Stanovy

Stanovy platné od 29.9.2014

Ateisté České republiky z.s.

Čl. 1.

Název a sídlo

Ateisté České republiky, z.s.(dále jen spolek) má sídlo v Praze, Dětská 2459/1, PSČ: 100 00. Anglický ekvivalent jeho jména zní “Atheists of the Czech Republic”

Čl. 2

Účel spolku

Účelem spolku je informační a reprezentativní činnost v oblasti ateismu, religiozity a prosazování principů sekulární společnosti.

Čl. 3

Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • propagace principů sekulární společnosti,

 • reprezentace  ateistických pohledů na svět,

 • informační činnost v oblasti ateismu a religiozity,

 • vzdělávání v oblastech dotýkajících se hlavních cílů spolku,

 • reprezentace českého ateismu v tuzemsku a zahraničí,

 • navázání spolupráce s dalšími subjekty s podobnými zájmy v ČR i v zahraničí,

 • podpora ateistů v zemích, kde jsou pronásledováni

 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,

 • organizování kampaní a petičních aktivit,

 • poskytování informačních služeb pro veřejnost a média,

 • vydávání letáčků, publikací a multimediálmních projektů

 • poradenské a konzultační činnosti

 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ateistů

 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ateistů, agnostiků a sekulárního práva

 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

 • realizace projektů směřujících k propagaci a reprezentaci ateismu a sekulární společnosti

Čl. 4

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky prostou většinou členů výboru spolku na nejbližší schůzi.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,

 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku,

 • úmrtím člena spolku,

 • zánikem spolku,

 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
6. Seznam členů spolku není veřejný. Je přístupný členům výboru a dozorčí radě. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výborem jmenovaný člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,

 • výbor,

 • dozorčí rada,

 

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou za 2 roky, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,

 • zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,

 • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,

 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,

 • rozhodla o vyloučení člena,

 • zvolila čestné členy spolku,

 • rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou z přítomných členů na členské schůzi. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
3. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

4. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
5. Záležitost, která nebyla zařazena v programu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst.2 této části stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má nejméně 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Členů výboru musí být vždy lichý počet

3. Výbor schvaluje přihlášky nových členů. Přihlášku musí členové výboru schválit prostou většinou členů výboru.
Výbor je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Výbor se funkce ujímá den následující po dni volby.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má nejméně 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Členů rady musí být vždy lichý počet.

Čl. 8

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

 

Čl. 9

Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

*****************************************************************************************************
Stanovy platné do 28.8.2014

Občanského sdružení ateistů České republiky

Čl. 1. Název a sídlo

Občanské sdružení ateistů České republiky (dále jen sdružení) má sídlo v Praze, Ve Žlíbku 1621/104, PSČ: 193 00. Anglický ekvivalent jeho jména zní “Atheist Association of Czech Republic”

Čl. 2 Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • prosazování principů sekulární společnosti,
 • reprezentace  ateistických pohledů na svět,
 • informační činnost v oblasti ateismu a religiozity,
 • vzdělávání v oblastech dotýkajících se hlavních cílů sdružení,
 • reprezentace českého ateismu v zahraničí,
 • navázání spolupráce s dalšími subjekty s podobnými zájmy v ČR i v zahraničí,
 • podpora ateistů v zemích, kde jsou pronásledováni.

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • organizování kampaní a petičních aktivit,
 • poskytování informačních služeb pro veřejnost a média,
 • vydávání letáčků, publikací.

Čl. 5 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení přihlášky prostou většinou členů výboru sdružení na nejbližší schůzi.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6 Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou za 2 roky, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Výbor sdružení má nejméně 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Členů výboru musí být vždy lichý počet
3. Výbor schvaluje přihlášky nových členů. Přihlášku musí členové výboru schválit prostou většinou členů výboru.

C. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. 8 Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9 Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *