestli teda opravdu neexistují lidské rasy, se kterými podle mě téměř nikdo viditelně problém nemá. O tom, jak jsou různé vědecké obory zpolitizovány, bychom si mohli psát dlouho. Je eugenika nevědecká, nebo nemorální? Ta samá otázka platí i pro lidské rasy, respektive je takto uplatňována.

 502. Medea

  @Marek

  „Prapředkem všech psů má být ten vlk. Liší se teda vlk ve svém genetickém kódu od nějakého psa? A doga od pudla?“

  Áno. A aj blondína a bruneta sa geneticky líšia 🙂

  „Existují psí rasy?“

  Ja nepopieram existenciu černochov alebo belochov, blondínov alebo ryšavcov. Ja len hovorím, že koncept ľudskej rasy je príliš umelý, príliš fuzzy, preto do modernej biológie nepatrí. Ale môže byť užitočný v sociológii. V biológii má zmysel hovoriť o populáciách a génových skupinách.

  Čo sa psíkov týka. Šľachtitelia sa snažia kontrolovane vytvárať populácie organizmov s požadovanými a generačne dostatočne stabilnými znakmi (pokiaľ je populácia udržiavaná v genetickej izolácii), takže v tomto prípade majú koncepty ako plemeno, kultivar, odroda praktický význam – „nálepky“ označujúce produkt.

 503. Medea

  @Karel 423

  „Na nic „lepšího“ jsem se zatím nezmohl. Domnívám se, že k tomu už nemám co dodat.“

  To vážne? Neverím 🙂

 504. Medea

  U někoho, koho Angličané označují za nejstaršího Brita, diagnostikovali pleť, jakou mají černoši. To v hlavách stoupenců čisté rasy udělalo zmatek. Jednak proto, že se jedná o předka nedávného – z doby před pouhými 10 000 lety. A považte, navzdory své tmavé pleti, byl modrooký.

  http://www.osel.cz/9771-evropa-nam-tmavne-uz-zase.html

 505. Medea

  @Marek

  „Je eugenika nevědecká, nebo nemorální?“

  Eugenika môže byť nemorálna a nevedecká, ale nemusí. Na modernej vede založené eugenické poradenstvo, pre rodičov, ktorí o to majú záujem, by mi nevadilo.

 506. Marek

  Ta čísla ze sčítání ukazují některé zajímavé věci. Bude se tedy chvíli vycházet z toho Samem uvedeného wikipedického zdroje “Římskokatolická církev v Česku”.

  Např. pokud bylo v r. 1930 pro skoro 8.400.000 věřících k dispozici ca 4.500 kněží (odhad mezi v r. 1925 – 5.985 kn., a v r. 1937 – 4.226 kn., a nelze navíc vyčíst, kolik bylo diecézních a kolik řeholních), stěžovala si tehdy církev na jejich nedostatek podobně zoufale, jako si stěžuje dnes při počtu ca 3.000 kněží na ca 1.000.000 věřících (tedy, platí-li tento údaj o počtu věřících z r. 2011 i dnes)? Obyčejným přepočtem by si totiž v tom r. 1930 musela stěžovat na nedostatečný počet i v případě, pokud by jich měla 3.000 x 8,4 = 25.200. Tedy, 25.200 kněží.

  Další věc, v grafu z r. 2011 je podle věkového rozložení počet římských katolíků 0-14 let (ca 115.000) asi 3x větší, než počet 15-19 let (ca 40.000). A je třetí nejvyšší, po kategoriích 60-69 (ca 200-205.000 a 70-79 let (ca. 170.000). Vzhledem k téměř trychtýřovitě (protože uprostřed je osa, ze které doleva jsou muži, a doprava ženy) se snižujícímu počtu právě od kategorie 60-69 po těch 15-19 je tam optický dojem, že jakoby se víra nadechovala k životu u té nejmladší generace, u té pod 15 let. Je to ale (nevím, zda je to na wiki skutečně kvůli takto dostupné věkové klasifikaci, nebo snad záměrně) klam, protože je porovnána skupina v rozmezí 15 let se skupinou v rozmezí 5 let. Přičemž od 20 let výše je to po 10 letech. Ve skutečnosti, pokud by se měřila kategorie 0-9 a 10-19 let, by to takový rozdíl samozřejmě neudělalo. Celkový počet mezi 0-19 je ca 155.000, což činí o ca 50.000 méně, než u o polovinu menší kategorie těch 70-79 let. V průměru vychází v kategoriích 0-9 a 10-19 let na každou ca 77.500, kdy o kategorii výš v rozmezí 20-29 let je ca necelých 90.000. Takže z toho lze usoudit, že to zmenšování pokračuje.

  Je přinejmenším opět divné, že v procentním popisu dle jednotlivých diecézí má nejsilnější olomoucká téměř 42% katolíků, brněnská ca 39%, na druhé straně nejslabší litoměřická 12,8%. Tyto údaje jsou však z r. 2001, kdy se ke katolíkům hlásilo téměř 27% obyvatel ČR. Ale přitom má wiki i údaje z r. 2011, kdy tento počet klesl na slabě přes 10% (neboli zhruba o 1.700.000 lidí, jinými slovy 2,7 krát). Proč tedy nejsou uvedeny ty religiozity jednotl. diecézí taky z r. 2011, když jsou dostupné? Opět, jde, nebo nejde o manipulaci?

  A poslední věc, wiki uvádí –
  “ČBK zorganizovala v letech 1999, 2004 a 2009 sčítání účastníků bohoslužeb o první povelikonoční nedělní mši, což může být vnímáno jako celkový obraz průměrné pravidelné návštěvnosti katolických kostelů. V roce 1999 zašlo na mši o první povelikonoční neděli 414 539 věřících (bez litoměřické diecéze), v roce 2004 pak 405 446 (s litoměřickou diecézí). Sčítání návštěvnosti v roce 2009 uveřejnily jen dvě diecéze (královéhradecká a litoměřická), které zaznamenaly pokles o 5,9, respektive 5,0 procenta oproti roku 2004.”
  Jakkoliv je litoměřická nejslabší, pokud v r. 1999 neudala počty, tak ten celkový počet musel samozřejmě být vyšší, než je ten udávaný počet 414.539. Když se to z těch 8 diecézí zprůměruje, vychází to (pokud, když je litoměřická nejslabší, tak jí dáme polovinu z průměru) na nějakých skoro 40.000. Rozdíl mezi lety 1999 a 2004 potom nebude těch ca 9.000 (414.539 – 405.446), ale +/- 40.000.
  Z toho r. 2009 už se dovodit nedá nic. Snad jen viditelný další pokles, a otázka, odkud tedy D. Duka došel v r. 2009 (Bílá kniha církve) k tomu počtu 600.000 pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb. Nezodpověditelná otázka. Hm, i tak by to za dalších deset let (udávají-li dnes těch 400.000) znamenalo, že za ně přišli o celou třetinu pravidelných oveček. Skoro bychom mohli říct, že pan DD si tak trochu při tom nafukování poskytl medvědí službu.

  Jak se zdá, tedy, ono se to ve skutečnosti nezdá 🙂 , protože, věříme-li tedy vůbec zejména církevním číslům, tak je to spíš (pro c. sv.) nemilé procitnutí