O nás

Kontaktní údaje

Ateisté České republiky
Taussigova 1155/21, 182 00 Praha 8

IČ: 22751921

email: info@osacr.cz

Transparentní účet: 2700266060/2010, Fio banka, a.s.

Autoři na www.osacr.cz:

Petr Tomek

Slávek / admin: Slávek Černý, slavek@osacr.cz, about.me/slavek

Honza Werner: honzawerner@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/honzawerner

Shadowman: Jan Houserek, jan@osacr.cz

a další občasní přispěvatelé…

Stanovy

Občanského sdružení ateistů České republiky

Čl. 1. Název a sídlo

Občanské sdružení ateistů České republiky (dále jen sdružení) má sídlo v Praze, Ve Žlíbku 1621/104, PSČ: 193 00. Anglický ekvivalent jeho jména zní “Atheist Association of Czech Republic”

Čl. 2 Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • prosazování principů sekulární společnosti,
 • reprezentace  ateistických pohledů na svět,
 • informační činnost v oblasti ateismu a religiozity,
 • vzdělávání v oblastech dotýkajících se hlavních cílů sdružení,
 • reprezentace českého ateismu v zahraničí,
 • navázání spolupráce s dalšími subjekty s podobnými zájmy v ČR i v zahraničí,
 • podpora ateistů v zemích, kde jsou pronásledováni.

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • organizování kampaní a petičních aktivit,
 • poskytování informačních služeb pro veřejnost a média,
 • vydávání letáčků, publikací.

Čl. 5 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení přihlášky prostou většinou členů výboru sdružení na nejbližší schůzi.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6 Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou za 2 roky, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Výbor sdružení má nejméně 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Členů výboru musí být vždy lichý počet
3. Výbor schvaluje přihlášky nových členů. Přihlášku musí členové výboru schválit prostou většinou členů výboru.

C. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 8 Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9 Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

19 thoughts on “O nás

 1. Pingback: Rozhovor o ateismu v Českém rozhlase bude již tuto sobotu v 19:30 | Občanské sdružení ateistů České republiky

 2. Slávek Post author

  To je pěkné, o tom jsem nevěděl :-). Díky protestante.

 3. protestant

  Pěkné? Já bych se styděl. To totiž znamená, že vaše a komunistické cíle mají stejný azimut.

 4. Slávek Post author

  Pěkné? Já bych se styděl. To totiž znamená, že vaše a komunistické cíle mají stejný azimut.

  Blbost, má se stydět i Správa železniční cesty Frýdek Místek, na jejíž stránky také odkazují? nebo tvůrci stránek holocaust.cz? No jo, vždyť mají stejný azimut, že?

 5. protestant

  Nevím ale za koho se stydět. Není vůbec jasné koho to jsou stránky.

 6. Slávek Post author

  A za koho bych se měl stydět teda já? Za stránky jejichž autora neznám a nemám sebemenší vliv na to, co tam píše? To je asi nějaká forma dědičného hříchu, ne? „Pykat budeš za autory stránek, kteří tě odkážou!“

 7. protestant

  To není odkaz. To je propagace.

 8. protestant

  Neber to tak vážně Slávku. Být tebou jen bych se zamyslel zda nedělám něco špatně když mne komunisté chválí. 🙂

 9. Slávek Post author

  Protestante, ty jseš fakt magor. Takže se mám stydět, ze propagaci? Proč proboha? Já jsem rád, že na nás lidé odkazují. A je mi jedno jestli jsou to komunisti, šamanisti nebo pravičáci. Navíc ta tvá propagace k nám za celou dobu přivedla 16 návštěv. To jsem nezaznamenal, ani když statistiky návštěvnosti sleduju pravidelně.

 10. protestant

  Možná se komunistům líbí tvoje ráznost…. 🙂

 11. Jan Kolařík

  Prosím vás snažně, smažte co nejdříve z úvodní stránky fotografii papeže Jana Pavla II. Dělat si legraci z těžce nemocných lidí je vrcholně neetické. Ateistům tím prokazujete medvědí službu.

  Jan Kolařík

 12. Slávek Post author

  Jan Pavel druhý je mrtvý, ne nemocný. Neděláme si neděláme legraci z něj, ale z katolíků. Byl to jistě charismatický člověk, který stál v čele organizace s nepěknou historií.

 13. josef

  Prosím vás snažně, smažte co nejdříve z historie římskokatolickou církev. Dělá si legraci z lidí, které mučí, vraždí, znásilňuje a okrádá. Je to vrcholně neetické. Křesťanům tím prokazuje medvědí službu.

 14. Karlička

  Pro pořádek: považuji se už asi 20 let za panteistu. Možná i dýl. Protestanta ve zdejším dialogu za magora ale nepovažuji. K církvím mám stejné výhrady jako vy. Cože to napsal protestant? „Být tebou jen bych se zamyslel, zda nedělám něco špatně když mne komunisté chválí. :-)“ Jj, vidím to úplně stejně… Komunistů bych se v dnešní době bála rozhodně víc než pámbíčkářů…

 15. miky

  Nevim co na tom vydite tady jde o exorcisty snad ne? Moc se o to zajmam a byla bych rada o nejake to info

 16. hosamen

  Četl jsem to. Pan Duka se svou organizací nekandidoval do Parlamentu. Nemůže chtít peníze za hlasy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *