Stanovy

STANOVY

Ateisté ČR, z. s.

Čl. I

Základní ustanovení
 1. Název: Ateisté ČR, z. s. (dále jen spolek)
 2. Sídlo: Taussigova 1155/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8
 3. IČ: 227 51 921
 4. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 5. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
  činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II

Účel a činnosti spolku

 1. Účelem spolku je zajišťovat informační a reprezentativní činnost v oblasti ateismu, religiozity a prosazovat principy sekulární společnosti.
 2. Výše uvedeného účelu je dosahováno pomocí těchto činností:
  a) propagovat a podporovat principy sekulární společnosti;
  b) reprezentovat ateistické pohledy na svět;
  c) zajišťovat informační činnost v oblasti ateismu a religiozity;
  d) podporovat vzdělávání v oblastech dotýkajících se hlavních cílů spolku;
  e) reprezentovat český ateismus v tuzemsku a zahraničí;
  f) navazovat spolupráce s dalšími subjekty s podobnými zájmy v ČR i v zahraničí;
  g) podporovat ateisty v zemích, kde jsou pronásledováni;
  h) organizovat semináře, přednášky a konference, kampaně a petiční aktivity;
  i) poskytovat informační služby pro veřejnost a média;
  j) podporovat vydávání letáčků, publikací a multimediálních projektů;
  k) zajišťovat poradenskou a konzultační činnost;
  l) účastnit se na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ateistů;
  m) účastnit se ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ateistů, agnostiků;
  n) zapojovat dobrovolníky a podporovat dobrovolnictví;
  o) realizovat projekty směřujících k propagaci a reprezentaci ateismu a sekulární společnosti.

Čl. III

Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s těmito stanovami.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky prostou většinou členů výboru.
 3. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
 4. Členská schůze může udělit čestné členství každému členovi, který projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 5. Každý člen spolku má právo zejména:
  a) být informován o činnosti spolku;
  b) účastnit se jednání členské schůze;
  c) podílet se na praktické činnosti spolku;
  d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, a to buď přímo anebo prostřednictvím jednotlivých orgánů spolku;
  e) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, toto právo vzniká až po dovršení 18 let;
  f) ukončit kdykoli své členství.
 6. Každý člen spolku má povinnost zejména:
  a) účastnit se jednání orgánů, jichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  b) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
  c) dodržovat stanovy spolku;
  d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
  činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;
  e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
  s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
  stanov rozhodl, a pokud tyto členské příspěvky byly stanoveny;
  f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 7. Členství ve spolku zaniká:
  a) vystoupením člena doručením písemného oznámení na adresu výboru spolku;
  b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
  c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností;
  d) úmrtím fyzické osoby;
  e) zánikem spolku bez právního nástupce.
 8. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
 9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. IV

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze, jako orgán nejvyšší;
  b) výbor, jako orgán výkonný;
  c) předseda, jako individuální statutární orgán.

Čl. V

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je složená ze všech jeho členů.
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát ročně, a to pozvánkou zaslanou členům spolku e-mailem.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a návrh programu jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání členské schůze.
 4. Výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
  svoláno.
 6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
  a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
  či rozdělení;
  b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;
  c) volba a odvolání členů výboru;
  d) volba a odvolání předsedy spolku;
  e) schválení výsledku hospodaření;
  f) rozhodování o dispozicích s majetkem spolku;
  g) určení hlavních směrů činnosti spolku pro příští období;
  h) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;
  i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.
  j) rozhodování o vyloučení člena ze spolku.
 7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů spolku.
 8. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů,
  pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 9. K platnosti usnesení o vyloučení člena, zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.
 10. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda
  spolku nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.
 11. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány spolku byly
  zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Čl. VI

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který realizuje rozhodnutí členské schůze. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci jiných orgánů spolku. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Výbor má nejméně 3 členy a jejich počet musí být vždy lichý. Členem výboru je vždy předseda, jakožto individuální statutární orgán spolku. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni na dobu neurčitou.
 3. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby.
 4. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných
  orgánů spolku.
 6. Výbor zejména:
  a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná
  rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;
  b) organizuje činnost spolku;
  c) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku;
  d) svolává a připravuje podklady pro jednání členské schůze;
  e) zajišťuje spolupráci s dalšími subjekty;
  f) dbá o hospodárné využívání finančních prostředků spolku;
  g) vede seznam členů spolku;
  h) rozhoduje o přijetí a vyškrtnutí člena za podmínek těchto stanov.

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
 3. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
  spolku připojí svůj podpis.
 4. Členská schůze volí a odvolává předsedu na dobu neurčitou.

Čl. IX

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  a) členské příspěvky;
  b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
  c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  d) dary právnických a fyzických osob.
 2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
  k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje členská schůze.
  3 Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Spolek hospodaří podle rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
 3. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5 000 Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.
 4. Kromě majetku ke kterému má spolek vlastnické právo může hospodařit i s jiným
  majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 5. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za
  účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze, která také rozhodne o způsobu majetkového vypořádání. V případě zrušení spolku s likvidací bude majetek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobou neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestli nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od zahájení likvidace spolku, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku. Spolek zaniká jeho výmazem ze spolkového rejstříku.

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí v Praze dne 06. 09. 2021.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *